You are on page 1of 13

மாமனா வபா

எ ெபய கயா ேசராம. வய 28. 2 பிைளக அ!மா. நா


ஒ$ ெசைனவாசி. ஒ$ சாதாரன மி ' கிலா) *!ப! எ+க. எ
கணவ ேசராம ெரா!ப ந'லவ. எைன-! எ பிைளகைள-!
ந'லப யா பா.கிறா. எ+க ெர0* பிைளகனா1! எ
கணவ$ட எ உற4 அ5வள4 தி$திகரமா இ'ைல7தா
ெசா'ல7!.அவ ஒ$ ேநா8சா. ஒ'லியா, ளமா .ரானிேய இ'லாம
இ$பா$. வார ஒ$ ;ைறனா1! மைனவி+கிற ;ைறல எ
கணவைர ச<ேதாசப*.ேவ, ஆன அ<த சமய+க எ
நரகேவதைனயா இ$!. ஏனா எைன ச<ேதாச ப*.த அவ கி

ஒ?+கான சாமா7! இ'ல, இ$றத சய உபேயாஹிக ெத!A! இ'ல.
ஆன அவ ேவற எ<த ைற-! என வBசதி'ைல. அதனால அவர
ெபாC. ேபாDகி
* இ$<ேத. எ+க வாEைக இப ேய நக<கி
*
இ$<த, அ<த ஒ$ ச!பவ! நடற வைர!.

எ கணவேராட ெசா<த ஊ பாபா.தீ+கர கிராம!, தி0*க'


மாவ
ட. இ$. ேபான மாச! எ நா.தனா$ தி$மண!
நிBசயமாB. நா+க *!ப.ேதாட கிள!பிேபாேனா!. வ*
ீ நிைறய ெசா<த
ப<த+க. ஒேர HBச' !மாள!. எ மாமனா, வரபா0 ,
ீ ஊ
நா
டாைம. ெரா!ப க0 பானவ. அவ$ 55 வய இ$!. ஆனா
பா.தா அப ெசா'லேவ ; யா. ந'ல உயர!, ெபய மீ ைச7 ஆ
இப4! க
*ம)தா, வா
டசா
டமா இ$பா$. அவ$ ;ேகாப!
ெரா!ப ஜா)தி. எ+க எ'ல$! அவர பா.தாேல பய!. க'யாணமான
நா ;த' இெபா வைர! அவ கி
ட ஒ$ ப. வாைத ேபசி
இ$<தாேல ெப$. எ மாமியா ேரமா எ கணவ மாதி. ெரா!ப சா.
க'யாண. இ7! ெர0* நாதா இ$<த. அதனால ேநர!
ேபானேத ெதயல. இர4 L+ற ேநர! வ<$B. H
ட! ஜா)தினால
ப*க இட! கிைடக கMடமா இ$<த.

எ மாமனா ஆ!பைள+க எ'லா! ஒ$ N!ல-!, ெபா!பைள+க!


ழ<ைதக! ஒ$ N!ல-! ப*க ெசானா. (ெமா.த! இ$<தேத
ெர0* N!தா.) எ+க N! சினதா, அதனால எ மாமியாைர வ


இ$கிர ஒ$ 
)ேடாN!ல ப*க ெசானா. அல ஒ$ ஆ
ப*கரேத கMட!. எ மாமியா$! ஒ$ பாD எ*.கி
* அ+க ப*க
கிள!பி
ட+க. அ எ நா.தனா எகி
ட "அ0ணி, எ+க அ!மா
Hட இ7! ஒ$ நாதா இ$க ; -!. எனகாக நீ+க அ+க ேபாD
ப*றீ+களா? நா அ!மா கி
ட ேபசிகி
ேட L+ேவ" அப 7
ெசானா. நா7! ச இ<த H
ட.ல ப*கற அ+க தனியா
ப*கலா!7 பிைளகள இ+கேய வி
*
* பாேயாட கிள!பிேன. அ+க
ேபான!தா ெத8ச அ+க கா.ேதா
டேம இ'ைல7. ேவற என
ப7ற, கதைவ சா.தி
*, ேசைல-!, ேப ைய-! கள

* ெவ$!
ள5), உபாவாைட ேயாட ப*.ேத. அசதியில கதைவ தாE
ேபாடாமேலேய க0 அச<
ேட.

