You are on page 1of 16

Nieuwsbrief belangenvereniging

ouderen Stadsdeel Laak


De Laakse Lente

Met in dit nummer: Januari 2020


• Kerstverhaal
• Kerstviering
• Veiligheid
• Herinneringen
OUDERENBELANGENVERENIGING Secretariaat: Lenie Teeuw
“DE LAAKSE LENTE” Adres secretariaat:
De Genestetlaan 154,
2522 LS, Den Haag
Telefoonnummer 070-3989636
06-52307313
Emailadres: secretariaat
l.olffers@ziggo.nl
Bankrekeningnummer
NL 52ABNA0444305408
Januari 2020 Website: www.delaakselente.nl

Beste mensen, gelukkig zijn de vele mooie mensen om


ons heen, die je teleurstellingen snel doen
Ik wil iedereen die het huiskamerproject vergeten en je kan richten op weer zoveel
van de Laakse Lente een warm hart toe- mooie ontroerende momenten.
dragen namens bestuur en vrijwilligers Blijven we zielsgelukkig dat Manja van
een gelukkig en heel mooi nieuwjaar Zon van drukkerij Matveld ons al zolang
toewensen. bijstaat bij het drukken van ons mooie info-
blad. Weet dat je altijd mag rekenen op
Rien van der Velden Fonds 1818 en we-
Het nieuwe jaar 2020. ten we dat in januari een van de allermooi-
ste mensen Marieke van der Waal van de
Natuurlijk sta je bij het begin van weer een Leydenacademy afscheid neemt maar
nieuw jaar, weer even stil bij het afgelopen Netty en Leo nu al liet weten dat we altijd
jaar. Ben je wederom ontroerd hoeveel contact blijven houden.
mooie momenten een mens mocht mee-
maken. Maar sta je ook weer eerst stil dat Vriendschap voor het leven!
je afscheid moest nemen van hele mooie Ja, wat is en blijft het mooi in het leven dat
en bijzondere mensen, waar je zolang een er mensen zijn die deze levensspreuk
hele warme vriendschap mee had. Ben je altijd bij zich blijven houden. Je met mijn
natuurlijk zielsgelukkig dat je tot op hetgrote vriend John Zwennes al ruim 25 jaar
laatste moment iets mocht betekenen voor bevriend bent, overkwam Leo kortgeleden
hen en helemaal het motto van de Laakse hier weer een heel mooi staaltje van als
Lente Louis Toetenel, Tom Postema en Ton
Bruggeman waar Leo 50 jaar geleden in
LIEFDE – VRIENDSCHAP EN het bestuur zat van de wijkvereniging
VERTROUWEN Eenheid door Vriendschap in de Rochu-
sestraat in de Schilderswijk je nooit verge-
mocht uitdragen en nu nog veel mag ten zijn en nu je al meerdere keren op-
betekenen voor de lieve mensen die ach- zochten en wij onvergetelijke
terbleven. Zoals bij ieder mens zijn er herinneringen ophaalden.
natuurlijk ook soms enorme teleurstellin- Als Netty en Leo op kerstbezoek gaan bij
gen die je als mens moet verwerken, maar Louis Toetenel wij in een ongelooflijk mooi
Januari 2020  3
versierd kersthuis terecht komen en je Antheunisstraat waar de Hofstadgroep
wederom blij bent dat echte vriendschap kans zag onrust te veroorzaken in Laak
dus echt bestaat. Dat je het afgelopen en Laak in de hele landelijke pers werd
jaar weer veel ondersteuning kreeg van afgeschilderd als een slechte wijk om in
gemeente en prachtige fondsen het te wonen en Leo ten einde raad aan alle
Fonds 1818 – het Oranje Fonds – basisscholen in Laak ja, 3200 kinderen te
Stichting Levi Lassen –Fonds RCOAK vragen een gedicht te schrijven voor een
– Het Sluyterman van Loo Fonds. gedichtenbundel met als titel Samenle-
ven in Harmonie en deze gedichtenbun-
Ben je ontroerd dat Leny Teeuw zich del van de kleine mens uit Laak direct
direct beschikbaar stelde om onze nieu- zorgde dat de rust terugkeerde in Laak
we secretaris te worden en dat wij schit- en wij eindelijk weer een positieve lande-
terende vrijwilligers hebben die nooit iets lijke pers hadden.
te veel is en dat alles geeft je zoveel
vertrouwen voor de toekomst. Belangrijke tekst die op de voorkant van
de gedichtenbundel stond!
Saamhorigheid
Ja beste mensen wat is het mooi dat je Vooral elkaar respecteren en heel veel
juist bij de Laakse Lente zoveel saamho- om elkaar geven
righeid mag ontmoeten. Een schitterend Zal ieder mens veel meer kansen
voorbeeld voor onze samenleving en wat geven in het leven
ben je enorm teleurgesteld dat je uit vele Pak daarom allemaal de
berichten in de pers en op televisie hoort uitgestoken hand
en ziet dat dit in onze samenleving saam- Dan komt het helemaal goed met de
horigheid niet altijd vanzelfsprekend is. Dit samenleving in Nederland
baart mij veel zorgen voor alle kinderen in
onze samenleving, dat niet alle ouders en Ja dat is de droom van Leo dat alle men-
volwassenen of mensen in de politiek in sen in ons land naar elkaar omkijken en
onze samenleving niet nadenken hoe om elkaar geven en alle ouders dit aan
belangrijk het is om kinderen voor te hun kinderen overbrengen dat dit super
houden om samen te leven in harmonie. belangrijk is. Gelukkig is dit motto al
helemaal ingeburgerd bij de Laakse
Vergeet Leo nooit het incident in de Lente, Leo Olffers (voorzitter)

