You are on page 1of 106

Druk nr 648

SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI kadencja

Informacja Marszałka Sejmu


o wpływie interpelacji i zapytań poselskich
oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania

I INTERPELACJE

Informuję, że wpłynęły następujące interpelacje:

1) posła Krzysztofa Putry w sprawie ograniczonych kontaktów


przygranicznych obywateli polskich z obywatelami Republik Białorusi,
Ukrainy i Rosji od momentu wstąpienia Polski do strefy Schengen
- do prezesa Rady Ministrów - ponowna (1834),

2) posła Krzysztofa Putry w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie


ustawy o kulturze fizycznej - do ministra sportu i turystyki - ponowna
(2736),

3) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie sposobu naliczania odsetek


przejściowo wykupionych ze środków budżetu państwa oraz aktów
normatywnych i przepisów, w oparciu o które dokonywano obliczania ich
w przeszłości i obecnie - do ministra infrastruktury - ponowna (2940),

4) poseł Zdzisławy Janowskiej w sprawie przeciągającego się z winy


urzędników resortu zwrotu nieruchomości Izbie Rzemieślniczej w Łodzi
- do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3482),

5) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie terminu ubiegania się o członkostwo


i prawo lokatorskie do lokalu przez osoby bliskie - do ministra
infrastruktury (3483),
-2-

6) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie niemożliwości odliczenia ulgi na


dzieci osobom o niskich dochodach lub niepłacącym podatku dochodowego
(bezrobotni, rolnicy) - do ministra finansów (3484),

7) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie interpretacji dochodów wolnych


od podatku lub w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku
- do ministra finansów (3485),

8) posła Witolda Namyślaka w sprawie możliwości skorzystania


z jednorazowej amortyzacji w małych firmach transportowych
opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych - do ministra
finansów (3486),

9) posła Witolda Namyślaka w sprawie podziału środków finansowych


w ramach priorytetów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w naborach
2005 oraz 2007 - do ministra rozwoju regionalnego (3487),

10) posłów Hanny Zdanowskiej i Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie


zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego od sprzedaży oleju
opałowego - do ministra finansów (3488),

11) poseł Katarzyny Matusik-Lipiec w sprawie pogarszającego się stanu


świadczenia usług wykonywanych przez p.p.u.p. Poczta Polska
- do ministra infrastruktury (3489),

12) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie zmiany przepisów ustawy


Prawo geologiczne i górnicze - do ministra środowiska (3490),

13) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie przygotowywanych zmian dotyczących


przebiegu trasy Via Baltica - do prezesa Rady Ministrów (3491),

14) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie wykluczenia Białegostoku jako


potencjalnego obszaru metropolitalnego - do prezesa Rady Ministrów
(3492),

15) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie przepisów dotyczących


zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz
możliwości wsparcia z Funduszu Pracy działalności rolniczej - do ministra
pracy i polityki społecznej (3493),

16) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie przepisów dotyczących


finansowania przez gminy modernizacji oświetlenia ulicznego - do ministra
finansów (3494),
-3-

17) posła Włodzimierza Kuli w sprawie torebek foliowych - do ministra


środowiska (3495),

18) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie leczenia chorych na hemofilię


- do ministra zdrowia (3496),

19) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa


za wykup przedwojennych obligacji - do ministra finansów (3497),

20) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie stosowania niektórych postanowień


umowy między Polską a Wietnamem o przekazywaniu i przyjmowaniu
obywateli - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3498),

21) posła Tomasza Lenza w sprawie zewnętrznego systemu oceniania


- do ministra edukacji narodowej (3499),

22) posła Jana Kulasa w sprawie rozwoju przemysłu farmaceutycznego


w Polsce - do ministra zdrowia (3500),

23) posła Stanisława Wziątka w sprawie ochrony brzegów morskich


- do ministra infrastruktury (3501),

24) posła Stanisława Wziątka w sprawie współpracy jednostek samorządu


terytorialnego z Agencją Nieruchomości Rolnych na przykładzie gminy
Czaplinek - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3502),

25) posła Andrzeja Grzyba w sprawie przygotowania operatorów dystrybucji na


rynku energii elektrycznej do świadczenia usług zapewniających
równoprawne traktowanie podmiotów kupujących energię na
zliberalizowanym rynku - do ministra gospodarki (3503),

26) posła Andrzeja Grzyba w sprawie równego dostępu odbiorców


- gospodarstw domowych do energii elektrycznej i gazu - do ministra
gospodarki (3504),

27) posła Stanisława Szweda w sprawie zmiany ustawy o rzemiośle oraz


rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia
2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń
wypłacanych młodocianym pracownikom - do ministra pracy i polityki
społecznej (3505),

28) posła Stanisława Szweda w sprawie zmiany zasad waloryzacji emerytur


i rent obowiązujących na mocy ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - do ministra pracy i polityki
społecznej (3506),
-4-

29) posła Marka Biernackiego w sprawie uznania na mocy ustawy gier


komputerowych za dyscyplinę sportową i wpisania ich do wykazu dyscyplin
sportowych - do ministra sportu i turystyki (3507),

30) posła Wojciecha Żukowskiego w sprawie możliwości zmiany


rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie
wymagań jakościowych dla gazu skroplonego w zakresie wprowadzenia
okresów przejściowych - do ministra gospodarki (3508),

31) posła Mariusza Kamińskiego w sprawie źródeł finansowania wizyty Prezesa


Rady Ministrów na Podkarpaciu - do prezesa Rady Ministrów (3509),

32) posła Andrzeja Adamczyka w sprawie przeprowadzenia losowania grup


finałowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w Krakowie
- do prezesa Rady Ministrów (3510),

33) poseł Beaty Mazurek w sprawie zapowiadanej przez Ministerstwo Zdrowia


ustawy o niektórych zawodach medycznych w aspekcie wykonywania
zawodu technika farmaceutycznego - do ministra zdrowia (3511),

34) poseł Izabeli Leszczyny w sprawie problemów związanych z szacowaniem


szkód łowieckich i ustalaniem odszkodowań za szkody wyrządzone
w uprawach i płodach rolnych - do ministra środowiska (3512),

35) poseł Izabeli Leszczyny w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowej


i obowiązujących regulacji prawnych normujących tę kwestię - do ministra
infrastruktury (3513),

36) poseł Izabeli Leszczyny w sprawie problemów związanych ze zmianami


w przepisach prawa, regulujących awans zawodowy nauczycieli
- do ministra edukacji narodowej (3514),

37) posła Zdzisława Czuchy w sprawie propozycji zmian w zakresie


upowszechniania dostępu do działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom"
realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
2007-2013 - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3515),

38) posłów Mariusza Kamińskiego i Mariusza Błaszczaka w sprawie kosztów


funkcjonowania urzędu pełnomocnika rządu ds. zwalczania korupcji
minister Julii Pitery i jej dotychczasowych dokonań - do prezesa Rady
Ministrów (3516),

39) posła Adama Krzyśków w sprawie państwowego ratownictwa medycznego


- do ministra zdrowia (3517),
-5-

40) posła Jerzego Polaczka w sprawie zapewnienia finansowania Drogowej


Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice - do prezesa Rady Ministrów
(3518),

41) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie opłaty za aplikację adwokacką


- do ministra sprawiedliwości (3519),

42) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie wpisania w indykatywnym


planie inwestycyjnym Programu Operacyjnego "Infrastruktura
i środowisko" inwestycji na drogach krajowych nr 78 i 79 na odcinkach
przebiegających przez teren woj. świętokrzyskiego - do prezesa Rady
Ministrów (3520),

43) posła Marka Balickiego w sprawie występowania w roku bieżącym


znacznych opóźnień w płatnościach przez NFZ na rzecz
świadczeniodawców, w szczególności szpitali psychiatrycznych, za
świadczenia opieki zdrowotnej udzielone osobom nie ubezpieczonym oraz
odmowy zapłacenia odsetek za opóźnioną o kilka miesięcy płatność za
leczenie tych osób w roku ubiegłym - do ministra zdrowia (3521),

44) posła Krzysztofa Putry w sprawie ocen oddziaływania na środowisko dla


projektów finansowanych z krajowych i regionalnych programów
operacyjnych - do prezesa Rady Ministrów (3522),

45) posła Krzysztofa Putry w sprawie emerytur - do ministra pracy i polityki


społecznej (3523),

46) poseł Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie sytuacji związanej z podziałem


szpitali na trzy poziomy referencyjności (kompetencji) we wschodniej części
woj. podkarpackiego - do ministra zdrowia (3524),

47) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie agroenergetyki w Polsce


- do ministra gospodarki (3525),

48) posła Jacka Pilcha w sprawie potrzeby uregulowania prawnego w zakresie


zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników powiatowych centrów
pomocy rodzinie - do ministra pracy i polityki społecznej (3526),

49) posła Jacka Pilcha w sprawie potrzeby finansowania opieki pielęgniarskiej,


psychologicznej oraz rehabilitacyjnej w domach pomocy społecznej
- do ministra pracy i polityki społecznej (3527),

50) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie sytuacji młodych małżeństw


- do prezesa Rady Ministrów (3528),
-6-

51) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie nierównego traktowania osób


prowadzących własną działalność gospodarczą - do ministra pracy
i polityki społecznej (3529),

52) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie zasad nabywania prawa do zasiłku


rodzinnego - do ministra pracy i polityki społecznej (3530),

53) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie ulgowych przejazdów koleją dla dzieci
i młodzieży z innych państw, szczególnie dla dzieci obywateli polskich na
stałe przebywających za granicą - do ministra infrastruktury (3531),

54) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie wykorzystywania przez Polskę


odnawialnych źródeł energii oraz planów budowy elektrowni nuklearnej
- do ministra gospodarki (3532),

55) poseł Barbary Marianowskiej w sprawie dyskryminacji osób, które utraciły


prawo do wcześniejszych emerytur - do ministra pracy i polityki społecznej
(3533),

56) poseł Lidii Staroń w sprawie wpisywania na listę radców prawnych osób
legitymujących się zdanym prawniczym egzaminem zawodowym, w tym
m.in. egzaminem prokuratorskim - do ministra sprawiedliwości (3534),

57) poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie polityki cenowej państwa


w zakresie rynku leków w Polsce - do prezesa Rady Ministrów (3535),

58) posła Marka Borowskiego w sprawie zakończenia prac nad nowymi


rozwiązaniami prawnymi regulującymi skuteczną realizację prawa
rozwiedzionych rodziców do kontaktu z dzieckiem - do ministra
sprawiedliwości (3536),

59) posła Norberta Raby w sprawie Programu "Promesa Ministra Kultury


i Dziedzictwa Narodowego" 2008 w związku z działaniem "Odnowa
i rozwój wsi" - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra
rolnictwa i rozwoju wsi (3537),

60) posła Norberta Raby w sprawie nabycia na własność nieruchomości


- działek gruntowych otrzymanych w użytkowanie na terenach wiejskich
gdzie szkoły zostały zlikwidowane - do ministra edukacji narodowej (3538),

61) posłów Arkadiusza Czartoryskiego i Henryka Kowalczyka w sprawie


planowanego przebiegu trasy "Via Baltica" - do prezesa Rady Ministrów
(3539),
-7-

62) posła Karola Karskiego w sprawie art. 55 Konstytucji Rzeczypospolitej


Polskiej - do prezesa Rady Ministrów (3540),

63) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie zapewnienia profilaktycznej opieki


medycznej osobom pracującym przy usuwaniu azbestu - do ministra pracy
i polityki społecznej (3541),

64) poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie poprawy sytuacji organizacyjnej


i finansowej pracowników urzędów konserwatorskich - do prezesa Rady
Ministrów (3542),

65) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy osobom


uprawnionym do alimentów - do ministra pracy i polityki społecznej
(3543),

66) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie nowelizacji ustawy


o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - do ministra sprawiedliwości
(3544),

67) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie sytuacji zawodowej osób kończących


aplikację sądową - do ministra sprawiedliwości (3545),

68) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie sytuacji w polskim więziennictwie


- do ministra sprawiedliwości (3546),

69) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie zmiany delegacji ustawowej zawartej


w art. 53 b ust. 6 ustawy o cudzoziemcach - do ministra spraw
wewnętrznych i administracji (3547),

70) posła Witolda Pahla w sprawie art. 1 ust. 3 a ustawy z dnia 7 marca 2007 r.
o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym - do ministra infrastruktury
(3548),

71) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie możliwości korzystania z ulgi


podatkowej z tytułu wychowywania dzieci - do ministra pracy i polityki
społecznej (3549),

72) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie braku środków na wypłaty


odszkodowań dla ofiar PRL - do ministra finansów (3550),

73) posła Adama Wykręta w sprawie wyłączenia zawodów kucharz i kucharz


małej gastronomii z działalności gospodarczej, która zgodnie z art. 2 ust. 4
ustawy o rzemiośle nie jest zaliczana do działalności rzemieślniczej
- do ministra gospodarki (3551),
-8-

74) posła Adama Wykręta w sprawie konieczności usprawnienia obsługi


podatników w zakresie kontroli planowanych i przeprowadzanych przez
urzędy skarbowe - do ministra finansów (3552),

75) posła Adama Wykręta w sprawie konieczności usprawnienia obsługi


podatników w zakresie zaświadczeń wydawanych przez urzędy skarbowe
- do ministra finansów (3553),

76) posła Arkadego Fiedlera w sprawie ochrony dziedzictwa archeologicznego


w Polsce - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (3554),

77) posłów Macieja Orzechowskiego, Marka Zielińskiego i Joanny


Skrzydlewskiej w sprawie przyspieszenia prac nad projektem ustawy
reprywatyzacyjnej - do ministra skarbu państwa (3555),

78) posłów Macieja Orzechowskiego, Marka Zielińskiego i Damiana


Raczkowskiego w sprawie przyznania prawa zamieszkania w lokalu
mieszkalnym w trybie art. 29 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP
- do ministra obrony narodowej (3556),

79) posła Piotra Stanke w sprawie uprawnień straży gminnych (miejskich)


do korzystania z urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących
naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami
- do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3557),

80) posłów Marka Polaka i Michała Wojtkiewicza w sprawie rozszerzenia


kręgu osób uprawnionych do rekompensat z tytułu reprywatyzacji
- do ministra skarbu państwa (3558),

81) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie opóźnień w budowie odcinka


Świecko-Nowy Tomyśl oraz wyników badań wadliwej nawierzchni
autostrady A2 na odcinku Poznań (Komorniki)-Nowy Tomyśl - do ministra
infrastruktury (3559),

82) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie kłopotów z rozstrzygnięciem


przetargu, który miał wyłonić wykonawcę odcinka Świerklany-Bełk oraz
opóźnień w budowie autostrady A1 na tym odcinku - do ministra
infrastruktury (3560),

83) posła Witolda Klepacza w sprawie przyśpieszenia realizacji Programu


budownictwa społecznego - do ministra infrastruktury (3561),

84) posła Witolda Klepacza w sprawie bezkolizyjnego przejścia dla pieszych


w Siewierzu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 - do ministra
infrastruktury (3562),
-9-

85) poseł Marii Nowak w sprawie lokalnych ośrodków wsparcia - do ministra


sprawiedliwości (3563),

86) poseł Beaty Mazurek w sprawie wyłączenia dodatku pielęgnacyjnego


z dochodu będącego podstawą do przyznania dodatku mieszkaniowego
- do ministra infrastruktury (3564),

87) poseł Beaty Mazurek w sprawie wyłączenia zasiłku pielęgnacyjnego


z dochodu będącego podstawą do przyznania i naliczania wysokości zasiłku
stałego - do ministra pracy i polityki społecznej (3565),

88) poseł Beaty Mazurek w sprawie jakości usług medycznych świadczonych


w domach pomocy społecznej - do ministra zdrowia (3566),

89) poseł Beaty Mazurek w sprawie uznania lubelskiego obszaru


metropolitalnego - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3567),

90) poseł Beaty Mazurek w sprawie funkcjonowania wojewódzkich urzędów


ochrony zabytków - do ministra spraw wewnętrznych i administracji
(3568),

91) posła Stanisława Szweda w sprawie możliwości zmiany ustawy o ochronie


przyrody - do ministra środowiska (3569),

92) poseł Beaty Mazurek w sprawie realizacji wyroku Trybunału


Konstytucyjnego dotyczącego przeludnienia w zakładach penitencjarnych
podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie
- do ministra sprawiedliwości (3570),

93) posła Józefa Rojka w sprawie potrzeby uruchomienia multimedialnych


centrów informacji we wszystkich gimnazjach i szkołach
ponadgimnazjalnych - do ministra edukacji narodowej (3571),

94) posła Józefa Rojka w sprawie dysproporcji występujących w zakresie


zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego - do ministra pracy i polityki społecznej
(3572),

95) posła Edwarda Siarki w sprawie konwencji dwustronnej łączącej USA


i Polskę w sprawach alimentacyjnych - do ministra spraw zagranicznych
(3573),

96) posła Jana Kulasa w sprawie sytuacji i opieki państwa polskiego nad
Polakami przebywającymi na terenie RFN - do ministra spraw
zagranicznych (3574),
- 10 -

97) posła Jana Kulasa w sprawie ochrony powodziowej państwa w delcie Wisły
podczas zimy - do prezesa Rady Ministrów (3575),

98) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie funkcjonowania rad pracowniczych


- do ministra pracy i polityki społecznej (3576),

99) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie rozporządzenia Komisji Europejskiej


dotyczącego publicznej pomocy udzielanej na zatrudnienie osób
niepełnosprawnych - do ministra pracy i polityki społecznej (3577),

100) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie zapewnienia profilaktycznej opieki


medycznej w odniesieniu do zagrożeń wynikających z prac związanych
z usuwaniem azbestu - do ministra pracy i polityki społecznej (3578),

101) posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie odmowy sporządzenia skargi


kasacyjnej przez adwokata z urzędu - do ministra sprawiedliwości (3579),

102) posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie podawania przyczyny zgonu


w akcie zgonu - do ministra zdrowia (3580),

103) posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie wysokości emerytury


w przypadku zniszczenia lub braku indywidualnej dokumentacji płacowej
- do ministra pracy i polityki społecznej (3581),

104) posłów Arkadego Fiedlera i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie


konieczności przyspieszenia prac legislacyjnych nad zmianą ustawy Prawo
o ruchu drogowym w zakresie kierowania pojazdami jednośladowymi
- do ministra infrastruktury (3582),

105) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie gruntownej reformy służby


konserwatorskiej i poprawy efektywności jej działania w zakresie ochrony
dziedzictwa archeologicznego - do ministra kultury i dziedzictwa
narodowego (3583),

106) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planowanej reformy Narodowego


Funduszu Zdrowia - do ministra zdrowia (3584),

107) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planów wprowadzenia sądów


elektronicznych - do ministra sprawiedliwości (3585),

108) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planów wycofania polskich wojsk


z Iraku - do ministra obrony narodowej (3586),
- 11 -

109) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie pomocy dla zasłużonych


honorowych dawców krwi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej
- do ministra zdrowia (3587),

110) posła Tadeusza Motowidły w sprawie braku miejsc w placówkach


przedszkolnych - do ministra edukacji narodowej (3588),

111) posła Tadeusza Motowidły w sprawie całorocznego obowiązku jazdy


z włączonymi światłami mijania - do ministra infrastruktury (3589),

112) posła Tadeusza Motowidły w sprawie naboru dzieci z alergią pokarmową


do placówek przedszkolnych - do ministra edukacji narodowej (3590),

113) posła Pawła Suskiego w sprawie ustalenia procedur umożliwiających


skrócenie terminu wypłat zasiłku pogrzebowego przez Zakład Ubezpieczeń
Społecznych - do ministra pracy i polityki społecznej (3591),

114) posła Romana Kaczora w sprawie braku aktów prawnych regulujących


terminologię oraz zasady zawierania tzw. umów franczyzowych
- do ministra sprawiedliwości (3592),