ஓ$ 12 மணி அள4ல க0 விழிB பா.ேத. ! இ$


*. நா
இடAறமா ப*.தி$<ேத, யாேரா எைன பினா இ$< க
பி B
இ$<தா+க. நா7! அைர Lக.ல, எ கணவதா7 !மா
இ$<
ேட. என! Lகமா இ$<ததால, இ<த ஆ அப என
ெசDயேபாரா7 நா பா
* ப*. இ$<ேத. அவ$டய இட ைகய
ைவB அப ேய என இ$கமா க
அைனBகி
டா. நா7! ேதாதா
அவ$ பாDல இ$< ெகா8சமா எ?< ெகா*.ேத. இெபா அவ ைக
எேனாட இட ;ைலய இ$கமா பிச8B. அAறம வல ைக
இெனா$ ;ைலய பி Bச. ெகா8ச ேநர! அப ேய ெர0*
;ைலைய-! அ;கிகி
ேட இ$<தா. ெம'ல அவேராட கா' எ ேமல
வி?<திB. அப ேய அவ$டய விரBச னிய எேனாட 0 
ந*4ல வBசி ேதDBசா$. எேனாட V<தல அப ேய அவிE. வி
* படர
வி
டா. ஒ$ காமெவறிேயாட என க
த?வினா. அவ உணBசி
ேவக.த பா. எனேக ஆBசயமா ேபாB. எைன வைள.த ைகயால
அப ேய எ ள5) ெகாகிய ஒ7 ஒனா அ4க ஆர!பிBசா$.
அAர! எ ராவ கழ
டாம ;ன இ$<த கைப அப ேய ேமல Lகி
எ மா+கனிக ெர0*! வி*தைல ெகா*.தா. ெர0* ;ைலைய-!
கசகிகி
ேட எேனாட கா!A ெர0ைட-! தி$கி வி
டா. அவ$டய ;
நிைற<த மாA எ ெவWC ; ேமல உரசிகி
ேட இ$<த. எ Lக!
எ'லா! கைல<, எ A0ைட நீ ரக ஆர!பி.த. அவ எ ;ைக
நவ! க பமாக அவர ேவைலைய ெதாட<தா.

ெமவா எ பாவாைட ேமல அவ ைக பட<திB. பாவாைடய A*B


ேமெல இ?க ஆர!பிBசா. அ*.ததா எ A0ைடய ேநா0ட7!7 எ
மன ஏ+B. பாவைடய எ ெதாA வைர! ேமேல இ?.
$
வி
டா$. எ ெதாைடக ந*ேவ அவ ைக ேபாD எ7ைடய
வ?வ?பான A0ைடய ெதாட ஆர!பிBB. எ7ைடய மதன ேம
ைட
தடவிவி
*கி
ேட எ7ைடய ஓ
ைடள ஒ$ விரல வி
டா$. நா
இ7! எ கா'கல வி$B ெகா*.ேத. இெனா$ விரைல-! எ

ைடள வி
*, அப ெய விரலாேலேய என ஓக ஆர!பிBசா.
ெமவா எ காத$ேக வ<

"ேரமா, இன நீ ெரா!ப வி.யாசமா ெத-ர. உ ;ைலக ெர0*!


ெப$சா, கி77 இ$. உ A0ைட Hட ெரா!ப இ$கமா இ$!
எெபா அ+க இ$கிற ; ெய'ல! எ*.த?"

அபYனா. எ Lகிவா ேபா


ட. எ மாமியா ேபர ெசா'1ராேர,
அேபா இ5வள4 ேநர! எைன தட4ன எ A$ச இ'ல அவேராட
அபா, எேனாட மாமனா. அDேயா நா என ெசDேவ. என ெம'ல
ெம'ல Aய ஆர!பிBB. எ மாமியா தா இ+க ப*. இ$க7!.
ஆனா ச<தபவச.தால நா இ+க மா
கி
ேட. ! இ$
டா
இ$<ததால ெர0* ேப$ேம ேவர ஆ7 ெநனB ஓக தயாராயிகி
*
இ$<தி$கிேரா!. கட4ேள எ மாமனாேராட நா அ!மனமா ப*.
இ$ேக. அவ எெனாட ;ைலகைள மா மா கசBகிகி
* இ$க.
எேனாட A0ைடய விரலாேலேய ஓ.கி
* இ$கா. நா இப என
ெசDேவ. ஒ$ பக! மாமனா ேமல பய!. இேனா$ பக! யா$காவ
ெத$8சிர ேபா7 பய!. ேபசாம நடர வைர நடக
*!7
அைமதியா இ$<தி
ேட. அவேர இைத உன< விலகி*வா7
நிைனBேச. அவ$ைடய )பச! எ கணவரவிட ஆ0ைமயா4!
;றடா4! இ$<த. எ பய.ைத-! மீ றி ஒ$ வித எதிபாA வர
ஆர!பிBB. எ A0ைட நீ அதிகமா ரக ஆர!பிBB. எைன
அறியாமேலேய இைத நா அ7பவிக ஆர!பிB
ேட. அவ ஒ$ விர'
எ A0ைடல இ$!ேபாேத திY7 இேனா$ விரல எ V.ள
வி
ட. என தி7 இ$<த. என இல பழகமி'லாததால அவ
விர' எ V.ள ேபாகல.

