You are on page 1of 16

GUVERNUL ROMÂNIEI

MINISTERUL TRANSPORTURILOR

DIRECŢIA GENERALĂ AVIAŢIE CIVILĂ Bucureşti ___/____/______

Nr. _______/_______

REFERAT DE APROBARE

Ediţia în vigoare a Reglementării aeronautice civile române privind condiţiile de
avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituţi aeronautice
civile – RACR-CADT, ediţia 02/2003, a fost aprobată prin Ordinul ministrului
transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 118/2003.
Principalele modificări incluse în noua ediţie propusă spre aprobare constau în:
- includerea în aria de aplicabilitate a reglementării a unor obiective speciale de
investiţii, care prin instalarea sau funcţionarea lor pot avea efecte negative asupra
siguranţei zborului, prin generarea de turbulenţă atmosferică sau fenomene radio-
electrice, cum ar fi turbinele eoliene;
- modificarea zonei I de obstacolare din vecinătatea aerodromurilor, în sensul
extinderii distanţei orizontale de la capătul benzii pistei, pe direcţia axului pistei pentru
aerodromuri destinate operaţiunilor de zbor instrumental (IFR) la 15.000 m, în conformitate
cu prevederile Anexei 14 „Aerodromuri” la Convenţia privind Aviaţia Civilă Internaţională,
încheiată la Chicago, la 7 decembrie 1944;
- stabilirea conţinutului şi formei dosarelor de măsurători ce însoţesc cererile
adresate Autorităţii Aeronautice Civile Române pentru eliberarea de avize.
Faţă de cele de mai sus, a fost elaborat proiectul anexat de Ordin pentru
aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind condiţiile de avizare a
documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituţi aeronautice
civile – RACR - CADT, ediţia 03/2008, pe care vă rugăm să îl aprobaţi.

DIRECTOR GENERAL
Cătălin Radu

________________________________________________________________________________
Bucureşti, B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1
tel.: +40 (021) 319.62.09; fax: 319.61.62; e-mail: dgavc@mt.ro

Regia Autonomă „Administraţia Naţională a Serviciilor de Trafic Aerian” ROMATSA. precum şi de toate aerodromurile din România. 4 lit. 29/1997 privind Codul Aerian Civil. b) şi f) din Ordonanţa Guvernului nr. cu modificările ulterioare. Ordinul ministrului transporturilor.CADT. 3. Partea I. Art. 641 din 9 septembrie 2003. – Supravegherea respectării prevederilor prezentului ordin se va face de către Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română”. ediţia 02/2003. (4) din Hotărârea Guvernului nr. ediţia 03/2008. Ministrul transporturilor emite următorul O R D I N: Art. 5 alin. prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.CADT. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin. Art. 4 – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României. se abrogă. ediţia 03/2008 Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce revin Ministerului Transporturilor. – Se aprobă Reglementarea aeronautică civilă română privind condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituţi aeronautice civile – RACR . construcţiilor şi turismului nr. nr. 118/2003 pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituţi aeronautice civile – RACR - CADT. publicat în Monitorul Oficial al României. MINISTERUL TRANSPORTURILOR ORDINUL Nr. precum şi ale art. În scopul asigurării siguranţei zborului. cu modificările ulterioare. Art. ca autoritate de stat în domeniul transporturilor. cu modificările şi completările ulterioare. republicată. 1. În temeiul prevederilor art. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. Partea I. MINISTRU LUDOVIC ORBAN . ________ din ______________ pentru aprobarea Reglementării aeronautice civile române privind condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituţi aeronautice civile – RACR . 2.

G.Av. Antonel Tănase SECRETAR GENERAL.C.SECRETAR DE STAT. Director General Cătălin Radu . Daniel Dragoş Tănăsoiu DGJ Director General. Bianca Popa D.

SACZ (ediţia curentă). 1. inclusiv zonele de dezvoltare prevăzute în programele / proiectele de extindere ale aerodromurilor existente şi / sau de modernizare a mijloacelor de navigaţie aeriană sau de instalare de noi astfel de mijloace.CADT. 1. potrivit prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare.1. aşa cum sunt definite prin Reglementarea aeronautică civilă RACR . 1.SACZ (ediţia curentă) privind stabilirea servituţilor aeronautice civile şi a zonelor cu servituţi aeronautice civile. în interesul public al siguranţei traficului aerian.2. .) din zonele cu servituţi aeronautice civile se exercită de către AACR prin intermediul avizelor emise. b) amplasamentele centrelor de dirijare a zborului.2. c) criteriile generale de identificare a obiectivelor (construcţii. în zonele cu servituţi aeronautice civile. prin servituţile aeronautice civile sub incidenţa cărora se află. (2) Zonele prevăzute la alin. amenajărilor. heliporturi. amenajări. (2) Terenurile de aeronautică civilă sunt: a) aerodromurile civile (aeroporturi.3. activităţi etc. corelat cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare. în zone cu servituţi aeronautice civile este elaborată pentru asigurarea protejării corespunzătoare a zonelor respective şi a obiectivelor destinate aviaţiei civile.2.1.2. ______/2008 REGLEMENTARE AERONAUTICĂ CIVILĂ ROMÂNĂ privind condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru obiectivele aflate în zone cu servituţi aeronautice civile RACR . Scop 1. (1) sunt zone supuse unor reglementări speciale şi este necesar să fie integrate corespunzător în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului.4.(1) Fiecare zonă protejată în interes aeronautic va fi individualizată prin forma şi dimensiunile/extremităţile sale. 1.2. activităţilor etc.2. c) amplasamentele mijloacelor de navigaţie aeriană şi meteorologice aferente aviaţiei civile. Prezenta reglementare sintetizează aspecte aeronautice relevante şi furnizează repere utile autorităţilor administraţiei publice locale privind: a) declararea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi instituirea regimului de protecţie adecvat acestor zone. amenajări.(1) Zonele care trebuie protejate în interes aeronautic civil (zone cu servituţi aeronautice civile) sunt zonele din perimetrul şi din vecinătatea terenurilor de aeronautică civilă.1. construcţiilor. . ediţia 03/2008 CAPITOLUL I Introducere 1. potrivit normelor legale 1 . b) limitele şi condiţiile de utilizare a terenurilor. compatibil cu servituţile respective şi cu programele/proiectele de dezvoltare şi/sau modernizare din domeniul aviaţiei civile. terenuri de aviaţie generală şi lucru aerian permanente sau temporare). activităţi etc.) pentru realizarea cărora este necesar avizul de specialitate al Autorităţii Aeronautice Civile Române (AACR). Anexa la OMT nr.1. amenajări. .2. precum şi prin regimul de utilizare permis. Aplicabilitate 1. în funcţie de amplasamentul propus şi de caracteristicile fizice şi funcţionale/operaţionale ale fiecărui obiectiv. 1. (2) Prezenta reglementare este conformă cu prevederile Reglementării aeronautice civile RACR . cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare. AACR furnizează informaţiile tehnice necesare şi acordă consultanţă de specialitate în legătură cu stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a regimului de protecţie corespunzător. Controlul tehnic de specialitate asupra obiectivelor (construcţii.(1) Prezenta reglementare privind condiţiile de avizare a documentaţiilor tehnice pentru construcţii.1. activităţi etc.

