You are on page 1of 15

Tartalomjegyzék

Bevezetõ az új, átdolgozott kiadáshoz . . . . . . . . . . . . . . . . 11

ELSÕ FEJEZET
Egy jobb utat keresve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

MÁSODIK FEJEZET
A válaszok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

HARMADIK FEJEZET
Hogyan érjünk el pozitív és tartós változást? . . . . . . . . . . . . 33

NEGYEDIK FEJEZET
Új felfedezések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

ÖTÖDIK FEJEZET
A megtanult hit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

HATODIK FEJEZET
A fal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

HETEDIK FEJEZET
Amit kaptunk, továbbadjuk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

NYOLCADIK FEJEZET
Az önmenedzsment építõkockái . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
KILENCEDIK FEJEZET
Az önbeszéd öt szintje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

TIZEDIK FEJEZET
A pozitív gondolkodás újszerû megközelítésmódja . . . . . . . 97

TIZENEGYEDIK FEJEZET
Az önbeszéd és a motiváció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

TIZENKETTEDIK FEJEZET
Se nem hipnózis, se nem szubliminális
programozás. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117

TIZENHARMADIK FEJEZET
Ami nem egyszerû, nem mûködik. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

TIZENNEGYEDIK FEJEZET
Az új módszer bemutatása . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

TIZENÖTÖDIK FEJEZET
Fogjunk bele! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

TIZENHATODIK FEJEZET
Mindegy, mire van szükséged, mindegy,
milyen helyzetben vagy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

TIZENHETEDIK FEJEZET
Változtassunk szokásainkon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

TIZENNYOLCADIK FEJEZET
Írjuk át a beállítódásainkat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

TIZENKILENCEDIK FEJEZET
A problémák megoldása és a célok megvalósítása . . . . . . . 201

HUSZADIK FEJEZET
Önmotiválás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218
HUSZONEGYEDIK FEJEZET
Szituációs önbeszéd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

HUSZONKETTEDIK FEJEZET
Az elsõ lépések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

HUSZONHARMADIK FEJEZET
Hogyan gyõzzük le a pangást? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

HUSZONNEGYEDIK FEJEZET
Változni vagy nem változni. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267
HARMADIK FEJEZET

Hogyan érjünk el pozitív és


tartós változást?

Íme a sikerre vonatkozó szabályok rövid összefoglalása, azok-


nak a tanácsoknak és életvezetési szabályoknak a listája,
melyeket az évek során adtak át nekünk. Mindegyikük arra
hivatott, hogy a segítségével pozitív változásokat tudj
elõidézni az életedben.
A tudomásunkra jutott tehát, hogy ha sikeressé szeretnél
válni, a következõkre kell ügyelned:

Higgy magadban
Állíts fel magadnak egyértelmû prioritásokat
Vállalj felelõsséget önmagadért
Legyél saját életed kovácsa
Végezz napi meditációt
Legyél figyelmes
Összpontosíts arra, amit akarsz
Vonzd magadhoz, amire vágysz
Tanuld meg vizualizálni a céljaidat
Ne hagyd, hogy bármikor is mások irányítsák a sorsodat
Légy kreatív
Merj nagyot álmodni
Uralkodj a stressz fölött
Légy rámenõs és határozott
Gondolkodj pozitívan
Te jelöld ki a saját utadat
34 VÁLTOZTASD MEG GONDOLATAIDAT

Tûzz ki konkrét célokat, és rendszeresen ellenõrizd, hol tar-


tasz
Szánj idõt mindennap elméd pallérozására
Vizsgáld felül elért eredményeidet, és szükség esetén módo-
síts a stratégiádon
Legyél toleráns
Minden tettedet szeretet hassa át
Ne gyûlölködj
Légy bátor
Légy tudatában annak, hogy mindannak, amit az életrõl
gondolunk, a nagy része merõ illúzió
Légy õszinte
Dolgozz keményen
Higgy abban, hogy a pénz jó dolog, és megillet téged
Hittel tevékenykedj
Ha csinálsz valamit, tedd örömmel
Légy erõs
Mutasd ki érzelmeidet
Oszd be jól az idõdet
Öltözködj megfelelõen
Tanuld meg a módját, hogyan add el magad
Tarts szüneteket
Higgy a magasabb rendû énben
Táplálkozz helyesen
Fontold meg a lépéseidet
Azok társaságát keresd, akik helyeslik terveidet
Nyújts segítõ kezet másoknak
Legyél motivált
Legyél optimista
Bízz másokban, és legyél megbízható
Légy tudában annak, hogy a siker többet jelent a pénznél
Legyél kedves
Lásd az erdõt, ne csak a fát
Figyelj a részletekre
HOGYAN ÉRJÜNK EL POZITÍV ÉS TARTÓS VÁLTOZÁST? 35

