Druk nr 648 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Informacja Marszałka Sejmu o wpływie interpelacji i zapytań poselskich oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania I INTERPELACJE Informuję, że wpłynęły następujące interpelacje:

1) posła Krzysztofa Putry w sprawie ograniczonych kontaktów przygranicznych obywateli polskich z obywatelami Republik Białorusi, Ukrainy i Rosji od momentu wstąpienia Polski do strefy Schengen - do prezesa Rady Ministrów - ponowna (1834), 2) posła Krzysztofa Putry w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej - do ministra sportu i turystyki - ponowna (2736), 3) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie sposobu naliczania odsetek przejściowo wykupionych ze środków budżetu państwa oraz aktów normatywnych i przepisów, w oparciu o które dokonywano obliczania ich w przeszłości i obecnie - do ministra infrastruktury - ponowna (2940), 4) poseł Zdzisławy Janowskiej w sprawie przeciągającego się z winy urzędników resortu zwrotu nieruchomości Izbie Rzemieślniczej w Łodzi - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3482), 5) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie terminu ubiegania się o członkostwo i prawo lokatorskie do lokalu przez osoby bliskie - do ministra infrastruktury (3483),

-26) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie niemożliwości odliczenia ulgi na dzieci osobom o niskich dochodach lub niepłacącym podatku dochodowego (bezrobotni, rolnicy) - do ministra finansów (3484), 7) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie interpretacji dochodów wolnych od podatku lub w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku - do ministra finansów (3485), 8) posła Witolda Namyślaka w sprawie możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji w małych firmach transportowych opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych - do ministra finansów (3486), 9) posła Witolda Namyślaka w sprawie podziału środków finansowych w ramach priorytetów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w naborach 2005 oraz 2007 - do ministra rozwoju regionalnego (3487), 10) posłów Hanny Zdanowskiej i Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego od sprzedaży oleju opałowego - do ministra finansów (3488), 11) poseł Katarzyny Matusik-Lipiec w sprawie pogarszającego się stanu świadczenia usług wykonywanych przez p.p.u.p. Poczta Polska - do ministra infrastruktury (3489), 12) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze - do ministra środowiska (3490), 13) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie przygotowywanych zmian dotyczących przebiegu trasy Via Baltica - do prezesa Rady Ministrów (3491), 14) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie wykluczenia Białegostoku jako potencjalnego obszaru metropolitalnego - do prezesa Rady Ministrów (3492), 15) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie przepisów dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz możliwości wsparcia z Funduszu Pracy działalności rolniczej - do ministra pracy i polityki społecznej (3493), 16) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie przepisów dotyczących finansowania przez gminy modernizacji oświetlenia ulicznego - do ministra finansów (3494),

-317) posła Włodzimierza Kuli w sprawie torebek foliowych - do ministra środowiska (3495), 18) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie leczenia chorych na hemofilię - do ministra zdrowia (3496), 19) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa za wykup przedwojennych obligacji - do ministra finansów (3497), 20) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie stosowania niektórych postanowień umowy między Polską a Wietnamem o przekazywaniu i przyjmowaniu obywateli - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3498), 21) posła Tomasza Lenza w sprawie zewnętrznego systemu oceniania - do ministra edukacji narodowej (3499), 22) posła Jana Kulasa w sprawie rozwoju przemysłu farmaceutycznego w Polsce - do ministra zdrowia (3500), 23) posła Stanisława Wziątka w sprawie - do ministra infrastruktury (3501), ochrony brzegów morskich

24) posła Stanisława Wziątka w sprawie współpracy jednostek samorządu terytorialnego z Agencją Nieruchomości Rolnych na przykładzie gminy Czaplinek - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3502), 25) posła Andrzeja Grzyba w sprawie przygotowania operatorów dystrybucji na rynku energii elektrycznej do świadczenia usług zapewniających równoprawne traktowanie podmiotów kupujących energię na zliberalizowanym rynku - do ministra gospodarki (3503), 26) posła Andrzeja Grzyba w sprawie równego dostępu odbiorców - gospodarstw domowych do energii elektrycznej i gazu - do ministra gospodarki (3504), 27) posła Stanisława Szweda w sprawie zmiany ustawy o rzemiośle oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom - do ministra pracy i polityki społecznej (3505), 28) posła Stanisława Szweda w sprawie zmiany zasad waloryzacji emerytur i rent obowiązujących na mocy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - do ministra pracy i polityki społecznej (3506),

-429) posła Marka Biernackiego w sprawie uznania na mocy ustawy gier komputerowych za dyscyplinę sportową i wpisania ich do wykazu dyscyplin sportowych - do ministra sportu i turystyki (3507), 30) posła Wojciecha Żukowskiego w sprawie możliwości zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego w zakresie wprowadzenia okresów przejściowych - do ministra gospodarki (3508), 31) posła Mariusza Kamińskiego w sprawie źródeł finansowania wizyty Prezesa Rady Ministrów na Podkarpaciu - do prezesa Rady Ministrów (3509), 32) posła Andrzeja Adamczyka w sprawie przeprowadzenia losowania grup finałowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 w Krakowie - do prezesa Rady Ministrów (3510), 33) poseł Beaty Mazurek w sprawie zapowiadanej przez Ministerstwo Zdrowia ustawy o niektórych zawodach medycznych w aspekcie wykonywania zawodu technika farmaceutycznego - do ministra zdrowia (3511), 34) poseł Izabeli Leszczyny w sprawie problemów związanych z szacowaniem szkód łowieckich i ustalaniem odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych - do ministra środowiska (3512), 35) poseł Izabeli Leszczyny w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowej i obowiązujących regulacji prawnych normujących tę kwestię - do ministra infrastruktury (3513), 36) poseł Izabeli Leszczyny w sprawie problemów związanych ze zmianami w przepisach prawa, regulujących awans zawodowy nauczycieli - do ministra edukacji narodowej (3514), 37) posła Zdzisława Czuchy w sprawie propozycji zmian w zakresie upowszechniania dostępu do działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3515), 38) posłów Mariusza Kamińskiego i Mariusza Błaszczaka w sprawie kosztów funkcjonowania urzędu pełnomocnika rządu ds. zwalczania korupcji minister Julii Pitery i jej dotychczasowych dokonań - do prezesa Rady Ministrów (3516), 39) posła Adama Krzyśków w sprawie państwowego ratownictwa medycznego - do ministra zdrowia (3517),

-540) posła Jerzego Polaczka w sprawie zapewnienia finansowania Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice - do prezesa Rady Ministrów (3518), 41) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie opłaty za aplikację adwokacką - do ministra sprawiedliwości (3519), 42) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie wpisania w indykatywnym planie inwestycyjnym Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" inwestycji na drogach krajowych nr 78 i 79 na odcinkach przebiegających przez teren woj. świętokrzyskiego - do prezesa Rady Ministrów (3520), 43) posła Marka Balickiego w sprawie występowania w roku bieżącym znacznych opóźnień w płatnościach przez NFZ na rzecz świadczeniodawców, w szczególności szpitali psychiatrycznych, za świadczenia opieki zdrowotnej udzielone osobom nie ubezpieczonym oraz odmowy zapłacenia odsetek za opóźnioną o kilka miesięcy płatność za leczenie tych osób w roku ubiegłym - do ministra zdrowia (3521), 44) posła Krzysztofa Putry w sprawie ocen oddziaływania na środowisko dla projektów finansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych - do prezesa Rady Ministrów (3522), 45) posła Krzysztofa Putry w sprawie emerytur - do ministra pracy i polityki społecznej (3523), 46) poseł Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie sytuacji związanej z podziałem szpitali na trzy poziomy referencyjności (kompetencji) we wschodniej części woj. podkarpackiego - do ministra zdrowia (3524), 47) posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie agroenergetyki w Polsce - do ministra gospodarki (3525), 48) posła Jacka Pilcha w sprawie potrzeby uregulowania prawnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie - do ministra pracy i polityki społecznej (3526), 49) posła Jacka Pilcha w sprawie potrzeby finansowania opieki pielęgniarskiej, psychologicznej oraz rehabilitacyjnej w domach pomocy społecznej - do ministra pracy i polityki społecznej (3527), 50) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie sytuacji młodych małżeństw - do prezesa Rady Ministrów (3528),

-651) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie nierównego traktowania osób prowadzących własną działalność gospodarczą - do ministra pracy i polityki społecznej (3529), 52) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie zasad nabywania prawa do zasiłku rodzinnego - do ministra pracy i polityki społecznej (3530), 53) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie ulgowych przejazdów koleją dla dzieci i młodzieży z innych państw, szczególnie dla dzieci obywateli polskich na stałe przebywających za granicą - do ministra infrastruktury (3531), 54) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie wykorzystywania przez Polskę odnawialnych źródeł energii oraz planów budowy elektrowni nuklearnej - do ministra gospodarki (3532), 55) poseł Barbary Marianowskiej w sprawie dyskryminacji osób, które utraciły prawo do wcześniejszych emerytur - do ministra pracy i polityki społecznej (3533), 56) poseł Lidii Staroń w sprawie wpisywania na listę radców prawnych osób legitymujących się zdanym prawniczym egzaminem zawodowym, w tym m.in. egzaminem prokuratorskim - do ministra sprawiedliwości (3534), 57) poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie polityki cenowej państwa w zakresie rynku leków w Polsce - do prezesa Rady Ministrów (3535), 58) posła Marka Borowskiego w sprawie zakończenia prac nad nowymi rozwiązaniami prawnymi regulującymi skuteczną realizację prawa rozwiedzionych rodziców do kontaktu z dzieckiem - do ministra sprawiedliwości (3536), 59) posła Norberta Raby w sprawie Programu "Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" 2008 w związku z działaniem "Odnowa i rozwój wsi" - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3537), 60) posła Norberta Raby w sprawie nabycia na własność nieruchomości - działek gruntowych otrzymanych w użytkowanie na terenach wiejskich gdzie szkoły zostały zlikwidowane - do ministra edukacji narodowej (3538), 61) posłów Arkadiusza Czartoryskiego i Henryka Kowalczyka w sprawie planowanego przebiegu trasy "Via Baltica" - do prezesa Rady Ministrów (3539),

-762) posła Karola Karskiego w sprawie art. 55 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej - do prezesa Rady Ministrów (3540), 63) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie zapewnienia profilaktycznej opieki medycznej osobom pracującym przy usuwaniu azbestu - do ministra pracy i polityki społecznej (3541), 64) poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie poprawy sytuacji organizacyjnej i finansowej pracowników urzędów konserwatorskich - do prezesa Rady Ministrów (3542), 65) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - do ministra pracy i polityki społecznej (3543), 66) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - do ministra sprawiedliwości (3544), 67) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie sytuacji zawodowej osób kończących aplikację sądową - do ministra sprawiedliwości (3545), 68) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie sytuacji w polskim więziennictwie - do ministra sprawiedliwości (3546), 69) poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie zmiany delegacji ustawowej zawartej w art. 53 b ust. 6 ustawy o cudzoziemcach - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3547), 70) posła Witolda Pahla w sprawie art. 1 ust. 3 a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym - do ministra infrastruktury (3548), 71) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie możliwości korzystania z ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci - do ministra pracy i polityki społecznej (3549), 72) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie braku środków na wypłaty odszkodowań dla ofiar PRL - do ministra finansów (3550), 73) posła Adama Wykręta w sprawie wyłączenia zawodów kucharz i kucharz małej gastronomii z działalności gospodarczej, która zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o rzemiośle nie jest zaliczana do działalności rzemieślniczej - do ministra gospodarki (3551),

-874) posła Adama Wykręta w sprawie konieczności usprawnienia obsługi podatników w zakresie kontroli planowanych i przeprowadzanych przez urzędy skarbowe - do ministra finansów (3552), 75) posła Adama Wykręta w sprawie konieczności usprawnienia obsługi podatników w zakresie zaświadczeń wydawanych przez urzędy skarbowe - do ministra finansów (3553), 76) posła Arkadego Fiedlera w sprawie ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (3554), 77) posłów Macieja Orzechowskiego, Marka Zielińskiego i Joanny Skrzydlewskiej w sprawie przyspieszenia prac nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej - do ministra skarbu państwa (3555), 78) posłów Macieja Orzechowskiego, Marka Zielińskiego i Damiana Raczkowskiego w sprawie przyznania prawa zamieszkania w lokalu mieszkalnym w trybie art. 29 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP - do ministra obrony narodowej (3556), 79) posła Piotra Stanke w sprawie uprawnień straży gminnych (miejskich) do korzystania z urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierujących pojazdami - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3557), 80) posłów Marka Polaka i Michała Wojtkiewicza w sprawie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do rekompensat z tytułu reprywatyzacji - do ministra skarbu państwa (3558), 81) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie opóźnień w budowie odcinka Świecko-Nowy Tomyśl oraz wyników badań wadliwej nawierzchni autostrady A2 na odcinku Poznań (Komorniki)-Nowy Tomyśl - do ministra infrastruktury (3559), 82) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie kłopotów z rozstrzygnięciem przetargu, który miał wyłonić wykonawcę odcinka Świerklany-Bełk oraz opóźnień w budowie autostrady A1 na tym odcinku - do ministra infrastruktury (3560), 83) posła Witolda Klepacza w sprawie przyśpieszenia realizacji Programu budownictwa społecznego - do ministra infrastruktury (3561), 84) posła Witolda Klepacza w sprawie bezkolizyjnego przejścia dla pieszych w Siewierzu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 1 - do ministra infrastruktury (3562),

-985) poseł Marii Nowak w sprawie lokalnych ośrodków wsparcia - do ministra sprawiedliwości (3563), 86) poseł Beaty Mazurek w sprawie wyłączenia dodatku pielęgnacyjnego z dochodu będącego podstawą do przyznania dodatku mieszkaniowego - do ministra infrastruktury (3564), 87) poseł Beaty Mazurek w sprawie wyłączenia zasiłku pielęgnacyjnego z dochodu będącego podstawą do przyznania i naliczania wysokości zasiłku stałego - do ministra pracy i polityki społecznej (3565), 88) poseł Beaty Mazurek w sprawie jakości usług medycznych świadczonych w domach pomocy społecznej - do ministra zdrowia (3566), 89) poseł Beaty Mazurek w sprawie uznania lubelskiego obszaru metropolitalnego - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3567), 90) poseł Beaty Mazurek w sprawie funkcjonowania wojewódzkich urzędów ochrony zabytków - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3568), 91) posła Stanisława Szweda w sprawie możliwości zmiany ustawy o ochronie przyrody - do ministra środowiska (3569), 92) poseł Beaty Mazurek w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przeludnienia w zakładach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie - do ministra sprawiedliwości (3570), 93) posła Józefa Rojka w sprawie potrzeby uruchomienia multimedialnych centrów informacji we wszystkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych - do ministra edukacji narodowej (3571), 94) posła Józefa Rojka w sprawie dysproporcji występujących w zakresie zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego - do ministra pracy i polityki społecznej (3572), 95) posła Edwarda Siarki w sprawie konwencji dwustronnej łączącej USA i Polskę w sprawach alimentacyjnych - do ministra spraw zagranicznych (3573), 96) posła Jana Kulasa w sprawie sytuacji i opieki państwa polskiego nad Polakami przebywającymi na terenie RFN - do ministra spraw zagranicznych (3574),

- 10 97) posła Jana Kulasa w sprawie ochrony powodziowej państwa w delcie Wisły podczas zimy - do prezesa Rady Ministrów (3575), 98) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie funkcjonowania rad pracowniczych - do ministra pracy i polityki społecznej (3576), 99) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego publicznej pomocy udzielanej na zatrudnienie osób niepełnosprawnych - do ministra pracy i polityki społecznej (3577), 100) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie zapewnienia profilaktycznej opieki medycznej w odniesieniu do zagrożeń wynikających z prac związanych z usuwaniem azbestu - do ministra pracy i polityki społecznej (3578), 101) posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie odmowy sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokata z urzędu - do ministra sprawiedliwości (3579), 102) posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie podawania przyczyny zgonu w akcie zgonu - do ministra zdrowia (3580), 103) posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie wysokości emerytury w przypadku zniszczenia lub braku indywidualnej dokumentacji płacowej - do ministra pracy i polityki społecznej (3581), 104) posłów Arkadego Fiedlera i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie konieczności przyspieszenia prac legislacyjnych nad zmianą ustawy Prawo o ruchu drogowym w zakresie kierowania pojazdami jednośladowymi - do ministra infrastruktury (3582), 105) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie gruntownej reformy służby konserwatorskiej i poprawy efektywności jej działania w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (3583), 106) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planowanej reformy Narodowego Funduszu Zdrowia - do ministra zdrowia (3584), 107) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planów wprowadzenia sądów elektronicznych - do ministra sprawiedliwości (3585), 108) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planów wycofania polskich wojsk z Iraku - do ministra obrony narodowej (3586),

- 11 109) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie pomocy dla zasłużonych honorowych dawców krwi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej - do ministra zdrowia (3587), 110) posła Tadeusza Motowidły w sprawie braku miejsc w placówkach przedszkolnych - do ministra edukacji narodowej (3588), 111) posła Tadeusza Motowidły w sprawie całorocznego obowiązku jazdy z włączonymi światłami mijania - do ministra infrastruktury (3589), 112) posła Tadeusza Motowidły w sprawie naboru dzieci z alergią pokarmową do placówek przedszkolnych - do ministra edukacji narodowej (3590), 113) posła Pawła Suskiego w sprawie ustalenia procedur umożliwiających skrócenie terminu wypłat zasiłku pogrzebowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych - do ministra pracy i polityki społecznej (3591), 114) posła Romana Kaczora w sprawie braku aktów prawnych regulujących terminologię oraz zasady zawierania tzw. umów franczyzowych - do ministra sprawiedliwości (3592), 115) posła Romana Kaczora w sprawie wymagania przez pracodawców zaświadczeń o niekaralności od osób ubiegających się o pracę i zasad przechowywania tego dokumentu - do ministra pracy i polityki społecznej (3593), 116) poseł Beaty Bublewicz w sprawie barier w ubieganiu się o środki unijne na inwestycje wodno-ściekowe - do ministra rozwoju regionalnego (3594), 117) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie dyskryminowania osób chorych na epilepsję przez pracodawców - do ministra pracy i polityki społecznej (3595), 118) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych dla osób ustanowionych przez sąd opiekunami osób niepełnosprawnych - do ministra pracy i polityki społecznej (3596), 119) posłów Zbigniewa Chmielowca i Kazimierza Moskala w sprawie długiego oczekiwania przez pacjentów na wizyty u lekarzy specjalistów - do ministra zdrowia (3597), 120) posła Mariusza Kamińskiego w sprawie uwzględnienia miasta Białegostoku na liście miast metropolitalnych - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3598),

