You are on page 1of 12

Paduaan.

vs
nummer 2
december 2010
humedia.nl/ProFile/Paduaan

piM CoRNEliS
SCHONK PONS
CHECkliST CHECkliST
Facebook Vimeo Twitter
Twitter Yammer Wie twittert, doet ertoe. Althans, zo lijkt het soms. In hoeverre Flickr
Hyves LinkedIn vinden alle web 2.0-toepassingen hun weg op de FCJ? Om warm te LinkedIn
YouTube Flickr draaien een kleine ‘battle’ tussen Pim Schonk (Communicatie) en
Skype Cornelis Pons (Journalistiek), op pagina 5 de stand van zaken.
door irene van eerden en merliJn enSinG

opSTART
Pionierde vorige eeuw al op het digitale Vijf jaar geleden besloot hij zichzelf ook online
vlak. Hij creëerde vijftien jaar geleden dienstbaar op te stellen voor zijn studenten.
een eigen leeromgeving in Windows Luisteren en communiceren via het web. Met
95 en maakte de opkomst van web andere woorden: social media als verlengstuk
2.0 en social media bewust mee. van zijn lesgroepen.

2.0 UNiQUE SElliNG poiNT


Schonk combineert graag onder- Zet Twitter in tijdens zijn lesgroepen.
wijs en social media. Verbindt Studenten moeten nieuws zo goed
social media aan weblectures en mogelijk samenvatten in 140
beheert op LinkedIn de alumni- tekens. Denken in headlines,
groep van Digitale Communicatie. noemt Pons het.

GEBRUik
Wil zijn privéleven niet vastleg- Kan het apparaat prima
gen op het net, houdt het uitzetten. Maar als hij
puur zakelijk. De familie de school inloopt, is
klaagt wel eens dat hij hij online. Net als zijn
daar te lang mee bezig studenten, die tot in den
is, maar hij logt wel uit treuren twitteren. Zelfs in
voor het avondeten. Stef’s, tijdens gesprekken.
Vindt Pons not done.

ANEkDoTE
Een student, fanatiek Twitteraar, Pons las op Twitter dat een
had al maanden bonje met student bij RTL Nieuws een
een bedrijf. Toen twitterde hij: primeur te pakken had. Zette
‘Hoeveel volgers moet ik hebben daarop zijn tv aan en zag de
om serieus genomen te worden?’ Het betreffende student in beeld.
probleem was binnen een halve dag Achtte de meerwaarde van
opgelost. twitter zodoende bewezen.

CoNClUSiE

. .
Beide heren brengen het er keurig vanaf.
Ze zien in social media een toevoeging op het onderwijs en privé blijft privé.
Goede zaak @Pim_S en @cornelispons. #opnaarpagina5
Foto’S: mariette tWilt

FCj HET GESpREk REpo


nakijkwerk om tanja Fraai van de Wereld- bij nataraj dans
van te huilen omroep over ‘zwart’ en je gewoon op
‘wit’ in hilversum je blote voeten
pagina 2 pagina 6 pagina 9

Paduaan december.indd 1 11/30/10 1:32 PM


2 FCj

MINIREPO .
Piep-piep-piep... liSANNE VAN SADElHoFF

Ga je gang. Het zijn de vaste woorden ling’ moeten kiezen tussen de kroket of Af en toe gaat Wil even staan. Voor de
van de kassamedewerksters in de kan- de kaassouflé. afwisseling. “Maar lang sta ik niet, hoor.
tine, Susan en Wil. Ze herhalen het keer Wil doet dit werk nu bijna 25 jaar – Ik zit op een stoel met wieltjes. Als er
op keer, bij iedereen die langskomt om over twee jaar gaat ze met pensioen. Ze dan niemand bij de tweede kassa staat,
voedsel te kopen. Vervolgens klinkt een heeft op veel verschillende hogescho- rol ik zo heen en weer.” De studenten
piep, dan wordt het pinpasje in het au- len gewerkt, en nu werkt ze sinds een hoeven bijna niet op Wil te wachten.
tomaatje gestoken en dan klinken – als maandje op de FCJ. “Het is leuk om Een blond meisje dat wil afreke-
het goed is – drie snelle piepjes achter met jongeren om te gaan”, vindt ze. “En nen kletst met haar vriendin die naast
elkaar. Er is betaald. Volgende. Ga je ik moet zeggen: ze eten gezond. Ik heb haar staat en stopt het pasje erin. Dan
gang. het idee dat studenten wel een beetje giechelt ze, schudt snel haar hoofd en
Tussen half een en half twee, in de op hun eetpatroon letten.” Terwijl ze haalt het pasje er weer uit. Het was haar
pauzes, is er een grote piek. De twee dat zegt, komt er nou nét iemand aanlo- schoolpasje waar ze mee probeerde af te
rijen staan er tot aan de muur en stu- pen met een kartonnen bordje met een rekenen. Ze herstelt haar fout en wacht
denten die aansluiten kijken vertwijfeld kroket, twee witte broodjes, een kip- op het piepje. Wil knikt. Ga je gang.
en bijten op hun lip: de linker of de corn en een zakje chips. Wil haalt haar
rechter rij? Net zoals ze bij de ‘vetafde- schouders op. Ga je gang. Lisanne

TipS
door marleen hooGendoorn & eva Slierendrecht In de categorie ‘onbegrijpelijk’:

De hele k
Verbazingwekkende undercoververhalen
T ijdens het lezen van ‘Heerlijke nieuwe wereld’ van Gün-
ther Wallraff valt je mond regelmatig open van verbazing.
Na het verschijnen van ‘Ik (Ali)’ in 1985 staat de naam van
de auteur haast in het woordenboek vermeld onder ‘under-
coverjournalistiek’. Hij flikt zijn kunstje nogmaals in ‘Heer-
lijke nieuwe wereld’ en kruipt deze keer in de huid van een Docenten die de hele klas be-
callcentermedewerker, fabrieksmedewerker, zwerver en een oordelen met hetzelfde cijfer,
Surinamer. Vooral de harde realiteit waar hij als zwarte te- in werkgroepen alleen stof
genaan loopt, lijkt uit een andere eeuw te komen. Wallraff onderwijzen die niet terugkomt
is er wederom in geslaagd om een vermomde vinger op de
zere plek te leggen. in het tentamen of simpelweg
geen feedback geven. Het zijn
€ 19,95 - UITGEVER AMBON - ISBN 9789026322624
zomaar wat ergernissen van de
Twijfel over alledaagse dingen slaat toe doorsnee Journalistiekstudent,
blijkt uit onderzoek van de
S omething Unknown is een wetenschappelijke tocht langs
bovennatuurlijke ervaringen: gedachtelezen, helder- Daar zakt
Opleidingscommissie van die
opleiding. Het management-
mijn broek
ziendheid, spirituele healing. Renée Scheltema interviewde
team neemt per direct maat-
van af
wereldwijd experts. De film laat je twijfelen aan alledaagse
dingen. Een dier ‘voelt’ wanneer hun baas thuiskomt. Te- regelen tegen deze ingebakken
lepathie? Of toch simpelweg herkenning van het autoge- gewoontes.
ronk? Naarmate de film vordert geloof je steeds meer in door merliJn enSinG
het paranormale, hoewel het er soms toch lachwekkend De Opleidingscommissie ondervroeg
uitziet. Hoe dan ook, deze film is een mooie opsomming klassenvertegenwoordigers van het
van experimenten en bewijzen die je het idee geven dat er eerste en tweede jaar van de opleiding.
inderdaad meer is dan dat wat wij via onze vijf zintuigen waarnemen. Insteek van de rondvraag was om een
beeld te krijgen van welke docenten
het niet zo nauw nemen met toetsing
Dat mag d
us
en beoordeling. Het onderzoek houdt
FCj TWEETS de docenten een spiegel voor. In de uit-
bes t wat komsten worden docenten met naam
entho usias
ter!
en toenaam genoemd, inclusief hun
‘gebreken’.
Enkele voorbeelden. Er worden
@AURoRApETERS Skypen met nenkort is er een HU personeels-
grote verschillen geconstateerd tussen
stagebegeleider @stefbiemans feestje mét karaokeset! #lachen
de (eind)beoordelingen van docenten
in Nicaragua. ondanks storing in @SANNEHillE pfff jojanneke, die hetzelfde vak geven. Verder is de
verbinding: leuke kennismaking! wat ben je lelijk van dichtbij. onverschillige manier van lesgeven bij
@MARlEEN_H ik ben zo bezig Normaal niet belangrijk natu- sommige docenten een doorn in het
met de redactie Tijdschrift dat urlijk, maar bij #powned gaat het oog van menig student. Ook behandelt
ik johan Derksen er net serieus natuurlijk niet om de inhoud de ene docent meer tentamenstof dan
van verdacht de ViVA te besprek- @jUliENB140 kantine in FCj de ander, waardoor studenten die les
en in plaats van de FiFA serveert vruchtensap na uiterste krijgen van de docent die het tentamen
@CASpERMEijER Hehe vet, bin- houdbaarheidsdatum.