KERSTVIERING LAAKSE LENTE 19 DECEMBER 2019

Op zaterdag 14 december komen twee jes voor ouderen te schenken. Natuurlijk


lieve vrienden Christiaan Mook uit Arn- eten we gezellig met An van Loon die zij
hem met zijn lieve dochtertje Sofie en ook intussen goed kennen en is en begint
René Turk uit Arnhem bij Netty en Leo zo de kerst al heel gezellig.
thuis om het kerstgroen voor de kerstuk-

4  De Laakse Lente
Op donderdag 19 december om 10.00 uur horen, want wat ziet alles er mooi uit in
start in de Jeugdkantine dan onder leiding kerstsfeer.
van onze Anneke van Kempen en Lies
Oosterveel de activiteit kerststukjes ma- Heet Leo iedereen welkom, speciaal Rien
ken, nadat onze lieve Patty Kames de van der Velden van het Fonds 1818 en
overige bloemen en wat verder nodig is ook Frank Rouwendal ooit conrector van
heeft bezorgd. Blijkt direct een groot feest de Rijswijkse Openbare Scholen- ge-
en maken de ouderen prachtige kerstuk- meenschap waar Leo ooit conciërge was
ken. Intussen is in de beneden kantine en die vandaag een kerstverhaal voor
een prachtig stel mensen bezig de tafels onze ouderen zal vertellen. Leo brengt
te dekken, ja mooie ronde tafels want wij over dat aan het eind van de kerstbrunch
willen er echt een supermooie muzikale namens Hans en Gerda Timmers ieder-
kerstbrunch van maken. een een bijbeltje cadeau krijgt. Na een
moment stilte om stil te staan bij de men-
De Oud-voetballers van ADO drinken hun sen waarvan wij in 2019 afscheid van
koffie in de kleedkamer in plaats van moesten nemen en een minuut stilte voor
kantine waarvoor wij hen natuurlijk belo- de mensen die willen bidden voor het
nen met een heerlijk stukje kerststol. eten, beginnen we aan de heerlijke lunch.
Natuurlijk heeft intussen ook John Zwen-
nes zich geïnstalleerd en als wij de oude- Na de heerlijke salade nodigt Leo Elfriede
ren vragen naar beneden te komen krijgen Vijverman uit die een mooi kerstgedicht
wij de ene mooie reactie na de andere te heeft voor onze ouderen.

