You are on page 1of 24

iraultzen

LABen aldizkari nazionala 157. alea 2010eko uda


ZUZENDARIA:
Sonia González
ALTERNATIBA INDARTZERA GOAZ
ERREDAKZIO BURUA:
Aiora Imaz Euskal Herriko enpresak hustu eta kaleak bete genituen langileok ekainaren
29an, Madriletik inposatu nahi diguten lan erreformari erantzuteko. Erreforma
DISEINUA ETA MAKETAZIOA:
hau ezin da ulertu eraso isolatu moduan, Sarkozyk “kapitalismoa berreraiki”
Fidel Linazisoro
behar zela esan zuenean, erasoaldi oso bat zeukaten buruan, apurka argitzen
INPRIMAKETA: ari direna.
mccgraphics-elkar
Baina euskal langileok eman dugun erantzuna ere ez da zerbait isolatua izan.
LEGE GORDAILUA: Greba orokorra ez da zerbait testimoniala izan. Erantzun garbia izan da gure
SS. 734-77 eskubideen defentsan, baita jokabide eredugarria ere, beste eredu bat eraikitze bidean emandako erantzune-
tik haratago doan apustua egin dugu. Aldaketaren aldeko jarrera indartuz doa eta dudarik ez dago botere
IRAULTZEN ALDIZKARIAREKIN
ekonomikoaren erasoaldia areagotu nahi duten heinean langileon erantzuna eta borrokak ere areagotu egin-
KONTAKTUAN JARTZEKO:
go direla.
Pokopandegi, 9, 2. Donostia 20018

TELEFONOA: Fronte nagusiak daude zabalik: enplegua, sektore publikoa eta babes soziala ezereztu nahi dituzte. Azken
943 32 64 67 / 943 22 44 00 mehatxuak plazaratuak dituzte jadanik: kopagoa, pentsioen murriztapena, negoziazio kolektiboaren errefor-
ma. Hitz bitan esateko, langileoi lapurtu, bai ondasuna, bai eskubideak, bai eta hauek defendatzeko tresnak
POSTA ELEKTRONIKOA:
iraultzen@labsindikatua.org ere.

BAIONA Lan erreformaren helburuetako bat enpresariei botere gehiago ematea da, negoziazio kolektiboaren gainetik
Coursic Karrika, 13. 64100. langileon baldintzak aldatzeko eskumena oparituta. Esan genuen negoziazio kolektiboaren kontrako eraso
Tlf: Ipar EHtik 05 59 59 50 20
Hego EHtik 00 33 559 59 50 20 garbia zela hau, baina, horrekin pozik ez eta negoziazio kolektiboa bera ere “erreformatu” nahi dute oraingo-
an, hau da, langileok geure eskubideak defendatzeko daukagun tresna bakarrenetarikoa txikitu nahi dute.
BILBO
Errekalde Zumarkalea, 62, behea. Honela, herrialde edo erkidegoko hitzarmenak indargabetzeaz edota ultraaktibitatea deusezteaz ari dira hitz
48010 egiten. CCOO eta UGTren oniritziaz langileon lan baldintzak prekarizatzen eta negoziazio esparru propioaren
Tlf: 94 470 69 00
kontrako erasoa prestatzen ari dira.
DONOSTIA
San Blas, 1 behea. 20013
Tlf: 943 22 44 00 Alternatiba bakar moduan, gezurren bitartez langileon kontrako erasoak planteatzen dituztenei, bestelako
GASTEIZ alternatiba badagoela esaten diegu guk, gutxi batzuentzat baino, denontzat onuragarria den alternatiba,
Fermin Lasuen, 13 behea. 01001 deuseztu nahi dituzten fronte horien defentsatik eraiki behar dena, hain zuzen ere: enplegua, sektore publi-
Tlf: 945 25 58 77 koa, babes soziala, aukera berdintasuna eta erabakitzeko eskubidea.
IRUÑEA
Martzelo Zelaieta, 75 2A atea; Iwer etxea Euskal langileok argi utzi dugu zein den gure apustua, bestelako eredu bat eraikitzea, alegia. Eurek apustu
(lehengo Matesa), B3 lokala, 22 bulegoa.
31014
horren kontra egiteko ez daukate beste biderik inposaketa baino, eta guk ez dugu eredu hori erabakitzen
Tlf: 948 22 11 30 uzteko eskatzen, erabakitzeko eskubidea izan badaukagulako, eskubide hau praktikan jartzeko tresnak exiji-
tzen ditugu.

Parisen eskubide murrizketetan egiten duten ahalegin bakoitzak, Madrilen lan harreman eredua zentraliza-
tzeko eta prekarizatzeko egiten duten pausu bakoitzak erantzuna izango du Euskal Herrian. Ez dugu alternati-
ba aldarrikatzen, alternatiba indartzera goaz.
GRECIA SIGUE EN LUCHA

gogora La lucha de clases no pierde fuerza en Grecia.


Decenas de miles de personas participaron en
las concentraciones realizadas por el PAME
(Frente Militante de Todos los Trabajadores)
frente al Parlamento de Atenas, así como en

ekarri diferentes ciudades, contra las medidas que


aumentan la edad de jubilación, recortan los
salarios y las pensiones, liberalizan los despi-
dos e impulsan la flexibilidad laboral.

dua dagoen erreformari. LABek


aspaldi aldarrikatu zuen bezala, >CUSTOMER WORKS, LUCHA POR
orain ere hezkuntza unibertsala, LA SUBROGACIÓN
kalitatekoa, doakoa eta euskaldu- Customer Works, empresa dedica-
naren alde egin behar da. da a la atención al cliente subcontra-
tada por Iberdrola, salió a concurso
>METALEKO LANGILEAK en julio de 2009, desde esa fecha
BORROKAN están en lucha para conseguir la
Metaleko langileek borrokarako subrogación de las 329 personas
indarra erakutsi dute. Lau egunez asalariadas de las cuales el 90% son mujeres que se encuentran en la
>KALITATEKOA, DOAKOA ETA greba arrakastatsuak burutu más absoluta precariedad con salarios de 800 euros y trabajando los
EUSKALDUNA dituzte eta metaleko hitzarmen fines de semana. Este problema no es nuevo, se repite cada 4 ó 5 años,
Azken krisia Haurreskolak duina lortu arte borrokan jarrai- no sólo en esta empresa sino en todo el sector del telemarketing, por lo
Partzuergoko langileengan eragin tuko dute. Adegiri argi utzi diote que reivindican un convenio autonómico donde se reconozca la subro-
handia izaten ari da; hala, sortu metaleko langileek ez dutela gación.
zenean zituen bi helburuak –alde beraien lan baldintza eta soldate- La situación de los miembros de la plantilla empeoró el 12 de mayo de
4>5 batetik lana eta familia bizitza tan atzerapausorik onartuko. 2010 cuando la empresa presentó un ERE en el Gobierno Vasco, para
uztartzea eta bestetik 0-3 urte Patronala eroso zegoen proboka- las 127 personas trabajadoras con contrato indefinido y proponiendo
bitarteko haurren hezkuntza zer- zio hutsa den proposamena dar el finiquito a las otras 202 trabajadoras con contrato a fin de obra o
bitzua bermatzea– lortu ordez mahai gainean jarri zuenean, ez servicio en el momento del cambio de empresa. A día de hoy las traba-
atzera egin da. Momentu honetan zuen langileen erantzun hau jadoras desconocen cuál será su futuro laboral. Después de entregar el
aldarrikapen hauek berebiziko espero, baina bere irakasgaiak informe desfavorable, tanto LAB como ELA, están esperando la resolu-
garrantzia dute, zerbitzu on bat atera beharko ditu. ción de Delegación de Trabajo. Tienen intención de hacer oír su voz y al
ziurtatu ahal izateko sindikatuak Adegik, negoziazioaren abiapuntu igual que lo han hecho hasta ahora seguirán adelante con las moviliza-
argi du langileen defentsan eta egungo hitzarmena izatea ontzat ciones y las huelgas. CCOO por su parte se ha desmarcado del calen-
haien lan baldintzen alde lan ematen duela esan arren, diskur- dario de movilizaciones al alcanzar un acuerdo a pesar de tener solo 4
egin behar dela. tso hutsean geratu da bere plata- de las 13 delegadas que forman el comité.
Azken erreformek zerbitzu publi- formaren puntu guztiak manten-
koei zuzenean eraso egiten diete, tzen baititu. Beraz, demagogiak
zerbitzuen kalitatea kaltetu eta alde batera utz ditzala eta beneta- balance de la actividad desarro- los planteamientos del sindicato
langileen bizi baldintzak okertu- ko negoziazioari ekin diezaiola llada por el área en el último como por ejemplo un sistema
rik. Beraz, Haurreskolak eskatzen diote langileek. año, analizar la próxima reforma propio de seguridad social que
Partzuergoan egindako murrizke- de las pensiones y las propuestas garantice las pensiones mediante
ten aurrean langileek beren egu- >LA ASAMBLEA DE PENSIONIS- de reducción del gasto social y una política fiscal justa y el respe-
nerokotasunetik hasita erantzun TAS HACE BALANCE servicios sociales de los diferen- to a nuestra capacidad de deci-
bat ematea ezinbestekoa ikusten El día 18 de junio se celebró en tes gobiernos. sión como trabajadores y trabaja-
dute. Horrela baino ez baitzaio Oion la Asamblea Nacional de Se valoró muy positivamente el doras y como pueblo.
aurre egingo egungo lan harre- Pensionistas de LAB. La asamblea trabajo realizado en el último Por otro lado, ante la reforma del
manen eredua aldatzera zuzen- tenía como objetivo hacer un año con el objetivo de socializar Pacto de Toledo, la reducción del
CONTRE LA PRÉCARITÉ Euskal Herria étaient présents lors du ras-
Les beaux jours sont arrivés et les touristes semblement réalisé à Arnegi mi-juin.
prennent place dans les rues des bentas. Le principal objectif de cette mobilisation
Profitant de cette affluence, pour la quatrième était de dénoncer les contrats à durée déter-
année consécutive, le syndicat LAB a orga- miné à répétition, les heures supplémentaires
nisé des rassemblements dans les bentas afin non rémunérées et les pressions subies par
de dénoncer les conditions de travail et la les travailleurs et les travailleuses, mais aussi
précarité que souffre le personnel des com- de faire connaître cette situation à la clientèle
merces frontaliers. Les représentantes et qui vient en grand nombre surtout en période
représentants syndicaux d’Ipar et Hego estivale.