Paduaan december.indd 2 11/30/10 1:32 PM


Paduaan
december 2010
FCj 3


STElliNG Keuzegids vindt
CM slechtste in
“€25,- voor vergeten collegepas is overdreven” haar soort ...
Communicatiemanagement (CM) is
de slechtste communicatieopleiding
“Ik kan me wel een beetje vin- “Wij zijn maar arme studenten, “Het is overdreven. Ik snap so- van Nederland. Dat stelt de Keuzegids,
den in de boete. Je moet je pas we hebben helemaal geen €25,- wieso niet dat je je collegepas waarin alle hbo-opleidingen worden
nu eenmaal meenemen bij ten- over voor een dagpas! Dat je je bij tentamens moet laten zien. vergeleken en beoordeeld. Van de acht-
tamens. Maar als je hem kwijt- pas moet laten zien is oké, maar Denken ze echt dat je iemand tien onderzochte opleidingen, scoort
raakt, is €25,- voor een nieuwe waar is het voor nodig om €25,- anders je tentamen laat ma- CM met een 4,0 het laagst. Hoewel de
pas wel erg veel geld.” te betalen?” ken?!” opleiding de grootste instroom heeft, is
de Keuzegids niet te spreken over het
aantal contacturen, het programma en
de faciliteiten. Volgens de Keuzegids
zijn vooral de (digitale) werkplekken
EMilY jENNY RiANNE zeer slecht. Op moment van schrijven
1e jaars 1e jaars 2e jaars maakt de faculteitsdirectie ‘een analyse
BC iCM joURNAliSTiEk van de gegevens’. In een eerste reactie
laat zij weten verbaasd te zijn over de
uitslag, daar de uitslagen van de stu-
dentenquêtes de afgelopen jaren in een
stijgende lijn zaten.

... Journalistiek in

e klas hetzelfde cijfer middenmoot met


onvoldoende
Ook Journalistiek scoort slecht met een
5,2, maar staat daarmee in de midden-
maakt significant in het voordeel zijn, uitgebreid met docenten, oplei- moot van alle journalistiekopleidingen
zo oordelen de studenten. dingscommissie, examencommis- in Nederland. Hoewel de uitval na het
Ook wordt er niet altijd even goed sie over een tiental te nemen maat- eerste jaar klein is en de deskundigen
naar ingeleverd werk gekeken. Student
Douwe Veldhuisen besloot vorig jaar
regelen.
Zo moet er onder meer tijdens lessen Gees tig, positief zijn over het niveau, zijn de
studentenkritieken negatief. Het zou
een recept van een chocoladetaart toe duidelijker aangegeven worden op wat zo’n taart- te massaal zijn en de informatievoor-

recept
te voegen aan zijn eindwerk voor de voor manier er feedback wordt gege- ziening vanuit de opleiding laat te wen-
oriëntatieweek sociaal-economisch. ven. Verder zal de norm van multiple- sen over. Opleidingsmanager Hubert
“Ik wilde wel eens zien hoe goed er choicetoetsen niet meer zomaar aange- Roza: “De resultaten hebben ons niet
werkelijk wordt gekeken naar zo’n past worden, zullen voorbeeldvragen verbaasd, want we kennen de zwakke
eindopdracht”, zegt hij. Met de notitie uit vroegere tentamens beschikbaar punten die naar voren komen. We zijn,
‘Goede uitwerking van de huiswerk- komen, start een proef met het anti- as we speak, druk bezig om de proble-
opdrachten!’, een krul en een 7,5 vond plagiaatprogramma Ephorus en volgen men rondom toetsing, het curriculum,
hij twee weken later de opdrachten te- de docenten cursusdagen om betere kwaliteitszorg en studenteninformatie
toetsen te maken en hun ‘nakijkskills’ aan te pakken.”
Docenten die niet te verbeteren.

leren van hun fouten,


En wie niet leert van de fouten? De
Vries is zeer duidelijk. “We moeten Toetsenborden
worden streng gewoon professioneler worden in de
toetsing. Zowel de opleiding als geheel,
krijgen beurt van
aangepakt maar ook individuele docenten. Ik
merk dat de docenten hier zelf enorm
OC Journalistiek
rug in zijn postvak. Of de betreffende van balen en goed mee aan de slag wil- Bij wijze van protest heeft de Oplei-
docent het chocoladetaartrecept heeft len. Daar ben ik blij om”, zegt de Vries. dingscommissie (OC) van Journalis-

Já, ik heb ‘n
uitgeprobeerd, is onbekend. En wie de hand ligt met de toetsregels, tiek alle toetsenborden en beeldscher-
Een klassenvertegenwoordiger de hele klas een blinde voldoende geeft men in 1F110 schoongemaakt. Het

vo ldoende.
schreef in het onderzoek: “Als je of feedback verwaarloost, loopt aan idee om de toetsenborden eigenhandig

Maar mag
om feedback vraagt, krijg je regel- het einde van de rit het risico in het te boenen ontstond uit een bewijsdrift.
matig het antwoord ‘maar je hebt eigen functionerings- of beoordelings- Via via vernam de OC dat de toetsen-

ik o ok iets
toch een voldoende?’, wat klinkt als gesprek een onvoldoende te krijgen. borden niet worden schoongemaakt,
‘wat wil je nog meer?’.” De Vries: “Een onvoldoende beoor- omdat dit te duur zou zijn. Het was,
Voor directeur Peter de Vries is
deze tendens onacceptabel. Dat
deling voor een docent wordt vrijwel
nooit uitgedeeld en is dus echt zwaar
leren? zo ging het verhaal, goedkoper om pe-
riodiek nieuwe toetsenborden aan te
hele klassen voor een individuele geschut. Het heeft formeel als conse- schaffen, dan ze regelmatig te poetsen.
opdracht hetzelfde cijfer krijgen, quentie dat de salarisschaal van de do- De OC wilde aantonen dat het schoon-
noemt hij ‘onbegrijpelijk’, het ge- cent stagneert. Geloof mij: als iemand maken van de toetsenborden weinig
brek aan feedback ‘gewoon slecht’. een onvoldoende krijgt, staat de boel tijdrovend is. En dat bleek: binnen tien
De Vries ondernam actie. Hij sprak hier op z’n kop.” minuten was alles spic en span. De pro-
testactie is gefilmd. Het resultaat is te
bewonderen op humedia.nl.

