You are on page 1of 24

nATI <DTIA::AME AYTO TO BIBAIAPAKI

n oM<; Mvo<; viVETal OTOV K6ollO Via ro vapKWTIKcl - O"TOU<; cSp6Ilouc;,'OTa O")(OAEia, oro 'IVTEPVET Kal OTI1V TI1AEOpaOI1. KOJIOla A6Vla Eival aAl1elVO, KonOla 0XI.

noMa orro aUTO TTOU aKOU<; Via TO vapKWTIKcl TTPOEPXOVTQI, O"Tl1v TTpayllaTIKOTI1TO, aTT6 curouc TTOU rc TTOUAclVE. npwl1v EIlTTOPOI vapKwTIKWV E~olloAovr'iSI1Kav 6TI ea EAEVav rn TToVTa Via va KOVOUV KI 6Mou<; va ovopcocuv vapKwTIKO.

Ml1v ETTITpEIJ.IEI<; va OE ~EVEAclOOUV. XPElcl~EO"Q1 cSEcS0IlEva Via va IlI1 TT1aOTEi<; O"Tl1v TTavicSa TWV vapKwTIKWV Kal Via va (30l1erl0EI<; KQI TOU<; <piAOU<; oou va IlEivouv llaKplcl TOU<;. n' aUTO <pTlo~aIlE aUTO TO (31(3AlapoKI - Via oEvd; •

H aVTaTTOKplOrl oou EivQl Ol1llaVTIKrl Via Ellclc;, KI ETO"I, TTEPIIlEvOUIlE YEa oou MTTOPEi<; va Ila<; ETTlOKE<pTEi<; O"Tl1v lO"TooEAicSa drugfr.eeworld.org KaLva uoc OTEiAEI<; e-mail

O"TO info@drugfre.!!world.org. - - - \

\

T 10 KpaK KOKaivll~ E[VQl 11 KpUOTaAAIK~ 110PCP~ TIl~ KOKa:rVIl~, 11 onoki ouv~8w~ KUKAOCPOpE[ OE 110PCP~ oK6vll~.* Bya[vEI OE ouurtcvn KOl1l1ClTla ~ OE KpUOTOAAOU~ KQl nOIK[AAEI OE XPWlla an6 K[TpIVO EW~ anaM po( ~ conpo.

To KpaK (EOTa[vETQl KQI Kanv[(ETOI. AEyETQI 801 vurrl, orov (EOTa[vETQI, KOVEI Eva ~Ep6 ~Xo oa va onoa.

To KpaK, 11 rno ouvm~ 110PCP~ KOKaivll~, E[VQl KQlIl rno EnlK[vouvll. E[vQI 75% I1E 100% av68EuTO, noM loxup6TEPO KQI noM opaOTIK6TEPO an6 TIlV KOIV~ KOKaivll.

To KOnVIOlla TOU KpaK TOU EniTpEnEI va CPTOOEI OTOV EyKEcpaAo noM YPrlyopa KQI 801 npoKaAE[ Eva EvTOVO KQI OI1EOO -aAAo OUVTOI1Il~ OlopKEla~- cpno~ll1o rrou KpmoEI rrsplrrou 15 AEmo. EnElor'] 0 E810116~ I1noPE[ va avamux8E[ aK611a rno YPrlyopa av 11 ouolc Kanv[(ETQI aVT[ va OVICPOPETQI (va pOUCPl8Ql an6 tn uurn), 0 XP~OTIl~ I1nOPE[

va E8IOTE[ I1ETO an6 rnv nourrn co po nou 8a OOKI1100EI KpaK.

E~Q1T[a~

TOU uljillAou

TIl~ K6OTOU~, 11 KOKaivll, 8EWpE[TO TO «vapKWTIK6 TWV nAouo[wV». An6 TIlV OAAIlIlEPIO, TO KpaK nOUAI8Ql OE T600 xal1llAE~ TII1E~ nou I1EXPI «n Ecpll~OlllnOpouv va

TO cvopcocov - OTIlV apx~. H aA~8Ela E[VQI on orcv Eva OT0l10 E8IOTEl, TO K6OTO~ EKTlVOOOETQI OTa uljill KQl E[VQl Eu8EW~ aVaAoyo I1E TIlV au~av6l1Evll Mall nou XPEIO(ETQI Yla va KaAuljiEI TIlV avoYKIl TOU.

