You are on page 1of 5
es sain z2kivereGud spriva © odbornom Setreni pritin sévady v leteckej prevédzke Prevédzkovate?: ZsKaZ; 20 AK Holt® Typ lietadva, pognévacia snatke: 2-226 MS, OK-MPE Détum: 26.8.1985 Posédka: Jozef Cech f V Bratislave, 30.9.1988 mony, dvoa Nézové prevédzkovatele: ZsKAZ, 20 AK Hol{s < Typ lietedle: 2-226 us Poanévacia gnatka: OK-MPE < Détur, Sas 9 miesto 24vady: 26.6.1986; 10,13 - 11,16 hod. SELO; letisko Holf%, Rakisko Posédka: Jozef Cech, veliter lietedla f informativny prehTad z Dis 28.6.198@ pilot Jozef Cech s @eldimi 3 osobami na pelube vy- konsl vzlet z letiska Hol{%, preletel Stétne hranice, pristél v poli pri obei Grossrussbach v Rakisku. Po vysaden{ os6b vykonel vzlet a vrétil aa spit do SSR a prietél na letisku Holtz. Informéei wd Po valete pilots Ceche z letisks Hol{é bez ohlésenia « povolenia letu RL a¥ do jeho pristétia, riadiaci lietanie Ing. Vlestimil Pec- Xe eko aj néSelnik 20 ak Hol{2 Lubom{r Brézdovit nepostupoveli v zmysle Snernice P-1 a vySetrovanie zévady zetelo 9% po pristéti pi- lota Jozefe Ceche na letisko Hol{% po jeho névrate z Rakiska. Pilot predtym hldsil vo vzduchu strétu orientdcie = to, te nemé mepu a po pristéti oznémil unos nezmémymi osobami do Kekiiska. Po pristétt pilota boli tieto skutosnosti ohlésené néZelnikovi ZskA2 pplk.Ing. Stanislavovi Vanéovi, ktory bol v tom tase priton- ny na letisku Holt, @slej LSKL uslecky e orgénon V3. < Pilot, ako'ej delSie osoby boli v stivislosti » tymto vySetrované orgénpi V3 a neskorSie orgénmi 58. No OLPSS SUV 2vigermu boli vy88ie uvedené skutotnosti ohldsené dia 28,8,1968 0 11,40 hod. SELE, odkedy vedici OL:S spolupracoval 8 orgénni 53, ktoré tento pripad vySetruji. i ~ Pre.zistenie okolnost{ 9 pridin bola ustenovené vySetrouacia od- borné komisia v zlotent: _ pplk.Ing. Jozef tesnek, ved.OLri$' SUV Zvizermu - predseds komisie Ing. FrantiSek Stefénik, inSpektor OLy/S - flen konbeie Ivan Lednér, inSpektor OLF?S ~ Slen komisie Komisia dostsle o@ 58 k dispozfcii vypovede pilota Jozefe Cechs, Ing. Vlastielava Pecku - riadiaceho lietania, Lubomfrs 3rézdovite - néSelnika ZO AK Hol{%, Erneste Konetného ~ traktoristu JRD Popudin- 8ké MoSidlamy, Dudene Ondrusku - nételnika Z) aK Partizénske. SS Od SLI - prevédzkovy inSpektordt Sratislava dostale vypoved pplk. Ing. Stanislava Ventu - néSeln{kn Z9KAZ. Z Ne 26klede vfpovedt pilota, svedkov, Studia letovej dokumenté- cie, prehliadky priestorov a letiStnej plochy v Hol{zi komisia z2i- stile viacnésobné porusenie Snernice P-1. ZoSastnené osoby Jozef ech - pilot, (NNN je artiteron rreukazu Sporeto- vého pilota letufiov s kvalifikd nStruktor, @UEENNM vy4e- ného SLI - PI3 Sratisleve dtia 8 poslednou platnostou do Ing. Viestimil Pecks - rindiaci lietani Lubomtr Srézdovis - néSeln{k Z) AK Holf8, ner. pplk.Ing. Stenislev Vanto - nételnik ZsKsZ Trnava, nor. @D Popis zévedy Po névrate 2 preletu =preteve z letiska senica na letisko Holié diia 2.6.1988 8 lietadlom 2-226 MS OK-MPE pilot Jozef Cech zobral na palubu lietadle 3 @alSie osoby, o 10,13 hod. vykonel vzlet, pre- letel Stétne hranice do Rakiska, kde pristé1 v poli » po vylozent tfehto oséb vykonal vzlet, vrétil se do CSSK a prist4l o 11,16 hod. na letisku Holf&. Pilot Jozef Sech zmenil niektoré body vypovede @ bolo mu vySetrovatelom 53 sratislave vyhlésené uznesenie, ktorym je trestne st{heny pre trestny Sin zavletenie vzdusnéno doprayného prostriedku do cudziny 9 pre pomoc k trestnému Sinu opustenia re- pubkiky. Z toho dévodu patri in Jozefa Cecha do kompetencie 53. Pri vySetrovani tohoto pripadu boli véak zistené skutoénosti, ktoré v sihrne ukézali ne nedostatky v rieden{ leteckej prgvédzky ne letisku Holf’ a ktoré vyistili do t¥chto zistenych a ni 5 = Smernice pre lietenie v serokluboch Zvizermu P=1: - na letisku Hol{% es a7 do zésahu SLI - PIS Bratislava dita 25.8. 