You are on page 1of 32

Ano I- Número 0 BERGANTIÑOS, FISTERRA, SONEIRA, XALLAS E VAL DE BARCALA Decembro 2010

Adiante, a vangarda do xornalismo na Costa da Morte


Xa estamos aquí. Somos mento do noso terceiro modan no silencio. Non
Adiante Información e te- As, chamado Adiante. Un somos obxetivos porque
mos moitas cousas que xornal comarcal e gratuito queremos mollarnos nos
contar. Completamos así para os veciños de Xallas, temas da actualidade.
un trío de ases na comu- Fisterra, Soneira, Barcala Pero estamos comprome-
nicación comarcal. Xa o e Bergantiños. Non que- tidos coa nosa terra. Imos
advertimos fai cinco anos remos pasar desaper- a abrir unha fiestra para
cando puxemos a an- cibidos. Imos a aportar que o vento costeiro entre
dar o primeiro As, o de informacións novidosas, con frescura nopanorama
Anosacosta. Logo che- confidenciais exclusivos, mediático. Evidentemente
gou Anosagalicia, tamén e non ser simples recolec- que imos a xerar simpa-
co notable éxito. Avala- tores de notas de pren- tías pero tamén inimigos.
dos por esta traxectoria e sa e altavoces de todo Porque imos a ser claros.
o seguemento de milleiros o políticamente correcto. Creemos que somos ne-
de personas na Internet Incidiremos nalgunhas cesarios e estamos dis-
decídmonos co lanza- cuestións que se aco- postos a facer historia.

Política caliente Antonio Landeira


en Bergantiños quiere ser alcalde
El segundo diputado que se juega en O coñecido empresario xalleiro Anto-
Bergantiños es clave para el poder nio Landeira Gallardo será o candidato
provincial. Y los partidos lo saben. Se do Partido Popular a alcaldía de San-
disputa entre PP y BNG. Comienza ta Comba. Fala connosco polo miúdo.
la lucha electoral Ofrece a súa primeira entrevista na
estrea do xornal Adiante Información
Ano I Número 0. Decembro 2010 -EDITORIAL- 2
EDITORIAL
PRESIDENTE

MARCOS DÍAZ

DIRECTOR

XOSÉ M. LEMA MOUZO “Adiante coa información”


EDITOR

ANOSACOSTA, S.L.

DESEÑO E MAQUETACIÓN

E
FÁTIMA CASANOVA RUANO
fatimacasanova@gmail.com ste é o primeiro número de Adiante Información. Nacemos cun sólido compromiso coa comarca da
Costa da Morte e queremos estreitar os nexos informativos entre as bisbarras de Xallas, Bergantiños,
E M@IL Soneira e Fisterra. Para nós é fundamental este amplo punto de vista comarcalista, e queremos ser
INFO@ADIANTEINFORMACION.COM uns notarios da actualidade que crucen os nosos concellos, como facían os antigos arrieiros.

COLABORADORES Estamos comprometidos coa pluralidade e coa liberdade de expresión, e poñemos toda a ilusión e o
esforzo neste proxecto, que agardamos acade a necesaria viabilidade económica necesaria para que este
IVÁN RUBÍN “neno” medre barudo coma un carballo.
RAFAEL LEMA
SANTIAGO PAZOS Pero non somos un medio de comunicación aillado. Somos o irmán natural dun proxecto que naceu na
JOAQUÍN MOREIRA internet no verán de 2005, Anosacosta, e que se converteu nun éxito na rede. Despois chegou unha fiestra
como Anosagalicia, e agora é o momento dun xornal coas raigames ben chantadas na nosa comarca,
ADMINISTRACIÓN Adiante Información.
E PUBLICIDADE
Estamos convencidos de que somos necesarios no actual panorama mediático e que podemos aportar
LUGAR SILVOSO 22 CARBALLO. un importante sevizo a nosa sociedade. Agradecemos toda a colaboración que se nos preste, pero tamén
TLF 682 731 681 temos clara a nosa liña editorial e a nosa visión comarcal inalterable.

EXEMPLARES E o que temos claro é que non pretendemos pasar desapercibidos, e se a imparcialidade significa manter
sempre unha postura morna e compracente, pois nós estamos dispostos a tomar partido, a decantarnos
10.000 EXEMPLARES cando haxa que face-lo no senso que estimemos.

Agradecemos que decidas unirte a familia de Adiante Información e queiras facer historia connosco, ben
SUMARIO como parte activa do proxecto, como anunciante, colaborador ou como lector ou lectora. Acabamos de
nacer e queremos medrar a túa beira.
EDITORIAL 2

MUNICIPAL 3-5

CARBALLO 6-7

CORISTANCO 8 “Con moitas cousas que contar”


LARACHA 9

MALPICA 10

N
este primeiro número, publicamos unha entrevista exclusiva coa cara nova
CABANA - LAXE-PONTECESO 11 e candidato do PP xalleiro, Antonio Landeira, a primeira que concede e
faino aquí. Tamén buscamos dous veteranos da política, un que se resiste a
SANTACOMBA 12 -14 abandonar, José Blanco Pazos de Negreira e conversamos cun histórico do
nacionalismo galego e político sobranceiro da comarca, o corcubionés
PUBLICOLOR 15-16 Rafael Mouzo Lago. E seguimos aportando novidades con interesantes
reportaxes sobre a febre do póquer na Costa da Morte, a perigo que sufreu
NEGREIRA 17 a Costa da Morte na Segunda Guerra Mundial, ou a importancia dos votos de
Bergantiños na Deputación provincial da Coruña. Ofrecemos un Confidencial
CAMARIÑAS 18 cheo de informacións políticas. Non faltan os deportes, as noticias dos
nosos concellos e outros temas. É o resultado primeiro dunha ilusión,
VIMIANZO 19-20 dunha paixón pola Costa da Morte, Como comprobarás, temos moitas cousas
que contar. Seguimos Adiante.
BAIO -ZAS 21

CEE 22

FISTERRA 23

CONFIDENCIAL 24

DEPORTES 25-27

FOTONOTICIAS 28

SOCIEDAD 29-31

Depósito Legal: C 3756 2010


3 Ano I Número 0. Decembro 2010 - MUNICIPAL-

MUNICIPAL
Orzamentos 2011 Os empresarios
xalleiros impulsan unha
PP, PSOE y BNG cumplen con campaña de nadal.
su guión

Óliver Silvariño, novo presidente.

Núñez Feijóo nunha sesión do Parlamento Redacción

Un ano máis as compras euros cada un. Mercar


Redacción en Santa Comba teñen en Santa Comba, ten
premio. E cada vez máis. premio. Unha entidade
Los políticos cumplen investimentos en toda a rei echa de menos A asociación de empre- que acaba de renovar
su misión, y con regates franxa costeira, rebaixa partidas para el Parque sarios de Santa Comba algúns dos seus cargos
de cifras y retórica nos dos prezos dos polígonos de Megalitismo,  la Guar- promove unha campaña directivos. Recentemen-
envuelven en una marea ou accións en materia dería de Coristanco, o las de promoción do comer- te o presidente Antonio
de la que para muchos sanitaria e educativa”. cantidades míni- cio. Con cada compra Landeira e a vocal María
ciudadanos es difícil salir. Sueiro Pastoriza incide en mas para la Circun- nalgún dos establece- Pose dimitían para invo-
El vaso medio lleno o me- el hecho de que “pese valación de Carballo. mentos adheridos a pa- lucrarse no proxecto do
dio vacío. El diputado au- as fortes restriccións Tampoco convencen tronal xalleira, entrega- Partido Popular de cara
tonómico del PP, Alberto económicas, manténse o los números al PSOE. ránse unhas rifas para as eleccións munici-
Sueiro cree que los pre- investimento”. Desde el Marisol Soneira denuncia un sorteo público que pais. O novo presidente
supuestos “son posibles BNG creen que el PP re- la obsesión del ejecutivo se realizará o vindeiro 5 é Óliver Silvariño Pose,
e realistas” e incluso nuncia a la comarca, con Feijóo por “desman- de xaneiro, as 12,00h, industrial do sector da
percibe “unha discrimi- unas cuentas “antiso- telar” las políticas ini- nas instalacións de Ra- automoción que xa for-
nación positiva” con res- ciais”. El responsable co- ciadas por el bipartito, dio Líder en Santa Com- maba parte da directiva
pecto a otras comarcas de marcal del Bloque, Víctor y critica la publicidad ba, ubicadas no edificio é que recibiu o respaldo
Galicia. Destaca in- Recarei lamenta “a falta dada al Plan Revive que municipal da Casa da unánime dos asociados.
versiones fundamen- de criterio do goberno” y para los socialistas no se Cultura. Nesta ocasión, Continúa como vice-
tales como la autovía pone como ejemplo “que trata de más que ca- repartiránse 4.000 euros presidente, o exalcalde
Carballo-Berdoias, o o maior investimen- nalizar una serie de en premios. Haberá un José Manuel Arufe Riei-
el Plan Revive Costa to sexa para un cam- ayudas existentes. premio de 1.000 euros ro e como secretario,
da Morte “pero tamén po de fútbol”. Reca- e vinte premios de 150 José Amigo Ferreiro.

O CDL quere implantarse na Costa da Morte


Redacción

O presidente do Centro c om a rc a s de Be r g an - Pal ací n v en s en d o “o


D e m oc rá t ic o L ibe ra l e n t iñ os , X a lla s e a C o s t a s o ci o g al eg o d e N i ck
Ga lic ia c on f irm ou n os da Mort e s e m pre q u e C l eg g ”. E s t án r eal i z an -
mic róf on os de Ra dio h ou be ra u n pla n t ex a- d o u n i mp o r t an t e t r ab a -
Líde r ( 1 0 7 . 9 FM) a in - m e n t o s e rio” . J osé Pa- l l o en Gal i ci a q u e es t á
f orm a c ión a dia n t a da la c ín re c oñ e c e u q u e a x er ar o au men t o d a
p or A n os a c os t a . c om . e x is t e n a lgú n s co n- s ú a p eq u en a mi l i t an-
O pa rt ido e s t á re a li - t a c t os n a z on a e n o n ci a, co n es p eci al f o r z a
z a n do u n t ra ba llo de de s c a rt a qu e poid er an n a p r o v i n ci a d e Po n t e-
ex plora c ión c o obx e - a c a ba r n a pre s e n t aci ó n v ed r a. Ag o r a o r et o é
t iv o de im pla n t a rs e n a da lgu n h a c a n di d at u - a p r o v i n ci a d e A C o r u-
p rov in c ia de A Coru - ra . O CD L e s t á a s o ci a- ñ a. A s ú a w eb é h t t p : / /
ña , e “ por s u posto es- do os pa rt idos lib er ai s www.cdl-galicia.es/.
taríamos dispostos a pre- qu e gobe rn a n e n v a -
Palacín, líder del CDL gallego sentar candidaturas nas rios pa ís e s de E ur o p a.
Ano I Número 0. Decembro 2010 -MUNICIPAL- 4
MUNICIPAL

Guerra política por la Diputación


PP y BNG se disputan un diputado clave para sus aspiraciones.

Redacción

El poder en la Diputación actual diputado provincial,


provincial está en juego. José Manuel López Varela.
Y en esa guerra política, Por su parte el coordina-
la batalla que se libra en dor comarcal del BNG, Ví-
Bergantiños será muy tor Recarei destaca el “bó
importante. Para ello, el traballo” que se está reali-
PP deberá cambiar el ac- zando en el ayuntamiento
tual estado de las cosas de Carballo, y confía en
y lograr un subidón en unos buenos resultados
Carballo, arropado por en los demás municipios,
los demás municipios. que deben de servir para
En 1.999 El Partido Popu- mantener el acta, que en
lar consiguió la mayoría la actualidad ocupa Xoán
absoluta en la Diputación Manuel Sande Muñiz. Y
provincial de A Coruña aunque la lucha se centra
con 16 diputados, por 11 en estas dos formaciones,
del PSOE y 4 del BNG. y se da por hecho que las
Cuatro años más tarde el dos fuerzas de izquierdas
PP se queda a las puer- intentarán renovar el pacto
tas de la llave del Pazo de vigente, el PSOE también
Mariñán, sumó 15 actas. intentará participar en la
refriega. La diputada auto-
Un diputado perdido en nómica socialista, Marisol
el Partido Judicial de Soneira Tajes está conven-
Ferrol tuvo la culpa. cida de que se mantendrán
en el gobierno de la Dipu-
Desde entonces la coali- tación coruñesa. Alude a
ción PSOE- BNG ha go- datos demoscópicos que
bernado bajo el mandato poseen y a la aprobación
de Salvador Fernández general que recibe Sal-
Moreda. En 2003, aumen- vador Fernández Moreda
taron los apoyos, el PP se “por parte dos cidadáns”.
quedó en 13 diputados, Y los hay muy optimistas.
el PSOE ascendió a 12 y
el Bloque a 6.El Partido Las aspiraciones
Popular, con la corrien- de Terra Galega
te a su favor, tiene entre
sus objetivos recuperar El Presidente de Terra
el poder provincial en A Galega, Pablo Padín se
Coruña. Y es un objeti- marca como objetivo esa
vo factible, aunque evi- Moreda se juega su continuidad en la Diputación plaza de diputado, que
dentemente los rivales podría convertir en fuerza
también pelearán para determinante a este for-
conservar sus puestos. alcalde Evencio Ferrero En Ferrol el mapa pare- tamientos claves como mación en el Pazo de Ma-
y al estrepitoso fracaso ce difícil de alterar (PP- puede ser el de Carballo. riñán. Una aspiracióin que
Son siete partidos del partido de la gaviota. 2-PSOE-2-BNG-1-). En corrobora su coordinador
judiciales pero el po- También lucha por con- definitiva, el PP nece- “As perspectivas electo- comarcal y alcaldable en
der se juega en unas seguir dos de los tres es- sitaría sumar tres actas rais son satisfactorias, e Carballo, Manuel Andrade
cuantas plazas. caños del partido de Noia. más y alcanzar los regis- esperamos acadar uns Cristóbal.En Bergantiños
Siempre tuvo dos y en las tros de 1.999. En caso resultados para acadar el PP gobierna con mayo-
En Corcubión y Betanzos últimas el BNG le arañó contrario, PSOE y BNG o segundo deputado en rías absolutas en A Lara-
son habas contadas. Dos el tercero. En A Coruña( renovarían su pacto. Bergantiños. Estamos cha, Cabana, Coristanco y
diputados y uno por barba PSOE-4-PP-4-BNG-2-) confeccionando boas Ponteceso, y se mantiene
entre populares y socialis- hay juego abierto y en Carballo es Clave candidaturas e creo que en la oposición en Malpica
tas. El PP busca arrebatar Santiago de Compostela a nula política do gober- y Laxe, que tienen sendos
el segundo diputado de (PP-3-PSOE-3-BNG-1-) La cosa está emocionante, no central tendrá o seu alcaldes socialistas y en
Bergantiños al BNG, que la lucha abierta y las di- relfexo nas urnas e no Carballo, donde el Bloque
tuvo siempre y perdió en los populares están en recciones provinciales apoio o Partido Popular” ganó las elecciones y tiene
las últimas gracias al as- condiciones de dispu- de los partidos políticos asegura en declaracio- el apoyo del PSOE, en un
censo del Bloque en Car- tarles el tercer represen- se emplearán a fondo en nes a Adiante Información bipartito.
ballo con su candidato y tante a los socialista. su estrategia en ayun- el alcalde de A Laracha y
5 Ano I Número 0. Decembro 2010 -MUNICIPAL-