suprafaţa delimitată pe pământ sau pe apă.suprafaţa dreptunghiulară definită. . etc.orice obiect fix (natural sau artificial.în vigoare.) ale obiectivelor respective. activitate etc. . Responsabilităţile se exercită în cadrul competenţelor deţinute privind aplicarea prevederilor legale referitoare la planificarea teritoriului în scopuri urbanistice.aviz . . . plecarea şi manevrarea la sol a aeronavelor.mijloc de navigaţie aeriană .administrator al aerodromului .6. . . prin care se stabilesc condiţiile pentru realizarea. stabilită şi amenajată corespunzător. destinată să reducă riscul de deteriorare pentru aeronava care iese în afara pistei şi să protejeze aeronava care trece pe deasupra ei în timpul operaţiunilor de decolare sau aterizare. 1. în totalitate sau în parte. . .2. .capabilitatea unui echipament de a funcţiona fără să afecteze funcţionarea în parametri nominali a mijloacelor de navigaţie aeriană. În sensul prezentei reglementări.echipament/sistem de comunicaţii. care îi asigură integritate structurală şi rigiditate până la o anumită sarcină. .aerodrom deschis pentru operaţiuni comerciale de transport aerian.) se vor stabili zone de protecţie speciale. eventual.prelungire degajată .agent aeronautic civil .1.suprafaţa dreptunghiulară delimitată pe sol sau pe apă.aerodrom utilizat exclusiv pentru elicoptere. . prin generarea de turbulenţă atmosferică sau fenomene radio- electrice (de exemplu turbine eoliene. instalaţii electrice de înaltă tensiune. b) administratorilor aeroporturilor şi administratorilor mijloacelor de navigaţie aeriană şi meteorologice .se deformează sau cedează.aeroport . autorizarea construcţiilor. proprietăţi fizice. dar care . care prin localizare.persoana fizică sau juridică care conduce şi gestionează un aerodrom aflat în proprietatea publică ori în proprietatea privată a unor persoane fizice ori juridice.5. precum şi prin intermediul bazei de date specializate care include caracteristicile relevante ale obiectivelor implicate. amplasat la sol şi destinat navigaţiei aeriene.în îndeplinirea responsabilităţilor de declarare a zonelor cu servituţi aeronautice civile şi de instituire şi menţinere a regimului de protecţie adecvat în zonele respective. 2 .zona definită. unde există. care prin instalarea sau funcţionarea lor pot avea efecte negative asupra siguranţei zborului. la documentaţiile tehnice (inclusiv studii de fezabilitate.orice persoană fizică sau juridică autorizată să desfăşoare activităţi aeronautice civile. caracteristici constructive şi/sau funcţionale afectează ori poate afecta siguranţa activităţilor aeronautice. care încadrează pista şi.3. care cuprinde.caracteristică a unui obiect. În cazul amplasării unor obiective de investiţii. destinată să fie utilizată. situată pe un aerodrom terestru.document emis de AACR. care vor fi definite prin prevederi specifice incluse în reglementările aeronautice civile române aplicabile. Definiţii şi abrevieri 1. termenii utilizaţi au următoarele semnificaţii: . dezvoltarea şi/sau utilizarea unui obiectiv (construcţie.în îndeplinirea responsabilităţilor acestora de colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale pe probleme specifice regimului de protejare a zonelor şi/sau obiectivelor de interes aeronautic din cadrul unităţilor administrativ-teritoriale în cauză.în cazul depăşirii sarcinii specificate .mijloc meteorologic . amplasat la sol şi destinat protecţiei meteorologice a navigaţiei aeriene.pistă .) amplasat în zone supuse servituţilor aeronautice sau în afara lor şi care poate afecta siguranţa zborului. amenajată pentru decolarea şi aterizarea aeronavelor.banda pistei .echipament/sistem meteorologic aeronautic. 1.în îndeplinirea atribuţiilor de colaborare şi acordare de consultanţă de specialitate autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale pentru stabilirea zonelor supuse servituţilor aeronautice civile şi pentru protejarea obiectivelor destinate aviaţiei civile. astfel încât să prezinte un risc minim pentru aeronave la impactul cu acesta. clădiri. proiecte de execuţie/instalare etc. . controlul respectării legalităţii în domeniu.aerodrom . c) autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale .frangibilitate . prelungirea de oprire.obstacol . navigaţie sau supraveghere.3. Aplicarea prevederilor prezentei reglementări revine: a) AACR .heliport . precum şi la activităţile care utilizează spaţiul aerian de deasupra zonelor cu servituţi aeronautice civile. peste care o aeronavă poate să efectueze o parte a urcării iniţiale până la o înălţime specificată. pe baza unei solicitări. . instalaţii şi materiale. temporar ori permanent) sau mobil ori părţi ale acestuia. pentru sosirea. 1. emiţătoare de radiaţii electromagnetice. amenajare.compatibilitate electromagnetică . aflată sub controlul autorităţii aeroportuare.2.

