You are on page 1of 16

PLUSY dlaBIZNESU

GazetaInformator.pl

Kędzierzyn-Koźle

Weź udział w konsultacjach


społecznych dotyczących
Racibórz
przyszłości centrum miasta!

Projekt Artur Wierzbicki


Wodzisław Śląski

Gazeta bezpłatna – od 2006 r.| ISSN: 2080-3664 | rok XV | 22 stycznia 2020 | Nr 2 (307)

RACIBÓRZ KOMUNIKACJA

PKP udrożni wiadukty w Raciborzu


Podczas remontu stacji kolejowej przebudowane zostaną trzy newralgiczne wiadukty. Artur Wierzbicki, który kilka miesięcy temu wyko-
nał wizualizację Starego Miasta w obrębie średnio-
wiecznych murów obronnych, jako jeden z pierwszych

Fot. Katarzyna Cichoń


zwrócił uwagę na potrzebę innego wykorzystania tej
części miasta, kładąc nacisk na historię i pozytywną
promocję.

KATARZYNA CICHOŃ Warto podkreślić,


że Plac Długosza, który
Zdanie mieszkań- w ostatnim czasie wzbu-
ców zdecyduje o tym, dzał wiele skrajnych emo-
czy powstanie Park cji wśród raciborzan,
Kulturowy Stare Mia- również znalazłby się
sto w Raciborzu. w obszarze Parku Kultu-
Jeśli zależy ci na popra- rowego. W mediach spo-
wie jakości życia i wdrożeniu łecznościowych powstała
trendu Slow-City, koniecz- nawet grupa pod nazwą
nie zabierz głos w konsulta- „STOP sprzedaży i zabu-
cjach społecznych. dowie Placu Długosza”.
Po kolei. Czym jest Trwające właśnie konsul-
idea Slow-City? Zgod- tacje społeczne to świet-
nie z tym trendem miasta ny moment, aby poprzeć
dążą do powolnego ryt- inicjatywę Parku Kulturo-
mu i spokoju. Rezygnują wego, ale również wyrazić
z hałasu, pośpiechu i ma- sprzeciw wobec decyzji,
sowego przekazu na rzecz które nie dają gwarancji
Wiadukt przy Eichendorffa z ograniczeniem wysokości pojazdu do 3,1 m. To tutaj mieszkańcy mają odczuć największe zmia- ochrony środowiska, kul- podniesienia jakości życia
ny. Projekt zakłada ruch dwukierunkowy, szerokość jezdni ma wynieść 6 m, a wysokość wiaduktu ma zostać powiększona tywowania tradycji i dba- mieszkańców oraz ochro-
o ok. pół metra. łości o zabytki oraz pier- ny wartości historycznej
wotny charakter miast. miasta.
KATARZYNA CICHOŃ ne przez PKP PLK S.A. dla czeń wynikających chociażby się o ok. pół metra – z obecnych
tego zadania dobiegają koń- z umieszczenia w pasie drogo- 310 cm do 350 cm. Pojawić ma Park Kulturowy Mieszkańcy mają głos
Przebudowa wiaduk- ca. W ramach prowadzonych wym infrastruktury podziem- się ciąg pieszo-rowerowy o łącz- Założenia Slow-City Ostateczna decyzja do-
tów przy ulicach Rybnickiej, uzgodnień Miasto Racibórz nej lub dopuszczalnych nachy- nej szerokości w najszerszym dobrze wpisują się w pro- tycząca tego, czy projekt
Eichendorffa i Piaskowej zosta- opiniuje oraz wnosi swoje leń zjazdów i podjazdów przy miejscu 370 cm. jekt uchwały, jaka powsta- Parku Kulturowego zosta-
ła ujęta w zadaniu pod nazwą uwagi. Prace są częścią projek- wiaduktach. Duże samochody Po przebudowie rozwiązana ła ostatnio w raciborskim nie zrealizowany, zostanie
„Przebudowa stacji Racibórz tu inwestycyjnego pod nazwą ciężarowe pod wiaduktem się ma być także kwestia odwod- magistracie. Park Kultu- podjęta przez Radę Miasta
wraz z wybranymi elementa- „Prace na linii kolejowej E-59 nie zmieszczą, ale już kierow- nienia wiaduktu. rowy Stare Miasto w Raci- na podstawie głosowania.
mi infrastruktury kolejowej na odcinku Kędzierzyn Koźle cy samochodów osobowych lub Oprócz przebudowy samego borzu, bo o tym projekcie Najpierw jednak trzeba
przyległych szlaków”. Dzięki – Chałupki (granica państwa)”. dostawczych odczują różnicę – obiektu prace obejmą także mowa, miałby zostać wy- przeprowadzić konsulta-
nowym rozwiązaniom uspraw- Dokumentacja projektowa wyjaśnia magistrat. przebudowę sieci wodociągowej znaczony na terenie śród- cje społeczne.
nić ma się komunikacja w mie- zakłada poprawę parametrów Zmiany mają być najbar- i kanalizacyjnej, a także przebu- mieścia na obszarze biegu Projekt uchwały oraz
ście. Nie trzeba bowiem przy- wiaduktów, mimo że w żad- dziej odczuwalne dla kierow- dowę układu komunikacyjnego dawnych murów miasta formularz wniosku z po-
pominać sytuacji, w których po nym z wymienionych obiektów ców korzystających z wiaduktu w odległości do 200 m od wia- i dawnego przedmieścia parciem można znaleźć na
nawet niewielkiej ulewie czy nie uda się uzyskać prześwi- na Eichendorffa. Projekt zakła- duktu. Wyzwaniem dla miasta Bronki. Na tym obszarze, stronie Urzędu Miasta Ra-
utknięciu pod wiaduktem cię- tów 4-metrowych. – To dla- da po przebudowie ruch dwu- i inwestora będzie spięcie tego jeśli projekt Parku Kultu- cibórz oraz raciborz.com.pl.
żarówki ruch w mieście został tego, że możliwość dokonania kierunkowy, szerokość jezdni zadania z planowaną do reali- rowego zostałby przyjęty, Wypełniony wniosek należy
sparaliżowany. takiej przebudowy obwaro- będzie wynosić 6 m, a wysokość zacji przez Miasto przebudową zostałyby wprowadzone złożyć w Urzędzie Miasta,
Prace projektowe zleco- wana jest szeregiem ograni- wiaduktu (prześwit) powiększy przepompowni przy ul. 1 Maja. zakazy i ograniczenia do- Raciborskim Centrum Kul-
tyczące np. umieszczania tury lub w siedzibie redakcji
Fot. Katarzyna Cichoń
Fot. Ireneusz Burek

tablic lub ogłoszeń i bane- przy ul. Klasztornej 12.


rów reklamowych, form Wyraź poparcie dla
małej architektury czy wy- Parku Kulturowego Sta-
glądu ogródków piwnych. re Miasto w Raciborzu
Celem takich działań jest i wypełnij wniosek. Do-
ochrona historycznego kument dostępny tutaj:
charakteru miasta i dba- www.tiny.pl/tsqrw
łość o zabytki. Racibórz
ma tym samym szansę być
piątym na Śląsku, a 36.
w całej Polsce miastem,
które wprowadzi park kul-
turowy.
Wiadukt na ul. Kolejowej-Piaskowej Wiadukt na ul. Bosackiej-Rybnickiej

R E K L A M A

terminale płatnicze
kasy fiskalne Kasy fiskalne
on-line Racibórz, ul. Klasztorna 12

- cz ytaj więcej na str.6


Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16
tel. 32 415 98 18, 510 262 252
softib.pl centrumkasfiskalnych.pl
2 „Druga strona” 22 stycznia 2020, nr 2 (307) << GazetaInformator.pl
REGION KOMUNIKACJA RACIBÓRZ SPRAWY SPOŁECZNE

„Nie” dla parkingu Jak mieszkańcy komunikują


wielopoziomowego się z magistratem?
Prezydent Dariusz Polowy nie popiera inicjatywy radnych Raciborzanie chcąc zgłosić sprawę do raciborskiego magistratu,
o utworzenie parkingu wielopoziomowego. korzystają obecnie z Elektronicznego Systemu Informacji
Miejskiej (ESIM). Takich zgłoszeń w ubiegłym roku było 297.

Fot. Katarzyna Przypadło


KATARZYNA CICHOŃ

Fot. ESIM - Urząd Miasta Racibórz


Radni Marcin Fica i Zyg-
munt Kobylak interpelowali
w sprawie wielopoziomowe-
go parkingu w Raciborzu.
Wskazali nawet miejsce,
w którym ich zdaniem świet-
nie sprawdziłby się ta-
ki obiekt. – Zwracamy się
również o zabezpieczenie
w budżecie na 2020 środ-
ków finansowych na pro-
jekt budowy parkingu wie-
lopoziomowego przy ulicy Radny Jarosław Łęski interpelował ostatnio o poprawę komunikacji z magistratem. Prezydent
Kowalskiej 1 (przy dawnym w odpowiedzi przypomina o działającym od 2010 roku Elektronicznym Systemie Informacji
Labiryncie). Budowa takie- Miejskiej. Pytanie, czy pamiętają o nim mieszkańcy i czy potrafią z niego korzystać.
go obiektu zwiększy liczbę Parking w obecnej formie przy ul. Kowalskiej powstał w 2015
miejsc parkingowych w cen- roku. Mogą się tam zmieścić 52 samochody. Inwestycja Radny Jarosław Łęski in- sobu rozwiązania sprawy – wy- Przypomnijmy: w systemie
trum miasta. To doskona- kosztowała niecałe 300 tys. złotych. Parking znajduje się terpelował ostatnio o popra- jaśniał radny. ESIM funkcjonuje moduł zgło-
łe miejsce parkingowe, ła- w sąsiedztwie ul. Chopina, z której „rzut beretem” na rynek. wę komunikacji z magistratem Prezydent Dariusz Polowy szeń publicznych, za pomocą
two dostępne nie tylko dla Z drugiej zaś strony ulica prowadzi na tzw. Odrostradę, która i zwiększenie zaangażowania w odpowiedzi przypomniał, że którego mieszkańcy mogą zgło-
mieszkańców okolicy, ale sprawnie rozładowuje ruch w mieście. mieszkańców w sprawy miasta od 2010 roku w Urzędzie Mia- sić sprawę w kategoriach takich
także dla gości licznych in- poprzez usprawnienie rozwią- sta działa Elektroniczny System jak drogi i chodniki, wodociągi
stytucji usługowych, han- planuje się budowy parkin- gach, 2,5 zł. 460 miejsc po- zywania codziennych proble- Informacji Miejskiej, który jest i kanalizacja, odpady czy inne
dlowych, kulturalno-rozryw- gu wielopoziomowego w tej stojowych dla samochodów mów. Jego zdaniem pomóc ma udostępniany na stronie mia- uwagi mieszkańców. Zgłoszeń
kowych i gastronomicznych lokalizacji. Prezydent dodał, osobowych rozmieszczono portal naprawmyto.pl. – Projekt sta. – Korzystanie z ESIM nie można dokonywać poprzez stro-
znajdujących się w śródmie- że nie zabezpieczono środ- na 5 poziomach obsługiwa- umożliwia przyjazną, dwustron- wymaga rejestracji, a system nę www.esim.raciborz.pl lub
ściu. Należy podkreślić fakt, ków finansowych na projekt nych przez rampę ślimaka. ną komunikację między miesz- jest dostępny również poprzez aplikację mobilną.
że miasto od wielu lat bory- parkingu wielopoziomowego W obiekcie znajdują się toa- kańcami i magistratem, również aplikację mobilną. Przez to na- System, choć teoretycznie
ka się z problemem dostęp- w projekcie budżetu na 2020 lety, stacja ładowania samo- przy pomocy aplikacji mobilnej, rzędzie w 2019 roku mieszkańcy sprawny, jest urządzeniem ma-
ności miejsc parkingowych rok, o co interpelowali radni. chodów elektrycznych oraz w zakresie wielu miejskich pro- Raciborza zgłosili do raciborskie- ło znanym. O ile władze nie za-
nie tylko w tej okolicy – pi- stojaki na rowery. Całość jest blemów. Eliminuje to pośred- go urzędu 297 spraw – wyjaśnił mierzają wprowadzać nowego
sali radni. Jak to się robi w Rybniku dostosowana do potrzeb osób nika, którym jest radny, co bez- prezydent. Zwrócił też uwagę na rozwiązania, warto, aby przy-
Prezydent Polowy nie po- Miejski parking wielopo- niepełnosprawnych, zwłasz- pośrednia przekłada się na czas, to, że korzystanie z zewnętrznej pomniały mieszkańcom o takiej
piera ich pomysłu. Włodarz ziomowy został otwarty w lu- cza tych poruszających się w jakim informacja przekazana aplikacji wiąże się z dodatkowy- formie komunikacji, która z pew-
przypomniał, że w 2015 ro- tym 2019 roku w Rybniku. Za na wózkach inwalidzkich. będzie do urzędu. Jednocześnie mi kosztami. Teraz magistrat ma nością poprawiłaby dialog na li-
ku przy ul. Kowalskiej Mia- godzinę parkowania miesz- Projekt i budowa parkingu jest możliwość śledzenia wszyst- sprawdzić, jak narzędzie spraw- nii mieszkaniec – magistrat.
sto utworzyło parking jed- kańcy płacą, podobnie jak w Rybniku kosztowały w su- kich zgłoszonych problemów i dza się w innych miasta, a póź-
nopoziomowy, a obecnie nie na innych miejskich parkin- mie 19,4 mln zł. monitorowania terminu i spo- niej podjąć decyzję w tej sprawie. C

RACIBÓRZ – WIADOMOŚCI

2019 rok w liczbach


Racibórz może się cieszyć się z dodatniego bilansu. W minionym roku na świat przyszło 1177 osób,
wydano zaś 816 aktów zgonu.
Urząd Stanu Cywilne-
go w Raciborzu podsumował
1177 314 121 816 2019 rok, zestawiając licz-
by urodzeń, małżeństw, roz-
wodów i zgonów. Podano też
imiona, które rodzice z Racibo-
rza najchętniej nadawali swo-
im pociechom. Wśród imion
żeńskich królowały Zuzanna,
Hanna, Lena i Alicja, wśród
imion męskich Wojciech, Szy-
mon, Filip i Mikołaj.
Tyle osób przyszło na świat Tyle par zdecydowało się Tyle rozwodów orzeczono Tyle aktów zgonu wydano W minionym roku w Raci-
w minionym roku zawrzeć małżeństwo. w ubiegłym roku w raciborskim Urzędzie borzu na świat przyszło mniej
w Raciborzu. 121 to konkordaty, w Raciborzu. Stanu Cywilnego dzieci niż w roku 2018, kiedy
105 urodzeń miało miejsce a 151 to liczba 6 par zdecydowało w 2019 roku. USC wydał 1345 aktów uro-
poza granicami Polski, ślubów cywilnych. się na separację. 8 aktów wydano poza dzeń.
to tzw. umiejscowienia. 42 małżeństwa to akty granicami kraju. Jeśli chodzi o małżeństwa,
zawarte poza granicami w 2019 roku zawarto ich wię-
kraju. cej (314) niż w roku 2018 roku
(273). Rekordowym wynikiem
był rok 2017, kiedy na ślubnym
kobiercu stanęły 342 pary.
Cieszy fakt, że w Raciborzu
utrzymuje się dodatni bilans
i od kilku lat więcej ludzi rodzi
się niż umiera.

Opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Stanu Cywilnego w Raciborzu. C

Wydawca: Raciborskie Media Redakcje: W S P Ó Ł P R A C A R E D A K C Y J N A


ISSN: 2080-3664
Raciborski
47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12 47-400 Racibórz, ul.Klasztorna 12
tel. 32 414 90 30, 502 21 31 22 44-300 Wodzisław Śl., ul. św. Jana 16
Portal Internetowy
www.r-media.pl biuro@r-media.pl Wszystkie prawa autorskie do opracowań
graficznych i reklam zastrzeżone. 47-200 Kędzierzyn-Koźle
Redaktor naczelny: Ireneusz Burek ul. W. Planetorza 9/2 od 2001 roku
GazetaInformator.pl >> 22 stycznia 2020, nr 2 (307) Wspieramy Dobre Tematy 3
RACIBÓRZ – KULTURA RACIBÓRZ AKCJE CHARYTATYWNE

BADANIA Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy


ARCHEOLOGICZNE
WOŚP grał w całym regionie. 12 stycznia zbierane były środki
PRZY UL. CHOPINA na rzecz dziecięcej medycyny zabiegowej.

