You are on page 1of 29

¯ cc

c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c
c

c c
c cc
c

 c
c 

c c c .

c c cc .

.

c c .

 cc c .

c .

c c .

 cc c .

c c.

c  c.

ccc ccc c.

c cc.

c¯ cc !"c.

#c cc  c.

c.

cc.

 c.

c.

c cc.

c .

c .

c cc.

c c$.

c.

c c c% .

c% c.

c cc &c'c()*c+" c .

 .

cc.

c¯ c.

c c c.

c .

c .

.

c .

c.

c c.

ccc .

 c.c cc.ccc c."cc  cc cc c c .

 ccc c c c c c c c c c c c c c c c c c ¯.

ccc c% .

c .

c/c ccc c'c()*c+c01"c  &c%ccccc.

 cc2c c .

cc c c .

c.

cc ccc.

ccc ccc c.

ccc c  .

 c.

c % .

 c  c.c3 cc.

c c &ccc.

.

 cc c c.

c.

cccc &c'#c cc  .

c cc c .

cc  c()*cc  .

 cc c.

cc .

cc.

c c c c c cc c .

ô ôc cccc c.

ô côc c cô.

 ô  cc ô  c .

ô cccccô c3cô .

 ô c Le LaerLab 40 (Sarway) cc ccô.

.

cc.

ôcôc ccccôc c.

 ô c c côccccccô ôcôôcc ôô côccôcc c c c c ü   .

 c c c c c c ô côcc ccc cccc côcccccc cô .

 ô côccôcô c cc La abe Chama DMX 512 (Sarway) cc c+cccôcc c4##ôcc ccôc cc ôccôcc.

.

ccô.

.

 cccccôôcc ô.

.

 c c cc cccc c c c c c c c c ccô .

 ô ccc .

ôô cc ccôcc ccccc c ôcc ô cc c c c c c c c c c .

A Gba Sy me c ccccc.

.

c ô cc c c Shéma Ae ( e ea 2) c cComment cela fonctionne ? côcc c c ccô .

 ô ccôcc c c c ôccccc c+cô#ôccc ôccô c.

ô ccô ô.

ôcc c c côc ccc.

ôc côôccc c c cccc c c ccc ôc c cc .

ôcccôôcc.

ôccô c c cc ccôcô#c ccôccc cc côc ôc c  ccc c ccccc ôôccc ccc5c c.

ô cccô .

 ô cccc c cô cc .

 cccô.

.

 c cccôc c .

ôccc ô¯.

ôc ccc ccc c c cc c ôcc c cc cô côc c c c c 5c c c c c c c .

 ô c ôc c 5c c c ô¯ôc c¯ôc c cc c c c .

h c cL c M trduti cc c.c.

 c6 -c c¯ .

 c 7 cc8 c."c cc .

c .

cc cc .

c  c.

c.

c.

c! c c'% cc9:c.

c c ccc.

cc cc cc% c .

<=¯1.<=c)c% c .c%6 c.

 cc9+>c.

cc cc.  c.

ccc .

cc"c-.

cc.

¯c c¯'@6?0?c'% cc c c/c  c c/c - cc c c .c c c10?=.

c.  ccc cc% -.

 c c lumière c <c cc cc .

c.

.

cc .

c c .

c cc c -c'c .

c.

.

c . c%cc.

 cc.

 c c.

c cc c c.

c c c/c.

c  .

c cc c6 c%c c .

cc .

 c c- cc ccc ccc  .

c cc  c c c cc c .

h c c cc c c c c cc c .

are I La mm a  Comment la régie e contrôle et les jex e lmières commniqe t -il entre ex ? c ôô c cc cc.

ôc5ccc c +cc ccccc c côc côcc c5c c c ô cc +! c c ôô c côôô c côccôc cc c ôô cc cc5ccô cc!!! cc côcc ô cc cô c c ô ô c#ôccc côô cc c cc cô.

c c ccc cc2cccc! "c cc c ccc cc ôcc c cc+cô ccôcô c cô ô cc c ##cc #$cccc cô côc côccôcccc ô cccc c cc 2cc2ccc c ôô ccc cô c c c Câbe rma c 250m c Câbe pé e J  32 réepe r Réae e 1000m c erma c c Tabe DMX 512 c ôô cc ôôô cc c cc c%cccc c c ôccôô c ôc cccc c c cc ô côccô cc ôcc #$cc ##cô .