Paduaan december.indd 3 11/30/10 1:32 PM


4 FCj

DE STUDENT
DiE ik NooiT VERGEET
. FCJ biedt nieuw
Soms zijn er studenten die een onuitwisbare
indruk achterlaten op docenten. Deze aflevering:
leerbedrijf voor
Evelyn Bekooij-Westerhoudt over Sander Wiersma. ouderejaars
Er komt een leerbedrijf voor
door liSanne van SadelhoFF
alle derde- en vierdejaars
binnen de FCJ. Het draagt
Een paar minuten was ze helemaal had. Ik zei ‘goud’, en daardoor dacht haar auto ook meteen thuis was.
de naam Campus Company
weg. Docente Onderzoekskunde, Sander dat ik aan het ijlen was. Maar Bekooij-Westerhoudt: “Het was
Applied Research en Communi- mijn auto was écht goudkleurig.” die dag echt even de omgekeerde en zat al een tijd in het
cation in Organisations Evelyn Feit dat Bekooij-Westerhoudt tien wereld. Normaal zorgt de docent hoofd van RTV-docent John
Bekooij-Westerhoudt lag ineens minuten niet aanspreekbaar was, voor de student, maar nu zorgde de Driedonks. Campus Company
languit op de grond in de gang van moet voor Sander toch traumatisch student voor mij.” gaat misschien in blok drie en
de FCJ. Flauwgevallen. “Ik voelde zijn geweest. “Een tijdje daarvoor sowieso in blok vier van start.
me al de hele week niet lekker. had hij iemand gereanimeerd die
door liSanne van SadelhoFF
Griep, ontzettend het niet heeft over-
moe, verkouden, leefd. Maar ik Studenten die zich inschrijven voor de
blessures. Maar ik ‘Een tijdje terug denk dat het cursus, die één blok duurt, worden in
wilde die dinsdag had hij iemand hem goed deed te teams van vier of vijf studenten inge-
toch naar school: er zien dat ik snel deeld. Ieder met een andere opleiding,
stonden studenten gereanimeerd wakker werd. Het of, zoals Driedonks het noemt, ‘een
op me te wachten.” die het niet heeft was fijn dat er ie- eigen specialiteit’. De interdisciplinaire
Toen ze wakker mand bij me was teams krijgen opdrachten van een ex-
werd zag ze een overleefd’ die rustig, kalm terne opdrachtgever uit het bedrijfsle-
vage, wazige me- en vriendelijk ven.
nigte voor zich. Slechts één persoon bleef.” Bedrijven die zich al hebben gemeld
herkende ze bij gezicht, omdat hij Sander heeft Bekooij-Wes- als opdrachtgevers zijn het Antonius
dichtbij haar zat. Het was student terhoudt samen met haar Ziekenhuis en de KNVB. Driedonks:
Sander Wiersma, die haar wakker man ondersteund en naar “De KNVB kan bijvoorbeeld een mar-
maakte met pijnprikkels – Bekooij de auto gebracht. Sander ketingstrategie vragen. Dat kan een
-Westerhoudt knijpt ter illustratie kroop achter het stuur communicatiestudent maken. Dan kan
in haar nek – en vragen stelde. Ze van zijn docente en de student die zich in digitale vakken
glimlacht als ze eraan terugdenkt. reed achter haar man heeft gespecialiseerd bijvoorbeeld een
“Hij vroeg welke kleur mijn auto aan naar huis, zodat site maken. Een student journalistiek
kan weer content leveren: tekst, ge-
luidsfragmenten of filmpjes. Wat het
bedrijf wil, leveren wij.”
Het is dus niet zo dat communica-
tiestudenten zullen leren filmen, of dat
studenten journalistiek zullen leren
hoe ze een mediastrategie moeten op-
zetten. De teams worden begeleid door
mensen uit de beroepspraktijk.
Foto: laura tuinStra
Bovenbouwstudenten kunnen zich
nog steeds inschrijven.

.
EVEN
Iedere donderdag verschijnt net afgestudeerde student jour-
nalistiek Stéphanie Versteeg met haar gezicht én tekst in NRC
Next. Ze schrijft sinds 7 oktober een wekelijkse kookcolumn
BELLEN
MET
voor de krant.
door liSanne van SadelhoFF

‘Geen slakken in de nrc.next’


Hoe krijg je het voor elkaar bij nrc.next terecht te komen? wat waarschijnlijk niet te eten is. Zo zou ik ze nooit
“Via Twitter las ik een oproepje dat er schrijftalenten werden slakken voorschotelen.”
gezocht voor de kookrubriek. Ik stuurde een kookcolumn op en
werd uitgekozen.” En je maakt het allemaal in je studentenkeuken-
tje?
Wat kook je zoal? “De lezers weten dat ik een minikeukentje heb en ze
“Het ligt eraan waar ik op dat moment zin in heb. Ik heb iedere weten dat ik in een studentenhuis woon. Ik ga me niet anders
week een ander thema en doe iedere week weer inspiratie op voordoen dan ik ben. Ik eet ook gewoon wel eens pizza, hoor.”
voor iets nieuws. Ik ben afgelopen zomer in Zweden op vakantie
geweest en luisterde laatst naar Zweedse muziek. Toen dacht ik: Hoe reageren de lezers?
deze week worden het Zweedse koekjes.” “Tot nu toe alleen maar enthousiast. Laatst kreeg ik wel een
grappige reactie. Ik had mijn kookcolum over pompoensoep
Kook je alles ook zelf? de kop ‘soepguerilla’ gegeven. Een lezer mailde mij dat zijn
“Ja, ik ga de mensen toch niet iets voorschotelen wat ik zelf niet vrouw Thais is en niet zo goed Nederland kon. Zij dacht dat
heb kunnen proeven? Als ik het echt heel erg vies vind dan ver- ik de lezers in mijn column aanraadde om ‘gorillasoep’ te ko-
zin ik iets anders. Ik wil het de lezers niet aandoen iets te maken ken.”

Paduaan december.indd 4 11/30/10 1:32 PM


Paduaan
december 2010
FCj 5

Social media vinden @rvbroekhoven

hun weg op de FCJ


Ik Twitter, dus ik besta.