LIEVE DAMES

IK GROET U ALLEN HARTELIJK MET ELKAAR!


GAAT U RUSTIG ZITTEN NAAST ELKAAR
DAN WORDT HET GEZELLIG BIJ ELKAAR
EN ONDERVIND U GENEGENHEID VOOR ELKAAR
WEES A.U.B NETJES TEGEN ELKAAR
EN BEKOMMER U ECHT OM ELKAAR
VERWACHT U NIET TEVEEL VAN ELKAAR
MAAR HEB VEEL ZORG VOOR ELKAAR
VERWACHT U NIET TEVEEL VAN ELKAAR
WANT LEVEN KUNT U NIET ZONDER ELKAAR
HOUDT STEEDS RESPECT VOOR ELKAAR
EN HOUD VREDE TUSSEN ELKAAR
DRINK BIJ EEN FEEST NIET TEVEEL DOOR ELKAAR!
EN STOOT UW HOOFD NIET TEGEN ELKAAR
ALS U STRAKS NAAR HUIS GAAT, GA DAN BRAAF MET ELKAAR
EN VALT U A.U.B. OP DE TRAP NIET OVER ELKAAR
NU BLIJVEN WIJ NOG GEZELLIG BIJ ELKAAR
EN DAN, ALS HET AFGELOPEN IS GAAN WE MET ALLEN……

MET ELKAAR, NA ELKAAR, UIT ELKAAR

VRIJ VERTAALD UIT HET DUITS DOOR ELFRIEDE VIJVERMAN


Januari 2020  5
Na de heerlijke soep, zelf gemaakt door oude arrenslee op zijn vliegend tapijt. Hij
Gerda Timmers, vraagt Leo Frank Rou- sprak een aantal Germaanse toverspreu-
wendal naar voren om een zelf geschreven ken luid en duidelijk uit en steeg razend-
kerstverhaal voor onze ouderen voor te snel omhoog. Hij vloog over de gehele
dragen. wereld, waar hij ook keek zag hij alleen
maar revoluties en oorlogen. Hij analyseer-
Kerstverhaal de kritisch de revoluties in Praag, Hong-
kong, Beiroet, Peking, Edinburgh, Barce-
In het land der blonde duinen, niet zo heel lona, Leeuwarden en Boekarest. Al deze
ver van de zee, woonde niet de kabouter revoluties mislukten, overal gebruikte men
Piggelmee, maar de wijze tovenaar Plum- het woord Lente, als symbool voor vernieu-
bago. Deze tovenaar dacht de hele dag na wing en grote bloei. Helaas bezaten de
over het oplossen van een enorm ingewik- revolutionairen de zelfde onsmakelijke
keld probleem. Het liep tegen de kerstda- eigenschappen als de vorige machtheb-
gen en de inwoners, die langs het kronke- bers. Alle machthebbers zijn ten allen
lend riviertje de Laak woonden, hadden tijden aan elkaar gelijk.
hem gevraagd een kerstverhaal te maken
over de bedoeling van het leven. Hij las Plumbago schudde meewarig zijn hoofd,
over dit probleem eeuwenoude boeken, in hij werd steeds somberder. Plotseling
leer gebonden en voorzien van sierlijke, ontdekte hij in Roemenië een klein dorpje,
gouden letters. waar de mensen al eeuwen lang yochurt
en allerlei soorten jam maakten. De bur-
De beroemde schrijver Kweetniet schreef: germeester van dit dorp nodigde hem
Het doel van het leven is de doelloosheid, meteen uit in zijn prachtige villa. Onder het
er is geen doel. Gelukkig zijn er maar zeer genot van een heerlijke maaltijd en een
weinig mensen, die dit bij voortduring, dus zachte, rode wijn legde Plumbago aan
steeds beseffen. De mens is niet volmaakt, burgermeester Cauciescou zijn probleem
zodat het toeval, een willekeurige God of voor. Deze reageerde met een enkel
de natuur alles bepaalt. De mens streeft woord ‘ Modderland’.
naar een volmaakt leven, maar zal het - Ik moet meteen naar Modderland? - rea-
nooit bereiken. Alle levens bezitten pieken geerde onze wijze Tovenaar. - Modderland
en dalen. Er zijn mensen die scheppen een - herhaalde Cauciescou. Plumbago steeg
eigen God: een postzegelverzameling, een meteen op en landde een kwartiertje later
elektrische auto, een I- pad, een Marklin- op de Genestetlaan, de belangrijkste straat
trein en zelfs de volmaakte vrouw van de van Modderstad. Op nummer 154 hing een
buurman, het geen altijd tot veel ongemak vlag uit met daarop: de Laakse Lente, de
leidt. enige geslaagde revolutie van de wereld.
Plumbago belde meteen aan, want hij
Het verlangen naar een volmaakt leven wilde het grote geheim achter de geslaag-
leidt vaak tot agressie, oorlog en het vallen de revolutie ontsluieren.
in een peilloze diepte. - Dit leidt tot niets -
verzuchtte Plumbago. Omdat hij geen Een kleine man met een milde glimlach om
elektrische auto begeerde, zette hij zijn de lippen en een vrouw met een zorgzame

