Druk nr 704

SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja

Informacja Marszałka Sejmu o wpływie interpelacji i zapytań poselskich oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania I INTERPELACJE Informuję, że wpłynęły następujące interpelacje:

1) posła Łukasza Gibały w sprawie zmian w prawie wyborczym zmierzających do zwiększenia frekwencji wyborczej - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3893), 2) posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie refundacji szczepionki hpv oraz obowiązkowego badania cytologicznego u kobiet w ramach badań profilaktycznych - do ministra zdrowia (3894), 3) posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie budowy obwodnicy miasta Nowogardu - do ministra infrastruktury (3895), 4) posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie rekrutacji do służby w Policji - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3896), 5) posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie wstrzymania naboru wniosków dotyczących projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - do ministra rozwoju regionalnego (3897), 6) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie likwidacji depozytów z kont depozytowych pensjonariuszy domów pomocy społecznej - do ministra pracy i polityki społecznej (3898), 7) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie pielęgniarek pracujących w domach pomocy społecznej - do ministra pracy i polityki społecznej (3899),

-28) posła Grzegorza Janika w sprawie prac nad rządowym projektem ustawy dającej możliwości powoływania nowych struktur w ramach tworzenia obszarów metropolitalnych, w kontekście rozszerzenia liczby przyszłych metropolii, na przykładzie aglomeracji rybnickiej - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3900), 9) poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie przepisów dotyczących zasiłku rodzinnego - do ministra pracy i polityki społecznej (3901), 10) posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie decyzji Ministerstwa Finansów o ponownym przesunięciu terminu wprowadzenia obowiązku ewidencjonowania obrotów i podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez lekarzy świadczących usługi w gabinetach prywatnych oraz prawników - do ministra finansów (3902), 11) posła Jana Kulasa w sprawie korekty reformy oświaty w zakresie funkcjonowania gimnazjów - do ministra edukacji narodowej (3903), 12) posła Jana Kulasa w sprawie polityki transportowej państwa wobec mostów na Wiśle na przykładzie mostu tczewskiego w Tczewie - do ministra infrastruktury (3904), 13) posła Henryka Milcarza w sprawie zagwarantowania uprawnień do emerytur pomostowych pracownikom zatrudnionym w bezpośredniej produkcji w kopalniach odkrywkowych wydobywających piaskowce kwarcytowe - do ministra pracy i polityki społecznej (3905), 14) posła Henryka Milcarza w sprawie utrzymania w mocy ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych w dotychczasowym, społecznie akceptowalnym kształcie - do prezesa Rady Ministrów (3906), 15) posła Andrzeja Grzyba w sprawie budowy obwodnicy i miejscowości Piaski - do ministra infrastruktury (3907), Gostynia

16) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie przyspieszenia aktualizacji zapisów w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych - do ministra środowiska (3908), 17) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie nowych zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych opartych o JGP - do ministra zdrowia (3909), 18) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie skandalicznej treści korespondencji przesłanej przez ZUS do klientów - do ministra pracy i polityki społecznej (3910),

-319) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie odszkodowań za utracone plony zniszczone przez dziką zwierzynę oraz wsparcia dla rolników z terenów dotkniętych klęskami żywiołowymi - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3911), 20) posła Janusza Chwieruta w sprawie zwiększenia środków finansowych dla Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie na regulację rzeki Soły - do ministra środowiska (3912), 21) posła Jerzego Budnika w sprawie polityki państwa w zakresie wypłacania dodatku pielęgnacyjnego osobom niepełnosprawnym po ukończeniu 75 roku życia - do ministra pracy i polityki społecznej (3913), 22) posła Mieczysława Kasprzaka w sprawie potrzeby nowelizacji ustawy o organizacji rynku mleka - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3914), 23) posła Jana Kamińskiego w sprawie przywrócenia limitów przyjęć na aplikacje - do ministra sprawiedliwości (3915), 24) posła Mieczysława Kasprzaka w sprawie możliwości nowelizacji ustawy Prawo łowieckie - do ministra środowiska (3916), 25) posła Jerzego Szmajdzińskiego w sprawie opóźnień w budowie obwodnic Pasiecznika, Biedrzychowic i Chmielenia leżących na trasie drogi krajowej nr 30 - do ministra infrastruktury (3917), 26) posła Jerzego Szmajdzińskiego w sprawie opóźnień w budowie odcinka A autostrady A4 między Wykrotami a Zgorzelcem - do ministra infrastruktury (3918), 27) posła Artura Górskiego w sprawie unormowania sytuacji prawnej posiadaczy obligacji Skarbu Państwa wyemitowanych w okresie międzywojennym - do ministra finansów (3919), 28) poseł Joanny Fabisiak w sprawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach - do ministra edukacji narodowej (3920), 29) posła Tadeusza Naguszewskiego w sprawie uznaniowości organów administracji wydających decyzje - do ministra infrastruktury (3921), 30) posła Tadeusza Naguszewskiego w sprawie profilaktycznego przeciwdziałania skutkom hemofilii - do ministra zdrowia (3922),

-431) posła Tadeusza Naguszewskiego w sprawie możliwości zawieszenia postępowania w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego - do ministra infrastruktury (3923), 32) posła Krzysztofa Putry w sprawie planów budowy lotnisk w Polsce do 2013 r. - do ministra infrastruktury (3924), 33) posłów Jarosława Pięty, Marka Krząkały i Ryszarda Zawadzkiego w sprawie trybu skupu i przechowywania zapasów mięsa w wybranych zakładach przez Agencję Rezerw Materiałowych - do ministra gospodarki (3925), 34) poseł Grażyny Gęsickiej w sprawie zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wobec Polsko-Szwajcarskiej Izby Przemysłu i Handlu i innych organizacji samorządu gospodarczego - do ministra gospodarki (3926), 35) posła Tadeusza Naguszewskiego w sprawie procedur formalnoprawnych wydłużających okres realizacji inwestycji i zwiększających jej koszty - do ministra infrastruktury (3927), 36) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie objęcia zwolnieniem z podatku od spadków i darowizn nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez członków rodziny adopcyjnej - do ministra finansów (3928), 37) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty - do ministra edukacji narodowej (3929), 38) posła Waldy Dzikowskiego w sprawie rozporządzenia określającego zasady przyznawania unijnego wsparcia dla mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3930), 39) poseł Renaty Butryn oraz grupy osłów w sprawie braku środków na usuwanie azbestu, szczególnie na terenie Podkarpacia - do ministra środowiska oraz ministra gospodarki (3931), 40) poseł Renaty Butryn oraz grupy posłów w sprawie możliwości obniżenia kosztów produkcji tzw. energii zielonej i jej końcowej ceny oraz ochrony indywidualnego odbiorcy przed znaczącym wzrostem cen energii - do ministra gospodarki (3932), 41) poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie realizacji świadczeń alimentacyjnych - do ministra pracy i polityki społecznej (3933),

-542) posła Tomasza Kuleszy w sprawie sprecyzowania przepisów dotyczących przekazywania 1% podatku z rozliczenia rocznego na rzecz różnego rodzaju fundacji oraz organizacji - do ministra finansów (3934), 43) posłów Krzysztofa Gadowskiego i Wojciecha Saługi w sprawie sprzedaży czynnej Kopalni Węgla Kamiennego "Silesia" w Czechowicach-Dziedzicach - do ministra gospodarki (3935), 44) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie świadczeń pieniężnych przysługujących małoletnim ofiarom II wojny światowej za wykonywanie pracy przymusowej na rzecz III Rzeszy lub ZSRR - do ministra pracy i polityki społecznej (3936), 45) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 marca 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczania opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnym źródle energii oraz wniosku o jego wycofanie w całości lub korektę jego zapisów - do ministra gospodarki oraz ministra środowiska (3937), 46) posła Konstantego Oświęcimskiego w sprawie stanu zaawansowania prac nad projektem budowy gazociągu Baltic Pipe mającego połączyć Polskę ze złożami gazu norweskiego - do ministra gospodarki (3938), 47) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie ewaluacji programu budownictwa społecznego - do ministra infrastruktury (3939), 48) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie obecnej sytuacji warsztatów terapii zajęciowej - do ministra pracy i polityki społecznej (3940), 49) posła Jarosława Rusieckiego w sprawie złej kondycji polskich służb konserwatorskich - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3941), 50) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie nierównego traktowania ZOZ w dostępie do środków i programów unijnych - do ministra zdrowia (3942), 51) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie wniosków o przyznanie płatności obszarowych, problemów z ich wypełnianiem oraz pomocy przy ich wypełnianiu - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3943),

-652) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie wypłaty preferencyjnych kredytów klęskowych z dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3944), 53) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie równego potraktowania oddziałów szpitalnych (szpitalnych oddziałów rehabilitacji) i poradni specjalistycznych (poradni rehabilitacyjnych) przy wprowadzaniu JGP i koszyka świadczeń - do ministra zdrowia (3945), 54) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie pilnego opracowania i wdrożenia Krajowego Programu Przeciwdziałania Suszy w rolnictwie - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3946), 55) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie uniemożliwienia przeniesienia ruchu tranzytowego na drogę krajową nr 92 i drogę wojewódzką nr 466 - do ministra infrastruktury (3947), 56) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów - do ministra infrastruktury (3948), 57) posła Andrzeja Pałysa w sprawie zapisu w projekcie ustawy o rozwoju miast i obszarów metropolitalnych - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3949), 58) poseł Beaty Mazurek w sprawie terminów wprowadzenia małego ruchu granicznego na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republikami: Białorusi, Ukrainy i Rosji - do ministra spraw zagranicznych (3950), 59) poseł Beaty Mazurek w sprawie zmian w zapisach ustawy o świadczeniach rodzinnych określających poziom kryterium dochodowego umożliwiającego przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego, kwotę samego świadczenia pielęgnacyjnego oraz zakres osób uprawnionych do pobierania tegoż świadczenia - do ministra pracy i polityki społecznej (3951), 60) poseł Beaty Mazurek w sprawie funkcjonowania kolegiów nauczycielskich oraz nauczycielskich kolegiów języków obcych - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (3952), 61) poseł Beaty Mazurek w sprawie wyceny świadczeń rehabilitacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju, prowadzonych przez ośrodki i oddziały dzienne - do ministra zdrowia (3953),

-762) poseł Beaty Mazurek w sprawie realizacji postulatów Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, związanych z pogarszającą się sytuacją finansową rencistów i emerytów - do prezesa Rady Ministrów (3954), 63) poseł Marzenny Drab w sprawie nieuwzględnienia analogów długo działających dla chorych na cukrzycę na liście leków refundowanych - do ministra zdrowia (3955), 64) poseł Marzenny Drab w sprawie wynagrodzeń pracowników uczelni publicznych - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (3956), 65) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie złej sytuacji w branży transportowej - do prezesa Rady Ministrów (3957), 66) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie przyznania statusu zespołu narodowego Zespołowi Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (3958), 67) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie opóźnień w realizacji procesów inwestycyjnych infrastruktury drogowej - do ministra infrastruktury (3959), 68) posłów Andrzeja Adamczyka, Krzysztofa Tchórzewskiego i Grzegorza Tobiszowskiego w sprawie podjęcia działań mających zapobiec przewidywanej krytycznej sytuacji finansowej polskich przewoźników drogowych generowanej poprzez projektowane zwielokrotnienie kosztów dostępu do infrastruktury drogowej - do prezesa Rady Ministrów (3960), 69) posła Stanisława Ożoga w sprawie niekontrolowanego przywozu odpadów na teren Polski - do ministra środowiska (3961), 70) posła Stanisława Ożoga w sprawie zabezpieczenia dzikich kąpielisk - do ministra zdrowia (3962), 71) posła Stanisława Ożoga w sprawie mieszkańców mieszkań zakładowych sprzedanych w wyniku prywatyzacji - do ministra infrastruktury (3963), 72) posła Stanisława Ożoga w sprawie nieuczciwych praktyk stosowanych przez deweloperów - do ministra infrastruktury (3964), 73) posła Jerzego Ziętka w sprawie pomijania nazw zespołów szkół na świadectwach szkolnych - do ministra edukacji narodowej (3965), 74) poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie doskonalenia zawodowego rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości - do ministra infrastruktury (3966),

-875) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zniesienia nakazu jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę - do prezesa Rady Ministrów (3967), 76) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie ubezpieczenia zdrowotnego służb mundurowych w związku z planem reformy Narodowego Funduszu Zdrowia - do prezesa Rady Ministrów (3968), 77) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planów wycofania polskich wojsk z Afganistanu - do ministra obrony narodowej (3969), 78) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie planów zmniejszenia liczby placówek lotniczych służb porządku publicznego - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3970), 79) posła Grzegorza Dolniaka w sprawie możliwości partycypacji Ministerstwa Infrastruktury w realizacji projektu budowy drogi zbiorczej przy DK-1 w gminie Siewierz - do ministra infrastruktury (3971), 80) posła Czesława Hoca w sprawie pilnego opracowania i wdrożenia Narodowego Programu Zwalczania Chorób Reumatycznych i Chorób Zapalnych Tkanki Łącznej - do ministra zdrowia (3972), 81) posła Józefa Rojka w sprawie nowelizacji ustawy o Służbie Celnej - do ministra finansów (3973), 82) posła Józefa Rojka w sprawie potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie - do ministra pracy i polityki społecznej (3974), 83) posła Józefa Rojka w sprawie konieczności systematycznego doskonalenia programu bibliotecznego MAK - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (3975), 84) posłów Leny Dąbkowskiej-Cichockiej, Pawła Kowala i Jana Ołdakowskiego w sprawie powołania Katedry Studiów Polskich na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku - do ministra spraw zagranicznych (3976), 85) poseł Leny Dąbkowskiej-Cichockiej w sprawie refundacji leków dla chorych na stwardnienie rozsiane - do ministra zdrowia (3977), 86) poseł Leny Dąbkowskiej-Cichockiej w sprawie poszerzenia zakresu szkolenia kierowców w ramach kursów prawa jazdy - do ministra infrastruktury (3978),

-987) poseł Leny Dąbkowskiej-Cichockiej w sprawie zapowiedzi zniesienia poboru do odbycia zasadniczej służby wojskowej - do ministra obrony narodowej (3979), 88) posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zwolnienia od składu i akcyzy prowadzonego na małą skalę przetwórstwa domowym sposobem miodów pitnych i win oraz sprzedaży bezpośredniej we własnym gospodarstwie rolnym - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3980), 89) posłów Iwony Arent i Zbigniewa Babalskiego w sprawie pominięcia Olsztyna w sieci planowanych ośrodków metropolitalnych - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (3981), 90) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie uzyskiwania historii choroby w placówkach medycznych przez pacjentów - do ministra zdrowia (3982), 91) posła Wiesława Andrzeja Szczepańskiego w sprawie zalecenia nr 193 z dnia 20 czerwca 2002 r. Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącego promowania spółdzielni - do prezesa Rady Ministrów (3983), 92) posła Piotra van der Coghena w sprawie emerytur zawodowych ratowników górskich GOPR i TOPR - do ministra pracy i polityki społecznej oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji (3984), 93) poseł Lidii Staroń w sprawie łamania prawa w postępowaniach egzekucyjnych z nieruchomości na szkodę zarówno wierzycieli jak i dłużników oraz braku reakcji organów ścigania w związku z prawdopodobnym zaistnieniem przestępstwa - do ministra sprawiedliwości (3985), 94) poseł Joanny Fabisiak w sprawie konieczności rozbudowy Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (3986), 95) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie stosowania przez uczelnie wyższe tzw. przelicznika liczbowego w procedurze rekrutacji kandydatów na studia - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (3987), 96) posła Eugeniusza Grzeszczaka w sprawie zmiany rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 marca 2007r. w sprawie rodzajów roślin objętych płatnością uzupełniającą oraz szczegółowych warunków i trybu przyznawania tej płatności - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3988),