Fot. Muzeum w Raciborzu


katarzyna przypadło Padł kolejny rekord. pracownik tej instytucji Jacek nych zgromadził 72 500,00
W zeszłym roku uzbierano Gąska. zł, a Zespół Szkół nr 1 - 11
125 wolontariuszy kwe- 136 466,67 zł, tym razem na Na terenie gminy Krzano- 450,00 zł. Wodzisław Śląski
stowało na terenie Raciborza konto Fundacji WOŚP po- wice oraz z tamtejszych aukcji pobił więc swój rekord – 146
i najbliższych okolic. Cały Fi- wędrowało z Raciborza 146 udało się zebrać 12 667,46 zł, tys. zł to o ok. 6 tys. więcej
nał Wielkiej Orkiestry Świą- 066,53 zł. 123,92 euro i 40 koron cze- niż w 2019 r. Na rynku od-
tecznej Pomocy, razem z kon- Podobnie było w Kuźni skich. W DK w Bojanowie były się licytacje, koncerty
certami, odbył się w tym roku Raciborskiej, gdzie zbiórka do odbył się instruktaż pierwszej i zabawa w wiosce fantasy.
na rynku. Program 28. edycji puszek i licytacja rozmaitych pomocy. Prezentację przygo- Można było włączyć się w ak-
otworzyli strażacy z Ochot- przedmiotów przyniosła kwo- towała tamtejsza jednost- cję krwiodawstwa, sprawić
niczych Straży Pożarnych tę w wysokości 34 007,97 zł. ka OSP. Pokaz obejmował sobie przejażdżkę motocy-
Archeolodzy Muzeum z Markowic, Brzezia, Sudoła To o 4,5 tys. zł więcej niż rok pięć najczęstszych nieszczę- klową albo z bliska przyjrzeć
w Raciborzu znaleźli m.in. i Miedoni, którzy przygotowa- temu. Na ulice gmin Kuźnia śliwych wypadków w domu. się historycznym ekspona-
prawdopodobnie pozosta- li widowiskowe pokazy sprzę- Raciborska i Nędza wyszło 23 Odbyła się także prezentacja tom. Na Balatonie wspiera-
łości pieca do wypału ce- tu strażackiego, ratownictwa wolontariuszy. Gdy powoły- sprzętu strażackiego. Dodat- no WOŚP, morsując, a na
ramiki i fragmenty fajek technicznego i medycznego. wano kuźniański sztab, zgło- kowo miała miejsce licytacja „Trzech Wzgórzach” podczas
z XVII/XVIII w. Pojawił się też Raciborski Klub szeń było 24. Jeden z wolon- na rzecz WOŚP. Na Koncer- biegu „Policz się z cukrzycą”.
W Raciborzu przy ul. Cho- Off-Road SRC4x4 ze swoimi tariuszy nie doczekał finału. cie Noworocznym organi- Rybniczanie tradycyjnie
pina 15 powstanie budynek terenówkami i rozgrzewa- Mowa o 76-letnim Eugeniu- zowanym przez Przedszkole bawili się na Kampusie przy
mieszkalno-usługowy. W trak- jącą, wojskową grochówką. szu Bocheńskim, który zmarł w Krzanowicach z oddziałami ul. Rudzkiej. W programie
cie badań archeologicznych Nie zabrakło pokazów śre- 24 grudnia 2019 r. Jego pa- zamiejscowymi w MOK Krza- znalazła się m.in. prezenta-
prowadzonych na tym terenie dniowiecznych i walk wojów mięć uczczoną minutą ciszy, nowice zlicytowano trzy nie- cja wozów bojowych Ochot-
przez raciborskie muzeum na- ze stowarzyszenia Drengowie a w bibliotece wystawiono powtarzalne anioły autorstwa niczych Straży Pożarnych
trafiono prawdopodobnie na znad Górnej Odry, Jednostki identyfikator, który oklejo- Lidii Gawliczek. Na aukcję z rybnickich dzielnic i pokaz
pozostałości pieca do wypału Strzeleckiej 3054 Racibórz, no czerwonymi serduszkami. przeznaczono też voucher na żonglerki ogniem. Nie zabra-
ceramiki. W jego obrębie od- a na „WOŚP-owej” scenie go- Program artystyczny rozpo- trening z amatorską drużyną kło aukcji i koncertów – za-
kryto wiele fragmentów fajek, rącą atmosferę zapewniły ze- częły dzieci z Przedszkola nr hokejową Orły OSiR-u. grali m.in. The Farsk, Popiół,
w tym dwa szczególnie cieka- społy Echo, Alge’aters i Juicy- 1 w Kuźni Raciborskiej, po Również wodzisławianie The October Leaves, Kawa
we egzemplarze datowane na Pop. Przybyłych rozgrzała też nich na scenę wyszły maluchy udowodnili, że chcą i lubią z Mlekiem i Frele. Na zakoń-
XVII/XVIII w. oraz liczne frag- gorąca zumba i wspólny tre- z Przedszkola nr 2. Wystąpi- pomagać. Na terenie miasta czenie miało miejsce Świateł-
menty ceramiki nowożytnej. ning z Be Fit Fitness Room. ła też Renata Galas i zespół pracowały trzy sztaby. Wo- ko do Nieba. Na ulicach mia-
WOŚP nie mógł się również Echo. Licytacje prowadzili lontariuszom Wodzisław- sta pojawiło się prawie 300
kp odbyć bez Światełka do Nie- wspólnie Anna Kijek – dyrek- skiego Klubu Naszej Ziemi wolontariuszy, a kwota, jaką
ba. Pokaz fireshow przygoto- tor Miejskiego Ośrodka Kul- udało się uzbierać 62 436,95 zebrał rybnicki sztab, to 231
RACIBÓRZ – SYLWETKI wało Bractwo Ognia Spaleni. tury, Sportu i Rekreacji oraz zł, Zespół Szkół Ekonomicz- tys. zł.

RACIBÓRZ UPAMIĘTNI

Fot. Katarzyna Przypadło


GALERIA

BŁOGOSŁAWIONEGO
KS. HENKESA
Fot. Katarzyna Przypadło

dniem wspomnienia błogosła-


wionego, a także przypadającą
na 22 lutego 75. rocznicą mę-
czeńskiej śmierci ks. R. Henkesa.

Program uroczystości
Przedstawiciele KO ustali-
li program uroczystości, która
Na zdjęciu przewodniczący rozpocząć ma się konferencją
Komitetu Organizacyjnego naukową w sali kościoła NSPJ
Piotr Klima oraz, na dru- w Raciborzu. Jej moderatorem
gim planie, historyk Paweł ma być zaangażowany w projekt
Newerla. dr Piotr Sput. Dalej zaplanowano GALERIA
mszę świętą. O oprawę muzycz-
Przedsięwzięcie radne- ną zadba chór z parafii w Brze-
go Piotra Klimy jest na fini- ziu pod dyrekcją dr Aleksandry
szu. Odsłonięcie obelisku Gamrot w towarzystwie solistów
zaplanowano na 23 lutego. i instrumentalistów. Następnie
Radny Piotr Klima swój po- zaplanowano przejazd autoka-
mysł przedstawił podczas wrze- rami do Zakładu Karnego przy
śniowej sesji rady miasta. Ape- ul. Eichendorffa, gdzie zostanie
lował wówczas o upamiętnienie poświęcona tablica upamięt-
bł. ks. Richarda Henkesa, który niającą bł. ks. Richarda Henke-
pełnił posługę w okolicach Ra- sa. Poświęcenia dokona biskup
ciborza, a później, w 1943 roku, Andrzej Czaja. Przy okazji uro-
został osadzony w raciborskim czystości zorganizowana ma być
więzieniu, skąd trafił do obozu także wystawa poświęcona życiu
w Dachau. Radny zapropono- i działalności bł. Henkesa.
wał umieszczenie pamiątkowej Jak szacuje Piotr Klima,
tablicy na murach raciborskiego koszt organizacji uroczystości
Fot. Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego

Fot. Urząd Miejski Krzanowice

Zakładu Karnego. wyniesie 25 tys. zł z budżetu


Delegacja z Komitetu Or- Miasta. Innymi źródłami finan-
ganizacyjnego 7 stycznia złoży- sowania mają być środki ze Sta-
ła wizytę w opolskiej kurii, gdzie rostwa Powiatowego, sponsorzy
przedstawiono szczegóły projektu czy dobrowolne wpłaty na kon-
i dotychczasowe prace. Biskupa to TMZR. Uchwała w sprawie
Andrzeja Czaję odwiedzili wice- poparcia tej inicjatywy została
prezydent Raciborza Michał Fita, przyjęta przez Radę Miasta Ra-
prezes Towarzystwa Miłośników cibórz z końcem października.
Ziemi Raciborskiej dr Piotr Sput, Tablica, poza podstawowymi
radny Zygmunt Kobylak oraz informacjami, zawierać ma wi-
radny, przewodniczący Komite- zerunek błogosławionego, a tak-
tu Organizacyjnego, Piotr Klima. że tłumaczenie na język czeski,
Uroczystość poświęcenia ta- niemiecki i angielski oraz tekst
blicy zaplanowano na 23 lutego. dla niewidomych.
Wybór tej daty jest motywowa-
ny przypadającym na 21 lutego c
4 Publicystyka 22 stycznia 2020, nr 2 (307) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ SPORT

100-lecie Śląskiego Związku Piłki Nożnej w Podokręgu Racibórz


Podczas obchodów w Podokręgu Racibórz wręczono Odznaki Honorowe PZPN i ŚlZPN, a także medale
„Za wybitne osiągnięcia w rozwoju piłki nożnej”. Wśród gości znalazł się m.in. Hubert Kostka.
katarzyna przypadło Sejmiku Województwa Ślą- we powędrowały do Janusza 20 marca 1920 r. w By- pierwsze dla Śląska mistrzo- Ginter Michalski, Ginter La-
skiego Jarosław Szczęsny, Jony, Stanisława Kowalczy- tomiu powstał Górnośląski stwo Polski. Śląskie drużyny zar, Konrad Klimaszka i Ma-
18 stycznia w hali spor- burmistrzowie i wójtowie, ka i Zdzisława Matysiaka. Związek Towarzystw Spor- wywalczyły w sumie 32 tytuły nuel Urbas. RTP Unia Raci-
towej LKS-u Studzienna od- a także przedstawiciele klu- Brązowe Odznaki Honorowe towych będący organizato- mistrza Polski – po 14 nale- bórz, którego założycielem,
była się uroczystość z okazji bów piłkarskich i zawodnicy ŚlZPN otrzymali natomiast rem rozgrywek piłkarskich ży do Ruchu Chorzów i Gór- prezesem i trenerem był Re-
100-lecia Śląskiego Związku – byli i obecni. Robert Demel, Jerzy Hal- i protoplastą OZPN – pierw- nika Zabrze. Obecnie ŚlZPN migiusz Trawiński, zdobyła
Piłki Nożnej w Podokręgu Podczas uroczystości far, Artur Krzykała i Stefan szym prezesem wybrano inż. tworzy 12 podokręgów, pra- w piłce nożnej kobiet pięcio-
Racibórz. Przybyłych powi- wręczono Odznaki Honoro- Niedźbała, srebrne: Marian Edmunda Grabianowskiego. wie 700 klubów i 70 tys. pił- krotne mistrzostwo Polski.
tał prezes podokręgu Stefan we Polskiego Związku Piłki Bartosz, Waldemar Hni- W grudniu tego samego roku karzy, a trenerzy wychowali Wyróżniającymi się zawod-

Fot. Katarzyna Przypadło


GALERIA

Ekiert. Wśród gości znaleźli Nożnej. Brązową otrzymał da, Franciszek Krakowczyk, miała miejsce oficjalna inau- 250 reprezentantów Polski. niczkami były Ewelina Kam-
się m.in. prezes ŚlZPN Hen- Andrzej Starzyński, srebrną Dariusz Lipicki, Marek Ma- guracja rozgrywek o mistrzo- 9 maja 1959 r. powstał czyk, Karolina Wieczorek czy
ryk Kula, starosta racibor- Stefan Gruszka, natomiast rynowicz i Gerard Przyby- stwo klasy A, które miały Podokręg Racibórz. Pierw- Dżesika Jaszek. W II lidze
ski Grzegorz Swoboda, pre- złotą – Henryk Kucznierz, ła, a złote: Andrzej Czerny, wyłonić pierwszego mistrza szym prezesem został Eryk grał Górnik Pszów. Z regio-
zydent Raciborza Dariusz Jan Manderla, Henryk Pie- Gerard Depta, Andrzej So- Górnego Śląska. Tytuł zdo- Wyleżoł. Do największych nu wywodzą się tacy piłkarze
Polowy, mistrz olimpijski, jak, Henryk Sokół, Tadeusz snowski i Andrzej Szulc. był Ruch Wielkie Hajduki. osiągnięć należy awans Unii jak Jacek Trzeciak, Grzegorz
legendarny bramkarz, po- Wiatr i Janusz Wieczorek. Obchody w Raciborzu 12 listopada 1933 r. klub ten Racibórz do I ligi państwo- Jakosz, Łukasz Moneta czy
chodzący z Markowic Hu- Rozdano także medale „Za uświetnił występ mażoretek wygrywając ostatni ligowy wej w 1963 r. Trenerem był Mateusz Praszelik. Obecnie
bert Kostka, wiceprzewod- wybitne osiągnięcia w roz- SKZR Źródło i Stowarzysze- mecz w Krakowie z Craco- Anatol Muszała, a wybitnymi w podokręgu działają 62 klu-
niczący Komisji Sportu woju piłki nożnej” – brązo- nia Bajtel. wią 2-1, zdobył historyczne, zawodnikami Hubert Kostka, by piłkarskie.

RACIBÓRZ – KULTURA

Co czytali raciborzanie w minionym roku?


