You are on page 1of 94

Druk nr 527

Warszawa, 9 maja 2008 r.


SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja
Prezes Rady Ministrów
RM 10-54-08

Pan
Bronisław Komorowski
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia


2 kwietnia 1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt
ustawy

- o zmianie ustawy o dokumentach


paszportowych oraz ustawy o opłacie
skarbowej wraz z projektami aktów
wykonawczych.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności


proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu
w tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Spraw
Wewnętrznych i Administracji.

(-) Donald Tusk


Projekt

USTAWA

z dnia

o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o opłacie


skarbowej

Art. 1. W ustawie z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszporto-


wych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 oraz z 2008 r. Nr 32, poz. 192) wprowadza się
następujące zmiany:

1) w art. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) zniszczeniu dokumentu paszportowego – należy przez


to rozumieć zniszczenie dokumentu w stopniu utrudnia-
jącym identyfikację osoby, dla której został sporządzo-
ny, lub stwierdzenie autentyczności dokumentu.”;

2) w art. 8 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) osobom małoletnim do czasu podjęcia ustawowo okre-


ślonego obowiązku szkolnego, uczniom i studentom.”;

3) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Opłatę za wydanie paszportu obniża się w przypad-


ku wydania nowego paszportu przed upływem ter-
minu ważności dotychczas posiadanego paszportu
na skutek wystąpienia jednej z następujących oko-
liczności:
1) zmiany lub konieczności sprostowania danych
podlegających wpisowi do paszportu, o których
mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9;

2) zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport,


mogącej utrudnić ustalenie jej tożsamości;

3) braku w dotychczas posiadanym paszporcie


miejsca na umieszczenie w nim wiz lub stempli
poświadczających przekroczenie granicy.”,

b) uchyla się ust. 3;

4) po art. 10 dodaje się art. 10a w brzmieniu:

„Art.10a.1. Opłatę za wydanie nowego paszportu przed


upływem terminu ważności dotychczas posia-
danego paszportu podwyższa się o 200 %
w stosunku do opłaty za wydanie paszportu
obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia
wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został
utracony lub zniszczony z przyczyn zawinio-
nych przez jego posiadacza.

2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się wobec osób,


o których mowa w art. 9 pkt 1, 2 i 4.”;

5) art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 11. 1. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządze-


nia, wysokość opłat za wydanie dokumentu
paszportowego, tryb uiszczania tych opłat oraz
tryb zwrotu tej opłaty w przypadku wydania de-
cyzji o unieważnieniu dokumentu paszportowe-
go. Rozporządzenie powinno w szczególności
uwzględniać zróżnicowaną wysokość opłat
w zależności od rodzaju dokumentu paszpor-
towego i terminu ważności paszportu. Opłata
za wydanie dokumentu paszportowego powin-

2
na uwzględniać koszty produkcji i personalizacji
tego dokumentu.”;

6) art. 13-15 otrzymują brzmienie:

„Art.13. 1. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego


składa się osobiście, z wyjątkiem następują-
cych przypadków:

1) wniosek o wydanie dokumentu paszporto-


wego osobie małoletniej składają rodzice
lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo
jeden z rodziców lub ustanowionych przez
sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą dru-
giego z rodziców lub ustanowionego przez
sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność
podpisu przez organ paszportowy lub nota-
riusza;

2) wniosek o wydanie dokumentu paszporto-


wego osobie ubezwłasnowolnionej całkowi-
cie pozostającej pod władzą rodzicielską
składają rodzice, a niepozostającej pod
władzą rodzicielską składa opiekun ustano-
wiony przez sąd.

2. Przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu


paszportowego osobom, o których mowa
w ust. 1 pkt 1 i 2, jest wymagana obecność
osoby małoletniej, która ukończyła 5 lat, oraz
osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie.

3. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu


dyplomatycznego lub paszportu służbowego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie ma za-
stosowania ograniczenie wieku osoby małolet-
niej, o którym mowa w ust. 2.

3
4. W uzasadnionych przypadkach, gdy w danym
państwie nie ma polskiego urzędu konsularne-
go lub w warunkach uniemożliwiających lub
znacznie utrudniających osobiste złożenie
wniosku o wydanie paszportu tymczasowego
w urzędzie konsularnym, na wniosek osoby
ubiegającej się o wydanie paszportu tymcza-
sowego, konsul może odstąpić od wymogu
osobistego złożenia wniosku i osobistego od-
bioru tego dokumentu.

Art.14. 1. Na wydanie dokumentu paszportowego osobie


małoletniej jest wymagana pisemna zgoda
obojga rodziców, których własnoręczność pod-
pisów poświadcza organ paszportowy lub nota-
riusz, chyba że na podstawie orzeczenia sądu
jeden z rodziców został pozbawiony władzy ro-
dzicielskiej lub władza ta została ograniczona.
W przypadku braku zgodności stanowisk rodzi-
ców lub niemożności uzyskania zgody jednego
z nich, zgodę na wydanie dokumentu paszpor-
towego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.

2. Jeżeli uzyskanie zgody jednego z rodziców jest


niemożliwe lub znacznie utrudnione, dokument
paszportowy za granicą może być wydany za
zgodą tylko jednego z rodziców, o ile przema-
wia za tym dobro małoletniego.

3. W przypadku gdy małoletni przebywa za grani-


cą bez opieki rodziców, paszport tymczasowy
może być wydany bez ich zgody.

4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do


ustanowionych przez sąd opiekunów małolet-
niego.

4
Art.15 1. Odbiór dokumentu paszportowego następuje
osobiście, z wyjątkiem osoby małoletniej i ubez-
własnowolnionej całkowicie, dla których odbioru
dokumentu paszportowego może dokonać je-
den z rodziców lub ustanowionych przez sąd
opiekunów.

2. W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza


w warunkach szczególnie utrudnionego dojaz-
du do urzędu konsularnego, na wniosek osoby
ubiegającej się o wydanie dokumentu paszpor-
towego, konsul może odstąpić od wymogu
osobistego odbioru dokumentu paszportowego.
W tym przypadku przepisu art. 16 nie stosuje
się.”;

7) w art. 18 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom,


które ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu po-
siadacza, jeżeli osoby te z powodu niepełnosprawności
nie mogą złożyć podpisu samodzielnie.

4. W dokumentach paszportowych wydawanych osobom,


od których pobranie odcisków palców jest fizycznie
niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilar-
nych.”;

8) po art. 18 dodaje się art. 18a w brzmieniu:

„Art.18a. 1. W przypadku zmiany lub konieczności spro-


stowania danych zamieszczonych w doku-
mencie paszportowym, o których mowa
w art. 18 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 9, osoba posiada-
jąca ważny dokument paszportowy jest obo-
wiązana wystąpić o jego wymianę niezwłocz-
nie, nie później jednak niż w terminie 30 dni
od dnia doręczenia ostatecznej decyzji admi-

5
nistracyjnej lub prawomocnego orzeczenia
sądu stwierdzającego zmianę albo sporzą-
dzenia aktu małżeństwa stwierdzającego
zmianę nazwiska, a w przypadku małżeństwa
zawartego przed konsulem lub organem za-
granicznym – od dnia doręczenia odpisu aktu
małżeństwa.

2. W przypadku obywateli polskich przebywają-


cych za granicą termin, o którym mowa
w ust. 1, wynosi 90 dni.”;

9) w art. 20:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w poro-


zumieniu z ministrem właściwym do spraw zagra-
nicznych określi, w drodze rozporządzenia:

1) wzory dokumentów paszportowych i wniosków


o wydanie dokumentów paszportowych;

2) wzory zaświadczeń wydawanych przez funkcjo-


nariuszy Straży Granicznej o zatrzymaniu doku-
mentu paszportowego oraz o zgłoszeniu utraty
dokumentu paszportowego;

3) sposób pobierania danych biometrycznych i za-


mieszczania ich w dokumentach paszportowych;

4) dokumenty wymagane do otrzymania dokumen-


tów paszportowych;

5) tryb wydawania dokumentów paszportowych,


z uwzględnieniem sytuacji, o której mowa
w art. 13 ust. 4 i art. 15 ust. 2;

6) tryb postępowania funkcjonariuszy Straży Gra-


nicznej w przypadku:

6
a) okazania w czasie kontroli granicznej doku-
mentu paszportowego unieważnionego, nie-
ważnego lub zniszczonego,

b) ujawnienia wad lub fałszerstwa w okazanym


dokumencie paszportowym,

c) zgłoszenia się do kontroli granicznej osoby,


która utraciła dokument paszportowy.” ,

b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) konieczność zatrzymania przez funkcjonariusza


Straży Granicznej dokumentu paszportowego
w przypadku, gdy dokument ten jest unieważniony,
został zgłoszony jako utracony, zniszczony, zawie-
rający wady lub sfałszowany.”;

10) art. 21-24 otrzymują brzmienie:

„Art. 21. Paszport może być wydany małoletniemu, który


ukończył 5 lat.

Art. 22. W wyjątkowych sytuacjach dotyczących osoby


występującej o paszport, w szczególności uza-
sadnionych:

1) względami ochrony życia i zdrowia tej osoby,

2) związanych z poważnymi trudnościami w pro-


wadzeniu przez nią działalności humanitarnej,

3) posiadaniem w paszporcie wiz lub pieczęci


potwierdzających przekraczanie granicy
państw lub pobyt na ich terytorium, co unie-
możliwia lub znacznie utrudnia wjazd na tery-
torium innego państwa,

4) względami bezpieczeństwa państwa

– po uprawdopodobnieniu tych okoliczności, tej


samej osobie można wydać drugi paszport z

7
tym, że jego okres ważności wynosi 2 lata od
daty jego wydania.

Art. 23. 1. Paszport tymczasowy wydaje się:

1) małoletnim, którzy nie ukończyli 5 lat;

2) osobom przebywającym za granicą na czas


oczekiwania przez nie na doręczenie pasz-
portu sporządzonego w Rzeczypospolitej
Polskiej;

3) osobom przebywającym czasowo w Rze-


czypospolitej Polskiej i za granicą na powrót
do miejsca stałego pobytu;

4) osobom przebywającym w Rzeczypospolitej


Polskiej i za granicą w udokumentowanych
przypadkach nagłych związanych z chorobą
lub pogrzebem członka rodziny.

2. Dopuszcza się możliwość wydania paszportu


tymczasowego z urzędu osobom przebywają-
cym za granicą, które nie posiadają dokumentu
paszportowego, jeżeli przemawiają za tym
ważne okoliczności.

