You are on page 1of 10

Dziennik Ustaw Nr 79 — 4411 — Poz.

473

473
ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 16 kwietnia 2008 r.

w sprawie kart i tabliczek to˝samoÊci ˝o∏nierzy zawodowych i kandydatów na ˝o∏nierzy zawodowych

Na podstawie art. 49 ust. 6 ustawy z dnia 11 wrzeÊ- § 3. 1. Tabliczka to˝samoÊci zawiera:


nia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych 1) numer;
(Dz. U. Nr 179, poz. 1750, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, 2) nazw´ „Si∏y Zbrojne RP”.
co nast´puje:
2. Wzór tabliczki to˝samoÊci okreÊla za∏àcznik nr 3
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla: do rozporzàdzenia.
1) rodzaje oraz wzory kart i tabliczek to˝samoÊci wy- § 4. Tabliczki to˝samoÊci wydajà dowódcy jedno-
dawanych: stek wojskowych w stosunku do ˝o∏nierzy uj´tych
w ewidencji tych jednostek.
a) ˝o∏nierzom zawodowym,
§ 5. Kart´ to˝samoÊci wydaje si´ wraz z tabliczkà
b) kandydatom na ˝o∏nierzy zawodowych to˝samoÊci.
— zwanych dalej „˝o∏nierzami”; § 6. Szef komórki organizacyjnej Ministerstwa
Obrony Narodowej w∏aÊciwej w sprawach organizacji
2) organy wojskowe w∏aÊciwe do wydawania, ewi- i uzupe∏nieƒ si∏ zbrojnych, zwany dalej „szefem
dencjonowania, dor´czania kart i tabliczek to˝sa- komórki”, wydaje poliw´glanowe karty to˝samoÊci
moÊci oraz post´powania w razie zniszczenia lub oraz okreÊla termin ich wa˝noÊci.
utraty karty lub tabliczki to˝samoÊci; § 7. 1. Ewidencj´ wydanych poliw´glanowych kart
3) wzór rozkazu wyjazdu wydawanego ˝o∏nierzom to˝samoÊci prowadzi szef komórki.
wyje˝d˝ajàcym w celach s∏u˝bowych za granic´. 2. Ewidencj´ wydanych poliw´glanowych kart to˝-
samoÊci prowadzà tak˝e dowódcy jednostek wojsko-
§ 2. 1. Ustala si´ nast´pujàce rodzaje poliw´glano- wych w stosunku do ˝o∏nierzy uj´tych w ewidencji
wych i papierowych kart to˝samoÊci: tych jednostek.

