Druk nr 835

Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani posłowie wnoszą projekt ustawy:

- o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy upoważniamy pana posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego.

(-) Anita Błochowiak; (-) Witold Gintowt-Dziewałtowski; (-) Witold Klepacz; (-) Jan Kochanowski; (-) Zbigniew Matuszczak; (-) Krzysztof Matyjaszczyk; (-) Henryk Milcarz; (-) Artur Ostrowski; (-) Wojciech Pomajda; (-) Stanisława Prządka; (-) Stanisław Rydzoń; (-) Stanisław Stec; (-) Elżbieta Streker-Dembińska; (-) Wiesław Andrzej Szczepański; (-) Ryszard Zbrzyzny.

Projekt

USTAWA z dnia 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym

Art. 1 W ustawie z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.)w art. 51 wprowadza się następujące zmiany: 1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Kierujący pojazdem jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza a) w czasie od zmierzchu do świtu; b) w okresie od 1 listopada do ostatniego dnia marca – przez całą dobę; c) w tunelu.”, 2) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „4. Kierujący motocyklem, motorowerem lub pojazdem szynowym jest obowiązany używać świateł mijania podczas jazdy w warunkach normalnej przejrzystości powietrza z zastrzeżeniem ust. 3”, 3) ust. 6 otrzymuje brzmienie: „6. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się do kierujących pojazdami, które nie są wyposażone w światła mijania, drogowe lub światła do jazdy dziennej. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 1 i 3 zamiast tych świateł należy używać świateł stanowiących obowiązkowe wyposażenie pojazdów.”. Art. 2 Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Uzasadnienie Ponad rok temu został wprowadzony w życie obowiązkowy nakaz jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę. W uzasadnieniu do ówczesnej nowelizacji wskazywano, iż jazda przez cały rok na włączonych światłach mijania to 20% mniej zabitych na polskich drogach. Niestety ilość wypadków w 2007r. nie spadła tak jak zapowiadano, a odwrotnie jeszcze wzrosła. W Austrii z dniem 1 stycznia 2008 r. niespełna po 2 latach obowiązywania wycofano podobny nakaz, co w Polsce. Trwają tam również prace nad wprowadzeniem zakazu używania świateł mijania w dzień podczas dobrej widoczności. Władze austriackie tłumaczą to względami bezpieczeństwa, bowiem przeprowadzone badania oraz statystyka wypadków w tym kraju potwierdziły negatywny wpływ nadużywania świateł mijania na bezpieczeństwo ruchu drogowego. 27 listopada ubiegłego roku Komisja Europejska wycofała się również z zamiaru rekomendowania państwom członkowskim wprowadzenia nakazu jazdy z włączonymi światłami mijania, ze względu na niekorzystny wpływ takiej regulacji na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jazda z włączonymi światłami mijania przez całą dobę jest nieekonomiczna, zarówno jeśli chodzi o zużycie paliwa, żarówek, akumulatorów. Koszt ten ponoszą kierowcy. Jeśli przyjąć, że włączone światła mijania zwiększają zużycie paliwa o 2% to w skali całej Polski daje to rocznie zużycie w wysokości prawie 300 mln litrów paliwa i ponad 60tys. ton dwutlenku węgla wyemitowanego do atmosfery nie licząc innych toksyn wpływających negatywnie na nasze otoczenie i zwiększając w jakimś stopniu efekt cieplarniany. Światła mijania w dzień winny być używane wyłącznie przez pojazdy uprzywilejowane, które z tych względów powinny wyróżniać się w ruchu (policja, straż pożarna, pogotowie), a także w wyjątkowych przypadkach. Obecne uregulowania spowodowało, że motocykliści, którzy jeździli całą dobę z włączonymi światłami mijania mają mniejszą szansę na ich dostrzeżenie przez kierowców samochodów i ewentualne uniknięcie niebezpieczeństwa. Jak pokazują badania tylko 11% samochodów jeżdżących na polskich drogach ma poprawnie ustawione światła mijania, co często jest powodem oślepienia kierowców jadących z naprzeciwka. W krajach skandynawskich, w których taki nakaz jazdy na światłach mijania przez cały rok obowiązuje od kilkudziesięciu lat, planuje się go znieść, ponieważ okazał się nieekologiczny i nieekonomiczny oraz nie ma większego wpływu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Przeciwko wprowadzeniu obowiązkowej jazdy na światłach mijania protestuje coraz więcej osób. Jego wprowadzenie nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Nowelizacja proponuje de facto przywrócić stan sprzed 17 kwietnia 2007r. Proponuje się, aby jazda z włączonymi światłami mijania obowiązywała kierujących pojazdami od 1 listopada do 31 marca. Wydaje się, że jest to okres, w którym widoczność na drodze nie jest zbyt dobra i jazda z włączonymi światłami powinna spełniać swój cel ostrzegawczy, a tym samym poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W przypadku kierujących motocyklem, motorowerem czy pojazdem szynowym ustawa pozostawia prowadzenie tych pojazdów przez cały rok z włączonymi światłami. Motocykliści i motorowerzyści z racji mniejszych rozmiarów pojazdów, którymi kierują oraz specyfiki poruszania się motocyklem, czy motorowerem powinni posiadać możliwość wyróżnienia się wśród innych pojazdów. Jeśli chodzi o jazdę na światłach przez pojazdy szynowe, nikt nie kwestionuje takiej potrzeby jazdy przez cały rok. Ustawa miałaby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2009r. Projekt ustawy jest zgody z prawem Unii Europejskiej. Nie rodzi negatywnych skutków finansowych dla budżetu państwa i samorządu terytorialnego.

Warszawa, 18 lipca 2008 r. BAS-WAEM-1994/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Wiesław Andrzej Szczepański)
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Monitor Polski z 2002 r., Nr 23, poz. 398 ze zmianami) sporządza się następującą opinię:

1. Przedmiot projektu ustawy Projekt ustawy wprowadza zmiany w art. 51 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908, ze zmianami). Projektowany przepis dotyczy obowiązku używania świateł mijania przez pojazdy w ruchu drogowym. Zgodnie z art. 2 projektu ustawy, ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009. 2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem Materia, której dotyczy projekt pozostaje poza zakresem regulacji prawa Unii Europejskiej. 3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii Europejskiej Projekt nie reguluje kwestii objętych zakresem prawa Unii Europejskiej. 4. Konkluzje Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. Opracował: Zespół Prawa Europejskiego Akceptował: Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Lech Czapla
Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, transport drogowy

Warszawa, 18 lipca 2008 r. BAS-WAEM-1995/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Wiesław Andrzej Szczepański) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej Projekt ustawy wprowadza zmiany w art. 51 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 ze zmianami). Projektowany przepis dotyczy obowiązku używania świateł mijania przez pojazdy w ruchu drogowym. Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. Opracował: Zespół Prawa Europejskiego Akceptował: Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu Lech Czapla

Deskryptory bazy Rex: Unia Europejska, projekt ustawy, transport drogowy