You are on page 1of 14

Vilniaus Antakalnio

progimnazijos
2018-2022 m. m.
strateginis plano 2018 metų
ataskaita

www.antakalnio.lt
2019-01-16

3 versija (galutinė)
TURINYS

TURINYS 2

VIZIJA 3

TRUMPOJI IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA 3

MOKYKLOS STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS 5

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖS FORMA 5


I PROGRAMA - TIKSLAS. SAUGIOS PSICHOLOGINĖS, EMOCINĖS, APLINKOS KŪRIMAS
VISAPUSIŠKAI UGDANT VAIKO ASMENYBĘ. 5
II PROGRAMA - TIKSLAS. ŠIUOLAIKINĖS MOKYMOSI APLINKOS KŪRIMAS. 8
III PROGRAMA - TIKSLAS. GLAUDUS BENDRYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO RYŠYS. 11
IV PROGRAMA - TIKSLAS. STIPRUS IR AUTORITETINGAS PEDAGOGAS UŽTIKRINA DARNŲ IR
KOKYBIŠKĄ UGDYMĄSI. 12
MISIJA

Vilniaus Antakalnio progimnazijos žingeidūs vaikai, kompetentingi mokytojai, pasitikintys


tėvai, pozityviai bendradarbiaudami ir besimokydami, kartu įgyvendina numatytas valstybės ugdymo programas
bei kuria laisvą (atsakingą), atvirą ir tobulėjančią mokyklą, sostinę Vilnių bei tėvynę Lietuvą.

VIZIJA
Kurdami gerą mokyklą mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir
pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė.

VERTYBĖS

● Sveikata bei šeima yra mums brangiausias turtas.


● Vaikystė ir smagus mokymasis. Būdami kartu mes mokomės vieni iš kitų bei bendradarbiaujame dėl
kiekvieno mūsų bendruomenės nario: vaiko, tėvų bei darbuotojų sėkmės.
● Veikdami kartu mes kuriame ir puoselėjame mokyklos bendruomenes kultūrą.

TRUMPOJI IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA


– IŠSKIRTI STIPRIEJI PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ASPEKTAI

1. Pasidalinta lyderystė (4.1.2. 4 lygis)


2. Mokyklos tinklaveika (4.2.3. 4 lygis)
3. Mokyklos savivalda (4.1.3. 3 lygis)
4. Bendradarbiavimas su tėvais (4.2.2. 3 lygis)
5. Ugdymas mokyklos gyvenimu (2.3.2. 3 lygis)
6. Klasės valdymas (2.2.2. 3 lygis)
7. Mokinių mokymasis (2.3.1. 3 lygis)
8. Mokiniai nori ir moka bendrauti ir bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose (socialumas)
(2.2.2. 3 lygis)
9. Edukacinės išvykos (3.2.1. 3 lygis)
10. Aplinkų bendrakūra (3.1.3. 3 lygis)

TRUMPOJI IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA –


IŠSKIRTI TOBULINTINI PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ASPEKTAI

1. Metodų įvairovė pamokose (2.2.2. 2 lygis)


2. Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje (2.2.2. 2 lygis)
3. Gabumų ir talentų ugdymas (2.1.3. 2 lygis)
4. Vertinimas ugdant (2.4. 2 lygis)
5. Mokinio pasiekimai ir pažanga pamokoje (1.2.1. 2 lygis)

Pasinaudodami dešimtimi stipriaisiais progimnazijos veiklos aspektais, mes tobulinsime penkis veiklos
aspektus. Progimnazijos pedagogai sutarė, kad kuriant gerą mokyklą mes:
● panaudodami 1, 5-10 stipriuosius progimnazijos veiklos aspektus paįvairinsime metodus pamokose
(dabar yra 2 lygmuo, pažanga bus 3 lygiu);
● panaudodami 1, 6-8 stipriuosius progimnazijos veiklos aspektus geriau diferencijuosime ir
individualizuosime pamokose (dabar yra 2 lygmuo, pažanga bus 3 lygiu);
● panaudodami 1, 5, 7, 8 stipriuosius progimnazijos veiklos aspektus ugdysime gabumus bei talentus
(dabar yra 2 lygmuo, pažanga bus 3 lygiu);
● panaudodami 1, 5, 6 stipriuosius progimnazijos veiklos aspektus pagerinsime mokinių vertinimą
ugdant (dabar yra 2 lygmuo, pažanga bus 3 lygiu);
● patobulinus aukščiau įvardintus keturis tobulintinais aspektus, penktasis „Mokinio pasiekimai ir
pažanga pamokoje“ pagerės savaime (dabar yra 2 lygmuo, pažanga bus 3 lygiu), nes tiesiogiai koreliuoja su kitais
tobulintinais aspektais.
Mokyklos veiklos tobulinimo planas (pagal išorinio vertinimo tobulintinas sritis) integruotas į strateginio
plano programas ir atsispindi priemonių lentelėse:
Tobulintina sritis Programų uždavinių priemonės

Metodų įvairovė pamokose I programos 3.3; II programos 2.6; 2.7; 3.4; III programos
1.2; IV programos 2.1; 2.2.

Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje I programos 2.2; 2.3; II programos 3.4; IV programos 2.1;
3.4.

Gabumų ir talentų ugdymas I programos 1.7; 2.3; 3.4; IV programos 2.1.

Vertinimas ugdant I programos 3.1; III programos 2.1; IV programos 2.1.

Mokinio pasiekimai ir pažanga pamokoje I programos 1.2; 1.6; 3.3; IV programos 2.1.

