You are on page 1of 8

Elektronicznie

podpisany przez
Grzegorz Paczowski
Data: 2010.11.30
Dziennik Ustaw Nr 225 — 15574 — 13:26:32 +01'00' Poz. 1466

1466
USTA WA

l
z dnia 29 października 2010 r.

v.p
o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra- 4) spółka kapitałowa w organizacji,


wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108,
poz. 908, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące 5) podmiot w stanie likwidacji,
zmiany: 6) przedsiębiorca niebędący osobą fizyczną,
1) w art. 2 w pkt 58 kropkę zastępuje się średnikiem 7) zagraniczna jednostka organizacyjna
i dodaje się pkt 59 w brzmieniu:
— do udzielenia informacji, o której mowa
„59) urządzenie rejestrujące — stacjonarne, prze- w ust. 4, obowiązana jest osoba wyznaczona
nośne albo zainstalowane w pojeździe albo przez organ uprawniony do reprezentowania
na statku powietrznym urządzenie ujawniają- tego podmiotu na zewnątrz, a w przypadku

.go
ce i zapisujące za pomocą technik utrwalania niewyznaczenia takiej osoby — osoby wcho-
obrazów naruszenia przepisów ruchu drogo- dzące w skład tego organu zgodnie z żądaniem
wego przez kierujących pojazdami.”; organu, o którym mowa w ust. 4, oraz sposo-
bem reprezentacji podmiotu.”;
2) w art. 20 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) samochodu osobowego, motocykla lub samo- 4) w art. 129 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 9a
chodu ciężarowego o dopuszczalnej masie cał- w brzmieniu:
kowitej nieprzekraczającej 3,5 t: „9a) używania urządzeń rejestrujących;”;
a) na autostradzie — 140 km/h,
5) art. 129a otrzymuje brzmienie:
b) na drodze ekspresowej dwujezdniowej —
120 km/h, „Art. 129a. 1. Kontrola ruchu drogowego w odnie-
sieniu do kierującego pojazdem:
c) na drodze ekspresowej jednojezdniowej
oraz na drodze dwujezdniowej co najmniej 1) który wykonuje przewóz drogowy
rcl
o dwóch pasach przeznaczonych dla każde- w rozumieniu ustawy z dnia
go kierunku ruchu — 100 km/h, 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2007 r.
d) na pozostałych drogach — 90 km/h;”; Nr 125, poz. 874, z późn. zm.3)),
3) w art. 78 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 2) w stosunku do którego zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że kie-
„5. W przypadku, gdy właścicielem lub posiada- ruje pojazdem w stanie nietrzeź-
czem pojazdu jest: wości lub w stanie po użyciu al-
1) osoba prawna, koholu albo środka działającego
2) jednostka organizacyjna niemająca osobo- podobnie do alkoholu,
w.

wości prawnej, której odrębne przepisy 3) który naruszył przepisy ruchu dro-
przyznają zdolność prawną, gowego, w przypadku zarejestro-
3) jednostka samorządu terytorialnego, wania tego naruszenia przy uży-
ciu:
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 ma- a) przyrządów kontrolno-pomia-
ja 1971 r. — Kodeks wykroczeń, ustawę z dnia 21 marca rowych,
1985 r. o drogach publicznych, ustawę z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks postępowania w sprawach o wykrocze- b) przenośnych albo zainstalowa-
nia, ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogo- nych w pojeździe albo na stat-
wym i ustawę z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy — ku powietrznym urządzeń reje-
ww

Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. strujących,


2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
4) który rażąco naruszył przepisy
ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
ruchu drogowego lub spowodo-
z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190, wał zagrożenie jego bezpieczeń-
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r. stwa
Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123, — należy również do Inspekcji
poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214, Transportu Drogowego.
Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97, 3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97, ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,
poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505
z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827, i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206,
Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228 Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43,
i Nr 219, poz. 1443. poz. 246 i Nr 164, poz. 1107.
Dziennik Ustaw Nr 225 — 15575 — Poz. 1466

2. W ramach wykonywania kontroli 2. Wykonując zadania, o których mowa


ruchu drogowego w zakresie, o któ- w ust. 1, Inspekcja Transportu Dro-
rym mowa w ust. 1, inspektorom gowego:

l
Inspekcji Transportu Drogowego 1) rejestruje obrazy naruszeń przepi-
przysługują uprawnienia określone sów ruchu drogowego i przetwa-

v.p
w art. 129 ust. 1 i 2, w tym również rza do celów określonych w ni-
wobec właściciela lub posiadacza niejszej ustawie obraz pojazdu,
pojazdu.”; którym naruszono przepisy ruchu
drogowego, oraz wizerunek kieru-
6) w art. 129b: jącego pojazdem, jeżeli został on
a) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie: zarejestrowany oraz dane obej-
mujące:
„b) naruszającego przepisy ruchu drogowego,
w przypadku ujawnienia i zarejestrowa- a) numer rejestracyjny pojazdu,
nia czynu przy użyciu urządzenia rejestrują- którym naruszono przepisy,
cego;”, b) datę, czas oraz określenie miej-
sca popełnienia naruszenia,
b) w ust. 3: c) rodzaj naruszenia,
— pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: d) dane właściciela lub posiada-