MUNICIPAL

Fiebre del Póker en a Costa da Morte


ENGANCHADOS AL TEXAS HOLDEM

Redacción

No juegan al tute ni al tru- Son usuarios de las webs


co, prefieren el póquer. de Pokerstars, Everest,
Dejan de seguir la tra- Full Tith o Los Pelayos. Y
dición de sus padres y compiten con sus nicks por
abuelos y emulan a Joe acumular prestigio, fichas,
Cada o David Negreanu. puntos y dinero. Los hay
Les gusta el sonido de las para todos los gustos. Los
fichas de colores y sue- que quieren pasar un rato
ñan con ir a Las Vegas. o los que sueñan con ga-
No muy lejos tienen como nar un torneo satélite que
ejemplo a los Maceiras. les permita ir a disputar un
El veterano Juan Macei- sustancioso premio a un
ras, alcalde de Miño, que Casino. Porque internet
tiene en su haber gran- es un mundo. Se puede
des victorias en torneos arriesgar patrimonio fic-
on line a nivel mundial. ticio o dinero contante y
O sus hijos, Juan Macei- sonante. Hablamos en la
ras Jr o May Maceiras, inmensa mayoría de los
dos referencias españo- casos de unos pocos eu-
las en este juego mental. ros, en el peor de los casos.
El Texas Holdem atrae a numerosos aficionados en la zona
Pelean con sus picas, tré- También se reúnen
boles, diamantes y cora- en establecimientos que aprobó la Xunta de tiva, porque generalmente Holdem y el tradicional
zones en busca de una es- hosteleros o en do- Galicia en su día. “No se se apuesta dinero, aunque póquer tapado:”El Texas
calera, un póquer o quizás micilios privados. puede jugar al póker fue- la moda actual se basa Holdem es una modalidad
un trío que les haga sentir ra de un recinto donde en pequeñas cantidades. deportiva que no tiene
el placer de llevarse el bote La fiebre por el pó- se permita este juego”. nada que ver con el póquer
y superar a los demás. Ya quer se extiende por Es tajante y causa pro- “El numero de afi- tradicional y las timbas
no es el juego clásico de todo el estado. Y por blemas a los aficionados. cionados crece a un oscuras de dinero contra
cinco cartas que descu- toda la Costa da Morte. Desde la Asociación galle- ritmo frenético y. dinero”. Maceiras destaca
brimos de pequeños en En localidades como San- ga de póker amateur han todavía queda mucho” que los grandes jugado-
las películas del oeste. De ta Comba, Vimianzo, Ca- conseguido que se pue- res de Texas, se preparan
ver “El Golpe” de Robert mariñas o Ponteceso las dan jugar torneos “en mo- nos comenta Andrés Rei- y estudian exigentemente.
timbas se celebran casi dalidad de práctica” en sus nares, que es el presi- En la Costa da Morte cien-
Los nuevos gladia- diariamente, aunque como instalaciones. Sin dinero. dente de la Asociación tos de aficionados siguen
doresdel naipe nos dice un joven aficiona- Mientras sigue esta com- gallega. Salir en la tele- cultivando su pasión.
do “As partidas importan- plicada situación legal, visión ha supuesto una Quizás cualquier día ten-
están enganchados al tes son o fin de semana”. multitud de jóvenes siguen nueva plataforma promo- gamos que entrevistar a
Holdem Texas, una moda- Los hay de todas las llegando puntuales a sus cional para esta actividad uno de ellos por ganar al-
lidad en la que cada juga- edades, aunque sorpren- citas en los locales pre- gún torneo on line como
dor guarda celosamente de observar como este vistos, con su carpeta del Uno de los grandes juga- el Warm Up o el Sunday
dos cartas, y cinco se van juego ha calado en las instituto o su bolsa de de- dores on-line, Juan An- Million, que por cierto ya
descubriendo de manera nuevas generaciones. porte del equipo de fútbol tonio Maceiras Barros, tiene el veterano Macei-
común para todos.La op- local. El póquer aún tiene alcalde de Miño, insiste ras en su vitrina, y que lo-
ción preferida es on-line. Uno de los hándicaps mala fama y está envuelto mucho en destacar las gró de superar, en algún
es la actual Lei do Xogo en una propaganda nega- diferencias entre el Texas caso a unos 8.000 rivales.

El póker no sólo se juega en los casinos


Ano I Número 0. Decembro 2010 -CARBALLO- 6
CARBALLO

El gobierno carballés defiende su polémica gestión


en la travesía de Malpica
Los vecinos y el PP se oponen al proyecto

Redacción
cinales defiende los pa- al proyecto “Non é certo.
Los trabajos de la travesía sos dados en el proyecto Iso é imposible”, y reduce
de Malpica van camino de de la travesía de Malpica. al asunto a “sete prazas”.
convertirse en un problema A pesar de la dura con- Eso sí, el regidor mantiene
para el gobierno municipal troversia que ha gene- su disposición al diálogo.
de la capital de Berganti- rado y de los cambios
ños. Los cambios en el pro- promovidos sobre el pro- El socio de gobierno, líder
yecto inicial, la rotonda y yecto inicial. “Considera- del PSOE, y responsable
el carril-bici no gustan a la mos que non hai motivo de urbanismo, José Anto-
mayoría de los residentes para non seguir coa nosa nio Viña insiste en que “o
en la zona. El Partido Po- intención” argumenta único erro foi un problema
pular y Terra Galega tam- Ferrero, que destaca las urbanístico con respec-
bién están disconformes. mejoras realizadas en to a recollida de augas
Pero el gobierno insiste en el pavimento y en otros pluviais” mientras que el
defender sus decisiones. servicios de la zona. So- edil de obras, Lois Lamas
El alcalde de Carballo, Al bipartito carballés le llueven las críticas  bre la pérdida de plazas (BNG) defiende el polémi-
Evencio Ferrero Rodríguez de aparcamiento, dice co carril-bici y la actua-
se mantiene en sus trece, y que las cifras que ma- ción en su conjunto. “Pode
a pesar de las protestas ve- nejan los que se oponen gustar o proxecto ou non.

El PP denuncia “improvisación, ocultación y engaño”


Alberto Sueiro definió la ges- blica que las obras se se realizada en contra (107.9FM), Alberto Suei- la mejora se ejecutó sin
tión del bipartito en. En su ejecutaron sin la con- de la opinión vecinal ro confirmó que estamos licencia y con “un infor-
última intervención plenaria, firmación necesaria por siguiendo “un mode- ante “Unha obra onde me desfavorable de se-
tiró de recortes de prensa parte de la Xunta.”Aquí lo diferente cada mes”. había un proxecto inicial cretaría que advirte de
para denunciar “a falta de primeiro fánse as obras Y es que los populares mediante un convenio irregularidades”. Desde
criterio” del ejecutivo, y de- e despois búscase a vieron en este proyecto coa Xunta de Galicia, las filas conservadoras
nunció que el polémico ca- financiación”. Desde uno de los flancos débi- que se cambia sen co- creen que el gobierno
rril- bici” non aparecía en el el PP también se re- les del bipartito. Recien- municalo, coa creación local “compórtase como
convenio inicial con la Xunta criminó que “a roton- temente en declaracio- da rotonda e do carril- o peor dos veciños” y
de Galicia. Sueiro Pastoriza da é un erro clamoroso nes al programa Matinal bici”. El portavoz del PP lamentan que crean un
expuso ante la opinión pú- y de que el proyecto Noroeste de Radio Líder carballés asegura que lamentable precedente.

Mensajes vecinales al bipartito


Redacción

Un amplio grupo de veci- ca no escatimaremos es-


nos de la calle Fábrica y fuerzos para conseguir los
el barrio de San Cristovo aparcamientos que nos
no se cansa se mostrar han usurpado”. Insisten
su rechazo a las obras en que no se ha contado
impulsadas por el ayunta- con ellos, que las obras
miento. Lo hicieron en los eliminan abundantes pla-
medios de comunicación zas de aparcamiento, y
y en varios plenos. En el que todo esto repercute
último, medio centenar de muy negativamente en el
personas criticaron abier- comercio y en la seguri-
tamente las intervencio- dad vial.El portavoz mu-
nes de los representantes nicipal de Terra Galega,
del BNG y PSOE, y aplau- Manuel Andrade Cristó-
dieron los reproches que bal recordó que “nós xa
vertía Alberto Sueiro. denunciamos que se per-
Y colgaron una pan- dían aparcamentos pero
carta con el siguiente o goberno non escoitou”.
mensaje:“Entérense se- El político se opone a que
ñores del bipartito que los “se constrúan carrís bi-
vecinos de la calle Fábri- cis onde hai comercios”.
Los vecinos se quejaron en el pleno
7 Ano I Número 0. Decembro 2010 -CARBALLO-

CARBALLO
ESPACIO DE CONTRASTES UN VIACRUCIS DE SANTIAGO PAZOS
1ª Estación: “A historia da nosa vida, ou petirse, incluido el aburrido debate sobre el
mellor, as historias da vida, encadéanse PXOM. Música antigua para letras conocidas.
como singraduras e travesías no diario de
a bordo de cada home, con follas de salitre 9ª Estación: Donde la música la componen
e argazo unidas…” Así comienza “O tesou- los sonidos de la represión es en El Sahara.
ro da corsaria” última novela de aventuras Son españoles repudiados y expatriados. La
de Rafael Lema. Y algo así, como un diario obligación de España es buscar una solución
de abordo para reflexionar además de infor- a ese conflicto presionando a Marruecos ante
mar, quiere ser esta aventura periodística Comunidad Europea y la ONU. No podemos
bajo la cabecera valiente y esperanzadora mirar hacia otro lado poniendo como excusa
de “Adiante”. Deseamos que su travesía los grandes negocios que hacemos con ellos.
sea larga en el tiempo y densa en calidad.
10ª Estación: Los cobardes siempre ter-
2ª Estación: Aventuras que comienzan y minan por enseñarnos el culo. Para ven-
aventuras que acaban con resultados muy der mejor sus memorias, Bush ha decla-
positivos como el FIOT 2010. Su empeño rado que es el mayor pacifista del planeta.
por satisfacer a todo el mundo pasando de lo Parece que la guerra de Irak la decidieron
bueno a lo peor sin ningún tipo de complejos “los mercados” y el visionario Aznar prac-
lo aleja de convertirse en un referente, pero ticando el acento chicano en la intimidad.
quizás ahí resida el motivo de su éxito. En mi
artículo “Lo que nosotros somos” publicado 11ª Estación: Últimamente acudo a unas
en www.anosacosta.com podrán leer algunas sesiones de fisioterapia en el ambulato-
consideraciones más pormenorizadamente. rio de Carballo. Difícil trabajo el de los
profesionales que lo atienden (no por mí,
3ª Estación: Lo que no terminarán nunca que tendría fácil solución), si no por el es-
son las declaraciones y contradeclaraciones tado de las instalaciones. A la escasez
sobre la autovía Carballo- Berdoias. Estoy de personal y de espacio podemos su-
realmente harto de escuchar a unos y a otros mar las humedades, el mal funcionamien-
decir con tajante solemnidad que la obra se propia recibirán el refrendo de los electores. to de los radiadores, los desconchados,
hará en unos plazos que se van superpo- El “todos son iguales” ha calado tan hondo las telarañas y algunos gusanos o cuca-
niendo como lonchas de mortadela enmohe- en la sociedad que para gran parte de la mis- rachas que vienen de visita regularmente.
cidas. ¿Hasta cuándo nos van a tratar como ma parece que cuando depositan su voto sólo
un rebaño indocumentado al que se engaña piensan en el recurrente “qué hay de lo mío”. 12ª Estación: El espectáculo más caro del
con mediocres números de prestidigitación mundo organizado por el Xacobeo no cu-
para acallar protestas y lavar conciencias? 6ª Estación: Aquí no necesitamos encuestas de brió sus objetivos. Como algunos ya sos-
opinión para politiquear. Los apuñalamientos pechábamos Su Santidad no multiplicó
4ª Estación: Según las últimas encuestas callejeros entre compañeros de partido, la pro- ni los panes ni los peces, aunque sí mul-
tres cuartas partes del electorado manifies- liferación de nuevos partidos, el auge y declive tiplicó las razones a favor de la laicidad.
tan sin ningún género de dudas que Rajoy de candidatos y la propagación de maliciosos
y Zapatero no merecen su confianza como bulos, ya son noticia un día sí y otro también. 13ª Estación: Por fin los estadouni-
candidatos. No es nuevo, es un dato más denses nos copian algo. Hace mucho
que confirma el creciente divorcio entre 7ª Estación: Los casos que más despiertan mi tiempo que Federico Jiménez Los San-
la clase política dirigente y el electorado. interés, por el morbo que conllevan, son las de- tos y la emisora de los curas inventaron
Además confirma algo más preocupante, cisiones personales que adopte Don Alejandro el Tea Party consiguiendo crear ade-
la desafección y la desconfianza convier- en Vimianzo y el efecto boomerang con efectos más una escuela teledigital muy nutrida.
ten a los políticos en uno de los proble- retardados de la moción de censura contra Ucha
mas que más preocupan a los ciudadanos. en Santa Comba, localidades en las que la pre- 14ª Estación: Lo dicen todos los cien-
campaña empezó el mismo día en que se cono- tíficos, lo fundamental para hacer bue-
5ª Estación: Para la sociología política el cieron los resultados de las anteriores elecciones. na ciencia está en hacerse las preguntas
dato más interesante de los resultados de adecuadas. Es todo lo contrario de lo que
las próximas elecciones municipales y au- 8ª Estación: Donde no creo que se produzcan suelen hacer muchos políticos, primero
tonómicas será cuántos encausados y muchas sorpresas es en Carballo. Los carteles responden y después… siguen respon-
condenados por corrupción propia o im- y propuestas de hace cuatro año volverán a re- diendo aunque nadie les pregunte nada.
Ano I Número 0. Decembro 2010 - CORISTANCO- 8
CORISTANCO

El centro de salud de Agualada,


se inaugurará el próximo febrero
Antonio Pensado asegura que la travesía de San Roque recoge las propuestas vecinales.
Redacción

