You are on page 1of 56

Upisali sina

Srpski teniser
Nenad
Zimonji}
uo~i finala
Dejvis
kupa na fakultet str. 7

str. 51 Otkrivene nove malverzacije


supru`nika i profesora
bez diplome
Bi}e {i{anja Poljoprivrednog fakulteta
Gordane \uri} i Nikole Mi}i}a srednje {kole
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 4423 • SRIJEDA 1. DECEMBRA 2010.

jet
Kontroverzni sajt objavi}e nove prepiske koje }e uzdrmati svi

Vikiliks naciljao str. 4 i 5

bankarske tajne
Uhap{en
FOTO N. UGLJE[A

~lan grupe
Zijada
Turkovi}a
str. 5

PODIJELJENI NOVI OTKAZI U


FABRICI DUVANA BANJALUKA

Otpustili
~elnika malih
akcionara
str. 2 i 3 str. 19

ODR@ANA KONSTITUTIVNA SJEDNICA PREDSTAVNI^KOG


DOMA PARLAMENTARNE SKUP[TINE BOSNE I HERCEGOVINE

^elnike biraju
22. decembra
1.12.2010.
2 Doga|aji
Odr`ana konstitutivna sjednica Predstavni~kog doma Parlamen
Dom
naroda
Nbo!eb!uf!v!Qsfe!tub!.
woj!•lpn!ep!nv!qbs!mb!.
nfo!ub! CjI! kv!•f! tv
qsf!v{f!mj!j!ep!tb!eb|!okj
ef!mf!hb!uj!v!Ep!nv!ob!sp!.
eb-! nf!}v! lp!kj!nb! kf
qsfe!tkf!eb!wb!kv!~b!Ev!.
|bo!lb!Nbk!lj~!j!ef!mf!hbu
Cp!ap!Mkv!cj~/
Lb!lp!tv!pckb!toj!mj-!ob
okj!ip!wb!nkft!ub!usf!cb!mp
cj!v!nf!}v!wsf!nf!ov!eb
ep!}v!tmkf!ef!~j!tb!mjt!uj-
|up!cj!{ob!•j!mp!tb!{j!wb!okf
tkf!eoj!df!Ep!nb!ob!sp!eb
lp!kj!v!op!wpn!tb!{j!wv!of

Rukovodstvo
np!af!cj!uj!gps!nj!sbo!epl
tf!of!{b!ws|j!j{cps!ob!oj!.
ajn!oj!wp!jnb!wmbt!uj/!Oj!lp
tb!tj!hvs!op|!~v!oj!kf!np!.
hbp!sf!~j!lb!eb!~f!tf!up
ef!tj!uj!kfs!kp|!oj!twf!lbo!.
up!obm!of!tlvq!|uj!of!oj!tv
gps!nj!sb!of-!b!pe!up!hb!{b!.
wj!tj!lpo!tuj!uv!jtb!okf!Ep!nb
ob!sp!e b! Qbs!mb!nfo!ub

biraju 22. dece


GCjI!peb!lmf!tf!cj!sb!kv
ef!mf!hb!uj!Iswb!ub!j!Cp|!.
okb!lb/!DJL!CjI!kf!pwkf!sjp
mjt!uf!lbo!ej!eb!ub!j{!ST!{b
Epn!ob!sp!eb-!b!p!up!nf
cj! eb!obt! usf!c b!mp! eb
pemv!•j!Ob!sp!eob!tlvq!|uj!.
ob!ST/

prethodio konstitutivnoj sjednici. bliskosti spremni smo da pri izboru


Podjela pozicija: Iz SDP BiH ju~e predlagali Predstavnici SDP BiH predlagali su Dogovor u RS hrvatskog ~lana podr`imo HSP i Na-
da budu izabrani ~lanovi kolegijuma ju~e da budu izabrani ~lanovi kolegi- U kolegijumu rodnu stranku Radom za boljitak",
juma, ali ostale stranke iz FBiH nisu rekao je Zlatko Lagumd`ija, poslanik
Predstavni~kog doma, ali ostale stranke imale jedinstven stav, dok su partije Predstavni~kog i predsjednik SDP-a.
iz RS ve} postigle dogovor o raspo- doma bi}e Dragan ^ovi}, poslanik u bh.
iz FBiH nisu imale jedinstven stav djeli rukovode}ih pozicija. parlamentu i lider HDZ BiH, kazao
"Rukovodstvo je mo- poslanik SNSD-a, je da na sastanku nije ~uo takav La-
Nata{a KRSMAN tvu, nakon ~ega je konstitutivna kovodstva odgode za nastavak sje- glo biti privremeno, a kad se dogovo- a u kolegijumu gumd`ijin prijedlog.
sjednica prekinuta i bi}e nastavlje- dnice jer jo{ nije postignut dogovor ri parlamentarna ve}ina da se "Ne ma jo{ dogovora o
SARAJEVO - Poslanici novog na 22. decembra ove godine. me|u politi~kim partijama ko }e ~i- zamijeni. Jasno je da }e SNSD i SDS Doma naroda parlamentarnoj ve}ini, a ve} idu}eg
saziva Predstavni~kog doma Par- Kolegijum biv{eg saziva ovog niti parlamentarnu ve}inu. dati ~lana kolegijuma iz srpskog na- delegat iz SDS-a, tjedna intenzivirat }e se napori da do
lamentarne skup{tine BiH ju~e su doma dogovorio je sa predstavnicima Strana~ka razmimoila`enja bila roda, bo{nja~ki ~lan trebalo bi da bu- toga do|emo. Niko ni{ta na sastanku
preuzeli mandate i polo`ili zakle- parlamentarnih stranaka da izbor ru- su o~igledna i na sastanku koji je de iz SDP-a. Zbog programske rekao [piri} nije govorio o ~lanovima kolegija iz
bilo koje partije, bar sa mnom nije bi-
lo razgovora na tu temu", rekao je
^LANOVI NOVOG SAZIVA PREDSTAVNI^KOG DOMA BiH 2010 - 2014. ^ovi}, koji je za idu}u sedmicu naja-
vio nove susrete sa liderima SNSD-a,
SDA i SDP BiH.
"O~ekujem da }emo do nastav-
ka sjednice, zakazane za 22. prosin-
ca, imati parlamentarnu ve}inu i
rukovodstvo Predstavni~kog doma",
Drago Slavko Nermina Mirsad Danijela Sa{a Hamdija Zlatko Mirza Denis rekao je ^ovi}.
Kalabi} Jovi~i} Zaimovi} Me{i} Martinovi} Magazinovi} Lipova~a Lagumd`ija Ku{ljugi} Be}irevi}
-Uzunovi} Nikola [piri} ju~e je preuzeo
mandat i postao poslanik SNSD-a u
Predstavni~kom domu, ali }e nastavi-
ti da predsjedava Savjetom ministara
BiH u skladu s uputstvom koje je do-
Du{anka Milica Lazar Nikola Bo{ko Milorad [emsudin Zijad Amir [efik bio iz Centralne izborne komisije
Majki} Markovi} Prodanovi} [piri} Tomi} @ivkovi} Mehmedovi} Jagodi} Fazli} D`aferovi} (CIK).
"Ne}u konzumirati prava svog
poslani~kog mandata, ve} }u i dalje
voditi Savjet ministara do izbora no-
vog saziva kako ne bi bilo zastoja u
funkcionisanju vlasti na nivou BiH",
Darko Borislav Mladen Aleksandra Petar Vesna Mladen Senad Salko Asim rekao je [piri}.
Babalj Boji} Bosi} Pandurevi} Kuni} Krstovi} Ivankovi} [epi} Sokolovi} Sarajli} Dodao je da me|u parti-
-Spremo Lijanovi} jama iz RS nije bilo smetnji da se
izabere ~lan kolegijuma iz srpskog
naroda, ali nije `elio kalkulisati ime-
nima.
"Mislim da }e u kolegijumu
Nermin Azra Beriz Bo`o Zvonko Niko Mato Dragan Emir Mirsad Ismeta Adnan Predstavni~kog doma biti poslanik
Puri} Had`iahmetovi} Belki} Ljubi} Juri{i} Lozan~i} Franji~evi} ^ovi} Kabil \ugum Dervoz Ba{i} SNSD-a, a Doma naroda delegat iz
SDS-a", kazao je [piri}.
Lideri SNSD-a i SDS-a potpisa-
li su Platformu o zajedni~kom djelo-
vanju u institucijama BiH, koja, uz
SDP SNSD SDA NSRzB PDP DNS SDS SBB BiH HDZ BiH HDZ 1990 SBiH DNZ BiH
- HSP BiH programske ciljeve, podrazumijeva i
podjelu rukovode}ih funkcija. Kako
1.12.2010.
Doga|aji 3
ntarne skup{tine BiH RS spremna na
Sve stranke za
usagla{avanje
Ustava
promjenu Ustava RS
Poslanici preuzeli mandate
i polo`ili zakletvu
FOTO N. UGLJE[A BANJALUKA - RS je spre-
mna na usagla{avanje Ustava
BiH sa odlukom Evropskog N. SALAPURA va RS tako da umjesto dva potpred- govorimo o jo{ nekim dodatnim pro-
suda za ljudska prava u slu~a- sjednika budu tri i svi ~lanovi Kluba mjenama Ustava RS sa aspekta po-
ju "Sejdi} i Finci", ali ne pris- BANJALUKA - Inicijativa za SNSD-a su potpisali inicijativu i bolj{anja op{te funkcionalnosti RS,
taje da se ova odluka koristi promjenu Ustava RS i imenovanje uputili u parlament", kazao je Mirja- pa i njenih institucija, ne samo NS
za radikalne i nepotrebne pro- tre}eg potpredsjednika dobi}e po- ni}. RS", kazao je \oki}.
mjene Ustava BiH, kazao je dr{ku na dana{njoj sjednici Naro- Petar \oki}, {ef Kluba poslanika Spomenka Stevanovi}, {ef Klu-
ju~e Milorad Dodik, predsje- dne skup{tine RS, stav je {efova SP-a, kazao je da RS mora da ostane ba poslanika DNS-a, kazala je da }e
dnik RS. klubova poslanika u NS RS. u kontinuitetu odgovorna prema Klub poslanika njene stranke podr`a-
On je ju~e razgovarao s To- Sne`ana Bo`i}, potpredsjednik principima koje je usvojila i koji su ti izmjene Ustava RS i imenovanje
masom Hamarbergom, viso- NS RS iz SDS-a, potvrdila je da }e ugra|eni u ustavnu reformu 2002. tre}eg potredsjednika NS RS, jer te
kim ko me sa rom za ljud ska Klub poslanika ove stranke danas po- godine. promjene idu u pravcu demokratiza-
pra va Sa vje ta Evro pe, a to - dr`ati imenovanje tre}eg potpredsje- "To zna~i da je potrebno da cije rada parlamenta.
kom sastanka bilo je rije~i o dnika. obezbijedimo ravnopravnost za pri- Slobodan Popovi}, poslanik
aktu el nim pi ta nji ma u RS i "To je sve stvar dogovora i o to- padnike svih konstitutivnih naroda u SDP-a, kazao je da }e ova stranka
BiH s posebnim akcentom na me smo se ranije usaglasili, dakle po- RS", rekao je \oki}. podr`ati inicijativu za izmjenu Usta-
im ple men ta ci ju odlu ke dr`a}emo izmjene Ustava RS", On je naveo da }e iz tog razloga va RS, te da o~ekuju punu podr{ku i
Evrop skog su da za ljud ska kratko je rekla Bo`i}eva. podr`ati promjene, iako, kako ka`e, ostalih stranaka.
prava u slu~aju "Sejdi} i Fin- Ramiz Salki}, {ef Kluba posla- smatraju da "ad-hok" promjene Usta- "Potrebno je uvesti jo{ jednog
ci". (Agencije) nika SDA u NS RS, potvrdio je da }e va nisu dobre, ali da se u ovom slu~a- potpredsjednika, prije svega da bi bili
poslanici ove stranke podr`ati inicija- ju ukazala neophodnost. zadovoljeni principi o konstitutivnos-
tivu za imenovanje tre}eg potpredsje- "Podr`a}emo izmjene u nadi da ti naroda", kazao je Popovi}.
Osudili dnika, jer su oni, kako ka`e, jedni od }emo u narednom periodu mo}i da Na dana{njoj, drugoj sjednici
potpisnika te inicijative i smatraju je parlamenta RS, poslanici }e pored
diskriminaciju opravdanom. Salki} inicijative za promjenu Ustava RS,
MOSTAR - Narodna stranka @eljko Mirjani}, {ef Kluba po- Mi smo jedni razmatrati imenovanje generalnog
Radom za boljitak ju~e je najo{- slanika SNSD-a, istakao je da je ini- sekretara i zamjenika generalnog se-
trije osudila "diskriminacijsko cijativa potekla iz ove stranke i da }e od potpisnika kretara NS RS, zatim izbor delegata
pona{anje zastupnika HDZ BiH je oni, naravno, i podr`ati. ove inicijative iz RS u Domu naroda Parlamentar-

embra
prema zastupnicima manjinskih "SNSD je, vode}i ra~una o ra- ne skup{tine BiH, te izbore delegata
naroda u Zapadnohercegova- vnopravnoj zastupljenosti naroda, i smatramo je u Vije}e naroda RS i radnih tijela
~kom kantonu (ZHK)" na ju~e- podnio inicijativu za promjene Usta- opravdanom NS RS.
ra{njoj sjednici Skup{tine
kantona.
"Svjesnim ignorisanjem Poslo-
vnika o radu Skup{tine ZHK
zastupnici HDZ BiH su jo{ je-
dnom pokazali svu svoju demo-
PIC o formiranju vlasti

FOTO N. UGLJE[A
krati~nost na djelu'', izjavio je
Ve}ina Slobodan Tomi}, predsjednik
Kluba srpskog naroda i zastupnik
Lider HDZ BiH Narodne stranke Radom za bolji-
Pjeva~i i o~ekuje da }e tak. (Agencije)
poslanici do nastavka
Nf!} v!qp!t mb!o j!d j!. sjednice biti Zatra`ili
nb!lp!kj!tv!kv!•f!qsf!. dogovorena dugogodi{nji
v{f!mj! nbo!e bu
ptwp!kfo!ob!j{cp!sj!nb parlamentarna zatvor za
4/! plup!c sb! cjp! kf ve}ina optu`ene
{ob!ubo!cspk!poji!lp!kj
tv!wf~!kf!ebo!jmj!wj!|f su poslanici ove dvije partije ju~e SA RA JE VO - Tu `i la{ tvo SARAJEVO - Upravni odbor ovoj sjednici PIC-a odlu~uje o zatva- sastali sa predstavnicima civilnog
nbo!eb!ub!qsp!wf!mj!v potvrdili svaka }e imati svoj klub, s BiH ju~e je u zavr{noj rije~i Savjeta za provedbu mira (PIC) ranju OHR-a. dru{tva BiH, a danas }e govoriti sa
tim da }e u Klubu SDS-a biti i posla- zatra`ilo od Sudskog vije}a ju~e poslijepodne po~eo je dvodne- "Upravni odbor PIC-a }e razgo- predstavnicima vlasti.
tlvq!|ujo!tljn!lmv!qb!.
nik PDP-a Vesna Krstovi}- Spremo, da petoricu optu`enih za zlo- vnu sjednicu na kojoj }e se govoriti varati o prioritetima i izazovima sa ^lanovi UO PIC-a danas }e
nb/!Qp!tmb!oj!dj!TEQ. ~in na Kori}anskim stijenama
dok bi u Klubu SNSD-a trebalo da o {to br`em formiranju vlasti u kojima se BiH danas suo~ava, te o imati sastanak sa ~lanovima Predsje-
b-!pqp!{j!dj!pof!qbs!uj!kf bude Petar Kuni}, poslanik DNS-a. proglasi krivima.
j{!qsp!| mph!tb!{ j!w b- BiH. tome kako me|unarodna zajednica dni{tva BiH, kako bi od njih saznali
Kako }e djelovati poslanici Slavica Terzi}, tu`ilac Tu`i- Kako je saop{teno iz Kancelarije na najbolji na~in mo`e pomo}i da se kakva su im o~ekivanja u vezi sa
tkf!ej!mj!tv!v!{b!eokjn partija iz FBiH koje su na op{tim la{ tva BiH, za tra `i la je da
sf!ep!wj!nb-!bmj!tv!pe visokog predstavnika (OHR), ~lanovi ostvari napredak u BiH. Visoki pred- imenovanjem predsjedavaju}eg Sa-
izborima 3. oktobra osvojile manje Sud Zoranu Babi}u, Miloradu UO PIC-a razgovara}e u Sarajevu o stavnik }e podvu}i da nedavno vjeta ministara, prijedlozima za dr`a-
kv!•f!v!qswpn!sf!ev od tri mandata, pa ne mogu formirati Radakovi}u, Miloradu [krbi-
v{!qp!tmb!oj!lf!TOTE. prioritetima za bh. vlasti kako bi BiH odr`ani op{ti izbori nude priliku za vni bud`et, te kako namjeravaju
klub, ju~e jo{ nije bilo poznato. }u i Du{anu Jankovi}u izre-
ostvarila napredak u narednom peri- novi po~etak i da je sada neophodno podr`ati napredak u postizanju vanj-
b/!V!{b!eokjn!lmv!qb!. Savez za bolju budu}nost (SBB) kne ka zne du go traj nog
odu. Sjednicom predsjedava visoki {to prije formirati vlade", saop{tili su skopoliti~kog cilja BiH, odnosno
nb!pe!kv!•f!tv!ewb BiH nova je partija koja je osvojila zatvora, dok za @eljka Stojni-
predstavnik Valentin Incko, koji je ra- iz OHR-a. evroatlantskih integracija.
qp!tmb!oj!lb!Tusbo!lf ~etiri mandata, a {ef Kluba ove stran- }a nije tra`ila kaznu dugotraj-
nije kazao da ne o~ekuje da se na ^lanovi UO PIC-a sino} su se N.K.
{b!CjI-!qb!tv!tf!of!. ke Mirsad \ugum kazao je da dok nog zatvora, jer je u vrijeme
lj! qp!t mb!o j!d j! TEB traju strana~ki dogovori ne mo`e re}i izvr{enja zlo~ina imao 21 go-

Zbog nesporazuma
plsf!ub!mj!v{!lp!nfo!ubs ho}e li djelovati kao opozicija ili po- dinu. (Agencije)
eb!#qp!ob!wj!dj!usb!af zicija. Adnan Ba{i}, poslanik SBB
Mb!hv!neaj!kj!of#/!Lp!. BiH, najstariji je me|u kolegama, pa
mf!hf!lp!kf!tf!wf~!qp!. }e do izbora novog rukovodstva Uhap{eni dileri
{ob!kv! j{! cjw!| fh
tb!{j!wb!tseb!•op!tv
tf!qp{!esbw!mkb!mf-!b
predsjedavati Predstavni~kim do-
mom bh. parlamenta.
Ba{i} je ju~e zahvalio kolegama
i falsifikatori
MOSTAR - Pripadnici Dr`a-
optu`eni za korupciju
mkv!cb!{oj!tv!cj!mj!j!qsf!. na povjerenju, te naglasio da prvi put vne agencije za istrage i za{titu D. MUMINOVI] `aljenje radi nesporazuma u inter- koji su se pojavili. Izjavu tako|e tre-
nb!op!wjn!qp!tmb!oj!dj!. u istoriji BiH parlamentom predsje- (SIPA) ju~e su na podru~ju Mos- pretaciji navoda iz Izvje{taja Evrop- ba posmatrati u vezi sa re~enicom
nb-! qb! kf! Tmbw!l p dava slijepa osoba {to bi trebalo da tara uhitili tri osobe osumnji~ene SARAJEVO - Dio Izvje{taja ske ko mi si je o na pret ku BiH", koja joj je prethodila, a u kojoj Ko-
Kp!wj!•j~!!Tmb!wvk-!qp!. bude dobar signal za ovu populaciju. za krivotvorenje novca i nedo- Evropske komisije o napretku navedeno je u saop{tenju iz Tu`ila{- misija ocjenjuje da se politi~ki priti-
tmb!ojl!TOTE.b-!qp!. Konstitutivnoj sjednici zvoljen promet opojnim droga- BiH u 2010. godini u kojem je na- tva BiH. sak na pra vo su |e nas tav lja i
af!mjp!ep!csp!ep!|mj!dv ju~e su prisustvovali ~lanovi Predsje- ma. vedeno da se Tu`ila{tvo BiH su- Istaknuto je da je na sastanku prepoznaje kako se, na`alost, 'auto-
lp!mf!h j!o j!d j! Jtnf!u j dni{tva BiH Bakir Izetbegovi} i @e- Slobode su li{eni S.H. (37), o~ava sa internom korupcijom i Bara{inu uru~eno pismo Generalne ritet VSTV, Suda BiH i Tu`ila{tva
Efs!wp{!j{!TCC-!v{ ljko Kom{i}, dok je predsjedavaju}i B.[. (42) i K.B. (40), kojima su curenjem informacija posljedica direkcije za pro{irenje pri EK u ko- ~esto dovodi u pitanje'. @alimo {to je
lpo!tub!ub!dj!kv;!#Tb!np Neboj{a Radmanovi} bio odsutan jer oduzete 153 nov~anice u apoeni- je nesporazuma. jem su poja{njeni termini kori{teni u ovaj izraz postao izvor nesporazu-
uj! cp!mkf! pe! nf!o f u~estvuje na OEBS-ovom samitu {e- ma od 20 maraka zbog sumnje Saop{teno je ovo iz Tu`ila{tva Izvje{taju o napretku BiH u 2010. ma", navedeno je u pismu upu}e-
qkf!wb|!v!pwpn!qbs!. fa dr`ava u Kazahstanu. Sve~anom da su krivotvorene, zatim oko BiH nakon ju~era{njeg sastanka Mi- godini, te je nagla{eno da ocjene u nom Bara{inu.
mb!nfo!uv#-!|up!kf!j{b!. dijelu sjednice prisustvovali su ~lano- dva kilograma biljne tvari koje lorada Bara{ina, glavnog tu`itelja ovom izvje{taju ne treba interpreti- Glavni tu`ilac Tu`ila{tva BiH
vi Savjeta ministara, Doma naroda, asociraju na marihuanu, oprema Tu `i la{ tva BiH, i pred sta vni ka rati kao poku{aj podrivanja rada koji ranije je u intervjuu "Nezavisnim"
{wb!mp! tnj!kfi
me|unarodnih organizacija, te diplo- za krivotvorenje nov~anica i ve}a Evropske komisije u BiH. obavlja Tu`ila{tvo BiH. kazao da su optu`be za internu ko-
qsj!tv!uoji/
matskog kora u BiH. koli~ina mobilnih aparata. "Predstavnici Evropske komisi- "Izvje{taj navodi da se Tu`ila{- rupciju zapravo pritisak na Tu`ila{-
Predstavni~ki dom ~ine 42 po- N.N. je su izrazili puno povjerenje i po- tvo BiH suo~ilo s internom korupci- tvo BiH, te da su na udaru jer su
slanika, 14 ih je iz RS i 28 iz FBiH. dr{ku radu Tu`ila{tva BiH i izrazili jom kako bi rasvijetlilo neke navode "dirnuli u krupni kriminal".
1.12.2010.
4 Doga|aji
KONTROVERZNI SAJT VIKILIKS OBJAVI]E NOVE PREPISKE KOJE

Naciljane
i bankarske
tajne
Razotkrivanje diplomatskih tajni
Kako su povjerljivi dokumenti postali javni
1 Globalna mre`a dou{nika snabdijeva Vikiliks bazu podataka tajnim materijalom

Briga: Objavljivanje dokumenata pokazalo


zabrinutost Ive Sanadera u vezi sa sve ve}im
ulaganjem ruskih kompanija u BiH 2 Kopije dokumenata pu{taju preko Vikiliks kompjutera da bi se de{ifrovali

Uro[ VUKI], Dragana RADU[KI menata, a Amerikanci obe}avaju intezivno rade na tome.
da intezivno rade na tome. Kada je rije~ o BiH, za sada je
VA[INGTON - Asan` D`uli- Prema podacima Viki- poznato da su Turska i Amerika od
jan, osniva~ sajta Vikiliks naj- liksa, neki kineski zvani~nici ne Harisa Silajd`i}a, biv{eg ~lana
avio je da }e slede}a meta objave smatraju Sjevernu Koreju korisnim Predsjedni{tva BiH, tra`ili da ne
povjerljivih dokumenata biti saveznikom i ne bi intervenisali u provocira Srbe retorikom i da ne Sadr`aj
slu~aju dr`anog kolapsa, a povjer- koristi rije~ genocid. Tako|e se prebacuje
banke te da }e dokumenti poka- u kodirane
zati veliko kr{enje propisa ljiva dokumenta ukazuju na prema za sada objavljenim doku- poruke
nakon ~ega je mogu} i njihov mogu}nost da Peking prihvati uje- mentima, Francuska i EU u cijelini
krah. dinjenje Korejskog poluostrva pod tokom pro{le godine zalagale su se 3 Me|unarodni tim posmatra~a:
"To nije veliki materijal, kao vladavinom Seula. za ukidanje OHR-a dok je SAD
onaj o Iraku, ali radi se desetinama Sa najve}im nestrpljenjem izri~ito bila protiv. Medijske partnere snabdijeva Materijal se objavljuje i
ili stotinama hiljada dokumenata", o~ekuje se raspakivanje Balkan- Kako su izvjestili mediji iz {iframa koje su neophodne na Vikiliks sajtu, ali uz
rekao je D`ulijan. skog paketa i objavljivanje doku- Hrvatske objavljivanje dokume- za pristup podacima konsultacije sa partnerskim
("New York Times", "Monde", medijskim
Asan` je rekao da je menata ameri~kih diplomata koji nata pokazalo je zabrinutost Ive
"Guardian", "El Pais", "Spiegel") grupama
Vikiliks u dosada{njem radu davao su proslije|eni Va{ingtonu i koji bi Sanadera oko sve ve}eg ulaganja
prioritet me|unarodnim odnosima, mogli izazvati velike potrese kako ruskih kompanija u BiH.
ali je isto tako istakao da oko 50 u BiH tako i u regionu. Tako|e Sanader i
odsto dokumenata koje posjeduje Strani državnici razli~ito su tada{nji predsjednik Hrvatske Stje-
odnose se na kompanije i privatne reagovali na ovaj doga|aj. Turski pan Mesi} sugerisali su pomo}niku
firme. premijer Redžep Tajip Erdogan dr`avnog ameri~kog sekretara za
Gotovo svi svjetski lideri za- rekao je da }e sa~ekati da vidi šta Evropu da }e se u slu~aju iseljava-
brinuti su zbog objavljivanja po- je sve objavljeno. nja Hrvata iz BiH i izdvajanja RS
vjerljivih prepiski i u strahu od Ameri~ki sekretar za pra- do}i do stvaranja opasne male
skandala koji }e neminovno potre- vosu|e Erik Holder, jasno je stavio islamske dr`ave u Evropi.
sti bankarski sektor. Kina je od do znanja da administracija želi da Sajt Vikiliks uskoro }e obja- tuaciji na Kosovu, a o~ekuje se da prema nezavisnosti Kosova. slu`bovanja u Crnoj Gori poslao je
Amerike ve} zatra`ila da hitno osigura da se objavljivanje pover- viti i 668 dokumenata koja sadr`e }e objavljivanjem dokumenta biti Roderik Mur, biv{i ameri~ki nekoliko depe{a koje se odnose
zaustavi curenje povjerljivih doku- ljivih podataka ne}e ponoviti i da ocjene ameri~kih diplomata o si- pozati stavovi brojnih dr`ava ambasador u Podgorici, tokom isklju~ivo na energiju i elektri~nu