- 10 97) posła Eugeniusza Grzeszczaka w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom - do ministra pracy i polityki społecznej (3989), 98) posła Bronisława Dutki w sprawie ustawy Prawo zamówień publicznych - do prezesa Rady Ministrów (3990), 99) posła Franciszka Jerzego Stefaniuka w sprawie działania "Ułatwianie startu młodym rolnikom" - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3991), 100) posła Tomasza Garbowskiego w sprawie tragicznej sytuacji marynarki wojennej - do ministra obrony narodowej (3992), 101) posła Witolda Klepacza w sprawie polskich procedur refinansowania wydatków ze środków UE - do ministra finansów (3993), 102) posła Witolda Klepacza w sprawie zniesienia wpłat jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w zakresie równoważącej subwencji ogólnej dla gmin (tzw. janosikowe) - do ministra finansów (3994), 103) posła Witolda Klepacza w sprawie utworzenia Centralnej Informacji Działalności Gospodarczej - do ministra gospodarki (3995), 104) posła Jarosława Wałęsy w sprawie wynagrodzeń pracowników parków krajobrazowych - do ministra środowiska oraz ministra finansów (3996), 105) poseł Izabelli Sierakowskiej w sprawie wypłaty preferencyjnych kredytów klęskowych w woj. lubelskim - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (3997), 106) poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie realizacji ustawy o Karcie Polaka - do ministra spraw zagranicznych (3998), 107) posła Waldemara Wrony w sprawie niedoboru węgla energetycznego na polskim rynku - do ministra gospodarki (3999), 108) poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie nieuwzględnienia Częstochowy w projekcie ustawy o metropoliach - do prezesa Rady Ministrów (4000), 109) posła Andrzeja Walkowiaka w sprawie reformy Narodowego Funduszu Zdrowia - do ministra zdrowia (4001), 110) posłanek Marzeny Machałek, Izabeli Kloc i Anny Paluch w sprawie potencjalnej likwidacji państwowego nadzoru nad szkołami w Polsce - do ministra edukacji narodowej (4002),

- 11 111) posłanek Marzeny Machałek, Izabeli Kloc i Anny Paluch w sprawie zmniejszenia o połowę liczby godzin do dyspozycji dyrektora w klasach I-III szkoły podstawowej - do ministra edukacji narodowej (4003), 112) posła Marka Cebuli w sprawie przekazywania podatku dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na wsparcie konkretnych osób - do ministra finansów (4004), 113) posła Marka Cebuli w sprawie zaliczenia do emerytury lat pracy w Służbie Państwa oraz pracy przymusowej młodocianych - do ministra pracy i polityki społecznej (4005), 114) poseł Izabeli Leszczyny w sprawie wprowadzenia przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej kryterium skuteczności przy ocenianiu kursów dokształcania i przekwalifikowania zawodowego prowadzonych przez powiatowe urzędy pracy - do ministra pracy i polityki społecznej (4006), 115) poseł Izabeli Leszczyny w sprawie wprowadzenia zakazu importu foczego mięsa, skór i produktów z nich wykonywanych - do ministra środowiska (4007), 116) poseł Izabeli Leszczyny w sprawie możliwości likwidacji lub zmiany przepisu prawnego zobowiązującego do przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego w przypadku pojazdu, którego całkowity koszt naprawy przekroczy 2000 zł. - do ministra infrastruktury (4008), 117) posła Konstantego Oświęcimskiego w sprawie "Programu ochrony brzegów morskich" na lata 2008-2009 - do ministra infrastruktury (4009), 118) posłów Witolda Kochana, Tadeusza Arkita i Jarosława Gowina w sprawie skutków obowiązywania przepisów zakazujących przeprowadzenia eksmisji "na bruk" w kontekście ochrony ofiar przez przemocą w rodzinie - do ministra sprawiedliwości (4010), 119) posłów Arkadego Fiedlera i Tomasza Piotra Nowaka w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie nierównego traktowania obywateli ubiegających się o emerytury i renty - do ministra pracy i polityki społecznej (4011), 120) posła Henryka Siedlaczka w sprawie udzielenia miastom prezydenckim (powiatom ziemskim) statusu powiatów grodzkich - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (4012),

- 12 121) posła Henryka Siedlaczka w sprawie nowelizacji art. 26 ustawy o samorządzie gminnym - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (4013), 122) posła Adama Wykręta w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o ochronie zwierząt polegających na zapisaniu w niej obowiązku uzyskania zezwolenia na posiadanie psów będących mieszańcami ras uznanych za niebezpieczne - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (4014), 123) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie nowelizacji ustawy o systemie oświaty w zakresie wprowadzenia do szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych obowiązku edukacji seksualnej - do ministra edukacji narodowej (4015), 124) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie ograniczeń w korzystaniu z sygnałów świetlnych przez patrole saperskie - do prezesa Rady Ministrów (4016), 125) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie autonomii Śląska - do prezesa Rady Ministrów (4017), 126) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie braku wsparcia finansowego dla Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego - do prezesa Rady Ministrów (4018), 127) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę garaży metalowych tzw. blaszaków - do ministra infrastruktury (4019), 128) posła Jarosława Matwiejuka w sprawie działalności PZPN - do ministra sportu i turystyki (4020), 129) posła Wiesława Wody w sprawie możliwości egzekucji wyroków sądowych orzeczonych w stosunku do osób skierowanych na przymusowe leczenie odwykowe - do ministra zdrowia (4021), 130) posłów Cezarego Tomczyka i Krzysztofa Tyszkiewicza w sprawie postępowania przygotowawczego prowadzonego przez prokuratury dotyczącego zbierania przez Radio Maryja środków na ratowanie Stoczni Gdańskiej - do ministra sprawiedliwości (4022), 131) poseł Marii Zuby w sprawie wykupu przedwojennych obligacji Skarbu Państwa - do ministra finansów (4023),

- 13 132) poseł Marii Zuby w sprawie warunków utrudniających uzyskanie renty strukturalnej przez osoby fizyczne prowadzące na własny rachunek działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (4024), 133) posła Wojciecha Ziemniaka w sprawie problemu wygaśnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - do ministra zdrowia (4025), 134) posłów Krzysztofa Tyszkiewicza, Cezarego Tomczyka i Alicji Dąbrowskiej w sprawie planów rządu dotyczących reprywatyzacji - do ministra skarbu państwa (4026), 135) posłów Andrzeja Mikołaja Dery i Barbary Bartuś w sprawie sprzedaży majątku po upadłej Rafinerii Nafty GLIMAR SA w Gorlicach - do ministra skarbu państwa (4027), 136) posłów Sławomira Zawiślaka i Jarosława Żaczka w sprawie opóźnień w wypłatach preferencyjnych kredytów klęskowych - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (4028), 137) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie pogarszającej się sytuacji finansowej i organizacyjnej urzędów konserwatorskich - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (4029), 138) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie odpłatności za leki dla osób będących na faktycznym utrzymaniu osób represjonowanych i inwalidów wojennych - do ministra zdrowia (4030), 139) posła Waldemara Andzela w sprawie wymogów stawianych zakładom pracy chronionej - do ministra pracy i polityki społecznej (4031), 140) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie projektu ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury - do ministra sprawiedliwości (4032), 141) posła Sławomira Zawiślaka w sprawie określenia statusu prawnego asystentów sędziów - do ministra sprawiedliwości (4033), 142) posłów Sławomira Zawiślaka, Zbigniewa Girzyńskiego, Artura Górskiego i Dawida Jackiewicza w sprawie Izby Pamięci poświęconej ofiarom terroru komunistycznego w Wojsku Polskim - do ministra obrony narodowej (4034),

- 14 143) poseł Beaty Kempy oraz grupy posłów w sprawie postępowań karnych wobec posiadaczy broni gazowej bez pozwolenia - do ministra sprawiedliwości oraz ministra spraw wewnętrznych i administracji (4035), 144) posłów Marka Matuszewskiego i Zbigniewa Chmielowca w sprawie powszechnego podatku śmieciowego - do ministra infrastruktury (4036), 145) posła Jana Filipa Libickiego w sprawie finansowania przez PFRON zakupu samochodów osobowych przez osoby niepełnosprawne - do ministra pracy i polityki społecznej (4037), 146) posła Jana Filipa Libickiego w sprawie prac nad powołaniem międzynarodowej, polsko-ukraińskiej uczelni wyższej - do ministra spraw zagranicznych oraz ministra nauki i szkolnictwa wyższego (4038), 147) posła Jana Filipa Libickiego w sprawie przystosowania infrastruktury kolejowej do potrzeb osób niepełnosprawnych - do ministra infrastruktury (4039), 148) posła Jana Filipa Libickiego w sprawie przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych obiektów sportowych przeznaczonych na Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej w 2012 r. - do ministra sportu i turystyki (4040), 149) posła Jacka Tomczaka w sprawie braku możliwości odwołania się od wyników egzaminów - do ministra edukacji narodowej (4041), 150) posła Andrzeja Adamczyka w sprawie zmiany zapisu w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych dotyczącego kwestii zwolnienia od podatku nieruchomości lotniskowych - do ministra finansów (4042), 151) posła Andrzeja Halickiego w sprawie budowy lotniska centralnego dla Polski - do ministra infrastruktury (4043), 152) posła Andrzeja Halickiego w sprawie kryteriów oceny wniosków o dotacje na projekty innowacyjne - do ministra rozwoju regionalnego (4044), 153) posła Andrzeja Halickiego w sprawie nowelizacji ustawy o grach i zakładach wzajemnych - do ministra finansów (4045), 154) posłów Marka Zielińskiego i Macieja Orzechowskiego w sprawie zmian w zapisach dotyczących świadczeń rodzinnych - do ministra pracy i polityki społecznej (4046),

- 15 155) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie wyłączenia wartości deputatu węglowego z podstawy wymiaru świadczenia emerytalno-rentowego i jego wypłaty w pełnej wartości na podstawie przepisów ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych - do ministra gospodarki (4047), 156) posła Grzegorza Dolniaka w sprawie budowy połączenia terminala w Sławkowie z drogą krajową nr 94 w Sławkowie oraz drogą krajową nr 1 w Sosnowcu - do ministra infrastruktury (4048), 157) posła Marka Krząkały w sprawie projektu ustawy o uprawnieniach kombatantów, uczestników walki cywilnej lat 1914-1945, działaczy opozycji wobec dyktatury komunistycznej oraz niektórych ofiar represji systemów totalitarnych - do ministra pracy i polityki społecznej (4049), 158) posłów Marka Krząkały, Ryszarda Zawadzkiego i Jarosława Pięty w sprawie pozbawienia statusu miasta prezydenckiego miast o liczbie mieszkańców poniżej 100.000 w wyniku nowelizacji art. 36 ustawy o samorządzie gminnym - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (4050), 159) posła Tadeusza Sławeckiego w sprawie zaniechania kształcenia w zawodzie kierowcy mechanika oraz perspektyw uruchomienia kształcenia w tym zawodzie w systemie szkolnictwa zawodowego, w związku z wejściem w życie dyrektywy unijnej 2003/59 w zakresie szkolenia kierowców - do ministra edukacji narodowej (4051), 160) posła Lucjana Karasiewicza w sprawie szacowania szkód łowieckich i ustalania odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych - do ministra środowiska (4052), 161) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie finansowania utrzymania obowiązku całorocznego poruszania się pojazdów z włączonymi światłami - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (4053), 162) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie finansowania sportu dzieci i młodzieży - do ministra sportu i turystyki (4054), 163) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie sytuacji na rynku pracy w rolnictwie - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (4055), 164) posła Jarosława Stawiarskiego w sprawie finansowania inwestycji z rządowego programu GAMBIT - do ministra infrastruktury (4056),

- 16 165) posłów Bożeny Kotkowskiej, Grzegorza Pisalskiego i Krzysztofa Matyjaszczyka w sprawie uregulowania kategorii drogi Radomsko-Brodowe położonej na terenie gminy Radomsko i Ładzice - do ministra infrastruktury (4057), 166) posłów Bożeny Kotkowskiej, Grzegorza Pisalskiego i Krzysztofa Matyjaszczyka w sprawie wyłączenia zawodów kucharz i kucharz małej gastronomii z działalności gospodarczej, która zgodnie z art. 2 ust. 4 ustawy o rzemiośle nie jest zaliczana do działalności rzemieślniczej - do ministra pracy i polityki społecznej (4058), 167) posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie zaniechania przez Ministerstwo Zdrowia nadawania odznak dla honorowych dawców krwi - do prezesa Rady Ministrów (4059), 168) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie tzw. emerytur małżeńskich z otwartych funduszy emerytalnych - do ministra pracy i polityki społecznej (4060), 169) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie instrumentów działania samorządów lokalnych w dziedzinie bezpieczeństwa i porządku publicznego - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (4061), 170) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie możliwości pobierania przez gminy powszechnych zryczałtowanych opłat za odbiór i segregację odpadów - do ministra infrastruktury (4062), 171) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie odszkodowań za przejęcie nieruchomości pod drogi publiczne gminne - do ministra infrastruktury (4063), 172) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów dotyczących interpretacji art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (4064), 173) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie obowiązku utrzymania czystości i porządku na chodnikach przez właścicieli przyległych nieruchomości - do ministra infrastruktury (4065), 174) posłów Piotra van der Coghena i Grzegorza Sztolcmana w sprawie niegospodarności i złego zarządzania Państwową Strażą Pożarną w zakresie ratownictwa wysokościowego - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (4066),

- 17 175) posłów Piotra van der Coghena i Beaty Bublewicz w sprawie dramatycznej sytuacji Mazurskiej Służby Ratowniczej w dobie rozpoczynających się wakacji letnich - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (4067), 176) posła Tadeusza Motowidły w sprawie zaniedbań Ministerstwa Gospodarki i rządu, które mają zły wpływ na sytuację ekonomiczną spółek węglowych i mogą doprowadzić do niepokojów społecznych - do ministra gospodarki (4068), 177) posła Krzysztofa Gadowskiego w sprawie interpretacji zapisów art. 11 ustawy o rachunkowości, który reguluje kwestie prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostce w odniesieniu do ustawy o oświacie, która umożliwia powołanie jednostek typu zespoły obsługi szkół i przedszkoli w celu zapewnienia instytucjom oświatowym obsługi finansowo-księgowej - do ministra finansów oraz ministra edukacji narodowej (4069), 178) posłanek Urszuli Augustyn, Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej i Danuty Jazłowieckiej w sprawie deklaracji zgodności w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa - do ministra obrony narodowej (4070), 179) posłanek Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej, Urszuli Augustyn i Danuty Jazłowieckiej w sprawie braku przepisów dotyczących sposobu ustalania nowych rent i emerytur kapitałowych oraz pośrednictwa ZUS w wypłacie świadczeń z OFE - do ministra pracy i polityki społecznej (4071), 180) posła Wiesława Janczyka w sprawie sposobu usunięcia przeszkód formalnych i prawnych utrudniających realizację inwestycji "Moje boisko-Orlik 2012" - do ministra sportu i turystyki (4072), 181) poseł Beaty Mazurek w sprawie zaproponowanej nowej podstawy programowej kształcenia dla liceów ogólnokształcących - do ministra edukacji narodowej (4073), 182) poseł Beaty Mazurek w sprawie ewentualnej groźby pogorszenia się sytuacji finansowej szpitali związanej ze zbyt pospiesznym (od 1 lipca 2008r.) wprowadzeniem systemu jednorodnych grup pacjentów (JGP) - do ministra zdrowia (4074), 183) poseł Beaty Mazurek w sprawie zapowiadanych zmian organizacyjnych w urzędach wojewódzkich, w tym dalszego funkcjonowania delegatur Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie, w Białej Podlaskiej i w Zamościu - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (4075),