Dos de las infraestructuras que el ayuntamiento de Co-


están dando que hablar en Co- ristanco adquirió 54 con-
ristanco durante esta legislatu- tenedores de vidrio para
ra son el Centro de Saúde de dar servicio a distintos
Agualada y la travesía de San puntos del ayuntamiento,
Roque. La primerase inaugura- en los cuales invirtió más
rá presumiblemente los prime- de 35.000 euros. La junta
ros días de febrero de 2011. Así de gobierno local adjudi-
lo confirmó el alcalde, Antonio có esta inversión a la em-
Pensado Plágaro, a Adiante presa Industrias Gallegas
Información. A pesar de que del Poliéster. En la última
el consultorio viene sufriendo semana de septiembre
varios retrasos, el regidor se también se dio luz ver-
congratuló de que la actuación de a una actuación para
estará muy pronto para ofrecer la mejora y afirmado de
un servizo “digno” a los pacien- la capa de rodadura en
tes desde un edificio “moderno los caminos rurales de
e funcional”.Desde el PSOE co- las parroquias de Traba,
ristanqués lamentaron los re- Pensado confía en la voluntad política de la Xunta
Erbecedo, Oca, Valen-
trasos acumulados y acusaron cia, y Agualada, finan-
al gobierno local de actuar me- de la Casa do Concello. Sostuvo territorial de la Xunta de Galicia, ciados con cargo al Plan
diante intereses electoralistas. que la mejora será muy importan- Diego Calvo al que pidió mejoras de obras y servicios de
El otro tema se refiere a la tra- te y servicial para el vecindario. en la vía de comunicación entre la Diputación. Se adju-
vesía de San Roque. Pensado En este punto, el BNG conside- Agualada y Malpica. Otro de los dicó a la firma Alejandro
aseguró que se habían recogido ra que los cambios se realizaron asuntos que el alcalde popular Martínez e Hijos por algo
las demandas vecinales, que se gracias a la presión vecinal, y de- espera que se resuelva es el de más de 100.000 euros.
suprime la criticada rotonda de fendió el trabajo realizado por su la Escola Infantil, y calculó que
O Capelán, que se la Xunta va grupo.Recientemente, Pensado a comienzos de 2001 será adju-
a construir una similar delante recibió en Coristanco al delegado dicada. En otro ordend e cosas,

LA EFA FONTEBOA RECUPERA LA ETNOGRAFÍA COMARCAL


La Efa Fonteboa, de- la propia tradición. ller de recuperación de los utensilios se recu- encomiable y muestra de
sarrolla una intensa la- Fonteboa es un centro de la etnografía que se peran en el taller y lue- las diferentes inicia-
bora de restauración dinámico. Allí los profe- mantiene coordinado por go se exponen en una de tivas que se desa-
etnográfica. Al mar- sores están en contacto Gumersindo Capelo “Chin- las salas de la Efa. Po- rrollan en Fonteboa.
gen de la actividad lec- directo con los padres. Edu- do”. Precisamente, Capelo demos encontrar desde
tiva habitual, el centro cadores como Amancio guió a uno de nuestros una “malladora” hasta un
coristanqués mantiene Lavandeira, Pedro Morera, colaboradores, el estu- carro de vacas, pasando
diversas iniciativas que David Colunga o Xosé diante de este centro Xosé por otros aparejos como
fortalecen la oferta del Lois Pintor (por citar algu- Manuel Lema Campaña azadas, hoces, serruchos o
centro que dirige, Luís nos) se encargan de una “Nené”, y a un fotógrafo por una embotelladora Cape-
García, firme defensor tarea que va muchos más este pequeño museo. Allí lo, nos enseña con entu-
de una política educativa allá de las simples leccio- podemos ver todotipo de siasmo el fruto del trabajo
que implica a las fa- nes y exámenes. Uno de aperos de labranza y ob- que hace conjuntamente
milias y con raíces en esos ejemplos es el ta- jetos rurales. La mayoría con sus alumnos. Una labor
9 Ano I Número 0. Decembro 2010 - LARACHA-

LARACHA

Con varios proxectos en marcha


López Varela destaca as obras impulsadas no concello
larachés
Redacción

O C onc e l l o de A Lara-
c ha d e sta c a polas sú as
o b r a s o se u r exedor está
s ati sfe i to a índa qu e ase -
g ur a q ue no n vai deixar
d e p e le xa r “porqu e as
n ec e sid a d e s son moitas
e os r e c ur sos dos con -
c ello s son l imitados e
p or i so ha i qu e bu scar
a xud a s na Xu n ta e n a
D ep uta c i ón provin cial”.

P er o o s inv estimen tos


e s tá n c he ga n do a este
m uni c i p io . O Conse-
l l o d a Xunta daba lu z
v er d e a c onstrucción
d u n c a m p o de fútbol
e n Ca ió n, c un in vesti-
m ento a p r o ximado du n
m illó n d e e uros “para
q u e o Club e do M ar, os
v ec i ño s d e Caión e do
c onc e llo e n xeral teñan
u nha s i nsta lacións óp-
ti m a s” . De feito desde
a e ntid a d e deportiva
d esta c a r on a impor -
ta nc ia d o in vestimento
q u e se va i a realizar.
N a m e sm a localidade
m ar iñe i r a , o P residen-
te d e Po r tos de G alicia,
Ma nue l Ál va rez Campa-
n a p r e se nta ba u n ambi- o alcalde destaca as numerosas obras en marcha
c i oso p la n d e actu ación
p or tua r i a s c ifradas en
6 , 5 m i l l óns de euros.

“Manuel Vázquez non recibía os


O utr a a c tua ción de en-
v er ga d ur a é o Centro O brado iro de E m pre go

alcaldes do PP”
d e Dí a , o nde segu n do Larach a I V , qu e x a e s t á
o a l c a l d e López Vare- forman do a 4 2 a lu m n os
l a “ a s ob r as avan zan e que pe rm it irá a c re a-
a b ó r i tm o”. Ou pode - ción de pra z a s x u n t o
m os c i ta r a Biblioteca as igre x a s de S a n t ia go José Manuel López Varela ase- A Laracha e os doutros conce-
d e Pa i osa c o qu e “antes de Vilañ o e S a n t a Ma - gura que o panorama mudou llos”.
d e fi na l d o ano espero ría M ada le n a de Mon- en positivo e pese “os tempos Estamos preto dunha nova cita
q u e p oid a e star aberta temaior e o a c on dic io- díficiles nos que vivimos” agra- electoral, prevista para maio de
e tota lm e nte equ ipada”. nament o do e n t orn o do deceu o apoio das administra- 2011. José Manuel López Va-
mosteiro de S a n P e dro cións. E puxo como exemplo o rela cree que isto non debe de
En Pa i osa c o tamén se de So a n dre s . O obra - cambio de goberno autonómico afectar o funcionamento da ma-
a de c e nto u o campo da doiro c on t a c u n in v e s- “porque co bipartito non había quinaria municipal xa que “Os
f ei r a , nun c on texto de timen to de 1 . 1 1 4 . 0 0 0 resposta. Abandonou os con- concellos temos que sacar as
o b r a s e n e stradas ou en euros, dos c a le s o c on - cellos gobernados polo PP”. actuación independientemen-
i n f r a e str uc turas como o cello la ra c h é s a port a Un caso, segundo López, foi o te, das convocatorias electo-
q u e se e x e c uta n a Es- 390.0 0 0 e u ros e a Con- do actual secretario xeral dos rais”. A este respecto o alcalde
c ol a d e Co miáns. Ou - sellería de Tra ba llo e socialistas de Galicia, Manuel sentnza” Nós non pensamos
tra i nic ia tiva que crea Benest a r f a is e c a rgo Vázquez “que en toda a lexis- niso, traballos ao mesmo rit-
m oi ta s e x p e ctativas é o da ca n t ida de re s t a n t e latura non tivo nin cinco minu- mo para mellorar a calidade
tos para recibir o alcalde de dos veciños de A Laracha”.
Ano I Número 0. Decembro 2010 -MALPICA- 10
MALPICA

Una escena política complicada

Malpica: Polémicas, divorcios y una moción de


censura que no se consumó
Redacción

El panorama político en logró superar el horizonte


Malpica sería propio de de una posible moción de
una comedia televisiva censura que llegó a pla-
sino fuera un asunto se- near sobre el consistorio.
rio y se estuviera jugando Podrán achacarle muchas
con el dinero y el futuro de cosas al señor Varela Rey,
los ciudadanos. La historia pero supo regatear en cor-
arranca precisamente con to. O quizás la oposición
el complejo mapa que di- no estuvo espabilada.Se
bujaron los vecinos con alió con Alfredo Cañizo
sus votos, y que contri- en una coalición guberna-
buyeron a complicar aún mental débil, que buscó
más sus representantes apoyos puntuales en Luís
políticos. Las polémicas Ceán y en otras ocasio-
golearon ampliamente a nes estaba a expensas de
los hechos y eso no es la oposición. Al final, se
bueno, y la mayoría tie- consumó el divorcio con Malpica está viviendo un mandato muy controvertido
nen su responsabilidad, el líder de AIM y el regidor
en menor o mayor grado.
En las elecciones de 2007,
sigue bregando con sus
compañeros socialistas.
Reuniones secretas que no sirvieron de nada
el partido más votado fue Pero sigue ahí. Otro divor-
el PSOE, que obtuvo cin- cio sonado fue el de Luís La opos ic ión v a loró claves para cambiar agua municipal que de-
co actas. El AVE Malpi- Ceán con el Partido Po- s eriamente presentar la historia política de jaba a 4.500 personas
ca de José Manuel Vila pular y con su compañero una moción de censura Malpica. En las nego- sin agua. Le gestión del
Pérez obtuvo 3, mientras Miguel Ángel Fernández contra el alcalde. Fue un ciaciones postelectora- alcalde, defendida por
que BNG y Partido Popu- Mirás. Meses despues se rumor que circulaba de les hubo negociaciones su socio Alfredo Cañizo,
lar sumaron dos conceja- gestaría el regreso al par- vez en cuando por las ca- para que se pudiera for- provocó la reacción ai-
lías cada uno de ellos. La tido conservador, de José lles de la villa marinera. mar un gobierno tripar- rada de la oposición. En
Alternativa Independiente Manuel Vila Pérez que lle- Unos rumores que fue- tito, dejando a un lado esos días estuvo a pun-
de Alfredo Cañizo logró gara a ser diputado auto- ron la antesala de una la fuerza más votada, to de cristalizar una mo-
representación, mientras nómico de esta formación noticia. Una noticia que al PSOE. Algo muy ha- ción de censura. Uno de
que Terra Galega no llegó y fuera sustituido por Ma- no llegó a producirse, bitual en otros munici- los testigos de excep-
al dos por ciento y se que- nuel Balseiro. Vila Pérez, pero que se estuvo en- pios. Pero el proyecto ción, Luís Ceán así lo
dó fuera de la corporación. que encabezará de lista y gendrando con volun- de tripartito AVE-BNG- reconoce y culpa a José
ya es el presidente local, tad firme en reuniones PP se quedó en nada. Manuel Vila de que no
No se pudo llevar a cabo apostó en su reincorpo- discretas, algunas de fructificase cuando todo
un pacto con el BNG, ni ración “por facer borrón e ellas en el domicilio de A finales de marzo de estaba preparado. “Vila
tampoco con la Agrupa- conta nova”. Un objetivo un conocido concejal. 2008, se detectaba un negouse rotundamente”
ción electoral de José Ma- demasiado complicado en foco contaminante pre- dice el edil no adscrito.
nuel Vila, pero el alcalde una derecha llena de heri- Hubo dos momentos sente en la traída de
de Malpica, Xosé Ramón das. Aunque no imposible.
Varela Rey fue llevando la
legislatura como pudo, y

Un futuro electoral incierto


Un o d e l o s p r o t a g o - piensa que el alcal- vánse a dar resulta-
nistas de esta legis- de socialista “non foi dos parecidos e será
latura fue Luís Ceán. capaz de solucionar necesario un pacto”.
De presidente de las os problemas dos ve- Habrá que buscar es-
Novas Xeracións lo- ciños” y que la pala- tabilidad aunque sea
cales se erigió en bra que más identi- mediante un diálo-
candidato. Obtuvo fica a este mandato go puntual, pero más
dos concejales pero es precisamente el fluído.Si el cuadro
acabó rompiendo con de la “crispación”. vuelve a pintarse tan
el PP y desarrollan- difuminado, espere-
do su labor como edil El joven político va- mos que la acción de
no adscrito. Ahora, ticina mucho movi- los políticos no vuelva
piensa presentarse al miento antes y des- a fallar y el futuro de
frente de Terra Ga- pues del veredicto Malpica se vea claro.
lega. En declaracio- de las urnas. Piensa
nes a Adiante Infor- que “non vai a haber
Ceán dice que Vila hizo fracasar una alternativa mación Ceán García maiorías absolutas,
11 Ano I Número 0. Decembro 2010 -CABANA-LAXE-PONTECESO-

CABANA-LAXE-PONTECESO

O peche do Noitebús preocupa en


zonas de movida coma Ponteceso.
PSOE e BNG piden unha rectificación
Obradoiro de Emprego para
Redacción Cabana
O anuncio da Xunta de
Galicia de retirar as
axudas para manter o
Noitebús provocou a
reacción dos grupos da
oposición, que critican
abertamente a deci-
sión. A Costa da Mor-
te ten na actualidade
22 liñas de transpor-
te, con algunhas moi
concorridas que des-
prazan a mocidade a
sitios como Ponteceso
ou Santa Comba. BNG Cabana presenta moitas posibilidades
e PSOE pediron no
Parlamento de Galicia Redacción
que se mantiveran as Ponteceso es una de las zonas de movida comarcal
axudas, pero desde o O alcalde de Cabana, dulo formativo. A idea
PP aseguraron que as José Muiño Domínguez da Escola de Vela é po-
limitacións económi- n estetema, e c on s ide- in ic iou u n h a c a m pa ñ a poderá ver cumpridos tenciar deportes coma
cas o impiden. Un dos ra que este t ra n s port e de m ov iliz a c ión c on outros dos seus obxe- a velo ou o remo, e dar
grupos que reaccionou “salva vida s e é u n h a re c ollida de s in a t u ra s tivos, gracias a con- acollida a sede do clu-
contundentemente foi tranquilida de pa ra os n a s z on a s de m a rc h a . cesión, por parte da be náutico. Nesa zona
o PSOE de Ponteceso, pais”. Adem á is de s t a - A re s pon s a ble da or - Consellería de Traballo construiráse un barco
o traverso do respon- ca qu e “ac a ba n de m a - ga n iz a c ión , I ria A boi e Benestar dunha nova ecolóxico, financiado
sable de Política Muni- tar algo qu e t iñ a é x it o” c on s ide ra e s t e s e rv i - Escola Obradoiro, que por Portos de Galicia
cipal, Lois García Car- e vaticin a u n e f e c t o z o c om o “ priorit a rio e contará cun orzamen- que impulsará paseos
ballido que pensa que a n egativo na e c on om ía im pre s c in dible ” e c ri- to de 630.000 euros.O e actividades na des-
decisión da Xunta “é un de Pontec e s o “ por - t ic a a “ de c is ión u n ila - obradoiro encargaráse embocadura do río An-
desa str e p a ra Ponte - qu e aquí a h os t e le ría t e ra l” do P a rt ido P o - de executar a segun- llóns. Con respecto a
c eso , é unha moi mala é unha indu s t ria ” . O pu la r. A boi n o e n t e n de da fase de rehabilita- Escola Obradoiro, ta-
p ar a a x uve ntude de coordin ador c om a rc a l o c a m bion de a c t it u de ción do aserradoiro de mén acometerá a cons-
B er ga nti ño s e a Costa do BNG , V ít or Re c a - do gobe rn o ga le go x a Tedín, que albergará a trucción dun albergue
d a Mor te ”. Carballido rei tamén s e a m os ou qu e “ O Noit e bú s f a i Escola de Vela da Cos- xuvenil, mediante a
n on e nte nd e  “como o moi crítico e pe diu a u n h a la bou ra im por - ta da Morte, cos trinta rehabilitación das an-
a l ca ld e d e P on teceso con tinuida de do Noi- t a n t e de s e gu rida de alumnos traballadores tigas vivendas esco-
e s tá a fa vor da Xunta” tebú s. Ga liz a Nov a v ia l e de s a lv a r v ida s ” . que participen no mó- lares das Revoltas.