" என ேரமா, உன என ஆB இனி? உ V.த ஏ திற<


கா
ட மா
ேட+கர? அப ேய ;Bச ந'லா இ?. வி
*
* என உ
V.த கா
*. உனதா ெத-!ல உ V.ல ெவரலவி*ர என
எ5வல4 பி !7. உ Hட இ பி !ல."

கட4ேள, எ மாமனா எ V.ல விரல விட ஆைசபடரா. இ7!


எெனன நட!ேமா. ெமவா அவ ெசான மாதிேய ZBைச இ?.
வி
*கி
ேட எ V.த வி$Bசிகா
ேன. எ7டய V.ள அவ
;? விர1! ேபாB. இெபா ெர0* விரலா1! எ A0ைடைய-! எ
V.ைத-! ஒ$ ேசர ஓ.தா. அவ ;ர
*.தனமா ப0ணினா1! என
அ பி கேவ ெச8. இெனா$ ைகயால எ 0 ய பிச8 கி
ேட
இ$<தா. அவ நி$.தர மாதி ெதயல. அ*.த க
ட. தயா ஆக
ஆர!பிB
டா. அவ ேவ
ய உ$வி ேபா
* அவ$! ;?
அ!மனமானா. அவ$டய னிய எேனாட 0 ேமல ேதDக
ஆர!பிBசா. என வாயைடB ேபாB. அ5$ைடய சாமா எப -! 10
இB நீள;!, 3 இB Wறள4! இ$!. ஒ$ ெபா!பைளயா அவ எ
மாமனா+கரைத-! மற<, அவ னி எ மன ஏ+க ஆர!பிBB.
ெகா8ச ேநர! கழிB எ ெதாைடய அவ ைகயால Lகினா. என
மன படபடக ஆர!பிBB. அவ எைன பினல இ$< ஓகேபாரா.

என என ெசDயரேன ெதயல. அவ கி


ட நா அவ மைனவி
இ'ல ம$மக7 ெசா'1றதா ேவனாமா7 என ஒ$ ளப!. அவ
ஆனா ெரா!ப ேகாபகார. ெசானா எ+க ெமாத'லேய ெசா'லல7
க.வாேரா7 அைமதியா இ$<
ேட. எ7ைடய உ0Bசிக!
எ'ைல மீ றி ேபாDகி
* இ$<த. எ A0ைட அவ$டய சாமான ேவ7!
ஏ+B. ச ஆன ஆக
*!. எ நட<தா1! பா.கலா!7
னி8சி
ேட. அவ அAறமா க0* பி Bசா Lக.ல எ கணவ7
ெநBேச7 ெசா'லிகலா!. எ காைல இ7! வி$Bசி அவ
ஓர வசதியா கா
*ேன.

எ கைன இ$க Z கி


* அவ சாமாைன எ A0ைடள
வி*ற தயாராேன. எ மாமனா அவ த .த னிைய எ A0ைட
ேமேல வB ேதDக ஆர!பிBசா. ெகா8ச! ெகா8சமா அவ த ய எ

ைடளா ]ைழகபா.தா. நா திகBேபாேன. அவ அவ$ைடய
;? சதிைய-! வB எ A0ைட அவ சாமான வி
டா.
அவ$ைடய னிேயாட தைல ம
*! தா எ A0ைட ேபாB.
அ ேமல அவரால ேபாக ; யல. எ கணவேராட சின னிய

*! பா.த எேனாட A0ைட இன;! இளசா ைட
டா இ$<B.
அவ ேமாக! தைலேக ெசான.

"என ேரமா? இனி உ A0ைட ேவற மாதி ெத-ேத. எ னி


உள Hட ேபாக மா
ேட+."