suprafaţa dreptunghiulară delimitată pe sol în prelungirea pistei de decolare/aterizare.3.suprafaţa sensibilă ILS . fără infrastructură specifică. CTR . . . coordonate.în interesul siguranţei zborului aeronavelor şi securităţii aeronautice. unde parcarea şi/sau mişcarea vehiculelor.teren de lucru aerian . .radiofar omnidirecţional VHF (VHF Omnidirectional Radio range).suprafaţa de dimensiuni definite.în interesul siguranţei zborului aeronavelor.ansamblu de măsuri. . directe şi/sau indirecte. delimitată în scopul actualizării şi conservării servituţilor aeronautice .zonă adiacentă unui aerodrom. 3 . începând de la o limită precizată deasupra pământului. VFR . dotat cu instalaţii şi/sau construcţii sumare destinate unor activităţi aeronautice. care se extinde pe verticală de la suprafaţa pământului până la o limită superioară specificată.). indiferent de proprietar. zonă de protecţie. . directe şi/sau indirecte. DME . .normă.regiune de control .zonă aflată sub incidenţa servituţilor aeronautice (zonă de siguranţă. . delimitată cu scopul de a preveni interferenţele negative de orice natură.radiofar nedirectional (Non-Directional radio Beacon).regiune terminala de control (Terminal control Area). definită cu scopul de a limita înălţimea obstacolelor şi de a preveni efectele negative de orice natură.teren de aeronautică civilă amenajat şi demarcat pentru zbor.zona de control (Control zone). . TMA .reglementări pentru zbor instrumental (Instrumental Flight Rules) ILS . . în jurul antenelor de pantă şi de direcţie. inclusiv a aeronavelor. în interiorul căruia este asigurat serviciul de control al traficului aerian în conformitate cu clasificarea spaţiului aerian.zonă de control de aerodrom .zonă de siguranţă . . delimitat lateral.zonă de dezvoltare . regiune de control.Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile (International Civil Aviation Organization).echipament pentru măsurarea distantei (Distance Measuring Equipment).frecventa foarte inalta (Very High Frequency).servitute aeronautică . mobilizate şi utilizate în scopul protecţiei aeronauticii civile împotriva actelor de intervenţie ilicită.reglementări de zbor la vedere (Visual Flight Rules) VHF . obligaţii impuse sau recomandate de prevederile reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale în interesul siguranţei zborului aeronautic. În cuprinsul prezentei reglementări abrevierile utilizate au următoarele semnificaţii: AACR . NDB . . nu este permisă pe durata tuturor operărilor ILS.regiune terminală de control . restricţii.suprafaţa care se extinde dincolo de suprafaţa critică ILS. OACI/ICAO . de modernizare a mijloacelor de navigaţie aeriană şi meteorologice sau de instalare de noi astfel de mijloace.sistem de aterizare instrumental (Instrument Landing System). IFR .suprafaţa critică ILS . . în vecinătatea unuia sau mai multor aerodromuri importante. 1.condiţii.capacitate a activităţii aeronautice constând în evitarea afectării sănătăţii sau pierderii de vieţi omeneşti.zonă cu servituţi aeronautice . indiferent de proprietar. precum şi a producerii de pagube materiale.zona prevăzută în programele/proiectele de extindere a aerodromurilor existente.reglementare aeronautică .spaţiu aerian controlat. asupra operării aeronavelor şi ansamblului activităţilor aeronautice .spaţiu aerian de dimensiuni definite. . procedură sau standard specific activităţilor aeronautice. .securitate aeronautică . sunt controlate pentru a se preveni posibilitatea unei interferenţe inacceptabile cu semnalul ILS pe timpul operărilor ILS. inclusiv a aeronavelor.prelungire de oprire . resurse materiale şi forţe umane. .Autoritatea Aeronautica Civila Romana. unde prezenţa vehiculelor.zonă de protecţie . . asupra performanţelor operaţionale ale acestor mijloace . în cazul unei decolări întrerupte.zonă adiacentă amplasamentelor mijloacelor de navigaţie aeriană şi meteorologice.spaţiu aerian controlat care se extinde în plan vertical.în interes public şi pentru asigurarea siguranţei zborului. VOR .2.siguranţa zborului .spaţiu aerian controlat . zonă de dezvoltare etc. amenajată corespunzător în interesul siguranţei aeronavelor care rulează în limitele declarate.regiune de control stabilită în mod normal la confluenţa rutelor cu servicii de trafic aerian asigurate.