Jorqu era preoc úpase polos probl emas


de Laxe
D esp o i s d a súa visi- segu ridade v ia l e t a - do BNG de L a x e , X os é
ta o c onc e l l o de L axe, mén no s a n e a m e n t o Ma n u e l P os e e n t re gou
o d e p uta d o estatal da vila. O s n a c ion a- o de pu t a do u n dos s ie r
F ranc isc o Jorqu era listas apo ia n a s s o - c ron olóx ic o e e x pli -
p re se nto u no Con gre- lu cións of re c ida s n u n c a t iv o da s it u a c ión . A
s o d i ve r sa s in iciati- estu dio da e n x e ñ e ira c u e s t ión in c lu s o pro -
v as r e l a c i onados cos de camiño s , L a u ra E s - v oc ou a m ov iliz a c ión
p rob l e m a s existentes pasan dín e qu e pa s a n v e c iñ a l c u n h a f ort e
n o p e i r a o d e L axe. A “pola con s t ru c ión du n prot e s t a n o a n o 2 0 0 6 .
c onstr uc c i ón do ac- novo diqu e de a brigo D e s de a c on f ra ría a d -
tu al p e ir a o provocou en P u n ta Be s u gu e i - v irt e n de qu e a s in c i-
a a c um ul a c i ón de area ra, así co m o por re - de n c ia s a gra v a rá n s e
d a p r a i a , formando cortar o a c t u a l e s pi - s e n on s e bu s c a u n
Jorquera leva o Congreso os problemas da area
d u na s q ue supoñen gón uns 8 0 m e t ros ” . re m e dio c a n t o a n t e s
u nha d i fi c ultade de O respon s a ble loc a l
Ano I Número 0. Decembro 2010 -ESPECIAL- 12

“Se son alcalde de Santa Comba a


estrada de Santiago será unha realidade”
Antonio Landeira, candidato do PP de Santa Comba
en tódalas parroquias
do concello, cos no-
sos veci ñ o s . Q u er e -
mo s q u e a x en t e n o s
co ñ ez a e t amén q u e-
r emo s s ab er d e p r i -
mei r a man , cal es s o n
as s ú as i n q u ed an z as .
As d eman d as d o s v e -
ci ñ o s é al g o q u e me
o cu p a e p r eo cu p a.

P-Por certo, ¿como


viviu coma veciño
e st a l e xi sl a t u r a t a n
c o n v u l sa ?

R - C o ma v eci ñ o d es -
t e co n cel l o t o mei b o a
n o t a d o aco n t eci d o e
v al eu me co mo ex p e-
r i en ci a p ar a s ab er q u e
o s b i p ar t i t o s , t r i p ar t i -
t o s e d emái s n o n s o en
s er b en ef i ci o s o s p ar a
o s p o b o s . Po l o t an t o ,
es p er o q u e o p r ó x i -
mo al cal d e d e
San t a C o mb a p o i d a
g o b er n ar co n mai o -
ría ab s o l u t a. C r eo
que San t a C o mb a
Antonio Landeira confía na victoria electoral es t á can s ad a d e p ar -
t i d o s i n d ep en d en t es .
A nto nio La ndeira G a - P-Para moitos foi P - ¿ P ens aches mo ito
l l a r d o é unha person a unha auténtica sor- en acep tar a p r o p o s - P-De tódolos xeitos para P - V o st e d e lideras
m oi c o ñe c id a e qu eri - presa que o desig- ta d o P P ? vostede a política non é f o r z a p r e d o m i n a n t e
d a na c o m a r ca do Xa - naran candidato a algo alleo en Santa Comba e
l l a s, p o l a súa familia, alcaldía de Santa R- Norm a lm e n t e c a n - e n Ga l i c i a . S u p o ñ o
p ola súa tr a xectoria a Comba.¿Como su- do t e m e t e s e n po- R- Pois non. Meu pai q u e o o b xe t i v o se r á
f ronte d a As ociación cederon as cousas? lít ic a , e s e o pe n s a s (Pepe Landeira Parafi- a c a d a r a maioría
d e Em p r e sa r ios e pola m oit o o f in a l o m e llor ta) participou na política a b so l u t a .
s ú a vi nc ul a c i ón a dife - R- A verdade é que n on t e m e t e s . No m e u durante vinte anos, doce
rente s e nti d ades de - para mín tamén foi c a s o o qu e m á is pe - gobernando con Aru- R - E u s emp r e digo
p or tiva s e sociais de unha sorpresa. Real- s ou a h ora de t om a r fe e oito na oposición. q u e o PP é o R eal
S anta Co m b a. Despois mente non tiña pensa- u n h a de c is ión f oi o M ad r i d d a p o l í t i ca,
d e a c e p ta r a propos- do meterme en política, a poio da m iñ a f a m i - P-¿Cómo están sendo p o r t an t o s emp r e t e -
ta d o Pa r tid o Popular, pero o Partido Popular lia , e por s u pos t o o estes meses de precam- mo s q u e as p i r ar ó
trab a l l a nun proxec - considerou que era o re s pa ldo du n pa rt ido paña? máx i mo . Per o o l l o ,
to q ue p r e ten de des - momento propicio para c om o é o P P , e a s ga- n o n p o d emo s d o r mi r -
e nvo l ve r c o mo alcal - dar este paso, acep- ñ a s de a port a r o m e u R- Estamos a traballar n o s p o r q u e o M ad r i d
d e d e ste mu n icipio. tei e aquí estamos. t ra ba llo a e s t e pobo. moitísimo. Estamos t amén t en p er d i d o
mantendo contactos
13 Ano I Número 0. Decembro 2010 -ESPECIAL-

"Espero gobernar Santa Comba con


maioría absoluta"
al g unha s lig as. Temos tampouco están tan mal.
q u e tr a b a l l ar moito. Cara a Costa da Morte R- Vaise a iniciar unha
estamos moi ben comu- nova campaña electo-
P-¿Pode darnos algun- nicados e cara o sur de ral para elixir a un novo
ha pista do equipo que Santiago tamén. Agora equipo de goberno. Os
o acompañará nas elec- ben o que é unha realida- nosos veciños deben de
cións? de é que as nosas princi- saber que desde o Parti-
pais arterias, hacia o nor- do Popular imos a traba-
R- Agora mesmo non toca te de Santiago-Polígono llar con todo o agarimo e
falar de listas. Debemos do Tambre- Aeoroporto, a humildade para que o
falar de xente do PP que e hacia Coristanco, son noso concello sexa pun-
nos ten que apoiar coma as que quedan atrás. teiro en Galicia. Pola miña
nunca para conseguir o Esta Xunta de Galicia está parte sexa ou non sexa
noso obxetivo, que non facendo un esforzo para alcalde asumo o reto coa
é outro ca maioría abso- facer un novo trazado máxima responsabilida-
luta. De tódolos xeitos é a estrada que una San- de e ilusión por mellorar
obvio que aparte de María ta Comba-Portomouro a vida dos veciños. Así o
Pose máis eu, tentaremos e Portomouro-Santiago. creo e así o tentarei facer..
mixturar veteranía con Imos ter unha entrevis-
xente nova. Haberá re- ta co conselleiro Agustín
novación dentro da nosa Hernández, para darlle Landeira nun momento desta entrevista exclusiva
lista e será importante. o golpe definitivo a esta
estrada. Espero, se saio
P- Vostede é empresario, elixido alcalde, poder dicir “A candidatura do Partido Popular mixturará veteranía e xente
presidiu a patronal xalleira dentro de catro anos que nova, pero vai a haber unha renovación importante”
e coñece perfectamente temos o obxetivo cumpli-
o que concello.¿Cales do. Porque para nós esta
considera que deben non é unha promesa elec-
de ser os obxetivos toral, ten que ser un obxe-
prioritarios que debe ter tivo a cumprir sí ou sí. LANDEIRA, O LADO MÁIS HUMANO
Santa Comba?
P-¿Debe mirar Santa
R- Temos que lograr que Comba a Costa da Morte? “Debemos seguir así
sexan unha realidade as Música- La Oreja de Van Gogh, Queen porque os intereses
vías de comunicación con R-Xa miramos cara a Cos- Película- Gran Torino das nosas empresas
Santiago e A Coruña, a ta da Morte. Debemos
Comida- Tortilla de pataca e dos nosos veciños
circunvalación de Santa seguir así porque os inte-
Un lugar onde perderse- Louro son comúns cos da
Comba para poder quitar
o tráfico pesado do centro
reses das nosas empre-
sas e dos nosos veciños Equipo de fútbol- Real Madrid e Xallas Costa da Morte.
do pobo. Ampliar o Polí- son comúns cos da Cos- Político- Alberto Núñez Feijóo
Creo firmemente
gono Industrial segundo ta da Morte. Creo firme- Manía- Non teño.
que Santa Comba sí
as necesidades das nosas mente que Santa Comba
Aficción- Pesca submarina
é da Costa da Morte.
empresas e tentar atraer sí é da Costa da Morte.
máis empresas que poida Un desexo- Poder mellorar o meu pobo
das postos de traballo para P-Se gaña as eleccións
os xalleiros e xalleiras. brindará con La Pitusa,
supoño….
P-Precisamente unha
das grandes teimas son R- Sí, coa mellor ga-
as comunicacións. Unha seosa do mundo.
encrucillada como Santa
Comba sen boas estra- P-¿Qué lle diría os ve-
das, non ten futuro. ciños que lean esta en-
trevista e que teñan
R- Realmente as nosas moitas esperanzas de-
vías de comunicación, positadas en vostede?
Ano I Número 0. Decembro 2010 -SANTACOMBA- 14
SANTACOMBA

PP e IXSC aprueban en solitario un plan


de obras repartido en catorce parroquias
Se invierten casi quinientos sesenta mil euros en siete proyectos que repercutirán en treinta
núcleos de población
Redacción

El bipartito xalleiro apro- goberno local para ver- liar deficiencias viarias,
bó en solitario el Plan de tebrar o noso territo- que redunden no benefi-
Obras y Sevicios dotado rio”. Pérez Fernández cio dos habitantes”. Las
con casi 560.000 euros y recalcó que dada “ a actuaciones son bási-
que reparte inversiones boa situación económi- camente pavimentacio-
en treinta núcleos de ca- ca do concello” todo el nes aunque también se
torce parroquias, según presupuesto se dedica ejecutará la ampliación
los datos aportados por a inversiones, no recu- de puente de O Ribeiro.
el alcalde, Miguel Pérez rriendo a la posibilidad Esta obra pertenece al
Fernández, en una sesión de destinar alguna par- “paquete” más cuantio-
que se prolongó durante tida a gastos corrien- so, dotado con 111.696
cuatro horas y media. En tes. Destacó además euros y que incluye ade-
un principio, planeó en el que el ayuntamiento más acciones en la vía
ambiente la posibilidad “supera a aportación Cícere-Mato, o en Vilar
de que el plan se encon- dun cinco a un vinte de Céltigos. Otros nú-
trara con complicaciones, por cento”, hasta un cleos beneficiados son la
con la ausencia signifi- total de 116.211 euros. calle Alexandre Bóveda,
cativa del popular Javier El portavoz del Partido en la capital municipal,
Facal y de Matilde Calvo, Popular, Jacobo Ama- y otros como Castro de
aunque esta última aca- relle se congratuló de Freixeiro, Fontecada, Vi- El alcalde defendió el plan de obras bipartito
bó incorporándose. Para la “brillante xestión” de larnovo, A Ponte, Padrei-
el regidor se trata “un- su compañero Manuel ro, Vilar, Alón, Boimente,
has obras enmarcadas Ferreiro en el área de Recarei, Rubín, Comba-
no plan de actuación do obras. “Queremos pa- rro, Amarelle o Barbeira.

La oposición denuncia favores a empresas afines


El plan de Obras fue votado nas carreteras” locales. uno se los empresarios
en contra por PSOE y Texa. Volven coa gravilla”, y vinculados al Camiño da
Se abstuvo María José que es “importantísimo Mina (61.209 euros). Julio
Ares(PP) y los no adscritos para tres empresas” que Ferreiro pidió “menos
Julio Ferreiro, Blanca Ruzo se beneficiarán de las obras e mellor feitas”,
y Dolores Calvo. Esta fue adjudicaciones. El discurso y denunció que algunas
la más dura en sus críticas de José Antonio Ucha pistas fueran mejoradas
asegurando que “Este Velo (PSOE) fue similar. con anterioridad. Blanca
P.O.S. é a financiación Insistió en que se trata de Ruzo dijo que el camino de
da campaña do PP e dos un “plan de reparto para la Mina era “para os seus
independentes para as tres empresas” aportando familiares”. María José
próximas eleccións”. Para “gravilla e betún”. Ares calificó el plan de
Eugenio Pichel(Texa) Ucha preguntó sobre el “electoralista” y que “non
La oposición critica el desgobierno de Santa Comba
es “un plan de riego parentesco del alcalde scon vai a solucionar nada”.
15 Ano I Número 0. Decembro 2010 -NEGREIRA-

NEGREIRA

“Se o Papa representa ó mundo,


Blanco pode representar a Negreira”
José Blanco Pazos, candidato a alcaldía de Negreira
xa perdeu dúas veces as tar con ninguén por-
eleccións e eu gañeinas que estou convenci-
tres veces e traballei moi- do de que vou a gañar”
to polo partido con Ma- P-¿E pensa pactar
nuel Fraga e fixen moi- con algún partido?
tas cousas en Negreira.
R-Eu non penso pac-
P- ¿Cree que o enterar- tar con ninguén por-
se de que vostede se ía que estou convenci-
presentar houbo algún do de que vou a gañar.
tipo de inquietude? Pero cando chegue o
momento poñeremos
R- Todos están moi ner- os votos enriba da mesa e
viosos. Os do PSOE e os xa será o que teña que ser.
do PP. Os socialistas te- Pero eu estou moi ferido
ñen máis medo político a co tratamento da xente
Blanco que o PP.Tiveron u do PP. Non sei o que farei
error moi grande. Non me
trataron como eu mere- P-¿Fai falta un cambio
cia nin quixeron dialogar. en Negreira?