@yolanwitterholt
voor het eerst sinds 100
jaar het rijk voor mij al-
Steeds meer wordt het gebruik van social media in cursussen leen! Ik krijg de neiging om
heidsbevordering’ besteden.”
geïntegreerd. Docenten moeten echter nog wel enthousiast Een schoolbrede invoering van so- hele harde muziek op te
gemaakt worden, vindt Frank Meeuwsen, docent bij cial media is volgens Meeuwsen niet zetten of koekjes naar bin-
Communication & Media Design. “Studenten komen hier als te forceren. “Sommige cursussen kun- nen te proppen.
consument van social media en moeten als producent deze nen niets met twee-punt-nullerigheid”,
opleiding kunnen afsluiten.” zegt hij. “Je moet je afvragen hoe je
@peter_verweij
door irene van eerden & robbie KammeiJer
social media wilt gebruiken.” Zelf geeft
hij zijn studenten Communication & @peter_verweij hi how
Bij de opleiding Journalistiek wor- den om social media in het onderwijs Media de opdracht een week intensief is it
den social media geïntegreerd in het te hanteren”, aldus Roza. “Een aantal op LinkedIn te netwerken.
nieuwe leerplan. Volgens Hubert Roza, docenten volgt nog een vervolgcursus Simone Hackett, docente bij Inter- @peter_verweij
projectleider van dit leerplan, was er in of in enkele gevallen zelfs een master- national Communication and Media, Testing snaptu from
de docententeams twijfel over de toe- opleiding.” gebruikt voor haar les Social Cultural mobile
gevoegde waarde van social media in Studies Facebook: “Ik laat studenten in
de opleiding. Als oorzaak noemt hij het Een derde van de een groep discussiëren over een onder-
@ellenlucker
generatieverschil tussen enkele leraren. werp.” Dat werkt volgens haar, omdat
Studenten hebben meer ervaring met docenten gaat Facebook gemakkelijk te gebruiken is
Worst met ei en appel-
social media dan docenten, stelt Roza. en veel studenten daar al lid zijn. moes. Kinderen koken.
“Docenten moeten deskundig gemaakt
binnenkort op bijles Volgens Meeuwsen zijn er inmiddels #heelapart
worden.” nieuwe ontwikkelingen gaande om so-
Gastdocent en journalist Elvira van In maart organiseerde het lectoraat cial media meer onder de aandacht te @Webcultuur
Noort geeft daarom de komende maan- Crossmedia Content Kwaliteitsjourna- brengen van docenten. Concreet zijn
den aan achttien journalistiekdocenten listiek al de ‘Nieuwe-Mediadagen’, om die plannen nog niet. Het vergt volgens
Guusje ter Horst in de
(bijna een derde van alle docenten) docenten bij te spijkeren over social Meeuwsen tijd, energie, expertise en HBO-raad. Daar drinken
een training Digitale Journalistiek. “Zij media. Docenten kunnen tien procent vooral durf om plannen los te laten en we op! #hu #drankbonnen
geeft een overzicht van de mogelijkhe- van hun aanstelling aan ‘deskundig- dingen anders aan te pakken.

Op de fiets. Daar schieten de versjes hem te binnen. Eens per


maand, al twee jaar lang, schrijft Ad Franzen zijn nieuwste creatie
op de, in zijn ogen, spuuglelijke schoolborden. Van de nood een
deugd maken. En fans? Die zijn er zeker. Franzen: “Medewerkers
en studenten lijken de versjes een warm hart toe te dragen. Er
worden zelfs met mobieltjes foto’s van gemaakt. Leuk om te zien.”

BEELDIG. Foto: mariette tWilt

Paduaan december.indd 5 11/30/10 1:32 PM


6 HET GESpREk

“Sensatie
zorgt voor een
onevenwichtig
beeld”
“Hilversum is erg ‘wit’, behalve de Wereldomroep.”
Tanja Fraai, Nederlandse met een Curaçaose vader
en een in Indonesië geboren moeder, pleit voor meer
kleur in Hilversum. “Het is jammer dat media niet de
expertise van het buitenland in huis hebben.
Die hebben wij wel.”
door robbie KammeiJer

Was je multiculturele achtergrond “Ja. Hilversum is heel erg ‘wit’, behalve


de reden om bij de Wereldomroep te de Wereldomroep. Wij verbazen ons
werken? regelmatig over de berichtgeving van
“Nee, dat is bij toeval zo gegaan. Toen Nederlandse media over Suriname: Fraai komt veel verschillende type mensen
ik werk zocht, zag ik een vacature bij de waarom zoveel Bouterse, waarom op tegen tijdens haar werk.
Wereldomroep, voor de Caribische re- die manier?”
Foto’S eiGen archieF tanJa Fraai
dactie. Ik dacht meteen: ‘Wat grappig!’
En ik wist dat ik meer kans zou maken Wat is er verkeerd?
dan iemand die geen Curaçaose vader “We waren verrast dat, toen Bouterse
heeft.” president werd, de Nederlandse me- doelgroepen verspreid over de hele
dia er zo ontzettend veel aandacht aan wereld. Hoe houd je rekening met
Maar je bent gewoon geboren in besteedden. Ondanks dat Suriname hun verwachtingen en hun cultuur?
Bussum. zoveel andere belangrijke dingen heeft! “Je vraagstelling moet in de eerste plaats
“Dat klopt. Ik ben in Nederland gebo- Nieuws moet verkopen, dat realiseer gericht zijn op je doelgroep. Maar erg
ren en opgegroeid en ik spreek tot mijn ik mij. Bouterse is sensatie, net als Jo- belangrijk is ook om voorzichtig te zijn
spijt geen Papiaments. Zeker de helft ran van der Sloot op Aruba. Maar er is met bijvoorbeeld ironie. Humor is heel
van mijn collega’s is wel geboren op de meer. Zulke ‘populaire zaken’ zorgen erg cultureel bepaald: het is of typisch
Cariben. Zij vinden mij dus gewoon voor een onevenwichtig beeld.” Nederlands, of bijvoorbeeld typisch
Nederlands. Maar mijn affiniteit met Antilliaans. Je loopt het risico verkeerd
de Antillen is wel groot door mijn ach- Is de Wereldomroep evenwichtiger? te worden begrepen.”
tergrond. Ik vind het heerlijk om met “Jazeker! We laten het geluid van de
Caribische mensen te zijn. Het is een gebieden waar we uitzenden horen, wij Net zoals gebeurd is bij Wendy van
cliché, maar ze zijn erg warm en lachen maken radio vanuit hun perspectief. En Dijk’s Dushi?
heel veel. Bij hen voel ik mij thuis.” we maken ook gewoon minder fouten “Klopt. Dat personage viel op de An-
dan de Nederlandse media, die soms tillen heel erg slecht. Dushi was iets
Is het een voordeel om iemand op niet goed op de hoogte zijn van zaken. typisch Nederlands, alle vooroordelen
de redactie te hebben die uit een be- Ook persbureaus als het ANP zijn niet werden bevestigd en het accent klopte
paalde cultuur komt? zorgvuldig. Het is jammer dat media niet. Dat leidde tot irritatie. Het toe-
“Ik vind van wel. Zij kennen een cul- niet de expertise van het buitenland in ristenbureau, dat ook meewerkte aan
tuur, samenleving of land heel erg goed
en weten wie ze voor een verhaal nodig
huis hebben, die hebben wij wel.” bouterse Ushi & Dushi, is erg blij met extra toe-
risme, maar de gemiddelde Curaçaoë-
hebben. Bovendien hebben ze een an-
dere mentale setting, die het makkelij-
Ligt dat aan het feit dat Hilversum
‘wit’ is?
‘Zo een PoPulaire naar niet. Ze zien zich gepersifleerd op
een manier die niet leuk is.”
ker maakt om te communiceren met “Ja. Het lijkt alsof Nederlandse media ZaaK ZorGt voor
mensen uit die cultuur. Bij de Wereld- het simpelweg niet belangrijk vinden De nadruk ligt bij de Wereldomroep
omroep zitten mensen uit alle culturen, om die achtergrond wel te hebben, en een onevenWichtiG op de radio, waarom niet meer op de
dat werkt in ons voordeel.” om dan evenwichtiger te kunnen be- nieuwe media?
richten.” beeld van “Omdat wij bij de Wereldomroep com-
Zouden andere media meer mensen municeren met heel andere doelgroe-
uit andere culturen moeten hebben? De Wereldomroep maakt radio voor Suriname’ pen, moeten wij ons heel goed afvragen