- 12 121) posłów Michała Wojtkiewicza i Marka Polaka w sprawie regulacji prawno-organizacyjnych zmierzających do zwolnienia z podatku dochodowego prestiżowych nagród, na przykładzie nagrody ks. prof. Michała Hellera - do ministra finansów (3599), 122) posła Jakuba Szulca w sprawie spadku cen drewna na rynku europejskim - do ministra środowiska (3600), 123) posła Jakuba Szulca w sprawie parków przemysłowych - do ministra rozwoju regionalnego (3601), 124) posła Konstantego Oświęcimskiego w sprawie wynagrodzenia pracownika korpusu służby cywilnej - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3602), 125) posła Krzysztofa Lipca w sprawie polityki lekowej państwa i funkcjonowania rynku leków w Polsce - do ministra zdrowia (3603), 126) poseł Marzenny Drab w sprawie sytuacji płacowej pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (3604), 127) posła Mirosława Koźlakiewicza w sprawie narastającego problemu znęcania się nad zwierzętami, zwłaszcza bezdomnymi psami - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3605), 128) posła Piotra van der Coghena w sprawie objęcia państwową opieką muzealną żołnierskich izb pamięci funkcjonujących w jednostkach Wojska Polskiego - do ministra obrony narodowej oraz ministra kultury i dziedzictwa narodowego (3606), 129) posła Tomasza Kamińskiego w sprawie rozporządzenia z dnia 6 lutego 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczania w obrocie paliwami gazowymi - do ministra gospodarki (3607), 130) posła Tomasza Kamińskiego w sprawie projektu ustawy decentralizującej Narodowy Fundusz Zdrowia - do ministra zdrowia (3608), 131) posła Tomasza Kamińskiego w sprawie projektu ustawy o Straży Kolejowej - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3609), 132) posła Tomasza Kamińskiego w sprawie długoterminowej - do ministra zdrowia (3610), finansowania opieki

- 13 133) posła Stanisława Steca w sprawie producentów pieczarek - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3611), 134) posła Janusza Krasonia w sprawie wprowadzenia sankcji prawnych dla osób chorych niepodejmujących leczenia gruźlicy - do ministra zdrowia (3612), 135) posłów Henryka Gołębiewskiego i Janusza Krasonia w sprawie demontażu samochodów, niewłaściwego recyklingu pojazdów i handlu częściami zamiennymi - do prezesa Rady Ministrów (3613), 136) posła Tadeusza Motowidły w sprawie powołania podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialnego za problematykę górnictwa węgla kamiennego - do ministra gospodarki (3614), 137) posła Krzysztofa Lipca w sprawie wzrostu cen benzyny i oleju napędowego - do prezesa Rady Ministrów (3615), 138) posłów Krzysztofa Brejzy i Grzegorza Roszaka w sprawie projektów kluczowych w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko 2007-2013" realizowanych przez związki gmin - do ministra rozwoju regionalnego (3616), 139) posła Piotra van der Coghena w sprawie organizacji ruchu drogowego z uwzględnieniem bezpieczeństwa przebiegu szlaków turystycznych - do ministra infrastruktury oraz ministra sportu i turystyki (3617), 140) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie niejasnych przepisów ustawy o własności lokali dotyczących opłat za korzystanie z dźwigów - do prezesa Rady Ministrów (3618), 141) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zmiany przepisów dotyczących egzekwowania należności związanych z funkcjonowaniem spółek wodnych, powołanych do utrzymywania i konserwacji urządzeń melioracji wodnych - do ministra środowiska (3619), 142) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3620), 143) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie naliczania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych - do prezesa Rady Ministrów (3621),

- 14 144) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zmniejszenia liczby tzw. godzin dyrektorskich opłacanych z subwencji oświatowej w roku szkolnym 2008/2009 - do ministra edukacji narodowej (3622), 145) poseł Lidii Staroń w sprawie niewystarczającego dofinansowania przyznanego rolnikom woj. warmińsko-mazurskiego - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3623), 146) poseł Haliny Rozpondek w sprawie szacowania szkód łowieckich - do ministra środowiska (3624), 147) posła Stanisława Lamczyka w sprawie możliwości prowadzenia skutecznej działalności przez parki krajobrazowe - do ministra środowiska (3625), 148) posłów Witolda Kochana, Tadeusza Arkita i Jarosława Gowina w sprawie problemów przy składaniu zeznań podatkowych drogą elektroniczną - do ministra finansów (3626), 149) posłów Witolda Kochana, Tadeusza Arkita i Jarosława Gowina w sprawie wysokości podatku od zysków kapitałowych - do ministra finansów (3627), 150) posłanek Jadwigi Wiśniewskiej i Beaty Mazurek w sprawie zamiaru obniżenia wieku szkolnego i włączenia sześciolatków w system szkolny - do ministra edukacji narodowej (3628), 151) posłanek Marzeny Machałek, Anny Paluch, Anny Sikory, Ewy Malik i Teresy Wargockiej w sprawie nieprawidłowości, jakie miały miejsce w 2008 r. w trakcie przeprowadzania egzaminów zewnętrznych - do ministra edukacji narodowej (3629), 152) posłanek Marzeny Machałek, Anny Paluch, Anny Sikory, Ewy Malik i Teresy Wargockiej w sprawie systemu oceniania matur z języka polskiego - do ministra edukacji narodowej (3630), 153) posłanek Marzeny Machałek, Anny Paluch, Anny Sikory, Ewy Malik i Teresy Wargockiej w sprawie zasad funkcjonowania towarzystw budownictwa społecznego - do ministra infrastruktury (3631), 154) posła Andrzeja Walkowiaka w sprawie reformy samorządowej kraju - do prezesa Rady Ministrów (3632), 155) posłów Krzysztofa Putry i Pawła Kowala w sprawie budowy budynku ambasady polskiej w Berlinie - do ministra spraw zagranicznych (3633),

- 15 156) posłów Barbary Bartuś, Jacka Osucha, Krzysztofa Sońty i Roberta Telusa w sprawie działań resortu w celu poprawy sytuacji w zakresie funkcjonowania szkolnictwa wyższego - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (3634), 157) posła Jacka Tomczaka w sprawie sytuacji na kolejowym rynku transportowym - do ministra infrastruktury (3635), 158) posłów Roberta Telusa, Barbary Bartuś i Krzysztofa Sońty w sprawie prób likwidacji radia i telewizji publicznej - do prezesa Rady Ministrów (3636), 159) posłów Roberta Telusa, Barbary Bartuś i Krzysztofa Sońty w sprawie sytuacji na rynku pracy - do prezesa Rady Ministrów (3637), 160) posłów Roberta Telusa, Barbary Bartuś i Krzysztofa Sońty w sprawie drastycznego wzrostu cen nawozów i skutków jakie ten wzrost wywiera na ceny produktów rolnych oraz opłacalność produkcji rolnej - do prezesa Rady Ministrów (3638), 161) posła Dariusza Bąka w sprawie pracowników sezonowych zatrudnianych przy zbiorze owoców i warzyw w regionie radomsko-grójeckim - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3639), 162) posłanek Jadwigi Wiśniewskiej i Beaty Mazurek w sprawie drastycznego spadku liczby dzieci otrzymujących w szkole darmowy posiłek - do ministra pracy i polityki społecznej (3640), 163) posłanek Beaty Mazurek i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie wprowadzenia obowiązku nauczania języka obcego w klasach I-III publicznych szkół podstawowych - do ministra edukacji narodowej (3641), 164) posłanek Beaty Mazurek i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie zapowiadanego umorzenia i spłacenia zobowiązań publiczno-prawnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej - do ministra zdrowia (3642), 165) poseł Beaty Mazurek w sprawie działań Krajowej Spółki Cukrowej SA prowadzonych w ramach zagospodarowania majątku oraz zasobów ludzkich zlikwidowanych lub będących w likwidacji cukrowni Lubelszczyzny ze szczególnym uwzględnieniem Cukrowni Rejowiec - do ministra skarbu państwa (3643),

- 16 166) posła Wojciecha Żukowskiego w sprawie tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych refundowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do ministra pracy i polityki społecznej (3644), 167) posłów Marka Polaka i Michała Wojtkiewicza w sprawie wyłudzeń poświadczenia nieprawdy przez nieletnich przy pomocy użycia Karty Euro 26 - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3645), 168) poseł Lidii Staroń w sprawie umieszczenia miasta Olsztyna na liście obszarów metropolitalnych - do ministra rozwoju regionalnego (3646), 169) posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w sprawie standardów w domach pomocy społecznej - do ministra pracy i polityki społecznej (3647), 170) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie koncepcji przekształcenia Senatu w izbę samorządową - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3648), 171) posła Jana Łopaty w sprawie zmiany terminu składania wniosków o odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne na podstawie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną - do ministra infrastruktury (3649), 172) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planów obniżenia akcyzy na paliwa - do prezesa Rady Ministrów (3650), 173) posłanek Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, Urszuli Augustyn i Danuty Jazłowieckiej w sprawie przepisów dotyczących miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych - do ministra infrastruktury (3651), 174) poseł Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie zmiany ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotyczącej umożliwienia upoważnienia ośrodków pomocy społecznej do załatwiania spraw w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego - do ministra pracy i polityki społecznej (3652), 175) posła Arkadiusza Środkowoeuropejskiego infrastruktury (3653), Litwińskiego w sprawie Korytarza Transportowego utworzenia - do ministra

176) posła Jana Kulasa w sprawie stanu prac nad strategią polityki morskiej państwa - do prezesa Rady Ministrów (3654),

- 17 177) posła Włodzimierza Kuli w sprawie budowy Bełchatowa - do ministra infrastruktury (3655), obwodnicy miasta

178) posłów Piotra Krzywickiego i Kazimierza Michała Ujazdowskiego w sprawie implementacji do polskiego porządku prawnego norm prawa UE w art. 202 § 4b i § 4c k.k. - do ministra sprawiedliwości (3656), 179) posła Andrzeja Szlachty w sprawie usankcjonowania stanu własności tzw. Galerii Dąmbskich na rzecz Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (3657), 180) posła Andrzeja Szlachty w sprawie przyznawania rent socjalnych osobom głuchym po ukończeniu 18. roku życia - do ministra pracy i polityki społecznej (3658), 181) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie zwrotu wpłat z zakładowego funduszu mieszkaniowego dokonanych na poczet wkładów mieszkaniowych dotychczas niezrealizowanych w formie praw do lokali - do ministra infrastruktury (3659), 182) posła Andrzeja Szlachty w sprawie planów utworzenia centralnej jednostki antyterrorystycznej pod nazwą Biuro Operacji Antyterrorystycznej - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3660), 183) posła Andrzeja Szlachty w sprawie stopnia zaawansowania prac rządu nad wdrożeniem budżetu zadaniowego państwa - do ministra finansów (3661), 184) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie wpływu zatrudnienia matki na utratę przez rodzinę renty rodzinnej i zasiłku rodzinnego - do ministra pracy i polityki społecznej (3662), 185) poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ - do ministra zdrowia (3663), 186) poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie studiów pomostowych dla techników fizjoterapii - do ministra zdrowia (3664), 187) posła Stanisława Kalemby w sprawie z włączonymi światłami mijania przez infrastruktury (3665), zniesienia nakazu jazdy całą dobę - do ministra

188) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie przyszłości polskiego sektora stoczniowego oraz przedsiębiorstw od niego zależnych - do ministra skarbu państwa (3666),

- 18 189) posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie odszkodowań dla spadkobierców osób zamordowanych przez faszystowskie Niemcy - do prezesa Rady Ministrów (3667), 190) posła Artura Górskiego w sprawie słabej kondycji e-sądownictwa w Polsce - do ministra sprawiedliwości (3668), 191) posłów Bożeny Kotkowskiej, Krzysztofa Matyjaszczyka, Grzegorza Pisalskiego i Bartosza Arłukowicza w sprawie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 50% dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych - do ministra edukacji narodowej (3669), 192) posłów Tadeusza Arkita, Jarosława Gowina i Witolda Kochana w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 sierpnia 2007 r. zmieniającego rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz zapisu § 3 ust. 1 pkt 70 - do ministra infrastruktury (3670), 193) posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w sprawie opłaty za wydanie karty pojazdu - do ministra infrastruktury (3671), 194) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie rozszerzenia liczby obszarów metropolitalnych do 16, jako gwarancji zrównoważonego rozwoju kraju, w tym Kielc wraz z 10 gminami tworzącymi obecnie Kielecki Obszar Metropolitalny, a także zbadania zgodności projektu ustawy o rozwoju miast i obszarach metropolitalnych z Konstytucją RP - do prezesa Rady Ministrów (3672), 195) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie uwłaszczenia działkowców - do prezesa Rady Ministrów (3673), 196) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie problematyki usytuowania i warunków funkcjonowania służb ochrony zabytków - do prezesa Rady Ministrów (3674), 197) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie leczenia podejmowanego przez żołnierzy po powrocie z misji w Iraku i Afganistanie - do prezesa Rady Ministrów (3675), 198) posłanek Anny Paluch, Ewy Malik i Marzeny Machałek w sprawie poprawy efektywności i skuteczności nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa - do ministra środowiska (3676),

- 19 199) posłanek Anny Paluch, Ewy Malik i Marzeny Machałek w sprawie konieczności podjęcia pilnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się szkodników niszczących drzewostany świerkowe - do ministra środowiska (3677), 200) posła Jarosława Jagiełły w sprawie grożących Polsce braków energii elektrycznej - do ministra gospodarki (3678), 201) posła Jarosława Jagiełły w sprawie podpisania umowy o małym ruchu granicznym między Polską a Białorusią oraz zmniejszenia opłat za wydanie wizy obywatelom Białorusi - do ministra spraw zagranicznych (3679), 202) posła Jarosława Jagiełły w sprawie modernizacji polskiej Marynarki Wojennej - do ministra obrony narodowej (3680), 203) posła Waldemara Andzela w sprawie funkcjonowania kolegiów pracowników służb społecznych - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (3681), 204) posłanek Beaty Mazurek i Beaty Kempy w sprawie sytuacji kadrowej w Służbie Więziennej - do ministra sprawiedliwości (3682), 205) posła Pawła Poncyljusza w sprawie remontów dworców kolejowych w ramach przygotowań do Euro 2012, na przykładzie dworców m. st. Warszawy - do ministra infrastruktury (3683), 206) posłów Jacka Osucha, Ryszarda Terleckiego i Krzysztofa Sońty w sprawie wprowadzenia i wykorzystywania zapisu z kamer wideo przy rozstrzyganiu spornych sytuacji boiskowych przed Mistrzostwami Europy w 2012 r. - do ministra sportu i turystyki (3684), 207) posła Jarosława Wałęsy w sprawie uwarunkowań międzynarodowych dotyczących przekopu na Mierzei Wiślanej - do ministra spraw zagranicznych (3685), 208) posła Jarosława Wałęsy w sprawie studium wykonalności przekopu Mierzei Wiślanej - do ministra infrastruktury (3686), 209) posła Jarosława Wałęsy w sprawie zarządzenia prezesa NFZ dotyczącego świadczeń udzielanych w ramach chemioterapii niestandardowej - do ministra zdrowia (3687), 210) posła Henryka Siedlaczka w sprawie nadania imienia zespołom szkół publicznych na przykładzie nadania imienia Stanisława Staszica Zespołowi Szkół Technicznych w Rybniku - do ministra edukacji narodowej (3688),

- 20 211) posła Henryka Siedlaczka w sprawie propozycji zmiany w kształceniu zawodowym, polegającej na umożliwieniu absolwentom uzupełniania wykształcenia w dowolnym kierunku - do ministra edukacji narodowej (3689), 212) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planów zredukowania oddziałów NFZ - do prezesa Rady Ministrów (3690), 213) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zasad funkcjonowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - do prezesa Rady Ministrów (3691), 214) posła Dariusza Bąka w sprawie tworzenia w Radomiu Centrum Powiadamiania Ratunkowego - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3692), 215) posła Adama Rogackiego w sprawie procedur w przyznawaniu dofinansowania na zakup sprzętu rehabilitacyjnego przez osoby niepełnosprawne - do ministra pracy i polityki społecznej (3693), 216) posła Adama Rogackiego w sprawie powtórnej rejestracji pojazdów wyrejestrowanych w Polsce - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3694), 217) posła Piotra Stanke w sprawie odwołanego ogólnopolskiego konkursu "Wszystkie śmieci nasze są - BATERIE 2007" - do ministra środowiska (3695), 218) posłów Marka Polaka i Michała Wojtkiewicza w sprawie wyceny świadczeń rehabilitacyjnych - do ministra zdrowia (3696), 219) posła Jerzego Rębka w sprawie funkcjonowania Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w oparciu o przykłady działania Oddziału Regionalnego w Lublinie - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3697), 220) posła Jerzego Rębka w sprawie pozbawienia możliwości ubiegania się młodych rolników o wsparcie w ramach działania PROW 2007-2013 "Ułatwianie startu młodym rolnikom" - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3698), 221) posłanek Anny Sikory, Ewy Malik, Marzeny Machałek i Beaty Mazurek w sprawie programu dożywiania dzieci - do ministra pracy i polityki społecznej (3699),

- 21 222) posłanek Anny Sikory, Ewy Malik, Marzeny Machałek i Beaty Mazurek w sprawie przygotowywanego programu "Darmowy podręcznik" - do ministra edukacji narodowej (3700), 223) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie powołania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa - do prezesa Rady Ministrów (3701), 224) posłów Jolanty Szczypińskiej, Zbigniewa Kozaka, Tomasza Górskiego i Maksa Kraczkowskiego w sprawie zmian dotyczących tworzenia i utrzymania statusu zakładu pracy chronionej - do ministra pracy i polityki społecznej (3702), 225) posłów Jolanty Szczypińskiej, Zbigniewa Kozaka, Tomasza Górskiego i Maksa Kraczkowskiego w sprawie legalności działania gmin odnośnie do zawieranych z prywatnymi firmami umów, przewidujących korzystanie z fotoradarów w zamian za udział tych firm w dochodach gmin pochodzących z grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego przez strażników gminnych oraz dostępu straży gminnej do CEPiK a także uprawnienia do przetwarzania danych osobowych - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3703), 226) posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie wykorzystania pieniędzy na budowę dróg - do ministra infrastruktury (3704), 227) posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie nieobecności przedstawicieli rządu na kijowskim szczycie energetycznym - do ministra gospodarki (3705), 228) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie poprawy sytuacji materialnej pracowników szkolnictwa wyższego, w tym również nie nauczycieli akademickich - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (3706), 229) posła Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego w sprawie stosowania nakazu jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę - do prezesa Rady Ministrów (3707), 230) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie realizacji rządowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski - do ministra gospodarki (3708), 231) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie praktyki prowadzenia postępowań dotyczących nieujawnionych źródeł przychodów - do ministra finansów (3709),