poder adquisitivo de las pensio- ring.


nes y el deterioro de los servicios >KONTXAKO PASEOA
>POR LA APLICACIÓN DEL CONVENIO DE LA CONSTRUCCIÓN
sociales públicos, plantearon la AUTODETERMINAZIOAREN
El objetivo de la negociación de
necesidad de articular una ofensi- ALDE BETE ZEN
este año es la mejora de las condi-
va desde el sector de pensionistas Hamar mila lagunetik gora hur-
ciones salariales y laborales y la
que lleve a una movilización bildu ziren Donostiara ezker
creación de fórmulas que garanti-
nacional el mes de octubre y a lo abertzaleak, EAk eta Alternatibak
cen la aplicación del convenio.
largo del otoño. En estos momen- egindako deialdiari erantzuteko.
La precariedad es la tónica domi-
tos están trabajando con el objeti- Arratsaldeko 17.30 pasatxo zire-
nante en el sector de la construc-
vo de organizar una respuesta nean zabaldu zuten deitzaileek
ción, consecuencia de ello es la
masiva contra las medidas de los “Nazio bat gara. Autodetermizaioa”
tasa de accidentes graves y muer-
gobiernos y a favor de que se aldarrikatzen zuen pankarta.
tes que se producen. El convenio se incumple sistemáticamente, las
garanticen nuestras pensiones en Manifestazioaren buruak txalo
instituciones públicas lo permiten.... esta es la foto del sector. Además
Euskal Herria. artean egin zuen Ondarretatik
durante las jornadas de huelga ha habido presiones, chantajes y ame-
Bulebarrerako bidea.
nazas que hacen que el derecho a la misma no sea real.
Manifestazioa amaitu zenean,
LAB valora de forma muy positiva la lucha desarrollada hasta el
manifestua irakurri aurretik, Pel
momento, aunque sea hora de pasar a otro tipo de movilizaciones. Se
Dret de Decidir plataformako
ha hecho mucho daño a la patronal y ha servido para concienciar a la
kideak eskerrak eman zituen
gente del grave problema del sector.
Catalunyari elkartasuna adieraz-
El 21 de julio, una semana después de que LAB presentara una pro-
teagatik eta Estatua eraikitzeko
puesta que no ha tenido respuesta alguna, Adegi dio por rotas las
borrokan jarraitzeko deialdia
negociaciones alegando que éstas están bloqueadas. Tienen inten-
luzatu zuen.
ción de iniciar contactos bilaterales con los sindicatos con el objetivo
de terminar con el modelo de negociación. LAB no comparte esta
>FCC EKONOR-ALFUS,
estrategia, que nos lleva a pensar que puedan estar barajando un
>LA LUCHA NO TIENE UNA LUCHA EJEMPLAR
convenio de eficacia limitada.
VACACIONES La huelga indefinida secundada
Aunque los comedores escolares por los trabajadores de FCC
están cerrados por vacaciones, las Ekonor-Alfus que ha durado 11
trabajadoras de los comedores días ha conseguido que la direc- en el ámbito de las limpiezas LAB. Estos despidos han sido un
escolares de gestión directa de ción de la empresa cambie de industriales. Tras la firma de un gravísimo ataque a la libertad sin-
Gipuzkoa, que están sin convenio posición y readmita a cuatro de pacto de empresa con los sindica- dical de la plantilla.
desde el 2008, siguen movilizándo- los 13 trabajadores despedidos (el tos UGT, ESK y CCOO a espaldas de LAB hace una valoración muy posi-
se para conseguir la homologa- resto ha optado por negociar su la mayoría de trabajadores y traba- tiva puesto que la plantilla de
ción. Durante el mes de julio, por salida). Ekonor-Alfus es una jadoras, un día antes del inicio de Ekonor-Alfus ha demostrado con su
ejemplo, han realizado moviliza- empresa del grupo FCC ubicada un proceso electoral, la dirección lucha que se puede y se debe res-
ciones durante el torneo de la en Bedia que cuenta con 92 tra- de Ekonor-Alfus despidió a 13 tra- ponder como colectivo y defender
DonostiCup donde Auzolan, del bajadores y trabajadoras en su bajadores de los cuales 8 forma- día a día los derechos sindicales y
grupo AuzoLagun, sirve el cate- plantilla y desarrolla su actividad ban parte de la candidatura de laborales de la clase trabajadora.
gure gaiak

Alternatiba
aldarrikatzetik indartzera
2009KO MAIATZAREN 21EKO GREBA ORO- Ekainaren 29an Euskal Goizeko ordu txikietan hasi ziren elkarretara-
KORRAREKIN EMAN ZION EUSKAL GEHIEN- tze eta pikete informatiboak, eguerdian 65.000
6>7 GO SINDIKALAK KRISIARI LEHENENGO Herria gelditu egin zen herritar manifestatu ziren Hego Euskal Herriko
ERANTZUNA ETA ERA BATERATUAN AMAI- eta langileek beren hiriburuetan eta milaka izan ziren arratsaldean
TU DUTE AURTENGO LAN-URTEA ERE. herrietan egin ziren mobilizazioetan parte har-
Elkarlan honen gailurra izan da azken bi urtee- haserrea ozen eta argi tutakoak ere. Espainiar Gobernuak inposatu
tan iragarri eta salatutako erreformen kontra nahi dituen erreformen aurkako erantzunak ez
ekainaren 29an eginiko greba orokorra.
adierazi zuten zuen geldiunerik izan egun osoan zehar.
Mobilizazioak, greba egunak, manifesta-
zioak… langileria ez da erasoak nola iritsiko eman beharreko erantzunean haratago joatea. Eraso berri bat
ziren begira egon, nor bere sektorean, bere Euskal herritarrek ez diote hutsik egin Eredu aldaketarik ez badago, murrizketek
enpresan patronalari aurre egin dio, baina gehiengo sindikalak finkatutako hitzorduari. eta langileen kontrako neurrien sokak ez dute
Zapateroren Gobernuak jauzi berria egin du Ekainaren 29an Euskal Herria gelditu egin zen: amaierarik izango. Hamaika krisi sufritu ditu
hartutako azken neurriekin krisiaren kudeake- pertsianak jaitsita, ateak itxita... Langileek eredu kapitalistak eta horietako bakoitzean lan-
tan, eta horrek eskatu du langileon partetik beren haserrea ozen eta argi adierazi zuten. gileriaren gain erori da zama guztia. Oraingoan
Europako beste estatuei
La colère gronde
jarraikiz aurkeztu
zuen Zapaterok
dans les rues de Baiona
Austeritate Plana Le 24 juin à 10h30 dans les rues de Baiona la révolte était palpable.
Une semaine plus tôt, comme prévu, Eric Woerth avait remis son avant-
projet de loi sur la réforme des retraites et comme on pouvait le crain-
ere, aurreikus zitekeen bezala, kapitalari babe-
dre, ils ont décidé de reporter l’âge de départ à la retraite à 62 ans.
sa eman eta langileen eskubideak atzera eka-
La réponse ne s’est pas fait attendre, 10.000 manifestants ont
rriko dituen hainbat neurri hartuta erantzun
répondu présents à l’appel des syndicats contre la réforme. Encore une
nahi diote krisiari. Neurri hauetako bat lan
fois les citoyens et citoyennes ont fait entendre leur voix, le ras-le-bol
erreforma deritzona izan da.
général a laissé place à une forte mobilisation car c’est la seule voie
Zapaterok martxan jarri duena ez da erre-
pour faire bouger les choses. Des jeunes et moins jeunes, des actifs,
forma bat gehiago, neurri andana baten
des retraités… Tous étaient présents pour empêcher cette réforme
barruan ulertu behar dugu, zerbitzu publiko
mais aussi pour faire abroger toutes les mesures concernant les
edo pentsioekin gertatu bezala. Hauek guztiek
retraites prises depuis 1993.
eredu sozialaren zutabeen kontrako eraso
On est pas dupes. La mobilisation massive prouve une prise de
zuzena suposatzen dute, “ongizate gizarte”
conscience manifeste, ils ont bien vu que derrière la campagne d’in-
moduan ezagutu dugun ereduaren bukaera
toxication pour justifier la réforme pour « sauver »  les retraites se
baitago plangintza oso honen atzean. Urteetan
cachait une réforme injuste et injustifiée. Selon le syndicat LAB cette
langileriaren borrokari esker lortutako eskubi-
réforme exclue la possibilité d’utiliser les gains de productivité pour
deak nola desagerrarazten dituzten ikusten ari
répartir équitablement les richesses et le travail, c’est un modèle dans
gara. Sektore publikoko zein pribatuetako lan-
lequel la société est vouée à jamais au productivisme.
gileria, gazte zein pentsionista, gizon zein
LAB sait que l’alternative existe, qu’il est juste question de choix
emakume… denen kaltetan eginiko erreformak
politiques : répartir autrement les richesses et le travail, créer de l’em-
dira hauek eta denek batera erantzun irmoa
ploi dans le secteur public et prendre l’argent là où il y en a, par exem-
eman diote Euskal Herriko kaleetan egin diren
ple les 30 milliards d’exonérations de cotisations dont bénéficie le
greba zein mobilizazioetan.
patronat. Aujourd’hui, plus que jamais, il est indispensable de réformer
la société actuelle pour lutter contre le chômage, pour qu’il soit possi-
Europako haizeak ble de travailler moins avec un salaire convenable et bénéficier de la
Europako beste estatuetan egin dutenari
retraite dans de bonnes conditions (à taux plein à 60 ans, 55 ans pour
jarraiki aurkeztu zuen Zapaterok Austeritate
les travailleurs et travailleuses ayant connu la pénibilité et retour à 37,5
Plana. Lehenik, Greziari inposatu zitzaion neu-
ans de cotisation).
rri gogorrak hartzea euroa arriskuan zegoela
eta bertako egoerak beste herrialde batzuk ku-
gure gaiak