1988 vykonévals letecké Sinnost napriek tomu, ¢ tam bol vysoky trévnaty porsst. Fodle svedeckej vypovede traktoristu Ernt Konegného bola vy8ka porastu 50 - 60 em. Kosenie trévy na letisku Holt zatalo dfie 26.5.1968 0 7,45 hod. @ pokragovelo aj v dobe vykonévania leteckej tinnosti na letisku. Zékaz lietanie pre vy- soky porast bol SLI-PIS castou OSRLP oznémeny die 26.28.1988 né- &elnfkovi Z9 AK Holf& Lubosifrovi arézdovisovi. aie = ete v priebehu kosenia bole bez odvolania 2ékazu 20 strany SLI - PIB na letisku iol{8 otvorené letecké prevédzka. Nepodarilo sa zi- stit konkrétnu osobu, ktoré Zinnost povolile, ale letecké Sinnost bole vykonévené za osobnej pritomnosti né%elnfka Z0 AX liol{’ Lubo- mira Srézdoviée a n&éelntkn ZsKaZ pplk.Ing. Stanislava Vantu. = po vzlete lietadla 2-226 Mis OK-MPE bez povolenia riadiaceho lie- tania Ing. Vlestislav Pecka nevyhlésil po fiom pétranie - u pilota Jozefa Secha - nakolko je t.&. vo vySetrovacej vizbe 9 v jeho vypovediech si rozpory - nemoZno presne posiidit umyselné? &i printtené vykonanie vzletu bez rédiospojenia s RL a ani ti w- vinul usilie, aby uvedomil o tejto okolnosti RL. Po bezpegncstnom pristét{ na tzemf Rakiske svojvolne vykonal vzlet z miesta bezpet- nostného pristétia. Na zéklade vySSie u Ing. Viestimil Pecka - 81. 10.2.5; 9-13 Lubomir Brézdovit - E. 10.1; 10.2.7; 15.1.3 pplk.Ing. Stanislav Vanéo - &. 15.1.3; 15.1.4 Jozef Cech - 81. 12.6 9 ostatné poruSenia a% do ukontenia vysetro- vania S3 nemoZno definovat. jeného, ustanovenie Smernice P-1 porudili: Prigine = nekézeti aiSestnenfch ostb - nfzka Wrovei riadiacej s organizétorskej préce na letisku Zo AK Holts - nereSpektovanie ustanovent Smernic P- ¥ Bratislave, 23.9.1986 pplk.Ing. Jozef Sesnfk + predseds odb.vySetr. komi¢#e ei Y Na zéklede vysledkoy Setrenia mimorisdnej udelosti vediiei LPS W 2vazerm ukledé: 1. Vykonat’ rozbor mimoriadnej udalosti 20 véetkjmi vykonnymi let- cami Zvszarm. Zodpovedé: vedtici OLPPS oe, stv Zvézerma a SVS-ZiS Termin: 15.10.1988 2. Zekézat! Sinnost’ 20 seroklubu Hol{% do vykonania komplexnej pref vierky v rozsahu, stanovenom SUV Zvézarmu 4 Termin: od doby vzniku MU 3. Vyradit pilote Josefa SECHA z redov lietajticeho personélu 2vizarma Termin: okam%ite Zodpovedé: ved.OLPrs stv Zvsearma Odvolat z funkeie ndSelnika ZO AK Holié fubomire BRAZDOVICA a v 2mysle smernice ORG-5 potrestat menovaného 2ékazom leteckej Sinnosti vo Zvazarme ne dobu jedného roku ‘ Termin: okamtite Zodpovedé: nételnfk ZsKA Zvizarmu 5. Potrestat v zmysle smernice ORG-5 riadiaceho lietania Ing. Vlas- tislava PECKU 2ékezom leteckej innosti vo Zvuzarme na dobu Jedného roku Termin: okamsite Zodpovedé: n&Belnfk ZsKA Zvazermu 6. PoruSenie smernice P-1 &1. 15.1.3 2 15.1.4 ndtelntkom ZsKA Zvi- | zermu rieSit na troyni SUV Zv4zarmu. V Prehe, 27.9.1988 Vedtici OLPPS OV Zvizarma plk.Ing. Ji#t Prochézka v.r. Za sprévnost: V.Bratisleve, 30. 1988 Vedtei OLPrS sv Zvizarmu

You might also like