You are on page 1of 3

e- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΩΝ

ΠΡΟ΢ΩΠΙΚΑ

e- ditorial
“ Μιπωσ χρειαηόμαςτε μια
επζνδυςθ ςτθν τζχνθ;”
του Περικλι Βαςιλόπουλου

Θ Γνϊςθ, θ πλζον «΢τρατθγικι Ευρϊπθ 2020»- και ενϊ


Άκλθςθ και θ γνωρίηουμε επίςθσ τισ κετικζσ επιπτϊςεισ τθσ
Σζχνθ είναι τα Άκλθςθσ και τθσ Κίνθςθσ ςτθ Δθμόςια Τγεία,
βαςικά γνωρίηουμε λίγα πράγματα για το πϊσ θ
ςυςτατικά για ςφγχρονθ τζχνθ περικυκλϊνει και πυροδοτεί
τθν καλι τισ ςφγχρονεσ κοινωνίεσ. Μερικζσ αρχικζσ
«διακυβζρνθςθ διαπιςτϊςεισ ακολουκοφν: α) θ ςφγχρονθ
του εαυτοφ» τζχνθ υπάρχει παντοφ και ζχει ρευςτά όρια β)
ςτθ ςφγχρονθ βρίςκεται ςε όςμωςθ με τθ μόδα, το design,
εποχι. Θ Γνϊςθ τθν αρχιτεκτονικι και τα ΜΜΕ,
ωσ πολφπλευρο πολλαπλαςιάηοντασ ςυνεχϊσ τισ
εργαλείο υποκατθγορίεσ τθσ. γ) Αναπτφςςεται ραγδαία
προςζγγιςθσ μζςα ςτθν αγορά διαμορφϊνοντασ ζνα
τθσ αλικειασ χρθματιςτιριο τζχνθσ και δ) παραμζνει
αναγκαία προχπόκεςθ για να είμαςτε καλοί μυςτθριωδϊσ ακακόριςτθ. Ο αρικμόσ των
εργαηόμενοι και ενεργοί πολίτεσ, θ Άκλθςθ «παραγωγϊν» τζχνθσ, δθλαδι των
ωσ υπενκφμιςθ τθσ ανάγκθσ για ςυςτθματικι καλλιτεχνϊν, ζχει αυξθκεί ςε κεαματικά
Κίνθςθ, αναγκαία προχπόκεςθ για τθν επίπεδα τα τελευταία 30 χρόνια ενϊ ζχει
αλικεια του ςϊματοσ και τθν προςταςία του διευρυνκεί εξίςου και το ποςοςτό των
από τισ βλαβερζσ τάςεισ και ανκρϊπων που τθν
εξαρτιςεισ τθσ ςφγχρονθσ ηωισ «καταναλϊνουν».
και τζλοσ θ Σζχνθ ωσ μζκεξθ Η Γνϊςθ, θ Άκλθςθ και θ
ςτο ανεξιγθτο, το ακόμθ Σζχνθ είναι τα βαςικά Ο παγκόςμιοσ ανταγωνιςμόσ
ακακόριςτο, το διακριτικά ςυςτατικά για τθν καλι των πόλεων για τθν ίδρυςθ
καινοφανζσ που αναηθτεί «διακυβζρνθςθ του εαυτοφ». μουςείων ςφγχρονθσ τζχνθσ
ρωγμζσ ςτο ςυμβατικό και αποδεικνφει τθν κελκτικι
προςκζτει ςυμπλθρωματικά τθσ δφναμθ ενϊ ο
νόθμα ςτθν ηωι μασ. Σα τρία μεςοςτακμικόσ δείκτθσ των
ςυςτατικά ζχουν αυτοδφναμθ αξία και Financial Times για τθν αγορά Σζχνθσ AMR-
χρθςιμότθτα από μόνα τουσ αλλά το πιο Modern Art 100 Index με βάςθ το 1000 (ςε
ςθμαντικό πλζον είναι θ αναςτοχαςτικι δολλάρια) το 1984 ζφταςε τα 8.000$ το 2008
οπτικι τθσ ςφνκεςισ τουσ. λίγο πριν τθν κατάρρευςθ τθσ Lehman
Brothers ενϊ ζπεςε ςτθν ςυνζχεια ςτα 5.500$
Γνωρίηουμε καλά τισ επιπτϊςεισ τθσ Γνϊςθσ και ςιμερα βρίςκεται ςτα 6.200$. Ακόμθ και
ςτθν κοινωνία-, ςε μια «κοινωνία τθσ Γνϊςθσ με τα ςθμερινά «υφεςιακά» χαρακτθριςτικά,
ςτον 21ο αιϊνα», ςτοχεφει θ πρϊθν ο μακροπρόκεςμοσ ρυκμόσ ανάπτυξθσ του
΢τρατθγικι τθσ Λιςαβόνασ τθσ Ε.Ε. που ζγινε χρθματιςτθρίου τθσ τζχνθσ βρίςκεται κάπου