Erreforma hau eredu berriak egin, Euskal Estatua sortzeko apustua Langileok bitartekoak
sozialaren zutabeen egin eta bide hori jorratzea inoiz baino pre-
miazkoagoa dela. behar ditugu gure
kontrako eraso zuzena eskubideak defendatu
Euskal Estatua
eta “ongizate gizarte” Erreformak Madril eta Parisetik inposizio eta gure etorkizuna
ereduaren bukaera da bidez iritsi dira euskal langileriarengana, baina
erabakitzeko
langileok ez gaude onartzeko prest. Herri
honek ez du Espainiako eta Frantziako
Gobernuek zer erabakiko duten zain egon nahi,
tsa zitzakeela argudiaturik. Behin eta berriro bere erabakiak hartu nahi ditu eta Euskal ditugu gure eskubideen defentsa eraginkorra
errepikatu diren kontuak dira honako hauek, Herriarentzat, bere herritarrentzat egokienak egiteko, gure etorkizuna baldintzatzen duten
neurriak hartzera behartzeko, eta batez ere, diren konponbideak martxan jarri. politika ekonomiko, laboral eta sozialetan era-
neurri horiek justifikatzeko baliatzen dituzte- Orain arte bezala Estatu espainol eta frantse- baki ahal izateko. Urteak pasa diren arren, ego-
nak. Eta hala izan da, Europar Batasuneko esta- sak inposaketaren bideari eutsi diote herrita- era berdinaren aurrean dago euskal langileria
tu guztiek norabide berdina hartu dute. rrei behar duten alternatiba ukatuz eta horren eta, hartan egin genuen bezala, langileon alda-
Lehenik Grezia eta gero Portugalen txanda izan aurrean ekainaren 29an euskal langileriak rrikapenak jaso eta aldaketa politikoaren fasean
8>9 zen, ondoren Italiak eta Alemaniak eman zuten azken erreformak salatu baino zerbait gehiago independentziari ateak zabalduko dizkion
hartuko zituzten neurrien berri. Frantziako egin zuen, alternatiba irmo eskatuz kalera mugimendua aktibatuko du LABek.
Gobernuak bere aldetik ekainaren 15ean jakina- irten zen. Alternatibari begira urratsak egin eta Bidea luzea da eta asko geratzen da aztertze-
razi zuen erretretara joateko adina 60 urtetik mugimendu independentista indartuz Euskal ko eta eztabaidatzeko; dena den, krisiaren
62 urtetara atzeratuko zuela. Estatua sortzera eramango gaituen bidea alda- aurrean LABen lehentasuna beti da langileen
Egoera honek irakurketa bakarra du: kapita- rrikatu behar dugu. Aurrera jo behar dugu, lan- eskubideak babestea kapitalaren erasoen aurre-
lismoaren baitan langileen eta herritarren gileon aldarrikapenak jasotzetik haratago an eta, horretarako, politikak aldatuz eredu
eskubideak defendatzea eta ziurtatzea ezinez- proiektu berri bat eraiki behar da independen- berri baten oinarriak jartzen hastea besterik ez
koa da, beraz, botere ekonomikoari aurre egin tziari ateak zabalduko dizkiona. dago. Orain alternatiba badagoela aldarrikatze-
ahal izateko, eredua bera jarri behar da auzitan. Duela 16 urte markoa agortua zegoela baiez- tik alternatiba eskaini eta indartzera jauzi egite-
Ekainean egindako ekitaldi eta mobilizazioetan tatu ahal izan zuten euskal langileek. Hura kri- ko unea da; hori da Euskal Herriak behar
LABek argi utzi nahi izan du Euskal Herrian sitik ateratako ikasgaia izan zen eta gaur gure duena, eta hori euskal langileriaren eskutik eto-
independentzia eta sozialismoaren alde urrats kezka baieztatu da. Langileok bitartekoak behar rriko da.
Una reforma en beneficio de los intereses empresariales
La reforma laboral no es una medida aislada, sino que obedece a la generalización de la indemnización a 20 días por año, producién-
una lógica política que se sitúa en las coordenadas más clásicas del dose así un abaratamiento drástico del coste del despido.
neoliberalismo. Y lo hace como segundo plato, después de la apro- A ello hay que añadir que una parte de la indemnización, 8 días
bación de un paquete de medidas de ajuste económico, supuesta- por año, será a cargo del Fogasa, al menos hasta 2012, en que está
mente dirigidas a reducir el déficit, que incluyen la reducción sala- prevista la puesta en marcha de un Fondo de capitalización (modelo
rial a los empleados y empleadas de las distintas Administraciones austríaco), figura próxima a la previsión social complementaria cuya
Públicas y la congelación de las pensiones. financiación y funcionamiento serán muy problemáticos.
Estas medidas de ajuste, así como la propia reforma laboral, han Por otro lado, la reforma extiende el colectivo de trabajadores y
sido insistentemente exigidas por los organismos financieros inter- trabajadoras destinatario del contrato de fomento de la contratación
nacionales y por los principales socios de la Unión Europea. Se trata indefinida hasta hacerlo casi universal. Su indemnización reducida a
de “ganar la confianza” de los mercados y para ello se deben recor- 33 días por año es otra vía para abaratar el despido.
tar los derechos laborales y sociales. En cuanto a la contratación temporal, podemos afirmar que la
Esta reforma laboral da continuidad a la progresiva degradación precariedad se asienta. El contrato de obra o servicio determinado
de las condiciones laborales impuestas en reformas anteriores. Su tendrá un límite de tres años, ampliable por negociación colectiva
objetivo real no es otro que incrementar aún más el poder de la sectorial a uno más. Se desnaturaliza así un contrato formalmente
patronal en las relaciones laborales, aprovechando la crisis econó- causal, trasladando a las empresas el mensaje de que hasta los tres
mica para disciplinar y debilitar a la clase trabajadora y al movi- años, o cuatro si el convenio lo admite, todo vale. Con la reforma la
miento sindical. precariedad mantiene uno de sus refugios tradicionales, pues este
Uno de los ataques más graves perpetrados por la reforma se contrato seguirá siendo un coladero a la contratación temporal frau-
refiere al cambio en el régimen del despido. El objetivo es claro: dis- dulenta.
minuir el coste del despido para la patronal. Para ello, la reforma Por lo que respecta a la negociación colectiva, los poderes econó-
habilita varias vías. De entrada, mantiene en vigor el “despido micos y la patronal están reclamando “la reforma pendiente”. A la
express” introducido por el Gobierno del PP en la reforma de 2002. espera de lo que venga, el texto aprobado promueve la flexibilidad
Esta fórmula, que elimina los salarios de tramitación y deja las per- interna y favorece la aplicación del descuelgue salarial y la modifi-
sonas trabajadoras en completa desprotección jurídica, supone en cación de condiciones de trabajo, estableciendo la mediación obli-
la práctica seguir apostando por el despido libre, sin causa y sin gatoria en caso de desacuerdo y descartando el arbitraje obligato-
control judicial efectivo. rio. El acuerdo entre las partes, directamente o a través de media-
Además, bajo el pretexto de clarificar las causas del despido, lo dor, sigue siendo indispensable.
que se produce es una flexibilización notable en la definición de las La reforma también mercantiliza la intermediación laboral legali-
mismas, orientada a una más fácil y segura declaración de la proce- zando las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y
dencia de los despidos individuales objetivos y a la aprobación de amplía el campo de actuación de las ETT a trabajos de especial
los ERE en los despidos colectivos. El resultado de la operación será peligrosidad para la seguridad y salud.
elkarrizketa Jagoba Zulueta eta Zaloa Ibeas de la Cruz