இ ேமல எனால ேபசாம இ$க ; யா. ெமவா தி$!பி,

"மாமா, நீ+க தபா ெநனBசி$கீ +க. நா உ+க மைனவி ேரமா இ'ல.
கயா, உ+க ம$மக."

அவ ஒ$ நிமிஷ! ஆ ேபாD


டா. அவ னிய எ A0ைடல இ$<
வி$
*7 ெவளியில எ*.
* என தி$பி ம'லாக ப*க
ைவ.தா. எ ெதாைடக ந*4ல வ< ேக
ட,

"கயா, நீ எப இ<த N!ல? கட4ேள எ5வள4 ெபய தA


பனி
ேட. என மனிBசி$ கயா. இ$
*ல நீ யா7 ெதயல.
ேரமா7 ெநனB
ேட. ஆனா ேரமா தான இ+க ப*.தி$க7!. நீ
எப இ+க?"

ெமவா அ.ைத பதிலா நா எப இ+க வ<ேத7 ெசாேன. எ


மாமா இைத ேக
*கி
ேட இ$<தா. நா அவ ம$மக7 ெத8!
எ ேமல இ$< அவ நகரேவஇ'ல. நா ேபசிகி
* இ$!ேபாேத
அவ னி எ A0ைட ேம
*ல இ Bகி
ேட இ$<த. எ! எ
ஆைசயD அடக ; யல. ேபசிகி
ேட எ கா'கைள ெகா8ச! ெகா8சமா
விக ஆர!பிBேச. எ+க நிைலைம ெகா8ச! ச+கடமா இ$<த.
ழ!பிேபாD என ெசDவெதC ெதயாம' அவ னி-! எ
A0ைட-! ;
ெகா0ேட கிட<ேதா!. திY7 ெவளியில ஒ$ ச.த!.
யாேரா ஒ7 ேபாக வ<தி$கிறாக. எ+க ெர0* ேப$! என
ப0`ரேன ெதயல. ெர0* ேபைர-! இ<த ேகால.ல யாராவ
பா.தா என ஆர?

எ மாமா ெமவா எ காகி


ட வ< ெசான, "கயா உன
ேக
*Bசா? யாேரா ஒ0` ேபாக வ<தி$கா+க. அைசயாம, ச.த!
ேபாடாம அப ேய இ$."

நா ெசாேன, "ஆமா மாமா, நாம ெர0* ேப$! அ!மனமா இ$றத


யா$! பா.ரHடா"

ெகா8ச ேநர! கழிB "கயா, இப ேய உ ெதாைட ந*ேவ ;ேபா
*கி
ேட ெரா!ப ேநர! இ$க ; யா. அதனால அப ேய நா
உ ேமல ப*.கேபாேர"

நா7!," ஆமா மாமா அ தா சயா இ$!"

அ ேய னி8ச எ ெம' ப*க வ<தா. ஏேதா ெதயாத ேபா' அவ


ெர0* ைகைய-! எ ;ைல ேமல வBகி
ேட ப*.தா. அவ ;
நிைற<த மாA எ ;க.தி ேம' பட<த. ெமவா அவ ைகக எ
;ைலகைள பிசய.ெதாட+கின. அவர னி எ A0ைட ேம'
;
கி
ேட இ$<த. அவ னிய எ A0ைடல ேதDற என
ந'லாேவ ெத8ச. இ ந*4ல ெவளியில வ<தவ+க தி$!Aற
ெத8. நா இைதெய'ல! தா0 ெரா!ப Z
ஆகி இ$<ேத."

எ மாமா ெசான, "கயா, ெவளியில வ<த ஆ ேபாயாB7


நிைனகிேர. நா இப ேபாக7மா"

நா பதறிேபாD ெசாேன. "ேவ0டா! மாமா, இ7! அவ+க L+கி


இ$க மா
டா+க. இெபா நீ+க ேபானா அவ+க ச.த! ேக!.
அனால இ7! ெகா8ச ேநர! கழிB ேபா+க"

"ஆமா கயா. நீ ெசான மாதி இ7! ெகா8ச ேநர! கழிB ேபாேர."

அப ேய அவ ஆ
ட.ைத ெதாட<தா. அவ னி இெபா ைதயமா
எ A0ைடய இ க ஆர!பிBB.

"கயா, இ ெவளியில ெத8சா, ந!ம *!ப. ெபய அவமானமா


ேபாயி*!"