3

T la Ouoorrovomrn L'.IKaOT~pla TWV HnA Kma15IKaoav TO 2007, 5.477 crouo Yla EyKA~~aTQ TTOU EIxav O)(EOfl ~E TO KpaK KOKaivfl~. nEpIOo6TEPOI aTT6 TO 95% aun.lJv TWV oropov EIxav O)(EOfl ~E rnv TTapclvo~fl15laKlvflofl TOU KpaK KOKaivfl~·

H KmclOTaofl15lacpEpEI ornv EUpWTTfl. To EupwTTa"iK6 Kffipo EMyxou NapKwTIKWV KQl Eelo~ou OTa NapKwnKcl avacpEpEI on fl XP~Ofl TOU KpaK KOKaivfl~ TTEpIOpI(ETQl

OE AIYE~ KOIV6TflTE~ ~EYclAWV TT6AEWV ~E uljJflAa TTOOOOTcl aVEpYla~ KQl mlTTE150 (w~~ KclTW aTT6 TO opio Tfl~ cpTwXla~. To 2006, 20 EupwTTa"iKE~ XWPE~ aVEcpEpav 6TI 01 XP~OTE~ KpaK KOKdivfl~ aTToTEAouV uovo TO 2% TOU OUVOAIKOU aple~ou XPflOTWV TTOU KclVOUV orroroflvtoon KQl 01 TTEPloo6TEPOI ~PIOKOVTQl OTO HVW~EVO BaoiAElo.

H EeVIK~ Epeuvo Yla Tfl XP~Ofl NapKwTIKWV KQl Tflv YYEla, TOU 2007, OTI~ HnA 15EIXVEI on 8,6 EKmo~~upla A~EplKavol flAIKla~ 12 ETWV KQl clVW EXOUV KclVEI XP~Ofl KpaK. METa~u flAIKIWV 18-25, TO 6,9% TWV EpWTfleffiwv EITTE 6TI EKavE XP~Ofl KpaK usee OTOV TEAEUTQIO Xp6vo. H speuvc Yla TOV "EAEYXO TOU MEAAOVTO~ rnc KU~EPVflOfl~ TWV HnA ~P~KE on ~ETa~u TWV ~aeflTWV /\UKEIOU, TO 3,2% TWV TEAElOCPOITWV EXEI KOVEI XP~Ofl KpaK KOTTola OTIW~ ern (w~ TOU.

Ln~ HVW~EVE~ nOAITEIEc;, TO KpaK KOKdivfl~ ~TaV TO

TTPWTO OE XP~Ofl VapKWTIK6 ~ETa~U TWV 178.475

crouov TTOU EIO~Xefloav Yla eEpaTTEla TO 2006.

AUT6 aVTlTTpOOWTTEUEI TO 71 % TWV orouov

TTOU KclVOUV YEVIKW~ XP~Ofl KOKaivfl~ KQl

EIO~XeflOav vm eEpaTTEla EKEIVfl rn XPOVIO.

KPAK

I ErKAHMA

r ((IIi TO KpOk KOk«" rq~ £irm TO'" [9 .. rrIl<0;

T 10 KpaK KOKa:rVrj~ EIVQI Eva one ro rno IOXUP6.

ncocvouc vapKwTIK6, 600v cococ rnv ljJUXOAOVIKri E~6pTrjOrj nou npOKaAEl. EpE8[(EI

, TO KEvTpa TOU EVKE'P6.AOU nou OXETI~OVTQI ~E rnv EUxapIOTrjOrj KQI Orj~IOUPVEI E~QlPETIK6 ~EY6.Arj eucooto, 0 E810~6~ ern xPriOrj TOU KpaK

EnEPXETQI noM vprivopa vurrt rj ouoki KanVI~ETQI KQI unclva noM vprivopa OTO ofuc, H avoxri OTrjV ouotc avamOOOETQI E~IOOU vprivopa - 0 XPriOTrj~ anOTuvx6.vEI va ~PEI TrjV EUXaPIOTrjOrj nou EIXE ~PEI vtoptrepo ~E rrjv lOla n006TrjTa KpaK KOKaivrj(

01 ([P'qtlkt~ EnlntW(JtI~ tOu KpOk KOk([t,q~

nOIEl EINAI 01 BPAxvnp08ElMEl EnmTnlEll TOV KPAK KOKATNHl;

T 10 KpOK TTPOKaAEi EvO OUVfO~O aMa ouvm6 <pTla~I~O TTOU OKOAou8EiTOI O~EOWC; aTT6 TO EVTEAWC; aVTi8ETO - EVTOVI1 Kma8AIlJ.iI1, 0~u8u~ia, KOI ouvm~ aVaYKI1 yla aK6~a TTEPI006TEPO vapKWTIK6. To crepe TTOU Kavouv XP~OI1 KOKaivllC; OUXVa OEV TPWVE KOI OEV KOI~OUVTOI KavovlKa. Luxva vlw80uv ouvmEC; TaxuKapoiEC;, ~U'iKOUC; oncououc KOI TTOpO~UO~ouC;. To VapKWTlK6 KavEIC; TOUC; XP~OTEC; va vlw80uv noocvoic,' 8u~6, EX8p6TIlTa KOI aVllouxia - cxouc KI orov Of:V EivOi <pTlawEvOi.