Jagoba Zulueta Zaloa Ibeas de la Cruz


Euskara Idazkaria Emakume Idazkaria
10>11

“Ez bagara gu hasten eraldaketak


egiten oso zaila izango da beste bizi
esparruetan eragitea”
Lan-urte honetan krisiari erantzun irmoa ematea izan da sindikatuaren lehentasun nagusia, baina ez ditu horregatik LABek alde
batera utzi orain urte batzuk finkatutako helburu estrategikoak, nagusiki, emakume eta gizonen arteko berdintasuna erreala izan-
go den jendarte euskalduna eraikitzea. Euskal Estatuaren aldeko apustuan bi puntu hauek gako garrantzitsuak izango dira.
Jagoba Zuluetak, Euskara Idazkariak, eta Zaloa Ibeasek, Emakume Idazkariak, sindikatuak martxan jarri dituen plan estrategikoen
berri eman digute, besteak beste, aurreko planei esker egindako aurrera pausoak eta datozen urteetarako erronka berriak azaldu
dizkigute.
“Sindikatuan eta enpresetan
emakumeen partehartzea
bultzatzen jarraituko dugu”

Emakumeek bizi duten egoeraren diagnostikoa Krisiak nabarmen eragingo du honelako dina-
egin zenutenean zer gabezi ikusi zenituzten? mikak martxan jartzeko orduan.
Noizbehinka beharrezkoa da geldiune bat egin eta Badakigu krisiarekin emakumezkoon egoerak oke-
zer lortu dugun eta hutsuneak non dauden ikustea. rrera egin duela, horregatik LABek emakumezkook
Diagnostikoa egiteko orduan ohartu gara sindikatu ditugun arazoak azalarazten jarraitu behar du
barruan aldaketa asko gauzatu diren arren, enpre- oraindik ere ezkutatzen diren gauzak baitira. Beraz,
sara begiratzean hutsune eta desorekak handiak gure estrategia finkatu eta egoera hauek aldatzera
direla. Enpresetan emakumeak aktibatzen indarra begira indartu behar du gure ekintza sindikala.
jarri behar dugu esparru horietan baitago hutsune
Emakumeek geroz eta leku gehiago dutela sin- nagusia. Adibidez, emakume delegatu asko zerbi- Hau bigarren plana da, zein dira aurrekoareki-
dikatuan argi dago, baina haratago joan behar tzuetatik datoz eta sektore horretan oso zaila da ko ezberdintasunak? Ze helbururekin jarri
da. borrokak aktibatzea, beraz, gogoeta berezi bat egin duzue martxan?
Lehen aukera berdintasun plana martxan jarri behar dugu emakume horien eta sindikatuaren arte- Bigarren planarekin barne mailan egindako ibilbi-
genuenetik sindikatuko egituretan emakumeen par- ko lotura bermatu eta borrokarako estrategia dea sendotu nahi dugu eta kanpo interbentzioari
tehartzea handitzea lortu dugu, baina lan munduan eskaintzeko. begira ekintza sindikalean zeharkakotasuna txerta-
erreparatzen dugunean desoreka nabarmena da. tu eta lan munduan emakumeen eskubideen defen-
Plan berriarekin lan arloan jauzi bat egin eta sindi- Lan munduan emakumeen egoera kezkagarria tsan aurrera pausoak egiteko lanketa burutuko
katuan bertan emakumeen parte hartzea bultzatzen da, legeak badaude baina lege bezain bat hu- dugu. Lehen planarekin kontzientziatze lana egin
jarraitu nahi dugu. tsune. zen eta bigarren honekin gure interbentzioetan
Honen adibide argiena enpresetako aukera berdinta- aukera berdintasunari begira urratsak egingo ditu-
Honelako planen bidez jarriko ditugu eraiki sun planak dira. Legeak badaude, baina horien apli- gu.
nahi dugun jendartearen oinarriak? kazioari begira ez da inolako jarraipenik egiten, eta
Hori da helburua. Planen bidez sindikatu barruan gainera, ez aplikatzeak ez dakar inolako ondoriorik Esplikatzen ahal diguzu praktikan zer urrats
eragin eta jendarte eredu berri baten aldeko urra- enpresarientzat. Honek agerian uzten du berriro ere egingo diren eta zer medio jarriko diren horre-
tsak egiten joan nahi dugu. Plana gure estrategia emakumeok behar ditugun aldaketak gauzatzeko tarako?
sindikalean kokatu behar dugu, horrek gauzapena estrategia eraginkor eta integralak falta direla. Lehenik eta behin, aukera berdintasun batzorde bat
izan dezan lan munduari begira eta jendartean oro sortu da. Horrez gain, plana sindikatuko eguneroko
har. lanean txertatu dugu. Hori dela eta, negoziazio

Ezinbestekoa deritzozue LABek defendatzen


“Enpresetan emakumeak kolektiboaz gain datorren urteko hauteskunde sindi-
kalak oso garrantzitsuak izango dira emakumeak
duen jendarte eredua eraikitzeko aldaketak
etxetik hasteari.
aktibatzen indarra jarri sindikatuko dinamikekin eta ildoekin identifikatu
eta beren enpresetan landuko den ekintza sindikale-
Etxetik hastea geure buruarekin eta borrokarekin an aktibo izatea lortu nahi badugu.
koherente izatea da. Guk geuk ez badugu egiten, oso
behar dugu esparru Honekin batera, garrantzia ematen diegu enpreseta-
zaila izango da beste bizi esparruetan eragitea. ko aukera berdintasun planei, gabezia asko dituzte-
Azken batean, emakumeok bizi esparru guztietan horietan baitago hutsune la baderitzogu ere, uste dugulako tresna horiek era-
ditugu oztopoak eta hein horretan guri ere badago- bili behar ditugula enpresa barruan sortu nahi
kigu urratsak egitea. nagusia” ditugun baldintzak gauzatzeko.
elkarrizketa Zaloa Ibeas de la Cruz eta Jagoba Zulueta

“La normalización del euskara


es una inversión de futuro”