"ஆமா மாமா, நா இ<த வ


*
ீ ம$மக. இ<த வ
ேடாட
ீ மான.ைத
காபா.ற எெனாட கடைம. நீ+க ஒ7! கவைலபடாதீ+க. இ+க
நட<தத நா யாகி
ட-! ெசா'' மா
ேட"
"க0 பா ெசா'ல மா
ேடல. உ அ.ைத, உ A$ஷ யாகி
ட-!
ெசா'லHடா"

"இ'ல மாமா, நீ+க கவைலபடாதீ+க, நா யாகி


ட-! ெசா'ல

ேட"

"இெபாதா என நி!மதியா இ$ கயா. இெபா ேபார பதிலா


இ7! ெகா8ச ேநர! இ+க இ$<தி
*, எ'ல$! L+னகபற!
ேபாேர"

இ தா ச<தப!7, நா7! "ஆமா மாமா அதா ச"

"கயா இ+க ஒ$.த$Hட இட! இ'ல. அனால நா! ெர0* ேப$!


தைல கா' மாறி ப*.தா வசதியா இ$!7 நிைனகிேர."

ெசா'லிவி
* எ பதிைல எதிபாராம' மாறிப*.தா. இேபா அவ
ெப$.த னி எ உத
 ேம' ஆ ெகா0 $<த. அவ
ZBகாWC எ A0ைட ேம' ப
ட. N! ெரா!ப4! அைடசலக
இ$<ததா' எ+க இ$வ$! நறாக விய.ெகா0 $<.த.
அவ$டய னியி வாச! எ Zைக ைள.த. என எனேவா
ேபால இ$<த. எ A0ைடயிலி$< நீ றக ஆர!பி.த. அைத
பா. எ மாமா

"கயா உ A0ைட ெரா!ப ேவ.தி$ ேபால. நீ உ A0ைடைய


மழமழ7 வBசி$கரதால அல இ$< வர ஒ5ெவாC ேவைவளி-!
ந'லா ெத-."

எ மாமா எ A0ைடைய இ5வள4 அ$கி' பா. வனிபைத க0*


எ A0ைட நீ இ7! ற<த.

"கயா உன A0ைடல இ7! ெரா!ப ேவ. நா ேவனா


ெதாடBசிவிடவா?"

எ பதி1 கா.திராம' அவ விர'கைள ைவ. எ A0ைடயD


ெதDக ஆர!பி.தா. ெகா8ச ேநர! கழி.

"உ A0ைட ேமல விட உள இ$< தா ெரா!ப த0ணியா வ$. இ$
பாகிேர." எC Hறி அப ேய எ A0ைடைய வி.பாதா.
அேதா* நி'லம' அவ இர0* விர'கைல-! எ A0ைடயி' வி
*

னா.

"கயா இப ேவBனா உன கMடமா இ$!. நா ேவனா


எ எBசி ேபா
* உ A0ைடய ெதாைடக
*மா? ந'லா  7
இ$!"

ெசா'லிெகா0ேட எ A0ைடைய நக.ெதாட+கினா. நா அவ$


ஊ!Aவத வசதியாD எ கா'கைல வி.கா ேன. ெமவா அவ
நா எ A0ைட உள ேபாB. எ ப$A அவ நால ப
ட!
நா  Bேச. அவ நா இப தா ேவகமா எ ப$ைப நக
ஆர!பிBச. நா7! எ ப+ அவ த ைய ெதயாத ேபா'
ெதா
ேட.

"மாமா உ+க னி-! ெரா!ப ேவ. இ$. நா ேவனா எ ைகயால


ெதாடB விடவா"

அவ எைன விட ப* ேவக!, "இ'ல கயா, அ சயா வரா.


ெவைக ெரா!ப ஜா)தி, நீ நா ப7ர மாதி எ னிய உ எBசி
ேபா
*  7 ைவ."

ெசா'லிெகா0ேட அவ னிைய எ உத


+ ேம'
அ?.த.ெதாட+கினா. நா ஆைச மிதியி' வாைய திற< அவ
னிைய சபிேன. நா சப சப அவ னிைய எ ெதா0ைட வைர
வி
* வி
* எ*.தா. இப ேய ெரா!ப ேநர! ஊ!பிெகா0 $<ேதா!.
நா ற8ச Z` தடைவயாவ உBச.ைத ெதா
$ேப.

