You are on page 1of 13

Vilniaus Antakalnio

progimnazijos
2018-2022 m. m.
strateginio plano 2019 metų
ataskaita

2020-01-20
www.antakalnio.lt
MISIJA

Vilniaus Antakalnio progimnazijos žingeidūs mokiniai, kompetentingi mokytojai, pasitikintys


tėvai, pozityviai bendradarbiaudami ir besimokydami, kartu įgyvendina numatytas valstybės ugdymo programas
bei kuria laisvą (atsakingą), atvirą ir tobulėjančią mokyklą, sostinę Vilnių bei tėvynę Lietuvą.

VIZIJA
Kurdami gerą mokyklą mes augame kaip vieninga, kūrybinga, iniciatyvi, tolerantiška, atvira dialogui ir
pokyčiams, skatinanti atsiskleisti bendruomenė.

VERTYBĖS

● Sveikata bei šeima yra mums brangiausias turtas.


● Vaikystė ir smagus mokymasis. Būdami kartu mes mokomės vieni iš kitų bei bendradarbiaujame dėl
kiekvieno mūsų bendruomenės nario: vaiko, tėvų bei darbuotojų,- sėkmės.
● Veikdami kartu mes kuriame ir puoselėjame mokyklos bendruomenės kultūrą.

TRUMPOJOJE IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITOJE


IŠSKIRTI STIPRIEJI PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ASPEKTAI

1. Pasidalinta lyderystė (4.1.2. 4 lygis)


2. Mokyklos tinklaveika (4.2.3. 4 lygis)
3. Mokyklos savivalda (4.1.3. 3 lygis)
4. Bendradarbiavimas su tėvais (4.2.2. 3 lygis)
5. Ugdymas mokyklos gyvenimu (2.3.2. 3 lygis)
6. Klasės valdymas (2.2.2. 3 lygis)
7. Mokinių mokymasis (2.3.1. 3 lygis)
8. Mokiniai nori ir moka bendrauti ir bendradarbiauti, dalyvauti bendrose veiklose (socialumas)
(2.2.2. 3 lygis)
9. Edukacinės išvykos (3.2.1. 3 lygis)
10. Aplinkų bendrakūra (3.1.3. 3 lygis)

TRUMPOJOJE IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITOJE


IŠSKIRTI TOBULINTINI PROGIMNAZIJOS VEIKLOS ASPEKTAI

1. Metodų įvairovė pamokose (2.2.2. 2 lygis)


2. Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje (2.2.2. 2 lygis)
3. Gabumų ir talentų ugdymas (2.1.3. 2 lygis)
4. Vertinimas ugdant (2.4. 2 lygis)
5. Mokinio pasiekimai ir pažanga pamokoje (1.2.1. 2 lygis)

Pasinaudodami dešimčia stipriausiųjų progimnazijos veiklos aspektų, mes sieksime tobulinti likusius
penkis veiklos aspektus. Progimnazijos pedagogai sutarė, kad kurdami gerą mokyklą mes:
● panaudodami 1, 5- 10 stipriuosius progimnazijos veiklos aspektus paįvairinsime metodus
pamokose (dabar yra 2 lygmuo, pažanga sieks 3 lygį);
● panaudodami 1, 6- 8 stipriuosius progimnazijos veiklos aspektus geriau diferencijuosime ir
individualizuosime darbą pamokose (dabar yra 2 lygmuo, pažanga sieks 3 lygį);
● panaudodami 1, 5, 7, 8 stipriuosius progimnazijos veiklos aspektus ugdysime mokinių gabumus
bei talentus (dabar yra 2 lygmuo, pažanga pakils iki 3 lygio);
● panaudodami 1, 5, 6 stipriuosius progimnazijos veiklos aspektus pagerinsime mokinių vertinimą
ugdant (dabar yra 2 lygmuo, pažanga pakils iki 3 lygio);
● patobulinus aukščiau įvardintus keturis tobulintinus aspektus, penktasis aspektas „Mokinio
pasiekimai ir pažanga pamokoje“ pagerės savaime (dabar yra 2 lygmuo, pažanga kiltų iki 3 lygio), nes tiesiogiai
koreliuoja su kitais tobulintinais aspektais.
Mokyklos veiklos tobulinimo planas (pagal išorinio vertinimo tobulintinas sritis) integruotas į strateginio
plano programas ir atsispindi priemonių lentelėse:
Tobulintina sritis Programų uždavinių priemonės

Metodų įvairovė pamokose I programos 3.3; II programos 2.6; 2.7; 3.4; III programos
1.2; IV programos 2.1; 2.2.

Diferencijavimas ir individualizavimas pamokoje I programos 2.2; 2.3; II programos 3.4; IV programos 2.1;
3.4.

Gabumų ir talentų ugdymas I programos 1.7; 2.3; 3.4; IV programos 2.1.

Vertinimas ugdant I programos 3.1; III programos 2.1; IV programos 2.1.

Mokinio pasiekimai ir pažanga pamokoje I programos 1.2; 1.6; 3.3; IV programos 2.1.

Progimnazijos bendruomenė sutarė dėl ​geros mokyklos apibrėžimo. Mūsų bendruomenės - pedagogų,
specialistų, tėvų ir mokinių, - geros mokyklos vizija yra:
● Psichologiškai, emociškai, fiziškai saugi aplinka (3)1 ir efektyvi mokymosi bei elgesio problemų
sprendimo sistema.
● Šiuolaikinė mokymosi aplinka (materialinė bazė, aprūpinimas IKT) (2).
● Glaudus bendrystės ir bendradarbiavimo ryšys: mokytojas – mokytojas, mokinys – pedagogas,
tėvai – mokytojai, tėvai – mokiniai (2).
● Stiprus ir autoritetingas pedagogas – geras savo srities specialistas (2).
● Visapusiškas dėmesys vaiko asmenybei (2), skatinantis siekti gerų mokymosi rezultatų (vienodai
svarbūs ir asmenybė, ir mokymosi rezultatai) - žr. paveikslą.