.go
„2) sprawdzania dokumentów wymaganych cza pojazdu lub kierującego po-
w związku z kierowaniem pojazdem i jego jazdem,
używaniem; e) numer identyfikacyjny urządze-
nia rejestrującego;
3) używania urządzeń rejestrujących, z tym
że w przypadku używania urządzenia 2) w postępowaniach w sprawach
zainstalowanego w pojeździe w czasie o wykroczenia, o których mowa
pracy urządzenia pojazd nie może znajdo- w ust. 1, prowadzi czynności wy-
wać się w ruchu;”, jaśniające, kieruje do sądu wnios-
ki o ukaranie, oskarża przed są-
— w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i do- dem oraz wnosi środki odwoław-
daje się pkt 6 i 7 w brzmieniu: cze — w trybie i zakresie określo-
„6) sprawdzenia wykonania obowiązków nych w ustawie z dnia 24 sierpnia
określonych w art. 78 ust. 2; 2001 r. — Kodeks postępowania
rcl
7) żądania od właściciela lub posiadacza po- w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
jazdu wskazania komu powierzył pojazd z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn.
do kierowania lub używania w oznaczo- zm.4));
nym czasie.”, 3) wnioskuje do zarządców dróg
publicznych, z wyłączeniem dróg
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: zarządzanych przez Generalnego
„4. Strażnicy gminni (miejscy) mogą dokony- Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-
wać na drogach gminnych, powiatowych strad, o instalację lub usunięcie
i wojewódzkich oraz drogach krajowych urządzenia rejestrującego albo
w obszarze zabudowanym, z wyłączeniem obudowy na to urządzenie, z za-
w.

autostrad i dróg ekspresowych, czynności strzeżeniem iż w sprawach doty-


z zakresu kontroli ruchu drogowego z uży- czących urządzeń rejestrujących
ciem przenośnych albo zainstalowanych naruszenia przepisów ruchu dro-
w pojeździe urządzeń rejestrujących w ozna- gowego o dopuszczalnej pręd-
kowanym miejscu i określonym czasie, kości wniosek wymaga uprzednie-
uzgodnionymi z właściwym miejscowo go zasięgnięcia opinii właściwego
komendantem powiatowym (miejskim) lub komendanta wojewódzkiego
Komendantem Stołecznym Policji.”; Policji;
4) dokonuje zakupu i naprawy oraz
7) po art. 129f dodaje się art. 129g i 129h w brzmie- wykonuje czynności wynikające
ww

niu: z bieżącej eksploatacji i obsługi


„Art. 129g. 1. Ujawnianie za pomocą stacjonar- urządzeń rejestrujących oraz obu-
nych urządzeń rejestrujących zain- dów na te urządzenia, w tym
stalowanych w pasie drogowym czynności obejmujące import da-
dróg publicznych następujących na- nych zarejestrowanych przez te
ruszeń przepisów ruchu drogowego: urządzenia oraz montaż urządzeń
w zainstalowanych obudowach
a) przekraczania dopuszczalnej pręd- w przypadku urządzeń zainstalo-
kości, wanych przez Inspekcję Transpor-
b) niestosowania się do sygnałów
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
świetlnych
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237,
— z zastrzeżeniem art. 129b ust. 3 poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474
pkt 3, należy do Inspekcji Transportu i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197,
Drogowego. poz. 1307.
Dziennik Ustaw Nr 225 — 15576 — Poz. 1466

tu Drogowego lub zarządcę drogi w art. 129g ust. 1 lit. a, również za


działającego na wniosek, o któ- pomocą urządzeń rejestrujących,
rym mowa w pkt 3, a także w przy- które ujawniają naruszenia przepi-

l
padku obudów urządzeń rejestru- sów ruchu drogowego na określo-
jących należących do Policji. nym odcinku drogi. W takim przy-

v.p
3. Zadania Inspekcji Transportu Drogo- padku urządzenia te rejestrują
wego, o których mowa w ust. 1, wy- w szczególności:
konuje Główny Inspektor Transportu 1) obraz pojazdu, którym kierujący
Drogowego przy pomocy Głównego naruszył przepisy ruchu drogowe-
Inspektoratu Transportu Drogowego go, wraz z numerem rejestracyj-
oraz jego delegatur terenowych. nym pojazdu;
4. Minister właściwy do spraw trans- 2) datę, czas oraz określenie odcinka
portu określi, w drodze rozporządze- drogi, na którym popełnione zo-
nia, sposób, tryb oraz warunki tech- stało naruszenie;
niczne gromadzenia, przetwarzania, 3) średnią prędkość, z jaką poruszał
udostępniania i usuwania przez się pojazd na odcinku drogi, na
Głównego Inspektora Transportu którym popełnione zostało naru-
Drogowego utrwalonych obrazów szenie;