- 18 184) poseł Beaty Mazurek w sprawie ewentualnych zaniechań Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w rozwiązaniu problemu funkcjonowania domów opieki społecznej - do ministra pracy i polityki społecznej (4076), 185) posła Sławomira Neumanna w sprawie wykluczenia z nauczania muzyki i plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum przez osoby, które skończyły studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne z przedmiotu sztuka - do ministra edukacji narodowej (4077), 186) posłów Bożeny Kotkowskiej, Bartosza Arłukowicza i Pisalskiego w sprawie zmian, jakie rząd zamierza wprowadzić w wieloletnim "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na doświadczeń z jego realizacji w 2007 r. - do ministra pracy społecznej (4078), Grzegorza programie podstawie i polityki

187) posłów Bożeny Kotkowskiej, Bartosza Arłukowicza i Grzegorza Pisalskiego w sprawie terminu rozpoczęcia przez NFZ realizacji programu "Profilaktyka i terapia krwawień u dzieci z hemofilią A i B" - do ministra zdrowia (4079), 188) posła Dariusza Lipińskiego w sprawie sposobu wyliczania dotacji dla przedszkoli niepublicznych - do ministra edukacji narodowej (4080), 189) poseł Marii Zuby w sprawie zagwarantowania pracownikom zatrudnionym w bezpośredniej produkcji w kopalniach wydobywających piaskowce kwarcytowe uprawnień do wcześniejszych emerytur - do ministra pracy i polityki społecznej (4081), 190) posła Norberta Wojnarowskiego w sprawie opłat za badania lekarskie pracowników firm ochroniarskich - do prezesa Rady Ministrów (4082), 191) posłów Krzysztofa Matyjaszczyka i Wacława Martyniuka w sprawie przywrócenia jednostce ZUS w Tarnowskich Górach rangi oddziału - do prezesa Rady Ministrów (4083), 192) posła Janusza Chwieruta w sprawie zniesienia obowiązku jazdy na światłach mijania od początku marca do końca września - do ministra infrastruktury (4084), 193) poseł Barbary Marianowskiej w sprawie zapewnienia pracownikom pomocy społecznej niezbędnej asysty policji w momencie wykonywania postanowień sądowych - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (4085),

- 19 194) poseł Barbary Marianowskiej w sprawie usprawnienia i rozbudowania infrastruktury komunikacyjnej łączącej północną i południową część powiatu brzeskiego - do ministra infrastruktury (4086), 195) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie dodatkowych opłat pobieranych za warunki pobytu na oddziałach porodowych oraz położniczych - do ministra zdrowia (4087), 196) posła Damiana Raczkowskiego w sprawie emerytur pomostowych - do ministra pracy i polityki społecznej (4088), 197) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie płatności za materiały wyborcze zamówione przez kandydata z danego komitetu wyborczego na rzecz tego komitetu - do ministra sprawiedliwości (4089), 198) poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie niewykonania ustawowego obowiązku zmian w statutach spółdzielni mieszkaniowych i bezczynności organów wymiaru sprawiedliwości w tym zakresie - do ministra sprawiedliwości (4090), 199) posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie zamierzeń rządu RP przeciwdziałających praktykom niemieckiego Urzędu ds. Młodzieży (Jugendamt) dyskryminujących Polaków, którym po rozpadzie małżeństwa z obywatelem Niemiec utrudniane są kontakty z dziećmi oraz zabrania się rozmawiać z nimi po polsku - do prezesa Rady Ministrów (4091), 200) poseł Teresy Piotrowskiej w sprawie nieprawidłowości przy zawarciu umowy przez fundację "Fundusz Współpracy" - do prezesa Rady Ministrów (4092), 201) posłów Wacława Martyniuka i Krzysztofa Matyjaszczyka w sprawie projektu rozporządzenia dotyczącego "Krajowego planu rozdziału uprawnień do emisji dwutlenku węgla na lata 2008-2012" - do ministra środowiska (4093), 202) posła Aleksandra Soplińskiego w sprawie płatności bezpośrednich oraz innych form wsparcia finansowego przysługujących rolnikom - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (4094), 203) posła Aleksandra Soplińskiego w sprawie odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych wyrządzonych przez zwierzynę łowną - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi oraz ministra środowiska (4095),

- 20 204) posła Andrzeja Pałysa w sprawie zmian w projekcie reformy edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego - do ministra edukacji narodowej (4096), 205) posła Tadeusza Sławeckiego w sprawie kształcenia młodzieży niepełnosprawnej w szkołach prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (4097), 206) posła Sławomira Nitrasa w sprawie wpisania Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego na listę sieci TEN-T w aspekcie kończącego się terminu konstruowania polskich propozycji rozszerzenia tej sieci - do prezesa Rady Ministrów (4098), 207) posła Stanisława Kalemby w sprawie zagrożeń związanych ze zniesieniem od lipca 2008 r. winiet dla ciężarówek za korzystanie z dróg krajowych i przywrócenia opłaty za przejazdy na autostradach - do ministra infrastruktury (4099), 208) posła Andrzeja Grzyba w sprawie wypłaty świadczeń dzieciom urodzonym i przebywającym wraz ze swoimi rodzicami - będącymi robotnikami przymusowymi w czasie II wojny światowej na terenie Niemiec - do prezesa Rady Ministrów (4100), 209) posła Andrzeja Grzyba w sprawie - do ministra środowiska (4101), warunków obrotu drewnem

210) posła Wojciecha Saługi w sprawie dróg wewnętrznych na osiedlach mieszkaniowych - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (4102), 211) poseł Alicji Dąbrowskiej w sprawie gospodarowania komunalnymi - do ministra środowiska (4103), odpadami

212) posła Andrzeja Halickiego w sprawie możliwości korzystania z publicznych pływalni przez osoby dotknięte widocznymi chorobami skóry - do ministra zdrowia (4104), 213) posła Aleksandra Soplińskiego w sprawie niezgodnych z prawem praktyk NFZ w stosunku do podmiotów prowadzących apteki - do ministra zdrowia (4105), 214) posła Marka Wójcika w sprawie sposobu wpisywania nazwy szkoły na świadectwach, dyplomach i innych drukach szkolnych - do ministra edukacji narodowej (4106),

- 21 215) poseł Beaty Kempy w sprawie uwzględnienia w postulowanej ustawie reprywatyzacyjnej nieruchomości będących w posiadaniu samorządów terytorialnych - do ministra skarbu państwa (4107), 216) poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie planów podporządkowania łódzkiej służby zdrowia aglomeracji śląskiej - do ministra zdrowia (4108), 217) posła Wojciecha Szaramy w sprawie braku akredytacji dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa skutkującej wstrzymaniem wypłat środków na unowocześnianie gospodarstw rolnych - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (4109), 218) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie sytuacji polskiego przemysłu drzewnego - do ministra środowiska (4110).

Interpelacje te - zgodnie z art. 192 ust. 6 regulaminu Sejmu - zostały przekazane adresatom.

Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi:

1) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Łukasza Gibały w sprawie zmiany niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości (1196), 2) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na ponowną interpelację posła Krzysztofa Putry w sprawie jednoznacznego określenia statusu podatnika podatku VAT (2094), 3) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniewa Sosnowskiego - z upoważnienia ministra - na ponowną interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie zasad określających objęcie stanowisk oficerskich w jednostkach Państwowej Straży Pożarnej (2291),

- 22 4) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na ponowną interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie możliwości nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (2462), 5) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na ponowną interpelację posła Krzysztofa Putry w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o kulturze fizycznej (2736), 6) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Latosa oraz grupy posłów w sprawie przyznawania pozwolenia na pracę oraz zgody na wielomiesięczny pobyt w Polsce dla członków zarządów zagranicznych firm spoza Unii Europejskiej posiadających inwestycje w naszym kraju (2893), 7) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Adama Rogackiego w sprawie obniżenia opłat za możliwość corocznego rozliczenia się z urzędem skarbowym za pośrednictwem Internetu (2931), 8) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie przepisów ustawy o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich (2996), 9) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Witolda Klepacza w sprawie zmian w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w ustawie o pracownikach samorządowych (2998), 10) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Annie Wypych-Namiotko - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mirosława Pawlaka w sprawie finansowania budowy infrastruktury portowej oraz dróg zapewniających dostęp do portów morskich (3001), 11) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Naguszewskiego w sprawie opracowania Narodowego Programu Polityki Diabetologicznej (3005), 12) prezesa Głównego Urzędu Statystycznego Józefa Oleńskiego - z upoważnienia szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Stanisława Steca w sprawie prac związanych z założeniem firmy (3018),

- 23 13) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie warunków kontraktowania usług opieki długoterminowej przez NFZ (3054), 14) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Lamczyka w sprawie zmiany przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym (3137), 15) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Wilka w sprawie umorzenia tzw. trudnych kredytów, jakie płacą członkowie spółdzielni mieszkaniowych (3145), 16) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na interpelację posła Jana Kamińskiego w sprawie uwzględnienia w procesie legislacyjnym niezbędnej zmiany obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania przez osoby fizyczne koncesji na rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych (3160), 17) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie macierzyństwa zastępczego (3165), 18) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie oceny efektów wprowadzenia całorocznego obowiązku jazdy w ciągu dnia na światłach mijania lub światłach do jazdy dziennej po 12 miesiącach od wejścia w życie tego przepisu (3171), 19) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka Krząkały w sprawie zmian przepisów ustawy Prawo budowlane (3176), 20) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego na interpelację posła Edwarda Czesaka w sprawie polityki państwa w zakresie charakterystyki energetycznej budynków (3187), 21) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli (3193), 22) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Jagiełły w sprawie budowy drogi ekspresowej S8 na terenie woj. łódzkiego (3202),

- 24 23) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Łukasza Zbonikowskiego w sprawie nieprawidłowości w przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (3204), 24) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Wojciecha Jasińskiego w sprawie sprzedaży jednej akcji spółki PGNiG SA i zmiany rządowej "polityki dla przemysłu gazu ziemnego" z 2007 r. (3232), 25) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie wysokości nakładów przeznaczonych przez NFZ na zakup świadczeń udzielanych w zakresie opieki paliatywno-hospicyjnej w woj. śląskim oraz dysproporcji występujących w tym zakresie pomiędzy województwami w przeliczeniu na mieszkańca (3237), 26) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Putry w sprawie ataków brytyjskich chuliganów na Polaków w Wielkiej Brytanii (3250), 27) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Patrycji Wolińskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Putry w sprawie planowanych inwestycji drogowych w woj. podlaskim (3251), 28) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Piotra Klima w sprawie kształtowania polityki lekowej (3252), 29) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Marka Kuchcińskiego w sprawie nieformalnego ustalania warunków przekraczania granicy polsko-ukraińskiej w Krościenku-Smolnicy (3255), 30) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Jana Religi w sprawie złej jakości gazu ziemnego (3256), 31) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie dostępu osób cierpiących na schorzenia reumatyczne do nowoczesnych terapii (3258),

- 25 32) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Ireneusza Rasia w sprawie zmiany sposobu finansowania przez NFZ szpitalnych oddziałów ratunkowych (3261), 33) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie orzecznictwa sądów rodzinnych i egzekucji wyroków w sprawie kontaktów z dziećmi (3267), 34) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Pięty w sprawie zagrożenia zdrowia chorych korzystających w trakcie leczenia z krwi i preparatów, które mogą pochodzić od osób z tzw. grupy ryzyka (3274), 35) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Grzegorza Pisalskiego w sprawie przedstawionych przez MPiPS propozycji w zakresie emerytur pomostowych oraz okoliczności ich przekazania opinii publicznej (3277), 36) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie modernizacji przejazdu kolejowego tzw. kowelskiego kat. A, położonego w km 249+226 linii kolejowej Warszawa-Dorohusk (3280), 37) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Katarzyny Matusik-Lipiec w sprawie zmiany zapisów w ustawie o drogach publicznych (3281), 38) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie uregulowania statusu prawnego Straży Ochrony Kolei (3285), 39) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie wprowadzenia przez Federację Rosyjską wiz tranzytowych dla obywateli Polski (3288), 40) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci (3292),

- 26 41) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym, którą wprowadzono obowiązek jazdy na światłach mijania przez cały rok (3296), 42) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Kulasa w sprawie stanu przygotowań do wdrożenia nowego systemu podatkowego PIT od 1 stycznia 2009 r. (3300), 43) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Jana Kulasa w sprawie stanu i perspektyw polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej (3301), 44) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Krystyny Skowrońskiej w sprawie projektu ustawy o "Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju na lata 2008-2033" (3303), 45) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Jarosława Sellina w sprawie konieczności pilnych działań zmierzających do prywatyzacji Stoczni Gdynia SA (3306), 46) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witolda Drożdża - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie rozporządzenia dotyczącego e-administracji (3307), 47) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie doniesień o możliwej rozbiórce całej autostrady A2 (3308), 48) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie blokowania korzystnych zmian dla przedsiębiorców (3311), 49) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Aleksandry Natalli-Świat w sprawie skuteczności działań ministra spraw zagranicznych na rzecz lokalizacji we Wrocławiu siedziby Europejskiego Instytutu Technologii i Innowacji (3312),

- 27 50) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jana Widackiego w sprawie zmiany nazw miejscowości (3313), 51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posłów Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego i Anity Błochowiak w sprawie dynamicznego wzrostu cen paliw płynnych na polskim rynku detalicznym (3314), 52) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Wojciecha Olejniczaka w sprawie zakończenia programu: "Wczesna, wielospecjalistyczna, kompleksowa, skoordynowana i ciągła pomoc dziecku zagrożonemu niepełnosprawnością lub niepełnosprawnemu oraz jego rodzinie" (3315), 53) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie nowelizacji ustawy Prawo geologiczne i górnicze (3316), 54) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Jana Musiała w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie podczas wykonywania przez nich postanowień sądowych oraz uregulowania zasad transportu małoletnich (3317), 55) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Romana Kaczora w sprawie zmiany kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń wypłacanych przez gminne i miejskie ośrodki pomocy społecznej (3318), 56) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Romana Kaczora w sprawie rozszerzenia zakresu stosowania kas fiskalnych o takie grupy zawodowe jak lekarze, prawnicy i architekci (3320), 57) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Romana Kaczora w sprawie zwiększenia środków finansowych na wynagrodzenia dla pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w woj. dolnośląskim oraz zwiększenia nakładów na funkcjonowanie terenowych jednostek (3321),