1) przeznaczone dla ˝o∏nierzy wyje˝d˝ajàcych w ce- § 8. Ewidencj´ wydanych lub zdeponowanych tabli-
lach s∏u˝bowych za granic´, wed∏ug wzoru okreÊ- czek to˝samoÊci prowadzi si´ wraz z ewidencjà
lonego w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia; poliw´glanowych kart to˝samoÊci, o której mowa w § 7.
§ 9. Organami w∏aÊciwymi do deponowania i do-
2) przeznaczone dla ˝o∏nierzy wyje˝d˝ajàcych w ce- r´czania za potwierdzeniem odbioru poliw´glano-
lach s∏u˝bowych za granic´: wych kart i tabliczek to˝samoÊci sà organy prowadzà-
a) przewidzianych do odszukiwania, zbierania, ce ewidencj´ kart to˝samoÊci, o których mowa w § 7
przenoszenia, przewo˝enia, leczenia rannych ust. 2.
i chorych oraz do zapobiegania chorobom, § 10. 1. Organem w∏aÊciwym w post´powaniu
w razie zniszczenia lub utraty poliw´glanowej karty
b) przewidzianych do zarzàdzania jednostkami lub
lub tabliczki to˝samoÊci jest szef komórki.
zak∏adami medyczno-sanitarnymi,
2. Zniszczenia poliw´glanowych kart to˝samoÊci
c) wykonujàcych czynnoÊci duszpasterskie w Si- dokonuje szef komórki.
∏ach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwa-
nych dalej „Si∏ami Zbrojnymi” § 11. Wzór rozkazu wyjazdu okreÊla za∏àcznik nr 4
do rozporzàdzenia.
— wed∏ug wzoru okreÊlonego w za∏àczniku nr 2 do
§ 12. Dotychczasowe papierowe karty to˝samoÊci,
rozporzàdzenia.
przeznaczone do wydania na wypadek og∏oszenia mo-
2. W razie og∏oszenia mobilizacji i w czasie wojny bilizacji i czas wojny, zachowujà wa˝noÊç do czasu ich
˝o∏nierzom zawodowym nieposiadajàcym poliw´gla- zastàpienia nowymi papierowymi kartami to˝samoÊci,
nowych kart to˝samoÊci dowódca jednostki wojsko- nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia 2009 r.
wej w stosunku do ˝o∏nierzy uj´tych w ewidencji tej § 13. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Obrony
jednostki wydaje papierowe karty to˝samoÊci, do cza- Narodowej z dnia 2 czerwca 2004 r. w sprawie kart i ta-
su zastàpienia ich poliw´glanowymi kartami to˝samo- bliczek to˝samoÊci ˝o∏nierzy zawodowych i kandydatów
Êci. na ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1516).
———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. § 14. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r. 14 dni od dnia og∏oszenia.
Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191,
poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107,
poz. 732 i Nr 176, poz. 1242. Minister Obrony Narodowej: B. Klich
Dziennik Ustaw Nr 79 — 4412 — Poz. 473

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Ministra Obrony


Narodowej z dnia 16 kwietnia 2008 r. (poz. 473)

Za∏àcznik nr 1

POLIW¢GLANOWA KARTA TO˚SAMOÂCI

AWERS

REWERS

Skala wzoru: 1:1


Wymiary: 85,6 mm × 53,98 mm
GruboÊç: 0,76 mm
Dziennik Ustaw Nr 79 — 4413 — Poz. 473

PAPIEROWA KARTA TO˚SAMOÂCI

AWERS

REWERS
Dziennik Ustaw Nr 79 — 4414 — Poz. 473

Za∏àcznik nr 2

POLIW¢GLANOWA KARTA TO˚SAMOÂCI

AWERS

REWERS

Skala wzoru: 1:1


Wymiary: 85,6 mm × 53,98 mm
GruboÊç: 0,76 mm
Dziennik Ustaw Nr 79 — 4415 — Poz. 473

PAPIEROWA KARTA TO˚SAMOÂCI

AWERS

REWERS
Dziennik Ustaw Nr 79 — 4416 — Poz. 473

Za∏àcznik nr 3

WZÓR TABLICZKI TO˚SAMOÂCI

ObjaÊnienia:

Tabliczka to˝samoÊci wykonana jest ze stali ˝aroodpornej


GruboÊç tabliczki to˝samoÊci — 1 mm
Ârednica tabliczki to˝samoÊci — 35 mm
Ârednica otworu — 2 mm
Napis i cyfry t∏oczone tylko po jednej stronie
Dziennik Ustaw Nr 79 — 4417 — Poz. 473

Za∏àcznik nr 4
WZÓR
— 4418 —
— 4419 —
— 4420 —

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:


— w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
— w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
— ul. Powsiƒska 73, tel. 0-22 694-62-96
— al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73

Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego numeru

O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii
Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Dziennik Ustaw i Monitor Polski (spis treÊci) dost´pne sà w Internecie pod adresem www.cokprm.gov.pl

Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów


Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Departament Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego
Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa, tel. 0-22 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52; faks 0-22 694-62-06
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581 (czynna w godz. 730–1530)
www.cokprm.gov.pl
e-mail: dziust@cokprm.gov.pl, wydawnictwa@cokprm.gov.pl

T∏oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa

Zam. 924/W/C/2008 ISSN 0867-3411 Cena 2,80 z∏ (w tym 7 % VAT)