O Presidente provincial R- Fai falta un cam-


 Blanco Pazos está ilusionado co P.B.N. veu agora a falar pero xa bio porque temos xen-
é tarde, o Partido Blanco te sen experiencia no
está montado e non vou goberno. O alcalde de
Redacción a fallar os meus compa- Negreira(Jorge Tuñas)
ñeiros. Se me houberan ten que facer menos po-
Foi un dos fundadores de capacidade de traballo. R- Dín que queren reno- dado unha explicación, lítica e ir menos a radio e
Alianza Popular no munici- P-¿Qué lle parece o var, e está ben pero tamén eu non tería inconvinte marcharse para a Xunta e
pio, e alcalde de Negreira actual escenario po- fai falta experiencia. Tive- en buscar unha solución. a Deputación e a conse-
colleitando tres maiorías lítico nicrariense? ron máis culpa os “catro guir obras para Negreira.
absolutas consecutivas. magníficos”, xente daquí Eu non cambiei a chaque- Eu traballei moito e agora
Deixou a alcaldía por pre- R- Agora non temos nin quese adicou a meter rollo ta, son o mesmo de sem- no PP teñen un candidato
sións internas e agora goberno nin oposición. e incluso a acusarme de pre. A chaqueta a cambia- como Juan Rey Maceiras
quere volver a levar o ti- Machacaron Negreira traballar a favor do PSOE. ron eles. Eu son máis do que é un espantavotos.
món político a fronte do coa pérdida de 200 apar- Eses agora seguen detrás e PP que calqueira deles. Eu Por iso, eu penso que o
Partido Blanco de Ne- camentos, e a capital querían un home manexa- xa estaba ahí, con Alianza Partido Blanco vai gañar
greira. José Blanco con- municipal vive coa xente ble, e Juan Rey é un home Popular, antes de que viñe- as eleccións, porque a
fía en gañar as eleccións que ven das parroquias manexable e que pasa de ran moitos deles. Eu gastei xente acudiu masivamen-
e lamenta que o seu par- e dos concellos da volta. todo, non ten iniciativa nin moitos cartos coa política. te as nosas presentacións
tido de sempre, o PP non Basta ver o que fixeron pensa por si mesmo. Rey “Eu non vou a pa-
quixera contar con él e co paseo fluvial,as obras
apostara “por un candida- de diante do concello,
to manexable” como Juan ou meter asfalto sobre
Rey. Insiste en que a súa asfalto en lugares como
idade non é un hándicap. Xallas.Este goberno é un
desastre pero a oposición
P-Hai quén asegu- tampouco dixo nada e em-
ra que vostede os peza a ladrar agora por-
seus anos, xa non que veñen as eleccións. O
está para estes trotes candidato do PP non sabe
. nin de que vai o tema.
R- Iso é unha barbarida-
de.Se o Papa con 83 anos “Os catro magníficos que-
representa o mundo en- rían una candidato ma-
teiro, Blanco Pazos pode nexable e xa teñen a Juan
representar Negreira. Eu Rey. El perdeu dúas elec-
síntome ben e con gañas cións e eu xa gañei tres”
de traballar. Eses son ar-
gumentos da oposición. P-¿Por qué o Parti-
Eu teño unha experiencia do Popular non con-
acumulada e unha grande tou con vostede? O exalcalde recibiunos no seu domicilio
16 Ano I Número 0. Decembro 2010 -PUBLICOLOR-

PUBLICOLOR
Ano I Número 0. Decembro 2010 -PUBLICOLOR- 17
Ano I Número 0. Decembro 2010 -CAMARIÑAS- 18
CAMARIÑAS

En estado de abandono

Aldea Madeira envejece mientras


espera una solución política
Redacción
nal funcionando “cuanto an-
Desde que se empezó con tes, y esperamos que sea el
el proyecto, allá por el año primer trimestre del próximo
1998, el complejo Aldea año”. A principios de 2009,
Madeira despertó muchas completando con el amplio
expectativas, y recibió mu- repertorio de reportajes pu-
chos elogios. Levantar esa blicitarios en los periódicos
infraestructura en la aldea de la comarca, el Director de
de Brañas Verdes (Xaviña)y la segunda Escuela Obradoi-
darle una salida fue el em- ro que desarrollara su labor
peño del alcalde Juan Bau- en esta zona, Alberto Fuen-
tista Santos Ramos. Levan- tes declaraba que se trataba
tar se levantó, pero lo de la “de uno de los lugares más
viabilidad ya fue otro cantar. bonitos de Galicia”. Sin nin-
“Hay que darle una sali- guna duda. Pasó el 2009 y
da empresarial para que se se está acabando el 2010, y
convierta en un punto de Aldea Madeira sigue espe-
atracción turística dentro rando cumplir con la función
del turismo rural” asegura- que le fue encomendada y
ba el alcalde de Camariñas, recompensar el gasto eco-
Manuel Valeriano Alonso de nómico que supuso tanto
León en junio de 2007, al para los contribuyentes del
poco de acceder a la alcaldía ayuntamiento de Camariñas,
con una cómoda mayoría ab- como para que los que in-
soluta. Un año después Ma- Aldea Madeira espera por su futuro directamente contribuyeron
nuel Alonso (PSOE) hablaba a las aportaciones de Xun-
de fechas orientativas, que- ta de Galicia y Diputación.
ría ver la residencia vacacio-

“O alcalde non sabe que Becky asestó un golpe a la obra de Man


facer con Aldea Madeira”
El reciente temporal edila responsable de el Prestige él decía que
“Becky” sirvió para todo lo relacionado aquello no se debería
“O alcalde non foi capaz Obradoiro de Emprego, destrozar un poco más recoger. A lo mejor no
con la Fundación,
de sacar isto adiante, que también actuaría la obra de Manfred quiere que hagamos
Mercedes Martín no
tanto carto invertido para en Aldea Madeira. Le Gnadinger, “O alemán nada” dice Martín al
daba crédito a tantos
nada”. El que se queja fue denegado por la de Camelle”. Lástima periódico coruñés. Una
impedimentos. “Cada
es el portavoz municipal Consellería de Traballo. que los potentes vientos declaración curiosa
vez que presentábamos
del Partido Popular, Lo que era una apuesta no valieran para agilizar para un intelectual pero
algo nos ponían pegas”.
Daniel Rego, que en el para el desarrollo los lentos trámites sorprendente para un
Parece ser que en
último pleno volvió a económico del municipio, burocráticos y remover político.En realizad
algún caso también
preguntar sobre los planes va camino de convertirse algunas conciencias. algo se hizo pero no
se le unió algún error
para Aldea Madeira. en una losa demasiado No sin tiempo, la mucho. Mientras el
en la documentación
Consultado por Adiante pesada, tal y como están de Xunta de Galicia ha PP acusa al gobierno
aportada por el
Información, Rego excasos los recursos en las inscrito en el registro de local de pasividad en el
ayuntamiento como
González exige “un plan administraciones locales, fundaciones de intéres tema, la opinión de la
en plan de actuación.
de viabilidade, porque o en un monumento a gallego a la Fundación Asociación de vecinos
Martín espera ahora
aínda que o alcalde non la ineficacia mediante Man, que se creó en A Pergoliña es parecida.
que la Xunta dote de
foi capaz de sacar o tema inversiones millonarias. diciembre de 2009. Responsabilizar en
fondos a la Fundación,
para adiante, temos que Eso sí, la esperanza es lo Esto abre un horizonte primer término, al
y prepara un encuentro
buscarlle unha solución último que se pierde, y a de posibles apoyos de alcalde “Pichurri”
para planear como se
como sexa”. Aunque lo mejor, puede haber un la administración a las del abandono de
puede recuperar el
parece que la luz en el cambio de rumbo, y una tareas de la entidad. la Casa de Man.
laboratorio artístico del
fondo del túnel pasa por planificación que saque
anacoreta. “Recuerdo
una apuesta empresarial, a Aldea Madeira de su En una entrevista en que cuando se hundió
el ayuntamiento de penoso .abandono La Voz de Galicia, la
Camariñas solicitó un
19 Ano I Número 0. Decembro 2010 -VIMIANZO-

VIMIANZO

Vimianzo y sus tesoros escondidos


Importantes descubrimientos en As Barreiras
Redacción

Los sondeos arqueoló- Asimismo se localizó en toda la Costa da Morte.


gicos realizados en el la casa grande de Ogas Justo en el año en que se
Castro de As Barreiras restos de escorias de puso en funcionamiento
han confirmado lo que hierro y de una forja. En- la Oficina Municipal de
diversos investigado- tre las piezas de hierro se Turismo, que colaboró
res venían sostenien- encuentran un trozo de activamente junto otros
do, después de muchos hoz, un gran clavo y un representantes munici-
años en el olvido por trozo de puñal. La mayor pales en la preparación
parte de las autoridades parte de los materiales del dossier que justifica-
municipales y autonó- se hallaron fuera de las ba la tradición e historia
micas: Que el castro es tres viviendas. El técnico de la Fagía. De hecho
una joya arqueológica agradeció la colabora- se formó un equipo de
con infinitas posibilida- ción del Concello y es- trabajo del que forma-
des económicas y turís- pecialmente del respon- ron parte, entre otros, el
ticas. Son palabras del sable de obras Manuel edil de Cultura, Manuel
Director xeral do Patri- Rodríguez o de la ofici- Rodríguez y la portavoz
monio, José Manuel Rey na municipal de turismo, municipal del Partido Po-
Numerosos restos encontrados en el castro
Pichel en su reciente vi- destacando la gran acep- pular, Carmen Borbujo.
sita a la zona, en la que tación y repercusión en
estuvo acompañado por ellas de unos nueve metros de largo en donde el pueblo de este trabajo.
la portavoz del PP, Car- se hallaron piezas singulares que apuntan hacia Esta última llevó a la “festa
men Borbujo. Por cierto, un centro comunal para reuniones del consejo y dos callos” al conselleiro
una visita que no gustó el simposio, o banquetes de tipo ritual. Así en La Xunta premia a de Presidencia, Alfonso
nada al alcalde, Alejan- Rueda, al diputado Car-
dro Rodríguez, que se
quejó de no haber sido
la Fagía de Carnés los Negreira y al jefe terri-
torial de Cultura, Manuel
avisado. Fue el broche, a Varela Rey, en diferentes
una visita inicial realiza- Llevaban años reivin- eventos, para reclamar
da por Rey Pichel, y que dicándola pero no fue su apoyo a la distinción
culminó con la limpieza hasta este año cuando de la que ahora goza la
del entorno y los citados se cumplió el objetivo. Fagía que se celebra
sondeos arqueológicos. Las experiencias ante- en el marco de las fies-
Los resultados fueron riores resultaron fallidas. tas de San Cristóbal en
sobresalientes. Una de Ahora en el ayuntamien- el mes de julio. Desde
las personas que se en- to de Vimianzo pueden el PP vimiancés llegaron
cargó de los trabajos, presumir de contar con a comparar la “nula re-
el arqueólogo Ángel una Festa de Interese ceptividad” del gobierno
Concheiro lo dejó muy Turístico Galego, que bipartito con el respaldo
bien claro: “Las posibi- fue avalada por el Con- de la actual Xunta de Ga-
lidades de este castro sello da Xunta, presidido licia. Ahora no estaría de
son inmensas y ahora José Rey Pichel en su visita a la zona por el presidente Alberto más que el ayuntamien-
se multiplicó su valor, Núñez Feijóo, que fue el to de Vimianzo siguiera
y va a ser un referente esta gran casa, al lado de la muralla y al fondo que que dio cuenta ante profundizando en el te-
de turismo arqueológi- del castro, se encontró cerámica finamente decorada los medios de comuni- rreno turístico. De mo-
co”. Concheiro informó con motivos plásticos, incisiones, cuerdas, o mami- cación de esta importan- mento, la Fagía ya tie-
que se habían localiza- las. En general es cerámica característica castreña, tísima noticia para la pa- ne su reconocimiento.
do tres viviendas, bas- pero en algún caso de recipientes de gran tamaño y rroquia de Carnés, para
tante grandes, y una de formas complejas, de hasta 40 centímetros de boca. el ayuntamiento y para
Ano I0.Número
Número0.0.Decembro
Decembro2010
2010-VIMIANZO-
- SANTACOMBA- 20
SANTACOMBA
VIMIANZO

Casa da Cultura: polémica con


mayúsculas en precampaña
PP y BNG deciden recurrir la sentencia y obvian la intención del gobierno de saldar la
deuda con Manuel Rodríguez
Redacción

El proyecto inicial de la se le reclamaba que no in-


Casa da Cultura de Vi- currir en gastos mayores
mianzo costó 1,1 millones
de euros y al final el cos- <<NIEVES DICE QUE
te total superó con creces ANTELO MIENTE>>
lo previsto y se duplicó. El
constructor Manuel Rodrí- Sí votó a favor Nieves
guez Lema reclamó casi Lema Vilariño, lo que pro-
800.000 por la obra hecha vocó los reproches de
a mayores, y la justicia le Manuel Antelo Pazos por-
dio la razón. A pesar de que “non foi o que acorda-
que el gobierno apostaba mos”. Lema Vilariño negó
por acatar la decisión judi- las acusaciones y dijo que
cial, PP y BNG aprobaron Manuel Antelo recurría a la
una moción para presentar mentira y a la manipulación
recurso. No cabe duda que política movido “polo odio
todo lo relacionado con a unha familia” y le acon-
este gran edificio ha sido sejó que se retirase de la
uno de los motores de la primera línea política. Car-
polémica y el tema estre- men Borbujo condicionó
lla de la legislatura, y que su voto a que se hiciera
promete estar vivo hasta una comisión de investi-
el día de las elecciones. gación, algo que acepta-
No fueron capaces los so- ron los nacionalistas. “Hai
cialistas de llevar el agua que poñer por diante os
a su terreno. Los votos de intereses de Vimianzo e re-
PP, BNG y Lourdes Pérez currir” sostuvo Antelo Pa-
lo impidieron. La postu- zos mientras que Borbujo
ra de los conservadores Martínez incidía en que era
fue una incógnita hasta el necesario que se cono-
último momento, cuando cieran a los responsables
decidieron no seguir los del importante sobrecoste
consejos del gobierno de “con nombres y apellidos”. El gobierno local sobrevive en franca minoría
que era mejor pagar lo que Y así parece que va a ser

PP y BNG discuten por la elección de abogado


Redacción

El pleno aprobó la elección También se dio luz verde


del abogado Óscar Rodrí- al pago de 45.000 euros
guez para recurrir la sen- para abonar una deuda ini-
tencia de la Casa da Cul- cial de la Casa da Cultura.
tura. Este punto provocó Otro tema importante fue
una discusión entre PP y el P.O.S. El concello de Vi-
BNG, aunque finalmente mianzo para hacer frente
prosperó la iniciativa na- a gastos corrientes desti-
cionalista. Se aprobaron na 171.000 euros del plan
las dos propuestas. Aquí provincial. El resto, unos
comenzó la discusión, 220.000 euros, se desti-
cuando la secretario indi- nará a una única obra, la
có que se debería aprobar del centro sociocultural
la primera. Estuvo a punto de Baíñas. Todos vota-
de repetirse la votación, el ron a favor aunque con
BNG amenazó con aban- críticas de la oposición.
donar el pleno y esto hizo a PSOE y BNG aprobaron
la portavoz del PP, Carmen una moción sobre el Noi-
Borbujo retirar su propues- tebús, y por unanimidad,
ta y “dejarles que pongan se pide la declaración de
ustedes a quién quieran”. BIC para el Castro de Ogas. Imagen del último pleno ordinario
21 Ano I Número 0. Decembro 2010 -BAIO-ZAS-