- 22 232) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie umożliwienia organom gminy upoważnienia dyrektorów ośrodków pomocy społecznej do załatwiania spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego - do ministra pracy i polityki społecznej (3710), 233) posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie proponowanych zmian kalendarza zajęć szkolnych - do ministra edukacji narodowej (3711), 234) posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie aktualnych przepisów dotyczących obowiązku meldunkowego - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3712), 235) posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie problemów z rentownością hodowli owiec na Podhalu - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3713), 236) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie dramatycznej sytuacji polskich przedsiębiorstw branży obuwniczej - do ministra gospodarki (3714), 237) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie podjęcia pilnej współpracy Ministerstwa Skarbu Państwa z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Zarządem Unii Uzdrowisk Polskich, celem przygotowania stosownych aktów prawnych umożliwiających składanie aplikacji przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa dla pozyskania środków pomocowych z funduszy UE - do ministra skarbu państwa (3715), 238) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie podjęcia koniecznych działań dla ratowania przed upadkiem polskich przedsiębiorstw branży obuwniczej - do prezesa Rady Ministrów (3716), 239) posła Jarosława Zielińskiego w sprawie poprawy warunków funkcjonowania służby dzielnicowych w Policji jako istotnego elementu systemu bezpieczeństwa obywateli - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3717), 240) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 lipca 2006 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu produktów leczniczych w placówkach obrotu pozaaptecznego i punktach aptecznych - do ministra zdrowia (3718), 241) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie planowanej przez Ministerstwo Zdrowia likwidacji Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - do ministra zdrowia (3719), 242) posła Ryszarda Zbrzyznego w sprawie nieodpłatnego nabycia akcji RUCH SA przez uprawnione osoby - do ministra skarbu państwa (3720),

- 23 243) posła Andrzeja Grzyba w sprawie rozpatrzenia wniosku o wypłatę odszkodowania przez Komisję Odwoławczą Fundacji "Polsko-Niemieckie Pojednanie" w drodze wyjątku - do prezesa Rady Ministrów (3721), 244) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie rekompensat dla właścicieli odebranego w toku powojennych nacjonalizacji majątku - do ministra skarbu państwa (3722), 245) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zatrzymywania książeczek wojskowych poborowych, którzy wyjechali za granicę - do ministra obrony narodowej (3723), 246) poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie zmiany przepisów regulujących zasady gospodarowania nawiązkami - do ministra sprawiedliwości (3724), 247) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - art. 29 ust. 5 - do prezesa Rady Ministrów (3725), 248) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - art. 16 ust. 2 - do prezesa Rady Ministrów (3726), 249) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o podatku tonażowym - art. 13 - do prezesa Rady Ministrów (3727), 250) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o podatku tonażowym - art. 7 ust. 3 - do prezesa Rady Ministrów (3728), 251) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 75 ust. 4 - do prezesa Rady Ministrów (3729), 252) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 74 w zakresie właściwości ministra zdrowia - do prezesa Rady Ministrów (3730), 253) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia - art. 74 w zakresie właściwości ministra rolnictwa i rozwoju wsi - do prezesa Rady Ministrów (3731),

- 24 254) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o służbie cywilnej - art. 65 ust. 4 - do prezesa Rady Ministrów (3732), 255) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o dokumentach paszportowych - art. 19 ust. 2 - do prezesa Rady Ministrów (3733), 256) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 20 d ust. 1 w zakresie warunków udzielania zwolnień, o których mowa w art. 19 pkt 3 - do prezesa Rady Ministrów (3734), 257) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych - art. 20 d ust. 1 w zakresie warunków udzielania zwolnień, o których mowa w art. 12 ust. 4 - do prezesa Rady Ministrów (3735), 258) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego - art. 56 ust. 2 - do prezesa Rady Ministrów (3736), 259) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym - art. 94 ust. 2 - do prezesa Rady Ministrów (3737), 260) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym - art. 85 ust. 5 - do prezesa Rady Ministrów (3738), 261) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym - art. 25 ust. 5 - do prezesa Rady Ministrów (3739), 262) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym - art. 23 ust. 15 - do prezesa Rady Ministrów (3740), 263) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym - art. 22 ust. 10 - do prezesa Rady Ministrów (3741),

- 25 264) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy Prawo lotnicze - art. 99 ust. 6 pkt 3 - do prezesa Rady Ministrów (3742), 265) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa - art. 19 ust. 2 - do prezesa Rady Ministrów (3743), 266) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - art. 4 ust. 3 pkt 2 - do prezesa Rady Ministrów (3744), 267) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - art. 4 ust. 3 pkt 5 - do prezesa Rady Ministrów (3745), 268) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady - art. 4 ust. 3 pkt 6 - do prezesa Rady Ministrów (3746), 269) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności - art. 10 - do prezesa Rady Ministrów (3747), 270) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów - art. 24 ust. 2 - do prezesa Rady Ministrów (3748), 271) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy Prawo farmaceutyczne - art. 118 ust. 6 - do prezesa Rady Ministrów (3749), 272) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy Prawo farmaceutyczne - art. 42 ust. 3 - do prezesa Rady Ministrów (3750), 273) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy Prawo farmaceutyczne - art. 19 e - do prezesa Rady Ministrów (3751), 274) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy Prawo farmaceutyczne - art. 10 ust. 9 - do prezesa Rady Ministrów (3752),

- 26 275) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy Prawo lotnicze - art. 83 ust. 1 - do prezesa Rady Ministrów (3753), 276) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy Prawo lotnicze - art. 53 ust. 1 - do prezesa Rady Ministrów (3754), 277) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy Prawo ochrony środowiska - art. 385 ust. 1 pkt 1 - do prezesa Rady Ministrów (3755), 278) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy Prawo ochrony środowiska - art. 41 ust. 3 - do prezesa Rady Ministrów (3756), 279) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy Prawo ochrony środowiska - art. 24 a ust. 2 - do prezesa Rady Ministrów (3757), 280) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - art. 38 a ust. 3 - do prezesa Rady Ministrów (3758), 281) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - art. 35 c ust. 2 - do prezesa Rady Ministrów (3759), 282) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o prokuraturze - art. 50 a ust. 7 - do prezesa Rady Ministrów (3760), 283) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 18 ust. 3 ustawy o prokuraturze - do prezesa Rady Ministrów (3761), 284) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 31 ust. 4 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - do prezesa Rady Ministrów (3762), 285) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 24 ust. 8 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - do prezesa Rady Ministrów (3763),

- 27 286) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 23 a ust. 2 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - do prezesa Rady Ministrów (3764), 287) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 20 a ust. 6 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - do prezesa Rady Ministrów (3765), 288) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 5 ust. 6 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa - do prezesa Rady Ministrów (3766), 289) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 18 c ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - do prezesa Rady Ministrów (3767), 290) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 18 ust. 9 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej - do prezesa Rady Ministrów (3768), 291) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 50 ust. 10 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - do prezesa Rady Ministrów (3769), 292) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 47 a ust. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych - do prezesa Rady Ministrów (3770), 293) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 53 b ust. 6 ustawy o cudzoziemcach - do prezesa Rady Ministrów (3771), 294) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 38 ust. 3 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym - do prezesa Rady Ministrów (3772), 295) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 42 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym - do prezesa Rady Ministrów (3773), 296) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 8 a ust. 1 ustawy o produktach biobójczych - do prezesa Rady Ministrów (3774),

- 28 297) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 8 a ust. 2 ustawy o produktach biobójczych - do prezesa Rady Ministrów (3775), 298) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 40 ust. 8 ustawy o nasiennictwie - do prezesa Rady Ministrów (3776), 299) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 66 ust. 5 ustawy o nasiennictwie - do prezesa Rady Ministrów (3777), 300) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 63 ust. 4 ustawy Prawo atomowe - do prezesa Rady Ministrów (3778), 301) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 24 ust. 4 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - do prezesa Rady Ministrów (3779), 302) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 29 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - do prezesa Rady Ministrów (3780), 303) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 34 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - do prezesa Rady Ministrów (3781), 304) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 35 ust. 3 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - do prezesa Rady Ministrów (3782), 305) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 36 ust. 9 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - do prezesa Rady Ministrów (3783), 306) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 37 ust. 10 ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - do prezesa Rady Ministrów (3784),

- 29 307) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 14 ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie - do prezesa Rady Ministrów (3785), 308) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 6 ust. 7 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - do prezesa Rady Ministrów (3786), 309) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 189 a ustawy Prawo lotnicze - do prezesa Rady Ministrów (3787), 310) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 10 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - do prezesa Rady Ministrów (3788), 311) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 13 ust. 3 ustawy o zarządzaniu kryzysowym - do prezesa Rady Ministrów (3789), 312) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 4 ust. 5 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - do prezesa Rady Ministrów (3790), 313) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 20 ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - do prezesa Rady Ministrów (3791), 314) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 11 ust. 3 ustawy o licencji syndyka - do prezesa Rady Ministrów (3792), 315) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 27 ust. 2 ustawy o transporcie drogowym - do prezesa Rady Ministrów (3793), 316) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 90 a ust. 4 ustawy o transporcie drogowym - do prezesa Rady Ministrów (3794), 317) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 5 ust. 6 ustawy o utworzeniu i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - do prezesa Rady Ministrów (3795),

- 30 318) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 11 ust. 4 ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej - do prezesa Rady Ministrów (3796), 319) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 21 ust. 2 ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej - do prezesa Rady Ministrów (3797), 320) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 11 ust. 4 ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012 - do prezesa Rady Ministrów (3798), 321) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 69 ust. 1 ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego - do prezesa Rady Ministrów (3799), 322) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 36 a § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów wojskowych - do prezesa Rady Ministrów (3800), 323) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 51 ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - do prezesa Rady Ministrów (3801), 324) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 56 b ust. 4 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej - do prezesa Rady Ministrów (3802), 325) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 9 ust. 6 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - do prezesa Rady Ministrów (3803), 326) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 10 ust. 2 a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych - do prezesa Rady Ministrów (3804),

- 31 327) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 25 c ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym - do prezesa Rady Ministrów (3805), 328) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 4 ust. 4 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów - do prezesa Rady Ministrów (3806), 329) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 8 ust. 9 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów - do prezesa Rady Ministrów (3807), 330) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 15 ust. 2 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów - do prezesa Rady Ministrów (3808), 331) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 16 ust. 6 ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów - do prezesa Rady Ministrów (3809), 332) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 21 ustawy o wykonywaniu Konwencji o zakazie prowadzenia badań, produkcji, składowania i użycia broni chemicznej oraz o zniszczeniu jej zapasów - do prezesa Rady Ministrów (3810), 333) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 10 ust. 2 ustawy o cenach - do prezesa Rady Ministrów (3811), 334) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 78 a § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - do prezesa Rady Ministrów (3812), 335) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 37 f ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym - do prezesa Rady Ministrów (3813), 336) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 4 a ust. 1 ustawy o systemie oświaty - do prezesa Rady Ministrów (3814), 337) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 68 a ust. 4 ustawy o systemie oświaty - do prezesa Rady Ministrów (3815),

- 32 338) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 11 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji - do prezesa Rady Ministrów (3816), 339) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 13 ust. 3 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji - do prezesa Rady Ministrów (3817), 340) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 811 § 2 pkt 1 ustawy Kodeks postępowania cywilnego - do prezesa Rady Ministrów (3818), 341) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 125 § 4 ustawy Kodeks postępowania cywilnego - do prezesa Rady Ministrów (3819), 342) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 765 § 2 pkt 2 ustawy Kodeks postępowania cywilnego - do prezesa Rady Ministrów (3820), 343) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 18 ust. 2 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji - do prezesa Rady Ministrów (3821), 344) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 19 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji - do prezesa Rady Ministrów (3822), 345) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 29 ust. 1 ustawy o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji - do prezesa Rady Ministrów (3823), 346) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 155 a § 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych - do prezesa Rady Ministrów (3824), 347) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym - do prezesa Rady Ministrów (3825),

- 33 348) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 66 ust. 7 ustawy Prawo o ruchu drogowym - do prezesa Rady Ministrów (3826), 349) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 86 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym - do prezesa Rady Ministrów (3827), 350) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 85 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - do prezesa Rady Ministrów (3828), 351) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 23 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania - do prezesa Rady Ministrów (3829), 352) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 82 § 2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich - do prezesa Rady Ministrów (3830), 353) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 249 § 2 ustawy Kodeks morski - do prezesa Rady Ministrów (3831), 354) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 95 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym - do prezesa Rady Ministrów (3832), 355) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 29 ust. 3 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów - do prezesa Rady Ministrów (3833), 356) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 30 ust. 3 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów - do prezesa Rady Ministrów (3834), 357) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 33 ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów - do prezesa Rady Ministrów (3835), 358) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 31 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej - do prezesa Rady Ministrów (3836),

- 34 359) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 50 § 3 pkt 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji - do prezesa Rady Ministrów (3837), 360) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 8 a ust. 11 ustawy o Straży Granicznej - do prezesa Rady Ministrów (3838), 361) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 39 b ust. 4 ustawy o Straży Granicznej - do prezesa Rady Ministrów (3839), 362) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 38 a ust. 1 ustawy Prawo wodne - do prezesa Rady Ministrów (3840), 363) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 38 a ust. 2 ustawy Prawo wodne - do prezesa Rady Ministrów (3841), 364) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 38 a ust. 3 ustawy Prawo wodne - do prezesa Rady Ministrów (3842), 365) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 110 ust. 9 ustawy Prawo wodne - do prezesa Rady Ministrów (3843), 366) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 121 ustawy Prawo wodne - do prezesa Rady Ministrów (3844), 367) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 155 b ust. 1 ustawy Prawo wodne - do prezesa Rady Ministrów (3845), 368) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 10 ust. 5 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne - do prezesa Rady Ministrów (3846), 369) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 16 a ust. 8 ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych - do prezesa Rady Ministrów (3847), 370) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 16 a ust. 8 ustawy Prawo energetyczne - do prezesa Rady Ministrów (3848),

- 35 371) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej - do prezesa Rady Ministrów (3849), 372) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 5 ust. 4 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach - do prezesa Rady Ministrów (3850), 373) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 9i ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - do prezesa Rady Ministrów (3851), 374) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 29 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela - do prezesa Rady Ministrów (3852), 375) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 15 ust. 1 pkt 3 ustawy o bezpieczeństwie morskim - do prezesa Rady Ministrów (3853), 376) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 29 ust. 4 ustawy o bezpieczeństwie morskim - do prezesa Rady Ministrów (3854), 377) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 29 ust. 5 ustawy o bezpieczeństwie morskim - do prezesa Rady Ministrów (3855), 378) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 25 ust. 1 ustawy o przedsiębiorstwach państwowych - do prezesa Rady Ministrów (3856), 379) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 12 ust. 7 pkt 3 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji - do prezesa Rady Ministrów (3857), 380) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 40 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - do prezesa Rady Ministrów (3858), 381) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 241¹ ust. 3 ustawy Prawo własności przemysłowej - do prezesa Rady Ministrów (3859),

- 36 382) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 37 b ust. 4 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej - do prezesa Rady Ministrów (3860), 383) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 45 ust. 3 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej - do prezesa Rady Ministrów (3861), 384) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 8 ust. 6 ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej - do prezesa Rady Ministrów (3862), 385) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 20 ust. 4 ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin - do prezesa Rady Ministrów (3863), 386) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 50 d ust. 3 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - do prezesa Rady Ministrów (3864), 387) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 37 a ust. 4 ustawy o broni i amunicji - do prezesa Rady Ministrów (3865), 388) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 43 ust. 5 c ustawy o broni i amunicji - do prezesa Rady Ministrów (3866), 389) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 23 ust. 2 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej - do prezesa Rady Ministrów (3867), 390) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 46 b ust. 3 ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt - do prezesa Rady Ministrów (3868), 391) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 69 ust. 3 d ustawy o wyrobach medycznych - do prezesa Rady Ministrów (3869),

- 37 392) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 132 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne - do prezesa Rady Ministrów (3870), 393) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 177 ust. 2 ustawy Prawo telekomunikacyjne - do prezesa Rady Ministrów (3871), 394) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 182 ustawy Prawo telekomunikacyjne - do prezesa Rady Ministrów (3872), 395) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 49 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - do prezesa Rady Ministrów (3873), 396) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 87 ust. 11 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - do prezesa Rady Ministrów (3874), 397) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 9 ust. 5 ustawy o zasadach finansowania nauki - do prezesa Rady Ministrów (3875), 398) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 10 ust. 6 ustawy o zasadach finansowania nauki - do prezesa Rady Ministrów (3876), 399) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art.13 ust. 3 ustawy o zasadach finansowania nauki - do prezesa Rady Ministrów (3877), 400) poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 14 ust. 6 ustawy o zasadach finansowania nauki - do prezesa Rady Ministrów (3878), 401) posła Tadeusza Naguszewskiego w sprawie procedury odwoławczej w schematach konkursowych dla wszystkich programów operacyjnych - do ministra rozwoju regionalnego (3879), 402) posła Jana Kulasa w sprawie wychowania patriotycznego w szkołach - do ministra edukacji narodowej (3880),

- 38 403) posła Jana Kulasa w sprawie systemu regulacji płac w akademiach medycznych i szpitalach klinicznych w Polsce - do ministra zdrowia (3881), 404) posła Henryka Milcarza w sprawie planowanej zmiany struktur NFZ, a w konsekwencji likwidacji Świętokrzyskiego Oddziału NFZ w Kielcach - do ministra zdrowia (3882), 405) posła Piotra Krzywickiego w sprawie wynagrodzeń pielęgniarek i położnych zatrudnionych w domach pomocy społecznej - do ministra zdrowia (3883), 406) posła Piotra Krzywickiego w sprawie organizowanych bez nadzoru szybkich kursów dokształcających - do ministra pracy i polityki społecznej (3884), 407) posła Piotra Krzywickiego w sprawie nieprawdziwych oznakowań cen towarów na półkach sklepowych - do prezesa Rady Ministrów (3885), 408) posła Piotra Krzywickiego w sprawie ulg podatkowych przy sprzedaży mieszkań i domów - do ministra finansów (3886), 409) posła Piotra Krzywickiego w sprawie nowych rozporządzeń Ministerstwa Rolnictwa, Rybołówstwa i Rozwoju Wiejskiego Republiki Chorwacji dotyczących zakazu wwożenia produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do osobistej konsumpcji - do ministra spraw zagranicznych (3887), 410) posła Piotra Krzywickiego w sprawie monitorowania rozprzestrzeniania się nowych gatunków owadów w Polsce - do ministra środowiska (3888), 411) posła Jana Kochanowskiego w sprawie oceny wniosków składanych w aspekcie wykorzystywania środków z Unii Europejskiej - do ministra rozwoju regionalnego (3889), 412) posła Janusza Palikota w sprawie nierównego traktowania polskich i zagranicznych producentów części samochodowych - do ministra infrastruktury (3890), 413) posła Marka Balickiego w sprawie działań funkcjonariuszy wietnamskich służb bezpieczeństwa na terytorium Polski - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3891),

- 39 414) posła Norberta Wojnarowskiego w sprawie interpretacji art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - do prezesa Rady Ministrów (3892).