1
​Skaičius skliaustuose rodo, kiek kartų apklausose pedagogų, tėvų, mokinių nuomonės sutampa.
Kurdami gerą mokyklą mes:
● Kursime mokykloje įvairesnes ugdymosi aplinkas ir gerinsime mokyklos materialinę bazę (3).
● Sieksime didesnės specialistų, mokytojų padėjėjų pagalbos mokytojui ir mokiniui.
● Stengsimės daugiau įtraukti tėvus ir mokinius į bendrų veiklų organizavimą, bendruomenės
gyvenimą ( organizuojant tradicines šventes, klasės renginius, veiklas pertraukų metu) (2).
● Skatinsime mokytojų tarpusavio bendradarbiavimą (2), bendras veiklas, mokytojų kompetencijų
tobulinimą.

MOKYKLOS STRATEGINIŲ TIKSLŲ IR UŽDAVINIŲ ĮGYVENDINIMAS

Stebint strateginio plano įgyvendinimą, vykdant jo priežiūrą laikomasi sutartų vertinimo principų (kaip mus
sekėsi įgyvendinti planą? Kas mus pavyko ar kur mes suklydome, kodėl? Ko galime pasimokyti? Ką reiktų
pakeisti? Svarbu, kas pavyko, kokią sėkmę patyrėme; jei klydome, aiškinamės, kodėl darėme klaidas bei kaip
ateityje jų išvengti).
Strateginio plano įgyvendinimo stebėsena vykdoma viso jo įgyvendinimo metu. Bendruomenei sutarus dėl
strateginio plano turinio, jo stebėseną atlieka Progimnazijos įsivertinimo grupės nariai, o išvadas tvirtina
Progimnazijos taryba. Progimnazijos įsivertinimo grupės nariai stebi, kad mokyklos strateginis planas derėtų su
kitais mokykloje esančiais planais: ugdymo planu, metiniu veiklos planu ir pan. Pasibaigus kalendoriniams metams
atsakinga už programos (tikslų), uždavinių įgyvendinimą progimnazijos institucija pagal įsivertinimo duomenis ar
kitus duomenis analizuoja plano pasirinktos programos įgyvendinimo sėkmės kriterijus ir pritaria plano
įgyvendinimo rezultatams. Analizės duomenys fiksuojami strateginio plano stebėsenos grupės sudarytoje lentelėje
ir teikiami steigėjo atstovui - Vilniaus miesto savivaldybės administracijai.

STRATEGINIŲ TIKSLŲ PASIEKIMO ANALIZĖS FORMA

I PROGRAMA - TIKSLAS. SAUGIOS PSICHOLOGINĖS, EMOCINĖS, APLINKOS KŪRIMAS


VISAPUSIŠKAI UGDANT VAIKO ASMENYBĘ

Programos aprašymas​. Siekiant įgyvendinti strateginį tikslą mokykloje bus kuriama palanki emocinė,
psichologinė, ​atitinkanti daugelio ugdytinių poreikius ir interesus, skatinanti pozityvų bei atsakingą mokinių požiūrį
į mokymą(si), stimuliuojanti mąstymą, išradingumą, smalsumą, kelianti savigarbą, pasitikėjimą savimi, žadinanti
savo vertės jausmą, stiprinanti atsakomybę aplinka. Kiekvienam mokiniui sudarysime galimybę patirti įvairius
mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairių rūšių užduotis ir veiklas įvairiuose kontekstuose (mokyklose,
bibliotekose, gamtoje ir kt.). Gerinsime mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų santykius, stiprinančius bei
kuriančius saugumo, vertės jausmą. Puoselėdami įtraukiojo ugdymo kultūrą (individualizavimą ir diferencijavimą,
mokymąsi skatinantį vertinimą ir t.t.) sieksime ugdymo(si) kokybės.