Has querido responder a las preguntas en cas- La normalización del euskara ha sido y es una
tellano, ¿por qué? de las reivindicaciones más importantes del
Tendemos a pensar que la normalización del euskara sindicato, ¿con este nuevo plan LAB quiere dar
demanda hablar en euskara de los temas de euskara, un nuevo paso?
y no es así. La normalización incluye a todos y todas, Así es. Hace diez años LAB puso en marcha el pri-
y en el proceso la información y comunicación ha de mer plan estratégico de normalización lingüística. El
desarrollarse como el resto de los temas. Es preferible plan buscaba dar los primeros pasos tanto en la eus-
para la normalización del euskara responder a esta kaldunización del sindicato como en la activación de este plan al mundo del trabajo. Deberéis hacer
entrevista en castellano y que se responda en euskara una línea de trabajo en el mundo laboral. Y es lo frente a realidades muy distintas.
en otro tema, que hacerlo al revés. que hemos hecho. Con este tercer plan hemos plante- La situación del euskara varía en función de las rea-
ado un punto de inflexión en el quehacer interno de lidades sociolingüísticas que existen y de los ámbitos
12>13 ¿Cómo valorarías la situación del euskara y la este sindicato que busca funcionar y desarrollar su de actuación como pueden ser el sector público y pri-
evolución que ha tenido en los últimos años en día a día en euskara y dar un salto para realizar vado. De todas formas, el reto es el mismo: conseguir
el mundo del trabajo? una acción sindical efectiva que nos lleve a dar pasos que los trabajadores y trabajadoras puedan realizar
Es de extrema gravedad. La realidad nos muestra reales hacia la normalización del euskara en el su labor en euskara.
que son una minoría las personas que trabajan en mundo laboral.
euskara, son minoritarias las relaciones laborales que De un punto de vista más practico, ¿qué traba-
se realizan en euskara y no hay ninguna política efi- ¿En los procesos como éste es importante jo se realizará en las empresas?
caz dirigida a cambiar esta situación. Es más, hoy en empezar desde casa? LAB realizará una acción sindical dirigida a la eus-
día la mayor regresión se está produciendo en el sec- La coherencia interna es importante porque es noto- kaldunización del mundo del trabajo. Defenderemos
tor público. Después de 30 años de lucha para trans- rio que un sindicato que no es capaz de euskalduni- los derechos lingüísticos de las personas trabajadoras,
formar los servicios públicos en instrumentos euskal- zarse tampoco podrá euskaldunizar el mundo labo- el derecho a aprender y trabajar en euskara, mante-
dunes, nos encontramos con que, lejos de conseguir ral ni cambiar Euskal Herria. ner relaciones laborales en euskara e impulsaremos
apuntalar unos mínimos, los gobiernos plantean planes de normalización.
medidas que desmontan todo lo conseguido. LAB tiene intención de ir más allá y extender
La crisis actual y el bloqueo de la negociación
El sindicato reivindica que la alternativa que colectiva serán dificultades añadidas que se
necesita Euskal Herria es posible, ¿es el “la crisis es una excusa deberán superar para alcanzar la normaliza-
momento de poner las bases de una política ción del euskara.
lingüística? para llevarse por delante Para la patronal la crisis es la excusa perfecta para
Se están definiendo las políticas del futuro también llevarse por delante todos los derechos de la clase tra-
en materia lingüística. Hace 30 años se definieron
políticas lingüísticas que han demostrado ser un fra-
todos los derechos bajadora, también los lingüísticos. Está claro que la
negociación colectiva tendrá otros ejes, pero LAB no
caso. Ahora tenemos la oportunidad de poner nuevas
bases y esas bases tienen que tener en cuenta los
lingüísticos de los traba- renuncia a que los derechos lingüísticos queden reco-
gidos en los convenios. La normalización del euskara
derechos lingüísticos de los trabajadores y trabajado-
ras y el euskara como lengua oficial.
jadores y trabajadoras” es una inversión de futuro y para ello cualquier con-
texto es bueno.
Plan estrategikoak,
borondatea ez baita nahikoa
Euskara lehentasunezko hiz- Balantze positiboa
kuntza eta emakumeen eta gizo- Plan estrategikoak epe luzean garatu beharreko aldaketa eta ego-
nen arteko parekidetasuna errea- kitze prozesua gidatzeko diseinatuta badaude ere, dagoeneko
litate izango dituen Euskal Herria emaitzak agerikoak dira. Lorpen nagusienetarikoa izan da euskara
eraikitzea izan da LABek bere eta aukera berdintasuna eguneroko zereginetan kokatu eta erron-
sorreratik hartutako konpromisoa. ka iraunkor bilakatzea, jendearen borondate onari lotuta egotetik
Urteetan behar hauei era bolunta- zeregin bilakatzera pasa da. Hau aurrera pauso oso garrantzitsua
ristan eta pertsonen sentsibilita- izan da, honi esker lortu baita jauzi berri bat egitea eta beste
tearen arabera aurre egin zaie, maila batzuetan eragitea irizpide eta arau zehatzak finkaturik.
baina denborak erakutsi du sindi- Euskarari dagokionez, plan estrategikoei esker lortu da, besteak
katuko eguneroko praktiketatik at beste, Euskara Idazkaritzaren sorrera, zuzendaritza organoek eus-
geratzen diren erronkei modu kara hutsean funtzionatzea, sindikatuko kideen euskalduntzerako
horretan erantzun egonkorrik programazio iraunkorra zehaztea, egoitzetan euskararen erabilera
ematea ezinezkoa dela. bultzatzeko taldeak sortzea. Euskararen egoerak onera egin duen
Borondatea ez da nahikoa estrategia zehatz bati lotua ez badago. bezala emakumeen parte hartzea sindikatuan nabarmen aldatu
Horretarako, sindikatuak finkatu dituen hainbat helbururi modu da plan estrategikoen aplikazioaren eraginez. Kasu honetan ere
ordenatu, antolatu eta egonkorrean erantzuteko, alegia, jarri ditu idazkaritzaren sorrera aurrera pauso handia izan da, baina sindi-
martxan plan estrategikoak. Tresna hauek urteetako funtziona- katua ez da horretan geratu, denborarekin zuzendaritza parekidea
mendu boluntaristak ekarri dituen gabezia eta akatsei erantzutea izatera iritsi da LAB eta hizkera ez sexista erabiltzeko konpromi-
dute helburu. soa ere hartu du, besteak beste.
Erronka hauek sindikatuari bere osotasunean eragiten die, Barne mailan aurrera egin dela
antolaketari, funtzionamenduari, izaera ideologikoari zein buru- ukaezina da, baina honelako pro-
tzen den ekintza sindikalari. Hau horrela, hartzen diren erabakiak zesuek lanketa luzea eskatzen
aurrera eramateak kide guztien partehartze eta inplikazioa eska- dute. Sindikatuak orain arte jorra-
tzen du, alde batetik lan munduan errotuta dagoen egoera azala- tu duen bidea positiboa izan bada
raziz, eta bestetik aldaketak bideratzeko eragile bilakatuz. Denok ere, jauzi berriak egiteko unean
parte hartuta baino ez da posible izango urrats egonkorrak egitea. gaude, oinarriak sendotu eta lan
Sinplea dirudien arren, prozesu luze eta konplexua da oso. mundura zuzendutako lanketa
Lehenik eta behin agerian utzi behar da urteetan egin den lanketa berezia egin behar da orain.
motz geratu dela, hau da, ohartu behar gara euskalduntzea edo Datorren ikasturteko hauteskunde
aukera berdintasuna lortzeko lanketa boluntarista edo iniziatiba sindikalak eta negoziazio kolekti-
indibidualak ez direla nahikoa, honelako gaiek bestelako funtzio- boa baliatuz, sindikatuak indar
namendu bat eta sindikatuko kideen aldetik ahalegin berezia berezia jarriko du lan mundua eus-
eskatzen dutela. Hutsuneak eta beharrak agerian geratu ostean, kaldundu eta gizon eta emakume-
diagnostikoa egin behar da martxan jarriko den planak errealita- en arteko aukera berdintasuna
teari ahalik eta hobekien erantzun diezaion. Eta, azkenik, plana errealitate bilakatzeko bizi esparru
diseinatu behar da eginbehar zehatzekin eta batzorde batean aur- guzietan.
keztu onartua izan dadin.
VS.
regresividad VERSUS progresividad

El sistema fiscal es uno de los principales instrumentos de redistribución de la riqueza. Para que dicha redistribución se
realice de una forma justa es necesario que el sistema sea progresivo, es decir, que cada cuál pague en función de su
nivel de renta. Sin embargo, tdoso los pasos que se van dando van en el sentido contrario.

Es el momento de subir impuestos. Ya Durante los años de bonanza econó-

diote... lo han dicho la comisión Europea, la


OCDE o el FMI. Todos los millones
que se han regalado a los bancos para
diogu... mica se ha ido conviertiendo el siste-
ma fiscal en algo cada vez más regre-
sivo. El resultado es un sistema que
<14 su rescate de algún sitio han salido y ahora habrá que reponerlos. Para eso premia a las rentas de capital y castiga a las rentas del trabajo.
tenemos impuestos, ¿no? Además, todos tendremos que hacer un esfuerzo, Ejemplos de esto son la eliminación del impuesto de patrimonio o las suce-
hasta los ricos. De momento los bancos ya han aportado su granito de sivas bajadas del impuesto de sociedades y el aumento de deducciones y
arena: se han sometido a un test de estrés, del cual, como no podía ser de bonificaciones para las empresas.
otra manera, no han dado muestras de estar demasiado nerviosos ni estre- El IRPF (el impuesto sobre la renta) se ha convertido en un impuesto prácti-
sados. camente sólo para las rentas del trabajo que son, además, las únicas que tri-
Eso sí, habrá que mirar muy mucho cuáles son los impuestos a retocar. Por butan en una escala variable, es decir, en mayor porcentaje quien más gana.
ejemplo, sobre el impuesto de patrimonio ya dijo Zapatero en su momento Las rentas de capital tributan de forma separada y a un porcentaje fijo y muy
que incide desigualmente en el tratamiento fiscal, porque recae sobre todo reducido.
sobre las clases medias, pero no sobre las altas, que tienen diversos instru- Es cierto que quienes más tienen pueden eludir pagar impuestos fácilmente,
mentos y fáciles mecanismos de elusión. pero esto es un fraude permitido por ley, ya que, por ejemplo, las grandes for-
Si defraudan, pues mejor quitarles los impuestos. Es mucho mejor subir el tunas se disfrazan como sociedades de inversión colectiva (SICAV) y tributan
IVA, que eso sí que es igualitario. Todos pagamos igual y punto. Ya lo dice a un irrisorio 1%.
Miguel Sanz: A todos nos toca ahora ser más pobres, y puedo garantizar que El mensaje que nos lanzan es claro: cuando se reducen impuestos al capital,
no pasa nada. es porque tal bajada favorece y estimula a la economía (aunque se les olvida
El impuesto de sociedades tampoco parece, según Carlos Aguirre, que sea mencionar que es la economía de unos pocos); cuando se suben impuestos
el momento adecuado para retocarlo al alza. Ya sabemos que todo lo que que cargan sobre quienes tienen menos ingresos, como por ejemplo el IVA,
sea dar facilidades a las empresas es por el bien de todos, eso es lo que favo- es porque es imprescindible para sostener los servicios públicos (hay que
rece y estimula la economía, crea riqueza y redunda en nuestro bienestar. recordar que la población con rentas más bajas dedica un porcentaje mucho
De todas formas, como decíamos al principio, es necesario tocar el tema de mayor de sus ingresos a comprar bienes necesarios para vivir).
la fiscalidad. Como dijo Patxi López, no se pueden tener servicios nórdicos Es necesario reordenar el sistema tributario y basarlo en criterios de genera-
con impuestos africanos. Y bueno, si unos tienen que pagar más que otros lidad, igualdad y progresividad fiscal. Y para esto es indispensable contar con
por estos servicios también es normal. Quienes tenemos más capacidad una capacidad normativa plena sobre el conjunto de impuesto directos e
económica preferimos ir a Houston antes que a Osakidetza, que para algo indirectos. Esta es la única manera de construir una alternativa fiscal justa y
podemos pagárnoslo… solidaria.
errepor gaia