- 28 58) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Michała Stuligrosza w sprawie warunków rozliczenia dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (3322), 59) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Olgierda Dziekońskiego na interpelację posła Romana Kaczora w sprawie świadectwa energetycznego wymaganego na podstawie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, która będzie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2009 r. (3323), 60) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posłów Jarosława Pięty, Marka Krząkały i Ryszarda Zawadzkiego w sprawie wprowadzenia zmian w systemie emerytalnym zrównujących wiek emerytalny kobiet i mężczyzn (3324), 61) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie wprowadzenia tzw. upadłości konsumenckiej, umożliwiającej indywidualne bankructwo osób prywatnych (3327), 62) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie dzierżawienia przez Totalizator Sportowy obszaru torów wyścigów konnych na warszawskim Służewcu (3328), 63) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Adama Wykręta w sprawie badania efektów wprowadzenia całorocznego i całodobowego obowiązku stosowania w pojazdach świateł mijania i ewentualnych planów resortu odnośnie do zniesienia tego obowiązku (3330), 64) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Adama Wykręta w sprawie wprowadzenia zmian w ustawodawstwie ochrony środowiska, które dotyczyłyby udzielenia uprawnień organom gminnym co do bieżącej kontroli rodzaju paliw używanych w gospodarstwach domowych (oraz ich najbliższym otoczeniu) do celów grzewczych (3332), 65) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoniego Podolskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Artura Górskiego w sprawie obowiązku spełnienia norm dotyczących instalacji przeciwpożarowej w budynkach spółdzielczych wybudowanych w latach 70-tych ubiegłego wieku (3333),

- 29 66) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie wcześniejszych emerytur dla osób opiekujących się dziećmi specjalnej troski (3334), 67) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie zaniechania prywatyzacji Kopalń i Zakładów Chemicznych Siarki "Siarkopol" SA z siedzibą w Grzybowie (3336), 68) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Rusieckiego w sprawie utworzenia Ośrodka Ruchu Drogowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz możliwości nowelizacji ustawy Prawo o ruchu drogowym (3337), 69) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w sprawie zagwarantowania właściwej liczby środków finansowych na funkcjonowanie wielkopolskich jednostek Policji (3338), 70) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mariusza Grada w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłacanych premii gwarancyjnych (3339), 71) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Józefa Piotra Klima w sprawie systemu emerytur pomostowych dla nauczycieli (3340), 72) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Grażyny Gęsickiej w sprawie niesprawnego generatora wniosków w konkursach w Programie Operacyjnym "Infrastruktura i środowisko" (3341), 73) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Roberta Kołakowskiego w sprawie trudnej sytuacji bytowej osób internowanych i represjonowanych w latach 1956-1989 (3343), 74) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Piotra Stanke w sprawie terminu remontu drogi krajowej nr 22 na odcinku Chojnice-Czersk (3345),

- 30 75) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Piotra Stanke w sprawie pomocy finansowej dla osób opiekujących się niepełnosprawnym dorosłym członkiem rodziny (3346), 76) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie trudności w udokumentowaniu okresu składkowego przy obliczaniu podstawy emerytury lub renty przez ZUS (3347), 77) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Antoniego Błądka w sprawie nowelizacji Kodeksu pracy w części dotyczącej umowy o pracę na czas określony (3350), 78) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zenona Kosiniaka-Kamysza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Joachima Brudzińskiego w sprawie sytuacji tłumaczy oraz przewodników, którzy pomagali polskim żołnierzom stacjonującym w Iraku (3352), 79) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Marka Polaka i Michała Wojtkiewicza w sprawie rozszerzenia listy środków uzależniających (3353), 80) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na interpelację posła Józefa Rojka w sprawie objęcia prawem do świadczeń pieniężnych z budżetu państwa paraolimpijczyków - medalistów, którzy brali udział w paraolimpiadach przed 1992 r. (3356), 81) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie wzmocnienia mediów publicznych (3357), 82) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jerzego Gosiewskiego w sprawie zmian organizacyjnych w Polskim Związku Łowieckim zmierzających do likwidacji zarządów okręgowych i powołania wojewódzkich zarządów PZŁ (3358), 83) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Chmielowca w sprawie prowadzenia działań profilaktycznych wobec ludzi otyłych (3359),

- 31 84) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym dotyczących quadów (3360), 85) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Osucha w sprawie informacji czy na polski rynek trafiła zanieczyszczona heparyna produkowana w Chinach (3361), 86) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Magdaleny Kochan w sprawie realizacji zadań gmin w zakresie pomocy osobom uprawnionym do uzyskiwania alimentów (3363), 87) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Magdaleny Kochan w sprawie wniosków o dofinansowanie z NFZ turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych (3364), 88) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Magdaleny Kochan w sprawie uprawnień emerytalnych dla rodziców i opiekunów dzieci wymagających stałej opieki (3365), 89) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie szkodliwego działania środków chemicznych na pszczoły, w rezultacie których istnieje zagrożenie wymarcia tych owadów (3366), 90) sekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki Adama Szejnfelda - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie upowszechnienia korzystania w naszym kraju z elektronicznej formy podpisu (3368), 91) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożeny Szydłowskiej w sprawie przyznania statusu kombatantów byłym Junaczkom i Junakom za bezpłatną pracę przymusową w Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" przy odbudowie kraju ze zniszczeń wojennych w latach 1948-1955 (3370), 92) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Jana Kaźmierczaka w sprawie wymiaru renty rodzinnej po zmarłym małżonku dla osób posiadających ustalone prawo do własnej emerytury (3371),

- 32 93) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Cezarego Urbana w sprawie ratowania wybrzeża morskiego w pasie gminy Rewal (3373), 94) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie opóźnień ministra środowiska w zakresie wydawania decyzji środowiskowych i w konsekwencji blokowania realizacji inwestycji drogowych na terenie woj. świętokrzyskiego (3375), 95) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na interpelację posła Wiesława Janczyka w sprawie wniosków do Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach realizacji programu rządowego "Orlik 2012" (3377), 96) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie koordynacji działań służb celnych polskich i ukraińskich mających na celu zapewnienie płynności odpraw na przejściach granicznych z Ukrainą, ze szczególnym uwzględnieniem drogowego przejścia w Dorohusku (3378), 97) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Jacka Kapicy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie modernizacji Służby Celnej (3379), 98) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie działań Ministerstwa Sportu i Turystyki wspierających modernizację dróg ekspresowych S12 na odcinku Piaski-Dorohusk oraz S17 na odcinku Piaski-Hrebenne (3380), 99) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Lecha Kołakowskiego w sprawie zwrotu kosztów sądowych w sprawach cywilnych (3381), 100) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Andrzeja Bętkowskiego w sprawie uprawnień do emerytur pomostowych dla pracowników zatrudnionych w Kopalni i Zakładzie Wzbogacania Kwarcytu "Bukowa Góra" SA w Łącznej (3384), 101) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Pawła Poncyljusza w sprawie wysokości opłat za wydanie interpretacji podatkowych (3387),

- 33 102) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Pawła Poncyljusza w sprawie niedostatecznego wsparcia dla rozwoju rynku biopaliw w Polsce (3388), 103) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Pawła Poncyljusza w sprawie wadliwych przepisów dotyczących opodatkowania darowizn na rzecz ubogich i inwalidów (3389), 104) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Łopaty w sprawie cyklu 7 obrazów przedstawiających ważne wydarzenia z historii Polski, wspólnego dzieła ugrupowania artystycznego - Bractwo św. Łukasza (3390), 105) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Tadeusza Woźniaka i Krzysztofa Maciejewskiego w sprawie dystrybucji i szkodliwości wyrobów tytoniowych, w tym szczególnie tabaki (3391), 106) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Pawła Kowala w sprawie karania uczniów za naganne zachowania (3395), 107) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Pawła Kowala i Jana Ołdakowskiego w sprawie rozszerzenia sieci konsularnej na Ukrainie (3396), 108) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marzenny Drab w sprawie zwiększenia środków finansowych na utrzymanie urządzeń melioracji podstawowych i szczegółowych (3397), 109) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Kazimierza Gołojucha w sprawie przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (3398), 110) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Michała Wojtkiewicza i Marka Polaka w sprawie regulacji prawnych dotyczących obowiązku stawiania wiat przystankowych na terenach gmin i utrzymania czystości na niniejszych przystankach (3400),

- 34 111) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w sprawie kryteriów przyjętych przy dotacjach dla działań Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka" (3402), 112) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Annie Wypych-Namiotko - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w sprawie polskich przepisów dotyczących bezpieczeństwa ruchu statków na morzu (3403), 113) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Rydzonia w sprawie naliczania podatku od spadków i darowizn przy ustanawianiu służebności mieszkania (3407), 114) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Pomajdy w sprawie podjęcia decyzji o rozpoczęciu budowy drogowego przejścia granicznego Malhowice-Niżankowice (3409), 115) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na interpelację posła Wojciecha Pomajdy w sprawie listy boisk do realizacji w 2008 r. w ramach ogólnopolskiego programu "Orlik 2012" (3410), 116) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Wojciecha Pomajdy w sprawie obowiązujących szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (3411), 117) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Aldony Młyńczak w sprawie odmiennej interpretacji przez wrocławski sąd rejestrowy art. 8(2) ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (3412), 118) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Marka Zielińskiego w sprawie zarządzenia nr 8 i 15 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącego leczenia chorób reumatycznych (3414), 119) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Witolda Kochana, Tadeusza Arkita i Jarosława Gowina w sprawie zniesienia opłat za wizy wjazdowe dla obywateli Serbii (3415),

- 35 120) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Witolda Kochana, Tadeusza Arkita i Jarosława Gowina w sprawie dramatycznej sytuacji w polskim przemyśle drzewnym (3416), 121) sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Kazimierza Plocke - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie zmian w unijnej polityce rolnej (3418), 122) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie uproszczonych procedur budowlanych (3419), 123) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie szarej strefy (3420), 124) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie wprowadzonego przez rejonowe zarządy gospodarki wodnej "podatku dennego" (3421), 125) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie prac nad planami wprowadzenia limitu przyjęć na aplikacje (3422), 126) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie możliwości przekazywania danych osobowych osób, które przekazały 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (3423), 127) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Hanny Zdanowskiej w sprawie stosowania art. 54 ustawy - Kodeks wykroczeń (3424), 128) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie zastrzeżeń co do jakości gazu ziemnego dostarczanego odbiorcom oraz wprowadzenia systemu kontroli jakości tego paliwa uwiarygodniającej wyniki przeprowadzanych badań (3426),

- 36 129) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Witolda Pahla w sprawie ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnianym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (3428), 130) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Tomczaka w sprawie umieszczania oświadczeń majątkowych na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej (3431), 131) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Tomczaka w sprawie problemu z rewaloryzacją rent i emerytur z powodu bezprawnego zniszczenia akt płacowych (3433), 132) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie wydawania pozwoleń na parkowanie na miejscach dla osób niepełnosprawnych (3434), 133) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Latosa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy Inowrocławia (3435), 134) ministra środowiska Macieja Nowickiego na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie zerwania przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowy z Fundacją "Lux Veritatis" dotyczącej inwestycji geotermalnej (3438), 135) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie zleceń na wózki inwalidzkie (3440), 136) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka na interpelację posła Sławomira Zawiślaka w sprawie projektu rozporządzenia wprowadzającego zmiany organizacyjne w wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego (3442), 137) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posłów Bożeny Kotkowskiej, Krzysztofa Matyjaszczyka i Grzegorza Pisalskiego w sprawie przedłużenia okresu przechodzenia nauczycieli na wcześniejszą emeryturę do co najmniej 2020 r. (3443),

- 37 138) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posłów Tomasza Kamińskiego i Wojciecha Pomajdy w sprawie dramatycznej sytuacji pracowników Krośnieńskich Zakładów Szkła "Krosno" SA (3445), 139) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Anny Paluch w sprawie konieczności podjęcia przez ministra działań zmierzających do wyeliminowania treści popularyzujących pośrednio lub bezpośrednio narkotyki w środkach masowego przekazu (3446), 140) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie systemu dopłat bezpośrednich w rolnictwie (3449), 141) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie poprawy sytuacji bytowej osób, które brały udział w wojnach, działaniach zbrojnych i powstaniach narodowych, wchodząc w skład formacji wojskowych lub organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (3450), 142) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie dyskalkulii (3451), 143) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posłów Małgorzaty Sadurskiej, Aleksandry Natalli-Świat i Jarosława Zielińskiego w sprawie wycofania skargi na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą Unicredit oraz działań Komisji Europejskiej w sprawie odcinka drogi ekspresowej S8 stanowiącej obwodnicę Augustowa (3452), 144) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na interpelację posła Arkadiusza Litwińskiego w sprawie przepisów dotyczących świadczeń pieniężnych z budżetu państwa dla zdobywców medali paraolimpijskich (3455), 145) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Cymańskiego w sprawie braku właściwej informacji i pomocy dla osób ubiegających się o refundację składek na ubezpieczenie społeczne płaconych przez niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą (3458),

- 38 146) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Waldemara Andzela w sprawie uregulowania sytuacji prawnej części członków spółdzielni mieszkaniowych, spłacających odsetki od kredytów zaciągniętych do 31 maja 1992 r. (3461), 147) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie zmian w Programie Budownictwa Społecznego realizowanym przez TBS (3462), 148) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Dariusza Daniluka - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Cezarego Tomczyka i Krzysztofa Tyszkiewicza w sprawie szczegółowych warunków udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na restrukturyzację (3472), 149) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marii Zuby w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (3473), 150) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację poseł Marii Zuby w sprawie prywatyzacji Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki "Siarkopol" SA w Grzybowie (3474), 151) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marii Zuby w sprawie działań podejmowanych przez Ministerstwo Infrastruktury w celu wypracowania zasad, trybu i wysokości pomocy oczekiwanej przez ok. 120 tys. rodzin członków spółdzielni mieszkaniowych w spłacie kredytów mieszkaniowych zaciągniętych w okresie do sierpnia 1998 r. (3475), 152) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Mirosławy Nykiel w sprawie poprawy sytuacji organizacji pozarządowych (3481), 153) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Zdzisławy Janowskiej w sprawie przeciągającego się z winy urzędników resortu zwrotu nieruchomości Izbie Rzemieślniczej w Łodzi (3482),

- 39 154) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie terminu ubiegania się o członkostwo i prawo lokatorskie do lokalu przez osoby bliskie (3483), 155) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie niemożliwości odliczenia ulgi na dzieci osobom o niskich dochodach lub niepłacącym podatku dochodowego (bezrobotni, rolnicy) (3484), 156) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie interpretacji dochodów wolnych od podatku lub w wysokości nie powodującej obowiązku zapłaty podatku (3485), 157) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Witolda Namyślaka w sprawie możliwości skorzystania z jednorazowej amortyzacji w małych firmach transportowych opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych (3486), 158) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Witolda Namyślaka w sprawie podziału środków finansowych w ramach priorytetów Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego w naborach 2005 oraz 2007 (3487), 159) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Hanny Zdanowskiej i Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie zastosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego od sprzedaży oleju opałowego (3488), 160) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Katarzyny Matusik-Lipiec w sprawie pogarszającego się stanu świadczenia usług wykonywanych przez p.p.u.p. Poczta Polska (3489), 161) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie wykluczenia Białegostoku jako potencjalnego obszaru metropolitalnego (3492),