Televizijska gledanost na reviziji


N. KRSMAN Index Bosnia". BiH nije podijelio samo medijske obja{njenja od predsjedavaju}eg Zamjerke jevamo da budemo upoznati, kon-
Predstavnici OBN-a i BHRT- ku}e, nego je doveo i do unutra{- UO Ahmeda @ili}a koji je iznio sultovani i kao partner u dijalogu i
SA RA JE VO - ^la no vi a prednja~ili su u primjedbama na njih nesporazuma u Radio-televi- najvi{e primjedaba na istra`ivanje Predstavnici rukovo|enju uva`eni u dono{enju
Udru`enja medijske industrije rad UMI-ja, odnosno na na~in na ziji BiH (BHRT). "Mareca", ali i na rad UMI-ja. U OBN-a i svih odluka i poduzimanju bilo
(UMI) prihvatili su ju~e na sje- koji je organizovano istra`ivanje Na sje dni ci UO BHRT-a, pismu koje je dostavljeno ~lanovi- koje vrste aktivnosti koje se ti~u
dnici u Sarajevu zahtjev Radio- gledanosti i pla}anje usluga. odr`anoj u ponedjeljak, na{la su ma UO BHRT-a ru ko vod stvo BHRT-a poslovanja BHRT-a", napisalo je
televizije Republike Srpske (RT Ina~e, zahtjev za reviziju is- se i dva dopisa rukovodstva ove ovog javnog emitera tvrdi da ih prednja~ili u rukovodstvo BHRT-a, koje ~ini
RS) da do 15. decembra bude tra`ivanja gledanosti TV stanica u me dij ske ku }e u ko ji ma tra `e @ili} nikada nije konsultovao pri- sedam ~lanova.
potpisan ugovor s revizorskom primjedbama Oni podsje}aju da BHRT ima
ku}om koja }e kontrolisati is- na rad UMI-ja mnogo ve}ih problema iako je pi-
tra`ivanje gledanosti RTV ku}a ta nje mar ke tin ga i is tra `i va nje
ko je pro vo di "Ma re co In dex
Bosnia" (MIB) i da bude upla-
Ne daju snimak sjednice UMI-ja likom izno{enja stavova u UMI-
ju, niti u pripremi analize istra`i-
gledanosti veoma va`no, te o~e-
kuju da @ili} radi u skladu sa Po-
}en novac za tu reviziju. VNJ!kf!pecjp!{bi!ukfw!Sb!ejp.uf!mf!wj!{j!kf!ST!eb!nf!ej!kj!nb!cv!ef!ept!ubw!mkfo!toj!nbl!tqps!of!tkf!eoj!df vanja gledanosti u BiH, zbog ~ega slo vni kom, jer }e u pro ti vnom
Prihva}en je i zahtjev RT RS VNJ.kb!pe!31/!plup!csb-!ob!lp!kpk!kf!{b!lmkv!•f!op!eb!tf!j{!ws|j!sf!wj!{j!kb!NJC.b/ sma tra ju da je na ru {en ugled morati da obavijeste i Sindikat i
da se izbor no ve ku }e ko ja }e [bi!ukfw!SU!ST!pecb!•fo!kf!tb!22!hmb!tp!wb-!epl!tv!•f!uj!sj!•mb!ob!VNJ.kb!cj!mb!{b!up!eb!toj!nbl!tkf!eoj!. BHRT-a i poreme}en odnos unu- bh. javnost.
vr{iti istra`ivanje gledanosti ve`e df!cv!ef!ept!ubw!mkfo!kb!wopt!uj/ tar Javnog RTV sistema. Ju~e nismo dobili komentar
direktno za rezultate revizije po- "Pozivamo na po{tivanje pro- @ili}a, ni Adnana Bilala, predsje-
slovanja i istra`ivanje "Mareco cedura i Poslovnika o radu. Zahti- dnika UMI-ja.
1.12.2010.
Doga|aji 5
E ]E UZDRMATI SVIJET
SBiH i BPS blokirali
Klub Bo{njaka Omjer
snaga

FOTO ARHIVA
Kf!eb!ob!ftu!qp!tmb!oj!lb
j{!Tlvq!|uj!of!Lbo!up!ob
Tb!sb!kf!wp!ep!3/!ef!dfn!.
csb!np!sb!cj!uj!ef!mf!hj!sb!op
v!Epn!ob!s p!e b!Qbs!mb!.
nfo!ub!GCjI/!
V!Epn!ob!sp!eb!j{!pwf
tlvq!|uj!of!cju!~f!ef!mf!hj!sb!.
op!qfu!Tscb-!usj!Cp|!okb!lb-
kf!ebo!Iswbu!j!ewb!{btuvq.
ojlb!j{!sf!eb!pt!ub!mji/!
Prekinuta
konstitutivna sjednica V!op!wpn!tb!{j!wv!Tlvq!.
Skup{tine KS, koja je |uj!of!LT!ef!tfu!nbo!eb!ub
zapo~eta 11. novembra qsj!qb!mp!kf!TEQ!CjI-!qp
tf!ebn!TEB!j!Tb!wf!{v!{b
S. VELI] movi} (Savez za bolju budu}nost). kao je Konakovi}. cp!mkv!cv!e v!~ optu!CjI-
Za kandidata SDA glasalo je 12 zas- Besim Mehmedi}, zastupnik •f!uj!sj!Tusbo!dj!{b!CjI-!qp
SARAJEVO - Bo{nja~ki zas- tupnika, a sedam za kandidata SBB- SBiH, odgovorio je da su se njegove
Asan` ewb!CQT.v!j!lp!bmj!dj!kj!Ob!.
D`ulijan, tupnici u novom sazivu Skup{tine a. Sva ~etiri poslanika iz Stranke za strana~ke kolege prilikom glasanja
BiH i Zaim Backovi}, zastupnik za predsjednika ovog kluba poslu`ile |b!tusbo!lb!.!Op!wb!tp!dj!.
osniva~ Kantona Sarajevo ju~er nisu kon-
sajta BPS-a, bili su suzdr`ani. Jedan glas demokratskim principom. kb!mjt!uj!•lb!qbs!uj!kb-!b!qp
Vikiliks
stituirali svoj klub, ni delegirali
kandidata za rukovodstvo Skup- falio je da izaberemo legitimnog "Nismo ni{ta opstruirali niti blo- kf!ebo!TEV.v-!CPTT.v!j
FOTO AFP Ob!s p!e opk!tusbo!d j!Sb!.
{tine. predstavnika Kluba Bo{njaka", ista- kirali. Samo smo bili suzdr`ani.
Zbog neuspjele sjednice bo{- kao je Fikret Musi}, zastupnik SDP Stranka za BiH ima ~etiri Bo{njaka, epn!{b!cp!mkj!ubl/!
Curenje nja~kog kluba prekinut je i ju~era{- BiH u Skup{tini KS. a Klub ~ini njih 24. Imaju ostalih 20
nji nastavak konstituiraju}e sjednice Elmedin Konakovi}, zastupnik zastupnika, pa neka se dogovore",
informacija Demanti iz Skup{tine KS, zapo~ete 11. novem- SDA, kazao je kako je u Klubu Bo{- rekao je Mehmedi}. Sporenja
Kina je od Dodikovog bra, i nije izabrano njeno rukovod- njaka te{ko posti}i dogovor, jer ga Ranije su srpski zastupnici za
stvo. ~ine zastupnici iz sedam ili osam predsjednika svog kluba u Skup{tini Zbog
Amerike ve} kabineta Zastupnici SDA i SDP BiH op- stranaka. KS izabrali Branislava Crnogorca nemogu}nosti
zatra`ila da J{!lbcjofub!Njmpsbeb tu`ili su kolege iz Stranke za BiH i "Danas jedan dio zastupnika (SDP), a za zamjenika Predraga Ko- dogovora nije
BPS-a da su opstruirali konstituisa- nije bio spreman za rad. Nova sje- jovi}a (Na{a stranka - NSP), dok je
hitno zaustavi Epejlb-!qsfetkfeojlb
ST-! efnboupwbmj! tv nje bo{nja~kog kluba, a samim tim i dnica Kluba mora biti odr`ana vrlo kandidat za rukovodstvo Skup{tine izabrano ni
curenje obwpef!eplvnfoub!tb izbor rukovodstva Skup{tine KS. brzo, jer do 2. decembra moramo KS Mirjana Mali} (SDP). Kada je rukovodstvo
"Za predsjedavaju}eg Kluba zavr{ti konstituiraju}u sjednicu rije~ o Hrvatima, kandidat za ruko-
povjerljivih Wjljmjltb!v!lpkjnb!kf!po
Bo{njaka bila su dva kandidata, Ke- Skup{tine KS i izabrati kandidate za vodstvo Skup{tine KS je Ivan Brigi} Skup{tine
obwpeop!sflbp!eb!~f
dokumenata qsj{obuj! Lptpwp! blp mal Ademovi} (SDA) i Kenan Ade- Dom naroda Parlamenta FBiH", re- (SDP), jedini hrvatski zastupnik. Kantona Sarajevo
Tbwkfu!cf{ckfeoptuj!VO
struju, a prepostavlja se da je to u epoftf! sf{pmvdjkv! p

Kraj trogodi{nje more


vezi sa pregovorima koji su tada sa of{bwjtoptuj/
Italijom vo|eni oko privatizacije V!lbcjofuv!qsfetkfe.
Elektroprivrede Crne Gore. ojlb! ST! lbav! eb! tv
Kada je u pitanju Slove- uwseokf!oflbeb|okfh
nija, Vikiliks je kroz prepiske

Geodetskog zavoda
qpnp~ojlb!bnfsj•lph
izme|u ambasada i Va{ingtona esabwoph! tflsfubsb
obelodanio da je vr{en pritisak da Ebojkfmb!Gsjeb!pcj•ob
Slovenija primi zatvorenike iz qpewbmb!j!ofjtujob/!
Gvatanama u zamjenu za sastanak #Jtujob!kf!eb!kf!hp!t.!
sa Barakom Obamom {to su slo- M. RENER biti okon~ana trogodi{nja trakavica sudu da donese odluku o registraciji voj realizaciji pomo}i Vlada FBiH.
qpejo!Gsje!qsjkfujp!j!ws|jp
vena~ki zvani~nici odlu~no de- sa registracijom Zavoda i po~eti u skladu sa dokumentacijom koju je Senada Kutlovac, predsjednica
mantovali. qsjujtbl!eb!ST!eb!tb. SARAJEVO - Dr`ava BiH konsolidacija te firme. dao ovaj zavod. Sindikata oko 40 radnika Geodet-
Dokumenta objavljena na sajtu hmbtoptu!v!{bkfeoj•ljn odrekla se prava osniva~a Ge- Dvogodi{nji {trajk radnika Ge- "Tu dokumentaciju, izme|u os- skog zavoda, kazala je da se prvi
Vikiliks bacaju svjetlo na mnoge jotujuvdjkbnb! CjI! {b odet skog za vo da BiH, te }e odetskog zavoda, kojim tra`e i okon- talog, ~ine preporuka Vije}a minis- put nadaju da }e vrlo brzo biti rije-
aspekte me|unarodne diplomatije, qsj{obokf!of{bwjtoptuj Op}inski sud u Sarajevu do kraja ~anje postupka registracije, ne}e biti tara BiH iz 2004. godine da Vlada {en prvi zahtjev {trajka, a to je re-
uklju~uju}i iranski nuklearni pro- Lp!t pwb-! p! •fnv! tw. idu}e sedmice donijeti odluku o prekinut dok ne dobiju zaostale pla- FBiH preuzme prava osniva~a i gistracija bez koje Zavod ne mo`e
gram i borbu protiv Al-Kaide, kao i kfep•j!j!ob|!{bqjtojl!tb registraciji Zavoda kao federalne te, ali ne}e poduzimati nikakve radi- odluka Vlade FBiH o preuzimanju normalno poslovati jer nema izmi-
prili~no privatne komentare o uph!tbtubolb#-!lb{bmj!tv institucije. kalnije mjere, {to su najavili ako prava osniva~a", dodao je Buza. rene obaveze za doprinose od 2007.
ameri~kim prijate- v!lbcjo!fuv!qsfetkfeojlb Saop}io je ovo ju~e nakon ro- registracija ne bude izvr{ena. Istakao je da je plan konsolida- godine pa se ne mo`e javljati na
ljima i neprija- Ep!!ejlb/ ~i{ta direktor Geodetskog zavoda Buza je kazao da je dr`avni pra- cije Geodetskog zavoda "te`ak" oko tendere. Dodala je da ostaje da im
teljima. Enver Buza te istakao da }e ovim vobranilac ju~e na ro~i{tu prepustio 2,5 miliona KM, te da }e im u njego- budu izmirene plate za tri godine.

Uhap{en ~lan grupe


Zijada Turkovi}a
D. MUMINOVI] Tupkovi}i kod @ivinica uhapsili su oko 2,5 miliona KM 2007. godine Ostalima je Sud BiH krajem okto-
Esmira Ferizovi}a. iz kar go cen tra Me |u an ro dnog bra pritvor produ`io za dva mjese- Zijad
SARAJEVO - Pripa- "Mo`emo samo potvrditi da je aerodorma u Sarajevu, te za me|u- ca. Turkovi}
dnici Dr`avne agencije za po nalogu Tu`ila{tva BiH uhap{ena narodnu trgovinu drogom. Turkovi} i njegova grupa osu-
istrage i za{titu (SIPA) jedna osoba koja se dovodi u vezu Pod sumnjom da su ~lanovi mnji ~e ni su za ubis tva Mit ha ta Akcija
ju ~er su kod @i vi ni ca s Turkovi}em. Nakon policijske ove zlo~ina~ke organizacije, do sa- Meki}a, njegove trudne djevojke
uhapsili jednu osobu zbog obrade uhap{eni }e biti predat Tu- da su uhap{eni Muamer Zahitovi}, Marije Salas Kortez, ~ija su tijela Esmira
sumnje da je povezana sa `ila{tvu BiH", saop{teno je iz Tu`i- Fikret Sekovi}, Haris Ali}, Samir u septembru prona|ena na Bjela- Ferizovi}a
zlo~ina~kom organizaci- la{tva BiH. Alagi}, Nijaz Zuban, Sa{a Stjepa- {nici, Marija Toli}a iz Zenice i
jom ranije uhap{enog Zi- Zijad Turkovi} uhap{en je u novi}, Suad Glavini}, Milenko La- Verdera Ajdarija iz Travnika, ~ija
pripadnici SIPA
jada Turkovi}a, potvr|eno Sarajevu 21. septembra ove godi- ki}, Ermin Deli} i Mirza Drini}. tijela istra`itelji nisu prona{li, te uhapsili u selu
je u Tu`ila{tvu BiH. ne. Osumnji~en je da je vo|a zlo~i- Glavini} je odmah pu{ten iz za likvidaciju Emira Had`i}a iz- Tupkovi}i
Kako nezvani~no sazna- na~ke organizacije odgovorne za pritvora, a kasnije je pritvor ukinut vr{enu u februaru 2008. godine
jemo, pripadnici SIPA u selu najmanje pet ubistava, za kra|u Ali}u, Sekovi}u, Deli}u i Drini}u. kod Mostara. kod @ivinica
1.12.2010.
6 Doga|aji
NAKON [TO JE LOKALNIM UPRAVAMA U RS UPLA]EN
NOVAC ZA SANACIJU [TETE OD JUNSKIH POPLAVA

Op{tine }e morati
opravdati svaku KM
Mehanizmi: Vlada RS ima Izvje{taji
mehanizme koje }e upotrijebiti Lokalne
ukoliko posumnja u kvalitet zajednice u RS
jo{ nisu
upotrebe novca predvi|enog dostavile
za sanaciju {tete od poplava izvje{taje
Dragan SLADOJEVI] dostavljanjem ovih izvje{taja. o potro{enom
"O~ekujemo da oni budu dos-
BANJALUKA - Op{tine u tavljeni po zavr{etku implementaci- novcu
RS koje su dobile novac za sana- je utro{ka odgovaraju}ih sredstava i ma u lokalnoj Skup{tini", rekao je
ciju {tete od junskih poplava mo- Vlada RS }e vrlo skoro analizirati u Mom~ilo Zeljkovi}, na~elnik op{ti-
ra}e Vladi RS opravdati gdje su kojoj fazi su te upotrebe, a mogu}e ne ^elinac.
ta sredstva potro{ena, potvr|eno je i zatra`iti izvje{taje", najavila je Predrag Jovi}, na~elnik Odje-
je u Ministarstvu finansija RS. Mihi}eva. ljenja za privredu i poljoprivredu u
U tom ministarstvu uvjeravaju U pojedinim op{tinama nego- op{tini Bijeljina, potvrdio je da }e,
da Vlada RS, koja je u ovu svrhu iz- duju zbog na~ina tro{enja ovog na zahtjev Vlade RS, poslati izvje-
dvojila 20 miliona KM, ima meha- novca. Sredoje Bo`i}, suvlasnik {taj o utro{enim sredstvima predvi-
nizme koje }e upotrijebiti ukoliko preduze}a "Granit" iz ^elinca, ka`e |enim za sanaciju {tete od poplava.
posumnja u zloupotrebe novca. da je procijenjeno da na ime pre- Za sanaciju {tete od junskih poplava Mi lo rad Si mi}, na~el-
"Nakon {to dobijemo iz- trpljenih {teta u junskim poplavama obezbije|eno 20 miliona KM nik op{tine Derventa, ka`e da }e
vje{taje o potro{enom novcu, Vlada toj firmi treba da bude upla}eno FOTO ARHIVA novac u iznosu od milion i 600.000
RS }e mo}i da ocijeni da li je upo- 350.000 KM, ali da isplata nije ni maraka, koliko je ta op{tina dobila
treba novca bila kvalitetna ili ne- zapo~eta. gdje je op{tina potro{ila novac. Mo- na jednoglasnom odlukom Skup{ti- posla}emo po zavr{etku bud`etske za sanaciju {tete od poplava, biti
kvalitetna", pojasnila je Radmila "Ni smo do bi li ni{ta, a ralno bi bilo da odgovorni podnesu ne. godine. Postupio sam po odluci utro{en u skladu sa skup{tinskom
Mihi}, pomo}nik ministra finansija znam da Vlada RS vodi ra~una o ostavke", rekao je Bo`i}. "Odjeljenje za finansije Skup{tine op{tine, koja je jednogla- odlukom. On je dodao da je op{tina
RS. svom narodu, ali ne i ~elnici op{tine U op{tini ^elinac, ipak, ka`u na{e op{tine svaki mjesec {alje iz- sno usvojena i ne osje}am odgovor- Derventa spremna da na zahtjev
Prema njenim rije~ima, lokalne ^elinac. Vlada RS je radila odli~no da su sredstva za ovu namjenu, u vje{taje Ministarstvu finansija RS, a nost o kojoj privatnici govore, jer Vlade RS podnese izvje{taj o tro{e-
zajednice u RS jo{ nisu ni po~ele sa svoj zadatak. Me|utim, ne znam iznosu od 1,4 miliona KM, potro{e- kona~ni izvje{taj za 2010. godinu sam direktno odgovoran odbornici- nju tog novca.

Naselja i sela poplavljena Sanjani Skuplja pretplata,


dobili vodu
V. DUKA, O. STJEPANOVI]
Upozorenje
Upozorili smo
ranije poplavljeno naselje Jezerine, u
kome su po~ele da se pojavljuju pod-
zemne vode, ali se otvaranjem tunela
SANSKI MOST - Nakon {to jeftiniji razgovori
BIJELJINA, TREBINJE - su radnici JP "Vodovod i ka- BANJALUKA - "Telekom Sr- nju Regulatorne agencije za ko-
Zbog obilnih padavina rijeka Dri- Fatni~ko polje - Bile}ko jezero voda
na se ju~e izlila u bijeljinskim vi-
stanovni{tvo u povukla", kazao je Doder.
nalizacija" ju~e sanirali kvar pske" }e od 2011. godine pove- munikacije BiH.
na glavnoj vodovodnoj cijevi }a ti mje se ~nu pret pla tu za Za pretplatnike takozvanog so-
kend naseljima Amajlije i Janja, a priobalnom On je ovom prilikom demanto- na raskr{}u Prvomajske i Pri- fiksnu telefoniju za nepunih 30 cijalnog paketa koji mogu koristi-
zbog poplava u isto~noj Hercegovi- dijelu op{tine vao ranije navode da HE Svitava u je dor ske uli ce, na kon ~e ti ri odsto, ali i smanjiti cijene raz- ti ugro`ene socijalne kategorije
ni glavni putevi prema nekoliko se- ^apljini kalkuli{e sa proizvodnjom dana kona~no je uspostavljeno go vo ra u vi {e ta ri fnih gru pa, stanovni{tva pretplata }e iznositi
la su blokirani. Bijeljina da struje i dr`i ogromne koli~ine zalihe
normalno vodosnabdijevanje potvr|eno je ju~e u toj kompa- 4,20 KM sa 100 besplatnih minu-
"Upozorili smo stanovni{tvo u ukloni dobra, vode u jezerima, ali da je ~injenica da
u`eg grad skog po dru ~ja u niji. ta u mjesnom saobra}aju.
priobalnom dijelu op{tine Bijeljina, u nepropu{tanje vode kroz ovu hidro- "Telekom Srpske" }e od 1. janu- Cijene lokalnog razgovora i po-
naseljima Janja, Amajlije, Popovi i kazao Risti} centralu pravi problem trebinjskom Sanskom Mostu.
ara pove}ati mjese~nu pretplatu ziva ka lokalnoj M:tel mre`i osta-
selu Ora{je i Popovom polju. Gra|ani su upozoreni na vi-
Me|a{i, da ukloni materijalna dobra naveo je Risti}. soku koncentraciju hlora, koji za fiksnu telefoniju sa sada{njih ju nepromijenjene i iznosi}e 0,03
jer se tokom no}i o~ekuje veliki vo- A na ju~era{njem sastanku Mili- "Sigurno je da je ova putna ko- 8,50 KM na 10,95 KM u {ta }e KM, odnosno 0,17 KM po minu-
munikacija ka Ora{ju presje~ena zbog se koristi za pro~i{}avanje vo-
dostaj Drine", rekao je Drago Risti}, mira Dodera, direktora Republi~kog de, te je preporu~eno da se u biti uklju~en nov~ani ekvivalent tu. "Telekom Srpske" zadr`a}e i
{ef Odsjeka Civilne za{tite Bijeljina, i {taba Civilne za{tite RS, sa predsta- toga, ali sa druge strane, treba imati u od 140 besplatnih minuta razgo- postoje}u tarifu poziva ka Srbiji i
vidu i da bi, ako bi se kroz Svitavu prvih ne ko li ko sa ti vo da ne
istakao da su u porastu i buji~aste ri- vnicima Civilne za{tite op{tine Trebi- vora u mjesnom saobra}aju. Crnoj Gori unutar mre`e "Teleko-
pustila ve}a koli~ina vode, probleme upotrebljava za pi}e. Prema ri- U tom telekom operateru uka- ma Srbija" od 0,30 do 0,40 KM.
jeke na podru~ju ove op{tine. On je nje, zaklju~eno je da padavine u
imali njihovi stanovnici nizvodno od je~ima odgovornih iz pomenu- zuju da je to, ipak, ni`a cijena od Od idu}e godine bi}e, pak, sma-
kazao da rijeka Sava za sada stagnira isto~noj Hercegovini ne ugro`avaju
i da je njena visina 492 cm. hidrocentrale", objasnio je Doder. tog preduze}a, saniranje kvara 11,30 KM koliko iznosi najvi{a njene cijene poziva i to za 10 od-
stanovni{tvo. Za sada su glavne putne je ote`avao nedostatak ade-
"Anga`ovali smo pripadnike Ci- komunikacije sa selima Velja Gora i I drugi vodotoci u RS su ju~e bili dozvoljena pretplata po odobre- sto prema Hrvatskoj, Sloveniji i
vilne za{tite, koji su sa svim materi- u blagom porastu zbog ki{e koja pada kvatnih rezervnih dijelova, ko- Makedoniji, odnosno sa 0,50 na
Ora{je u Petrovom i Popovom polju i ji su u me |u vre me nu
jalno-tehni~kim sredstvima na terenu dalje pod vodom, kao i put ka trebinj- posljednjih nekoliko dana, pa su pripa- Pozivi 0,45 KM po minutu, zatim, izme-
kako bi pomogli na{im sugra|anima dnici op{tinskih slu`bi Civilne za{tite nabavljeni. |u mre`nih grupa u BiH za oko
skom naselju Rupe, u samom gradu.
u spasavanju materijalnih dobara", "[to se ti~e Bile}e, obi{ao sam i na terenu i obilaze ugro`ena podru~ja. Veliki broj doma}instava os- Pozivi prema 19 odsto, sa 0,073 na 0,059 KM.
tao je bez urednog vodosna-
bdije va nja na kon {to je u
evropskim Po zi vi pre ma evrop skim ze -
mljama bi}e jeftiniji za 30 odsto,
protekli petak presje~ena gla- zemljama bi}e s jedne KM na 0,70 KM, a tele-
Snijeg usporavao saobra}aj vna vodovodna distributivna jeftiniji za 30 fonski pozivi za ostatak svijeta sa
IBO!QJ!KF!TBL!.!Toj!kfh!lp!kj!kf!qb!ebp!ob!qp!esv!•kv!Ibo!Qj!kft!lb!kv!•f!kf!ept!uj!hbp!wj!tj!ov!pe!of!lp!mj!lp cijev koja grad napaja pitkom 1,50 na jednu KM.
dfo!uj!nf!ub!sb-!b!ufn!qf!sb!uv!sb!kf!cj!mb!kf!ebo!tuf!qfo!jtqpe!ov!mf/!Toj!kfh!j!nb!hmb!puf!ab!wb!kv!tbp!csb!~bk- vodom sa izvori{ta rijeke Zde- odsto, s jedne U "BH Telecomu" ka`u da jo{
nb!eb!oj!kf!cj!mp!ev!aji!{bt!up!kb/ ne. Ovu ci jev pre sje kli su KM na 0,70 KM, ni su ut vrdi li ta ri fne ci je ne za
izvo|a~i radova koji su kopali 2011. godinu, ali su ukazali da si-
#Toj!kfh!obt!of!~f!j{of!ob!ej!uj/!Jnb!np!ep!wp!mkop!nb!uf!sj!kb!mb!{b!qp!tj!qb!okf/!Nf!ib!oj!{b!dj!kb!kf!v!pemj!.
ka nal za po la ga nje te le fon - a za ostatak gurno ne}e mijenjati sada{nju ci-
•opn!tub!okv-!b!sb!eoj!dj!tv!tqsf!noj!eb!pe!hp!wps!op!pcb!wf!twpk!ejp!qp!tmb#-!lb!{bp!kf!Nj!mfo!lp!Tlp!•b!.
kj~-!sv!lp!wp!ej!mbd!pesab!wb!okb!qv!uf!wb!v!qsf!ev!{f!~v!#Sp!nb!oj!kb!qv!uf!wj#/
skog kabla. svijeta sa 1,50 jenu mjese~ne pretplate u fiksnoj
Z.^. telefoniji koja iznosi 9,80 KM.
na jednu KM P.K.
1.12.2010.
Doga|aji 7
Poljoprivredni
fakultet u Banjaluci
FOTO M. RADULOVI]

Otkrivene
zacije
Upisali sina
nove malver
supru`nika
i profesora
nog
Poljoprivred ne
rda

na fakultet bez
fakulteta Go
\uri} i Nikole
Mi}i}a

diplome srednje {kole Supru`nici Mi}i} - \uri} do- "Linija vo}a" odnosi se na umno`a- prenese na nevladinu organizaciju u Ministar Radivoje Brati} se ~udi ~e-
Polo`io pet ispita: Gvozden spijeli su u `i`u javnosti nakon {to vanje prinova vo}aka koji su potpi- njihovom vlasni{tvu, odnosno Nau- mu buka oko "SEEDNeta" jer je na
upisan u {kolskoj 2009/2010. je Specijalno tu`ila{tvo RS pokre-
nulo istragu protiv njih nakon prija-
sa li Gvoz den i Bo ris P. u ime
Nau~no-vo}arskog dru{tva RS.
~no-vo}arsko dru{tvo RS, {to im na
kraju i polazi za rukom jer Mi}i} u
sastanku konstatovano da se to osta-
vi po strani i ide dalje.
godini i do sada polo`io pet ve Poljoprivrednog fakulteta da su Ugovorom je definisano da avgustu 2008. godine direktno po- Poslije potpisavanja ugovora
prisvojili novac od me|unarodnog "Liniji vo}a" avansno bude upla}e- tpisuje ugovor izme|u CBM-a i ove izme|u Nau~no-vo}arskog dru{tva
ispita. Me|utim, u toku je projekta "SEEDNet". no 3.000 KM. nevladine organizacije. RS i CBM-a, Gordana \uri}, tada
njegovo ispisivanje i vjerovatno Kako se navodi u prijavi, \u-
ri}eva, ina~e poslanik SNSD-a u
Podsje}anja radi, me|unarodni
projekat "SEEDNet" se u prvoj fazi
Da potpi{e dva pralel-
na ugovora, omogu}ava mu Minis-
ovla{tena za nov~ane transakcije,
namjerno obmanjuje me|unaro-
}e mu biti poni{tene ocjene parlamentu RS, namjerno je obma- realizuje izme|u {vedskog Centra za tarstvo poljoprivrede, {umarstva i dnog partnera i sa~injava instrukciju
nula {vedskog partnera koji je fi- biodiverzitet (CBM), Ministarstva vodoprivrede, koje nije moglo pot- za pla}anje, nakon ~ega na privatni
Uro{ VUKI] da to znaju i svi profesori, ali ni{ta nan si rao pro je kat i od nje ga poljoprivrede {umarstva i vodopri- vrditi da je sav projekat legalan. ra~un supru`nika Mi}i} - \uri} lije-
ne preduzimaju. zahtijevala otvaranje posebnog ra- vrede RS i Poljoprivrednog fakulteta. `e 33.000 evra.
BANJALUKA - Supru`nici i Ka ko sa zna je mo, ~una za uplate kako bi mimo tre- Projekat po~inje 2004. godine i I sinu novac Da je tokom me|unarodnog
profesori Poljoprivrednog fakul- Gvoz den je upi san u {kol skoj zorskog poslovanja do{la do novca zavr{ava se 2010. godine, a realizu- projekta "SEEDNet" bilo malverza-
teta iz Banjaluke Gordana \uri} 2009/2010. godini i do sada je polo- od projekta. \uri}eva nije bila za- je se u dvije faze, odnosno od 2004. od projekta cija, govori i podatak da je Nikola
i Nikola Mi}i} uspisali su svog si- `io pet ispita, ali u toku je njegovo interesovana za komentare u vezi do 2007. godine i od 2008. do 2010. Dio novca od Mi}i} paralelno bio dekan fakulteta
na na ovu visoko{kolsku ustano- ispisivanje i poni{tavanje svih ocje- sa "SEE DNe tom" i op tu `be na godine. U toku prve faze projekta i osoba ovla{tena za zastupanje
vu bez diplome srednje {kole, na jer je upisan mimo zakona. njen ra~un. sve manje-vi{e te~e legalno, me|u- projekta oti{ao Nau~no-vo}arskog dru{tva, te da je
saznaju "Nezavisne". Milanka Drini}, nedavno smi- U krivi~noj prijavi se spominje tim u toku druge faze tada{nji dekan i na ra~un "Linije ta nevladina organizacija sklapala
Na Poljoprivrednom fakultetu jenjeni dekan Poljoprivrednog fa- i njihov sin Gvozden, jer stoji da je Poljoprivrednog fakulteta Nikola ugovore sa firmom koja je tako|e u
nisu `eljeli zvani~no da govore o to- kulteta, nije `eljela komentarisati dio novca od ovog projekta oti{ao Mi}i} direktno potpisuje ugovor sa vo}a", vlasni{tvu porodice Mi}i}.
me, ali studenti ka`u da je poznato ove navode, a Nikola Mi}i} na pita- na ra~un njegovog preduze}a "Lini- CBM-om i svoju suprugu Gordanu vlasni{tvo sina Sa Stankom Stani}em, rekto-
da je njihov sin Gvozden na fakultet nje da li je ta~no da je mimo zakona ja vo}a". ovla{}uje za realizaciju nov~anih rom Banjalu~kog univerziteta, ju~e
upisan bez osnovnog dokumenta, upisao sina na Poljoprivredni fakul- Ugovor na osnovu kojeg transakcija. Kona~ni cilj supru`nika supru`nika nismo uspjeli da stupimo u kon-
odnosno diplome srednje {kole, te tet spustio nam je slu{alicu. je 3.000 KM oti{lo na ra~un firme Mi}i} - \uri} je da se cijeli projekat \uri} - Mi}i} takt.