2.interesează obstacolele cu înălţimi egale sau mai mari de 45 m faţă de cota aerodromului (0 m). NOTA 1: zona I se regăseşte la fiecare capăt al pistei. pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta performanţele tehnice ale mijloacelor de navigaţie aeriană şi meteorologice. în conformitate cu prevederile Codului aerian şi ale legislaţiei naţionale în vigoare. b) în jurul amplasamentelor mijloacelor de navigaţie aeriană şi meteorologice: (5) zone ILS: pantă .extindere/distanţa orizontală de la marginile benzii pistei. autorităţilor menţionate. . . (4) zona IV: . pe lungimea de 5. la cerere. .3. . .extindere/distanţă orizontală: 15. .500 m (exclusiv zona I si zona II). direcţie . Pentru siguranţa zborului sunt obligatorii evaluarea şi avizarea de către AACR a documentaţiilor tehnice aferente tuturor obiectelor (clădiri.baza mica a trapezului coincide cu marginea benzii pistei. corelat cu prevederile Reglementării aeronautice civile RACR-SACZ (ediţia curentă). consultanţă tehnică de specialitate.1. .referinţă cota aerodromului. prin prezenţă sau funcţionare. NOTA 2: În cazul în care cota terenului în interiorul zonei I creşte cu mai mult de 45 m peste cota capătului pistei cel mai apropiat de baza trapezului.referinţa: cota aerodromului. asociată amplasamentului antenei ILS de direcţie. macarale. . coşuri de fum.000 m de la capătul benzii pistei. (2) zona II: .) care depăşesc limita de înălţime reglementată pentru zonele de referinţă considerate la paragraful 2.suprafaţa orizontală care începe de la extremitatea zonei II şi din care se exclude zona I.000 m în faţa antenei de direcţie şi 500 m în spatele acesteia. În vederea includerii şi trasării zonelor cu servituţi aeronautice civile în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului.extindere/distanţa orizontală de la marginile benzii pistei.referinţă: cota aerodromului. spre exterior. raportat la direcţia de aterizare echipată cu ILS). 4 .000 m în faţa antenei de pantă (raportat la direcţia de aterizare echipată cu ILS). 2. la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale se consideră. . . . următoarele zone de referinţă: a) pe şi în vecinătatea fiecărui aerodrom: (1) zona I: . în orice direcţie: 8. arbori etc. pe lungimea de 2.500 m pentru aerodromuri destinate exclusiv operaţiunilor VFR. pe direcţia axului pistei pentru aerodromuri destinate operaţiunilor IFR sau 8. . amenajări. atunci zona I se extinde la 25. asociată amplasamentului antenei ILS de pantă.simetrică faţă de prelungirea axului pistei.suprafaţă conică din care se exclude zona I.) amplasate în zonele cu servituţi aeronautice civile şi care. .suprafaţă trapezoidală înclinată (pantă 1:285).500 m (5.panta: 1:150 de la marginea benzii pistei.suprafaţa dreptunghiulară orizontală. 2. .referinţa: cota aerodromului.extindere/dimensiuni: ±450 m simetric fata de axul pistei. structuri.înălţimea marginii exterioare: +30 m faţă de cota aerodromului (0 m). NOTA: Marginile benzii pistei sunt la 150 m lateral de axul pistei. . .înălţimea suprafeţei: +30 m fata de cota aerodromului (0 m). precum şi a tuturor obiectivelor (instalaţii. AACR poate acorda.000m. activităţi etc.extindere/dimensiuni: 600 m lateral faţă de axul pistei. .3. în orice direcţie: 4.500 m (exclusiv zona I).înălţimea bazei mari a trapezului: +30 m faţă de cota aerodromului (0 m). (3) zona III: . Autorităţile administraţiei publice locale / judeţene responsabile şi proprietarul aerodromului vor stabili zonele cu servituţi aeronautice civile şi regimul de protecţie adecvat. CAPITOLUL II Avizarea documentaţiilor tehnice pentru obiectivele din zone cu servituţi aeronautice civile 2.evazare 15° spre exterior.extindere: de la extremitatea zonei III până la limita CTR/TMA.suprafaţa dreptunghiulară orizontală. stâlpi/piloni.

5. proiecte de execuţie/instalare etc. instalaţii de reciclare a deşeurilor etc. terenuri de aviaţie generală sau de lucru aerian permanente. (staţii de alimentare şi/sau depozite de combustibili. 2. dezvoltare sau modernizare de heliporturi. amplasată înaintea pistei. (7) alte zone de . protecţie: platformă meteorologică etc. hoteluri etc.). NDB. i) staţii de comunicaţii (radiorelee. radar. (2) În zonele limitrofe ale aeroportului (terenuri exterioare şi adiacente perimetrului infrastructurii aeroportuare): a) clădiri (locuinţe.2. c) instalare sau modernizare de mijloace de navigaţie de aeroport (echipamente/sisteme de comunicaţii. II.) care depăşesc înălţimea de referinţă [conform paragrafului 2. sonde etc.) care depăşesc înălţimea de referinţă [conform paragrafului 2.). telefonie celulară. În zona I: (1) În interiorul perimetrului infrastructurii aeroportuare: a) amenajări diverse (denivelări de teren. comunicaţii.1. k) activităţi/surse potenţiale de incendiu. reţele de radiorelee etc. e) alte obiective cu destinaţie aeronautică sau conexă.4.suprafaţa dreptunghiulară orizontală. g) gropi de gunoi.1.5. împrejmuiri etc. Zonele cu servituţi aeronautice civile aferente aerodromurilor/aeroporturilor (zonele I.000 m. (8) regiuni de . 1 la prezenta reglementare. m) lansare de focuri de artificii.caracteristici stabilite de AACR. navigaţie.extindere/dimensiuni: ±60 m simetric faţă de axul pistei. . depozite. b) construcţii/structuri (piloni.. navigaţie. (după caz). împrejmuiri metalice. asociate amplasamentelor VOR.5. j) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor de navigaţie aeriană (acţionări electrice de forţă. supraveghere). d) construcţii sau amenajări care pot obtura lămpile dispozitivului luminos de apropiere. III şi IV) sunt figurate în Anexa nr. căi ferate. Suplimentar cerinţei de la paragraful 2.3 a)(1)]. este necesar avizul AACR la documentaţiile tehnice. În zona II: (1) În interiorul perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport: 5 . d) alte obiective cu destinaţie aeronautică sau conexă.. linii electrice aeriene magistrale. . h) staţii radio (radiodifuziune. n) deschidere. aplicaţii pirotehnice etc.3 a) (1)].3 a) (1)]. depozite.suprafeţe circulare orizontale. firme/reclame luminoase etc.).). supraveghere). 2. b) instalaţii aeroportuare diverse (dispozitivul luminos de apropiere etc.. panouri publicitare metalice etc. supraveghere). p) instalare sau modernizare de mijloace de navigaţie aeriană (echipamente/sisteme de radionavigaţie. conducte pentru gaze naturale. inclusiv studii de fezabilitate. altimetru: . control (CTR. b) instalare sau modernizare de mijloace de navigaţie aeriană (echipamente/sisteme de comunicaţii. (3) În zonele limitrofe aerodromului/aeroportului (terenuri exterioare şi adiacente perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport): a) clădiri (locuinţe.). pe lungimea de 1. l) utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în sus (sisteme de iluminat.. c) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport. o) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale. explozie etc. în orice direcţie. înălţare de baloane sau aeromodele etc.(6) zona radio.) care depăşesc înălţimea de referinţă [conform paragrafului 2. d) extindere/dezvoltare de aeroport. c) construcţii sau structuri metalice de mari dimensiuni (pereţi şi/sau învelitori metalice. TMA) 2. translatori etc.dimensiuni/raza: 2. DME. sudură electrică etc.).. marker. q) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului. TV etc. f) unităţi de morărit. hoteluri etc. pentru obiective cum sunt: 2.). silozuri etc. coşuri de fum. conducte pentru combustibili solizi.000 m faţă de amplasamentul echipamentului de referinţă. e) pasaje rutiere supraînălţate.).