Tarts rendet magad körül


Ne halogass
Tartsd kezedben a gyeplõt
Legyél fitt
A problémákra lehetõségekként tekints
Mindent sajátíts el, ami a munkáddal kapcsolatos
Ne félj a sikertõl
Legyél nagylelkû másokkal
Higgy Istenben
Törekedj többre, mint amennyire alkalmasnak érzed magad
Határozd meg hatóköröd tartományát
Ne habozz, cselekedj
Soha ne add fel

Az önfejlesztõ irodalom tanításait összegzõ lista alapján azt


gondolhatnánk, gyakorlatilag mindent megkaptunk már, ami
a siker nyitja. Ha betartod ezeket a törvényeket, pozitív válto-
zásokra leszel képes, ennek köszönhetõen pedig siker vár rád.
Az agy neuroplaszticitásáról szerzett új ismeretek fényében
azonban már tudjuk, hogy e törvények csak akkor mûködnek,
illetve e változások csak akkor válnak tartóssá, ha a következõ
három alapvetõ feltételnek köszönhetõen az említett eszmék
a lényed maradandó alkotórészeivé válnak:

1. Ahhoz, hogy mûködni kezdjen és a továbbiakban is


mûködni tudjon, az új eszmének (vagy üzenetnek) fizi-
kailag is be kell épülnie az agyadba. Ha az új üzenet vagy
iránymutatás nem épül be agyad idegsejtjeinek háló-
zatába, a legtökéletesebb eszmék is csupán átmenetileg
fognak mûködni.
2. A tartós, pozitív mentális változás második feltétele az,
hogy meg is értsd a program agyadba épülésének folya-
matát, valamint azt, hogy neked magadnak mi a szereped
ebben a folyamatban. Ha tudatában vagy annak, hogy az
36 VÁLTOZTASD MEG GONDOLATAIDAT

agyadat hogyan lehet programozni, te magad válsz az


életedben bekövetkezõ és maradandó változások köz-
vetlen irányítójává.
3. Végül a személyes pozitív változások – amelyek egyéb-
ként mindig a tudatunk megváltozásával kezdõdnek
– harmadik elõfeltétele az, hogy szóról szóra meg kell
fogalmaznod az új fejlõdési irány parancsszavait, azaz egy
teljesen új programnak a szövegét a tudatos és a tudatalatti
éned számára egyaránt. Ez egyúttal egy új „programozási
parancsszavakból” álló, meghatározott módon megal-
kotott szókészletet is megkövetel, amellyel bárki bármi-
kor felül tudja írni régi, negatív programját egy pozitív,
produktív irányba ható új programmal.

Az egyetlen megoldás, melynek során mindhárom alap-


feltétel teljesül, s amely tartós változást tud létrehozni az
agyban, nem más, mint az ÖNBESZÉD.

Gondolj bele egy pillanatra, hogy mi az, amit el szeretnél


érni vagy meg szeretnél valósítani az életben, vagy mondjuk
milyen apró dolgokon szeretnél most azonnal változtatni.
Lehet, hogy nagyobb keresetre vágysz, jobb családi életre,
a tudásod gyarapítására, jobb iskolai eredményekre, hatéko-
nyabb munkavégzésre – bármire.
Bármilyen eszközt is választasz a változtatáshoz, ha elõször
nem változtatod meg a régi programozásodat és az évek alatt
kiformálódott beállítódásodat, amely eddig is mintegy oda-
láncolt a régi szokásaidhoz, nagy valószínûséggel ezúttal sem
fog mûködni, s nem hozza meg a kívánt eredményt – vagy
pedig nem hoz tartós változást.
A személyes fejlõdést szolgáló gondolatrendszerek és kon-
cepcióik bármelyikének segítségét is veszed igénybe, éppen
az önbeszéd gyakorlata az az összetevõ – tehát az, hogy fo-
lyamatosan egy új és jóval sikeresebb önképet táplálsz be
HOGYAN ÉRJÜNK EL POZITÍV ÉS TARTÓS VÁLTOZÁST? 37

magadról az agyadba –, amely az agyad programozásáért és


a jövõd megváltoztatásáért felelõs. Ám ne feledd, hogy mi-
közben ezt teszed, rendkívül fontos az, hogy a megfelelõ ön-
beszéddel programozd magad.
Akármit viszel is be az agyadba, bármilyen módon is történjék
ez, ugyanaz fog kint is manifesztálódni számodra – bármilyen
módon is történjék ez.
NEGYEDIK FEJEZET