Paduaan december.indd 6 11/30/10 1:33 PM


Paduaan
december 2010
HET GESpREk 7

CV
1990 - 1996 Studies Spaans en culturele Studies, in amsterdam en
madrid

1997 - 1999 communicatiemedewerker bij dochterbedrijf van


aegon (van nierop)

1999 - 2002 Programmamaakster bij teleac

2002 - heden Presentatrice bij de Wereldomroep

2006 - heden debatleidster, dagvoorzitter en voice-over voor onder


meer nPS, Shell en het curaçaos toerisme bureau

medialandschap mate, ik vertel alleen zaken die met


mijn werk te maken hebben. Op Lin-
‘Witte nederlandSe kedIn ben ik actiever. Het product dat
ik verkoop in mijn bedrijf, ben ikzelf.
media ZiJn SomS Daarom is het belangrijk om een eigen
website te hebben en actief te zijn op
niet Goed oP de social media. Voor acquisitie is het erg
belangrijk, ik zal zelfs niet meer zonder
hooGte van andere kunnen. Ik doe niet aan Facebook, om-
hoe die doelgroepen communiceren. nen mensen via Facebook, Twitter dat het mij teveel wordt. Ik moet ook
Op de Cariben gaat de 2.0-ontwikke- en e-mail met ons in contact komen. culturen’ nog werken!”
ling bijvoorbeeld langzamer dan hier. Maar dat blijft beperkt. Ik verwacht dat
In de westerse samenleving leven we nieuwe media niet in de plaats zullen Hebben social media alleen maar
heel veel binnen, daar is het leven meer komen van bijvoorbeeld radio. Radio voordelen?
op buiten gericht en werkt men veel luisteren is toch makkelijker: je kunt “Ik vind het erg leuk én handig. Vo-
minder met internet. In Suriname zijn het doen naast een andere bezigheid – rige week was er een storm op Cu-
de internetverbindingen niet altijd bij het strijken, als je je aankleedt of in raçao, dan is Twitter een manier om
even snel. Het ligt er soms wel eens de auto naar je werk rijdt. De Europese contact te leggen met mensen. Na een
uren uit, als er bijvoorbeeld een kabel redacties zetten wel zwaarder in op de oproepje werd ik gebeld door iemand
onder de zee is doorgeknakt. Met dat nieuwe media. De ‘man met de radio die ter plaatse was. Een nadeel is dat
verschil moet je rekening houden: je op de camping in Frankrijk’ is natuur- social media ten koste kunnen gaan
kan wel allerlei leuke filmpjes op je site lijk wel een uitstervend ras.” van ‘echte ontmoetingen’. Daar moeten
zetten, maar als ze het niet kunnen zien we voor oppassen. Social media zijn
heeft het geen zin.” Hoe populair zijn social media op de een uithangbord voor mij, een bron
Cariben? van informatie over mij die ik zelf kan
Richt de Wereldomroep zich daar- “Ik hoor heel veel mensen over Face- beheersen. Ik gebruik ze dus vooral
om primair op radio? book, dat is daar erg populair. Caribi- zakelijk en ga niet twitteren met vrien-
“Ja. Door de langzame ontwikkeling sche mensen vinden het enig om bij- dinnen.”
van 2.0 blijft radio erg relevant. Met de voorbeeld foto’s online te plaatsen. Dat
‘oudere media’ bereiken we de meeste is heel erg aan ze besteed! Maar daar
mensen over de hele wereld. Heel veel sluit het één het ander niet uit: mensen TANjA Bij DE
mensen blijven ’s ochtends naar de ra- ontmoeten elkaar ook veel in het ‘echte WERElDoMRoEp
dio luisteren om te horen wat het laat- leven’. Ze maken contact op alle moge-
ste nieuws is.” lijke manieren.” tanja Fraai werkt als presentatrice
bij de Wereldomroep in hilversum.
Zal de nadruk ooit verplaatsen van Je werkt niet alleen bij de Wereldom- Ze presenteert een radioprogram-
radio naar nieuwere media? roep, je hebt ook een eigen bedrijf. ma voor Suriname en de antillen.
“Op dit moment bieden we onze uit- Maak jij veel gebruik van social me- ook maakt ze artikelen, radio- en
zendingen ook via internet aan. Daar dia? videoreportages voor de website.
plaatsen we ook artikelen. Ook kun- “Ik twitter sinds een halfjaar. Maar met

Paduaan december.indd 7 11/30/10 1:33 PM


8 HET ECHTE lEVEN

Slechte porno en
dansende aapjes
als inspiratiebron

Tom Jonkman (27) en Tom Grijpma (36) zijn allebei


oud-studenten van de opleiding Digitale Communicatie.
Ze timmeren nu aan de weg met ‘SushiTV’, hun
eigen bedrijfje dat stagevisuals, openingsfilms en
productpresentaties verzorgt. Tom Jonkman: “Het
is gewoon hartstikke leuk om beeldjes te mixen op
zo’n evenement en daar ook nog eens geld mee te
Foto: eiGen archieF,
verdienen.”
door anne-babette van lent
linKS GriJPma,
rechtS JonKman.