6  De Laakse Lente
blik openden de deur. - Komt u binnen, mens, helpt de helper meteen ook zich-
meneer Plumbago, ik heet Leeuw en mijn zelf. Dit is voor mij het doel van het leven.
vrouw heet Netty, zij is de moeder van - Ik ben het met u eens- sprak de Dalai
alle mensen. Binnengekomen zag Plum- Lama. Een dichte mist omringde hem
bago 35 oudere mannen en vrouwen volledig, een minuut later was hij volledig
genieten van hun koffie met appelgebak. verdwenen.
Hij zag ook meteen de vitaliteit en de
levenskracht van deze mensen. Aan het - Nu wil ik graag uw speciale aandacht,
hoofd van de tafel zat, speciaal overge- filosofische theorieën zijn prachtig, maar
komen uit Tibet, de Dalai Lama. De beide zij betekenen pas werkelijk iets, als zij in
mannen bewezen elkaar de eer en de de praktijk uitgevoerd worden-. Eindigde
hoffelijkheid, die bij hun wijsheid pasten. Plumbago- en dat gebeurt hier op de
Genestetlaan 154. Laten we trots zijn op
Plumbago begon met de uitleg van zijn onze revolutie, onze Laakse lente. Alle
filosofische gedachten: Ik ga uit van de levenslustige en vitale ouderen knikten
wet van de Ledigheid. Ieder mens is in instemmend.
den beginne volledig leeg. De geest en Daarna genoten Zij van een heerlijke
het lichaam worden pas volledig ontwik- kerstbrunch. - Leve de Laakse lente-
keld in contacten met de mens. Als een riepen zij.
ander mens in nood is, moet ieder mens - Moge deze lente nooit eindigen-
meteen helpen. Als een probleem is De zon en de maan keken glimlachend
opgelost, heerst er grote vreugde, zowel toe.
bij de helper als bij degene, die geholpen
wordt. Omdat ieder mens voor een be-
langrijk deel bestaat uit een andere FTR