Progimnazijos bendruomenė sutarė dėl ​geros mokyklos apibrėžimo. Mūsų bendruomenės - pedagogų,
specialistų, tėvų ir mokinių - geros mokyklos vizija yra:
● Psichologiškai, emociškai, fiziškai saugi aplinka (3)1 ir efektyvi mokymosi bei elgesio problemų
sprendimo sistema.
● Šiuolaikinė mokymosi aplinka (materialinė bazė, aprūpinimas IKT) (2).
● Glaudus bendrystės ir bendradarbiavimo ryšys: mokytojas – mokytojas, mokinys – pedagogas,
tėvai – mokytojai, tėvai – mokiniai (2).
● Stiprus ir autoritetingas pedagogas – geras savo srities specialistas (2).
● Visapusiškas dėmesys vaiko asmenybei (2), skatinantis siekti gerų mokymosi rezultatų (vienodai
svarbūs ir asmenybė, ir mokymosi rezultatai) - žr. paveikslą.

1
​Skaičius skliaustuose rodo, kiek kartų apklausose pedagogų, tėvų, mokinių nuomonės sutampa.
Kuriant gerą mokyklą mes:
● Kursime mokykloje įvairesnes ugdymosi aplinkas ir gerinsime mokyklos materialinę bazę (3).
● Sieksime didesnės specialistų, mokytojų padėjėjų pagalbos mokytojui ir mokiniui.
● Stengsimės daugiau įtraukti tėvus ir mokinius į bendrų veiklų organizavimą, bendruomenės
gyvenimą ( organizuojant tradicines šventes, klasės renginius, veiklas pertraukų metu) (2).
● Skatinsime mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą (2), bendras veiklas, mokytojų kompetencijų
tobulinimą.

MOKYKLOS STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

Stebint strateginio plano įgyvendinimą, vykdant jo priežiūrą laikomasi sutartų vertinimo principų (kaip mus
sekėsi įgyvendinti planą? kas mus pavyko ar kur mes suklydome, kodėl? ko galime pasimokyti? ką reiktų pakeisti?
svarbu, kas pavyko, kokią sėkmę patyrėme; jei klydome, aiškinamės, kodėl darėme klaidas bei kaip ateityje jų
išvengti).
Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vykdoma viso jo įgyvendinimo metu. Bendruomenei sutarus dėl
strateginio plano turinio, jo stebėseną atlieka Progimnazijos įsivertinimo grupės nariai, o išvadas tvirtina
Progimnazijos taryba. Progimnazijos įsivertinimo grupės nariai stebi, kad mokyklos strateginis planas derėtų su
kitais mokykloje esančiais planais: ugdymo planu, metiniu veiklos planu ir pan. Pasibaigus kalendoriniams metams
atsakingi už programos (tikslų), uždavinių įgyvendinimą progimnazijos institucija pagal įsivertinimo duomenis ar
kitus duomenis analizuoja plano pasirinktos programos įgyvendinimo sėkmės kriterijus ir pritaria plano
įgyvendinimo rezultatams. Analizės duomenys fiksuojami strateginio plano stebėsenos grupės sudarytoje lentelėje
ir teikiami steigėjo atstovui - Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖS FORMA

I PROGRAMA - TIKSLAS. SAUGIOS PSICHOLOGINĖS, EMOCINĖS, APLINKOS KŪRIMAS


VISAPUSIŠKAI UGDANT VAIKO ASMENYBĘ.

Programos aprašymas. Siekiant įgyvendinti strateginį tikslą mokykloje bus kuriama palanki emocinė, psichologinė,
atitinkanti daugelio ugdytinių poreikius ir interesus, skatinanti pozityvų bei atsakingą mokinių požiūrį į
mokymą(si), stimuliuojanti mąstymą, išradingumą, smalsumą, kelianti savigarbą, pasitikėjimą savimi, žadinanti
savo vertės jausmą, stiprinanti atsakomybę. Kiekvienam mokiniui sudaryti galimybę patirti įvairius mokymosi
būdus ir formas, išbandyti įvairių rūšių užduotis ir veiklas įvairiuose kontekstuose (mokyklose, bibliotekose,
gamtoje ir kt.). Gerinsime mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų santykius, stiprinančius bei kuriančius
saugumo, vertės jausmą. Puoselėdami įtraukiojo ugdymo kultūrą (individualizavimą ir diferencijavimą, mokymąsi
skatinantį vertinimą ir t.t.) sieksime ugdymo(si) kokybės.