310 889 – tyle wypożyczeń odnotowała w 2019 roku raciborska biblioteka. Pytamy, co czytano najchętniej,
ilu było czytelników i która grupa wiekowa była najliczniejszą.
Fot. EnDe

W 2019 roku raciborska że książki Blanki Lipińskiej, tych dwóch lat liczba odwie- niosła 630 443, liczba wy-
biblioteka zarejestrowała 11 która zyskała już miano pol- dzin biblioteki wzrosła o 15 pożyczonych książek 4 019,
541 czytelników. Raciborza- skiej następczyni Greya. 186 (2018 rok - 86 331 od- a liczba aktywnych czytelni-
nie chętnie korzystali z jej wiedzin; 2019 rok - 101 517), ków 237 – informuje racibor-
oferty, wypożyczając książki Gorące nazwiska a liczba wypożyczeń o 33 984 ska placówka.
łącznie 310 889 razy. Liczba Raciborzanie licznie wy- (2018 rok - 276 905; 2019
zakupionych zbiorów w ubie- pożyczali pozycje zeszłorocz- rok - 310 889). Filmy i gry
głym roku wyniosła 6 973. nej noblistki Olgi Tokarczuk Jaka grupa wiekowa sta- Raciborzanie korzysta-
czy uhonorowanego Nagrodą nowi największą część czy- jąc z oferty biblioteki, sięgali
Kryminały, powieści Nike Mariusza Szczygła. Jeśli telników w Raciborzu? – także po filmy i gry planszo-
obyczajowe i polska chodzi o Tokarczuk, popular- Największą grupę wiekową we. Wśród polskich pozycji
wersja Greya ne były jej wszystkie książki, użytkowników biblioteki filmowych najczęściej wypo-
Co w minionym roku naj- z kolei z dorobku Szczygła stanowią osoby w wieku 25- życzane były takie tytuły jak
bardziej interesowało raci- czytelnicy najczęściej sięgali 44 lata. W przypadku filii bi- „Kler”, „Planeta singli 3”,
borzan? Dużą popularnością po książkę „Nie ma”. bliotecznych dominują dzieci „Zabawa zabawa”, „Ciemno,
cieszyły się powieści krymi- Ulubieńcami w Racibo- i młodzież w wieku 6-15 lat prawie noc” czy „Pech to nie
nalne takich polskich auto- rzu są od lat Lucinda Riley, – informuje Magdalena Po- grzech”. Raciborzanie wypo-
rów jak Remigiusza Mroza, Guillaume Musso, Michel rdzik-Paskuda. Najmłodszy życzali także filmy oskarowe,
Katarzyny Bondy, Roberta Houellebecq i Laila Shukri. czytelnik w minionym roku takie jak „Green Book”, „Bo-
Małeckiego, Katarzyny Pu- – Czytelnicy zawsze dopytują miał 6 miesięcy, zaś najstar- hemian Rhapsody” czy „Na-
zyńskiej, Piotra Borlika czy o nowe książki tych autorów szy 93 lata. rodziny gwiazdy”. Popular-
Marka Krajewskiego. Czytel- – przekazuje nam Magdale- ne były również ekranizacje
ników raciborskiej biblioteki na Pordzik-Paskuda z raci- Legimi Marvela – „Avengers: Koniec
interesowały także pozycje borskiej biblioteki. Biblioteka umożliwia gry” czy „Spider Man: Daleko
z dorobku autorek powieści W 2019 roku biblioteka zorganizowała 798 imprez, w któ- swoim czytelnikom wypoży- od domu”, a także seriale, np.
obyczajowych i sag rodzin- Czytamy coraz chętniej rych uczestniczyło łącznie 17 420 uczestników. Na zdjęciu czanie ebooków i audiobo- „Czarnobyl” i „Gra o tron”.
nych - Joanny Jax, Edyty W 2019 roku bibliote- uczestnicy organizowanego od kilku lat rajdu pn. Odjaz- oków na platformie książek Najpopularniejszymi gra-
Świętek, Katarzyny Michalak ka w Raciborzu cieszyła się dowy Bibliotekarz. Wydarzenie ma na celu integrację czy- elektronicznych Legimi.pl. mi były Dixit, Azul i Doble.
czy Karoliny Wilczyńskiej. większym powodzeniem niż telników i bibliotekarzy, którzy rowerem pokonują wspól- – W 2019 roku liczba stron
Często wypożyczano tak- w roku 2018. W porównaniu nię trasę prowadzącą przez raciborskie filie. przeczytanych w Legimi wy- c
PLUSY dlaBIZNESU
Dodatek tematyczny 2/2020 GazetaInformator.pl 22 stycznia 2020 nr 2 (307)
REGION EDUKACJA DUALNA

Przyszłość w młodym pokoleniu inżynierów


Najcenniejsze doświadczenie to praca, która rozwiązuje realny problem w realnej firmie.
ireneusz burek przy wykorzystaniu platform spirują i owocują nowymi roz- obecną jego firma rozwija się,
elektronicznych, - wdrożenie wiązaniami. Miejmy nadzieję, a przykładem tego jest to, że Przegląd prac inżynierskich w PWSZ
O tym, że w Polsce trzeba systemowej współpracy szkół że właśnie tak się stanie i rów- urządzenie Barmix jest w ofer-

Fot. Ireneusz Burek


podnosić kompetencje pra- z innymi podmiotami, orga- nież studenci kolejnych rocz- cie firmy Concept Automatic
cownicze wiemy coraz po- nizacjami pracodawców w re- ników będą mogli się na pod- z Raciborza jako jedno z pro-
wszechniej. Coraz częściej alizacji w szkołach praktycznej stawie tych prac inżynierskich dukowanych i sprzedawanych
problematyką zainteresowani edukacji przedsiębiorczości. uczyć bądź inspirować - mówi- przez nią urządzeń. Dyrektor
są też pracodawcy. Trzeba jed- ła do obecnych studentów rek- wspomniał także firmę założo-
nak nauczyć się te kompeten- W Raciborzu tor uczelni. ną przez absolwentów PWSZ,
cje wyłuskiwać, właściwie dia- Raciborska Państwowa Dyrektor instytutu To- którzy zdecydowali się konty-
gnozować i nazywać. O tym Wyższa Szkoła Zawodowa, masz Czyszpak podczas spo- nuować studia magisterskie
mówi się na całym świecie. nie tylko powołana jest do tkania zaprezentował, co uda- na Politechnice Śląskiej, a jed-
Jest to też jeden z prioryte- realizacji powyższych zadań, ło się osiągnąć w ostatnim nocześnie prowadzą biznes
tów polityki unijnej i to musi ale wspólnie z przedsiębior- roku akademickim. - W roku związany z produkcją lamp.
przekładać się na naszą krajo- cami realizuje edukację przy- poprzednim tak samo wybra- Dwie osoby, które ukończyły
wą politykę edukacyjną - mó- szłych inżynierów, dając tym liśmy najbardziej wartościowy w Raciborzu automatykę i ro-
wiła Katarzyna Trawińska – samym dobry przykład dla projekt inżynierski na naszym botykę, na chwilę obecną ro- - Prace, które miałam przyjemność zobaczyć na ekspo-
Koordynator Instytutu Badań innych szkół. Od trzech lat, kierunku, był to projekt pa- bią doktoraty na Politechnice zycji są ogromnie ciekawe, fascynujące, innowacyjne i no-
Edukacyjnych, podczas Kon- organizowane są prezentacje na Ireneusza Dudy. Pan Ire- Śląskiej. Zdobywają również watorskie. Rozpiera nas, pracowników uczelni, duma, że
gresu MŚP w Katowicach (16- prac inżynierskich, których neusz współpracuje z firmą, nagrody i wyróżnienia w licz- powstały pod kierunkiem pracowników Instytutu Techniki
18.10.2019.) podczas panelu część realizowana jest wspól- którą tutaj dzisiaj znów go- nych konkursach. - Śledzimy właśnie w naszej uczelni. Te prace są też świadectwem tego,
„Jak skutecznie monitorować nie z przedsiębiorcami, którzy ścimy, więc bardzo się z tego losy naszych absolwentów, jak bardzo jesteście kreatywni, jak bardzo jesteście gotowi
politykę edukacyjną”. budując temat pracy dyplo- cieszymy i miejmy nadzieję, chwalimy się tym i jeśli może- wychwycić i podejmować najbardziej istotne problemy -
mowej, rozwiązują potrzeby że Pan Ireneusz w przyszło- my, to im pomagamy - podsu- mówiła Rektor PWSZ w Raciborzu dr hab. inż. arch. Ewa
Praktyka w teorii swojego przedsiębiorstwa. ści też będzie tutaj zasiadał mował dyrektor. Stachura podczas spotkania w dniu 16.01. do studentów de-
Co w praktyce oznacza W sposób najbardziej właści- jako ekspert, którego zapra- monstrujących prace inżynierskie.
edukacja dostosowana do lo- wy prowadzona jest tym sa- szamy. Ten przegląd wpisał Przemysł i przedszkola
kalnego rynku pracy? mym ścieżka wprowadzania się już w nasz kalendarz, co Nie tylko staramy się pro-
Wsparcie od praktyki absolwenta na lokalny rynek roku organizujemy podobne wadzić zajęcia, nie tylko pro-
do zatrudnienia, - promocja pracy. wydarzenie. Pozwolę sobie wadzimy laboratoria, warsz-
talentów, - rozbudowa ba- - Prawdziwa przyjemność zacytować pana prorektora do taty, projekty, ale jesteśmy
zy kształcenia praktycznego, gościć Państwa spoza naszej spraw dydaktyki z naszego ro- otwarci na współpracę z prze-
- współpraca na linii szko- uczelni w murach Centrum ku: „Wypracowaliśmy jako in- mysłem i staramy się, żeby
ły średnie-przedsiębiorcy, - Dydaktycznego, gdzie odbę- stytut już swoją markę. Naszą nasi studenci zobaczyli jak
organizowanie dla uczniów dzie się ta uroczystość prze- marką są studenci i absolwen- najwięcej w firmach, nie tyl-
warsztatów w miejscach glądu prac inżynierskich i wy- ci. Oni świadczą o tym, że my ko lokalnych. Staramy się wy-
edukacji bezpośredniej np. łonienie najlepszych z nich. możemy się rozwijać, że my jeżdżać do firm, na targi auto-
w firmach, instytucjach Prawdziwa to też przyjemność kształcimy prawidłowo i to ich matyki, ale również gościmy
miejskich, - prowadzenie gościć autorów tych wspania- praca, ich zaangażowanie po- przedstawicieli firm, którzy
w szkołach profesjonalnego łych prac, a także kadrę in- woduje, że ta marka jest coraz prezentują nam, czym dana
doradztwa edukacyjno-zawo- stytutu, która opiekowała się lepsza”. Decyzją ministerstwa firma się zajmuję i w czym
dowego, - organizowanie wi- państwem w trakcie waszej otrzymaliśmy zgodę na uru- ewentualnie moglibyśmy ich
zyt poglądowo-warsztatowych drogi na studiach w PWSZ chomienie nowego kierunku: wspomagać. Dyrektor pod-
dla uczniów w lokalnych fir- w Raciborzu. Jest to również zarządzanie i inżynieria pro- kreślił też rolę absolwentów,
mach, - organizowanie szko- okazja, by pogratulować pa- dukcji - studia inżynierskie którzy pracując w firmach
leń, warsztatów i kursów dla nu dyrektorowi Tomaszowo- trwające 3,5 roku. Otrzymali- związanych z automatyką
nauczycieli uczących podstaw wi Czyszpakowi i wszystkim śmy zgodę z ministerstwa bar- wracają na uczelnię, organizu-
przedsiębiorczości… I wiele pracownikom Instytutu Tech- dzo późno (30 lipca), już po jąc dla swoich kolegów warsz-
innych działań w ramach re- niki uruchomienia drugiego pierwszym naborze na wszyst- taty. W zeszłym roku takim
gularnej współpracy szkół z lo- kierunku: zarządzanie i inży- kie kierunki studiów, a mimo wydarzeniem były warsztaty
kalnymi przedsiębiorstwami nieria produkcji. Ponieważ tego udało się uruchomić kie- z inteligentnych domów we
w zakresie planowania oferty ten kierunek, komplementar- runek. Udało się zebrać grupę współpracy z firmą I-Future.
kształcenia, jak również reali- ny z kierunkiem automatyka i miejmy nadzieję, że ten kie- Instytut Techniki co roku or-
zacji kształcenia w wymiarze i robotyka, wzbogaca naszą runek będzie równie owocny ganizuje Dzień Dziecka z tech-
praktycznym. ofertę edukacyjną, czyni ją jak automatyka i robotyka. niką. - W zeszłej edycji gości-
Praktyczne zadania ja- bardziej atrakcyjną, a jedno- liśmy aż 400 dzieci z klas 1-3
kie są przed nami (w pewnej cześnie zapewnia pełniejszy Sukcesy absolwentów oraz z przedszkoli. Chcemy za-
mierze oczywiście już realizo- wachlarz kształcenia kompe- sukcesem uczelni rażać już od tego najmłodsze-
wane) to organizowanie prak- tencji - mówiła Rektor PWSZ Warto podkreślić, że go wieku miłością do techni-
tyk zawodowych i staży dla w Raciborzu dr hab. inż. arch. uczelnia PWSZ odnosi sukcesy ki. Żeby te dzieci też, może za
uczniów, - organizowanie wi- Ewa Stachura podczas spotka- nie tylko w Raciborzu, wysyła kilka lat, przyszły do nas jako
zyt studyjnych dla nauczycie- nia w dniu 16.01. prace inżynierskie na konkur- studenci - mówił dyrektor To-
li przedmiotów zawodowych - Prezentowane prace są sy międzynarodowe i krajo- masz Czyszpak.
w nowoczesnych i rozwojo- świadectwem tego, jak bar- we. W ubiegłym roku Roman Na przypieczętowanie wy-
wych firmach lokalnych, - dzo jesteście kreatywni, jak Fiołka otrzymał III miejsce na powiedzi dyrektor wspomniał
wsparcie dla opiekunów prak- bardzo jesteście gotowi wy- konkursie w kategorii prac in- o profesjonalnym zapleczu
tyk i instruktorów praktycznej chwycić i podejmować naj- żynierskich. - Mam nadzieję, naukowym. Instytut posiada
nauki zawodu w przedsiębior- bardziej istotne problemy . że z tego roku prace będziemy laboratorium akredytowane
stwach, - wprowadzenie no- A co najważniejsze, podejmo- również wysyłać na konkursy przez Polskie Towarzystwo
wych kierunków kształcenia wać się ich rozwiązania w po- aby chwalić się osiągnięciami Informatyki. Wśród kadry
odpowiadających na potrzeby wiązaniu z przemysłem. Jest naszych absolwentów. Praca jest czterech trenerów Euro-
gospodarki, - organizowanie to kreatywne rozwiązywanie zeszłorocznego absolwenta pejskiego Certyfikatu Umiejęt-
praktyk i staży dla absolwen- problemów świata realnego była prezentowana w Mona- ności Komputerowej. Dyrek-
tów (w tym programy staży i za ten aspekt aplikacyjności ko. Student obecnie pracuje tor podkreślił rolę firm, które
wakacyjnych), - promowanie i kreatywności należy się Pań- w firmie Koltech, gdzie pro- wspierają uczelnię. Pivexin
przedsiębiorczości akademic- stwu ogromny podziw, słowa jekt inżynierski był wykony- ufundował komponenty pod
kiej, - promowanie kształcenia uznania i gratulacje. Myślę, wany - dodał dyrektor Czysz- wykonanie projektu inżynier-
zawodowego, m.in. poprzez że podczas dzisiejszego spo- pak. Szef instytutu przybliżył skiego, druga firma przeka-
wykorzystanie potencjału pra- tkania będą Państwo mieli też osiągnięcia absolwenta zała materiały, dzięki którym
codawców oraz organizacji również okazję uczyć się wza- sprzed trzech lat Sebastia- studenci mogą podczas zajęć
zrzeszających pracodawców, jemnie od siebie. Ponieważ na Składnego, który wymyślił z obrabiarek sterowanych nu-
- rozwijanie przedsiębiorczo- wynalazki mają to do siebie, i skonstruował „automatycz- merycznie wykonywać detale.
ści wśród uczniów i studentów że potem się przenikają, in- nego barmana”. Na chwilę I tak trzymać.
II PLUSY dlaBIZNESU 22 stycznia 2020, nr 2 (307) << GazetaInformator.pl
R E K L A M A

Z APYTA J O kasy fiskalne on-line 234”


nus o wartości 1230 zł (brutto) w promocji „1
*)

Tylko u nas bo

w
NIP obowiązkowy na paragonie od stycznia 2020 roku WIĘCEJ

Wraz z nowym rokiem wchodzi w życie obowiązek zamieszczania NIP-u na paragonach. W sytuacji sprzedaży zarejestrowanej
na
ib.plkasie fiskalnej, sprzedawca wystawi fakturę nabywcy, który posługuje się numerem identyfikacyjnym tylko wtedy, gdy ten
numer będzie umieszczony na paragonie dokumentującym sprzedaż. Ta zmiana dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy firmami.
Wszystkie atuty w ręku!

20 03
Nieprzestrzeganie nowych przepisów grozi sankcjami w postaci dodatkowych zobowiązań podatkowych w wysokości odpowiadającej 100%
47, 697 212 351 kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze. W przypadku osób fizycznych kara nie będzie przybierała takiej samej formy. Te osoby za taki czyn
aciborskiemedia.pl biuro@raciborskiemedia.pl
poniosą odpowiedzialność za wykroczenie albo przestępstwo skarbowe. Na dodatkowe zobowiązania będą skazani także ci podatnicy, którzy ujmą
w ewidencji wystawioną dla nich fakturę dotyczącą sprzedaży udokumentowanej paragonem, który nie zawierał numeru identyfikującego tego
podatnika na potrzeby podatku. Wysokość takiej sankcji wynosić ma 100% kwoty podatku VAT wykazanego na tej fakturze.

