You are on page 1of 1

Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2020 | Χανιώτικα νέα Κοινωνία | 21

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 406

Οικιακοί σταθμοί φόρτισης


ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ* ηλεκτρικών αυτοκινήτων
Πριν αποφασίσετε να κίνητο έχει μπαταρία με-
αγοράσετε ηλεκτρικό γάλης χωρητικότητας και
αυτοκίνητο θα πρέπει θέλουμε να φορτίσει σχε-
να σκεφτείτε πως θα τικά γρήγορα. Έτσι, η πρώ-
τη υπηρεσία που παρέχει η
το φορτίζετε …
EDí (Electric by D’Ieteren)

Γ
ια το φετινό Σαλόνι πριν ακόμη σας πουλήσει
Αυτοκινήτου των ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Βρυξελλών γράψα- είναι ο έλεγχος της ηλε-
με την περασμένη Παρα- κτρικής σας εγκατάστασης.
σκευή (βλ. Χ.Ν. 17/1/2020). Αν απαιτείται φορτιστής
Ωστόσο στη σχετική φω- μεγαλύτερης ισχύος θα
τογραφική ανταπόκριση πρέπει να διαθέτετε τρι-
δεν ήταν δυνατόν να συ- φασικό ρεύμα. Επιπλέον,
μπεριληφθούν όλα τα εν- χρήσιμη είναι και η εγκα-
διαφέροντα πράγματα που τάσταση κάποιου σταθμού
είδαμε. Ένα από αυτά ήταν παραγωγής ηλεκτρικού
και το πως αντιμετωπίζο- ρεύματος από φωτοβολ-
νται τα προβλήματα φόρ- ταϊκά ή από κάποιο μικρό
τισης των ηλεκτρικών αυ- αιολικό, ώστε να εξασφα-
τοκινήτων από όσους απο- λίζεται και κάποια επιπλέ-
φασίσουν να περάσουν ον τροφοδοσία.
στην εποχή της ηλεκτρο- Σε κάθε περίπτωση, δεν
κίνησης. θέλετε δυσάρεστες εκπλή-
Παρόλο που στο Βέλγιο ξεις σε περίπτωση υπερ-
αλλά και στις περισσότερες φόρτωσης της ηλεκτρικής σης και εγκατάστασης φω-
ευρωπαϊκές χώρες έχει αρ- σας εγκατάστασης (π.χ. τοβολταϊκών αφού αυτά
χίσει εδώ και καιρό η εγκα- υπερθέρμανση καλωδίων εξαρτώνται από τις συν-
τάσταση δικτύου δημό- ακόμη και πυρκαγιά). Γι’ θήκες κάθε εγκατάστασης.
σιων φορτιστών ηλεκτρι- αυτό θα πρέπει συστήνεται Δυστυχώς, εξ όσων γνω-
κών αυτοκινήτων, η κάλυ- η εγκατάσταση ενός έξυ- ρίζουμε, δεν υπάρχει αντί-
ψη δεν είναι ακόμη πλή- πνου συστήματος ελέγχου στοιχη εταιρεία παροχής
ρης. Και με τον πολλαπλα- της κατανομής της ηλε- παρόμοιων ολοκληρωμέ-
σιασμό των ηλεκτροκίνη- κτρικής ενέργειας ανάμεσα νων υπηρεσιών στην Ελ-
των και των φορτιζόμενων στον φορτιστή του αυτοκι- λάδα, και ακόμη λιγότερο
υβριδικών δεν είναι σί- νήτου και στις υπόλοιπες στην Κρήτη. Φυσικά, υπάρ-
γουρο ότι θα βρίσκουν όλοι οικιακές ηλεκτρικές συ- χουν εταιρείες που πω-
θέση – όπως είναι δύσκο- σκευές. λούν και εγκαθιστούν φορ-
λο να βρουν όλοι και θέση Εγκατάσταση του φορ- τιστές ή που προχωρούν