Ori} mo`e o~ekivati


TC BALKANA AD
MRKOWI] GRAD

penziju iz Srbije
Na osnovu ~lana 53 Statuta Dru{tva, Upravni odbor Dru{tva na sjednici odr`anoj 29.11.2010. godine donio je
sqede}u

OD L U K U
o sazivawu 10. redovne sjednice Skup{tine akcionara
BEOGRAD - Ha{ki osu|e- mu taj dio sta`a bude obra~unat godine, da bi 1990. godine bio
nik Naser Ori} mo`e da o~eku- za penziju. upu}en na Kosmet. Poslije toga, Sjednica Skup{tine }e se odr`ati dana 31.12.2010. godine s po~etkom u 10 ~asova u prostorijama hotela "Vi-
je dio penzije iz Srbije ukoliko "Da li ne ko ko je usme ren sve do rata bio je tjelohranitelj dovi}" d.o.o. Bawaluka, Ivana Frawe Juki}a 11, Bawaluka.
ima prijavljen sta` i upla}ene svojom delatno{}u protiv dr`ave biv{eg predsjednika Srbije Slo-
do pri no se za pe ri od ka da je Srbije na neki na~in mo`e da bu- bodana Milo{evi}a. Dnevni red
1. Izbor radnih tijela
radio u Srbiji, rekla je Jelica de izuzet iz tog prava to, zaista, Ha{ki tribunal je 2006. go- 2. Izbor predsjedavaju}eg Skup{tine
Timotijevi}, direktor Sektora ne mo`emo mi iz Fonda da ka`e- di ne osu dio Ori }a, biv {eg ko - 3. Usvajawe zapisnika s prethodne sjednice Skup{tine
za odnose s javno{}u Fonda za mo, jer na{a obaveza je da spro- man dan ta Ar mi je BiH u 4. Usvajawe finansijskog izvje{taja za 2009. godinu
pen zij sko-in va lid sko osi gu ra - vo di mo za kon", po ru ~i la je Srebrenici, na dvije godine za- 5. Usvajawe izvje{taja o radu Upravnog odbora
nje. Timotijevi}eva. tvo ra zbog zlo ~i na po ~i nje nih 6. Usvajawe izvje{taja o radu Nadzornog odbora
7. Dono{ewe odluke o izboru ~lana Upravnog odbora
Ona je dodala da svaki osi- Ori} je 1988. godine zavr{io nad Srbima u Srebrenici izme|u 8. Razmatrawe revizorskog izvje{taja za 2009. godinu
gu ra nik ko ji ima ra dni sta` ili {estomjese~ni kurs u Zemunu, a decembra 1992. godine i januara 9. Razno
dio ra dnog sta `a os tva re nog u pripravni~ki sta` odslu`io je na 1993. godine. Po{to je bio u pri-
Srbiji mo`e u momentu podno- Sav skom ven cu u Beo gra du. tvo ru od 2003. go di ne, Ori} je Ukoliko se sjednica ne odr`i zbog nedostatka kvoruma, ponovqena sjednica }e se odr`ati istog dana s po~etkom u 12
{e nja zah tje va za pen zi ju, bez Kao pripadnik policijske jedini- nakon izricanja presude pu{ten ~asova.
Mrkowi} Grad, 29.11.2010. godine Predsjednik Upravnog odbora
obzira gdje `ivi, da o~ekuje da ce poha|ao je kurseve jo{ dvije na slobodu. (Srna)
1.12.2010.
8 Doga|aji
Bh. gra|evinska preduze}a imaju pove}an broj narud`bi za

Gra|evincima m
vi{e posla izvan
Ekonomija: Ako do|e do
implementacije narud`bi iz
inostranstva za bh. preduze}a,
to }e pospje{iti op{te
finansijsko stanje u dr`avi
Dragan SLADOJEVI]

BANJALUKA, SARAJEVO
ZEMLJE
- Vrijednost novih narud`bi za U KOJIMA
bh. gra |e vin ska pre du ze }a u
inostranstvu u tre}em kvartalu
NAJVI[E
ove godine u pore|enju sa istim POSLUJU BH.
periodom pro{le godine ve}a je za PREDUZE}A
skoro 175 odsto, podaci su Agen-
cije za statistiku BiH.
Te radove uglavnom su naru~i-
le zemlje u regionu, poput Crne
Crna Gora
Gore, Srbije, Hrvatske i Slovenije,
ali je potra`nja evidentna kada su u
Hrvatska
pitanju i neke udaljenije evropske
dr`ave, poput Njema~ke i Norve-
Italija
{ke.
"Bh. gra|evinska preduze}a Norve{ka
su potpisivala ugovore ~ak i sa ne-
kim afri~kim zemljama, kao {to su Njema~ka
Al `ir i Li bi ja", pot vrdi li su u
Agenciji za statistiku BiH.
Sindikalci pozdravljaju ovakve
Slovenija
podatke, ali ih i tuma~e sa rezer-
vom, jer strahuju da }e ekonomska
Srbija Gra|evinski
radnici iz na{e
dr`ave tra`eni
kriza uticati da ne do|e do imple- u inostranstvu
mentacije naru~enih projekata. Ugovori
[a ban Ka di ri}, pred sje dnik On tuma~i da ovakvo stanje, sla`e se i Mile Ribi}, predsjednik upozorava Ribi}. zali su u jednoj gra|evinskoj firmi
Sindikata gra|evinarstva BiH, isti- Bh. gra|evinska prema kojem se na{a preduze}a sve Sindikata gra|evinarstva i stambe- U nekoliko bh. gra|evinskih iz Zenice.
~e da su bh. gra|evinski radnici preduze}a su vi{e okre}u poslovanju u inostran- no-komunalnih djelatnosti RS, ko- firmi navode da je primjetno da je Uglje{a Kisi}, generalni dire-
mnogo vi{e cijenjeni u inostranstvu stvu, odli~no oslikava nedostatak ji, ipak, ne vjeruje statistici, prema drugim zemljama potreban angan- ktor Gra|evinskog preduze}a "Bo-
nego u BiH. potpisivala posla u BiH. Zaklju~uje da }e, uko- kojoj je u posljednje vrijeme enor- `man na{ih kompanija. sna" iz Sarajeva, navodi da su na{a
"Vjerujem da narud`be za po- ugovore ~ak i sa liko do|e do implementacije ovih mno ve}i broj na{ih firmi tra`eno "Mi mo`emo da budemo kon- preduze}a posebno tra`ena za rad
slovanje u inostranstvu postoje, ali narud`bi za na{a preduze}a, to pos- za gra|evinske radove u inostran- kurenti Evropi jer imamo dosta jef- u afri~kim zemljama.
statistiku treba da posmatramo sa nekim afri~kim pje{iti op{te finansijsko stanje u stvu. tiniju radnu snagu nego {to je to "Mi poslujemo u Libiji, a o~e-
oprezom, jer se ne zna u kojoj mje- zemljama, poput BiH. "Ipak, ta~no je da su bh. gra- slu~aj, na primjer, u [vajcarskoj. kujemo da }emo i u nerednom pe-
ri }e do}i do realizacije ugovorenih Da su gra|evinski radnici iz |evinska preduze}a, zbog jeftine Osim toga, BiH ima dosta kvalite- riodu potpisati sa tom zemljom
radova", isti~e Kadiri}. Al`ira i Libije na{e dr`ave tra`eni u inostranstvu, radne snage, atraktivne za strance", tnu radnu snagu u ovoj struci", ka- jedan relativno velik ugovor. Mi-

Radnici "[ipad Bine" ostali be


Z. ^EKI] Firma "[ipad Bina" Direktor da im se obrati direktor firme Se-
je privatizovana nad Kurtovi}, koji je istovremeno i
BIHA] - ^etrdesetak radni- 2002. godine Kurtovi} ve}inski vlasnik ovog nekada re-
FOTO NN
ka biha}ke firme "[ipad Bina" istakao spektabilnog drvoprera|iva~kog
ju ~er se, dru gi dan zare dom, preduze}a.
okupilo ispred kapije ovog pre- kako je "Mi samo tra`imo da nam se
duze}a, kako bi na taj na~in uka- rukovodstvo ka`e gdje smo i na ~emu smo. Ho-
za li na te {ku eko nom sku firme na tragu }e li biti posla za nas u ovom pre-
situaciju u kojoj se nalaze. du ze }u i ka da ili da se ide mo
Oni su istakli kako u poslje- da obezbijedi prijaviti u biro za zapo{ljavanje",
dnjih 19 mjeseci nisu dobili niti je- investicije u istakao je Murat Be{i}, jedan od
dan li~ni dohodak, a prije nekoliko radnika.
mjeseci Uprava preduze}a poslala iznosu od 45 Nakon du`eg ~ekanja radnici-
ih je na ~ekanje. Radnici su tra`ili miliona evra ma se obratio direktor firme, ista-
1.12.2010.
Doga|aji 9

a rad u inostranstvu Za pola godine


11 `rtava Struja ubila 20

mnogo
trgovine
ljudima
BIJELJINA - Trgovina ljudima
je me|unarodni problem i feno-
`ivotinja na farmi
men koji prelazi granice i va`no
je unaprijediti saradnju nadle`nih
institucija kako bi bila osigurana
kvalitetnija pomo} `rtavama i
procesuiranje, rekla je ju~e Ame-
la Efendi}, menad`er projekta za

n BiH
spre~avanje trgovine ljudima u
BiH.
Na konferenciji u Bijeljini su
prezentovani podaci iz evidencije
Ministarstva bezbjednosti BiH,
Odsjeka za borbu protiv trgovine
ljudima, gdje je u 2009. godini
evidentirano 69 `rtava trgovine,
od kojih se u 64 slu~aja radilo o Prizor
osobama `enskog pola i pet mu- u {tali je
{kog. Naj~e{}e `rtve, 84 odsto su bio jeziv
FOTO NN
iz BiH, od kojih su 89 odsto ma-
loljetnici, uzrasta od 14 do 16 go- Z. ^EKI] ovog nesvakida{njeg doga|aja jo{ kao provodnik struje koja je ubila
dina. nisu poznate, a prema dosada{- `ivotinje. [teta koja je ovom prili-
"U prvih {est mjeseci ove godi- BO SAN SKA KRU PA - njim rezultatima uvi|aja, kojeg su kom na~injena ovom poljoprivre-
ne je edvidentirano 11 `rtava Ukupno 20 grla na sto~noj far- obavili pripadnici Kantonalnog dnom proizvo|a~u procijenjena je
trgovine, ali se jo{ ne mo`e re}i mi poljoprivrednog proizvo|a~a tu`ila{tva i policije, mogu}e je da na vi{e od 60.000 maraka. Ina~e,
da je ovaj oblik kriminala u opa- Enesa Suljkanovi}a, koja se na- je do nesre}e do{lo usljed kvara rije~ je o ve}em proizvo|a~u mli-
danju", rekla je Efendi}eva. lazi u selu Ba{tra, op}ina Bosan- na bojleru koji se nalazio u {tali. jeka u ovoj op}ini. Suljkanovi} is-
O.S. ska Kru pa, stra da lo je od Prema tim pretpostavkama, ti~e kako je u dosada{njem dijelu
posljedica strujnog udara. bojler je bio uklju~en te je iz ne- godine mljekari "Megle" u Biha}u
Do ove tragedije do{lo je u poznatih razloga eksplodirao, a isporu~io oko 70.000 litara siro-
U BiH no}i izme|u ponedjeljka i utorka, voda koja se prosula poslu`ila je vog mlijeka. Proizvodnja mlijeka
a vlasnik ka`e kako je neo~akivan je ina~e jedini izvor prihoda za
najzdravija prizor zatekao ju~e ujutru oko pet Mljekar po ro di cu Su ljka no vi}, a po red
hrana sati kada se zaputio u {talu. vlasnika u odr`avanju ovog poljo-
"Nisam mogao vjerovati svo- Proizvodnja privrednog dobra sudjeluju jo{ i
MOSTAR - Analize uzoraka
hrane obavljene u ovoj godini jim o~ima. Prizor je bio jeziv, go- mlijeka je ina~e njegova supruga te troje djece. Ta-
veda su le`ala mrtva i cijeli svijet ko |er, je dna od ote `a va ju }ih
pokazuju da je BiH, kada je u pi-
mi se u trenutku sru{io pred o~i- jedini izvor okolnosti je i ta {to grla nisu bila
tanju zdravstvena ispravnost hra-
ne, vode}a zemlja u regiji, kazao ma", ka`e nam Suljkanovi}. prihoda za osigurana. Ovom farmeru ostalo
Ovaj tu `ni do ma }in do da je je jo{ osam krava, ~etvero teladi i
je ju~e Sejad Ma~ki}, direktor
kako je izgubio 11 junica, osam
porodicu pet junica sa kojima nastavlja po-
Agencije za sigurnost hrane BiH.
Ma~ki} je ovaj podatak iznio krava i jednog bika. Sve okolnosti Suljkanovi} sao proizvodnje mlijeka.
na sastanku o analizi rizika pori-
jeklom iz hrane na kojem su se u
sjedi{tu Agencije u Mostaru oku-
pili predstavnici mjerodavnih
dr`avnih i entitetskih institucija.
Radnici "Oslobo|enja"
"Na osnovu 140.000 laborato-
rijskih analiza mo`emo re}i da je
4,4 posto hrane bilo higijenski
neispravno, {to je pad broja ne-
u {trajku upozorenja
BANJALUKA - Radnici No- {to u prosjeku po radniku iznosi oko Kompanija "Darta trgovina" iz
gativnih nalaza u odnosu na pro- vinsko-izdava~kog i {tamparskog 9.000 KM, te povezivanje radnog Banjaluke u procesu privatizacije
{lu godinu. Naj~e{}e se radi o preduze}a "Oslobo|enje" iz Ba- sta`a. 2006. godine kupila je ve}inski pa-
vodi, sladoledu, toplim napicima njaluke stupili su ju~e u {trajk [obat je podsjetio na tvrdnje ket akcija "Oslobo|enja", dok je
i mlijeku. Kada se pogledaju upozorenja radi za{tite svojih eko- poslodavca da je tra`io strate{kog "Dartu" 2008. godine kupila beo-
analize u drugim puno razvije- nomskih i socijalnih prava. partnera za kupovinu "Oslobo|enja", gradska kompanija "Delta".
slim da ovakvo stanje, prema ko- njema~kom gra|evinskom predu- nim zemljama, taj podatak je vi- Predrag [obat, predsjednik Sin- te da je pominjana Fabrika duhana Nakon toga, kompanija "Delta"
jem na{a preduze}a sve uspje{nije ze}u u Minhenu radi kao elektri- {e ne go do bar", na gla sio je dikalne organizacije ovog preduze}a, Sarajevo. je otpustila sve zaposlene radnike u
posluju u inostranstvu, mo`e pos- ~ar. Ma~ki}. (Agencije) rekao je da }e radnici stupiti u gene- "Da li je postojao strate{ki ku- "Darti", osim direktora, tvrde}i da je
pje{iti bh. ekonomiju. Gra|evinari "Primjetno je da veliki broj ralni {trajk ako poslodavac u roku od pac ili ne, radnicima nije poznato, ili vlasnik "Oslobo|enja" kompanija
nemaju posla u na{oj zemlji, pa se Banjalu~ana, ali i stanovnika osta- sedam dana ne ispuni zahtjeve radni- je poslodavac tom pri~om samo ku- "Darta" koja vi{e ne postoji, a ne
spasavaju poslovanjem u inostran-
stvu", naveo je Kisi}.
lih dijelova BiH, radi u Njema~koj
na gra|evinama. Mislim da imamo
Za operaciju ka, ne isklju~uju}i kao krajnju mo- povao vrijeme", istakao je [obat i "Delta". Kompanija "Delta" polovi-
mu potrebno gu}nost da radnici pokrenu ste~aj u upozorio da radnici idu na posao u nom ove godine donijela je odluku
Da su bh. gra|evinci prima- kva li te tne maj sto re, ko ji svo je ovom preduze}u. kioske ve} godinu dana, ne primaju da proda "Dartu", a samim tim i
mljiva radna snaga za evropske ze- usluge jeftino napla}uju, te da su to 4.000 KM On je objasnio da od poslodav- platu, nemaju upla}eno penziono i "Oslobo|enje" i od tada su u prego-
mlje, sma tra i Ba nja lu ~a nin razlozi za ovakvu pojavu", poja- ca zahtijevaju rje{avanje statusa za- zdravstveno osiguranje i nikakvih vorima s Fabrikom duhana Saraje-
Nedeljko ^avi}, koji pri jednom snio je ^avi}. BANJALUKA - Zoranu Ili}u,
te{ko oboljelom 32-godi{njaku iz poslenih, isplatu zaostalih 16 plata, sredstava za `ivot. vo. (Srna)
[argovca kod Banjaluke, za hi-
tnu operaciju bubrega potrebno
Po~eo seminar o
ez 19 plata
je 4.000 maraka, {to on sam ne
mo`e da obezbijedi jer nije zapo-
slen i lo{eg je imovinskog stanja.
Zoran je zbog toga odlu~io da
potra`i pomo} dobrih ljudi kako
odr`avanju medicinskih
kav{i "kako mu je drago {to vidi
kako se radnici bore i brinu za su-
dbinu preduze}a". Kurtovi} je ista-
ka. Problem je u tome {to ne mo`e-
mo naplatiti vlastita potra`ivanje
koja su vi{a od tri miliona mara-
bi prikupio neophodan novac.
Zoranu je tokom lije~enja od
karcinoma otkazao desni bubreg
instrumenata
BANJALUKA - Dvodnevni kcije endoskopske i laparaskopske kacije, svi polaznici pro}i test, a pet
kao kako je rukovodstvo firme na ka", istakao je Kurtovi}. Me|utim, i ljekari iz vojvo|anskog Instituta
za onkologiju su zaklju~ili da je seminar za medicinske sestre i te- opreme i hirur{kog instrumentarija. najbolje rangiranih kandidata dobi-
tragu da obezbijedi investicije u za vrijeme njegovog govora radni- hni~are iz svih bolnica u RS, koji Milan Skrobi}, savjetnik mi- }e TIF-ove sertifikate za edukatore
iznosu od 45 miliona eura, te da je ci su izra`avali glasno negodova- hitno potrebno uraditi operaciju i
odstraniti bubreg, za {ta su potre- }e zavr{iti edukaciju u odr`ava- nistra zdravlja i socijalne za{tite u ovoj oblasti u naredne tri godine.
rije~ o projektu proizvodnje mon- nje i sumnju u iznesena obe}anja. nju savremenih medicinskih in- RS, rekao je da je rije~ o dragocje- Aleksandra Bir, predstavnica
ta`nih ku}a. "[ipad Bina" je privatizirana bna velika sredstva.
Svi koji `ele da pomognu mo- stru me na ta, po ~eo je ju ~e u nom nau~nom skupu s obzirom na njema~ke kompanije za proizvo-
On je rekao kako }e na ovim 2002. godine i jedno vrijeme je va- Banjaluci. to da je to visoko sofisticirana te- dnju endoskopa "Ri~ard Volf", re-
poslovima biti anga`irano 400 ra- `ila kao primjer uspje{ne privatiza- gu da uplate sredstva na ra~un
broj 1613000031704214 u Raj- Cilj se mi na ra pod na zi vom hnologija sa opti~kim vlaknima i kla je da }e nau~ni skup omogu}iti
dnika, te da }e sve rezultirati i no- ci je. Me |u tim, u po slje dnjih "Proizvodnja i pravilno odr`avanje da je njen na~in odr`avanja veoma bli`u saradnju medicinskih radni-
vim zapo{ljavanjima. nekoliko godina preduze}e se su- fajzen banci ili da se jave na broj
telefona 065/416-221. instrumenata" je priprema edukato- bitan da bi {to du`e bila u punoj ka BiH i Nje ma ~ke u oblas ti
"Neispunjene obaveze prema srelo s nizom problema u normal- ra medicinskog osoblja iz oblasti funkciji. odr`avanja savremene medicinske
radnicima iznose oko milion mara- nom poslovanju. B.Vu.
odr`avanja, sterilizacije i dezinfe- On je dodao da }e, nakon edu- opreme. (Srna)
1.12.2010.
10 Doga|aji
Nakon {to je FBiH kona~no dobila novac od ira~kog duga

Ne znaju {ta sa
40 miliona dolara
Haos: Nije nemogu}e da
novac ode u drugom pravcu,
a ne za namjensku industriju,
kako je bilo obe}ano. To bi
izazvalo haos, rekao Had`i}
Maja RENER sti`e u FBiH, a potom }e "Progres" Mustafa
dobiti svojih oko 15,6 miliona dola- Mujezinovi}
SARAJEVO - Vlada FBiH ra potra`ivanja od firmi iz Federaci-
jo{ ne zna kako }e utro{iti oko 40 je BiH. Pt!u b!kfn!qsj!up!n f!eb
miliona ameri~kih dolara od ira- Premijer FBiH Mustafa Muje- op!wbd!jef!{b!ep!qsj!op!tf
~kog duga koji su joj kona~no na zinovi} tvrdi da ostaju pri tome da
sb!eoj!dj!nb!gjs!nj!qsf!nb!lp!.
raspolaganju. novac ide prevashodno za doprino-
se radnicima firmi prema kojima je kj!nb!kf!qsj!kf!sb!ub!j!obt!ubp
Preciznog plana utro{ka novca
nema, mada je pro{lo 11 mjeseci ot- prije rata i nastao dug iz Iraka, ali da evh/!Ufl!usf!cb!wj!ekf!uj!lb!.
kako je Vlada odlu~ila da ide u sud- tek treba vidjeti kako }e ta~no biti lp!~f!cj!uj!sb!tqp!sf!}fo
sku nagodbu kojom bi ova sredstva raspore|en, o ~emu }e Vlada FBiH Sindikat metalaca
bila vra}ena FBiH da ih iskoristi za donijeti odluku. insistira da prispjeli red koliko koja firma i za {ta dobija
uvezivanje sta`a radnicima. Sekretar Ministarstva energije, novac bude dat novac. Ni{ta nije nemogu}e, pa i to
firmama namjenske
Irak je iznos od 55,5 miliona rudarstva i industrije FBH Stipo industrije da novac ode u drugom pravcu, a ne
dolara, koje je dugovao preduze}i- Buljan, pak, ka`e da je 40 miliona FOTO ARHIVA za namjensku industriju, kako je bi-
ma iz FBiH za poslove ura|ene pri- dolara mnogo novca za sta`, ali ne- lo obe}ano. To bi izazvalo haos. Za-
je rata uplatio na ra~un beogradske maju plan utro{ka. dug biti na njihovom ra~unu, ali da Nespremni Me|utim, ni{ta nije definisano", do- to }emo ovih dana tra`iti sastanak
firme SDPR, koja je u tim prijera- Pri je ra tni dug, ko ji pri pa da ne znaju kuda }e ga dalje proslijedi- dali su u ovoj agenciji. da vidimo {ta Vlada namjerava ura-
tnim poslovima i posredovala. Me- FBiH, nastao je mahom prema pre- ti. Vlada i Muhamed Had`i}, predsjednik diti", rekao je Had`i}.
|utim, novac je blokiran prije dvije duze}ima namjenske industrije koja "Vlada i ministarstvo nespre- Ministarstvo Sindikata metalaca BiH, isti~e da je Dodao je da }e insistirati da
go di ne tu `bom fir me "Pro gres" su u ve}inskom dr`avnom vlasni{- mno do~ekuju novac, mada ga ~e- Vlada FBiH obe}ala da }e novac sredstva odu za obrt i proizvodnju
Beograd zbog dugova koje su pre- tvu, ali i prema firmama poput "Bo- ka ju od po ~et ka go di ne. Me |u
nespremno biti iskori{ten isklju~ivo za namjen- firmi s obzirom na to da bi ostalo
ma njoj imala preduze}a iz FBiH. sna li je ka", ko ji ima ma li iznos firmama prema kojima je nastao do~ekuju novac, sku industriju, te da je nejasno za{to mnogo novca ako bi sta` bio uve-
Prekju~e je potpisana sudska nago- dr`avnog kapitala, i "Vranice", koja dug ima onih koje su parcijalno ili mada ga bi se sredstva dala za sta`, na pri- zan samo radnicima koji su stekli
dba nakon niza ro~i{ta i neuspje{nih nema dr`avno vlasni{tvo. potpuno privatizovane. Logi~no bi mjer, "Bosnalijeku", koji je jaka fir- uslove za penziju, a sa druge strane,
dogovora o na~inu isplate novca. Po U Agen ci ji za pri va ti za ci ju bilo da dr`ava u njima pove}a svoj ~ekaju od ma. bilo bi premalo za pla}anje doprino-
poravnanju, oko 40 miliona dolara FBiH o~ekuju da }e do petka ira~ki udio za iznos novca koji bi im dala. po~etka godine "Nikada nije napravljen raspo- sa svima.