115) posła Romana Kaczora w sprawie wymagania przez pracodawców


zaświadczeń o niekaralności od osób ubiegających się o pracę i zasad
przechowywania tego dokumentu - do ministra pracy i polityki społecznej
(3593),

116) poseł Beaty Bublewicz w sprawie barier w ubieganiu się o środki unijne
na inwestycje wodno-ściekowe - do ministra rozwoju regionalnego (3594),

117) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie dyskryminowania osób chorych


na epilepsję przez pracodawców - do ministra pracy i polityki społecznej
(3595),

118) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych dla


osób ustanowionych przez sąd opiekunami osób niepełnosprawnych
- do ministra pracy i polityki społecznej (3596),

119) posłów Zbigniewa Chmielowca i Kazimierza Moskala w sprawie długiego


oczekiwania przez pacjentów na wizyty u lekarzy specjalistów - do ministra
zdrowia (3597),

120) posła Mariusza Kamińskiego w sprawie uwzględnienia miasta


Białegostoku na liście miast metropolitalnych - do ministra spraw
wewnętrznych i administracji (3598),
- 12 -

121) posłów Michała Wojtkiewicza i Marka Polaka w sprawie regulacji


prawno-organizacyjnych zmierzających do zwolnienia z podatku
dochodowego prestiżowych nagród, na przykładzie nagrody
ks. prof. Michała Hellera - do ministra finansów (3599),

122) posła Jakuba Szulca w sprawie spadku cen drewna na rynku europejskim
- do ministra środowiska (3600),

123) posła Jakuba Szulca w sprawie parków przemysłowych - do ministra


rozwoju regionalnego (3601),

124) posła Konstantego Oświęcimskiego w sprawie wynagrodzenia pracownika


korpusu służby cywilnej - do ministra spraw wewnętrznych i administracji
(3602),

125) posła Krzysztofa Lipca w sprawie polityki lekowej państwa


i funkcjonowania rynku leków w Polsce - do ministra zdrowia (3603),

126) poseł Marzenny Drab w sprawie sytuacji płacowej pracowników


wojewódzkich urzędów ochrony zabytków - do ministra kultury
i dziedzictwa narodowego (3604),

127) posła Mirosława Koźlakiewicza w sprawie narastającego problemu


znęcania się nad zwierzętami, zwłaszcza bezdomnymi psami - do ministra
spraw wewnętrznych i administracji (3605),

128) posła Piotra van der Coghena w sprawie objęcia państwową opieką
muzealną żołnierskich izb pamięci funkcjonujących w jednostkach Wojska
Polskiego - do ministra obrony narodowej oraz ministra kultury
i dziedzictwa narodowego (3606),

129) posła Tomasza Kamińskiego w sprawie rozporządzenia z dnia 6 lutego


2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczania w obrocie paliwami gazowymi - do ministra gospodarki
(3607),

130) posła Tomasza Kamińskiego w sprawie projektu ustawy decentralizującej


Narodowy Fundusz Zdrowia - do ministra zdrowia (3608),

131) posła Tomasza Kamińskiego w sprawie projektu ustawy o Straży


Kolejowej - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3609),

132) posła Tomasza Kamińskiego w sprawie finansowania opieki


długoterminowej - do ministra zdrowia (3610),
- 13 -

133) posła Stanisława Steca w sprawie producentów pieczarek - do ministra


rolnictwa i rozwoju wsi (3611),

134) posła Janusza Krasonia w sprawie wprowadzenia sankcji prawnych dla


osób chorych niepodejmujących leczenia gruźlicy - do ministra zdrowia
(3612),

135) posłów Henryka Gołębiewskiego i Janusza Krasonia w sprawie


demontażu samochodów, niewłaściwego recyklingu pojazdów i handlu
częściami zamiennymi - do prezesa Rady Ministrów (3613),

136) posła Tadeusza Motowidły w sprawie powołania podsekretarza stanu


w Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialnego za problematykę górnictwa
węgla kamiennego - do ministra gospodarki (3614),

137) posła Krzysztofa Lipca w sprawie wzrostu cen benzyny i oleju


napędowego - do prezesa Rady Ministrów (3615),

138) posłów Krzysztofa Brejzy i Grzegorza Roszaka w sprawie projektów


kluczowych w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura
i środowisko 2007-2013" realizowanych przez związki gmin - do ministra
rozwoju regionalnego (3616),

139) posła Piotra van der Coghena w sprawie organizacji ruchu drogowego
z uwzględnieniem bezpieczeństwa przebiegu szlaków turystycznych
- do ministra infrastruktury oraz ministra sportu i turystyki (3617),

140) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie niejasnych przepisów ustawy


o własności lokali dotyczących opłat za korzystanie z dźwigów
- do prezesa Rady Ministrów (3618),

141) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zmiany przepisów dotyczących


egzekwowania należności związanych z funkcjonowaniem spółek wodnych,
powołanych do utrzymywania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych
- do ministra środowiska (3619),

142) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie wypłacania ekwiwalentu


pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział
w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym - do ministra spraw
wewnętrznych i administracji (3620),

143) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie naliczania dotacji na


dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na
wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych - do prezesa Rady Ministrów
(3621),
- 14 -

144) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zmniejszenia liczby tzw. godzin


dyrektorskich opłacanych z subwencji oświatowej w roku szkolnym
2008/2009 - do ministra edukacji narodowej (3622),

145) poseł Lidii Staroń w sprawie niewystarczającego dofinansowania


przyznanego rolnikom woj. warmińsko-mazurskiego - do ministra rolnictwa
i rozwoju wsi (3623),

146) poseł Haliny Rozpondek w sprawie szacowania szkód łowieckich


- do ministra środowiska (3624),

147) posła Stanisława Lamczyka w sprawie możliwości prowadzenia skutecznej


działalności przez parki krajobrazowe - do ministra środowiska (3625),

148) posłów Witolda Kochana, Tadeusza Arkita i Jarosława Gowina w sprawie


problemów przy składaniu zeznań podatkowych drogą elektroniczną
- do ministra finansów (3626),

149) posłów Witolda Kochana, Tadeusza Arkita i Jarosława Gowina w sprawie


wysokości podatku od zysków kapitałowych - do ministra finansów (3627),

150) posłanek Jadwigi Wiśniewskiej i Beaty Mazurek w sprawie zamiaru


obniżenia wieku szkolnego i włączenia sześciolatków w system szkolny
- do ministra edukacji narodowej (3628),

151) posłanek Marzeny Machałek, Anny Paluch, Anny Sikory, Ewy Malik
i Teresy Wargockiej w sprawie nieprawidłowości, jakie miały miejsce
w 2008 r. w trakcie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych
- do ministra edukacji narodowej (3629),

152) posłanek Marzeny Machałek, Anny Paluch, Anny Sikory, Ewy Malik
i Teresy Wargockiej w sprawie systemu oceniania matur z języka
polskiego - do ministra edukacji narodowej (3630),

153) posłanek Marzeny Machałek, Anny Paluch, Anny Sikory, Ewy Malik
i Teresy Wargockiej w sprawie zasad funkcjonowania towarzystw
budownictwa społecznego - do ministra infrastruktury (3631),

154) posła Andrzeja Walkowiaka w sprawie reformy samorządowej kraju


- do prezesa Rady Ministrów (3632),

155) posłów Krzysztofa Putry i Pawła Kowala w sprawie budowy budynku


ambasady polskiej w Berlinie - do ministra spraw zagranicznych (3633),
- 15 -

156) posłów Barbary Bartuś, Jacka Osucha, Krzysztofa Sońty i Roberta Telusa
w sprawie działań resortu w celu poprawy sytuacji w zakresie
funkcjonowania szkolnictwa wyższego - do ministra nauki i szkolnictwa
wyższego (3634),

157) posła Jacka Tomczaka w sprawie sytuacji na kolejowym rynku


transportowym - do ministra infrastruktury (3635),

158) posłów Roberta Telusa, Barbary Bartuś i Krzysztofa Sońty w sprawie


prób likwidacji radia i telewizji publicznej - do prezesa Rady Ministrów
(3636),

159) posłów Roberta Telusa, Barbary Bartuś i Krzysztofa Sońty w sprawie


sytuacji na rynku pracy - do prezesa Rady Ministrów (3637),

160) posłów Roberta Telusa, Barbary Bartuś i Krzysztofa Sońty w sprawie


drastycznego wzrostu cen nawozów i skutków jakie ten wzrost wywiera na
ceny produktów rolnych oraz opłacalność produkcji rolnej - do prezesa
Rady Ministrów (3638),

161) posła Dariusza Bąka w sprawie pracowników sezonowych zatrudnianych


przy zbiorze owoców i warzyw w regionie radomsko-grójeckim
- do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3639),

162) posłanek Jadwigi Wiśniewskiej i Beaty Mazurek w sprawie drastycznego


spadku liczby dzieci otrzymujących w szkole darmowy posiłek
- do ministra pracy i polityki społecznej (3640),

163) posłanek Beaty Mazurek i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie wprowadzenia


obowiązku nauczania języka obcego w klasach I-III publicznych szkół
podstawowych - do ministra edukacji narodowej (3641),

164) posłanek Beaty Mazurek i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie


zapowiadanego umorzenia i spłacenia zobowiązań publiczno-prawnych
publicznych zakładów opieki zdrowotnej - do ministra zdrowia (3642),

165) poseł Beaty Mazurek w sprawie działań Krajowej Spółki Cukrowej SA


prowadzonych w ramach zagospodarowania majątku oraz zasobów ludzkich
zlikwidowanych lub będących w likwidacji cukrowni Lubelszczyzny ze
szczególnym uwzględnieniem Cukrowni Rejowiec - do ministra skarbu
państwa (3643),
- 16 -

166) posła Wojciecha Żukowskiego w sprawie tworzenia stanowisk pracy dla


osób niepełnosprawnych refundowanych ze środków Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do ministra pracy
i polityki społecznej (3644),

167) posłów Marka Polaka i Michała Wojtkiewicza w sprawie wyłudzeń


poświadczenia nieprawdy przez nieletnich przy pomocy użycia Karty Euro
26 - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3645),

168) poseł Lidii Staroń w sprawie umieszczenia miasta Olsztyna na liście


obszarów metropolitalnych - do ministra rozwoju regionalnego (3646),

169) posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w sprawie standardów


w domach pomocy społecznej - do ministra pracy i polityki społecznej
(3647),

170) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie koncepcji przekształcenia Senatu


w izbę samorządową - do ministra spraw wewnętrznych i administracji
(3648),

171) posła Jana Łopaty w sprawie zmiany terminu składania wniosków


o odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na podstawie
art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację
publiczną - do ministra infrastruktury (3649),

172) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planów obniżenia akcyzy na paliwa


- do prezesa Rady Ministrów (3650),

173) posłanek Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, Urszuli Augustyn i Danuty


Jazłowieckiej w sprawie przepisów dotyczących miejsc parkingowych dla
osób niepełnosprawnych - do ministra infrastruktury (3651),

174) poseł Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie zmiany ustawy o pomocy


osobom uprawnionym do alimentów dotyczącej umożliwienia upoważnienia
ośrodków pomocy społecznej do załatwiania spraw w zakresie
przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- do ministra pracy i polityki społecznej (3652),

175) posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie utworzenia


Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego - do ministra
infrastruktury (3653),

176) posła Jana Kulasa w sprawie stanu prac nad strategią polityki morskiej
państwa - do prezesa Rady Ministrów (3654),
- 17 -

177) posła Włodzimierza Kuli w sprawie budowy obwodnicy miasta


Bełchatowa - do ministra infrastruktury (3655),

178) posłów Piotra Krzywickiego i Kazimierza Michała Ujazdowskiego


w sprawie implementacji do polskiego porządku prawnego norm prawa UE
w art. 202 § 4b i § 4c k.k. - do ministra sprawiedliwości (3656),

179) posła Andrzeja Szlachty w sprawie usankcjonowania stanu własności tzw.


Galerii Dąmbskich na rzecz Muzeum Okręgowego w Rzeszowie
- do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (3657),

180) posła Andrzeja Szlachty w sprawie przyznawania rent socjalnych osobom


głuchym po ukończeniu 18. roku życia - do ministra pracy i polityki
społecznej (3658),

181) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie zwrotu wpłat z zakładowego


funduszu mieszkaniowego dokonanych na poczet wkładów mieszkaniowych
dotychczas niezrealizowanych w formie praw do lokali - do ministra
infrastruktury (3659),

182) posła Andrzeja Szlachty w sprawie planów utworzenia centralnej jednostki


antyterrorystycznej pod nazwą Biuro Operacji Antyterrorystycznej
- do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3660),

183) posła Andrzeja Szlachty w sprawie stopnia zaawansowania prac rządu nad
wdrożeniem budżetu zadaniowego państwa - do ministra finansów (3661),

184) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie wpływu zatrudnienia matki na


utratę przez rodzinę renty rodzinnej i zasiłku rodzinnego - do ministra pracy
i polityki społecznej (3662),

185) poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie szczegółowego wykazu


przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych
przez NFZ - do ministra zdrowia (3663),

186) poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie studiów pomostowych dla


techników fizjoterapii - do ministra zdrowia (3664),

187) posła Stanisława Kalemby w sprawie zniesienia nakazu jazdy


z włączonymi światłami mijania przez całą dobę - do ministra
infrastruktury (3665),

188) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie przyszłości polskiego sektora


stoczniowego oraz przedsiębiorstw od niego zależnych - do ministra skarbu
państwa (3666),
- 18 -

189) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie odszkodowań dla spadkobierców


osób zamordowanych przez faszystowskie Niemcy - do prezesa Rady
Ministrów (3667),

190) posła Artura Górskiego w sprawie słabej kondycji e-sądownictwa


w Polsce - do ministra sprawiedliwości (3668),

191) posłów Bożeny Kotkowskiej, Krzysztofa Matyjaszczyka, Grzegorza


Pisalskiego i Bartosza Arłukowicza w sprawie wzrostu wynagrodzenia
zasadniczego o 50% dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych
- do ministra edukacji narodowej (3669),

192) posłów Tadeusza Arkita, Jarosława Gowina i Witolda Kochana w sprawie


rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie
określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na
środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko oraz zapisu § 3 ust. 1 pkt 70 - do ministra
infrastruktury (3670),

193) posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w sprawie opłaty za wydanie


karty pojazdu - do ministra infrastruktury (3671),

194) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie rozszerzenia liczby obszarów


metropolitalnych do 16, jako gwarancji zrównoważonego rozwoju kraju,
w tym Kielc wraz z 10 gminami tworzącymi obecnie Kielecki Obszar
Metropolitalny, a także zbadania zgodności projektu ustawy o rozwoju
miast i obszarach metropolitalnych z Konstytucją RP - do prezesa Rady
Ministrów (3672),

195) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie uwłaszczenia działkowców


- do prezesa Rady Ministrów (3673),

196) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie problematyki usytuowania


i warunków funkcjonowania służb ochrony zabytków - do prezesa Rady
Ministrów (3674),

197) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie leczenia podejmowanego przez


żołnierzy po powrocie z misji w Iraku i Afganistanie - do prezesa Rady
Ministrów (3675),

198) posłanek Anny Paluch, Ewy Malik i Marzeny Machałek w sprawie


poprawy efektywności i skuteczności nadzoru nad lasami niestanowiącymi
własności Skarbu Państwa - do ministra środowiska (3676),
- 19 -

199) posłanek Anny Paluch, Ewy Malik i Marzeny Machałek w sprawie


konieczności podjęcia pilnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu
się szkodników niszczących drzewostany świerkowe - do ministra
środowiska (3677),

200) posła Jarosława Jagiełły w sprawie grożących Polsce braków energii


elektrycznej - do ministra gospodarki (3678),

201) posła Jarosława Jagiełły w sprawie podpisania umowy o małym ruchu


granicznym między Polską a Białorusią oraz zmniejszenia opłat za wydanie
wizy obywatelom Białorusi - do ministra spraw zagranicznych (3679),

202) posła Jarosława Jagiełły w sprawie modernizacji polskiej Marynarki


Wojennej - do ministra obrony narodowej (3680),

203) posła Waldemara Andzela w sprawie funkcjonowania kolegiów


pracowników służb społecznych - do ministra nauki i szkolnictwa
wyższego (3681),

204) posłanek Beaty Mazurek i Beaty Kempy w sprawie sytuacji kadrowej


w Służbie Więziennej - do ministra sprawiedliwości (3682),

205) posła Pawła Poncyljusza w sprawie remontów dworców kolejowych


w ramach przygotowań do Euro 2012, na przykładzie dworców
m. st. Warszawy - do ministra infrastruktury (3683),

206) posłów Jacka Osucha, Ryszarda Terleckiego i Krzysztofa Sońty w sprawie


wprowadzenia i wykorzystywania zapisu z kamer wideo przy rozstrzyganiu
spornych sytuacji boiskowych przed Mistrzostwami Europy w 2012 r.
- do ministra sportu i turystyki (3684),

207) posła Jarosława Wałęsy w sprawie uwarunkowań międzynarodowych


dotyczących przekopu na Mierzei Wiślanej - do ministra spraw
zagranicznych (3685),

208) posła Jarosława Wałęsy w sprawie studium wykonalności przekopu


Mierzei Wiślanej - do ministra infrastruktury (3686),

209) posła Jarosława Wałęsy w sprawie zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego


świadczeń udzielanych w ramach chemioterapii niestandardowej
- do ministra zdrowia (3687),

210) posła Henryka Siedlaczka w sprawie nadania imienia zespołom szkół


publicznych na przykładzie nadania imienia Stanisława Staszica Zespołowi
Szkół Technicznych w Rybniku - do ministra edukacji narodowej (3688),
- 20 -

211) posła Henryka Siedlaczka w sprawie propozycji zmiany w kształceniu


zawodowym, polegającej na umożliwieniu absolwentom uzupełniania
wykształcenia w dowolnym kierunku - do ministra edukacji narodowej
(3689),

212) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planów zredukowania oddziałów


NFZ - do prezesa Rady Ministrów (3690),

213) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zasad funkcjonowania


Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
- do prezesa Rady Ministrów (3691),

214) posła Dariusza Bąka w sprawie tworzenia w Radomiu Centrum


Powiadamiania Ratunkowego - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (3692),

215) posła Adama Rogackiego w sprawie procedur w przyznawaniu


dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego przez osoby
niepełnosprawne - do ministra pracy i polityki społecznej (3693),

216) posła Adama Rogackiego w sprawie powtórnej rejestracji pojazdów


wyrejestrowanych w Polsce - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (3694),

217) posła Piotra Stanke w sprawie odwołanego ogólnopolskiego konkursu


"Wszystkie śmieci nasze są - BATERIE 2007" - do ministra środowiska
(3695),

218) posłów Marka Polaka i Michała Wojtkiewicza w sprawie wyceny


świadczeń rehabilitacyjnych - do ministra zdrowia (3696),

219) posła Jerzego Rębka w sprawie funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji


i Modernizacji Rolnictwa w oparciu o przykłady działania Oddziału
Regionalnego w Lublinie - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3697),

220) posła Jerzego Rębka w sprawie pozbawienia możliwości ubiegania się


młodych rolników o wsparcie w ramach działania PROW 2007-2013
"Ułatwianie startu młodym rolnikom" - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
(3698),

221) posłanek Anny Sikory, Ewy Malik, Marzeny Machałek i Beaty Mazurek
w sprawie programu dożywiania dzieci - do ministra pracy i polityki
społecznej (3699),
- 21 -

222) posłanek Anny Sikory, Ewy Malik, Marzeny Machałek i Beaty Mazurek
w sprawie przygotowywanego programu "Darmowy podręcznik"
- do ministra edukacji narodowej (3700),

223) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie powołania Rządowego Centrum


Bezpieczeństwa - do prezesa Rady Ministrów (3701),

224) posłów Jolanty Szczypińskiej, Zbigniewa Kozaka, Tomasza Górskiego


i Maksa Kraczkowskiego w sprawie zmian dotyczących tworzenia
i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej - do ministra pracy i polityki
społecznej (3702),