Tikslas SAUGIOS PSICHOLOGINĖS, EMOCINĖS, APLINKOS KŪRIMAS VISAPUSIŠKAI


UGDANT VAIKO ASMENYBĘ
Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti Panaudoti
finansiniai finansiniai
ištekliai ištekliai
Palankaus Kiekvienoje klasėje Visose klasėse yra įgyvendinama bent Tikslinės Tikslinės
mikroklimato, įgyvendinta bent viena viena patyčių prevencijos programa, tokiu dotacijos - dotacijos -
sudarančio sąlygas patyčių prevencijos būdu kiekvienas mokinys turi galimybę 100 proc. 100 proc.
kiekvienam programa. Kiekvienas dalyvauti patyčių prevencijos programoje. 2 proc. GPM 2 proc.
mokiniui mokinys turi galimybę Nuo 2019 m. sausio mėnesio iki 2019 m. paramos lėšos GPM
optimaliai išreikšti dalyvauti bent vienoje gruodžio mėnesio buvo užfiksuota ir ištirta - 10 proc. paramos
save aktyviai prevencijos programoje. 17 patyčių atvejų. lėšos - 100
dalyvaujant Sumažėjęs patyčių 5-8 klasių mokiniai planuoja savo sėkmės proc.
mokyklos skaičius palyginus su istoriją, išsikelia metų ugdymosi tikslus ir
gyvenime bei 2018-10-01 tyrimo pasiekimus aptaria su tėvais ir klasės
mokymo(si) duomenimis. auklėtojais.
procese ir Pagerės emocinės ir Nekurtas asmenybės ir pasiekimų augimą
veiksmingai psichologinės aplinkos matuojantis instrumentas, tačiau kai kurios
siekiant norimų vertinimas.
ugdymo(si) Beveik visi 4-8 klasių klasės turi instrumento atitikmenį - asmens
rezultatų, mokiniai planuodami pažangos ratą.
formavimas. savo sėkmės istoriją Keičiama mokytojų tarybos susirinkimų
išsikels tikslus, organizavimo metodika. Sėkmingai
orientuotus į asmenybės naudojamasi google aplinka ir el.
ūgtį. dokumentų valdymo sistema.
Sukurtas asmenybės ir Mokinių, mokinių tėvų ir darbuotojų
pasiekimų augimą emocinės aplinkos vertinimas išlieka toks
matuojantis pats (tarp 2 ir 3 lygmens).
instrumentas. Įgyvendinami „Darnios mokyklos”,
Kiekvienais mokslo „Paguodos skrynelės”, ir Erasmus+
metais pagal parengtą projektai, kuriantys sveikos gyvensenos
metų planą bus atlikta įgūdžius.
procesų stebėsena Laiku įgyvendintas maitinimo paslaugų
siekiant efektyvinti konkursas. Pradėta teikti maistą švediško
progimnazijos veiklą: stalo principu.
atsisakyti neveiksmingų Dalyvaujama vaisių ir pieno,​​sveiką mitybą
procedūrų, laiku priminti skatinančiose programose.
bendruomenei apie Įvyko 6 paskaitos tėvams ir suoganizuotos
priimtus susitarimus, 2 tėvystės įgūdžių grupės.
užtikrinti savalaikį jų Mokiniai dalyvauja nacionaliniuose
įgyvendinimą. Dauguma pasiekimų patikrinimuose.
darbuotojų laikysis Kuriant 2019 - 2021 m.m. ugdymo planą
priimtų susitarimų. radosi projektinė veikla kaip ugdymo
Bus sukurta ir proceso dalis 7-8 klasių mokiniams.
įgyvendinta Pradiniame skyriuje yra klasių, kuriose
socialinių-pilietinių vyksta projektinės integruoto ugdymo
akcijų tradicija ir veiklos, 5-6 klasių gamtamokslinio ugdymo
iniciatyvų palaikymo projektai vyksta kaip pamokos dalis.
sistema. Palyginus su Siekiant ugdyti bendrąsias kompetencijas,
praėjusiais mokslo mokykloje vyko tradiciniai renginiai:
metais pagerės mokinių, Mokslo metų pradžios šventė, Mokytojų
darbuotojų, emocinės diena, Kalėdų belaukiant, Mokslo metų
aplinkos vertinimas. pabaigos šventė, Senelių šventė, Kaziuko
Pradinio ugdymo ir mugė, Šeimos šventė, Sporto šventė, 4-tųjų
pagrindinio ugdymo ir 8-tųjų klasių išleistuvės.
koncentre per metus bus
įgyvendintas mažiausiai
vienas projektas, kuris
skatins mokinius sveikai
gyventi.
2019 m. sukurta ir 2020
m. įgyvendinama
maitinimo paslaugų
politika.
Kasmet šviesti mokinius
ir tėvus per šią veiklą
(mokymuose
sudalyvautų bent dalis
tikslinės grupės) ir
skatinti, kad jie
dalyvautų vaisių ir pieno
bei kitose programose.
Kasmet beveik visos
tikslinės grupės dalyvaus
(90 proc.) pasiekimų
patikrinimuose:
nacionaliniuose,
tarptautiniuose (su ŠMM
žinia).
Mokykloje bus
rengiamos dalykų
olimpiados, kuriose
išbandyti savo jėgas
galės visi norintys
mokiniai.
Didės mokinių
pasitikėjimas, tikėjimas
savo sėkme - augs gabių
mokinių skaičius,
aktyvus dalyvavimas
projektinėse veiklose.
Siekiant ugdyti
bendrąsias
kompetencijas, pradinio
ir pagrindinio ugdymo
koncentruose bus
pasiūlyta
kasmet mažiausiai po
keturis renginius.
Paveikios pagalbos Pedagogai, geriau Sukurta kasdien 2 val. veikianti namų Mokymo Mokymo
mokiniui sistemos, pažindami mokinius, ruošos grupė, kurioje dirba bent 1 lėšos - 10 lėšos - 100
įgalinančios teiks mokinių poreikius specialistas, mokiniams teikiama poreikius proc. proc.
suaugusius ir atitinkančią pagalbą. atitinkanti pagalba. Pradinukai namų .
vaikus prisiimti Daugumoje pamokų bus darbus gali atlikti visos dienos grupėje.
atsakomybę už teikiama individuali Namų darbų ruoša galima su Vilniaus
savo veiksmus ir pagalba mokiniui. Antakalnio gimnazistais. Kvalifikuota
skatinančios Dauguma tėvų prisiims pagalba mokytojams teikiama konsultacijų
tobulėti, kūrimas. atsakomybę už vaiko metu (darbui su SUP mokiniais) ir tikslinga
ugdymąsi. specialistų pagalba mokiniui teikiama
Kiekvienam SUP pamokoje. Sukurta poreikius atitinkanti
turinčiam mokiniui yra pagalbos sistema: išklausius tėvų
užtikrintas inkliuzinis pageidavimus ir susipažinus su VPPT
ugdymas ir jo poreikius išvadomis kuriamas kiekvieno mokinio
atitinkanti pagalba. švietimo pagalbos tvarkaraštis, sistemingai
Sukurta poreikius vyksta aptarimai su mokinių tėvais ir
atitinkanti pagalbos specialistų pasitarimai. Pagalba teikiama
sistema. namų ruošos grupėje, socialinių ir emocinių
Pasieksime aukštesnių įgūdžių grupėje ,,Lava’’ ir ,,Draugai’’,
rezultatų olimpiadose, individualiose konsultacijose ir
konkursuose. vykdomuose projektuose „Kelrodė
2021 m. bus sukurta ir žvaigždė”, ,,Mentor Lietuva’’. Gabių vaikų
veiks gabių vaikų ugdymo praktika vyksta nesistemingai,
ugdymo praktika mažai dėmesio skiriama gabių mokinių
progimnazijoje. Joje atpažinimui ir jų poreikių tenkinimui.
dalyvaus ne mažiau kaip Aktyvus bendradarbiavimas karjeros
10 proc. mūsų mokinių. klausimais su socialiniu partneriu
Tarpininkaujant „Žalianamis”. Ugdymo proceso klausimais
socialiniams partneriams bendradarbiaujame su Vilniaus „Volungės“
bus sukurta tėvų ir „Aušros“ darželiais- mokyklomis.
švietimo sistema. Vilniaus Antakalnio, Žirmūnų, Vytauto
Problemų sprendimo Didžiojo gimnazijomis, Vilniaus Prano
priėmime dalyvauja ir Mašioto pradine mokykla, Vilniaus šv.
prisiima įsipareigojimus Kristoforo progimnazija, Vilniaus
ne tik mokytojai,
mokinių šeimos, bet ir Antakalnio atviru vaikų ir jaunimo centru ir
socialiniai partneriai. Alytaus Panemunės progimnazija.
Gerėja mokyklos Mokiniai ir mokytojai kuria draugiškus
mikroklimatas. santykius, mokosi konstruktyviai spręsti
iškilusius konfliktus, kurių mokykloje
mažėja.
Ugdymo Gerės daugumos Nacionalinių pasiekimų patikrinimo Mokymo Mokymo
planų/programų, mokinių tobulintinų rezultatai, 1-ų ir 5-ų klasių mokinių lėšos - 80 lėšos - 100
orientuotų į dalykinių sričių adaptacijos tyrimai ir aptarimas padeda proc. proc.
mokinių pažangą pasiekimai ir ugdymosi rengti ugdymo programas ir veiklos planus.
ir aukštesnius rezultatai (bus lyginama
mokymosi atitinkamos klasės
rezultatus ugdymo mokinių pasiekimų
procese, akademinė pažanga).
atsižvelgiant į
atliktų tyrimų,
diagnostinio
vertinimo ir kt.
rezultatus,
rengimas.