Ireneusz Burek – właściciel SOFT-IB


ib.pl

Pion fiskalny P R O M O C JA :
te rm in a le
terminale płatnicze p ła tn ic z e
za 0 ,
kasy i drukarki fiskalne 00 *) zł
materiały eksploatacyjne *)
Program Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego „Polska Bezgotówkowa” to inicjatywa uczestników

czytniki kodów kreskowych


rynku usług płatniczych w Polsce. Przedsiębiorcy, którzy podjęli decyzję mogą zdecydować o długości
trwania umowy i szczegółowych warunkach związanych z ich branżą. Po więcej informacji zaprasza-
my do naszych oddziałów.

wagi sklepowe, szuflady kasowe


KUPUJĄC

Obsługa serwisowa firm KASĘ FISKALNĄ


PAKIET REKLAMY
oprogramowanie dla firm, wdrożenia GRATIS!
bezpieczeństwo danych, backup’y
Do 60% wa
*)
rto ś c i
serwis komputerów, drukarek

Więcej na softib.pl SOFT-ib Ireneusz Burek, NIP 639-100-40-27


Oddziały:
Racibórz, ul. Klasztorna 12 | tel. 32 415 98 18, 504 18 18 27
ib.pl
Wodzisław Śląski, ul. św. Jana 16 | tel. 32 440 89 88, 601 46 20 03
Kędzierzyn, ul. W. Planetorza 9/2 | tel. 77 482 67 47, 533 355 477
*)
O szczegóły promocji pytaj handlowców. softib.pl centrumkasfiskalnych.pl r-media.pl
GazetaInformator.pl >> 22 stycznia 2020, nr 2 (307) PLUSY dlaBIZNESU III
RACIBÓRZ JAKOŚĆ ŻYCIA

By obcokrajowcy znaleźli tu dom „Śląsk online” będzie wspierał


gospodarkę Subregionu Zachodniego
Blisko 10 % populacji w Subregionie Zachodnim mogą wkrótce stanowić obcokrajowcy.
ireneusz burek mi pojawiają się w jedynej znanej stach naszego regionu. Wszyst- rym będzie możliwa rejestracja
im polskiej instytucji, jaką są po- kie te działania podejmowane są firm poszukujących pracowni-
Cudzoziemcy wiatowe urzędy pracy. Te zaś mi- dzięki ogromnej życzliwości in- ków, osób poszukujących pracy,
w naszym regionie mo ogromnej dobrej woli ze stro- stytucji samorządowych i lokal- zamieszczania ogłoszeń o pra-
W Powiatowym Urzędzie ny pracowników, często nie są nych urzędów, ponieważ stowa- cy w lokalnych firmach, a także
Pracy w Wodzisławiu Śląskim w stanie pomóc, ponieważ wiele rzyszenie „17-tka” nie otrzymało usług wsparcia społecznego dla
(9.01.) odbyło się spotkanie po- spraw i kompetencji zastrzeżo- na swoje działania w tym zakre- pracujących i chcących się osie-
święcone wymianie dobrych no dla urzędów wojewódzkich sie żadnego dofinansowania. Nie dlić w  naszym regionie cudzo-
praktyk w zakresie obsługi za- i urzędu ds. cudzoziemców oraz ma też żadnego krajowego pro- ziemców. Wszystko po to, by
trudnionych w Polsce obcokra- innych instytucji. gramu integracji cudzoziemców, przeciwdziałać drenażowi na- W środę (22.01.) w Wodzisławiu Śląskim odbyło się zebra-
jowców oraz ich integracji ze nie będących uchodźcami. Ma- szego rynku pracy przez firmy nie założycielskie Stowarzyszenia Śląskie Porozumienie Go-
społecznościami lokalnymi. Ce- Cudzoziemcy riusz Wiśniewski przyznał, że sy- i agencje z Czech, Niemiec czy spodarcze Śląsk Online. Organizacja wspierać będzie rozwój
lem inicjatywy było omówienie - zasobami regionu tuację ratuje nieco fakt, że orga- Holandii, a tym samym, by uła- gospodarczy Subregionu Zachodniego ze szczególnym naci-
możliwości oraz wymiana do- Jak się zaś okazuje, bardzo nizacji pozarządowej wiele rzeczy twiać cudzoziemców podejmo- skiem na podnoszenie jakości życia, wzmacnianie zasobów
świadczeń w zakresie integra- wiele osób zza naszej wschodniej jest po prostu łatwiej zorganizo- wanie decyzji o pozostaniu na rynku pracy, integrację i współpracę gospodarczą (w tym
cji obcokrajowców w miastach granicy pragnie związać swo- wać niż administracji. naszym terenie. z udziałem partnerów z Polski i Republiki Czeskiej).
i gminach naszego regionu. Mo- je losy z naszym krajem, spro- Stowarzyszenie to inicjatywa izb gospodarczych (Racibor-
wa głównie o Ukraińcach, którzy wadzając rodziny, ubiegając się Współpraca i wymiana Z perspektywy ska Izba Gospodarcza, Izba Gospodarcza w Wodzisławiu
stanowią zdecydowaną więk- o Kartę Polaka itp. I pomoc ta- doświadczeń mieszkańców Śląskim, Żorska Strefa Przedsiębiorczości, Regionalna Izba
szość cudzoziemców zamiesz- kim właśnie ludziom – nie oso- Przedstawiciele obecnych na Artur Wierzbicki, powiatowy Gospodarcza w Katowicach), organizacji społecznych (Stowa-
kujących w  Polsce. Szacuje się, bom, które przyjechały do Polski spotkaniu trzech powiatów ziem- radny z Raciborza dzieli się (na rzyszenie 17-stka, Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka Tęcza)
skich zwracali natomiast uwagę łamach mediów, w tym Nowi- oraz lokalnych firm (AXAWE, tuPolska, SOFT-IB, Planergia).
na różne możliwości miast na ny.pl) obszerną refleksją: -Świę- Prezesem nowego stowarzyszenia został Ireneusz Burek.
prawach powiatu (jak Rybnik, to Trzech Króli u nas, a u nich - Cele stowarzyszenia koncentrują się wokół integracji
Żory czy Jastrzębie-Zdrój), któ- w tym dniu Wigilia. Boże Naro- i współpracy gospodarczej, rozwoju rynku pracy, zapo-
rych kompetencje w sprawach dzenie w Kościele prawosław- bieganiu depopulacji oraz ekologii i poprawy jakości życia
dotyczących integracji cudzo- nym jest dwa tygodnie później, w subregionie zachodnim. Ważnym elementem działalności
ziemców są o wiele szersze niż niż u nas w Kościele katolickim. stowarzyszenia będzie współpraca z izbami gospodarczymi
powiatów ziemskich. Prowadzą Nawet sylwestra mogą obcho- w Czechach – wylicza prezes Stowarzyszenia Śląskie Poro-
bowiem ewidencję ludności, dzić drugi raz pod nazwą „Stary zumienie Gospodarcze Śląsk Online.
dysponują zasobami mieszka- Nowy Rok”(ukr. Staryj Nowyj Jak dodaje, ŚPG niebawem złoży deklarację przystąpienia
niowymi itp. Powiaty ziemskie Rik) - obchodzi się go w nocy z 13 do Memorandum o współpracy gospodarczej Subregionu Za-
natomiast dysponują de facto je- na 14 stycznia. Wówczas można chodniego i Kraju Morawsko – Śląskiego (w którym już dziś
dynie instytucjami rynku pracy usłyszeć „Szczęśliwego Nowego uczestnictwo podjęło 24 partnerów), wkrótce do stowarzy-
i pomocy społecznej. Niezależ- Roku” ( Z Nowym Rokom). Ta- szenia będą zapraszane kolejne stowarzyszenia i organiza-
W spotkaniu na temat integracji obcokrajowców ze społecz- nie od tego, ze strony wszystkich kie zwyczaje u nich. U kogo? cje działające w ramach wytyczonych celów - Nasze zapro-
nościami lokalnymi udział wzięli: Anna Słotwińska-Plewka uczestników padły deklaracje Wydaje mi się, że nie zwra- szenie do współpracy jest otwarte. Wszystkich, którym cele
(dyrektor PUP w  Wodzisławiu Śl.), Mirosław Ruszkiewicz gotowości współpracy i włącze- cam już większej uwagi, gdy stowarzyszenie są bliskie zapraszamy do kontaktu – mówi
(dyrektor PUP  w  Raciborzu), Bernadeta Sojka-Jany (dy- nia się w inicjatywy, mające na słyszę w Biedronce lub w Lidlu Ireneusz Burek.
rektor PUP w Pszczynie), Mikołaj Mykhailenko, Siergiej celu wsparcie integracji cudzo- rozmowy w języku ukraińskim Kontakt mailowy do stowarzyszenia: biuro@slask.online
Kuyrychenko (agencja pracy Axawe), Izabela Kalinowska ziemców – począwszy od działań lub rosyjskim. Wygląda to tak,
(wiceprezydent miasta Wodzisław Śl.), Marzena Stuchły informacyjno-konsultacyjnych że prawie zawsze większa gru-
(podinspektor Referatu Przedsiębiorczości miasta Racibórz) po zagospodarowanie czasu wol- pa cudzoziemców lub cudzozie- wojną kraju starają się u nas od- ści jaki rejon Ukrainy to jest ina-
Krzysztof Dybiec (prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu nego po opuszczeniu zakładów mek pośpiesznie robi zakupy naleźć szczęście i parę dolarów czej. Podział na Wschód i Zachód
Śl.), Ireneusz Burek (pełnomocnik zarządu Raciborskiej Izby pracy. w hipermarkecie, by do zapła- amerykańskich. Oni wszystko jest bardzo widoczny. Dniepr jest
Gospodarczej ds. Integracji w Subregionie Zachodnim, a za- Wiceprezydent Wodzisławia cie szybko wskoczyć po busika, przeliczają na USD. granicą. Zachód to tradycja.
razem koordynator Zespołu ds. Rynku Pracy i Depopulacji Śl. Izabela Kalinowska zapowie- którym przyjechali i odjechać Słyszę, że na Ukrainie pielę- O zwyczajach, kolędach, ko-
w Subregionie Zachodnim), Irena Obiegły (dyrektor Powiato- działa podjęcie działań na rzecz w sobie znane miejsce pracy lub gniarka pracująca w szpitalu od lędnikach można napisać jesz-
wego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl.), Mariusz powołania organizacji pozarzą- zamieszkania. Ludzie – widma. 20 lat zarabia 150 USD, a opła- cze dużo słów. W czasie tej miłej
Wiśniewski (wiceprezes stowarzyszenia „17-tka” w Rybniku, dowej, która mogłaby czerpać W Raciborzu Ukraińców ty wynoszą 100 USD. Nauczy- rozmowy usłyszałem jednak coś
a zarazem rybnicki radny), Ałła Ozyjewska (zaangażowana z doświadczeń m.in. rybnickiej jest wielu. Stanowią obsadę nie- ciel zarabia 200 USD. Spawacz ciekawego. Ukraińcy są zain-
w realizację projektu „Dwudziesta ósma dzielnica” w imieniu „17-tki”. Uczestniczący w spo- jednego zakładu pracy. Nie jest dostaje 200 USD, a emeryt 100 teresowani zamieszkaniem na
Żorskiej Strefy Przedsiębiorczości), Zofia Bornikowska (sto- tkaniu urzędnicy zwrócili z ko- tajemnicą gdzie mieszkają, gdzie USD. Oczywiście to przeliczenia, stałe w Raciborzu. Gdy przyjeż-
warzyszenie „Nasz Wodzisław”) oraz Katarzyna Dutkiewicz lei uwagę na konieczność szko- sporządzono dla nich małe hote- bo Ukraina ma własną walutę. dżają do Raciborza z dziećmi, to
(Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „Tęcza” w Raciborzu). leń dla administracji z zakresu le. W poszukiwaniu intymności Minimalna ustawowa pensja nie ma większego problemu, by
obsługi cudzoziemców oraz wy- na ulicy dosyć często przed tymi to 4723 UAH, hrywien (759 zł). dzieci dostały się do przedszkoli
że w Rybniku może to być nawet jedynie na zarobek – w zintegro- miany informacji pomiędzy po- miejscami kwaterunku space- Średnia pensja w zeszłym roku i szkół. Brakuje u nas pracy dla
8 tysięcy osób (czyli tyle, ile liczy waniu się ze społeczeństwem by- szczególnymi urzędami różnych rują oni przytuleni do telefonów wynosiła 10237 UAH. Dużo? 385 kobiet. Sam mężczyzna nie utrzy-
mniej więcej przeciętna dzielnica ła przedmiotem spotkania. Mo- poziomów. Pomocne mogą tu się komórkowych, którym powie- USD, czyli jakieś 1650 zł. ma tu rodziny.
miasta), w powiecie wodzisław- wa była głównie o wyzwaniach. okazać doświadczenia powiatu rzają swoje sekrety i marzenia. Wydaje się, że mało się za- Nie powinienem być zasko-
skim około 4 tysiące, a w Żorach Dla większości Polaków tak duża pszczyńskiego, w którym – zgod- Telefony im na te żale i radości rabia, więc życie może tam być czonym, ale byłem. Moi rozmów-
– jedna dziesiąta mieszkańców. obecność cudzoziemców w ich nie z informacją szefowej tamtej- odpowiadają. tanie. Litr mleka kosztuje 33,41 cy ukończyli wyższe uczelnie. Po-
Z tego powodu w dyskusji nad kraju, jaką notujemy w ostatnich szego PUP Bernadety Sojka-Ja- Aktualnie interesuje mnie UAH, czyli 5,37 zł. Zwykłe mle- dobno większość Ukraińców,
integracją obcokrajowców szcze- latach, jest zjawiskiem nowym. ny – powołany został specjalny jak pracę u nas na obczyźnie ko. Karkówka bez kości w cenie którzy decydują się na pracę
gólnie cenne były głosy osób, któ- Nieprzygotowane są też pol- zespół, składający się z oddele- oceniają sami Ukraińcy. Wielu 148 UAH (23,8 zł), kawa Jacobs w Polsce ma wyższe wykształ-
re miały osobiste doświadczenia skie urzędy. Wiele rzeczy dzieje gowanych przez wszystkie gmi- z nich dobrze mówi po polsku. 250 g to 22 zł. U nas 12 – 15 zł. cenie. To właśnie oni chcą prze-
związane z przyjazdem do Polski, się w sposób niezorganizowany ny urzędników, a zajmujący się A jeśli nie mówi, to rozumie ję- Większość spożywczych produk- prowadzić się do Polski z całą
poszukiwaniem pracy oraz zała- i interwencyjnie. Tymczasem te rozwiązywaniem spraw cudzo- zyk polski. Podejmują u nas pra- tów jest w cenie podobnej do tych rodziną, nawet kiedy nie mają
twianiem spraw bytowych. Ał- kilka tysięcy osób, które poten- ziemców (w małej Pszczynie ze cę, na którą nie można znaleźć w Polsce lub droższa, a pensja polskiego pochodzenia. Sam Ra-
ła Ozyjewska z Żor wspominała cjalnie może osiąść w naszym re- względu na obecność dużych za- chętnych polskich rąk. jest jak wyżej. cibórz kojarzy im się jako ma-
swoje początki w naszym kraju. gionie, to kilka tysięcy klientów kładów mięsnych „zarejestrowa- Powiat raciborski traci Spotkałem się w zeszły ty- łe i spokojne miasto, w którym
Przyznała, że jej dużo pomogła naszych sklepów, kilka tysięcy nych” jest aż 10 tysięcy pracow- mieszkańców. Ludzie się wy- godniu z Anastazją Marfonową wszystko jest.
znajomość podstaw języka pol- podatników czy po prostu kilka ników zza wschodniej granicy). prowadzają, wyjeżdżają ludzie i Nikolajem Michajlenko, aby Obcokrajowcy u nas nie ma-
skiego. Wielu przybywających tysięcy wykształconych pracow- Być może niezbędne byłoby też w wieku produkcyjnym. Jadą dowiedzieć się jak Ukraińcy, o ile ją łatwo. Mam jednak wrażenie,
do Polski Ukraińców jednak pol- ników, co zwłaszcza w ostatnich powołanie swego rodzaju „asy- z dziećmi. Polscy pracodawcy nie wrócą na święta do ojczyzny, że pracownicy – „koczownicy” si-
skiego nie zna. Nie zna też na- latach nabiera szczególnego zna- stentów kulturowych”. potrzebują pracowników. Ma- spędzają swoje święta w Polsce. łą swoich rąk podtrzymują prze-
szych procedur administracyj- czenia. Z jednej strony są zatem ją możliwość i posiłkują się pra- Na wiele zadanych pytań odpo- mysł i budownictwo w Polsce.
nych, często zupełnie opacznie wyzwania, ale z drugiej – rów- Niezbędne działania cownikami spoza UE tzw. kra- wiedzi zaczynały się zwrotem: Mam skojarzenie z rzeką, która
rozumiejąc postanowienia urzę- nież potencjalne korzyści. Ma- systemowe jów trzecich tj. zza wschodniej U nas to wygląda tak, ale tu ro- niepostrzeżenie przez dzień i noc
dów wojewódzkich. Wówczas riusz Wiśniewski wspólnie z Ałłą Urzędy pracy przy wsparciu granicy. Raciborski PUP w ze- bimy to tak i tak. Wynikało to napędza młyn na rzece. Może
pomocą służą im zazwyczaj inni Ozyjewską przedstawili, jak pró- organizacji pracodawców zwró- szłym roku wydał 1249 zezwoleń z ekonomii, innego porządku dni dzięki tej fali najemnych i wy-
Ukraińcy i obywatele państw by- by integracji Ukraińców wyglą- cą się do wojewody o rozważenie na ich pracę oraz 80 zezwoleń wolnych w Polsce, miejsca w po- kształconych ludzi uda nam się
łego ZSRR, ale też wielu polskich dają w Rybniku, gdzie realizo- propozycji działań mających na dla pracowników sezonowych. koju. utrzymać populację mieszkań-
wolontariuszy. wany jest projekt „Dwudziesta celu przyspieszenie obsługi pro- Polskę i Ukrainę dzieli gra- Wigilijna uczta „swiatwe- ców Raciborza na stałym pozio-
Spraw, z którymi sobie trze- ósma dzielnica” oraz w Żorach, cedur związanych z  legalizacją nica. Łączy słowiański język, do- czir” wygląda bardzo podobnie mie. Niemieckie miasta tak robi-
ba poradzić jest natomiast wiele, gdzie niedawno rozpoczęto akcję pracy cudzoziemców na ternie świadczenie przynależności do jak ta polska. Jest barszcz, ale ły z napływowymi robotnikami,
począwszy od załatwienia nume- pt. „Żory uczą się ukraińskiego”. RP. Reprezentujący z kolei stro- RWPG i Układu Warszawskie- ze wszystkimi warzywami. Nie jeszcze na długo przed napływem
ru pesel, poprzez założenie kon- Przyznano, że działania te zosta- nę pracodawców Ireneusz Bu- go. Kto pamięta jeszcze dziś te dzielą się opłatkiem. Uczta roz- uchodźców z Syrii.
ta w banku itp. Z tego powodu ły podjęte z potrzeby chwili i sy- rek zapowiedział opracowanie archaiczne twory? Ukrainie nie poczyna się obowiązkowo od
zagubieni cudzoziemcy bardzo tuacji i są odpowiedzią na dużą i uruchomienie narzędzia infor- udało się wyrwać z tamtych za- kutii. W domach moich rozmów- /źródła:
często ze swoimi sprawami byto- liczbę osób narodowości ukra- matycznego z modułem agencji leżności tak jak nam. Dziś mło- ców kutię robi się na ryżu, a nie Powiat Wodzisławski oraz
wymi i pytaniami ich dotyczący- ińskiej, zamieszkujących w mia- doradztwa personalnego, w któ- dzi Ukraińcy z doświadczonego na pszenicy. W sumie w zależno- opracowanie Artur Wierzbicki/
IV PLUSY dlaBIZNESU 22 stycznia 2020, nr 2 (307) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ GOSPODARKA