Kroeg als broedplaats Tatoeage van Kane Al snel volgden nieuwe opdrachten Concurrentie
“Wat ik nooit zal vergeten”, zegt Jonk- “Na de opleiding wilde ik gaan vj’en: waaronder de Don Diablo Tour, House “Ik denk dat het voor net afgestudeer-
man, “is mijn eerste jaar op de oplei- wat dj’s doen met geluid, doen vj’s met Quake en Girls Love DJ’s.” den makkelijker wordt om werk te
ding. Mijn groep was erg hecht en we beeld. Tom en ik besloten dat samen op vinden. Mensen hebben nu de midde-
hingen vaak in de kroeg. In het begin te pakken. Club Monza hoorde dat wij Gekke Japanners len en kennis om dingen te maken op
van het tweede jaar maakte ik samen bezig waren met het mixen van beeld en “Onze inspiratie halen we uit dingen in de computer, wat vroeger alleen grote
met Tom een multimediaproductie dat gaf ons een opdracht. Al snel waren we de wereld om ons heen. Dat kan wer- bedrijven konden. Je ziet er ook steeds
‘Sushi’ heette. Een fictief kledingmerk. vier nachten per week bezig. We waren kelijk van alles zijn. Van linedancende meer freelancers bijkomen. Maar hier-
We gingen de straat op, fotografeerden creatief, niet te duur en flexibel. Een be- apen, tot oude industrie in het Ruhrge- door ontstaat ook veel concurrentie.
mensen die er leuk uitzagen en zetten langrijke reden waarom opdrachtgevers bied en van musea over de moderne ge- Door het inslaan van een andere weg
deze ‘kledingcollectie’ in een interac- bij ons terug kwamen. Via een oud-stu- schiedenis tot tenenkrommend slechte – de communicatie voor het bedrijfs-
tieve multimediale productie. Beeld, dent kwamen we in contact met de re- pornofilms. Eens in de zoveel tijd ma- leven – blijven wij ons ontwikkelen en
geluid en interactie smolten samen tot gisseur van de concerten van Kane die ken we een stedentripje voor nieuwe vernieuwen. Je moet goed op zoek gaan
één geheel dat de stijl van het kleding- ons vroeg beelden te maken voor een inspiratie. Volgend jaar staat Tokyo op naar wat je echt wilt en om goed in de
merk uitstraalde. De naam ‘Sushi’ heb- concert. De draak-tatoeage van Dinand het programma. Al die gekke Japanners markt te liggen moet er vraag naar het
ben we nooit meer veranderd.” Woesthoff namen we als uitgangspunt. zijn reuze-interessant.” product zijn.”

DE PRAKTIJK.
EEN GREEp UiT
in deze rubriek geven professionals uit de we-
reld van communicatie en journalistiek iedere
editie hun inspirerende visie op het vak.

Jorien douma edo van Santen linda daP


communicatieadviseur trainer en coach marketing medewerker
rijkswaterstaat elevator Pitch invest in utrecht

communicatiemanaGement bedriJFScommunicatie communicatiemanaGement


“Als communicatieadviseur bij de overheid heb je “Ieder heeft zijn oordeel klaar over de geïnter- “Nieuws op de website plaatsen, events organise-
ook politiek bestuurlijke antennes nodig. Die dy- viewde of de presentator. Klopt het verhaal? Is de ren, testimonials of promotie artikelen ontwikke-
namiek is spannend. Je moet in de gaten houden lichaamstaal congruent? Wat is hun boodschap? len. Snel kunnen schakelen en goed kunnen inle-
wat er speelt in de buitenwereld. En hoe leg je 150 Vragen op het bordje van de communicatieadvi- ven. Misschien wel extra moeten inleven wanneer
gezinnen uit dat ze moeten verhuizen omdat ze seur. Zodra iemand voor een camera of groep staat, het gaat om internationale bedrijven. Social media,
hiermee bijdragen aan de bescherming van twee gebeurt er iets. Het is elke keer weer een ontdek- wat zijn de kansen, maar ook: wat zijn de valkuilen?
tot vier miljoen mensen tegen hoog water? Het ul- kingstocht naar de kern van een mens. Als iemand Ontwikkelingen volgen en kansen signaleren. Hoe?
tieme doel is om deze mensen, ondanks hun weer- niet honderd procent zichzelf durft te zijn, klopt het Door goed rond te kijken en met iedereen te praten.
stand, om de tafel te krijgen en vanuit acceptatie niet. Des te mooier om dat wél voor elkaar te krij- Je overal mee bemoeien, eigenlijk. Maar ook weten
met ons te praten over de plannen.” gen. Je ziet iemand groeien en daarna schitteren.” wanneer je (nog) niet moet communiceren.”

Paduaan december.indd 8 11/30/10 1:33 PM


Paduaan
december 2010
HET ECHTE lEVEN 9

Van hard copy naar ‘koppie koppie’ Column. GAST


Om de toekomst van communicatie te een nieuwsbrief via de e-mail. Dus kon zelf te vinden. De transitie van hard
leren kennen, is het verstandig ook het het gebeuren dat collega’s pas op vrijdag copy naar ‘koppie koppie’.
verleden eens te bekijken. lazen, wat op maandag gepubliceerd Verder zijn we allang geen dagelijkse
Smartphone, Twitter, RSS, iPad, Lin- was. Oud nieuws, waar de virtuele vis al webkrant meer, maar een heus online
kedIn. Soms zou je vergeten dat het nog in verpakt was. medium. De presentatie van de recente
geen vijftien jaar geleden is dat ons le- In de eerste jaren na de overgang halfjaarcijfers was op onze site live te
ven zich vooral op papier afspeelde. In bleef de redactie zelfs werken met een bekijken via streaming video, de be-
die tijd ontvingen al mijn Rabobank- ‘deadline’, een vast moment op de dag stuursvoorzitter en CFO gaven hun
collega’s wekelijks een papieren krant waarop we de artikelen live zetten. Elke mening via een column op film en we
vol intern nieuws. Ooit was het zelfs dag op een afgesproken tijd gingen de hielden collega’s zelfs up-to-date door
een dagelijkse service, maar dat bleek stukken online: ons medium ‘zakte’ zo interne tweets.
toch wat veel geld en bomen te kosten. gezegd om vier uur ‘s middags. Wie had dat kunnen voorspellen in
Toen in 2002 de papieren Rabokrant Gaandeweg ontgroeide RaboNieuws de papieren prehistorie?
verdween en het online medium Rabo- deze gewoontes. Momenteel sturen we
Nieuws het licht zag, bleven sommige niemand meer een nieuwsbrief, omdat
‘papieren gewoontes’ in stand. Zo veel lezers hebben aangegeven dat ze Vincent Mirck
stuurden we elke vrijdagmiddag nog ‘oud en wijs genoeg zijn’ om het nieuws Hoofdredacteur RaboNieuws

Nataraj: op blote
voeten in de disco
Een rij schoenen als ontvangstcomité, bij sommige steekt er een der van Nataraj, daar niet in meegaan. stoïcijns naar anderen te kijken.” Dat is
sok uit. Vergeet de après skihut, vergeet de bruine kroeg op de “Onder spiritueel valt teveel pulp. We wel het laatste wat Shanto met Nataraj
hoek van de straat, vergeet de Tivoli - de blotenvoetendisco is het zijn indertijd wel zo begonnen, nu niet wil. “Dansen is je bewust worden van
helemaal. meer. We willen graag nieuwe muziek jezelf. Niet kijken en bekeken worden.”
door irene van eerden draaien voor een volwassen publiek.” Tijdens een van de eerste avonden
Een enthousiaste aanwezige strijkt zijn in Amsterdam, waar Nataraj begon,
Nataraj, ook wel grappend ‘de blote- ziek: kabbelend water. wat langere blonde haar achter zijn oor gingen letterlijk de voetjes van de vloer.
voetendisco’ genoemd, begint al vroeg Plots schalt Michael Jacksons Billy en vertelt: “Ik kan hier helemaal mijn Om de schoenen uit te trekken welte-
op de avond. In het Musketon Theater Jean door de ruimte. Gejuich. De aan- eigen ding doen. Ik drink geen alcohol verstaan. Spontane actie werd gewoon-
in Lunetten start de workshop om half wezigen worden aangespoord te ‘reizen en dat maakt hier niet uit. Heel anders te. Vandaar dat de meeste mensen,
acht, de disco een uur later. De eerste door de ruimte’. Een enkele nieuweling dan in de kroeg.” inclusief Shanto, op sokken of blote
mensen nippen aan hun thee, een en- blijft aarzelend binnen zijn eigen com- Na een uur komt iedereen even op voeten lopen. Shanto: “Mensen gaan
keling waagt zich al aan een biertje. Op fortzone. Wie wil, zoekt contact. Voe- adem. Bier wordt getapt en er wacht altijd uit van het negatieve: glas op de
blote voeten lopen er al wat richting ten en knieën vinden elkaar. Een stel een knapperend haardvuurtje. Dan is vloer. Hier is het juist andersom. Je past
dansvloer. Een in harembroek en topje beweegt alsof ze een onzichtbare bol het tijd voor de disco. je aan de blote voeten aan.”
gehuld meisje stretcht zich alvast. Ze tussen hen heen en weer duwen. Shanto: “Vroeger kon je helemaal De dansvloer wordt leger. En terwijl
buigt voorover en veegt haar handen Ondanks dat de workshop spiritueel losgaan op housemuziek, je niks aan- Utrecht net op gang komt, is Nataraj
over de vloer op het ritme van de mu- aandoet, wil Shanto, de geestelijk va- trekken van anderen. Nu sta je alleen voor deze avond ten einde.