© 2010 Ζνωςθ Πολιτϊν για τθν ΠΑΡΕΜΒΑ΢Η

2
e- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΩΝ
ανάμεςα ςτο 7.5- 9% ετθςίωσ. Δθλαδι ςτον ΢τθν ελλθνικι κατάςταςι μασ που πρζπει να
τομζα των αποδόςεων πολφ πάνω από τισ εφεφρουμε ζνα εκ βάκρων νζο μοντζλο
μετοχζσ, τισ ομολογίεσ, τισ τραπεηικζσ ανάπτυξθσ πρζπει να ςυνκζςουμε τα πάντα
κατακζςεισ, τα ακίνθτα και πολφ πιο πάνω
αξιοποιϊντασ και τθν εμπειρία των άλλων
από τισ επιχειρθματικζσ επενδφςεισ ςτο μζτρο
βεβαίωσ που δεν είναι κάποιοσ ιδρυτισ τθσ λαϊν ιδίωσ των ευρωπαϊκϊν που είναι και οι
Apple, τθσ Google ι τθσ Zara και του ΛΚΕΑ. κοντινότεροι ςυγγενείσ μασ.
Επενδυτισ τζχνθσ φαντάηει ςαν το ιδανικό
επάγγελμα τθσ εποχισ. Ζχεισ χρόνο, ζχεισ Επειδι όμωσ το κείμενο ζχει ωσ υπότιτλο
αποδόςεισ, κάνεισ το κζφι ςου και αν είςαι «Προςωπικά» και ςτο τεφχοσ αςχολοφμαςτε
δυναμικόσ μεν, μικρομεςαίοσ δε με τθν ςφγχρονθ τζχνθ, λίγα λόγια ακόμθ για
επιχειρθματίασ δεν ζχεισ τουσ Κινζηουσ να ςε το πικανά ιδανικό επάγγελμα του «επενδυτι
ανταγωνίηονται ςτθν τιμι και τουσ Γερμανοφσ τζχνθσ». Για ζναν μζςο εργαηόμενο ςτον
να ςε πιζηουν απίςτευτα ςτθν ποιότθτα.
«διανοοφμενο» χϊρο τθσ κοινωνίασ -όπωσ
Αυτοί είναι οι δφο λαοί που μου προξενοφν
αιςκιματα ζκπλθξθσ και εγϊ- δθλαδι ζναν
ςυμπάκειασ παρόλεσ τισ δθμοςιογράφο οπαδό
ιςτορικζσ αμαρτίεσ τουσ Σο Α2, το μικρό αυτοκίνθτο πόλθσ τθσ τθσ «ςτοχαςτικισ
που ςτθν περίπτωςθ Audi , θ καφετιζρα και το ρολόϊ ταξιδιοφ δθμοςιογραφίασ» -
των Γερμανϊν ζφταςαν τθσ Braun, ζνα τραπεηάκι και μια καρζκλα «όνειρα γλυκά» εν
ςε καταςτροφικζσ τθσ Kartel είναι μερικά από τα χριςιμα Ελλάδι δικαίωσ κα
διαςτάςεισ. Οι αντικείμενα γερμανικισ προζλευςθσ που πείτε- που δεν ζχει
τελευταίοι ζχουν με εκφράηουν όπωσ και εκατομμφρια
ςιμερα κατορκϊςει να χριματα για να είναι
άλλουσ.
παράγουν προϊόντα που επενδυτισ θ
δζνουν τθν ποιότθτα, το εναςχόλθςθ με τθν
design ακόμθ και τθν τζχνθ τθσ δθμοςιογραφία τθσ τζχνθσ παρουςιάηει με τθ