Racibórz podsumował działalność gospodarczą w 2019 roku


Urząd Miasta nie próżnował, prezentuje bogactwo wydarzeń gospodarczych i inwestycji.

Fot. Adrianna Sikorska


katarzyna cichoń „Współpraca transgraniczna” statuetką nagrodzono czeskie
przedsiębiorstwo Lanex a.s.
Inwestycje drogowe

Fot. Ireneusz Burek


Podsumowując miniony rok zwrócono uwagę na inwestycje
drogowe. W 2019 roku rozpoczęto prace przy budowie Regio-
nalnej Drogi Racibórz Pszczyna. Budowa raciborskiego odcin-
ka pochłonie prawie 300 mln zł (296 106 050 zł), z czego 146
mln pochodzi z dofinansowania Unii Europejskiej. Droga ma
zostać oddana do użytku w lutym 2022 r. Wykonawcą inwe-
stycji jest firma Strabag Infrastruktura Południe. Inwestorem
Zarząd Dróg Wojewódzkich. W ubiegłym roku pozyskano także
środki na budowę ul. Chorwackiej oraz przebudowę ul. Boja-
nowskiej (Funduszu Dróg Samorządowych). Zmodernizowano
ul. Wierzyńskiego - dofinansowanie na tę inwestycję przyznano
ze środków budżetu Województwa Śląskiego na budowę dróg
transportu rolniczego w ramach Ustawy o ochronie gruntów rol- Memorandum podpisali samorządowcy z Bruntalu, Godo-
nych i leśnych. W 2019 roku formalnie rozpoczęto też inwesty- Na zdjęciu (od prawej) starosta raciborski Grzegorz Swobo- wa, Gorzyc, Suchej Górnej (Horní Suchá), Karwiny, Kar-
cję przebudowy skrzyżowania DW935 z DW919 z sygnalizacją da, wiceprezydent Raciborza Michał Fita oraz odbierjący sta- niowa (Krnov), Opawy, Raciborza, Rybnika, Wodzisławia
świetlną na rondo turbinowe – tj. budowę ronda koło Mechani- tuetkę przedstawiciele firmy Ekoland, odbierający statuetkę Śl. i Powiatu Wodzisławskiego, a także reprezentanci OHK
ka i przebudowę Drogi Wojewódzkiej 935 do Rzuchowa. Prace przedstawiciel firmy Ekoland oraz Roman Majnusz (RIG). Karviná, OHK Opava, OHK Bruntál, KHK Moravskoslez-
przy przebudowie drogi wojewódzkiej 935 do Rzuchowa ruszyły ského kraje, Hawierzowsko-karwińskiego Klastra, Izby
z końcem października. Innymi wydarzeniami promującymi przedsiębiorczość, Gospodarczej w Wodzisławiu Śl., Raciborskiej Izby Gospo-
w których udział wzięli przedstawiciele Miasta były: Festiwal darczej, Żorskiej Izby Gospodarczej, Cechu Rzemieślników
Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorczości, InspiratON, Kongres Program dla Śląska i Innych Przedsiębiorców w Wodzisławiu Śl. oraz Cechu
przedsiębiorstw w Katowicach czy Forum Biznesu organizowanego przez PAiH Rzemiosł Różnych w Raciborzu.
W październiku ubiegłego roku przedstawiciele raciborskie- w Warszawie.

Fot. Adrianna Sikorska


go magistratu, reprezentujący Invest in Racibórz wzięli udział

Fot. Ireneusz Burek


w najważniejszym spotkaniu firm sektora MŚP w Europie, a jest
nim Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw
w Katowicach.
Stoisko zorganizowane przez Wydział Rozwoju Urzędu
Miasta Racibórz promowało lokalne marki i wydarzenia, m.in.
Invest in Racibórz, Browar Raciborski, Sunex, Mieszko czy In-
tro Festiwal. Wiceprezydent Michał Fita brał aktywny udział
w wydarzeniu, będąc członkiem panelu na temat sportu.
Podczas wydarzenia o możliwościach rozwoju i wyzwa-
niach, jakie stoją przed przedsiębiorcami dyskutowały najważ-
niejsze osoby w kraju, przedstawiciele świata nauki, polityki
i gospodarki, a także delegacje zagraniczne.
Fot. Ireneusz Burek

Podczas wpisanego w program Dni Raciborza Festiwalu


Przedsiębiorczości lokalne firmy prezentowały swoje marki,
łącząc promocję z ofertami pracy. Organizatorem przedsię- Mieszkania i nowe działki budowlane
wzięcia było Wydawnictwo Nowiny. W ubiegłym roku kontynuowano budowę nowych mieszkań
przy ul. Łąkowej. Lokatorzy pierwszych 48 mieszkań wykona-
Kongres 590 nych w wysokim standardzie „pod klucz” będą mogli wprowa-
Władze Miasta uczestniczyły w ubiegłym roku także w 4. dzić się na wiosnę. Miasto przygotowało również do sprzedaży
edycji Kongresu 590. To znaczące wydarzenie gospodarcze, działki budowlane położone w dzielnicy Ocice przy ul. Koszaliń-
które umożliwia dyskusję o przyszłości polskiej ekonomii skiej. Przetargi zostaną ogłoszone w 2020 r. Trwają prace zwią-
w obecności przedstawicieli biznesu, administracji rządowej zane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży przy tzw.
i samorządowej. Udział w kongresie wziął prezydent Raciborza ul. Chorwackiej bis. Tereny dotychczas uprawiane były rolniczo.
Dariusz Polowy oraz jego zastępca Michał Fita.

Fot. UM Racibórz
Fot. UM Racibórz
Fot. Ireneusz Burek

Podczas wizyty w Rzeszowie prezydenci Dariusz Polowy i Mi-


Invest in Racibórz, Browar Raciborski, Sunex, Mieszko czy chał Fita spotkali się m. in. z Tadeuszem Ferencem, doświad-
Intro Festiwal to marki, które promowano podczas wydarze- czonym samorządowcem, sprawującym piątą kadencję urzę- W oddawanym do użytku wiosną budynku przy ul. Łąko-
nia. Wiceprezydent Michał Fita brał aktywny udział panelu du Prezydenta Rzeszowa. wej znajduje się 48 mieszkań: 16 mieszkań 1-pokojowych,
poświęconym tematyce sportu. 8 mieszkań 2-pokojowych i 24 mieszkania 3-pokojowe.
Historyczne memorandum
Wspieranie przedsiębiorczości W minionym roku doszło do podpisaia memorandum Tereny inwestycyjne
Przedstawiciele Miasta uczestniczyli w wielu wydarzeniach o współpracy przez dwudziestu dwóch przedstawicieli samo- Otwarte zostały pierwsze zakłady produkcyjne przy
promujących przedsiębiorczość. Jednym z nich była Gala Fi- rządów subregionu zachodniego województwa śląskiego, aglo- ul. Bartka Lasoty. Są to Steel Wings, Elektrolex, TechCon-
lary Ziemi Raciborskiej, podczas której nagrodzono przedsię- meracji ostrawsko-karwińskiej i polskich oraz czeskich orga- trol, Kreha Stystem.
biorstwa, instytucje oraz osoby fizyczne zasłużone dla szeroko nizacji gospodarczych. Miasto sprzedało kolejne tereny inwestycyjne przy
rozumianego rozwoju społecznego i gospodarczego. Celem jest stworzenie spójnego programu na rzecz roz- ul. 1 Maja oraz ul. Cecylii/Gospodarczej.
Ubiegłoroczna edycja była VII Międzynarodową Galą Na- woju przedsiębiorczości i próba wspólnego rozwiązywania - przy ul. 1 Maja przetarg na nieruchomość o pow. niemal
gród Filar Ziemi Raciborskiej - dziesiątą edycją licząc począt- problemów, jakie występują po obu stronach polsko-czeskiej 2 ha wygrała firma Polska Ekologia sp. z o.o., która jest czoło-
ki historii konkursu, zaś siódmą w formule międzynarodowej, granicy – mówił o tym Ivo Barteček, szef OHK w Karwinie. wym producentem innowacyjnych rozwiązań opartych o odna-
której organizatorem jest Raciborska Izba Gospodarcza wspól- Krzysztof Dybiec – prezes Izby Gospodarczej w Wodzisławiu wialne źródła energii. Przy ul. Cecylii/Gospodarczej nierucho-
nie z Miastem Racibórz, Powiatem Raciborskim, Cechem Rze- Śl. dodał, że najważniejsze w rozwoju przedsiębiorczości jest mość o pow. 0,32 ha zakupił Adrian Głombik, przedsiębiorca
miosł Różnych w Raciborzu i Izbą Gospodarczą w Opawie. budowanie relacji, które owocują we wszystkich obszarach reprezentujący branżę motoryzacyjną. Działkę o powierzchni
Nagrodzeni zostali: w kategorii „Firmy” Krawiecka Jedność życia. 0,6189 ha nabył Śląski Akcelerator Przedsiębiorczości (wkrót-
Sp. z o.o., Ekoland Mariola Studnic oraz Evegs Sp. z o.o. W ka- W ramach porozumienia zdefiniowano zagadnienia ce Metalio). Kolejną działkę o pow. blisko 0,2 ha nabyła firma
tegorii „Rzemiosło” nagrodzono firmę Pinior Zygmunt Mecha- w trzech obszarach, są to środowisko, jakość życia i ekologia, NEOMAX Sp. z o.o., która zajmuje się dostarczaniem szerokiej
nika Pojazdowa. W kategorii społecznej uhonorowany statuet- rynek pracy, dualne kształcenie, depopulacja oraz integracja gamy produktów motoryzacyjnych.
ką Filar Ziemi Raciborskiej został Hubert Skornia. W kategorii lokalnego biznesu. źródło: Urząd Miasta Racibórz
GazetaInformator.pl >> 22 stycznia 2020, nr 2 (307) PLUSY dlaBIZNESU V
WODZISŁAW ŚLĄSKI ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Jak izby gospodarcze zmieniają się w kluby biznesowe