dar constituie obstacole locale semnificative. inclusiv stâlpii pentru iluminatul platformei. dezvoltare sau modernizare de heliporturi.). g) instalare sau modernizare de mijloace de navigaţie aeriană (echipamente/sisteme de radionavigaţie.) care depăşesc înălţimea de referinţă [conform paragrafului 2. În zona IV: a) staţii radio (radiodifuziune. conducte pentru combustibili lichizi. ateliere. e) gropi de gunoi. h) staţii de comunicaţii (radiorelee. depozite. În zona III: a) staţii radio (radiodifuziune. TV etc. hangar. telefonie celulară.). k) utilizarea de dispozitive cu fascicul laser sau de surse de lumină orientate în sus (sisteme de iluminat.).). dezvoltare sau modernizare de heliporturi. c) construcţii/structuri izolate (piloni. o) instalare sau modernizare de mijloace de navigaţie aeriană (echipamente/sisteme de radionavigaţie. dar constituie obstacole locale semnificative. hoteluri etc. f) alte obiective cu destinaţie aeronautică sau conexă. reţele de radiorelee etc. aplicaţii pirotehnice etc. silozuri etc.). coşuri de fum.). d) instalare sau modernizare de mijloace meteorologice şi de navigaţie aeriană (echipamente/sisteme de radionavigaţie. a) sisteme rutiere (pistă de decolare-aterizare..3 a) (2)] sau care nu depăşesc această înălţime.3 a) (4)] sau care nu depăşesc această înălţime. j) activităţi/surse potenţiale de incendiu. parapete antizgomot etc. panouri publicitare metalice etc. telefonie celulară.).3. translatori etc.). b) staţii de comunicaţii (radiorelee. explozie etc. d) pasaje rutiere supraînălţate. c) construcţii/structuri izolate (piloni. f) gropi de gunoi. terenuri de aviaţie generală sau de lucru aerian permanente. supraveghere). căi ferate..5. n) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale.). sudură electrică etc. dezvoltare sau modernizare de heliporturi. b) staţii de comunicaţii (radiorelee.). 6 .) şi amenajări diverse (inclusiv împrejmuiri.. coşuri de fum. c) instalaţii aeroportuare diverse. 2. telefonie celulară. căi ferate. f) deschidere. sonde etc. supraveghere). coşuri de fum. sonde etc. instalaţii de reciclare a deşeurilor etc. e) modernizare şi/sau dezvoltare de aerodrom/aeroport. terenuri de aviaţie generală sau de lucru aerian permanente. conducte pentru gaze naturale. (staţii de alimentare şi/sau depozite de combustibili. TV etc. d) unităţi de morărit. conducte pentru combustibili lichizi. conducte pentru gaze naturale. (2) În zonele limitrofe aerodromului/aeroportului (terenuri exterioare şi adiacente perimetrului infrastructurii de aerodrom/aeroport): a) clădiri (locuinţe. comunicaţii. terenuri de aviaţie generală sau de lucru aerian permanente. 2. h) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale.3 a) (2)].) care depăşesc înălţimea de referinţă [conform paragrafului 2.3 a) (3)] sau care nu depăşesc această înălţime. d) deschidere. m) deschidere.) care depăşesc înălţimea de referinţă [conform paragrafului 2. linii electrice aeriene magistrale. c) construcţii/structuri izolate (piloni. dar constituie obstacole locale semnificative. i) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.. linii electrice aeriene magistrale. sonde etc. comunicaţii.). l) lansare de focuri de artificii.4. translatori etc. b) construcţii sau structuri metalice de mari dimensiuni (pereţi şi/sau învelitori metalice.5. instalaţii de reciclare a deşeurilor etc. înălţare de baloane sau aeromodele etc. e) unităţi de morărit. reţele de radiorelee etc. i) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor de navigaţie aeriană (acţionări electrice de forţă.. p) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului. comunicaţii. platforme).. firme/reclame luminoase etc. g) staţii radio (radiodifuziune. supraveghere). împrejmuiri metalice.) care depăşesc înălţimea de referinţă de 45 m inclusiv [conform paragrafului 2. silozuri etc. b) clădiri (aerogară. depozite etc. TV etc. translatori etc.. căi de rulare.

