You are on page 1of 241
¥ Nicolae Costin x -C@x0+ SCRIERI VOLUMUL an 135.4 BBC a4AR—4 ce Nicolae RI: In 2 volume, Vol. 1/Ed. tngrij de Syetlana Korolevschi; prez. graf. de 1 Carmu — Ch.: Hyperion, 1990.— 480 p, ISBN 5—363—00796—5 ec staR—a ISBN =5-a08-o0re6—5 ot an In foc de cuvint inainte: NICOLAE COSTIN Eruditul nostru cronicar Miron Costin sia asat un mostenitor, care a facut o incereare dea continua opera tatalui siu, Nicolae Costin a fost al doilea fiu din cei trei pe care i-a avut Miron Costin. Data nasterii Jui nu se cunoaste ‘eu preciziune, Se erede ed el s-a niscut in jurul fanului 1660, Cu toata viala zbuciumatd pe care a dus-o Miron Costin, el a avut mare grija. sa dea copiilor séi cea mai buna educatie, Era natural ca aceasta educajie si fie indreptata In direc{ia cunastin{elor pe care le avea Miron Costin, ereseut in scoala umanista din Polonia, cu culful ei pentru limba latina gi pentru istorie si cul admirajie pentru cultura polonezs Unil cred c8.primele sludit Nicolai Costin le-ar fi facut in Moldova, la Iasi, unde ar fi existat un colegin jezuit dip modelul colegiilor din Apus. Aceasts. stire nu este confirmata de nici un fel de documente contemporane. Est mai aproape de adevar alitmalia. Tul D Cantemir c& Miron Costin si-a trimis copiii si-gi facd studiile in Podolia. Miron Costin, care a invajat la colegiul din’ Bar (din Podolia) si care avea legaturi intinse de prietenie si de ri bedenie in siatul vecin, nu putea s& nu fie ispi {il si sd-gi ereased copiti acolo. De altel, comp. lexul ‘cunostinjelor lui Nicolae Costin,” stilul caracterul si preocupirile lui literare denata ca ela facut scoala bine cu caracter umanist Numele lui, Nicolae Costin, apare_pentrs prima dati Intr-un act de la" 22 tunic. 1672 Unchil tui, armagut Tancd Costin, @ facut sn testament, prin cafe lasi surori sae, Marghita SF pepotulul sia ede rate, hi Necula, feeorul iu Miron vornicdl.." ysaial Zarojanie, Ce sint ta Ginutul Hotinali®, fer dup moartea surorit Sale, intreaga avere’ de Ia Zarojani", 68 fie a ui Niculay, fieloral tui Miron vorticul™ {J 'Nomele fui Nicolae Costin se mat amin: te vn'niste:manuale. serie in limba fating inani gcolorita ui (1674-1676). Dupa cum fim arafot in alld parte, Micon Costin, fn anul Toei, a fost mevoit sa se relugieze In Polonia, Nu sete dc Noe pe atameea re fn Ia ‘huge’ imprenna eu fatal sau, deed el nea se Gasca tn Polonia pentru studi fon. Neculce, Sib anul 1635, vorbeste tn Tell urmator despre Fetnioatcerea fut Miron Costin §¢8 ilor sai in Polonia Wenitau atunce si Miron fogofatul din Tart Lesascd, Toarte seapat, si Law avul Can nie Voda ih. mila. gh in cinste; 91 avind tt ficion, rau bolert pe Tonifa bau Tacut sarda Tins pe Nicolat—-lagofat al trille, pe. Patras De aie inainte coriera boierease@ a lui Ni colae Costin se dezvolta in spiital_vremuilor Sbuciumate de atunct: Inari Ta dfeite demnt {ali hart si cidert In uitare: pribegt si revenii in ara Yn anul 1690 Nicolae Costin, cunoseator bun al timbitfatine, din poruneadomnitorulut fate trims c6- intiimpine’ pe citorul Trancez Philipp Avril, la care a fost atngel ca trad CHlor” Moartea’tragicd lit Micon Costin 8 Sdus prigoani si contra flor lui, Nicolae Costin fe gives la Bitlad, in drum spre Constantino- pols unde urma si se casitoreased el fila Tul Buea Voda. «Si pe Nicola, fciorul Tul Miron logotétuls merging sa se insoare Ia Tarigrad, irau intors dela. Bitlad de Iau, tos si pe finsul"spovesteste Ton Neculee. In. sorcina fillor 1ui Miron Costin nu s.a gasit nici un fel de vind si ci au fost pusi in libertate, Sint perse- culali insa de c&tre domnitor gi, in cele din urma, Nicolae Costin impreund ‘cu frail sii sint hevoili si se refugieze In Muntenia, sub protecia lui Constantin Brincoveanu (aul 1693). Aici ei jes intrigh contra domnitorului Moldovei, ajungind eu plingerile lor pind la Constantinopol. La venirea la domnie a tui Constantin Duca, fiul lui Gheorghe Duca, Nicolae Costin se reintoarce in Moldova. Constan: tin Duca ,se apuca de faeu nunts cu 0 sora a lui, anume domnila Elena; dete dupa Nicolai Costin, sin Miron Logofatal g-1 puse si hatman, si {acu nunta frumoasi domneasca”* In calitate de hatman, Nicolae Costin ia parte activa la viata politicé a domniei ui Constan: tin Duca, pind la mazilirea lui (1695). Venirea la domnie 2 lui Antioh Cantemir il face pe Nicolae Costin s4 se refugieze din nou in Mun. tenia. In anul 1700 Constantin Duca ocupa pentru 2 doua oara scaunul domnese al Mol: dovel. Nicolae Costin tsi face din nou aparifia in Moldova, ocupind postu! pe eare a avut mai inainte. Dupa plecarea de Ia domnie a {ui Cons: fantin Duea, Nicolae Costin este finut departe de treburile aril, Antioh Cantemir, care {st schimba atitudinea fafa de Costinesti, Ti neve dinjeaza demnitatea de vornie al Tarit de Jos. Sub Dimitrie Cantemir si, mai tirziu, ‘sub domnia lui Nicolae Mavrocordat, Nicolae Costin joaci roluri importante. Axinte Uricarul, vorbind despre moartea Iui Nicolae Costin, th caracterizeaza in felul urmator sLogofat mare facuse (Nicolae Mavrocor- dat} pe Nicolai Costin, pe acel vestit carele era si din parin{i blagorednic.(nobil), si invafat, Feciorul lui Miron Costin, st diniru ‘sine eu ade varat impodobit eu Invajaturd, gi-l avea Nicolai Voda intra deosebits dragoste $i socatinta; iar dupa ce au trecut un an, in luna {ui septembrie, mergind la {ard pentru’plimbare gi pentru cer celarea mosiilot si a bucatelor Hui, gh, boln’

Rate