Art. 24. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do-


puszcza się wydawanie przez konsula paszportu
tymczasowego bez zamieszczania w tym doku-
mencie paszportowym numeru PESEL:

1) małoletniemu urodzonemu za granicą;

2) obywatelowi polskiemu zamieszkałemu poza


okręgiem konsularnym;

3) obywatelowi polskiemu stale zamieszkałemu


w okręgu konsularnym, któremu do chwili zło-

8
żenia wniosku o paszport nie został nadany
numer PESEL.”;

11) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycz-


nego są:

1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;

2) Marszałek i Wicemarszałkowie Sejmu;

3) Marszałek i Wicemarszałkowie Senatu;

4) Prezes i Wiceprezesi Rady Ministrów;

5) Ministrowie, sekretarze i podsekretarze Stanu;

6) Prezes, Wiceprezes i sędziowie Trybunału Konsty-


tucyjnego;

7) Pierwszy Prezes i Prezesi Sądu Najwyższego;

8) Prezes i wiceprezesi Naczelnego Sądu Administra-


cyjnego;

9) posłowie i senatorowie;

10) posłowie do Parlamentu Europejskiego wybrani


w Rzeczypospolitej Polskiej.”;

12) w art. 29 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się


do osób wymienionych w art. 27 ust. 1 i 2 oraz w art. 28
ust. 1 i 2, jeżeli zostały wyznaczone do pełnienia funkcji
lub zajmowania stanowiska poza granicami Rzeczypo-
spolitej Polskiej, oraz osób wymienionych w art. 27
ust. 4.”;

13) w art. 31 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do


spraw zagranicznych, określi, w drodze rozporządzenia,
tryb i miejsce przechowywania paszportów dyploma-

9
tycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. Rozporządzenie powinno uwzględniać
zwyczaje międzynarodowe oraz potrzebę szczególnej
ochrony paszportów dyplomatycznych i paszportów
służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych przed
zgubieniem.”;

14) w art. 36 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której


dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowią-
zana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszporto-
wy, który dokument wydał lub organ paszportowy wła-
ściwy ze względu na miejsce pobytu osoby.”;

15) art. 37 otrzymuje brzmienie:

„Art. 37. 1. Dokument paszportowy traci ważność:

1) z dniem zawiadomienia o jego utracie,


zniszczeniu lub znalezieniu;

2) z dniem zrzeczenia się obywatelstwa pol-


skiego;

3) z dniem śmierci jego posiadacza;

4) po upływie 60 dni od dnia doręczenia osta-


tecznej decyzji administracyjnej lub prawo-
mocnego orzeczenia sądu stwierdzającego
zmianę danych, o których mowa w art. 18a
albo sporządzenia aktu małżeństwa stwier-
dzającego zmianę nazwiska, a w przypadku
małżeństwa zawartego przed konsulem lub
organem zagranicznym – od dnia doręcze-
nia odpisu aktu małżeństwa.

2. W przypadku obywateli polskich przebywają-


cych za granicą termin, o którym mowa w ust. 1
pkt 4, wynosi 4 miesiące.”;

10
16) w art. 38:

a) w ust. 1 uchyla się pkt 3,

b) uchyla się ust. 2;

17) w art. 39 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Unieważnienie i odmowa wydania dokumentu paszpor-


towego następuje w drodze decyzji administracyjnej.”;

18) art. 40 i 41 otrzymują brzmienie:

„Art. 40. 1. W przypadku wydania decyzji, o której mowa


w art. 38 ust. 1 pkt 1 i 2 i ust. 3, przysługuje
zwrot opłaty paszportowej za każdy pełny rok
objęty unieważnieniem paszportu.

2. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi organ


paszportowy ustala w drodze decyzji admini-
stracyjnej wydawanej z urzędu, przyjmując za
każdy pełny rok jedną dziesiątą – w przypadku
unieważnienia paszportu z terminem ważności
10 lat, jedną piątą – w przypadku unieważnie-
nia paszportu z terminem ważności 5 lat lub
jedną drugą – w przypadku unieważnienia
paszportu z terminem ważności 2 lat część
opłaty obowiązującej w dniu wydania decyzji
w tej sprawie.

3. Wysokość opłaty podlegającej zwrotowi może


być ustalona również w decyzji o unieważnieniu
paszportu.

Art. 41. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych jest


organem właściwym w sprawach zapewnienia
książeczek dokumentów paszportowych, spo-
rządzania paszportów oraz na wniosek ministra
właściwego do spraw zagranicznych, sporzą-
dzania paszportów dyplomatycznych i paszpor-

11
tów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych.

2. Konsul i wojewoda są organami właściwymi


w sprawach sporządzania paszportów tymcza-
sowych.

3. Koszty związane z wydawaniem dokumentów


paszportowych przez konsulów oraz paszpor-
tów dyplomatycznych i paszportów służbowych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych są finanso-
wane z budżetu państwa z części, której dys-
ponentem jest minister właściwy do spraw za-
granicznych.

4. Koszty związane z wydawaniem dokumentów


paszportowych przez organy paszportowe
w Rzeczypospolitej Polskiej są finansowane
z budżetu państwa z części, której dysponen-
tem jest minister właściwy do spraw wewnętrz-
nych oraz wojewodowie każdy w zakresie swo-
jego działania.”;

19) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczy-


pospolitej Polskiej wydaje, odmawia ich wyda-
nia i unieważnia wojewoda właściwy ze wzglę-
du na miejsce stałego pobytu osoby ubiegają-
cej się o dokument paszportowy, a w razie bra-
ku takiego miejsca – według ostatniego miejsca
stałego pobytu tej osoby, a za granicą – konsul.

2. Osobom zamieszkującym w Rzeczypospolitej


Polskiej, wobec których nie można ustalić wła-
ściwości miejscowej, o której mowa w ust. 1,
paszporty i paszporty tymczasowe wydaje, od-

12
mawia ich wydania i unieważnia wojewoda wła-
ściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby.

3. Paszport tymczasowy, o którym mowa w art. 23


ust. 1 pkt 3, wydaje w Rzeczypospolitej Polskiej
wojewoda, a za granicą konsul – właściwi dla
miejsca czasowego pobytu.”;

20) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym


ważny interes państwa, paszport może wydać minister
właściwy do spraw wewnętrznych.”;

21) w art. 45 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. W uzasadnionych przypadkach, na polecenie ministra


właściwego do spraw zagranicznych, złożenie wniosku
o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu
służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, odbiór
paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego
Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz dokonanie do-
datkowego wpisu w paszporcie dyplomatycznym, o któ-
rym mowa w art. 25 ust. 1, może nastąpić w urzędzie
konsularnym.”;

22) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. Organy paszportowe przetwarzają dane groma-


dzone w prowadzonych ewidencjach paszporto-
wych i centralnej ewidencji bez zawiadamiania
osób, których te dane dotyczą, jeżeli służą one do
realizacji zadań określonych ustawą.”;

23) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. Centralna ewidencja stanowi zbiory danych zgro-


madzonych w ewidencjach paszportowych. Do
centralnej ewidencji wpisuje się również informa-
cje o utraconych niespersonalizowanych książecz-

13
kach paszportowych oraz o dokumentach paszpor-
towych utraconych przed odbiorem przez obywate-
la polskiego, wyszczególniając serie i numery ksią-
żeczek i dokumentów paszportowych.”;

24) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. 1. Minister właściwy do spraw wewnętrznych


określi, w drodze rozporządzenia, sposób:

1) prowadzenia ewidencji paszportowych oraz


centralnej ewidencji;

2) przetwarzania danych i informacji zgroma-


dzonych w tych ewidencjach;

3) przekazywania danych i informacji z ewi-


dencji paszportowych do centralnej ewiden-
cji;

4) udostępniania danych i informacji z central-


nej ewidencji.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, po-


winno w szczególności uwzględniać:

1) terminy przekazywania danych i informacji


z ewidencji paszportowych do centralnej
ewidencji;

2) możliwość udostępniania – w szczególnie


uzasadnionych przypadkach – danych i in-
formacji z centralnej ewidencji w formie pi-
semnej;

3) bezpieczeństwo przetwarzania i udostęp-


niania danych i informacji.”.

14
Art. 2. W ustawie z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635, z późn. zm.1)) w załączniku do ustawy w części II
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

1 2 3 4
1. Zaświadczenia, w tym również 1) odpis wydawany z akt sta-
odpisy dokumentów, wydawane nu cywilnego, dotyczący
przez urzędy stanu cywilnego obywateli polskich przeby-
oraz archiwa państwowe: wających za granicą, prze-
znaczony wyłącznie na po-
1) zaświadczenie stwierdzające, że 38 zł
trzeby polskich przedstawi-
obywatel polski lub zamieszkały
cielstw dyplomatycznych
na terytorium Rzeczypospolitej
lub urzędów konsularnych
Polskiej cudzoziemiec niemający
obywatelstwa żadnego państwa, 2) odpisy skrócone:
zgodnie z prawem polskim, może
a) wydawane w sprawach
zawrzeć małżeństwo za granicą
dokumentów stwierdza-
2) odpis zupełny aktu stanu cywil- 33 zł jących tożsamość
nego b) wydawane bezpośred-
nio po sporządzeniu ak-
tu stanu cywilnego – w
liczbie 3 egzemplarzy;
zwolnienie to przysłu-
guje również cudzo-
ziemcom, którym udzie-
lono zezwolenia na
osiedlenie się lub na-
dano status uchodźcy
w Rzeczypospolitej Pol-
skiej, oraz obywatelom
tych państw obcych,
z którymi Rzeczpospoli-
ta Polska zawarła od-
powiednie porozumie-
nia
3) odpisy zupełne wydawane
w sprawach dokumentów
paszportowych

3) odpis skrócony aktu stanu cywil- 22 zł


nego
4) zaświadczenie o dokonanych 24 zł
w księgach stanu cywilnego wpi-
sach lub o ich braku oraz za-
świadczenie o zaginięciu lub zni-
szczeniu księgi stanu cywilnego
5) pozostałe zaświadczenia 26 zł

15
Art. 3. Paszporty wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej usta-
wy małoletnim przed ukończeniem 5 lat zachowują ważność do czasu upływu
terminów w nich określonych.

Art. 4. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie


art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 2, art. 31 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, za-
chowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie art. 11 ust. 1, art. 20 ust. 2, art. 31 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez
okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 54 ustawy,


o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia 29 czerwca 2009 r.

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia,


z wyjątkiem art. 18 ust. 4 ustawy, o której mowa w art. 1, który wchodzi w życie
z dniem 29 czerwca 2009 r.

1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 64, poz. 427, Nr 124, poz. 859,
Nr 127, poz. 880, Nr 128, poz. 883 oraz z 2008 r. Nr 44, poz. 262.

37/04/BS

16
UZASADNIENIE

Zmiana przepisów ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszporto-


wych wynika z konieczności wyeliminowania przepisów budzących wątpliwości
interpretacyjne, braku pewnych rozwiązań oraz zmian, które wynikają z do-
świadczeń zebranych przez okres od czasu wejścia w życie ustawy.