). e) surse de câmpuri electromagnetice perturbatoare (inclusiv cabluri de transmisie programe TV). (inclusiv aeronave. c) conducte subterane diverse. conducte pentru combustibili lichizi. f) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale. parapete etc. sudură etc. e) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului. proiecte de execuţie/instalare etc. reţele de radiorelee etc. în exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice civile este necesar avizul AACR la documentaţiile tehnice. structuri şi/sau amenajări diverse (inclusiv garduri. linii electrice aeriene magistrale. e) denivelări de teren. dar constituie obstacole locale semnificative. supraveghere).5. căi ferate.. dezvoltare sau modernizare de heliporturi. d) pasaje rutiere supraînălţate.7. (după caz).5. c) împrejmuiri metalice. dezvoltare sau modernizare de heliporturi. g) alte obiective care afectează sau pot afecta buna funcţionare a sistemului ILS. conducte pentru combustibili lichizi. reţele de radiorelee etc.PMA-1 (ediţia curentă). linii electrice aeriene magistrale. pe durata operării ILS). h) activităţi/surse producătoare de perturbaţii în funcţionarea mijloacelor de navigaţie aeriană (acţionări electrice de forţă. conducte pentru combustibili lichizi. 2. animale. învelitori şi/sau împrejmuiri metalice. b) deschidere. coş de fum etc. arbori etc.. 2. c) instalare sau modernizare de mijloace de navigaţie aeriană (echipamente/sisteme de radionavigaţie. d) căi de acces/tranzit pentru (auto)vehicule. sonde etc. supraveghere). b) obiecte/structuri de orice fel (cu excepţia mijloacelor de navigaţie care nu pot fi înlăturate din motive operaţionale şi care trebuie să aibă structuri constructive şi/sau de montaj frangibile). . i) deschidere.). excavaţii etc.(1) Procedura de emitere a avizelor AACR la documentaţiile tehnice pentru obiectivele din zone cu servituţi aeronautice civile face obiectul reglementării RACR .6. f) staţii radio (radiodifuziune. k) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale. persoane etc. linii electrice aeriene magistrale.7. f) alte obiective care prin prezenţă sau funcţionare pot ecrana luminile dispozitivului sau pot afecta buna funcţionare a acestuia. d) trasee pentru autostrăzi/şosele naţionale. 2. terenuri de aviaţie generală sau de lucru aerian permanente. poduri metalice etc. inclusiv studii de fezabilitate.). g) staţii de comunicaţii (radiorelee. conducte subterane diverse. 2. În zonele ILS: a) denivelări de teren. 2. În exteriorul zonelor cu servituţi aeronautice civile este necesar avizul AACR la documentaţiile tehnice aferente oricărui obiect/obstacol (stâlp. inclusiv împrejmuiri. e) instalare sau modernizare de mijloace de navigaţie aeriană (echipamente/sisteme de radionavigaţie. conducte pentru gaze naturale. căi ferate. În zona dispozitivului luminos de apropiere: a) clădiri. c) iluminat public. f) acces/tranzit pentru (auto)vehicule. g) alte obiective care afectează sau pot afecta siguranţa zborului. comunicaţii. translatori etc. telefonie celulară.8.. Suplimentar cerinţei de la paragraful 2. TV etc. reţele de radiorelee etc. animale şi/sau persoane..). În alte zone de protecţie: a) clădiri şi amenajări diverse. firme/reclame luminoase etc. conducte pentru gaze naturale. supraveghere).) care nu depăşesc limita de înălţime reglementată. l) alte obiective care afectează sau pot afecta buna funcţionare a mijloacelor de navigaţie aeriană respective. e) canale. terenuri de aviaţie generală sau de lucru aerian permanente. coşuri de fum. d) trecere de fire/cabluri electrice (cu excepţia celor instalate pentru buna desfăşurare a activităţilor aeronautice). obiecte. b) pomi. 7 .. pentru obiective cum sunt: a) construcţii/structuri izolate (piloni. pilon. comunicaţii. 2. b) construcţii sau structuri metalice diverse (pereţi.5. j) instalare sau modernizare de mijloace de navigaţie aeriană (echipamente/sisteme de radionavigaţie.) cu înălţimea egală sau mai mare de 45 m faţă de cota terenului amplasamentului.). căi ferate.6. comunicaţii.. conducte pentru gaze naturale.5.6.