Új felfedezések

A z utóbbi néhány év során az agykutatók rájöttek, hogy az


emberi agyra vonatkozó korábbi feltételezésünk, misze-
rint az agy egy személyi számítógéphez hasonló módon mû-
ködik – igaz. Természetesen ez nem ennyire egyszerû, már
csak azért sem, mert bizonyos tulajdonságait tekintve az agy
sokszorosan nagyobb teljesítményre képes, mint a valaha
megalkotott legnagyobb kapacitású számítógépek. Ugyan
a kifejlett emberi agy súlya átalagosan csupán 1,6 kiló, és
inkább hasonlít egy szürke karfiolra, mintsem egy asztali szá-
mítógépre, néhány fontos aspektus tekintetében rendkívül
hasonlóan mûködik, mint az ember alkotta – éppen az agy
mûködésének mintájára létrehozott – számítógépek.
Hétköznapi nyelven szólva egy átlagos számítógép leg-
alapvetõbb részei a monitor, a billentyûzet (vagy érintõké-
pernyõ), a szoftver (az operációs rendszer, a programok) és
a hardver (a gépház és a benne lévõ alkatrészek). Mi is hasonló
alkotóelemekbõl állunk. A mi esetünkben a képernyõ a külsõ
megjelenésünknek és a cselekedeteinknek feleltethetõ meg,
vagyis mindannak, amit megjelenítünk a körülöttünk lévõ
világ számára. A billentyûzetünk, vagyis a beviteli egységünk
az öt érzékszervünk. Bármit is hallunk, látunk, ízlelünk, érin-
tünk vagy szagolunk – beleértve mindazt, amit önmagunknak
mondunk –, az öt érzékszervünk által közvetített bemeneti in-
formáció az agyunk számára. A számítógép bizonyos egységei
40 VÁLTOZTASD MEG GONDOLATAIDAT

információkat mentenek el és tárolnak. Agyunkban a tároló-


egység a tudatalatti. Az ismétlõdõ üzeneteket, az újra meg újra
bennünket érõ információkat elmentjük, s azok bevésõdnek
az elménk tudat alatti régiójába.
Ha tisztában vagy a számítógép mûködésével, e leegyszerû-
sített analógia is nyilvánvaló és könnyen érthetõ a számodra.
Nem is fontos a számítógép mûködésének behatóbb ismerete,
csupán az, hogy tudatosítsd magadban: bármilyen program
is kerül bele a saját személyes, „mentális” számítógépedbe, az
maradandó programként ott is marad. Más szóval bármilyen
programozás is került beléd a mai napig, az ugyanolyan nagy
jelentõségû és tartós, mint minden olyan program, melyet
a legnagyobb teljesítményû ember alkotta számítógépekbe
tápláltak be.

AZ IRÁNYÍTÓKÖZPONT
Egyszerûsítsük most le ezt az összetett folyamatot, vagyis azt,
hogy miként és miért van ránk ilyen nagy hatással az emberi
agy programozása, s vessünk egy gyors, képzeletbeli pillantást
az agy központi irányító egységére. Az agynak ez a területe
az, ahová a parancsok befutnak, s ahonnan az összes utasí-
tás elindul – az agynak az a része ez, ahonnan a jó hangu-
latunk, a kemény munkához szükséges ösztönzõ erõ vagy
a kötelességtudatunk származik, illetve, amennyiben nincs
túl jól karbantartva, ez az a hely, ahonnan a visszahúzó erõk,
a tetteink kimenetelétõl való félelmeink vagy akár a teljes
cselekvésképtelenségünk ered.
Képzeld el, amint az agy irányítóközpontjában állsz, egy
fallal szemben, melyet teljesen beborít – az otthonunkból is
jól ismert lámpakapcsolókhoz hasonló – sok tízezer kapcso-
ló. A kapcsolók egy része felel hangulatunk alakulásáért. Egy
másik része egészségi állapotunkat irányítja, egy újabb kap-
ÚJ FELFEDEZÉSEK 41