κακθμερινότθτασ με ζναν πρωτοφανι τρόπο. ςειρά τθσ μερικά μεγάλα πλεονεκτιματα. ΢ε
Μερικά από τα αντικείμενα που με ζχουν
απαλλάςςει από το γνωςτό τρίκαννο που
επθρεάςει- εξθγοφμαι, πάντα ςτο πλαίςιο
μαγκϊνει τθν ποιοτικι δθμοςιογραφία
μιασ μετρθμζνθσ «υπεφκυνθσ κατανάλωςθσ»-
εκφράηουν αυτό το νεωτερικό γερμανικό δθλαδι τουσ κυκλικά επανερχόμενουσ
πνεφμα. Σο Α2, το μικρό αυτοκίνθτο πόλθσ κομματικοτραφείσ δθμοςιογράφουσ, τουσ
τθσ Audi , θ καφετιζρα και το ρολόϊ ταξιδιοφ λαϊκιςτζσ δθμοςιογράφουσ τθσ ιδιωτικισ
τθσ Braun, ζνα τραπεηάκι και μια καρζκλα τθσ τθλεόραςθσ – με αφαίρεςθ των εξαιρζςεων
Kartel είναι μερικά από τα χριςιμα και ςτισ δφο κατθγορίεσ-και ζνα Κοινό που
αντικείμενα γερμανικισ προζλευςθσ που με
αποδιϊχνει ο,τιδιποτε απαιτεί προςπάκεια
εκφράηουν όπωσ και εκατομμφρια άλλουσ.
κατανόθςθσ.
Λατρεφω τθν γαλλικι φιλοςοφικι ςκζψθ, o
Ζχοντασ ωσ εναςχόλθςθ τθν τζχνθ γλυτϊνεισ
Michel Foucault , o Jacques Lacan, ο Claude
Lefort ξεχωρίηουν, ο Μάθσ του ’68 και θ α) τισ δφο πρϊτεσ κατθγορίεσ
Μεγάλθ Πολιτιςτικι Επανάςταςθ του δθμοςιογράφων που απεχκάνονται ό,τι
Προζδρου Μάο με χάραξαν ςτθν εφθβεία μου μυρίηει τζχνθ β) πλθςιάηεισ περιςςότερο το
αλλά νομίηω ότι οι Γερμανοί είναι πλατφ κοινό που αναηθτά και διαμζςου τθσ
αςυναγϊνιςτοι ςτθν παραγωγι εξαγϊγιμων τζχνθσ ζνα κάποιο νόθμα ηωισ. ΢τθν πορεία
προϊόντων κακθμερινισ χριςθσ. Άςε που και
μπορείσ να δϊςεισ μερικζσ ςυμβουλζσ που κα
ςτον τομζα τθσ επιςτθμονικισ ςκζψθσ ςτισ
επιςτιμεσ του ανκρϊπου- ςτθν πολεμικι τισ αξιοποιιςουν -δωρεάν- οι κυοφοροφμενοι
τεχνολογία τα εφιυραν ςχεδόν όλα επί νζοι επενδυτζσ τζχνθσ, κάνεισ καλό ςτθν
Χίτλερ- ζχουν προςφζρει ουκ ολίγα με τθ νζα κοινωνία και βοθκάσ και τουσ εν εξελίξει
΢χολι τθσ Φρανκφοφρτθσ. Jürgen Habermas, νζουσ, ελπιδοφόρουσ καλλιτζχνεσ. Μςωσ να
Axel Honeth αλλά και Ulrich Beck. Αν τα ιταν μάλιςτα καλφτερο να εγκαταλείψεισ τθν
παραπάνω ςασ φαίνονται αςφνδετα, δεν δθμοςιογραφία και να γίνεισ παραγωγόσ
είναι.
τζχνθσ, δθλαδι καλλιτζχνθσ. Άλλωςτε πριν να