Bud`et manji za 2,1 odsto Porodi~na


medicina u
OHR jo{ razmatra
A. STIJAKOVI]

BANJALUKA - Odlukom o
novom ruhu
GRADI[KA - Novoizgra|eni
Be{li}evo pismo
MOS TAR - OHR jo{ ni je vnost prije nego sto odgovorimo
rebalansu bud`eta, koja je usvo-
jena ju~e na 29. sjednici Gradske centralni objekat porodi~ne me- donio odluku treba li za usvaja- gra do na ~el ni ku", ka zao nam je
skup{tine, planirani bud`et grada dicine Doma zdravlja, u kojem nje regulacijskih planova Sje- glasnogovornik OHR Ma rio
Banjaluka je umanjen za oko tri je smje{teno osam ambulanti, verni logor i Centar II, koje su Brki}.
miliona KM ili 2,1 odsto, tako da uku pne vri je dnosti 635.000 mostarski vije}nici usvojili s na- Pod sje ti mo, na pre tpo slje -
sada iznosi 144 miliona KM. KM, otvoren je ju~e u Gradi{ci. tpolovi~nom ve}inom, zapravo dnjoj sjednici Gradskog vije}a 18
Prema rije~ima Slobodana Ga- Sredstva za izgradnju ovog dvotre}inska ve}ina. vije}nika diglo je ruku za spome-
vranovi}a, predsjednika Skup{tine objekta u potpunosti su obezbi- Mostarski gradona~elnik Lju- nute regulacijske planove, dok je
grada Banjaluka, do rebalansa je je|ena iz Razvojnog programa bo Be{li} pismeno je nedavno za- njih 11 bilo suzdr`ano. Predsje-
do{lo usljed slabijeg punjenja bu- RS, a Ranko [krbi}, ministar tra`io tuma~enje OHR-a po tom dnik Gradskog vije}a Murat ]o-
d`eta zbog ekonomske krize i neos- zdravlja i socijalne za{tite RS, pitanju, no o~itovanja jo{ nema. ri} tada je ustvrdio da se u ovom
tvarenih prihoda koji se odnose na koji je sve~ano otvorio objekat, Gla sno go vor nik OHR-a Ma rio slu~aju radi o dokumentima ni`eg
tro{kove ure|enja gradskog gra|e- rekao je da je ova gra|evina po- Brki} potvrdio nam je da su dobi- ranga, te da je natpolovi~na ve}i-
vinskog zemlji{ta i legalizacije bes- takla je da su se u tom odjeljenju i vi{e nego dovoljno da grad ne dignuta u skladu sa propozicija- li pismo Be{li}a, koje jo{ razma- na dovoljna za usvajanje, na {to
pravno izgra|enih objekata. dvoumili da li da uop{te ponude re- upadne u finansijske probleme pri ma ko je su de fi ni sa ne u traju. su se pobunili gradona~elnik i vi-
"Skup{tina je prihvatila odluku balans bud`eta. kraju godine", rekla je Stojni}eva. Ministarstvu za sve timove po- "Trenutno razmatramo to pi- je}nici HDZ-a.
o rebalansu bud`eta za 2010. godi- "Okvir bud`eta je ostao gotovo Pored odluke o rebalansu bu- rodi~ne medicine {irom RS. smo i ne}emo davati izjave za ja- Be{li} je tada kazao da Statut
nu, ocjenjuju}i da su prihodi ugla- nepromijenjen, {to zna~i da je dobro d`eta, gradski odbornici su usvojili [krbi} je naglasio da je bitno grada tuma~e kako kome odgova-
vnom os tva re ni na pla ni ranom isplaniran. Na kraju smo ocijenili da odluku o taksi prevozu na podru~ju da stanovnici Gradi{ke u svim ra, odnosno da odluka o ure|enju
nivou. Odlukom o rebalansu uma- je 10 odsto rezervnih sredstava bilo grada, koja je ve} nekoliko puta bila objektima primarne zdravstvene Glasanje [panjolskog trga pro{le godine
pred Skup{tinom, ali svaki put je za{tite mogu imati jedinstvene Na sjednici nije usvojena, premda su za nju
njili smo bud`etski okvir, ne za 10
uslove, bez obzira na to gdje se glasovala 22 vije}nika.
odsto koliko smo ostavili rezervisa- Dilema povla~ena na doradu.
nalazili i najavio popunjavanje Gradskog vije}a Regulacijski planovi Sjeverni
nih sredstava, ve} za 2,1 odsto u "Na radnom sastanku sa udru-
odnosu na prvu projekciju bud`eta. Gradske vlasti `enjima taksista potpuno smo usa-
baze podataka svih stanovnika 18 vije}nika logor i Centar II daleko su va`niji
op{tine u Domu zdravlja.
Sa ovim bud`etom mislim da }emo se dvoumile glasili sva pitanja i donijeli detaljnu
Direktor Doma zdravlja Gra- diglo je ruku od te odluke, koja se odnosi samo
ispuniti sve obaveze i zavr{iti sve odluku o taksi prevozu na podru~ju na jedan trg.
projekte koji se finansiraju iz bu- da li da grada", kazao je Gavranovi}.
di{ka Bogdan Milenkovi} rekao za regulacione Nedore~eni Statut grada, koji
je da je izgradnja ambulanti po-
d`eta", rekao je Gavranovi}. ponude Gavranovi} je dodao da }e se u rodi~ne medicine va`an korak u planove, dok je bi trebalo da bude mijenjan, os-
Ra dmi la Stoj ni}, na ~el nik gradskom bud`etu za sljede}u godi- tavlja mjesta za dvojbe i odugo-
Odjeljenja za finansije pri Adminis-
rebalans nu obezbijediti sredstva za nabavku
projektu ja~anja zdravstvenog njih 11 bilo vla~enje oko nekih pitanja.
bud`eta sektora. (Srna)
trativnoj slu`bi grada Banjaluka, is- novog taksi vozila za invalide. suzdr`ano K.S.P.
1.12.2010.
Doga|aji 11

Ministarstvo
poljoprivred
Republike
Srpske
e
Po~inje isplata
subvencija sjednik Udru`enja, ima informa-
ciju da je novac ve} preba~en i
Traktori
da bi ve} danas trebalo da po~ne Do sada
isplata subvencija. isporu~ena
"Ta dugovanja su bila veliki
problem, ali, evo, pare su preba- 664 traktora
~ene i nadamo se da ne}e biti pro- i oko 5.500
ble ma i da }e po ljo pri vre dni ci
do bi ti pa re {to pri je", ka zao je priklju~nih
Usorac. radnih ma{ina
Os to ja Ni ko li}, pred-
sjednik Udru`enja poljoprivredni- nistarstva poljoprivrede, {umar-
ka "Sto~ar" iz Bijeljine, kazao je stva i vodoprivrede RS, kazao je
da on sam ima oko 12.000 mara- da }e u narednom periodu biti is-
ka premija koje treba da mu budu pla}eno jo{ dodatnih tri miliona
ispla}ene i da se nada da }e biti maraka za mehanizaciju.
Zbog ka{njenja isplate podsticaja ispunjeno obe}anje da }e svi pod- "Do sada su isporu~ena
kasni se i sa kreditima, sticaji biti ispla}eni do kraja godi-
te sa sijanjem p{enice
664 traktora i oko 5.500 priklju-
ne. ~nih radnih ma{ina. Broj zahtjeva
"Poljoprivrednici ra~unaju na za traktore je pove}an duplo vi{e
Premije: Prve isplate idu za premije za mlijeko Pro {le se dmi ce Udru `e nje
poljoprivrednih proizvo|a~a RS
te pare i ra~unaju da }e biti ispla-
}ivane na vrijeme. Zbog ka{nje-
nego {to je planirano i svi }e biti
ispla}eni", kazao je Kecman.
za septembar, te jedan dio mehanizacije je upozorilo da }e 20.000 poljo- nja isplate podsticaja kasni se i sa On je naveo da je generalno
pri vre dni ka iz RS ban kro ti ra ti kreditima te sa sijanjem p{enice, pove}an broj zahtjeva poljopri-
B. VU^ENOVI] ja ra ta ri ma u Republici Sr- ministarstvu. ukoliko do po~etka decembra ne jer ljudi ~ekaju te pare da bi mo- vrednika za subvencije i da je to
pskoj, u iznosu od oko pet mili- Prvo }e biti ispla}ena premija dobiju preostale subvencije od 40 gli kupiti sjeme i |ubrivo", kazao pove}anje u skladu sa strate{kim
BA NJA LU KA - Is pla ta ona KM, tre ba lo bi da po ~ne za mlijeko za septembar i jedan miliona KM. je Nikoli}. planovima za razvoj poljoprivre-
prvog dijela zaostalih subvenci- danas, potvr|eno je u resornom dio subvencija za mehanizaciju. Vladimir Usorac, pred- Bojan Kecman, portparol Mi- de i sela.

Grn~arska Sigurno
finansiranje
ZP HIDROELEKTRANE NA VRBASU AD
MRKOWI] GRAD

radionica sigurne ku}e


ZENICA - Rad sigurne ku}e
Broj: UD-340/10.
Dana: 29.11.2010. god.

privukla djecu kroz koju je pro{lo vi{e od 1.800


`ena i djece `rtava nasilja, a koju
vodi Udru`enje `ena "Medika", Na osnovu ~lana 56 Statuta ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad i Odluke
u narednih godinu dana kontinu- Uprave Dru{tva o raspisivawu javnog konkursa, br. UD-339/10. od 29.11.2010. godine
irano }e finansirati Vlada ZDK. Uprava Dru{tva, dana 29.11.2010. godine, r a s p i s u j e
Iz bud`eta }e u ove svrhe biti
preba~eno 50.000 KM, a pribli-
`no isti iznos osigurat }e i devet
op{tina ovog dijela FBiH. Proto-
JAVNI KONKURS
kol o me|usobnoj saradnji u ra- za prijem radnika na radno mjesto voza~a na neodre|eno vrijeme
du na prevenciji i za{titi `rtava
nasilja u porodici ju~e su potpi- Raspisuje se javni konkurs za prijem radnika na radno mjesto voza~a na neodre|eno vri-
sali resorni kantonalni ministar jeme - 1 izvr{ilac.
Josip Marti}, direktorica "Medi- Pored op{tih uslova propisanih Zakonom o radu, kandidati treba da ispuwavaju i pose-
ke" Sabira Husi} i predstavnici bne uslove predvi|ene Pravilnikom o unutra{woj organizaciji i sistematizaciji rad-
devet op{tina.
rukom, tako da }e imati priliku da A.M. nih mjesta ZP "Hidroelektrane na Vrbasu" a.d. Mrkowi} Grad, br. UD-76/08. od
S. ^AKAREVI]
nau~e svu tehnologiju rada na kolu i 13.05.2008. godine i to:
DOBOJ - U~enici tri dobojske izradu grn~arije.
osnovne {kole, te ~lanovi "Trenutno radimo sa grupom Oprema za • polo`en voza~ki ispit "D" kategorije
Udru`enja djece sa posebnim po- djece sa posebnim potrebama iz Der- KC Kasindo • stru~na sprema VKV voza~a
trebama "Sunce" iz Dervente vente, djeca dolaze na peti susret i ISTO^NO SARAJEVO - Za- • polo`en stru~ni ispit
poha|aju nastavu u grn~arskoj ra- jako su uspje{na. Osje}a se napredak, vod za ud`benike i nastavna • 3 godine radnog iskustva na poslovima voza~a
dionici koju vodi dobojski vajar mi smo ve} palili njihove keramike, sredstva RS donirao je Klini-
Drago Handanovi}. radi}emo na otvorenoj vatri u prolje}e ~kom centru Kasindo 70 bolni-
Grn~arsku radionicu je u svo- i kontaktira}emo sa majstorima koji Potrebna dokumentacija:
~kih jastuka, te uniforme za cijeli
jim prostorijama organizovao doboj- se bave i zemljoradnjom i grn~ar- operacioni blok, radiologiju i hi-
ski muzej, koji `eli da privu~e mla|u stvom", kazao je vajar Handanovi}. rurgiju.
• izvod iz mati~ne kwige ro|enih
publiku u ovu kulturnu ustanovu. Zora Sibin~i}, vo|a kreativne ra- Sini{a Zubi}, direktor Klini- • uvjerewe o qekarskoj sposobnosti za radno mjesto voza~a
"Radionica se sastoji od pet dionice u Udru`enju djece sa poseb- ~kog centra Kasindo, rekao je da • ovjerena kopija voza~ke dozvole
sedmi~nih ~asova, prilikom kojih bi nim potrebama "Sunce" iz Dervente, je ovo peta donacija Zavoda u • ovjerena kopija svjedo~anstva o stru~noj spremi
djeca trebalo da savladaju osnove navodi da su polaznici grn~arske ra- posljednje tri godine i da je svaka • ovjerena kopija uvjerewa o polo`enom stru~nom ispitu
rada na grn~arskom kolu. Ina~e, dionice odu{evljeni onim {to su vi- donacija od velike koristi i po- • uvjerewe o radnom iskustvu
muzej `eli da promovi{e ovu djeli i do sada nau~ili, te da mo}i. On je zahvalio na istinskoj
grn~arsku radionicu i kao jedan stari, Handanovi} sa mnogo strpljenja i lju- brizi i pomo}i. Branislavka \o-
zaboravljeni oblik zanatstva na na{im bavi radi sa ovom djecom. govi}, zamjenik direktora Zavo-
Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavqivawa u dnevnom listu "Nezavisne novine".
prostorima", ka`e Zorica Risti}, mu- "Radimo na tome da i mi naba- da za ud`benike i nastavna
Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e uzeti u razmatrawe, a sa svim kandidatima
zejski pedagog. vimo grn~arsko kolo, jer ve}ina djece sredstva RS, istakla je da je ova koji budu ispuwavali uslove, Komisija za prijem radnika }e obaviti intervju, o ~emu }e
Muzej je za potrebe radionice je zainteresovana i ima mogu}nost da institucija prepoznala probleme kandidati biti naknadno obavije{teni.
nabavio japansko grn~arsko kolo, a to radi. To njima mnogo zna~i, kada Klini~kog centra i da ve} niz go-
polaznici }e mo}i raditi i na vide svoj rad, predmet koji su napra- dina nastoji da pomogne u okviru Direktor:
elektri~nom kolu, kao i na grn~ar- vili, odu{evljeni su", rekla je svojih mogu}nosti. (Srna)
Sibin~i}eva. Kesi} Nedeqko, dipl. krim, sr.
skom kolu koje se pokre}e jednom
1.12.2010.
12 Feljton

_JUBPDJ!
#OF[BWJTOJI!OPWJOB#
^UJTE SRBI, ^UVAJTE SE SEBE
Rodolf Ar~ibald Rajs (XXIII)
CJSBKV
Nau~ni
Najboljeg proletarijat
ministra u BiH Va{a diploma
postaje samo
SAVJET MINISTARA BiH par~e papira koje
Oj!lp!mb!\qj!sj~ .!qsfe!tkf!eb!wb!kv!~j
omogu}ava
Twfo!Bm!lb!mbk!.!nj!ojt!ubs!joptusboji!qp!tmp!wb njegovom vlasniku
Tb!ejl!Binf!up!wj~ .!nj!ojt!ubs!cf{!ckf!eopt!uj da postane
Tfm!np!Dj!lp!uj~ .!nj!ojt!ubs!pe!csb!of
Esb!hbo!Wsbo!lj~ .!nj!ojt!ubs!gj!obo!tj!kb!j!usf!{p!sb lo{ ~inovnik
Cb!sj!|b!_p!mbl!.!nj!ojt!ubs!qsbw!ef pet u cilju strana~ke politike rijalom ni najbolji profesor ne mo`e
Nmb!efo![j!sp!kf!wj~ .!nj!ojt!ubs!tqpmkof!ushp!wj!of!j!flp!opn!tlji!peop!tb
Sv!ep!Wj!ep!wj~ .!nj!ojt!ubs!tbpcsb~bkb!j!wf{b
Tb!gfu!Ib!mj!mp!wj~ .!nj!ojt!ubs!{b!mkve!tlb!qsb!wb!j!j{!ckf!hmj!df
Tsf!ep!kf!Op!wj~ .!nj!ojt!ubs!dj!wjm!oji!qp!tmp!wb
O propagande, ustanovili ste
brojne stipendije kako vam
student na univerzitetu ne
bi pla}ao {kolovanje, kao {to se to,
uostalom, svuda ~ini, ve} ga za to i
da obavi dobar posao. Bez ikakvog
odabiranja prenatrpavate slu{aonice.
Reklo bi se i da sa pogubnim
u`ivanjem gurate `ene na visoke stu-
dije. Potpuno zaboravljate da je `ena
pla}ate. Uspeli ste tako da sve vi{e po prirodi stvorena za druga~iju su-
"^ujte Srbi,
VLADA REPUBLIKE SRPSKE praznite sela i privla~ite na univerzitet
hiljade i hiljade mladih oba pola, koji
ne}e biti ni{ta drugo do nau~ni prole-
~uvajte se sebe"
dbinu od mu{karca. @ena je u ne~e-
mu su pe ri or ni ja od mu {kar ca, a
mu{karac je u ne~emu superiorniji od
je politi~ki
tarijat po{to za to nemaju istinske `ene. Iskustvo dugo, sada ve} skoro
Nj!mp!sbe!Ep!ejl .!qsf!nj!kfs
sklonosti, a prona{li bi sebe na selu, testament pola veka, pokazalo je da je `ena, uz
Tmp!cp!ebo!Qv!ib!mbd .!nj!ojt!ubs!jo!evt!usj!kf-!fofs!hf!uj!lf!j!sv!ebs!tuwb! kojem ve} nedostaje radna snaga, ako Rodolfa vrlo retke izuzetke, dala samo osre-
Sb!ej!wp!kf!Csb!uj~ .!nj!ojt!ubs!qp!mkp!qsj!wsf!ef-!|v!nbs!tuwb!j!wp!ep!qsj!wsf!ef! bi se planski pristupilo obra|ivanju. Ar~ibalda Rajsa, dnje rezultate u nauci. Navedite mi,
Bmf!ltbo!ebs!Eapn!cj~ .!nj!ojt!ubs!gj!obo!tj!kb Stvorili ste mno{tvo r|avih ~inovnika osim gospo|e Kiri, koja je dobro is-
koji }e {tetiti dr`avi, jer }e lo{e raditi i
koji je ro|en koristila delo svoga mu`a, jednu jedi-
Tub!oj!tmbw!_b!}p .!nj!ojt!ubs!vov!usb|!okji!qp!tmp!wb 8. avgusta 1875. nu `enu koja je ostvarila ne{to veliko
uvek }e biti nezadovoljni.
Eaf!sbse!Tfm!nbo!.!nj!ojt!ubs!qsbw!ef UGLED UNIVERZITETA: godine u Badenu. u pri ro dnim na uka ma, me di ci ni,
[p!sbo!Mj!qp!wbd .!nj!ojt!ubs!vqsb!wf!j!mp!lbm!of!tb!npv!qsb!wf Dopustili ste, zatim, da se na va{im knji`evnosti itd. Ne}ete prona}i nije-
Bio je profesor dnu. Za{to onda gurate svoje devojke
Kb!tob!Cslj~ .!nj!ojt!ubs!{b!flp!opn!tlf!peop!tf!j!sf!hj!pobm!ov!tb!sb!eokv univerzitetima stvore ~udnovati obi-
~aji i navike. Nije zadatak univerzite- Univerziteta u na univerzitetske studije? Zar ne mi-
Sb!ef!Sjt!up!wj~!.!nj!ojt!ubs!sb!eb!j!cp!sb!•lp.jo!wb!mje!tlf!{b!|uj!uf ta da profesori deklamuju lekcije, Lozani, doktor slite da one na njima gube `enstve-
Qsf!esbh!Hmv!ib!lp!wj~ .!nj!ojt!ubs!ushp!wj!of!j!uv!sj!{nb koje }e student u~iti napamet. Student nost i da pos ta ju ne spo so bne da
prava i hemije, stvaraju i vode porodicu, {to je su{tin-
Of!ef!mklp!_v!csj!mp!wj~ .!nj!ojt!ubs!tbp!csb!~b!kb!j!wf!{b mo`e da na|e u knjigama sve gradivo
koje se predaje na univerzitetu. Vre- kriminolog i ska svrha `ene?
Gb!uj!nb!Gf!uj!cf!hp!wj~ .!nj!ojt!ubs!{b!qspt!ups!op!vsf!}f!okf-!
dnost univerzitetske nastave jeste u publicista. (NE)UREDNOST: Pogle-
hsb!}f!wj!obs!tuwp!j!flp!mp!hj!kv profesorovom na~inu posmatranja i dajte samo kako neuredno `ivi ve}i-
Dokument je
Bo!upo!Lb!tj!qp!wj~ .!nj!ojt!ubs!qspt!wkf!uf!j!lvm!uv!sf njegovom li~nom uticaju na duhovno na na{ih studentkinja na univerzitetu.
Pnfs!Csbo!lp!wj~ .!nj!ojt!ubs!{b!j{!ckf!hmb!j!sb!tf!mkf!ob!mj!db izgra|ivanje studenata. Kako kod vas napisan 1928. Potra`ite u bolnici statisti~ke podatke
Sbo!lp!\lscj~ .!nj!ojt!ubs!{esbw!mkb!j!tp!dj!kbm!of!{b!|uj!uf mo`e da se govori o li~nom uticaju godine, a o sifilisti~arkama, poba~ajima i abor-
profesora na studente kada on, kao objavljen je tusima devojaka koje ste poslali na
Cb!ljs!Bkb!op!wj~ .!nj!ojt!ubs!ob!vlf!j!uf!iop!mp!hj!kf {to je slu~aj na Beogradskom univer- univerzitet. Prestravi}ete se. Pro{e-
Qsp!lp!Esb!hp!tbw!mkf!wj~ .!nj!ojt!ubs!qp!sp!ej!df-!pnmb!ej!of!j!tqps!ub zitetu, posredstvom vratara prodaje poslije njegove tajte za lepa vremena Ko{utnjakom i
svoja umno`ena skra}ena predavanja, smrti. prebrojte parove studenata i studen-
koja studenti, ne dolaze}i na ~asove, U Srbiju je do{ao tkinja koji tamo, bez ikakvog ustru-
VLADA FEDERACIJE BiH za ispite u~e napamet? Mnogi va{i
studenti nisu prisustvovali ni jednom u avgustu 1914.
godine, u toku
~avanja vode... ljubav. I sa takvim
`enama vi biste da obnovite zemlju
jedinom predavanju na univerzitetu. iskrvavljenu ratovima i takvim `ena-
Nvt!ub!gb!Nv!kf!{j!op!wj~ .!qsf!nj!kfs Jednostavno, samo su se upisali i ku- Prvog svjetskog ma biste poverili decu na vaspita-
pili ili pozajmili od nekoga umno`en vanje?
Nv!ij!ejo!Bmj~ .!nj!ojt!ubs!vov!usb|!okji!qp!tmp!wb
kratki pregled predavanja koja su rata, na poziv Univerzitet je najvi{a obrazovna
Gf!mjlt!Wj!ep!wj~ .!nj!ojt!ubs!qsbw!ef morali da prate. Izdaju}i se za studen- srpske vlade ustanova u nekoj zemlji. Kao takva
Of!wfo!lp!Ifs!dfh .!nj!ojt!ubs!plp!mj!|b!j!uv!sj!{nb te i u`ivaju}i sve pogodnosti tog sta- kao neutralni ona treba da bude primer, a discipli-
tu sa, oni za uzi ma ju mes ta u na na njoj najstro`a. Prvi se univerzi-
Wf!mj!njs!Lv!oj~ .!nj!ojt!ubs!sb!{wp!kb!qp!ev!{f!uoj|!uwb!j!pcsub
administraciji, bankama itd. Kada
posmatra~ i tet mora povinovati neophodnim
Wkf!lp!tmbw!Cf!wbo!eb .!nj!ojt!ubs!gj!obo!tj!kb procene da je pogodan trenutak, na- ratni dopisnik i zahtevima za dobro funkcionisanje
Wb!ije!If!~p .!nj!ojt!ubs!fofs!hj!kf-!sv!ebs!tuwb!j!jo!evt!usj!kf pamet nau~e kratke preglede preda- da sprovede dr`ave. A {ta ste vi uradili? Dopustili
Eb!njs!Mkv!cj~ .!nj!ojt!ubs!qp!mkp!qsj!wsf!ef-!wp!ep!qsj!wsf!ef!j!|v!nbs!tuwb vanja, izlaze na ispite i dobijaju ste univerzitetu sve slobode. Poziva-
"univerzitetsku" diplomu. Tako ste u
anketu o ju}i se na "autonomiju univerziteta",
Ef!toj!db!Sb!ej!wp!kf!wj~!.!nj!ojt!ubs!ushp!wj!of ma|arskim,
o~ima svih onih koji znaju kako se va{i studenti sebi dopu{taju ono {to
Hb!wsj!mp!Hsb!ip!wbd .!nj!ojt!ubs!lvm!uv!sf!j!tqps!ub postaje diplomac na va{im univerzi- njema~kim i kod drugih ne}ete trpeti. Vode stra-
Nf!mj!ib!Bmj~ .!nj!ojt!ubs!pcsb!{p!wb!okb!j!ob!vlf tetima srozali njihov ugled. na~ku politiku, `ele da name}u zem-
bugarskim lji svoju volju, a jo{ obrisati nos
Ob!jm!\f!~lb!op!wj~ .!nj!ojt!ubs!tbpcsb~bkb!j!wf{b STUDENTI: Va{a diploma
postaje samo par~e papira koje omo- zvjerstvima u ~estito ne znaju, organizuju {trajko-
Qf!sj!db!Kf!mf!•f!wj~ .!nj!ojt!ubs!sb!eb!j!tp!dj!kbm!of!qp!mj!uj!lf gu}ava njegovom vlasniku da postane Srbiji tokom ve, ~ak i prave male bune i sl., a vi to
Fejo!Nv!|j~ .!nj!ojt!ubs!sb!tf!mkf!oji!ptp!cb!j!j{!ckf!hmj!db lo{ ~inovnik. ^esto sam bivao zapa- le po do pu {ta te i tu ne obuz da nu
spomenutog rata. omladinu ne ka`njavate dobrim pru-
[b!ije!Dsolj~!.!nj!ojt!ubs!{b!qj!ub!okb!cp!sb!db!j!jo!wb!mj!eb! njen neznanjem "profesora" koji su
iza{li sa va{eg univerziteta, posebno Zavolio je Srbiju tom po stra`njici. Zar ne uvi|ate da
pe!csbn!cf!op.ptmp!cp!ej!mb!•lph!sb!ub
profesora prirodnih nauka. Naravno, i postao veliki tako dajete lo{ primer mladima. Gra-
Tb!gfu!Pnf!sp!wj~!.!nj!ojt!ubs!{esbw!tuwb va{i studenti medicine ne mogu na taj |a ni ma, seljaci ma i ra dni ci ma?
prijatelj srpskog
na~in da studiraju. Prinu|eni su da idu Njima }e neminovno pasti na pamet
u sale za disekciju i na klinike. Uosta- naroda. da je i njima dozvoljeno ono {to je
_jubpdj!nphv!hmbtbuj!{b!tbnp!kfeoph!njojtusb!j{!Tbwkfub!njojtubsb-!Wmbef!ST!jmj!Wmbef!GCjI/
Wb|f!hmbtpwf!npafuf!tmbuj!ob!f.nbjm;hmb!tbk!uf@of!{b!wj!tof/dpn! lom, imate izvrsnih lekara Srba koji bi dozvoljeno onima koji su odre|eni
bili u stanju da obrazuju dobre u~eni- da budu budu}a elita zemlje, i tako
jmj!qv!ufn!TNT.b!ob!ufmfgpo!177052:.83:/ gajite nedisciplinovanu, sebi~nu
ke. Me|utim, kao i u ostaloj univerzi-
Wb|f!hmbtpwf!npafuf!tmbuj!ep!4/!efdfncsb!3121/!hpejof/ tetskoj nastavi, ne {aljete im dobar omladinu koja ne haje za potrebe
studentski materijal, a sa slabim mate- dr`ave. (Nastavi}e se)
1.12.2010.
Forum 13
Neboj{a
RADMANOVI],
Drugi okvir
predsjedavaju}i
Predsjedni{tva BiH Kada imate

Ko je stariji
veliku
politi~ku
partiju van
igre, onda
je vlast

Zija ili BiH


nestabilna.
Pi{e:
Dragan JERINI]

B
a{ mi je pro{le sedmice uljep{ao jevski politi~ki i medijski juri{nici.
dan uva `e ni sta ri ji ko le ga Zi ja Tom ZA VNO BiH-u je tek ka sni je biv {a

