Druk nr 843

Warszawa, 24lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Szanowny Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Sejm podjęte przez Senat na 16. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 r. uchwały:
− w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych

innych ustaw,
− w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie

niektórych innych ustaw,
− w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej, − w sprawie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności

publicznej „Poczta Polska”,
− w sprawie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich, − w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej, − w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów

oraz o zmianie innych ustaw,

w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób,

− w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących

niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie pragnę powiadomić Pana Marszałka, że Senat na tym samym posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 r. po rozpatrzeniu:
− ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, − ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz

zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
− ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy

o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina,
− ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie

Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.,
− ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do

Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r., sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r., przyjął te ustawy bez poprawek. Z poważaniem

(-)Bogdan Borusewicz

UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca 2008 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób, wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę: w art. 9 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: "1a) w art. 34a pkt 1 otrzymuje brzmienie: "1) obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, posiadających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów określonych w wykazach stanowiących załączniki nr 1 i 2 do ustawy;";".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

UZASADNIENIE Senat, rozpatrując ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób postanowił wprowadzić do jej tekstu jedną poprawkę. Poprawka dotyczy zmian w ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Uzupełnia ona przepis art. 34a tej ustawy, na podstawie którego jej przepisy dotyczące obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej posiadających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu przy użyciu jednego z tytułów zawodowych uzyskanych w państwie członkowskim UE, stosuje się odpowiednio do obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Uzupełnienie to polega na tym, że przytoczony przepis będzie uwzględniał obywateli szwajcarskich, a tym samym umożliwi pełne zastosowanie zasady swobodnego przepływu osób w odniesieniu do tych podmiotów.