You are on page 1of 1

Zieke baby sneller dicht bij huis www.elisabeth.

nl
Met de opening van een Tel: 013 - 539 1313
speciale afdeling voor Reageren op deze pagina? communicatie@elisabeth.nl
pasgeboren baby’s die van
de Intensive Care komen,
maar nog wel extra zorg Veel belangstelling
voor Beroepentoer
nodig hebben, zorgt het St.
Elisabeth Ziekenhuis ervoor
dat baby’s sneller dicht bij
huis verpleegd kunnen Scholieren weten vaak niet radiologisch laborant, en
worden. Onlangs werd op welke beroepskeuze ze van hartfunctielaborant tot
de afdeling Neonatologie de moeten maken. Voor een operatieassistent. Ook werd
post Intensive Care-High Care goede oriëntatie is kijken aandacht gegeven aan de
(IC-HC) officieel geopend. in de praktijk een handig bijbehorende opleidingen.
Prof. dr. Frank van Bel verricht de officiële opening.
hulpmiddel. Daarom heeft
De zogenoemde post IC-HC Neonatologen Jacorina van Hoften en Jos Bruinenberg kijken toe.
het St. Elisabeth onlangs een Deze eerste editie van de
biedt zorg aan veel te vroeg Beroepentoer gehouden Beroepentoer is zo succesvol
geboren of heel erg zieke Trots hier trots op zijn. Ik ben dat als voor havo- en vwo- verlopen dat de activiteit
baby’s die op de Intensive Een dergelijke afdeling past rechtgeaarde Tilburger zeker leerlingen. Ruim honderd voortaan jaarlijks wordt
Care zijn behandeld, maar bij het ziekenhuis, stelde ook”, vertelde hij. scholieren hebben hieraan herhaald. Het mes snijdt
nog te kwetsbaar zijn om op bestuurder Bart Berden deelgenomen. immers aan twee kanten:
de gewone kinderafdeling te tijdens de opening: ”Deze Kwaliteitseisen de scholieren krijgen goede
worden verpleegd. Daarvoor afdeling levert de kwalitatief Het St. Elisabeth Ziekenhuis is In de avonduren konden de inhoudelijke voorlichting op
moesten deze baby’s in een hoogwaardige zorg die wij een van de weinige algemene scholieren elf verschillende de werkvloer, in de hoop dat
academisch ziekenhuis blijven. eisen, met veel aandacht ziekenhuizen in Nederland beroepen ‘ervaren’: van zij kiezen voor een opleiding
Omdat het St. Elisabeth nu voor mensen. We hebben er die voldoen aan de hoge verpleegkundige op de voor een beroep in het
deze speciale afdeling heeft, daarom als ziekenhuis ook kwaliteitseisen die worden Spoedeisende Hulp tot St. Elisabeth.
kunnen baby’s veel sneller flink in geïnvesteerd.” gesteld aan een post IC-HC.
Z I E O O K : W W W. E L I S A B E T H . N L / B E R O E P E N TO E R
terug naar Tilburg. “Het is voor Prof. dr. Frank van Bel, Op de afdeling werken onder
de ouders en iedereen om het hoogleraar neonatologie in meer twee neonatologen,
kindje heen natuurlijk veel het UMC Utrecht, verrichtte kinderartsen die zich hebben
prettiger om een baby dicht de officiële opening. “Voor alle gespecialiseerd in de zorg voor
bij huis te kunnen bezoeken partijen is het fijn dat in deze te vroeg geboren baby’s.
en verzorgen”, zeggen grote regio nu een dergelijke Het Kindercentrum van het
neonatologen Jacorina van voorziening aanwezig is. Het St. Elisabeth Ziekenhuis
Hoften en Jos Bruinenberg. St. Elisabeth Ziekenhuis mag werkt intensief samen met de

Keurmerk voor
afdeling Neonatologie van het
Wilhelmina Kinderziekenhuis
in Utrecht. Hierdoor is

Elisabeth Leerplein
kwalitatief hoge en veilige
Opleidingsfunctionaris Kirsten van der Loo informeert een groep scholieren.
zorg geborgd.