225) posłów Jolanty Szczypińskiej, Zbigniewa Kozaka, Tomasza Górskiego


i Maksa Kraczkowskiego w sprawie legalności działania gmin odnośnie
do zawieranych z prywatnymi firmami umów, przewidujących korzystanie
z fotoradarów w zamian za udział tych firm w dochodach gmin
pochodzących z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego przez
strażników gminnych oraz dostępu straży gminnej do CEPiK a także
uprawnienia do przetwarzania danych osobowych - do ministra spraw
wewnętrznych i administracji (3703),

226) posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie wykorzystania pieniędzy na


budowę dróg - do ministra infrastruktury (3704),

227) posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie nieobecności przedstawicieli


rządu na kijowskim szczycie energetycznym - do ministra gospodarki
(3705),

228) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie poprawy sytuacji materialnej


pracowników szkolnictwa wyższego, w tym również nie nauczycieli
akademickich - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (3706),

229) posła Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego w sprawie stosowania nakazu


jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę - do prezesa Rady
Ministrów (3707),

230) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie realizacji rządowego programu


usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na
terytorium Polski - do ministra gospodarki (3708),

231) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie praktyki prowadzenia postępowań


dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów - do ministra finansów
(3709),
- 22 -

232) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie umożliwienia organom gminy


upoważnienia dyrektorów ośrodków pomocy społecznej do załatwiania
spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - do ministra pracy
i polityki społecznej (3710),

233) posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie proponowanych zmian


kalendarza zajęć szkolnych - do ministra edukacji narodowej (3711),

234) posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie aktualnych przepisów


dotyczących obowiązku meldunkowego - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (3712),

235) posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie problemów z rentownością


hodowli owiec na Podhalu - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3713),

236) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie dramatycznej sytuacji polskich


przedsiębiorstw branży obuwniczej - do ministra gospodarki (3714),

237) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie podjęcia pilnej współpracy


Ministerstwa Skarbu Państwa z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz
Zarządem Unii Uzdrowisk Polskich, celem przygotowania stosownych
aktów prawnych umożliwiających składanie aplikacji przez jednoosobowe
spółki Skarbu Państwa dla pozyskania środków pomocowych z funduszy
UE - do ministra skarbu państwa (3715),

238) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie podjęcia koniecznych działań dla


ratowania przed upadkiem polskich przedsiębiorstw branży obuwniczej
- do prezesa Rady Ministrów (3716),

239) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie poprawy warunków


funkcjonowania służby dzielnicowych w Policji jako istotnego elementu
systemu bezpieczeństwa obywateli - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (3717),

240) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie rozporządzenia Ministra


Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu
produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach
aptecznych - do ministra zdrowia (3718),

241) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie planowanej przez Ministerstwo


Zdrowia likwidacji Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
- do ministra zdrowia (3719),

242) posła Ryszarda Zbrzyznego w sprawie nieodpłatnego nabycia akcji RUCH


SA przez uprawnione osoby - do ministra skarbu państwa (3720),
- 23 -

243) posła Andrzeja Grzyba w sprawie rozpatrzenia wniosku o wypłatę


odszkodowania przez Komisję Odwoławczą Fundacji "Polsko-Niemieckie
Pojednanie" w drodze wyjątku - do prezesa Rady Ministrów (3721),

244) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie rekompensat dla


właścicieli odebranego w toku powojennych nacjonalizacji majątku
- do ministra skarbu państwa (3722),

245) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zatrzymywania książeczek


wojskowych poborowych, którzy wyjechali za granicę - do ministra obrony
narodowej (3723),

246) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie zmiany przepisów regulujących


zasady gospodarowania nawiązkami - do ministra sprawiedliwości (3724),

247) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - art. 29 ust. 5
- do prezesa Rady Ministrów (3725),

248) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - art. 16 ust. 2
- do prezesa Rady Ministrów (3726),

249) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o podatku tonażowym - art. 13 - do prezesa Rady Ministrów
(3727),

250) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o podatku tonażowym - art. 7 ust. 3 - do prezesa Rady
Ministrów (3728),

251) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 75 ust. 4
- do prezesa Rady Ministrów (3729),

252) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 74 w zakresie
właściwości ministra zdrowia - do prezesa Rady Ministrów (3730),

253) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 74 w zakresie
właściwości ministra rolnictwa i rozwoju wsi - do prezesa Rady Ministrów
(3731),
- 24 -

254) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o służbie cywilnej - art. 65 ust. 4 - do prezesa Rady Ministrów
(3732),

255) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o dokumentach paszportowych - art. 19 ust. 2 - do prezesa Rady
Ministrów (3733),

256) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 20 d ust. 1 w zakresie
warunków udzielania zwolnień, o których mowa w art. 19 pkt 3
- do prezesa Rady Ministrów (3734),

257) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 20 d ust. 1 w zakresie
warunków udzielania zwolnień, o których mowa w art. 12 ust. 4
- do prezesa Rady Ministrów (3735),

258) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służby Wywiadu Wojskowego - art. 56 ust. 2 - do prezesa Rady
Ministrów (3736),

259) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym - art. 94 ust. 2
- do prezesa Rady Ministrów (3737),

260) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym - art. 85 ust. 5
- do prezesa Rady Ministrów (3738),

261) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym - art. 25 ust. 5
- do prezesa Rady Ministrów (3739),

262) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym - art. 23 ust. 15
- do prezesa Rady Ministrów (3740),

263) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym - art. 22 ust. 10
- do prezesa Rady Ministrów (3741),
- 25 -

264) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy Prawo lotnicze - art. 99 ust. 6 pkt 3 - do prezesa Rady Ministrów
(3742),

265) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa - art. 19 ust. 2 - do prezesa Rady Ministrów (3743),

266) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - art. 4
ust. 3 pkt 2 - do prezesa Rady Ministrów (3744),

267) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - art. 4
ust. 3 pkt 5 - do prezesa Rady Ministrów (3745),

268) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - art. 4
ust. 3 pkt 6 - do prezesa Rady Ministrów (3746),

269) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności - art. 10
- do prezesa Rady Ministrów (3747),

270) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów - art. 24 ust. 2
- do prezesa Rady Ministrów (3748),

271) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy Prawo farmaceutyczne - art. 118 ust. 6 - do prezesa Rady
Ministrów (3749),

272) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy Prawo farmaceutyczne - art. 42 ust. 3 - do prezesa Rady
Ministrów (3750),

273) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy Prawo farmaceutyczne - art. 19 e - do prezesa Rady Ministrów
(3751),

274) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy Prawo farmaceutyczne - art. 10 ust. 9 - do prezesa Rady
Ministrów (3752),
- 26 -

275) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy Prawo lotnicze - art. 83 ust. 1 - do prezesa Rady Ministrów
(3753),

276) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy Prawo lotnicze - art. 53 ust. 1 - do prezesa Rady Ministrów
(3754),

277) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy Prawo ochrony środowiska - art. 385 ust. 1 pkt 1 - do prezesa
Rady Ministrów (3755),

278) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy Prawo ochrony środowiska - art. 41 ust. 3 - do prezesa Rady
Ministrów (3756),

279) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy Prawo ochrony środowiska - art. 24 a ust. 2 - do prezesa Rady
Ministrów (3757),

280) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych - art. 38 a ust. 3 - do prezesa Rady Ministrów (3758),

281) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych - art. 35 c ust. 2 - do prezesa Rady Ministrów (3759),

282) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do ustawy o prokuraturze - art. 50 a ust. 7 - do prezesa Rady Ministrów
(3760),

283) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 18 ust. 3 ustawy o prokuraturze - do prezesa Rady Ministrów (3761),

284) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 31 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa - do prezesa Rady Ministrów (3762),

285) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 24 ust. 8 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa - do prezesa Rady Ministrów (3763),
- 27 -

286) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 23 a ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa - do prezesa Rady Ministrów (3764),

287) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 20 a ust. 6 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi
Skarbu Państwa - do prezesa Rady Ministrów (3765),

288) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 5 ust. 6 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu
Państwa - do prezesa Rady Ministrów (3766),

289) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 18 c ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - do prezesa Rady
Ministrów (3767),

290) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 18 ust. 9 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - do prezesa Rady
Ministrów (3768),

291) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 50 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - do prezesa
Rady Ministrów (3769),

292) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 47 a ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - do prezesa
Rady Ministrów (3770),

293) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 53 b ust. 6 ustawy o cudzoziemcach - do prezesa Rady Ministrów
(3771),

294) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 38 ust. 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym
- do prezesa Rady Ministrów (3772),

295) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 42 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym - do prezesa Rady
Ministrów (3773),

296) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 8 a ust. 1 ustawy o produktach biobójczych - do prezesa Rady
Ministrów (3774),
- 28 -

297) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 8 a ust. 2 ustawy o produktach biobójczych - do prezesa Rady
Ministrów (3775),

298) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 40 ust. 8 ustawy o nasiennictwie - do prezesa Rady Ministrów
(3776),

299) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 66 ust. 5 ustawy o nasiennictwie - do prezesa Rady Ministrów
(3777),

300) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 63 ust. 4 ustawy Prawo atomowe - do prezesa Rady Ministrów
(3778),

301) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art.


24 ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem
środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich - do prezesa Rady Ministrów (3779),

302) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 29 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich - do prezesa Rady Ministrów (3780),

303) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 34 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich - do prezesa Rady Ministrów (3781),

304) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 35 ust. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich - do prezesa Rady Ministrów (3782),

305) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 36 ust. 9 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich - do prezesa Rady Ministrów (3783),

306) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 37 ust. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich
z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich - do prezesa Rady Ministrów (3784),
- 29 -

307) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 14 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie
- do prezesa Rady Ministrów (3785),

308) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 6 ust. 7 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - do prezesa Rady
Ministrów (3786),

309) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 189 a ustawy Prawo lotnicze - do prezesa Rady Ministrów (3787),

310) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 10 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - do prezesa Rady
Ministrów (3788),

311) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 13 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - do prezesa Rady
Ministrów (3789),

312) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 4 ust. 5 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju
- do prezesa Rady Ministrów (3790),

313) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 20 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - do prezesa
Rady Ministrów (3791),

314) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 11 ust. 3 ustawy o licencji syndyka - do prezesa Rady Ministrów
(3792),

315) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 27 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym - do prezesa Rady
Ministrów (3793),

316) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 90 a ust. 4 ustawy o transporcie drogowym - do prezesa Rady
Ministrów (3794),

317) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 5 ust. 6 ustawy o utworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych
obiektów handlowych - do prezesa Rady Ministrów (3795),
- 30 -

318) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 11 ust. 4 ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych
u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów
długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej - do prezesa Rady
Ministrów (3796),

319) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 21 ust. 2 ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie
Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej - do prezesa
Rady Ministrów (3797),

320) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 11 ust. 4 ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 - do prezesa Rady Ministrów
(3798),

321) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 69 ust. 1 ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza
zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego - do prezesa Rady
Ministrów (3799),

322) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art.


36 a § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych - do prezesa Rady
Ministrów (3800),

323) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 51 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej - do prezesa Rady Ministrów (3801),

324) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 56 b ust. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej - do prezesa Rady Ministrów (3802),

325) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 9 ust. 6 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - do prezesa
Rady Ministrów (3803),

326) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 10 ust. 2 a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - do prezesa
Rady Ministrów (3804),
- 31 -

327) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 25 c ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie
wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz
wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym
- do prezesa Rady Ministrów (3805),

328) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 4 ust. 4 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
psychologów - do prezesa Rady Ministrów (3806),

329) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 8 ust. 9 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
psychologów - do prezesa Rady Ministrów (3807),

330) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 15 ust. 2 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
psychologów - do prezesa Rady Ministrów (3808),

331) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 16 ust. 6 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym
psychologów - do prezesa Rady Ministrów (3809),

332) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 21 ustawy o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań,
produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej
zapasów - do prezesa Rady Ministrów (3810),

333) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art.


10 ust. 2 ustawy o cenach - do prezesa Rady Ministrów (3811),

334) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 78 a § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - do prezesa
Rady Ministrów (3812),

335) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 37 f ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu
Drogowym - do prezesa Rady Ministrów (3813),

336) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 4 a ust. 1 ustawy o systemie oświaty - do prezesa Rady Ministrów
(3814),

337) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 68 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty - do prezesa Rady Ministrów
(3815),
- 32 -

338) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 11 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji - do prezesa Rady Ministrów (3816),

339) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 13 ust. 3 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza
gazów cieplarnianych i innych substancji - do prezesa Rady Ministrów
(3817),

340) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 811 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania cywilnego - do prezesa
Rady Ministrów (3818),

341) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 125 § 4 ustawy Kodeks postępowania cywilnego - do prezesa Rady
Ministrów (3819),

342) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 765 § 2 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego - do prezesa
Rady Ministrów (3820),

343) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 18 ust. 2 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza
gazów cieplarnianych i innych substancji - do prezesa Rady Ministrów
(3821),

344) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 19 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów
cieplarnianych i innych substancji - do prezesa Rady Ministrów (3822),

345) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 29 ust. 1 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza
gazów cieplarnianych i innych substancji - do prezesa Rady Ministrów
(3823),

346) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 155 a § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - do prezesa
Rady Ministrów (3824),

347) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym - do prezesa Rady
Ministrów (3825),
- 33 -

348) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 66 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym - do prezesa Rady
Ministrów (3826),

349) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 86 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym - do prezesa Rady
Ministrów (3827),

350) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 85 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - do prezesa Rady
Ministrów (3828),

351) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 23 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania
- do prezesa Rady Ministrów (3829),

352) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 82 § 2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich - do prezesa
Rady Ministrów (3830),

353) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 249 § 2 ustawy Kodeks morski - do prezesa Rady Ministrów (3831),

354) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - do prezesa Rady
Ministrów (3832),

355) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 29 ust. 3 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów - do prezesa Rady Ministrów (3833),

356) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 30 ust. 3 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów - do prezesa Rady Ministrów (3834),

357) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 33 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu
komórek, tkanek i narządów - do prezesa Rady Ministrów (3835),

358) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 31 ustawy o niektórych formach wspierania działalności
innowacyjnej - do prezesa Rady Ministrów (3836),
- 34 -

359) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 50 § 3 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
- do prezesa Rady Ministrów (3837),

360) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 8 a ust. 11 ustawy o Straży Granicznej - do prezesa Rady Ministrów
(3838),

361) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 39 b ust. 4 ustawy o Straży Granicznej - do prezesa Rady Ministrów
(3839),

362) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 38 a ust. 1 ustawy Prawo wodne - do prezesa Rady Ministrów
(3840),

363) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 38 a ust. 2 ustawy Prawo wodne - do prezesa Rady Ministrów
(3841),

364) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 38 a ust. 3 ustawy Prawo wodne - do prezesa Rady Ministrów
(3842),

365) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 110 ust. 9 ustawy Prawo wodne - do prezesa Rady Ministrów (3843),

366) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 121 ustawy Prawo wodne - do prezesa Rady Ministrów (3844),

367) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 155 b ust. 1 ustawy Prawo wodne - do prezesa Rady Ministrów
(3845),

368) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 10 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - do prezesa
Rady Ministrów (3846),

369) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 16 a ust. 8 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów
mlecznych - do prezesa Rady Ministrów (3847),

370) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 16 a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne - do prezesa Rady Ministrów
(3848),
- 35 -

371) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej - do prezesa
Rady Ministrów (3849),

372) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 5 ust. 4 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
- do prezesa Rady Ministrów (3850),

373) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 9i ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - do prezesa Rady Ministrów
(3851),

374) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 29 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - do prezesa Rady Ministrów
(3852),

375) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie morskim - do prezesa Rady
Ministrów (3853),

376) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 29 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie morskim - do prezesa Rady
Ministrów (3854),

377) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 29 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie morskim - do prezesa Rady
Ministrów (3855),

378) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 25 ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych - do prezesa
Rady Ministrów (3856),

379) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 12 ust. 7 pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji - do prezesa
Rady Ministrów (3857),

380) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 40 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- do prezesa Rady Ministrów (3858),

381) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 241¹ ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej - do prezesa Rady
Ministrów (3859),
- 36 -

382) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 37 b ust. 4 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej - do prezesa Rady Ministrów (3860),

383) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 45 ust. 3 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej - do prezesa Rady Ministrów (3861),

384) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 8 ust. 6 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej
i administracji morskiej - do prezesa Rady Ministrów (3862),

385) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 20 ust. 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy
Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu,
Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin
- do prezesa Rady Ministrów (3863),

386) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 50 d ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych - do prezesa Rady Ministrów (3864),

387) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 37 a ust. 4 ustawy o broni i amunicji - do prezesa Rady Ministrów
(3865),

388) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 43 ust. 5 c ustawy o broni i amunicji - do prezesa Rady Ministrów
(3866),

389) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej - do prezesa Rady
Ministrów (3867),

390) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 46 b ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu
chorób zakaźnych zwierząt - do prezesa Rady Ministrów (3868),

391) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 69 ust. 3 d ustawy o wyrobach medycznych - do prezesa Rady
Ministrów (3869),
- 37 -

392) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 132 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne - do prezesa Rady
Ministrów (3870),

393) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 177 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne - do prezesa Rady
Ministrów (3871),

394) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 182 ustawy Prawo telekomunikacyjne - do prezesa Rady Ministrów
(3872),

395) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 49 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych - do prezesa Rady Ministrów (3873),

396) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 87 ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych - do prezesa Rady Ministrów (3874),

397) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 9 ust. 5 ustawy o zasadach finansowania nauki - do prezesa Rady
Ministrów (3875),

398) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 10 ust. 6 ustawy o zasadach finansowania nauki - do prezesa Rady
Ministrów (3876),

399) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art.13 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki - do prezesa Rady
Ministrów (3877),

400) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego


do art. 14 ust. 6 ustawy o zasadach finansowania nauki - do prezesa Rady
Ministrów (3878),

401) posła Tadeusza Naguszewskiego w sprawie procedury odwoławczej


w schematach konkursowych dla wszystkich programów operacyjnych
- do ministra rozwoju regionalnego (3879),

402) posła Jana Kulasa w sprawie wychowania patriotycznego w szkołach


- do ministra edukacji narodowej (3880),
- 38 -

403) posła Jana Kulasa w sprawie systemu regulacji płac w akademiach


medycznych i szpitalach klinicznych w Polsce - do ministra zdrowia
(3881),

404) posła Henryka Milcarza w sprawie planowanej zmiany struktur NFZ,


a w konsekwencji likwidacji Świętokrzyskiego Oddziału NFZ w Kielcach
- do ministra zdrowia (3882),

405) posła Piotra Krzywickiego w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek


i położnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej - do ministra
zdrowia (3883),

406) posła Piotra Krzywickiego w sprawie organizowanych bez nadzoru


szybkich kursów dokształcających - do ministra pracy i polityki społecznej
(3884),

407) posła Piotra Krzywickiego w sprawie nieprawdziwych oznakowań cen


towarów na półkach sklepowych - do prezesa Rady Ministrów (3885),

408) posła Piotra Krzywickiego w sprawie ulg podatkowych przy sprzedaży


mieszkań i domów - do ministra finansów (3886),

409) posła Piotra Krzywickiego w sprawie nowych rozporządzeń Ministerstwa


Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wiejskiego Republiki Chorwacji
dotyczących zakazu wwożenia produktów pochodzenia zwierzęcego
przeznaczonych do osobistej konsumpcji - do ministra spraw zagranicznych
(3887),

410) posła Piotra Krzywickiego w sprawie monitorowania rozprzestrzeniania


się nowych gatunków owadów w Polsce - do ministra środowiska (3888),

411) posła Jana Kochanowskiego w sprawie oceny wniosków składanych


w aspekcie wykorzystywania środków z Unii Europejskiej - do ministra
rozwoju regionalnego (3889),

412) posła Janusza Palikota w sprawie nierównego traktowania polskich


i zagranicznych producentów części samochodowych - do ministra
infrastruktury (3890),

413) posła Marka Balickiego w sprawie działań funkcjonariuszy wietnamskich


służb bezpieczeństwa na terytorium Polski - do ministra spraw
wewnętrznych i administracji (3891),
- 39 -

414) posła Norberta Wojnarowskiego w sprawie interpretacji art. 21 ust. 1 pkt


46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do prezesa Rady
Ministrów (3892).