BAIO - ZAS

Espera gañar as eleccións

Pedro Osende denuncia a falta de goberno no


concello de Zas e aposta polo cambio
Redacción

O candidato do Partido Popular porque “aínda non explicaron


a alcaldía de Zas está conven- cales foron os acordos de lexis-
cido de que ten moitas opcións latura entre o BNG e Terra Gale-
nas vindeiras eleccións “porque ga”. E invita a que expliquen “o
senón estivera completamente que pactaron” no seu momento
seguro de que non ia gañar e a para acceder o poder municipal.
pelexar pola maioría absoluta non
sería candidato”. Asegura que Esperando pola I.T.V.
está facendo “a lista máis poten-
te que nunca se confeccionou no O voceiro do PP critica duramen-
concello de Zas” e que conta cun te a xestión das obras do Plan E
amplo equipo de colaboradores. xa que “se equivocaron no tipo
Pedro Osende fixo balance da de obras, os prezos dos proxec-
lexislatura para Adiante Informa- tos estaban sobredimensiona-
ción e define o mandato de Ma- dos e non atendían os servizos
nuel Muiño como “un auténtico demandados polos veciños. Foi
despropósito. Anunciaron inves- unha gran oportunidade perdi-
timentos que nunca se levaron da”. Outro tema que lle preocu-
a cabo e castigaron as aldeas”. pa a este político é a estación
Para o edil popular o executivo da I.T.V. Lamenta que a Xunta
local “é unha copia exacta do bipartita anunciara a súa instala-
goberno de Touriño e Quintana ción en setembro de 2008, e que
na Xunta”, caracterizado pola ex- nos meses que estivo no gober-
cesiva publicidade e a ausencia no non fixera nada para pechar o
de feitos. Opina que o goberno asunto. A isto engade os retrasos Pedro Osende, candidato a la alcaldía de Zas
de coalición entre o partido de no Polígono e a paralise promo-
Manuel Muiño e o de José María vida polo nacionalista Muiño Es-
Calo estivo dous anos “volcado pasandín e “senón hai polígono A Xunta ampliará a ponte de Baio
na publicidade sen facer abso- non pode haber I.T.V., e aínda
lutamente nada” e nesta segun- estamos agardando por ela”. De
da parte “seguiu sen inversións tódolos xeitos ratificou o respal- A Consellería de Medio Am- por estrada, e a seguri-
e xa tampouco fai publicidade”. do do seu partido a este servi- biente, Territorio e In- dade vial, son os dous
No bipartito zacense hai un pro- zo de inspección de vehículos. fraestructuras dou luz motivos prioritarios desta
blema de raiz, segundo Osende, verde a ampliación da pon- actuación do goberno au-
te de Baio, unha estruc- tónomo. A obra iniciou o
“Os cartos en Zas vánse polas ondas” tura construída sobor do
1850, e que separa o concello de
seu camiño a finais de se-
tembro mediante a publi-
Zas e o de Vimianzo, pola estrada cación no Diario Oficial
Redacción comarcal 552. A un lado de Galicia. O prazo de exe-
Outro tema que lle chama a que a Xunta de Galicia vai Baio e o outro A Piroga, cución é de doce me-
da parroquia vimiancesa ses. Deste xeito faise
atención a Osende Rigueiro a levar internet por cable os de Bamiro. O departamen- realidade unha petición
é a xestión da rede wimax, fogares do concello no prazo dun to que dirixe Agustín Her- de empresarios e polí-
porque desde o seu punto de ano “e xa non había que recorrer nández, cumpre así unha ticos do concello e da
vista “parece que en Zas os os “prezos desorbitados”. Por vella demanda, cun inves- bisbarra. En decembro de
cartos vánse polas ondas”. E estes e outros motivos cree timento duns 550.000 eu- 2008 o goberno biparti-
ros. Despois da fase de to amosou a súa intención
explícase:”Había un orzamento que chegou o momento do PP expropiación acometerá- de arrancar o problema,
de 100.000 euros da Deputación de Zas. Pedro Osende quere se a ampliación pola mar- pero nada máis se sou-
e uns 82.000 euros da Xunta comprometerse cos veciños a xe dereita coa instalación bo ata agora. O alcalde de
para un repetir de Pico Meda e desde un hipotético goberno cunha plataforma de máis Zas, Manuel Muiño(BNG)
dous máis. Cando se deron conta popular “impulsar investimentos de trece metros de es- e portavoz municipal do
treito. Así  na ponte PP de Vimianzo, Carmen
de que non funcionaba buscaron concretos que sirvan para habilitaránse dous carrís Borbujo foron algúns dos
unha empresa e gastaron 69.000 mellorar a calidade de vida dos de 3,5 metros e dúas bei- políticos que se interesa-
euros máis. Esta e a wimax do veciños do concello”. rarúas de 2,20 metros. A ron polo tema. Pero non
BNG de Zas”. Ademáis asegura mellora da circulación os únicos. Agora está máis preto.
Ano I Número 0. Decembro 2010 -CEE- 22
CEE

Cambios políticos en Cee

Ramón Vigo continúa y el PP cierra el ciclo de


Antonio Domínguez
Redacción
y tal y como adelantó en
Ramón Vigo Sambade y exclusiva nuestra web
Antonio Domínguez Gar- hermana anosacosta.
cía representaron las com, fue pretendido por
dos caras del centro- el Partido Popular. No
derecha ceense. Y man- sabemos si la idea po-
tuvieron un duro pulso drá cuajar en un futuro
y no pocas polémicas. postelectoral.Al final se
La historia de ambos cierra la era de Antonio
es bien conocida. Los Domínguez al frente de la
dos llegaron a ser al- derecha ceense, y des-
caldes. Precisamente pués de barajar contac-
Ramón Vigo sustituyó tos con varias personas,
a Domínguez, y ocu- entre ellas Vigo Samba-
pa ahora el primer sillón de, los populares se de-
municipal en coalición ciden a apostar por una
con el Partido Socialista. mujer joven aunque con
experiencia en el ayunta-
En 2003, el empresario miento, Zaira Rodríguez
José Antonio Domínguez Pérez, que ocupó el ter-
García había consegui- cer puesto en la lista an-
do unha mayoría absolu- terior. El actual regidor
ta con el 44,71% de los Domínguez y Vigo, dos históricos de la política ceense
volverá a presentarse por
votos. Un total de 2.275 su partido Independien-
ceenses le dieron su apo- tes Por Cee, fundado en
yo. Muy lejos quedaba el una estrepitosa derrota. taba la coalición PSOE- a los encontronazos exis- 1995. Mientras el PSOE
PSOE, con 1.237 votos y Antonio Domínguez fra- Independientes por Cee, tentes dentro del PSOE. dirime su futuro, se in-
tres concejales. Indepen- casaba en su intento de donde curiosamente los tenta presentar una can-
dientes por Cee, la fuerza rentabilizar una legisla- socialistas con un a edil Vigo Sambade se convir- didatura de Terra Galega
liderada por Vigo sumaba tura de gobierno y per- más convertían a Ramón tió en el objeto del deseo en este municipio. Sin
dos actas y el BNG una. día más de trece puntos Vigo Sambade en al- de los dos partidos mayo- duda Cee, será uno de
porcentuales de apoyo y cade. Con sus más y sus ritarios. No le hizo ascos los ayuntamientos donde
Cuatro años más tarde, unos 650 ceenses menos menos el bipartito fue so- el PSOE a incorporarlo, y las elecciones se presen-
el Partido Popular sufría lo votaban. Aquí se ges- breviviendo al tiempo, y no hace mucho tiempo, tan con más incógnitas.

Las obras en el puerto de Cee avanzan firmes


Redacción del puerto de Brens, en era una vieja deman-
Cee, fueron adjudicadas da de la comarca para
La empresa Dragados a finales de 2008. Cinco conseguir un puerto co-
está completando el re- años después de su pri- mercial e industrial más
lleno en el futuro muelle mer anuncio, la obra co- competitivo. Una de las
comercial de Brens en menzó a andar. Costará, empresas que más pi-
Cee y espera tener con- en total, 14,5 millones de dió esa actuación es
cluidos los trabajos en el euros (seis millones me- Ferroatlántica que co-
primer trimestre del año nos que los previstos en labora económicamen-
que viene, según informó el presupuesto base del te en el desarrollo del
Portos de Galicia. Ac- concurso público) y está proyecto. Actualmente,
tualmente los camiones siendo ejecutado por la el muelle de Brens tie-
rellenan con piedras y UTE formada por Dra- ne un calado máximo
tierra los espacios exis- gados, Flota Proyectos de siete metros, e impi-
tentes entre los 18 gigan- Singulares y Francisco de el acceso de barcos
tescos bloques de hormi- Gómez y Cia. La actua- de gran tonelaje. En Cee
gón, cada uno de más de ción es financiada ínte- solo pueden cargar y
2.000 toneladas de peso, gramente por Portos de descargar mercancías
que forman la base de la Galicia y supone la mayor buques que no superan
estructura. El objetivo es inversión puntual realiza- las 5.000 o 6.000 tone-
completar una platafor- da por el ente público de- ladas de peso muerto,
ma e iniciar el asfaltado pendiente de Política Te- es decir, mercantes de
de la zona de rodadura rritorial en toda su historia pequeñas dimensiones. La actividad se hace notar en Brens
Las obras de ampliación La ampliación de Brens
23 Ano I Número 0. Decembro 2010 -FISTERRA-

FISTERRA

Modesto Fraga ofrece unha alternativa real


a incapacidade do PP de Fisterra
O escritor quere liderar unha alternativa o goberno de José Traba e anuncia un programa
electoral moi ambicioso

Redacción

Un poeta liderará a que é son o PP liderado mentalidade e nivel po-


candidatura do BNG en por José Manuel Traba lítico”, e centrarse no
Fisterra. Modesto Fraga “coas súas políticas pa- apartado turístico, que
Moure xa tivera unha sivas e descomprome- non se acaba de apro-
experiencia política no tidas” e que conforman veitar pola incapacida-
partido Fisterra Unida pero
agora aspira a alcaldía do “un goberno inepto que de do executivo do PP.
Ara Solis. Sente “coma un basea a súa acción po- Tamén fai alusión a ne-
enorme privilexio” liderar a lítica na incompetencia, cesidade de acometer
alternativa nacionalista, e nunha alarmante ausen- infraestructuras básicas.
o mesmo tempo recoñece cia de ideas e na inca- Modestro Fraga denun-
que ten a necesidade “de pacidade na xestión”. cia a falta de “inversión
implicarme e dar un paso En declaracións a pública no concello” e
adiante” para artellar un Adiante Información, anuncia que o Bloque vai
cambio, xa que hai moitas Fraga valorou a actual a presentar “un ambicio-
cousas que non lle gustan. lexislatura dun xeito moi so programa electoral”,
Por exemplo, que a súa negativo onde se “per- e asegura “que os úni-
Fisterra querida e louvada
nos seus versos “Non teña deron inversións” e se cos avances verdadeira-
unha Casa da Cultura, nin executou unha política mente importantes que
unha gardería nin unha urbanística errónea que experimentou Fisterra
oficina de información ten coma mostra es re- viñeron da man de go-
turística”. centes sentenzas en ur- bernos progresistas nos
banizacións da Anchoa. que participou o BNG”.
Para Modesto Fraga esta O Candidato do BNG
situación ten uns culpables propón un “cambio de Modesto Fraga, candidato do BNG a alcaldía

Diego Calvo destaca os investimentos en Fisterra

O delegado territorial da destacou o avance que Saúde, a ampliación en


Xunta de Galicia, Die- vai a supor esta mellora quince metros do espi-
go Calvo Pouso inspec- xa que xunto coa Edar gón de Sardiñeiro ou os
cionou xunto co alcal- de Fisterra “vai a solu- investimentos que se van
de local, José Manuel cionar os problemas de a acometer nas instala-
Traba Fernández(PP), o saneamento do conce- cións naúticas da capital
inicio das obras do sa- llo e que redundará na municipal. Fisterra ta-
neamento de Sardiñeiro, mellora da calidade das mén está de actualidade
que deberán estar rema- augas”. O delegado te- e vive mirando as deci-
tadas antes de xullo do rritorial salientou ase- sións da Unión Europea
2011, que financiados made o compromiso da que quere potenciar os
pola Consellería de Me- Xunta con Fisterra, lem- lugares que coma nes-
dio Ambiente, Infraes- brando o investimento te caso son Patrimonio
tructuras e Territorio de 640.000 euros para Europeo, pero antes re-
contan cun investimento a construcción e equi- visará as concesións.
de 825.000 euros. Calvo pamento do Centro de O delegado da Xunta comprobou as obras de Sardiñeiro
EL MUNDO SEGÚN RUBÍN ...24
Ano I Número 0. Decembro 2010 -CONFIDENCIAL-

EL MUNDO SEGÚN RUBÍN ...

“Confidencialmente hablando”
Crónica social, política y confidencial de la comarca

“Pongamos que hablo de Santa Comba”


Iván Rubín
históricamente las mareas
Los chicos de Anosacos- xalleiras son muy propicias
ta son unos inoportunos. al partido de la gaviota, y
Se llevaba el tema con las vibraciones son buenas
total discreción y se daba para la derecha, pero que
por hecho que ningún no se olviden que la relaja-
avezado periodista iba ción puede ser mala, y que
a meter su pezuñas en el además tradicionalmen-
tema, pero vino el galopa- te en las aguas populares
to, voló sobre el nido del siempre hay rocas escon-
cuco y se llevó la noticia. didas que puede hacer
El alcalde de Santa Com- daño a las embarcaciones.
ba, Miguel Pérez Fernán- Acertaron con el candida-
dez junto a su fiel compa- to pero la confección de
ñero y concejal, José Pose las listas será la prueba de
Pazos montaron su propio fuego. Mientras tanto, el
partido. La Agrupación Bloque recibió calabazas
polo Progreso de San- de la apuesta de la UPG,
ta Comba. Junto a ellos, el edil Julio Ferreiro Pazos,
Juan Luís López, Manuela que no irá por la formación Miguel Pérez lidera la Agrupación polo Progreso
Conde y María del Carmen nacionalista, aunque no
Salgueiro. Todo muy fami- descarta totalmente pre-

Buscando al candidato perfecto


liar. Ah, y el logotipo de la sentarse en otra lista. Y
nueva formación represen- otro candidato en poten-
ta el mapa del ayuntamien- cia, es el teniente alcalde,
to. Y en Santa Comba las Javier Facal Calvo. Man-
aguas soplan a favor del tuvo conversaciones con Iván Rubín
Partido Popular. Después Terra Galega. El partido de
de la ligera deriva que ve- Pablo Padín, con el carba- “Senón me dan o segundo do, pero hay más casos viaje. Y en algunos casos
nía sufriendo el partido en llés Manuel Andrade como puesto, vou con …. na lis- que guardan semejanza. El en elegir a su candidato.
la última legislatura, en- intermediario, lo quiere ta” decía un veterano con- orgullo propio es el orgullo Como en el caso del PSOE
cargaron a un nuevo ca- como cabeza de cartel. El cejal de la Costa da Morte, propio.Y es que ha comen- en Vimianzo. Yo creo que
pitán, Antonio Landeira susodicho no dice nada con carnet de un partido zado el baile para formar el pulso que mantienen
Gallardo, que endereza- en público pero sopesa político importante, en una las listas. Las llamadas Marcial Mouzo y José An-
ra el rumbo de la nave. El seriamente presentarse. comida multitudinaria. No telefónicas, recaditos por tonio Miñones, al final se
hombre está trabajando y ¿Por Terra Galega?. ¿O dudaba en pasarse al ene- terceros, y propuestas di- solucionará a favor del ve-
mantiene el timón firme. E quizás por Terras de Xallas migo sino cumplían con rectas. Los candidatos tie- terano locutor de la Radio
sus pretensiones. Este no ne la difícil papeleta de ele- Galega. Pienso que Mar-
es un ejemplo generaliza- gir a sus compañeros de cial será el número uno.

