You are on page 1of 2
DRK 0006. 1 dow ar ‘dia 20 sein 20206 “ated 28 nn LUCHWAEANR RADY MIEISKIES W RABCE-ZDROM i nn 2020 apeawie mania iwi Praedsakola Ne2w Rabee-Zaraj. Na podsawie at 18 ut 2 pt ISustamy zis marca 190 osimoraaie ginny (Qj, Dz U 22019 oz pn ort at 491 wie Zt 29 | pk | ty dna rina 20161. Pawo ‘bwinowe Dal 220195, por 1148 pn rm.) Rada Mieka w Rabee-Zrojuuewala, const mn Podsimuje sg zamiar widest rkobcem tokx sekolego 201972020, . diem 31 siepia 2020, Pradekla Nr2w Rao> Zo, 2 Dleiom uezpscaygeym do Praedskols Nr2.w RabeeZasojs zapewnia sig of O1 wrainin 2020 ‘mosivoit wyehownia opiski w publemyjch prdeolch, oddaalach pransskoluych w soli ‘alsiwowyeh punitach prsshanych rowadvanych rer Cning Rab 7 s Zobowiynije sig iupowatia. Bums RabkiZéroju do dokoninia caymosei niezbydnyeh_ do praprowadzeia proces kag Pred, zcegioi 1) zawiadomieniaozamirz kde rodzciw die Prasdckola Ne2w Raboe-Zoj, 2) wysapenia do Malopolskiop Kuratora swat wy dani opin dotyezace kwidai Pred 3) xeon sido whacinych iqakbw zawodamych o wydani oii m ‘Wykonaicuchwalypowieza si BurmstrzowiRabi-Zou, as chvala wehodz w aye z diem pd. (Ma plot. 204.2 ph. aay ia 8 mores 1980 ak 2g (ed fea De 2 Prada poet chal Rady Mi ‘abr peony ra Pema a a dl pier 7 Spee Ueto Dra nest tro Pt “Gilat Ulli. a abe nasal ‘Zeodnie va 9 stay x dis 14 prin 2016 — Pravo ofwitowe tj Dz U2 2019 «pos. 11482 pi, 2m.) Sol pica, w im ake prtskole mots bye zhkwidowane pee organ prowadazy 2 kscem okt ‘olnego po zapewnienin dzecom modivoteopiek | wychowania in} jedbostee. Organ prowadeacy owiany jet tuptane) na émesiey pd termine kw ewido mamas wis radio ‘das, wacinapebaatrn awit ake rir raw Pradsole Nr2.w RabseZieojuposiada SO mics. We danych au dick 30 wrasai,w rok shiny 20177018 co Predekola veel 44 Grey, w rok 20182019 byl a 46 dees, tates wf skola 201972020 jes to 39 dei. W al Gini observe sea denogratcany i wale prsprowadronych pre Wisi konomiczo-Administnsyiny Oswiaty Uraadu Migskiego w Rabee-aroe, w rajbis7yc atch ‘mica wyebowaniapredszklaego. he bye zapelione. W Ominie Rabka-Zr} tankejonjg Wt} cl 5 praszoln publica (Pradsoole Migjshic Nr, Przcaztole Ne? i reedskle w Chabwes, Todor mtiolnjch w solich podtiwowych (w Szkole Padstavowe) Nr2, Srkole Podsinwowe) Ne3, Sakole Podstawowe) Ned, Szhole Podtawowe) Ww Ponicash | SakolePodsswows)w Révawce) mez 2 pony presdsolne (py. Szkole Podsuwowe) Ne ipezy Srhole Podtawowe) w Poniich)Daje 40 sume 495 mise, Ponado, mt fenie Gmlay Ankeny 4 pzedsolanigpblicene or nepublicay pork pracdekolny, Kt w simi poss 155 mise. 84 one dotowane pee Ging nn podsawie yd Dlanowanych w pablicych prdsdolich Likwide Jednogo 2 prasol porwoli n mien Kost ‘erlaniadta Ponaito, do Pradsokola Ne2 Gmina doplaen corocznie ok. 3500002. Po slkwidowaniu jednostki oxy te sig zis. Rodice die ucomsczjgeych do wi prcdzkola bay mill moalivos® peice ae do innyh plcowek wychovana peesakciogo prowadzonyeh przez Gmibg Rabha-Za), Prkcownicy Prada rownie stag prensa’ do inych jodnossk BYRMISTRZ hh Salo to/