Tikslas SAUGIOS PSICHOLOGINĖS, EMOCINĖS, APLINKOS KŪRIMAS VISAPUSIŠKAI


UGDANT VAIKO ASMENYBĘ.
Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti Panaudoti
finansiniai finansiniai
ištekliai ištekliai
Palankaus mikroklimato, Kiekvienoje klasėje įgyvendinta 1. Kiekvienoje klasėje Tikslinės Tikslinės
sudarančio sąlygas bent viena patyčių prevencijos vykdoma prevencinė dotacijos - dotacijos -
kiekvienam mokiniui programa. Kiekvienas mokinys programa: 100 proc. 100 proc.
optimaliai išreikšti save turi galimybę dalyvauti bent 19 klasių vykdoma ES projektų ES projektų
aktyviai dalyvaujant vienoje prevencijos programoje. programa “Obuolių finansavima finansavimas
mokyklos gyvenime bei Sumažėjęs patyčių skaičius draugai, 5 klasėse s - 100 - 100 proc.
mokymo(si) procese ir palyginus su 2018-10-01 tyrimo vykdoma programa proc. 2 proc. GPM
veiksmingai siekiant duomenis. “Įveikiame kartu”, 13 2 proc. paramos
norimų ugdymo(si) Pagerės emocinės ir klasių vykdoma LIONS GPM lėšos - 100
rezultatų, formavimas; psichologinės aplinkos QUEST „Paauglystės paramos proc.
vertinimas. kryžkelės“ programa, 4 lėšos - 10
Beveik visi 4-8 klasių mokiniai klasėse „Gyvai“ proc.
planuodami savo sėkmės istoriją Psichoaktyviųjų medžiagų
išsikels tikslus, orientuotus į vartojimo prevencija, 5
asmenybės ūgtį. klasėse Olweus patyčių
Sukurtas asmenybės ir pasiekimų prevencijos programa (yra
augimą matuojantis instrumentas. klasė, kuri vykdo dvi
Kiekvienais mokslo metais pagal prevencines programas).
parengtą metų planą bus atlikta 2. Kuriamas asmenybės ir
procesų stebėsena siekiant pasiekimų augimą
efektyvinti progimnazijos veiklą: matuojantis instrumentas,
atsisakyti neveiksmingų kuris fiksuos kiekvieno
procedūrų, laiku priminti mokinio pažangą Tamo
bendruomenei apie priimtus dienyne
susitarimus, užtikrinti savalaikį jų 3. Pagal įsivertinimo
įgyvendinimą. Dauguma grupės ataskaitą (keturių
darbuotojų laikysis priimtų balų skalėje), 5
susitarimų. aukščiausios mokinių
Bus sukurta ir įgyvendinta atsakymų vertės yra:
socialinių-pilietinių akcijų 1.3. Man yra svarbu
tradicija ir iniciatyvų palaikymo mokytis (balas - 3.5);
sistema. Palyginus su praėjusiais 1.2. Mokykloje esame
mokslo metais pagerės mokinių, skatinami bendradarbiauti,
darbuotojų, emocinės aplinkos padėti vieni kitiems (balas
vertinimas. - 3.3.).
Pradinio ugdymo ir pagrindinio 1.14. Aš planuoju, kaip
ugdymo koncentre per metus pasiekti geresnių mano
įgyvendintas mažiausiai vienas mokymosi rezultatų: keliu
projektas, kuris skatins mokinius mokymosi tikslus,
sveikai gyventi. numatau būdus, kaip to
2019 m. sukurta ir 2020 m. siekti ir vertinu, kaip man
įgyvendinama maitinimo sekasi įgyvendinti savo
paslaugų politika. asmeninę pažangą. Visus
Kasmet šviesti mokinius ir tėvus žingsnius aptariu su klasės
šia veikla (mokymuose auklėtoju bei tėvais ar
sudalyvautų bent dalis tikslinės globėjais (balas - 3.1.).
grupės). 4. Su mokytojais, kuriems
Dalyvautų vaisių ir pieno bei reikia tobulinti darbą
kitose programose. pamokoje, pasirašyti
Kasmet beveik visos tikslinės metiniai susitarimai dėl
grupės dalyvaus (90 proc.) metinių rezultatų gerinimo.
pasiekimų patikrinimuose: 5. Tradicijomis tapo:
nacionaliniuose, tarptautiniuose Sausio 13-tosios minėjimo
(su ŠMM žinia). akcija “Atmintis gyva, nes
Mokykloje bus rengiamos dalykų liudija”, kalėdinės labdaros
olimpiados, kuriose išbandyti akcijos (beglobiams
savo jėgas galės visi norintys gyvūnams), tolerancijos
mokiniai. savaitės akcijos (pyrago
Didės mokinių pasitikėjimas, dalijimosi diena,
tikėjimas savo sėkme - augs gabių apkabinimų diena),
mokinių skaičius, aktyvus savaitės “Be patyčių”
dalyvavimas projektinėse organizavimas.
veiklose. 6. Įgyvendinti projektai
Siekiant ugdyti bendrąsias “Sveikatiada”, “Paguodos
kompetencijas, pradinio ir skrynelė”. Kūno kultūros
pagrindinio ugdymo pamokos baseine. Sukurtos
koncentruose bus pasiūlyta du kartus metuose
kasmet mažiausiai po keturis veikiančios tėvystės
renginius. įgūdžių grupės.
Įgyvendinti pokyčiai
mokinių maitinimo srityje
(pagal naujausius
įstatymus), aktyviai
dalyvaujame vaisių ir
pieno bei kitose (košės
diena ir pan.) programose.
Daugiau nei 90 % tikslinės
grupės mokinių dalyvavo
NMPP .
7. Vyko anglų kalbos,
matematikos, lietuvių
kalbos, ekologijos
olimpiados.
Kasmet mokykloje vyksta
apie 8-9 tradiciniai
renginiai, kuriuose
mokiniai gali
pademonstruoti savo
bendrąsias kompetencijas,
tačiau ne visuomet yra
keliamas tikslas, susijęs su
šiomis kompetencijomis
bei po renginių pritrūksta
refleksijos ir įsivertinimo
apie sustiprintas
bendrąsias kompetencijas.
Paveikios pagalbos Pedagogai, geriau pažindami 1. ir 2. Suformuota Mokinio Mokinio
mokiniui sistemos, mokinius, teiks mokinių profesionali švietimo krepšelio / krepšelio /
įgalinančios suaugusius ir poreikius atitinkančią pagalbą. pagalbos komanda, galinti Mokymo Mokymo
vaikus prisiimti Daugumoje pamokų bus teikiama teikti atitinkančią lėšos - 10 lėšos - 100
atsakomybę už savo individuali pagalba mokiniui. poreikius pagalbą. proc. proc.
veiksmus ir skatinančios Dauguma tėvų prisiims Mokytojai pritaiko .
tobulėti, kūrimas; atsakomybę už vaiko ugdymąsi. specialias programas SUP
Kiekvienam SUP turinčiam mokiniams. Specialiųjų
mokiniui yra užtikrintas ugdymosi poreikių
inkliuzinis ugdymas ir jo turintiems mokiniams
poreikius atitinkanti pagalba. pedagogai pritaiko ir
Sukurta poreikius atitinkanti indivdualizuoja
pagalbos sistema. programas, teikiama visų
Pasieksime aukštesnių rezultatų švietimo pagalbos
olimpiadose, konkursuose. specialistų pagalba.
2021 m. bus sukurta ir veikianti Mokykloje įkurta namų
gabių vaikų ugdymo praktika ruošos pagalbos grupė,
progimnazijoje. Joje dalyvaus ne kuria naudotis gali
mažiau, kaip 10 proc. mūsų kiekvienas mokinys.
mokinių. Veikia visos dienos
Tarpininkaujant socialiniams mokykla. Tenkinamas
partneriams bus sukurta tėvų kiekvieno dalyko
švietimo sistema. konsultacijų poreikis.
Problemų sprendimo priėmime 4. Kartu su VPPT įkurta
dalyvauja ir prisiima tėvystės įgūdžių grupė,
įsipareigojimus ne tik mokytojai, vykstanti du kartus per
mokinių šeimos,bet ir socialiniai metus.
partneriai. 5. Sukurta problemų
Gerėja mokyklos mikroklimatas. sprendimo sistema
(pokalbiai, susitarimų
forma, atvejo vadyba).
Socialiniai partneriai,
padedantys gerinti
mokyklos mikroklimatą -
Vilniaus Universitetas
(įgyvendinamas projektas
“Kelrodė žvaigždė”),
“Mentor Lietuva”,
Vilniaus kolegijos
pedagogikos fakultetas.
Ugdymo planų/programų, Gerės tobulintinų dalykinių sričių Nėra duomenų įvertinti Mokinio Mokinio
orientuotų į mokinių daugumos mokinių pasiekimai ir pasirinktos srities įtaką krepšelio / krepšelio /
pažangą ir aukštesnius ugdymosi rezultatai (bus mokinių rezultatams Mokymo Mokymo
mokymosi rezultatus lyginamas atitinkamos klasės (duomenis turėsime po lėšos - 80 lėšos - 100
ugdymo procese, mokinių pasiekimų akademinė 2019 metų NMPP ir proc. proc.
atsižvelgiant į atliktų pažanga). pasibaigus I pusmečiui).
tyrimų, diagnostinio
vertinimo ir kt. rezultatus,
rengimas.