 ô côcc c cccc #$# ##c¯ôc c c cccc cc ccôcc cccôc cô côcc cc.

ôccôccc c.

3 cccô ôcc ôcccô cô c cc cô# côccô cccô c c c c c c c c c c cc c c c .

6aye r ree e ee c ôô c ccccccc.

ôcc c c &c ô.

.

 ôcc¯":+:Acc ccô  ccccccc '+cc ôcccc'ccôc.

c c cc ccô .

 ô cc ô ôô c ccccccc Ac# ccc c¯":+:Accccc cccôccôc c c cc ccôcô .

 ô ccc ¯":+:Acccôô c c ccôcccô .

 ô cc ccc c ccccc(côc cô cc #$cc ##cô .

 ô c cc5c c côccc¯":+:Acccô#ôccôccc c A# c c : cccôcc ccôccc c ô&c cccc c ôccôcccccc !cccôcc %cc %ccc côô cccô ccc ôô c c ¯":+:Accccc +c ¯":+:Accc c c c c c c c c c .

ô ccô.

ôcc c.

 ô  cc¯":+:Ac2c c c c ô cc .

.

ccôc c c cc# côc#+cc .

ô cc ô c c côc c.

.

cc côccc c côc.

c c c c # ##+cccôc -c# Ccccccccc#+Cc2:ccccccc# ##+cCc:c c c c c c +cc ôc+c c.

ô cc cc2ccô.

.

 c ôcc c c! "c c cc9c c)c ccc cc c c ôcc>côcc>côc cccô cc c ô.

ôô cc ô côcc *c.

c+c.

ccccc>>Bc c c ô ô cc ôcôôc c (cccôcc>Bccccc c  cc côccc"!côcc>côcc c ô ccc*c.ô cccccc  ccc c c.

c+cc .

ô c côccc"cc .

ô cc.

ô cc cccôccc ccc #('c ô cô c cc cc ôc cccccôcô ôccc c ô cc ôc cc cccôcc>côcc c cccccôc ôcc c ô ccc c c+c c cc c c c .

c c c c c c c c c c c .

ô ccô.

ôcc ô c c c c#2# cccc cccôccc ôôccôcôc.

c cc c!c c c c ¯cc c cô ccôc cc ccô cc ôô c c ccc c c cccc c cccc c ccccc c ccc2c.cc cc ôô c c#Accc ccôcc ô c c#2# ccc ccc ôô c ccôcc)c cc cc ô cc ccc c c c c ¯ô cc¯ ôô c#Ac c (ôcc¯c (ôccc (c ¯c c c # c cc!cccc c c (. c côccc c!cccc/c c cc c c c .

Ô ee e e rôe pr ramme a a mm a ? c cc ccô c cc ôô côc cc.

ô ôcô c ôcôcc côcc c0c ôccc ô ccc c c ccc.

ô c.

 ôccc c c c c c-c c cc .

ôô c ôcc c c c ôccc.

 c c c ôô c c c c ôô c c2c c c c c c c.

.

ôc cc côô côccccc.

 ccc cc ô.

ôccccc c cc côc ccôc cc ôc*c1 c+cô ôccccccôc c .

ôccôc ô .

 ô cc .

ôcccôc.

.

ôcc ô.

ôcc!ôccô ccôcc ô cô cccô ôccc cc ccôcc c cc c ôcccôc ccô cô c cc ccôccô c c.

ôc0cc c c#2c# c cô .

 cc ccc c c LSB MSB c c 0 0 0 01 0 01 0 0 0 1 0 01 0 c B e Sp Sar B c c c c ¯cc c ccôcc!cc ôô ccc!cc c c ccc c!2cc c c cc ôôc¯cccc c ccc!cc ccôccôc cô c c c c .

.

ôc ccôc¯cc c#côc cc.

ôc côcccôccc c c ôc ccc+!cc ccccccc:cc.