Interpelacje te - zgodnie z art. 192 ust. 6 regulaminu Sejmu - zostały przekazane adresatom.

Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi:

1) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Włodzimierza Karpińskiego w sprawie przekształcenia Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie w jednostkę międzyresortową (1239), 2) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na ponowną interpelację posła Sławomira Neumanna w sprawie ceny za przejazd odcinkiem autostrady A1 na trasie Rusocin-Swarożyn (1647), 3) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację Anny Sobeckiej w sprawie podwyżek cen gazu (1802), poseł

4) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Stanisława Zająca w sprawie dywersyfikacji dostaw gazu (1815), 5) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Krzysztofa Sońty w sprawie niedokończonej dotacji inwestycyjnej przyznanej mikroprzedsiębiorcom korzystającym ze wsparcia Programu Operacyjnego ZPORR, w ramach działania 2.5.: Promocja przedsiębiorczości (1820), 6) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Henryka Milcarza i Grzegorza Napieralskiego w sprawie wyzwań stojących przed krajowym systemem elektroenergetycznym (KSE) w kontekście realizacji zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej w zakresie promocji energii z odnawialnych źródeł (1873),

- 40 7) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Adama Gawędy w sprawie zajęcia dwóch różnych stanowisk przez Ministerstwo Finansów i Ministerstwo Infrastruktury dotyczących opodatkowania podatkiem od towarów i usług z tytułu przekształcenia w odrębną własność byłych mieszkań zakładowych przejętych nieodpłatnie przez spółdzielnie mieszkaniowe (2049), 8) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Panasiuka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Anny Bańkowskiej w sprawie budowy stacji bazowych telefonii komórkowej zlokalizowanych na terenie miast (2098), 9) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witolda Drożdża - z upoważnienia ministra - na ponowną interpelację posłów Sławomira Neumanna i Zbigniewa Konwińskiego w sprawie opracowania dokumentu zastępującego obowiązkowy dowód osobisty (2140), 10) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Marka Krząkały w sprawie zmian w ustawie Prawo energetyczne (2383), 11) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Joachima Brudzińskiego i Czesława Hoca w sprawie kontynuowania prac w celu dywersyfikacji dostaw nośników energii w Polsce zapoczątkowanych przez rząd premiera Jarosława Kaczyńskiego (2401), 12) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie osób cierpiących na obrzęk limfatyczny (2408), 13) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Bartosza Arłukowicza w sprawie działań NFZ odnośnie do finansowania niektórych leków stosowanych w ramach farmakoterapii i chemioterapii niestandardowej (2420), 14) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Joanny Fabisiak w sprawie dostępności programów aktywizacji zawodowej dla absolwentów niepełnosprawnych (2428), 15) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie możliwości zmiany rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie recept lekarskich (2430),

- 41 16) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Stanisława Kalemby w sprawie wprowadzenia zakazu importu do Polski produktów z fok (2432), 17) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Arkadego Fiedlera i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie możliwości umieszczenia przez Ministerstwo Gospodarki paliwa z krakingu na liście paliw ze źródeł odnawialnych (2467), 18) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Michała Stuligrosza w sprawie efektywnych działań zmierzających do zapobieżenia ewentualnemu kryzysowi energetycznemu (2469), 19) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Mariusza Grada w sprawie przenoszenia działalności gospodarczej za granicę (2475), 20) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie interpretacji przepisów ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych w kontekście praw nabytych na podstawie uprawnień pracowniczych (2490), 21) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie roszczeń niemieckich w kontekście prac nad ustawą reprywatyzacyjną (2516), 22) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Haliny Rozpondek w sprawie zmiany organizacji ruchu na odcinku drogi DK1 przebiegającej przez Częstochowę (2522), 23) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Jarosława Pięty, Marka Krząkały i Ryszarda Zawadzkiego w sprawie stanu wdrażania podpisu elektronicznego (2535), 24) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Tomczaka w sprawie odkrycia przez poznańskich lekarzy genezy części zakażeń wirusem żółtaczki typu C (2571), 25) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie zakazu importu foczych skór z Kanady (2603),

- 42 26) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Joanny Skrzydlewskiej, Beaty Bublewicz, Jarosława Urbaniaka i Damiana Raczkowskiego w sprawie stanowiska Ministerstwa Gospodarki co do możliwości wprowadzenia zakazu importu na teren Rzeczypospolitej Polskiej foczych skór i produktów z nich wykonanych (2632), 27) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Kulasa w sprawie profilaktyki i promocji zdrowego trybu życia (2644), 28) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Bożeny Szydłowskiej w sprawie możliwości obniżenia kosztów produkcji tzw. "energii zielonej" i jej końcowej ceny oraz ochrony odbiorcy indywidualnego przed znaczącym wzrostem cen energii (2648), 29) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzeja Panasiuka - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Beaty Szydło i Andrzeja Adamczyka w sprawie zwiększenia zasięgu sygnału telewizji regionalnej TVP 3 Kraków (2651), 30) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Bożeny Szydłowskiej w sprawie decyzji dotyczącej instrumentów wsparcia polskiego eksportu, ułatwień wizowych dla przedstawicieli biznesu spoza UE oraz podatku VAT dla usług świadczonych przez polskie podmioty gospodarcze wystawcom zagranicznym (2652), 31) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniewa Sosnowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Iwony Guzowskiej w sprawie dziennych studiów magisterskich dla studentów podchorążych Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego (2666), 32) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Joanny Fabisiak w sprawie funkcjonowania Centrum Leczenia Bólu i Akupunktury SPZOZ im. Zbigniewa Garnuszewskiego w Warszawie (2677), 33) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Izabeli Kloc w sprawie przyznania ekwiwalentu pieniężnego z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (2679),

- 43 34) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Mirosławy Masłowskiej w sprawie zmiany sposobu rozliczenia świadczeń zdrowotnych udzielanych w szpitalach i wprowadzenia systemu tzw. jednorodnych grup pacjentów (JGP), opartego na brytyjskim systemie HRG (2685), 35) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Witolda Klepacza w sprawie braku postępu w realizacji budowy połączenia drogowego euroterminalu w Sławkowie z drogą krajową nr 94 oraz drogą krajową nr 1 w Sosnowcu (2720), 36) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Kopcia w sprawie niewypłacenia do dnia dzisiejszego odszkodowań właścicielom gruntów zajętych pod drogę ekspresową E1(granica państwa Cieszyn-Pastwiska-Świętoszówka) oraz pod drogę krajową DK81 (Katowice-Wisła) (2731), 37) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie zmiany przepisów dotyczących sposobu naliczania ekwiwalentu za deputat węglowy (2733), 38) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Tomasza Piotra Nowaka i Arkadego Fiedlera w sprawie ochrony najsłabszych odbiorców po uwolnieniu cen energii (2741), 39) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Katulskiego w sprawie możliwości zmiany obowiązujących regulacji prawnych w celu zagwarantowania właścicielom samochodów posługujących się czasowym dowodem rejestracyjnym prawa do swobodnego dysponowania swoim mieniem (2747), 40) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie budowy dróg (2758), 41) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie proponowanych zmian w ustawie Kodeks karny (2761), 42) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie wzrostu cen energii (2763),

- 44 43) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie propozycji zmian w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2764), 44) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie koniecznych regulacji prawnych dotyczących konserwacji i utrzymania oświetlenia ulicznego (2796), 45) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie wprowadzenia zakazu importu do Polski produktów z fok (2805), 46) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Roberta Węgrzyna w sprawie budowy obwodnicy północnej miasta Kędzierzyna-Koźla (2809), 47) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Artura Dunina w sprawie planów restrukturyzacji Spółki Cukrowni "Leśmierz" SA (2820), 48) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na interpelację posła Jana Filipa Libickiego w sprawie realizacji programu "Moje boisko-Orlik 2012", ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w gminach powiatu poznańskiego (2842), 49) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Barbary Bartuś w sprawie zakazu importu foczych skór do Polski (2843), 50) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mariusza Kamińskiego w sprawie budowy regionalnego portu lotniczego woj. podlaskiego (2847), 51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie budowy obwodnicy w miejscowości Łapczyca (gm. Bochnia) w ciągu drogi krajowej nr 4 (2848), 52) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie wypłaty ekwiwalentu węglowego byłym pracownikom Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" w Bukownie (2851),

- 45 53) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Nowakowskiego w sprawie sytuacji lekarzy stażystów i działań legislacyjnych związanych z tą grupą zawodową (2858), 54) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Haliny Rozpondek w sprawie inwalidów wojskowych (2863), 55) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej (2870), 56) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie prac nad reformą Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (2871), 57) podsekretarza stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jerzego Duszyńskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie dalszego funkcjonowania państwowych wyższych szkół zawodowych (2874), 58) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego - z upoważnienia ministra - oraz ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Jarosława Urbaniaka oraz grupy posłów w sprawie stosowania CNG (sprężonego gazu ziemnego) w Polsce (2875), 59) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Mirosławy Masłowskiej oraz grupy posłów w sprawie prowadzonych przez obecny rząd prac dotyczących wprowadzenia kas rachunkowych dla lekarzy udzielających świadczeń zdrowotnych w gabinetach prywatnych (2879), 60) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Ewy Kierzkowskiej i Edwarda Wojtasa w sprawie prac legislacyjnych związanych z przywróceniem prawnej dopuszczalności pochówku szczątków pochodzących ze spopielenia zwłok ludzkich w ogrodzie pamięci urządzonym na terenie cmentarza (2884),

- 46 61) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Janusza Krasonia w sprawie niewłaściwego postępowania z odpadami medycznymi (2886), 62) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Kulasa w sprawie "Zintegrowanej polityki morskiej Unii Europejskiej" tzw. "Niebieskiej Księgi" (2890), 63) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Joanny Fabisiak w sprawie problemów związanych z funkcjonowaniem kwartalnika Quarterly Polish Culture (2894), 64) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Katarzyny Matusik-Lipiec w sprawie zmiany ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (2897), 65) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na interpelację poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie powołania w Lublinie Polsko-Ukraińskiego Uniwersytetu Europejskiego (2901), 66) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jakuba Szulca w sprawie przyjmowania przez organizacje pożytku publicznego darowizn w formie leków (2903), 67) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Urszuli Augustyn i Danuty Jazłowieckiej w sprawie zakazu wielokrotnego pełnienia funkcji w organach samorządu pielęgniarek i położnych (2904), 68) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Dariusza Daniluka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Urszuli Augustyn oraz grupy posłów w sprawie finansowania prac likwidacyjnych w Kopalni Soli Bochnia po 2008 r. (2905), 69) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła Stanisława Pięty w sprawie obniżenia wymagań jakościowych wobec producentów żywności i narażania konsumentów na spożywanie produktów zanieczyszczonych chemikaliami (2906),

- 47 70) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłów Tadeusza Arkita, Jarosława Gowina i Andrzeja Ryszki w sprawie różnic w określaniu wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego pracownikom przedsiębiorstw górniczych i pracownikom przedsiębiorstw robót górniczych (2910), 71) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Marka Zielińskiego i Macieja Orzechowskiego w sprawie przekształcenia, z mocy prawa, muzeów znajdujących się na terenach Pomników Zagłady w muzea państwowe (2911), 72) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Marka Zielińskiego i Macieja Orzechowskiego w sprawie zmian ustawowych dotyczących archeologii i ochrony dziedzictwa archeologicznego (2912), 73) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Małgorzaty Sadurskiej i Elżbiety Kruk w sprawie realizacji programu budowy dróg ekspresowych (2915), 74) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posłanek Małgorzaty Sadurskiej i Elżbiety Kruk w sprawie wysokości ubezpieczenia społecznego osób prowadzących samodzielnie działalność gospodarczą (2916), 75) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację poseł Beaty Szydło w sprawie realizacji ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (2928), 76) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Beaty Szydło i Elżbiety Witek w sprawie propozycji zmian organizacji i finansowania państwowych wyższych szkół zawodowych (2929), 77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Kazimierza Moskala w sprawie projektowanego wydłużenia czasu pracy niektórych pracowników zakładów opieki zdrowotnej (2935),

- 48 78) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Nowakowskiego w sprawie reformy systemu szkolnictwa wyższego (2937), 79) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa wobec Banku PKO BP SA z tytułu partycypacji w spłacie zadłużenia kredytowego, w tym odsetek bieżących i skapitalizowanych w kontekście zapowiedzi prywatyzacji tego banku (2941), 80) podsekretarza Ławniczaka Piotrowskiej gospodarstwa (2945), stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Teresy w sprawie możliwości przekazania lub sprzedania rolnego w zamian za podwyższenie rent strukturalnych

81) sekretarza stanu, w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej Mikołaja Dowgielewicza - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jana Kulasa w sprawie bilansu i korzyści dla Polski wynikających z 4-letniego okresu członkowstwa naszego kraju w Unii Europejskiej (2947), 82) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Głogowskiego w sprawie działalności komisji majątkowej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji (2951), 83) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Marka Biernackiego w sprawie jakości i kontroli jakości pobieranego gazu (2953), 84) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację poseł Aleksandry Natalli-Świat w sprawie sprzedaży akcji Banku Gospodarki Żywnościowej (2958), 85) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Aleksandry Natalli-Świat w sprawie realizacji programu budowy dróg ekspresowych ze szczególnym uwzględnieniem drogi S5 pomiędzy Wrocławiem a Poznaniem (2960),

- 49 86) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Krzysztofa Jurgiela i Iwony Arent w sprawie realizacji postanowień ustawy o ujawnieniu w księgach wieczystych prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego (2964), 87) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jerzego Szmajdzińskiego w sprawie zagrożenia Polski utratą pomocy Unii Europejskiej w związku z niedostosowaniem prawa w zakresie ochrony środowiska do wymogów UE (2965), 88) ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie projektu likwidacji szeregu polskich placówek dyplomatycznych (2966), 89) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Wojciecha Szaramy w sprawie opóźnień w wypłacaniu refundacji składek na ubezpieczenie społeczne z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (2967), 90) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie przepisów wykonawczych do ustawy o muzeach (2968), 91) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Damiana Raczkowskiego w sprawie równego dostępu do świadczeń opieki medycznej mieszkańców woj. podlaskiego (2969), 92) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Krystyny Grabickiej w sprawie pozbawienia części emerytury byłych więźniów politycznych hitlerowskich więzień i obozów koncentracyjnych przez Sejm I kadencji (2970), 93) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na interpelację posła Tomasza Lenza w sprawie realizacji programu "Moje boisko-Orlik 2012" (2971),

- 50 94) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Adama Wykręta w sprawie zmiany ustawy o ochronie przyrody w zakresie obowiązującego wieku drzew i krzewów zwolnionych z konieczności uzyskiwania zezwoleń na ich usunięcie (2972), 95) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Adama Wykręta w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie zwierząt polegających na zapisaniu w niej obowiązku uzyskania zezwolenia na posiadanie psów będących mieszańcami ras uznanych za niebezpieczne (2975), 96) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Ewy Wolak w sprawie transportu generatorów produkowanych przez firmę ALSTOM (2976), 97) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Ewy Wolak w sprawie dzieci z zaburzeniami genetycznymi i rozwojowymi (2977), 98) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Michała Szczerby w sprawie rozwoju klastrów w Polsce (2978), 99) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Katulskiego w sprawie możliwości zmiany przepisów o ruchu drogowym w części dotyczącej pieszych i rowerzystów korzystających z dróg publicznych znajdujących się poza terenem zabudowanym (2979), 100) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Kamińskiego w sprawie wydarzeń w Konsulacie RP we Lwowie 11 kwietnia 2008 r. (2980), 101) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w sprawie możliwości uchylenia zarządzenia Prezesa NFZ nr 20/2008/DGL zakazującego finansowania przez NFZ chemioterapii niestandardowej kilkunastoma najnowocześniejszymi lekami zarejestrowanymi w Unii Europejskiej (2986),

- 51 102) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Leszka Aleksandrzaka w sprawie finansowania poradni rehabilitacyjnych dla dzieci niedosłyszących (2987), 103) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Romana Kaczora w sprawie włączenia punktów obsługi klientów będących w bezpośrednim sąsiedztwie z autostradą A4 na odcinku trasy Wrocław-Katowice do obsługi tej autostrady (2992), 104) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Pięty w sprawie likwidacji obowiązku jazdy na światłach w okresie od marca do końca października (2993), 105) zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Pięty w sprawie postępowań przygotowawczych i czynności sprawdzających podejmowanych przez Prokuraturę Rejonową w Sosnowcu oraz Prokuraturę Okręgową w Katowicach (2994), 106) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Maksa Kraczkowskiego w sprawie efektów funkcjonowania Rady Rozwoju Rynku Finansowego, organu opiniodawczo-doradczego ministra finansów (2995), 107) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Olejniczaka w sprawie braku rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych finansowania leku Elaprase (2997), 108) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mirosława Pawlaka w sprawie wyników kontroli oraz działań naprawczych po tragicznej katastrofie wojskowego statku powietrznego CASA w dniu 23 stycznia 2008 r. (3002), 109) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mirosława Pawlaka w sprawie wyników kontroli rozporządzania przez Agencję Mienia Wojskowego nieruchomościami na rzecz samorządu terytorialnego w latach 2003-2006 (3003),