Netty en Leo ontroerd bij afscheid Marieke van der Waal


directeur Leydenacademy
Leo en Netty worden uitgenodigd door De Leydenacademy en Woud Olthof uit Arn-
Leydenacademy voor het afscheid van hem direct op ons afkomt en direct herinne-
haar directeur van Marieke van der Waal. ringen op haalt
Netty en Leo die een ongelooflijke mooie
band hebben opgebouwd, zijn natuurlijk aan onze kennismaking. Maken direct
trots als Marieke van der Waal haar af- kennis met Prof Tineke A. Abma die onze
scheidsreceptie wil afsluiten met een inter- lieve Marieke opvolgt en zij direct aangeeft
view met Netty en Leo en zo natuurlijk voor dat zij weer op Netty en Leo rekent en ons
alle genodigden het huiskamerproject van binnenkort uitnodigt zoals Marieke dit al
de Laakse Lente voor het voetlicht brengt. jaarlijks deed.
Bij binnenkomst vinden Netty en Leo het al
bijzonder leuk om vele oude bekenden te Prachtige sprekers waaronder Ingrid Meije-
ontmoeten zoals Ellen Plasmeier van de ring van Ged Oud nog een schitterend
Januari 2020  7
project voor ouderen uit Den Haag naar een warm bad. Na het interview met Netty
voren hoe zij in jaren al de meest mooie en Leo spreekt Leo Marieke van der Waal
zaken voor ouderen samen met Marieke in toe, brengt naar voren hoe belangrijk het is
gang hebben gezet en ben je diep onder dat beroepskrachten en vrijwilligers goed
de indruk hoeveel mensen met belangrijke moeten samenwerken om een leuke sa-
onderwerpen samen me Marieke van de menleving tot stand te brengen, bedankt
Waal voor ouderen in gang hebben gezet. Marieke van der Waal voor al die jaren dat
Het laatste stuk van het afscheidsprogram- zij ons vrijwilligersproject een warm hart
ma is het interview met Netty en Leo over toedroeg en wenst haar na al jaren van
het huiskamerproject van de Laakse Lente hard werken voor ouderen een fijne toe-
zoals zij dit ieder jaar deed en schiet Leo komst toe. Lieve Marieke duizend keer
bijna vol als hij emotionele zaken die wij bedankt dat je ons altijd met goede raad en
meemaken met onze ouderen naar voren daad bijstond. Netty en Leo
brengt. Voor Marieke had men als verras-
sing het koor uitgenodigd waar zij lid van is
die met een schitterend lied het officiële
gedeelte van deze afscheidsreceptie afslo-
ten. Na afloop vele genodigden op Netty en
Leo afkomen en hun waardering voor ons
huiskamerproject en inzet uitspreken. Ja,
het ontroerd werkelijk dat je zoveel mensen
werkzaam in de zorg voor ouderen in heel
Nederland, je laten merken hoe mooi en
waardvol men ons werk vinden, voelt als

Netty zingt met John Zwennes en


zingen samen White Christmas

Als je samen met zoveel mooie vrijwilli-


gers een ongelooflijk mooi kerstfeest mag
organiseren en je na afloop zoveel mooie
reacties krijgt is dat al schitterend. Ook
de muzikale afsluiting was heel bijzonder.
John Zwennes en Netty zongen tot slot
voor alle ouderen het schitterende kerst- Dank aan allen die van dit kerstfeest van
lied White Christmas. Ja zelfs Leo is even de Laakse Lente 2019 een onvergetelijk
stil als hij hoort hoe mooi John en Netty mooi feest maakte en wat mooi dat je ziet
samen dit lied zingen. uit wat een schitterende lieve groep
ouderen de Laakse Lente bestaat.

8  De Laakse Lente
Lieve ouderen laat Veiligheid ook in 2020 al uw aandacht
hebben!!!!!!!!!!!
Samen met mijn grote vriend John Zwennes die alles weet over veiligheid gaan we
ook in 2020 weer voor u allen een veiligheidsmiddag organiseren. Maar doe ik nu
al een dringend beroep op alle ouderen alert te zijn.
Het prachtige stukje in de Posthoorn van Magda de Vetten bracht al meerdere
ouderen ertoe om veiligheidsstickers en veiligheidsboeken bij ons af te halen en zie
je zo dat vele ouderen aandacht hebben voor dit belangrijke onderwerp.

Groeten van Leo en John

LET OP - LET OP
LET OP - LET OP
LET OP - LET OP

DOE ECHT NIET OPEN


ALS U NIET ZEKER
WEET WIE ER AANBELT
OF VOOR DE DEUR
STAAT!!!!!!!!!!!!!