© 2010 Ζνωςθ Πολιτϊν για τθν ΠΑΡΕΜΒΑ΢Η

3
e- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΣΩΝ
γίνω δθμοςιογράφοσ ικελα να γίνω διαπερνά οριηόντια μεγάλα τμιματα τθσ
ςκθνοκζτθσ του cinema d’ auteur ςτθ Γαλλία. ελλθνικισ κοινωνίασ. Ασ ελπίςουμε ότι δεν κα
είναι μια προςωρινι άνκθςθ μεμονωμζνων
Δυςτυχϊσ, εν μζρει αςτειεφομαι με όλα τα «νθςίδων καινοτομίασ» που κα ςβιςουν
παραπάνω αςκϊντασ τον παιδγνιϊδθ λόγο με χωρίσ αφρα με τον καιρό.
όργανο τθν διπλι ειρωνεία τθσ
πραγματικότθτασ. Επενδυτισ τζχνθσ είναι ζνα Εμείσ, ωσ ΠΑΡΕΜΒΑ΢Θ, κζλουμε να
ριψοκίνδυνο επάγγελμα με πολλαπλζσ ςπρϊξουμε ελαφρά αυτζσ τισ αναλαμπζσ
απαιτιςεισ και πολλά χριματα προοριςμζνο ϊςτε να πυροδοτιςουν ζνα κφμα καινοτομίασ
για λίγουσ. Θ επζνδυςθ ςτθν τζχνθ γενικά παντοφ. Μζχρι να ςυμβεί κάτι τζτοιο Ζχουμε
είναι υπερβολικά μακροπρόκεςμθ και απαιτεί τθν μοναδικι τφχθ να ζχουμε ςτισ πόλεισ μασ
γνϊςθ και ςπάνιο ζνςτικτο. Επιπλζον θ αγορά άφκονα «υπαίκρια μουςεία» τζχνθσ και
τζχνθσ είναι ακόμθ υπανάπτυκτθ ςτθν χϊρα κάποια νεϊτερα που δεν είναι κακόλου
μασ για να γίνεισ δθμοςιογράφοσ τζχνθσ αμελθτζα. Ασ πάρουμε τα παιδιά μασ, τουσ
απαιτείται ζνα ξεχωριςτό πάκοσ και πολλά φίλουσ μασ, τθν παρζα μασ και να αλλάξουμε
χρόνια ειδικευμζνθσ εναςχόλθςθσ, άςε ου αβ μαηί τουσ τθν οπτικι τθσ κακθμερινότθτάσ
είςαι κιαςϊτθσ τθσ «Δθμοςιογραφίασ του μασ. Ασ δθμιουργιςουμε χιλιάδεσ μικρά
΢τοχαςμοφ» ζχεισ ιδθ επενδφςει τουλάχιςτον εργαςτιρια καινοτομίασ. Τπάρχουν τόςα
δφο δεκαετίεσ που δεν μπορείσ εφκολα να πολλά που μποροφμε να κάνουμε… Σο
ξεφορτωκείσ. Σζλοσ, για να γίνεισ κράτοσ, θ πολιτεία κάποια ςτιγμι κα
πραγματικόσ καλλιτζχνθσ αναγκαςτεί να αλλάξει…
πρζπει να ζχεισ μια
«μυςτιρια εκκζνωςθ» εν Ασ αξιοποιιςουμε τθν τζχνθ για μια Και επειδι θ τζχνθ ςτθν
είδει εμμονισ και μεγάλθ καλφτερθ «διακυβζρνθςθ του εαυτοφ πόλθ απαλφνει τθ ηωι
μασ»... Ασ πάρουμε τα παιδιά μασ, μασ μθν ξεχνάτε ότι ςτισ