De registratie bij het Centraal


Register Kort Beroeps
gebied. Wesseling: “Er maken
ongeveer 2500 medewerkers Vacatures •

Hoofd zorgeenheid
Psychiatrie


Studenten MBRT duaal
(Radiologie)
Onderwijs (CRKBO) is voor gebruik van deze • Leerling longfunctie-analist • Verpleegkundigen
het Leerplein van het mogelijkheid tot leren, via • Anesthesiemedewerker • Operatieassistenten voor de flexpool
St. Elisabeth Ziekenhuis een het beeldscherm. De kwaliteit • ANIOS • Senior adviseur / • Voedingsassistenten
erkenning voor de kwaliteit is zo hoog dat ook steeds • Diabetesverpleegkundige projectleider voor de flexpool
die via deze elektronische meer andere ziekenhuizen en • Functioneel beheerder Informatisering en • Meewerkend voorwerker
leeromgeving geboden zorginstellingen graag gebruik automatisering schoonmaak avonddienst
wordt aan de medewerkers maken van onze lesmodules.”
Zie voor een actueel overzicht: www.elisabeth.nl/vacatures
van het ziekenhuis.
Om de collega’s van andere
“Je registratie wordt niet zo
maar geaccepteerd, het is
zorgaanbieders zo goed
mogelijk van optimale Service voor patiënten met diabetes
echt een kwaliteitskeurmerk.
We zijn er dan ook heel trots
op”, zegt Dorine Wesseling,
leermogelijkheden te
voorzien, is het ZO!plein
opgericht, waarbij ZO staat
Gratis controle glucosemeters
manager van het Opleidings- voor Zinvol Opleiden. “Via Diabetespatiënten kunnen Patiënt en behandelaars in het geaccrediteerde
en Onderzoekscentrum (OOC) de site Zoplein.nl kan iedere zaterdag 13 november tussen krijgen daardoor meer Klinisch Chemisch
van het Tilburgse ziekenhuis. zorgverlener toegang krijgen 10 en 16 uur gratis hun inzicht in regulatie van de Hematologisch Laboratorium
“Het is een bewijs dat het tot dit digitale leerplein. eigen bloedglucosemeter bloedsuikerspiegel. De & Trombosedienst (KCHL) van
door het OOC geboden bij- en Zo kunnen we met onze laten controleren in het St. meting gebeurt met behulp het TweeSteden ziekenhuis en
nascholingsonderwijs volledig ervaring en kennis collega’s Elisabeth Ziekenhuis Tilburg van een teststrip waar een het St. Elisabeth Ziekenhuis.
voldoet aan het uitgebreide overal in Nederland helpen. en in beide locaties van het druppel bloed op wordt Het KCHL vergelijkt gratis de
eisenpakket van het CRKBO.” Want uiteindelijk hebben we TweeSteden ziekenhuis te aangebracht. Deze strip wordt door patiënten zelf gemeten
allemaal hetzelfde doel voor Tilburg en Waalwijk. vervolgens afgelezen door een glucosewaarde met die van
Modules ogen: zo goed mogelijk voor bloedglucosemeter. Patiënten de geijkte apparatuur van het
Het Elisabeth Leerplein is de onze patiënten zorgen.” In de regio Midden-Brabant moeten dus blind kunnen laboratorium.
elektronische leeromgeving wonen vele duizenden vertrouwen op de uitslagen
van het St. Elisabeth. Aan de Meer informatie over het diabetespatiënten. Zij die de meter geeft. Neem voor meer informatie
medewerkers worden al circa onderwijsaanbod van ZO! meten dagelijks thuis hun Patiënten zijn daarom telefonisch contact op met het
200 leermodules aangeboden is te vinden op de site bloedsuikerspiegel met een zaterdag 13 november KCHL via (013) 539 80 14
op medisch en verpleegkundig www.zinvolopleiden.nl glucosemeter. voor een controle welkom of (013) 465 58 36.

ELISABETH TOPZORG | ZEKER VOOR U