„Czasem zainwestuj 25 zł na śniadanie w dobrym towarzystwie.”
ireneusz burek sowej). Posiadają one możliwość ze stawianymi celami i zada- zakupu działki, nawiązała kontakt - Można od nich pozyskać wiele spodarczej pozwoliło firmie na
zaskarżania do sądu administra- niami, a jednocześnie zabiegać z lokalnymi firmami, zachowała interesujących informacji, przy- znaczące poszerzenie współpra-
Marcin Jurewicz, w pracy cyjnego i cywilnego rozstrzygnięć o zatrudnienie (zaangażowanie) kadrę pracowniczą - „gentelman datnych biznesowo, a także waż- cy z podmiotami członkowskimi
(Studia Prawno-Ekonomicz- organów nadzoru – wymienia odpowiedniej grupy ekspertów. agreement” z innymi firmami czy nych dla mnie jako mieszkańca Izby. Znacząco poprawiło też roz-
ne, t. LXXIX, 2009, PL ISSN Marcin Jurewicz. Ogromny ob- Bez środków i merytorycznie skorzystała z doświadczenia in- Wodzisławia Śląskiego - mówi poznawalność marki na rynku lo-
0081-6841 ) „Ustrój prawny izb szar działania. Praktyka jednak przygotowanych (i zaangażowa- nych przy inwestycji. Współpraca Kazimierz Pradelski. kalnym, pozwoliło na pozyskanie
gospodarczych - propozycje je- wskazuje, że tylko nieliczne izby nych) osób, wykwalifikowanych pomogła też przy promocji firmy - Moje pierwsze śniadanie wyspecjalizowanych podmiotów,
go usprawnienia”, już 10 lat te- tak naprawdę działają i rozwijają w sferze zagadnień gospodar- na lokalnym rynku. - Kluczowe biznesowe Izby zaowocowało za- z których usług korzystała firma,
mu zwracał uwagę na aktual- się. Wiele z nich straciło charak- czych, dysponowanie dostatecz- tutaj jest jednak zaangażowanie mówieniem usługi przez jedną a także ugruntowało pozycję fir-
ny do dziś temat skostniałości ter biznesowy, statut bywa zapo- nymi zasobami rzeczowymi oraz dwóch stron: Izby i firm. Bez te- z firm handlowych. Każde na- my Telewizja Regionalna TVT na
izb gospodarczych, co skutkuje mniany i niewielu członków ko- informacjami, nie da się sięgać go ani rusz. Relacja musi być obu- stępne było okazją do poznania rynku lokalnym.
zmniejszeniem aktywności tych rzysta na przynależności. wyżej. Trudno jest też starać się stronna, i według nas tak właśnie kluczowych lokalnych przed- - Nie jesteśmy osamotnieni,
organizacji i w wielu miastach Zdecydowanie lepiej radzą so- o środki na rozwój u operatorów jest tu - mówi Marcin Dzioba. siębiorców i nawiązania rela- inni też mają podobne problemy
zmniejszeniem ich roli. bie izby w dużych miastach. Przy- dotacji UE czy nawet ŚJT. Bogdanowi Mitko (Inventini) cji. Prezes IG polecił moje usługi i chcą się nimi podzielić - mówią
Odpowiedzialnością za to kładem dobrze prosperującej izby, kontakty z Izbą pomogły w nawią- w jednym z urzędów i pozyskałem o zaletach przynależności do Izby
„obarcza się” podobieństwo or- opartej na modelu biznesowym, Zapał nadrabia zaniu kontraktów handlowych klienta na indywidualne warszta- Gospodarczej Ewa i Jan Czep-
ganizacyjne zbliżone do tzw. jest np. Regionalna Izba Gospo- braki zasobów z dostawcą opakowań i współ- ty rozwojowe - wspomina Tomasz czor z firmy Nowy Dom UPiB.
„miękkich stowarzyszeń”, któ- darcza w Katowicach, której ambi- Wodzisławska Izba Gospo- pracy w pracach badawczo-roz- Markowski z firmy Rubikon. Izba Ważna jest dla nich też wymiana
re co do zasady nie koncentrują cje sięgają wysoko. Organizowany darcza od dłuższego czasu prowa- wojowych z lokalną firmą a także zorganizowała też Konferencję spostrzeżeń na śniadaniach biz-
się na działalności gospodarczej, od prawie dziesięciu lat Kongres dzi aktywnie spotkania w postaci w próbie nawiązania współpracy Biznesową FORBs, na której był nesowych w gronie przedsiębior-
a bardziej na tworzeniu społecz- MŚP, wydawanie własnego pi- śniadań biznesowych, spotkań z Centrum Kształcenia - byłą szko- prelegentem i mógł zaprezento- ców z IGo. - Byliśmy z mężem
ności rozwijającej pasje lub dzia- sma, organizowanie konferencji, „Przy kawie o biznesie”, aktyw- łą górniczą. - Firma nawiązała też wać się prawie dwustu lokalnym na „grzybobraniu” w Gierczynie,
łalność nie nastawioną na biz- szkoleń, wydarzeń, prowadzenie nie i regularnie współorganizuje współpracę z innym członkiem, przedsiębiorcom. Według Toma- dzięki czemu poznaliśmy sym-
nes. Rok temu w środowisku izb wielu komisji branżowych itd., networkingowe spotkania w Sub- dzięki któremu wspólnie wdraża- sza Markowskiego prezes Izby jest patycznych współuczestników
pojawiły się też dyskusje, czy nie pokazuje jak można w strukturach regionie Zachodnim. Charakter ny jest projekt OCR. Członek izby doskonałym centrum kontaktów i skorzystaliśmy z usług kilku firm
znikną izby jako takie poprzez stowarzyszenia realizować ogrom- działalności przesunął się w spo- docenia również to, że nieraz re- i wielokrotnie otrzymał od niego członkowskich.
zmiany ustawodawcze. ne przedsięwzięcia. tkania klubowe, podczas których alizuje zlecenia na rzecz imprez wartościowe namiary na osoby,
Prawo mówi, że izby gospo- buduje się relacje, rozmawia organizowanych przez IG, co jest od których mógł zakupić towa- Budowanie relacji
darcze mają ogromne możliwo- Co zatem czeka izby o wspólnych problemach, siada bardzo pożądanym kierunkiem ry i usługi w preferencyjnych ce- dobrą inwestycją
ści. Jako zdecentralizowane or- w małych miastach? się do stołu niemal z wszystkimi, w integracji. - Byłem z żoną i in- nach. - Izba jako instytucja oraz Przykłady wypowiedzi z Wo-
ganizacje społeczne, posiadają Cele główne są określo- którzy chcą rozmawiać (w tym nymi osobami na fajnym wyjeź- jej prezes byli kluczowym partne- dzisławia pokazują, że nie tyl-
możność formowania w statu- ne w UIG ogólnie, stwarzając gronie jest samorząd). Po ostat- dzie w Gierczynie organizowanym rem przy organizowanej przeze ko można rozwijać działalność
tach własnego ustroju prawnego przedsiębiorcom możliwość wy- nim roku działalności zarząd po- przez IG - wylicza Bogdan Mitko. mnie konferencji regionalnej To- izby i aktywizować członków ale
w sferze określonej ustawą, a sa- rażania zadań, środków ich speł- kusił się o zebranie opinii wybra- Dla Kazimierza Pradelskie- astmasters International. Miało przede wszystkim można budo-
mi przedsiębiorcy są uprawnieni niania i funkcji izb zgodnie z bie- nych członków, dla których izba go z Emet Impex podstawową to miejsce w 2019 roku w ramach wać trwałe relacje, tak typowe
do tworzenia struktury organiza- żącymi potrzebami środowiska spełnia oczekiwania i jest miej- wartością jest możliwość spo- Klubu Toastmasters, którego IGo dla klubów biznesowych, w któ-
cyjnej izb, (w tym demokratycz- biznesu oraz niestałym niestety scem integracji i robienia biznesu. tykania się z wodzisławskimi jest założycielem i patronem - rym biznes robi się przy okazji.
nego sposobu ustanawiania or- otoczeniem, w którym działają. - Izba dała nam „wędkę” do przedsiębiorcami oraz uczestni- mówi Tomasz Markowski. Ktoś kiedyś po śniadaniu bizne-
ganów, oznaczania ich zadań czy Wiadomo, że należy dążyć do łowienia ryb, a nie rybę. I to we- czącymi czasem w tych spotka- Jak mówi Roman Olma z Te- sowym izby powiedział: To by-
środków na ich realizację oraz zbilansowania możliwości fi- dług mnie jest dobre. Nasza firma niach przedstawicielami wodzi- lewizji Regionalnej TVT, członko- ło najlepiej zainwestowane 25zł
prowadzenia gospodarki finan- nansowych izb gospodarczych zaplanowała inwestycję w formie sławskich i powiatowych władz. stwo w Wodzisławskiej Izbie Go- w tym tygodniu.
R E K L A M A
VI PLUSY dlaBIZNESU 22 stycznia 2020, nr 2 (307) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ PRAWO PODATKOWE RACIBÓRZ INNOWACJE

Co powinieneś wiedzieć Rafako sprzedaje projekt e-busa


o białej liście podatników VAT Krótki epizod kojarzenia Rafako z e-busem.
1 września 2019 r. zaczął działać wykaz informacji o podatnikach VAT,

Fot. Ireneusz Burek


KATARZYNA PRZYPADŁO
który ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów. Rafako chce sprzedać e-
Ma to szczególne znaczenie przy rozliczaniu podatku, gdzie prawo -busa. 16 stycznia spółka
poinformowała o zawarciu
podatkowe uzależnia jego odliczenie od określonego kontekstu. porozumienia z Agencją Roz-
woju Przemysłu. Jego przed-

Fot. Freepik
Biała lista podatników miotem jest określenie zasad
ma stanowić ogólnodostęp- współpracy oraz rozpoczęcie
ny, bezpłatny oraz stale aktu- rozmów w zakresie uzyska-
alizowany wykaz prowadzony nia biznesplanu oraz wyceny.
przez Szefa Krajowej Admini- – Dokumenty te będą wyko-
stracji Skarbowej i można ją rzystane w ramach planowa-
znaleźćna stronie interneto- ZOBACZ WIĘCEJ nej transakcji polegającej na
wej Ministerstwa Finansów sprzedaży przez emitenta na
oraz w Centralnej Ewidencji rzecz ARP, po uprzednim wy-
i Informacji o Działalności dzieleniu, zorganizowanej
Gospodarczej. Informacje za- części przedsiębiorstwa (lub
mieszczone w wykazie możesz sprzedaży udziałów w kapita- 2020 r. – czytamy w komuni- sekwencji wpłynie na znaczną
wyszukiwać według NIP, RE- le zakładowym spółki celowej, kacie. poprawę stabilności toru jaz-
GON, numeru rachunku ban- niż podany w wykazie: Wprowadzenie białej listy tj. spółki pod firmą Rafako E- Pojazd zaprezentowano dy, a więc bezpieczeństwo.
kowego lub nazwy firmy. • nie będziesz miał moż- podatników ułatwia weryfi- -Bus spółka z ograniczoną od- w grudniu 2018 r. w fabryce Do napędu przewidzia-
Biała lista umożliwia ci: liwości zaliczenia do kosztów kację kontrahenta w zakresie powiedzialnością z siedzibą w Raciborzu. Został zaprojek- no trójfazowy silnik synchro-
• sprawdzenie czy twój uzyskania przychodu tej kwo- jego aktualnego statusu w po- w Raciborzu, do której zorga- towany i wykonany od począt- niczny o mocy 140 kW o du-
kontrahent jest czynnym po- ty lub części tej kwoty, która datku VAT. Z pewnością bę- nizowana część przedsiębior- ku jako autobus z elektrycz- żej sprawności – rzędu 96%,
datnikiem VAT, została zapłacona na rachunek dzie to wykaz przydatny dla stwa zostałaby wniesiona pod nym układem napędowym znacznie wyższej od stosowa-
• jeśli twojemu kontrahen- inny niż podany w wykazie, przedsiębiorców, którzy ma- jakimkolwiek tytułem praw- i zasilaniem bateryjnym. Za- nych dotychczas rozwiązań.
towi odmówiono rejestracji, • będziesz ponosił ryzyko ją wątpliwości co do rzetelno- nym) w postaci utworzonego planowano trzy wersje: szkol- W wersji szkolnej i podmiej-
wykreślono go z rejestru lub odpowiedzialności solidar- ści czy wiarygodności danego oddziału emitenta w Solcu Ku- ną, podmiejską i miejską. skiej przewidziano baterie
przywrócono zarejestrowanie nej ze swoim kontrahentem za kontrahenta. jawskim, który będzie się zaj- W zależności od wersji ma od NMC 144 kWh wraz z pokła-
jako podatnika VAT, poznanie zaległości podatkowe, jeśli nie mował produkcją oraz sprze- 20 do 40 miejsc siedzących dową ładowarką, które po-
podstawy prawnej tych decy- zapłaci on należnego podatku dażą pojazdów o napędzie i długość do 8,5 m. Wysokość zwolą na przejechanie ok. 140
zji, VAT od transakcji. Biuro Rachunkowe elektrycznym, jak również 3,2 m, pozwalającą wjeżdżać km, w wersji miejskiej baterie
• potwierdzenie numeru Będziesz mógł uwolnić się SWOBODA Sp. z .o.o. usługami projektowymi oraz pod praktycznie każdy wia- LTO o pojemności 61 kWh –
rachunku bankowego, na jaki od tych sankcji, jeśli najpóź- pracami badawczo–rozwojo- dukt w miastach, uzyskano tu zasięg naładowanego bu-
powinieneś zapłacić swojemu niej w ciągu 3 dni od zrobienia ul. Fryderyka Chopina 13 wymi w tym zakresie. Zgod- poprzez umieszczenie baterii sa wynosi 70 km. Zastoso-
kontrahentowi. przelewu na niewłaściwy nu- 47-400 Racibórz nie z zawartym porozumie- pod podłogą, a nie jak jest to wanie innowacyjnych baterii
Od 1 stycznia 2020 r., jeśli mer rachunku bankowego po- niem Rafako przyznało ARP najczęściej dotąd praktykowa- do szybkiego ładowania typu
zapłacisz swojemu partnero- informujesz o tym naczelnika Tel. 32 414 03 97 wyłączność w zakresie nego- ne – na dachu pojazdu. Zna- LTO umożliwi szybkie, ok.
wi biznesowemu kwotę powy- urzędu skarbowego właściwe- cjacji oraz przeprowadzenia cząco to obniży także środek 15-minutowe naładowanie ba-
żej 15 tys. zł na inny rachunek, go dla sprzedawcy. Artykuł sponsorowany transakcji do dnia 30 czerwca ciężkości autobusu, a w kon- terii do 90% pojemności.
R E K L A M A

BLACHARSTWO
SAMOCHODOWE

Marcin Lukoszek

| naprawy bieżące
| naprawy karoserii aluminiowych
| spawanie aluminium
| spawanie plastiku

511 169 373


47-400 Racibórz,
ul. Opawska 132
GazetaInformator.pl >> 22 stycznia 2020, nr 2 (307) PLUSY dlaBIZNESU VII
RACIBÓRZ KULTURA

Chór Bel Canto wystąpił w Strzesze


Młodzieżowy chór działający przy stowarzyszeniu Pomocna Dłoń w Raciborzu zaprezentował kolędy i pastorałki.
KATARZYNA PRZYPADŁO kolędowanie chóru ma swoją Szkoły Podstawowej nr 15 im. go”. Chór wielokrotnie organi- ru znajdują się utwory od mu- nopolskich i wojewódzkich.
kilkuletnią tradycję. Występy Jana III Sobieskiego w Racibo- zował koncerty dobroczynne zyki średniowiecznej po współ- Wielokrotnie zdobywał Grand
W piątkowy wieczór 10 miały już miejsce na racibor- rzu. Od 11 lat działa pod egidą „Dzieci – dzieciom”, z których czesną. Większość utworów Prix na festiwalach. Bel Canto
stycznia w Domu Kultury Strze- skim rynku, skwerze ks. Piecz- Stowarzyszenia na Rzecz Roz- dochód przeznaczony był na stanowią opracowania i kom- jest jedynym chórem młodzie-
cha z koncertem kolęd i pastora- ki czy ul. Długiej, a od dwóch woju Dzieci, Młodzieży i Rodzi- pomoc dla dzieci, które z róż- pozycje Marcelego Reszki, któ- żowym na Raciborszczyźnie,
łek wystąpił Młodzieżowy Chó- lat grupa gości w DK Strzecha. ny Pomocna Dłoń w Raciborzu. nych względów tej pomocy po- ry jest założycielem i dyrygen- który działa od 23 lat, konty-
ru Bel Canto ze Stowarzyszenia Podobnie jak w ubiegłym roku Jego poczynaniom od same- trzebowały. Jest również współ- tem chóru do chwili obecnej. nuując tradycje śpiewacze na
na Rzecz Rozwoju Dzieci, Mło- zespół zaprosił publiczność do go początku przyświeca mot- organizatorem wojewódzkiego Funkcję II dyrygenta pełni ziemi raciborskiej. Chór jest
dzieży i Rodziny Pomocna Dłoń wspólnego zaśpiewania kolęd. to „Śpiew jest mową serca; ku konkursu „Mistrz Fletu”, któ- Iwona Sedlaczek. Chór jest lau- zrzeszony w Śląskim Związku
w Raciborzu prowadzony przez Chór powstał na przeło- pociesze i radości serc ludzkich rego XVIII edycja odbyła się reatem wielu konkursów i festi- Chórów i Orkiestr – oddział
Marcelego Reszkę. Świąteczne mie 1995/1996 roku jako chór oraz na chwałę Boga najwyższe- w grudniu. W repertuarze chó- wali międzynarodowych, ogól- w Katowicach.

Fot. Katarzyna Przypadło


GALERIA

R E K L A M A TWORKÓW – ROZRYWKA

Kolędowanie przy żłóbku


w Tworkowie
Kolędowanie przy żłóbku stało się świetną okazją do wysłuchania
laureatów XV Gminnego Przeglądu Kolęd i Pastorałek.