Press Dizdarevi}, koji je u sarajevskom dr`ava dala zna~ajno mjesto kroz zakonodavstvo
"Oslobo|enju" svoj komentar po- i {kolstvo. Nekakav datum su morali na}i, ba{
svetio mojoj kolumni, a povodom kao i u slu~aju Hrvatske, Slovenije Srbije, Crne
15. godi{njice Dejtonskog spora- Gore i Makedonije. Sve te republike imale su
zuma. Zija me optu`io da sam jedan od otima~a svoje ZAVNOBiH-e, da tako ka`em, i to je bio
BBC dr`avnosti njegove Bosne i Hercegovine i pri-
znajem da je potpuno u pravu.
dio komunisti~ke doktrine.
I ni{ta vi{a, kolega Dizdarevi}u. Nije bilo te
Da na po ~et ku odmah ra zja sni mo osno vu 1943. godine nikakve dr`avotvornosti niti velike
(h)istorijske vizije, kako se to danas prikazuje u
Rojalova ponovo na{eg neslaganja - moja i Zijina Bosna i Herce-
govina su dvije razli~ite dr`ave koje su se dota-
kle u jednom ili dva ~lana Aneksa 4 Dejtonskog
Sarajevu, ve} golo, te{ko i krvavo pre`ivljava-
nje.
kandidatkinja sporazuma tek toliko da se mo`e re}i da imaju
ne{to zajedni~ko.
Da se do kraja razumijemo. Nemam ja ni{ta
protiv te partizanske epopeje koja je nesumnjivo
za predsjednicu A to nije nikako dr`avnost zasnovana 25.
novembra davne 1943. godine, kada se omanja
^injenica je, bila antifa{isti~ki ratni pokret u Jugoslaviji, {to
im je i priznato od svijeta nakon rata, samo je
Biv{a socijalis- gru pa gla dnih i umor nih po li ti ~kih ko me sa ra kolega pomalo degutantno slu{ati, gledati i ~itati svake
godine oko 25. novembra o dr`avnosti, istorij-
ti~ka kandidatkinja
za francusku pred-
Komunisti~ke partije Jugoslavije na putu prema
Jajcu sastala da se odmori u Mrkonji} Gradu te
Dizdarevi}u, skoj odgovornosti sa jedne strane, te zlo~ina~koj
sje dni cu Se go len su onako usput utana~ili i dalje pravce partizan- kao i da ste i nacifa{isti~koj politici iz Republike Srpske i
dijelova s hrvatskom ve}inom, koji to sve kao
Rojal objavila je da skog ratovanja i uspostave kakve-takve vlasti na
se namjerava kan- teritoriji Bosne i Hercegovine, bez jasno defini- Vi stariji od negiraju sa druge strane.
didovati na izbori- sanih granica, koju bi privremeno osloba|ali. Nakon ovog kratkog istorijskog pogleda na
ma 2012. godine. Na tom skupu izabrali su i nekoliko delegata dr`ave BiH, 25. no vem bar os ta je mi da od go vo rim ko le gi
Ro jalova je u
razgovoru za jedan
koji su prisustvovali, ~etiri dana kasnije, na za- te busanje u Dizdarevi}u i na ostala pitanja o kojima treba i
valja diskutovati.
sjedanju AVNOJ-a, kada su drugovi obznanili
regionalni list izjavi- svoje politi~ke ambicije da jednog dana, ako po- prsa kako Njemu je zasmetalo to {to sam naveo da je
la da se namjerava kandidovati na socijalisti~kim predizborima koji bijede okupatore i njihove doma}e saradnike, Republika Srpska dio svoje dr`avnosti, kao i Fe-
se odr`avaju krajem sljede}e godine. preuzmu vlast na prostoru Jugoslavije. su Srbi deracija BiH, prenijela na zajedni~ke institucije,
"Znam iz iskustva da je potrebno nekoliko mjeseci za pripre-
mu", rekla je ona, objasniv{i za{to je ovako rano objavila svoju kan-
To su i uradili 1945. i 1946. godine uz bla-
goslov tada{njih saveznika Amerikanaca i Stalji-
ipak samo {to je, ponavljam, potpuno ta~no. Nije Republi-
ka Srpska sas tav lje na u Dej to nu ve} Bo sna i
didaturu. no vih So vje ta, ka da su ko mu nis ti bru tal no tre}ina bh. Hercegovina. Republika Srpska je nastala u ja-
Predsjednik Nikola Sarkozi pobijedio je Rojalovu na izborima pokrali ostale politi~ke protivnike na nekakvim nuaru 1992. godine voljom predstavnika srpskog
2007, uni{tiv{i njene nade da }e postati prva `ena na ~elu zemlje i izborima na kojima su gra|ani ubacivali kuglice stanovni{tva naroda u Skup{tini tada{nje Socijalisti~ke Repu-
blike BiH.
okon~ati vladavinu konzervativaca u Jelisejskoj palati nakon 12 go-
dina mandata @aka [iraka.
u kutije.
Da se ne la`emo, Tito i drugovi su tada ima-
nema, na Srpski poslanici su svoj dr`avni legitimitet
Predsjednik Me|utim, kada je po- li neprikosnovenu vojnu silu u svojim rukama i Va{u veliku do bi li na izbo ri ma, izni je li su ga iz uni tar ne
dr`ave u nastajanju i unijeli u Republiku Srpsku.
Sarkozi pobijedio ra`ena na izborim, u stranci
je pala u drugi plan i, kako
sve {to se politi~ki, navodno, rje{avalo bilo je
pro forme. Svu vlast u Jugoslaviji uzeli su samo `alost, Potpuno legalno i to je bio osnov Dejtonskog
je Rojalovu na sada stvari stoje, Martina za sebe, a da bi lak{e vladali, tu su dr`avu admi- sporazuma.
Obrija i Dominika Strausa nikakvo Kao {to je bilo legalno da parlamentarci iz
izborima 2007, nistrativno podijelili na {est jedinica, ~ije su gra-
uni{tiv{i njene
Kana, {efa Me|unarodnog
monetarnog fonda (MMF),
nice iscrtavane bez nekih detaljnijih iskoraka u ustavno reda bo{nja~kog i hrvatskog naroda ostanu u ta-
da{njoj republi~koj skup{tini, {to je bio temelj
istorijat tih podru~ja ve} se vi{e vodilo ra~una o
nade da }e smatraju daleko izglednijim nacionalnom sastavu. upori{te za Va{igtonski sporazum, kojim je nastala Fede-
kandidatima nego Rojalovu. U slu~aju BiH, koja je tada bila naseljena racija BiH. I to je to, kolega Dizdarevi}u.
postati prva `ena Pro blem nje ne prve ve}inskim srpskim narodom i koji je najvi{e po- Nije nikakva dr`ava nastala 1943. godine
na ~elu zemlje kandidature bio je to {to je dnio teret tog rata, {to zbog u~e{}a u partizan- ve} 1995. godine. Nisu Srbi ti koji negiraju 25.
zbog niza nespretnih izjava skim jedinicama {to zbog genecioda koji je nad ve} je on poga`en 1. marta 1992, kada je, bez
izgubila neke politi~ke poene, a mnogi analiti~ari smatraju da se nije njim pro vo di la ta da{ nja Ne za vi sna Dr`a va Srba, na tom famoznom referendumu izglasana
najbolje sna{la u svemu tome. Hrvatska, odlu~eno je da bude "Jugoslavija u nezavisnost Va{e dr`ave, koja je sa ovom mojom
Ipak, ~injenica je da se Rojalova mjesecima nalazila na ~elu an- malom" te su joj pridodati dijelovi zapadne Her- na{la zajedni~ki interes u Dejtonu.
keta javnog mnjenja, {to govori da u`iva odre|enu popularnost u cegovine koji vi{e gravitiraju Dalmaciji nego Pozivati se danas na 25. novembar radi kon-
Francuskoj. Bosni. tinuiteta je politi~ki neprihvatljivo za dva od tri
Ako bude izabrana, bi}e prva `ena predsjednik u Francuskoj. Pojednostavljeno re~eno, niko od onih pro- naroda u BiH. To je realnost, kolega Dizdarevi-
Iako je u `i`u javnosti do{la tek 2007. godine, Rojalova se politikom mrzlih delegata iz Mrkonji} Grada, koji su vi{e }u, kao i da ste Vi ipak stariji od ove i ovakve
bavi jo{ od 1981. li~ili na nekakvo neregistrovano udru`enje gra- dr`ave, i ne radi se tu o nikakavim falsifikatima,
^injenica je da svojim vedrim osmijehom, elegantnom gardero- |ana koje je svoju borbu za vlast legitimisalo ucjenama i prijetnjama.
bom i imid`om politi~arke koja slu{a {ta obi~ni gra|ani misle mo`e oru`jem, nije imao blage veze s obnavljanjem Stoga, busanje u prsa kako su Srbi ipak sa-
mnogo da u~ini na sljede}im izborima. nekakve hiljadugodi{nje dr`avnosti Bosne i Her- mo tre}ina bh. stanovni{tva nema nikakvo usta-
cegovine, na koju se danas toliko pozivaju sara- vno upori{te.

K
ako do novca u ova te{ka vremena? Lako. svoj dio iz dr`avne kase. Kriju se ispod floskule da djecu sklanja-
Osnuje{ neki sportski savez i onda se pravi{ kao ju sa ulice i sli~nih fraza, a u stvari glavni motiv im je bio da se
Stav da ne{to radi{, a u stvari samo sjedi{ i ~eka{ da
ti dr`ava odredi "komad kola~a", jer mora da te
OSNUJE[
na|u u onom famoznom redu. Ima tu i onih sa skromnim mogu-
}nostima, koji rade i trude se mnogo, ali u neredu u kojem se ne
izdr`ava. Neka, re}i }e neko, bolje da novac da- SPORTSKI zna koliko ko realno zaslu`uje pomo}i i podr{ke ~esto neprave-
ju sportu i sportistima, pa makar i neregistrova- SAVEZ I dno ostanu zapostavljeni. Opet }e neki pomisliti pa to je u redu,
Goran nim, nego da ode u ne~iji privatni d`ep. Ali, porazno je da mnogi treba pomagati sportu, ali zaboravlja se ~injenica da je ovo sa
KARA] strukovni savezi, kako ministar Sredoje Novi} re~e, nisu imali ni
^EKA[ SVOJ sada{njim na~inom finansiranja bh. sporta sli~no kao javna kuhi-
jednogodi{nji plan rada, a kamoli da imaju razra|enu strategiju DIO IZ nja, poma`e vam da pre`ivite, ali to je to. O napretku i razvoju
razvoja na duge staze. DR@AVNE iluzorno je i pomi{ljati ako se svake godine borite da pre`ivite.
Gdje je tu onda promocija i afirmacija bh. sporta. Iz Ministarstva
Sportska Ima tu svega u sportskoj bh. ba{ti, od onih koji su odskora ~la-
novi sportske porodice do onih koji su tu starosjedioci. Neki imaju
sve normativne akte, radna tijela, prostorije, stru~no osoblje,
KASE civilnih poslova BiH reko{e da tako vi{e ne}e mo}i. Najavi{e uvo-
|enje reda i uspostavljanje pravne dr`ave i u oblasti finansiranja
krava muzara mnogo ~lanova i ozbiljno rade, dok neki imaju sve to, rade vrlo
malo ili skoro ni{ta, ali imaju strpljenja da stoje u redu i ~ekaju
sporta. U redu, treba stvari malo poslo`iti i unijeti reda u nered,
ali nejasno je za{to se ~ekalo toliko dugo.
1.12.2010.
14 Hronika
IBRO KELECIJA KOMBIJEM NALETIO NA ^ETVORO DJECE
U GABELA POLJU, KOD ^APLJINE, PA POBJEGAO

Uhap{en voza~
koji je udario |ake
Drama: Povrije|ena su
djeca uzrasta od sedam do 11
godina, a nezgoda se desila
na uskom i neosvijetljenom
lokalnom putu
Kristina SPAJI]-PERI] se zna da je voza~ iz suprotnog
smjera naletio na njih, te nastavio
^APLJINA - Ibro Kelecija voziti. U trenutku udesa padala je
(43), koji je u ponedjeljak nave- i ki{a, a jo{ nije utvr|eno je li vo-
~er uda rio kom bi jem ~e tve ro za~ imao upaljena svjetla. Ozlije-
{kolske djece i potom pobjegao |enim mali{anima, ~iji su o~evi
s mjes ta pro me tne nez go de u dva brata, je ukazana lije~ni~ka
Gabela Polju, kod ^apljine, uhi- pomo} i njih troje su upu}eni u
ti li su is to ve ~e na po dru ~ju bolnicu u Split.
Mos ta ra slu `be ni ci MUP-a Kako nam je ju~er potvr|eno
HN@. splitski lije~nici bore se za `ivot Policija je oduzela i kombi vozilo
Automatski je izuzeto i vozilo sedmogodi{nje A.J. U bolnici je i FOTO NN
s kojim je upravljao, kako bi bilo njezin jedanaestogodi{nji brat T.J.,
dokazano da je on i skrivio udes. s ozljedama glave i lomom ruke, tom se vra}a u razmacima vi{e jom u trenutku nezgode bila jo{ na cesti.
Uzeta mu je i krv, te poslata na te sedmogodi{nji ro|ak I.J., koji mali{ana iz {kole. Borba za `ivot je dna, sta ri ja oso ba, od ko je je "Nevjerojatno je da voza~ ni-
analizu. Trenuta~no, kako nam je tako|er ima ozljede glave i ruku. Mje {ta ni ka `u da su Splitski ljekari policija ju~er uzimala izjave kako je primijetio da je udario djecu, a
potvrdio Jure Bari{i}, zapovjednik Jedanaestogodi{nja M.J. uspjela uhi}enog i njegov kombi ve} rani- bi do tan ~i na ra svi je tli la cijeli jo{ nevjerojatnije da se nakon to-
Prometne policije Policijske upra- se izvu}i bez ozljeda i to tako {to je vi|ali u svom mjestu, budu}i da bore se za `ivot doga|aj, a ispi ti va ni su i dru gi ga nije zaustavio, ve} je nastavio
ve ^apljina, sve ukazuje na to da je uspjela sko~iti u kanal kraj ces- se bavio preprodajom otpada. Sve sedmogodi{nje svjedoci. dalje", kazao je Bari{i}.
je upravo uhi}eni skrivio nezgo- te. te informacije pomogle su policiji, Uhi}eni }e biti predat Tu- Kako nezvani~no saznajemo,
du. Nekoliko trenutaka prije nez- koja je odmah nakon nezgode kre- A.J., a u bolnici je `iteljstvu na daljnje postupanje, a na kom bi ju je o{te }e no bo ~no
Povrije|ena su djeca gode djeca su iza{la iz autobusa nula u potragu za nesavjesnim vo- i njen brat T.J., te prijeti mu vi{egodi{nja robija. Sve ogledalo, a i drugi detalji, osobito
uzrasta od sedam do 11 godina, a na glavnom raskri`ju, a potom lo- za~em. ovo {okiralo je {iru javnost, koja materijalni dokazi prona|eni na
nezgoda se zbila na uskoj i neo- kal nom ces tom kre nu la pre ma U kombiju je, kako doznaje- sedmogodi{nji se pitala kako to da je voza~ imao mjestu nezgode ukazuju na to da
svijetljenoj lokalnoj cesti. Za sada svojim ku}ama. Ina~e, tom ces- mo, zajedno s voza~em Keleci- ro|ak I.J. srca ostaviti povrije|ene {kolarce je voza~ krivac za udes.

Inspektor Radovi}
Poginuo otac Ukraden pasat
BANJALUKA - Nepoznati lo-
povi ukrali su u ponedjeljak uve-
~e pasat karavan vlasni{tvo
Manojla Zrni}a, direktora Sport-
ubijen s le|a
BANJALUKA - @eljko Karan, snog lakta, nakon ~ega je metak

troje djece
ske dvorane "Borik" u Banjaluci. spe ci ja lis ta sud ske me di ci ne, iza{ao sa unutra{nje strane lakta i
Vrijednost pasata procijenjena izjavio je ju~e u banjalu~kom okrznuo le|a.
je na oko 12.000 maraka. Policiji Okru`nom sudu da je Radenko Me|utim, odgovaraju}i na pita-
je prijavljeno da je pasat ukraden Radovi}, policijski inspektor iz nja Jadranke Ivanovi}, Bo{kovi-
s parkinga u Ulici Tina Ujevi}a. Fo~e, u aprilu 2000. godine ubi- }evog advokata, Karan je rekao da
vilne za{tite. N.M. jen s le|a. ne mo`e sa sigurno{}u tvrditi da li
"Prema izjavama ~lanova poro- Specijalno tu`ila{tvo RS tereti je metak pogodio policajca Bo`o-
dice, stradali se oko 14 ~asova uputio @eljka Bo{kovi}a (43) zvanog Vuk vi}a direktno u lakat ili se isti me-
u sje~u {ume, sa namjerom da priku- Pokradena iz Fo~e, da je 28. aprila 2000. godi- tak prethodno riko{etirao od asfalt.
pi drvo koje mu je trebalo za odr`a- mesnica ne prvo poku{ao ubiti policajca Milko Mari}, vje{tak balisti~ar,
vanje malinjaka, ~ime se bavio. Marinka Bo`ovi}a, kojeg je ranio u pojasnio je da je Bo{kovi} prili-
Njegovo be`ivotno tijelo prona|eno TREBINJE - De`urnoj slu`bi lakat iz pu{komitraljeza prilikom kom ranjavanja policajca pucao iz
je u vidno obilje`enom minskom po- Policijske stanice Trebinje pri- redovne saobra}ajne kontrole, za- pu {ko mi tra lje za ve li ke ra zor ne
lju", ka`e Senad Husakovi}, operati- javljeno je da je pokradena me- tim da je nekoliko trenutaka kasni- mo}i, koji je dr`ao u visini kukova.
vac Civilne za{tite Zavidovi}i. snica "Leder", u Ulici Stepe je u centru Fo~e hicima iz istog "Ovakav polo`aj pu{komitraljeza
^lanovi Hod`i}eve porodice Stepanovi}a u Trebinju. oru`ja ubio inspektora Radovi}a. zna~i da osoba koja puca nije ni{a-
njegov nestanak policiji prijavili su Kako saznajemo, ukradeni su Specijalista sudske medicine po- nila u metu, pa je za mene takva si-
29. novembra u ve~ernjim ~asovima, odre|ena koli~ina suvomesnatih jasnio je ju~e da je hitac koji je po- tu aci ja u s tva ri na su mi ~no
a crne slutnje o pogibiji nezaposlenog proizvoda i izvjesna suma nov- licijskom inspektoru u{ao na le|a, pucanje", pojasnio je Mari}.
oca troje maloljetne djece obistinile ca. Lopovi su najvjerovatnije povrijedio sr~anu komoru, plu}a i Jadranka Ivanovi}, Bo{kovi}ev
su se dan kasnije, oko 8.55, kada je polugama obili ulazna vrata u na kraju iza{ao kroz grudni ko{. advokat, zatim je tokom ispitivanja
tijelo primije}eno u hrastovoj {umi. mesnicu, iz koje je, pema prvim "@rtva u trenutku ubistva bila je vje{taka Specijalnog tu`ila{tva Ka-
"Poznavao je odli~no ovo po- pro cje na ma, ukra de no oko savijena prema naprijed", pojasnio rana i Mari}a ujedno ukazala na
dru~je i ne mogu da vjerujem da je 2.000 maraka vrijednosti suvo- je Karan. niz propusta koji su obilje`ili istra-
A. MUJKI] 18 ~asova, u minskom polju u
oti{ao u Kazi}e, u {umu koja je to- mesnatih delikatesa i ne{to si- Kada je u pitanju slu~aj ranjava- gu vo|enu 2000. godine nakon ra-
mjestu Kazi}i.
kom rata bila linija razdvajanja i 'za- tnog novca, koji ina~e ostaje u nja policajca Bo`ovi}a, Karan je nja va nja po li caj ca i ubis tva
ZAVIDOVI]I - Rasim Ho- Hod`i}evo tijelo ju~e su, oko
sijana' je minama", ka`e Munib kasi. naveo da je mogu}i pravac strel- inspektora.
d`i} (46) iz Tujnice, kod Zavidovi- podne, iz minskog polja izvukli de-
Sivri}, kom{ija Hod`i}evih. V.D. nog kanala- spolja{nja strana de- N.M.
}a, poginuo je u ponedjeljak, oko mineri tima B Federalne uprave Ci-
1.12.2010.
Hronika 15

Po`ar u prijedorskom naselju Bosna i Hercegovina


Federacija Bosne i Hercegovine
Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina

Gornja Puharska KANTON SARAJEVO


Stru~na slu`ba Vlade
CANTON SARAJEVO
Profesional service of the Government

Izgorjela Broj: 16-01-34-3712.2/10.


Sarajevo, 30.11.2010. godine

Na osnovu ~l. 20 i 23 Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i Herce-

prodavnica
govine ("Slu`bene novine Federacije BiH", broj 49/05) i ~lana 9 ta~ka 1.3. Pravilnika o unutra{njoj orga-
nizaciji Stru~ne slu`be Vlade Kantona Sarajevo broj 16-01-34-24390-1/06. od 16.11.2006. godine,
rukovodilac Stru~ne slu`be Vlade o b j a v l j u j e

JA V N I O G L A S
za popunu upra`njenog radnog mjesta u Stru~noj slu`bi Vlade Kantona Sarajevo
Prodavnica "Niki}" u prijedorskom
naselju Gornja Puharska Naziv radnog mjesta: Vi{i referent za pripremanje i realizaciju sjednice Vlade (dva izvr{ioca)
FOTO NN
Opis poslova:

- izra|uje nacrt i prijedlog dnevnog reda sjednice Vlade,


- zakazuje, kompletira i otprema materijale za sjednice Vlade,
- vodi zabilje{ku na sjednicama,
- izra|uje zapisnike sa sjednica Vlade,
- izra|uje zaklju~ke sa sjednica Vlade i dostavlja iste na daljni postupak,
- dostavlja utvr|ene nacrte i prijedloge akata i drugih informativno-analiti~kih materijala u saradnji sa
resornim ministarstvima, Skup{tini kantona na razmatranje,
- sara|uje sa organima uprave, upravnim ustanovama i slu`bama kantona,
- izra|uje odgovaraju}e izvje{taje o odr`anim sjednicama Vlade i donesenim zaklju~cima Vlade,
- u~estvuje u izradi analiti~kih, informativnih i drugih materijala koji su u vezi sa radom Vlade,
- stara se o verifikovanim zapisnicima,
- arhivira i ~uva zapisnike, zaklju~ke i druge materijale Vlade,
- pridr`ava se svih dokumenata SUQ, u skladu sa Zaklju~kom Vlade broj 02-05-19813-115/06,
napustili oko 13 sati, a da se po`ar - obavlja i druge poslove po nalogu {efa Odjeljenja i sekretara Vlade.
[teta: Materijalna {teta vlasnika dogodio u 18.
prodavnice oko 40.000 KM "Sve smo provjerili, isklju~ili Kandidati moraju ispunjavati op}e i posebne uslove kako slijedi:
svjetlo i ~inilo se da je sve uredu. Ka-
ko su nam vatragosci kasnije rekli, Op}i uslovi:
Dinka KOVA^EVI] "Dim ko ji je sukljao iz po`ar je izbio zbog neispravnih elek-
trgovine na svu sre}u primijetili smo troinstalacija na rashladnoj vitrini s - da je dr`avljanin Bosne i Hercegovine,
PRIJEDOR - Radnici u trgov- na vrijeme. Moja k}erka odmah je prehrambenim artiklima. Ovo podru- - da je punoljetan,
ini mje{ovite robe "Niki}" u prije- zvala policiju i vatrogasce. Da je po- ~je, ina~e, ima probleme s napon- - da ima op}u zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova ovog radnog mjesta,
dorskom naselju Gornja Puharska `ar izbio tokom no}i i zadesio nas skim prilikama i neredovnom
- da ima vrstu i stepen {kolske spreme potrebene za obavljanje poslova radnog mjesta,
i ju~e su izbacivali potpuno uni{te- dok smo spavali, svi bismo stradali. isporukom elektri~ne energije. Struja
- da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne
nu robu u po`aru koji se u tom Ovako je izbjegnuta potpuna katas- nekada nestane i desetak puta tokom
objektu desio pro{le nedjelje. trofa, ali je materijalna {teta ogro- dana", kazala je Kantarova. slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i
Trgovina u kojoj je buknuo po- mna. Vatrogasci su brzo do{li na Prijedorski vatrogasci su Hercegovini ili da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz
`ar nalazi se u porodi~noj ku}i mje- mjesto po`ari{ta, lokalizovali po`ar i naveli da su na vrijeme reagovali i lo- dr`avne slu`be po osnovu disciplinske kazne,
{tanina Milutina Prodana, koji je u njima treba da zahvalim {to se vatra kalizovali ovaj po`ar. Istragom je us- - da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine.
trenutku izbijanja po`ara bio u ku}i iz trgovine nije pro{irila na cijelu mo- tanovljeno da je do po`ara u
sa suprugom i dvoje djece. Prodan ju ku}u", govori Prodan, koji ne zna prodavnici mje{tovite robe "Niki}" Posebni uslovi:
ka`e da je najva`nije da niko od nje- ko }e mu nadoknaditi {tetu koju je do{lo zbog kvara elektri~nih instala-
govih uku}ana nije stradao u po`aru, izazvao po`ar u prodavnici "Niki}". cija na rashladnoj vitrini te da materi- - SSS, gimnazija, ekonomska {kola,
mada je donji sprat ku}e gotovo uni- Milica Kantar, radnica u toj jalna {teta koju su pretpjeli vlasnici - deset mjeseci radnog sta`a na istim ili sli~nim poslovima,
{ten od dima i vatre. trgovini, tvrdi da su zaposleni objekat tgovine iznosi oko 40.000 KM. - polo`en stru~ni upravni ispit,
- poznavanje rada na ra~unaru.

Po`ar i kod Novog Grada Uz prijavu na oglas kandidat mora podnijeti sljede}e dokumente (original ili ovjerenu kopiju, ne starije
od {est mjeseci):
Of!jt!qsb!wof!fmfl!usj!•of!jo!tub!mb!dj!kf!v{spl!tv!j{cj!kb!okb!qp!ab!sb!j!v!Sb!lb!oj!nb!lpe!Op!wph!Hsb!eb-!lp!kj
tf!ep!hp!ejp!qsf!lkv!•f!plp!22!tb!uj!!ob!tubn!cf!op.qp!tmp!wopn!pckf!luv!!•j!kj!kf!wmb!tojl!Esb!hbo!Eb!nkb!. - uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopija CIPS-ove li~ne karte,
oj!~/!Nb!uf!sj!kbm!ob!|uf!ub!v!pwpn!qp!ab!sv!j{op!tj!plp!61/111!LN/!Vwj!}b!kfn!lp!kj!tv!j{!ws|j!mj!qsp!ujwqp!abs!oj - izvod iz mati~ne knjige ro|enih,
jo!tqf!lups!j{!DKC!Cb!okb!mv!lb!j!qp!mj!dbk!dj!j{!Op!wph!Hsb!eb!vt!ub!opw!mkf!op!kf!eb!kf!ep!qp!ab!sb!v!tubn!cf!. - svjedo~anstvo ili diploma o vrsti i stepenu {kolske spreme,
op.qp!tmp!wopn!pckf!luv!ep!|mp!{cph!lsbu!lph!tqp!kb!lp!kj!tf!qp!kb!wjp!ob!of!qsp!qj!top!qpt!ubw!mkf!ojn!fmfl!. - akt izdat od strane nadle`nog organa kojim se potvr|uje da u posljednje dvije godine od dana objav-
usj!•ojn!jo!tub!mb!dj!kbnb!qp!eswf!ojn!qp!ws|j!ob!nb!lp!kf!tf!ob!mb!{f!v!qpu!lspw!mkv!pckf!lub/ ljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske kazne na bilo
kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u Bosni i Hercegovini,
- izjava ovjerena od strane nadle`nog organa da nije obuhva}en odredbom ~lana IX 1 Ustava Bosne i
Hercegovine,

Jo{ nepoznat
- uvjerenje o radnom iskustvu,
- uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu,
- uvjerenje nadle`nog organa o zdravstvenoj sposobnosti (deset dana od dana prijema u radni odnos),
- Javni oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

uzrok smrti bebe


D. MUMINOVI] ~nom uzroku smrti", kazala je ju~e dnokratne pomo}i. Nakon smrti maj-
Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova dostaviti li~no ili putem po{te/preporu~eno na adresu: Kanton
Sarajevo, Stru~na slu`ba Vlade kantona, Ul. reisa D`emaludina ^au{evi}a broj 1, prizemlje/pisar-
Jasmina Omi}evi}, glasnogovornica ke djecu smo dodijelili na ~uvanje
SARAJEVO - Izvr{enim spo- sarajevskog tu`ila{tva. nani i djedu koji stanuju u blizini. nica s naznakom: "za javni oglas za prijem namje{tenika u radni odnos".
ljnim pregledom tijela Mahire Ka- Mahira Kari} i njen novoro|eni Kada im se otac vrati, on }e preuzeti
ri} (33), koja je u ponedjeljak dje~ak umrli su u ponedjeljak oko brigu o njima", rekao je Ragib Vajna- SEKRETAR
ujutru umrla prilikom poroda u 9.30 najvjerovatnije zbog komplika- ga iz Centra za socijalni rad Had`i}i. mr sc. Tarik Huma~ki}
svom stanu u Had`i}ima, utvr|eno cija pri porodu. Njeno petoro malo- Istakao je da djeca supru`nika
je da na njenom tijelu nije bilo tra- ljetne djece bi}e smje{teni kod djeda Kari} nisu socijalno zapu{tena.
gova nasilja, potvr|eno je iz Tu`i- i nane dok im se otac vrati iz Njema- "Ti roditelji su se o djeci brinuli web: http://vlada.ks.gov.ba
la{tva Kantona Sarajevo. ~ke. koliko su mogli. I{li su redovno u e-mail: ssv@ks.gov.ba;
"Izvr{ena je obdukcija tijela no- "Ova porodica je slabijeg imo- {kolu. Jedini problem je {to je poro- Tel: + 387 (0) 33 562-075, 562-077
voro|en~eta. Tu`ilac je naredio doda- vnog stanja i povremeno su primali dica bila siroma{na. Preminula Mahi- Fax: + 387 (0) 33 562-076
tna vje{ta~enja tijela novoro|en~eta socijalnu pomo}. Posljednji put su ra bolovala je od tuberkuloze", dodao Sarajevo, Reisa D`emaludina ^au{evi}a 1
prije ~ega se ne}e mo}i govoriti o ta- prije mjesec dana dobili 240 KM je- je Vajnaga.
1.12.2010.
16 Region
U splitskom HNK-u

^lan potpuno
zate~eni vije{}u UKRATKO
K
splitskog HN a
FOTO NN

...
osumnji~en d e Presuda Gotovini
n
je dvije godi tek u februaru
zlostavljao
njeg
sedmogodi{
dje~aka

ZAGREB - Iako najavljivana, presuda hrvatskim generalima


Anti Gotovini, Ivanu ^ermaku i Mladenu Marka~u u Ha{kom tri-
bunalu ne}e biti izre~ena polovinom decembra, niti u ovoj godini.
Rok za dono{enje presude odre|en je tek za februar, i to "ako se
stigne", u protivnom je siguran rok mart sljede}e godine. Ovu infor-
maciju, iako s rezervom, hrvatskim medijima potvrdili su i u Kance-
la ri ji por tpa ro la Ha {kog su da, kao i Lu ka Mi {e ti}, advo kat
Gotovine. (Srna)

...