Lista en Carballo: ¿Otra Veteranos combatientes en


vez serán solo rumores?
Negreira y Vimianzo
Iván Rubín

Cada vez que se aproxi- tabernarios, pero no nos


man las elecciones vuelven descuidemos. Y en Iván Rubín
los rumores de una nueva el margen izquier- Y otro veterano en acción Y mi buen amigo Samuel
candidatura en Carba- do, y pese a que tam- Y ha creado sarpullido el es el alcalde de Vimian- me asegura que ya tiene
llo, al margen de las cua- bién se rumoreó, yo hecho que Manuel Fraga zo, Alejandro Rodríguez partido, y se llamará algo
tro consabidas. Por la descarto que Acacio Ro- aceptara la invitación de Lema. Nuestro amigo Xosé así como Independientes
derecha del río, a mí me dríguez vuelva a inten- José Blanco Pazos, para Manuel Lema ya lo dijo en por Vimianzo. Dos vete-
llegan mensajes lejanos tarlo con su Partido Dos comer en el domicilio del Radio Líder y lo escribió ranos que siguen en la
de que podría haber gente Veciños. Y volverán a in- exalcalde. La comida or- en varios confidenciales brecha, al margen de sus
interesada en montar una tentarlo los de Esquer- ganizada por el jefe del hace más de año y medio. partidos de siempre, PP
candidatura indepen- da Unida, aunque no Partido Blanco, ha puesto Alejandro volverá a pre- y PSOE, con más años y
diente o concurrir a las lo tendrán fácil y posi- colorado a alguno del Par- sentarse y lo hará al frente con ganas suficientes para
elecciones con otras si- blemente todo vuelva a tido Popular de Negreira. de una lista independiente. seguir en la primera línea.
glas. Hablamos de per- quedarse en una traca
sonajes afines al PP, por pre-electoral. Si quieres contarme algo o que tu comentario aparezca aquí, escríbeme:
supuesto.  Puede que
solo sean comentarios magoderubin@gmail.com
25 Ano I Número 0. Decembro 2010 -DEPORTES

DEPORTES

Redacción

Non resulta doado escri-


Emoción máxima na Liga da Costa
bir sobre o fútbol da costa
sen caer en determinados Varios clubes aspiran o campionato
tópicos e repetir alguns
termos; pero se a tempa-
da pasada a igualdade es-
tivo presente na Liga da
Costa, cun “man a man”
entre Sporting Zas e Xa-
llas, que se resolveu polo
gol average, este ano a
cousa semella estar tre-
mendamente competida.

É difícil superar o listón,


salvo que sexan varios os
clubes que loitan ata o fi-
nal. Un síntoma desa igual-
dade é o criterio dos impli-
cados. A calqueira que lle
preguntes por posibles fa-
voritos o poñes nun apuro.
Un dos expertos comenta-
ristas nesta materia, habi-
tual nos micrófonos de Ra-
dio Líder e colaborador de
Anosacosta, José Méndez O Ponteceso é un dos candidatos o título da costa 
está convencido de que
“será unha liga moi compe-
tida e emocionante” e sitúa Posiblemente a liga máis competida da década
como favoritos a clubes
como o Camariñas, Pon-
teceso, ou Fisterra. Mén- Juan Carlos Caba- aparte de manter firmes nos de Bertín, Pensado. E como o fútbol no é ma-
dez inclúe no paquete a nas “Juan Vello” e puntais, trouxo de Zas a Para ser políticamen- temática, e a pesares de
revelación, o Club do Mar. Mané. E non foron os deportistas coma Norber- te correctos habería que que en principio hai equi-
E podería engadir máis únicos.“Sobre o papel to, Mario ou Favid Abelen- nomealos a todos. Pero pos máis fortes ca outros,
clubes, coma o Sofán por será unha das ligas máis da. Os pondalianos teñen non hai espazo. E ahí te- quen se atreve a non citar
exemplo, pero lle pedimos importantes da década- recursos de garantía coma mos o San Lorenzo de o Malpica de Agilda, coa
que puxera catro nomes. comenta Manolín- Sem- Nando, Luisete ou Josito. Óscar “Terminator” Suá- tempada en Liga e Copa
O Camariñas quere levarse pre se dí cada ano pero O Fisterra é outro dos rez a ter en conta, o Baio excelente que fixeron. Ou
o gato a agua. Un veterano nesta fia números e as- aspirantes claros. Os de que malia perder o killer o “revoltoso” Corme que
adestrador é o encargado pira a “estar no grupo de Manolo Santos perderon Guillermo Calabanda, tira pode crear un tempo-
de dirixir o barco para que seis” que formarán o pe- algúns efectivos e recu- para adiante con vetera- ral de fútbol en calqueira
chegue a un bó peirao. Ma- lotón de cabeza no treito peraron outros. Ese non nos como Martín ou savia campo coa súa mixtura de
nolín non quere colgarse o decisivo da liga e logo “ é problem nun lugar con nova coma Canai, e poden “xogadores de sempre”
sambenito de máximo fa- faremos un sprint”.A pe- viveiro tan nutrido como ser dos pelexen na zona e desenfadados xuve-
vorito, porque “O Pontece- sares dos seus inicios este. A orquesta é com- alta. E outro dos que de- nís como Alejo Cambón.
so é o favorito, un grande titubeantes, o Pontece- pleta. Abonda con dicir berán rematar arriba son Todo ante a mirada aten-
equipo moi ben adestra- so podería colgárselle a algúns nomes: Roa, Borja os pupilos de Huelvis, o ta de Suso da Torriña.
do” pero afirma que “nin responsabilidade de ser Santos, Manoliño, Nico, Castriz. Un dos directivos O longo de seguintes ar-
somos favoritos nin imos o máximo favorito o tí- Roco, etc. E non se olviden carismáticos da entidade, tigo, Adiante tamén lles
de víctimas”. Non obs- tulo. Para colmo, o seu do Sofán. David Baña foi Manolo García Cancela falará dos outros en liza,
tante a plantilla mantivo a adestrador, Alberto Suá- alicatando ben o edificio e marcouse coma obxetivo coma o Porteño, con di-
súa estructura echegaron rez Fuentes “Berto” no agora aspiran a todo. Non ocupar o pódium o finla da rectiva nova e agradando
reforzos importantísimos escurre o bulto e aseu- lles falta referencias cun tempada. A máquina non como auga de maio po-
como Álex Pombo, un dos me o rol. “O noso obxe- pletórico Alemán no medio arrancou coma se agarda- der xogar na Grixa, ou o
grandes cancerbeiros- tivo e ser campeóns”. O do campo, e homes des- ba pero falamos dun equi- Buño ,Dumbría B,Unión
da provincia, con moita equipo descendeu da equilibrantes como Ma- po con potencial e dun- Vimianzo, Carnota, Estei-
ou dous homes pólvora. Primeira Autonómica e rio Casal. Sen esquecer- ha tempada moi longa. rana, Muros ou O Pindo.
Ano I Número 0. Decembro 2010 -DEPORTES 26

CALENDARIO DEPORTIVO DICIEMBRE 2010


TERCERA DIVISIÓN PRIMERA AUTONÓMICA GRUPO 1 TERCERA AUTONÓMICA GRUPO 5

JORNADA 17 19/12/2010 JORNADA 14 05/12/2010 JORNADA 14 05/12/2010


XALLAS-CALO
CERCEDA - SANTA COMBA CEE- SP ZAS
BERGANTIÑOS-ESTRADENSE SP SADA-DUMBRÍA LIRA- CORISTANCO
NEGREIRA-PONTEVEDRA B XAVIÑA - CORCOESTO
JORNADA 15 12/12/2010 NANTON- MAZARICOS
JORNADA 18 22/12/2010 MUXÍA-CORCUBIÓN
SP CAMBRE - XALLAS CABANA -ALCAIÁN
SANTA COMBA-VILLALONGA SP SADA- CEE INDEPENDIENTE-LAXE
R.FERROL-BERGANTIÑOS DUMBRÍA- CALO MUROS B - CERQUEDA
PORTONOVO-NEGREIRA SP ZAS - ARTEIXO OUTES-PEREIRIÑA
JORNADA 16 19/12/2010
XALLAS-EUME JORNADA 15 12/12/2010
DUMBRÍA- CEE
PREFERENTE NORTE PERLÍO - SP ZAS CORISTANCO - XAVIÑA
CORCOESTO-NANTÓN
JORNADA 16 05/12/2010 MAZARICOS - MUXÍA
CORCUBIÓN- CABANA
FOZ - SONEIRA ALCAIÁN - INDEPENDIENTE
VIVEIRO - LARACHA SEGUNDA AUTONÓMICA GRUPO 2
LAXE-MUROS B
DUBRA - OUTEIRO DE REI CERQUEDA -OUTES
JORNADA 14 05/12/2010 PEREIRIÑA-LIRA
JORNADA 17 08/12/2010 SOFAN- BAIO
DUMBRIA B- CORME
SONEIRA - VIVEIRO VIMIANZO-MUROS JORNADA 16 19/12/2010
LARACHA - FLAVIA BUÑO-CAIÓN
XOVE LAG0- DUBRA PORTEÑO-CARNOTA
O PINDO-CAMARIÑAS CERQUEDA - PEREIRIÑA
FISTERRA-CASTRIZ LAXE- OUTES
JORNADA 18 12/12/2010 ESTEIRANA-PONTECESO ALCAIÁN - MUROS B
MALPICA-S.D.SAN LORENZO CORCUBIÓN - INDEPENDIENTE
MAZARICOS- CABANA
FLAVIA - SONEIRA CORCOESTO- MUXÍA
MUGARDOS - LARACHA
DUBRA - O PÁRAMO JORNADA 15 12/12/2010 CORISTANCO NANTÓN
XAVIÑA-LIRA
JORNADA 19 19/12/2010 SOFAN- DUMBRÍA B
SONEIRA - G MUGARDOS CORME- VIMIANZO
LARACHA - GRIXOA MUROS- BUÑO
LEMOS-DUBRA CAIÓN - PORTEÑO
CARNOTA-O PINDO
CAMARIÑAS-FISTERRA
CASTRIZ-ESTEIRANA
PONTECESO-MALPICA
BAIO- S.D. SAN LORENZO

JORNADA 16 19/11/2010

BAIO- DUMBRÍA B
VIMIANZO - SOFÁN
BUÑO-CORME
PORTEÑO - MUROS
O PINDO - CAIÓN
FISTERRA - CARNOTA
ESTEIRANA- CAMARIÑAS
MALPICA - CASTRIZ
S.D.SAN LORENZO -PONTECESO
27 Ano I Número 0. Decembro 2010 -DEPORTES

DEPORTES

TEMPO MORTO
“Se juega para ganar, para divertirse, y para hacer felices a los demás”
(Earvin Magic Johnson, base do mítico equipo dos Lakers)
partidos por temporada?.
Joaquín Moreira Como pode un club co-
mezar a adestrar no mes
Volta ó traballo, volta á de setembro e disputar
escritura. O retorno, po- o seu primeiro partido
deríamos dicir, de Xosé serio e oficial no mes de
Manuel Lema, agora decembro, como vai su-
acompañado nesta aven- ceder esta temporada na
tura con outro dos “gu- categoría infantil? Ante
rús” do baloncesto co- estas cuestión, é moi fá-
marcal, o eterno Marcos cil mirar cara outro lado e
Molk, metido en tarefas dicir que é algo estructu-
xornalísticas.Agradecer ral, que afecta ó conxun-
a posibilidade de voltar to do baloncesto da nosa
a este medio e desexar- comunidade e que non
lle sorte neste proxecto. é a labor nosa o posible
Xa estamos metidos de arranxo. O fácil, iso é o
cheo con toda a activi- máis doado. Pero cando
dade deportiva e como Equipo Artai Infantil isto se produce ano tras
sempre, nos comezos da ano, temporada tras tem-
temporada xurden cer- porada e vemos que non
tos interrogantes, moi- nin menos que ter a po- proposta como esta non gorías, non queren pasar hai solución, toca buscar-
tas cuestión e como non, sibilidade de engadir dez houbese equipos dispos- dun determinado número se a vida e tratar de solu-
moitas dúbidas.A primeira ou doce partidos “extras” tos a participar? Como de partidos e que canto cionar ese déficti competi-
das cuestións que se me para os equipos interesa- os clubes non estaban máis tarde se inicie a com- tivo. Un exemplo práctico;
ocurren teñen que ver coa dos, organizando a com- interesados en competir petición, mellor que mellor o equipo cadete do Club
propia actividade compe- petición de maneira que nos meses de setembro e pos en moitos casos o ba- Baloncesto Artai, a pasa-
titiva. Ó remate da tempo- fose o menos gravosa po- xuño, pese a que na maio- loncesto non deixa de ser da temporada xogou de-
rada pasada varios clubes sible para os clubes, nesta ría dos casos estaban aín- unha actividade extraes- zaseis partidos oficiais;
da delegación coruñesa época de “vacas flacas”. da adestrando? Pois dito colar máis. O problema un equipo cadete, xoga-
de baloncesto reunimo- A primeira idea era invitar e feito, só catro clubes se ven porque ano tras ano, dores de catorce anos
nos en varias ocasións a unha serie de equipos interesaron no proxecto e as competicións duran que non compiten nin ca-
para ver como se podían para que participasen, se apuntaron: o CB Santo menos, que se xogan moi tro meses. Este ano, coa
organizar máis partidos, para non excederse no Domingo de Betanzos, o poucos partidos e sempre disputa do torneo Apertu-
vendo o escaso número número, pensando que a CB Culleredo, o SantYago se lle bota a culpa á outros ra, cando chege o mes de
de partidos oficiais que idea sería do agrado de e o CB Artai. E mira que ( que si a federación, que decembro levara o mes-
houbera a temporada pa- moitos clubes. Pero hou- hai equipos na delegación si o futbol, que si…o que mo número de partidos
sada.Nestas xuntanzas bo certas protestas por e mira que hai equipos queirades engadir) e creo e todavía quedarán seis
decidimos organizar unha considerar que había que que se queixan de que se que sería bo que cada meses de competición.
especie de torneo inaugu- darlle a opción a todolos xoga pouco. Pois nada de quen analizase porque se Sobran máis comentarios.
ral (torneo Apertura, como equipos. Dende a dele- nada, moito falar, moito produce iso e que se pode A idea dos torneos aper-
os arxentinos, pibe), an- gación, antes de facer a protestar e ó final vimos facer para cambialo. E moi tura e clausura non deixa
tes do comezo da activi- proposta, xa dixeron que que non todos os clubes bonito falar de equipos, de ser unha forma de bus-
dade oficial e outro ó re- non nos preocuparamos tiñan o mesmo interés, de cantos xogadores te- car máis actividade, máis
mate, para o mes de maio que non serían moitos os como ben apuntarán den- mos, de que cada vez o competición, mellorar a
e xuño que é cando os equipos interesados en de a delegación. Ollo, hai facemos mellor e non ver formación dos xogadores.
equipos rematan as súas participar nestes partidos, clubes, hai equipos que a realidade. Pode un xo- Unha idea, mellor ou peor,
sesión de adestramento ante o cal, nos mostramos claramente din que non gador alevín mellorar, for- mellorable,e das moitas
(torneo Clausura).A pre- a nosa extrañeza. Como lles interesa e que eles, marse como xogador, dis- que pode haber para me-
tensión non era nin máis podía ser que ante una en determinadas cate- putando menos de quince llorar a cara deste deporte.
Ano I Número 0. Decembro 2010 -FOTONOTICIAS- 28
FOTONOTICIAS

Juanjo Martín Suso

O eterno “xuvenil” se- Martín Pérez  Gómez é un Suso da Torriña- Gran res-
gue no Sofán. Este año os dos homes claves do C.D. ponsable de que o fútbol
do Carral teñen gañas de Baio. Todo un clásico na sobreviva en Corme. Todo
facer algo grande. zona. un exemplo.