- 52 110) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzeja Kremera - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie ruchu turystycznego mieszkańców strefy nadgranicznej Polski i Rosji (3006), 111) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Joanny Muchy w sprawie rynku energii ze źródeł odnawialnych (3009), 112) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Joanny Muchy w sprawie powszechnych okresowych badań profilaktycznych dla rolników (3010), 113) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie otwarcia przejścia granicznego w miejscowości Tokary w woj. podlaskim w pow. siemiatyckim (3011), 114) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zagrożeń wiążących się z przewozem substancji niebezpiecznych dla terenów chronionych i zamieszkałej tam ludności (3013), 115) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie kierunków polskiej polityki zagranicznej prowadzonej wobec Gruzji (3014), 116) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Stanisława Steca w sprawie konieczności zwiększenia wydobycia gazu i ropy z zasobów krajowych (3015), 117) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Stanisława Steca w sprawie kosztów pobytu wojsk w Iraku i Afganistanie (3017), 118) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Steca w sprawie finansowania chemioterapii niestandardowej (3019),

- 53 119) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Stanisława Steca w sprawie pomocy dla środowisk popegeerowskich (3020), 120) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posłów Anity Błochowiak i Wojciecha Pomajdy w sprawie poparcia działań zmierzających do uzyskania dodatkowego limitu dopłat dla kredytów preferencyjnych z dopłatami do oprocentowania ze środków Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (3023), 121) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie realizacji programu wieloletniego "Program dla Odry-2006" (3024), 122) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Andrzeja Kremera - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wiesława Wody w sprawie kwestii sprawności działania zagranicznych agend naszego państwa, w tym zwłaszcza w odniesieniu do tempa wydawania wiz przez Konsulat Generalny RP we Lwowie (3026), 123) prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Jacka Sadowego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Jolanty Szymanek-Deresz w sprawie stosowania trybu zapytania o cenę w postępowaniach dotyczących udzielenia zamówienia publicznego (3028), 124) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w sprawie wpisania na listę leków refundowanych środków żywieniowych dla najmłodszych dzieci alergików (3029), 125) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w sprawie świadczeń pieniężnych dla pierwszych polskich paraolimpijczykóów (3031), 126) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie zakazu używania pasz GMO (3032), 127) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła Eugeniusza Kłopotka w sprawie rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanych do ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego dotyczących tzw. płatności zwierzęcej (3034),

- 54 128) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka Cebuli w sprawie pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych (3035), 129) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Tadeusza Arkita, Andrzeja Ryszki i Witolda Kochana w sprawie osób chorych na hemofilię i inne skazy krwotoczne, które na skutek dożylnego podawania zanieczyszczonych wirusami leków osoczopochodnych, zostały zarażone wirusem zapalenia wątroby typu C/HCV (3037), 130) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny Sławiak w sprawie niedostatecznego zagwarantowania skutecznej terapii obywatelom polskim chorym na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B (WZW B) (3038), 131) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Eugeniusza Grzeszczaka w sprawie jednorazowej amortyzacji pojazdów zakupionych do prowadzenia działalności w zakresie transportu osobowego i ciężarowego (3041), 132) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marzeny Machałek w sprawie zasad opodatkowania działalności w zakresie krzewienia kultury fizycznej poprzez propagowanie narciarstwa zjazdowego (3043), 133) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie przedłużenia dla gmin terminu składania informacji dla Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz ułatwienia gminom korzystania ze środków UE na realizację inwestycji wodno-ściekowych (3044), 134) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Ożoga w sprawie sytuacji po byłym Zakładzie Lamp Wyładowczych Polam (3046), 135) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie ustawowego zagwarantowania sołtysom wynagrodzenia za ich pracę (3047),

- 55 136) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marzenny Drab w sprawie realizacji projektu znajdującego się na zweryfikowanej liście projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko 2007-2013", opublikowanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w dniu 1 lutego 2008 r. pod nazwą "Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek, budowa stopnia wodnego lub progu stałego, zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie erozji na Wiśle od Nieszawy do Torunia, modernizacja wałów przeciwpowodziowych w Dolinie Ciechocińskiej, modernizacja stopnia wodnego we Włocławku" (3050), 137) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marii Nowak w sprawie wykreślenia daty granicznej możliwości prowadzenia studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych (3051), 138) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Polaka w sprawie znowelizowania przepisów ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (3052), 139) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności (3053), 140) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Rojka w sprawie udzielenia informacji o podejmowanych działaniach przez NFZ w przedmiocie leczenia pacjentów cierpiących na choroby reumatyczne, w szczególności na zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa (3055), 141) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Marka Polaka i Michała Wojtkiewicza w sprawie obowiązkowego nauczania języka angielskiego (3056), 142) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie rozważenia możliwości zmiany nazwy miejscowości Krzemionki Opatowskie na Krzemionki Ostrowieckie (3058),

- 56 143) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie przyznania dodatku pielęgnacyjnego dla ofiar obozów koncentracyjnych (3061), 144) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Jana Kulasa w sprawie polityki gospodarczej państwa i napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w 2007 r. (3062), 145) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Kulasa w sprawie "Strategii dla Europy w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością" czyli tzw. "Białej Księgi" (3063), 146) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Kopcia w sprawie koncesji Nr 13/2003/p z dnia 30 października 2003 r. udzielonej Spółce z o.o. "KARBONIA PL" na rozpoznawanie złoża węgla kamiennego w obszarze "Morcinek 1", naruszającej przepisy ustawy - Prawo ochrony środowiska (3064), 147) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Kopcia w sprawie naliczania podatku dochodowego od emerytur i rent otrzymywanych przez obywateli polskich za pracę świadczoną w ówczesnej Republice Czechosłowackiej (3065), 148) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie planów rozwoju transportu kolejowego w Polsce (3067), 149) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Janusza Mikulicza w sprawie uregulowań prawnych dotyczących utylizacji zwłok zwierząt domowych (3069), 150) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Norberta Wojnarowskiego w sprawie interpretacji art. 6 ust. 4 pkt 3 oraz art. 27 f ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (3071), 151) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Pawła Suskiego w sprawie wyrażenia zgody przez MON na przekazanie wojskowej nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 893/22 obręb 1, położonej w mieście Wałcz pod planowaną budowę obwodnicy Wałcza (3072),

- 57 152) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Marka Plury oraz grupy posłów w sprawie bezpieczeństwa pracy w firmach zewnętrznych wykonujących zadania na rzecz kopalń (3073), 153) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie wprowadzenia uregulowań prawnych w zakresie monitoringu pracowników oraz miejsc publicznych (3076), 154) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Barbary Bartuś, Jacka Osucha, Krzysztofa Sońty i Roberta Telusa w sprawie planów resortu finansów dotyczących podwyżki akcyzy na gaz płynny (LPG) (3077), 155) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jarosława Pawłowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Lamczyka w sprawie zapisów dokumentu z dnia 25 lutego 2008 r. "Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania projektów systemowych Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013" (3078), 156) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Lamczyka w sprawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (3080), 157) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Krzysztofa Lipca w sprawie ograniczenia zajęć z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej w szkołach publicznych (3082), 158) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Lipca w sprawie postulowanych zmian w ustawie o zakładach leczniczych dla zwierząt (3083), 159) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planowanej podwyżki akcyzy na gaz płynny do napędu silników LPG (3085),

- 58 160) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie podwyżek dla nauczycieli akademickich i pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (3086), 161) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie obligatoryjnego urlopu macierzyńskiego dla ojców (3087), 162) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posłów Wojciecha Olejniczaka i Wojciecha Pomajdy w sprawie dramatycznej sytuacji finansowej gospodarstw rybackich dzierżawionych z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych (3088), 163) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie powoływania do wojska poborowych, którzy są właścicielami gospodarstw rolnych i mają na utrzymaniu swoje rodziny (3089), 164) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie przejęcia finansowania przedszkoli przez państwo (3090), 165) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie podniesienia wysokości najniższych emerytur i rent (3091), 166) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie wyłączenia budowy Drogowej Trasy Średnicowej z inwestycji rządowych (3092), 167) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Adama Gawędy w sprawie budowy "Zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz na rzece Odrze w województwie śląskim" (3094), 168) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Małgorzaty Sadurskiej i Elżbiety Kruk w sprawie przyznania akcji pracowniczych osobom zwolnionym z pracy za działalność opozycyjną (3095),

- 59 169) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Hanny Jahns - z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Małgorzaty Sadurskiej i Elżbiety Kruk w sprawie środków na renowację i rewitalizację zabytków województwa lubelskiego (3096), 170) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posłanek Małgorzaty Sadurskiej i Elżbiety Kruk w sprawie zapowiadanej przez Ministerstwo Finansów reformy Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz planów objęcia rolników podatkiem dochodowym od osób fizycznych (3097), 171) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie uprawnień techników analityki medycznej (3098), 172) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Zbigniewa Kozaka, Tomasza Górskiego i Maksa Kraczkowskiego w sprawie rekompensat dla osób (i ich rodzin) chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, które na skutek dożylnego podawania zanieczyszczonych różnymi wirusami leków osoczopochodnych zostały narażone m.in. wirusem zapalenia wątroby typu C/HCV/. (3099), 173) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Mieczysława Golby w sprawie podjęcia działań na rzecz produkcji gazu z polskiego węgla (3100), 174) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Babinetza w sprawie zakresu inwestycji budowy drogi ekspresowej S19 (3101), 175) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w sprawie kręgu podmiotów kwalifikowanych jako podatnicy i związanych z tym obowiązków wynikających z ustawy o podatku od towarów i usług (3104), 176) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie woj. lubelskiego (3105), 177) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie przebiegu drogi S19 na terenie powiatu kraśnickiego (3106),

- 60 178) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie prywatyzacji Fabryki Łożysk Tocznych - Kraśnik SA (3107), 179) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie kosztów ogrzewania domów jednorodzinnych olejem opałowym i gazem płynnym (3109), 180) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusława Nadolnika na interpelację posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (3111), 181) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Marka Biernackiego, Zdzisława Czuchy i Witolda Namyślaka w sprawie planowanego utworzenia wielkopowierzchniowych kopalni kruszyw w woj. pomorskim (3112), 182) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Janusza Cichonia w sprawie planowanych zmian legislacyjnych w zakresie ochrony i opieki nad zabytkami (3113), 183) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Krzysztofa Putry w sprawie kampanii promocyjnej Narodowej Strategii Spójności (3114), 184) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w sprawie zwolnienia żołnierzy zawodowych ze służby w razie konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem (3115), 185) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w sprawie aktywizacji zawodowej młodych ludzi (3116), 186) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w sprawie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym (3118), 187) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Adama Krupy i Andrzeja Buły w sprawie aktualizacji "Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych" (3121),

- 61 188) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie dołączenia koksowni z Wałbrzycha i Zabrza do tworzonej na bazie Jastrzębskiej Spółki Węglowej grupy węglowo-koksowej (3122), 189) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie ostatecznego ustalenia katalogu podmiotów mających tworzyć grupę węglowo-koksową tworzoną w oparciu o Jastrzębską Spółkę Węglową (3123), 190) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Wojciecha Ziemniaka w sprawie problemu dotacji dla organizacji pozarządowych (3124), 191) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie wykupu zabudowanych działek z przeznaczeniem pod drogi publiczne, procedur wyceny wartości takich gruntów oraz wysokości odszkodowań przyznanych ich właścicielom (3125), 192) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Lipca w sprawie bardzo złej kondycji państwowych służb ochrony zabytków (3126), 193) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie przygotowywanej reformy obniżenia wieku obowiązku szkolnego (3130), 194) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie norm unijnych dotyczących przychodni (3131), 195) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (3132), 196) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie braku kontraktów szpitali z NFZ (3133),

- 62 197) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie projektu ustawy o rekompensatach (3134), 198) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie oszczędności zgromadzonych w OFE (3135), 199) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Adama Gawędy w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla emerytów i rencistów przedsiębiorstw górniczych i przedsiębiorstw robót górniczych w zamian za deputat węglowy na podstawie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych (3136), 200) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Artura Dunina w sprawie wyjaśnienia aktualnej wykładni autentycznej par. 11 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (3138), 201) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Michała Jarosa w sprawie nie wpisania (grupy chorób) nieswoistego zapalenia jelit na listę chorób przewlekłych (3139), 202) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Michała Jarosa w sprawie zniesienia opodatkowania ubezpieczeń zdrowotnych płaconych przez pracodawcę za pracownika (3140), 203) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Janusza Dzięcioła w sprawie naliczania podatku VAT przy przekazywaniu następcom prawnym rzemieślniczych zakładów pracy (3141), 204) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń-Domińczak - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Janusza Dzięcioła w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (3142), 205) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Janusza Dzięcioła w sprawie samorządu gospodarczego (3143),

- 63 206) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Bublewicz oraz grupy posłów w sprawie stanu infrastruktury kolejowej w Polsce oraz poprawy warunków funkcjonowania podmiotów zajmujących się towarowymi przewozami kolejowymi (3144), 207) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła Wojciecha Wilka w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie (3147), 208) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Lamczyka w sprawie wysokości opłaty stałej od sprawy o nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie (3148), 209) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Stanisława Lamczyka w sprawie konsekwencji niezgodności przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska z przepisami unijnymi (3149), 210) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację poseł Joanny Fabisiak w sprawie przygotowań do obchodów 200. rocznicy urodzin Fryderyka Chopina (3150), 211) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Witolda Sitarza w sprawie zabezpieczenia finansowego zamknięcia, rekultywacji, monitorowania i nadzorowania składowisk odpadów (3151), 212) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację Włodzimierza Kuli w sprawie elektrowni atomowych (3152), posła

213) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego - z upoważnienia ministra - oraz ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Włodzimierza Kuli w sprawie krajowego planu redukcji dwutlenku siarki (3154), 214) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego - z upoważnienia ministra - oraz ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Włodzimierza Kuli w sprawie składowania dwutlenku węgla (3155),

- 64 215) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - oraz minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację poseł Magdaleny Gąsior-Marek w sprawie inwestycji dofinansowywanych z UE, których realizacja pozostaje zagrożona w związku z niedostosowaniem polskiego prawa do wymogów Wspólnoty Europejskiej (3156), 216) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Kamińskiego w sprawie ustawy reprywatyzacyjnej (3158), 217) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Kamińskiego w sprawie zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (3159), 218) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Aleksandra Soplińskiego w sprawie zamrożenia przez NFZ 219 mln zł na leczenie ofiar wypadków (3161), 219) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Kamińskiego w sprawie projektu nowelizacji ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej (3162), 220) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zmian w ustawie o opłatach abonamentowych (3164), 221) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie reformy służby kandydackiej w oddziałach prewencji Policji (3166), 222) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie reaktywowania Biura Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji (3167), 223) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie reformy struktur przeznaczonych do działań antyterrorystycznych (3168),

- 65 224) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Tadeusza Motowidły w sprawie problemów lokalowych organizacji pożytku publicznego (3169), 225) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie zamiaru wprowadzenia akcyzy na sprężony gaz ziemny (CNG) i podniesienia obowiązującej stawki podatku akcyzowego na gaz skroplony LPG (3170), 226) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Bartosza Arłukowicza w sprawie stosunku resortu do postulatów określenia przez ministra zdrowia w drodze rozporządzenia standardów opieki paliatywno-hospicyjnej nad dziećmi (3172), 227) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza na interpelację poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie dotacji z budżetu państwa na kształcenie licencjonowanego personelu lotniczego w Ośrodku Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej (3173), 228) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Leszka Cieślika oraz grupy posłów w sprawie zmiany ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych (3174), 229) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (3175), 230) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Sławomira Neumanna w sprawie wysokości świadczeń dla osób będących jednocześnie emerytami oraz inwalidami wojennymi lub wojskowymi (3177), 231) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie protestu środowiska nauczycielskiego i rodziców uczniów wobec skandalicznego zaniedbania i lekceważenia problemów zdrowotnych młodego pokolenia Polaków, jakim są wady postawy (3178),

- 66 232) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Zdzisławy Janowskiej w sprawie dyskryminowania Wietnamczyków przy przyznawaniu polskich wiz w celu podjęcia nauki w Polsce (3179), 233) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Paluch w sprawie realizacji "Programu budowy zbiornika wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2010" (3180), 234) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posłów Krzysztofa Matyjaszczyka i Wacława Martyniuka w sprawie budowy w Polsce kolei dużych prędkości (3181), 235) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoniego Podolskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Adama Lipińskiego w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających w górach (3182), 236) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego (3183), 237) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie kampanii reklamowej Narodowej Strategii Spójności (3184), 238) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie procedury przeniesienia własności lokalu użytkowego, będącego jednocześnie budynkiem wolnostojącym, przez spółdzielnię mieszkaniową na osobę będącą członkiem spółdzielni, w oparciu o przepisy ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (3185), 239) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Edwarda Czesaka w sprawie przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (3188), 240) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Adamczyka w sprawie zasadności opodatkowania podatkiem od nieruchomości światłowodów umieszczonych w kanałach telekomunikacyjnych na przykładzie gminy Krzeszowice (3189),

- 67 241) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Adamczyka w sprawie sprecyzowania kompetencji organów dokonujących uzgodnień w toku procedury sporządzania planu miejscowego (3190), 242) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Adamczyka w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o transporcie drogowym dotyczących ustalenia definicji usługi tele-bus, określenia warunków korzystania z tego rodzaju przewozu osób oraz warunków korzystania z przystanków autobusowych (3192), 243) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie podwyżki akcyzy na gaz płynny (LPG) (3194), 244) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Lecha Kołakowskiego w sprawie uregulowań prawnych dotyczących osób niepełnosprawnych niezgodnych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (3195), 245) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posłów Beaty Szydło i Andrzeja Adamczyka w sprawie podjęcia zdecydowanych, bezzwłocznych i skutecznych działań, mających na celu znaczne obniżenie lub zaniechanie poboru opłat za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem (3196), 246) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie górnictwa węgla kamiennego w Polsce (3198), 247) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Filipa Libickiego w sprawie ochrony praw policjantów (3199), 248) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie ewentualnego przejęcia państwowych wyższych szkół zawodowych przez urzędy marszałkowskie (3200), 249) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Lecha Sprawki w sprawie planu dochodów i wydatków budżetu państwa (3201),