இெபா மாமா ெமவாD ெசான, "கயா இப ேய எ னிய உ


வாDளேய இ$<த உன ZB ;
*!, அனால நா பழய
மாதிேய உ ெதாைட ந*4ல ;
ேபா
* இ$ேக"

நா அவைர சீ 0*வதகாக, " மாமா உ+க1 ;


வலிகேபா"

"இ'ல கயா இ<த நிலைமல அ தா சயா இ$!7


நிைனகிேற. ெசா'லிெகா0ேட தி$!பினா.

"கயா, உ கால ந'ல வி$B காமிமா. அெபா தான மாமா ந'லா


ந*4ல வர ; -!"

நா ஒ7! ெதயாதவ ேபா', "என மாமா ந*4ல வa+களா?"

"இ'ல கயா உ கா' ந*4ல ;


ேபா
* உக<கேற7
ெசாேன"

நா மன சி.ெகா0*, "அெபா ச மாமா" எC எ


கா'கைள எ5வள4 ; -ேமா அ5வள4 விகா
ேன. அவ$
வசதியாD எ A0ைட அவ னி ேந கீ ழாD ைவ.ேத.

உடேன அவ, "கயா இ5வள4 விகிறனால உன கMட!


ஒன0`! இ'லேய?"

"இ'ல மாமா உ+ வசதியா கமா இ$<தா ச தா"

"வசதியாதா இ$ ஆனா' நா ெகா8ச! னி8சா Hட எ னி


உைன .ேம"

"ஆமா மாமா, உ+க னிய பா.தா என பயமா.தா இ$. அ


.தினா ெரா!ப வலிமா"

"எ னிய பா.தா பயமா இ$கா. அெபா நீ இ<த மாதி ஒ$ னிய


பா.ததி'லயா? எ மக னி எப இ$!"

"அட ேபா+க மாமா, உ+க மக னி இ பாதி Hட இ$கா. ஆனா
அ.ைத எப தா இ<த னிய இ.தன நாளா ஓ.தா+கேலா"

"அட பாவேம அெபா நீ இ.தன நாளா கMடப


*$ேப. கைவைலய வி*
இனி நா இ$ேகல"

நா சWC! அசராம' "ஏ மாமா நீ+க என பன ேபாa+க?"

அவ த.ெகா0*, " இ'ல கயா, எ மக கி


ட ெசா'லி உன
ந'லா ஓக ெசா'1ேர."

"அ5வ4தானா"

இ5வ4 ேநர;! அவ னி எ A0ைடைய .ெகா0ேட இ$<த.


நா அவைர VேடWbவதWகாக எ A0ைடைய இ$க ைவ. அவ
னி உேள ெச'லாத ப ைவ.ெகா0ேட.

சிறி ேநர! கழி. எ மாமா Hறினா, "இப ேய எ னி உ


A0ைடைய .திெகா0* இ$<தா' உ A0ைட வழி!. நா7!
இப உ மீ  ப*காம' இ$<தா' எ ;
வலி!. அதனால ஒ$
ேயாசைன ெசா'லவா"

"ெசா'1+க மாமா"

"ெசானா தபா நிைனகHடா, எ னிய ேவணா உ


A0ைடளா வி
*
* உ ேமல ப*.கவா."
அப வா+க வழி எC நிைன.ெகா0*, "நீ+க ெசா'1ர சதா
மாமா ஆனா' அ ஓர சமமாகாதா? அ பாவ!மி'லயா" எேற.

அதW அவ, "ஆப.தி பாவமி'ைல. இப நிைன.பா, எனா'


இதW ேம' ;
ேபாட ; யா. இப ேய நா ெவளிேய ேபாD
யாராவ எைன பா.தா' ந! *!ப மான! எனாவ"

"என *!ப மான! ;கிய! மாமா. ஆனா1! இ தவC7 மன


ெசா'1."

"கவைலபடாேத கயா, நா எ னிைய உ A0ைடள விட*! தா ெசDேவ. ம.தப உைன ஓகமா
ேட. தவிர ந!ம
ெர0* ேப$! தவிர யா$! இ ெதயா" எ மாமனா த<திரமாக
ேபசினா.

நா7! அவைர ந!பினாேபா', "அேபா ச மாமா ஆனா எ A0ைடல


நீ+க உ+க னிய விட ம
*! தா ெசDய7!, ஓகHடா"

"கயா இ எ மக7 ெசா<தமான A0ைட. அதனால உைன


ேககாம' எ4! ெசDய மா
ேட" எC Hெகா0ேட அவ
னிைய எ A0ைடயி' இறகினா.

;ைபேபா' அவ னி உேள ெச'ல கMடப


ட.