KLIMATYZACJE

Fot. Iwona Kwapisz


Krzysztof Lukoszek

| naprawy bieżące i główne


| serwis i naprawy układu klimatyzacji

639 808 847


47-400 Racibórz, ul. Opawska 132

12 stycznia w koście- Kolęd i Pastorałek „Święta oraz Gminny Zespół Oświa-


le pw. Świętych Apostołów z Kolędą – Weihnachten mit ty, Kultury, Sportu i Tury-
Piotra i Pawła w Tworkowie Weihnachtsliedern”. Orga- styki w Krzyżanowicach z/s
rozbrzmiały świąteczne pie- nizatorem wydarzenia byli w Tworkowie.
śni, które wykonali laure- Parafia Świętych Apostołów
aci XV Gminnego Przeglądu Piotra i Pawła w Tworkowie C
VIII PLUSY dlaBIZNESU 22 stycznia 2020, nr 2 (307) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ CZYSTE POWIETRZE

Prace nad strefą bez węgla


Komisja do spraw czystego powietrza rekomenduje utworzenie Łukasz Świerczek
w Raciborzu strefy bez węgla. Na styczniowej sesji rady miasta
podsumuje swoje prace. ul. Wolności 81,
44-285 Łańce

Fot.UM Racibórz
KATARZYNA CICHOŃ

Komisja do spraw czystego


powietrza została powołana 13
lutego 2019 r. W jej skład we-
szło 15 osób, którym przewod-
niczy radny powiatowy Dawid
Wacławczyk.
Komisja, po ośmiu posie-
dzeniach, przygotowała szereg Radny powiatowy Dawid Wacławczyk, radna Zuzanna
wniosków i rekomendacji dla Tomaszewska i prezydent Dariusz Polowy (od lewej)
Prezydenta Miasta Racibórz. podczas konferencji prasowej 28 października.
Najważniejsza dotyczy zare- - PROJEKTOWANIE I MONTAŻ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
komendowania Prezydento- nych i niepublicznych), przepro- kalu związane z trwałą zmianą
wi wezwanie Sejmiku Woje- wadzenia na terenie Raciborza systemu ogrzewania oparte- MIESZKANIOWEJ ORAZ PRZEMYSŁOWEJ
wództwa do przyjęcia uchwały inwentaryzacji pieców, kotłow- go na paliwie stałym na jeden
antysmogowej dla Miasta Ra- ni i kominków na paliwa stałe z systemów proekologicznych, - PROJEKTOWANIE ORAZ PREFABRYKACJA ROZDZIELNIC
cibórz wprowadzającej całko- oraz kompleksowej kampanii rozpoczęcia przez Prezydenta
wity zakaz stosowania urządzeń informacyjnej, zainicjowanie starań o aplikowanie o środki ELEKTRYCZNYCH
grzewczych na paliwa stałe, przez Prezydenta Raciborza pozostające w dyspozycji Woje-
wchodzący w życie niezwłocz- spotkania włodarzy jednostek wódzkiego Funduszu Ochrony - INSTALACJE ALARMOWE ORAZ KONTROLA DOSTĘPU
nie dla urządzeń nowych i od samorządowych wchodzących Środowiska i Gospodarki Wod-
1.01.2026 roku dla pozostałych
urządzeń, z wyłączeniem ob-
w skład Subregionu Zachod-
niego Województwa Śląskiego,
nej dla zasobu komunalnego,
udzielenia poparcia dla apelu
- SYSTEMY MONITORINGU ORAZ WIDEODOMOFONY
szarów bez dostępu do sieci ga- mające dotyczyć koordynacji Miasta Rybnik do Zarządu Wo-
zowej i cieplnej, gdzie dopusz- działań w sprawie czystego po- jewództwa Śląskiego o przyjęcie
- INSTALACJE INTELIGENTNYCH DOMÓW KNX ORAZ GRENTON
cza się stosowanie pelletu do wietrza, przekazania do Biura regulacji prawnych uniemożli-
31.12.2028 r. spalanego w ko- Rady Miasta pozytywnej reko- wiających instalację kotłów na - MONTAŻ KLIMATYZACJI ORAZ CHŁODNICTWO
tłach spełniających wymogi 5 mendacji uchwały Rady Miasta paliwa stałe w nowo wybudo-
klasy i ecodesign. Rybnik wzywającej Rząd RP do wanych budynkach, sporządze-
Inne rekomendacje do- podjęcia skutecznych działań nia przez Dyrektora Miejskiego
tyczyły m.in.: wprowadzenia wpływających na poprawę ja- Zarządu Budynków Planu zmia-
zmian w zasadach udziela- kości powietrza w Polsce, zało- ny systemów ogrzewania w za-
nia dofinansowania w ramach żeń proponowanego programu sobach mieszkaniowych Gminy
Programu Ograniczenia Ni- pomocy społecznej w postaci Racibórz.

tel. 691 549 662


skiej Emisji, zakupu oczyszcza- Lokalnego Programu Osłono- Więcej informacji na
czy powietrza dla raciborskich wego dla osób, które poniosą raciborz.com.pl pod adresem:
przedszkoli i żłobków (publicz- zwiększone koszty grzewcze lo- www.tiny.pl/tsq4x
R E K L A M A

LAKIERNICTWO T. W. SERWIS GABINET


MONTAŻ
MIESZKANIE DO WYNAJĘCIA POJAZDOWE
KRYSTIAN ZIMNY
ELEKTROMECHANIKA
MECHANIKA
BIOENERGOTERAPII
– schorzenia kręgosłupa I NAPRAWA
lakiernictwo, blacharstwo, WYMIANA OPON
i narządów ruchu
– stany bólowe ŻALUZJE
sprzedaż lakierów samochodowych
KLIMATYZACJE – choroby wewnętrzne
Racibórz, ul Mickiewicza 18
ROLETY
ul. Wodna 13, Racibórz
Tel. 32 415 48 63
Tomasz Witecki
Tel. 694 709 872 (3 piętro) MOSKITIERY
602 611 613 Racibórz, ul. Ocicka 163 Rejestracja tel. 32 755 21 31 TEL. 604 729 874

Do wynajęcia mieszkanie na ul. Ogrodowej 32/5.


Powierzchnia 116 m2, dwukondygnacyjne.
Pierwsza kondygnacja:
3 piętro, kuchnia z jadalnią, łazienka z WC,
salon z kominkiem, sypialnia.
Druga kondygnacja:
dwie sypialnie, łazienka z WC.
Centralne ogrzewanie z sieci miejskiej CO.
Ciepła woda:
dwa przepływowe gazowe podgrzewacze (góra, dół).

Tel. 600 958 542


APP Euro Labora Sp. J.
(nr cert.: 14601) poszukuje do
pracy w biurze w Raciborzu,
osób z dobrą znajomością języka
holenderskiego lub angielskiego
jako koordynatora
ds. zatrudnienia.
Kontakt: info@euro-labora.com

Tel. 604 791 942

CENNIK OGŁOSZEŃ:
drobne: ■ tekstowe – 6 zł ■ w ramce – 10 zł ■ na kolorowym tle – 14 zł ul. Klasztorna 12 (róg Klasztornej i Ogrodowej) Racibórz
modułowe: ■ tekstowe – 20 zł ■ graficzne – 35 zł ceny brutto (z VAT) tel. 533 399 344, 32 414 90 30, ogloszenia@gazetainformator.pl
GazetaInformator.pl >> 22 stycznia 2020, nr 2 (307) Ekologia 5
EKOINFORMATOR

EK LOGIA
REGION EKOLOGIA

Nagrody w konkursie plastycznym


„TAK dla czystego powietrza” rozdane
Autorzy najlepszych prac otrzymali czytniki e-booków, drony, hulajnogi i piłki do siatkówki.
KATARZYNA PRZYPADŁO

Fot. WFOŚiGW w Katowicach


tulował laureatom konkursu
zdobytych nagród. Aleksan-
Konkurs ogłoszony dra Kuszka – przewodniczą-
w listopadzie 2019 roku ca jury konkursu, a zarazem
przez Wojewódzki Fundusz dyrektor biura Funduszu –
Ochrony Środowiska i Go- opowiedziała o kryteriach
spodarki Wodnej w Katowi- oceny prac i pogratulowała
cach, skierowany do uczniów ciekawych tematycznie oraz
szkół podstawowych i pod- technicznie prac oraz zachę-
opiecznych świetlic środowi- cała do uczestnictwa w kolej-
skowych z województwa ślą- nych konkursach, jakie będą
skiego, został rozstrzygnięty. organizowane przez WFO-
Atrakcyjne nagrody w po- ŚiGW w Katowicach. Na-
staci czytników e-booków za stępnie laureatom konkursu
I miejsca, dronów za II miej- plastycznego rozdano nagro-
sca, hulajnóg za III miejsca dy.
i piłek do siatkówki jako wy- Po otrzymaniu nagród
różnienia zostały rozdane. wszyscy laureaci wraz z ro-
17 grudnia, tuż przed dzinami i nauczycielami zo-
świętami Bożego Narodze- stali zaproszeni do wspól-
nia, do Auli Gość Media nego zdjęcia, a następnie
w Katowicach zarząd WFO- na przedświąteczny poczę-
ŚiGW w Katowicach zapro- stunek składający się z muf-
sił laureatów konkursu pla- finek, ciasteczek, owoców
stycznego „TAK dla czystego i napojów.
powietrza”. Na gali rozdania Na zakończenie uroczy-
nagród laureaci pojawili się stości Adam Lewandowski
wraz z rodzicami, rodzeń- której wszyscy mogli podzi- Zastępca Prezesa Zarzą- Podziękował dzieciom i mło- ną wagę, jaką WFOŚiGW złożył serdeczne życzenia
stwem, nauczycielami i opie- wiać nagrodzone prace w po- du WFOŚiGW w Katowicach dzieży za inicjatywę, twórcze w Katowicach przywiązuje do świąteczno-noworoczne dla
kunami. Na tę okazję została szczególnych kategoriach wie- Adam Lewandowski powitał pomysły i chęć uczestnictwa ochrony środowiska, powie- wszystkich osób uczestni-
przygotowana wystawa, na kowych. przybyłych laureatów i gości. w konkursie. Podkreślił ogrom- trza, gleby i wody oraz pogra- czących w gali.

PIETROWICE WIELKIE – SMOG RACIBÓRZ – EKOLOGIA

Program Czyste Powietrze 3,6 mln zł na wymianę pieców


w gminie Pietrowice Wielkie i termomodernizacje
Dzięki porozumieniu od 20 stycznia w urzędzie gminy jest możli- W Raciborzu odbędzie się nabór wniosków o dotację do wymia-
wość składania wniosków o dofinansowanie na wymianę starego ny starych źródeł ciepła i termomodernizację w ramach Programu
kotła grzewczego, okien i drzwi, docieplenie domu bądź też insta- Ograniczania Niskiej Emisji.
lację odnawialnych źródeł energii.

Fot. freepik.com
Prezydent Raciborza Da-
Fot. UG Pietrowice Wielkie

13 stycznia w Urzędzie riusz Polowy ogłosił nabór kon-


Gminy Pietrowice Wielkie kursowy wniosków o dotację na
nastąpiło uroczyste podpisa- następujące rodzaje zadań: wy-
nie porozumienia w sprawie miana starych źródeł ciepła w
wspólnej realizacji Progra- budynkach mieszkalnych jed-
mu Czyste Powietrze pomię- norodzinnych, wymiana sta-
dzy wójtem gminy Andrze- rych źródeł ciepła w lokalach
jem Wawrzynkiem a Zastępcą mieszkalnych w budynku wie-
Prezesa Zarządu WFOŚiGW lorodzinnym i termomoderni-
w Katowicach Adamem Le- zacja budynków mieszkalnych
wandowskim. W towarzyszą- jednorodzinnych.
cej wydarzeniu konferencji Nabór konkursowy rozpocz-
prasowej udział wzięli także: nie się 30 stycznia i zakończy 28
Ewa Gawęda – senator RP lutego 2020 roku. Dofinansowa- zakwalifikowanych do dofi- nie poszczególnych rodzajów
oraz Roman Kapciak – asy- nie obejmie zadania realizowane nansowania nie stanowi gwa- zadań wynoszą: na wymianę
stent Adama Gawędy, sekreta- w 2020 r. Ostateczny termin za- rancji uzyskania dotacji. Gwa- starych źródeł ciepła w budyn-
rza stanu w Ministerstwie Ak- i drzwi, docieplenie domu bądź może mieszkańcom wypełnić kończenia zadań to 30 listopada rancją przyznania dotacji jest kach mieszkalnych jednoro-
tywów Państwowych. też instalację odnawialnych wniosek. 2020 r. Wnioski można pobrać podpisanie umowy. Za koszty dzinnych – 2 160 000 zł, na
Priorytetem Programu źródeł energii – kolektory sło- Więcej informacji uzy- na stronie raciborz.pl lub osobi- kwalifikowane zadania uzna- wymianę starych źródeł cie-
Czyste Powietrze jest zmniej- neczne, fotowoltaika – w for- skać można w Urzędzie Gmi- ście w Urzędzie Miasta Racibórz ne zostaną wyłącznie wydatki pła w lokalach mieszkalnych
szenie, a nawet całkowite unik- mie pożyczki. ny (I piętro, pokój 3a) lub pod – II piętro, Wydział Ochrony udokumentowane fakturami w budynkach wielorodzinnych
nięcie emisji pyłów i innych za- Dzięki porozumieniu od 20 nr tel.: 32 419 80 75 wew. 101 Środowiska i Rolnictwa. poniesione po dacie podpisa- – 285 000 złotych i na termo-
nieczyszczeń wprowadzanych stycznia w urzędzie gminy jest i na stronie wfosigw.katowice. Rozpoczęcie realizacji za- nia umowy. modernizację budynków miesz-
do atmosfery. Głównym celem możliwość składania wniosków pl/index.php/oferta-dla-osob- dania może nastąpić po dacie Pula przeznaczona na do- kalnych jednorodzinnych –
programu jest wsparcie finan- o to dofinansowanie. Urzędnik -fizycznych. ogłoszenia listy zadań zakwali- finansowania wyniesie łącznie 1 240 000 złotych.
sowe na wymianę starego ko- nie tylko udzieli informacji na fikowanych do dofinansowania. prawie 3,7 mln złotych. Kwoty
tła grzewczego, wymianę okien temat programu, ale także po- KP Umieszczenie na liście zadań przeznaczone na dofinansowa- KP

„Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów


Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach”.
<< GazetaInformator.pl
6 zdrowie 22 stycznia 2020, nr 2 (307)
Z regionu
REGION ZDROWIE

Jak chronić gospodarstwo przez ptasią grypą?


