You are on page 1of 4

Druk nr 843

Warszawa, 24lipca 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Marszałek Senatu

Szanowny Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku

Zgodnie z art. 121 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt


przekazać Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Sejm podjęte przez Senat na
16. posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 r. uchwały:
− w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych
innych ustaw,
− w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz o zmianie
niektórych innych ustaw,
− w sprawie ustawy o zmianie ustaw w celu ujednolicenia terminologii informatycznej,

− w sprawie ustawy o komercjalizacji państwowego przedsiębiorstwa użyteczności


publicznej „Poczta Polska”,
− w sprawie ustawy o ochronie żeglugi i portów morskich,

− w sprawie ustawy o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej,


− w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów
oraz o zmianie innych ustaw,

− w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw


w związku z wejściem w życie Protokołu do
Umowy między Wspólnotą Europejską i jej
Państwami Członkowskimi, z jednej strony,
a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony,
w sprawie swobodnego przepływu osób,
− w sprawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących
niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jednocześnie pragnę powiadomić Pana Marszałka, że Senat na tym samym


posiedzeniu w dniu 24 lipca 2008 r. po rozpatrzeniu:
− ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane,

− ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
− ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy
o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji
rynku wina,
− ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Międzynarodowej Umowy w sprawie
Drewna Tropikalnego z 2006 r., sporządzonej w Genewie dnia 27 stycznia 2006 r.,
− ustawy z dnia 26 czerwca 2008 r. o ratyfikacji Protokołu z 2003 r. do
Międzynarodowej konwencji o utworzeniu Międzynarodowego Funduszu
Odszkodowań za Szkody Spowodowane Zanieczyszczeniem Olejami z 1992 r.,
sporządzonego w Londynie dnia 16 maja 2003 r.,

przyjął te ustawy bez poprawek.

Z poważaniem

(-)Bogdan Borusewicz
UCHWAŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 lipca 2008 r.

w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie


Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi,
z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony,
w sprawie swobodnego przepływu osób

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 26 czerwca


2008 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie Protokołu do
Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony,
a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego przepływu osób,
wprowadza do jej tekstu następującą poprawkę:

- w art. 9 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:


"1a) w art. 34a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
"1) obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji
Szwajcarskiej, posiadających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania
zawodu przy użyciu jednego z tytułów określonych w wykazach stanowiących
załączniki nr 1 i 2 do ustawy;";".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
UZASADNIENIE

Senat, rozpatrując ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z wejściem w życie


Protokołu do Umowy między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi,
z jednej strony, a Konfederacją Szwajcarską, z drugiej strony, w sprawie swobodnego
przepływu osób postanowił wprowadzić do jej tekstu jedną poprawkę.
Poprawka dotyczy zmian w ustawie o świadczeniu przez prawników zagranicznych
pomocy prawnej w Rzeczypospolitej Polskiej. Uzupełnia ona przepis art. 34a tej ustawy, na
podstawie którego jej przepisy dotyczące obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
posiadających kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania zawodu przy użyciu
jednego z tytułów zawodowych uzyskanych w państwie członkowskim UE, stosuje się
odpowiednio do obywateli państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
Uzupełnienie to polega na tym, że przytoczony przepis będzie uwzględniał obywateli
szwajcarskich, a tym samym umożliwi pełne zastosowanie zasady swobodnego przepływu
osób w odniesieniu do tych podmiotów.