.go
i danych, uwzględniając dokumenta-
4) prędkość dopuszczalną na odcin-
cję i zakres czynności niezbędnych
ku drogi, na którym popełnione
do przeprowadzenia postępowania
w sprawach o wykroczenia, o któ- zostało naruszenie, w czasie jego
rych mowa w ust. 1, oraz koniecz- popełnienia;
ność ochrony zarejestrowanych da- 5) numer identyfikacyjny urządzenia
nych przed nieuprawnioną ingeren- rejestrującego.
cją i ujawnieniem.
3. Główny Inspektor Transportu Dro-
5. Minister właściwy do spraw trans- gowego ustala wpisanego do dowo-
portu, w porozumieniu z ministrem du rejestracyjnego właściciela lub
właściwym do spraw wewnętrz- posiadacza pojazdu, którym dokona-
nych i Ministrem Sprawiedliwości, no naruszenia przepisów ruchu dro-
uwzględniając zakres niezbędnych gowego, na podstawie danych i in-
danych oraz konieczność zapewnie-
rcl
formacji:
nia jednolitości dokumentów, okreś- 1) określonych w ust. 1 i 2;
li, w drodze rozporządzenia, wzory
dokumentów stosowanych przez 2) z centralnej ewidencji pojazdów
Głównego Inspektora Transportu i centralnej ewidencji kierowców
Drogowego w postępowaniu, o któ- udostępnianych za pomocą syste-
rym mowa w ust. 2 pkt 2. mu teleinformatycznego;
3) uzyskanych w związku z prowa-
Art. 129h. 1. W zakresie, o którym mowa w art. 129g
dzonym postępowaniem, w szcze-
ust. 1, rejestracji podlegają w szcze-
gólności od polskich i zagranicz-
gólności:
nych organów rejestrujących po-
w.

1) obraz naruszenia, w tym obraz jazd.


pojazdu, którym kierujący naru-
4. Główny Inspektor Transportu Dro-
szył przepisy ruchu drogowego,
gowego, przetwarzając dane osobo-
wraz z numerem rejestracyjnym
we w zakresie, o którym mowa
pojazdu;
w ust. 3, jest zwolniony z obowiąz-
2) data oraz czas popełnienia naru- ku informacyjnego określonego
szenia; w art. 25 ust. 1 ustawy, o której mo-
3) numer identyfikacyjny urządzenia wa w art. 80b ust. 4.
rejestrującego; 5. Minister właściwy do spraw trans-
portu, mając na względzie przyczyny
ww

— a w przypadku przekroczenia
przez kierującego pojazdem dopusz- i lokalizację wypadków drogowych,
czalnej prędkości rejestrowane są przeciwdziałanie tym wypadkom
również: oraz wdrażanie kierujących pojazda-
4) prędkość, z jaką poruszał się po- mi do przestrzegania przepisów
jazd; ruchu drogowego, określi, w drodze
rozporządzenia:
5) prędkość dopuszczalna w miejscu
i czasie popełnienia naruszenia. 1) warunki lokalizacji w pasie dro-
gowym dróg publicznych stacjo-
2. W szczególnie uzasadnionych bez- narnych urządzeń rejestrujących
pieczeństwem ruchu drogowego oraz obudów na te urządzenia,
przypadkach Inspekcja Transportu z uwzględnieniem zasady, że in-
Drogowego może ujawniać narusze- stalowana i używana jest obudo-
nia przepisów ruchu drogowego wa wraz z urządzeniem rejestrują-
w zakresie, o którym mowa cym;
Dziennik Ustaw Nr 225 — 15577 — Poz. 1466

2) sposób oznakowania stacjonar- Art. 3. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-


nych urządzeń rejestrujących oraz gach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
obudów na te urządzenia, z późn. zm.6)) po art. 20a dodaje się art. 20b—20e

l
z uwzględnieniem oddziaływania w brzmieniu:
prewencyjnego poprzez zapew-
„Art. 20b. 1. Do zarządcy drogi należy ponadto insta-

v.p
nienie odpowiedniej widoczności;
lacja w pasie drogowym stacjonarnych
3) sposób dokonywania pomiarów urządzeń rejestrujących, o których mo-
przez urządzenia rejestrujące, wa w art. 2 pkt 59 ustawy z dnia 20 czerw-
z uwzględnieniem progów pręd- ca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym
kości dostosowanych do obowią- (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, z późn.
zującego na drodze ograniczenia zm.7)), obudów na te urządzenia, ich
prędkości, oraz przetwarzania usuwanie oraz utrzymanie zewnętrznej
przez te urządzenia zarejestrowa- infrastruktury dla zainstalowanych urzą-
nych danych, a także biorąc pod dzeń.
uwagę możliwość błędu kierowcy 2. Zarządcy dróg instalują lub usuwają sta-
do 10 km/h włącznie w utrzyma- cjonarne urządzenia rejestrujące lub
niu dopuszczalnej prędkości; obudowy na te urządzenia na wniosek
Głównego Inspektora Transportu Dro-