ανκεκτικότθτα ςτθν
τουσ φίλουσ μασ, τθν παρζα μασ και δφο μεγάλεσ πόλεισ μασ
μοναξιά απζναντι ςτο να αλλάξουμε μαηί τουσ τθν οπτικι τθσ
τελάρο, το υλικό, το ζχουν εκλεγεί ο Γιϊργοσ
κακθμερινότθτάσ μασ. Ασ
χαρτί, τθν εικόνα. Ο δθμιουργιςουμε χιλιάδεσ μικρά Καμίνθσ και ο Γιάννθσ
Philip Roth ζλεγε εργαςτιρια καινοτομίασ. Μπουτάρθσ –που εκτόσ
πρόςφατα ςτο «Ζψιλον» των άλλων είναι και οι
ότι το να είςαι ςυγγραφζασ είναι κατά τθν δφο ιδρυτικά μζλθ τθσ Ζνωςθσ- αλλά και
γνϊμθ του ζνα από τα τζςςερα πιο δφςκολα αρκετοί Δθμοτικοί ΢φμβουλοι ζχουν ιδζεσ και
επαγγζλματα ςτον κόςμο. διάκεςθ. Ασ τουσ βοθκιςουμε να πετφχουν
αναπτφςςοντασ μαηί τουσ τισ δικζσ μασ
Σι μζνει; Αυτό που μζνει προςπακοφμε να το πρωτοβουλίεσ. Επικοινωνιςτε μαηί μασ αν
ανιχνεφςουμε ςε αυτό το αφιζρωμα του e- ζχετε ιδζεσ ι δράςεισ –κυρίωσ τισ δεφτερεσ-
Κοινωνία Πολιτϊν. Για τον ςφγχρονο ενεργό γιατί το επόμενο e-Κοινωνία Πολιτϊν κα ζχει
πολίτθ με κοινωνικι ςυνείδθςθ -αυτό ωσ κζμα «Πόλεισ όπωσ Πολίτεσ». Πϊσ
προωκοφμε ςτθν Ζνωςθ Πολιτϊν για τθν μποροφμε να αλλάξουμε τθν ηωι μασ και τθν
ΠΑΡΕΜΒΑ΢Θ από τθν ίδρυςι μασ το 1995- θ πολιτικι μζςα από τθν αλλαγι ςτισ πόλεισ; Να
τζχνθ πρζπει να είναι βαςικό ςυςτατικό τθσ ποιο είναι το ηθτοφμενο που είναι δίπλα μασ
ηωισ του. Για τθν κοινωνία εξίςου. Σο νζο αλλά ςυχνά δεν το βλζπουμε. Με αυτι τθν
αναπτυξιακό μοντζλο τθσ ελλθνικισ ζννοια λοιπόν χρειαηόμαςτε απολφτωσ και
κοινωνίασ αν είναι να βγει από τθν κρίςθ επειγόντωσ και μία επζνδυςθ ςτθν τζχνθ. Οι
εκτόσ από «πράςινο» και «βιϊςιμο» πρζπει αποδόςεισ μπορεί να είναι πάνω από κάκε
να ζχει χϊρο για τθν ανάπτυξθ τθσ τζχνθσ και προςδοκία.
του πολιτιςμοφ παντοφ. Και ευτυχϊσ παρόλθ
τθν κρίςθ υπάρχουν ςθμάδια για τθν μαηικι *Ο Περικλισ Βαςιλόπουλοσ είναι
Δθμοςιογράφοσ - Αντιπρόεδροσ τθσ Ζνωςθσ
άνκθςθ τθσ τζχνθσ με όλεσ τισ μορφζσ τθσ που
Πολιτϊν για τθν ΠAΡΕΜΒΑ΢Η.

© 2010 Ζνωςθ Πολιτϊν για τθν ΠΑΡΕΜΒΑ΢Η