Interpelacje te - zgodnie z art. 192 ust. 6 regulaminu Sejmu


- zostały przekazane adresatom.

Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi:

1) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła
Włodzimierza Karpińskiego w sprawie przekształcenia Instytutu Medycyny
Wsi w Lublinie w jednostkę międzyresortową (1239),

2) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na ponowną interpelację posła Sławomira
Neumanna w sprawie ceny za przejazd odcinkiem autostrady A1 na trasie
Rusocin-Swarożyn (1647),

3) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł


Anny Sobeckiej w sprawie podwyżek cen gazu (1802),

4) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Stanisława


Zająca w sprawie dywersyfikacji dostaw gazu (1815),

5) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła


Krzysztofa Sońty w sprawie niedokończonej dotacji inwestycyjnej
przyznanej mikroprzedsiębiorcom korzystającym ze wsparcia Programu
Operacyjnego ZPORR, w ramach działania 2.5.: Promocja
przedsiębiorczości (1820),

6) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Henryka


Milcarza i Grzegorza Napieralskiego w sprawie wyzwań stojących przed
krajowym systemem elektroenergetycznym (KSE) w kontekście realizacji
zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie promocji energii
z odnawialnych źródeł (1873),
- 40 -

7) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka - z upoważnienia prezesa


Rady Ministrów - na interpelację posła Adama Gawędy w sprawie zajęcia
dwóch różnych stanowisk przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo
Infrastruktury dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług
z tytułu przekształcenia w odrębną własność byłych mieszkań zakładowych
przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe (2049),

8) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Panasiuka


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Anny
Bańkowskiej w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej
zlokalizowanych na terenie miast (2098),

9) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Witolda Drożdża - z upoważnienia ministra - na ponowną interpelację
posłów Sławomira Neumanna i Zbigniewa Konwińskiego w sprawie
opracowania dokumentu zastępującego obowiązkowy dowód osobisty
(2140),

10) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Marka


Krząkały w sprawie zmian w ustawie Prawo energetyczne (2383),

11) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Joachima


Brudzińskiego i Czesława Hoca w sprawie kontynuowania prac w celu
dywersyfikacji dostaw nośników energii w Polsce zapoczątkowanych przez
rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego (2401),

12) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Grzegorza Karpińskiego
w sprawie osób cierpiących na obrzęk limfatyczny (2408),

13) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Bartosza Arłukowicza
w sprawie działań NFZ odnośnie do finansowania niektórych leków
stosowanych w ramach farmakoterapii i chemioterapii niestandardowej
(2420),

14) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł


Joanny Fabisiak w sprawie dostępności programów aktywizacji zawodowej
dla absolwentów niepełnosprawnych (2428),

15) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mieczysława Marcina
Łuczaka w sprawie możliwości zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich (2430),
- 41 -

16) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - z upoważnienia prezesa Rady


Ministrów - na interpelację posła Stanisława Kalemby w sprawie
wprowadzenia zakazu importu do Polski produktów z fok (2432),

17) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Arkadego


Fiedlera i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie możliwości umieszczenia
przez Ministerstwo Gospodarki paliwa z krakingu na liście paliw ze źródeł
odnawialnych (2467),

18) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Michała


Stuligrosza w sprawie efektywnych działań zmierzających do zapobieżenia
ewentualnemu kryzysowi energetycznemu (2469),

19) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Mariusza


Grada w sprawie przenoszenia działalności gospodarczej za granicę (2475),

20) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Krzysztofa


Gadowskiego w sprawie interpretacji przepisów ustawy o ekwiwalencie
pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych
z przedsiębiorstw robót górniczych w kontekście praw nabytych na
podstawie uprawnień pracowniczych (2490),

21) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Gabrieli
Masłowskiej w sprawie roszczeń niemieckich w kontekście prac nad
ustawą reprywatyzacyjną (2516),

22) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Haliny Rozpondek
w sprawie zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi DK1 przebiegającej
przez Częstochowę (2522),

23) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Jarosława


Pięty, Marka Krząkały i Ryszarda Zawadzkiego w sprawie stanu wdrażania
podpisu elektronicznego (2535),

24) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Tomczaka
w sprawie odkrycia przez poznańskich lekarzy genezy części zakażeń
wirusem żółtaczki typu C (2571),

25) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - z upoważnienia prezesa Rady


Ministrów - na interpelację poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie zakazu
importu foczych skór z Kanady (2603),
- 42 -

26) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Joanny


Skrzydlewskiej, Beaty Bublewicz, Jarosława Urbaniaka i Damiana
Raczkowskiego w sprawie stanowiska Ministerstwa Gospodarki co
do możliwości wprowadzenia zakazu importu na teren Rzeczypospolitej
Polskiej foczych skór i produktów z nich wykonanych (2632),

27) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Kulasa w sprawie
profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia (2644),

28) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Bożeny


Szydłowskiej w sprawie możliwości obniżenia kosztów produkcji tzw.
"energii zielonej" i jej końcowej ceny oraz ochrony odbiorcy
indywidualnego przed znaczącym wzrostem cen energii (2648),

29) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Panasiuka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Beaty Szydło
i Andrzeja Adamczyka w sprawie zwiększenia zasięgu sygnału telewizji
regionalnej TVP 3 Kraków (2651),

30) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Bożeny


Szydłowskiej w sprawie decyzji dotyczącej instrumentów wsparcia
polskiego eksportu, ułatwień wizowych dla przedstawicieli biznesu spoza
UE oraz podatku VAT dla usług świadczonych przez polskie podmioty
gospodarcze wystawcom zagranicznym (2652),

31) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Zbigniewa Sosnowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł
Iwony Guzowskiej w sprawie dziennych studiów magisterskich dla
studentów podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Wydziału
Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (2666),

32) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Joanny Fabisiak
w sprawie funkcjonowania Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury SPZOZ
im. Zbigniewa Garnuszewskiego w Warszawie (2677),

33) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Izabeli Kloc


w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa
do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót
górniczych (2679),
- 43 -

34) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Mirosławy Masłowskiej
w sprawie zmiany sposobu rozliczenia świadczeń zdrowotnych udzielanych
w szpitalach i wprowadzenia systemu tzw. jednorodnych grup pacjentów
(JGP), opartego na brytyjskim systemie HRG (2685),

35) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Witolda Klepacza
w sprawie braku postępu w realizacji budowy połączenia drogowego
euroterminalu w Sławkowie z drogą krajową nr 94 oraz drogą krajową nr 1
w Sosnowcu (2720),

36) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Kopcia
w sprawie niewypłacenia do dnia dzisiejszego odszkodowań właścicielom
gruntów zajętych pod drogę ekspresową E1(granica państwa
Cieszyn-Pastwiska-Świętoszówka) oraz pod drogę krajową DK81
(Katowice-Wisła) (2731),

37) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Izabeli


Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie zmiany przepisów dotyczących sposobu
naliczania ekwiwalentu za deputat węglowy (2733),

38) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Tomasza


Piotra Nowaka i Arkadego Fiedlera w sprawie ochrony najsłabszych
odbiorców po uwolnieniu cen energii (2741),

39) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Katulskiego
w sprawie możliwości zmiany obowiązujących regulacji prawnych w celu
zagwarantowania właścicielom samochodów posługujących się czasowym
dowodem rejestracyjnym prawa do swobodnego dysponowania swoim
mieniem (2747),

40) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację
poseł Anny Sobeckiej w sprawie budowy dróg (2758),

41) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie proponowanych zmian w ustawie Kodeks karny (2761),

42) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Anny


Sobeckiej w sprawie wzrostu cen energii (2763),
- 44 -

43) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk
w sprawie propozycji zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (2764),

44) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Jadwigi


Wiśniewskiej w sprawie koniecznych regulacji prawnych dotyczących
konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego (2796),

45) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Zbigniewa


Chmielowca w sprawie wprowadzenia zakazu importu do Polski produktów
z fok (2805),

46) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Roberta Węgrzyna
w sprawie budowy obwodnicy północnej miasta Kędzierzyna-Koźla (2809),

47) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Artura


Dunina w sprawie planów restrukturyzacji Spółki Cukrowni "Leśmierz" SA
(2820),

48) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na interpelację posła


Jana Filipa Libickiego w sprawie realizacji programu "Moje boisko-Orlik
2012", ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w gminach powiatu
poznańskiego (2842),

49) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - z upoważnienia prezesa Rady


Ministrów - na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie zakazu importu
foczych skór do Polski (2843),

50) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mariusza Kamińskiego
w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego woj. podlaskiego (2847),

51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie
budowy obwodnicy w miejscowości Łapczyca (gm. Bochnia) w ciągu drogi
krajowej nr 4 (2848),

52) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Jacka Osucha


w sprawie wypłaty ekwiwalentu węglowego byłym pracownikom Zakładów
Górniczo-Hutniczych "Bolesław" w Bukownie (2851),
- 45 -

53) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja
Nowakowskiego w sprawie sytuacji lekarzy stażystów i działań
legislacyjnych związanych z tą grupą zawodową (2858),

54) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Haliny Rozpondek
w sprawie inwalidów wojskowych (2863),

55) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Piotra Stachańczyka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie sytuacji na granicy
polsko-ukraińskiej (2870),

56) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację
posła Jarosława Matwiejuka w sprawie prac nad reformą Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego (2871),

57) podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Jerzego Duszyńskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Zbigniewa Matuszczaka w sprawie dalszego funkcjonowania państwowych
wyższych szkół zawodowych (2874),

58) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - oraz ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
na interpelację posła Jarosława Urbaniaka oraz grupy posłów w sprawie
stosowania CNG (sprężonego gazu ziemnego) w Polsce (2875),

59) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Mirosławy Masłowskiej
oraz grupy posłów w sprawie prowadzonych przez obecny rząd prac
dotyczących wprowadzenia kas rachunkowych dla lekarzy udzielających
świadczeń zdrowotnych w gabinetach prywatnych (2879),

60) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Ewy Kierzkowskiej
i Edwarda Wojtasa w sprawie prac legislacyjnych związanych
z przywróceniem prawnej dopuszczalności pochówku szczątków
pochodzących ze spopielenia zwłok ludzkich w ogrodzie pamięci
urządzonym na terenie cmentarza (2884),
- 46 -

61) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Janusza
Krasonia w sprawie niewłaściwego postępowania z odpadami medycznymi
(2886),

62) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Kulasa w sprawie
"Zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej" tzw. "Niebieskiej
Księgi" (2890),

63) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra


Żuchowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Joanny
Fabisiak w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem
kwartalnika Quarterly Polish Culture (2894),

64) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Katarzyny
Matusik-Lipiec w sprawie zmiany ustawy o przekształceniu prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (2897),

65) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację


poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie powołania w Lublinie
Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego (2901),

66) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jakuba Szulca w sprawie
przyjmowania przez organizacje pożytku publicznego darowizn w formie
leków (2903),

67) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Urszuli Augustyn
i Danuty Jazłowieckiej w sprawie zakazu wielokrotnego pełnienia funkcji
w organach samorządu pielęgniarek i położnych (2904),

68) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Dariusza Daniluka


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Urszuli Augustyn oraz
grupy posłów w sprawie finansowania prac likwidacyjnych w Kopalni Soli
Bochnia po 2008 r. (2905),

69) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła


Stanisława Pięty w sprawie obniżenia wymagań jakościowych wobec
producentów żywności i narażania konsumentów na spożywanie produktów
zanieczyszczonych chemikaliami (2906),
- 47 -

70) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Tadeusza


Arkita, Jarosława Gowina i Andrzeja Ryszki w sprawie różnic
w określaniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego
pracownikom przedsiębiorstw górniczych i pracownikom przedsiębiorstw
robót górniczych (2910),

71) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Marka
Zielińskiego i Macieja Orzechowskiego w sprawie przekształcenia, z mocy
prawa, muzeów znajdujących się na terenach Pomników Zagłady w muzea
państwowe (2911),

72) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Marka
Zielińskiego i Macieja Orzechowskiego w sprawie zmian ustawowych
dotyczących archeologii i ochrony dziedzictwa archeologicznego (2912),

73) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Małgorzaty Sadurskiej
i Elżbiety Kruk w sprawie realizacji programu budowy dróg ekspresowych
(2915),

74) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłanek


Małgorzaty Sadurskiej i Elżbiety Kruk w sprawie wysokości ubezpieczenia
społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą
(2916),

75) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Beaty Szydło


w sprawie realizacji ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa
do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót
górniczych (2928),

76) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na interpelację
posłanek Beaty Szydło i Elżbiety Witek w sprawie propozycji zmian
organizacji i finansowania państwowych wyższych szkół zawodowych
(2929),

77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Kazimierza Moskala
w sprawie projektowanego wydłużenia czasu pracy niektórych
pracowników zakładów opieki zdrowotnej (2935),
- 48 -

78) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na interpelację
posła Andrzeja Nowakowskiego w sprawie reformy systemu szkolnictwa
wyższego (2937),

79) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej
w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa wobec Banku PKO BP SA
z tytułu partycypacji w spłacie zadłużenia kredytowego, w tym odsetek
bieżących i skapitalizowanych w kontekście zapowiedzi prywatyzacji tego
banku (2941),

80) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Teresy
Piotrowskiej w sprawie możliwości przekazania lub sprzedania
gospodarstwa rolnego w zamian za podwyższenie rent strukturalnych
(2945),

81) sekretarza stanu, w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja


Dowgielewicza - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację
posła Jana Kulasa w sprawie bilansu i korzyści dla Polski wynikających
z 4-letniego okresu członkowstwa naszego kraju w Unii Europejskiej
(2947),

82) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Tomasza Głogowskiego w sprawie działalności komisji majątkowej przy
Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (2951),

83) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Marka


Biernackiego w sprawie jakości i kontroli jakości pobieranego gazu (2953),

84) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację poseł Aleksandry


Natalli-Świat w sprawie sprzedaży akcji Banku Gospodarki Żywnościowej
(2958),

85) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Aleksandry Natalli-Świat
w sprawie realizacji programu budowy dróg ekspresowych ze szczególnym
uwzględnieniem drogi S5 pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem (2960),
- 49 -

86) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów
Krzysztofa Jurgiela i Iwony Arent w sprawie realizacji postanowień ustawy
o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości
Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (2964),

87) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jerzego
Szmajdzińskiego w sprawie zagrożenia Polski utratą pomocy Unii
Europejskiej w związku z niedostosowaniem prawa w zakresie ochrony
środowiska do wymogów UE (2965),

88) ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Tadeusza Iwińskiego
w sprawie projektu likwidacji szeregu polskich placówek dyplomatycznych
(2966),

89) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Wojciecha Szaramy w sprawie opóźnień w wypłacaniu refundacji składek
na ubezpieczenie społeczne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych (2967),

90) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Hanny
Zdanowskiej w sprawie przepisów wykonawczych do ustawy o muzeach
(2968),

91) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Damiana
Raczkowskiego w sprawie równego dostępu do świadczeń opieki
medycznej mieszkańców woj. podlaskiego (2969),

92) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł


Krystyny Grabickiej w sprawie pozbawienia części emerytury byłych
więźniów politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych
przez Sejm I kadencji (2970),

93) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na interpelację posła


Tomasza Lenza w sprawie realizacji programu "Moje boisko-Orlik 2012"
(2971),
- 50 -

94) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację
posła Adama Wykręta w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody
w zakresie obowiązującego wieku drzew i krzewów zwolnionych
z konieczności uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie (2972),

95) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Adama Wykręta w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie
zwierząt polegających na zapisaniu w niej obowiązku uzyskania zezwolenia
na posiadanie psów będących mieszańcami ras uznanych za niebezpieczne
(2975),

96) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Ewy Wolak w sprawie
transportu generatorów produkowanych przez firmę ALSTOM (2976),

97) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Ewy Wolak w sprawie
dzieci z zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi (2977),

98) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Michała


Szczerby w sprawie rozwoju klastrów w Polsce (2978),

99) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Jarosława Katulskiego w sprawie możliwości zmiany przepisów o ruchu
drogowym w części dotyczącej pieszych i rowerzystów korzystających
z dróg publicznych znajdujących się poza terenem zabudowanym (2979),

100) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny


Bernatowicz - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza
Kamińskiego w sprawie wydarzeń w Konsulacie RP we Lwowie
11 kwietnia 2008 r. (2980),

101) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wiesława Andrzeja
Szczepańskiego w sprawie możliwości uchylenia zarządzenia Prezesa NFZ
nr 20/2008/DGL zakazującego finansowania przez NFZ chemioterapii
niestandardowej kilkunastoma najnowocześniejszymi lekami
zarejestrowanymi w Unii Europejskiej (2986),
- 51 -

102) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Leszka Aleksandrzaka
w sprawie finansowania poradni rehabilitacyjnych dla dzieci
niedosłyszących (2987),

103) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Romana Kaczora
w sprawie włączenia punktów obsługi klientów będących w bezpośrednim
sąsiedztwie z autostradą A4 na odcinku trasy Wrocław-Katowice do obsługi
tej autostrady (2992),

104) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Pięty
w sprawie likwidacji obowiązku jazdy na światłach w okresie od marca
do końca października (2993),

105) zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka - z upoważnienia


ministra - na interpelację posła Jarosława Pięty w sprawie postępowań
przygotowawczych i czynności sprawdzających podejmowanych przez
Prokuraturę Rejonową w Sosnowcu oraz Prokuraturę Okręgową
w Katowicach (2994),

106) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny


Zajdel-Kurowskiej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelację posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie efektów
funkcjonowania Rady Rozwoju Rynku Finansowego, organu
opiniodawczo-doradczego ministra finansów (2995),

107) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Olejniczaka
w sprawie braku rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych
finansowania leku Elaprase (2997),

108) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła


Mirosława Pawlaka w sprawie wyników kontroli oraz działań naprawczych
po tragicznej katastrofie wojskowego statku powietrznego CASA
w dniu 23 stycznia 2008 r. (3002),

109) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła


Mirosława Pawlaka w sprawie wyników kontroli rozporządzania przez
Agencję Mienia Wojskowego nieruchomościami na rzecz samorządu
terytorialnego w latach 2003-2006 (3003),
- 52 -

110) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzeja


Kremera - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła
Grzegorza Napieralskiego w sprawie ruchu turystycznego mieszkańców
strefy nadgranicznej Polski i Rosji (3006),

111) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Joanny Muchy w sprawie
rynku energii ze źródeł odnawialnych (3009),

112) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Joanny Muchy w sprawie
powszechnych okresowych badań profilaktycznych dla rolników (3010),

113) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia prezesa Rady
Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie otwarcia
przejścia granicznego w miejscowości Tokary w woj. podlaskim w pow.
siemiatyckim (3011),

114) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława
Matwiejuka w sprawie zagrożeń wiążących się z przewozem substancji
niebezpiecznych dla terenów chronionych i zamieszkałej tam ludności
(3013),

115) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację
posła Jarosława Matwiejuka w sprawie kierunków polskiej polityki
zagranicznej prowadzonej wobec Gruzji (3014),

116) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Stanisława


Steca w sprawie konieczności zwiększenia wydobycia gazu i ropy
z zasobów krajowych (3015),

117) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha - z upoważnienia prezesa


Rady Ministrów - na interpelację posła Stanisława Steca w sprawie
kosztów pobytu wojsk w Iraku i Afganistanie (3017),

118) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Steca
w sprawie finansowania chemioterapii niestandardowej (3019),
- 53 -

119) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację
posła Stanisława Steca w sprawie pomocy dla środowisk popegeerowskich
(3020),

120) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posłów


Anity Błochowiak i Wojciecha Pomajdy w sprawie poparcia działań
zmierzających do uzyskania dodatkowego limitu dopłat dla kredytów
preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (3023),

121) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelację posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie realizacji programu
wieloletniego "Program dla Odry-2006" (3024),

122) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzeja


Kremera - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wiesława Wody
w sprawie kwestii sprawności działania zagranicznych agend naszego
państwa, w tym zwłaszcza w odniesieniu do tempa wydawania wiz przez
Konsulat Generalny RP we Lwowie (3026),

123) prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Jolanty Szymanek-Deresz
w sprawie stosowania trybu zapytania o cenę w postępowaniach
dotyczących udzielenia zamówienia publicznego (3028),

124) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Krystyny Łybackiej
w sprawie wpisania na listę leków refundowanych środków żywieniowych
dla najmłodszych dzieci alergików (3029),

125) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na interpelację poseł


Krystyny Łybackiej w sprawie świadczeń pieniężnych dla pierwszych
polskich paraolimpijczykóów (3031),

126) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Hanny
Zdanowskiej w sprawie zakazu używania pasz GMO (3032),

127) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła


Eugeniusza Kłopotka w sprawie rozporządzeń Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi wydanych do ustawy o płatnościach w ramach systemów
wsparcia bezpośredniego dotyczących tzw. płatności zwierzęcej (3034),
- 54 -

128) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka Cebuli w sprawie
pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych (3035),

129) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Tadeusza Arkita,
Andrzeja Ryszki i Witolda Kochana w sprawie osób chorych na hemofilię
i inne skazy krwotoczne, które na skutek dożylnego podawania
zanieczyszczonych wirusami leków osoczopochodnych, zostały zarażone
wirusem zapalenia wątroby typu C/HCV (3037),

130) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny Sławiak
w sprawie niedostatecznego zagwarantowania skutecznej terapii
obywatelom polskim chorym na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby
typu B (WZW B) (3038),

131) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Eugeniusza Grzeszczaka
w sprawie jednorazowej amortyzacji pojazdów zakupionych
do prowadzenia działalności w zakresie transportu osobowego
i ciężarowego (3041),

132) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marzeny Machałek
w sprawie zasad opodatkowania działalności w zakresie krzewienia kultury
fizycznej poprzez propagowanie narciarstwa zjazdowego (3043),

133) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jerzego Gosiewskiego
w sprawie przedłużenia dla gmin terminu składania informacji dla
Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz ułatwienia gminom
korzystania ze środków UE na realizację inwestycji wodno-ściekowych
(3044),

134) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Ożoga
w sprawie sytuacji po byłym Zakładzie Lamp Wyładowczych Polam (3046),

135) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł
Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie ustawowego zagwarantowania sołtysom
wynagrodzenia za ich pracę (3047),
- 55 -

136) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marzenny Drab
w sprawie realizacji projektu znajdującego się na zweryfikowanej liście
projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego
"Infrastruktura i środowisko 2007-2013", opublikowanej przez Ministerstwo
Rozwoju Regionalnego w dniu 1 lutego 2008 r. pod nazwą "Ekologiczne
bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek, budowa stopnia wodnego lub
progu stałego, zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego
i przeciwdziałanie erozji na Wiśle od Nieszawy do Torunia, modernizacja
wałów przeciwpowodziowych w Dolinie Ciechocińskiej, modernizacja
stopnia wodnego we Włocławku" (3050),

137) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marii Nowak w sprawie
wykreślenia daty granicznej możliwości prowadzenia studiów pomostowych
dla pielęgniarek i położnych (3051),

138) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Polaka
w sprawie znowelizowania przepisów ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych (3052),

139) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła


Zbigniewa Chmielowca w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów
roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków
i trybu przyznawania tej płatności (3053),

140) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Rojka w sprawie
udzielenia informacji o podejmowanych działaniach przez NFZ
w przedmiocie leczenia pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne,
w szczególności na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (3055),

141) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Marka Polaka
i Michała Wojtkiewicza w sprawie obowiązkowego nauczania języka
angielskiego (3056),

142) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Jarosława Rusieckiego w sprawie rozważenia możliwości zmiany nazwy
miejscowości Krzemionki Opatowskie na Krzemionki Ostrowieckie (3058),
- 56 -

143) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Jarosława Rusieckiego w sprawie przyznania dodatku pielęgnacyjnego dla
ofiar obozów koncentracyjnych (3061),

144) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Jana Kulasa


w sprawie polityki gospodarczej państwa i napływu bezpośrednich
inwestycji zagranicznych do Polski w 2007 r. (3062),

145) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Kulasa w sprawie
"Strategii dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych
z odżywianiem, nadwagą i otyłością" czyli tzw. "Białej Księgi" (3063),

146) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka


Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza
Kopcia w sprawie koncesji Nr 13/2003/p z dnia 30 października 2003 r.
udzielonej Spółce z o.o. "KARBONIA PL" na rozpoznawanie złoża węgla
kamiennego w obszarze "Morcinek 1", naruszającej przepisy ustawy
- Prawo ochrony środowiska (3064),

147) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Kopcia
w sprawie naliczania podatku dochodowego od emerytur i rent
otrzymywanych przez obywateli polskich za pracę świadczoną w ówczesnej
Republice Czechosłowackiej (3065),

148) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie planów rozwoju transportu kolejowego w Polsce (3067),

149) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Janusza Mikulicza
w sprawie uregulowań prawnych dotyczących utylizacji zwłok zwierząt
domowych (3069),

150) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Norberta
Wojnarowskiego w sprawie interpretacji art. 6 ust. 4 pkt 3 oraz art. 27 f
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (3071),

151) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Pawła


Suskiego w sprawie wyrażenia zgody przez MON na przekazanie
wojskowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka
nr 893/22 obręb 1, położonej w mieście Wałcz pod planowaną budowę
obwodnicy Wałcza (3072),
- 57 -

152) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Marka Plury


oraz grupy posłów w sprawie bezpieczeństwa pracy w firmach
zewnętrznych wykonujących zadania na rzecz kopalń (3073),

153) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia prezesa Rady
Ministrów - na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie
wprowadzenia uregulowań prawnych w zakresie monitoringu pracowników
oraz miejsc publicznych (3076),

154) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Barbary Bartuś, Jacka
Osucha, Krzysztofa Sońty i Roberta Telusa w sprawie planów resortu
finansów dotyczących podwyżki akcyzy na gaz płynny (LPG) (3077),

155) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jarosława


Pawłowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława
Lamczyka w sprawie zapisów dokumentu z dnia 25 lutego 2008 r. "Zasady
przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków
Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz
Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" (3078),

156) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Lamczyka
w sprawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (3080),

157) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa


Marciniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację
posła Krzysztofa Lipca w sprawie ograniczenia zajęć z gimnastyki
korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach publicznych (3082),

158) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Lipca
w sprawie postulowanych zmian w ustawie o zakładach leczniczych dla
zwierząt (3083),

159) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława
Matwiejuka w sprawie planowanej podwyżki akcyzy na gaz płynny
do napędu silników LPG (3085),
- 58 -

160) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława
Matwiejuka w sprawie podwyżek dla nauczycieli akademickich
i pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi
(3086),

161) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
w sprawie obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego dla ojców (3087),

162) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posłów
Wojciecha Olejniczaka i Wojciecha Pomajdy w sprawie dramatycznej
sytuacji finansowej gospodarstw rybackich dzierżawionych z zasobów
Agencji Nieruchomości Rolnych (3088),

163) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz ministra obrony
narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mieczysława Marcina
Łuczaka w sprawie powoływania do wojska poborowych, którzy są
właścicielami gospodarstw rolnych i mają na utrzymaniu swoje rodziny
(3089),

164) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie przejęcia finansowania przedszkoli przez państwo (3090),

165) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie
podniesienia wysokości najniższych emerytur i rent (3091),

166) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Grzegorza
Tobiszowskiego w sprawie wyłączenia budowy Drogowej Trasy
Średnicowej z inwestycji rządowych (3092),

167) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Adama
Gawędy w sprawie budowy "Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz na
rzece Odrze w województwie śląskim" (3094),

168) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Małgorzaty Sadurskiej
i Elżbiety Kruk w sprawie przyznania akcji pracowniczych osobom
zwolnionym z pracy za działalność opozycyjną (3095),
- 59 -

169) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Hanny Jahns


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Małgorzaty Sadurskiej
i Elżbiety Kruk w sprawie środków na renowację i rewitalizację zabytków
województwa lubelskiego (3096),

170) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację


posłanek Małgorzaty Sadurskiej i Elżbiety Kruk w sprawie zapowiadanej
przez Ministerstwo Finansów reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego oraz planów objęcia rolników podatkiem dochodowym od osób
fizycznych (3097),

171) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Małgorzaty Sadurskiej
w sprawie uprawnień techników analityki medycznej (3098),

172) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Zbigniewa Kozaka,
Tomasza Górskiego i Maksa Kraczkowskiego w sprawie rekompensat dla
osób (i ich rodzin) chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne,
które na skutek dożylnego podawania zanieczyszczonych różnymi wirusami
leków osoczopochodnych zostały narażone m.in. wirusem zapalenia wątroby
typu C/HCV/. (3099),

173) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła


Mieczysława Golby w sprawie podjęcia działań na rzecz produkcji gazu
z polskiego węgla (3100),

174) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Babinetza
w sprawie zakresu inwestycji budowy drogi ekspresowej S19 (3101),

175) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Sławomira Zawiślaka
w sprawie kręgu podmiotów kwalifikowanych jako podatnicy i związanych
z tym obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług
(3104),

176) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie bezpieczeństwa
i porządku publicznego na terenie woj. lubelskiego (3105),

177) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego
w sprawie przebiegu drogi S19 na terenie powiatu kraśnickiego (3106),
- 60 -

178) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego
w sprawie prywatyzacji Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA (3107),

179) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Tomasza


Piotra Nowaka w sprawie kosztów ogrzewania domów jednorodzinnych
olejem opałowym i gazem płynnym (3109),

180) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusława


Nadolnika na interpelację posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (3111),

181) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka


Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Marka
Biernackiego, Zdzisława Czuchy i Witolda Namyślaka w sprawie
planowanego utworzenia wielkopowierzchniowych kopalni kruszyw w woj.
pomorskim (3112),

182) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Janusza
Cichonia w sprawie planowanych zmian legislacyjnych w zakresie ochrony
i opieki nad zabytkami (3113),

183) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Krzysztofa Putry w sprawie
kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności (3114),

184) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Waldy


Dzikowskiego w sprawie zwolnienia żołnierzy zawodowych ze służby
w razie konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem (3115),

185) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Waldy Dzikowskiego w sprawie aktywizacji zawodowej młodych ludzi
(3116),

186) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Waldy


Dzikowskiego w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
(3118),

187) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Adama Krupy
i Andrzeja Buły w sprawie aktualizacji "Krajowego programu oczyszczania
ścieków komunalnych" (3121),
- 61 -

188) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Krzysztofa


Gadowskiego w sprawie dołączenia koksowni z Wałbrzycha i Zabrza
do tworzonej na bazie Jastrzębskiej Spółki Węglowej grupy
węglowo-koksowej (3122),

189) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Krzysztofa


Gadowskiego w sprawie ostatecznego ustalenia katalogu podmiotów
mających tworzyć grupę węglowo-koksową tworzoną w oparciu
o Jastrzębską Spółkę Węglową (3123),

190) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Wojciecha Ziemniaka w sprawie problemu dotacji dla organizacji
pozarządowych (3124),

191) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego
w sprawie wykupu zabudowanych działek z przeznaczeniem pod drogi
publiczne, procedur wyceny wartości takich gruntów oraz wysokości
odszkodowań przyznanych ich właścicielom (3125),

192) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Krzysztofa Lipca w sprawie bardzo złej kondycji państwowych służb
ochrony zabytków (3126),

193) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa


Marciniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny
Sobeckiej w sprawie przygotowywanej reformy obniżenia wieku obowiązku
szkolnego (3130),

194) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie norm unijnych dotyczących przychodni (3131),

195) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku
publicznego (3132),

196) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie braku kontraktów szpitali z NFZ (3133),
- 62 -

197) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Anny
Sobeckiej w sprawie projektu ustawy o rekompensatach (3134),

198) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł


Anny Sobeckiej w sprawie oszczędności zgromadzonych w OFE (3135),

199) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Adama


Gawędy w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla emerytów
i rencistów przedsiębiorstw górniczych i przedsiębiorstw robót górniczych
w zamian za deputat węglowy na podstawie ustawy o ekwiwalencie
pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych
z przedsiębiorstw robót górniczych (3136),

200) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Artura Dunina w sprawie wyjaśnienia aktualnej wykładni autentycznej
par. 11 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu,
które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (3138),

201) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Michała Jarosa
w sprawie nie wpisania (grupy chorób) nieswoistego zapalenia jelit na listę
chorób przewlekłych (3139),

202) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Michała Jarosa
w sprawie zniesienia opodatkowania ubezpieczeń zdrowotnych płaconych
przez pracodawcę za pracownika (3140),

203) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Janusza Dzięcioła
w sprawie naliczania podatku VAT przy przekazywaniu następcom
prawnym rzemieślniczych zakładów pracy (3141),

204) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki


Chłoń-Domińczak - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Janusza Dzięcioła w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy
wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (3142),

205) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Janusza


Dzięcioła w sprawie samorządu gospodarczego (3143),
- 63 -

206) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Bublewicz oraz
grupy posłów w sprawie stanu infrastruktury kolejowej w Polsce oraz
poprawy warunków funkcjonowania podmiotów zajmujących się
towarowymi przewozami kolejowymi (3144),

207) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła


Wojciecha Wilka w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie (3147),

208) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Lamczyka
w sprawie wysokości opłaty stałej od sprawy o nabycie własności
nieruchomości przez zasiedzenie (3148),

209) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła


Stanisława Lamczyka w sprawie konsekwencji niezgodności przepisów
ustawy Prawo ochrony środowiska z przepisami unijnymi (3149),

210) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na


interpelację poseł Joanny Fabisiak w sprawie przygotowań do obchodów
200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina (3150),

211) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Witolda Sitarza
w sprawie zabezpieczenia finansowego zamknięcia, rekultywacji,
monitorowania i nadzorowania składowisk odpadów (3151),

212) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła


Włodzimierza Kuli w sprawie elektrowni atomowych (3152),

213) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - oraz ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
na interpelację posła Włodzimierza Kuli w sprawie krajowego planu
redukcji dwutlenku siarki (3154),

214) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka


Jezierskiego - z upoważnienia ministra - oraz ministra gospodarki
Waldemara Pawlaka na interpelację posła Włodzimierza Kuli w sprawie
składowania dwutlenku węgla (3155),
- 64 -

215) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - oraz minister
rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację poseł
Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie inwestycji dofinansowywanych z UE,
których realizacja pozostaje zagrożona w związku z niedostosowaniem
polskiego prawa do wymogów Wspólnoty Europejskiej (3156),

216) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Kamińskiego
w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej (3158),

217) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka


Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana
Kamińskiego w sprawie zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze
(3159),

218) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Aleksandra Soplińskiego
w sprawie zamrożenia przez NFZ 219 mln zł na leczenie ofiar wypadków
(3161),

219) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Kamińskiego
w sprawie projektu nowelizacji ustawy o pomocy publicznej
i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (3162),

220) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława
Matwiejuka w sprawie zmian w ustawie o opłatach abonamentowych
(3164),

221) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie reformy służby
kandydackiej w oddziałach prewencji Policji (3166),

222) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie reaktywowania Biura
Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji (3167),

223) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie reformy struktur
przeznaczonych do działań antyterrorystycznych (3168),
- 65 -

224) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Tadeusza Motowidły w sprawie problemów lokalowych organizacji pożytku
publicznego (3169),

225) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Burego s. Antoniego
w sprawie zamiaru wprowadzenia akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG)
i podniesienia obowiązującej stawki podatku akcyzowego na gaz skroplony
LPG (3170),

226) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Bartosza Arłukowicza
w sprawie stosunku resortu do postulatów określenia przez ministra zdrowia
w drodze rozporządzenia standardów opieki paliatywno-hospicyjnej nad
dziećmi (3172),

227) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


na interpelację poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie dotacji z budżetu
państwa na kształcenie licencjonowanego personelu lotniczego w Ośrodku
Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (3173),

228) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Leszka Cieślika oraz
grupy posłów w sprawie zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach
uzdrowiskowych (3174),

229) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marzeny
Okła-Drewnowicz w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków
i opiece nad zabytkami (3175),

230) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Sławomira Neumanna w sprawie wysokości świadczeń dla osób będących
jednocześnie emerytami oraz inwalidami wojennymi lub wojskowymi
(3177),

231) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa


Marciniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny
Kotkowskiej w sprawie protestu środowiska nauczycielskiego i rodziców
uczniów wobec skandalicznego zaniedbania i lekceważenia problemów
zdrowotnych młodego pokolenia Polaków, jakim są wady postawy (3178),
- 66 -

232) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny


Bernatowicz - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Zdzisławy
Janowskiej w sprawie dyskryminowania Wietnamczyków przy
przyznawaniu polskich wiz w celu podjęcia nauki w Polsce (3179),

233) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Paluch w sprawie
realizacji "Programu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach
2006-2010" (3180),

234) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posłów
Krzysztofa Matyjaszczyka i Wacława Martyniuka w sprawie budowy
w Polsce kolei dużych prędkości (3181),

235) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Antoniego Podolskiego - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Adama Lipińskiego w sprawie zapewnienia
bezpieczeństwa osób przebywających w górach (3182),

236) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru
Metropolitalnego (3183),

237) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła


Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie kampanii reklamowej Narodowej
Strategii Spójności (3184),

238) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego
w sprawie procedury przeniesienia własności lokalu użytkowego, będącego
jednocześnie budynkiem wolnostojącym, przez spółdzielnię mieszkaniową
na osobę będącą członkiem spółdzielni, w oparciu o przepisy ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych (3185),

239) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Edwarda Czesaka
w sprawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (3188),

240) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Adamczyka
w sprawie zasadności opodatkowania podatkiem od nieruchomości
światłowodów umieszczonych w kanałach telekomunikacyjnych na
przykładzie gminy Krzeszowice (3189),
- 67 -

241) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda


Dziekońskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja
Adamczyka w sprawie sprecyzowania kompetencji organów dokonujących
uzgodnień w toku procedury sporządzania planu miejscowego (3190),

242) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Adamczyka
w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o transporcie drogowym
dotyczących ustalenia definicji usługi tele-bus, określenia warunków
korzystania z tego rodzaju przewozu osób oraz warunków korzystania
z przystanków autobusowych (3192),

243) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek
w sprawie podwyżki akcyzy na gaz płynny (LPG) (3194),

244) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Lecha Kołakowskiego w sprawie uregulowań prawnych dotyczących osób
niepełnosprawnych niezgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej
(3195),

245) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posłów Beaty
Szydło i Andrzeja Adamczyka w sprawie podjęcia zdecydowanych,
bezzwłocznych i skutecznych działań, mających na celu znaczne obniżenie
lub zaniechanie poboru opłat za przejazd remontowanym odcinkiem
autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem (3196),

246) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - z upoważnienia prezesa Rady


Ministrów - na interpelację posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie
górnictwa węgla kamiennego w Polsce (3198),

247) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Jana Filipa Libickiego w sprawie ochrony praw
policjantów (3199),

248) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na interpelację
poseł Beaty Mazurek w sprawie ewentualnego przejęcia państwowych
wyższych szkół zawodowych przez urzędy marszałkowskie (3200),

249) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Lecha Sprawki
w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu państwa (3201),
- 68 -

250) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny


Bernatowicz - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława
Jagiełły w sprawie zapewnienia dostaw ropy naftowej rurociągiem
"Przyjaźń" do rafinerii w Możejkach (3203),

251) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki


Chłoń-Domińczak - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Łukasza Zbonikowskiego w sprawie osób oczekujących na przyznanie przez
ZUS należnych świadczeń emerytalnych (3205),

252) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Putry
w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 i 2007 r.
(3206),

253) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na interpelację
posła Tadeusza Sławeckiego w sprawie powodów, dla których minister
nauki i szkolnictwa wyższego nie wydała standardu kierunkowego
dotyczącego kształcenia nauczycieli (3207),

254) ministra finansów Jana Vincent-Rostowskiego - z upoważnienia prezesa


Rady Ministrów - na interpelację posłów Zbigniewa Kozaka i Tomasza
Górskiego w sprawie prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktu interesów
w działalności członka kierownictwa Ministerstwa Finansów i jednocześnie
członka Komisji Nadzoru Bankowego z tytułu jego obecnego zatrudnienia
w banku komercyjnym (3208),

255) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny


Zajdel-Kurowskiej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelację posłów Zbigniewa Kozaka i Tomasza Górskiego w sprawie
zasad funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz
sprawowanego nad nim nadzoru przez ministra finansów (3209),

256) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Krzywickiego
w sprawie rozwijającego się procederu kupowania przez uczniów gotowych
prezentacji na maturę ustną z języka polskiego (3210),

257) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Janusza Chwieruta w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy
gminami Brzeźnica powiat wadowicki i Czernichów powiat krakowski
(3211),
- 69 -

258) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek
Małgorzaty Sadurskiej i Elżbiety Kruk w sprawie nadania miastu Lublin
statusu metropolii (3212),

259) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda


Dziekońskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha
Saługi w sprawie działek przeznaczonych pod drogi publiczne (3213),

260) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację
poseł Mirosławy Nykiel w sprawie obowiązującego wieku drzew
i krzewów zwolnionych z uzyskania zezwoleń na ich usunięcie oraz
wysokości kar pieniężnych naliczanych za ich usuwanie bez wymaganego
zezwolenia (3214),

261) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację
posła Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego w sprawie przywrócenia ułatwień
w ruchu transgranicznym między Polską a Obwodem Kaliningradzkim
Federacji Rosyjskiej oraz normalizacji żeglugi po Zalewie Wiślanym (3215),

262) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na interpelację
posła Artura Górskiego w sprawie standardów kształcenia
przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (3216),

263) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację poseł Hanny


Zdanowskiej w sprawie rekompensaty za mienie tzw. mienie zabużańskie
(3217),

264) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Antoniego Mężydły
w sprawie wyjaśnienia przyczyn opóźnień w przekazaniu transgranicznych
linii elektroenergetycznych do spółki PSE Operator SA i zasad przekazania
tych składników majątkowych (3218),

265) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na interpelację
posła Janusza Mikulicza w sprawie przeniesienia PWSZ pod nadzór
samorządu wojewódzkiego z zagwarantowaniem autonomii
w sprawowaniu władztwa i zarządu oraz wymogów kadrowych (3219),
- 70 -

266) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa
Tchórzewskiego w sprawie możliwości zatrudniania przez rolników
pracowników z Ukrainy do zbioru owoców miękkich (3220),

267) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Jarosława Wałęsy w sprawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach
z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (3221),

268) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Sławomira Preissa
w sprawie ośrodków koordynujących "Populacyjny program profilaktyki
i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" (3222),

269) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Barbary Marianowskiej
w sprawie przygotowania niezbędnych zmian prawnych umożliwiających
finansowanie opieki pielęgniarskiej, psychologicznej oraz rehabilitacyjnej
w domach pomocy społecznej ze środków NFZ (3223),

270) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
interpelację poseł Leny Dąbkowskiej-Cichockiej w sprawie ochrony
przeciwpowodziowej w gminie Bierawa (3224),

271) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki


Chłoń-Domińczak - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Leny
Dąbkowskiej-Cichockiej w sprawie ustawowego zapisu dotyczącego
konieczności udokumentowania składników wynagrodzenia, niezbędnych
do ustalenia podstawy świadczenia emerytalnego (3225),

272) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Putry
w sprawie koncepcji obniżenia wieku szkolnego (3226),

273) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Henryka


Gołębiewskiego w sprawie stanu przygotowania bazy dla polskich
żołnierzy, którzy podejmą misję pokojową w Czadzie (3228),

274) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Krystyny Łybackiej
w sprawie nierównego traktowania lokatorów spółdzielni mieszkaniowych
(3229),
- 71 -

275) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację poseł Teresy


Piotrowskiej w sprawie okoliczności odmowy wydania zgody na
prywatyzację Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy (BSB)
poprzez sprzedaż 100% udziałów w BSB na rzecz SPV-BSB Sp. z o.o.
w Warszawie (3230),

276) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jerzego Szmajdzińskiego
w sprawie decyzji NFZ dotyczącej wskazania leku infliximab jako jedynego
dostępnego - refundowanego środka, stosowanego w leczeniu
reumatologicznego zapalenia stawów (3231),

277) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai na


interpelację posła Stanisława Pięty w sprawie informacji o sędziach,
prokuratorach i innych pracownikach wymiaru sprawiedliwości, którzy
w latach 1981-1989 otrzymali odznaczenia państwowe Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej (3234),

278) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jana
Burego s. Antoniego w sprawie zamierzeń rządu odnośnie do prywatyzacji
szpitali oraz konsekwencji wynikających z tej decyzji (3235),

279) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Hanny
Zdanowskiej w sprawie interpretacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
12 czerwca 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych
towarów (3236),

280) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł


Julii Pitery w sprawie zmiany przepisów o opiece nad osobami
niepełnosprawnymi umysłowo (3238),

281) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł


Anny Bańkowskiej w sprawie wypłaty zaliczki alimentacyjnej z Funduszu
Alimentacyjnego za wrzesień 2008 r. (3239),

282) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery
w sprawie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych (3240),

283) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł
Marii Zuby w sprawie nadania miastu Kielce statusu metropolii (3241),
- 72 -

284) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada oraz sekretarza stanu


w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke
- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Michała Szczerby
w sprawie przyszłości Toru Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu
(3242),

285) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na
interpelację posła Tadeusza Woźniaka w sprawie możliwości przywrócenia
gminnych komisariatów policji (3243),

286) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza
Woźniaka w sprawie perspektyw funkcjonowania szkół rolniczych (3244),

287) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Krystyny Łybackiej
w sprawie zmniejszenia liczby godzin pozalekcyjnych (3246),

288) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł
Joanny Muchy w sprawie projektu ustawy dotyczącej powołania sieci
polskich metropolii (3247),

289) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Antoniego Podolskiego - z upoważnienia ministra - na
interpelację poseł Joanny Muchy w sprawie zmian w prawie meldunkowym
(3248),

290) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Marka Wikińskiego
w sprawie konieczności dokonania nowego podziału administracyjnego woj.
mazowieckiego (3249),

291) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Cezarego Urbana
w sprawie prywatyzacji Szczecińskiej Stoczni Nowa w związku
z wycofaniem oferty przejęcia przez inwestora (3253),

292) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie
zniesienia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (3254),
- 73 -

293) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Bańkowskiej
w sprawie finansowania budownictwa społecznego (3257),

294) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację poseł


Krystyny Skowrońskiej w sprawie projektów z dziedziny ochrony
przeciwpożarowej w woj. podkarpackim (3259),

295) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej - z upoważnienia


prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Krystyny Skowrońskiej
w sprawie zarezerwowania w budżecie państwa środków na zapewnienie
udziału własnego dla projektów z zakresu administracji rządowej
realizowanych przez samorząd woj. podkarpackiego w ramach Programu
Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" oraz Regionalnego Programu
Operacyjnego - w dziedzinie ochrona przed powodzią (3260),

296) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery
w sprawie refundacji leków okulistycznych (3262),

297) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery
w sprawie warunków kontraktowania usług opieki długoterminowej przez
NFZ (3263),

298) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jerzego Polaczka
w sprawie przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na
cele charytatywne (3264),

299) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka Balickiego
w sprawie możliwości realizacji przez osobę podlegająca obowiązkowi
ubezpieczenia zdrowotnego obowiązku zgłoszenia do NFZ członka rodziny
- dziecka urodzonego podczas pobytu matki w innym kraju UE (3265),

300) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Głogowskiego
w sprawie opodatkowania premii pieniężnych podatkiem od towarów
i usług oraz zaliczenia kwoty tego podatku niepodlegającej odliczeniu
od podatku należnego do kosztów uzyskania przychodu (3266),
- 74 -

301) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Damiana Raczkowskiego
w sprawie zwiększenia liczby wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego
(3268),

302) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Krzywickiego
w sprawie naliczania opłat za używanie mieszkania przez osoby, które
wyodrębniły swoje lokale ze spółdzielni na własność (3269),

303) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Krzywickiego
w sprawie uchylenia zarządzenia Prezesa NFZ nr 20/2008/DGL (3270),

304) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację
posła Piotra Krzywickiego w sprawie gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego
(3271),

305) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mariana Filara
w sprawie uboju zwierząt przez rolników na własny użytek, na terenie
własnych gospodarstw w odróżnieniu od dokonywania takich czynności na
skalę przemysłową, z możliwością sprzedaży na rynki zewnętrzne (3273),

306) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Lidii Staroń w sprawie
niewłaściwie realizowanych - ustawowo nałożonych zadań - do jakich
zostały powołane towarzystwa budownictwa społecznego (3275),

307) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jerzego Budnika
w sprawie opóźnień w procesie zatwierdzania podręczników szkolnych
oraz nierównego traktowania wydawnictw (3276),

308) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Grzegorza Pisalskiego
w sprawie braku postępu w realizacji budowy połączenia drogowego
Euroterminalu w Sławkowie z drogą krajową nr 94 oraz drogą krajową nr 1
w Sosnowcu (3278),
- 75 -

309) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Grzegorza Pisalskiego
w sprawie stanowiska resortu w kwestii postulowanych przez część
środowisk samorządowych zmian w systemie zarządzania drogami
publicznymi (3279),

310) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła


Jarosława Matwiejuka w sprawie projektu "Najlepsze praktyki. Transfer
wiedzy pomiędzy polskimi i norweskimi służbami ratowniczymi" (3282),

311) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła


Jarosława Matwiejuka w sprawie projektu "Partnerstwo na dobre - program
współpracy na rzecz podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników
administracji rządowej" (3283),

312) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła


Jarosława Matwiejuka w sprawie projektu "Razem bezpieczniej
- rozbudowa infrastruktury służb publicznych w celu wzmocnienia
bezpieczeństwa narodowego i ochrony terytorium Wspólnoty" (3284),

313) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława
Matwiejuka w sprawie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym (3286),

314) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów
- na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zmian w ustawie
Prawo o szkolnictwie wyższym, a także we właściwych aktach
wykonawczych w zakresie wprowadzenia stypendiów motywacyjnych dla
studentów kierunków technicznych (3287),

315) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka


Jezierskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację
posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zmian w ustawie Prawo
geologiczne i górnicze (3289),

316) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie funkcjonowania infrastruktury kolejowej na Lubelszczyźnie
(3290),
- 76 -

317) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków
Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, a także
funkcjonowania tych placówek (3291),

318) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Zbigniewa Matuszczaka w sprawie planowanej reformy urzędów
wojewódzkich (3293),

319) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka
w sprawie planowanego przez rząd oddłużenia szpitali (3294),

320) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mieczysława Marcina
Łuczaka w sprawie zmiany art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych
(3295),

321) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Janusza


Chwieruta w sprawie przyspieszenia prac nad projektem ustawy dotyczącej
reprywatyzacji, która doprowadzi do ostatecznego uregulowania własności
nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa po II wojnie światowej na
mocy dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. (3297),

322) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej
w sprawie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe (3298),

323) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła


Stanisława Wziątka w sprawie wstrzymania środków Regionalnego
Programu Operacyjnego przez marszałków województw (3299),

324) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny Sławiak
w sprawie rządowych propozycji podwyżek pensji dla nauczycieli (3305),

325) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie cyfrowego zapisu przychodów (3309),

326) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej
w sprawie prywatyzacji szpitali (3310),
- 77 -

327) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza
Tomaszewskiego w sprawie projektu ustawy o Straży Kolejowej (3325),

328) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła


Jarosława Matwiejuka w sprawie projektu "Kształcenie bez granic
- Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej
w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego" (3326),

329) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Adama Wykręta
w sprawie konieczności znacznego ograniczenia obowiązku ponoszenia
przez samorządy terytorialne kosztów funkcjonowania oświaty (3331),

330) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła


Jarosława Rusieckiego w sprawie podwyżki świadczeń pielęgnacyjnych
(3335),

331) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Józefa


Rojka w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą reprywatyzacyjną, która
definitywnie ureguluje własność nieruchomości przejętych przez Skarb
Państwa na mocy dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. (3342),

332) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Stanke w sprawie
regulacji prawnych dotyczących wsparcia finansowego dla działalności
niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego w 2008 r. (3344),

333) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej
w sprawie projektu sfinansowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej
kompletu podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
i gimnazjów (3348),

334) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marzenny Drab
w sprawie sytuacji bibliotek szkolnych (3354),

335) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Rojka w sprawie
pilnej potrzeby umieszczenia na stronach internetowych profesjonalnych
encyklopedii, informatorów, leksykonów i słowników (3355),
- 78 -

336) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Magdaleny Kochan
w sprawie dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych
w szkołach publicznych (3362),

337) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka


Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Lecha
Kołakowskiego w sprawie możliwości nowelizacji ustawy Prawo
geologiczne i górnicze (3382),

338) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Tadeusza Woźniaka
i Krzysztofa Maciejewskiego w sprawie akcyzy na wyroby tytoniowe,
w tym szczególnie tabaki (3392),

339) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Magdaleny Kochan
w sprawie nabycia przez osoby prywatne gruntów należących do PGL Lasy
Państwowe (3404),

340) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Stanisława


Rydzonia w sprawie stanu prac nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej
(3405),

341) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Rydzonia
w sprawie zawodu technika farmacji (3406),

342) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Rydzonia
w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami
administracyjnymi (3408),

343) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka


Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Leszka
Cieślika w sprawie zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze (3429),

344) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Bożeny Kotkowskiej,
Krzysztofa Matyjaszczyka i Grzegorza Pisalskiego w sprawie przedłużenia
okresu przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę do co najmniej
2020 r. (3436),
- 79 -

345) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Kopcia
w sprawie zatrudnienia w placówkach oświatowo-wychowawczych
specjalistów niebędących pracownikami pedagogicznymi (3437),

346) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Moniki Smoleń - z upoważnienia ministra - na interpelację posła
Sławomira Zawiślaka w sprawie finansowania działalności instytucji
kultury w ramach mecenatu państwa w 2008 r. (3441),

347) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek
w sprawie zapowiedzi likwidacji lub zmian w ustawie Karta Nauczyciela
(3464),

348) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka


Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja
Orzechowskiego w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo geologiczne
i górnicze (3490),

349) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Motowidły
w sprawie braku miejsc w placówkach przedszkolnych (3588),

350) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka
w sprawie zmniejszenia liczby tzw. godzin dyrektorskich opłacanych
z subwencji oświatowej w roku szkolnym 2008/2009 (3622).

Odpowiedzi te - zgodnie z art. 193 ust. 2 regulaminu Sejmu


- zostały przekazane posłom.

Informuję również, że w regulaminowym terminie nie wpłynęły


odpowiedzi na następujące interpelacje:

1) posła Andrzeja Adamczyka w sprawie powiązania planowania


przestrzennego ze strategią rozwoju i planowaniem inwestycyjnym
- od ministra infrastruktury (3191) - 13 dni,
- 80 -

2) posła Eugeniusza Grzeszczaka w sprawie zniesienia od lipca 2008 r. winiet


dla samochodów ciężarowych za korzystanie z dróg krajowych oraz
przywrócenia opłat za przejazdy ciężarówek po płatnych autostradach
- od ministra infrastruktury (3227) - 13 dni,

3) posła Artura Ostrowskiego w sprawie likwidacji obowiązującego objazdu


dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 8 ton, poruszających
się po drodze krajowej nr 12 na odcinku Wadlew-Piotrków Trybunalski
przez Kącik-Mzurki - od ministra infrastruktury (3245) - 13 dni,

4) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie nieprawidłowości


w przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
nieruchomości - od ministra infrastruktury (3204) - 6 dni.

II ZAPYTANIA

Informuję, że wpłynęły następujące zapytania:

1) posła Marka Opioły w sprawie zawierania umów o wybudowanie przyłącza


do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (1837),

2) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie stanu realizacji umowy


z dnia 30 sierpnia 2007 r. dotyczącej budowy rurociągu zasilającego jeziora
Powidzkiego Parku Krajobrazowego - do ministra środowiska (1838),

3) posła Artura Gierady w sprawie spółki Skarbu Państwa "Budopol - Delta"


sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach w woj. świętokrzyskim - do ministra
skarbu państwa (1839),

4) posła Jana Kulasa w sprawie wspierania rozwoju elektrowni wodnych


- do ministra gospodarki (1840),

5) posła Mariusza Błaszczaka w sprawie zadośćuczynienia osobom, które


utraciły swój majątek w wyniku wywłaszczenia - do prezesa Rady
Ministrów (1841),

6) posła Mariusza Błaszczaka w sprawie dofinansowania projektów przez


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
- do ministra środowiska (1842),
- 81 -

7) posła Andrzeja Adamczyka w sprawie powołania przedstawiciela Krakowa


do Krajowego Komitetu Organizacyjnego Euro 2012 - do ministra sportu
i turystyki (1843),

8) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie powodów, jakimi kierował się


wojewoda świętokrzyski powołując dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka
Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - do ministra spraw
wewnętrznych i administracji (1844),

9) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie przyczyn odwołania ze


stanowiska Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej w Kielcach - do ministra spraw wewnętrznych
i administracji (1845),

10) posła Jana Religi w sprawie zachowania prawa do odliczenia od podatku


ulgi na wychowanie dzieci - do ministra finansów (1846),

11) posła Jacka Pilcha w sprawie budowy drogi Zaczarnie-Tarnów wzdłuż


autostrady A4 - do ministra infrastruktury (1847),

12) posłów Marka Borowskiego i Marka Balickiego w sprawie realizacji prawa


do przerwania ciąży w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej
w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała
w wyniku czynu zabronionego - do prezesa Rady Ministrów (1848),

13) posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie odmowy zabiegu przerwania ciąży


14-letniej dziewczynie z Lublina - do ministra sprawiedliwości (1849),

14) posła Bartosza Arłukowicza w sprawie kosztów, jakie resort obrony poniósł
w związku z wyjazdem 13-osobowej grupy przedstawicieli administracji
rządowej i samorządowej z woj. zachodniopomorskiego do Iraku
- do ministra obrony narodowej (1850),

15) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie warunków akredytacji dla firm


rolniczych - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1851),

16) posła Aleksandra Marka Szczygły w sprawie przebiegu naboru wniosków


przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział
Regionalny w Olsztynie w ramach działania PROW 2007-2013
"Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - do ministra
rolnictwa i rozwoju wsi (1852),

17) posła Ryszarda Terleckiego w sprawie zagrożenia likwidacją Muzeum


Polskiego w Rapperswil w Szwajcarii - do ministra kultury i dziedzictwa
narodowego (1853),
- 82 -

18) posłów Macieja Orzechowskiego, Marka Zielińskiego i Dariusza


Lipińskiego w sprawie budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca
i Naczyń w Poznaniu - do ministra zdrowia (1854),

19) posła Czesława Hoca w sprawie umożliwienia wykupu zakładowego lokalu


mieszkalnego w Kołobrzegu przez długoletniego pracownika bądź
wyegzekwowania należytego i zgodnego z prawem administrowania
budynkiem przez PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami
w Szczecinie - do ministra infrastruktury (1855),