.go
4) szczegółowe warunki wykonywa-
nia przez strażników gminnych gowego lub z inicjatywy własnej, za
(miejskich) czynności z zakresu zgodą Głównego Inspektora Transportu
kontroli ruchu drogowego, o któ- Drogowego.
rych mowa w art. 129b ust. 4, 3. Zadania, o których mowa w ust. 1, są
w tym obowiązku oznakowania finansowane przez zarządcę drogi.
miejsc prowadzenia kontroli.”; 4. W przypadku dróg zarządzanych przez
8) art. 134a otrzymuje brzmienie: Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad obowiązki, o których mowa
„Art. 134a. W stosunku do pojazdów wykonują- w ust. 1—3, wykonuje Główny Inspektor
cych przewóz drogowy w rozumieniu
Transportu Drogowego.
ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o transporcie drogowym, a także 5. Przepisy ust. 1—3 o zarządcy drogi sto-
w przypadku kontroli, o której mowa suje się odpowiednio do straży gmin-
rcl
w art. 129a ust. 1 pkt 2—4, uprawnienia nych (miejskich) w przypadku urządzeń
i obowiązki policjantów oraz organów rejestrujących eksploatowanych przez
Policji określone w art. 132 ust. 1—3, 5 te straże.
i 6 oraz w art. 133 wykonują również 6. W pasie drogowym dróg publicznych
odpowiednio inspektorzy Inspekcji zabrania się instalowania, usuwania,
Transportu Drogowego oraz organy tej a także eksploatowania (bieżącej obsłu-
inspekcji.”; gi) urządzeń rejestrujących lub obudów
9) w art. 139 ust. 4 otrzymuje brzmienie: na te urządzenia przez podmioty inne
niż zarządcy dróg, Policja, Inspekcja
„4. W przypadku kontroli, o której mowa w art. 129a Transportu Drogowego oraz straże
ust. 1, uprawnienia i obowiązki policjantów gminne (miejskie).
w.

określone w art. 135 ust. 1 i art. 136 ust. 1 wy-


konują w stosunku do kierujących pojazdami Art. 20c. 1. Zapewnienie funkcjonowania stacjonar-
również inspektorzy Inspekcji Transportu Dro- nych urządzeń rejestrujących oraz obu-
gowego.”. dów na te urządzenia, polegające
w szczególności na: zakupie, instalacji
Art. 2. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks 6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275, z późn. ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192,
zm.5)) wprowadza się następujące zmiany: poz. 1381, z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391
i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86,
1) po art. 92 dodaje się art. 92a w brzmieniu: poz. 720 i Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675
ww

„Art. 92a. Kto, prowadząc pojazd, nie stosuje się i Nr 152, poz. 1018.
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
do ograniczenia prędkości określonego ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 109, poz. 925, Nr 175,
ustawą lub znakiem drogowym, podle- poz. 1462, Nr 179, poz. 1486 i Nr 180, poz. 1494 i 1497,
ga karze grzywny.”; z 2006 r. Nr 17, poz. 141, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 190,
poz. 1400, Nr 191, poz. 1410 i Nr 235, poz. 1701, z 2007 r.
2) w art. 96 dodaje się § 3 w brzmieniu: Nr 52, poz. 343, Nr 57, poz. 381, Nr 99, poz. 661, Nr 123,
„§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiąz- poz. 845 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 37, poz. 214,
kowi nie wskaże na żądanie uprawnionego Nr 100, poz. 649, Nr 163, poz. 1015, Nr 209, poz. 1320,
organu, komu powierzył pojazd do kierowa- Nr 220, poz. 1411 i 1426, Nr 223, poz. 1461 i 1462 i Nr 234,
nia lub używania w oznaczonym czasie.”. poz. 1573 i 1574, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 18, poz. 97,
Nr 79, poz. 663, Nr 91, poz. 739, Nr 92, poz. 753, Nr 97,
poz. 802 i 803, Nr 98, poz. 817 i Nr 168, poz. 1323 oraz
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 43, poz. 246, Nr 122, poz. 827,
ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 106, poz. 672, Nr 152, Nr 151, poz. 1013, Nr 152, poz. 1018, Nr 182, poz. 1228,
poz. 1017 i 1018 i Nr 217, poz. 1427. Nr 219, poz. 1443 i Nr 225, poz. 1466.
Dziennik Ustaw Nr 225 — 15578 — Poz. 1466