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Raciborzu poinformował o nowych ogniskach wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI),
a także potwierdzonych przypadkach tej jednostki chorobowej u ptaków dzikich na terenie Polski w styczniu 2020 r.
katarzyna cichoń

Fot. Freepik
czający jego kontakt z dzikimi – osoby, które w ciągu Objawy
ptakami, ostatnich 72 godzin uczest- Niepokój hodowców po-
Służby przypomniały – należy zgłaszać do po- niczyły w polowaniu na ptaki winny wzbudzić takie objawy
o obowiązujących przepisach, wiatowego lekarza weterynarii łowne, powinny powstrzymać jak zwiększone padnięcia pta-
które regulują zakazy i nakazy miejsca, w których jest utrzy- się od wykonywania czynności ków w gospodarstwie, spadek
w całym kraju związane z wy- mywany drób lub inne ptaki, związanych z obsługą drobiu, dziennej produkcji jaj, spa-
stąpieniem wysoce zjadliwej z wyłączeniem ptaków utrzy- – należy przeprowadzać dek przyjęcia paszy lub wo-
grypy ptaków. mywanych stale w pomiesz- codziennie przegląd stad dro- dy, objawy kliniczne u ptaków
Zgodnie z nimi oraz z uwa- czeniach mieszkalnych, biu wraz z prowadzeniem w postaci drgawek, skrętu szyi,
gi na występujące obecnie re- – nakazuje się utrzymywa- dokumentacji zawierającej paraliżu nóg i skrzydeł, nie-
alne zagrożenie wystąpienia nie drobiu w sposób wyklucza- w szczególności informacje na zborności ruchów, duszności,
wysoce zjadliwej grypy pta- jący jego dostęp do zbiorników temat liczby padłych ptaków, sinicy, wybroczyn czy biegun-
ków na naszym terenie go- wodnych, do których dostęp spadku pobierania paszy lub ki. Objawy choroby u ptaków
spodarstwa przyzagrodowe mają dzikie ptaki, nieśności. domowych to także apatia, ob-
utrzymujące drób na własne – paszę dla ptaków należy jawy nerwowe, a u drobiu nie-
potrzeby, a także większe fer- przechowywać w sposób za- Coś podejrzewasz? Zgłoś to śnego gwałtowny spadek nie-
my komercyjne, utrzymujące bezpieczający przed kontak- W celu umożliwienia szyb- śności i miękkie skorupy jaj.
drób w systemie zamkniętym, tem z dzikimi ptakami oraz ich kiej reakcji służb weterynaryj-
powinny zachować ostrożność odchodami, nych na ewentualne wystąpie- Czym jest ptasia grypa?
i zapobiegliwość poprzez sto- – karmienie i pojenie dro- nie choroby oraz zapobieżenie To bardzo zaraźliwa choro-
sowanie odpowiednich środ- biu oraz ptaków utrzymy- jej dalszemu rozprzestrzenia- ba wirusowa atakująca wszyst-
ków bioasekuracji minimali- wanych w niewoli powinno niu się hodowcy powinni zgła- kie gatunki ptaków wolno żyją-
zujących ryzyko przeniesienia odbywać się w sposób zabez- szać do odpowiednich osób cych i domowych (największe
wirusa grypy ptaków do go- pieczający paszę i wodę przed Ptasia grypa jest zaraźliwą chorobą wirusową, która ata- i instytucji każde podejrzenie straty w hodowlach kur i in-
spodarstwa. dostępem dzikich ptaków oraz kuje wszystkie gatunki ptaków wolno żyjących i domowych wystąpienia choroby zakaź- dyków). Wirus może przeżyć
ich odchodami, (największe straty w hodowlach kur i indyków). Wirus może nej u drobiu, w tym również w środowisku kurnika do 5
Co robić? – nakazuje się wyłożenie przeżyć w środowisku kurnika do 5 tygodni, a w mięsie dro- tego, które może nasuwać po- tygodni, w mięsie drobiowym
- zakazuje się pojenia dro- mat dezynfekcyjnych przed biowym nawet 30 dni. Dezaktywuje go obróbka termiczna. dejrzenie wystąpienia wysoce nawet 30 dni, dezaktywuje go
biu oraz ptaków utrzymywa- wejściami i wyjściami z budyn- zjadliwej grypy ptaków. Kogo obróbka termiczna. Wirus jest
nych przez człowieka wodą ze ków inwentarskich, w których rych jest utrzymywany drób, przez osoby wykonujące czyn- powiadomić? Powiatowego wrażliwy na powszechnie sto-
zbiorników, do których dostęp jest utrzymywany drób, w licz- są zobowiązane do stosowania ności związane z obsługą dro- Lekarza Weterynarii w Raci- sowane środki dezynfekcyj-
mają dzikie ptaki, bie zapewniającej zabezpie- odzieży ochronnej oraz obuwia biu zasad higieny osobistej, borzu, Powiatowe Centrum ne. Najczęstszym źródłem za-
– zakazuje się wnoszenia czenie wejść i wyjść z tych bu- ochronnego przeznaczonych w tym mycie rąk przed wej- Zarządzania Kryzysowego, każenia są ptaki wolno żyjące
i wwożenia na teren gospodar- dynków – w przypadku ferm, do użytku wyłącznie w danym ściem do budynków inwentar- najbliższy zakład leczniczy dla będące bezobjawowymi nosi-
stwa, w którym jest utrzymy- w których drób jest utrzymy- budynku – w przypadku ferm, skich, zwierząt lub lekarza wetery- cielami, a w szczególności mi-
wany drób, zwłok dzikich pta- wany w systemie bezwybiego- w których drób jest utrzymy- – nakazuje się oczyszcza- narii opiekującego się gospo- grujące ptaki wodne.
ków lub tusz ptaków łownych, wym, wany w systemie bezwybiego- nie i odkażanie sprzętu i narzę- darstwem albo właściwy tere- Więcej informacji na por-
– nakazuje się utrzymywa- – osoby wchodzące do bu- wym, dzi używanych do obsługi dro- nowo Urząd Gminy lub Urząd talu raciborz.com.pl pod adre-
nie drobiu w sposób ograni- dynków inwentarskich, w któ- – nakazuje się stosowanie biu przed każdym ich użyciem, Miasta. sem www.tiny.pl/t82mq.
R E K L A M A
GazetaInformator.pl >>
zapowiedzi 7
22 stycznia 2020, nr 2 (307)
Z regionu
RACIBÓRZ – ROZRYWKA

STYCZEŃ, RCK RDK ul. Chopina 21 2 lutego godz. 15.30, RCK RDK ul. Chopina 21
KURS TAŃCA TOWARZYSKIEGO MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU

1 lutego godz. 15.00, RCK RDK ul. Chopina 21.


4-ta edycja zawodów „WHO is the KILLER ?”
Zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci i rodziców na karna-
wałowej uczcie przy muzyce na żywo. Proponujemy wyjątko-
wy czas zabawy i nauki zarazem. Tym razem zapraszamy na
bal. Liczymy, że sala wypełni się małymi i dużymi postaciami
z bajkowych krain!
Kursy tańca towarzyskiego od I do VI stopnia zaawansowania – MALUCHY W KRAINIE DŹWIĘKU - jedyny w swoim ro-
prowadzone są od 1976 r. przez Małgorzatę Dziedzic, dyplomo- dzaju koncert dla niemowląt i maluchów z rodzicami -
waną nauczycielkę tańca z licencją do prowadzenia KURSÓW wspólna zabawa w rytm rock’and’rolla, cha-chy, walca, ka-
MEDALOWYCH. Kursy obejmują naukę tańców standardo- czuszek i nie tylko! Koncert poprowadzi jak zawsze Dorota
wych: walc wiedeński, walc angielski, tango, quickstep, foks- Banaś więc „ta Dorotka ta malusia...” i zagra i zatańczy.
trot oraz tańców latynoamerykańskich: samba, cza-cza, rumba, „Maluchy w krainie dźwięku” to koncerty, które edukują i roz-
pasodoble, jive. wijają, wzmacniają więź między dziećmi i rodzicami, uczą
Dla początkujących – I stopień - rozpocznie się 30 stycznia Kto zaliczy początek 2020 roku do udanych ? Przekonamy się już jak miło i kreatywnie spędzać czas ze swoją pociechą. Róż-
o godz. 17.30 w RCK RDK przy ul. Chopina 21. Kursy dla za- wkrótce! Jak zawsze rywalizacja odbywać się będzie 1vs1, a w tym norodna, zmienna i dynamiczna muzyka pobudza do ruchu,
awansowanych - V stopień: rusza 4 lutego o godz. 19:30. roku sprawdzimy też formę dzieciaków. Każdy tancerz w tym dniu śmiechu i wspólnej zabawy. Koncerty wspierają rozwój mu-
Koszt to 120 zł za stopień. Zapisy w RCK RDK przy ul. Chopina wrzuca 15 zł. do słoika, a pozostali którzy wpadną obserwować zycznych zdolności dziecka. Prowadzone są wg teorii ame-
21. tel. 32 412 32 48 i wspierać swoich ludzi 10 zł. CAŁĄ UZBIERANĄ PULĘ wraz rykańskiego psychologa muzyki - prof. Edwina E. Gordona.
ze słoikiem zgarnia najlepszy tancerz lub tancerka! W tym roku Swobodnej, sprzyjającej słuchaniu i zabawie atmosferze
31 stycznia godz. 18.00, RCK DK STRZECHA świętujemy również 12 urodziny ekipy BEAT KILLAZ !!! Możecie sprzyjać będzie specjalnie zaaranżowana przestrzeń. Na ko-
ul. Londzina 38 być pewni, że będzie się działo podczas zawodów i na after party. lorowych materacach, kocykach i poduchach publiczność
KONCERT PIOSENKI ŚWIĄTECZNEJ I NIE TYLKO SERDECZNIE ZAPRASZAMY. usiądzie wspólnie z muzykami. Także czas trwania koncer-
w wykonaniu zespołów Raciborskiego Centrum Kultury W dziale kontroli jakości zasiądą: bboy Bar- tów dostosowany jest do możliwości małych odbiorców i nie
Zapraszamy na koncert piosenek świątecznych i nie tylko! tek z Wągrowca, bboy Domin, bboy Twister przekracza 45 minut. Na zakończenie będzie okazja do spo-
Wystąpią orkiestry pod batutą Henryka Krótkiego: Młodzie- Za muzykę odpowiada DJ FIM. Kategorie: 1vs1 -SŁO- tkania z muzykami i przyjrzenia się instrumentom z bliska.
żowa Orkiestra RCK i Żeńska Orkiestra Kameralna, grupa IK Z KASĄ, 1vs1 kids (6 - 12 lat) - dyplomy, statuetki Bilety w cenie 25 zł (dorośli), 15 zł (dzieci) do nabycia w ka-
Perspektywa oraz wokaliści Raciborskiego Centrum Kultu- Zgłoszenia https://www.witk.bsy.pl/zgloszenia-break-dance-ra- sach RCK. Honorowane są raciborskie karty: „Senior 60+’’,
ry. Niech świąteczna atmosfera pozostanie z nami na dłużej! cib%C3%B3rz.html ,,Rodzina+’’.
Artykuł sponsorowany

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: www.rck.com.pl, bądź na naszym Facebooku:


www.facebook.com/RaciborskieCentrumKultury

RACIBÓRZ – 28 STYCZNIA RACIBÓRZ – LATO

WERNISAŻ WYSTAWY WAKACJE 2020


„RYTM GŁUSZY” NA Z AKTYWNYM SENIOREM
ZAMKU PIASTOWSKIM
W RACIBORZU
kowie. W 2017 r. ukończyła Li-
ceum Plastyczne w Wodzisławiu
Śląskim ze specjalizacją grafika
warsztatowa. Jest laureatką XX
Międzynarodowego Biennale
Grafiki Dzieci i Młodzieży – To-
ruń 2016.
Wernisaż wystawy odbę-
dzie się 28 stycznia o godz. 17:00
w sali żyrandolowej w domu
książęcym na Zamku Piastow-
skim w Raciborzu. – W różno-
rodności codziennych zdarzeń, Aktywny Senior – Stowa- Grecja ( 28 czerwca – 7 lipca lub
przemyśleń i podczas kontem- rzyszenie Emerytów, Rencistów 28 czerwca – 14 lipca) czy Czar-
placji natury poszukuję we- i Inwalidów Ziemi Raciborskiej nogóra (18 maja – 27 maja lub
wnętrznej rytmiki, aby oddać w Raciborzu prezentuje ofertę 23 sierpnia – 2 września). Zapisy
odpowiedni nastrój. Moje ob- wczasów na 2020 rok. w biurze stowarzyszenia w każdą
razy są zapisem wewnętrznego Chętni będą mogli skorzy- środę od 10:00 do 14:00. Szcze-
Wystawa zaprezentuje pra- odczuwania w zetknięciu z rze- stać z kilku ofert przygotowanych gółowe informacje, ceny oraz
ce wykonane w technice olejnej, czywistością oraz ulubioną mu- przez stowarzyszenie. W ofercie kwoty i daty zaliczki dostępne na
akwareli i monotypii autorstwa zyką – mówi autorka ekspozycji Krynica Morska (4 maja – 16 ma- portalu raciborz.com.pl pod ad-
Magdaleny Fidyki. Autorka to o swoich pracach, które można ja), Iwonicz Zdrój (22 sierpnia – resem www. www.tiny.pl/t88dw,
studentka III roku Malarstwa na już oglądać w dawnej siedzibie 5 września), Macedonia (6 lipca kontakt do organizatorów: 32 415
Akademii Sztuk Pięknych w Kra- Piastów. – 18 lipca lub 19 lipca – 31 lipca), 3074, 669 645 474, 501 186 907.
R E K L A M A
Zobacz zapowiedzi
Reklama 22 stycznia 2020, nr 2 (307) << GazetaInformator.pl
RACIBÓRZ TURYSTYKA

ZIMOWE SKARBY TATR SŁOWACKICH


Lodowa kaplica otoczona białymi szczytami gór, relaksujące wody termalne, zamarznięte jezioro tatrzańskie, malownicze wioski i miasteczka
liptowskie, smak świeżych serów góralskich… to wszystko czeka tych, którzy wyruszą razem z nami na zimowe odkrywanie Słowacji!

ZOBACZ WIĘCEJ

W roku 2020 sporo na- lutego 2020, a w jej pro- - Relaksujący pobyt - Szczyrbskie Jezioro - Zapisy i informacje udzie-
szych wyjazdów poświęcimy gramie znajdzie się między w AquaCity Poprad, w któ- jedno z największych tatrzań- lane są w Raciborskim Cen-
krajowi naszych południowych innymi: rym znajdują się 3 termal- skich jezior na Słowacji. Chętni trum Turystyki na ul. Opaw-
sąsiadów, czyli Słowacji. Ten - Wjazd kolejką szyno- ne baseny zewnętrzne, 2 ca- odbędą spacer dookoła jeziora, skiej 38 (galeria Dukat, vis
mały kraj ma ciekawą histo- wą na Hrebienok, gdzie po- łoroczne rury i zjeżdżalnie, 1 a wszyscy będą mieli możliwość a vis E’Leclerc) od poniedział-
rię, wytworzył bogatą kulturę, za pięknymi widokami na Ni- wewnętrzny basen pływac- zjedzenia regionalnego obiadu ku do piątku w godz 9.00 –
chwali się znacznym zróżnico- skie i Wysokie Tatry, znajduje ki o wymiarach olimpijskich - Liptowski Mikulasz, 17.00, a w soboty od 9.00-
ORINOKO Art & Travel
waniem regionów, szczyci się się: (50m), 2 zewnętrzne base- będący stolicą Liptova. 13.00. Telefon: 32 740 92 00
wieloma perełkami architek- - Tatrzańska Świątynia ny termalne Blue Diamond W czasie krótkiego spaceru zaj- PS: wszystkich krajo- ul. Opawska 38
tury, cieszy się niespiesznym Lodowa, czyli piękne wykute z barami i 2 duże relaksacyj- rzymy na rynek i do kościoła znawców i miłośników wy- 47-400 Racibórz
tempem życia i jest otwarty w lodzie rzeźby z tegorocznym ne baseny zewnętrzne Blue pw. św. Mikołaja, zobaczymy poczynku w gorących wo-
na turystów. Poznawanie jego motywem przewodnim Katedry Sapphire z chromoterapią (3 klasycystyczno-secesyjną syna- dach informujemy, iż mamy +48 32 740 92 00
uroków rozpoczniemy od Tatr Notre-Dame w Paryżu. Ciepłą godziny) gogę i sprawdzimy, gdzie sądzo- jeszcze kilkanaście wolnych +48 515 739 642
i otaczających je Liptowa, Ora- herbatę wypijemy w Rejnero- - Spiska Sobota, czyli no Juraja Janosika… miejsc na wyjazd do Zamku
wy i Spisza... wej Chacie, a w razie sprzyjają- malownicza dzielnica Popra- Szczegółowe informacje Orawskiego i na będące chlu- www.orinoko.pl
Nasza impreza odbę- cej pogody przejdziemy się do du z najlepiej zachowaną sta- znajdują się na stronie: www. bą Liptowa termy w Beseno-
dzie się w weekend 22 – 23 Wodospadów Zimnej Wody rówką na Słowacji orinoko.pl vej w sobotę 8 lutego. Artykuł sponsorowany

R E K L A M A

You might also like