comunicaţii. autorităţile administraţiei publice locale vor întreprinde demersurile 8 . 3.9.10. (4) Prin eliberarea avizelor de specialitate AACR stabileşte. cu respectarea integrală a cerinţelor/condiţiilor stipulate în avizele respective. b) se modifică amplasamentul. obligaţii. (2) Prevederile prezentei reglementări se aplică în corelare cu prevederile RACR – SACZ. pentru asigurarea siguranţei zborului. este necesar ca procedura indicată la alin.1. (1) să fie derulată de fiecare dintre autorităţile administraţiei publice locale implicate. caracteristicile zonelor cu servituţi aeronautice civile. . potrivit normelor legale. (3) Cererile pentru avize adresate AACR vor fi însoţite de un dosar de măsurători în sistem WGS 84 având conţinutul şi forma de prezentare precizate în Anexa nr.) din zone cu servituţi aeronautice civile în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile.8. În zonele cu servituţi aeronautice civile sunt interzise amplasarea şi realizarea de construcţii. întocmită de administratorii terenurilor respective. În cazul extinderii unor terenuri de aeronautică civilă sau al deschiderii altor asemenea terenuri. c) se schimbă beneficiarul obiectivului. însoţit de o evaluare a implicaţiilor/efectelor asupra siguranţei şi securităţii aeronautice. dimensiuni/extremităţi. conform prevederilor paragrafului 2. 2. activităţi etc. 3. 3. particulare. amenajări. echipamente şi alte obiective noi.(1) AACR aprobă servituţile aeronautice civile. cu alte specificaţii tehnice şi operaţionale relevante (după caz). la cerere. în conformitate cu prevederile reglementărilor aeronautice naţionale şi/sau internaţionale aplicabile. este necesar ca autorităţile administraţiei publice locale să elibereze autorizaţiile de construire în zone cu servituţi aeronautice civile numai pe baza avizelor emise de AACR. amenajări. 2. amenajări etc.) care afectează activitatea aeronautică AACR va stabili. În cazul unor diferenţe se vor aplica totdeauna ultimele prevederi aprobate. supraveghere)..3. potrivit atribuţiilor sale legale. asupra persoanelor care locuiesc ori lucrează în zona respectivelor obiective. precum şi condiţiile de realizare/utilizare a diferitelor obiective (construcţii. AACR va acorda. 3. 3. (2) Dacă zonele cu servituţi aeronautice civile se extind peste mai multe unităţi administrativ-teritoriale. . inclusiv verificarea din zbor a efectelor unor obiective/obstacole asupra parametrilor operaţionali ai mijloacelor de navigaţie aeriană (echipamente/sisteme de radionavigaţie. fără avizul AACR. condiţiile în care se pot realiza obiectivele respective în zonele cu servituţi aeronautice. În interes aeronautic civil.7. În cazul obiectivelor care afectează siguranţa zborului şi pentru care nu s-a obţinut în prealabil.5. (5) Prin eliberarea avizelor de specialitate AACR nu îşi asumă nici un fel de răspundere privind consecinţele şi/sau disconfortul determinate de traficul aerian şi de activităţile aferente desfăşurate în zonele cu servituţi aeronautice. precum şi desfăşurarea de activităţi care afectează sau pot afecta siguranţa zborului.2. caracteristicile obiectivului şi/sau condiţiile de realizare/utilizare aprobate iniţial. (2) Procesul de evaluare/analiză a documentaţiilor tehnice şi de elaborare a avizelor pentru realizarea de obiective în zonele cu servituţi aeronautice civile face obiectul unei proceduri interne a AACR. restricţii. pentru descurajarea şi evitarea concentrării păsărilor şi animalelor sălbatice) etc. . 3. determinate de aspecte specifice. pentru obiectivele existente (construcţii. astfel încât să se asigure continuitatea zonelor respective şi unitatea regimului de protecţie instituit. avizul definitiv al AACR.(1) La emiterea avizelor de specialitate AACR va analiza documentaţiile tehnice aferente obiectivelor (construcţii. 3.2. consultanţă de specialitate autorităţilor administraţiei publice locale pentru stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a regimului de protecţie adecvat. 3. împreună cu autorităţile administraţiei publice locale implicate şi în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare. instalaţii. condiţii/posibilităţi de utilizare (inclusiv structura culturilor agricole şi modalităţile de exploatare a acestora pe terenurile limitrofe aerodromurilor.(1) Pentru declararea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi instituirea regimului de protecţie corespunzător. CAPITOLUL III Dispoziţii finale 3. amenajări. este necesar ca autorităţile administraţiei publice locale să includă aceste zone în planurile de urbanism zonale şi să integreze datele specifice referitoare la formă. măsurile necesare pentru respectarea condiţiilor de siguranţă a zborului. Avizul de specialitate al AACR trebuie reînnoit dacă: a) lucrările de construcţii-montaj nu au demarat în decurs de un an de la data emiterii avizului respectiv.6.) în zonele respective. AACR poate impune condiţii locale suplimentare. pentru siguranţa zborului. activităţi etc.4. potrivit porţiunilor de zone care îi revin. (2) La emiterea avizelor AACR pentru realizarea unor obiective în perimetrul terenurilor de aeronautică civilă este necesar acordul prealabil al administratorilor terenurilor respective.

3. instalaţii şi/sau amenajări care necesită marcare pentru zi şi/sau balizare pentru noapte au obligaţia să permită accesul deţinătorilor acestor obiective în vederea instalării. 3. Organizaţiile care administrează drumuri cu tronsoane destinate decolării-aterizării aeronavelor în situaţii speciale/de urgenţă trebuie să deţină avize AACR pentru tronsoanele cu utilizare aeronautică. 9 . întreţinerea şi supravegherea marcajelor pentru zi şi a balizajelor pentru noapte se asigură de către deţinătorii obiectivelor respective. 3. Proprietarii terenurilor pe care există construcţii.(1) Realizarea/instalarea. precum şi ziua.12.necesare pentru desfiinţarea necondiţionată a obiectivelor respective. întreţinerii şi/sau supravegherii funcţionării marcajelor şi balizajelor respective. în condiţii de vizibilitate redusă). în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare. . (2) Deţinătorii obiectivelor balizate luminos trebuie să asigure buna funcţionare şi utilizarea corectă a balizajului pentru noapte (punere în funcţiune pe timpul nopţii.11.10.

etc. amenajări. Anexa nr.zone de evaluare şi avizare de către AACR a obiectivelor noi (clădiri. instalaţii. 1 la RACR-CADT Ediţia 3/2008 Zone cu servituţi aeronautice civile aferente aerodromurilor/aeroporturilor .) - 10 .