w pasie drogowym, utrzymaniu i napra- 1) w art. 17 § 3 otrzymuje brzmienie:


wie oraz wynikające z ich bieżącej eks-
ploatacji i obsługi w tym również import „§ 3. Organom administracji rządowej i samorzą-

l
danych zarejestrowanych przez te urzą- dowej, organom kontroli państwowej i kon-
dzenia oraz montaż urządzeń w zainsta- troli samorządu terytorialnego oraz strażom
gminnym (miejskim) uprawnienia oskarży-

v.p
lowanych obudowach, należy odpo-
wiednio do: ciela publicznego przysługują tylko wówczas,
gdy w zakresie swego działania w tym w trak-
1) Inspekcji Transportu Drogowego — cie prowadzonych czynności wyjaśniających
w przypadku urządzeń zainstalowa- ujawniły wykroczenia i wystąpiły z wnios-
nych przez Inspekcję Transportu Dro- kiem o ukaranie.”;
gowego lub zarządcę drogi działają-
cego na wniosek Głównego Inspekto- 2) w art. 97 § 1 otrzymuje brzmienie:
ra Transportu Drogowego oraz
w przypadku obudów urządzeń reje- „§ 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli usta-
strujących należących do Policji; wa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz upraw-
niony do nakładania grzywny w drodze man-
2) jednostki samorządu terytorialnego datu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:
lub straży gminnej (miejskiej) — w po-
zostałych przypadkach. 1) schwytano sprawcę wykroczenia na gorą-

.go
cym uczynku lub bezpośrednio po popeł-
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, są nieniu wykroczenia,
finansowane odpowiednio przez:
2) stwierdzi popełnienie wykroczenia naocz-
1) Inspekcję Transportu Drogowego nie pod nieobecność sprawcy, a nie za-
z budżetu państwa z części, której chodzi wątpliwość co do sprawcy czynu,
dysponentem jest minister właściwy
do spraw transportu — w przypadku 3) stwierdzi popełnienie wykroczenia za po-
urządzeń określonych w ust. 1 pkt 1; mocą przyrządu kontrolno-pomiarowego
lub urządzenia rejestrującego, a sprawca
2) właściwe jednostki samorządu teryto-
nie został schwytany na gorącym uczynku
rialnego — w przypadku urządzeń
lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi
określonych w ust. 1 pkt 2.
wątpliwość co do sprawcy czynu
Art. 20d. Dochody uzyskane z grzywien nałożonych — w tym także, w razie potrzeby, po przepro-
za naruszenia przepisów ruchu drogowe- wadzeniu w niezbędnym zakresie czynności
rcl
go ujawnione za pomocą urządzeń reje- wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po
strujących, jednostki samorządu terytorial- ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny
nego przeznaczają w całości na finansowa- w drodze mandatu karnego nie może nastą-
nie: pić po upływie 14 dni od daty ujawnienia
1) zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1,
lub remontowych związanych z siecią 90 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2,
drogową; oraz 180 dni w wypadku, o którym mowa
w pkt 3.”.
2) utrzymania i funkcjonowania infrastruk-
tury oraz urządzeń drogowych, w tym Art. 5. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o trans-
na budowę, przebudowę, remont, utrzy- porcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874,
w.

manie i ochronę dróg oraz drogowych z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany:
obiektów inżynierskich;
3) poprawy bezpieczeństwa ruchu drogo- 1) w art. 50:
wego, w tym popularyzację przepisów a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:
ruchu drogowego, działalność edukacyj-
ną oraz współpracę w tym zakresie „3) przestrzegania przepisów ruchu drogowego
z właściwymi organizacjami społeczny- w zakresie i na zasadach określonych
mi i instytucjami pozarządowymi. w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Pra-
wo o ruchu drogowym;”,
Art. 20e. Przepisów art. 40 ust. 1 i 3 nie stosuje się b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
ww

do zajęcia pasa drogowego przez Inspek-


cję Transportu Drogowego w związku z wy- „8) rodzaju używanego paliwa poprzez pobra-
konywaniem zadań określonych w art. 20b nie próbek paliwa z pojazdu.”;
ust. 4 oraz art. 20c ust. 1 pkt 1.”.
2) art. 50a otrzymuje brzmienie:
Art. 4. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Ko- „Art. 50a. Minister właściwy do spraw transportu,
deks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. w porozumieniu z ministrem właściwym
z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.8)) wprowadza do spraw finansów publicznych, określi,
się następujące zmiany:
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 192,
ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1381, z 2008 r. Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505
poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 234, poz. 1574, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206,
i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, Nr 86, poz. 720 i Nr 98, poz. 817 oraz z 2010 r. Nr 43,
poz. 1307. poz. 246 i Nr 164, poz. 1107.
Dziennik Ustaw Nr 225 — 15579 — Poz. 1466