Wie wil, zoekt contact.


Voeten en knieën Foto’S: XXX

vinden elkaar. Foto: annelieS Waterlander

Paduaan december.indd 9 11/30/10 1:33 PM


10 DE MENS ACHTER

“Ik ben degene


die mijn leven
vormgeeft ”

Vroeger wilde ze zakenvrouw worden, liefst in een mantelpakje, nu overziet


Kátuiska Roodenburg een leven waarin ze gelukkig wordt van haar gezin.
ift Foto: aleXander SchiPPerS

Paduaan december.indd 10 11/30/10 1:33 PM


Paduaan
december 2010 DE MENS ACHTER 11

persoonlijk
Naam: Kátiuska Roodenburg

Leeftijd: 35

Woonplaats: Woudenberg

Beroep: Docente Sociologie en Communicatie op de FCJ

Belangrijk in het leven: Dicht bij jezelf blijven

Geloof: op mijn eigen manier

Thuissituatie: Getrouwd en twee dochters

Paduaan spreekt elke editie met medewerkers


van de Faculteit Communicatie en Journalistiek. In
deze interviews ligt de nadruk nu eens niet op de
onderwijsperikelen, maar op de mens achter de
geïnterviewde. Deze editie: Kátiuska Roodenburg.
door quirinus martijn

“In mijn agenda heb ik al zeven jaar een lijstje met lan- gen meisje. Ik denk, dat naarmate je ouder wordt, je toen ik een jaar of zestien was. Hij is mijn eerste grote
den waar ik graag nog op vakantie heen wil: Egypte, meer op jezelf bent aangewezen. Mijn ouders zijn al- liefde. Ik vind dat mensen tegenwoordig best snel
Jordanië, Scandinavië, Canada. Sommige vakanties lebei overleden, dus ik moet ook wel. Ik ben degene stoppen met hun relatie. Mensen zijn individualisti-
maak ik met mijn man en kinderen, andere met een die mijn leven vormgeeft, ik ben degene die van het scher geworden en geneigd om vanuit zichzelf te rede-
goede vriendin van mij, een oud-collega van mijn bedrijfsleven naar het onderwijs overstapt en ik ben neren. Het is al best snel niet goed voor iemand. Om
moeder. Eerst maakte ik die reizen met mijn moeder, degene die bepaalt hoe ik mijn kinderen opvoed. een voorbeeld te geven: je kan je elke dag ergeren aan
maar zij is drie jaar geleden overleden. Dat is wel een Ik vind authenticiteit belangrijk: dat je dicht bij je- het feit dat je partner het dopje van de tandpasta niet
dieptepunt in mijn leven geweest. Ze was pas 57 jaar zelf blijft. Waar ik ook veel waarde aan hecht, is ver- dichtdraait, maar dat vind ik zo’n futiliteit. Voor mij
toen ze ‘s nachts, totaal onverwachts, een hartaanval trouwen en betrouwbaarheid: doen wat je zegt en zeg- is belangrijk in een relatie dat je in de basis hetzelfde
kreeg. Ik was op dat moment hoogzwanger. Twee we- gen wat je doet. Daar valt respect ook onder. Iedereen denkt over de dingen die je belangrijk vindt, dat je de-
ken later zou ik bevallen. Als ik daar nu op terugkijk, mag een eigen mening hebben, maar ga die niet aan zelfde waarden hebt. Belangrijk is ook dat je elkaar de
kan ik wel zeggen dat ik een jaar lang mijzelf niet ben een ander opdringen. vrijheid en ruimte geeft om je eigen dingen te kunnen
geweest. blijven doen. Als dat lukt, denk ik dat een relatie heel
Soms vertellen mensen mij over gebeurtenissen uit lang goed kan gaan.
die tijd die ik mij helemaal niet meer kan herinneren. ‘Alsof mijn geest voor Mijn man en ik hebben nooit echt ruzie over de
Het was alsof mijn geest voor een deel was afgesloten,
alsof er een soort waas in mijn hoofd hing. Na een jaar een deel was afgesloten afwas of het tandpastadopje. Wij zijn het in de basis
heel erg eens met elkaar: hoe we onze kinderen willen
klaarde die waas weer op. Het doet nog steeds pijn dat
ze er niet meer is, maar nu is het een ander soort pijn
en er een soort waas in opvoeden, wat we van elkaar verwachten. We zijn er
voor elkaar als een van onze ouders overlijdt – mijn
dan in het begin. Soms komt de pijn weer naar de op-
pervlakte, zoals afgelopen week bij de begrafenis van
mijn hoofd hing’ man is ook zijn moeder kwijtgeraakt. We vinden al-
lebei dat we onze eigen dingen moeten kunnen blijven
mijn oma. doen. Zo behoudt mijn man zijn werk in Duitsland,
Mijn broer kondigde laatst aan dat hij gaat trouwen. Ik wil uit het leven halen wat erin zit, op de meest in- waardoor hij regelmatig niet thuis is, en blijf ik mijn
Toen besefte ik dat mijn moeder dat niet meer mee tensieve manier. Dat is wat mij drijft, zowel privé als reisjes maken.
kan maken. Dat zij er niet meer is, is een permanent in mijn werk. Ik wil mijn kinderen groot zien worden Je kan naar iemands gedrag kijken, maar dat is voor
gemis. Ik heb door het overlijden van mijn ouders een en ze bepaalde waarden meegeven, en dat ze hun ei- mij de oppervlakte. Je kan ook kijken naar wat eronder
bepaalde bagage opgebouwd in mijn leven dat mij gen keuzes leren maken. In mijn werk wil ik goed zijn. zit. Weet je waarom het bij relaties wel eens misgaat?
helpt om te relativeren. Ik kan er bijvoorbeeld niet Ik probeer mijn studenten optimaal te ondersteunen. Ik omschrijf het altijd als volgt: sommige mensen le-
tegen als mensen gaan klagen dat hun make-up niet Als ik op reis ben, wil ik genieten van wat ik zie. Ook zen liever alleen de eerste twee hoofdstukken dan het
goed zit of dat ze een bad hair day hebben.” op het gebied van ‘kennis vergaren’ wil ik eruit halen hele verhaal. Maar als je dat doet weet je nooit hoe het
wat erin zit. Er valt voor mij nog zoveel te leren. Ik zie verhaal afloopt. Voordat je een verhaal echt kan begrij-
Education permanente het leven als een grote education permanente. Je bent pen moet je het helemaal hebben gelezen. Dat is met
“Deze week las ik in Psychologie Magazine dat de nooit uitgeleerd.” mensen ook zo. Soms zijn mensen geneigd om alleen
filosoof Shoppenhauer ooit heeft gezegd: ‘In ander- maar naar een bepaald stukje te kijken van iemands
mans hoofd zijn, is echt een beroerde plek om te wo- De basis van een goede relatie persoonlijkheid en daar een oordeel over te vellen.
nen’. Toen dacht ik: ja, mensen maken zich vaak druk “Vroeger wilde ik zakenvrouw worden in een man- Dat is zonde, want dan mis je de rest van het verhaal.
over wat andere mensen van hen vinden. Zelf doe ik telpak, maar al snel kwam ik erachter dat je geluk niet Ik wil het hele verhaal ‘lezen’ van mijn man. En als je
dat steeds minder. Ik ben extroverter geworden in de vindt in geld. Ik vind mijn geluk in mijn gezin. Mijn onze relatie vergelijkt met een boek, dan zijn wij pas
loop der jaren. Vroeger was ik een heel braaf en verle- man, met wie ik twee dochters heb, leerde ik kennen op een derde deel.”