Išvada apie
pasiektą tikslą Kuriama palanki emocinė ir nesmurtinės komunikacijos aplinka daugumai bendruomenės narių. Taip
pat skatinami ir formuojami daugumos mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai. Daugumai mokinių (80
proc.) sudaromos galimybės patirti įvairius mokymosi būdus ir formas, išbandyti įvairių rūšių
užduotis ir veiklas įvairiuose kontekstuose: mažiau mokykloje pamokų metu, daugiausiai bibliotekose,
muziejuose, išvykose bei gamtoje ir pan. Dalis mokinių (30 proc.) neatpažįsta ir priima kitas ugdymo
formas. Klasių valandėlių metu, organizuojant akcijas, renginius, dalyvaujant emocinio ugdymo
projektuose bei programuose gerinami mokinių tarpusavio, mokinių ir mokytojų santykiai,
stiprinantys bei kuriantys saugumo, vertės ir pagalbos jausmą. Dauguma mokytojų (70 proc.) renkasi
įgyvendinti įtraukiojo ugdymo kultūrą. Dauguma mokytojų (70 proc.) renkasi įgyvendinti įtraukiojo
ugdymo kultūrą, tačiau vis dar yra tobulinama kiekvieno mokinio asmeninė pažanga, 2021 metams
atidedama gabių mokinių ugdymo sistema.

Tikslas įgyvendintas gerai.

II PROGRAMA - TIKSLAS. ŠIUOLAIKINĖS MOKYMOSI APLINKOS KŪRIMAS

Programos aprašymas. ​Siekdami įgyvendinti strateginį tikslą kursime mokykloje įvairesnes ugdymosi aplinkas ir
gerinsime mokyklos materialinę bazę, kad vaikams būtų saugu, įdomu mokytis ir pailsėti. Kuriant gerą mūsų
mokyklą erdvės ir patalpos bus dinamiškos, atviros ir funkcionalios, daugiau išnaudojamos ir orientuotos į
didesnės bendruomenės - mokinių, darbuotojų ir mokinių tėvų- mokymąsi. Gerindami ugdymo aplinką kursime
,,Klases be sienų“, pasinaudosime virtualiomis aplinkomis bei mokinių, mokytojų , tėvų indėliu.