- 40 162) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie przepisów dotyczących zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej oraz możliwości wsparcia z Funduszu Pracy działalności rolniczej (3493), 163) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Dariusza Daniluka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Izabeli Katarzyny Mrzygłockiej w sprawie przepisów dotyczących finansowania przez gminy modernizacji oświetlenia ulicznego (3494), 164) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Włodzimierza Kuli w sprawie torebek foliowych (3495), 165) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Dariusza Lipińskiego w sprawie leczenia chorych na hemofilię (3496), 166) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyny Zajdel-Kurowskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Dariusza Lipińskiego w sprawie odpowiedzialności Skarbu Państwa za wykup przedwojennych obligacji (3497), 167) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Lenza w sprawie zewnętrznego systemu oceniania (3499), 168) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Annie Wypych-Namiotko - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Wziątka w sprawie ochrony brzegów morskich (3501), 169) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Andrzeja Grzyba w sprawie równego dostępu odbiorców - gospodarstw domowych do energii elektrycznej i gazu (3504), 170) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie zmiany zasad waloryzacji emerytur i rent obowiązujących na mocy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (3506), 171) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na interpelację posła Marka Biernackiego w sprawie uznania na mocy ustawy gier komputerowych za dyscyplinę sportową i wpisania ich do wykazu dyscyplin sportowych (3507),

- 41 172) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Wojciecha Żukowskiego w sprawie możliwości zmiany rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań jakościowych dla gazu skroplonego w zakresie wprowadzenia okresów przejściowych (3508), 173) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Mariusza Kamińskiego w sprawie źródeł finansowania wizyty Prezesa Rady Ministrów na Podkarpaciu (3509), 174) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie zapowiadanej przez Ministerstwo Zdrowia ustawy o niektórych zawodach medycznych w aspekcie wykonywania zawodu technika farmaceutycznego (3511), 175) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Izabeli Leszczyny w sprawie problemów związanych z szacowaniem szkód łowieckich i ustalaniem odszkodowań za szkody wyrządzone w uprawach i płodach rolnych (3512), 176) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Izabeli Leszczyny w sprawie zwrotu kaucji mieszkaniowej i obowiązujących regulacji prawnych normujących tę kwestię (3513), 177) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Izabeli Leszczyny w sprawie problemów związanych ze zmianami w przepisach prawa, regulujących awans zawodowy nauczycieli (3514), 178) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Damiana Raczkowskiego w sprawie opłaty za aplikację adwokacką (3519), 179) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Krzysztofa Putry w sprawie emerytur (3523), 180) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Andrzeja Orzechowskiego w sprawie agroenergetyki w Polsce (3525),

- 42 181) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Pilcha w sprawie potrzeby uregulowania prawnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa dla pracowników powiatowych centrów pomocy rodzinie (3526), 182) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jacka Pilcha w sprawie potrzeby finansowania opieki pielęgniarskiej, psychologicznej oraz rehabilitacyjnej w domach pomocy społecznej (3527), 183) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w sprawie nierównego traktowania osób prowadzących własną działalność gospodarczą (3529), 184) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w sprawie zasad nabywania prawa do zasiłku rodzinnego (3530), 185) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Krystyny Łybackiej w sprawie ulgowych przejazdów koleją dla dzieci i młodzieży z innych państw, szczególnie dla dzieci obywateli polskich na stałe przebywających za granicą (3531), 186) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Barbary Marianowskiej w sprawie dyskryminacji osób, które utraciły prawo do wcześniejszych emerytur (3533), 187) podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Moniki Smoleń - z upoważnienia ministra - oraz ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na interpelację posła Norberta Raby w sprawie Programu "Promesa Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego" 2008 w związku z działaniem "Odnowa i rozwój wsi" (3537), 188) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Norberta Raby w sprawie nabycia na własność nieruchomości - działek gruntowych otrzymanych w użytkowanie na terenach wiejskich gdzie szkoły zostały zlikwidowane (3538), 189) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Karola Karskiego w sprawie art. 55 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (3540),

- 43 190) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie zapewnienia profilaktycznej opieki medycznej osobom pracującym przy usuwaniu azbestu (3541), 191) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie nowelizacji ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (3543), 192) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasza Rędziniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie sytuacji zawodowej osób kończących aplikację sądową (3545), 193) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Bożenny Bukiewicz w sprawie zmiany delegacji ustawowej zawartej w art. 53 b ust. 6 ustawy o cudzoziemcach (3547), 194) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Witolda Pahla w sprawie art. 1 ust. 3 a ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (3548), 195) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Danuty Pietraszewskiej w sprawie możliwości korzystania z ulgi podatkowej z tytułu wychowywania dzieci (3549), 196) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Adama Wykręta w sprawie konieczności usprawnienia obsługi podatników w zakresie zaświadczeń wydawanych przez urzędy skarbowe (3553), 197) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Arkadego Fiedlera w sprawie ochrony dziedzictwa archeologicznego w Polsce (3554), 198) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posłów Macieja Orzechowskiego, Marka Zielińskiego i Joanny Skrzydlewskiej w sprawie przyspieszenia prac nad projektem ustawy reprywatyzacyjnej (3555), 199) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zenona Kosiniaka-Kamysza - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Macieja Orzechowskiego, Marka Zielińskiego i Damiana Raczkowskiego w sprawie przyznania prawa zamieszkania w lokalu mieszkalnym w trybie art. 29 ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP (3556),

- 44 200) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posłów Marka Polaka i Michała Wojtkiewicza w sprawie rozszerzenia kręgu osób uprawnionych do rekompensat z tytułu reprywatyzacji (3558), 201) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Witolda Klepacza w sprawie przyśpieszenia realizacji Programu budownictwa społecznego (3561), 202) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marii Nowak w sprawie lokalnych ośrodków wsparcia (3563), 203) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie wyłączenia dodatku pielęgnacyjnego z dochodu będącego podstawą do przyznania dodatku mieszkaniowego (3564), 204) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie uznania lubelskiego obszaru metropolitalnego (3567), 205) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie funkcjonowania wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (3568), 206) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Szweda w sprawie możliwości zmiany ustawy o ochronie przyrody (3569), 207) sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Mariana Cichosza - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Mazurek w sprawie realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego przeludnienia w zakładach penitencjarnych podległych Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Lublinie (3570), 208) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Józefa Rojka w sprawie potrzeby uruchomienia multimedialnych centrów informacji we wszystkich gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych (3571),

- 45 209) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Józefa Rojka w sprawie dysproporcji występujących w zakresie zasiłku i dodatku pielęgnacyjnego (3572), 210) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w sprawie funkcjonowania rad pracowniczych (3576), 211) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w sprawie rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego publicznej pomocy udzielanej na zatrudnienie osób niepełnosprawnych (3577), 212) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Waldy Dzikowskiego w sprawie zapewnienia profilaktycznej opieki medycznej w odniesieniu do zagrożeń wynikających z prac związanych z usuwaniem azbestu (3578), 213) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie podawania przyczyny zgonu w akcie zgonu (3580), 214) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie wysokości emerytury w przypadku zniszczenia lub braku indywidualnej dokumentacji płacowej (3581), 215) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Tomaszewskiego w sprawie gruntownej reformy służby konserwatorskiej i poprawy efektywności jej działania w zakresie ochrony dziedzictwa archeologicznego (3583), 216) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie pomocy dla zasłużonych honorowych dawców krwi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej (3587), 217) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Motowidły w sprawie całorocznego obowiązku jazdy z włączonymi światłami mijania (3589),

- 46 218) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tadeusza Motowidły w sprawie naboru dzieci z alergią pokarmową do placówek przedszkolnych (3590), 219) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację posła Pawła Suskiego w sprawie ustalenia procedur umożliwiających skrócenie terminu wypłat zasiłku pogrzebowego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (3591), 220) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Mariusza Kamińskiego w sprawie uwzględnienia miasta Białegostoku na liście miast metropolitalnych (3598), 221) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Michała Wojtkiewicza i Marka Polaka w sprawie regulacji prawno-organizacyjnych zmierzających do zwolnienia z podatku dochodowego prestiżowych nagród, na przykładzie nagrody ks. prof. Michała Hellera (3599), 222) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jakuba Szulca w sprawie spadku cen drewna na rynku europejskim (3600), 223) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację posła Jakuba Szulca w sprawie parków przemysłowych (3601), 224) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Konstantego Oświęcimskiego w sprawie wynagrodzenia pracownika korpusu służby cywilnej (3602), 225) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Marzenny Drab w sprawie sytuacji płacowej pracowników wojewódzkich urzędów ochrony zabytków (3604), 226) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Tomasza Kamińskiego w sprawie projektu ustawy o Straży Kolejowej (3609),

- 47 227) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Steca w sprawie producentów pieczarek (3611), 228) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Tadeusza Motowidły w sprawie powołania podsekretarza stanu w Ministerstwie Gospodarki odpowiedzialnego za problematykę górnictwa węgla kamiennego (3614), 229) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie niejasnych przepisów ustawy o własności lokali dotyczących opłat za korzystanie z dźwigów (3618), 230) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posła Jarosława Matwiejuka w sprawie naliczania dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych (3621), 231) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Janusza Zaleskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Haliny Rozpondek w sprawie szacowania szkód łowieckich (3624), 232) sekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Żuchowskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację posłów Roberta Telusa, Barbary Bartuś i Krzysztofa Sońty w sprawie prób likwidacji radia i telewizji publicznej (3636), 233) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Jadwigi Wiśniewskiej i Beaty Mazurek w sprawie drastycznego spadku liczby dzieci otrzymujących w szkole darmowy posiłek (3640), 234) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Beaty Mazurek i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie wprowadzenia obowiązku nauczania języka obcego w klasach I-III publicznych szkół podstawowych (3641), 235) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Beaty Mazurek i Jadwigi Wiśniewskiej w sprawie zapowiadanego umorzenia i spłacenia zobowiązań publiczno-prawnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (3642),

- 48 236) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Wojciecha Żukowskiego w sprawie tworzenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych refundowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (3644), 237) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na interpelację poseł Lidii Staroń w sprawie umieszczenia miasta Olsztyna na liście obszarów metropolitalnych (3646), 238) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Elżbiety Łukacijewskiej w sprawie zmiany ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów dotyczącej umożliwienia upoważnienia ośrodków pomocy społecznej do załatwiania spraw w zakresie przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3652), 239) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Szlachty w sprawie usankcjonowania stanu własności tzw. Galerii Dąmbskich na rzecz Muzeum Okręgowego w Rzeszowie (3657), 240) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Szlachty w sprawie przyznawania rent socjalnych osobom głuchym po ukończeniu 18. roku życia (3658), 241) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie zwrotu wpłat z zakładowego funduszu mieszkaniowego dokonanych na poczet wkładów mieszkaniowych dotychczas niezrealizowanych w formie praw do lokali (3659), 242) sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Suchockiej-Roguskiej - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Szlachty w sprawie stopnia zaawansowania prac rządu nad wdrożeniem budżetu zadaniowego państwa (3661), 243) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie wpływu zatrudnienia matki na utratę przez rodzinę renty rodzinnej i zasiłku rodzinnego (3662),

- 49 244) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Beaty Małeckiej-Libery w sprawie szczegółowego wykazu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych refundowanych przez NFZ (3663), 245) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Stanisława Kalemby w sprawie zniesienia nakazu jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę (3665), 246) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posłów Bożeny Kotkowskiej, Krzysztofa Matyjaszczyka, Grzegorza Pisalskiego i Bartosza Arłukowicza w sprawie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego o 50% dla nauczycieli oraz pracowników niepedagogicznych (3669), 247) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Annie Wypych-Namiotko - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jarosława Wałęsy w sprawie studium wykonalności przekopu Mierzei Wiślanej (3686), 248) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie nadania imienia zespołom szkół publicznych na przykładzie nadania imienia Stanisława Staszica Zespołowi Szkół Technicznych w Rybniku (3688), 249) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Henryka Siedlaczka w sprawie propozycji zmiany w kształceniu zawodowym, polegającej na umożliwieniu absolwentom uzupełniania wykształcenia w dowolnym kierunku (3689), 250) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Anny Sikory, Ewy Malik, Marzeny Machałek i Beaty Mazurek w sprawie programu dożywiania dzieci (3699), 251) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posłanek Anny Sikory, Ewy Malik, Marzeny Machałek i Beaty Mazurek w sprawie przygotowywanego programu "Darmowy podręcznik" (3700),

- 50 252) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na interpelację posła Krzysztofa Brejzy w sprawie realizacji rządowego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski (3708), 253) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na interpelację poseł Gabrieli Masłowskiej w sprawie umożliwienia organom gminy upoważnienia dyrektorów ośrodków pomocy społecznej do załatwiania spraw z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego (3710), 254) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Andrzeja Guta-Mostowego w sprawie proponowanych zmian kalendarza zajęć szkolnych (3711), 255) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na interpelację posła Mieczysława Marcina Łuczaka w sprawie rekompensat dla właścicieli odebranego w toku powojennych nacjonalizacji majątku (3722), 256) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do ustawy o prokuraturze - art. 50 a ust. 7 (3760), 257) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Dariusza Daniluka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 20 a ust. 6 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (3765), 258) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 42 ust. 2 ustawy o transporcie kolejowym (3773), 259) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 78 a par. 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (3812), 260) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na interpelację poseł Anny Sobeckiej w sprawie niewydania aktu wykonawczego do art. 82 par. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich (3830),

- 51 261) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Łukasza Gibały w sprawie zmian w prawie wyborczym zmierzających do zwiększenia frekwencji wyborczej (3893), 262) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na interpelację posła Jana Burego s. Antoniego w sprawie decyzji Ministerstwa Finansów o ponownym przesunięciu terminu wprowadzenia obowiązku ewidencjonowania obrotów i podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących przez lekarzy świadczących usługi w gabinetach prywatnych oraz prawników (3902).

Odpowiedzi te - zgodnie z art. 193 ust. 2 regulaminu Sejmu - zostały przekazane posłom.