"கயா அப ேய உ காைல வி. உ A0ைடைய Lகி கா


*"

"இ<தா+க மாமா எ*.க+க"

எ A0ைடயி' ெவறிெயறிெகா0ேட இ$<த. அவ ெமவா அ+ல!


அ+லமா அவ னிய எ கி0Wறி' இறகினா. ஒ$ வழியாக அ
உேள ெசற.

"கயா உன வசதியா இ$கா?"

என அவ னி ெவறிேயWறிெகா0 $<த.

"மாமா உ+க னி ெப$சா இ$கறனால என ெகா8ச! கMடமா


இ$. அனால உ+க னிய ெமவா எ A0ைட உள

கி
ேட இ$+க."

எ மாமா A< ெகா0* னிைய ெமவாக ஆ


ெகா*.தா. நா7!
எ A0ைடைய நறாக Lகிெகா*.ேத.

V* ஏற ஏற நா ;ன+கிேன. "))))) ஆஆ அ!மா...மாமா ந'ல


இ$ மாமா நிC.தாதீ+க.....எ A0ைடல உ+க னி விைளயா*ேத"

"நா ேவனா ெகா8சமா எ னி Lகி Lகி அ கவா, உன


க!மா இ$!"

"ச மாமா ஆனா ;1சா ஓகேகாடா"

எ மாமா ெமவா னிைய ேமல-! கீ ழ-! ஆ


னா.

")))...எ A0ைட கமா இ$ேத....நிC.தாேத+க


மாமா.....ஆஆஆஆஆ...அDெயா. உ+க மக ஓறத விட நீ+க ெமவா

*றேத என ெசாக. எ*.
* ேபா."

"இ.தன வ$ஷ.ல எ னி இப ஒ$ A0ைடைய பாத.த


கிைடயா"

அவ னி எ A0ைடயி' இதமாD சல Aல சல Aல எற


ச.த.ேதா* ேமாதிெகா0 $<த.

"மாமா இ7! ேவகமா இ7! ேவகமா......ந!ம ெர0* ெப$*!தான ெத-!. என ந'ல ஓ1+க மாமா. எ A0ைட
கிழியிறவைர! ஓ1+க மாமா. இனிேம இ<த A0ைட உ+க.தா"

அ ேபா! எ மாமா4, அவ னி த ;? ேவைலைய


ஆற!பி.த. ஒ5ெவாC .! எ A0ைடைய கிழி.த.

"அப தா மாமா, இ<த ேதவ யாைவ ஓ1+க மாமா. இனி நா உ+க
னி அ ைம."

எ உத*ேம' உத* ைவ. சபினா. சபிெகா0ேட எைன ஓ.தா.

ெமவா அவ ேவக! அதிக.த. ஓ+கி ஓ+கி .தினா. எ ேமனிேய


அவ ..W ேம1! கீ ?! ஆ ய. அவ$டய னி ெகா8ச!
ெகா8சமாக எ A0ைடயி அYபாக! வைர ெசற. நா ) ஆ எC
;ன+கிெகா0ேடஇ$<ேத. என ZB வ+கிய. எ+க இ$வர
ேமனி-! வியைவ மைழயி' நைன< இ$<த. எ மாமா சWC!
அசராம' அவ னிைய எ A0ைடயி' அ .ெகா0 $<தா. எ
பWகைள இ$க க .ெகா0* எ A0ைடைய Lகி Lகி
ெகா*.ேத. அவ நாைக எ வாயி' ]ைழ.தா. நா க0கைள இ$க
Z ெகா0* எ நாவா' அவ நாைவ ைவ.ேத. அவ னியி
ேவக! அதிக.த. எ A0ைடைய அ கிழி.வி*! எC
நிைனைகயி'.

"ஆ கயா எ னி வி<ைத ககேபாகிற...ெவளிேய எ*கவா"

"இ'ைல மாமா, என அப ேய ேவ0*!, உ+க வி<ைத


வணாகாதீ
ீ க. எ A0ைடயிேலேய வி*+க...உ+கc நா ஒ$
பிைள ெபWC. த$கிேர."

"ஆ இ<தா ம$மகேள இ<த மாமாவி வி< உன.தா. ஆஆஅ"

அவ$ைடய Vடான வி< எ A0ைடயி7 ெசற. ேநரக அ எ


கபைபயி' உள ;
ைடக ெசறி$!. எ7டய A0ைட அவ
வி<தா' <ர!பி வழி<த.