csolósor az érzelmeinket, egy másik a tervezési funkcióinkat,


megint egy másik pedig a reményeinket és az álmainkat. Az-
tán egy újabb kapcsolótábla következik, amely a viselkedése-
dért felel, illetve azért, ahogyan mozogsz, ülsz, állsz, sétálsz,
ahogyan nézel, beszélsz, vagy ahogyan a téged érõ hatásokra
reagálsz és válaszolsz. Mindent, ami csak velünk kapcsolatos,
az emlékezetünket, az ítéletalkotásunkat, a beállítódásainkat,
a félelmeinket, a kreativitásunkat, az érvelésmódunkat, az
egész szellemiségünket ezek a kapcsolók irányítják, melyek
mentális vezérlõtermünkben helyezkednek el végeláthatatlan
sorokban.
Bármilyen parancs is érkezik ebbe a vezérlõterembe, az egy
ennek megfelelõ utasítássorozatot küld az illetékes kapcsoló-
táblának. A másodperc töredéke alatt a kapcsolók egy része
kikapcsol vagy bekapcsol.
Az agyon belül egy több milliárd neuronból és elektroké-
miai kapcsolókból – ún. neurotranszmitterekbõl – álló hálózat
az agy minden egyes zugába üzeneteket, táviratokat közvetít
a feladatra hivatott kapcsolótábla használata révén, amely
kapcsolóink egy részét be-, más részét pedig kikapcsolja.
Az agy végtelenül parányi kémiai receptorközpontjai ad-
nak választ mindazokra a szinte észrevehetetlen elektroké-
miai jelzésekre, amelyek alig mérhetõ, mégis rendkívül nagy
hatásfokú vegyületeket szállítanak az agyunkba, a központi
idegrendszerünkbe és a testünk különbözõ pontjaira, melyek
aztán a cselekedeteinket irányítják és befolyásolják.
Agyunk felelõssége az, hogy megfelelõen gondoskodjon
rólunk. Ennek érdekében folyamatosan figyelemmel kíséri
a szükségleteinket, s utasításokat ad testünk különbözõ egysé-
geinek, hogy hajtsák végre a szükséges mûveleteket. Az agy au-
tomatikusan válaszol minden olyan tudattalan – elektromos,
kémiai, mentális és fizikai – parancsra, amelyek elsõdleges
feladata az, hogy életben tartsanak bennünket.
42 VÁLTOZTASD MEG GONDOLATAIDAT

BIOKÉMIAI ÉS ELEKTROMOS IMPULZUSOK,


AZAZ A GONDOLATOK
Az emberi viselkedés megértésében az hozta el végül hosszú
évek után az igazi tudományos áttörést, amikor az emberi
agyat egy számítógéphez kezdték hasonlítani. Ez az áttörés
akkor következett be, amikor közvetlen kapcsolatot fedeztek
fel gondolataink, illetve agyunk idegpályáinak és -hálózatának
fizikailag megjelenõ mintázatai között.
Kiderült, hogy az emberi agy erõsebben reagál bizonyos
típusú parancsokra, azokra a kulcsfontosságú elektromos im-
pulzusokra, amelyek az imént említett kapcsolók ki- és be-
kapcsolásáért is felelõsek. Ezek az elektromos impulzusok és
speciális mentális parancsok, melyek irányítanak és uralnak
bennünket, s amelyek agyunk idegpályáinak hálózatrendsze-
rét is kialakítják: a gondolatok.
Minden egyes gondolat, ami megfordul a fejünkben, min-
den egyes tudatos vagy tudat alatti gondolat, amit önmagunk-
hoz intézünk, elektromos impulzusokká alakul át az agyunk-
ban, melyek aztán agyunk irányítóközpontjait arra utasítják,
hogy elektromos és kémiai úton befolyásolják és irányítsák
minden egyes mozdulatunkat, érzésünket és tettünket életünk
minden egyes pillanatában.
Akármilyen „gondolatokkal” is programoztad be vagy
hagytad mások által beprogramozódni az agyadat, azok min-
denre kihatnak, s mindent irányítanak és uralnak, ami veled
kapcsolatos.
Attól a naptól fogva, hogy a világra jöttünk, elképesztõ
mennyiségû programozást kaptunk. Sok-sok milliónyi üze-
net áradt már belénk az életünk során. Programozásunk egy
része nyilvánvaló, a nagy részérõl azonban azt sem tudjuk,
hogy létezik.
A nyilvánvaló programok közé sorolhatók azok az utasí-
tások, kérdések és állítások, amelyeket közvetlenül nekünk
ÚJ FELFEDEZÉSEK 43

intéztek. Amikor még fiatalok voltunk, a szüleink, a tanáraink


és a többi felnõtt megmondta nekünk, hogy mit szabad és
mit nem. Megmondták, miben vagyunk jók, s miben nem
vagyunk azok. Megmondták, hogyan nézünk ki. Megmond-
ták, mire számítsunk, miben higgyünk, hogyan viselkedjünk,
mit tegyünk és mit ne tegyünk.
Mivel emberi életutunkat kisgyermekként kezdtük, s telje-
sen másoktól függtünk, elengedhetetlen volt a túlélésünkhöz,
hogy meghallgassunk és elhiggyünk mindent, amit mások
mondanak. Beletanulunk hát abba, hogy elfogadjuk, amit
mondanak nekünk. Idõvel aztán, a folyamatos ismétlésnek
köszönhetõen, mindez belénk is ivódik, a programunkká vá-
lik, s végül beletanulunk abba is, hogy el is higgyük azt.