Paduaan december.indd 11 11/30/10 1:33 PM


Paduaan
december 2010
Z.o.Z. 12

FACUlTEiTSkoFFiE
Column..
STUDENT
Iedere editie nodigt de Paduaan een expert uit om een
bepaald aspect binnen de faculteit te testen. Dit nummer
wordt de kwaliteit van de koffie op de FCJ onder de loep
genomen.
Internet bungelt
Nee. Elon de Jonge ruikt
geen koffie. Toch heeft
door liSanne van SadelhoFF

ergens onderaan
hij een tot de rand ge- ‘Is het daar niet ontzettend koud? de voordelen van het web in te zien:
vuld koffiebekertje in Zijn de mensen daar niet stug en asoci- Wikipedia en Vkontakte, de Russische
zijn handen. “Het ruikt aal, de mannen dronken en de agenten Facebookvariant. De indrukwekkende
muf.” Hij proeft. “Het corrupt? Er wonen toch nog heel veel literatuurlijst op de website van de fa-
is warm water met een communisten? Heeft Poetin niet alle culteit is vervangen door een bundeltje
bitter smaakje. Het zal media in handen? En is het sowieso papier, bedrukt met Wikipedia-artike-
best koffie zijn, maar zo niet een paradox om journalistiek te len. Inclusief lichtblauwe achtergrond
smaakt het niet.” gaan studeren in een land waar jour- en gehyperlinkte woorden. Maar het
De Jonge runt de on- nalisten aan de lopende band worden meest schrikbarend is toch wel de le-
line koffiewinkel Koffie- vermoord?’ raar die vorig semester zijn klas een
Keuze.nl. Goede koffie En toch besloot ik, ondanks alle website aanraadde. Hij had een ‘gewel-
hoort, volgens hem, niet (voor)oordelen, me aan te melden dig nieuwe website’ ontdekt, waarop
te heet te zijn. Dat is deze voor de minor Journalistiek aan de Uni- hij alles kon vinden waar hij naar zocht.
koffie uit de rode automa- versiteit van Sint-Petersburg. Vastbera- Tegen de studenten zei hij: “Schrijf de
ten wél: het bekertje moet aan de boven- den om de Russische taal en cultuur te website maar op in jullie schrift: www.
kant worden vastgehouden. bestuderen. ‘Op de modernste faculteit google.ru.”
Een docent in de wandelgang vraagt ter-
‘Als ik dit zou van de stad’, garandeert de website. Tot
loops wat De Jonge aan het doen is. “Kof- drinken voor nu toe ben ik alleen nog maar houten Mandy
fie testen”, klinkt het antwoord. De do- lessenaars in kleine lokalen tegengeko- Duijn
cent grijnst. En wenst De Jonge sterkte. mijn tentamen men. Zeven verdiepingen, maar geen
“Goede automatenkoffie bestáát hier zou ik spontaan lift. En oude computers, waarvan elk
niet.” kabeltje is vastgebonden met tie-wraps.
Althans, niet voor studenten. In de do- zakken’ Want een computer is nog steeds
centenkamer staat – achter een gesloten een luxeproduct in Rusland, helemaal
deur die alleen te openen is met een do- in combinatie met internet. Negen van
centensleutel – een machine met échte de tien Nederlanders gebruiken inter-
koffiebonen. Daarnaast liggen melkpak- net regelmatig, terwijl slechts veertig
ken voor vers schuim. De hele dag zwe- procent van de Russen het internet
ven er koffiearoma’s door de gang. ooit wel eens heeft gebruikt. Televisie
De Jonge neemt een slok van de koffie en is veruit het populairste medium. Ge-
knikt tevreden. “Dit is goed, lekker. Niet volgd door radio, kranten en tijdschrif-
te pittig of te zwaar. De docenten mogen ten. Daaronder bungelt het internet.
tevreden zijn.” Een magere vijfde plaats.
Aan de bar in Stef ’s is De Jonge teleur- Sinds een jaar beginnen de leraren
gesteld. “Als je lekker aan de bar zit, wil je
koffie in een glas of kopje. Niet in een pa- ‘Een computer
pieren beker. Dan beleef je het niet goed.”
Wat de smaak betreft: “Redelijk goed. is nog steeds
Het zijn dezelfde
bonen als in
een luxeproduct
de docen- in Rusland’
tenkamer,
maar de au-
tomaat is an-
ders. Sneller. En ColoFoN
dat proef je toch. De
Hoofdredacteur: Merlijn Ensing Met dank aan: Linda Dap, Jorien
smaak is iets minder.”
Douma, Elon de Jonge, Vincent Mirck,
In de kantine roert De Adjunct: Irene van Eerden Edo van Santen
Jonge met zijn vinger even door
de schuimlaag. “Te dun, te bruin en Art-director: Mariette Twilt Drukkerij:
teveel luchtbelletjes. Sorry school, dit is Tuijtel
Eindredacteur: Lisanne van Sadelhoff
niet lekker.” Hij zucht. “Als ik student was,
zou ik deze koffie niet vlak voor een ten- Redacteur: Robbie Kammeijer
tamen drinken. Ik zou spontaan zakken.”
Terwijl hij dat zegt, zet hij het bekertje Medewerkers: Mandy Duijn, Marleen
neer. Dat nog halfvol is. De Jonge heeft Hoogendoorn, Quirinus Martijn Nobel,
geen dorst meer. Anne-Babette van Lent, Alexander
Schippers, Kim Seignette, Eva
Slierendrecht, Laura Tuinstra, Annelies
Koffiekenner Elan de Jonge bekijkt de koffie- Waterlander
bonen nog eens van dichtbij. De automaten
op de gang mijdt hij liever. Foto’S: Kim SeiGnette contact: paduaan.fcj@gmail.com

Paduaan december.indd 12 11/30/10 1:33 PM

Related Interests