Baletan
Fejt poziva Srbe na izbore

silovao sina
Prisila: Splitskom baletanu stavlja se na teret "Sve smo doznali iz medi-
ja", rekao je Davor Vukovi}, zadu-
^AGLAVICA - Specijalni predstavnik EU na Kosovu i {ef
Me|unarodne civilne kancelarije Piter Fejt pozvao je ju~e ko-
sovske Srbe da iza|u na vanredne parlamentarne izbore na Ko-
sovu 12. decembra.
Fejt je dodao da se nada velikom izlasku kosovskih Srba na predsto-
je}e izbore. "Izlaskom na izbore Srbi uzimaju svoj interes u svoje ru-
ke. Vremenom }e biti pobolj{ana i regionalna saradnja i veze sa
da je prisiljavao sina na oralni i analni seks `en za odno se s ja vno{ }u u Beogradom. Ponovi}u ono {to sam mnogo puta ovdje ~uo, a to je da
Srbima samo sloga mo`e da pomogne da opstanu", rekao je on. (Beta)
splitskom HNK-u, gdje su potpuno
SPLIT - Is tra `nom su diji
@upanijskog suda u Splitu, zbog
da bi osumnji~eni mogao uticati na
svjedoke, Dr`avno tu`ila{tvo zatra-
trajala je do novembra ove godine.
Dijete sada ima sedam godina. Ro-
zate~eni vije{}u o privo|enju plesa-
~a. Vukovi} tvrdi kako o tom slu~a- ...
vi{egodi{njeg seksualnog zlostav- `ilo je pritvor. ditelji nesre}nog dje~aka su razve- ju apsolutno ni{ta ne znaju, pa ni o
ljanja sedmogodi{njeg sina, pri- Zanimljivo je da je osumnji~e- de ni. Otac je vi |ao si na pre ko kome se radi. "U povijesti ove ka- Na Kosovu ugro`ena
veden je 51-godi{nji baletan, ~lan nome istra`ni sudija Stanko Grba- vikenda jednom do dva puta mjese-
ba le tnog an sam bla split skog vac do nio tek za {ti tnu mje ru ~no.
zali{ne ku}e nikad ni{ta sli~no nije
zabilje`eno", rekao je Vukovi}. sloboda izra`avanja
HNK-a. zabrane pribli`avanja i kontaktira- Da sa dje~akom ne{to nije u Direktorka baletnog studija BON - Sloboda izra`avanja na Kosovu je ugro`ena, mediji i
"Kri mi na lis ti ~ki je is tra `en nja. Kako se neslu`beno saznaje, redu primijetila je majka, koja je Almira Osmanovi}, koja se s an- novinari su pod stalnim pritiskom, a ~esto su i meta napada,
pod sumnjom da je po~inio kaz- splitskom baletanu na teret se stav- svoje sumnje prijavila Centru za samblom nalazi na turniji po Italiji, upozorile su me|unarodne i kosovske organizacije.
neno djelo na {tetu svoga djeteta, lja da je u posljednje dvije godine socijalnu za{titu. nije bila dostupna za izjavu. Najnoviji izvje{taj Evropske komisije o napretku Kosova, izvje-
ali u interesu za{tite djeteta detalje prisiljavao sina na oralni i analni Du {ko Mu ca lo, vr{ilac du - {taji "Reportera bez granica" i organizacije za unapre|enje demokra-
ne mo`emo iznositi", rekla je port- seks. Sloboda `nosti intendanta HNK, rekao je tije, politi~ke slobode i ljudskih prava "Fridom hausa" ukazuju da je
parol PU splitsko-dalmatinske Ma- O seksualnom zlostavljanju kako je rije~ tek o prijavi, pa je
rina Kraljevi}-Gudelj. policija je saznala u saradnji s Cen-
Sudija ga je prerano komentarisati. "Kada do-
sloboda izra`avanja na Kosovu ugro`ena. Izvr{ni direktor Udru`enja
profesionalnih novinara Kosova Imer Mu{koljaj ka`e da se na medi-
Baletana krivi~no te- trom za socijalnu za{titu. Sumnja pustio da se bijemo slu`beno izvije{}e, tada }e- je najvi{e uti~e iz politi~kih krugova, kako iz institucija, tako i iz po-
rete zbog polnog odnosa sa djete- se da je otac po~eo seksualno da se brani mo ga komentirati i postupiti u liti~kih partija i drugih interesnih grupa. "Vlada i institucije
tom i rodoskrvnu}a. Zbog te{kih i`ivljava na sinu kada je dje~ak skladu sa zakonom", dodao je Mu- poku{avaju da na svaki na~in uti~u na medije i, na`alost, u mnogim
okolnosti djela, ali i zbog ~injenice imao samo pet godina, a ta tortura sa slobode calo. (Agencije) slu~ajevima posti`u svoj cilj", rekao je Mu{koljaj. (DW)

...
Hrvatska zna datum Lov na ratne udovice
ZAGREB - U Hrvatskoj ima oko ~etiri hiljade udovica hrvat-

zavr{etka pregovora
skih branilaca, ali one na njihovu penziju nemaju pravo ako se
preudaju.
Stoga su mnoge od njih, da bi zadr`ale ta prava najpotrebnija dje-
ci, odlu~ile da `ive u vanbra~noj zajednici. Me|utim, i tu je mogu-
}nost dr`a va iz bri sa la s ob zi rom na to da je pre ma no vom
BRISEL - "Trenutak istine" o ispunjavanju mjerila u poglavlju neimenovani izvor. Spoljna, bezbjednosna i odbram- Porodi~nom zakonu vanbra~na zajednica izjedna~ena s bra~nom.
za hrvatske pristupne pregovore Pravosu|e i osnovna prava i to }e Prema in for ma ci ja ma tog bena politika. Nakon toga, sljede- Od resornog ministarstva tako je HTV i opet dobio samo saop{tenje
bi}e 11. marta sljede}e godine biti trenutak istine. Od sada pa do izvora, ma|arsko predsjedni{tvo }e poglavlje koje bi moglo biti u kojem samo pi{e:
kada Evropska komisija objavi kraja februara ili po~etka marta, }e organizovati zadnju Me|uvladi- spremno za zatvaranje po~etkom "Ako se utvrdi postojanje vanbra~ne zajednice, udovica smrtno
izvje{taj o ispunjavanju mjerila lopta je na hrvatskoj strani, da ispu- nu konferenciju o pristupanju 21. 2011. je Ribarstvo. Hrvatska je u stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i umrlog hrvat-
za poglavlje Pravosu|e i osnovna ni potrebne kriterijume", rekao je juna 2011, "kada bi Hrvatska tre- tom poglavlju ispunila mjerila za skog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata 1. do 4. grupe iz-
prava i bude li sve u redu, prego- balo da zaklju~i pristupne prego- zatvaranje, EK radi na izradi na- gubi}e ne samo pravo na porodi~nu invalidninu, ve} i pravo na
vori }e biti zavr{eni na zadnjoj Jun vo re, na ra vno ako ispu ni sve crta zajedni~ke pozicije koji ne porodi~nu penziju".
Me |u vla di noj kon fe ren ci ji o kriterijume". mo`e dovr{iti dok se ne rije{e dvi- Na kraju bi one mogle ostati i bez kune, dok stru~njaci postavljaju
pristupanju 21. juna, saznaje se Bude li sve u Hrvatska bi na sljede}oj Me- je stvari - hrvatski zahtjev za izu- pitanje a gdje su djeca branilaca u toj cijeloj pri~i tim vi{e {to, kako
iz evropskih diplomatskih izvo- redu, pregovori |uvladinoj konferenciji 22. de- ze}e u pitanju prava na uporabu upozoravaju, izjedna~avanje bra~ne i vanbra~ne zajednice nije po-
ra. cembra mo gla da za tvo ri tradicionalnih ribarskih alata i slo- tpuno, jer se partneri nisu du`ni me|usobno uzdr`avati u vanbra~noj
"Evropska komisija najavila da }e biti zavr{eni pregovore u tri poglavlja - Pravda, vena~ki zahtjev koji se ti~e "tradi- zajednici. (HTV)
}e 11. marta 2011. objaviti izvje{taj 21. juna sloboda i bezbjednost, Okolina i cionalnih ribarskih prava". (Fena)
1.12.2010.
Region 17
Savo

U Sisku
[trbac,
direktor
ciono
Dokumenta og
n
-informativ
centra

ubijeno
"Veritas"

107 Srba
Istraga: Ako je nekada bila i otvorena "Na`alost, zlo~in u Sisku poznat je
od kad se desio, i razli~iti su podaci
Hand`ar
Srbi odvo|eni na
dvije lokacije, ubijani
i bacani u Savu
FOTO NN

istraga za pojedina~na ubistva, ona bi o broju `rtva. Neki Hrvati su pisali Siskom harala
da je ~ak 600 Srba pobijeno 1991. i hand`ar divizija
ubrzo bila obustavljena ili bi osumnji~eni 1992. godine. Na svu sre}u, ti poda-
ci nisu ta~ni, iako se i danas prote`u tokom 1991. i
bili oslobo|eni, rekao [trbac u mnogim izvje{tajima", rekao je 1992. godine
[trbac.
BEOGRAD - U Sisku je to- ni na dvije lokacije, ubijani i bacani nerije Milo{a ^ali}a (1942), te da je [trbac je naglasio da je de}i da je rije~ uglavnom o
kom 1991. i 1992. godine ubijeno u Savu. na 29 godina zatvora osu|en Ivica doma}i zadatak Hrvatske, kako bi biv{im rudarima iz Labina,
107 Srba, podaci su Dokumenta- "Ako je nekada bila i otvorena Miri}. zatvorila poglavlje 23, koje se odno- pripadnicima tzv. hand`ar
ciono-informativnog centra "Veri- istraga za pojedina~na ubistva, ona [ef "Veritasa" ne zna da li je ri- si na pravosu|e i osnovna prava u divizije. Prema njegovim
tas". bi ubrzo bila obustavljena ili bi osu- je~ o pripadnicima hand`ar divizije pregovorima s EU, da procesuira rije~ima, na ~elu hand`ar
Direktor "Veritasa" Savo [trbac mnji~eni bili oslobo|eni", rekao je ili pripadnicima MUP-a Hrvatske. odgovorne za zlo~ine nad Srbima divizije u kojoj je bilo 80
rekao je da je tzv. hand`ar divizija [trbac. u Sisku. biv{ih rudara iz Labina,
harala Siskom tokom 1991. i 1992. Dodao je da je Hrvatsko dr`a- Povodom izjave poslanika bio je izvjesni Ekrem
godine, kao i da za tada{nje komple- vno tu`ila{tvo, nezadovoljno vo|e- Istarskog demokratskog sabora u Man dal. "Na ~e lu s
tno hrvatsko rukovodstvo nije bilo njem is tra ge u Sis ku, slu ~aj hrvatskom Saboru Damira Ka- Ekremom Mandalom
tajni o tome {ta se de{avalo u gradu. prebacilo u Osijek, gdje ga je pre- jina da su i stanovnici Istre formirali su tzv. han-
"O Sis ku se sve znalo. uzeo isti sudija koji je vodio pre- u~estvovali u zlo~inima nad d`ar diviziju i bili za-
Postoje mnogi izvje{taji iz tog peri- dmet protiv Branimira Glava{a. Srbima u Sisku, [trbac je re- du`eni za odvo|enje
oda. ^ak je i list Sti pe [u va ra [trbac je rekao da }e ovih dana kao da je Kajin "vrlo ugledan uglednijih i bogatijih
'Hrvatska ljevica' 2002. godine po- uslijediti hap{enje \ure Brodarca, ~ovjek i dugogodi{lji zastu- Srba na strati{ta {i-
svetio cijeli broj zlo~inima u Sisku. najodgovornijeg ~ovjeka za zlo~ine pnik" i da se zauzima da se rom sisa~kog po-
Objavili su brojna dokumenta iz tog u Sisku, koji je u to vrijeme bio `u- Damir istra`e zlo~ini i nad Srbima i dru ~ja", na veo je
perioda, iz kojih se vidi da za kom- pan. Kajin nad Hrvatima. Kajin. On smatra da
pletno hrvatsko rukovodstvo nije bi- Podsjetio je da je ne- Kajin je izjavio je zlo~in u Sisku je-
lo tajni o de{avanjima u Sisku", davno osu|ena grupa koja je iz za- [mp!•jo!v!Tjt!lv!kf!eob!pe da su i stanovnici Istre u~es- dna od najsramotnijih
rekao je [trbac. On je dodao da su i gre ba ~ke bol ni ce ukra la i obk!t sb!n p!u oj!kji!tusb!o j!d b tvovali u ratnim zlo~inima stranica proteklog rata u
u Sisku, kao i Osijeku, Srbi odvo|e- izmasakrirala in`enjera sisa~ke Rafi- qsp!uf!lmph!sb!ub!v!Iswbu!tlpk nad Srbima u Sisku, navo- Hrvatskoj. (Srna)

Prona|eno rje{enje
Vojnicima OVK Dokazi
mjere ratne
hu{ka~e za studente
sudi}e za ubistva
FOTO BETA

NOVI SAD - Biv{a pred-


sjednica Nezavisnog udru-
`e nja no vi na ra Srbi je
PRI[TINA - Specijalno tu`i- Nade`da Ga}e izjavila je da
la{tvo Kosova podi}i }e uskoro Tu`ila{tvo za ratne zlo~ine
optu`nice protiv desetorice biv{ih Srbije "veoma ozbiljno ra-
pripadnika Oslobodila~ke vojske di" na prikupljanju dokaza
Kosova koje je svjedok saradnik u slu~aju novinara, biv{ih
Nazim Blaca optu`io za izvr{enje ratnih hu{ka~a.
najmanje 17 ubistava i poku{aja Ona je pod sje ti la da je
ubistava. NUNS 2009. po dnio tom
Kako pi{u pri{tinski mediji, tu`ila{tvu krivi~nu prijavu BEOGRAD - Lider LDP-a gan \ilas kazao je ranije ju~e da
optu`nice }e "vrlo brzo" biti podi- protiv odgovornih u mediji- ^edomir Jovanovi} izjavio je ju~e osje}a posebnu odgovornost da se
gnute protiv Azema Sulje, Ekrema ma za ratnohu{ka~ko izvje- da je prona|en finansijski mini- rije{e problemi studenata koji {traj-
Ja{arija, [presima Uke, Fahredina {tavanje, podstrekivanje i mum da se studentima koji {traj- kuju gla|u zahtijevaju}i da se svima
Ga{ija, Nazima Blace, [abana Su- podsticanje na ratne zlo~ine ku ju omo gu }i nor mal no koji su osvojili 48 i vi{e bodova
lje, Dritona Hajdarija, Bekima Su- tokom devedesetih godina studiranje. omogu}i besplatno {kolovanje.
lje, Sadika Abazija i Hisri Rame. 20. vijeka. On je rekao da je rje{enje pro- "Sigurno je da ^edomir Jova-
Mediji navode da su saznali sadr`aj Abazi, [presim Uka, Fahredin Ga{i, ja u avgustu 1999, za koje se optu- Predstavnica Nezavisnog na|eno u konsultacijama sa grado- novi} i ja imamo najve}u obavezu
optu`nice u tom slu~aju, koja treba Sadik Abazi, Bekim Sulja i Driton `uju Nazim Blaca, Fahredin Ga{i, dru{tva novinara Vojvodine na~elnikom Beograda Draganom da se bavimo studentskim proble-
da bude podignuta ove nedjelje, i na Hajdari. "U optu`nici su uklju~ena Bekim Sulja, Sadik Abazi i [presim Branislava Opranovi} tako- \ilasom i gradskim odborni~kim mom, kao biv{i studentski lideri,
~ijem je ~elu visoki zvani~nik De- dva ubistva. Ubistvo Ibu{a Kloko}i- Uka", rekao je neimenovani izvor u |e se zalo`ila da pojedini grupama. Lider LDP-a je napome- kao i da poka`emo najvi{e razume-
mokratske partije Kosova (DPK) tu`ila{tvu. urednici i novinari krivi~no nuo da je neophodno otvoriti pitanje vanja, koje nemam samo u slu~aju
Azem Sulja, poznat pod nadimkom Blaca Za ubistvo Seljima Bro{ija, koje od go va ra ju za {i re nje sre|ivanja stanja u visokom {kol- kada blokiraju saobra}aj", rekao je
Daja. U zajedni~koj optu`nici koja Za ubistva je tako|e okvalifikovano kao te{ko mr`nje i hu {ka nje na rat. stvu, budu}i da Srbija ima najmanje \ilas.
je podijeljena u tri dijela - te{ka ubistvo, optu`uju se [presim Uka, Ona je kazala da su mnogi obrazovanih u Evropi. Oko 50 studenata provelo je
ubistva, te{ka ubistva u poku{aju i ih je optu`io Fahredin Ga{i, Nazim Blaca, Driton od tih urednika i novinara i On je rekao da se sredstva iz no} ispred zgrade Vlade Srbije {traj-
organizovani kriminal, svaki od na- svjedok Hajdari, Bekim Sulja i Sadik Abazi. danas aktivni u medijima, dr`avne kase, koja je "plitka i istro- kuju}i zbog toga {to ne mogu da
vedenih ljudi }e biti optu`en za naj- Kloko}i i Bro{i su do devedesetih ne rijet ko i na ure dni ~kim {ena", iracionalno tro{e, {to je nepri- pre|u na bud`etsko {kolovanje, iako
manje dva djela. Za te{ka ubistva }e saradnik godina bili me|u najvi{im zvani~ni- funkcijama. (Beta) hvatljivo. su stekli 48 bodova, neophodnih za
biti optu`eni Nazim Blaca, Sadik Nazim Blaca cima SDB na Kosovu. (Beta) Gradona~elnik Beograda Dra- sticanje tog prava. (B92)
1.12.2010.
18 Ekonomija
SARAJEVSKA BERZA
TB!SB!KF!WP!.!Qsp!eb!kb!ej!poj!db!v poj!db!#Cp!tob!mj!kf!lb#!qp!ov!}f!oji {b!lb!{b!ob!op!wb!bv!ldj!kb/
nb!okjn!usbo!|b!nb-!•f!lb!okf!ob qsf!lkv!•f!ob!Tb!sb!kfw!tlpk!cfs!{j/! Beobo!Cv!okp-!ej!sf!lups!csp!lfs!.
qp!ov!ev!esab!woph!qb!lf!ub!j!wj!tp!. V!#Bm!wp!hf!ov#!jt!uj!•v!eb!oj!tv!oj tlf!lv!~f!#BX!Csp!lfs#!Tb!sb!kf!wp-
BIFX SASX-10 SASX-30 lb!dj!kf!ob!pecj!mj!tv!bnf!sj!•lj!#Bmpw!. qp!lv!|b!mj!lv!qj!uj!qp!ov!}f!of!ej!poj!df lb!af!eb!cj!obk!cp!mkb!pq!dj!kb!cj!mb

-0,80% "Alvogen"
hfo#! eb! lv!q j! ej!p oj!d f kfs!tnb!usb!kv!eb!qsp!eb!kb!v!nb!okjn qsp!eb!kb!esab!woph!qb!lf!ub!ej!poj!db
-0,33% -1,76% #Cp!tob!mj!kf!lb#!v!wmb!toj|!uwv!Nf!}v!. usbo!|b!nb!oj!kf!qsj!wmb!•ob!p{cj!mkojn j!ej!poj!db!JGD.kb!{b!kf!eop-!b!p!•f!.
bi najprije ob!sp!eof!gj!obo!tjk!tlf!lps!qp!sb!dj!kf
)JGD*/!
lvq!dj!nb/!
V!Bhfo!dj!kj!{b!qsj!wb!uj!{b!dj!kv!GCjI-
nv!tv!twp!kf!wsf!nf!op!wp!}f!oj!qsf!.
hp!wp!sj/!Po!tnb!usb!eb!cj!up!cj!mp

dr`avni Pwb!lp!tv!qsfe!tub!woj!dj!bnf!sj!.
•lf!lpn!qb!oj!kf!kv!•f!v!tb!pq!|uf!okv
nf!}v!ujn-!lb!av!eb!kp|!usb!kf!qbu
qp!{j!dj!kb!v!wf!{j!t!qsp!eb!kpn!esab!.
busb!l uj!w oj!kf!{b!jo!w ft!u j!u psf-!b!j
esab!wb!cj!qpt!uj!hmb!wf!~j!gj!obo!tjk!tlj
KOTACIJA KOMPANIJA

KOTACIJA FONDOVA
paket {b!kb!woptu!pcsb!{mp!aj!mj!{b!|up!oj!tv
lv!qj!mj!9-48!qpt!up!jmj!766/83:!ej!.
woph!qb!lf!ub!ej!poj!db!j!eb!of!nb
ob!hp!wkf!|ub!kb!eb!~f!vt!lp!sp!cj!uj
fgf!lbu/!
C/T

POPRAVLJA SE STANJE NA TR@I[TU


KOTACIJA - OBVEZNICE NAFTNIM DERIVATIMA U BiH
FOTO ARHIVA

PRIMARNO SLOBODNO TR@I[TE

SEKUNDARNO SLOBODNO TR@I[TE - DIONICE

VANBERZANSKE TRANSAKCIJE

DOBITNIK/GUBITNIK DANA CIJENA (KM) PROMJENA

#Gpsuvob!gpoe#!Cjib~ 4,07 +5,76%


Sveojl!afmkf{of!svef!Wbsf| 0,40 -20,00%

...
BANJALU^KA BERZA

Gorivo sve
BIRS FIRS ERS 10
-0,01% -0,22% +0,14%

kvalitetnije
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - LISTA B

SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - AKCIJE IF-ova

Inspekcija: Uzorci se uzimaju najmanje dva dine nisu imale nijedan negativan
nalaz nadle`ne Federalne uprave
puta godi{nje na svakoj benzinskoj pumpi za inspekcije, koja obavlja kontro-
SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE - TR@I[TE AKCIJA lu naftnih derivata. Ipak, istra`iva-
Nikola SALAPURA On je naveo da se neuskla|e- gorivo u 99 odsto slu~ajeva zado- nje koje je sredinom ove godine
nost najvi{e odnosi na sni`enu ta- voljava propisane standarde", ka- spro veo In sti tut za pri vre dni
BANJALUKA - Kvalitet go- ~ku pa lje nja kod 12 uzo ra ka i zao je Mitrovi}. in`enjering iz Zenice, pokazalo je
riva koje se distribui{e na ben- pove}an sadr`aj vode u jednom On je naglasio da se u BiH tre- da kvalitet goriva nije na nekom
zin skim pum pa ma {i rom BiH slu~aju kod dizel goriva. nutno uvozi samo 20 odsto naftnih visokom nivou.
sve vi{e zadovoljava kriterijume "U po re |e nju s istim derivata, {to je umnogome pobolj- Fu ad Kli su ra, direktor
SLU@BENO BERZANSKO TR@I[TE - OBVEZNICE I HOV o kvalitetu te~nih naftnih goriva, periodom pro{le godine, kada je {alo kvalitet goriva. Instituta, kazao je da je za potrebe
podaci su nadle`nih inspekcija. uzeto 1.413 uzoraka, od ~ega 19 Prema informacijama predsta- ovog testa kori{teno gorivo sa 15
U Republi~koj upravi za in- nije bilo uskla|eno, mo`emo kon- vnika Udru`enja prometnika naf- benzinskih pumpi, a mjerenja vr{e-
spekcijske poslove RS, kazali su sta to va ti da je go ri vo na na {im tnih derivata FBiH, kvalitet goriva na na tri stanice tehni~kog pregleda
da se uzorci goriva uzimaju najma- pumpama vrlo blizu parametrima na benzinskim pumpama je zado- ko je ima ju sa vre me nu mjer nu
nje dva puta godi{nje na svakoj kvaliteta koji su propisani evrop- voljavaju}i. opremu.
BLOK POSLOVI benzinskoj stanici, po programu skim normama, odnosno da su ut- ^lanice ovog udru`enja, On je naveo da su rezultati
koji propisuje Ministarstvo indus- vr|ena odstupanja od grani~nih njih oko 70, u posljednje dvije go- pokazali da su svi uzorci benzin-
trije, energetike i rudarstva RS. vrijednosti simboli~na", kazao je skog goriva zadovoljavaju}eg kva-
"U pe ri odu lje tnog Stojanovi}. li te ta sa gle di {ta kon cen tra ci je
monitoringa u ovoj godini inspe- Vojin Mitrovi}, predsjednik Distributeri ugljen-monoksida.
DOBITNIK/GUBITNIK DANA CIJENA (KM) PROMJENA
ktori su uzeli 1.306 uzoraka te~nih Udru`enja naftnih distributera RS, Kvalitet goriva "Ipak, na vozilu koje ima kata-
naftnih goriva za analizu i utvr|e- kazao je da kvalitet goriva na pum- lizator, mjerenja su pokazala da
no je da 18 uzoraka nije bilo uskla- pama u RS i BiH zadovoljava sve na pumpama uzorci goriva sa sedam od 15 pum-
#Jowftu!opwb!gpoe#!Cjkfmkjob 0,04 +2,63% |eno s Odlukom o kvalitetu te~nih kriterijume i da je to odraz rada u RS i BiH pi ne zadovoljavaju kvalitetom,
naftnih goriva", kazao je Lazar Rafinerije nafte u Brodu i smanje- dok kvalitet dizelskog goriva nije
zadovoljava
#Lsjtubm!jowftu!gpoe#!Cbokbmvlb 5,37 -2,36% Stojanovi}, glavni republi~ki tehni- nog uvoza. bio odgovaraju}i na dvije pumpe",
~ki inspektor. "Ima mo re do vne kon tro le i sve kriterijume rekao je Klisura.
1.12.2010.
Ekonomija 19
TB!SB!KF!WP! .! J{v!{fw! Uwps!oj!df bldj!{b!j{op!tj!uj!2-19!LN!qp!lv!uj!kj mb!kf!qp!tmkf!eokj!usf!ov!ubl!{b!ept!. V!VJP!CjI!ep!tbe!tv!ep!cj!mj!op!.
ev!ib!ob!Sp!wjok-!lp!kb!kf!pc!{ob!oj!. dj!hb!sf!ub-!b!|up!kf!sf!{vm!ubu!vt!lmb!. ubw!mkb!o kf! lbm!l v!mb!d j!kb/! Of!l j! tv wf! dj!kf!o f! qspj!{ wp!} b!• b! #Qij!mjq
Nove mb! qpt!lv!qmkf!okf! twp!kji! qspj!{wp!.
eb-! op!w f! dj!kf!o f! dj!h b!s f!u b
}j!wb!okb!t!wj!tj!opn!bldj!{f!lp!kb!kf
ob!tob!{j!v!Fwspq!tlpk!voj!kj/
pemv!•j!mj! eb! dj!kf!of! ept!ub!wf! qv!.
ufn!qp!|uf-!qb!~f!np!np!sb!uj!tb!.
Nps!s jt#! j! ev!w bo!t lf! jo!e vt!u sj!kf
#Np!ovt#!j{!Tscj!kf/!Nf!}v!ujn-!#Qij!.
cijene qspj!{wp!}b!•b!j!ejt!usj!cv!uf!sb!qsj!tv!.
uoji!ob!ci/!usaj!|uv-!b!lp!kf!~f!tf
Kv!•f! kf! jt!uf!lbp! spl! ep! lp!kfh
tv!qspj!{wp!}b!•j!j!ejt!usj!cv!uf!sj!dj!hb!.
•f!l b!u j! ebo.ewb! eb! ep!c j!kf!n p
okj!ip!wf! lbm!lv!mb!dj!kf#-! lb!af! Sbu!lp
mjq!Nps!sjt#!kf!kv!•f!qsfe!jt!ufl!sp!lb
qp!tmbp!j{!nkf!of!twp!kji!dj!kf!ob/
cigareta qsj!nkf!okj!wb!uj! pe! Op!wf! hp!ej!of-
kp|!oj!tv!qp!{ob!uf/!
sf!ub! jnb!mj! pcb!wf!{v! eb! ept!ub!wf
lbm!lv!mb!dj!kf! op!wji! dj!kf!ob! Vqsb!wj
Lp!wb!•f!wj~!j!ep!eb!kf!eb!VJP!CjI
sb!ej!gfs!peop!tb!of!~f!pckbw!mkj!wb!uj
Uwps!oj!db! ev!ib!ob! Sp!wjok! pckb!.
wj!mb!kf!qsf!lkv!•f!eb!~f!op!wb!dj!kf!.
jo{ Pe! 2/! kb!ov!bsb! 3122/! hp!ej!of
qp!tf!cob! bldj!{b! ob! dj!hb!sf!uf! cj!.
{b!jo!ej!sfl!uop!pqp!sf!{j!wb!okf!CjI/!
#[cph! up!hb! |up! ptmv!|lv!kv! |ub
dj!kf!of!dj!hb!sf!ub!qspj!{wp!}b!•b!qp!.
kf!ej!ob!•op!qsj!kf!of!hp!|up!tb!lv!qf
ob!kps!lb!cj!uj!3-3!LN-!gjm!uf!sb!271!j
ND!3-6!LN-!b!spo!ijm!j!wbm!ufs!wpmg

pristi`u ~f! qp!wf!~b!ob! tb! 1-41! ob! 1-56


LN! qp! lv!uj!kj-! epl! ~f! nj!oj!nbm!ob
~f! v•j!oj!uj! lpo!lv!sfo!dj!kb-! wf!~j!ob
qspj!{wp!}b!•b!j!ejt!usj!cv!uf!sb!•f!lb!.
lbm!lv!mb!dj!kf! dj!kb!ob! twji! qspj!{wp!.
}b!•b/
lp!|ub!~f!3-8!LN/
C/T/!