Ongelooflijke mooie herinneringen van 2019.

Je weet intussen hoe ons huiskamerpro- En als je dan zoals nu, je werkt aan ons
ject van de Laakse Lente als een mooi nieuwe infoblad, zie je weer hele mooie
voorbeeld gezien wordt om eenzaam- dingen voorbij komen.
heid van ouderen te voorkomen en is
het ook iedere keer weer een feest Bezoek ouderen uit Italië – Duitsland
samen in onze huiskamer te zitten als – Litouwen en Oostenrijk.
een prachtige groep lieve ouderen met
elkaar ziet keuvelen over kinderen – Alweer jaren terug is Leo uitgenodigd
kleinkinderen of over kwesties zoals om met een delegatie van Den Haag
gezondheid of andere kwesties. mee te gaan naar de Europese Steden-
Je ziet hoe onze ouderen het een feest band conferentie gehouden in Praag om
vinden om elkaar te zien. daar het Straatvertegenwoordigerspro-

Januari 2020  9
ject te presenteren en nog steeds be- trouwen je hiervoor terug ontvangt is zo
waart Leo hier warme herinneringen waardevol om als mens te ervaren.
aan. Leo zijn kleinzoon Julian is jaren Uitnodiging om met ouderen Madu-
terug 10 jaar oud en Leo vraagt aan rodam te bezoeken.
Julian om zijn toespraak aan de gasten
uit de EEG die in het Lipa op bezoek Heb je jaren geleden nog met het
komen voor te lezen in het engels en jeugdwijkberaad in Laak Madurodam
dat vonden die mensen uit de EEG bezocht, word je nu feestelijk ontvangen
helemaal te gek. En ook nu komen door leerlingen van het VCL die je hele
weer mensen uit deze landen langs. avond terzijde staan en samen met alle
In 2019 komen uit vier landen uit de uitgenodigde ouderen uit heel Den
EEG bij ons huiskamerproject langs, om Haag aan tafel gaan om te dineren. Een
kennis te maken met ons huiskamerpro- Leuke quiz en wat een hartelijkheid om
ject, hoe wij de eenzaamheid onder dit alles te ervaren.
ouderen aanpakken en zo uit te dragen Tijdens de prachtige wandeling door
naar andere landen. Om een Hollands Madurodam kom je erachter dat men
tintje hieraan te geven maakte Netty voortdurend bezig is geweest om dit
voor onze gasten een advocaatje met schitterende dorp van de kleine huizen
slagroom en worden wij uitgenodigd en andere mooie gebouwen uit Den
voor de slotdag op het Stadshuis. Daar Haag aanzien te geven en wij kunnen
ontmoeten wij weer een Duitse oudere iedereen aanraden om hier weer eens
man die bij ons op bezoek was en laat op bezoek te gaan.
die ons trots een fles advocaat zien die
hij heeft gekocht voor zijn vrouw en Kerstconcert Sing A Long is weer
maakt een gebaar hoe hij gesmuld had. een hoogtepunt van 2019.

Avond over eenzaamheid bij Omroep Met nog de schitterende herinneringen


Max. van vorig jaar mogen wij weer met een
groepje ouderen van de Laakse Lente
Ja, Omroep Max vond dat de Laakse naar dit concert. Met natuurlijk weer de
Lente niet mocht ontbreken op deze supersterren Gregor Bak en Francis
super belangrijke avond, dus halen en van Broekhuizen en natuurlijk weer een
brengen ze ons met een taxi, komen wij schitterend koor van vrijwilligers. Zit je
in een schitterende studio terecht en op het puntje van je stoel en natuurlijk
beleven wij een super mooi waardevol vraagt men alle gasten regelmatig de
programma. Wat ben je blij dat omroep mooie kerstliedjes mee te zingen.
Max vele initiatieven uit het hele land
uitgenodigd heeft en Netty en Leo kun- Samen pannenkoeken eten in het
nen zich niet voorstellen dat er niet veel Pannenkoeken in de Willemastraat.
meer vrijwilligers gevonden worden in
heel Nederland die willen omkijken naar Wat is en blijft het super dat ook hier
ouderen uit je buurt. weer een lieve groep ouderen van de
Want de liefde – vriendschap en ver- Laakse Lente smullen van de heerlijke