Informuję również, że w regulaminowym terminie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące interpelacje:

1) posła Andrzeja Adamczyka w sprawie powiązania planowania przestrzennego ze strategią rozwoju i planowaniem inwestycyjnym - od ministra infrastruktury (3191) - 27 dni, 2) posła Eugeniusza Grzeszczaka w sprawie zniesienia od lipca 2008 r. winiet dla samochodów ciężarowych za korzystanie z dróg krajowych oraz przywrócenia opłat za przejazdy ciężarówek po płatnych autostradach - od ministra infrastruktury (3227) - 27 dni, 3) posła Romana Kaczora w sprawie dramatycznej sytuacji na drogach miasta Oława i ościennych gmin w związku z decyzją władz miasta Wrocławia o przekierowaniu ruchu tranzytowego tirów w kierunku Warszawy - od ministra infrastruktury (3319) - 6 dni, 4) posła Joachima Brudzińskiego w sprawie braku działań Rady Ministrów dotyczących zabezpieczenia energetycznego obszaru metropolitalnego Szczecina - od ministra gospodarki (3351) - 6 dni, 5) posłów Pawła Kowala i Jana Ołdakowskiego w sprawie polskiej polityki wobec Białorusi - od ministra spraw zagranicznych (3393) - 6 dni,

- 52 6) posła Pawła Kowala w sprawie polskiej pomocy rozwojowej - od ministra spraw zagranicznych (3394) - 6 dni, 7) posła Józefa Piotra Klima w sprawie jakości budowy i remontów polskich dróg - od ministra infrastruktury (3425) - 6 dni, 8) posła Jacka Tomczaka w sprawie zniesienia dopłat do winiet dla samochodów ciężarowych poruszających się po autostradach - od prezesa Rady Ministrów (3430) - 6 dni, 9) posła Jacka Tomczaka w sprawie dyplomatycznych Rzeczypospolitej zagranicznych (3432) - 6 dni, deklaracji zamykania placówek Polskiej - od ministra spraw

10) posła Krzysztofa Putry w sprawie ograniczonych kontaktów przygranicznych obywateli polskich z obywatelami Republik Białorusi, Ukrainy i Rosji od momentu wstąpienia Polski do strefy Schengen - od prezesa Rady Ministrów - ponowna (1834) - 4 dni, 11) posłów Barbary Bartuś, Krzysztofa Sońty, Roberta Telusa i Jacka Osucha w sprawie odszkodowań za zabudowanie terenów prywatnych drogami publicznymi - od ministra infrastruktury (3439) - 4 dni, 12) posła Henryka Siedlaczka w sprawie poprawy stanu technicznego i jakości DK nr 45 na odcinku od granicy woj. opolskiego do miasta Racibórz - od ministra infrastruktury (3447) - 4 dni, 13) posłów Małgorzaty Sadurskiej, Aleksandry Natalli-Świat i Jarosława Zielińskiego w sprawie wycofania skargi na decyzję Komisji Europejskiej dotyczącą Unicredit oraz działań Komisji Europejskiej w sprawie odcinka drogi ekspresowej S8 stanowiącej obwodnicę Augustowa - od ministra spraw zagranicznych (3452) - 4 dni, 14) posła Cezarego Tomczyka w sprawie wielkopowierzchniowych obiektów handlowych - od ministra gospodarki (3471) - 4 dni, 15) posłów Mariusza Kamińskiego i Mariusza Błaszczaka w sprawie kosztów funkcjonowania urzędu pełnomocnika rządu ds. zwalczania korupcji minister Julii Pitery i jej dotychczasowych dokonań - od prezesa Rady Ministrów (3516) - 4 dni, 16) posła Jerzego Polaczka w sprawie zapewnienia finansowania Drogowej Trasy Średnicowej GOP Katowice-Gliwice - od prezesa Rady Ministrów (3518) - 4 dni,

- 53 17) posła Krzysztofa Putry w sprawie ocen oddziaływania na środowisko dla projektów finansowanych z krajowych i regionalnych programów operacyjnych - od prezesa Rady Ministrów (3522) - 4 dni, 18) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie wykorzystywania przez Polskę odnawialnych źródeł energii oraz planów budowy elektrowni nuklearnej - od ministra gospodarki (3532) - 4 dni.

II ZAPYTANIA Informuję, że wpłynęły następujące zapytania:

1) posła Ryszarda Zbrzyznego w sprawie prywatyzacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej SA w Legnicy - do ministra skarbu państwa (1945), 2) posła Łukasza Gibały w sprawie wpisania północnej obwodnicy miasta Krakowa do rejestru dróg krajowych oraz otrzymania przez samorząd państwowych gwarancji jej finansowania - do ministra infrastruktury (1946), 3) poseł Mirosławy Nykiel w sprawie przyznania dodatkowych pięciu etatów dla Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (1947), 4) poseł Mirosławy Nykiel w sprawie sprzedaży zorganizowanej części majątku Kompanii Węglowej SA - KWK "Brzeszcze-Silesia" Ruch II "Silesia" - do ministra gospodarki (1948), 5) poseł Mirosławy Nykiel w sprawie pozyskania terenów należących do Agencji Nieruchomości Rolnych w gminie Radziechowy Wieprz w celu utworzenia Żywieckiego Parku Przemysłowego Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej SA - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1949), 6) poseł Mirosławy Nykiel w sprawie nadmiernej wysokości podatku akcyzowego na acetylen - do ministra finansów (1950), 7) posła Witolda Namyślaka w sprawie zmiany waloryzacji rent i emerytur dla rencistów i emerytów służb mundurowych z cenowej na płacową - do ministra pracy i polityki społecznej (1951),

- 54 8) poseł Anny Bańkowskiej w sprawie wzrostu inflacji i dodatkowej waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2008 r. - do prezesa Rady Ministrów (1952), 9) posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie dofinansowania budowy nowej strzelnicy dla Włocławskiego Pułku Drogowo-Mostowego w Chełmnie - do ministra obrony narodowej (1953), 10) posła Grzegorza Karpińskiego w sprawie przekazania na potrzeby starostwa w Chełmnie budynku należącego do Agencji Mienia Wojskowego - do ministra obrony narodowej (1954), 11) posła Artura Górskiego w sprawie potrzeby otworzenia konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej i wybudowania Domu Polskiego w rejonie solecznickim na Litwie - do ministra spraw zagranicznych (1955), 12) posła Jerzego Kozdronia w sprawie budowy mostu przez rzekę Wisłę w okolicach Kwidzyna - do ministra infrastruktury (1956), 13) posła Jerzego Kozdronia w sprawie podejrzenia nadużycia władzy i popełnienia przestępstwa w toku postępowania przygotowawczego nadzorowanego przez Prokuraturę Okręgową w Zamościu i Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie na szkodę firmy Poland-Services Sp. z o.o. - do ministra sprawiedliwości (1957), 14) poseł Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej w sprawie uregulowań prawnych dotyczących wypłat odszkodowań za nieruchomości przejęte pod inwestycje realizujące cele publiczne - do ministra infrastruktury (1958), 15) posła Tomasza Garbowskiego w sprawie polityki zagranicznej Polski z Boliwiańską Republiką Wenezueli - do ministra spraw zagranicznych (1959), 16) posła Jana Kamińskiego w sprawie warunków powstawania nowych gmin na terenie Polski oraz utworzenia nowej gminy Grabówka wyodrębnionej z części gminy Supraśl - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (1960), 17) posła Krzysztofa Putry w sprawie zakupu nowych profesjonalnych instrumentów muzycznych i akcesoriów na potrzeby Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1961), 18) posła Krzysztofa Putry w sprawie wycinki drzew w woj. podlaskim - do ministra środowiska (1962),

- 55 19) posła Jerzego Feliksa Fedorowicza w sprawie planu wdrażania naziemnej telewizji cyfrowej w standardzie DVB-T - do ministra infrastruktury (1963), 20) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie objęcia remontem linii kolejowej nr 322 Kłodzko-Stronie Śląskie, położonej w powiecie kłodzkim - do ministra infrastruktury (1964), 21) posła Tomasza Kuleszy w sprawie zróżnicowania form aresztowania w bliźniaczych sprawach karnych - do ministra sprawiedliwości (1965), 22) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie prac legislacyjnych na temat reformy służby zdrowia w Polsce w części dotyczącej oddłużenia szpitali, na przykładzie powiatu kłodzkiego - do ministra zdrowia (1966), 23) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Programu "Dziedzictwo kulturowe", priorytet 1 "Rewaloryzacja zabytków nieruchomych i ruchomych", na zadanie pod nazwą "Rewaloryzacja elewacji ratusza miejskiego w Nowej Rudzie" - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1967), 24) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie możliwości przekazania na rzecz gminy Nowa Ruda stacji PKP wraz z przyległym ujęciem wody w miejscowości Świerki, powiat Kłodzko, woj. dolnośląskie - do ministra infrastruktury (1968), 25) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wniosków złożonych do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie obiektów sportowych w Jugowie i Kłodzku, na zadanie: Boisko wielofunkcyjne ogólnie dostępne dla dzieci i młodzieży - do ministra sportu i turystyki (1969), 26) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie organizacji pozarządowych niewykorzystujących możliwości rozwoju oraz projektu "Pasmo NGO Ziemie Kłodzkiej", który ma na celu stworzenie sieci organizacji pozarządowych spełniających misyjność kulturalną, gospodarczą i edukacyjną oraz rozwój regionu Ziemi Kłodzkiej dzięki partnerskiej współpracy z administracją samorządową, przedsiębiorcami i innymi organizacjami - do ministra pracy i polityki społecznej (1970),

- 56 27) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie przedsięwzięcia ubiegającego się o dofinansowanie w ramach Działania 6.4. : Inwestycje w projekty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym, Programu Operacyjnego "Innowacyjna gospodarka 2007-2013" na zadanie: Międzynarodowy turystyczny produkt markowy "Uzdrowiska Kłodzkie", za którego realizację będzie odpowiadać Zespół Uzdrowisk Kłodzkich - do ministra sportu i turystyki (1971), 28) posła Tadeusza Arkita w sprawie podstawy i działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi w odniesieniu do osób trzecich oraz konieczności ponoszenia przez nich opłat za korzystanie z artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych na rzecz organizacji - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1972), 29) posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie uwzględnienia Lublina, Rzeszowa i Białegostoku na liście obszarów metropolitalnych w projekcie ustawy o metropoliach - do ministra rozwoju regionalnego (1973), 30) posła Krzysztofa Sońty w sprawie jakości usług przewozu osób świadczonych przez PKP na przykładzie pociągu "Jadwiga" relacji Warszawa Centralna-Radom - do ministra infrastruktury (1974), 31) posła Mariusza Błaszczaka w sprawie remontu kościoła Wszystkich Świętych w Warszawie - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (1975), 32) poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie propozycji rozdzielenia zawodów administratora i zarządcy nieruchomości - do ministra infrastruktury (1976), 33) poseł Agnieszki Hanajczyk w sprawie wycofania nakazu jazdy z włączonymi światłami mijania przez całą dobę - do ministra infrastruktury (1977), 34) posła Jana Kulasa w sprawie trybu i procedur realizacji programu "Moje boisko-Orlik 2012" - do ministra sportu i turystyki (1978), 35) posła Jana Kulasa w sprawie trybu i warunków wejścia do systemu wspólnej waluty Euro - do ministra finansów (1979), 36) posła Andrzeja Pałysa w sprawie przygotowanego projektu podziału NFZ na kilka regionalnych funduszy - do ministra zdrowia (1980),

- 57 37) posła Aleksandra Marka Szczygły w sprawie nieprawidłowości w procedurze naboru do służby w oddziałach Żandarmerii Wojskowej - do ministra obrony narodowej (1981), 38) poseł Lidii Staroń w sprawie prawidłowości egzekucji z nieruchomości prowadzonych przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie oraz zasadności orzeczenia sądu dotyczącego dłużnika - do ministra sprawiedliwości (1982), 39) posła Czesława Hoca w sprawie wyjaśnienia nieprawidłowości w ustaleniu przez ZUS Oddział w Koszalinie prawa do świadczeń emerytalnych oraz jego wysokości w stosunku do mieszkańca Kołobrzegu - do ministra pracy i polityki społecznej (1983), 40) posła Czesława Hoca w sprawie wyjątkowo wysokich opłat mieszkańców gminy Siemyśl w powiecie kołobrzeskim z tytułu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków - do ministra infrastruktury (1984), 41) posła Krzysztofa Sońty w sprawie piętrzenia trudności w uruchomieniu środków finansowych z pożyczki udzielonej przez WFOŚiGW w Łodzi na realizację modernizacji systemu cieplnego szpitala w Tuszynie, realizowanej przez Centrum Leczenia Chorób Płuc w Łodzi - do ministra środowiska (1985), 42) poseł Elżbiety Jakubiak w sprawie likwidacji punktu krwiodawstwa w szpitalu w Wyszkowie - do ministra zdrowia (1986), 43) poseł Anny Zalewskiej w sprawie przedłużających się postępowań dotyczących byłych i obecnych samorządowców, toczących się przed Sądem Rejonowym w Świdnicy - do ministra sprawiedliwości (1987), 44) posła Jerzego Rębka w sprawie sposobu ustalania wymiaru godzin ponadwymiarowych nauczycieli, którzy nie realizują tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin z powodu dni ustawowo wolnych od pracy - do ministra edukacji narodowej (1988), 45) posła Jerzego Rębka w sprawie niedostatecznego zabezpieczenia przez ARiMR limitów akcji kredytowej oraz limitów dopłat dla Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim zrzeszonym w BPS SA - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (1989), 46) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wsparcia zadania Międzynarodowy produkt markowy "Uzdrowiska Kłodzkie" - ważnego projektu ze względu na turystyczno-uzdrowiskowy charakter Kotliny Kłodzkiej - do ministra rozwoju regionalnego (1990),

- 58 47) posła Tomasza Garbowskiego w sprawie obwodnicy Nysy - do ministra infrastruktury (1991), 48) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie trudności w uzyskaniu kompetencji pedagogicznych przez studentów pedagogiki o specjalności doradztwo rehabilitacyjne na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (1992), 49) posłów Dawida Jackiewicza i Aleksandry Natalli-Świat w sprawie działań podejmowanych przez rząd RP w związku ze staraniami władz samorządowych Wrocławia o zlokalizowanie we Wrocławiu Europejskiego Instytutu Technologii - do prezesa Rady Ministrów (1993), 50) posłów Tadeusza Arkita i Witolda Kochana w sprawie właściwości i kompetencji Ministerstwa Infrastruktury w odniesieniu do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - do prezesa Rady Ministrów (1994), 51) posła Ryszarda Zawadzkiego w sprawie aktualizacji zapisów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych opublikowanego przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej - do ministra środowiska (1995), 52) posła Henryka Siedlaczka w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o strażach gminnych - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (1996), 53) posła Tomasza Piotra Nowaka w sprawie stażu na stopień nauczyciela mianowanego - do ministra edukacji narodowej (1997), 54) posła Marka Zielińskiego w sprawie rekompensat za straty wojenne - do ministra skarbu państwa (1998), 55) posła Marka Zielińskiego w sprawie nadzwyczajnego od wzbogacenia wojennego - do ministra finansów (1999), podatku

56) poseł Marzeny Doroty Wróbel w sprawie dofinansowania z budżetu państwa budowy południowej obwodnicy Radomia - do ministra infrastruktury (2000), 57) poseł Marzeny Doroty Wróbel w sprawie dofinansowania z budżetu państwa budowy pawilonu ginekologiczno-położniczego w Radomiu - do ministra zdrowia (2001),

- 59 58) poseł Marzeny Doroty Wróbel w sprawie dofinansowania z budżetu państwa przebudowy wiaduktu w Radomiu - do ministra infrastruktury (2002), 59) posła Bolesława Grzegorza Piechy w sprawie wstrzymania przez Zachodniopomorski Oddział Wojewódzki NFZ finansowania leczenia nowotworów w ramach chemioterapii niestandardowych, w tym raka wątroby preparatem nexavar - do ministra zdrowia (2003), 60) posła Wiesława Wody w sprawie wyglądu budynków stacji kolejowych na trasie Tarnów-Kraków - do ministra infrastruktury (2004), 61) poseł Krystyny Łybackiej w sprawie terminu budowy obwodnicy Ujścia - do ministra infrastruktury (2005), 62) poseł Marzeny Doroty Wróbel w sprawie dofinansowania z budżetu państwa przebudowy drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych Radomia - do ministra infrastruktury (2006), 63) poseł Jolanty Szczypińskiej w sprawie byłego naczelnika wydziału geodezji w Częstochowie - do ministra sprawiedliwości (2007), 64) poseł Marii Nowak w sprawie przyznania Zespołowi Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny miana instytucji narodowej - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2008), 65) posła Andrzeja Walkowiaka w sprawie rozszerzenia Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o tereny Bydgoskiego Parku Przemysłowego - do ministra gospodarki (2009), 66) posłów Pawła Kowala i Jana Ołdakowskiego w sprawie planów zmian własnościowych w spółce Presspublica sp. z o.o. - do ministra skarbu państwa (2010), 67) poseł Marzeny Machałek w sprawie kosztów ponownego otworzenia stacji kolejowych Szczytna i Szklarskiej Poręby Dolnej - do ministra infrastruktury (2011), 68) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie połowu ryb wędką na odcinku Osowiec-Łoje Awista na rzece Biebrzy - do ministra środowiska (2012), 69) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie rozstrzygnięć nadzorczych wojewodów - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (2013),