Podijeljeni novi otkazi u Fabrici duvana Banjaluka

Otpustili ~elnika
malih akcionara
Predrag KLINCOV

BANJALUKA - Uprava Fa- Upozorenja:


cije 2006. godine konstantno poslo-
vala sa gubitkom koji je sa krajem
pro{le godine prema{io visinu kapi-
brike duvana Banjaluka uru~ila tala preduze}a za oko 1,2 miliona
je otkaz Zlatiboru Koljan~i}u, ra- Udru`enje KM.
dniku i predsjedniku Udru`enja
malih akcionara tog preduze}a,
malih Kada je preduze}e nedavno
otpustilo {est radnika, Sindikalna
~ime se broj otpu{tenih radnika akcionara organizacija Fabrike duvana je or-
jedinog proizvo|a~a cigareta u ganizovala {trajk upozorenja na
RS u zadnjih nekoliko mjeseci Fabrike kojem je zatra`ila po{tivanje Kole-
ktivnog ugovora.
popeo na deset.
Koljan~i}, koji je prije otkaza
duvana Investiciono-razvojna banka
bio po slat na pri nu dni go di{ nji ukazivalo (IRB) RS je, kao nasljednik uga{e-
odmor, tvrdi da je otpu{ten zbog ja- ne Direkcije za privatizaciju, neda-
vnog ukazivanja na nezakonite akti- da se u vno potvrdila da "Antoni} Trade",
kupac 55 odsto dr`avnog kapitala
vnosti poslovodstva i ve}inskog
vlasnika fabrike u kojoj je radio.
preduze}u Fabrike duvana, nije u potpunosti
"Otpu{ten sam poslije 25 godi- priprema ispo{tovao obavezu investiranja.
Kako se obja{njava, "Antoni} Tra-
na rada s obrazlo`enjem da pred-
stav ljam te hno lo {ki vi {ak, a u uvo|enje de" nije u cijelosti instalisao opremu
njihovom navodnom, cilju pobolj- koju je naveo kao investiciju, zbog
{anja poslovne situacije u preduze- "la`nog" ~ega mu je IRB nalo`ila da to uradi
}u. Ni sam va ljda ja kriv za
ovogodi{nji gubitak fabrike od de-
ste~ajnog do 6. novembra 2011, kada mu isti-
~e i posljednja privatizaciona oba-
vet miliona KM, ve} direktor i vla- postupka ve za za dr`a va nja pre te `ne
snik", ka`e Koljan~i}. djelatnosti Fabrike duvana.
On je uvje ren da se "An to ni} Tra de" je,
na{ao na "listi za odstrel" direktora me|utim, informisao IRB da tu
preduze}a Sime Mi{ki}a, jer Udru- opremu namjerava prodati. U toj la-
`enje malih akcionara, na ~ijem je kta{koj firmi ju~e nismo uspjeli sa-
~elu, osporava legalnost njegovog Zlatibor "Nakon {to smo od Centra ja- Koljan~i} progla{en tehnolo{kim ve}inskog vlasnika, lakta{ke trgo- zna ti zbog ~e ga ni su in sta li sa li
imenovanja i upisa u sudski regis- Koljan~i} vne bezbjednosti Banjaluka zatra`ili vi{kom iz tehnolo{kih razloga. va~ke firme "Antoni} Trade", kroz ma{ine, dok direktor Fabrike Mi{ki}
tar, jer ne ispunjava uslove u pogle- i provjeru validnosti njegove diplo- "Ocjene Koljan~i}a su pa- "naduvavanje" vi{emilionskih po- ka`e da ne zna razloge.
du stru~ne spreme. me, poslat sam na prinudni odmor, u{alne i subjektivne. Pravi razlog je tra`ivanja. "Nemam potrebe da imam tu
Mi{ki} je, ka`e Koljan~i}, di- a onda i dobio otkaz, dok se Mi{ki} da je smanjen broj izvr{ilaca na ra- Fabrika je, isti~u, od privatiza- informaciju. To je stvar vlasnika, a
plomirani kriminalista, a ne di- na izrazito sumnjiv na~in upisao u dnim mjestima na kojima je doti~ni ne menad`menta Fabrike duvana",
plomirani pravnik ili sudski registar kao direktor. Sada, bio zaposlen i da su zadr`ani najkva- Uvertira mi{ljenja je Mi{ki}.
ekonomista kako je nakon svega, imamo tragikomi~nu litetniji. Ako Koljan~i} ima dokaze Koljan~i} "Antoni} Trade" je Fabriku du-
predvi|ao Statut situaciju da sam ja kao ratni vojni da su razlozi druge prirode, neka vana preuzeo u septembru 2006. za
Fabrike duvana, invalid ostao bez posla, dok je pen- izvoli prijaviti", kazao je Mi{ki}. prije otkaza ne {to vi {e od dva mi li ona KM.
zbog ~ega zionisani policajac dobio posao di- Udru`enje malih akcionara Fa- bio poslat Obavezao se na trogodi{nju investi-
njegov izbor rektora", rekao je Koljan~i}. brike duvana ukazalo je ranije da se ciju u iznosu 4,77 miliona KM i za-
smatra neza- Mi{ki}, pak, negira osveto- u preduze}u priprema uvo|enje "la- na prinudni po{ljavanje 350 radnika u istom
konitim. ljubive motive, ve} ponavlja da je `nog" ste~ajnog postupka od strane godi{nji odmor periodu.

Rafinerija ulja prema{ila plan


S. JEREMI] detaljnih analiza donijeli odluku Uspjeh ve}ine gra|ana koji voze slabije visokorazvijene, nego i manje ra- Redovan godi{nji remont u
da jednoj grupi proizvoda koji su automobile. zvijene zemlje, kao {to je na{e po- mo dri ~koj ra fi ne ri ji je u to ku.
MO DRI ^A - Ra fi ne ri ja najzastupljeniji i najtra`eniji sni- Plan Du gi} je do dao da je plan dru~je", ka`e direktor Rafinerije, Uprkos svjet skoj eko nom skoj
ulja Modri~a }e planirani plan ze cijenu u prosjeku za oko 20 proizvodnje proi zvo dnje za ovu go di nu od napominju}i da pored tradicional- krizi, u ovom kolektivu za nare-
proizvodnje za ovu godinu pre- odsto. 50.000 to na ve} pre ma {en i do nih tr`i{ta koja se odnose na biv{e dnu go di nu ima ju op ti mis ti ~ke
ma{iti za oko 12 odsto, a u na- "Ti proizvodi se odnose na za ovu godinu kraja godine bi}e ve}i za 12 odsto jugoslovenske prostore, ove godi- planove.
rednoj godini o~ekuju jo{ bolje na{a bazna ulja koja su visoko- od 50.000 tona od planiranog, tako da se radi na ne su krenuli s izvozom finalnih Pored toga, renoviraju i motel
rezultate, izjavio je Pero Dugi}, kvalitetna, hidrokrekovana, a jef- ve} prema{en osvajanju novih tr`i{ta. proizvoda, motornih industrijskih "Majna", ~iji su vlasnici, pa bi po-
generalni direktor tog predu- ti ni ja od ne kih uvo znih ba znih "Moramo da budemo zadovo- ma zi va u Bu gar sku i Ita li ju, te red sada{njih 556, posao u Rafine-
ze}a. ulja", kazao je Dugi}, dodaju}i da oporavku cjelokupne ekonomije ljni, jer je u jeku ekonomska kri- ovih dana treba da potpi{u ugovor riji ulja Modri~a trebalo da dobije
Dugi} je kazao da su poslije se na taj na~in `eli dati doprinos RS i BiH, kao i o~uvati standard za, ko ja po tre sa ne sa mo s jednom firmom iz ^e{ke. znatan broj novih radnika.
1.12.2010.
20 Ekonomija
Bud`etski deficit "Lufthanza" SAVJET ZA BORBU PR
Rusije previsok planira let na
biogorivo NA OPASNOSTI PRIVA
BERLIN - Njema~ka avio-

Sporno da
kompanija "Lufthazna" najavila
je da }e naredne godine obaviti
prvi komercijalni let na biogo-
rivo.
Avion erbas A321, na redo-
vnoj liniji Hamburg - Frankfurt
na Majni, letje}e na smjesu bi-
ogoriva, u kojem }e 50 odsto ~i-
niti biljno ulje. Prvi let bi trebalo

infrastruk
da bude obavljen u aprilu, pri ~e-
mu }e testiranja trajati {est mje-
se ci, da bi se ut vrdio uti caj
biogoriva na rad aviona, prenije-
la je agencija AP. (Agencije)

Dmitrij
Medvedev Inflacija
MOSKVA - Predsjednik Rusije da EU treba da pomogne Rusiji u u Sloveniji Upozorenje: Ukoliko se ta~no ske, gdje je prodajom preduze}a
prodata i telekomunikaciona infras-
Dmitrij Medvedev je ju~e, u go- priklju~enju Svjetskoj trgovinskoj 0,3 odsto ne utvrdi {ta je u prometu u truktura, pa je pokrenut veliki broj
di{njem obra}anju ruskom par- organizaciji. sudskih sporova sa zahtjevom za
LJUBLJANA - U Sloveniji je
lamentu, predo~io da je ruski Predsjednik Rusije je u obra}anju
novembarska inflacija iznosila postupku prodaje, to bi kasnije obe{te}enje korisnika fiksne telefo-
bud`etski deficit previsok i da parlamentu poru~io Vladi da priori- nije i lokalne samouprave, koji su
treba da bude smanjen ukoliko tet modernizacije zemlje treba da 0,3 odsto koliko su se pove}ale
cijene `ivotnih potrep{tina u
moglo da bude predmet u~estvovali u gradnji te mre`e.
zemlja `eli da se efikasno razvija. dobije posebnu finansijsku podr{ku,
Ruski bud`etski deficit, koji Rusi- ukazav{i da "ne manje od polovine odnosu na prethodni mjesec. osporavanja pred sudovima "Prve tu `be sa zahte-
vom za obe{te}enje zbog prodaje
ja bilje`i tek drugi put u posljednjih u{tede planiranih rashoda, kao i dio Rast cijena na godi{njem ni-
vou je u novembru iznosio 1,4 duze}a prodaje i telekomunikacionu 'Telekoma', ve} su podnete i u Srbi-
10 godina, iznosi 2,1 odsto bruto dodatnih prihoda federalnog bud`e- infrastrukturu", navodi se u saop{te- ji, jer telekomunikaciona infrastru-
doma}eg proizvoda (BDP), mada ta treba da bude usmjeravano na po- odsto, a prosje~ni 12-mjese~ni
rast cijena bio je 1,8 odsto. nju za javnost Savjeta. ktu ra ni je iz gra |e na is klju ~i vo
se o~ekuje da do kraja godine po- dr{ku prioritetu modernizacije". U pismu Cvetkovi}u predsje- ulaganjima 'Telekoma', ve} da su u
raste na 4,6 odsto, jer se potro{nja On smatra da }a zahvaljuju}i to- Sko ~i le su po se bno cije ne
odje}e i obu}e, vo}a i povr}a, a dnica Savjeta Verica Bara} istakla je nju investirali i gra|ani", naglasila
obi~no pove}ava pred kraj godine. me do}i do pove}anja efikasnosti da je telekomunikaciona infrastru- je Bara}eva.
Medvedev je tako|e rekao da sto- ruske ekonomije, razvoja novih ni`e su cijene odmora u paketu i
automobila. U Sloveniji je u tre- ktura dobro od op{teg interesa, ~ija Prema ocjeni Savjeta, nezako-
pa inflacije u Rusiji u sljede}e tri energetskih, informacionih, teleko- je prodaja zabranjena Zakonom o nita je i odluka da prodaju "Teleko-
godine treba da bude sni`ena na ~e- munikacionih i medicinskih tehno- }em kvartalu ove godine za 0,3
odsto pove}an i bruto doma}i svojini Republike Srbije i nad ko- ma" sprovodi Vlada, jer se prodaja
tiri do pet procenata, sa sada{njih logija. On je pritom podvukao da od jom se, pod odre|enim uslovima, mo`e sprovesti po postupku i na
7,4 odsto. uspjeha tih projekata zavisi kvalitet proizvod (BDP) ~iji je rast na
godi{njem nivou realno iznosio mo`e ste}i pravo kori{tenja ili kon- na~in koji je predvi|en Zakonom o
Govore}i o odnosima Rusije i `ivota stanovni{tva Rusije, prenijele cesije. privatizaciji, prema kojem prodaju
Evropske unije, Medvedev je rekao su agencije. (Agencije) 1,7 odsto. (Agencije)
Zakon o privatizaciji, kako dr`avnog kapitala sprovodi Agen-
je navedeno u saop{tenju Savjeta,
Verica Bara} propisiju da "predmet privatizacije Prodaja
REVIZOR BEOGRAD - Savjet Vlade
Srbije za borbu protiv korupcije
ne mogu biti prirodna bogatstva i
dobra u op{toj upotrebi, kao dobra
od op{teg interesa.
Zakon o
privatizaciji
ponovo je zatra`io od premijera "Ukoliko se ta~no ne utvrdi {ta
propisuje da
Skok profita Qsj!w sf!e b! \wfe!t lf
Mir ka Cvet ko vi }a da obja vi
odlu ku o pro da ji "Te le ko ma
je u prometu u postupku prodaje 51
odsto akcija 'Telekoma Srbija', to bi predmet
"Lukoila" 40 odsto kf! v! usf!~fn! pwp!hp!.
ej|!okfn! usp!nkf!tf!•kv
Srbija" i obrazlo`eni prijedlog
nadle`nog ministarstva iz kojeg
kasnije moglo da bude predmet
osporavanja pred sudovima i dru- privatizacije
pt!uwb!sj!mb! sbtu! pe! 7-: bi se vidjelo da li je na prodaju gim organima, ~ime se ulazi u pos- ne mogu biti
ponu|ena i telekomunikaciona tupak s neizvesnim ishodom, koji
pe!tup! v! peop!tv! ob
jt!uj!lwbs!ubm!mb!oj-!|up!kf infrastruktura. mo`e biti {tetan ne samo za gra|ane
prirodna
sf!lps!ebo! qp!lb!{b!ufmk "Iz dosada{njeg postupka pro- i dr`avu, ve} i za potencijalne kupce bogatstva i
{b!pwv!{f!nmkv/! daje 'Telekoma' nije jasno {ta je pre- tog pre du ze }a", uka za la je Ba - dobra u op{toj
V! qp!s f!} f!o kv! tb dmet prodaje, odnosno da li Vlada ra}eva.
esv!h jn! pwp!h p!e j|!. prodajom 51 odsto akcija tog pre- Ona je navela primjer Hrvat- upotrebi
okjn! usp!n kf!t f!• kfn-
csv!u p! ep!n b!~ j! qspj!.
{wpe!)CEQ*!qp!wf!~bo
kf! {b! 3-2! pe!t up-
pckbw!mkf!op!kf!ob!tbk!.
Proizvodnja kompjutera
uv!ob!dj!pobm!oph!cj!spb
{b!tub!ujt!uj!lv/ pora{}e 14 odsto
kuje rast proizvodnje za 15,9 odsto,
na 409 miliona komada personalnih
ra~unara (PC).
Prema analiti~arima, na rast
tr`i{ta kompjutera zna~ajan uticaj
}e imati ure|aji koji omogu}avaju
bolje mobilne funkcije, kao {to su
tableti i smartfounovi. Ti ure|aji bi
Pe!kv!•f!tv!ob!cfo!.
trebalo da poslu`e kao dopuna, ako
{jo!tljn!qvn!qb!nb!v ne i potpuna zamjena za tradicional-
Tmp!wf!oj!kj!qpt!lv!qkf!mf ne stone ra~unare.
twf!wstuf!hp!sj!wb/!Cf!. Agencija "Gartner" je, tako|e,
{p!mp!w oj!:6.plubo!t lj definisala pet klju~nih faktora koji
cfo!{jo!kf!qpt!lv!qjp!{b BRA TI SLA VA - Svjet ska }e imati presudan uticaj na razvoj
MOSKVA - Druga najve}a rus- priliv gotovine od skoro sedam mi- 1-:!dfo!u j-!ob!2-349 proizvodnja kompjutera bi ove
Porast tr`i{ta ra~unara.
ka petrolejska kompanija, "Lu- lijardi dolara u prvih devet mjeseci, fwsb!{b!mj!ubs-!b!djkf!ob godine trebalo da poraste za 14,3 Naredne godine Prvi je ja~anje pozicije zemalja
ko il", ju ~e je obja vi la skok u pore|enju sa 1,4 milijarde dolara jt!uf!wstuf!:9.plubo!. odsto, na godi{njem nivou, na o~ekuje se rast u razvoju, koje bi naredne godine
pro fi ta od 40 od sto u tre }em iz istog razdoblja 2009. tlph!cfo!{j!ob!qp!wf!. 352,4 miliona komada, proizlazi trebalo da dostignu 50-procentni
kvartalu, zahvaljuju}i uve}anju Do takvog rezultata do{lo je upr- ~b!ob!kf!ub!lp!}f!{b!1-: iz analize agencije "Gartner", ~i- proizvodnje udio na svjetskom tr`i{tu PC-ja.
prodaje. kos ~injenici da je "Lukoil" potro{io dfo!uj-!ob!2-375!fwsb/ me je ona korigovala svoju sep- za 15,9 odsto U dugoro~noj prognozi se mo-
Moskovska firma ka`e da joj je 4,4 milijarde dolara po~etkom godi- Djkf!ob!ej!{fm!hp!sj!wb!kf tem bar sku pro cje nu, ka da je `e pretpostaviti da }e potro{a~i na
~ista zarada porasla sa dvije milijar- ne na kupovinu svojih akcija od qp!e j!h ov!u b! {b! 1-2 predvi|ala rast proizvodnje od dijalne tablet ra~unare, koji bi treba- tim tr`i{tima napustiti tradicionalni
de dolara iz razdoblja jul - septem- ameri~ke petrolejske firme "Cono- dfou-!ob!2-2:4!fwsb-!b 17,9 procenata. lo da u naredne ~etiri godine za- potro{a~ki okvir i umjesto da kupu-
bar 2009. godine na 2,8 milijardi coPhillips", koja je smanjila svoje mpa.vmkb!{b!1-3!dfo!ub- Korekcija odra`ava, prije sve- mijene 10 odsto od ukupne koli~ine ju stone ra~unare, kao uobi~ajeno
dolara u tre}em kvartalu ove godine. u~e{}e u ruskoj kompaniji sa 20 na ob!1-873!fwsb!{b!mj!ubs/ ga, slabiju tra`nju potro{a~a, usljed prodatih kompjutera. prvi ure|aj, nabavi}e direktno alter-
"Lukoil" ka`e da je imao rekordni 7,2 odsto. (Beta) rastu}eg interesovanja za multime- Naredne godine "Gartner" o~e- nativne ure|aje. (Agencije)
1.12.2010.
Ekonomija 21

ROTIV KORUPCIJE UPOZORAVA UKRATKO


ATIZACIJE "TELEKOMA SRBIJA" ...
Softver za kra|u iz

a li se prodaje bankomata sve prefinjeniji


VA [I N GTON -
Na bankomatima u
ze mlja ma is to ~ne
Evrope prona|en je
zlonamjerni softver
sa "Microsoftovim"

ktura
ope ra ti vnim sis te -
mom Windows JP,
koji se mo`e instali-
rati na bankomate
da bi snimao podat-
ke sa kartica, obja-
vio je proi zvo |a~
bezbjednosnih sof-
tvera "Trustwave".
Softver snima in-
formacije sa magne-
tne trake na pole|ini kartice, kao i li~ni identifikacioni broj (PIN),
pomo}u kojih kriminalci potom prave "kloniranu" karticu i podi`u
novac. Podaci prikupljeni sa kartice {ifruju se algoritmom DES i
mogu se od{tampati na {tampa~u bankomata, saop{tio je "Tru-
stwave". (Agencije)

...
Eksperti o~ekuju rast
proizvodnje ~elika
LONDON -
Svjetski proi-
zvo|a~i ~elika
}e 2011. godi-
ne po ve }a ti
do bit i proi -
zvodnju, pro-
gno zi ra la je
cija za privatizaciju, a Vlada, odno- postupak koji bi sprovela Agencija. ~na pitanja o prodaji 'Telekoma', Savjet za borbu protiv korupcije.
konsalting
sno nadle`no ministarstvo zadu`e- "^injenica da Vlada i dalje os- mo`e naneti nemerljivu {tetu dr`avi Mi nis tar stvo finansija
kompanija
no za privatizaciju, mo`e da inicira tavlja javnost bez odgovora na klju- i njenim gra|anima", upozorio je Srbije objavilo je 20. oktobra tender
"World Steel
za prodaju 51 odsto akcija "Telekoma
Dyna mics",
Srbija", a rok za otkup tenderske do-
ko ja pra ti i
kumentacije produ`en je do 10. de-
Dio "Telekoma" za dugove i kamate cembra. Za sada su tendersku
objavljuje izvje{taje o cijenama ~elika, tro{kovima proizvo|a~a,
tra`nji i ponudi.
dokumentaciju otkupili "Deutche Te-
\fg!cfp!hsbe!tlf!lbo!df!mb!sj!kf!NNG.b!Cp!hebo!Mj!tp!wp!mjl!j{kb!wjp!kf!eb!kf!v!qsf!hp!wp!sj!nb!t!Wmb!epn Eksperti kompanije o~ekuju da }e proizvodnja ~elika dogodine da
lecom", "Austia Telekom" i "France
Tscj!kf!ep!hp!wp!sf!op!bluj!wop!vqsbw!mkb!okf!up!lp!wj!nb!cv!eafu!tlji!tsfe!tub!wb-!vlmkv!•v!kv!~j!j!ejp!qsj!ip!eb!pe se uve}a na 1.494 miliona tona sa 1.411 milion ove godine, a 2012.
Telecom". Posebnu pa`nju izazvala
qsp!eb!kf!#Uf!mf!lp!nb#-!lb!lp!cj!tf!tnb!okj!mj!sbt!ip!ej!esab!wf!qp!ptop!wv!lb!nb!ub/ }e nastaviti da raste i dosti}i }e 1.558,18 miliona tona, prenijele su
je informacija da je za kupovinu
#Ub!lp!}f-!qpt!uj!hovu!kf!j!ep!hp!wps!p!of!lp!mj!lp!nkf!sb!{b!qp!wf!~b!okf!qsj!ip!eb!v!esab!wopk!lb!tj/!Lpo!lsf!. agencije.
"Telekoma Srbija" zainteresovan i
uop-!ej!wj!efo!eb!pe!(Uf!mf!lp!nb(!{b!3121/!hp!ej!ov!ub!lp!}f!~f!cj!uj!ob!sb!tqp!mb!hb!okv!Wwmb!ej-!vqslpt!up!nf Ukupna EBITDA svjetskog sektora ~elika (zarada prije pla}anja po-
meksikanac Karlos Slim, jedan od
|up!tf!qsp!eb!kb!lpn!qb!oj!kf!p•f!lv!kf!v!3122/!hp!ej!oj/!Cj!~f!j!nb!mji!qp!wf!~b!okb!of!lji!qp!sf!{b-!vlmkv!•v!kv!~j reza, kamata, amortizacije i drugih da`bina) ove godine }e, kako se
najbogatijih ljudi u svijetu. Me|u-
j!ep!eb!uof!bldj!{f!ob!dj!hb!sf!uf#-!sf!lbp!kf!Mj!tp!wp!mjl/ procjenjuje, iznositi 124 milijarde dolara, dok }e idu}e godine porasti
tim, Slim jo{ nije otkupio tendersku
na 142 milijarde, a 2012. na 202 milijarde dolara. (Agencije)
dokumentaciju.
1.12.2010.
22
Mlada Nikol Kidman

Dive koje
muzi~ka FOTO ARHIVA
diva:
Bijons

posjeduju
ljepotu i...
Hajek
Meksi~ka
jo{ ne{to ljepotica,
koju su
roditelji
zbog
buntovni~kog
pona{anja
sa samo
12 godina
poslali
u internat,
glumom se
po~ela
baviti sa
17 godina

Monika
"kraljica kor
Ljepota: Prelijepo tijelo Neodoljivo
ti", za koji je dobila "Oscara" za
najbolju glavnu ulogu. Za{titno je
seksi u korsetu:
Monike Belu~i oblikovano Monika Belu~i lice parfema {anel 5, nintendoa,
dok je 2003. dobila svoju zvijezdu
je zahvaljuju}i no{enju na Bulevaru slavnih.
Svakako je jedna od najmo-
korseta u kojima smo je }nijih i najbogatijih `ena 21. vije-
ka.
mnogo puta vi|ali S obzirom na to da su joj rodi-
telji Australijanci i da je ro|ena na
Sandra VUKI] nalno i slobodno mo`emo da je Havajima ona ima dvojno dr`av-
nazovemo "kraljicom korseta". ljanstvo, australijsko i ameri~ko.
or set je ra ni je no {en Ova popularna glumica ima i

K
Monika je ro|ena kao jedino
ispod haljina da bi dao dijete vlasnika transportnog predu- svoju dijetu. Zove se "[areni dan"
figuri dobar oblik - is- ze}a, Lu~ija Belu~ija i slikarke i njo me pre po ru ~u je da se je de
ta knu te gru di, ta nak Marije Gustineli. Karijeru je zapo- sve, ali odre|enim danima i umje-
struk, oble bokove... Upravo ono ~ela kao model, i to u 16. godini, reno.
{to ~ini `ensko tijelo tako po`e- kada je poha|ala "Liceo Classico". Koliko joj dobro stoji korset,
ljnim. Kada se korset nosi stal- Kasnije, kada je upisala pravo na mo`ete vidjeti na odabranim foto-
no, ti je lo se mo di fi ku je, Univerzitetu u Peru|i, nastavila je grafijama.
unutra{nji organi se pomjeraju i da radi kao model da bi zaradila D`enifer Lopez: D`eni-
prate oblik tijela. novac za {kolovanje. fer Lopez, ~esto zvana nadimkom
Naravno da ne treba pretjeri- Njeno prelijepo tijelo obliko- D`ej Lo, ameri~ka je glumica, pje-
vati, ali recimo, preporu~uje se vano je zahvaljuju}i no{nji korseta va~ica, plesa~ica, muzi~ki produ-
mladim mamama da poslije poro- u kojima smo je mnogo puta vi|a- cent i modna dizajnerka. Prema
|aja nose korset kako bi stomak li. Glumila je u brojim filmovima, iz vje {ta ju ~a so pi sa "For bes" iz
dobio prethodnu formu. a za film "Koliko me voli{?" pla- 2007. godine, Lopezova je deveta
@e ne mno go vi {e iz gle da ju }ena je sa 1,7 miliona evra. najbogatija `ena na svijetu, a nje-
seksi i dopadljivije kad su elegan- Ova prelijepa Italijanka posje- no bogatstvo procijenjeno je na
tne, kad imaju lijep dekolte, a ista- duje i vo{tanu figuru u francus- 110 miliona dolara.
knute obline bude ma{tu svakog kom muzeju "Grevin". Karijeru je zapo~ela kao ple-
po je din ca. Na ra vno, tu nas tu pa Ni kol Ki dman: Ovu sa~ica u komediji "In Living Co-
OVA GODINA JE korset koji se danas nosi. Donosi- australijska glumicu nema potrebe lor". S vremenom se po~ela baviti
BILA VEOMA TE[KA; mo pregled {est holivudskih diva predstavljati ne{to posebno. Ona glumom. Glumila je u tridesetak
IZGUBIO SAM I MAJKU koje su nose}i korset privukle pa`- jednostavno zra~i {ta god da obu- filmova.
I OCA, A TUGU nju izvajanim tijelom. ~e. Nedavno je postala i ~lan `iri-
LIJE^IM RADOM. Monika Belu~i: Prva na U njenoj dugogodi{njoj kari- ja "Ameri~kog idola", a svakako je
na{oj neobi~noj listi na{la se preli- jeri zabilje`eni su veliki svjetski nezaobilazno spomenuti njen edi-
ZDRAVKO ^OLI],
jepa italijanska glumica Monika blokbasteri poput filmova "Austra- torijal za "Gucci", koji je uradila
PJEVA^
Belu~i. Njoj korset stoji fenome- lija", "Hladna planina" i filma "Sa- sa sa svojim preslatkim blizancima
1.12.2010.
Scena 23

Vi{e puta
najljep{a `ena
svijeta: D`ej Lo

Salma
Hajek

Belu~i
rseta" Hali Beri
[an su joj
je pru`io Ro -
bert Ro dri gez
ulogom u filmu
"Desperado"
(1995), kojim je
ste kla re pu ta ci ju
jedne od najsekse-
pil ni jih, a ubrzo i
najzaposlenijih glu-
mica Holivuda.
Bi jons No -
uls: Za kraj ove ne-
obi ~ne lis te odlu ~i li
smo da vam predstavi-
mo jednu mladu muzi-
~ku di vu ko ja svo jom
ljepotom ostavlja bez
daha mnoge mu{karce.
- Maksom i Emom. Oni su postali na izboru za mis SAD i {esta na Rije~ je o popularnoj
za{titno lice dje~je kolekcije te izboru za mis svijeta 1986. godine. Bijons, koja se muzi-
presti`ne modne ku}e. Danas, u 45. godini, Berijeva jo{ kom ba vi od ra nog
Prelijepa D`enifer vi{e puta je izgleda zanosno u svemu {to obu- djetinjstva.
pro gla {a va na za naj lje p{u `e nu ~e, a svojevremeno je bila najpo- Prve ve}e muzi-
svijeta. Sve {to nosi dobro joj sto- znatija po korsetima u kojima se ~ke uspjehe posti-
ji, pa i korset. pojavljivala na svim ve}im sve~a- gla je kra jem
Hali Beri: Afroameri~ka nostima. devedesetih godina
glumica Hali Beri zasigurno je je- Salma Hajek: Meksi~ka pro{log vijeka kao
dna od vode}ih ljepotica iz Holi- ljepotica, koju su roditelji zbog ~lan grupe "Desti-
vu da. Atra kti vna crnka bi la je buntovni~kog pona{anja sa samo ny's Child". Sa tim
veoma popularna jo{ u srednjoj 12 godina poslali u internat, glu- bendom prodala je
{koli, jer je bila ~irlidersica, po~a- mom se po~ela baviti sa 17 godi- vi{e od 50 miliona kopija albuma,
sni {kolski ~lan, urednik {kolskih na. Po~ela je da glumi u lokalnim da bi kao solo izvo|a~ do sada
novina, predsjednik razreda i kra- pozori{tima da bi se kasnije oku- prodala vi{e od 75 miliona primje-
ljica na maturi. {ala i na TV-u, postav{i jedna od raka.
Pri je ne go se po ~e la ba vi ti najpoznatijih lokalnih glumica. Godine 2009. ameri~ki ~aso-
glumom bila je na raznim takmi- Smatra se da je Salma Hajek pis "Bil lbo ard" ju je pro gla sio
~enjima za ljepotu, prva na izboru prva me ksi ~ka glu mi ca ko ja je `enom godine.
za mis Ohaja, prva na izboru za postala holivudska zvijezda jo{ od Udata je za ameri~kog repera
mis "Teen All-American", druga vremena Dolores del Rio. D`ej-Zija.
1.12.2010.
24 Scena