10  De Laakse Lente


pannenkoeken en je superleuke bedie- deur en besef je als mens van 72 en 74
ning aantreft die niets te veel is. jaar hoe je leven nog iedere dag verrijkt
Lezing in Oud Rijswijk over huiskamer- wordt.
project De Laakse Lente.
Ook dit werd weer een schitterende Dit geeft duidelijk aan wat een super-
middag om je ervaringen over te bren- mooi project de Laakse Lente is en
gen aan ouderen in Oud Rijswijk en hoeveel leuke dingen wij meemaken.
ervaar je dat ook ouderen in Oud Rijs-
wijk ons project waardevol vinden. Leo Olffers

Tot slot.
Ook nu al staan er aan het begin van
2020 alweer hele mooie zaken voor de

Han en Bep Hermans, 65 jaar getrouwd en in korte tijd na


elkaar overleden.
Lieve mensen,

Ja soms moet een mens in korte tijd


afscheid nemen van een heel lief echt-
paar waar je hele mooie herinneringen
aan bewaart. Jarenlang had Leo hele
lieve gesprekken en liet Han altijd de
hobby’s zien waar hij mee bezig was en
het was een feest om te zien hoeveel
deze lieve bejaarde mensen om elkaar
gaven en altijd hele verhalen hadden
over kinderen en kleinkinderen. Waren
wij al blij dat er direct een plekje in On-
derwaterhof was zodat we direct langs
konden gaan bij Bep en merkte je van
dag één af dat heimwee naar haar Han
het niet makkelijk maakte. Lieve Bep en
Han, bedankt voor al jullie liefde en
vriendschap in zoveel jaren en rust
zacht, namens alle ouderen van de
Laakse Lente,

Netty en Leo

Januari 2020  11
Veiligheidbijeenkomst
Donderdag 5 maart schitterende voorbeelden hoe U dit kan
Belangrijke veiligheidsbijeenkomst op voorkomen.
HVV Laakkwartier voor alle ouderen in
Laak onder leiding van John Zwennes Daarom nodigen wij zoveel mogelijk
ouderen uit voor deze veiligheidsbijeen-
Aan alle ouderen, komst die wij organiseren op HVV Laak-
kwartier Jan van Beersstraat 69 aan-
Wat blijft het triest te vernemen dat nog vang 10.00 uur. Als u zich opgeeft voor
steeds juist ouderen de dupe zijn van deze activiteit bieden wij U ook een
babbeltrucs en andere hele nare zaken. heerlijke gezamenlijke lunch aan.
John Zwennes is een kei in het voorko- Ja ouderen laten wij samen in 2020 alert
men van dit soort trieste zaken en heeft zijn en zorgen dat wij geen slachtoffer
samen met De Laakse Lente een prach- worden van die hufters.
tig veiligheidsboek gemaakt vol met Leo en Netty

Donderdag 6 februari onze eerste mooie activiteit in 2020


Bloemschikken op HVV Laakkwartier
Jan van Beersstraat 69

Met natuurlijk weer een heerlijke lunch Ja dit gaan we natuurlijk


Lieve mensen van de Laakse Lente, samen vieren met koffie en
Natuurlijk gaan we ook in 2020 weer gebak. Natuurlijk weer
vele mooie activiteiten organiseren. bloemschikken onder lei-
Weer heel veel plezier maken samen. ding van Anneke en Lies, de bloemetjes
Daarom hopen wij dat iedereen zich bestellen we natuurlijk weer bij onze
weer voor 1 februari aanmeld bij Netty Patty Kames.
om te komen bloemschikken.
Kosten bloemschikken € 5,00 en
lunch € 2,50