Tikslas
ŠIUOLAIKINĖS MOKYMOSI APLINKOS KŪRIMAS
Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti Panaudoti
finansiniai finansiniai
ištekliai ištekliai
Įgalinanti mokytis 1. Kas metus sukuriama viena Sukurtos dvi aktyvaus poilsio Mokymo Mokymo
saugi fizinė aplinka. erdvė lauke, skirta poilsiui ar ir ugdymosi zonos mokyklos lėšos - 5 lėšos - 100
Įranga ir priemonės, aktyviai veiklai. kieme ir viena mokykloje. proc. proc.
jų įvairovė, pastatas 2. Pagal atliktą darbuotojų Tenkinamas daugumos Ugdymo Ugdymo
ir jo aplinka, aplinkų apklausą įsigyjamos priemonės mokytojų kanceliarinių ir aplinkos aplinkos
bendrakūra. kasmet ne mažiau kaip už 1000 metodinių priemonių poreikis. lėšos - 80 lėšos - 99
eurų, kurios bus naudojamos proc. proc.
ugdymo procese, gerės mokinių Už ES lėšas sukomplektuotos Savivaldyb Savivaldybės
ugdymo rezultatai. gamtamokslinės priemonės. ės tikslinės tikslinės
3.Medžių, krūmų, augalų Estetiškai kuriama fizinė lėšos - 100 lėšos - 100
sodinimas, gėlynų įrengimas. mokyklos aplinka: gėlynai, proc. proc.
4. Įsigyjama įranga skirta sodinami medžiai, įrengtas Salių Salių
teritorijos valymui ir švaros šiltnamis. nuomos nuomos
palaikymui. Palaikoma savalaikė Įkurtas FABLAB kabinetas. lėšos - 50 lėšos - 80
švara ir tvarka, nustatyta HN. Atnaujinta kompiuterinė proc. proc.
5. Įsigyti ir atnaujinti įranga: monitoriai, projektoriai. Tikslinės Tikslinės
esamą/senstančią kompiuterinę ir Įdiegtos vaizdo kameros. dotacijos - dotacijos -
vaizdo įrangą. Sudaryti sąlygas Įsigyta ir pradėta diegti 100 proc. 100 proc.
mokiniams pasikrauti telefonus. automatinio durų užrakto 2 proc. 2 proc.
6. Pagal sudarytą planą kasmet sistema, tačiau nebaigta dėl GPM GPM
įsigyti inventoriaus ugdymui, tam darbuotojo ligos. Atnaujinti paramos paramos
skiriant ne mažiau nei 1000 eurų progimnazijos baldai: įsigyti lėšos - 20 lėšos - 100
per metus. vienetiniai stalai mažesnio ūgio proc. proc.
7. Kasmet įsigyti sporto mokiniams, modernizuojami
inventoriaus: smulkaus (ugdymui) technologijų kabineto virtuvės
sporto inventoriaus, treniruoklių, baldai, įsigyti baldai dailės
gimnastikos didžiųjų kamuolių, kabinetui.
veidrodinės sienos aktų salėje, Įsigijome sporto inventoriaus
suoliukų, lauko treniruoklių, (ugdymui): smulkaus sporto
karstyklių ir/ar žaidimų aikštelių, inventoriaus, gimnastikos
turtinant mokyklos aplinką bei didžiųjų kamuolių. Sukurtos
siekiant didesnės dalies mokinių poilsio zonos mokiniams
fizinio aktyvumo. Sukurti antrame aukšte, prie įėjimo į
komfortabilias poilsio/ramybės mokyklą, skaitykloje. Balkone
zonas mokiniams. Erdvėse ir pastatyti bei ugdymui
patalpose sukurti daugiau naudojami treniruokliai.
priemonių šiukšlių rūšiavimui, Mokyklos erdvėse pastatyta
atliekų pertvarkymui. daugiau priemonių šiukšlių
8. Automatinio durų užrakto rūšiavimui.
įsigijimas patekimo į progimnaziją Atsisakyta pavienių
kontrolei siekiant visos kopijavimo aparatų
bendruomenės narių saugumo. kabinetuose, pereinant prie
9. Atnaujinami progimnazijos bendrų įrenginių su kopijų
baldai bei įsigyjami nauji, bus kiekio kontrole.
sukurta įvairesnė ugdymo aplinka, Atnaujinta dalis pastato vidaus:
dėl to didės ugdymo metodų modernizuota aktų salė,
įvairovė didesnėje dalyje pamokų. perdažyta valgyklos salė,
10. Pilnai automatizuotos užtvaros sutvarkyti penki dalykų
nuo Smėlio ir Antakalnio gatvės kabinetai, kai kur remontuotos
įrengimas siekiant mokinių koridorių sienos.
saugumo. Nupirkti reikalingi vadovėliai
11. Atsisakome pavienių ir bendruomenės poreikius
kopijavimo aparatų kabinetuose. tenkinanti literatūra. Vis dar
Pereiname prie bendrų įrenginių su trūksta rusų, anglų kalbų ir
kopijų kiekio kontrole. Bus muzikos vadovėlių.
sukurtos sąlygos ugdymo kokybei Pilnai įrengtas Mokytojų
užtikrinti per priemonių įvairovę. kambarys, kuris yra vis
12. Bus atnaujintas visas pastato turtinamas kaip darbo bei
vidus: sutvarkytas pradinukų ir poilsio zona.
pagrindinio ugdymo korpusai. Reikėtų patikslinti higienos
Patalpos atitiks HN. pasą dėl veiklos adreso,
13. Kasmet pagal galimybes bus pabaigti pastato
perkami reikalingi vadovėliai ir modernizavimą, daugiau
bendruomenės poreikius tenkinanti priemonių ugdymui,
literatūra.
14. Bus įrengtos 3 mokinių ir kompiuterių bei modernizuoti
pedagogų poreikius tenkinančios lauko ugdymo aplinką.
erdvės, kur mokiniai bei
darbuotojai galės pailsėti, pabūti