15>

La ONCE,
Una de las consecuencias de la guerra son
las dificultades con las que tienen que vivir las
personas más necesitadas, entre ellas, quienes
tienen alguna discapacidad. Aunque el fran-
quismo consideraba el juego moralmente
reprobable, firmó el decreto fundacional de la

un cupón sin premio ONCE, lo que unificó las diferentes asociacio-


nes de y para personas ciegas existentes hasta
el momento, y posteriormente estableció el
cupón pro-ciegos como alternativa a la mendi-
cidad. Así nació la ONCE en el año 1938,
Muchas son las personas que en alguna ocasión han durante la contienda civil, cuando el Gobierno
comprado el cupón de la ONCE, pero pocas conocen su Provisional Nacional tenía su sede en Burgos.
Esta situación se mantuvo durante años y
historia y lo que se esconde detrás de esos 5 dígitos. lo que en un primer tiempo era provisional se
Creada durante el franquismo la ONCE se ha convertido convirtió en permanente. Poco a poco la ONCE
se fue extendiendo. Después del franquismo
en la única alternativa para las personas ciegas o con no se cuestionó este sistema e incluso se plan-
deficiencia visual grave. teó como salida general de empleo para un •••
errepor gaia

ARP

La ONCE, plus qu’une


simple loterie

Il est courant de voir dans les rues d’hego Euskal


Herria et de l’Etat espagnol des personnes non-voyan-
tes vendre des tickets de loterie de la ONCE, cepen-
dant, vous ètes peu nombreux à savoir ce qui se cache
conjunto más amplio de personas con discapa- den desarrollar determinadas actividades en
derrière les cinq chiffres du ticket. La ONCE a été créée
cidad a partir de los años 80 y 90, hasta tal igualdad de condiciones o que necesitan que el
durant le franquisme pour faire face aux besoins qui
punto que durante este periodo se duplicó la puesto de trabajo se adapte a su carencia. Estas
ont surgi durant la Guerre Civile et pour que les per-
plantilla. últimas, en su mayoría, no tienen empleo.
sonnes non-voyantes aient une alternative à la mendi-
La marginación es sinónimo de peores con-
cité.
Leyes que no se aplican diciones, de falta de control público y de corrup-
Les années sont passées, mais avec la fin du franquis-
Aunque exista la “ley de integración social de ción. Esto se confirma en la ONCE. El colectivo
me et la mise en place des nouvelles institutions, ce
minusválidos”, ésta es una ley retórica, la reali- de trabajadores y trabajadoras de esta empresa
système n’a pas été remis en cause, niant ainsi toute
dad muestra que del conjunto de personas con está al margen del mundo productivo y vincula-
possibilité d’intégrer les personnes malvoyantes dans
discapacidad el 80% no dispone de ningún tipo do a la evolución de un juego de azar. Durante
les entreprises. D’autre part, les lois existantes sont
de empleo y, entre quienes trabajan, un 85-90% años las personas con deficiencia visual han
simplement rhétoriques, le patronat connaît mille et
lo hace en centros especializados. Aunque las tenido aseguradas unas condiciones de trabajo
une façon de les contourner et les chiffres le prouvent :
empresas estén supuestamente obligadas a que les permitían sobrevivir, pero la desapari-
seulement 20% des personnes handicapées travaillent
cumplir con un cupo de personas con discapaci- ción del monopolio de la ONCE en los juegos de
et 90% d’entre eux le font dans des centres spéciali-
dad, pueden obviar dicho
sés comme la ONCE.
cupo de contratación directa
Malheureusement, bien souvent, la marginalisation est
mediante subcontrataciones El 80% de las personas con
synonyme de mauvaises conditions de travail et de
a centros especiales de
corruption et plus encore en période de crise. Ceci se
empleo. discapacidad no dispone de ningún tipo
confirme à la ONCE, des salaires de 650 euros et des
La discapacidad es un
contrats déterminés à répétitions sont monnaie cou-
concepto muy difuso, pues- de trabajo y, entre quienes trabajan, un
rante.
to que compete a personas
Face à la détérioration des conditions de travail et
en condiciones muy diferen- 90% lo hace en centros especializados
l’augmentation de la précarité, LAB a considéré urgent
tes: lo que la ley considera
de réagir afin de dénoncer et faire connaître le désarroi
como discapacidad muchas veces no supone azar y la crisis han dejado a las personas con
de ces personnes. De plus, selon le syndicat, il n’est
ninguna dificultad añadida para la persona tra- discapacidad en total penuria: se está perdiendo
pas envisageable de construire un autre modèle de
bajadora a la hora de ocupar su puesto de traba- empleo, el numero de contratos temporales
société en laissant de côté une partie de celle-ci.
jo, pero también incluye a personas que no pue- aumenta (en la actualidad es de un 20%) y están
obligadas a trabajar con salarios de 650 euros
vinculados a la productividad y no a un horario.
Las personas con discapacidad sufren direc-
tamente las consecuencias de la crisis económi-
“Para la ONCE las personas invidentes
ca porque están sujetas a una productividad
que no depende de ellas, sino de las condicio-
no somos rentables”
nes de mercado, lo que aumenta su inseguri- En la sociedad actual las injusticias son el pan de cada
dad. Además, si en época de bonanza es difícil día de las personas con discapacidad. La vida de Iñaki
la incorporación de estos trabajadores y traba- Nuño, delegado de LAB en la ONCE, es un buen ejem-
jadoras en las empresas en las mismas condi- plo de ello, ha tenido que luchar para poder trabajar en
ciones que el resto, en momentos de crisis este la ONCE y ahora lo hace para mantener su puesto de
problema queda totalmente silenciado. trabajo.
¿Desde cuándo trabaja en la ONCE?
Dar respuesta y crear alternativa A los 21 solicité por primera vez un puesto de trabajo en
A medida que las condiciones laborales se la ONCE. En balde. En aquel momento tenía una disca-
han ido deteriorando, a medida que aumenta- pacidad del 55% reconocida por la diputación y tuve
ba la eventualidad y bajaban los salarios, LAB que trabajar como autónomo vendiendo golosinas, ven-
ha visto la necesidad de dar una respuesta a diendo pan, haciendo lo que podía. Años más tarde, a raíz de unas operaciones, mi vista
esta situación a través de movilizaciones y ha fue a peor, fue entonces cuando la ONCE me contrató. Tenía 38 años.
considerado necesario crear un debate en la ¿Para las personas con discapacidad este tipo de empresas son vuestra única alternativa?
sociedad con el fin de dar una alternativa real a Hoy por hoy no existe otra salida laboral. Y, aun así, no es fácil. Desde los años 90 la
las personas con discapacidad. ONCE contrata a personas con todo tipo de discapacidades y es reticente a coger a per-
El sindicato está llevando a cabo una acción sonas ciegas o con deficiencia visual grave porque consideran que no somos rentables,
sindical –a través de movilizaciones e interpo- para dar salida al cupón prefieren tener a personas que puedan conducir, por ejemplo.
sición de demandas– con el fin de obligar a la ¿Puedes contarnos tu historia?
ONCE a cumplir con las obligaciones que tiene En la ONCE la persecución contra algunos sindicatos es total. Cuando empecé a trabajar 17>
asumidas, a mantener el empleo, a hacer des- en el 2002 militaba en LAB y lo sabían. Nunca había tenido problemas y cumplía con los
aparecer la eventualidad y los contratos discri- niveles de productividad que se me exigían, pero he visto cómo poco a poco disminuían
minatorios y a exigir un control sobre la ges- mis derechos hasta el punto que al año y medio me despidieron. Gracias a la ayuda de
tión que hace del dinero público. Además, LAB denunciamos el despido y el tribunal de Gasteiz lo consideró improcedente. La
puesto que la ONCE recibe recursos públicos, ONCE recurrió la sentencia pero el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco nos dió la
hay que incidir también en las administracio- razón y recibí una mísera indemnización.
nes y en el conjunto de la sociedad, puesto que, En el 2004 realizamos movilizaciones para que pudiera reintegrarme en la empresa y lo
si la sociedad con sus propios impuestos desti- conseguimos pero en Miranda de Ebro. Quisieron castigarme. Cuando se me terminó el
na dinero a apoyar un organismo, tiene que contrato me quedé otra vez en la calle. Volvimos a luchar y en julio del 2007, cuando
saber cómo se utiliza ese dinero y se deben cambió la dirección de Bilbo, pude retornar al trabajo.
establecer criterios políticos a la hora de gestio- Nuestra situación era cada vez peor, teníamos que organizarnos y luchar. En el 2009 nos
nar esos recursos. presentamos en las elecciones sindicales y salí elegido como delegado sindical. En octu-
Si queremos poner las bases para otro mode- bre hicimos movilizaciones para denunciar la situación de la personas trabajadoras y en
lo de sociedad, no podemos dejar al margen a noviembre me quedé otra vez en la calle. Fuimos a juicio y en estos momentos estamos
una parte de la población. La construcción esperando la resolución del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Me he quedado
nacional desde la izquierda debe dar respuesta sin nada.
al conjunto de la sociedad independientemente ¿Este tipo de situaciones son corrientes?
del sexo, del origen y también de las diferencias La situación de los trabajadores y trabajadoras de la ONCE es muy grave a muchos nive-
funcionales. Las y los miembros de LAB están les. El deterioro de las condiciones laborales es general, no existe libertad sindical y el
explicando y compartiendo este análisis con cambio social juega en nuestra contra. Lo que hace algunos años era una injusticia
todos su compañeros y compañeras y mostran- ahora parece normal.
do la realidad que sufren, con el objetivo de ¿Qué les diría a las personas que se encuentran en la misma situación?
articular propuestas que aseguren la incorpora- Tenemos que luchar unidos por nuestros derechos porque lo que estamos viviendo es
ción de la personas con discapacidad al mundo una injusticia.
productivo.
gogoan izan
“El economista
puro es al poder
AGEN
capitalista lo que
es el brujo para
el rey. El brujo
tenía que adivi- RENDEZ-VOUS LE 7 bi aldeetara iritsi da Sarkozy eta EN VERANO TAMBIÉN
SEPTEMBRE Zapateroren eskutik. Euskal herri- MOVILÍZATE
nar lo que el rey Le mardi 7 septembre, le jour où tarrei inposatu nahi dizkieten Más de 700 vascos y vascas
s’ouvre au Parlement le débat sur
quería hacer, les retraites, l’ensemble des confé-
aldaketak direla medio, langileak siguen lejos de sus familiares y
erretreta hartu ahal izateko bi amigos sufriendo la situación
después decirle dérations syndicales appelle à une urte gehiago lan egin beharko cada vez más inhumana que pro-
journée de grève et de manifesta- dute. picia la política penitenciaria de
18>19 al rey lo que tion. Il n’y a rien à négocier, la Honelako eraso batek bere neurri- los Estados francés y español. Este
seule réponse possible à cette ko erantzuna eskatzen du. verano volveremos a salir a las
tenía que hacer, attaque de Sarkozy et son gouver- Langileok ezin diegu nahi dutena carreteras y las playas para exigir
nement est une riposte de l’en-
para darle así semble de la population.
egiten utzi, gure ezadostasuna que se acabe con este espacio de
adierazi behar dugu. Horretarako impunidad y se respeten sus dere-
legitimidad a los Les travailleurs et travailleuses ne irailaren 18an sindikatuak chos.
peuvent continuer à payer pen- Baionako karrikak beteko ditu.
ojos del pueblo. dant qu’on préserve les profits de Animatu eta hurbil zaitez zu ere. ESKUBIDE ZIBIL ETA
la finance et du patronat. On ne POLITIKOEN DEFENTSAN
No es el brujo peut pas accepter un projet de loi BORROKAK EZ DU OPORRIK Irailaren 11n zita daukagu
qui veut reculer à 62 ans l’âge de
quien dicta al légal de départ à la retraite et à
Greba egunak, mobilizazioak eta Bilboko kaleetan. Adierazi EHk
manifestazioak, bide guztiak dira manifestazio nazionala deitu du
rey, sino el rey 67 ans le droit pour tous et à une onak langileen hitza entzunarazte- eskubide zibil eta politikoen
retraite à taux plein. Sur les lieux ko. Hilabeteak pasa dira, besteak defentsan “Denontzat eskubide
quien dicta al de travail, dans les syndicats, dans beste, jangela, anbulantzia, meta- guztiak Euskal Herri osoan” lelo-
les collectifs… Il faut préparer une la, telemarketing, eraikuntza edo pean. Eskubide hauen urraketatik
brujo, y el brujo riposte d’ensemble. Rendez-vous grafikagintzako langileak beren demokraziak agintzen duen egoe-
donc le 7 septembre dans les rues
legitima. El eco- de Baiona.
eskubideen aldeko borroka hasi ra berri batera heltzea du helburu
zutenetik eta ez du indarrik galdu, herri ekimen honek. Eta ekimen
nomista hace la alderantziz, asko eta askorentzat zabala osatze bidean atxikimen-
IRAILAREN 18AN DENOK oporrak iritsi diren arren kalean duetarako aukera ere zabaldu du
misma cosa.” BAIONARA mobilizatzen jarraitzeko asmoa bere webgunean:
Erreformen uholdea Bidasoaren dute. www.adierazieh.com