Noli Manolín

Estánlle saíndo ben as cousas.


Debutou co Santa Comba na Entre tácticas, versos e unha vi-
Tercsendo clave no Castriz.. trina repleta, Manolín quere facer
historia en Camariñas. Ahí está.

Alberto Sueiro volverá a encabezar A Conselleira de Traballo recibiu


O portavoz nacional do BNG,
a candidatura do PP en Carballo. A localidade de Baio se- o alcalde xalleiro, Miguel Pérez Guillerme Vázquez falou sobre
Considera que é necesaria unha gue sendo un referente no e o portavoz do PP e responsa- a Lei de Augas en A Laracha.
alternativa a paralización e impro- mundo do motor. Acaba de ble da área de Formación e Em- Na foto, Vázquez falando ante a
visación que existe en Carballo abrir as súas portas, JR Autos, prego, Jacobo Amarelle. Falouse mirada atenta de Xoán Sande e
onde podes encontrar todotipo de da problemática dos Grumir, da Vítor Recarei.
vehículos. creación Centro Ocupacional e
da marcha do Obradoiro de Em-
prego e dos cursos formativos.
29 Ano I Número 0. Decembro 2010 -SOCIEDAD-

SOCIEDAD

Los años en los que la Costa


da Morte vivió peligrosamente
espionaje alemán, como
Rafael Lema Mouzo libro “El desembarco de apoyo a un desembarco
Normandía. El día D” masivo en Caláis, lugar
El desembarco de Nor- demuestra como nues- en donde siempre fija-
mandía fue el inicio del tras costas figuraban ron sus posiciones los
fin de la Segunda Gue- en la lista de posibilida- nazis, pos su cercanía
rra Mundial, el asalto des de invasión anfibia, a las costas británicas.
anfibio más complejo y y documenta la Royal
espectacular empren- Flush. Y los alemanes se Loa alemanes se toma-
dido hasta entonces. lo creyeron hasta el fin. ron muy en serio estas
Era el seis de junio de Antes de enero de 1944 amenazas inexistentes
1944. Pero aún en fe- el desembarco en Fran- como lo descubrieron
chas previas a la Ope- cia era ya un compro- los británicos en sus
ración Overlord, su miso firme. También las descodificadores de
nombre en clave, los operaciones de engaño, Bletchley. Y desplaza-
aliados consiguieron como la llamada Opera- ron al sur unidades mili-
engañar a los alemanes ción Fortaleza, que con- tares, cañones navales.
con al menos tres zonas llevaba la misión For- Diez días después del
con mayor probabilidad taleza Sur, la creación desembarco de Nor-
que la costa normanda. de un ejército falso, el mandía, la alemanes
Una de las posibles zo- Primer Grupo de Ejérci- seguían convencidos
nas de desembarco era tos Estadounidense FU- de que se trataba de un
las rías gallegas. Así, SAG, que supuestamen- plan de engaño aliado y
el famoso desembarco te se preparaba en Gran que el verdadero des-
pudo llevarse a cabo Bretaña para el asalto. embarco se produciría
en la Costa da Mor- La estrategia funcio- en un momento poste-
te. O en todo caso, un nó pues lograron con- rior en Caláis o en Bél-
amago de invasión para fundir a los alemanes. gica. El 9 de junio Hitler
distraer el epicentro recibió un mensaje de
de la acción. En todo Pujol en donde le indi-
caso los espías aliados GARBO, UN ESPÍA caba que el desembarco
consiguieron mantener de Normandía era “una
hasta el momento el
QUE ENGAÑA A maniobra disuasoria
secreto del lugar pre- El espía Garbo, pieza clave en esta historia LOS ALEMANES diseñada para atraer
visto y confundir a los reser vas del enemigo
nazis con una invasión El principal agente era con el fin de empren-
en varios lugares a la LA ROYAL FLUSH autoridades nacionales Juan Pujol García, alias der un ataque decisivo
vez, al norte y al sur de APUNTA A LA se lo comunicaron a los Arabel, que enviaba a en otro lugar”. Bélgica
la zona ocupada. No- COSTA DA MORTE alemanes. Se trataba de los alemanes informa- empezó a figurar en-
ruega, Caláis, los Paí- uno de los planes anglo ción periódica sobre los tonces como el pro-
ses Bajos concentraron americanos para enre- planes del supuesto FU- bable nuevo punto fa-
divisiones alemanas, Un artículo publicado dar a los servicios de SAG. En realidad traba- tídico. El doble agente
pues temían un ataque en la revista americana espionaje nazis. La des- jaba para Gran Bretaña británico Garbo-Arabel
masivo en uno de estos Reader´s Digest en 1997 clasificación reciente de con el alias Garbo, y se había logrado mante-
puntos, no en el lugar daba algunos datos so- material militar y de los dirigía casi a diario a la ner el engaño de “For-
real. Pero una nueva bre la aparición de un servicios de espionaje, sede londinense donde taleza Sur” tres días
operación de apoyo al cuerpo en una de nues- como los relacionados se elaboraban las seña- después del desem-
día D, la Royal Flush, tras playas con docu- con el espía español les de radio y las cartas barco. Su red llevaba
también fue tenida muy mentos que hablaban de Garbo, ayudan a com- que él remitía al espio- tres años trabajando,
en cuenta, y en ese plan una invasión de nuestras pletar esta información. naje alemán. El 7 de fe- con 27 falsos agentes
figuraba nuestra costa. costas. Enseguida las Sir Martin Gilbert en su brero los documentos bajo su mando. Llegó
del Alto Mando alemán a crear nombres de fal-
confirman que seguían sos espías, como Don-
creyendo en la existen- ny, supuesto so marino
cia de esta unidad mi- miembro de la Orden
litar fantasma. El 17 de Aria Internacional, re-
febrero citan a Garbo, clutado en diciembre
como “una fuente bien de 1943. Dick, un in-
considerada”. Entre es- dio fanático, reclutado
tos planes ficticios esta- en febrero de 1944. O
ba la operación ROYAL Dorick, civil descon-
FLUSH, contra el litoral tento que vivía en el
de tres países neutra- puer to de Har wich
les, Suecia, España o en el Mar del Nor-
Turquía. Este plan fic- te, también en ser vi-
ticio serviría, según el cio en la misma fecha.
Ano I Número 0. Decembro 2010 -SOCIEDAD- 30
SOCIEDAD
EL DESEMBARCO DE NORMANDÍA:
¿O DE CAMARIÑAS?
Tras el final de la guerra El pesquero español San
civil España seguirá Antonio de Padua, que
movilizada en previsión se encontraba a 20 millas
de un ataque aliado, al de las islas Sisargas, verá
haber sido Franco socio de como un avión caía al mar.
los derrotados. Así en la En Corcubión, el mercante
costa fisterrana se crearán alemán Werra suelta
cuarteles de instrucción amarras, sale cargado hasta
militar, campamentos los topes de wolframio,
que sirven de puestos el mineral de alto valor
avanzados en nuestras estratégico empleado
costas como los de Ponte para endurecer el acero y
do Porto o Baio. Como el el principal elemento en
dictador luso Antonio de la fabricación de tornos,
Oliveira Salazar temía una chapas acorazadas y
represalia de Alemania y proyectiles perforantes. El
también de España, que 20 de agosto de 1942, el
podía entrar en la guerra en sargento australiano Vivian
cualquier momento, obtuvo John Watson penetra en
de los aliados artillería el espacio aéreo gallego,
antiaérea y aviones de con su Avro Lancaster.
combate y acordaron Su misión es localizar,
que si España atacaba a El desembarco de Normandía nos mantuvo en vilo bombardear y hundir al
Portugal, inmediatamente Werra. Los Junker 88,
los aliados declararían la nazi en Galicia. La el buque auxiliar August sobre las 14:45 recibió un tienen a tiro al cuatrimotor
guerra a España. Al fin de previsible derrota alemana Schulze operara desde mensaje para que apoyase de la RAF, empeñado
la guerra, Portugal seguía desde 1943 hizo cambiar la ría de Pontevedra con el ataque al U-966 en la en soltar sus bombas
siendo un bastión de espías a Franco de estrategia y vistas al nuevo conflicto costa gallega, cuando llego sobre la santa bárbara
y vigilancia aliada. Estados el inicio de la guerra fría mundial que se acercaba, a la zona asignada lo único del Werra, a la altura de
Unidos asimismo solicitó y el avance comunista “buscándose un fondeadero que encontraron fueron las islas Sisargas. Uno de
a Franco colaboración lo convirtió en los años adecuado donde los las lanchas salvavidas de los Junker 88, alcanzado,
para desenmascarar la cincuenta en aliado sumergibles pudieran entrar la tripulación del U-966 se estrella en la punta de
red de tráfico de personas americano. de noche sin dificultades y cuatro embarcaciones Langosteira.
y recursos nazis hacia LA GUERRA EN en la navegación y donde de pesca que intentaban El uso de nuestras rías y
Sudamérica, subiendo GALICIA al mismo tiempo el buque rescatarlos (Virgen de puertos por los submarinos
el tono hasta la amenaza estuviera al abrigo del mar Covadonga, San Francisco, nazis fue otro capítulo de
directa. La amenaza de un Entre los informes y y de la vista”. esta historia. 35 U-bootes
bombardeo aliado sobre despachos del agregado SUBMARINOS descansan en nuestras
las costas gallegas pudo naval alemán en España, El Sunderland MkIII HUNDIDOS Y aguas, caídos en su lucha
convertirse en realidad en Kapitän zur See Kurt EK572 con el numeral AVIONES AL contra la aviación o las
varias fases de la guerra, Meyer-Dohner, ya el 7 de 103-B5 salió en patrulla ATAQUE naves aliadas, combates
y dio pie a la retirada de la octubre de 1938, antes de antisubmarina desde en muchos casos dentro
la finalización de la guerra Pembroke Dock (Gales) La Concha y el San de nuestros límites. Para
División Azul de Rusia y
civil, se hizo la previsión, base del grupo 19 del Pedro), hicieron un par de el abastecimiento de
del apoyo a los submarinos la flota submarina en
entre otras cosas, de que escuadrón 228 de la R.A.F, pasadas sobre la zona en
y centros de abastecimiento nuestras aguas Alemania
las cuales hicieron varias
fotos y lanzaron una balsa. disponía de los petroleros
Al instante aparecieron Max Albrecht y Nord
Atlantic. El segundo
tres aviones Junkers Ju
llegó tocado a la ría de
88 liderados por Albrecht Camariñas en donde se
Bellstdt pertenecientes al conoce como “O barco do
2/Zg1 que inmediatamente gas”. También los Rudolf
atacaron al solitario Albrecht, Antarktis,
Sunderland .20 de julio Emmi Friedich, Rekum
1942. Combate entre dos y Charolotte Schliemann.
Wellingtons (HX423 y En Camariñas, Traba de
HX518) y el Junkers Ju 88 Laxe y Fisterra los duelos
C6a perteneciente al IV/ aéreos entre aviones
KG 40 del Lt. Stöffler. El dejaron las marcas de
varios cazas aliados y
aparato aliado se incendio
La costa de Camariñas estuvo amenazada alemanes en tierra, y
y se estrelló en el agua. numerosas anécdotas.
31 Ano I Número 0. Decembro 2010 -SOCIEDAD-

SOCIEDAD

XIX FESTIVAL INTERNACIONAL OUTONO


DE TEATRO (2010)
LO QUE NOSOTROS SOMOS
Santiago Pazos

Pensaba Cesare Pavese que en “Tercer cuerpo” de Teatro Tim-


general buscamos no lo que es bre 4 y “Volpone” de Talía Tea-
verdadero en absoluto, sino lo tro, decepcionantes como “Un
que nosotros somos. Y a esa cranio furado” de P. T. Excén-
conclusión debieron llegar tam- tricas, insufribles como “Los
bién los organizadores del FIOT cazadores de Thé” de Mr. Ku-
que, fieles a su propia tradición, bik Producciones, o vulgares a
nos ofrecieron bajo el gran ti- más no poder como “Karaoke”
tular de Enemigos íntimos (que de Pentación Espectáculos.
recuerda un insufrible bodrio de Todo ello acompañado de un
casquería televisiva) un progra- variado programa de activida-
ma en el que se pudieron sentir des paralelas como “A rúa dos
acogidas todas las sensibilida- contos”, que se ha convertido
des teatrales y parateatrales. Es en “otro festival” con identidad
decir, un somos lo que somos y propia dentro del FIOT, y la nue-
así nos mostramos sin comple- va sección OTNI (Obxecto Tea-
jos. Una diversidad de opciones tral Non Identificado) con pro-
que agrada a la gente versátil puestas más alternativas entre
y que a otros, aún teniendo en las que destacaremos la arries-
cuenta los problemas de fechas, gada puesta en escena de “Los
las circunstancias económicas corderos” de Histrión Teatro.
o la limitada oferta creativa, se Y no quiero olvidarme del Con-
nos antoja un tanto arbitraria. curso Escolar de Teatro Lido
Personalmente opino que esa Xosé Manuel Eirís que goza
arbitrariedad conlleva un gran de un creciente éxito de par-
riesgo y además suele pasar ticipación. En estos tiempos
que queriendo gustarnos a to- que tanto se cuestiona la la-
dos termine por no convencer a bor docente me quedé grata-
nadie. Pero como en todo pro- mente sorprendido de lo bien
yecto también cabe la posibi- que leen, vocalizan e interpre-
lidad de que, al rebufo quizás tan nuestros infantes que ade-
de una conjunción de casua- más forman una futura cantera
lidades positivas y el certero de aficionados a las artes es-
cálculo de los programadores, cénicas con mucho presente.
como en efecto ha ocurrido este Ya ven, fieles a lo que son o
otoño de 2010, consiga alcan- a lo que quieren ser, el FIOT
zar un alto nivel de calidad no 2010 llegó a su fin pasando de
reñido con una aceptación ge- lo más sobresaliente a lo más
neralizada. Y me alegro enor- chabacano con la única solu-
memente que haya sido así aun- ción de continuidad de agra-
que sólo sea por puro egoísmo. darnos a todos. Tarea conse-
Hemos podido disfrutar de un guida con éxito. Queda para
programa de sala con obras Atalaya sobresalió con su interpretación de Ricardo III la estadística que el número
sobresalientes como “La fun- de aprobados supera con cre-
ción por hacer” de Kamikace ces a los suspensos. Larga vida
Producciones y “Ricardo III” de al FIOT. Mucha mierda para el
Atalaya Teatro, notables como FIOT. Hasta el año que viene.

Consulta el artículo completo en


www.anosacosta.com
Kamikaze Producciones brilló a gran altura

You might also like