tyloje, skaityti knygas.
Mokymasis ne 1. Bus surasti padėjėjai, Direktoriaus įsakymu Mokymo Mokymo
mokykloje. pakeičiantys mokytojus, patobulintas edukacinių išvykų lėšos - 5 lėšos - 100
Mokyklos teritorijos išvykstančius į edukacijas. aprašas (jis tapo vidaus darbo proc. proc.
naudojimas ugdymui Patobulintas edukacinių išvykų tvarkos taisyklių dalimi). Ugdymo Ugdymo
ir edukacinės aprašas. Sukurtas edukacinių Aptvarkyta stadiono aplinka, aplinkos aplinkos
išvykos. išvykų rezultatų įsivertinimo išnaikinant krūmus. lėšos - 20 lėšos - 100
įrankis. Atnaujinti krepšinio lankai proc. proc.
2. Esant galimybei vyks tvoros, kieme. Salių Salių
vartų, dangos atnaujinimas Pastatytos naujos lauko nuomos nuomos
siekiant sudaryti saugias sąlygas karstyklės. lėšos - 50 lėšos - 100
naudotis stadionu. Bus labiau Valgykloje sudaryta galimybė proc. proc.
išnaudojama lauko sporto erdvė. rinktis teisės aktus atitinkantį 2 proc. 2 proc.
3. Esant galimybei krepšių, dangos maistą, yra galimybė atsigerti GPM GPM
atnaujinimas. Tvoros įrengimas. vandens ir formuotis sveikos paramos paramos
4. Kas metus sukurta viena erdvė mitybos įgūdžius. lėšos - 10 lėšos - 100
lauke: poilsiui, aktyviai veiklai, Valgykloje vaikai bei proc. proc.
ugdymui. mokytojai patys gali įsidėti
Sukurta “Draugų alėja”. salotų, atsigerti vandens
5. Tinkamų ugdymui lauke baldų Išvalytas rūsys, kur bus įkurtos
įsigijimas, esamos aplinkos neformalaus švietimo erdvės.
pritaikymas pamokos
organizavimui.
8. Valgykloje bus sudaryta
galimybė rinktis teisės aktus
atitinkantį maistą, bus sudaryta
galimybė atsigerti vandens,
ugdoma sveikai rinktis patiekalus
ir tausoti aplinką rūšiuojant
atliekas.
Mokymasis 1. WI-FI prieigos erdvių Kai kur veikia saugi WI-FI Mokymo Mokymo
virtualioje aplinkoje. sukūrimas ugdymui bei atviram prieiga, tačiau ji neplatinama lėšos - 3 lėšos - 100
Virtualios aplinkos naudojimui. Daugiau IKT bus dėl to, kad mokiniai ir taip proc. proc.
tikslingumas bei naudojama pamokų metu. gausiai naudojasi telefonais Ugdymo Ugdymo
įvairiapusiškumas 2. Fortigate ar lygiavertės pertraukų metu, mažai aplinkos aplinkos
mokymui bei paslaugos įsigijimas/diegimas bendrauja ar skaito. lėšos - 5 lėšos - 100
mokymuisi. siekiant užtikrinti saugų IKT Daugėja mokytojų, kurie proc. proc.
naudojimą. naudoja įvairias IKT priemones Tikslinės Tikslinės
3. Antivirusinės programos pamokų metu (30 proc.). dotacijos - dotacijos -
įsigijimas siekiant užtikrinti saugų Mokytojų yra naudojamos 100 proc. 100 proc.
IKT naudojimą. Eduka, Ema 2 proc. 2 proc.
4. Bus įsigyta šių priemonių ar E-twinning, Padlet, Class Dojo, GPM GPM
panašių priemonių ugdymo Quizzz, Kahoot ir kt. aplinkos. paramos paramos
įvairinimui: Elektroninis dienynas, Fortigate paslaugos dėka lėšos - 5 lėšos - 100
Eduka, Ema užtikrinamas saugus internetas. proc. proc.
E-twinning, Padlet, Class Dojo, Visur veikia antivirusinės
Quizzz, Kahoot ir pan. programos.
5. Bus įsigyta šių priemonių ar Naudojama dokumentų
panašių priemonių ugdymo valdymo el. sistema,
administravimui: Elektroninė tvarkaraščių ASC el. programa,
dokumentų valdymo el. sistema, „Iqesonline Lietuva“ el.
Mobis, tvarkaraščių el. programa, sistemos.
naudojama
„Iqesonline Lietuva“ ir pan. el. Dokumentų el. sistema bei
sistemos. darbo el. paštu gali naudotis
6. El. pašto sistemos plėtra visi darbuotojai.
mokiniams. Google aplinkos Visi 5-7 klasių mokiniai turi ir
naudojimas ugdymo procese gali naudotis mokyklos el.
kiekvienais metais vis didės pašto adresu. Vis labiau
palyginus su praėjusiais metais. naudojama Google aplinka
7. Naujų technologinių sprendimų ugdymo procese.
taikymas bei įrangos adaptavimas Vis ieškoma naujų
esamiems poreikiams siekiant technologinių sprendimų
efektyvinti administravimo, efektyvinti administravimo,
valdymo bei ugdymo procesus. valdymo bei ugdymo procesus:
patyčių registravimas, renginių
kalendorius, kiti el. registrai.
Išvada apie pasiektą
tikslą Sukurta darbuotojų ir mokinių saugumo, poilsio ir ugdymo(si) poreikius tenkinanti materialinė
bazė: sukurtos naujos ugdymosi ir poilsio erdvės, kurios sudaro prielaidas įvairesniam ugdymui
(gamtamokslinės priemonės, fizinio ugdymo, muzikos, dailės, technologijų dalykų priemonės,
FABLAB, Mokymosi laboratorija ir pan.). Sėkmingai diegiamos IKT ne tik ugdymo įvairovei
palaikyti, bet ir efektyviau ir racionaliau administruoti bei valdyti mokyklą.