Samir Amin
DA
< ADI EGON
Como cada cuatro
años, entramos de
nuevo en el periodo
concentrado de eleccio-
nes sindicales. En estos
momentos de ofensiva
del capital es más
necesario que nunca
reforzar la posición de
LAB empresa a
empresa. A ese reto
debe enfrentarse toda
la militancia del
sindicato, cada cuál en
su ámbito, pero con un
mismo objetivo.
DENBORAK ESANA...

<20 Erretreta, urteekin gozatzeko


AZKEN ERREFORMEKIN KINKAN DEN ERRETRETA ereduaren oinarriak ezarri zituena, hots, langileen kotiza-
SISTEMARA HELTZEKO BIDEA LUZEA ETA GORABE- zioen bidez zuzenean ordaindu erretretak eta, honekin
HERATSUA IZAN DA. GIBELERA SO EGITEN BADUGU batera, langileek 60 urte betetakoan lana uzteko aukera
HISTORIAK ERAKUTSIKO DIGU LUZAZ ZAHARREN izan.
GEROA FAMILIAN, ERLIJIOAN EDO SOLIDARITATEAN Espainiar Estatuan, berriz, jubilazioaren eboluzioa
OINARRITURIKO ERAKUNDEEN ESKU EGON DELA. gizarte segurantzarekin lotuta egon da. Lehen urratsa
Honen adibidea Frantziako estatuan Hôtel des Invalides 1883an egin zen Erreforma Sozialetako Batzordeek langile-
(1671-1676) dugu. Eraikin hau Louis XIV erregeak eginarazi riaren ongizatea hobetu zezaketen puntuen inguruko iker-
zuen gerra-gizonei babesa emateko. keta egin zutelarik. Handik urte batzuetara herritarrak
Frantziako Iraultza arte (1789) ez da azalduko zahar eta babesteko hainbat aseguru sortu ziren, horietako bat izan
alargunen behartasunari arrapostu eman behar zitzaiona- zen langile erretiroa (1919).
ren ideia. Garai horretan, beraz, arazoa pausatu zen, baina Aseguru hauen gabeziak berehala geratu ziren agerian
bere horretan geratu zen, ez baitzen inolako erabaki oro- eta sektore ezberdinek beren mekanismoak sortu zituzten
kor eta finkorik hartu. Ondorioz, urteak aitzina joan ahala hutsune hauek gainditu nahian. Ez ziren izan frankismo
jendearen beharrek benetako erantzunik gabe segitzen garaian egindako erreforma bakarrak, 1963an gizarte segu-
zuten. rantzaren legea egin zen. Honen helburua babes soziala
1910ean Alemaniako ereduari jarraiki onartu zen legeak ziurtatuko zuen eredu unitario bat jartzea izan zen eta
65 urterekin erretreta hartzeko aukera eman zuen eta lan- honen finantziaketa oinarri hauek hartuta egingo zen:
gile eta patronalaren kotizazioen bidez finantzatu ere. banaketa, kudeaketa publikoa eta Estatuaren parte hartzea.
Garai hartako sindikatu nagusi zen CGTk (Confédération Hura beste porrot bat izan zen eta hutsuneek bere horre-
Générale du Travail) ez zituen bainan gauzak argi ikusten, tan jarraitzen zuten diktadura ostean, 1978an konstituzioa
bizi esperantza 50 urtekoa izanki hildakoentzako erretreta onartu zenean hain zuzen ere, gizarte segurantzan hainbat
zela zioen eta kontra agertu zen. erreforma egin ziren asistentzia eta gizarte-prestazioak
Azkenik, 1945eko plana izan zen egun ezagutzen dugun ziurtatzeari begira.
infoiraultzen
Cuaderno sindical
Sindicalismo internacional
rritako larrialdi egoeran fiskalita-
tearen inguruan onartutako alda-
ketak aurkezten ditugu (PFEZ,
Ondarearen gaineko Zerga,
de estivale. Pour beaucoup cette
activité vous permettra de finan-
cer une partie de vos études ou
bien de faire le lien jusqu’à la sai-
Este trabajo Sozietateen gaineko Zerga eta son hivernale. Malheureusement
publicado por BEZ), argi dago gutxien dutenei face à des employés saisonniers
el sindicato gehiago eskatzen zaiela eta alde- souvent peu informés les emplo-
tiene dos obje- rantziz, gehien dutenei mesedeak yeurs n’hésitent pas à adapter à
tivos: la aproxi- egiten zaizkiela. Honetaz gain, leur profit de nombreux articles
mación del 2010erako diru-bilketaren aurrei- du code du travail.
panorama sin- kuspena ere egiten da. Ce guide –qui cette année a
dical, sus prin- Ondorioetan, bi ideia nagusi été édité en breton– est disponi-
cipales estruc- azpimarratu dira. Batetik, iruzu- ble sur le site internet de LAB et
turas y organizaciones a la rraren kontrako borrokak lehenta- a pour but de donner quelques
militancia de LAB y explicar en sunezkoa izan behar duela, eta notions de base comme, par
qué organizaciones internaciona- bigarrenik, alternatiba fiskal justu exemple, le contrat de travail, les 21>
les participa nuestro sindicato. eta solidarioa eraiki beharra. salaires ou la durée hebdomadai-
En estos tiempos de globaliza- Aberastasunaren banaketa jus- re de travail. Ceci vous permettra
ción la clase trabajadora debe tuan oinarritutako eredua da de faire respecter vos droits face
aprender a activar luchas conjun- LABen alternatiba, eta horri begi- aux employeurs.
tas frente a las políticas neolibera- ra, fiskalitateak eta zerga-siste- Mais si vous avez des doutes
les que los capitalistas y sus mak gako garrantzitsua izango sur la légalité de votre situation
gobiernos aplican en todos los dira. ou si vous êtes en litige avec
países. Debemos aprender a votre employeur n’hésitez pas à
actuar en nuestro entorno para contacter le syndicat.
poder incidir a nivel global para Guide
que gracias a la internalización de
Droits des saisonniers
la lucha de la clase trabajadora Ordezkari berrientzako
construyamos una sociedad más
justa.
materialak