AVE~apTI1Ta ono Til <'56011 ~ Til OUXV6TIlTO XP~OI1C; TOU VapKWTlKOU an6 Eva 6TO~0, TO KpaK KOKdivl1C; au~6VEI TOV Kivouvo KapOlaK~C; npoo~oA~c;. OU~<p6pEOI1C; ~ avanvEUOTIK~C; OVmapKElac; KOI onoioorprors an6 aUT6 unopel va OOlly~OEl OE OI<pviolo 86vmo.

* rmpcvoio: urroiplo, Suornorlc ~ cp6~oc; npoc roue aMouc; Qv8ptimou<:;.

To Konvlolla TOU KpaK napouOlo(El oxouo ilia OElPO KIVMvwv Yla Tf1V uYE[a. To KpaK OU)(VO cvouewosnn IlE OAAE~ OUO[E, nou nopnvouv 1O~IKOU~ xnnvouc orov «nvovroi Kaew~ 0 Kanv6c; TOU KpaK XOVEI ypr'lyopa

Til Mvall~ TOU, 01 ntnec TOU KpaK E[VOl, YEVIKWc;. noM KOVTEC;. AUT6 npOKQAE[ oxcolpntc KOi CPOUOKUAEC; oro XEiAI1, yvwmo «n w, «XEiAla TOU xpmo YlO1i 01 xpr'lmEc; ntE(OUV Tf1V noM (Em~ nina ore XE[Ala TOUC;.

r nc ~aKpoTlp08EO~E~ ETIlmWOEl~ aTlo Til XP~OIl TOU KpaK KOKaivll~ TlEpL1la~~avoVTal OO~apE~ ~M~E~ OTIlV Kap6la, 010 OUKWTl Kal OTa VEcppa. Ot xp~OTE~ Eival TloM T118avo va Tlapoumaoouv ~oAu~aTlKi~ a08tvEIEc;.

H OUVEX~~ Ka811~EpIV~ XP~OIl TlPOKaAEi TlpO~M~aTa OTOV UTIVO Kal fAAElljJll OPE~Il~ Yla cpaYllTO 11 orrolc KaTaA~YEl OE UTlOOITIO~o. To KaTIVlo~a TOU KpaK KOKaivll~ ~TlopEi ETIiOIl~ va TlPOKaAEOE! ETII8ET1K~ Kat Tlapavo'i~ OU~TlEplcpopa.

Ka8w~ TO KpaK KOKaivll~ TlapE~~aivEI OTOV TPOTIO TlOU 0 EVKtCPaAO~ ETIE~Epya~al TI~ Xll~IKt~ OUoiE<;' TO 6T0~0 xpE!a~at6AO Kal ~EVaAUTEPll Tl006TllTa vapKWTlKoU Yla va al081lvETai «CPUOlOAOYlK6». Ta aTo~a TlOU E8i(oVTal OTIJv KOKaivll (OTlW~ au~~aivEl Kat ~E m TlEPlOOOTEpa vapKWTlKa) yfJvouv TO Ev6lacptpov TOU~ Yla 6Mou~ TO~Ei~ TIJ~ (w~~.

Ka8w~ TlEpvaElll ETI~pEla TOU vapKWTtKOU, TlpoKaAEiral 010 6To~0 oo~ap~ KaTa8AlljJllll orrolo yiVETatOAO Kat TIIO ~a8la ~ETa aTl6 Ka8E XP~OIl. AUT6 ~TlopEi va TlapEI T600 oo~apE~ 6laOTaOEl<;' WOTE TO aTO~O 8a KIlvEI OXEMv OTI6~TlOTE Yla va ~ava~pEi Til MOll TOU - aKo~a Kat cpOVO. Kat av 6EV ~TlopEi va TlapE! KPaK KOKaivll~ 11 KaTa8AlljJll yiVETat T600 MOVll WOTE 0611YEi TOV f810~tvO XP~OTIl Of aUToKTovia.