Tikslas įgyvendintas labai gerai.

III PROGRAMA - TIKSLAS. GLAUDUS BENDRYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO RYŠYS


Programos aprašymas. ​Siekdama įgyvendinti strateginį tikslą mokyklos bendruomenė palaikys glaudesnius
tarpusavio ryšius, dalinsis patirtimi, žiniomis ir idėjomis, ieškos geresnių darbo ir bendradarbiavimo formų.
Žmonių bendradarbiavimas vyksta tuomet, kai bendravimas remiasi laisva valia, galimybe išreikšti poreikius ir
bendrais tikslais. Sėkminga bendruomenė - solidarumas, lojalumas, pasitikėjimas ir besitęsianti veikla.

Tikslas GLAUDUS BENDRYSTĖS IR BENDRADARBIAVIMO RYŠYS.


Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti Panaudoti
finansiniai finansiniai
ištekliai ištekliai
Dirbdami ir 1.Sukurta kolegų pamokų Įgyvendinamas vienas tarptautinis Žmogiškieji Žmogiškieji
bendradarbiaudami kaip stebėjimo ir refleksijos projektas (iki 2021 m.), ištekliai ištekliai
ambicinga profesionalų sistema, studijuojant bendradarbiaujama su Vilniaus
komanda mokytojai įvairius šaltinius. raj. ​M. Lukšienės gimnazija​,
pasieks aukštesnių 2. Bus įgyvendinti trys pradėtos veiklos su „Demokratine
individualių ir bendrų pokyčio projektai su mokykla”.
rezultatų. kitomis Lietuvos Pradėtas įgyvendinti tarptautinis
mokyklomis. projektas kartu su slovėnais bei
Įgyvendintas vienas serbais darnaus vystymosi tema.
tarptautinis projektas per Buvo teikiamos kvalifikuotos
strateginį laikotarpį. lietuvių kalbos konsultacijos
3. Komunikuosime mokytojams.
taisyklingesne lietuvių Gerėja lietuvių kalbos taisyklingas
kalba. vartojimas mokyklos
4. Įsivertinimo grupės dokumentuose. Tai patvirtina
nariai dalyvauja kitų lietuvių kalbos inspekcijos
savivaldos institucijų tikrintoja.
veiklos planavime, Visi įsivertinimo grupės nariai
sprendimų priėmime, dalyvauja kitų savivaldos
prisiima atsakomybę ir institucijų veiklos planavime,
kartu reflektuoja sprendimų priėmime, prisiima
rezultatus. atsakomybę ir kartu reflektuoja
rezultatus.
Tėvai bendradarbiaudami 1. Bus sukurta Ieškoma būdų, kaip sukurti Žmogiškieji Žmogiškieji
su mokyklos bendruomene bendradarbiavimui veiksmingesnę bendradarbiavimui ištekliai ištekliai
dalyvaus įvairiose palanki emocinė aplinka su tėvais palankią emocine
veiklose, palaikydami ir keturiuose bendruomenės aplinką.
skatindami mokinio renginiuose. Didesnė dalis tėvų (60%) aktyviai
asmeninį augimą, Tėvai (80%) aktyviai įsitraukia į mokinių asmeninės
stiprindami jo psichinę ir įsitrauks į mokinių pažangos istorijų aptarimus.
fizinę sveikatą bei asmeninės pažangos Apie 60 proc. bendruomenės
socialumą. istorijų aptarimus. renginių dalyvauja mokinių
2. Bent 70 proc. šeimos nariai.
bendruomenės renginių
dalyvaus mokinių šeimos
nariai.
Telkti mokyklos 1. Sukurta veiksminga Sukurta nauja tradicija - kelti Žmogiškieji Žmogiškieji
bendruomenę pokyčiams, darbuotojų tobulinimosi Lietuvos vėliavą pirmadieniais ištekliai ištekliai
inovacijoms, prisiimti motyvavimo ir skatinimo giedant Lietuvos Respublikos 2 proc. 2 proc.
atsakomybę už iniciatyvas sistema, užtikrinanti himną su vis kita klase. GPM GPM
ir sprendimus, diskutuoti, vertybiškai kryptingą Sukurta nauja tradicija (renginys) paramos paramos
mąstyti ir veikti kartu. darbuotojo dalyvavimą rengti Vilniaus miesto mokinių lėšos - 5 lėšos - 100
mokyklos bendrakūroje. dainų konkursą- „Euroviziją”. proc. proc.
2. Bus sukurtos dvi naujos Netradicinėse veiklose dalyvauja
mokyklos tradicijos. didžioji dalis mokytojų (80 proc.).
3. Dalis darbuotojų Mokinių savivalda yra įgalinta
dalyvaus netradicinėse organizuoti ir planuoti veiklas,
veiklose. tačiau keičiantis kuratoriui patiria
4. Bus sukurta veiksminga veiklos organizavimo iššūkių.
klasės seniūnų veiklos Todėl šiais mokslo metais
sistema. mokinių savivaldai trūksta
5. Gerės mokinių iniciatyvos veikti sistemingai.
savivaldos veikla. Klasių seniūnų veikla yra
nesisteminga bei betikslė, todėl
mokinių atstovai prašo jos
atsisakyti, ir tai planuojama daryti
atnaujinant mokyklos nuostatus.
Išvada apie pasiektą
tikslą Palaipsniui formuojasi profesionalų bendradarbiavimo kultūra, kai mokytojai lanko vienas
kito pamokas, skatina reflektuoti ir dalintis patirtimi. Didžioji dalis mokytojų dalyvauja
netradicinėse veiklose, dalis jųs (20 proc.) vykdo bendradarbiavimo veiklas su kitomis
mokyklomis, organizacijomis. Žmonių bendradarbiavimas vyksta tuomet, kai bendravimas
remiasi laisva valia, galimybe išreikšti poreikius ir bendrais tikslais. Sėkminga bendruomenė
- solidarumas, lojalumas, pasitikėjimas ir besitęsianti veikla. Labai trūksta dalies
bendruomenės narių kalbėjimosi, pasitikėjimo bei palaikymo, nors visos fizinės bei emocinės
galimybės bei aplinka tam yra palanki.

Tikslas įgyvendintas gerai.

IV PROGRAMA - TIKSLAS. STIPRUS IR AUTORITETINGAS PEDAGOGAS UŽTIKRINA DARNŲ IR


KOKYBIŠKĄ UGDYMĄSI

Programos aprašymas. ​Siekiant darnaus ir kokybiško ugdymosi bus tobulinamos mokytojų kompetencijos, keliama
kvalifikacija, skatinama ir vykdoma mokytojų atestacija.​ S​iekiama tobulinti pamokos kokybę, sudarant sąlygas
mokiniams aktyviai ir atsakingai įsitraukti į ugdymąsi, didinant mokinių mokymosi motyvaciją. Mokykla skatins
ugdytis lyderystę įgalinančią bendruomenę, diskutuoti, mąstyti, veikti kūrybiškai.