- 60 70) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie oświadczeń majątkowych samorządowców - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (2014), 71) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności - do ministra sprawiedliwości (2015), 72) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie zmiany kategorii drogi wojewódzkiej nr 677 relacji Łomża-Śniadowo-Ostrów Mazowiecka na drogę krajową - do ministra infrastruktury (2016), 73) posła Kazimierza Gwiazdowskiego w sprawie nadania Orderu Wojennego Virtuti Militari - do ministra obrony narodowej (2017), 74) posłów Jacka Osucha i Ryszarda Terleckiego w sprawie wystawienia na przetarg terenu przyległego do Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie - do ministra obrony narodowej (2018), 75) posła Sławomira Neumanna w sprawie przesłanek dających możliwość umorzenia przez Powiatowy Urząd Pracy w Starogardzie Gdańskim należności wynikających z umowy o przyznanie bezrobotnemu jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej - do ministra pracy i polityki społecznej (2019), 76) posła Andrzeja Halickiego w sprawie możliwości zwiększenia w godzinach szczytu kontroli tirów na terenie Warszawy - do ministra infrastruktury (2020), 77) posła Marka Krząkały w sprawie zbadania zasadności przejęcia na rzecz Skarbu Państwa w 1946 r. gospodarstwa rolnego na podstawie dekretu PKWN z dnia 06.09.1944 r. - do ministra sprawiedliwości (2021), 78) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie bezterminowego strajku pielęgniarek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Rajczy - do ministra zdrowia (2022), 79) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie sprzedaży części majątku Kopalni Węgla SA-KWK "Brzeszcze Ruch II" Silesia - do ministra gospodarki (2023), 80) posła Janusza Cichonia w sprawie wprowadzenia matematyki jako przedmiotu obowiązkowego egzaminu maturalnego od roku szkolnego 2009/2010 - do ministra edukacji narodowej (2024), 81) poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie możliwości oddłużenia szpitala po przekształceniach własnościowych - do ministra zdrowia (2025),

- 61 82) poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie ustawy o zawodzie pracownika socjalnego - do ministra pracy i polityki społecznej (2026), 83) posłów Henryka Gołębiewskiego i Janusza Krasonia w sprawie wywozu kruszyw przez PKP z Dolnego Śląska - do ministra infrastruktury (2027), 84) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie nowelizacji prawa kombatanckiego - do ministra pracy i polityki społecznej (2028), 85) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie procesu certyfikowania audytorów wewnętrznych - do ministra finansów (2029), 86) posła Krzysztofa Jurgiela w sprawie objęcia pracowników samorządowych uprawnieniami służby cywilnej - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (2030), 87) posła Artura Dunina w sprawie niejasności związanych ze sprzedażą gruntów Agencji Nieruchomości Rolnych - do ministra rolnictwa i rozwoju wsi (2031), 88) posła Artura Dunina w sprawie lekceważenia przez towarzystwa ubezpieczeniowe przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów - do prezesa Rady Ministrów (2032), 89) posła Krzysztofa Lipca w sprawie uwzględnienia Kielc w krajowym systemie metropolii - do prezesa Rady Ministrów (2033), 90) poseł Bożeny Kotkowskiej w sprawie doprowadzenia wodociągu miejskiego do dzielnicy mieszkaniowej Stare Bielsko w Bielsku-Białej - do ministra infrastruktury (2034), 91) posłów Bożeny Kotkowskiej, Grzegorza Pisalskiego i Krzysztofa Matyjaszczyka w sprawie odmowy finansowania projektu pn. "Organizacja Tatrzańskiego Ośrodka Informacji Wizualnej" - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego (2035), 92) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie działań prokuratury dotyczących niezrealizowania zajęć korekcyjno-kompensacyjnych w Gimnazjum w Książkach w powiecie wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim - do ministra sprawiedliwości (2036), 93) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie nieprawidłowości w Związku Komunalnym Gmin Województwa Toruńskiego ustalonych w wystąpieniu pokontrolnym NIK - do ministra sprawiedliwości (2037),

- 62 94) posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie sytuacji szkolnictwa w gminie Książki w powiecie wąbrzeskim w woj. kujawsko-pomorskim - do ministra edukacji narodowej (2038), 95) poseł Teresy Wargockiej w sprawie zwołania sesji rady gminy - do ministra spraw wewnętrznych i administracji (2039), 96) poseł Teresy Wargockiej w sprawie budowy Mazowieckiego - do ministra infrastruktury (2040), obwodnicy Mińska

97) posła Janusza Palikota w sprawie przedłużających się czynności podejmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Lublinie w ramach postępowania dotyczącego zabójstwa - do ministra sprawiedliwości (2041), 98) posła Ireneusza Rasia w sprawie warunków wystawienia na sprzedaż działki należącej do Oddziału Terenowego Kraków Agencji Mienia Wojskowego - do ministra obrony narodowej (2042), 99) posła Stanisława Chmielewskiego w sprawie możliwości aplikowania nauczycielskich kolegiów języków obcych do programów unijnych przeznaczonych na wyrównywanie szans edukacyjnych - do ministra rozwoju regionalnego (2043), 100) posła Jana Widackiego w sprawie niewykonania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego - do ministra sprawiedliwości (2044), 101) poseł Marzeny Doroty Wróbel w sprawie dofinansowania z budżetu państwa przebudowy drogi krajowej nr 9 w granicach administracyjnych miasta Radomia - do ministra infrastruktury (2045), 102) poseł Marzeny Doroty Wróbel w sprawie dofinansowania z budżetu państwa budowy lotniska cywilnego w Radomiu - do ministra infrastruktury (2046), 103) poseł Marzeny Doroty Wróbel w sprawie dofinansowania z budżetu państwa przebudowy ulic Młodzianowskiej i Mariackiej w Radomiu - do ministra infrastruktury (2047), 104) posła Ireneusza Rasia w sprawie nowelizacji ustawy Prawo budowlane - do ministra infrastruktury (2048), 105) posła Mariusza Błaszczaka w sprawie sytuacji w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Lecznica - Centrum Lecznictwa Ogólnego i Geriatrii w Warszawie - do ministra zdrowia (2049),

- 63 106) posła Pawła Suskiego w sprawie działalności Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Szczecinie skutkującej wypowiedzeniem umowy dzierżawy lokali mieszkalnych dla gminy Manowo, znajdujących się w miejscowości Rosnowo k. Koszalina - do ministra obrony narodowej (2050), 107) posła Tomasza Garbowskiego w sprawie wypowiedzi premiera rządu dotyczącej oceny sędziowania meczu piłkarskiego Austria-Polska przez sędziego Howarda Webba - do prezesa Rady Ministrów (2051), 108) posła Sławomira Nitrasa w sprawie dostępności w Polsce leku lub terapii zastępczej stosowanych przy chorobie mukopolisacharydoza typu VI - do ministra zdrowia (2052), 109) posła Sławomira Nitrasa w sprawie ujednolicenia dotacji państwowej przypadającej na jednego mieszkańca domu pomocy społecznej - do ministra pracy i polityki społecznej (2053), 110) posła Sławomira Nitrasa w sprawie dotacji budżetowej z Ministerstwa Infrastruktury na 2008 r. na kształcenie studentów w Akademii Morskiej w Szczecinie - do ministra infrastruktury (2054), 111) posła Sławomira Nitrasa w sprawie zwiększenia środków budżetowych na ratowanie brzegu morskiego w gminie Rewal w woj. zachodniopomorskim - do ministra finansów (2055), 112) posła Artura Górskiego w sprawie roszczeń dotyczących nielegalnie przejętego w 1945 r. w zarząd powierniczy Uzdrowiska Rymanów Zdrój - do ministra środowiska (2056), 113) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie podjętej przez PKP SA uchwały z dnia 19 czerwca 2008 r., która wyraża zgodę na przeniesienie na rzecz Starostwa Powiatowego w Kłodzku w trybie art. 56 § 1 pkt 1 ustawy Ordynacja podatkowa, nieruchomości położonej w Stroniu Śląskim - do ministra infrastruktury (2057), 114) poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie prac legislacyjnych na temat reformy służby zdrowia w Polsce w części dotyczącej oddłużenia szpitali na przykładzie powiatu kłodzkiego - do ministra finansów (2058), 115) poseł Alicji Dąbrowskiej w sprawie możliwości korzystania z oferty biur informacji gospodarczych utworzonych na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych - do ministra gospodarki (2059),

- 64 116) posłów Przemysława Gosiewskiego, Marii Zuby i Waldemara Wrony w sprawie planów likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia i zastąpienia go sześcioma towarzystwami ubezpieczeń zdrowotnych w ramach reformy finansowania służby zdrowia - do ministra zdrowia (2060), 117) posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie uruchomienia Uznamskiej Kolejki Uzdrowiskowej - do ministra infrastruktury (2061), 118) posła Grzegorza Napieralskiego w sprawie umożliwienia wyznawcom religii niekatolickich przystępowania do egzaminu na aplikacje korporacyjne w innym niż sobota dniu tygodnia - do ministra sprawiedliwości (2062), 119) poseł Beaty Kempy w sprawie przeprowadzenia uzupełniających wyborów na ławników - do ministra sprawiedliwości (2063), 120) posła Czesława Hoca w sprawie naprawy krzywdzącej decyzji dotyczącej zmniejszenia świadczeń emerytalnych w oparciu o ustawę o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw dla emeryta zatrudnionego w szczególnych warunkach - do ministra pracy i polityki społecznej (2064), 121) posła Wojciecha Szaramy w sprawie uaktualnienia listy Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych - do prezesa Rady Ministrów (2065), 122) posła Wojciecha Szaramy w sprawie nadania Zespołowi Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny miana instytucji narodowej - do ministra kultury i dziedzictwa narodowego (2066), 123) posła Wojciecha Szaramy w sprawie zmiany nazwy Śląskich Technicznych Zakładów Naukowych w Katowicach - do ministra edukacji narodowej (2067), 124) posła Wojciecha Szaramy w sprawie sprzedaży zorganizowanej części majątku Kompanii Węglowej SA - KWK "Brzeszcze-Silesia" Ruch II Silesia - do ministra gospodarki (2068), 125) posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie realizacji koncepcji tworzenia katedry polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku - do ministra nauki i szkolnictwa wyższego oraz ministra spraw zagranicznych (2069).

Zapytania te - zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu - zostały przekazane adresatom.

- 65 -

Jednocześnie informuję, że wpłynęły następujące odpowiedzi:

1) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jerzego Materny w sprawie nieprawidłowości mających miejsce w Oddziale Regionalnym PKP Linie Kolejowe SA (1331), 2) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jarosława Jagiełły w sprawie zakończenia budowy wiaduktu kolejowego nad ulicą Bandurskiego w Łodzi oraz dworca Łódź Kaliska (1472), 3) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Czesława Hoca w sprawie zasadności włączenia Centrum Kształcenia Praktycznego w struktury Zespołu Szkół Ekonomiczno-Hotelarskich w Kołobrzegu oraz zasadności przeniesienia siedziby Starostwa Powiatowego Kołobrzeg do obiektu Hotelu "Centrum" (1610), 4) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Tyszkiewicza w sprawie skutków zastąpienia prawnej kontroli metrologicznej analizatorów wydechu, tzw. alkomatów, systemem wzorcowania (1627), 5) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Antoniego Podolskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wiesława Wody w sprawie losów Polskiego Szpitala Polowego (1641), 6) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła Tadeusza Arkita w sprawie uprawnienia do bezpłatnego węgla w naturze (1662), 7) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie celowości utrzymywania obowiązku całorocznej jazdy samochodem z włączonymi światłami mijania (1669), 8) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie działalności i zmian w Krajowej Spółce Cukrowej SA, ze szczególnym uwzględnieniem woj. pomorskiego (1671),

- 66 9) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie posłów Leny Dąbkowskiej-Cichockiej, Jana Ołdakowskiego i Pawła Kowala w sprawie zwolnienia z opłat za abonament radiowo-telewizyjny emerytów i rencistów (1691), 10) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Filipa Libickiego w sprawie problemów płacowych w wielkopolskiej Policji (1700), 11) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła Henryka Siedlaczka w sprawie odmowy waloryzacji emerytury z tytułu pracy w szczególnych warunkach (1713), 12) sekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Tadeusza Jarmuziewicza - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny Bańkowskiej w sprawie obowiązku jazdy samochodem z włączonymi światłami mijania przez całą dobę (1738), 13) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła Jana Religi w sprawie negocjacji wcześniejszych emerytur pomostowych dla pracowników zatrudnionych w warunkach uciążliwych oraz grupy zawodowej rencistów socjalnych (1751), 14) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła Witolda Gintowt-Dziewałtowskiego w sprawie oceny działalności Zespołu Szkół Rzemieślniczych w Bielsku Białej, a także kompleksowej kontroli finansowej miasta Bielsko-Biała (1759), 15) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Katarzyny Matusik-Lipiec w sprawie pobierania przez firmę Stalexport opłat za przejazd autostradą A4 (1765), 16) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Sławomira Kłosowskiego w sprawie skargi mieszkańców woj. opolskiego na słabą jakość gazu (1767), 17) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, Głównego Konserwatora Przyrody Macieja Trzeciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Adama Krzyśków w sprawie realizacji programu Natura 2000 (1768),

- 67 18) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Dariusza Kaczanowskiego w sprawie udzielenia pomocy samorządom starającym się o wybudowanie obwodnicy miejskiej na przykładzie samorządu gminnego powiatu żyrardowskiego - Żyrardowa i Mszczonowa (1769), 19) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie likwidacji Wydziału Pracy w Sądzie Rejonowym w Lipnie (1771), 20) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 25 maja 2005 r. dotyczącego stypendiów doktorskich i habilitacyjnych (1772), 21) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa Girzyńskiego w sprawie utworzenia wydziału ubezpieczeń społecznych w Sądzie Rejonowym w Lipnie (1774), 22) ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka na zapytanie posła Artura Górskiego w sprawie roszczeń w stosunku do terenu, na którym ma powstać stadion narodowy (1776), 23) ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego na zapytanie posła Mariusza Grada w sprawie skazania byłego funkcjonariusza Komendy Miejskiej Policji w Zamościu na karę pozbawienia wolności za przyjęcie korzyści majątkowej (1778), 24) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Witolda Kochana w sprawie planów likwidacji wydziałów grodzkich w Sądach Rejonowych w Gorlicach, Limanowej i w Zakopanem (1780), 25) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła Tadeusza Arkita w sprawie rozwiązania kwestii niezgodności treści orzeczenia lekarza ZUS z zaświadczeniem lekarskim ośrodka medycyny pracy o zdolności do pracy (1781), 26) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Marka Wojtkowskiego w sprawie nowelizacji art. 18 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne (1783),