BPAXvnp08EIMEI EmnmIEII 01 mlJRwCJ£1C; TOU KpaK KOKaTvl'I(' mEI6'; KanviCETCII, Eival rno ailEoEC; Kal MoVEC; aJlo aUTtc;TI'IC; KOKaivl'IC;

• AJlwAEla OPE~I'IC;

• TOXUJlaAlliE(, uIjII'IM JliEOI1 Kal aU~l'IlItvl'l8EPIiOKpaola oWlicnoC;

• IuenoA'; TIIIV JlEPllpEpElaKWV

alll°Ip°PlllvayyEilllv

• AU~l'IlIivoC; pu8110C; avanvo';c;

• 4laenaAjlivEC; KOpEC; TIIIV IIcnlWV

• 4lcnapaxtc; enov 6nvo

• NaUTia _'_~JlEp6ItyEPOI'I

• napa~EVI), OJIaOlllll61~ Kal JloMtc; 1p0ptc; Piall'l OUIIJlEpllpOpa

• napala8l\oEI(, UJlEppoAIKtC; E~POEIC; Kal 0~u8Ullia napala8l\oEIC; alpl\c; 01 OJlOiEC; 61'11110UPYOW TI'IV JlAaVI'IOTI

61alpopa Cw61pla KIv06VTai KilTIII ano TO 6tplla TOU XP';enl'l

• 'EVTOVO ai081'111G EUlpopiac;

• AVI'IOUXiEC; Kal Jlaplivola Kcna8AlIjII'I

• E~alpETIKa EVTOVl'l avllyKI'I Yla VapKlAlTlKO

• naVIKOC; Kal1jl6XIIIOI'I

• VJlEppoAI~ 6001'1 (aKOIII'I Kal Yla lila Ipopa 1I0VO) lIJ10pEi va 061'1yI\OEI OE Jlapo~uoIl06(, KpiOEIC; Kal ~aIpVIKO 8avaTO.

MAKPonp08EIMEI Enl[lTnIEII

• MOVIIIEC; pAapEC; cna ailiOIpOpa ayyEia TIllY aUTIWV Kal TOU EyKElpilAOU, uljIl'IAI\ JliEOI'I Jlol!....__ 061'1yEi OE Kap6laK'; JlPoopoA';, EyKElpaAlKO Kal8avaTO. BAaPEc;enoouKWT~enaVElppa Kalenouc;nvE6110vE~

• 'EVTOVOUC; JlOVOUC; eno en1\80c;

• AvanvEuenlK'; avEJlapKEla

• MoAwOEIC; Kal aJloatl\lIC1TG, av yivETal XPI\OI1I1E tvEOI1

• YJlOOITIOIIO(, aJlWMla papouc; EKTETalltvl'l KcnaenpOlp1\ 60VTIWV

• napaI08,;oEIC; aKo,;c; Kal alp';C; IE~OUaAIKiC; 6uoAEITOUPyiE(, pAapEC; eno avaJlapaylllYIKO 06enl'lila Kal uJlOYOVllIOTI'lTa (OE aVTpEC; Kal] yuvaiKEC;)

• AJlOJIpooavcnoAIOIIO(, aJla8Ela Kal E~IiVTAl'lol'I AOYIII 0j)yxu01'lC;

• 0~u8ullla Kal allpvl6lEC; aAAaytc; 61a8EOI1C;

• Au~1'I1IIiv1'l OUXVOTI'lTa

plljloKiv6uvl'lC; OUIIJlEpIIpOpac;

• napaAl\Pl'llla 1\ 1j16XllloI'I

• Baplac; 1I0PIpI\C; Kcna8AlIjII'I

• Avoxl\ eno VapKlAlTlKO Kal E8IOIlOC; (aKOIII'I KailiETa aJlollia 1I0VOXP';°I'l)

0«12)10:: TI«mo A9w« eupar«

IOU Kp«k Kok«i,q~

T I a, rno TpaVIK~ 8U~Ola TOU, KpaK KO,Kaivfl~ EIVOI ro utopn nou VEVVIOUVTOI ana ~flTEPE~ nou «ivouv XP~Ofl KOla rn OlapKEla Tfl~ EyKU~OO(JVfl~ TOU~. 0 «MapT~ ocp Nrcuio, evoc ~fl KEpOOOKomKO~ opvoviouoc nou CPPOVTI~EI Via trjv UVEla TWV EyKUWV KOI TWV ~WPWV TOUe;, cvcosoa all fl XP~Ofl KOKaivfl~ OE ~opcp~ OKOVfl~ ~ KpaK KOla rn OlapKEla rnc EVKU~OOUVfl~ unopsl va EnflpEaOEl ~E noMou~ rporrouc rnv EVKU~ovouoa KOI TO cvsvvnro

~WpO Tfl~. KOla rn olapKEla TWV npumov ~flvWV rnc EVKU~OOUVfl~ unooa va aU~~OEI TO KIVOUVO anopoA~~. Enlofl~, unopel va npoKOAEoEI 010 ovevvnro uooo EyKECPaAIKO, ~OVI~fl EyKECPaAIK~ PMPfl ~ KapOlaK~ npoopoA~.