Podstawowe zmiany dotyczą:

– nowych regulacji dotyczących wydawania dokumentów paszportowych oso-


bom małoletnim i wyeliminowania konieczności stawiennictwa przed organem
paszportowym osób małoletnich do lat 5 przy składaniu wniosku o wydanie dla
nich dokumentu paszportowego,

– uporządkowania przepisów dotyczących składania wniosku i odbioru doku-


mentów paszportowych,

– nowych regulacji dotyczących: wydawania paszportów tymczasowych, wła-


ściwości miejscowej organów paszportowych oraz przepisu uprawniającego
ministra właściwego do spraw wewnętrznych do wydania drugiego paszportu,

– wprowadzenia przepisów rozstrzygających, które organy ponoszą koszty


związane z wydawaniem dokumentów paszportowych.

Szczegółowe zmiany:

Do art. 1:

pkt 1. W słowniku wyrażeń ustawowych wprowadzono nową, precyzyjną defini-


cję zniszczenia dokumentu paszportowego. Dotychczasowa definicja
zawierała element ocenny, gdyż każdorazowo należało stwierdzić, czy
stopień zniszczenia dokumentu paszportowego uniemożliwia przekro-
czenie granicy na jego podstawie.

pkt 2. Podstawowe przepisy dotyczące opłat paszportowych są określone


w art. 8-10 ustawy, a krąg osób uprawnionych do wniesienia ulgowej
opłaty paszportowej i zwolnionych od obowiązku uiszczenia tej opłaty
jest wymieniony w art. 8 i 9 ustawy. Zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 4 ulga
w opłacie za wydanie paszportu przysługuje uczniom i studentom. Prze-
pis ten nie obejmuje osób małoletnich, niebędących jeszcze uczniami.
Spowodowało to konieczność umieszczenia w przepisach rozporządze-
nia Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszporto-
wego znacznego zróżnicowania opłat w zależności od wieku osób mało-
letnich. Nie znajduje uzasadnienia pozbawianie osób małoletnich, które
nie chodzą jeszcze do szkoły, możliwości otrzymania paszportu za po-
braniem ulgowej opłaty paszportowej. Takie rozstrzygnięcia powodują
również chaos legislacyjny i doprowadzają do nadmiernej ilości przepi-
sów dotyczących opłat za dokumenty paszportowe dla osób małoletnich.

W celu wyeliminowania tych wątpliwości i dla pełnej spójności przepisów


dotyczących ulgowej opłaty paszportowej proponuje się uzupełnić po-
wyższy przepis o określenie – ,,osobom małoletnim do czasu podjęcia
ustawowo określonego obowiązku szkolnego”. Przy takiej redakcji prze-
pisu art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy ulgowa opłata paszportowa przysługuje
wszystkim osobom małoletnim w wieku przedszkolnym, nieobjętym obo-
wiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki.

pkt 3 i 4. Z art. 10 został wykreślony ust. 3, ponieważ regulacja ta dotyczy nie


obniżonej, lecz podwyższonej opłaty paszportowej. Treść tego zapisu
została doprecyzowana, w stosunku do jakiej opłaty stosuje się pod-
wyższoną opłatę paszportową. Z tak uzupełnionego przepisu tworzy
się ust. 1 w proponowanym nowym art. 10a.

pkt 5. Delegację ustawową do wydania rozporządzenia określającego wyso-


kość opłat za wydanie dokumentu paszportowego uzupełniono
o uwzględnienie zróżnicowania opłat także w zależności od terminu
ważności paszportu. Zgodnie z art. 32 ust. 2 paszport wydany małolet-
niemu, który ukończył 5 lat, a nie ukończył 13 lat, jest ważny 5 lat od daty
jego wydania i jest zasadne ustalenie innej opłaty paszportowej za wy-
danie tego dokumentu.

2
pkt 6. W nowym art. 13 umieszczono przepisy określające składanie wniosków
o wydanie dokumentów paszportowych, rezygnując z obowiązku obec-
ności małoletniego przy składaniu dla niego wniosku o wydanie doku-
mentu paszportu do ukończenia 5 roku życia. Konieczność obecności
osób małoletnich w każdym przypadku składania dla nich wniosków o
wydanie dokumentów paszportowych jest w znacznym stopniu kłopotliwa
i dla rodziców i dla osób małoletnich, była również przedmiotem wystą-
pień Rzecznika Praw Obywatelskich. Obecnie obowiązujący przepis art.
14 ustawy odnoszący się tylko do przedstawiciela ustawowego lub usta-
nowionego przez sąd opiekuna jest błędny merytorycznie; opiekun jest
również przedstawicielem osoby. W prawie polskim przedstawicielami
ustawowymi są przede wszystkim rodzice w stosunku do małoletniego
dziecka, opiekun osoby małoletniej niepozostającej pod władzą rodziciel-
ską oraz osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie, a także ustanowiony
przez sąd kurator. Nowe przepisy art. 13 i 14 są spójne i poprawne mery-
torycznie.

Dotychczasowa praktyka wielu organów paszportowych za granicą wy-


kazała, że wymóg osobistego składania wniosku o wydanie paszportu
tymczasowego jest w istotnej części przypadków niemożliwy do spełnie-
nia, z jednej strony ze względu na niemożność przemieszczania się
z dużych odległości do urzędów konsularnych bez dokumentu tożsamo-
ści (np. z Hawajów na kontynent północnoamerykański, z Polinezji Fran-
cuskiej do Paryża), z drugiej strony ze względu na ograniczenia kadro-
wo-finansowe powodujące ograniczenia w przemieszczaniu się konsula.
Ponadto, w przypadku osób w zawansowanym wieku, ciężko chorych i
niedołężnych, stawiennictwo w urzędzie konsularnym jest trudnością
niemożliwą do pokonania. Dlatego proponuje się nowy przepis art. 13
ust. 4.

Zmiana treści przepisu dotyczącego składania wniosku przez rodziców


o wydanie paszportu małoletniemu dziecku jest spowodowana koniecz-
nością usunięcia braku poprawności istniejącego zapisu. Wymagany
obowiązek wspólnego złożenia przez rodziców wniosku o wydanie pasz-
portu małoletniemu dziecku może być znacznie utrudniony i może spo-

3
wodować trudności w wydaniu małoletniemu dokumentu paszportowego
w rozsądnym czasie. Obecne przepisy zawarte w art. 13 ust. 2 i 3 nie są
poprawne legislacyjnie i pozwalają na dowolną ich interpretację. Propo-
nowana wersja jest spójna i zapewnia rodzicom możliwość złożenia wy-
maganej prawem zgody w sposób jak najmniej uciążliwy.

W art. 15 zrezygnowano z konieczności obecności osób małoletnich


i ubezwłasnowolnionych całkowicie z obecności przy odbiorze dla nich
dokumentów paszportowych. Obecność tych osób nie jest niezbędna,
a dane zawarte w dokumencie paszportowym mogą sprawdzić rodzice
lub ustanowieni przez sąd opiekunowie.

pkt 7. W obecnej redakcji przepisu art. 18 ust. 2 jest zawarta informacja, że


podpisu posiadacza nie umieszcza się tylko w dokumentach paszporto-
wych wydawanych osobom małoletnim, które nie ukończyły 13 lat. Są
jednak osoby powyżej 13 roku życia, które głównie z powodu swojej
niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie. Zasadne
więc będzie umieszczenie przepisu dopuszczającego odstąpienie od
złożenia podpisu w dokumentach paszportowych wydawanych także
osobom, które ukończyły 13 lat.

Nie jest możliwe pobranie odcisków palców od osób niemających obu


dłoni lub mających dłonie i palce zniekształcone w sposób uniemożliwia-
jący ich wyprostowanie, zatem wprowadzono dodatkowy przepis ust. 4
stanowiący, że w przypadku fizycznej niemożliwości pobrania danych
biometrycznych w postaci odcisków palców odbitek linii papilarnych
w paszporcie nie umieszcza się. Zakres danych zamieszczanych w do-
kumencie paszportowym jest określony w ustawie i również w ustawie
powinny być wymienione powody i przypadki, w których pewnych danych
nie zamieszcza się.

pkt 8. Dane zamieszczane w dokumentach paszportowych określone w art. 18


ust. 1 pkt 1- 3, 5 i 9 mogą ulec zmianom w sposób przewidziany pra-
wem (np. zmiana imienia, nazwiska, sprostowanie daty urodzenia, zmia-
na numeru PESEL, zmiana danych w przypadku przysposobienia pełne-

4
go). Dokument paszportowy zawierający dane, które uległy zmianie, nie
może poświadczać tożsamości osoby w nim wskazanej, będzie sprzecz-
ny z art. 4 ustawy i należy wyeliminować go z obiegu prawnego. Zasad-
ne będzie zatem uznanie, że dokument paszportowy zawierający dane,
które uległy zmianie lub zostały sprostowane, traci ważność. Brak takich
przepisów w ustawie o dokumentach paszportowych powoduje
niejednolitość postępowania organów paszportowych i może powodować
przekonanie osób, których dane uległy zmianie, o braku konieczności
wymiany dokumentu paszportowego. Z tych powodów nakłada się
obowiązek wymiany ważnego dokumentu paszportowego w przypadku
zmiany lub sprostowania określonych danych w nim zamieszczonych –
art. 18a
i art. 37 pktustawowa
4 projektu.określona w art. 20 ust. 2 ustawy nie zawiera peł-
pkt 9. Delegacja
nego zakresu spraw przekazywanych do uregulowania w rozporządze-
niu. Konieczne jest umieszczenie przepisu wskazującego na sposób po-
stępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku okazania
w czasie kontroli granicznej dokumentu paszportowego unieważnionego,
nieważnego lub zniszczonego oraz w przypadku zgłoszenia utraty do-
kumentu paszportowego w toku kontroli granicznej. Dlatego proponuje
się nowe brzmienie art. 20 ust. 2 i ust. 3 pkt 3. Zamieszczenie w projek-
cie przedstawionych zmian delegacji ustawowej pozwoli na pełną regula-
cję sposobu postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w tych
sprawach w przedmiotowym rozporządzeniu.

pkt 10. W związku z koniecznością umieszczenia w dokumentach paszporto-


wych drugiej cechy biometrycznej w postaci odcisków palców
i możliwości pobierania odcisków od osób małoletnich dopiero po ukoń-
czeniu 5 roku życia, nie będzie możliwe wydawanie tym osobom pasz-
portu biometrycznego. Ponadto dotychczasowa praktyka wydawania
osobom małoletnim przed ukończeniem 5 roku życia, na żądanie rodzi-
ców, paszportów z okresem ważności do 5 lat, z zamieszczoną
w tym dokumencie fotografią, która winna spełnić wymogi biometryczne
wskazuje, że warunek biometrycznego wizerunku twarzy wobec tych
osób jest praktycznie niemożliwy do spełnienia. Zgodnie z art. 1 ust. 3

5
rozporządzenia Rady (WE) nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004 r.
w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych
w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa
członkowskie, dane biometryczne muszą być zamieszczone
w dokumentach paszportowych, których ważność przekracza 12 miesię-
cy. W tej sytuacji, w celu spełnienia wymogu, o którym mowa powyżej,
wyeliminowano możliwość wydania paszportu biometrycznego osobom
małoletnim do lat 5.