- 68 27) podsekretarza Jezierskiego Girzyńskiego z odkrywki w (1784), stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa w sprawie koncesji na wydobycie węgla brunatnego Tomisławicach przez Kopalnię Węgla Brunatnego "Konin"

28) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Mazurek w sprawie budowy przejścia granicznego w Dołhobyczowie (1785), 29) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka na zapytanie poseł Beaty Mazurek w sprawie budowy parkingu na przejściu granicznym w Hrebennem (1786), 30) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Mazurek w sprawie budowy parkingu na przejściu granicznym w Dorohusku (1787), 31) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Mazurek w sprawie modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa-Dorohusk-granica państwa (1788), 32) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Piotra Stachańczyka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Beaty Mazurek w sprawie rozbudowy przejścia granicznego Zosin-Ustiłuk (1790), 33) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Andrzeja Bętkowskiego w sprawie prywatyzacji Kopalni i Zakładów Chemicznych Siarki "Siarkopol" SA (1792), 34) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Pawła Poncyljusza w sprawie szkolenia na temat tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (1793), 35) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Waldy Dzikowskiego w sprawie przepisów odnoszących się do prowadzenia e-aptek (1795), 36) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Stanisława Rydzonia w sprawie prywatyzacji AZPB "Andropol" SA w Andrychowie (1796),

- 69 37) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Stanisława Rydzonia w sprawie możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę strażników miejskich (gminnych) (1797), 38) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Marka Zielińskiego w sprawie interpretacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (1799), 39) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Witolda Kochana, Tadeusza Arkita i Jarosława Gowina w sprawie zwolnienia osoby niepełnosprawnej z obowiązku zapłacenia podatku od darowizny na jej rzecz (1800), 40) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Marka Zielińskiego i Agnieszki Kozłowskiej-Rajewicz w sprawie planowanych zmian ustawowych regulujących funkcjonowanie TBS-ów (1801), 41) podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Annie Wypych-Namiotko - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie stanu prac studialnych i projektowych inwestycji pt. kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną (1802), 42) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak na zapytanie posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie utrzymania możliwości przechodzenia na wcześniejsze emerytury dla pracowników zatrudnionych bezpośrednio przy produkcji w kopalniach odkrywkowych wydobywających piaskowce kwarcytowe (1803), 43) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Adama Rapackiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Anny Bańkowskiej w sprawie wykonywania przez funkcjonariuszy Policji czynności związanych z doręczaniem korespondencji (1804), 44) zastępcy prokuratora generalnego Jerzego Szymańskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Widackiego w sprawie zatrzymania ordynatora kliniki kardiologicznej MSWiA (1805), 45) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na zapytanie posła Ireneusza Rasia w sprawie włączenia gminy Kalwaria Zebrzydowska jako centrum treningowo-pobytowego do organizacji Euro 2012 (1806),

- 70 46) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jacka Tomczaka w sprawie postulatów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej dotyczących zmian w służbie zdrowia (1807), 47) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jacka Czai na zapytanie posła Jacka Tomczaka w sprawie rekrutacji na stanowisko asystenta sędziego orzekającego (1808), 48) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie posła Jacka Tomczaka w sprawie przedłużania się terminu uruchomienia przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości funduszy Unii Europejskiej (1809), 49) minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła Jacka Tomczaka w sprawie rządowego projektu ustawy o uprawnieniach kombatantów (1810), 50) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jacka Tomczaka w sprawie inicjatywy zmian przygotowanych przez NSZZ "Solidarność" Regionu Wielkopolska - w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (1811), 51) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie usamorządowienia SKM w Trójmieście i przejęcia linii kolejowej nr 250 (1815), 52) podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Henryka Jacka Jezierskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Krzysztofa Brejzy, Grzegorza Roszaka i Grzegorza Karpińskiego w sprawie działalności Kopalni Węgla Brunatnego KONIN (1816), 53) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Macieja Jankowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Marii Zuby w sprawie zapowiadanych planów przeniesienia wojewódzkiego centrum p.p.u.p. Poczta Polska z Kielc do Radomia (1817), 54) zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Małgorzaty Sadurskiej w sprawie działań prokuratury dotyczących postępowania przeciwko Marszałkowi Województwa Lubelskiego (1818),

- 71 55) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Henryka Siedlaczka w sprawie wyrównania długu terytorialnego, związanego z przebiegiem granicy polsko-czeskiej, w rejonie wsi Rudyszwałd (1819), 56) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Piotra Stycznia - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura Dunina w sprawie trudnej sytuacji najemców byłych mieszkań zakładowych sprywatyzowanych przed dniem 7 lutego 2001 r. (1821), 57) zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Marka Krząkały i Jarosława Pięty w sprawie zarzutów stawianych podczas postępowania sądowego dotyczącego tragicznego wypadku przy pracy w Kopalni Węgla Kamiennego "Halemba" (sygn. akt V Ds. 118/06/Sp) (1823), 58) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Stanisława Lamczyka w sprawie stanu przygotowań Polskich Kolei Państwowych SA do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 (1824), 59) ministra środowiska Macieja Nowickiego na zapytanie posła Stanisława Lamczyka w sprawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w państwowych jednostkach sfery budżetowej działających z zakresie środowiska (1825), 60) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie poseł Moniki Wielichowskiej w sprawie wniosku o dofinansowanie zadania realizowanego ze środków pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego XVI Międzynarodowego Festiwalu "Zderzenie" w Kłodzku, w woj. dolnośląskim (1826), 61) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Sońty w sprawie marnotrawstwa środków publicznych podczas sprawowania nadzoru właścicielskiego nad przedsiębiorstwami, dla których organem założycielskim jest Wojewoda Mazowiecki (1830), 62) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Jacka Osucha w sprawie planowanej prywatyzacji Zakładów Górniczo-Hutniczych "Bolesław" w Bukownie (1832),

- 72 63) zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka na zapytanie posła Wiesława Janczyka w sprawie śledztwa umorzonego przez Prokuraturę Rejonową w Oławie dotyczącego śmierci ks. kanonika (sygn. akt DS 2775/01) na plebanii w Jelczu- Laskowicach (1834), 64) ministra gospodarki Waldemara Pawlaka na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie przygotowań Polski do światowej wystawy gospodarczej EXPO Saragossa 2008 (1835), 65) szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Tomasza Arabskiego - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posła Jana Kulasa w sprawie odszkodowań dla poszkodowanych i ich rodzin w Wydarzeniach Grudniowych 1970 r. (1836), 66) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Marka Opioły w sprawie zawierania umów o wybudowanie przyłącza do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej (1837), 67) sekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska Stanisława Gawłowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Mariusza Błaszczaka w sprawie dofinansowania projektów przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (1842), 68) ministra sportu i turystyki Mirosława Drzewieckiego na zapytanie posła Andrzeja Adamczyka w sprawie powołania przedstawiciela Krakowa do Krajowego Komitetu Organizacyjnego Euro 2012 (1843), 69) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie powodów, jakimi kierował się wojewoda świętokrzyski powołując dyrektora Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach (1844), 70) podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Zbigniewa Sosnowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Przemysława Gosiewskiego w sprawie przyczyn odwołania ze stanowiska Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach (1845), 71) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jana Religi w sprawie zachowania prawa do odliczenia od podatku ulgi na wychowanie dzieci (1846),

- 73 72) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Adama Fronczaka - z upoważnienia prezesa Rady Ministrów - na zapytanie posłów Marka Borowskiego i Marka Balickiego w sprawie realizacji prawa do przerwania ciąży w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej w przypadku, gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego (1848), 73) zastępcy prokuratora generalnego Marka Staszaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tadeusza Iwińskiego w sprawie odmowy zabiegu przerwania ciąży 14-letniej dziewczynie z Lublina (1849), 74) podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Zenona Kosiniaka-Kamysza - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Bartosza Arłukowicza w sprawie kosztów, jakie resort obrony poniósł w związku z wyjazdem 13-osobowej grupy przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej z woj. zachodniopomorskiego do Iraku (1850), 75) podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Artura Ławniczaka na zapytanie posła Mirosława Maliszewskiego w sprawie warunków akredytacji dla firm rolniczych (1851), 76) ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego na zapytanie posła Aleksandra Marka Szczygły w sprawie przebiegu naboru wniosków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Olsztynie w ramach działania PROW 2007-2013 "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" (1852), 77) podsekretarza stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Tomasza Merty - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Ryszarda Terleckiego w sprawie zagrożenia likwidacją Muzeum Polskiego w Rapperswil w Szwajcarii (1853), 78) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Juliusza Engelhardta - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Czesława Hoca w sprawie umożliwienia wykupu zakładowego lokalu mieszkalnego w Kołobrzegu przez długoletniego pracownika bądź wyegzekwowania należytego i zgodnego z prawem administrowania budynkiem przez PKP SA Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Szczecinie (1855), 79) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie poseł Marii Nowak w sprawie uznania roszczeń indywidualnych akcjonariuszy Huty BATORY SA w upadłości (1856),

- 74 80) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Zbigniewa Matuszczaka w sprawie budowy obwodnic miast: Chełma, Hrubieszowa i Krasnegostawu (1860), 81) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Piotra Polaka w sprawie możliwości opodatkowania drogi dojazdowej do gruntów rolnych, podatkiem od użytków gruntowych (1862), 82) sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej Jarosława Dudy - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Marzeny Okła-Drewnowicz w sprawie opodatkowania otrzymanego z Funduszu Pracy dofinansowania studiów podyplomowych (1865), 83) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie posła Andrzeja Walkowiaka w sprawie potrzeby zmian prawa prasowego po postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 26 lipca 2007 r. (1867), 84) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Jana Borkowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Janusza Krasonia w sprawie eskalacji agresywnych zachowań wobec Polaków zamieszkujących Wyspy Brytyjskie (1868), 85) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie posła Tomasza Kamińskiego w sprawie inwestycji na Podkarpaciu (1869), 86) podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniewa Wrony - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tadeusza Kopcia w sprawie możliwej likwidacji w Sądzie Rejonowym w Pszczynie Zamiejscowego Wydziału Ksiąg Wieczystych w Czechowicach-Dziedzicach i zmiany właściwości Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie (1871), 87) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Jarosława Pięty w sprawie nieodpłatnego przekazania przez Ministerstwo Skarbu Państwa stadionu sportowego wraz z przyległymi obiektami mieszczącymi się w Sosnowcu przy ul. Braci Mieroszewskich 91 na rzecz Klubu Sportowego "Górnik" Sosnowiec (1872), 88) podsekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Andrzeja Parafianowicza - z upoważnienia ministra - na zapytanie posłów Krzysztofa Brejzy i Grzegorza Roszaka w sprawie zaawansowania prac związanych z budową nowej siedziby Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu (1878),

- 75 89) ministra skarbu państwa Aleksandra Grada na zapytanie posła Zbigniewa Rynasiewicza w sprawie uregulowania sytuacji własnościowej nieruchomości przejętych przez Skarb Państwa po II Wojnie Światowej na mocy dekretu PKWN z dnia 6 września 1944 r. (1890), 90) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie działań podjętych przez MEN po strajku nauczycieli 27 maja 2008 r. (1896), 91) ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego na zapytanie posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie odbierania odznaczeń i wyróżnień polskim twórcom (1898), 92) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Sławomira Kopycińskiego w sprawie dostępności szkół do orzeczeń o stanie zdrowia dziecka oraz wnioskowania przez szkoły o przeprowadzenie badań w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (1899), 93) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Stanisława Lamczyka w sprawie podręczników dla uczniów z dysfunkcją wzroku (1900), 94) podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia Marka Twardowskiego - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Artura Dunina w sprawie dotacji celowej na zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu (1911), 95) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Wiesława Janczyka w sprawie podjęcia działań i udzielenia pomocy finansowej ze środków MEN lub innych źródeł dla miejscowości Sechna w powiecie Limanowskim na dokończenie budowy Szkoły Podstawowej w Sechnej (1914), 96) minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej na zapytanie poseł Lidii Staroń w sprawie nieumieszczenia miasta Olsztyna na liście obszarów metropolitalnych (1916), 97) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na zapytanie posłanek Anny Sikory, Marzeny Machałek, Ewy Malik i Beaty Mazurek w sprawie utworzenia katedry polskiej na Uniwersytecie Columbia w Nowym Jorku (1919),

- 76 98) minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej na zapytanie posłów Jarosława Gowina, Witolda Kochana i Tadeusza Arkita w sprawie realizacji postulatów Fundacji Liceów Handlowo-Kupieckich, dotyczących preferencji dla absolwentów techników w postępowaniu rekrutacyjnym na wyższe uczelnie (1921), 99) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Krzysztofa Brejzy w sprawie programów nauczania w szkołach podstawowych i gimnazjalnych (1925), 100) sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Tomasza Siemoniaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie poseł Marzeny Doroty Wróbel w sprawie planów powołania ośrodków metropolitalnych (1932), 101) podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów Elżbiety Chojny-Duch - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Tadeusza Naguszewskiego w sprawie nowelizacji przepisów ustawy o podatku od towarów i usług tak, aby prawo do korekty podatku przysługiwało również, gdy nieściągalność wierzytelności została uprawdopodobniona (1934), 102) podsekretarza stanu w Ministerstwie Infrastruktury Zbigniewa Rapciaka - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Łukasza Gibały w sprawie wpisania północnej obwodnicy miasta Krakowa do rejestru dróg krajowych oraz otrzymania przez samorząd państwowych gwarancji jej finansowania (1946), 103) sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Krystyny Szumilas - z upoważnienia ministra - na zapytanie posła Jerzego Rębka w sprawie sposobu ustalania wymiaru godzin ponadwymiarowych nauczycieli, którzy nie realizują tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin z powodu dni ustawowo wolnych od pracy (1988).

Odpowiedzi te - zgodnie z art. 195 regulaminu Sejmu - zostały przekazane posłom.

- 77 Informuję również, że w regulaminowym terminie nie wpłynęły odpowiedzi na następujące zapytania:

1) poseł Beaty Mazurek w sprawie budowy drogi ekspresowej S12 na odcinku Piaski-Dorohusk - od ministra infrastruktury (1789) - 6 dni, 2) posła Pawła Poncyljusza w sprawie niezgodności z prawem UE decyzji wydanej w związku z budową drogi ekspresowej S8 przez dzielnicę Bemowo, na podstawie której wydano nowe pozwolenie na budowę (decyzja GINB nr DOA/ORZ/711/1553-3/07) oraz umorzono postępowanie o środowiskowych uwarunkowaniach (decyzja woj. maz. WŚR.I>SM6613/1/8/07) - od ministra infrastruktury (1794) - 6 dni, 3) posła Krzysztofa Brejzy w sprawie energii ze źródeł odnawialnych - od ministra gospodarki (1827) - 6 dni, 4) posła Jana Kulasa w sprawie wspierania rozwoju elektrowni wodnych - od ministra gospodarki (1840) - 6 dni, 5) posła Jacka Pilcha w sprawie budowy drogi Zaczarnie-Tarnów wzdłuż autostrady A4 - od ministra infrastruktury (1847) - 4 dni.

Warszawa, 10 lipca 2008 r.

MARSZAŁEK SEJMU (-) Bronisław Komorowski

Tłoczono z polecenia Marszałka Rzeczypospolitej Polskiej