To E8vIKOlv011TOUTO TWV HnA Via rn XP~Ofl NapKwTIKWV avacpEpEI OTI fl EK8EOfl OE KpaK KOKaTvfl~ KaTa trjv EVKU~OOOVfl unopst va Ofl~IOUPV~OEl OE ~EpiKa nOiola oopapa npopA~~aTa, covorsco orn ~w~ TOU~.

If VW I) XP~Or) TWV q>uMwv K6Ka~ Yla np6KAI)OI)Il€9r)~ YIVElOI t,EOW KOITPEI~ XlAlaOE~ XP6vla, TO KpaK KOKaivr)c;, Or)Aao~

r) KOKaivr) OE KpU01aMIK~ 1l0P<P~, Or)IlIOupy~9r)KE KOla rn OlapKEla Tr)~ payoala~ E~anAWOr)~ Tr)~ KOKaivr)~ 01r) OEKaE1la TOU 1970 KOI r) Xp~or) Tr)~ OUVEXIOE va aU~aVE101IlEXPI1Q usee

Tr)~ OEKaE1la~ lOU 1980.

LUIl<Pwva IlE Tr)V Ynr)pmla l:.IW~r)~ NapKwTIKWV TWV HnA, IlEXPITO TEAO~ Tr)~ OEKaE1la~ TOU 1970 TEpa01IE~ nooorrrrsc KOKdrvr)~ OE OKOVr) EllnOlvav Aa9pala 011~ HVWIlEVE~ nOAITEiE~. AUT6 EiXE W~ ouvsnao f') TIIl~ Tf')~ KOKaTvf')~ va nEoEI EW~ KOI 80%. AVTlllETwnolllE Tf')V mWOTlTWV TIIlWV lOU nopcvouou npoiovroc roue 01 EllnopOi vaPKWlIKWV IlElETpEljiav rn oK6vr) OE «KpaK', ilia O1EPE~ IlOP<P~ KOKaivr)~ nou unocouos KavEi~ va Tr)V KanvioEi.

LnaollEvr) OE IlIKpa KOllllaTla, ~ «nETpE~, aUT~ Tl

IlOP<P~ KOKaivr)~ unopouos va nouAf')9Ei OE IlIKp6TEPE~

To KpaK Elval TO 6vEIPO TOU tpnopou:

TO .,..6(Ipo Elval 6pEao KGI 01 xpL\ouc; .9iCOVTOI nClA'; ypL\yopa.

no06TIjTE<;. OE nEpIOOOTEPOU~ av8pwnou~ Kat ~E ~EyaAUTEPO KEPOO( Hrcv CPTIjV~, anA~ OTr1V napavWV~ TIj~, EUKOAf) om XP~OIj Kat napa noM KEpoocpopa VIa TOU<; suncoouc

LTI<; apXE<; Tf)e; OEKaETlae; lOU 1980 un~pxav avacpopEe; VIa XP~OIj TOU KpaK 010 1I0e; 'AVT(EAEc;, 010 Lav NTIEyKO, 010 XIOUOlOV Kat Olf)V Kapa'i~IK~.

To f.lEyaAUTEPO Ku~a XP~OIj~TOU vapKwTIKOU ~EorraoE KOla TI] OlapKEla llje; «EmOIj~lae; lOU KpaK' ~ETa~u 1984 Kal 1990, OWV TO VapKWTlKO EIXE E~anAw8EI OE OAEe;Tle; nOAEle;TWV HnA. H EmOI]~la TOU KpaK aU~f)OE opa~aTIK6 10V ap18~0 ~ TWV E810~EvWV orqv KOKdiVIj A~EpIKavwv.

To 1985 0 apI8~0e; TWV av8pwnwv nou napaOEXOVWV 011 EKavav Ka81]~EpLV6 XP~OIj KOKaivlj~ aU~~eIjKE uno 4,2 EKOlo~~upla OE 5,8 EKOlo~~upla.