- 68 250) podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Grażyny Bernatowicz - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Jagiełły w sprawie zapewnienia dostaw ropy naftowej rurociągiem "Przyjaźń" do rafinerii w Możejkach (3203), 251) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń-Domińczak - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie osób oczekujących na przyznanie przez ZUS należnych świadczeń emerytalnych (3205), 252) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Putry w sprawie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 i 2007 r. (3206), 253) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Sławeckiego w sprawie powodów, dla których minister nauki i szkolnictwa wyższego nie wydała standardu kierunkowego dotyczącego kształcenia nauczycieli (3207), 254) ministra finansów Jana Vincent-Rostowskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posłów Zbigniewa Kozaka i Tomasza Górskiego w sprawie prawdopodobieństwa wystąpienia konfliktu interesów w działalności członka kierownictwa Ministerstwa Finansów i jednocześnie członka Komisji Nadzoru Bankowego z tytułu jego obecnego zatrudnienia w banku komercyjnym (3208), 255) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posłów Zbigniewa Kozaka i Tomasza Górskiego w sprawie zasad funkcjonowania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz sprawowanego nad nim nadzoru przez ministra finansów (3209), 256) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Krzywickiego w sprawie rozwijającego się procederu kupowania przez uczniów gotowych prezentacji na maturę ustną z języka polskiego (3210), 257) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Janusza Chwieruta w sprawie zmiany granic administracyjnych pomiędzy gminami Brzeźnica powiat wadowicki i Czernichów powiat krakowski (3211),

- 69 258) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Małgorzaty Sadurskiej i Elżbiety Kruk w sprawie nadania miastu Lublin statusu metropolii (3212), 259) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Saługi w sprawie działek przeznaczonych pod drogi publiczne (3213), 260) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Mirosławy Nykiel w sprawie obowiązującego wieku drzew i krzewów zwolnionych z uzyskania zezwoleń na ich usunięcie oraz wysokości kar pieniężnych naliczanych za ich usuwanie bez wymaganego zezwolenia (3214), 261) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego w sprawie przywrócenia ułatwień w ruchu transgranicznym między Polską a Obwodem Kaliningradzkim Federacji Rosyjskiej oraz normalizacji żeglugi po Zalewie Wiślanym (3215), 262) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Artura Górskiego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (3216), 263) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie rekompensaty za mienie tzw. mienie zabużańskie (3217), 264) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Antoniego Mężydły w sprawie wyjaśnienia przyczyn opóźnień w przekazaniu transgranicznych linii elektroenergetycznych do spółki PSE Operator SA i zasad przekazania tych składników majątkowych (3218), 265) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Janusza Mikulicza w sprawie przeniesienia PWSZ pod nadzór samorządu wojewódzkiego z zagwarantowaniem autonomii w sprawowaniu władztwa i zarządu oraz wymogów kadrowych (3219),

- 70 266) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Tchórzewskiego w sprawie możliwości zatrudniania przez rolników pracowników z Ukrainy do zbioru owoców miękkich (3220), 267) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Jarosława Wałęsy w sprawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (3221), 268) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Sławomira Preissa w sprawie ośrodków koordynujących "Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy" (3222), 269) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Barbary Marianowskiej w sprawie przygotowania niezbędnych zmian prawnych umożliwiających finansowanie opieki pielęgniarskiej, psychologicznej oraz rehabilitacyjnej w domach pomocy społecznej ze środków NFZ (3223), 270) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Leny Dąbkowskiej-Cichockiej w sprawie ochrony przeciwpowodziowej w gminie Bierawa (3224), 271) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń-Domińczak - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Leny Dąbkowskiej-Cichockiej w sprawie ustawowego zapisu dotyczącego konieczności udokumentowania składników wynagrodzenia, niezbędnych do ustalenia podstawy świadczenia emerytalnego (3225), 272) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Putry w sprawie koncepcji obniżenia wieku szkolnego (3226), 273) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na interpelację posła Henryka Gołębiewskiego w sprawie stanu przygotowania bazy dla polskich żołnierzy, którzy podejmą misję pokojową w Czadzie (3228), 274) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w sprawie nierównego traktowania lokatorów spółdzielni mieszkaniowych (3229),

- 71 275) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie okoliczności odmowy wydania zgody na prywatyzację Bazy i Systemy Bankowe Sp. z o.o. w Bydgoszczy (BSB) poprzez sprzedaż 100% udziałów w BSB na rzecz SPV-BSB Sp. z o.o. w Warszawie (3230), 276) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jerzego Szmajdzińskiego w sprawie decyzji NFZ dotyczącej wskazania leku infliximab jako jedynego dostępnego - refundowanego środka, stosowanego w leczeniu reumatologicznego zapalenia stawów (3231), 277) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai na interpelację posła Stanisława Pięty w sprawie informacji o sędziach, prokuratorach i innych pracownikach wymiaru sprawiedliwości, którzy w latach 1981-1989 otrzymali odznaczenia państwowe Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej (3234), 278) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie zamierzeń rządu odnośnie do prywatyzacji szpitali oraz konsekwencji wynikających z tej decyzji (3235), 279) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie interpretacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2001 r. w sprawie zawieszenia pobierania ceł od niektórych towarów (3236), 280) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Julii Pitery w sprawie zmiany przepisów o opiece nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo (3238), 281) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Anny Bańkowskiej w sprawie wypłaty zaliczki alimentacyjnej z Funduszu Alimentacyjnego za wrzesień 2008 r. (3239), 282) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie studiów pomostowych dla pielęgniarek i położnych (3240), 283) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marii Zuby w sprawie nadania miastu Kielce statusu metropolii (3241),

- 72 284) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada oraz sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Michała Szczerby w sprawie przyszłości Toru Wyścigów Konnych na warszawskim Służewcu (3242), 285) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Woźniaka w sprawie możliwości przywrócenia gminnych komisariatów policji (3243), 286) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Woźniaka w sprawie perspektyw funkcjonowania szkół rolniczych (3244), 287) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w sprawie zmniejszenia liczby godzin pozalekcyjnych (3246), 288) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Joanny Muchy w sprawie projektu ustawy dotyczącej powołania sieci polskich metropolii (3247), 289) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoniego Podolskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Joanny Muchy w sprawie zmian w prawie meldunkowym (3248), 290) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Marka Wikińskiego w sprawie konieczności dokonania nowego podziału administracyjnego woj. mazowieckiego (3249), 291) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Cezarego Urbana w sprawie prywatyzacji Szczecińskiej Stoczni Nowa w związku z wycofaniem oferty przejęcia przez inwestora (3253), 292) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Kempy w sprawie zniesienia Lekarskiego Egzaminu Państwowego (3254),

- 73 293) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Bańkowskiej w sprawie finansowania budownictwa społecznego (3257), 294) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie projektów z dziedziny ochrony przeciwpożarowej w woj. podkarpackim (3259), 295) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie zarezerwowania w budżecie państwa środków na zapewnienie udziału własnego dla projektów z zakresu administracji rządowej realizowanych przez samorząd woj. podkarpackiego w ramach Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" oraz Regionalnego Programu Operacyjnego - w dziedzinie ochrona przed powodzią (3260), 296) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie refundacji leków okulistycznych (3262), 297) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie warunków kontraktowania usług opieki długoterminowej przez NFZ (3263), 298) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jerzego Polaczka w sprawie przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na cele charytatywne (3264), 299) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka Balickiego w sprawie możliwości realizacji przez osobę podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego obowiązku zgłoszenia do NFZ członka rodziny - dziecka urodzonego podczas pobytu matki w innym kraju UE (3265), 300) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Głogowskiego w sprawie opodatkowania premii pieniężnych podatkiem od towarów i usług oraz zaliczenia kwoty tego podatku niepodlegającej odliczeniu od podatku należnego do kosztów uzyskania przychodu (3266),

- 74 301) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Damiana Raczkowskiego w sprawie zwiększenia liczby wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (3268), 302) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Krzywickiego w sprawie naliczania opłat za używanie mieszkania przez osoby, które wyodrębniły swoje lokale ze spółdzielni na własność (3269), 303) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Krzywickiego w sprawie uchylenia zarządzenia Prezesa NFZ nr 20/2008/DGL (3270), 304) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Piotra Krzywickiego w sprawie gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego (3271), 305) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mariana Filara w sprawie uboju zwierząt przez rolników na własny użytek, na terenie własnych gospodarstw w odróżnieniu od dokonywania takich czynności na skalę przemysłową, z możliwością sprzedaży na rynki zewnętrzne (3273), 306) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Lidii Staroń w sprawie niewłaściwie realizowanych - ustawowo nałożonych zadań - do jakich zostały powołane towarzystwa budownictwa społecznego (3275), 307) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jerzego Budnika w sprawie opóźnień w procesie zatwierdzania podręczników szkolnych oraz nierównego traktowania wydawnictw (3276), 308) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Grzegorza Pisalskiego w sprawie braku postępu w realizacji budowy połączenia drogowego Euroterminalu w Sławkowie z drogą krajową nr 94 oraz drogą krajową nr 1 w Sosnowcu (3278),

- 75 309) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Grzegorza Pisalskiego w sprawie stanowiska resortu w kwestii postulowanych przez część środowisk samorządowych zmian w systemie zarządzania drogami publicznymi (3279), 310) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie projektu "Najlepsze praktyki. Transfer wiedzy pomiędzy polskimi i norweskimi służbami ratowniczymi" (3282), 311) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie projektu "Partnerstwo na dobre - program współpracy na rzecz podwyższenia kwalifikacji zawodowych pracowników administracji rządowej" (3283), 312) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie projektu "Razem bezpieczniej - rozbudowa infrastruktury służb publicznych w celu wzmocnienia bezpieczeństwa narodowego i ochrony terytorium Wspólnoty" (3284), 313) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym (3286), 314) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zmian w ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym, a także we właściwych aktach wykonawczych w zakresie wprowadzenia stypendiów motywacyjnych dla studentów kierunków technicznych (3287), 315) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zmian w ustawie Prawo geologiczne i górnicze (3289), 316) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie funkcjonowania infrastruktury kolejowej na Lubelszczyźnie (3290),

- 76 317) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie kierowania nieletnich do Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, a także funkcjonowania tych placówek (3291), 318) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie planowanej reformy urzędów wojewódzkich (3293), 319) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie planowanego przez rząd oddłużenia szpitali (3294), 320) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zmiany art. 29 ust. 1 ustawy o drogach publicznych (3295), 321) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Janusza Chwieruta w sprawie przyspieszenia prac nad projektem ustawy dotyczącej reprywatyzacji, która doprowadzi do ostatecznego uregulowania własności nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa po II wojnie światowej na mocy dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. (3297), 322) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe (3298), 323) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Stanisława Wziątka w sprawie wstrzymania środków Regionalnego Programu Operacyjnego przez marszałków województw (3299), 324) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny Sławiak w sprawie rządowych propozycji podwyżek pensji dla nauczycieli (3305), 325) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie cyfrowego zapisu przychodów (3309), 326) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie prywatyzacji szpitali (3310),

- 77 327) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie projektu ustawy o Straży Kolejowej (3325), 328) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie projektu "Kształcenie bez granic - Podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników administracji publicznej w celu wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego" (3326), 329) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Adama Wykręta w sprawie konieczności znacznego ograniczenia obowiązku ponoszenia przez samorządy terytorialne kosztów funkcjonowania oświaty (3331), 330) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie podwyżki świadczeń pielęgnacyjnych (3335), 331) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Józefa Rojka w sprawie przyspieszenia prac nad ustawą reprywatyzacyjną, która definitywnie ureguluje własność nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa na mocy dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. (3342), 332) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Stanke w sprawie regulacji prawnych dotyczących wsparcia finansowego dla działalności niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego w 2008 r. (3344), 333) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie projektu sfinansowania przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kompletu podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów (3348), 334) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marzenny Drab w sprawie sytuacji bibliotek szkolnych (3354), 335) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Rojka w sprawie pilnej potrzeby umieszczenia na stronach internetowych profesjonalnych encyklopedii, informatorów, leksykonów i słowników (3355),

- 78 336) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Magdaleny Kochan w sprawie dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych w szkołach publicznych (3362), 337) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Lecha Kołakowskiego w sprawie możliwości nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze (3382), 338) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Tadeusza Woźniaka i Krzysztofa Maciejewskiego w sprawie akcyzy na wyroby tytoniowe, w tym szczególnie tabaki (3392), 339) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Magdaleny Kochan w sprawie nabycia przez osoby prywatne gruntów należących do PGL Lasy Państwowe (3404), 340) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Stanisława Rydzonia w sprawie stanu prac nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej (3405), 341) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Rydzonia w sprawie zawodu technika farmacji (3406), 342) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Rydzonia w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (3408), 343) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Leszka Cieślika w sprawie zmiany ustawy Prawo geologiczne i górnicze (3429), 344) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Bożeny Kotkowskiej, Krzysztofa Matyjaszczyka i Grzegorza Pisalskiego w sprawie przedłużenia okresu przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę do co najmniej 2020 r. (3436),

- 79 345) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Kopcia w sprawie zatrudnienia w placówkach oświatowo-wychowawczych specjalistów niebędących pracownikami pedagogicznymi (3437), 346) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Moniki Smoleń - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w sprawie finansowania działalności instytucji kultury w ramach mecenatu państwa w 2008 r. (3441), 347) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie zapowiedzi likwidacji lub zmian w ustawie Karta Nauczyciela (3464), 348) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo geologiczne i górnicze (3490), 349) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Motowidły w sprawie braku miejsc w placówkach przedszkolnych (3588), 350) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zmniejszenia liczby tzw. godzin dyrektorskich opłacanych z subwencji oświatowej w roku szkolnym 2008/2009 (3622).

Odpowiedzi te - zgodnie z art. 193 ust. 2 regulaminu Sejmu - zostały przekazane posłom.

Informuję również, że w regulaminowym terminie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące interpelacje:

1) posła Andrzeja Adamczyka w sprawie powiązania planowania przestrzennego ze strategią rozwoju i planowaniem inwestycyjnym - od ministra infrastruktury (3191) - 13 dni,

- 80 2) posła Eugeniusza Grzeszczaka w sprawie zniesienia od lipca 2008 r. winiet dla samochodów ciężarowych za korzystanie z dróg krajowych oraz przywrócenia opłat za przejazdy ciężarówek po płatnych autostradach - od ministra infrastruktury (3227) - 13 dni, 3) posła Artura Ostrowskiego w sprawie likwidacji obowiązującego objazdu dla pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej powyżej 8 ton, poruszających się po drodze krajowej nr 12 na odcinku Wadlew-Piotrków Trybunalski przez Kącik-Mzurki - od ministra infrastruktury (3245) - 13 dni, 4) posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie nieprawidłowości w przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości - od ministra infrastruktury (3204) - 6 dni.

II ZAPYTANIA Informuję, że wpłynęły następujące zapytania:

1) posła Marka Opioły w sprawie zawierania umów o wybudowanie przyłącza do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (1837), 2) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie stanu realizacji umowy z dnia 30 sierpnia 2007 r. dotyczącej budowy rurociągu zasilającego jeziora Powidzkiego Parku Krajobrazowego - do ministra środowiska (1838), 3) posła Artura Gierady w sprawie spółki Skarbu Państwa "Budopol - Delta" sp. z o.o. z siedzibą w Nowinach w woj. świętokrzyskim - do ministra skarbu państwa (1839), 4) posła Jana Kulasa w sprawie wspierania rozwoju elektrowni wodnych - do ministra gospodarki (1840), 5) posła Mariusza Błaszczaka w sprawie zadośćuczynienia osobom, które utraciły swój majątek w wyniku wywłaszczenia - do prezesa Rady Ministrów (1841), 6) posła Mariusza Błaszczaka w sprawie dofinansowania projektów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - do ministra środowiska (1842),

- 81 7) posła Andrzeja Adamczyka w sprawie powołania przedstawiciela Krakowa do Krajowego Komitetu Organizacyjnego Euro 2012 - do ministra sportu i turystyki (1843), 8) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie powodów, jakimi kierował się wojewoda świętokrzyski powołując dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (1844), 9) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie przyczyn odwołania ze stanowiska Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (1845), 10) posła Jana Religi w sprawie zachowania prawa do odliczenia od podatku ulgi na wychowanie dzieci - do ministra finansów (1846), 11) posła Jacka Pilcha w sprawie budowy drogi Zaczarnie-Tarnów wzdłuż autostrady A4 - do ministra infrastruktury (1847), 12) posłów Marka Borowskiego i Marka Balickiego w sprawie realizacji prawa do przerwania ciąży w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego - do prezesa Rady Ministrów (1848), 13) posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie odmowy zabiegu przerwania ciąży 14-letniej dziewczynie z Lublina - do ministra sprawiedliwości (1849), 14) posła Bartosza Arłukowicza w sprawie kosztów, jakie resort obrony poniósł w związku z wyjazdem 13-osobowej grupy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej z woj. zachodniopomorskiego do Iraku - do ministra obrony narodowej (1850), 15) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie warunków akredytacji dla firm rolniczych - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1851), 16) posła Aleksandra Marka Szczygły w sprawie przebiegu naboru wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Olsztynie w ramach działania PROW 2007-2013 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1852), 17) posła Ryszarda Terleckiego w sprawie zagrożenia likwidacją Muzeum Polskiego w Rapperswil w Szwajcarii - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1853),