Ustawa przewiduje prawo obywatela do posiadania jednego paszportu,


a tylko w wyjątkowych sytuacjach tej samej osobie może być wydany
drugi paszport. Wobec tego, sytuacje te powinny być jednoznacznie
określone i nie budzić wątpliwości. Dotychczasowa praktyka wykazała,
że zapis w dotychczasowym brzmieniu pozwala każdemu obywatelowi
wystąpić do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem
o wydanie drugiego paszportu z powodu trudności w prowadzeniu dzia-
łalności zawodowej, co czyni instytucję drugiego paszportu powszechną,
a nie wyjątkową. Przedstawiane trudności nie są udokumentowane
w sposób wystarczający i są zdecydowanie nadużywane. Podobne pro-
blemy dotyczą określenia „trudności w prowadzeniu działalności spo-
łecznej”. Dodatkowo określenie „działalność społeczna” jest zbyt szero-
kie i dowolne. Dlatego proponuje się zastąpienie go określeniem „dzia-
łalność humanitarna”. Intencją tego przepisu jest prawna możliwość wy-
dania drugiego paszportu tylko w szczególnych i naprawdę wyjątkowych
sytuacjach. Dlatego proponuje się nową treść art. 22 i ograniczenie waż-
ności drugiego paszportu do 2 lat od daty jego wydania.

Proponuje się nowe brzmienie art. 23, czyli przepisów dotyczących wy-
dawania paszportów tymczasowych. Proponowana wersja wyczerpuje
wszystkie przypadki wymagające wydania paszportu tymczasowego,
a nie paszportu. Wyeliminowano możliwość wydania paszportu tymcza-
sowego w kraju z przyczyn określonych jako „potrzeba pilnego wyjazdu
za granicę”. Termin ten jest nadużywany, mało precyzyjny
i prowadzi do zbędnych sporów. Zasadne jest ograniczenie możliwości
wydania paszportu tymczasowego do ściśle określonych sytuacji.

6
Nie jest zasadne sztywne ograniczanie terminu ważności paszportu tym-
czasowego wydawanego przez konsula lub zastrzeżenie możliwości wy-
dania tego dokumentu tylko jeden raz. Określenia terminu ważności do-
kona organ paszportowy w zależności od przeznaczenia tego dokumen-
tu, nie dłużej jednak niż wymienione w art. 33 ust. 1 ustawy 12 miesięcy
od daty jego wydania.

pkt 11. W art. 26 ust. 1 rozszerzono katalog osób mających uprawnienie do


otrzymania paszportu dyplomatycznego o przedstawicieli najwyższej
władzy sądowniczej.

pkt 12. Zgodnie z obecnym zapisem art. 29 ustawy, posiadacze paszportów


służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wyznaczeni na stanowi-
ska poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zostali pozbawieni prawa,
które przysługuje posiadaczom paszportów dyplomatycznych. Nie ma
uzasadnienia odmienne traktowanie osób wykonujących obowiązki służ-
bowe w placówce zagranicznej ze względu na rodzaj przysługującego
paszportu.

pkt 13. Zmiana art. 31 ust. 2 przez wykreślenie wyrazów „oraz zakres czynności
konsula w tych sprawach” jest spowodowana koniecznością dostosowa-
nia przepisu do potrzeb Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ponieważ za
przechowywanie paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych za granicą jest odpowiedzialny kie-
rownik placówki, a nie konsul.

pkt 14. Zasadna jest zmiana przepisu art. 36 ust. 1 przez sprecyzowanie, że
osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument pasz-
portowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana zawiadomić o tym organ
paszportowy, który dokument wydał, lub organ paszportowy właściwy ze
względu na miejsce pobytu osoby. Takie rozwiązanie daje pełną gwa-
rancję rejestracji utraty lub zniszczenia dokumentu paszportowego
i w sposób znaczny pozwoli na skrócenie postępowania administracyj-
nego w przypadku wystąpienia o wydanie nowego dokumentu.

7
pkt 15, 16, 17 i 23. Zgodnie z dyspozycją art. 39 ust. 1 unieważnienie dokumen-
tu paszportowego następuje w drodze decyzji administracyj-
nej i termin „unieważnienie” odnosi się tylko do wydania de-
cyzji „na wniosek” lub w przypadku zaistnienia konieczności
unieważnienia paszportu wydanego z naruszeniem przepi-
sów ustawy. Oddzielnym terminem wymienionym w ustawie
jest „utrata ważności dokumentu paszportowego”. Utrata
ważności dokumentu następuje w przypadku: zgłoszenia do-
kumentu paszportowego jako utraconego, zniszczonego lub
znalezionego, zmiany określonych danych zamieszczonych
w dokumencie paszportowym, zrzeczenia się obywatelstwa
polskiego i śmierci osoby, na którą paszport został wydany.

Dla spójności przepisów ustawy jest zasadne wyodrębnienie


przepisu zawierającego tylko regulacje odnoszące się do
utraty ważności dokumentu paszportowego z powyższych
przyczyn i usunięcie tego terminu z innych przepisów oraz
skreślenie określeń zawierających wyraz „unieważniony”
w przypadkach, w których nie ma podstaw prawnych do wy-
dania decyzji administracyjnej w sprawie unieważnienia
paszportu. Pozostają w ustawie precyzyjne i zgodne z prze-
pisami określenia „dokument paszportowy unieważniony”
i „dokument paszportowy nieważny” z mocy ustawy, po za-
istnieniu zdarzeń w niej wymienionych.

pkt 18. Materialne przepisy dotyczące ustalania, w drodze decyzji administracyj-


nej, wysokości opłaty podlegającej zwrotowi, w przypadku unieważnienia
paszportu, powinny być zamieszczone w ustawie, a nie w rozporządze-
niu w sprawie opłat paszportowych.

Proponowana nowa treść art. 41 pozwala na dokonywanie zamówień


publicznych na wszystkie rodzaje książeczek dokumentów paszporto-
wych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Ponadto prze-
pis wskazujący ministra właściwego do spraw wewnętrznych jako organu
właściwego do zapewnienia wszystkich rodzajów książeczek paszporto-

8
wych jest niezbędny do zapewnienia stałości i ciągłości wydawania tych
dokumentów. Nowe regulacje zawarte w ust. 3 i 4 wskazują, kto ponosi
koszty związane z wydawaniem dokumentów paszportowych przez or-
gany paszportowe w kraju i za granicą dotyczące: etatów, sprzętu nie-
zbędnego do wydawania tych dokumentów i jego konserwacji, utrzyma-
nia miejsc przyjmowania wniosków i wydawania paszportów.

pkt 19. Zmiana przepisów art. 43 jest spowodowana koniecznością uzupełnienia


właściwości miejscowej organów paszportowych I instancji. Zgodnie
z art. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowo-
dach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.) osoba
posiadająca obywatelstwo polskie i przebywająca stale na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązana zameldować się w miejscu
pobytu stałego. Utrzymując jako zasadę, że organem właściwym do wy-
dania paszportu jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu
stałego osoby ubiegającej się o paszport, dodano określenie, że w razie
braku takiego miejsca, właściwym organem jest wojewoda według ostat-
niego miejsca stałego pobytu. W przypadku wymeldowania osoby i braku
miejsca stałego pobytu organem właściwym będzie wojewoda ostatniego
miejsca pobytu. Przy takim rozwiązaniu zbędny jest przepis obecnego
ust. 2 uprawniający wojewodę do wydania paszportu z pominięciem wła-
ściwości miejscowej za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych.

pkt 20. W art. 44 ust. 1 wyrazy „ważny interes osoby uprawnionej do otrzymania
paszportu” zastępuje się wyrazami „ważny interes państwa”. Przepis
w dotychczasowym brzmieniu był nadużywany i nie jest zasadne, żeby
minister właściwy do spraw wewnętrznych wydawał paszporty osobom,
które z niezrozumiałych powodów nie wystąpiły o wydanie tego doku-
mentu do właściwego miejscowo organu paszportowego.

pkt 21. Nowy przepis art. 45 ust. 3 określa czynności konsula w odniesieniu do
paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa
Spraw Zagranicznych w przypadku braku możliwości przyjazdu do kraju

9
posiadaczy tych dokumentów wykonujących obowiązki służbowe poza
granicami kraju.

pkt 22. Jest to propozycja usankcjonowania praktyki organów paszportowych


nienaruszająca przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

pkt 24. W delegacji ustawowej do wydania rozporządzenia w sprawie ewidencji


paszportowych, zawartej w art. 54 w ust. 1, dodaje się wyraz „i informa-
cji”, jednoznacznie wskazujący na przetwarzanie i udostępnianie nie tyl-
ko danych, ale i informacji.

Do art. 2. Proponowana zmiana pkt 1 w części drugiej załącznika do ustawy


z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635,
z późn. zm.) wynika z konieczności złożenia odpisu zupełnego aktu urodzenia
przy ubieganiu się o wydanie paszportu po raz pierwszy. W zdecydowanej
większości dokumenty paszportowe po raz pierwszy są wydawane osobom ma-
łoletnim i do ich wydania jest niezbędna zgoda rodziców lub ustanowionych
przez sąd opiekunów, a tylko odpis zupełny pozwala na uzyskanie informacji,
czy nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 42 ustawy z dnia
29 września 1989 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego; chodzi o dane kryjące
ojca lub sądowe ustalenie ojcostwa. Odpisy zupełne aktów stanu cywilnego,
które są wydawane w sprawach dokumentów paszportowych, powinny być
zwolnione z opłaty skarbowej, podobnie jak są zwolnione odpisy skrócone.

10
OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które akt oddziałuje:

1) organy paszportowe, tj. minister właściwy do spraw wewnętrznych, mini-


ster właściwy do spraw zagranicznych, wojewodowie oraz konsulowie,

2) osoby występujące o wydanie dokumentów paszportowych,

3) małoletni do lat 5.