Hauteskunde sindikalen hari-


Koaderno sindikala ra, ordezkari berrientzako mate-
rialak berrargitaratuko dira.
Fiskalitatea Honako hauek izango dira: LABen
ordezkari sindikalentzako oinarrizko
Fiskalitatea botere publikoek gida, Lan-osasunaren oinarrizko
aberastasunaren banaketarako gida, Kuaderno sindikal juridikoa
duten tresna nagusietarikoa da. Comme chaque année, vous Enpresako kontratazioa eta Kuaderno
Sindikatuak argitaratu berri duen avez été nombreux à obtenir un sindikal ekonomikoa. Enpresako
lan honetan, egungo krisiak eka- emploi saisonnier durant la pério- informzio ekonomikoa.
tartea hartu

LIBURUAK
Film “J’ai (très) mal au travail”
“La maza y la cantera. Juventud
Jean Michel Carré, qui a commencé sa car- vasca, represión y solidaridad”
rière dans le cinéma militant, se nourrit Julen Arzuaga 2010, Txalaparta
depuis de nombreuses années des grands
problèmes de société, depuis la vie dans les El título de esta canción de Silvio
prisons jusqu’au statut de la prostitution. Rodríguez toma nueva connotaciones
Dans le film “j’ai (très) mal au travail” il s’at- en el libro que nos presentan Julen
taque à un problème de plus en plus évoqué Arzuaga junto al colectivo Gurasoak. La
“cantera”, tal y como se ha denominado
ces dernières années : la mutation des condi-
despectivamente por boca de políticos y
tions de travail et les conséquences, souvent, tragiques qu’elles
periodistas a esa juventud vasca llena
ont dans la vie de tous les jours. de ganas por construir un mundo de
Un montage très serré fait succéder des victimes du travail des esperanzas; y la “maza” de los jueces y
spécialistes de la question pour constituer le tableau des condi- polícías que golpea y destruye con saña.
tions de travail dans notre société. Destruction des formes de La persecución de la juventud vasca
solidarité collective, solitude et mise en concurrence des sala- queda reflejada en toda su crudeza en
riés, systèmes d’évaluation permanents et encouragement de la testimonios y vivencias compartidas,
délation, recours à des techniques de managements qui occul- contextualizada en el momento y en los
objetivos que con ella se persiguen y dimensionada en su conjunto
tent l’individu au profit de seul rendement… Voici quelque uns
gracias a un trabajo titánico de recopilación de datos nada fáciles de
des exemples exposés dans ce film.
aunar.
Jean Michel Carré met en évidence les résultats de ces poli-
<22 tiques de managements qui s’appliques désormais à tous les
No obstante, seguiremos cantando con Silvio: “Si no creyera en quien
me escucha / si no creyera en lo que duele/ si no creyera en lo que
échelons de l’entreprise et entraînent un accroissement expo- queda / si no creyera en lo que lucha. / Que cosa fuera / Que cosa
nentiel des pathologies du travail. fuera la maza sin cantera...”
Erantzunak aldizkari honetako orrialdeetan aurkituko dituzu

1. Zenbatgarren plan estrategikoa dugu martxan hizkuntza normalizaziorako?


2. Zenbat urte beteko dira aurten Allendek Txileko hauteskundeak irabazi zituela?
3. Hezkuntza unibertsala, kalitatekoa, doakoa eta ... izan behar da
4. Fiskalitate sistema ... izan beharko litzateke
5. Zein enpresaren azpikontrata da Customer Works?
6. Bankuek egin berri duten "test-a"
7. Iruzurrerako erabiltzen diren inbertsio sozietateak (siglak gazteleraz)
8. ... Zulueta, Euskara Idazkaria
9. ... sistema justua aldarrikatzeko irtengo da LAB irailaren 18an Baionako karriketara
10. Udaran gehienetan gazteek betetzen duten enplegu mota
11. Osasun sistema publikoa erasotzeko tresna, politikarien ahotik gero eta gehiago
entzuten ari garena
12. Greziako sindikatua, Muduko Federazio Sindikalaren partaidea
13. ... plana deitzen diote Zapaterok martxan jarritako murrizketa andanari
14. Helduen eta pentsiodunen azken asanblada nazionala burutu zen herria
15. Eskubide zibil eta politikoen defentsan aritzen den herri ekimena
16. Zaloa ..., Emakume Idazkaria
17. Aukera ... plana. Sindikatuaren plan estartegikoetako bat.
zure txokoa

✍✉ ✍ iraultzen@labsindikatua.org
AHOLKUAK

ELECCIONES SINDICALES

¿Están las empresas obligadas a celebrar elecciones sindicales?


Sí. Para que las elecciones sindicales puedan celebrarse es necesario que las empre-
Iraultzen aldizkaria, LAB. Pokopandegi 9, 2. Solairua
sas cuenten con una plantilla igual o superior a 6 trabajadores y trabajadoras por cen-
20018 Donostia. tro de trabajo.

¿Quienes pueden ser electores/as? ¿Y quienes elegidos/as?


Pueden ser electores todas aquellas personas trabajadoras mayores de 16 años con
Enchufismo en EuskoTren
una antigüedad mínima en la empresa de un mes.
La situación que estamos viviendo en EuskoTren es Elegibles, trabajadores y trabajadoras que tengan 18 años cumplidos y una antigüe-
inaceptable y la ciudadanía debe conocer este robo de dad mínima de seis meses.
dinero público. Nada más llegar al poder, el PSOE se ha
dedicado a dar plazas de jefe, con sueldos de 2.800€ al ¿Cuál es la fecha para determinar cuántas personas componen la plantilla?
mes y la condición de no trabajar más a turnos, a sus La determinación de la plantilla servirá de base para fijar el número de representantes
socios de UGT. El único mérito de los “agraciados” ha a elegir. La fecha para su determinación será la de la constitución de la mesa electo-
sido tener el carné del PSOE en el bolsillo. ral, una vez promovidas las elecciones en la empresa.
Y es que, cuando llegan unos gestores nuevos, eligen de
entre la plantilla a “los suyos”. Cuando cambia la direc- ¿Qué importancia tiene la constitución de la mesa electoral? ¿Cuál es su rol?
ción, los enchufados en la anterior etapa mantienen su Es uno de los pasos más importantes dentro del proceso de las elecciones, porque en
categoría hasta que se jubilan, mientras otros nuevos la misma, además de procederse a dar cuenta del calendario electoral, entregas de 23>
van siendo enchufados. Si las plazas están “ocupadas”, censos, voto por correo… se vigila todo el proceso.
no tienen ningún reparo en crear otras nuevas.
Estas costras, a modo de estratos, se van acumulando. ¿Quiénes componen la mesa electoral?
Hace veinte años, fueron los de CCOO, y todavía siguen Una o un presidente (la persona trabajadora de mayor antigüedad de la empresa), un
en su plaza de jefe. Luego llegaron los del PNV y sus o una vocal (el de mayor edad entre la plantilla) y una o un secretario (el más joven de
enchufados de ELA y ahora le ha tocado a UGT. la plantilla).
El dinero que cobran, incluidos los pluses de responsa-
¿Cuándo se realizan los calendarios?
bilidad (unos 6.000 € al año por jefe), sale de la masa
Normalmente en el mismo momento de constituir la Mesa Electoral, participando en
salarial. No hay transparencia, no sabemos cuánto
su elaboración tanto los sindicatos como las y los componentes de la Mesa.
cobra la mayoría de ellos. Esta situación nos perjudica a
En la elección de delegados y delegadas de personal, entre la fecha de constitución y
todos y todas, pues el dinero se reparte cada vez entre
la de la votación deberá transcurrir un plazo mínimo de 24 horas y un máximo de 10
más jefes, además, la credibilidad del sindicalismo días naturales.
queda en entredicho, ya que muchos de los nombrados En caso contrario, sería motivo de impugnación por infracción grave, ya que la mesa
a dedo son sindicalistas. no puede alterar los plazos mencionados
La empresa y sus socios “sindicalistas” compensan este
inmenso agujero negro amortizando plazas en estacio- ¿Dónde y cuándo se realiza la votación?
nes, lo que redunda en un peor servicio al cliente. Cada La votación se llevará a cabo en el centro de trabajo y tendrá lugar durante la jornada
vez más enchufados en las oficinas, y menos trabajado- laboral.
res y trabajadoras a pie de obra. En EuskoTren pronto
habrá más jefes que personas trabajadoras. ¿Cuándo se elige comité de empresa y cuándo sólo delegados y delegadas?
Sección Sindical de EuskoTren Se deberá constituir un comité de empresa siempre y cuando el censo de la empresa o
de cada centro de trabajo sea igual o superior a 50 trabajadores y trabajadoras.
En el caso de censos de menos personas, se eligen delegados y delegadas de perso-
nal. A plantillas de entre 6 y 30 trabajadores y trabajadoras, corresponde un represen-
tante; entre 31 y 49, 3 delegados y delegadas.
> EKIALDEKO ALEMANIAN ERABILITAKO ZIGILUA.
Aurten bete dira 40 urte Salvador Allendek Txileko hauteskundeak irabazi
zituela.
Hiru urte beranduago, Pinocheten estatu kolpearekin hasitako diktadura
latza gogoratzen dugu irailaren 11 honetan berriro ere.