- 82 18) posłów Macieja Orzechowskiego, Marka Zielińskiego i Dariusza Lipińskiego w sprawie budowy Zachodniego Centrum Chorób Serca i Naczyń w Poznaniu - do ministra zdrowia (1854), 19) posła Czesława Hoca w sprawie umożliwienia wykupu zakładowego lokalu mieszkalnego w Kołobrzegu przez długoletniego pracownika bądź wyegzekwowania należytego i zgodnego z prawem administrowania budynkiem przez PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie - do ministra infrastruktury (1855), 20) poseł Marii Nowak w sprawie uznania roszczeń indywidualnych akcjonariuszy Huty BATORY SA w upadłości - do ministra skarbu państwa (1856), 21) posła Stanisława Szweda w sprawie wliczania do dochodu kwoty odliczonej ulgi prorodzinnej - do ministra finansów (1857), 22) posła Józefa Rojka w sprawie rewitalizacji komunikacji kolejowej pociągów elektrycznych na trasie Stróże-Jasło w woj. podkarpackim - do ministra infrastruktury (1858), 23) poseł Anny Sobeckiej w sprawie prawa do pełnomocnika z urzędu - do ministra sprawiedliwości (1859), 24) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie budowy obwodnic miast: Chełma, Hrubieszowa i Krasnegostawu - do ministra infrastruktury (1860), 25) posła Piotra Stanke w sprawie sposobu finansowania oświetlenia obwodnicy chojnickiej - do ministra infrastruktury (1861), 26) posła Piotra Polaka w sprawie możliwości opodatkowania drogi dojazdowej do gruntów rolnych, podatkiem od użytków gruntowych - do ministra finansów (1862), 27) posła Piotra Polaka w sprawie ustalenia kategorii drogi ogólnodostępnej, dojazdowej do gruntów rolnych - do ministra infrastruktury (1863), 28) posłanek Moniki Wielichowskiej i Ewy Drozd w sprawie szybkiej kolei miejskiej w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym - do ministra infrastruktury (1864), 29) poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie opodatkowania otrzymanego z Funduszu Pracy dofinansowania studiów podyplomowych - do ministra pracy i polityki społecznej (1865),

- 83 30) poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie uzyskania tytułu inżyniera pożarnictwa przez absolwentów Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie z 2004 r. - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (1866), 31) posła Andrzeja Walkowiaka w sprawie potrzeby zmian prawa prasowego po postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r. - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1867), 32) posła Janusza Krasonia w sprawie eskalacji agresywnych zachowań wobec Polaków zamieszkujących Wyspy Brytyjskie - do ministra spraw zagranicznych (1868), 33) posła Tomasza Kamińskiego w sprawie inwestycji na Podkarpaciu - do ministra rozwoju regionalnego (1869), 34) poseł Beaty Bublewicz w sprawie procedury dofinansowania wynagrodzeń i refundacji składek opłacanych za pracowników niepełnosprawnych - do ministra pracy i polityki społecznej (1870), 35) posła Tadeusza Kopcia w sprawie możliwej likwidacji w Sądzie Rejonowym w Pszczynie Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czechowicach-Dziedzicach i zmiany właściwości Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie - do ministra sprawiedliwości (1871), 36) posła Jarosława Pięty w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Ministerstwo Skarbu Państwa stadionu sportowego wraz z przyległymi obiektami mieszczącymi się w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 91 na rzecz Klubu Sportowego "Górnik" Sosnowiec - do ministra skarbu państwa (1872), 37) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie wydania dyplomów z wiedzy o społeczeństwie studentom studiów podyplomowych w Ogólnopolskim Niepublicznym Centrum Doskonalenia Nauczycieli "Nowator" w Starachowicach - do ministra edukacji narodowej (1873), 38) posła Artura Górskiego w sprawie pouczania nieletnich świadków składających zeznania w sprawie osób bliskich - do ministra sprawiedliwości (1874), 39) posła Artura Górskiego w sprawie skutków obowiązywania przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych w stosunku do rynku kapitałowego - do ministra gospodarki (1875),

- 84 40) posła Zdzisława Czuchy w sprawie umorzenia części pożyczek udzielanych gminom przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - do ministra środowiska (1876), 41) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie planowanej rozbiórki zabudowań po byłej Cukrowni Ostrowite - do ministra skarbu państwa (1877), 42) posłów Krzysztofa Brejzy i Grzegorza Roszaka w sprawie zaawansowania prac związanych z budową nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu - do ministra finansów (1878), 43) posła Krzysztofa Maciejewskiego w sprawie ponownego zbadania nieprawidłowości i uchybień, których dopuszczono się w trakcie śledztwa - do ministra sprawiedliwości (1879), 44) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie koniecznych zmian prawnych oraz przyznania większej ilości środków finansowych na konserwację odcinka rzeki Warty przepływającego przez miasto Myszków - do ministra środowiska (1880), 45) posła Jacka Tomczaka w sprawie sytuacji w rządowej flocie powietrznej - do ministra obrony narodowej (1881), 46) posła Jacka Tomczaka w sprawie sankcji karnych za nieprzekształcenie mieszkań w ustawowym terminie - do ministra sprawiedliwości (1882), 47) posła Jacka Tomczaka w sprawie zagrożenia likwidacją Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii - do ministra spraw zagranicznych (1883), 48) posła Jacka Tomczaka w sprawie zmian mających na celu zwiększenie skuteczności działań aktywizacyjnych powiatowych urzędów pracy - do ministra pracy i polityki społecznej (1884), 49) posła Jacka Tomczaka w sprawie protestu sędziów sądów powszechnych - do ministra sprawiedliwości (1885), 50) posła Jacka Tomczaka w sprawie opłat za badania lekarskie pracowników ubiegających się o wydanie licencji pracownika ochrony - do ministra zdrowia (1886), 51) posła Jacka Tomczaka w sprawie opóźnień przy budowie autostrady A2 - do ministra infrastruktury (1887), 52) poseł Marii Nowak w sprawie aktualnej sytuacji w Walcowni Rur Jedność SA w Siemianowicach Śląskich - do ministra skarbu państwa (1888),

- 85 53) posła Adama Lipińskiego w sprawie zamiarów rządu w kwestii zmian w ustawie o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych - do prezesa Rady Ministrów (1889), 54) posła Zbigniewa Rynasiewicza w sprawie uregulowania sytuacji własnościowej nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa po II Wojnie Światowej na mocy dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. - do ministra finansów oraz ministra skarbu państwa (1890), 55) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zwiększenia rocznej liczby uprawnień do emisji dwutlenku węgla dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Bielsku Podlaskim, określonej w Krajowym Planie Rozdziału Uprawnień do Emisji na lata 2008-2012 - do prezesa Rady Ministrów (1891), 56) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planowanego zakupu samochodów w 2009 r. przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku - do prezesa Rady Ministrów (1892), 57) posła Jana Kulasa w sprawie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości - do ministra gospodarki (1893), 58) posła Jana Kulasa w sprawie promocji i ochrony flagi państwowej - do prezesa Rady Ministrów (1894), 59) posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie budowy farm wiatrowych w Polsce - do ministra gospodarki (1895), 60) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie działań podjętych przez MEN po strajku nauczycieli 27 maja 2008 r. - do ministra edukacji narodowej (1896), 61) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie wdrażania programów profilaktycznych oraz realizowania zadań szkoły w zakresie pedagogizacji rodziców - do ministra edukacji narodowej (1897), 62) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie i wyróżnień polskim twórcom - do ministra narodowego (1898), odbierania odznaczeń kultury i dziedzictwa

63) posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie dostępności szkół do orzeczeń o stanie zdrowia dziecka oraz wnioskowania przez szkoły o przeprowadzenie badań w poradniach psychologiczno-pedagogicznych - do ministra edukacji narodowej (1899),

- 86 64) posła Stanisława Lamczyka w sprawie podręczników dla uczniów z dysfunkcją wzroku - do ministra edukacji narodowej (1900), 65) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wsparcia zadania "Roboty remontowe parteru ratusza w Bystrzycy Kłodzkiej oraz wykonanie instalacji sygnalizacji alarmu pożaru dla całego obiektu" - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1901), 66) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie planów prywatyzacyjnych MSP na lata 2008-2011 dla PKS w Kłodzku - do ministra skarbu państwa (1902), 67) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wsparcia zadania modernizacji kina "Baszta " w Środzie Wielkopolskiej - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1903), 68) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wsparcia przedsięwzięcia ratowania zabytkowych schodów prowadzących do Bazyliki w Wambierzycach - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1904), 69) posła Artura Dunina w sprawie nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przewidującej m.in. możliwość wprowadzenia tzw. podatku śmieciowego - do prezesa Rady Ministrów (1905), 70) poseł Joanny Skrzydlewskiej w sprawie wysokości dotacji budżetowej dla Polskiego Związku Karate Fudokan - do ministra sportu i turystyki (1906), 71) posłanek Joanny Skrzydlewskiej i Beaty Bublewicz w sprawie ratyfikacji Traktatu Ottawskiego - do ministra obrony narodowej (1907), 72) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie poprawy warunków oczekiwania na przekroczenie granicy przed przejściem granicznym w Dorohusku - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (1908), 73) posła Krzysztofa Lipca w sprawie planu likwidacji Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - do prezesa Rady Ministrów (1909), 74) posła Józefa Piotra Klima - do ministra zdrowia (1910), w sprawie honorowego krwiodawstwa

75) posła Artura Dunina w sprawie dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu - do ministra zdrowia (1911), 76) posła Jarosława Jagiełły w sprawie zniesienia opłat za wizy dla obywateli Serbii - do ministra spraw zagranicznych (1912),

- 87 77) posła Jarosława Jagiełły w sprawie zwrotu Polsce długu terytorialnego przez Republikę Czeską - do ministra spraw zagranicznych (1913), 78) posła Wiesława Janczyka w sprawie podjęcia działań i udzielenia pomocy finansowej ze środków MEN lub innych źródeł dla miejscowości Sechna w powiecie Limanowskim na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Sechnej - do ministra edukacji narodowej (1914), 79) posła Marka Kwitka w sprawie zasad nabywania odrębnej własności lokali mieszkalnych w spółdzielniach mieszkaniowych, na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych - do ministra infrastruktury (1915), 80) poseł Lidii Staroń w sprawie nieumieszczenia miasta Olsztyna na liście obszarów metropolitalnych - do ministra rozwoju regionalnego (1916), 81) posła Zbigniewa Kozaka w sprawie projektu budowy Trasy Kaszubskiej S6 - do ministra infrastruktury (1917), 82) posła Piotra Stanke w sprawie powstania kolejnej kopalni żwiru na terenie powiatu kościerskiego, która stanowić będzie poważne zagrożenie dla środowiska przyrodniczego na gruntach stanowiących własność Skarbu Państwa będących w zarządzie Lasów Państwowych (Nadleśnictwo Kościerzyna) - do ministra środowiska (1918), 83) posłanek Anny Sikory, Marzeny Machałek, Ewy Malik i Beaty Mazurek w sprawie utworzenia katedry polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (1919), 84) posłanek Anny Sikory, Marzeny Machałek, Ewy Malik i Beaty Mazurek w sprawie utrzymania Muzeum Polskiego w Rapperswilu w Szwajcarii - do ministra spraw zagranicznych (1920), 85) posłów Jarosława Gowina, Witolda Kochana i Tadeusza Arkita w sprawie realizacji postulatów Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich, dotyczących preferencji dla absolwentów techników w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższe uczelnie - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (1921), 86) posłów Jarosława Gowina, Witolda Kochana i Tadeusza Arkita w sprawie wartości wpisów w księdze wieczystej - do ministra sprawiedliwości (1922), 87) posła Zbigniewa Ziobry w sprawie zbadania prawidłowości postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Praga-Południe (sygn. akt 4 Ds. 821/07/3, 4 Ds. 105/08/3, 4 Ds. 276/08/3) - do ministra sprawiedliwości (1923),

- 88 88) posła Jana Widackiego w sprawie możliwości przyspieszenia postępowania w sprawie karnej prowadzonej przez warszawską prokuraturę przeciwko zarządowi Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej DM SA - do ministra sprawiedliwości (1924), 89) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie programów nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych - do ministra edukacji narodowej (1925), 90) posła Witolda Namyślaka w sprawie konfliktu na tle gospodarowania zasobem mieszkaniowym między Agencją Mienia Wojskowego Oddział Regionalny w Gdyni a gminą Cewice w woj. pomorskim - do ministra obrony narodowej (1926), 91) posła Witolda Namyślaka w sprawie przejęcia przez gminę Nowa Wieś Lęborska części linii kolejowej nr 230 na trasie Wejherowo-Garczegorze, stanowiącej własność PKP SA - do ministra infrastruktury (1927), 92) posła Andrzeja Grzyba w sprawie wzruszenia decyzji administracyjnej - do ministra infrastruktury (1928), 93) posła Bronisława Dutki w sprawie budowy linii kolejowej Podłęże-Piekiełko Muszyna/Zakopane - do ministra infrastruktury (1929), 94) poseł Krystyny Grabickiej w sprawie planów prywatyzacyjnych Ministra Skarbu Państwa wobec spółki Kopalnia Surowców Mineralnych Kosmin sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - do ministra skarbu państwa (1930), 95) posła Ireneusza Rasia w sprawie nowelizacji ustawy o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego - do ministra infrastruktury (1931), 96) poseł Marzeny Doroty Wróbel w sprawie planów powołania ośrodków metropolitalnych - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (1932), 97) poseł Marzeny Doroty Wróbel w sprawie planów przebiegu drogi ekspresowej S12 - do ministra infrastruktury (1933), 98) posła Tadeusza Naguszewskiego w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług tak, aby prawo do korekty podatku przysługiwało również, gdy nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona - do ministra finansów (1934), 99) posła Wiesława Wody w sprawie problemu rozdysponowania środków na dopłaty do kredytów preferencyjnych - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1935),

- 89 100) posła Józefa Piotra Klima w sprawie ustawowej definicji dzieci niepełnosprawnych i pomocy dla nich - do ministra pracy i polityki społecznej (1936), 101) posła Mirona Sycza w sprawie przesłanek zatrzymania transportu oleju bazowego przez Urząd Celny w Suwałkach i Olsztynie oraz zgodności podjętych decyzji z regulacjami unijnymi - do ministra finansów (1937), 102) posła Mirona Sycza w sprawie dokonania przez Prokuraturę Krajową analizy rzeczowości i prawidłowości decyzji podjętych przez urząd celny oraz prokuraturę w przedmiocie toczącego się postępowania wobec Petroecco JV Sp. z o.o. z siedzibą w Kiełpinie - do ministra sprawiedliwości (1938), 103) posła Mirona Sycza w sprawie naruszenia procedury zasadniczej Izby Celnej PZ-OC-43/2005 poboru próbek przez Prokuraturę Rejonową w Suwałkach przy udziale funkcjonariuszy Urzędu Celnego w Suwałkach w postępowaniu wobec spółki Petroecco JV Sp. z o.o. - do ministra sprawiedliwości (1939), 104) posła Jana Kochanowskiego w sprawie wznowienia prac nad projektem ustawy dotyczącej zadośćuczynienia dla młodych ofiar II wojny światowej - do ministra pracy i polityki społecznej (1940), 105) posła Jana Kochanowskiego w sprawie rozwiązania problemu dotyczącego mieszkań dysponowanych przez Wojskową Agencję Mieszkaniową - do ministra obrony narodowej (1941), 106) posła Marka Balickiego w sprawie możliwości pozytywnego rozwiązania protestu pracowników Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (1942), 107) posła Marka Balickiego w sprawie niskiego poziomu wynagrodzeń pracowników Inspekcji Handlowej - do prezesa Rady Ministrów (1943), 108) posła Mirosława Koźlakiewicza w sprawie możliwości dalszego funkcjonowania Przedsiębiorstwa Przemysłu Metalowego w Płocku przy ul. Sienkiewicza 22 - do ministra skarbu państwa (1944).

Zapytania te - zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu - zostały przekazane adresatom.

- 90 Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi:

1) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie likwidacji wiaduktu drogowego w Skrzeszowie nad zlikwidowaną linią kolejową byłej KWK 1 Maja (691), 2) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Michała Wojtkiewicza w sprawie możliwości utworzenia filii Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Tarnowie (758), 3) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz i Macieja Orzechowskiego w sprawie stosowania w Wielkopolsce zakazu łączenia procedur medycznych wykonywanych na oddziałach zabiegowych z procedurami wykonywanymi na oddziałach anestezjologii i intensywnej terapii (1095), 4) sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Marii Elżbiety Orłowskiej - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie możliwości zapewnienia strefy wokół Centrum Astronomii UMK w Piwnicach k. Torunia (1119), 5) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła Sławomira Piechoty w sprawie sposobu zapewnienia nauki, opieki oraz rehabilitacji osobie niepełnosprawnej, zamieszkałej w Jastrzębiu Zdrój (1365), 6) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Marka Matuszewskiego w sprawie budowy autostrady na odcinku Nowe Marzy-Toruń (1454), 7) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Józefa Piotra Klima w sprawie rekompensat za przekazanie gospodarstwa rolnego (1457), 8) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura Górskiego w sprawie stosowania przepisów układu z Schengen (1497),

- 91 9) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Jolanty Szymanek-Deresz w sprawie wpływu inwestycji "Wiadukt nad rondem im. Wojska Polskiego w ciągu drogi krajowej nr 62" na budowę północnej obwodnicy Płocka (1505), 10) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jerzego Budnika w sprawie zakresu modernizacji na drodze nr 6 (1519), 11) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Bublewicz w sprawie braku odpowiednio wykwalifikowanych kadr w dziedzinie ekonomiki leków (1533), 12) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie pomocy publicznej dla mikroprzedsiębiorstw (1538), 13) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Janusza Cichonia w sprawie prac legislacyjnych nad projektami aktów prawnych dotyczących recyklingu i prowadzenia konsultacji wśród środowisk gospodarczych w tym przedmiocie (1545), 14) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na zapytanie posła Wojciecha Ziemniaka w sprawie realizacji programów: "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży", "Blisko boisko" oraz "Moje boisko - Orlik 2012" (1558), 15) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 94 w Olkuszu łączącej Kraków ze Śląskiem, planowanej na rok rozpoczęcia Euro 2012 (1574), 16) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Piotra Krzywickiego w sprawie likwidacji Cukrowni Leśmierz SA (1582), 17) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Jana Widackiego w sprawie użycia przez Prokuraturę i cywilne służby specjalne wojskowych śmigłowców w dniu 13 lipca 2007 r. (1587), 18) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na zapytanie poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie doktoratów uzyskanych na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w latach 2005-2007 (1596),