MtXPI TO TEAO~ TOU 1986, TO KpaK ~TOV I5la8tOl~0 OE 28 nOAITEiE~ «n O1llv nEplcpEpEIQ TIl~ KOAOIJ~ma. To 1987, TO KpaK ~TaV I5la8Eol~0 OE OAE~ TI~ nOAITEiE~ TWV HnA, nAIlV TEDOOpWV. Ano TOTE, Il XP~Of1 TOU VapKWTlKOU E~aKOAou8Ei va anAWVETQI OE OAIl Tf1 Nom KQI Booao A~EPIK~, O1f1V Eupwnll KQI O1OV unoAomo KOO~O.

MtXPI TO 2002 TO HVW~EvO BaoiAEIo ~iWOE UlI5IK~ TOU «Eml5f1~ia KpaK' KQI 0 ap181l6~ TWV E810llEvWV 010 KpaK XPf101WV nou (~TIlOE ~0~8E1a aU~~8IlKE KaTo 50% EKEivo TO Xpovo. To HVW~EvO BaoiAEIo avacptpEloTI ana TO 2000 WOO 2006 au~~8IlKav KQTO 74% 01 OUM~IjJEI~ KQI 01 Eml5po~E~ nou Eixav OXEOIl ~E TO KpaK KOKaivll~.

H nAElovoTf1TO TWV Eupwnaiwv XPf101WV KpaK KOKdivll~ ~piOKOVTQI OE 3 n6AEI~: 010 AIl~ouPYo, 010 /\ovl5ivo

KQI 010 napiOi. AMo f1 xp~Of1 TOU KpaK KOKaivll~ EXEI avacpEp8Ei OTI anoTEAEi oo~apo npo~AIl~a KQI OE

TPEI~ unEpn6VTIE~ nEploXE~ uno raMlKo EAEYXO: O11l

r oual5€Aounf1, O1f1 r aMIK~ r oincvo KQI O11l MapTlviKa, Ka8w~ KQI OE IlEPIKt~ KOIVOTf1TE~ O1f1V OMavl5ia.

T'l 90: emu nour 01 tpnoPol

1TO epeovo 1TOU EVIVE ~€1a~u ECPr'l~wv Via va EVTomOTEi

f1 atria 1TOU TOU~ EKavE va 1TOPOUV vapKwTIKO Via 1TPWTf1 ~opo, 1TPOEKUtjJE 6T1TO 55% U1TEKUtjJE OTI~ mEoEI~ cpiAWV. 'HeEAaV va elvm KOUA Kat Of1~OCPIAEi~, 01 E~1TOpOI TO yvwpi(ouv aUTO,

LE 1TAf1010COUV W~ cpiAOI Kat 1TPOOCPEPOVTOI va OE «~Of1er'loouv» ~E «KOTI1TOU ea OE aVE~ooEI», To vapKwTIK6 ea OE «~Of1er'loEi va ~1TEI~ OTf1V 1TapEa» r'l «ea OE KOVEI KOUA»,

01 E~1TOpOI vapKwTIKWV, 1TOU TO KiVf1Tp6 TOU~ etvcrro KEPOO~ 1TOU ~Vo(OUV, ea 1TOUV OTlOr'l1TOTE Via va OE KOVOUV va ovopcoerc TO vapKWTIKO TOU<. ea OOU 1TOUVE 6TI «f1 KOKaTvf1 KOVEI Tf1 (wr'l oou Eva 1TOPTI"

/';EV TOU~ EvolacpEpEI1TOU 10 vapKwTIKO KQTQOTPECPOUV rn (wr'l OOU, CPTOVEI VQ 1TAf1PWVOVTat, To uovo 1TOU TOU~ EVOIQCPEPEI Eivat TO xPr'l~Q, npWf1V E~1TOPOI1TQPQOEX1f1KQV 6TI ~AE1TOUV TOU~ 1TEA6TE~ TOU~ OQV «rnovio 0' EVQ 1Tat)(Viol OKQKIOU»,

MOeE TQ OEOO~EVQ VIQ TQ VQPKWTlKO, napE TI~ OIKE~ OOU Q1TOCPOOEI~,

Ta VapKWTIKO EivQI, cmv ouoia, eSflAflT~pla. H 7T006TflTa 7TOU Aall~oVETQI Ka80pKEI KQI TO a7ToTEAEOlla 7TOU 8a E)(ouv.