Išvada apie pasiektą Įgyvendindami patyčių programas ​kiekvienoje klasėje ir kurdami kiekvieno mokinio
tikslą pažangos ir kompetencijų ugdymo įrankį, mokykloje yra siekiama kurti palankią emocinę,
psichologinę, ​atitinkančią daugelio ugdytinių (70 proc.) poreikius ir interesus, skatinančią
pozityvų bei atsakingą daugumos mokinių (60 proc.) požiūrį į mokymą(si), žadinanti savo
vertės jausmą, stiprinančią atsakomybę ugdymosi aplinką. Įgyvendindami strateginio plano
tikslą, galima išskirti tokias sėkmes: (1) kiekvienas mokinys turi galimybę dalyvauti klasėje
įgyvendinamoje pozityvios prevencijos programoje, (2) sukurta pagalbos sistema kiekvienam
mokiniui, kuris siekia pagalbos, (3) yra kuriamas kiekvieno mokinio pažangos ir
kompetencijų ugdymo instrumentas. Tobulintini aspektai galėtų būti: (1) tikslingesnis NMPP
duomenų ir rezultatų analizės panaudojimas, kuriant ugdymo planus, (2) pamokos kokybės
gerinimas, (3) stebėsenos sistemos sukūrimas ir užtikrinimas.

II PROGRAMA - TIKSLAS. ŠIUOLAIKINĖS MOKYMOSI APLINKOS KŪRIMAS.

Programos aprašymas. Siekdami įgyvendinti strateginį tikslą kursime mokykloje įvairesnes ugdymosi aplinkas ir
gerinsime mokyklos materialinę bazę, kad vaikams būtų saugu, įdomu mokytis ir pailsėti. Kuriant gerą mūsų
mokyklą erdvės ir patalpos bus dinamiškos, atviros ir funkcionalios, daugiau išnaudojamos ir orientuotos į
didesnės bendruomenės - mokinių, darbuotojų ir mokinių tėvų- mokymąsi. Gerindami ugdymo aplinką kursime
,,Klases be sienų“, pasinaudosime virtualiomis aplinkomis bei mokinių, mokytojų , tėvų indėliu.