- 92 19) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Aleksandra Marka Szczygły w sprawie zwolnień kadry kierowniczej i pracowników w Agencji Mienia Wojskowego (1601), 20) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Ołdakowskiego w sprawie programów wspierania działalności kulturalnej w Polsce (1608), 21) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Waldemara Wrony w sprawie dopuszczenia do sprzedaży leku Talidomid (1614), 22) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie poseł Elżbiety Witek w sprawie zagrożenia polskiego kamieniarstwa i górnictwa surowców skalnych, w związku ze wzrostem importu wyrobów granitowych z Chińskiej Republiki Ludowej (1618), 23) podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Grażyny Prawelskiej-Skrzypek - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie prowadzenia przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy naboru na kierunek informatyka (1620), 24) sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa Jana Burego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tadeusza Rossa w sprawie sytuacji jednoosobowej spółki Skarbu Państwa "Polskie Nagrania" sp. z o.o. (1624), 25) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Kempy w sprawie nowelizacji art. 32 g ustawy o zakładach opieki zdrowotnej poprzez wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy (1629), 26) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie odmowy renegocjacji aneksu do umowy w zakresie ambulatoryjnej opieki medycznej oraz hospitalizacji pomiędzy Śląskim Oddziałem Wojewódzkim NFZ a Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej (1630), 27) sekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Krzysztofa Grzegorka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wojciecha Szaramy w sprawie kontraktów Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ z poradniami diabetologicznymi (1633),

- 93 28) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła Sławomira Nitrasa w sprawie sytuacji powodziowej na terenie woj. zachodniopomorskiego (1637), 29) zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Grzegorza Raniewicza w sprawie objęcia nadzorem śledztwa Prokuratury Rejonowej w Chełmie dotyczącego pobicia i spalenia taboru samochodowego mieszkańca Dorohuska (1643), 30) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Popiołka w sprawie przywrócenia na listę trzech projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego "Infrastruktura i środowisko" na lata 2007-2013 (1644), 31) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na zapytanie posła Marka Wojtkowskiego w sprawie niskiego tempa wypłat z tytułu płatności obszarowych dla rolników (1650), 32) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła Zbigniewa Konwińskiego w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej "Bydlino 2" w miejscowości Machowino w woj. pomorskim (1651), 33) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Tadeusza Arkita i Jarosława Gowina w sprawie wyjaśnienia decyzji dotyczącej przydziału uprawnień emisyjnych dwutlenku węgla dla GiGa sp. z o.o. (1652), 34) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie konkursów ogłoszonych przez Ministerstwo Skarbu Państwa w spółkach Skarbu Państwa, na przykładzie Huty Stalowa Wola SA (1654), 35) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Janusza Palikota w sprawie braku możliwości wyegzekwowania od ministra budownictwa w V. kadencji Sejmu RP wyjaśnień dotyczących udostępnienia informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, w związku z przyczynami rozwiązania problemu własności w spółdzielniach budowlano-mieszkaniowych w latach 1974-1994 drogą rozporządzenia Rady Ministrów (1655),

- 94 36) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wiesława Wody w sprawie problemu legalizacji produkcji śliwowicy łąckiej (1656), 37) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Bogusława Nadolnika na zapytanie poseł Jolanty Szymanek-Deresz w sprawie możliwości sfinansowania inwestycji Sala Gimnastyczna w Rogozinie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (1657), 38) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Jadwigi Zakrzewskiej w sprawie uregulowania kwestii własnościowych dotyczących drogi w miejscowości Goławice Pierwsze w woj. mazowieckim (1659), 39) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka na zapytanie posła Romualda Ajchlera w sprawie rozpatrywania wniosków o świadczenie rentowe przez lekarzy orzeczników KRUS (1660), 40) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Stanisława Lamczyka w sprawie kolejowego zaplecza technicznego znajdującego się w Chojnicach (1663), 41) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Grzegorza Raniewicza w sprawie zintensyfikowania działań dochodzeniowych dotyczących celowych podpaleń taboru samochodowego będącego własnością mieszkańca Dorohuska (1664), 42) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie podziału i sprzedaży kilku działek położonych w siedlisku wsi Stamirowice w gminie Mogielnica w powiecie grójeckim (1666), 43) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy w sprawie spłaty przez spółdzielców odsetek od kredytów mieszkaniowych (1667), 44) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Krzysztofa Michałkiewicza w sprawie sytuacji w Hucie Stalowa Wola SA (1668),

- 95 45) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie zmian w KRUS na Pomorzu, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu sztumskiego (1670), 46) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie zabytków Końskowoli w woj. lubelskim i środków na ich renowacje i rewitalizacje (1672), 47) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witolda Drożdża - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie przywrócenia biura paszportowego w Puławach (1673), 48) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń-Domińczak - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie kosztów obsługi Otwartych Funduszy Emerytalnych, jakie ponoszą przyszli emeryci (1676), 49) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Andrzeja Nowakowskiego w sprawie budowy obwodnicy północnej miasta Płocka (1678), 50) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Hanny Jahns - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Adama Krupy w sprawie niezgodności ustawy Prawo ochrony środowiska z dyrektywą unijną (1679), 51) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posłów Tomasza Głogowskiego i Krzysztofa Gadowskiego w sprawie zwiększenia liczby połączeń lotniczych na trasie Katowice-Warszawa (1680), 52) Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzeja Jagusiewicza - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa Konwińskiego w sprawie importu do kraju niesortowanej odzieży używanej (1681), 53) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniewa Sosnowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Aleksandra Marka Szczygły w sprawie odwołania warmińsko-mazurskiego komendanta Państwowej Straży Pożarnej (1682), 54) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny Sobeckiej w sprawie budowy autostrady A1 (1683),

- 96 55) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka na zapytanie poseł Anny Sobeckiej w sprawie terminu oddania do użytku odcinka autostrady A1 między Toruniem a Grudziądzem (1684), 56) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny Sobeckiej w sprawie sytuacji płacowej pracowników Urzędu Ochrony Zabytków (1685), 57) ministra środowiska Macieja Nowickiego na zapytanie poseł Anny Sobeckiej w sprawie wstrzymania dotacji przyznanej na inwestycje geotermalne dla Fundacji "Lux Veritatis" w Toruniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1686), 58) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła Jana Kochanowskiego w sprawie nowelizacji ustawy o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (1687), 59) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniewa Sosnowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Adama Lipińskiego w sprawie planów resortu dotyczących regulacji działalności Państwowej Straży Pożarnej (1688), 60) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jarosława Jagiełły w sprawie zmiany projektu dyrektywy Solvency II (1689), 61) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Marka Polaka i Pawła Kowala w sprawie odtworzenia zabytkowego dworu we wsi Dąbrówka (1690), 62) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie oznakowania drogi krajowej S1 łączącej Cieszyn-Bielsko Białą-Katowice (1694), 63) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie koncesji na wydobycie węgla w KWK Dębieńsko (1695),

- 97 64) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Marii Nowak w sprawie wyłączenia budowy Drogowej Trasy Średnicowej z inwestycji rządowych (1696), 65) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Filipa Libickiego w sprawie problemów finansowych wielkopolskiej Policji (1697), 66) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Filipa Libickiego w sprawie problemów wielkopolskiej Policji, związanych z uzbrojeniem oraz transportem (1698), 67) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Filipa Libickiego w sprawie problemów kadrowych wielkopolskiej Policji (1699), 68) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Czesława Hoca w sprawie zasadności uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla określonego obszaru w mieście Świdwin, z uzasadnionym podejrzeniem naruszenia prawa własności, polegającym na istotnej zmianie przekształcenia gruntów bez wiedzy i zgody właściciela (1701), 69) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie finansowania przez NFZ tzw. nadwykonań wypracowanych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Puławach (1702), 70) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Bublewicz oraz grupy posłów w sprawie zwiększenia nakładów finansowych z budżetu państwa na remonty dróg powiatowych (1703), 71) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na zapytanie poseł Beaty Bublewicz oraz grupy posłów w sprawie przygotowań do realizacji projektu "Orlik 2012" (1704),

- 98 72) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Tadeusza Arkita i Jacka Krupy w sprawie możliwości realizacji węzła "Rudno-Grojec" na autostradzie A4 (1705), 73) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Sławomira Neumanna w sprawie waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi szkoły muzycznej I. stopnia w Starogardzie Gdańskim w latach 2006-2008 (1706), 74) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura Górskiego w sprawie upolitycznienia egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie (1707), 75) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła Andrzeja Pałysa w sprawie zagwarantowania uprawnień do emerytur pracownikom zatrudnionym przy bezpośredniej produkcji w kopalniach odkrywkowych wydobywających piaskowce kwarcytowe (1708), 76) zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Jolanty Szczypińskiej i Zbigniewa Kozaka w sprawie przesłanek odmowy wszczęcia przez Prokuraturę Rejonową w Kartuzach dochodzenia dotyczącego przywłaszczenia zabytkowej tablicy pamiątkowej z pomnika por. Józefa Dambka na szkodę Stowarzyszenia "Gryf Pomorski" (1709), 77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny Paluch w sprawie rozbudowy bazy dydaktycznej Zespołu Szkół Rolniczych w Nowym Targu (1710), 78) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie poseł Ewy Malik w sprawie niepokojących doniesień prasowych dotyczących planów Zarządu Kompanii Węglowej SA sprzedaży złóż węgla koksowego (1711), 79) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie poseł Ewy Malik w sprawie realizacji "Strategii działalności górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 2007-2015" (1712), 80) sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Hanny Jahns - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura Dunina w sprawie wdrażania i finansowania regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 (1714),

- 99 81) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie wdrożenia do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (1716), 82) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Lipca w sprawie udzielenia rządowego wsparcia dla budowy regionalnego portu lotniczego Kielce w Obicach (1717), 83) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Kamińskiego w sprawie budowy lotniska w Suwałkach (1718), 84) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie działalności Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych (1719), 85) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Marka Biernackiego w sprawie likwidacji istniejących komisariatów Policji w dzielnicach Gdańsk Stogi i Gdańsk-Nowy Port w ramach planowanej wewnętrznej reorganizacji gdańskiej Policji (1720), 86) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wojciecha Wilka w sprawie planów remontu budynków komend powiatowych Policji na Lubelszczyźnie, ze szczególnym uwzględnieniem komend w Kraśniku, Janowie Lubelskim i Opolu Lubelskim (1721), 87) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniewa Sosnowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Bublewicz oraz grupy posłów w sprawie kryteriów przydziału środków finansowych na funkcjonowanie Państwowej Straży Pożarnej (1722), 88) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Burego s. Józefa w sprawie urządzeń do termicznego unieszkodliwiania odpadów znajdujących się w magazynach Zakładów Mechanicznych Bumar-Łabędy SA (1723),

- 100 89) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na zapytanie posła Adama Krupy w sprawie możliwości pozyskania środków finansowych z UE przez Zespół Szkół Rolniczych - Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Władysława Szafera w Głubczycach (1724), 90) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny Sobeckiej w sprawie prawidłowości postępowania z udziałem Witolda Tomczaka posła do Parlamentu Europejskiego, toczącego się przez Sądem Rejonowym w Ostrowie Wielkopolskim (1725), 91) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Jarosława Pawłowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Moniki Wielichowskiej i Jakuba Szulca w sprawie dofinansowania projektu "Noworudzki Park Przemysłowy - I etap realizacji" (1726), 92) podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Marioli Dwornikowskiej - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Moniki Wielichowskiej i Jakuba Szulca w sprawie stanowiska w przedmiocie przekazania samorządowi powiatowemu do prowadzenia SP ZOZ SCM w Polanicy Zdroju, dla którego Minister Zdrowia jest organem założycielskim (1727), 93) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz oraz grupy posłów w sprawie finansowania i organizowania innych form wychowania przedszkolnego (1728), 94) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tomasza Głogowskiego w sprawie wniosku Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej o wpisanie podziemi Zabytkowej Kopalni Srebra i Sztolni "Czarnego Pstrąga" w Tarnowskich Górach na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego (1729), 95) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie posła Adama Krupy w sprawie wstrzymania naboru wniosków do regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 (1730), 96) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła Jarosława Rusieckiego w sprawie obowiązujących zasad przyznania wdowom prawa do renty rodzinnej (1731),

- 101 97) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Czesława Hoca w sprawie opieszałości ministra edukacji narodowej w wydawaniu gminom umów przekazania gimbusów, wskutek czego nie mogą być wykorzystywane do transportu dzieci (1732), 98) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Adama Lipińskiego w sprawie działań resortu dotyczących represji politycznych na Białorusi (1733), 99) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Adama Lipińskiego w sprawie działań MSZ w przedmiocie antypolskich wydarzeń na Litwie (1734), 100) podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Zbigniewa Marciniaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura Górskiego w sprawie nakłaniania uczniów przez nauczycieli do rezygnacji z egzaminu maturalnego (1736), 101) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła Wojciecha Szaramy w sprawie wyłączenia budowy Drogowej Trasy Średnicowej z kluczowych inwestycji rządowych (1737), 102) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny Bańkowskiej w sprawie planowanej na dzień 27 maja 2008 r. akcji strajkowej nauczycieli (1739), 103) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Stanisławy Prządki w sprawie ruchu przygranicznego na wschodniej granicy Polski (1740), 104) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie posła Artura Dunina w sprawie zagrożeń wynikających z braku zgodności polskiego prawa z unijnymi dyrektywami w dziedzinie ochrony środowiska (1741), 105) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Pawła Kowala w sprawie inicjatywy radnych miasta Jordanowa w woj. małopolskim dotyczącej wyprofilowania skarpy prawobrzeżnej rzeki Skawy (1742),

- 102 106) Główny Inspektor Ochrony Środowiska Andrzeja Jagusiewicza - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura Ostrowskiego w sprawie szkodliwej działalności "Eko-Regeneration" Sp. z o.o. przetwarzającej w Piotrkowie Trybunalskim odpady z tworzyw sztucznych (1745), 107) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Iwony Guzowskiej w sprawie nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska (1746), 108) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Pawła Arndta w sprawie wzrostu podatku VAT na obuwie dziecięce (1747), 109) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Krystyny Łybackiej w sprawie dostępności do leków stosowanych w leczeniu chorób reumatycznych (1748), 110) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie poseł Krystyny Łybackiej w sprawie projektu ustawy o małoletnich ofiarach wojny (1749), 111) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Józefa Piotra Klima w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (1750), 112) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie poseł Anny Bańkowskiej w sprawie nowelizacji przepisów w zakresie prawa do wcześniejszych emerytur (1753), 113) zastępcy prokuratora generalnego Jerzego Szymańskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Widackiego w sprawie działań prokuratury w zakresie rzekomego fałszowania dowodów w śledztwie (1754), 114) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Widackiego w sprawie danych dotyczących wykroczeń (1755), 115) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w sprawie odstąpienia od zamiaru likwidacji w Gostyniu siedziby Inspektoratu ZUS i utworzenia w jego miejsce Biura Terenowego (1756),

- 103 116) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Ryszarda Zbrzyznego w sprawie prywatyzacji Spółki GAMBIT Lubawka Sp. z o.o. (1757), 117) zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tomasza Głogowskiego w sprawie decyzji Prokuratury Rejonowej Warszawa - Mokotów dotyczącej umorzenia dochodzenia w sprawie sfałszowania protokołu z posiedzenia Zarządu Polskiego Radia (1758), 118) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie posła Ireneusza Rasia w sprawie dokumentu Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 (1760), 119) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Arkadiusza Mularczyka oraz grupy posłów w sprawie uchybień i nieprawidłowości w postępowaniu dotyczącym porwania i zabójstwa Krzysztofa Olewnika (1761), 120) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie powstającego w Telewizji Polskiej SA projektu przewidującego utworzenie sześciu oddziałów makroregionalnych i oddzielenie ich od kanału informacyjnego TVP Info (1762), 121) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie modernizacji drogi krajowej nr 45 na odcinku Wieluń-Gaszyn-Kadłub (1763), 122) ministra obrony narodowej Bogdana Klicha na zapytanie posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie nielegalnego stosowania podsłuchów przez funkcjonariuszy oddziału elbląskiego Żandarmerii Wojskowej w 2006 r. i 2007 r. (1764), 123) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie inwestycji pn: "Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego ogólnie dostępnego dla dzieci i młodzieży przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowej Rudzie" (1766), 124) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie wypłaty rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Polski (1770),

- 104 125) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie zasad sprawowania mandatu radnego miejskiego przez nauczycieli w trakcie korzystania przez nich z urlopu na poratowanie zdrowia (1773), 126) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie ponoszenia kosztów sieci kanalizacyjnej łączącej magistralę z granicą prywatnej działki (1775), 127) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy w sprawie projektu ustawy o Straży Kolejowej (1777), 128) podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Chłoń-Domińczak - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Tadeusza Arkita i Witolda Kochana w sprawie świadczenia pieniężnego w formie dodatku do emerytury dla małoletnich ofiar wojny 1939-1945 oraz ewentualnego podjęcia prac legislacyjnych nad przedmiotową zmianą (1779), 129) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Stanisława Rydzonia w sprawie budowy obwodnicy miejscowości Łapczyca w ciągu drogi krajowej E4 (1798), 130) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jacka Tomczaka w sprawie zmian w prawie podatkowym mających na celu niepobieranie podatku od nagród, które przynoszą Polsce prestiż (1812), 131) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jacka Tomczaka w sprawie opóźnień w programie unijnym "Infrastruktura i środowisko" (1813), 132) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura Dunina w sprawie planowanych zmian w szkolnictwie (1822), 133) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tadeusza Cymańskiego w sprawie obciążenia podatkiem VAT Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ulicy Sienkiewicza 35 w Malborku (1828),

- 105 134) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wiesława Janczyka w sprawie podjęcia działań i udzielenia pomocy finansowej ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej lub innych źródeł dla gminy Laskowa w powiecie limanowskim na rozbudowę szkoły podstawowej w Laskowej (1829), 135) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie odwołania Małopolskiego Kuratora Oświaty (1831).

Odpowiedzi te - zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu - zostały przekazane posłom.

Informuję również, że w regulaminowym terminie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące zapytania:

1) posła Jana Filipa Libickiego w sprawie problemów płacowych w wielkopolskiej Policji - od ministra spraw wewnętrznych i administracji (1700) - 18 dni, 2) posła Jana Religi w sprawie negocjacji wcześniejszych emerytur pomostowych dla pracowników zatrudnionych w warunkach uciążliwych oraz grupy zawodowej rencistów socjalnych - od ministra pracy i polityki społecznej (1751) - 6 dni. Warszawa, 26 czerwca 2008 r.

MARSZAŁEK SEJMU (-) Bronisław Komorowski

Tłoczono z polecenia Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej

- 106 -