w drodze rozporządzenia, szczegółowy 1c. Obsługę delegatury zapewnia wojewódzki


tryb kontroli, o której mowa w art. 50 inspektorat transportu drogowego będący
pkt 8, uwzględniając sposób przeprowa- jej siedzibą.”,

l
dzenia kontroli i badania próbek rodzaju
używanego paliwa.”; c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

v.p
„2. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządze-
3) w art. 51: nia, nadaje statut Głównemu Inspektoratowi
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: Transportu Drogowego, w którym określa
organizację Głównego Inspektoratu Trans-
„3. Główny Inspektor Transportu Drogowego portu Drogowego i jego delegatur, w tym
koordynuje, nadzoruje i kontroluje działal- terytorialny zasięg działania delegatur oraz
ność wojewódzkich inspektorów transportu wojewódzkie inspektoraty transportu drogo-
drogowego oraz nadzoruje wykonanie w ro- wego będące ich siedzibami.”;
ku budżetowym planów rzeczowo-finanso-
wych w części dotyczącej wojewódzkich 5) w art. 53 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
inspektoratów transportu drogowego.”,
„5. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje
b) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie: i odwołuje wojewoda, na wniosek wojewódz-
„5. Czynności związane z realizacją zadań okreś- kiego inspektora, w uzgodnieniu z Głównym

.go
lonych w art. 50 w zakresie określonym Inspektorem Transportu Drogowego.”;
w art. 68—75 wykonują inspektorzy Inspek- 6) w art. 54:
cji, zwani dalej „inspektorami”.
6. W sprawach związanych z wykonywaniem a) w ust. 2 w pkt 10 kropkę zastępuje się średni-
zadań i kompetencji Inspekcji organem kiem i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:
właściwym jest: „11) wykonuje zadania Inspekcji dotyczące kon-
1) Główny Inspektor Transportu Drogowego troli i nadzoru nad przestrzeganiem przepi-
— w sprawach związanych z kontrolą sów ruchu drogowego przez kierujących
przestrzegania przepisów ruchu drogowe- pojazdami w zakresie, o którym mowa
go przez kierujących pojazdami w zakre- w art. 129g ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca
sie, o którym mowa w art. 129g ust. 1 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym;
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo 12) uzgadnia opracowane przez wojewodów
o ruchu drogowym; projekty rocznych planów rzeczowo-finan-
rcl
2) wojewódzki inspektor — w pozostałych sowych w części dotyczącej wojewódzkich
sprawach.”, inspektoratów transportu drogowego.”,

c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„7. Organem wyższego stopnia w rozumieniu „2a. Zadania Głównego Inspektora Transportu
Kodeksu postępowania administracyjnego Drogowego finansowane są z budżetu pań-
w sprawach, o których mowa w ust. 6 stwa z części, której dysponentem jest
pkt 2, jest Główny Inspektor Transportu Dro- minister właściwy do spraw transportu.”;
gowego.”; 7) w art. 70 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
4) w art. 52:
w.

„4. Inspektor wykonuje czynności kontrolne w obec-


a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: ności kontrolowanego albo osoby przez niego
upoważnionej, a w przypadku, o którym mowa
„1. Główny Inspektor Transportu Drogowego w ust. 1a, w obecności kierującego.”;
kieruje Inspekcją przy pomocy podległego
mu Głównego Inspektoratu Transportu Dro- 8) art. 71 otrzymuje brzmienie:
gowego oraz delegatur terenowych Głów-
nego Inspektoratu Transportu Drogowego, „Art. 71. Zatrzymanie pojazdu do kontroli może
zwanych dalej „delegaturami”.”, być dokonane tylko przez umundurowa-
nego inspektora.”;
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a—1c w brzmieniu:
ww

9) w art. 76 ust. 2 otrzymuje brzmienie:


„1a. Główny Inspektor Transportu Drogowego
może sprawę należącą do właściwości de- „2. Zatrudnienie pracownika Inspekcji na stanowi-
legatury przejąć lub przekazać do załatwie- sku inspektora poprzedzone jest praktyką w ra-
nia innej delegaturze albo sprawę należącą mach kursu specjalistycznego zakończonego
do swojej właściwości przekazać do zała- egzaminem kwalifikacyjnym, z zastrzeżeniem
twienia wskazanej delegaturze. art. 76a ust. 3.”;
1b. Delegaturami kierują naczelnicy delegatur. 10) art. 76a otrzymuje brzmienie:
Decyzje i postanowienia w sprawach z za-
kresu właściwości delegatur oraz w spra- „Art. 76a. 1. Uprawnienia kontrolne inspektorów
wach przekazanych do załatwienia przez Inspekcji przysługują również pracow-
Głównego Inspektora Transportu Drogo- nikom Głównego Inspektoratu Trans-
wego naczelnicy delegatur wydają w imie- portu Drogowego po spełnieniu wa-
niu Głównego Inspektora Transportu Dro- runków, o których mowa w art. 76
gowego. ust. 1.
Dziennik Ustaw Nr 225 — 15580 — Poz. 1466