Tikslas
ŠIUOLAIKINĖS MOKYMOSI APLINKOS KŪRIMAS.
Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti Panaudoti
finansiniai finansiniai
ištekliai ištekliai
Įgalinanti mokytis 1. Kas metus sukuriama viena 1. Nupirkti suoliukai, įrengta Mokinio Mokinio
saugi fizinė aplinka. erdvė lauke: poilsiui ar aktyviai lauko klasė. krepšelio / krepšelio /
Įranga ir priemonės, veiklai. 2. Įsigytos priemonės - Mokymo Mokymo
jų įvairovė, pastatas 2. Pagal atliktą darbuotojų technologijų (vėlimo lėšos - 5 lėšos - 100
ir jo aplinka, aplinkų apklausą įsigyjamos priemonės priemonės, medžio darbų proc. proc.
bendrakūra. kasmet ne mažiau kaip už 1000 medžiagos), biologijos Ugdymo Ugdymo
eurų, kurios bus naudojamos (mikroskopai, įranga) aplinkos aplinkos
ugdymo procese, gerės mokinių pamokos, prailgintų grupių lėšos - 80 lėšos - 99
ugdymo rezultatai. mokiniams buvo nupirktos proc. proc.
3.Medžių, krūmų, augalų kanceliarinės priemonės bei už Salių Salių
sodinimas, gėlynų įrengimas. 1200 eur įsigyti stalo / lauko nuomos nuomos
4. Įsigyjama įranga skirta žaidimai kiekvienai klasei. lėšos - 50 lėšos - 80
teritorijos valymui ir švaros proc. proc.
palaikymui. Palaikoma savalaikė 3. Buvo pasodintos obelys Tikslinės Tikslinės
švara ir tvarka, nustatyta HN. prie Antakalnio g. dotacijos - dotacijos -
5. Įsigyti ir atnaujinti 4. Buvo įsigyta motošluota - 100 proc. 100 proc.
esamą/senstančią kompiuterinę ir dulkių ir sniego valymui. 2 proc. 2 proc.
vaizdo įrangą. Sudaryti sąlygas Palaikoma savalaikė švara, GPM GPM
mokiniams pasikrauti telefonus. nustatyta HN. paramos paramos
6. Pagal sudarytą planą kasmet 5. Nupirkti 3 televizoriai, 5 lėšos - 20 lėšos - 100
įsigyti inventoriaus ugdymui tam projektoriai, nupirkta 20 proc. proc.
skiriant ne mažiau nei 1000 eurų planšetinių kompiuterių, 7
per metus. chromebook’ai.
7. Kasmet įsigyti sporto 6. Nupirkti stalai, kėdės,
inventoriaus: smulkaus (ugdymui) spintelės, teniso stalas,
sporto inventoriaus, treniruoklių, vadovėliai, planšetiniai
Gymnic didžiųjų kamuolių, kompiuteriai kurių suma viršijo
veidrodinės sienos aktų salėje, 10000 eur.
suoliukų, lauko treniruoklių, 7. Nupirkti bėgimo takeliai,
karstyklių ir/ar žaidimų aikšelių, elektriniai dviračiai, elipsinis
turtinant mokyklos aplinką bei treniruoklis, įrengtos karstyklės
siekiant didesnės dalies mokinių ir žaidimų aikštelė. Įrengta
fizinio aktyvumo. Sukurti ramybės zona mokyklos
poilsio/ramybės komfortabilias vidiniame kiemelyje.
zonas mokiniams. Erdvėse ir Mokykloje pastatytos dėžės
patalpose sukurti daugiau šiukšlių rūšiavimui.
priemonių šiukšlių rūšiavimui, Sudaryta sutartis su ECO
atliekų pertvarkymui. servisu dėl popieriaus
8. Automatinio durų užrakto išvežimo.
įsigijimas, patekimo į Kol kas nenupirkti Gymnic
progimnaziją kontrolei siekiant didieji kamuoliai, neįrengtos
visos bendruomenės narių veidrodinės sienos aktų salėje.
saugumo. 8. Planuojama įsigyti.
9. Atnaujinami progimnazijos 9. Nupirkti suoliukai
baldai bei įsigyjami nauji, bus mokyklos koridoriuose.
sukurta įvairesnė ugdymo aplinka, 10. Planuojama automatizuoti.
ko pasekmėje didės ugdymo 11. Įsigyti 3 spausdinimo
metodų įvairovė didesnėje dalyje aparatai bendrose mokyklos
pamokų. erdvėse, kiekvienam
10. Pilnai automatizuotos užtvaros mokytojui, sukuriant
nuo Smėlio ir Antakalnio gatvės galimybes spausdinti, skenuoti
įrengimas siekiant mokinių ir kopijuoti reikiamą medžiagą.
saugumo. 12. Pradinukų ir pagrindinio
11. Atsisakome pavienių ugdymo korpusai sutvarkyti.
kopijavimo aparatų kabinetuose. Patalpos atitinka HN. Gautas
Pereiname prie bendrų įrenginių su higienos pasas.
kopijų kiekio kontrole. Bus 13. Vadovėlių poreikis buvo
sukurtos sąlygos ugdymo kokybei patenkintas 100 proc., o
užtikrinti per priemonių įvairovę. grožinės literatūros poreikis
12. Bus pilnai atnaujintas pastato patenkintas 80 proc.
vidus: sutvarkytas pradinukų ir Poreikis tenkinamas,
pagrindinio ugdymo korpusai. apklausiant metodinių grupių
Patalpos atitiks HN. mokytojus.
13. Kasmet pagal galimybes bus 14. Yra įkurtas mokytojų
perkami reikalingi vadovėliai ir kambarys ir skaitykla.
bendruomenės poreikius tenkinanti
literatūra.
14. Bus įrengtos 3 mokinių ir
pedagogų poreikius tenkinančios
erdvės, kur mokiniai bei
darbuotojai galės pailsėti, pabūti
tyloje, skaityti knygas.
Mokymasis ne 2. Esant galimybei tvoros, vartų, 2. Pastatyta tvora aplink Mokinio Mokinio
mokykloje. dangos atnaujinimas - saugių mokyklą. krepšelio / krepšelio /
Mokyklos teritorijos sąlygų naudotis stadionu Kūno kultūros pamokos Mokymo Mokymo
naudojimas ugdymui sudarymas. Bus labiau šiltuoju metų sezonu vyksta lėšos - 2 lėšos - 100
ir edukacinės išnaudojama lauko sporto erdvė. lauke. proc. proc.
išvykos. 3. Esant galimybei krepšių, dangos 3.. Atnaujinta danga didžiojoje Ugdymo Ugdymo
atnaujinimas. Tvoros įrengimas. sporto salėje, krepšiai aplinkos aplinkos
4. Kas metus sukurta viena erdvė suremontuoti. lėšos - 10 lėšos - 100
lauke: poilsiui, aktyviai veiklai, 4. Mokyklos vidiniame proc. proc.
ugdymui. kiemelyje įrengta ramybės Salių Salių
Sukurta “Draugų alėja”. erdvė, stalo teniso erdvė. nuomos nuomos
5. Tinkamų ugdymui lauke baldų 5. Vidiniame mokyklos lėšos - 10 lėšos - 100
įsigijimas, esamos aplinkos kiemelyje įrengta lauko klasė. proc. proc.
pritaikymas pamokos 8. Valgykloje sudaryta 2 proc. 2 proc.
organizavimui. galimybė atsigerti vandens, GPM GPM
8. Valgykloje bus sudaryta meniu patvirtintas veterinarijos paramos paramos
galimybė rinktis teisės aktus tarnyboje. Sudaryta galimybė lėšos - 10 lėšos - 100
atitinkantis maistas, bus sudaryta kiekvienam 1-4 klasių proc. proc.
galimybė atsigerti vandens, mokiniui rinktis patiekalus ir jų
ugdoma sveikai rinktis patiekalus kiekį, tausojant aplinką.
ir tausoti aplinką rūšiuojant
atliekas.