2. Konsultacje społeczne:

1) projektowana ustawa była zamieszczona stosownie do wymogów art. 5


ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie sta-
nowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414) w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
i Administracji; w tym trybie nie zostały zgłoszone żadne uwagi,

2) projekt był przekazany do zaopiniowania wojewodom. Zgłoszone przez


Małopolski Urząd Wojewódzki i Śląski Urząd Wojewódzki propozycje co
do zasady wykraczały poza zakres spraw objętych procedowaną noweli-
zacją,

3) projekt był opiniowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych


Osobowych; zgłoszone przez niego uwagi (dotyczące art. 52) zostały
uwzględnione,

4) projekt został przekazany do zaopiniowania Rzecznikowi Praw Obywa-


telskich, który nie zajął stanowiska w sprawie,

5) projekt został przekazany Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Teryto-


rialnego, która zaopiniowała go pozytywnie.

3. Wpływ aktu na sektor finansów publicznych:

1) rozszerzenie katalogu podmiotów, którym będzie przysługiwał paszport


dyplomatyczny o Prezesa, Wiceprezesów i sędziów Trybunału Konstytu-
cyjnego, Pierwszego Prezesa i Prezesów Sądu Najwyższego oraz Pre-
zesa i Wiceprezesów Naczelnego Sądu Administracyjnego będzie w su-

11
mie dotyczyć około 25 osób. Aktualnie koszt blankietu i personalizacji
paszportu dyplomatycznego wynosi 255,83 zł. Biorąc jednak pod uwagę
to, że koszty wystawienia paszportów dyplomatycznych ww. podmiotom
są wyłącznie wydatkami potencjalnymi, można przyjąć, że wprowadze-
nie zmiany ujętej w art. 1 pkt 11 projektu dot. art. 26 ust. 1 nie będzie ne-
gatywnie wpływało na budżet państwa,

2) zaproponowana w art. 2 zmiana ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.


o opłacie skarbowej spowoduje pewne skutki dla budżetów gmin.
W 2007 r. organy paszportowe w kraju wydały 1.320.668 paszportów
i paszportów tymczasowych. Do wydania tych dokumentów w około
43.144 (3,27 %) przypadkach był niezbędny odpis zupełny aktu stanu
cywilnego. Przepis § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie dokumentów
paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku ujawnienia fał-
szerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia
(Dz. U. Nr 152, poz. 1090) przewiduje możliwość żądania odpisów aktów
urodzenia wyłącznie wówczas, gdy nie jest możliwe ustalenie tożsamości
osoby ubiegającej się o paszport na podstawie innych dokumentów. Na-
leży jednak wskazać, że jeżeli nawet takie okoliczności zaistnieją,
w zdecydowanej większości spraw wystarczy odpis skrócony, który rów-
nież jest zwolniony z opłaty. Odpis zupełny jest wymagany tylko w sytu-
acjach, gdy na podstawie dokumentów rodziców i odpisu skróconego ist-
nieją wątpliwości dotyczące pochodzenia dziecka. Biorąc pod uwagę,
że opłata skarbowa od odpisu zupełnego wynosi 33 zł, zwolnienie z obo-
wiązku uiszczenia opłaty skarbowej około 43.000 odpisów zupełnych
wydawanych w sprawach dokumentów paszportowych spowoduje
zmniejszenie wpływów z opłat w kwocie około 1 419 000 zł.

Należy zaznaczyć, że w 2007 r. wpływy finansowe z opłat paszporto-


wych wyniosły 118 836 185 zł.

3) pozostałe zmiany proponowane w projekcie nie spowodują negatywnych


skutków dla sektora finansów publicznych.

12
4. Wpływ aktu na sytuację społeczną – brak wpływu.

5. Wpływ aktu na rynek pracy – brak wpływu.

6. Wpływ aktu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość – brak wpły-


wu.

7. Wpływ aktu na sytuację i rozwój regionalny – brak wpływu.

Projekt zmiany ustawy o dokumentach paszportowych jest zgodny z prawem


Unii Europejskiej.

38/04/BS

13
projekt

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia…………..2008 r.

w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych


(Dz. U. Nr 143, poz. 1027 oraz z 2008 r. Nr 32, poz. 192 i Nr ..., poz. ...) zarządza się, co
następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wysokość opłat za wydanie dokumentu paszportowego, zwanych dalej ,,opłatą”;
2) tryb uiszczania opłat;
3) tryb zwrotu opłaty w przypadku wydania decyzji o unieważnieniu paszportu.

§ 2.1. Za wydanie paszportu pobiera się opłatę w wysokości 140 zł.


2. Za wydanie drugiego paszportu, o którym mowa w art. 22 ustawy z dnia 13 lipca
2006r. o dokumentach paszportowych, zwanej dalej ,,ustawą” pobiera się opłatę
w wysokości 280 zł.
3. Za wydanie paszportu osobom małoletnim, które w dniu złożenia wniosku nie
ukończyły 13 roku życia, pobiera się opłatę w wysokości 60 zł.

§ 3. Za wydanie paszportu tymczasowego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.

§ 4. Opłatę wpłaca się do kasy właściwego organu paszportowego lub na rachunek bankowy
tego organu.

§ 5. Zwrotu opłaty w przypadku wydania decyzji o unieważnieniu dokumentu


paszportowego dokonuje się w kasie organu paszportowego lub na rachunek bankowy
osoby, której paszport został unieważniony, po zwróceniu unieważnionego paszportu.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów


2

UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem zmienionej delegacji ustawowej zawartej w art. 11


ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych: ,,Rada Ministrów określi
w drodze rozporządzenia, wysokość opłat za wydanie dokumentu paszportowego, tryb
uiszczania tych opłat oraz zwrotu tej opłaty w przypadku wydania decyzji o unieważnieniu
dokumentu paszportowego. Rozporządzenie powinno w szczególności uwzględniać
zróżnicowaną wysokość opłat w zależności od rodzaju dokumentu paszportowego i terminu
ważności paszportu. Opłata za wydanie dokumentu paszportowego powinna uwzględniać
koszty produkcji i personalizacji tego dokumentu.”
Wprowadzono trzy podstawowe opłaty paszportowe w zależności od rodzaju i okresu
ważności dokumentu paszportowego: za paszport 10 letni – opłata w wysokości 140 zł, za
paszport 5 letni wydawany osobom małoletnim, które ukończyły 5 lat i które w dniu złożenia
wniosku o wydanie paszportu nie mają ukończonych 13 lat – opłata w wysokości 60 zł i za
paszport tymczasowy – oplata w wysokości 30 zł. Proponowane opłaty w pełni pokrywają
koszty produkcji dokumentów paszportowych.
Krąg osób uprawnionych do wniesienia ulgowej opłaty paszportowej i zakres tej ulgi oraz
osób zwolnionych od wniesienia opłaty paszportowej określony jest w art. 8 – 10 ustawy o
dokumentach paszportowych.
W przepisach rozporządzenia uregulowano sprawy dotyczące zwrotu wniesionej opłaty
paszportowej w przypadku wydania decyzji o unieważnieniu paszportu. (Wysokość opłaty
podlegającej zwrotowi ustalana będzie w drodze decyzji administracyjnej), a zwrot tej opłaty
będzie możliwy tylko po zwróceniu unieważnionego paszportu.

Ocena skutków regulacji:


1. Podmioty, na które akt oddziałuje – obywatele polscy występujący o wydanie paszportu i
paszportu tymczasowego w kraju.
2. Wyniki konsultacji społecznych – nie przeprowadzono konsultacji społecznych..
3. Wpływ aktu na sektor finansów publicznych – Proponowane przepisy rozporządzenia Rady
Ministrów w sprawie opłat paszportowych nie spowodują negatywnych skutków dla budżetu
państwa. Wpływy finansowe z tytułu opłat paszportowych w I półroczu 2007r. wyniosły
72 820 300 zł, Zrównanie opłat za wydanie paszportu tymczasowego dla małoletnich i
dorosłych spowoduje pewne skutki dla sektora finansów publicznych, ale nie będą to skutki
znaczne. W I półroczu b. r. wydano 3459 paszportów tymczasowych dla dzieci do lat 5 i 1344
paszportów tymczasowych dla osób pozostałych. Biorąc pod uwagę powyższe dane
statystyczne można określić, iż zrównanie opłaty za wydanie tego dokumentu dla osób
małoletnich i dorosłych powodowałoby zmniejszenie wpływów za wydanie tych dokumentów
o około 20 160 zł za 1 półrocze 2007r.
4. Wpływ aktu na sytuację społeczną – brak wpływu.
5. wpływ aktu na rynek pracy – brak wpływu.
6. Wpływ aktu na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki – brak wpływu.
7. Wpływ aktu na sytuacje i rozwój regionalny – brak wpływu.

39/04/BS
Projekt

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia …………….. 2008 r.

w sprawie dokumentów paszportowych, trybu postępowania w przypadku okazania w


czasie kontroli granicznej dokumentu paszportowego unieważnionego, nieważnego,
zniszczonego, ujawnienia wad lub fałszerstw w tych dokumentach oraz zgłoszenia się do
kontroli granicznej osoby, która utraciła dokument paszportowy

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych


(Dz. U. Nr 143, poz. 1027 oraz z 2008 r. Nr 32, poz. 192 i Nr ..., poz. ...) zarządza się, co
następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wzory dokumentów paszportowych i wniosków o wydanie dokumentów paszportowych;
2) wzory zaświadczeń wydawanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej o zatrzymaniu
dokumentu paszportowego oraz o zgłoszeniu utraty dokumentu paszportowego;
3) sposób pobierania danych biometrycznych i zamieszczania ich w dokumentach
paszportowych;
4) dokumenty wymagane do otrzymania dokumentów paszportowych;
5) tryb wydawania dokumentów paszportowych, z uwzględnieniem sytuacji, o której mowa
w art. 13 ust. 4 i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006r. o dokumentach paszportowych,
zwanej dalej „ustawą”;
6) tryb postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku:
a) okazania w czasie kontroli granicznej dokumentu paszportowego unieważnionego,
nieważnego, zniszczonego;
b) ujawnienia wad lub fałszerstwa w okazanym dokumencie paszportowym;
c) zgłoszenia się do kontroli granicznej osoby, która utraciła dokument paszportowy.

§ 2. Określa się wzór:


1) paszportu, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) paszportu dyplomatycznego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiący załącznik nr 3 do
rozporządzenia;
4) paszportu tymczasowego, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5) wniosku o wydanie dokumentów paszportowych, stanowiący załącznik nr 5 do
rozporządzenia;
2

6) kwestionariusza paszportowego na paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy


Ministerstwa Spraw Zagranicznych, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7) zaświadczenia Straży Granicznej o zatrzymaniu dokumentu paszportowego stanowiący
załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8) zaświadczenia Straży Granicznej o zgłoszeniu utraty dokumentu paszportowego
stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego w kraju składa:


1) wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;
2) dwie jednakowe kolorowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, wykonane w ciągu
ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle odwzorowujące naturalny kolor skóry, mające
dobrą ostrość oraz pokazujące wyraźnie oczy i twarz od wierzchołka głowy do górnej części
barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii; fotografia ma przedstawiać osobę w
pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z
otwartymi oczami, nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy;
3) odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia - przy ubieganiu się o wydanie dokumentu
paszportowego po raz pierwszy, jeżeli nie jest możliwe ustalenie tożsamości osoby
ubiegającej się o paszport na podstawie innych dokumentów;
4) odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu
paszportowego zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa za granicą;
5) pisemną zgodę rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów albo jednego z
rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania
dokumentu paszportowego małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców, albo
orzeczenie sądu rodzinnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, w przypadku braku
zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego lub obojga
rodziców:
6) dowód uiszczenia opłaty paszportowej lub przedstawia do wglądu dokument
poświadczający uprawnienie do zwolnienia z opłaty.
2. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego przedstawia do
wglądu dowód osobisty lub ważny dokument paszportowy.