12  De Laakse Lente


Januari 2020  13
Waarom SeniorenRadio
Eenzaamheid is iets anders dan alleen zijn. Het heeft betrekking op het ervaren van een
zinvol bestaan, je thuis voelen in je omgeving. Wanneer eenzaamheid lang aanhoudt, kan
het leiden tot gezondheidsrisico’s, minder betrokkenheid in de samenleving én het tekort-
schieten van een gevoel van geluk
Hoe kun je nu echt wezenlijke verbetering in levensperspectief bieden aan mensen die te
maken hebben met eenzaamheid?
De afgelopen jaren is in het sociaal werk flink ingezet op projecten tegen eenzaamheid.
Voor sociaal werkers ligt een belangrijke taak om mensen te ondersteunen in de maat-
schappij mee te doen. Maar is dat genoeg (nee) daarom verenigingen zoals laakselente
Ik denk dat professionals minder deskundig worden in hun oordeel door de druk van
aanvinklijstjes en protocollen. Ze zien door de bomen het bos niet meer
Doordat wij al meer dan 25 jaar muziek draaien in veel woonzorgcentra's zien we steeds
meer dingen die eigenlijk niet mogen gebeuren als we binnen komen staat de radio aan
gezellig maar wel op de verkeerde zender Sky Radio Veronica of radio 538
Zo werd het idee geboren om een radiostation op internet te starten met aangepaste
muziek. Maar hoe zit het met de ouderen die thuis wonen waar is de arbeids vitamine van
vroeger daar is SeniorenRadio het antwoord op (muziek uit uw tijd) Maar hoe zit het nou
met die eenzaamheid ? SeniorenRadio draait op vaak op Zondag LIVE dan kunt u bellen
voor een plaatje of een praatje Live op de radio en zo kunt u via de radio ook weer
contacten opdoen of meedoen met een spelletje. SeniorenRadio is een vrolijk station
natuurlijk zitten er plaatjes bij die bepaalde herinneringen oproepen maar over het
algemeen proberen we het vrolijk te houden.
NIEUW BIJ SENIORENRADIO
Binnenkort starten wij met SeniorenRadio 2
Dat wordt ook 24/7 non-stop uitzendingen maar dan zonder muziek dan kunt luisteren
naar div verhalen van div afdelingen van Gemeente, Zorg, vrijwilligers, verenigingen, enz.
hoe vraag ik een scootmobiel aan, wat is WMO, welke vereniging zit waar en wat doen zij
het eerste interview is met Leo van de Laakselente over div. dingen 24 uur non-stop info
die voor u belangrijk kan zijn

John Zwennes Stichting SeniorenRadio


Tik in bij Google of in uw adres balk www.Seniorenradio.nl
Dan krijgt u een lijstje te zien waar het woord seniorenradio in voorkomt maar er staat
boven aan deze lijst maar een keer seniorenradio.nl/home daar klikt u op dan komt u in
de home page van seniorenradio als u iets naar beneden gaat ziet u deze 2 regels

Live Radio luisteren met PC klik HIER


Als u wild luisteren met uw pc klik dan op het woord HIER dan komt u op de radio site u
ziet daar een spelertje met daaronder een landkaart
Klik op het driehoekje en SeniorenRadio gaat spelen Spelertje

Live radio luisteren met tablet/tel klik HIER


Luistert u met een tablet, telefoon, of smart tv klik dan op het woordje HIER
in regel 2 seniorenradio begint automatisch te spelen

Zwennes Totaal Service


Verhuizingen en ontruimingen op een persoonlijke wijze

Wij zijn een verhuis- en ontruimingbedrijf in Den Haag en omstreken dat gespecialiseerd is op het gebied van
ouderen en ouderen met een dementie.

Telefoon: 06 42726628 // website: www.zwennestotaalservice.nl // email: info@zwennestotaalservice.nl

Januari 2020  15
Drukker: Matveld B.V.
Telefoon: 06-55736886