20) poseł Marii Nowak w sprawie uznania roszczeń indywidualnych


akcjonariuszy Huty BATORY SA w upadłości - do ministra skarbu
państwa (1856),

21) posła Stanisława Szweda w sprawie wliczania do dochodu kwoty odliczonej


ulgi prorodzinnej - do ministra finansów (1857),

22) posła Józefa Rojka w sprawie rewitalizacji komunikacji kolejowej pociągów


elektrycznych na trasie Stróże-Jasło w woj. podkarpackim - do ministra
infrastruktury (1858),

23) poseł Anny Sobeckiej w sprawie prawa do pełnomocnika z urzędu


- do ministra sprawiedliwości (1859),

24) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie budowy obwodnic miast: Chełma,


Hrubieszowa i Krasnegostawu - do ministra infrastruktury (1860),

25) posła Piotra Stanke w sprawie sposobu finansowania oświetlenia obwodnicy


chojnickiej - do ministra infrastruktury (1861),

26) posła Piotra Polaka w sprawie możliwości opodatkowania drogi dojazdowej


do gruntów rolnych, podatkiem od użytków gruntowych - do ministra
finansów (1862),

27) posła Piotra Polaka w sprawie ustalenia kategorii drogi ogólnodostępnej,


dojazdowej do gruntów rolnych - do ministra infrastruktury (1863),

28) posłanek Moniki Wielichowskiej i Ewy Drozd w sprawie szybkiej kolei


miejskiej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym - do ministra
infrastruktury (1864),

29) poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie opodatkowania otrzymanego


z Funduszu Pracy dofinansowania studiów podyplomowych - do ministra
pracy i polityki społecznej (1865),
- 83 -

30) poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie uzyskania tytułu inżyniera


pożarnictwa przez absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie z 2004 r. - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (1866),

31) posła Andrzeja Walkowiaka w sprawie potrzeby zmian prawa prasowego po


postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r. - do ministra
kultury i dziedzictwa narodowego (1867),

32) posła Janusza Krasonia w sprawie eskalacji agresywnych zachowań wobec


Polaków zamieszkujących Wyspy Brytyjskie - do ministra spraw
zagranicznych (1868),

33) posła Tomasza Kamińskiego w sprawie inwestycji na Podkarpaciu


- do ministra rozwoju regionalnego (1869),

34) poseł Beaty Bublewicz w sprawie procedury dofinansowania wynagrodzeń


i refundacji składek opłacanych za pracowników niepełnosprawnych
- do ministra pracy i polityki społecznej (1870),

35) posła Tadeusza Kopcia w sprawie możliwej likwidacji w Sądzie


Rejonowym w Pszczynie Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych
w Czechowicach-Dziedzicach i zmiany właściwości Wydziału Ksiąg
Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie - do ministra sprawiedliwości
(1871),

36) posła Jarosława Pięty w sprawie nieodpłatnego przekazania przez


Ministerstwo Skarbu Państwa stadionu sportowego wraz z przyległymi
obiektami mieszczącymi się w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 91
na rzecz Klubu Sportowego "Górnik" Sosnowiec - do ministra skarbu
państwa (1872),

37) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie wydania dyplomów z wiedzy


o społeczeństwie studentom studiów podyplomowych w Ogólnopolskim
Niepublicznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Nowator"
w Starachowicach - do ministra edukacji narodowej (1873),

38) posła Artura Górskiego w sprawie pouczania nieletnich świadków


składających zeznania w sprawie osób bliskich - do ministra
sprawiedliwości (1874),

39) posła Artura Górskiego w sprawie skutków obowiązywania przepisów


ustawy Kodeks spółek handlowych w stosunku do rynku kapitałowego
- do ministra gospodarki (1875),
- 84 -

40) posła Zdzisława Czuchy w sprawie umorzenia części pożyczek udzielanych


gminom przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Warszawie - do ministra środowiska (1876),

41) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie planowanej rozbiórki zabudowań po


byłej Cukrowni Ostrowite - do ministra skarbu państwa (1877),

42) posłów Krzysztofa Brejzy i Grzegorza Roszaka w sprawie zaawansowania


prac związanych z budową nowej siedziby Urzędu Skarbowego
w Inowrocławiu - do ministra finansów (1878),

43) posła Krzysztofa Maciejewskiego w sprawie ponownego zbadania


nieprawidłowości i uchybień, których dopuszczono się w trakcie śledztwa
- do ministra sprawiedliwości (1879),

44) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie koniecznych zmian prawnych oraz


przyznania większej ilości środków finansowych na konserwację odcinka
rzeki Warty przepływającego przez miasto Myszków - do ministra
środowiska (1880),

45) posła Jacka Tomczaka w sprawie sytuacji w rządowej flocie powietrznej


- do ministra obrony narodowej (1881),

46) posła Jacka Tomczaka w sprawie sankcji karnych za nieprzekształcenie


mieszkań w ustawowym terminie - do ministra sprawiedliwości (1882),

47) posła Jacka Tomczaka w sprawie zagrożenia likwidacją Muzeum Polskiego


w Rapperswilu w Szwajcarii - do ministra spraw zagranicznych (1883),

48) posła Jacka Tomczaka w sprawie zmian mających na celu zwiększenie


skuteczności działań aktywizacyjnych powiatowych urzędów pracy
- do ministra pracy i polityki społecznej (1884),

49) posła Jacka Tomczaka w sprawie protestu sędziów sądów powszechnych


- do ministra sprawiedliwości (1885),

50) posła Jacka Tomczaka w sprawie opłat za badania lekarskie pracowników


ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony - do ministra
zdrowia (1886),

51) posła Jacka Tomczaka w sprawie opóźnień przy budowie autostrady A2


- do ministra infrastruktury (1887),

52) poseł Marii Nowak w sprawie aktualnej sytuacji w Walcowni Rur Jedność
SA w Siemianowicach Śląskich - do ministra skarbu państwa (1888),
- 85 -

53) posła Adama Lipińskiego w sprawie zamiarów rządu w kwestii zmian


w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów
mieszkaniowych - do prezesa Rady Ministrów (1889),

54) posła Zbigniewa Rynasiewicza w sprawie uregulowania sytuacji


własnościowej nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa po II Wojnie
Światowej na mocy dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. - do ministra
finansów oraz ministra skarbu państwa (1890),

55) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zwiększenia rocznej liczby


uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla Miejskiego Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim, określonej w Krajowym Planie
Rozdziału Uprawnień do Emisji na lata 2008-2012 - do prezesa Rady
Ministrów (1891),

56) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planowanego zakupu samochodów


w 2009 r. przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku
- do prezesa Rady Ministrów (1892),

57) posła Jana Kulasa w sprawie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości


- do ministra gospodarki (1893),

58) posła Jana Kulasa w sprawie promocji i ochrony flagi państwowej


- do prezesa Rady Ministrów (1894),

59) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie budowy farm wiatrowych


w Polsce - do ministra gospodarki (1895),

60) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie działań podjętych przez MEN


po strajku nauczycieli 27 maja 2008 r. - do ministra edukacji narodowej
(1896),

61) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie wdrażania programów


profilaktycznych oraz realizowania zadań szkoły w zakresie pedagogizacji
rodziców - do ministra edukacji narodowej (1897),

62) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie odbierania odznaczeń


i wyróżnień polskim twórcom - do ministra kultury i dziedzictwa
narodowego (1898),

63) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie dostępności szkół do orzeczeń


o stanie zdrowia dziecka oraz wnioskowania przez szkoły
o przeprowadzenie badań w poradniach psychologiczno-pedagogicznych
- do ministra edukacji narodowej (1899),
- 86 -

64) posła Stanisława Lamczyka w sprawie podręczników dla uczniów


z dysfunkcją wzroku - do ministra edukacji narodowej (1900),

65) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wsparcia zadania "Roboty


remontowe parteru ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej oraz wykonanie instalacji
sygnalizacji alarmu pożaru dla całego obiektu" - do ministra kultury
i dziedzictwa narodowego (1901),

66) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie planów prywatyzacyjnych MSP na


lata 2008-2011 dla PKS w Kłodzku - do ministra skarbu państwa (1902),

67) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wsparcia zadania modernizacji


kina "Baszta " w Środzie Wielkopolskiej - do ministra kultury
i dziedzictwa narodowego (1903),

68) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wsparcia przedsięwzięcia


ratowania zabytkowych schodów prowadzących do Bazyliki
w Wambierzycach - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1904),

69) posła Artura Dunina w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości


i porządku w gminach, przewidującej m.in. możliwość wprowadzenia
tzw. podatku śmieciowego - do prezesa Rady Ministrów (1905),

70) poseł Joanny Skrzydlewskiej w sprawie wysokości dotacji budżetowej dla


Polskiego Związku Karate Fudokan - do ministra sportu i turystyki (1906),

71) posłanek Joanny Skrzydlewskiej i Beaty Bublewicz w sprawie ratyfikacji


Traktatu Ottawskiego - do ministra obrony narodowej (1907),

72) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie poprawy warunków oczekiwania


na przekroczenie granicy przed przejściem granicznym w Dorohusku
- do ministra spraw wewnętrznych i administracji (1908),

73) posła Krzysztofa Lipca w sprawie planu likwidacji Świętokrzyskiego


Oddziału Wojewódzkiego NFZ - do prezesa Rady Ministrów (1909),

74) posła Józefa Piotra Klima w sprawie honorowego krwiodawstwa


- do ministra zdrowia (1910),

75) posła Artura Dunina w sprawie dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury
medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii
Skłodowskiej-Curie w Zgierzu - do ministra zdrowia (1911),

76) posła Jarosława Jagiełły w sprawie zniesienia opłat za wizy dla obywateli
Serbii - do ministra spraw zagranicznych (1912),
- 87 -

77) posła Jarosława Jagiełły w sprawie zwrotu Polsce długu terytorialnego przez
Republikę Czeską - do ministra spraw zagranicznych (1913),

78) posła Wiesława Janczyka w sprawie podjęcia działań i udzielenia pomocy


finansowej ze środków MEN lub innych źródeł dla miejscowości Sechna
w powiecie Limanowskim na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej
w Sechnej - do ministra edukacji narodowej (1914),

79) posła Marka Kwitka w sprawie zasad nabywania odrębnej własności lokali
mieszkalnych w spółdzielniach mieszkaniowych, na podstawie ustawy
o spółdzielniach mieszkaniowych - do ministra infrastruktury (1915),

80) poseł Lidii Staroń w sprawie nieumieszczenia miasta Olsztyna na liście


obszarów metropolitalnych - do ministra rozwoju regionalnego (1916),

81) posła Zbigniewa Kozaka w sprawie projektu budowy Trasy Kaszubskiej S6


- do ministra infrastruktury (1917),

82) posła Piotra Stanke w sprawie powstania kolejnej kopalni żwiru na terenie
powiatu kościerskiego, która stanowić będzie poważne zagrożenie dla
środowiska przyrodniczego na gruntach stanowiących własność Skarbu
Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych (Nadleśnictwo
Kościerzyna) - do ministra środowiska (1918),

83) posłanek Anny Sikory, Marzeny Machałek, Ewy Malik i Beaty Mazurek
w sprawie utworzenia katedry polskiej na Uniwersytecie Columbia
w Nowym Jorku - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (1919),

84) posłanek Anny Sikory, Marzeny Machałek, Ewy Malik i Beaty Mazurek
w sprawie utrzymania Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii
- do ministra spraw zagranicznych (1920),

85) posłów Jarosława Gowina, Witolda Kochana i Tadeusza Arkita w sprawie


realizacji postulatów Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich, dotyczących
preferencji dla absolwentów techników w postępowaniu rekrutacyjnym na
wyższe uczelnie - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (1921),

86) posłów Jarosława Gowina, Witolda Kochana i Tadeusza Arkita w sprawie


wartości wpisów w księdze wieczystej - do ministra sprawiedliwości
(1922),

87) posła Zbigniewa Ziobry w sprawie zbadania prawidłowości postępowania


przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa
Praga-Południe (sygn. akt 4 Ds. 821/07/3, 4 Ds. 105/08/3, 4 Ds. 276/08/3)
- do ministra sprawiedliwości (1923),
- 88 -

88) posła Jana Widackiego w sprawie możliwości przyspieszenia postępowania


w sprawie karnej prowadzonej przez warszawską prokuraturę przeciwko
zarządowi Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej DM SA - do ministra
sprawiedliwości (1924),

89) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie programów nauczania w szkołach


podstawowych i gimnazjalnych - do ministra edukacji narodowej (1925),

90) posła Witolda Namyślaka w sprawie konfliktu na tle gospodarowania


zasobem mieszkaniowym między Agencją Mienia Wojskowego Oddział
Regionalny w Gdyni a gminą Cewice w woj. pomorskim - do ministra
obrony narodowej (1926),

91) posła Witolda Namyślaka w sprawie przejęcia przez gminę Nowa Wieś
Lęborska części linii kolejowej nr 230 na trasie Wejherowo-Garczegorze,
stanowiącej własność PKP SA - do ministra infrastruktury (1927),

92) posła Andrzeja Grzyba w sprawie wzruszenia decyzji administracyjnej


- do ministra infrastruktury (1928),

93) posła Bronisława Dutki w sprawie budowy linii kolejowej


Podłęże-Piekiełko Muszyna/Zakopane - do ministra infrastruktury (1929),

94) poseł Krystyny Grabickiej w sprawie planów prywatyzacyjnych Ministra


Skarbu Państwa wobec spółki Kopalnia Surowców Mineralnych Kosmin
sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - do ministra skarbu państwa (1930),

95) posła Ireneusza Rasia w sprawie nowelizacji ustawy o finansowaniu


infrastruktury transportu lądowego - do ministra infrastruktury (1931),

96) poseł Marzeny Doroty Wróbel w sprawie planów powołania ośrodków


metropolitalnych - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (1932),

97) poseł Marzeny Doroty Wróbel w sprawie planów przebiegu drogi


ekspresowej S12 - do ministra infrastruktury (1933),

98) posła Tadeusza Naguszewskiego w sprawie nowelizacji przepisów ustawy


o podatku od towarów i usług tak, aby prawo do korekty podatku
przysługiwało również, gdy nieściągalność wierzytelności została
uprawdopodobniona - do ministra finansów (1934),

99) posła Wiesława Wody w sprawie problemu rozdysponowania środków na


dopłaty do kredytów preferencyjnych - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi
(1935),
- 89 -

100) posła Józefa Piotra Klima w sprawie ustawowej definicji dzieci


niepełnosprawnych i pomocy dla nich - do ministra pracy i polityki
społecznej (1936),

101) posła Mirona Sycza w sprawie przesłanek zatrzymania transportu oleju


bazowego przez Urząd Celny w Suwałkach i Olsztynie oraz zgodności
podjętych decyzji z regulacjami unijnymi - do ministra finansów (1937),

102) posła Mirona Sycza w sprawie dokonania przez Prokuraturę Krajową


analizy rzeczowości i prawidłowości decyzji podjętych przez urząd celny
oraz prokuraturę w przedmiocie toczącego się postępowania wobec
Petroecco JV Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie - do ministra
sprawiedliwości (1938),

103) posła Mirona Sycza w sprawie naruszenia procedury zasadniczej Izby


Celnej PZ-OC-43/2005 poboru próbek przez Prokuraturę Rejonową
w Suwałkach przy udziale funkcjonariuszy Urzędu Celnego w Suwałkach
w postępowaniu wobec spółki Petroecco JV Sp. z o.o. - do ministra
sprawiedliwości (1939),

104) posła Jana Kochanowskiego w sprawie wznowienia prac nad projektem


ustawy dotyczącej zadośćuczynienia dla młodych ofiar II wojny światowej
- do ministra pracy i polityki społecznej (1940),

105) posła Jana Kochanowskiego w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego


mieszkań dysponowanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową
- do ministra obrony narodowej (1941),

106) posła Marka Balickiego w sprawie możliwości pozytywnego rozwiązania


protestu pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu
- do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (1942),

107) posła Marka Balickiego w sprawie niskiego poziomu wynagrodzeń


pracowników Inspekcji Handlowej - do prezesa Rady Ministrów (1943),

108) posła Mirosława Koźlakiewicza w sprawie możliwości dalszego


funkcjonowania Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego w Płocku przy
ul. Sienkiewicza 22 - do ministra skarbu państwa (1944).

Zapytania te - zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu - zostały


przekazane adresatom.
- 90 -

Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi:

1) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Krzysztofa


Gadowskiego w sprawie likwidacji wiaduktu drogowego w Skrzeszowie
nad zlikwidowaną linią kolejową byłej KWK 1 Maja (691),

2) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Michała Wojtkiewicza
w sprawie możliwości utworzenia filii Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny
Pracy w Tarnowie (758),

3) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Agnieszki
Kozłowskiej-Rajewicz i Macieja Orzechowskiego w sprawie stosowania
w Wielkopolsce zakazu łączenia procedur medycznych wykonywanych na
oddziałach zabiegowych z procedurami wykonywanymi na oddziałach
anestezjologii i intensywnej terapii (1095),

4) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii


Elżbiety Orłowskiej - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Grzegorza Karpińskiego w sprawie możliwości zapewnienia strefy wokół
Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia (1119),

5) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła


Sławomira Piechoty w sprawie sposobu zapewnienia nauki, opieki oraz
rehabilitacji osobie niepełnosprawnej, zamieszkałej w Jastrzębiu Zdrój
(1365),

6) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Marka Matuszewskiego
w sprawie budowy autostrady na odcinku Nowe Marzy-Toruń (1454),

7) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Józefa Piotra Klima
w sprawie rekompensat za przekazanie gospodarstwa rolnego (1457),

8) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Piotra Stachańczyka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura
Górskiego w sprawie stosowania przepisów układu z Schengen (1497),
- 91 -

9) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Jolanty Szymanek-Deresz
w sprawie wpływu inwestycji "Wiadukt nad rondem im. Wojska Polskiego
w ciągu drogi krajowej nr 62" na budowę północnej obwodnicy Płocka
(1505),

10) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jerzego Budnika w sprawie
zakresu modernizacji na drodze nr 6 (1519),

11) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Bublewicz
w sprawie braku odpowiednio wykwalifikowanych kadr w dziedzinie
ekonomiki leków (1533),

12) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Jana Kulasa


w sprawie pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorstw (1538),

13) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Janusza


Cichonia w sprawie prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych
dotyczących recyklingu i prowadzenia konsultacji wśród środowisk
gospodarczych w tym przedmiocie (1545),

14) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na zapytanie posła


Wojciecha Ziemniaka w sprawie realizacji programów: "Budowa
wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci
i młodzieży", "Blisko boisko" oraz "Moje boisko - Orlik 2012" (1558),

15) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie
modernizacji drogi krajowej nr 94 w Olkuszu łączącej Kraków ze Śląskiem,
planowanej na rok rozpoczęcia Euro 2012 (1574),

16) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Piotra


Krzywickiego w sprawie likwidacji Cukrowni Leśmierz SA (1582),

17) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Jana


Widackiego w sprawie użycia przez Prokuraturę i cywilne służby specjalne
wojskowych śmigłowców w dniu 13 lipca 2007 r. (1587),

18) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na zapytanie


poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie doktoratów uzyskanych na
Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
w latach 2005-2007 (1596),
- 92 -

19) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Aleksandra


Marka Szczygły w sprawie zwolnień kadry kierowniczej i pracowników
w Agencji Mienia Wojskowego (1601),

20) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana
Ołdakowskiego w sprawie programów wspierania działalności kulturalnej
w Polsce (1608),

21) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Waldemara Wrony
w sprawie dopuszczenia do sprzedaży leku Talidomid (1614),

22) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie poseł Elżbiety Witek


w sprawie zagrożenia polskiego kamieniarstwa i górnictwa surowców
skalnych, w związku ze wzrostem importu wyrobów granitowych
z Chińskiej Republiki Ludowej (1618),

23) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na zapytanie
poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie prowadzenia przez Uniwersytet
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy naboru na kierunek informatyka
(1620),

24) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tadeusza Rossa w sprawie
sytuacji jednoosobowej spółki Skarbu Państwa "Polskie Nagrania" sp. z o.o.
(1624),

25) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Kempy w sprawie
nowelizacji art. 32 g ustawy o zakładach opieki zdrowotnej poprzez
wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy (1629),

26) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Bożeny Kotkowskiej
w sprawie odmowy renegocjacji aneksu do umowy w zakresie
ambulatoryjnej opieki medycznej oraz hospitalizacji pomiędzy Śląskim
Oddziałem Wojewódzkim NFZ a Szpitalem Wojewódzkim
w Bielsku-Białej (1630),

27) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wojciecha Szaramy
w sprawie kontraktów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ
z poradniami diabetologicznymi (1633),
- 93 -

28) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
zapytanie posła Sławomira Nitrasa w sprawie sytuacji powodziowej na
terenie woj. zachodniopomorskiego (1637),

29) zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka - z upoważnienia


ministra - na zapytanie posła Grzegorza Raniewicza w sprawie objęcia
nadzorem śledztwa Prokuratury Rejonowej w Chełmie dotyczącego pobicia
i spalenia taboru samochodowego mieszkańca Dorohuska (1643),

30) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Popiołka
w sprawie przywrócenia na listę trzech projektów indywidualnych dla
Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" na lata 2007-2013
(1644),

31) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na zapytanie posła


Marka Wojtkowskiego w sprawie niskiego tempa wypłat z tytułu płatności
obszarowych dla rolników (1650),

32) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora


Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na
zapytanie posła Zbigniewa Konwińskiego w sprawie budowy stacji bazowej
telefonii komórkowej "Bydlino 2" w miejscowości Machowino
w woj. pomorskim (1651),

33) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Tadeusza Arkita
i Jarosława Gowina w sprawie wyjaśnienia decyzji dotyczącej przydziału
uprawnień emisyjnych dwutlenku węgla dla GiGa sp. z o.o. (1652),

34) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie poseł Izabelli


Sierakowskiej w sprawie konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo
Skarbu Państwa w spółkach Skarbu Państwa, na przykładzie Huty Stalowa
Wola SA (1654),

35) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Janusza Palikota w sprawie
braku możliwości wyegzekwowania od ministra budownictwa
w V. kadencji Sejmu RP wyjaśnień dotyczących udostępnienia informacji
publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej,
w związku z przyczynami rozwiązania problemu własności
w spółdzielniach budowlano-mieszkaniowych w latach 1974-1994 drogą
rozporządzenia Rady Ministrów (1655),
- 94 -

36) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wiesława Wody w sprawie
problemu legalizacji produkcji śliwowicy łąckiej (1656),

37) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusława


Nadolnika na zapytanie poseł Jolanty Szymanek-Deresz w sprawie
możliwości sfinansowania inwestycji Sala Gimnastyczna w Rogozinie
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (1657),

38) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Jadwigi Zakrzewskiej
w sprawie uregulowania kwestii własnościowych dotyczących drogi
w miejscowości Goławice Pierwsze w woj. mazowieckim (1659),

39) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka na zapytanie posła Romualda Ajchlera w sprawie
rozpatrywania wniosków o świadczenie rentowe przez lekarzy orzeczników
KRUS (1660),

40) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Stanisława Lamczyka
w sprawie kolejowego zaplecza technicznego znajdującego się
w Chojnicach (1663),

41) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Grzegorza Raniewicza w sprawie zintensyfikowania działań
dochodzeniowych dotyczących celowych podpaleń taboru samochodowego
będącego własnością mieszkańca Dorohuska (1664),

42) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza


Plocke - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Mirosława
Maliszewskiego w sprawie podziału i sprzedaży kilku działek położonych
w siedlisku wsi Stamirowice w gminie Mogielnica w powiecie grójeckim
(1666),

43) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy
w sprawie spłaty przez spółdzielców odsetek od kredytów mieszkaniowych
(1667),

44) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Krzysztofa


Michałkiewicza w sprawie sytuacji w Hucie Stalowa Wola SA (1668),
- 95 -

45) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie zmian w KRUS na
Pomorzu, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu sztumskiego (1670),

46) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Małgorzaty
Sadurskiej w sprawie zabytków Końskowoli w woj. lubelskim i środków
na ich renowacje i rewitalizacje (1672),

47) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Witolda Drożdża - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł
Małgorzaty Sadurskiej w sprawie przywrócenia biura paszportowego
w Puławach (1673),

48) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki


Chłoń-Domińczak - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tomasza
Piotra Nowaka w sprawie kosztów obsługi Otwartych Funduszy
Emerytalnych, jakie ponoszą przyszli emeryci (1676),

49) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Andrzeja Nowakowskiego
w sprawie budowy obwodnicy północnej miasta Płocka (1678),

50) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Hanny Jahns


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Adama Krupy w sprawie
niezgodności ustawy Prawo ochrony środowiska z dyrektywą unijną (1679),

51) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posłów Tomasza


Głogowskiego i Krzysztofa Gadowskiego w sprawie zwiększenia liczby
połączeń lotniczych na trasie Katowice-Warszawa (1680),

52) Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzeja Jagusiewicza


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa Konwińskiego
w sprawie importu do kraju niesortowanej odzieży używanej (1681),

53) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Zbigniewa Sosnowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Aleksandra Marka Szczygły w sprawie odwołania warmińsko-mazurskiego
komendanta Państwowej Straży Pożarnej (1682),

54) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny Sobeckiej w sprawie
budowy autostrady A1 (1683),
- 96 -

55) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka na zapytanie poseł Anny


Sobeckiej w sprawie terminu oddania do użytku odcinka autostrady A1
między Toruniem a Grudziądzem (1684),

56) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny
Sobeckiej w sprawie sytuacji płacowej pracowników Urzędu Ochrony
Zabytków (1685),

57) ministra środowiska Macieja Nowickiego na zapytanie poseł Anny


Sobeckiej w sprawie wstrzymania dotacji przyznanej na inwestycje
geotermalne dla Fundacji "Lux Veritatis" w Toruniu przez Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1686),

58) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła Jana
Kochanowskiego w sprawie nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne
orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz
niepodległego bytu Państwa Polskiego (1687),

59) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Zbigniewa Sosnowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Adama Lipińskiego w sprawie planów resortu dotyczących regulacji
działalności Państwowej Straży Pożarnej (1688),

60) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jarosława Jagiełły
w sprawie zmiany projektu dyrektywy Solvency II (1689),

61) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Marka
Polaka i Pawła Kowala w sprawie odtworzenia zabytkowego dworu we wsi
Dąbrówka (1690),

62) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Grzegorza Tobiszowskiego
w sprawie oznakowania drogi krajowej S1 łączącej Cieszyn-Bielsko
Białą-Katowice (1694),

63) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka


Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Grzegorza
Tobiszowskiego w sprawie koncesji na wydobycie węgla w KWK
Dębieńsko (1695),
- 97 -

64) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Marii Nowak w sprawie
wyłączenia budowy Drogowej Trasy Średnicowej z inwestycji rządowych
(1696),

65) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana
Filipa Libickiego w sprawie problemów finansowych wielkopolskiej Policji
(1697),

66) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana
Filipa Libickiego w sprawie problemów wielkopolskiej Policji, związanych
z uzbrojeniem oraz transportem (1698),

67) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana
Filipa Libickiego w sprawie problemów kadrowych wielkopolskiej Policji
(1699),

68) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Czesława Hoca w sprawie
zasadności uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla określonego obszaru w mieście Świdwin,
z uzasadnionym podejrzeniem naruszenia prawa własności, polegającym na
istotnej zmianie przekształcenia gruntów bez wiedzy i zgody właściciela
(1701),

69) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Małgorzaty Sadurskiej
w sprawie finansowania przez NFZ tzw. nadwykonań wypracowanych
w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach
(1702),

70) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Bublewicz oraz
grupy posłów w sprawie zwiększenia nakładów finansowych z budżetu
państwa na remonty dróg powiatowych (1703),

71) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na zapytanie poseł


Beaty Bublewicz oraz grupy posłów w sprawie przygotowań do realizacji
projektu "Orlik 2012" (1704),
- 98 -

72) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Tadeusza Arkita i Jacka
Krupy w sprawie możliwości realizacji węzła "Rudno-Grojec" na
autostradzie A4 (1705),

73) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra


Żuchowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Sławomira
Neumanna w sprawie waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi
szkoły muzycznej I. stopnia w Starogardzie Gdańskim w latach 2006-2008
(1706),

74) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura Górskiego
w sprawie upolitycznienia egzaminu maturalnego z wiedzy
o społeczeństwie (1707),

75) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła


Andrzeja Pałysa w sprawie zagwarantowania uprawnień do emerytur
pracownikom zatrudnionym przy bezpośredniej produkcji w kopalniach
odkrywkowych wydobywających piaskowce kwarcytowe (1708),

76) zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka - z upoważnienia


ministra - na zapytanie posłów Jolanty Szczypińskiej i Zbigniewa Kozaka
w sprawie przesłanek odmowy wszczęcia przez Prokuraturę Rejonową
w Kartuzach dochodzenia dotyczącego przywłaszczenia zabytkowej tablicy
pamiątkowej z pomnika por. Józefa Dambka na szkodę Stowarzyszenia
"Gryf Pomorski" (1709),

77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura


Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny Paluch
w sprawie rozbudowy bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Rolniczych
w Nowym Targu (1710),

78) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie poseł Ewy Malik


w sprawie niepokojących doniesień prasowych dotyczących planów
Zarządu Kompanii Węglowej SA sprzedaży złóż węgla koksowego (1711),

79) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie poseł Ewy Malik


w sprawie realizacji "Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego
w Polsce w latach 2007-2015" (1712),

80) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Hanny Jahns


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura Dunina w sprawie
wdrażania i finansowania regionalnych programów operacyjnych na lata
2007-2013 (1714),
- 99 -

81) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Małeckiej-Libery
w sprawie wdrożenia do krajowego porządku prawnego postanowień
dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1716),

82) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Lipca
w sprawie udzielenia rządowego wsparcia dla budowy regionalnego portu
lotniczego Kielce w Obicach (1717),

83) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Kamińskiego
w sprawie budowy lotniska w Suwałkach (1718),

84) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - z upoważnienia prezesa Rady


Ministrów - na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie działalności Polskiej
Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (1719),

85) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Marka
Biernackiego w sprawie likwidacji istniejących komisariatów Policji
w dzielnicach Gdańsk Stogi i Gdańsk-Nowy Port w ramach planowanej
wewnętrznej reorganizacji gdańskiej Policji (1720),

86) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła
Wojciecha Wilka w sprawie planów remontu budynków komend
powiatowych Policji na Lubelszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem
komend w Kraśniku, Janowie Lubelskim i Opolu Lubelskim (1721),

87) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji


Zbigniewa Sosnowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł
Beaty Bublewicz oraz grupy posłów w sprawie kryteriów przydziału
środków finansowych na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej
(1722),

88) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Burego s. Józefa
w sprawie urządzeń do termicznego unieszkodliwiania odpadów
znajdujących się w magazynach Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy
SA (1723),
- 100 -

89) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na zapytanie posła


Adama Krupy w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych
z UE przez Zespół Szkół Rolniczych - Centrum Kształcenia Ustawicznego
im. Władysława Szafera w Głubczycach (1724),

90) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny Sobeckiej w sprawie
prawidłowości postępowania z udziałem Witolda Tomczaka posła
do Parlamentu Europejskiego, toczącego się przez Sądem Rejonowym
w Ostrowie Wielkopolskim (1725),

91) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jarosława


Pawłowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Moniki
Wielichowskiej i Jakuba Szulca w sprawie dofinansowania projektu
"Noworudzki Park Przemysłowy - I etap realizacji" (1726),

92) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Moniki Wielichowskiej
i Jakuba Szulca w sprawie stanowiska w przedmiocie przekazania
samorządowi powiatowemu do prowadzenia SP ZOZ SCM w Polanicy
Zdroju, dla którego Minister Zdrowia jest organem założycielskim (1727),

93) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa


Marciniaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Agnieszki
Kozłowskiej-Rajewicz oraz grupy posłów w sprawie finansowania
i organizowania innych form wychowania przedszkolnego (1728),

94) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tomasza
Głogowskiego w sprawie wniosku Stowarzyszenia Miłośników Ziemi
Tarnogórskiej o wpisanie podziemi Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni
"Czarnego Pstrąga" w Tarnowskich Górach na Listę Światowego
Dziedzictwa Kulturowego (1729),

95) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie posła


Adama Krupy w sprawie wstrzymania naboru wniosków do regionalnych
programów operacyjnych na lata 2007-2013 (1730),

96) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła


Jarosława Rusieckiego w sprawie obowiązujących zasad przyznania
wdowom prawa do renty rodzinnej (1731),
- 101 -

97) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Czesława Hoca w sprawie
opieszałości ministra edukacji narodowej w wydawaniu gminom umów
przekazania gimbusów, wskutek czego nie mogą być wykorzystywane
do transportu dzieci (1732),

98) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Adama Lipińskiego
w sprawie działań resortu dotyczących represji politycznych na Białorusi
(1733),

99) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Adama Lipińskiego
w sprawie działań MSZ w przedmiocie antypolskich wydarzeń na Litwie
(1734),

100) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa


Marciniaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura
Górskiego w sprawie nakłaniania uczniów przez nauczycieli do rezygnacji
z egzaminu maturalnego (1736),

101) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła Wojciecha
Szaramy w sprawie wyłączenia budowy Drogowej Trasy Średnicowej
z kluczowych inwestycji rządowych (1737),

102) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny Bańkowskiej
w sprawie planowanej na dzień 27 maja 2008 r. akcji strajkowej nauczycieli
(1739),

103) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana


Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Stanisławy
Prządki w sprawie ruchu przygranicznego na wschodniej granicy Polski
(1740),

104) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie posła


Artura Dunina w sprawie zagrożeń wynikających z braku zgodności
polskiego prawa z unijnymi dyrektywami w dziedzinie ochrony środowiska
(1741),

105) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Pawła Kowala w sprawie
inicjatywy radnych miasta Jordanowa w woj. małopolskim dotyczącej
wyprofilowania skarpy prawobrzeżnej rzeki Skawy (1742),
- 102 -

106) Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzeja Jagusiewicza


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura Ostrowskiego
w sprawie szkodliwej działalności "Eko-Regeneration" Sp. z o.o.
przetwarzającej w Piotrkowie Trybunalskim odpady z tworzyw sztucznych
(1745),

107) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Iwony Guzowskiej
w sprawie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska (1746),

108) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Pawła Arndta w sprawie
wzrostu podatku VAT na obuwie dziecięce (1747),

109) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Krystyny Łybackiej
w sprawie dostępności do leków stosowanych w leczeniu chorób
reumatycznych (1748),

110) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie poseł


Krystyny Łybackiej w sprawie projektu ustawy o małoletnich ofiarach
wojny (1749),

111) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Józefa Piotra Klima
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (1750),

112) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie poseł Anny
Bańkowskiej w sprawie nowelizacji przepisów w zakresie prawa
do wcześniejszych emerytur (1753),

113) zastępcy prokuratora generalnego Jerzego Szymańskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Widackiego
w sprawie działań prokuratury w zakresie rzekomego fałszowania
dowodów w śledztwie (1754),

114) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na
zapytanie posła Jana Widackiego w sprawie danych dotyczących wykroczeń
(1755),

115) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła


Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w sprawie odstąpienia od zamiaru
likwidacji w Gostyniu siedziby Inspektoratu ZUS i utworzenia w jego
miejsce Biura Terenowego (1756),
- 103 -

116) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Ryszarda


Zbrzyznego w sprawie prywatyzacji Spółki GAMBIT Lubawka Sp. z o.o.
(1757),

117) zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka - z upoważnienia


ministra - na zapytanie posła Tomasza Głogowskiego w sprawie decyzji
Prokuratury Rejonowej Warszawa - Mokotów dotyczącej umorzenia
dochodzenia w sprawie sfałszowania protokołu z posiedzenia Zarządu
Polskiego Radia (1758),

118) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie posła


Ireneusza Rasia w sprawie dokumentu Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia 2007-2013 (1760),

119) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych


i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na
zapytanie posła Arkadiusza Mularczyka oraz grupy posłów w sprawie
uchybień i nieprawidłowości w postępowaniu dotyczącym porwania
i zabójstwa Krzysztofa Olewnika (1761),

120) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Mieczysława


Marcina Łuczaka w sprawie powstającego w Telewizji Polskiej SA
projektu przewidującego utworzenie sześciu oddziałów makroregionalnych
i oddzielenie ich od kanału informacyjnego TVP Info (1762),

121) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Mieczysława Marcina
Łuczaka w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 45 na odcinku
Wieluń-Gaszyn-Kadłub (1763),

122) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła


Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie nielegalnego stosowania
podsłuchów przez funkcjonariuszy oddziału elbląskiego Żandarmerii
Wojskowej w 2006 r. i 2007 r. (1764),

123) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na zapytanie poseł


Moniki Wielichowskiej w sprawie inwestycji pn: "Budowa
wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci
i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie" (1766),

124) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Zbigniewa


Girzyńskiego w sprawie wypłaty rekompensaty z tytułu pozostawienia
nieruchomości poza obecnymi granicami Polski (1770),
- 104 -

125) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego
w sprawie zasad sprawowania mandatu radnego miejskiego przez
nauczycieli w trakcie korzystania przez nich z urlopu na poratowanie
zdrowia (1773),

126) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tadeusza Tomaszewskiego
w sprawie ponoszenia kosztów sieci kanalizacyjnej łączącej magistralę
z granicą prywatnej działki (1775),

127) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy
w sprawie projektu ustawy o Straży Kolejowej (1777),

128) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki


Chłoń-Domińczak - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów
Tadeusza Arkita i Witolda Kochana w sprawie świadczenia pieniężnego
w formie dodatku do emerytury dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 oraz
ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych nad przedmiotową zmianą
(1779),

129) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Stanisława Rydzonia
w sprawie budowy obwodnicy miejscowości Łapczyca w ciągu drogi
krajowej E4 (1798),

130) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jacka Tomczaka w sprawie
zmian w prawie podatkowym mających na celu niepobieranie podatku
od nagród, które przynoszą Polsce prestiż (1812),

131) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jacka Tomczaka w sprawie
opóźnień w programie unijnym "Infrastruktura i środowisko" (1813),

132) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura Dunina w sprawie
planowanych zmian w szkolnictwie (1822),

133) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tadeusza Cymańskiego
w sprawie obciążenia podatkiem VAT Wspólnoty Mieszkaniowej
Nieruchomości przy ulicy Sienkiewicza 35 w Malborku (1828),
- 105 -

134) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wiesława Janczyka
w sprawie podjęcia działań i udzielenia pomocy finansowej ze środków
Ministerstwa Edukacji Narodowej lub innych źródeł dla gminy Laskowa
w powiecie limanowskim na rozbudowę szkoły podstawowej w Laskowej
(1829),

135) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas


- z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie
odwołania Małopolskiego Kuratora Oświaty (1831).

Odpowiedzi te - zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu - zostały


przekazane posłom.

Informuję również, że w regulaminowym terminie nie wpłynęły


odpowiedzi na następujące zapytania:

1) posła Jana Filipa Libickiego w sprawie problemów płacowych


w wielkopolskiej Policji - od ministra spraw wewnętrznych i administracji
(1700) - 18 dni,

2) posła Jana Religi w sprawie negocjacji wcześniejszych emerytur


pomostowych dla pracowników zatrudnionych w warunkach uciążliwych
oraz grupy zawodowej rencistów socjalnych - od ministra pracy i polityki
społecznej (1751) - 6 dni.

Warszawa, 26 czerwca 2008 r.

MARSZAŁEK SEJMU

(-) Bronisław Komorowski

Tłoczono z polecenia Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej


- 106 -