§ 4. 1. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami wzroku może dołączyć do wniosku


fotografie przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie
głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografie przedstawiające ją w nakryciu
głowy. Nakrycie głowy nie może zakrywać ani zniekształcać owalu twarzy.
2. Osoba, której stan zdrowia nie pozwala na spełnienie wymagań dla fotografii,
o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, oraz osoba, która nie ukończyła 5 roku życia może złożyć
fotografie wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy na jednolitym jasnym tle odwzorowujące
naturalny kolor skóry; fotografia ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, z otwartymi
oczami.
3. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej
osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16
roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat,
z powodu wrodzonej lub nabytej wady wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu
o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.
4. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej
osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej.

§. 5. 1. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego za granicą po


raz pierwszy składa:
3

1) wypełniony wniosek o wydanie dokumentu paszportowego;


2) dwie fotografie, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, do których stosuje się odpowiednio
przepisy § 4;
3) odpis zupełny aktu urodzenia;
4) odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli osoba ubiegająca się o wydanie dokumentu
paszportowego zmieniła nazwisko w związku z zawarciem małżeństwa;
5) pisemną zgodę rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów albo jednego z
rodziców, gdy z orzeczenia sądu wynika, że prawo decydowania w sprawie wydania
dokumentu paszportowego małoletniemu nie przysługuje drugiemu z rodziców, albo
orzeczenie sądu rodzinnego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy, w przypadku braku
zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania zgody jednego lub obojga
rodziców;
6) dowód uiszczenia opłaty konsularnej lub przedstawia do wglądu dokument poświadczający
uprawnienie do zwolnienia z opłaty.
2. W uzasadnionych przypadkach przy ubieganiu się o wydanie paszportu i paszportu
tymczasowego za granicą przez osoby urodzone za granicą, które nigdy nie miały miejsca
zamieszkania w Polsce, konsul może przyjąć odpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego.
3. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego przedstawia do
wglądu dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie.
4. W przypadku braku dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie,
przy ubieganiu się o wydanie paszportu tymczasowego, dane te może potwierdzić pisemnie
organ paszportowy właściwy dla miejsca stałego pobytu.

§ 6. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu i paszportu tymczasowego za granicą po raz


kolejny składa dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 6 oraz przedstawia do
wglądu dokumenty, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 3 i 4 i ust. 3.

§ 7. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 4 ustawy, osoba ubiegająca się


o wydanie paszportu tymczasowego składa dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1-5,
dowód uiszczenia opłaty konsularnej oraz kopię dokumentu poświadczającego tożsamość i
obywatelstwo polskie za pośrednictwem poczty.
2. Potwierdzenia tych danych konsul dokonuje w organie paszportowym właściwym dla
miejsca stałego pobytu osoby występującej o wydanie paszportu tymczasowego.

§ 8. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu dyplomatycznego lub paszportu służbowego


Ministerstwa Spraw Zagranicznych składa wypełniony kwestionariusz paszportowy na
paszport dyplomatyczny lub paszport służbowy oraz dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 1
pkt 1- 5.

§ 9. Odciski linii papilarnych pobiera się za pomocą urządzenia do elektronicznego pobierania


odcisków z dziesięciu palców obu rąk, od osoby, która ukończyła 5 lat.

§ 10. 1. W paszporcie umieszcza się obraz linii papilarnych palców wskazujących obu
dłoni. W przypadku zranień na palcach wskazujących lub braku jednego palca wskazującego
umieszcza się kolejno; odciski palców środkowych, palców serdecznych lub kciuków.
2. W sytuacji braku jednej dłoni w paszporcie umieszcza się obraz linii papilarnych tylko
jednego palca w kolejności, o której mowa w ust. 1.
3. Informację, z których palców odciski linii papilarnych zostały umieszczone w paszporcie
lub o fizycznej niemożliwości pobrania tych linii organ paszportowy odnotowuje we wniosku
o wydanie tego dokumentu.
4

§ 11. 1. Organ paszportowy utrwala w wersji elektronicznej dane, które są zamieszczane w


dokumencie paszportowym, podpis osoby występującej o wydanie paszportu, wizerunek
twarzy, odciski palców i przekazuje do spersonalizowania dokumentu paszportowego.
2. Przekazanie danych, o których mowa w ust. 1, następuje w drodze teletransmisji danych
w formie dokumentu elektronicznego.
3. W przypadku gdy teletransmisja jest niemożliwa dane przekazuje się w formie
elektronicznej na nośniku elektronicznym przy zapewnieniu bezpieczeństwa przekazywanych
danych.

§ 12. Przekazywanie danych, o których mowa w § 11 ust. 1, w zakresie dotyczącym organów


paszportowych wydających paszport za granicą może odbywać się w formie dokumentów
papierowych przy zapewnieniu bezpieczeństwa przekazywanych danych i dokumentów.

§ 13. 1. Dokument paszportowy odbiera się w organie paszportowym.


2. Organ paszportowy, przed wydaniem dokumentu paszportowego, umożliwia osobie
ubiegającej się o ten dokument sprawdzenie, czy dane osobowe zawarte we wniosku
o wydanie dokumentu paszportowego lub kwestionariuszu paszportowym są zgodne z danymi
osobowymi i biometrycznymi zawartymi w dokumencie paszportowym i w mikroprocesorze
dokumentu paszportowego, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 15 ust. 2
ustawy.
3. Osoba odbierająca dokument paszportowy potwierdza jego odbiór własnoręcznym
podpisem, składanym na wniosku o wydanie dokumentu paszportowego lub kwestionariuszu
paszportowym.
4. W przypadkach, o których mowa w art. 13 ust. 4 i art. 15 ust. 2 ustawy, konsul może
wspólnie z osobą ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego ustalić inny sposób
dostarczenia dokumentu paszportowego zapewniający bezpieczeństwo dokumentu.

§ 14. 1. W przypadku gdy osoba przekraczająca granicę przedstawi do kontroli granicznej


dokument paszportowy unieważniony decyzją administracyjną lub zgłoszony wcześniej przez
nią jako utracony funkcjonariusz Straży Granicznej:
1) nie dopuszcza do przekroczenia granicy państwowej;
2) zatrzymuje dokument paszportowy;
3) wydaje zaświadczenie potwierdzające jego zatrzymanie;
4) zatrzymany dokument paszportowy przesyła do organu paszportowego, który go wydał.
2. W przypadku wjazdu do kraju nie stosuje się ust. 1 pkt 1.

§ 15. 1. W przypadku gdy osoba przekraczająca granicę przedstawi do kontroli granicznej


dokument paszportowy zniszczony lub zawierający wady funkcjonariusz Straży Granicznej:
1) nie dopuszcza do przekroczenia granicy państwowej;
2) zatrzymuje dokument paszportowy;
3) wydaje zaświadczenie potwierdzające jego zatrzymanie;
4) dokumentuje realizację czynności, o których mowa w pkt 1-3.
2. Komendant placówki Straży Granicznej zawiadamia organ paszportowy, który wydał
dokument, o niedopuszczeniu do przekroczenia granicy państwowej i jego przyczynie oraz
przekazuje temu organowi zatrzymany dokument paszportowy.
3. Wadą, o której mowa w ust. 1, jest w szczególności każde odstępstwo od ustalonych
wzorów dokumentów paszportowych lub o charakterze technologiczno – technicznym
niebędące fałszerstwem.
4. W przypadku wjazdu do kraju nie stosuje się ust. 1 pkt 1.
5

§ 16. 1. W przypadku gdy osoba przekraczająca granicę przedstawi do kontroli granicznej


dokument paszportowy, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokument ten jest
sfałszowany funkcjonariusz Straży Granicznej:
1) nie dopuszcza do przekroczenia granicy państwowej;
2) zatrzymuje dokument paszportowy i podejmuje działania zgodnie z przepisami Kodeksu
postępowania karnego;
3) dokumentuje realizację czynności, o których mowa w pkt 1 i 2.
2. Komendant placówki Straży Granicznej informuje ministra właściwego do spraw
wewnętrznych o niedopuszczeniu do przekroczenia granicy państwowej i jego przyczynie.

§ 17. W przypadku gdy osoba przekraczająca granicę przy powrocie do kraju zgłosi, że
utraciła dokument paszportowy funkcjonariusz Straży Granicznej:
1) podejmuje czynności zmierzające do ustalenia tożsamości osoby;
2) przyjmuje zgłoszenie o utracie i pisemnie powiadamia organ paszportowy, który
dokument wydał;
3) wydaje zaświadczenie potwierdzające zgłoszenie.

§ 18. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24


sierpnia 2006r. w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postępowania w przypadku
ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia (Dz. U.
Nr 152, poz. 1090).

§ 19. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem


§ 9 i § 10, które wchodzą w życie z dniem 29 czerwca 2009r. i § 13 ust. 2 w zakresie
dotyczącym obywateli polskich przebywających za granicą, który wchodzi w życie z dniem
29 czerwca 2009r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji


Załącznik nr 5

WNIOSEK O WYDANIE: 8. ..........................................................................