ôc cccc c:cc::c c c c cc c .

 ccGc c hc Ôuel"ix tlelu t euxurl͛ ffi ed͛i frm ti c <c c .

.

c c .

cc c%--c.

 cc .

c c c cc/c  cD .

c c c .

c cc%.

c.

c cc .

 cc%--c-cc.

cc cc c.

c.

ccD<'c¯cc c.

c.

cD<'c%.

 c c.

-- c .

cc cc%-- ccc .

c-.

 c !c c c c.

c cD<'c%c c.

cc2+ c6cc cc.

 cc cc c.

c c.

 c c . c/c2 cc.

c%--c cc. c 'D c# .

cc 1 cD=Dc$c/c$+"c c D cc cc c c ( cc c.

c c D<'c8'c8( c86 c 8.c8'!"cD cc c .

 cc cc c 6--.

c/c c c( c c .

 c.c.

cc c(!c/c(c( c .

c. c c .

.

c c ( cc c.

cD<'c 1 .

cc c("cD cc c  cc c .

c cc c c c 'D c C c#cc .

c $#hcc pcc %--c c.

 c% #/#c.

c.

c c .

c%.

cc c c.

cc/c.

c c c c@.

c'.

"c-c.

cc  c.

cc c cc c c.

 c% c.

cc c c c.

cc c c'.

c c .

c%.

cc cc c.

c8'! "c c.cD<'c8'c8( c86 c8.

c.

c .

cc.

c.

c .

c!c -cc .

cc c .

c cc c.

c.

c .

 c6.

c c cc c.

c c(c c c.

c.

c .

c!c .

c.

c.

c c c.

c.

c .

c c .

c cc cc%--.

c c/c c .

cccccc ccccccccccccccccccccccccccccccccc c .

c.

cc .

 c M c cc.

c c%.

cc cc-.

c .

cc c c cD .

c.

 cccc M  .

 .

.

c c 'c.

c c-- .

c .

%.

c.

cc c c.

cc .

.

c ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc   cccc c c.

c cc-.

c-c% cc .

 cc.

c c .

  c c.

c .

c cc .

 c ccc c$c c $.

c .

cc c c.

cc .

 cc$c ccA:6c c c c cc c .

cc c côcôô.

c ccô ccôôcc m e a brhe m )a Rôe ea a mrrôe r 6  L1 RC0 LEDS .

 LO 6 .

  LO RC2 DIGIT4 .

.

  L1 6 .

 .

 LO RB4 DIGIT3 .

.

 .

 L1 6 .

 .

 LO R64 DIGIT2 .

.

 .

 L1 6 .

  LO RE2 DIGIT1 .

.

  L1 c c ôcc ôcc.

 ccô côc c/ccc c ô ô c côc c3cc ccô cô cc c c3ôc c ccô ô c cc ô côc#ôccôc c ô cc! cc ô ôccc cc.

.

ôcc.

 ccô cccccc: c!/côc c ôcc2+ cc cô c  cc  cccô c c c c c c c c c c c c c c côôcc ccc:c c cccccc.

ccc cô cô c c c cc ccc c cc.

 ccô.

.

ccc c.

ô cc c cô .

 ô côc.

.

ôcc côôcôcc c c ô ôc cccôcc ccc côccô cc  cc ccôc côcccccc c.

.

ôc cc c c  côc.

c c ôcôccccccc cc cc  côcc côc c &' (cc c c c .

ccô#c cc ôcôccô cccc cc c .

.

ôccô.

.

cc!cc9cc côôcc côcccô ccc ô cc.

3cc c ccô .

 ô c c c c ôc côô c c cc *c.

.

ôc+cc c ccôôccô.

.

c+!cc.

.

ôcc cc c !cc :côô cô#ccccc.

 ô cô ôcc ccc c cô c ccccôc.

ô ôc ccc côc c  ccc# % !c4##ôc cô ô c cc cô ôcc c c c c# ccc# % !cô ccô cc ôc côc.

ô ôc cô ô côcc45cc c.

 côôcc 2AA!/cô ô cô ô ccc: cc cc ôccc *c# cc+c ccc c ô cô .