Tikslas STIPRUS IR AUTORITETINGAS PEDAGOGAS UŽTIKRINA DARNŲ IR


KOKYBIŠKĄ UGDYMĄSI
Uždaviniai Planuotas pasiekimas Pasiektas rezultatas Planuoti Panaudoti
finansiniai finansiniai
ištekliai ištekliai
Keliama mokytojų 1.Sukurta aiški ir kryptinga Užmegzti ryšiai ir Mokymo Mokymo
kvalifikacija ir kvalifikacijos tobulinimo pasirašytos lėšos - 15 lėšos - 100
tobulinamos programa pedagogų ir švietimo bendradarbiavimo sutartis proc. proc.
kompetencijos. pagalbos specialistų su VDU Švietimo 2 proc. 2 proc.
kompetencijoms ugdyti. akademija bei VU. GPM GPM
2. Vadovai, mokytojai ir pagalbos Pradėta bendrystė su paramos paramos
mokiniui specialistai įgis Vilniaus „Volungės“ lėšos -5 lėšos - 100
aukštesnę kvalifikacinę darželiu-mokykla, proc. proc.
kategoriją, vykdys savo Vilniaus „Aušros“
kvalifikacinei kategorijai darželiu-mokykla ir
keliamus reikalavimus. Kaups ir Demokratine mokykla.
skleis savo darbo gerąją patirtį. Su šiomis mokyklomis
Programa bus įgyvendinta 90 ieškoma būdų per
proc. mokymąsi kartu siekti
3. Užmegzti ryšiai su įvairesnio mokinių
aukštosiomis mokyklomis, mokymosi ugdymo metu,
kolegijomis, profesinėmis gerinant mokinių
mokyklomis. Pasirašytos bent dvi rezultatus.
bendradarbiavimo sutartys. Organizuoti daugiau nei
Sudarytos sąlygos įvairesniam penki kvalifikacijos
mokinių mokymuisi ugdymo tobulinimo seminarai
metu, gerės mokinių rezultatai. mokytojams, kuriuose
4. Bus organizuoti bent keturi dalyvavo visi norintys
mokymai per metus. Gerės pedagogai.
daugumos darbuotojų mokymosi Atestacijos programa
kultūra. įgyvendinta labai gerai -
90 procentų. Trys
mokytojai atestavosi
sėkmingai, du iš jų dėl
ligos atidėjo atestaciją.
Pedagogas 1. 40% pamokų naudojami Sukurti pamokos Žmogiškieji Žmogiškieji
organizuodamas mokymą aktyvūs mokymosi metodai. stebėjimo protokolai, ištekliai ištekliai
pripažįsta mokinių Ugdymo procese pastebimi ir kuriose fiksuojami
skirtybes, siekia stebėjimo protokoluose įtraukiojo ugdymo
fiksuojami įtraukiojo ugdymo požymiai, veiklos
prasmingos tarpdalykinės
požymiai. diferencijavimas. Dalis
integracijos, sudaro
Sukurta stebėsenos sistema. mokinių (30-40 proc.)
sąlygas kiekvienam 2. Bus sukurta tarpdalykinės neatpažįsta pamokose
mokiniui patirti įvairius integracijos sistema. metodų įvairovės. Todėl
mokymosi būdus ir mokytojai turėtų toliau
formas, išbandyti įvairių mokytis taikyti įvairesnius
rūšių užduotis ir kuo mokymo/si metodus,
įvairesnes veiklas. gilinti ugdymo
diferencijavimą.
Kuriama stebėsenos
sistema - ieškoma metodų,
kuriais būtų užtikrinta
palaikymo kultūra.
Atlika mokytojų
diferencijavimo taikymo
pamokose refleksija, kur
dalyvavo dauguma
mokytojų (60 proc.).
Nėra sukurta tarpdalykinė
integracija.
Besimokantys mokyklos 1.Sėkminga kiekvieno naujo Su visais naujais Mokinio Mokinio
lyderiai palaiko profesinį bendruomenės nario adaptacija. darbuotojais buvo krepšelio / krepšelio /
įsivertinimą, refleksiją ir 2.Veiks prasmingų profesionalių sudarytos darbo sutartys, Mokymo Mokymo
tobulėjimą, kartu su pokalbių klubas P3; stebėta bei aptartą jų lėšos - 5 lėšos - 100
mokytojais ir mokyklos bent 50 proc. pedagogų dalyvaus veikla. proc. proc.
vadovais periodiškai refleksijose ir inicijuos pokyčius. P3 klubo veikla vyko 2019 Žmogiškieji Žmogiškieji
atvirai ir konstruktyviai Sprendimai priimami tame m. I pusmetį kas antrą ištekliai ištekliai
diskutuoja apie mokinių lygmenyje, kur jie yra reikšmingi. savaitę.
mokymosi sėkmes ir 3.Sukurta metinių pokalbių Mokytojai turi galimybę
problemas, padeda vieni sistema, mokytojų skatinimo reflektuoti savo veiklą
kitiems. sistema. Darbuotojai reflektuoja metodinių grupių
metinių tikslų įgyvendinimą, susirinkimuose,
planuoja veiklą pagal įsivertinimo pokalbiuose su
rezultatus. administracija.
4. Sukurta aiški pagalbos Administracijos
mokytojui sistema. darbuotojai vykdo metinių
užduočių vertinimą,
formuluoja užduotis
kitiems metams.
Mokytojams taikoma
pagalbos sistema, jei tik
mokytojai dėl jos kreipiasi
į mokyklos vadovus.
Išvada apie pasiektą Siekiant tobulinti pamokos kokybę ir didinti mokinių mokymosi motyvaciją organizuoti
tikslą kvalifikacijos kėlimo mokymai mokytojams, kuriuose galėjo dalyvauti visi norintys
pedagogai. Mokymų metu pasiekti susitarimai dėl klasės valdymo pamokoje, jomis mokomasi
vadovautis ugdymo metu. Teikiama kvalifikuota švietimo pagalba pamokoje nepaisant to, kad
dalis pagalbos specialistų naujais mokslo metais pasikeitė. Skatinama veikti kūrybiškai,
diskutuoti ir prisiimti lyderystės iššūkius, nors tik nedidelė dalis mokytojų, mokinių yra
aktyvūs progimnazijos kūrėjai. D ​ alis mokinių (30-40 proc.) pamokose neatpažįsta metodų
įvairovės. Todėl mokytojai turėtų toliau mokytis taikyti įvairesnius mokymo/si metodus, gilinti
ugdymo diferencijavimą. Tikslas įgyvendintas gerai. Darbuotojai palankiausiai vertina
Raštinės vedėjo, direktoriaus mokslo metų veiklą, norėtų, kad darbai būtų skirstomi tolygiau,
adekvačiau, visi vadovai priimtų kritiką bei posėdžiai būtų rezultatyvesni. Tikslas
įgyvendintas gerai.

Tikslas įgyvendintas gerai.

_______________________