2. Do pracowników Głównego Inspekto- znacznie wskazują, że podmiot ten miał


ratu Transportu Drogowego, o któ- wpływ lub godził się na powstanie narusze-
rych mowa w ust. 1, przepisy art. 55, nia obowiązków lub warunków przewozu

l
art. 56, art. 69 ust. 1 i 1a, art. 70, art. 71, drogowego, z zastrzeżeniem ust. 9a—9c.”,
art. 73 i art. 74 stosuje się odpowied-
c) po ust. 9 dodaje się ust. 9a—9c w brzmieniu:

v.p
nio.
„9a. Funkcjonariusz Policji, który ujawni naru-
3. Decyzję o skierowaniu pracownika szenie, za które niniejsza ustawa przewidu-
Głównego Inspektoratu Transportu je karę pieniężną, przekazuje dokumenty
Drogowego na egzamin kwalifikacyj- z przeprowadzonej kontroli właściwemu ze
ny, o którym mowa w art. 76 ust. 1 względu na miejsce kontroli wojewódzkie-
pkt 6, podejmuje Główny Inspektor mu inspektorowi transportu drogowego.
Transportu Drogowego. W takim
przypadku skierowanie na egzamin 9b. W przypadku, o którym mowa w ust. 9a,
kwalifikacyjny, o którym mowa postępowanie administracyjne prowadzi
w art. 76 ust. 1 pkt 6, nie wymaga od- i decyzję administracyjną o nałożeniu kary
bycia przez pracownika kursu spe- pieniężnej wydaje wojewódzki inspektor
cjalistycznego oraz praktyki w ramach transportu drogowego.
tego kursu.”; 9c. Przepisów ust. 9a i 9b nie stosuje się

.go
w przypadku ujawnienia przez funkcjona-
11) art. 79 otrzymuje brzmienie: riusza Policji naruszenia, za które niniejsza
„Art. 79. 1. Inspektorzy podczas i w związku z peł- ustawa przewiduje karę pieniężną, popeł-
nieniem obowiązków służbowych ko- nionego przez zagranicznego przewoźnika
rzystają z ochrony przewidzianej w Ko- drogowego.”,
deksie karnym dla funkcjonariuszy d) dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
publicznych.
„11. Do kar, o których mowa w ust. 10, nie sto-
2. Inspektorzy podczas i w związku z peł- suje się przepisów ustawy z dnia 29 sierp-
nieniem obowiązków służbowych mają nia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (Dz. U.
prawo: z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.10)).”.
1) żądać niezbędnej pomocy od insty-
tucji państwowych oraz organów Art. 6. W ustawie z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie
administracji rządowej i samorządu ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych
rcl
terytorialnego, które w zakresie innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 1018) art. 12 otrzy-
swojego działania obowiązane są muje brzmienie:
nieodpłatnie udzielić żądanej pomo- „Art. 12. 1. Postępowania w sprawach przejęcia na
cy w granicach obowiązujących rzecz Skarbu Państwa własności pojaz-
przepisów prawa; dów nieodebranych przez uprawnione
2) zwracać się do przedsiębiorców, osoby w terminie określonym w art. 130a
jednostek organizacyjnych i organi- ust. 10 ustawy zmienianej w art. 1
zacji społecznych, a w nagłych wy- w brzmieniu dotychczasowym, niezakoń-
padkach również do każdej osoby, czone przed dniem wejścia w życie niniej-
o udzielenie niezbędnej pomocy szej ustawy umarza się, a sprawy przeka-
w.

w granicach obowiązujących przepi- zuje właściwym starostom. Przepis art. 11


sów prawa. stosuje się odpowiednio.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpo- 2. W przypadkach, w których termin okreś-


wiednio do pracowników Głównego lony w art. 130a ust. 10 ustawy zmienia-
Inspektoratu Transportu Drogowego, nej w art. 1 w brzmieniu dotychczaso-
o których mowa w art. 76a ust. 1.”; wym, upłynął przed dniem wejścia w ży-
cie niniejszej ustawy i nie zostało wszczę-
12) w art. 93: te postępowanie w sprawie przejęcia
własności pojazdu na rzecz Skarbu Pań-
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
ww