plus patru zecimale după secundă) 6. Capul de tabel va conţine următoarele informaţii în ordinea indicată: a) Nr. anexe ale tabelului de obstacolare vor include . 2. scara şi vor acoperi zonele în care este necesară evaluarea obstacolelor.2 pentru distanţe verticale – 2 zecimale pentru praguri. TABELUL DE OBSTACOLARE. 4. de identificare corespunzător din tabelul de obstacole.3 cota la sol. 11 . Hărţile. 5. şi anul emiterii avizului acordat de AACR sau măsurători noi) d) Situaţie balizare: F / V / L / V+L / NA (fără / balizare prin vopsire / lumini de balizare / vopsire + lumini / informaţie indisponibilă) e) Coordonate pe elipsoidul WGS 84 c. FATO. minut. va furniza următoarele informaţii: 1. Coordonatele în WGS 84 ale pragurilor şi cotele raportate la sistemul de referinţă Marea Neagră 1975. f) Cote la planul de referinţă Marea Neagră 75 d.2 longitudine. primul punct va fi cel mai nordic iar poligonul va fi parcurs în sensul acelor de ceas. d. control geometric al TLOF (după caz) şi 1 zecimală în rest. Tabelul de obstacolare va fi furnizat pe suport de hârtie şi electronic cu extensie “xls”. secundă şi nici spaţii libere pentru delimitarea lor. Modul de \ntocmire al tabloului se prezintă în anexa 3. Suprafeţe de obstacolare Suprafeţele de obstacolare sunt prezentate în Cap II al prezentei reglementări. actualizat cu cel mult 3 luni înainte de data transmiterii la AACR. Distanţele verticale şi orizontale vor fi exprimate în metri cu zecimale (vezi Nota 7). curent b) Denumire obstacol c) Sursa informaţiei: P123 sau NNNN/YY sau M (tabel obstacolare precedent/nr. GENERALITĂŢI o Data la care au fost efectuate măsurătorile o Fiecare pagină va fi numerotată şi va avea inserată data la care a fost imprimată B. Tabelul de obstacolare va fi actualizat cu cel mult 3 luni înainte de data transmiterii la AACR.crt sau nr. 2.2 înălţime obstacol. Anexa nr.1 latitudine. g) Poziţia laterală faţă de axul pistei (sau prelungirea axului). Rezoluţia de publicare a distanţelor va fi: 7. b) Proiecţia obstacolelor în secţiune longitudinală şi transversală. În cazul determinării coordonatelor (orizontale şi/sau verticale) ale unui poligon. obligatoriu. următoare informaţii a) Data elaborării. 2 la RACR-CADT Ediţia 3/2008 CONŢINUTUL DOSARULUI DE MĂSURĂRORI ÎN SISTEM WGS 84 A. 8. c. C. Exemplu: nord. d. Coordonatele geografice vor fi exprimate prin zece cifre la latitudine (patru zecimale după secundă) şi 11 cifre la longitudine (cu “0” în faţă. eticheta fiecărui obstacol va cuprinde în mod obligatoriu nr. c. nord – est. h) Distanţa la ax . puncte INS. i) Distanţa pe ax (raportată la cele două praguri) NOTE: 1. 3. 7.1 cota la sol.1 pentru distanţele orizontale – 1 zecimală.3 cota la vârf. 7. Coordonatele geografice nu vor cuprinde simbolurile pentru grad. Coordonatele geografice vor avea punct între secunde şi zecimale.

. 3. c) Cerinţele de la F. RACR HA. C. Documentaţia va avea un cuprins şi va fi paginată. În cazul modificării infrastructurii de radionavigaţie se vor comunica: . J. în funcţie de tipul avizului solicitat. prima. K în totalitate. Pentru pistele la care se intenţionează operarea la CAT II/III se vor furniza elementele corespunzătoare întocmirii PATC conf. a treia şi a patra liniuţă. 12 . în măsura posibilităţilor.cota la vârf a mijlocului de radionavigaţie. Alte cerinţe: 1. Configuraţia luminilor de apropiere şi a balizajului (reprezentare grafică). L.tipul mijlocului de navigaţie. AACR poate solicita extinderea/modificarea suprafeţelor de obstacolare sau furnizarea altor date/informaţii. I. În cazul macaralelor se vor furniza coordonatele şi cota terenului punctului de sprijin precum şi lungimea braţului macaralei. N. . H. După caz. B. . Pentru studii de prefezabilitate sau studii de fezabilitate sunt obligatorii: a) Cerinţele de la punctele A. E. K. Întrucât există un număr nelimitat de situaţii pentru construcţii în zonele supuse servituţilor aeronautice AACR nu poate preciza punctual tipul informaţiilor care urmează să fie furnizat. Gabaritul echipamentelor de lucru. F. din necesităţi operaţionale.D. Pentru proiectele tehnice de execuţie. 5. căilor de rulare şi a platformelor. informaţiile solicitate se vor completa cu toate cerinţele de mai sus.performanţa tehnică şi operaţională a mijlocului de radionavigaţie. Reprezentarea grafică a marcajelor pistelor. Declinaţia magnetică rezultată din măsurători şi variaţia medie anuală. Etapizarea lucrărilor. b) Cerinţele de la D. Distanţele declarate ale pistei. 2. Toate informaţiile vor fi furnizate atât pe suport de hârtie cât şi digital. . M. Coordonatele şi cota terenului punctelor INS. Volumul de informaţii de mai sus va fi transmis în totalitate sau selectiv.evaluarea acoperirii pe care o asigură mijlocul de comunicaţie/radionavigaţie G. Acest lucru va fi posibil numai după ce proiectantul descrie succint tema proiectului. 4.coordonate geografice şi cota terenului măsurate conform RAC WGS 84.

AAAA Prag XX : NGGMMSS..z EEE.zzzz CCC. Denumire Sursa Balizat Coordonate WGS 84 Cote MN 75 Poziţia Distanţa Distanţa Distanţa crt obstacol faţă de la ax pe ax pe ax . Anexa nr.. Data efectuării măsurătorilor: DD..z J...zzzz E0GGMMSS. H. ax (m) prag XX prag YY PDA (m) (m) Latitudine Longitudine Cota sol Cota Înălţime Cota elipsoid sol (m) vârf (m) (m) (m) 1 ..zzzz E0GGMMSS..zzzz Prag YY : NGGMMSS.z K.LL..z L / V+L / NA 13 . 3 la RACR-CADT Ediţia 3/2008 TABEL OBSTACOLE AEROPORTUL . P231 / F / V / NDDGGMM.z DDD.zzzz cota MN 75: AAA..zzzz E0GGMMSS.z ...zz m cota MN 75: BBB.z FFF...zz m Nr.