You are on page 1of 3

matris yazma : a= [ 1 2 3 ; 4 5 6]

matris transpozu alma : a'


matris digonalini alma : diag (a)
matris içindeki bir deðere ulaþmak : a(2,3) ikinci satýr üçüncü sütundaki deðeri yazar.
matris içindeki 2 deðerle iþlem yapmak: a(2,3)+a(3,1)
matristeki deðeri deðiþtirme : a(2,4)=5 ikinci satýr üçüncü sütundaki deðeri 5 ya
a(1:2,3:4) birinci ve ikinci sütunlarla ke
siþen 3. ve 4. sütunlardaki bütün deðerleri deðiþtir, ayný yapar.
matristeki deðerlere ulaþma : a(1:2,3) birinci ve ikinci satýrýn üçüncü sütunla
eðerleri gösterir.
a(1:2,3:4) birinci ve ikinci satýrýn üçüncü ve dörd
nlarla kesiþtiði deðerleri gösterir.
bütün sütunlarý seçme : a(1,:) iki nokta üstüste ile yapýlýr. birinci satýr
bütün sütunlardaki bütün deðerler.
matrise satýr veya sütun ekleme : a(4,1)=3 4.satýr yoksa 4.satýr 1.sütunu 3 yapar. d
iðer sütunlarý sýfýr yapar.
tüm elemanlarý eþit matris oluþturma : zeros (3) 3x3lük, bütün deðerleri 0 olan matris ol
.
ones(4) 4x4lük, bütün deðerleri 1 olan matris ol
uþturur.
zeros (3,4) 3x4lük, bütün deðerleri 0 olan matri
s oluþturur.
5*ones(5,4) 5x4lük, bütün deðerleri 5x1 (yani 5)
olan matris oluþturur.
rastgele matris oluþturma : rand(3) 3x3 rastgele deðerleri olan
bir matris oluþturur.
rand(2:5) 2x5 rastgele deðerleri ola
n bir matris oluþturur.
rand (size(a)) a matrisiyle ayný ölçülere sahip
random deðerleri olan bir matris oluþturur.
matrisin determinantýný bulma : det(a)
matrisin tersini alma : a^-1
matris içinden satýr veya sütun silme : a(4,:)=[] 4.satýrdaki bütün sütünu yok et. (4x4 ol
r matris 3x4 olur)
matrisdeki her deðerin karesini almak : a.^2 a matrisinin her deðerinin karesi alýnmýþ þek
lde yazar.
mutlak deðer alma : abs(a)
karekök alma : sqrt (a)
sayýyý üst tamsayý deðere yuvarlama : ceil(4.6) yazarsak ans=5 yazar.
sayýyý alt tamsayý deðere yuvarlama : floor(4.6) yazarsak ans=4 yazar.
sayýyý en yakýn tamsayý deðere yuvarlama : round (3.2) yazarsak ans=3 yazar
round (3.7) yazarsak ans=4 yazar
exponantail deðer hesaplama (e üssü ...) : exp(2) yazarsak e üzeri 2 yani e^2 anlamýna ge
lir.
sayýnýn iþaretini belirleme (- veya +) : sign(x)
bölümden kalaný hesaplama : rem (30,4) yazarsak 30'u dörde böler, kalan 2'di
r. ans=2 yazar
ekranda sonuç görüntüleme : disp(a) a'nýn eþiti neyse o deðeri yazar.
girdi girme : input
iki deðer arasýný parçalara bölme : linspace(0,10,5) yazarsak 0'den 10'a kadar olan
arayý 5'e bölüp, yazar. 0 ve 10 dahil 5 deðer bulur.

ayný grafikte 2 eðri çizmek için : hold on


plot (x)
plot (y)
hold off þeklinde yazýlýrsa x ve y eðrileri a
yný grafikte çýkar.
grafiðe isim varmek : title ('x')
xlabel ('x')
ylabel ('x')
ayný pencerede 2 grafik için : subplot(2,3,4)
plot (a) yazarsak 2 satýr 3 sütün oluþturup (
toplam 6 grafik yeri) 4.alana a grafiðini çizer.
subplot (2,3,[4,5])
plot(a) yazarsak 2 satýr 3 sütun oluþturup
4.ve5. alaný birleþtirip oraya büyük gafik koyar.
açýlmýþ grafikleri kapatmak : close all
grafikte referans çizgilerini göstermek : grid on
3 boyutlu grafik çizimi : plot3 (x,y,z)
grafikte að oluþturmak : meshgrid (x)
grafikte yüzey oluþturmak : surface (x)
integral alma : int(x) yazarsak x'in belirsiz integr
alini alýr.
int(x,v) yazarsak x'in v'ye göre belir
siz integralini alýr.
int(x,a,b) yazarsak x'in a'dan b'ye
kadar integralini alýr. (sýnýrlarý belirli integral)
int(x,a,b,v) yazarsak x'in v'ye göre a
'dan b'ye kadar türevini alýr.
deðiþken tanýmlama : syms x
türev alma : diff(x) þeklinde yazýlýr. diðer yazým þekille
int ile aynýdýr.
denklem çözdürme : solve ('x^2+...')
sýfýrdan farklý demek için : a~=0

çizilen grafiðe özellik katma : plot(a,b,'t*') burda t ve * özellik katar.t


yerine ne yazacaðýmýzý help plot altýnda görürüz,

grafiðin sað üst köþesinde açýklama alaný oluþturmak : legend('x vs','y vs') ----x vs yaz
yazarsak sað üstte o çýkar.
sonucun gösterilme þeklini belirleme : format örnek: format hex yazarsak hexa
decimal olarak gösterir
do loop çevirmek : for örnek: for i
i=1:5
disp (i)
end
factorial : fact

y=exp(-x^2);
a=int(y+1);
disp(a)