stwa, przepis art. 11 stosuje się odpo-


„1. Uprawnieni do kontroli, o których mowa wiednio.”.
w art. 89 ust. 1, mają prawo nałożyć na wy-
konującego przewozy drogowe lub inne 10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały
czynności związane z tym przewozem karę ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 85, poz. 727, Nr 86,
pieniężną, w drodze decyzji administracyj- poz. 732 i Nr 143, poz. 1199, z 2006 r. Nr 66, poz. 470,
nej, z zastrzeżeniem ust. 9a—9c.”, Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1031, Nr 217, poz. 1590
i Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 112, poz. 769, Nr 120,
b) ust. 9 otrzymuje brzmienie: poz. 818, Nr 192, poz. 1378 i Nr 225, poz. 1671, z 2008 r.
„9. Uprawnieni do kontroli, o których mowa Nr 118, poz. 745, Nr 141, poz. 888, Nr 180, poz. 1109
i Nr 209, poz. 1316, 1318 i 1320, z 2009 r. Nr 18, poz. 97,
w art. 89 ust. 1, nakładają, w drodze decyzji Nr 44, poz. 362, Nr 57, poz. 466, Nr 131, poz. 1075, Nr 157,
administracyjnej, na podmiot wykonujący poz. 1241, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 213,
inne czynności związane z przewozem karę poz. 1652 i Nr 216, poz. 1676 oraz z 2010 r. Nr 40, poz. 230,
pieniężną, o której mowa w art. 92 ust. 1, je- Nr 57, poz. 355, Nr 127, poz. 858, Nr 167, poz. 1131, Nr 182,
żeli okoliczności sprawy i dowody jedno- poz. 1228 i Nr 197, poz. 1306.
Dziennik Ustaw Nr 225 — 15581 — Poz. 1466

Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy- 3) Komendant Główny Policji, zarządcy dróg z wyłą-
dane na podstawie art. 50a ustawy z dnia 6 września czeniem Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
2001 r. o transporcie drogowym zachowują moc do i Autostrad, oraz komendanci straży gminnych

l
dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wyda- (miejskich) przekażą Głównemu Inspektorowi
nych na podstawie art. 50a tej ustawy w brzmieniu na- Transportu Drogowego wykazy stacjonarnych

v.p
danym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak, niż przez urządzeń rejestrujących oraz obudów na te urzą-
6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. dzenia zainstalowanych w pasie dróg publicznych
odpowiednio przez: Policję, zarządców dróg oraz
Art. 8. Postępowania w sprawach o nałożenie kary straże gminne (miejskie), ze wskazaniem typu
pieniężnej za naruszenia, za które ustawa z dnia (modelu) zainstalowanego urządzenia rejestrują-
6 września 2001 r. o transporcie drogowym przewidu- cego lub obudowy na to urządzenie, szczegóło-
je karę pieniężną, ujawnione przez funkcjonariuszy wym określeniem miejsca ich instalacji oraz opi-
Policji przed dniem 1 stycznia 2012 r., prowadzone bę- sem infrastruktury technicznej towarzyszącej in-
dą na podstawie przepisów obowiązujących w dniu stalacji, a także wyszczególnieniem znajdującego
ujawnienia naruszenia. się w ich posiadaniu wyposażenia technicznego
Art. 9. Postępowania w sprawach o wykroczenia niezbędnego do eksploatacji wyżej wymienionych
dotyczące naruszeń przepisów ruchu drogowego urządzeń obejmującego klucze oraz hasła (kody)
w zakresie przekraczania dopuszczalnej prędkości lub dostępu.

.go
niestosowania się do sygnałów świetlnych popełnio-
nych przed dniem 1 lipca 2011 r. prowadzone będą na Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni
podstawie przepisów obowiązujących w dniu popeł- od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
nienia wykroczenia.
1) art. 5 pkt 12 w zakresie dotyczącym art. 93 ust. 1
Art. 10. W terminie 3 miesięcy od dnia wejścia oraz ust. 9—9c
w życie niniejszej ustawy:
— który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia
1) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad 2012 r.;
przekaże znajdujące się w jego władaniu stacjo-
narne urządzenia rejestrujące oraz obudowy na te 2) art. 1 pkt 7 w zakresie dotyczącym art. 129g
urządzenia Głównemu Inspektorowi Transportu ust. 1—3 oraz art. 129h ust. 1—4;
Drogowego. Przekazanie nastąpi w drodze proto-
kołów zdawczo-odbiorczych; 3) art. 3 w zakresie dotyczącym art. 20c
2) zarządcy dróg usuną urządzenia rejestrujące oraz — które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2011 r.
rcl
obudowy na te urządzenia zainstalowane w pasie
dróg publicznych, eksploatowane przez podmioty
inne niż Policja, zarządcy dróg, straże gminne
(miejskie) oraz Inspekcja Transportu Drogowego; Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
w.
ww