ô ô cc cc ccôc c cCc!ccccccccccccccccc cCc+!ccccccccccc c 1ôôcCc!c c c c c c c *+ .c c c c c .

c c*c.

.

ôc+ccccô ô cc# % !cc%c ccô cc ô ccôôccc: c.

ô cccc ôc ôcôcc cc cc.

.

ôcccôôcc c Irémea e a arabe «  0 » c  0 =  0 + 1 C   0 = 5 ? c c Ca   0=0 Ca  perme ber e ae r c erme e réer e re e émae p r éeer e ae r b e ae e  hea éma a a mar ae (b eg) c a aher e hre aé ha e g c 6ppe e a mar b eg p r c ha e g a e éeer a ae r hea éma aé C S a a ae r e a c ha e g arabe  g ea perme a ée g e e c c c c c c Dééee e c g e é mpe a ae r c Dééee e e e e  r prD mpe a ae r e éee ec aher r e prD e e éee e g Dééee e g 2 mpe a ae r 1 (Dg e mer) aher r e prD e éee e c Dééee e g g 3 (Dg e ae) 1 mpe a ae r c aher r e prD Dééee e g 3 mpe a ae r e éee e g aher r e prD e éee e g 4 c 2 (Dg e eae) (Dg e é) c c c*c:c+cc ôccôc ôô c¯ô cccccôcôôc c ôôcôô2ccôô c cc ôô cccc c ccô cc ô c c c c cccôôc ccc cccô cc ôc cccc c cô ôc.

ô c cc cccc cccc cô.

ôcccô .

 ô cc c cc.

.

cc ôcc.

 cc ô ccô c c ôc5cccc ôcc .

ô ccô cc c cc c ôcôcc c -. /cc c c c .

Me re e Véra    .

  c Ô1 c Ô2 c c Ô3 c Ô4 c c c T ¯ccc c cc ôcccc c c ccô cc ôc"c5cc5+c c c 5+ccôcc côc cccô c côôcccccôôcc.

 cc c ôc c cc cccc5c c Aré ee = 1/T=35H !ccccc5+c c!cc.

 ccc c :2+!/côcô cccôcc: !/c c     c ccc ôcccc c c.

ôcc côc ôc ¯(c ôôcc cccô cc ¯ccc c!c cccc!ccô c c#2ccc c ccôccc ccc cc cc côc. ccôccc ccc5cc*c %" c #!c+ccôcc c c cc!#!ccc ô ccô ccc ! côc c !! cccc ccc ccc ccôc c cô ôc c côccc!ccô ccô cccccôc c.

ôcccc ccôôc cô ccôc c côcccô cc!ccc c c c ôc cc.

ôc ôccc ôc cô cc 5c c ! cc !! c c 12 3cc c c c .

c cc cc.

ôc cc ôcccc.

.

ôcc!2ôôc c ôôcô cccc 2cc Ac c c¯cccô c!c!c!2cc ! c cô cc#2 !c#2 c#22 c#2 2c%ccc cô cc c!c!c!2cc! c côcô cc#2+ c #2A +c#2: Ac#2> :c C e Bare c T31 c 1 1 1 1 1 MSB c c T32 1 1 0 0 1 c c T33 1 0 1 1 1 c c T34 1 0 1 0 0 c c c ôô c ô c ô/ô c ô c % c c c c T35 1 0 0 0 1 c c T36 1 0 0 1 1 c c T3 1 0 0 0 0 c cT38 ccc1 0 0 0 1 LSB c M C D U L c c Dg e Mer 1111 1111 = 0AA = T e egme g ée  cc c c e Ceae 0000 0011 = 003 = 6he 0 r e g e eae Dg ôc c cc Dg e D ae 0000 1101 = 00D = 6he 3 r e g e ae c e Ué 0010 0101 = 025 = 6he 2 r e g e é cô .

 ô côc Dg Le LED 1011 0111 = e e D6 e D3 a mé c 45 6c c c c c .

c .

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c .

.

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c .

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c .

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c .

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c .

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c .

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c.

c c .

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c .

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c .

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c .

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c cc c .

c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c c .

c c c c c c c c c c c .