Mokymasis 1. WI-FI prieigos erdvių 1. Telia įrengė tris stoteles Mokinio Mokinio
virtualioje aplinkoje. sukūrimas ugdymui bei atviram mokyklos foje, taip pat wi-fi krepšelio / krepšelio /
Virtualios aplinkos naudojimui. Daugiau IKT bus yra mokymosi laboratorijoje ir Mokymo Mokymo
tikslingumas bei naudojama pamokų metu. IT klasėse. lėšos - 3 lėšos - 100
įvairiapusiškumas 2. Fortigate ar lygiavertės 2. Fortigate diegta ir proc. proc.
mokymui bei paslaugos įsigijimas/diegimas naudojama. Ugdymo Ugdymo
mokymuisi. siekiant užtikrinti saugų IKT 3. Įsigyta programa ESET aplinkos aplinkos
naudojimą. ENDPOINT Antivirus. lėšos - 10 lėšos - 100
3. Antivirusinės programos 4. Įsigytos šios programos / proc. proc.
įsigijimas siekiant užtikrinti saugų priemonės: Ema, Eduka, Tikslinės Tikslinės
IKT naudojimą.. E-twinning, Padlet, Classdojo, dotacijos - dotacijos -
4. Bus įsigyta šios priemonės ar Kahoot, Actionbound. 100 proc. 100 proc.
panašios priemonės ugdymo 5. Įsigytos programos: Integrra, 2 proc. 2 proc.
įvairinimui: elektroninis dienynas, “Iquesonline Lietuva” GPM GPM
Eduka, Ema sistemos. paramos paramos
E-twinning, Padlet, Class Dojo, Veikia tvarkaraščių el. lėšos - 10 lėšos - 100
Quizzz, Kahoot ir pan. programa (nors pirkta nebuvo). proc. proc.
5. Bus įsigyta šios priemonės ar 6. Sukurti el. paštai 5 klasių
panašios priemonės ugdymo mokiniams.
administravimui: Elektron, 7. Naudojama “Integrra”
dokumentų valdymo el. sistema, sistema, google dokumentai,
Mobis, tvarkaraščių el. programa, kopijavimo - spausdinimo
naudojama sistema.
„Iqesonline Lietuva“ ir pan. el.
sistemos.
6. El. pašto sistemos plėtra
mokiniams. Google aplinkos
naudojimas ugdymo procese
kiekvienais metais bus labiau
naudojamas palyginus su
praėjusiais metais.
7. Naujų technologinių sprendimų
taikymas bei įrangos adaptavimas
esamiems poreikiams siekiant
efektyvinti administravimo,
valdymo bei ugdymo procesus.

Išvada apie pasiektą Įgyvendindami strateginį tikslą kuriamos įvairesnės ugdymosi aplinkos ir gerinama mokyklos
tikslą materialinė bazė, kad vaikams, kitiems bendruomenės nariams būtų saugu, įdomu mokytis ir
pailsėti.
Išskirtos sėkmės: (1) sudarytos šiuolaikiško mokymosi aplinkos (įkurta lauko klasė ir išmanioji
klasė bei du individualaus mokymosi kabinetai, po remonto atnaujinta elektros instaliaciją bei
santechnika, įrengtas taupus apšvietimas, pagerinta didžiosios sporto salės būklė, atnaujinti visi
pradinių klasių kabinetai, įrengtas vėdinimas tualetuose bei sporto salių persirengimo kabinetuose),
(2) plėtojama tinklaveika, (3) sudarytos galimybės mokytojams mokytis virtualioje erdvėje. Taip
pat galima išskirti tokius iššūkius: (1) sudėtingas mokytojų ir mokinių tėvų įtraukimas į naujų
aplinkų panaudojimą, (2) turimi resursai nepakankamai panaudojami įvairesniam mokymuisi bei
bendruomenės telkimui, vidaus mokyklos remontas nėra užbaigtas, nes pritrūko finansavimo,
patalpos ne pritaikytos neįgaliesiams asmenims, prasta stadiono bei aikštelių, privažiavimų,
šaligatvių būklė, mokykla yra perpildyta mokinių skaičiumi (pajėgumas 850 mokosi 1000
mokinių).

III PROGRAMA - TIKSLAS. GLAUDUS BENDRYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO RYŠYS.

Programos aprašymas. ​Siekdama įgyvendinti strateginį tikslą mokyklos bendruomenė palaikys glaudesnius
tarpusavio ryšius, dalinsis patirtimi, žiniomis ir idėjomis, ieškos geresnių darbo ir bendradarbiavimo formų.
Žmonių bendradarbiavimas vyksta tuomet, kai bendravimas remiasi laisva valia, galimybe išreikšti poreikius ir
bendrais tikslais. Sėkminga bendruomenė - solidarumas, lojalumas, pasitikėjimas ir besitęsianti veikla.