Mia IlIKP~ 7T006TflTa eSpa W~ eSIEYEPTIK6 (au~ovEi Tfl Spoorrjpiorntn). Mia IlEYaAUTEpfl7T006TflTa eSpa W~ flpqllOTIK6 (IlEIWVEI Tfl eSpaOTflPI6TflTa). Mia aK61la IlEvaMTEpfl7T006TflTa EVEPVEi W~ eSflAflT~PIO KQlIl7TOpEi va OKOTWOEI.

AUT6 IOXUEI Via 6Aa TO vapKwTIKO. AUT6 7TOU eSla<pEpEI EivQlIl6vo fl 7T006TflTO 7TOU XPEIO(ETQI Via va E7TlTEUx8Ei TO a7ToTEAEOlla.

AMo 7ToMo vapKwTIKO EivQI E7TlKiveSuva Via €Yav aK61la Mvo:

E7TflPEO(OUV cueoc TO lluaM. AMOIwvouv rnv aVTiAfl\jJfl TOU XP~OTfl Via TO TI oUIl~aivEi vupw TOU. O~ a7ToTEAEOlla, TO OTOIlO EVEPVEi 7Tapo~Eva, 7TapoAova, Aav8aollEva, aK61la KQI KOTaOTpo<pIKO.

20

Ta vapKWTIKoll7TAOKOPouv TI~ Ql08~OEIc;. T600 TI~ aVE7Tl8UllflTE~ 600 KQI TI~ E7Tl8UllflTE~. 'ETOI, EVW 7TPOO<pEPOUV ~paxu7Tp68EOllfl ~0~8Ela ornv avaKou<plofl TOU novou TauT6xpova E~aAEi<pouv TI~ IKav6TflTEc;. rnv EYP~VOPOfl KQI 80AWVOUV rn OKE\jJfl.

Ta <poPllaKa EivQI vapKwTIKO 7TOU OK07T6 EXOUV va E7TlTaxUVOuv ~ va E7TI~pacSUvouv ~ va aAAO~OUV KOTI OTOV Tp67T0 AElToupvia~ TOU OWIlOTOc;. va TO KOVOUV va AElTOUPVEi KaMTEpa. MEPIKE~ <pOPE~ EivQI cncoctrrrro, AMo eSEV nuuouv va EivQI vapKwTIKO: eSpouv W~ eSlEYEPTIKO ~ flPElllOTIKO KQI OE IlEVaAfl 7T006TflTa Il7TOPOUV va OE OKOTWOOUV. Av, AOI7T6v, eSE XPflOlIlO7TOIEi~ m <poPllaKa 67TW~ 7TPE7TEI, Il7TOPEi va Vivouv T600 E7TlKiveSuva 600 KQI TO ncpcvouo vapKwTIKO.

nATI 01 AN9PonOI nAIPNOVN NAPKOTIKAi

01 6v8pwnol nalpvouv vapKWTIK6 VlaTI 8EAOUV v' aAM~ouv K6TI OTIl (W~ TOUe;.

Na IlEPIKOI ana TOUe; A6voue;, onox ucc ovepepcv 01 VEOI, VIa TOUe; orrolouc rmpov vapKWTIK6:

• Ila va 1l0l600uv IlE TOUe; UnOAOlnOUe;

• Ila va ~E<PUVOUV ~ va xaAapwooUV

• EnEIO~ ~apIOVTOuoav

• EnEIO~ TOUe; EKavE va 1l016(OUV rno WPIIlOI

• Ila va K6vouv rqv c:nav60TOO~ TOUe;

• Ila va nElpallOTIOTOUV

NOIlI(OUV OTI TO vapKWTIK6 Elval 11 Mall. AM6 Tc:AIK6, TO vapKwTIK6 VIVOVTOl TO npo~Alllla.

000 MOKOAO KI av EIVOI va aVTIIlETwnloEI «rvsk TO npO~A~IlOT6 TOU, 01 smrrrcoac Tile; xp~OIle; vapKwTIKWV EIVOI n6VTOTE XElpOTEpEe; ana TO npo~Alllla nou npoon681l0E

va MOEI IlE Til XP~OIl. H npaVIlOTIK~ an6vTIl01l EIVOI va n6pEI KavEle; TO OEoollEva «n 0XI va n6pEI vapKwTIK6.