στάθμευσης … τιστή. στην εγκατάσταση πανελ-
Γι’ αυτό και ορισμένες Αυτή πρέπει να γίνει από λήνιου δικτύου δημόσιων
αντιπροσωπείες έχουν δη- πιστοποιημένο τεχνίτη και φορτιστών ή τέλος που
μιουργήσει ξεχωριστές θα πρέπει να συνδυάζεται έχουν ανακοινώσει την
υπηρεσίες εξυπηρέτησης με τον τύπο του ηλεκτρικού πρόθεσή τους να δημιουρ-
των αγοραστών ηλεκτρι- αυτοκινήτου που θα έχει γήσουν τέτοιο δίκτυο.
κών αυτοκινήτων με αντι- επιλεγεί. Οι φορτιστές μπο- Ίσως είναι καιρός κάποι-
κείμενο την παροχή συμ- ρούν να εγκατασταθούν οι άνεργοι ηλεκτρολόγοι
βουλών και την εγκατά- στο εσωτερικό του σπιτιού μηχανικοί να αποφασί-
σταση φορτιστών στο σπί- (προφανώς στο γκαράζ) ή σουν να δημιουργήσουν
τι. Ας δούμε λοιπόν τι υπη- και στο εξωτερικό αφού μια τέτοια εταιρεία παρο-
ρεσίες προσφέρει μια από είναι κατασκευασμένοι έτσι χής συμβουλών, μελετών
τις μεγαλύτερες αντιπρο- ώστε να αντέχουν στις δυ- και υποστήριξης όσων
σωπείες η βελγική D’I- σμενείς καιρικές συνθή- ιδιωτών ενδιαφέρονται να
eteren η οποία αντιπρο- κες. αγοράσουν ηλεκτρικό αυ-
σωπεύει μεταξύ άλλων τις Η αντιπροσωπεία παρέχει τοκίνητο. Τώρα που όλα
Audi, VW, Skoda, Seat και εγγύηση για τον φορτιστή δείχνουν πως το μέλλον
Porsche. καθώς και 24ωρη υποστή- ανήκει σίγουρα στην ηλε-
Έλεγχος της εγκατά- ριξη, 7 ημέρες την εβδο- Οικιακός φορτιστής ηλεκτρικού αυτοκινήτου - πηγή - amperorio.gr κτροκίνηση. Ιδίως στο νησί
στασης. μάδα. Επιπλέον, η αντι- μας που έχει το προνόμιο
Η φόρτιση ενός ηλεκτρι- προσωπεία εγκαθιστά και γοποίηση του φορτιστή σταθμούς σε 25 χώρες. κό δίκτυο και δυνατότητα της ηλιοφάνειας και της
κού αυτοκινήτου είναι πιο τα απαραίτητα εργαλεία (ιδίως αν βρίσκεται σε εξω- Κόστος. Το κόστος των φόρτισης δύο αυτοκινή- άφθονης αιολικής ενέργει-
πολύπλοκη από την φόρ- παρακολούθησης μέσω τερικό χώρο), η οποία μπο- φορτιστών αρχίζει από τα των). Σε αυτό το ποσό δεν ας …
τιση ενός κινητού ή μιας έξυπνου κινητού της εγκα- ρεί να χρησιμοποιηθεί και 700 € (για μικρή ισχύ και περιλαμβάνονται φυσικά
ξυριστικής μηχανής. Απαι- τάστασης και της προό- σε ένα από τα πανευρω- μονοφασικό δίκτυο) και τα κόστη εγκατάστασης * Φυσικός, τέως στέλεχος
τεί εγκατάσταση κάποιας δου της φόρτισης. Παρέχει παϊκά δίκτυα φόρτισης που φτάνει μέχρι τα 3.000 € (για τριφασικού ρεύματος, προ- της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
ισχύος ιδίως αν το αυτο- επίσης κάρτα για την ενερ- διαθέτει πάνω από 100.000 μεγαλύτερη ισχύ, τριφασι- σαρμογής της εγκατάστα- http://alevantis.blogspot.com