(seria i numer dokumentu tożsamości)
‫ ‮‬PASZPORTU
..........................................................................
miejsce ‫ ‮‬PASZPORTU TYMCZASOWEGO (data wydania, nazwa urzędu)
na fotografię
35 x 45 mm 1. .............................................................................. .........................................................................
(nazwisko)
............................................................................. 9. ..........................................................................
(nazwisko rodowe) (kogo powiadomić w razie konieczności: nazwisko

............................................................................. ...........................................................................
(w przypadku zmiany nazwisko poprzednio używane) i imię miejsce zamieszkania, ewentualnie nr telefonu)

2. .............................................................................. ............................................................................
(imiona)

3. ..............................................................................
(imiona rodziców, nazwisko rodowe matki) Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 272 kk
(podpis posiadacza paszportu – składa osoba, która ukończyła
13 rok życia – podpis nie może dotykać ani przecinać ramki) potwierdzam własnoręcznym podpisem zgodności
4. .............................................................................. danych zamieszczonych we wniosku paszportowym.
(data i miejsce urodzenia)
.............................. .......................................
RYSOPIS: ....................................................................... 5. .............................................................................. (miejscowość, data) (podpis składającego wniosek)
(wzrost w centymetrach) (obywatelstwo)
..................................................
.......................................................................................... 6. .............................................................................. (data i podpis przyjmującego wniosek)
(kolor oczu) (miejsce stałego pobytu, dokładny adres, nr kodu

.......................................................................................... ............................................................................. UWAGI:


(znaki szczególne) ewentualnie telefonu) a) wniosek należy wypełnić czytelnie drukowanymi literami,
7. .............................................................................. b) w rubryce 6 w przypadku braku miejsca stałego pobytu
(poprzednie miejsce stałego pobytu) podać czasowe,
........................................................................................... .............................................................................. c) w rubryce 7 w przypadku ubiegania się o wydanie paszportu
za granicą podać ostatnie miejsce zameldowania w Polsce
(miejscowość, województwo)

(nr Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności PESEL)


10. INNE INFORMACJE ADNOTACJE URZĘDOWE ADNOTACJE URZĘDOWE
......................................................................................... Informacja o zamieszczonych w paszporcie odciskach
linii papilarnych palców.
Paszport – Paszport tymczasowy wydać –
.........................................................................................

.........................................................................................
................................................................................................. ‫‮‬ po raz pierwszy;
................................................................................................. wydać w miejsce:
.........................................................................................
.................................................................................................
‫‮‬ utraconego,
.........................................................................................
.................................................................................................
‫‮‬ zniszczonego,
(W przypadku braku możliwości pobrania linii papilarnych palców, wskazać
przyczynę) ‫‮‬ zawierającego wadę techniczną,
Miejsce na wklejenie opłaty paszportowej ‫‮‬ z powodu zmiany danych zawartych w
dokumencie paszportowym

................................................... Seria ........... nr ..............................................................


(podpis przyjmującego wniosek,
stanowisko służbowe)
Data wystawienia ..........................................................

Data ważności ...............................................................


paszport serii ............ nr .................................................
.......................................
ważny do dnia ................................................................ (podpis podejmującego decyzję,
stanowisko służbowe)
anulowano i pozostawiono osobie, na którą został wydany
........................................
(podpis wydającego paszport,
stanowisko służbowe)

................................................
(podpis wydającego paszport, .....................................................
stanowisko służbowe) *(data i podpis osoby odbierającej paszport)

* w przypadku odbioru dokumentu paszportowego przez inną osobę


wskazać tą osobę
załącznik nr 6

WZÓR
KWESTIONARIUSZ PASZPORTOWY

NA PASZPORT DYPLOMATYCZNY LUB PASZPORT SŁUŻBOWY MINISTERSTWA


SPRAW ZAGRANICZNYCH

(kwestionariusz należy wypełnić czytelnie literami drukowanymi)

1. Nazwisko ………………………………… ………………………………………………..

…………………………………………........ 12. Poprzednie miejsce stałego pobytu ……

2. Nazwisko rodowe ………….……………. ……………………………………………….

……………………………………………… 13. Nr ewidencyjny ……………………..…..

3. Nazwisko poprzednio używane w 14. Seria i numer dokumentu tożsamości,

przypadku zmiany ………………………… data wydania, nazwa urzędu ………………

………………………………………………. ………………………………………………..

4. Imiona ........................................................ ………………………………………………..

....................................................................... 15. Obecne miejsce pracy (w pełnym

5. Imiona rodziców i nazwisko rodowe brzmieniu), stanowisko ……………………

matki …........................................................... ………………………………………………

6. Data i miejsce urodzenia ………………... ………………………………………………

……………………………………………….. 16. Czy posiadał/a/ w przeszłości paszport

7. Obywatelstwo (zmiana obywatelstwa) .... dyplomatyczny lub służbowy MSZ ..............

………………………………………………. 17. Kogo powiadomić w razie konieczności:

8. Stan cywilny .............................................. nazwisko i imię, miejsce zamieszkania, tel.

9. Imię i nazwisko współmałżonka ….......... ………………………………………………

……………………………………………….. ………………………………………………

10. Obywatelstwo współmałżonka ............... ………………………………………………

………………………………………………. 18. Dzieci towarzyszące (do lat 16)

11. Miejsce stałego pobytu, dokładny wpisywane do paszportu: nazwisko,

adres, nr kodu pocztowego, nr tel. ……....... imiona, data i miejsce urodzenia, pleć ........
............................................................ ..................................................................

___________________ RYSOPIS

miejsce na wzrost w cm ………………………….


fotografię
4,5 x 3,5 cm kolor oczu ……………………………

znaki szczególne …………………….


____________________
………………………………………..
_______________________________

_______________________________
(podpis posiadacza paszportu)

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk potwierdzam własnoręcznym


podpisem zgodność danych zamieszczonych w kwestionariuszu paszportowym.

Otrzymany paszport zobowiązuje się zwrócić do wystawcy po wykorzystaniu.

Warszawa, dnia ………………………… ………………………………………….


(podpis osoby wypełniającej
kwestionariusz paszportowy)

…………………………………………………………………
(data i podpis przyjmującego kwestionariusz paszportowy)

ADNOTACJE URZĘDOWE (wypełnia MSZ)

…………………………………… Paszport dyplomatyczny.


(nr akt w kraju) paszport służbowy MSZ
wydać – wydać w miejsce utraconego

Nr Akt w MSZ …………………… Seria ………… Nr ……………….......

…………………………………..……………... Data wystawienia …………………….


(podpis podejmującego decyzję, stanowisko służbowe)

Data ważności …………………………


………………………………………………….. Stanowisko lub funkcja wpisana w
(podpis wydającego paszport, stanowisko służbowe) paszporcie
…………………………………………………...
…………………………………………..
…………………………………………..
…………………………………………..
Data i podpis osoby odbierającej paszport
Załącznik nr 7

………………...
(pieczęć organu)

ZAŚWIADCZENIE

Zaświadcza się, że na podstawie; § 14 ust. 1 pkt 3 / § 15 ust. 1 pkt 3* rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia……………… w sprawie dokumentów paszportowych, trybu
postępowania w przypadku okazania w czasie kontroli granicznej dokumentu paszportowego
unieważnionego, nieważnego, zniszczonego, ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz
zgłoszenia się do kontroli granicznej osoby, która utraciła dokument paszportowy, podczas kontroli
granicznej w dniu …………………………..….został zatrzymany

……………………………………………………………………………………………………………
(rodzaj dokumentu paszportowego, seria i numer)
wydany przez ……………………………………………………………… w dniu…………………….
(nazwa organu paszportowego)
Panu/Pani……………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia)
zam………………………………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania)

Zatrzymany dokument paszportowy zostanie przesłany do organu, który go wydał.

………………………………….
(data i podpis funkcjonariusza SG)

* - niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 8

…………………….
(pieczęć organu)

ZAŚWIADCZENIE

Na podstawie § 17 pkt 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z


dnia…………………….w sprawie dokumentów paszportowych, trybu postępowania w przypadku okazania
w czasie kontroli granicznej dokumentu paszportowego unieważnionego, nieważnego, zniszczonego,
ujawnienia wad lub fałszerstw w tych dokumentach oraz zgłoszenia się do kontroli granicznej osoby, która
utraciła dokument paszportowy, zaświadcza się, że Pan / Pani

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia)
zam………………………………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu i mieszkania)
w czasie kontroli granicznej w dniu ..........................zgłosił utratę………………………………………

………………………………………………………………………wydanego przez…………………..
(rodzaj dokumentu paszportowego, seria i numer)

……………………………………………………………………………………………………………………….
(nazwa organu paszportowego)

Tożsamość zgłaszającego utratę dokumentu paszportowego ustalono na podstawie……........................