22

nAPAnOMnEl:

European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction,

State of the Drug Problem in Europe, 2008

u.s. Drug Enforcement Agency Fact Sheet on Cocaine

National Institute of Drug Abuse:

NIDA Info Facts: Crack and Cocaine, April 2008

United Nations Office on Drug and Crime, World Drug Report 2008

"Crack Facts & Figures;Office of National Drug Control Policy, 2008

"Illicit Drug Use During Pregnancy; March of Dimes

"Research Report Series-Cocaine Abuse and Addlctlort'Natlonal Institute on Drug Abuse (NIDAl

"Drug and Alcohol Use and Related Matters Among Arrestees 2003;0' Zhiwei Zhang, PhD., National Opinion Research Center

"Cocaine use among young reaches shocking levels' thlslslondcn.co.uk

II Monitoring the Future, Overview of

Key Findings 2007; NIDA

UN Office on Drugs and Crime Annual Report 2008

DEA History Book, 1985-1990 "Crack'epldemlc'fuels rise in violent crime;The Observer, 17 Feb 2002

<DOm,PAQlIEL:

E~wcpuMo: DENdrugs; IFC: Corbis; LEAiBa 5 and 8: DENdrugs;

LEAIBa 12: Courtesy Infolmagination. arg.

EKQTO~~Upla TETOla ~1~AlapaKla EXOUV ~OlpaOTEI OE av8pwnou<; OE 01.0 TOV KOO~O, OE 22 yAWOOE<;. NEa vapKWTIKa E~<paVI(OVTOI OTOU<; OpO~OU<;

KOI nEpIOOOTEPE<; nATlPo<poPIE<; YIVOVTOI

YVWOTE<; OXETlKa ~E Tl<; napEVEpYElE<; TOU<;. 'ETOl, E~nAouT[(OU~E rc ~OrJ unapXOVTa ~1~AlapaKla Kal npoo8ETOU~E «nvoooio OTrJ capo.

Ta ~1~AlapaKla EKOIOOVTOI ana TO 'Iopu~a yla Eva Koo~o XWPI<; NapKwTIKa, Evav ~rJ KEPOOOKOniKO KOlVW<PEA~ opvcviouo ~E Eopa TO 1\0<;'AVTCEAE<; OTrJV KaAl<p0pvla.

To 'Iopu~a npooeepa EKnOioEuTlKO UAlKO, OU~~OUAE<; KOI OUVTOVIO~O ~E TO OIESvE<; OIKTUO TOU nou aoxoAEITOI ~E TrJV np6ArJlj}rJ XP~OrJ<; vapKWTIKWV. AnEU8uVETOI OE VEOU<;, YOVEI<;, EKnOIOEUTIKOU<;, E8EAOVTlKE<; opvcvooe« Kal KU~EPVrJTlKE<; unrJpWIE<; - OE onoiovormore EVOla<pEpETOl va ~OrJ8~OEl TOU<; av8pwnou<; va KPQT~OOUV TO vapKwTIKa ~aKpla ana TrJ (w~ TOU<;.

23

4E40MENA nov nPEnEI NA rNOPIZEIJ:

AUTO TO ~1~AlapaKI anouAd ~EPO( ~Ia( aElpa( EK60aEWv nou KaAUmouv rc 6E60~Eva aXETlKa ~E Til ~aplxouava, TO aAKooA, TO 'EKOTaall, TIlV KOKaiVIl, TO KpaK, TIlV KpuaTQAAIK~ ~E9a~cpETa~ivIl KQI Til ~E9a~cpETa~ivIl, T1( E1anVEO~EVE( OUaiE(, TIlV IlPwiVIl, TO LSD Kal m auvTayoypacpoli~Eva cpap~aKa/vapKWTlKa, OnAla~tvo( ~' aUTE( T1( nAIlPocpopiE(, 0 avayvwaTIl( ~nopEi va napEI TIlv anocpaall va KpaT~aEl tu vapKwTIKa ~aKpla an' Til {W~ TOU.

raa nEpIO'O'an:pEe; nAIlPocpopiEe; a'J Via va anOKTa'JO'EIe; nEpI0'0'6upa aVTiTuna an6 aUT6 Kal an6 Ta' ciAAa plpAlapciKla Tile; O'EIPcic;, tAa O'E macpa'J liE Til 6IEU9uVO'Il:

Foundation for a Drug-Free World 1626 N. Wilcox Avenue, #1297

Los Angeles, CA 90028 U5A +1-818-952-5260 drugfreeworld.org info@drugfreeworld.org

EKoTpaTEia EVclVTla om NapKwTIKcl naTrloiwv 200

11256Aer'lva

TIlA. 2108653382

notodrugs.gr

info@notodrugs.gr

e 2009 Foundation for a Drug-Free World. All Rights Reserved. The Foundation logo is a trademark owned by the Foundation for a Drug-Free World. Item #20841-9-GRE