அவ$ ZBசிைற.த. ஒ$ வித ஆ<தட எைன கத?விெகா0டா. அவைர எ மாேபா* இ$க அைன.ெகா0ேட.
அப ேய ெகா8ச ேநர! கிட<ேதா!. ய நிைன4 வ< இ$வ$!
எ?< நிேறா!. என அவைர பாகேவ ெவ
கமாக இ$<த. தி$!பி
நிC ெகா0ேட. அவ எைன பினா' இ$< க
அைனதா.

ெமவாக எ காதி', "எ பிைள உைன சயாக ஓகாதத நா


பகார! ேத*கிேற. இனிேம' உைன தின;! ஓ. ச<ேதாசப*.வ
இ<த மாமாவி ேவைல."

"சீ ேபா+க மாமா என ெவ


கமா இ$"

எைன க
பி .ெகா0ேட எ மாமாவி னி மீ 0*! விைறக
ஆர!பி.த.

"கயா ஒC ெசானா' தபா நிைனக Hடா. உ 0 ைய


பா! ேபா எ னி தி$!ப4! எ1!A. உைன ஒ$ ;ைற
V.தி' ஓகவா...."

"மாமா இ<த உட!A உ+ககாகதா. நா நீ+க தா7 ெத8! !மா


இ$<ேதனா, நீ+க என ஓக.தா. !மா உ+கைள உேப.த.தா
ஓகHடா7 ெசாேன."

"அ கள ீ....அப யா விசய!....."

"மாமா ஆனா ந!ம V.தா


ட.ைத நாைள வBகலா!. இெபா யாராவ
வரேபாரா+க."

"அ4! ச தா"

எ மாமா எைன இ?. மCப -! உத


ேடா* உத* நB7 ஒ$ இB
ெகா*.தா. பிற அவ ேவ
யா' எ உட!A ;?! ெதாடBவி
ட.
நா7! எ ேசைலயா' அைவ உட!ைப ெதாடBவி
ேட. அவ னிய

*! ெதாைடகாம ஆைச ஆைசயாD எ வாD ேபா
* நகிேய
எ*.ேத. அவ ஆைச அப4! அவைர விட வி'ைல.

"கயா அப ேய ஊ!பி எ வி<த சீ கிர! ெவளிேய எ* பாேபா!."

அவ வய.ைத
ீ க0* அச< ேபாென. இ<த வயசி1! அதW
இர0டா! ஆ
டமா?

"அ என மாமா....ஆனா ஒ$ க0Yஷ உ+க வி< ;?ைச-! எ


வாDள தா வ க7!"

ெசா'லி அவ dைல அப ேய வாயி' ைவ. சபிேன. எ நாவா'


ழWறி ழWறி நகிேன. ஆனா' அவ னி அசரேவஇ'ைல. ெந*ேனர!
சபின பிற..

"ஆ கயா ந'லா வாையதிற...."

அவ வி< எ வாயி' நிர!பி வழி<த...வழி< எ ;ைல மீ 


வி?<த....இ$வ$! பரம ச<ேதாச!.

என அவேர ஆைச ஆைசயா ரா ெளா) ஆைன.ைத-! மா


வி
ட.

ஆ<த இ$
1! எ அழைக ெரா!ப ேநர! ரசி.தா. ெர0* ேப$!
பிய மன வரவி'ைல. இ$<! என ெசDய...கைடசியாக ஒ$ ;ைற
;.தமி
* பியா விைட ெகா*.ேத.

"மாமா நாைள இர4! இ<த கத4 தாE ேபாட மா


ேட. நீ+க ெசான
ேபாலேவ தின;! எைன ஓக7!. நா7! ஏதாவ காரண! ெசா'லி
இ+ேய த+கி வி*கிேர. இனிேம ெசைன ேபாகேவ மா
ேட."

"இனிேம நீ எ ம$மக இ'ல...ெபா0டா


....உைன ஓர எ
ெபா$A"

"ெபா0டா
இ'ல மாமா வபா
7 ெசா'1+க...ெபா0டா
னா ஊ
அறிய தாலி க
ட7ேம.."
"அப ெசா'லாத கயா...."

"இ'ல மாமா உ+க மக7 ெபா0டா


யா இ$கரத விட உ+க
வபா
யா இ$கரேத ேம'. இனிேம நா உ+ேளாட ெதவ யா
மாமா...உ+கேளாட வபா
" க0 கல+கி Hறிேன.

End.