…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

………….....................................
(data i podpis funkcjonariusza SG)
UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia jest wykonaniem zmienionej delegacji ustawowej zawartej w art. 20 ust. 2
ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn.
zm.).
Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady (WE) Nr 2252/2004 z dnia 13 grudnia 2004r.
w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biometrycznych w paszportach
i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie – dane biometryczne w postaci
wizerunku twarzy muszą być zamieszczane w dokumentach paszportowych nie później niż po
upływie 18 miesięcy od określenia specyfikacji technicznej norm dotyczących zabezpieczeń i
danych biometrycznych w dokumentach paszportowych, a odciski palców nie później niż po
upływie 36 miesięcy. Rozporządzenie Rady nie ma zastosowania do paszportów, których okres
ważności nie przekracza 12 miesięcy.
Uzupełniająca specyfikacja do rozporządzenia Rady (WE) z dnia 13 grudnia 2004r.
w odniesieniu do wizerunku twarzy została określone w załączniku do Decyzji Komisji z dnia 28
lutego 2005r. ustanawiającej specyfikacje techniczne dla norm dotyczących zabezpieczeń
i danych biometrycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa
członkowskie i od dnia 28 sierpnia 2006r. w polskich paszportach zamieszczane są dane
biometryczne wizerunku twarzy.
Uzupełniająca specyfikacja do rozporządzenia Rady (WE) z dnia 13 grudnia 2004r.
w odniesieniu do odcisków palców została określona w załączniku do decyzji Komisji z dnia 28
czerwca 2006r. - K(2006)2909 i od dnia 29 czerwca 2009r. w polskich paszportach musi być
zamieszczana druga cecha biometryczna w postaci odcisków palców.
Nowe wzory polskich dokumentów paszportowych są w pełni dostosowane do wymogów Unii
Europejskiej i Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO Doc. 9303-Machine
Readable Ravel Documents). Wzory tych dokumentów zostały dostosowane do sporządzania
(personalizacji) i odczytu elektronicznego, a fotografie osób, którym te paszporty są wydawane, są
scalane z materiałem, z którego wykonana jest strona zawierająca dane osobowe W nowych
wzorach dokumentów paszportowych umieszczono teksty informacyjne w językach oficjalnych
Unii Europejskiej oraz na okładce paszportów napis ,,Unia Europejska”.
Wizerunek twarzy z fotografii jest umieszczony w paszporcie, paszporcie dyplomatycznym i
paszporcie służbowym Ministerstwa Spraw Zagranicznych jako element biometryczny pozwalający
na dodatkową identyfikacje osoby Z tego też względu konieczne jest określenie standardów dla
fotografii, które muszą ściśle spełniać wymogi określone w dokumencie ICAO 9303 Wersja V cz.
III pkt 11.00 do 11.1.7.:
- fotografia ma pokazywać twarz od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak by twarz
zajmowała 70 - 80 % fotografii,
- fotografia ma pokazywać osobę patrzącą na wprost z oczami otwartymi i nieprzesłoniętymi
włosami,
- fotografia ma pokazywac rzeczywisty kolor skóry tej osoby,
- fotografia musi pokazywac oczy wyraźnie, bez refleksów światła na szkłach okularów, szkła nie
mogą być przyciemniane, należy unikac grubych oprawek,
- oprawki nie mogą zakrywać jakiejkolwiek części oczu,
- nakrycia głowy są niedozwolone, za wyjątkiem nakryć głowy noszonych z przyczyn religijnych,
w takim przypadku owal twarzy musi być wyraźnie widoczny,
- fotografia ma pokazywać twarz w polu obiektywu wyraźnie z obu stron, nie z profilu
i nieprzechyloną,
- fotografia ma pokazywać tylko jedną osobę, patrzącą w obiektyw z naturalnym wyrazem twarzy i
musi być wykonana w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
W rozporządzeniu wprowadzono możliwość dołączenia do wniosku o wydanie dokumentu
paszportowego fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami
(w przypadku osób z wadami wzroku) lub w nakryciu głowy (w przypadku, gdy jest ono wymagane
zgodnie z zasadami wyznania osoby). Podobne rozwiązanie stosowane jest przy wydawaniu
polskich dowodów osobistych. Dla osób, które ze względów zdrowotnych (n. p. autyzm, częściowy
paraliż lub przykurcz mięśni twarzy, zmiany pourazowe twarzy) nie są w stanie sprostać pełnym
wymogom fotografii ,,biometrycznej” i osób małoletnich do ukończenia 5 roku życia wprowadzono
możliwość złożenia fotografii wykonanych w pozycji frontalnej, z otwartymi oczami
W § 3 ust. 1 projektu wymieniono podstawowe dokumenty, jakie musi złożyć osoba ubiegająca
się o wydanie paszportu. Dokumenty te niezbędne są do ustalenia tożsamości osoby, której
dokument paszportowy ma zostać wydany i jednocześnie do ustalenia danych, jakie wpisuje się do
dokumentów paszportowych. Paszporty z terminem ważności powyżej 12 miesięcy będą wydawane
po pobraniu danych biometrycznych w postaci odcisków palców, wprowadzono przepisy ustalające
podstawowe zasady pobierania linii papilarnych
i zamieszczania ich w paszportach (§ 9 i 10 projektu).
Wprowadzono możliwość ustalenia tożsamości osoby występującej o wydanie paszportu
tymczasowego za granicą poprzez pisemne potwierdzenie tożsamości przez organ paszportowy
właściwy dla miejsca pobytu stałego tej osoby.
Rozporządzenie określa tryb postępowania funkcjonariuszy Straży Granicznej w przypadku
okazania w czasie kontroli granicznej dokumentu paszportowego unieważnionego decyzją
administracyjną, zgłoszonego jako utracony, zniszczonego zawierającego wady lub sfałszowanego i
wprowadzono konieczność zatrzymania przez funkcjonariuszy Straży Granicznej tych dokumentów
paszportowych (§ 14 – 17 projektu). Po zatrzymaniu dokumentu paszportowego, w zależności od
powodów zatrzymania dokumentu, funkcjonariusz przesyła go do organu paszportowego, który
dokument wydał albo podejmuje czynności określone w przepisach Kodeksu postępowania
karnego. Osobie, której zatrzymano dokument paszportowy będzie wydawane zaświadczenie
potwierdzające ten fakt – wzory wydawanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
zaświadczeń zostaną opublikowane jako załączniki nr 6 i 7 do niniejszego rozporządzenia.
Wprowadzono obowiązek zawiadamiania ministra właściwego do spraw wewnętrznych o
niedopuszczeniu do przekroczenia granicy przez osobę posiadająca dokument paszportowy, co do
którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że dokument ten jest podrobiony lub przerobiony.
Zgodnie z art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 minister właściwy do spraw wewnętrznych jest organem
właściwym w sprawach zapewnienia książeczek dokumentów paszportowych, sporządzania
paszportów oraz sprawuje zwierzchni nadzór nad prowadzeniem spraw dotyczących paszportów i
paszportów tymczasowych. W związku z tym, powinien posiadać informację o każdej próbie
podrabiania lub przerabiania dokumentów paszportowych.
W związku z częstymi przypadkami zgłaszania się do kontroli granicznej przy wjeździe do kraju
osób, które utraciły swój dokument paszportowy podczas pobytu za granicą i fakt utraty zgłaszają
funkcjonariuszowi Straży Granicznej w § 17 wprowadzono przepis określający tryb postępowania
w takich przypadkach.
Ocena Skutków Regulacji:

1. Podmioty, na które akt oddziałuje – obywatele polscy występujący o wydanie paszportu i


paszportu tymczasowego w kraju i za granicą oraz organy paszportowe.

2. Wyniki konsultacji społecznych – nie przeprowadzono konsultacji społecznych.

3. Wpływ aktu na sektor finansów publicznych – Projekt rozporządzenia nie wprowadza nowych
wzorów dokumentów paszportowych i w związku z tym nie będą ponoszone dodatkowe koszty
związane z opracowaniem wzorów i produkcją dokumentów. Środki finansowe będą niezbędne
przy wprowadzeniu drugiej cechy biometrycznej w postaci odcisków palców, ale aktualnie nie jest
możliwe podanie kosztów tego przedsięwzięcia. Ponadto termin wejścia w życie tych przepisów
upływa dopiero w dniu 29 czerwca 2009r. i do tego czasu musza być zakończone wszystkie prace
niezbędne do wydawania paszportów zawierających druga cechę biometryczną.

4. Wpływ aktu na sytuację społeczną – brak wpływu.

5. Wpływ aktu na rynek pracy – brak wpływu.

6. Wpływ aktu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość – brak wpływu.

7. Wpływ aktu na sytuację i rozwój regionalny – brak wpływu.

Projekt przedstawionego rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

43/04/BS
PROJEKT

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW

z dnia …………2008 r.

w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów


służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych


(Dz. U. Nr 143, poz. 1027 oraz z 2008 r. Nr 32, poz. 192 i Nr ..., poz. ...) zarządza się, co
następuje:

§ 1. 1. Paszporty dyplomatyczne i paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych


przechowuje się w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, w
placówkach zagranicznych lub w urzędach obsługujących organy władzy publicznej
upoważnione przez ministra właściwego do spraw zagranicznych.
2. Upoważnienie do przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów
służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych może być wydane przez ministra właściwego do
spraw zagranicznych na wniosek złożony przez zainteresowany organ władzy publicznej.

§ 2. 1. Minister właściwy do spraw zagranicznych może w każdym czasie cofnąć


upoważnienie, o którym mowa w § 1 ust. 2.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, urząd obsługujący organ władzy publicznej
niezwłocznie zwraca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych wszystkie przechowywane w tym
urzędzie paszporty dyplomatyczne lub paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych
wraz z ich wykazem przygotowanym w formie pisemnej oraz elektronicznej.

§ 3. W przypadku likwidacji lub reorganizacji urzędu przechowującego paszporty


dyplomatyczne lub paszporty służbowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych, upoważniony organ
władzy publicznej obsługiwany przez ten urząd zwraca do Ministerstwa Spraw Zagranicznych
wszystkie przechowywane w tym urzędzie paszporty dyplomatyczne lub paszporty służbowe
Ministerstwa Spraw Zagranicznych wraz z ich wykazem przygotowanym w formie pisemnej oraz
elektronicznej.

§ 4. Organ władzy publicznej upoważniony do przechowywania paszportów


dyplomatycznych lub paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest
zobowiązany do przechowywania ich w sposób należycie zabezpieczający te dokumenty przed
dostępem osób nieuprawnionych.

§ 5. 1. Organ władzy publicznej upoważniony do przechowywania paszportów


dyplomatycznych lub paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych składa w
styczniu każdego roku ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych sprawozdanie w formie
pisemnej i elektronicznej, zawierające wykaz wszystkich przechowywanych paszportów
dyplomatycznych oraz paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych na dzień 31
grudnia roku poprzedzającego rok sporządzenia sprawozdania.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać następujące dane: imię
(imiona), nazwisko oraz stanowisko posiadacza paszportu, numer paszportu oraz datę ważności
paszportu.

§ 6. Urząd obsługujący organ władzy publicznej upoważniony do przechowywania


paszportów dyplomatycznych lub paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych
jest zobowiązany do bezzwłocznego zwrotu do Ministerstwa Spraw Zagranicznych paszportu
dyplomatycznego lub paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, wystawionego
dla osoby, która utraciła prawo do korzystania z tego dokumentu.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia.1)

Prezes Rady Ministrów

______
1)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21
lutego 2007 r. w sprawie w sprawie trybu i miejsca przechowywania paszportów
dyplomatycznych i paszportów służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz zakresu
czynności konsula w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 2009 z 2007 r.).

2
UZASADNIENIE

1. Przedkładany projekt rozporządzenia stanowi wykonanie art. 31 ust. 2 znowelizowanej


ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych ( Dz. U. Nr 143, poz. 1027 oraz
z 2008 r. Nr 32, poz. 192 i Nr , poz.).

2. Ustawą o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych i ustawy o opłacie skarbowej


nastąpiła zmiana zapisu delegacji do wydania rozporządzenia w art. 31 ust. 2 poprzez
wykreślenie wyrazów „oraz zakres czynności konsula w tych sprawach”.

3. Potrzeba wydania nowego rozporządzenia wynikała z konieczności dostosowania


przepisów rozporządzenia do pragmatyki służbowej resortu spraw zagranicznych.
Za właściwy tryb przechowywania paszportów dyplomatycznych i paszportów służbowych
Ministerstwa Spraw Zagranicznych za granicą odpowiedzialny jest kierownik placówki, co
wynika z kompetencji przypisanych kierownikom placówek zagranicznych.

4. Zakres czynności konsula w odniesieniu do paszportów dyplomatycznych oraz paszportów


służbowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w przypadku braku możliwości przyjazdu do
kraju posiadaczy tych dokumentów został określony w dodanym przepisie w art. 45 ust. 3
ustawy.

5. Przedmiot projektowanej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.

3
Ocena skutków regulacji (OSR)

1. Podmioty, na które akt oddziałuje:


Projektowane regulacje dotyczą wyłącznie resortu spraw zagranicznych, placówek
zagranicznych, oraz organów władzy publicznej upoważnionych do przechowywania
paszportów.

2. Obowiązek przeprowadzenia konsultacji społecznych:


Projekt nie podlega obowiązkowi przeprowadzenia konsultacji społecznych.

3. Wpływ aktu a sektor finansów publicznych:


Brak wpływu.

4. Wpływ aktu na rynek pracy:


Brak wpływu:

5. Wpływ aktu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie


przedsiębiorstw:
Brak wpływu.

6. Wpływ aktu na sytuację i rozwój regionalny:


Brak wpływu.

44/04/BS