Tikslas GLAUDUS BENDRYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO RYŠYS.


Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti Panaudoti
finansiniai finansiniai
ištekliai ištekliai
Dirbdami ir 1.Bus įgyvendinti trys ,,Renkuosi mokyti’’ projekte Žmogiškieji Žmogiškieji
bendradarbiaudami kaip pokyčio projektai su pokytis: “Mokyklos ištekliai ištekliai
ambicinga profesionalų kitomis Lietuvos bendruomenės bendradarbiavimas
komanda mokytojai mokyklomis. įtraukiojo ugdymo link”​.
pasieks aukštesnių Įgyvendintas vienas Įsivertinimo grupės nariai aktyviai
individualių ir bendrų tarptautinis projektas per dalyvauja mokyklos pokyčio
rezultatų. strateginį laikotarpį. įgyvendinime, metodinių grupių
2. Komunikuosime veikloje, reflektuoja savo veiklas,
taisyklingesne lietuvių dalijasi patirtimi.
kalba. 2. Vyko individualios
3. Įsivertinimo grupės konsultacijos ir lietuvių kalbos
nariai dalyvauja kitų mokytojai informuodavo apie
savivaldos institucijų padarytas klaidas bei būdus, kaip
veiklos planavime, jas taisyti.
sprendimų priėmime, 3. Įsivertinimo grupės nariai
prisiima atsakomybę ir aktyviai dalyvauja metodinės
kartu reflektuoja tarybos veikloje bei mokyklos
rezultatus. vykdomuose projektuose. 2018 01
02 įsivertinimo grupė skaitė
pranešimą Mokytojų tarybos
posėdyje ir padėjo kurti 2019 metų
veiklos plano idėjas.
Telkti mokyklos 2. Bus sukurtos dvi naujos 2. Kuriama žaidimų dienos Žmogiškieji Žmogiškieji
bendruomenę pokyčiams, mokyklos tradicijos. tradicija,​​darbuotojų gerųjų ištekliai ištekliai
inovacijoms, prisiimti 3. Dalis darbuotojų patirčių pasidalijimo tradicija. 2 proc. 2 proc.
atsakomybę už iniciatyvas dalyvaus netradicinėse 3.Mokytojai dalyvauja anglų GPM GPM
ir sprendimus, diskutuoti, veiklose. kalbos, šokio, dainavimo paramos paramos
mąstyti ir veikti kartu. 5. Gerės mokinių saviraiškos užsiėmimuose, lėšos - 5 lėšos - 100
savivaldos veikla. nefomaliojo bendravimo proc. proc.
renginiuose.
5. Mokinių senatas turi nuolatinių
susitikimų tradiciją,
bendradarbiauja su LMS, jaunimo
centru “Žalianamis”, inicijavo
mokytojų dienos pasveikinimą
mokytojams, naujametinį
karnavalą, bendruomenę
telkiančias akcijas (karjeros
projektas „Surask žmogų”,
tolerancijos renginys „APA diena”
ir pan.).
Išvada apie pasiektą Įgyvendindami strateginį tikslą mokyklos bendruomenė palaiko glaudesnius tarpusavio ryšius,
tikslą dalinasi patirtimi, žiniomis ir idėjomis, ieško geresnių darbo ir bendradarbiavimo formų.
Išskiriamos tokios sėkmės: (1) mokinių tėvų aktyvo veikla (dalyvavimas problemų
įvardijime, sprendimų priėmime ir jų įgyvendinime), tėvų dalyvavimas karjeros dienose,
klasių šventės tėvų konsultacijų dienose; (2) formuojasi mokytojų neformalaus bendravimo
veiklų tradicija, (3) gimsta profesionalių pokalbių kultūra (mokytojų tarybos posėdžių
metodikų įvairovė, ugdymosi ar elgesio turinčių mokinių problemų sprendimų priėmimo ir
įgyvendinimo metodika).
Tobulintinos sritys (1) profesionalius pokalbius organizuoti visuose lygmenyse (metodinių
grupių arba klasėje dirbančių mokytojų lygmenyje), siekiant pamokos kokybės ir mokinių
pasiekimų gerinimo, (2) tobulinti susitarimų laikymosi, siekiant užtikrinti bendruomenės
solidarumą, menka refleksija ir netolygus darbų pasiskirstymas, atsakomybės prisiėmimas.

IV PROGRAMA - TIKSLAS. STIPRUS IR AUTORITETINGAS PEDAGOGAS UŽTIKRINA DARNŲ IR


KOKYBIŠKĄ UGDYMĄSI.

Programos aprašymas. ​Siekiant darnaus ir kokybiško ugdymosi bus tobulinamos mokytojų kompetencijos, keliama
kvalifikacija, skatinama ir vykdoma mokytojų atestacija.​ S​iekiama tobulinti pamokos kokybę, sudarant sąlygas
mokiniams aktyviai ir atsakingai įsitraukti į ugdymąsi, didinant mokinių mokymosi motyvaciją. Mokykla skatins
ugdytis lyderystę įgalinančią bendruomenę, diskutuoti, mąstyti, veikti kūrybiškai.

Tikslas STIPRUS IR AUTORITETINGAS PEDAGOGAS UŽTIKRINA DARNŲ IR


KOKYBIŠKĄ UGDYMĄSI.
Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti Panaudoti
finansiniai finansiniai
ištekliai ištekliai
Keliama mokytojų 1.Sukurta aiški ir kryptinga 1.Yra kuriama Mokinio Mokinio
kvalifikaciją ir kvalifikacijos tobulinimo kvalifikacijos tobulinimo krepšelio / krepšelio /
tobulinamos programa pedagogų ir švietimo programa pagal metų Mokymo Mokymo
kompetencijos. pagalbos specialistų prioritetines veiklos sritis. lėšos -5 lėšos - 100
kompetencijoms ugdyti. Mokytojai ir mokyklos proc. proc.
2. Vadovai, mokytojai ir pagalbos lyderiai nuolat tobulina 2 proc. 2 proc.
mokiniui specialistai įgis savo kvalifikacinius GPM GPM
aukštesnę kvalifikacinę įgūdžius. Atestacinė paramos paramos
kategoriją, vykdys savo komisija sudaro atestacijos lėšos -10 lėšos - 100
kvalifikacinei kategorijai planą. proc. proc.
keliamus reikalavimus. Kaups ir 2. Trys mokytojai įgijo
skleis savo darbo gerąją patirtį. aukštesnę kvalifikacinę
Programa bus įgyvendinta 90 kategoriją (1 metodininko,
proc. 2 vyr. mokytojo). 47
3. Užmegzti ryšiai su mokytojai, dalyvavusių
aukštosiomis mokyklomis, įsivertinimo apklausoje,
kolegijomis, profesinėmis teigia, kad vykdo
mokyklomis. Pasirašytos bent dvi kvalifikacinės kategorijos
bendradarbiavimo sutartys. reikalavimus.
Sudarytos sąlygos įvairesniam Patirčių dienoje (birželio
mokinių mokymuisi ugdymo mėn.) mokytojai dalinosi
metu, gerės mokinių rezultatams. savo patirtimi.
4. Bus organizuoti bent keturi 3. Tęsiamas
mokymai per metus. Gerės bendradarbiavimas su
daugumos darbuotojų mokymosi Vilniaus kolegijos
kultūra. pedagogikos fakultetu ir
Vilniaus Universiteto
pedagogikos centru.
4. Aktyvieji ugdymosi
metodai (lekt. Eglė
Daunienė); Darnios
mokyklos mokymai (lekt.
Anželika Rusteikienė ir
Lina Straukė),
Bendradarbiavimas
mokyklos kultūroje (lekt.
Kotryna Goldberg); dvi
edukacinės išvykos su
ugdymo metodų įvairove,
priešgaisrinės saugos ir
civilinės saugos mokymai
darbuotojams.
Pedagogas 40% pamokų naudojami aktyvūs Surengtas mokytojų Žmogiškieji Žmogiškieji
organizuodamas mokymą mokymosi metodai. tarybos posėdis, kuriame ištekliai ištekliai
pripažįsta mokinių Ugdymo procese pastebimi ir pedagogai pasidalino
skirtybes, siekia stebėjimo protokoluose patirtimi, pasakojo sėkmės
fiksuojami įtraukiojo ugdymo istorijas, reflektavo savo
prasmingos tarpdalykinės
požymiai. veiklą diegiant pamokoje
integracijos, sudaro
Sukurta stebėsenos sistema. metodų įvairovę. Surinktos
sąlygas kiekvienam ir bus publikuojamos
mokiniui patirti įvairius mokyklos svetainėje
mokymosi būdus ir sėkmės istorijos. Neturime
formas, išbandyti įvairių duomenų, kuriais remiantis
rūšių užduotis ir kuo galėtume nurodyti, kiek
įvairesnes veiklas. mokytojų naudoja
aktyviuosius ugdymo(si)
metodus.
Besimokantys mokyklos 1.Sėkminga kiekvieno naujo 1. Kiekvienam naujam Mokinio Mokinio
lyderiai palaiko profesinį bendruomenės nario adaptacija darbuotojui skiriamas krepšelio / krepšelio /
įsivertinimą, refleksiją ir 2.Veiks prasmingų profesionalių mentorius, kuris kartu su Mokymo Mokymo
tobulėjimą, kartu su pokalbių klubas P3; pavaduotoju ugdymui ir lėšos - 5 lėšos - 100
mokytojais ir mokyklos bent 50 proc. pedagogų dalyvaus nauju darbuotoju aptaria proc. proc.
vadovais periodiškai refleksijose ir inicijuos pokyčius. tikslus, bendravimo Žmogiškieji Žmogiškieji
atvirai ir konstruktyviai Sprendimai priimami tame dažnumą. Metų gale ištekliai ištekliai
diskutuoja apie mokinių lygmenyje, kur jie yra reikšmingi. aptariama adaptacijos
mokymosi sėkmes ir 3.Sukurta metinių pokalbių problematika ir rezultatai.
sistema, mokytojų skatinimo 2. Įkurtas P3 klubas.
problemas, padeda vieni sistema. Darbuotojai reflektuoja 3. Kuriama metinių
kitiems. metinių tikslų įgyvendinimą, pokalbių tradicija.
planuoja veiklą pagal įsivertinimo
rezultatus.

Išvada apie pasiektą Mokykloje tęsiama lyderystės skatinimo ir palaikymo kultūra. Kuriasi prasmingų profesinių
tikslą pokalbių galimybės, gebėjimas diskutuoti, mąstyti, veikti kūrybiškai. Išskiriamos tokios
sėkmės: (1) dalis mokytojų (70 proc.) aktyviai dalyvauja kvalifikacijos kėlimo seminaruose,
(2) mokytojų tarybos posėdžių metu, sprendžiant problemas, naudojami įvairūs metodai, (3)
sudaryta darbo / veiklų įsivertinimo ir refleksijos galimybė. Išskiriami tokie kylantys iššūkiai:
(1) mokytojų įgytos žinios yra nepakankamai pritaikomos, užtikrinant pamokų kokybę, dideli
dalies mokytojų darbo krūviai bei darbas keliose ugdymo įstaigose apsunkina mokytojams
dažniau susitikti bei kalbėtis apie ugdymo kokybę, dauguma mokytojų linkę labiau
įgyvendinti, o ne siūlyti naujas idėjas.

_______________________