Vladimir Veli~kovi}, poznati srpski i francuski akademik

Srpsku penziju
Biografija
Wmb!ej!njs!Wf!mj!•lp!wj~!sp!.
}fo!kf!22/!bw!hvt!ub!2:46/
hp!ej!of!v!Cfp!hsb!ev!j!kf!.
ebo!kf!pe!ob!kf!nj!ofo!uoj!kji

tro{im na mlade
tsqtlji!tmj!lb!sb/![b!ws|jp!kf
Bs!ij!uf!lupo!tlj!gb!lvm!ufu!v
Cfp!hsb!ev/!Pe!2:73/!ep
2:74/!hp!ej!of!cjp!kf!tb!sb!.
eojl!Nbk!tups!tlf!sb!ej!poj!.
df!Lstuf!If!hf!ev!|j!~b!v

umetnike
[b!hsf!cv/!Qsf!tf!mjp!tf!v
Qb!sj{!2:77/!hp!ej!of/![b
qsp!gf!tp!sb!ob!#Fdp!mf!Ob!uj!.
pob!mf!Tv!qf!sjfvsf!eft
Cfbvy!Bs!ut#!v!Qb!sj!{v!j{b!.
csbo!kf!2:94/!hp!ej!of!j!ob
upn!nft!uv!pt!ubp!kf!ep
3111/!hp!ej!of/![b!•mb!ob
Tsqtlf!blb!ef!nj!kf!ob!vlb
j!vnf!uopt!uj!j{b!csbo!kf
2:96/!hp!ej!of/!Pemj!lp!wbo
kf!obk!wj!|jn!gsbo!dvt!ljn
qsj!{ob!okfn!j{!pcmbt!uj!lvm!.
uv!sf!j!vnf!uopt!uj-!#Dpn!.
nbo!ef!vs!ebot!m(ps!esf
eft!Bs!ut!fu!eft!Mfu!usft#/
J{mpacf! qsj!sf!}v!kf! pe
2:62/!hp!ej!of/!J{mb!hbp!kf
v!wf!~fn!csp!kv!{f!nb!mkb
Doma}e mi{ljenje: Umesto Fwsp!qf!j!Bnf!sj!lf/
J{b!csbo!kf!8/!ef!dfn!csb
"uvoza" stranih selektora 3116/!{b!•mb!ob!Gsbo!dvt!.
trebalo bi da budu pozvani na{i lf!blb!ef!nj!kf!mf!qji!vnf!.
uopt!uj! v! Pef!mf!okv! {b
stru~njaci, ka`e Veli~kovi} tmj!lbs!tuwp/!Kf!ebo!kf!pe
ef!tfu!blb!ef!nj!lb!pwph
Ne pomi{lja na regionalno pro{irivanje konkursa
pef!mf!okb-!lp!kb!jnb!jt!up!sj!.
FOTO NN kv!ev!hv!ewb!wf!lb/!Qswj!kf
Tscjo!•mbo!pwf!blb!ef!nj!.
kf-!epl!kf!v!tsp!eopk!Gsbo!.
dvt!lpk!blb!ef!nj!kj!ob!vlb
{b!ep!qj!toph!•mb!ob!j{b!.
csbo! blb!ef!njl! Jwbo
Eab!kb-!2:67/!hp!ej!of/
V!bqsj!mv!3118/!Wf!mj!•lp!.
wj~!kf!pemj!lp!wbo!gsbo!dvt!.
ljn! ps!ef!opn! wj!uf!{b
Mf!hj!kf!•bt!uj/

VELI^KOVI]: Izlo`ba je Na koji na~in je ta sub- dvojila i koja Vam se dojmila u VELI^KOVI]: Pored pome- velike koristi.
Razgovarala: Vladana SPAI]

o{to sam dobio srpsku


va`na profesionalno, ona je da- NN: vencija, po Va{em mi{- radu dosada{njih laureata? nute originalnosti, zahteva se izve-
NN: Na ovogodi{njem, 51.

P
tum u biografiji, eventualna me- ljenju, pravilno utro{ena i znaju VELI^KOVI]: Originalnost sna zrelost, atraktivnost sadr`aja, "Oktobarskom salonu"
nacionalnu penziju, red dijska informacija koja povla~i za li to umetnici da cene? pristupa crte`u, sasvim li~an rukopis tehnika i zanat vladanja crte`om... predstavljeno je 18 autora i 35 ra-
je da bude utro{ena na sobom komentare i kritike, a oni VELI^KOVI]: Nagrada se koji ih je izdvojio od ostalih kandi- Striktno po{tovanje pravila - koje dova realizovanih u video-tehnici,
mlade srpske umetnike ~i ne deo bu du }e bi blio gra fi je. daje za rezultat jednog rada koji je i data. Na svim konkursima ove vrste, elimini{e broj onih koji ta pravila ne a od toga su samo tri doma}a
kojima mo`e da bude od velike Nov~ani deo nagrade igra i te ka- obe}anje da }e biti jo{ bolji. Dru- kada se valja odlu~iti izme|u tolikog po{tuju. imena, a ostalih 15 su stranci. Ka-
koristi, ka`e akademik Vladimir ko bitnu ulogu, jer je re~ o mladi- gim re~ima, ona nagra|uje rezultat, broja autora, mogu se provu}i i izve- Da li ste razmi{ljali o ko to obja{njavate? Za{to nismo
Veli~kovi}, umetnik koji se nalazi
u samoj eliti evropske likovne
ma do 40 go di na, ugla vnom u
materijalnim te{ko}ama.
a ujedno je i podsticaj za dalji rad.
To je namera ove nagrade i nadam
sne "nepravde", ali ~injenica da se
`iri i prvi i drugi put jednoglasno
NN: to me da re gi onal no
pro{irite konkurs, te da u~estvuju
dobili presek doma}ih tendenci-
ja? Da li na{i autori i kustosi je-
umetnosti. se da }e odgovor na nju biti adekva- odlu~io za nagra|ene kandidate, go- i umetnici sa prostora biv{e Jugo- dnostavno proces redefinisanja
On je svoju nacionalnu penziju Podsticaj: tan i biti cenjen. vori da je izbor bio pravedan. slavije? vizuelne umetnosti ne vide na taj
ve} tre}u godinu zaredom ustupio za Inicirali ste jedan ova- Posle toliko pregledanih VELI^KOVI]: Budu}i da je na~in, ve} druga~ije?
nagradu najuspe{nijim mladim stva- Nagrada NN: ko va`an konkurs, us- NN: radova koji su pristizali broj kandidata tako veliki, nisam VELI^KOVI]: Nisam bio u
raocima u Srbiji. Konkurs za crte` nagra|uje tupili svoju nacionalnu penziju u prethodne dve godine, {ta je pomi{ljao na regionalno (eks-jugo- mogu}nosti da vidim ovaj poslednji
beogradska galerija "Haos", ~iji kon- mladim ljudima, odabrali galeri- ono {to odmah odbacujete i {to slovensko) pro{irivanje konkursa. "Oktobarski salon", ali mi se ~ini da
cept jeste negovanje tog medija, or- rezultat, a ju "Haos" da ugosti projekat... Vam se nikako ne dopada u liko- Po{to je to srpska nacionalna pen- je poslednjih godina postavljen na
ganizuje od 22. novembra do 4. ujedno je i Recite nam razloge ovakvog Va- vnom rukopisu mladih ljudi beo- zija, utro{imo je na mlade srpske potpuno pogre{ne osnove, zanema-
decembra, u saradnji s na{im i fran- {eg izbora. gradske ~ar{ije? umetnike kojima mo`e da bude od ruju}i doma}u likovnu scenu, kojoj
cuskim uva`enim akademikom Vla-
podsticaj VELI^KOVI]: Kada mi je bi i te kako bio potreban makar i
dimirom Veli~kovi}em. Komisija u za dalji rad dodeljena nacionalna penzija, istog mali prodor u svet koji ona zaslu`u-
sastavu likovni kriti~ar dr Irina Su- trenutka sam re{io da osnujem fond je i o~ekuje. Umesto "uvoza" stranih
boti}, akademik Du{an Ota{evi}, sli- koji bi promovisao crte` kao bitni selektora koji, pretpostavljam, ne
kar vajar Mr|an Baji}, kustos Borka elemenat svakog likovnog stvara- znaju o ~emu se radi kada su u pita-
Bo`ovi} i akademik Veli~kovi}, iz nja. Re{io sam da taj fond bude na- nju na{i umetnici, mislim da bi tre-
~ijeg fonda se nagrada dodeljuje, menjen mladima i, evo, navr{ava se ba lo da bu du po zva ni di re kto ri
odlu~iva}e o tome ko zaslu`uje ter- druga godina od njegovog postoja- muzeja, kustosi, komesari izlo`bi,
min u narednoj izlaga~koj godini nja, nalazimo se u tre}oj, na moje kriti~ari, pa i galeristi, koji bi dobili
"Haosa", a najbolji }e, tako|e, dobiti veliko zadovoljstvo. Broj onih koji pravu sliku na{e likovne situacije, s
i primamljivi nov~ani iznos. su konkurisali, i prvi i drugi put, "pozitivnim posledicama", i da ta
Mislite li da je mladi-
NN: ma va`niji novac ili sa-
mostalna izlo`ba u renomiranom
prema{io je 220 kandidata, {to me
je prijatno iznenadilo i uverilo da
sam pravilno postupio.
manifestacija bude njen najbolji mo-
gu}i odraz u ovom trenutku. A "ma-
terijala" ima, to znam. I da se ne
galerijskom prostoru ili, ipak, ne Koji je dobitni modus na|emo u inferiornom, da ne ka`em
ide jedno bez drugog - i novac i
izlo`ba?
NN: po be dni ~kog crte `a?
Koja je to osobenost koja ih je iz-
iskompleksiranom odnosu 18:3, kao
{to je to ovoga puta bio slu~aj.
Rije{io da osnuje fond kako bi pomogao mladima
1.12.2010.
Scena 25

Pred finansijskim krahom Suzan Bojl u Neponovljiva ponuda


sedam kulturnih institucija
mjuziklu o
svom `ivotu
"Hyundai" vozila
Zaposleni u Zemaljskom
muzeju BiH imaju za plate
radnicima do kraja godine
FOTO ARHIVA

[kotska pjeva~ica Suzan Bojl


igra}e u pozori{nom mjuziklu o
svom `ivotu, objavio je london-
ski sajt Digital Spy, koji prati
{ou-biznis.
Mjuzikl }e govoriti o raznim
periodima njenog `ivota, od "Hyundai Auto BH", gene- Cijena
odrastanja u Blekbernu do pro- ralni distributer za "Hyundai"
boja koji je pro{le godine ostva- vozila u BiH, u saradnji s ovla{te- Potpuno
rila u~e{}em u rialiti takmi~enju nom mre`om pripremio je novu opremljena
"Britanija ima talenat" i uspjeha ponudu za svoje kupce. Kampa-
koji je od tada prati. nja pod nazivom "Neponovljiva "Hyundai"

Ne}e imati
"Zasigurno }u biti na sceni. ponuda" odnosi se na odabrane limuzina Sonata
modele i to popularne terence
Radije }u to raditi nego da sje-
Santa Fe i Tucson, Sonatu kao i za sada ko{ta
dim i na sceni gledam ljude koji
li~e na mene", rekla je 49-go- model H-1 Cargo. 39.990 KM
di{nja pjeva~ica i dodala: "@e- U okvi ru po se bne po nu de,
odli~no opremljene terence Santa "Cijene odabranih modela zais-
lim da pjevam muzi~ke dionice
Fe i Tucson u dizelskoj verziji i sa ta su posebne ako se porede sa re-
i zato }u se pojavljivati u mjuzi-

ni za plate
pogonom 4x4 mogu}e je dobiti za dovnim cijenama, stoga je naziv
klu. S nestrpljenjem ~ekam da
50.990 KM, odnosno za 39.990 kampanje 'Neponovljiva ponuda'
pjevam u`ivo. Bi}e zaista divno
KM do registracije. po tpu no oprav dan", na vo de u
li~no vidjeti mnoge ljude koji
Potpuno opremljena "Hyundai" "Hyundai Autu BH".
su me podr`ali."
limuzina Sonata sada ko{ta 39.990 Kampanja }e trajati do isteka
Njen novi album "The Gift" u
KM, a za model H-1 sa tri sjedi{ta zaliha.
prodaji je od novembra.
treba izdvojiti 24.780 KM + PDV. N.Vr.
Smrzavanje: Grijemo samo dvije prostorije,
a u na{ muzej stalno dolaze nau~nici iz cijele Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina
Evrope kako bi radili nau~noistra`iva~ke Ministarstvo odbrane/obrane Ministarstvo odbrane

radove, rekla Muhiba Kaljanac


Mirsada LINGO tupaju za razne promocije, ove go- }e radnicima do kraja godine, te da
dine pove}an je za 10.000 KM, {to su u boljoj poziciji jer su im ove go-
edam kulturnih institucija nije dovoljno za samofinansiranje dine iz Vije}a ministara BiH na vri-

S ko je su od zna ~a ja za
dr`avu BiH, a kojima jo{
nije rije{en status, nalazi
se pred finansijskim krahom.
Ako im neko od vlasti ne po-
rada i odr`avanja galerije i Muzeja.
Muhiba Kaljanac, direktorica
Historijskog muzeja BiH, obja{nja-
va da je u njihovoj ku}i situacija
mo`da i najte`a, jer oni jo{ nemaju
jeme uklju~ili grijanje.
"Me|utim, situacija je i dalje
te{ka, jer ovo su samo ka{i~ice koje
produ`avaju `ivot. Na{ status se {to
prije mora rije{iti", dodao je Busu-
mogne, iz ve}ine institucija tvrde da
ve} naredni mjesec ne}e imati nov-
grijanje, a ni pla}e radnicima ne}e
mo}i biti ispla}ene u decembru.
lad`i}.
Sakib Pleh, direktor Biblioteke ^estitka
ca da isplate pla}e zaposlenima i "Gri je mo sa mo dvije za slijepa i slabovidna lica BiH,
podmire re`ije. prostorije. To je stra{no, jer u na{ smatra da je rje{enje statusnog i fi-
Zbog ne ri je {e nog muzej stalno dolaze nau~nici iz ci- nansijskog problema dr`avnih insti-
statusa ote`an je rad i opstanak Ze- jele Evrope kako bi radili nau~nois- tucija kulture u Ustavu BiH.
maljskom muzeju BiH, Historij-
skom mu ze ju BiH, Mu ze ju
tra`iva~ke radove. Mi te ljude ne
mo`emo odbiti i kao razlog im na-
"Parlamentarna skup{tina BiH
je nadle`na za rje{avanje ovih pita-
povodom obiqe`avawa 1. decembra
knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti vesti da nemamo grijanje. Ove se- nja, a prema Ustavu, dr`ava BiH
BiH, Kinoteci BiH, Umjetni~koj
galeriji BiH, Nacionalnoj i univerzi-
dmice smo planirali uputiti pismo
Ministarstvu civilnih poslova BiH i
mora preuzeti pravo osniva~a nad
ovim institucijama i pona{ati se u
Dana Oru`anih snaga BiH
tetskoj biblioteci BiH i Biblioteci za zatra`iti da izdvoje sredstva za nas, skladu s tim", istakao je Pleh.
slijepa i slabovidna lica BiH. ali i za na{e kolege koji su u te{koj Meliha Hused`inovi}, direkto-
Direktori ovih sedam institucija situaciji", kazala je Kaljana~eva. rica Umjetni~ke galerije BiH, kaza-
ka`u da im nedostaje oko 40 posto Ukoliko sredstva ne dobiju do la je da }e Galerija uvijek ostati
sredstava da bi bez ve}ih gubitaka kraja ove godine, ne zna kako }e i nacionalna, kako za BiH, tako i za
okon~ali ovu godinu, te da im je do- da li }e uop}e nastaviti s radom. cijeli svijet, te je najva`nije da se
sadilo vi{e da svake godine mole za Adnan Busulad`i}, direktor obezbijedi novac sa bilo kojeg ni- Ministar odbrane BiH i na~elnik Zajedni~kog {taba
opstanak institucija koje predstav-
ljaju veliki zna~aj za historiju i kul-
Zemaljskog muzeja BiH, obja{nja- voa vlasti za normalan rad bh. insti-
tucija kulture.
Oru`anih snaga BiH
va da }e ova institucija imati za pla-
turu ove zemlje. Zo ri ca Rulj, portparol
U Muzeju knji`evnosti i pozo- Nedostatak Ministarstva civilnih poslova BiH, povodom 1. decembra - Dana Oru`anih snaga BiH
ri{ne umjetnosti, kako ka`e direkto- tvrdi da ovo ministarstvo nije nadle-
ri ca Med hi ja Ma glaj li}, da bi Direktori sedam `no za ovih sedam institucija koji-
pozitivno mogli zaklju~iti ovogo- institucija ka`u ma nije rije{en status, kao i da oni upu}uju iskrene ~estitke i dobre `eqe
di{nji bud`et za redovnu djelatnost, svake godine izdvajaju dva granta
{to obuhvata novac za pla}e, grija- da im nedostaje za funkcionisanje kulturnih ustano-
nje, struju, te odr`avanje zgrade, oko 40 posto va i realizaciju kulturnih projekata
svim pripadnicima
ne dos ta je 43 od sto od uku pno na podru~ju cijele BiH.
294.600 KM. Od Ministarstva ci-
sredstava da bi "Ne znam kojim sistemom se
vilnih poslova BiH godi{nje dobiju bez ve}ih ispla}uju ti na{i grantovi. To mora-
Ministarstva odbrane BiH i Oru`anih snaga BiH
tek 120.000 KM, te od Ministarstva gubitaka te pitati Trezor. Jedino {to znam je
kulture Kantona Sarajevo 38.200 da najvi{e novca iz ovih grantova
KM. okon~ali dobiju te institucije", kazala je Ru-
Ra~un galerije "Mak", koju us- ovu godinu ljeva.
1.12.2010.
26 Scena
PISAC VULE @URI] PROMOVISAO NOVI Bo`i}ni koncert
ROMAN "NEDELJA PACOVA" "Napretka"
@uri}: Boli me da 50 godina
od svega imamo samo
u Sarajevu
partizanske filmove
FOTO NN

Bo`i}ni koncert HKD Sarajevske filharmonije, a pod


"Napredak" bi}e odr`an u dirigovanjem Mate Bekavca.
~etvrtak, 16. decembra, po- Hrvatsko kulturno dru{-
~ev od 20 sati u Narodnom tvo "Napredak" je organizator
pozori{tu u Sarajevu. koncerta koji ove godine ima
Na koncertu }e nastupiti humanitarni karakter, jer pri-
solisti: Mate Bekavac (klari- kupljena sredstva idu "Napret-
net), Marta Mo~nik (sopran), kovoj" zakladi za Univerzitet i
Aca Bi{~evi} (kontra tenor, stipendiranje.
~embalo) i Armando Puklavec Koncert se prire|uje u sa-
(bariton). Oni }e nastupiti u radnji s Ambasadom Republi-
pratnji Simfonijskog orkestra ke Slovenije u BiH.

Povratak
grupe "System
Of A Down"

Srbijanski
Alan Ford
Radnja: Josip Broz Tito Pisac, koji je ro|en u Sarajevu,
a posljednjih godina `ivi u Pan~evu,
Nastavak
Mogu}
Ameri~ki hard rok sas-
tav "System Of A Down"
okon~a}e petogodi{nju pa-
uzu nastupom na idu}em
festivalu "Download", obja-
vio je engleski muzi~ki ~aso-
pis "Classic Rock".
"Uzbu|eni smo {to mo-
`emo da saop{timo da }e 'Sis-
idu}e godine. @elimo da vam
zahvalimo na vjernosti i po-
dr{ci koju ste ukazali ne samo
grupi, ve} i na{im solo proje-
ktima", pi{e u saop{tenju gru-
pe upu}enom obo`avaocima.
"Ne ma mo ne ki ve li ki
plan - svira}emo zato {to voli-
mo da nastupamo kao sastav",
nare|uje istragu Bursa}eve istakao je da je pi{u}i "Nedelju pa- tem' imati nekoliko koncerata dodaje se u saop{tenju grupe.
cova" koristio ikonografiju partizan- nastavak
smrti, kome je i{~upano srce skog filma i da je htio da stvori
u kome }e biti
isac Vule @uri} promovi- Dedijera i drugih partizanskih vo|a. roman u kome bi iskoristio svoju
En Hatavej i D`ejms
P sao je u ponedjeljak na-
ve ~e svoj no vi ro man
"Nedelja pacova", koji je
kao "prvi partizanski krimi}"
smje{ten u AVNOJ-evsko Jajce,
"Ne sprdam se sa AVNOJ-em,
Drugim svetskim ratom, kamoli sa
partizanima. Sprdam se sa na{im
odnosom spram toga. Boli me da 50
godina od svega toga imamo samo
fascinaciju Drugim svjetskim ratom.
"Hteo sam da napi{em je-
dan krimi} i nisam uspeo. Naravno
ima mrtvaca, mada on ne postoji, to
je knji`evni lik. Ubica isto postoji,
istra`ivano
"ubistvo
druga Prleta"
Franko voditelji
na dodjeli "Oscara"
gdje je pod tajanstvenim okolnos- partizanske filmove", istakao je @u- ali pitanje da li je isto postojao... Ja- bez istorijske distance. Volim da je
tima ubijen legendarni partizan ri}. ko me interesuje savremena istorija ~itam kao da sam tamo", rekao je Mladi ameri~ki glumci
Nikoletina Bursa}. @uri}. D`ejms Franko i En Hata-
Prvi partizanski vej zajedno }e voditi dodje-
"Ne znam da li je ovo stvarno krimi} "Nedelja Prema njegovim rije~ima, ako
prvi partizanski krimi}. Ako gleda- pacova" "Nedelja pacova" u izdanju "Lagu- lu "Os ca ra" u fe bru aru
mo film 'Bitka na Neretvi' kao ne{to ne" dobro pro|e kod ~italaca nije is- sljede}e godine, objavili su
kriminalno, onda nije", na{alio se klju~eno da se pojavi nastavak u organizatori.
ovaj ro|eni Sarajlija na promociji kome }e biti istra`ivano "ubistvo Franko i Hatavejova tre-
uprili~enoj u Beogradu simboli~no druga Prleta u oktobarskim danima nutno glume u dva filma za
29. novembra na Dan Republike, '44. u Beogradu". koje kriti~ari smatraju da bi
nekada{nji najve}i dr`avni praznik Muzi~ar Nele Karajli} je ista- mogli osvojiti nominaciju za
biv{e SFRJ. kao da je @uri}ev roman "kombina- "Oscare". Franko ima glavnu ju sljede}u generaciju holi-
@uri} preuzima ~uveni parti- cija Alana Forda i Artura Konana ulogu u drami "127 sati", a vudskih ikona, svje`ih, uzbu-
zanski lik koji je stvorio pisac Bran- Dojla" i da je izvrstan predlo`ak za ina~e se proslavio ulogom u dlji vih i vi {es tru ko
ko ]opi}, Nikoletinu Bursa}a, koji u "ozbiljnu komediju". nagra|enom filmu "Milk". talentovanih. Nadamo se da
"Nedelji pacova" biva ubijen uo~i "Ovaj roman je krimi} i Hatavejova je prikazala }e na ceremoniji dodjele par
istorijskog 2. zasjedanja AVNOJ-a parafraza istorijskih doga|aja. U `enu slobodna duha koja se u uspje{no pokazati svoj nevje-
29. novembra 1943. godine u Jajcu. njemu ima revizije istorije, ali u filmu "Ljubav i druge droge" rovatni talent i zabaviti svi-
Vo|a partizanskog po- klju~nom trenutku istorijski prota- zaljubljuje u dilera drogom. jet", rekli su u saop{tenju
kreta u Drugom svjetskom ratu Jo- gonisti bivaju uvu~eni u jasnu `an- Ona je ve} bila nominovana Brus Koen i Don Mi{er, pro-
sip Broz Ti to na re |u je is tra gu rovsku poistove}enost s junacima za najbolju glumicu 2008. za ducenti dodjele.
Bursa}eve smrti, kome je i{~upano ameri~kog gangsterskog filma i tu je ulogu u filmu "Rej~el se uda- Nominacije za "Oscara"
srce. U romanu se pojavljuju i drugi klju~ ~itanja istorijskog aspekta", re- je". bi}e objavljene 25. januara,
istorijski likovi poput Milovana \i- kao je filmski poslenik Dimitrije "D`ejms i En utjelovlju- dok je dodjela 27. februara.
lasa, Vladimira Nazora, Vladimira Vojnov. (Beta)
1.12.2010.
Scena 27

Madona otvorila
Novi
projekat
kraljice
popa

teretanu u Meksiku Ples: Neki od najsre}nijih imali Unutra{njost


teretane
su ~ast da im Madona poka`e FOTO BETA
nekoliko plesnih koraka
|enjem i saobra}ajnim gu`vama.

K
ra lji ca po pa
Madona otvo- "Oduvijek sam osje}ala pove-
ri la je u Me - zanost s Meksikom zbog velike lju-
ksi ko Si ti ju ba vi i in te re so va nja ko je ga jim
prvu teretanu u okviru prema Fridi Kalo i njenim djelima",
svog najnovijeg bren- izjavila je Madona.
da "Hard Candy Fi- Na otvaranju se pojavilo mno-
tnes", u ko jem }e go njenih fanova, koji su htjeli da je
bo ga ti Me ksi kan ci ugledaju bar na tren, a me|u zvani-
mo}i da poha|aju ~a- cama koje su prisustvovale proslavi
sove plesa i idu na fi- bi li su gra do na ~el nik Mar se lo
tnes u kompleksu koji Ebrard i sin najbogatijeg ~ovjeka na
se prostire na ~ak 2.787 svijetu Karlos Slim Domit.
kvadratnih metara. Neki od najsre}nijih su unutar Prostor
Mnogo se spekuli- teretane imali ~ast da im Madona Kompleks
salo o razlozima zbog poka`e nekoliko plesnih koraka,
kojih je Madona odlu~i- koje su zatim zajedno s njom de- se prostire
la da lanac teretana koje monstrirali na bini. na ~ak
pla ni ra da otvo ri {i rom Kraljica popa izjavila je da je
svijeta pokrene upravo u pred njom prebukirana godina, jer 2.787
meksi~koj prijestonici, ve} u planu ima snimanje novog fil- kvadratnih
koja ima velikih proble- ma i albuma na kojem sara|uje s metara
Oduvijek osje}ala ma s kriminalom, zaga- poznatim umjetnicima. (Agencije)
povezanost s Meksikom
1.12.2010.
28 Scena
Js!tlj!hmv!nbd!Mb!kbn!Oj!tpo!{bj!hsb!~f!v!of!{b!wj!.
topn!qsp!kf!luv!#Bo!Ps!ej!obsz!Nbo#!v!lp!kfn!~f
hmv!nj!uj!•p!wkf!lb!qp!v{p!sv!ob!Tmp!cp!eb!ob!Nj!mp!.
VENDI JE IMALA
SRE]E [TO SAM
Lajam Nison |f!wj!~b-!cjw!|fh!qsfe!tkf!eoj!lb!Tscj!kf!j!Kv!hp!tmb!wj!.
kf/
BILA PIJANA. DA
SAM BILA TRE-
ZNA, UBILA BIH
glumi Qp!{ob!uj!hmv!nbd-!lp!kj!usf!ov!uop!jnb!qv!of!sv!lf
qp!tmb!tb!toj!nb!okfn!cspk!oji!gjm!np!wb-!qsj!iwb!ujp
JE I OBRISALA
PATOS NJOME.
Slobodana kf!j!hmb!wov!sp!mv!v!ojt!lp!cveaf!uopn!gjm!nv-!hekf
~f!uv!nb!•j!uj!mjl!pe!ckf!hmph!sb!uoph!{mp!•jo!db!lp!kj

Milo{evi}a
ZLATA PETROVI],
tf!lsj!kf!j{b!twp!kji!qsjt!ub!mj!db-!b!{b!lp!kj!kf!lbp!jo!.
PJEVA^ICA tqj!sb!dj!kb!qp!tmvajp!Tmp!cp!ebo!Nj!mp!|f!wj~/
Gjmn!~f!sfajsb!uj!Csfe!Tj!cfs!mjh-!lp!kj!kf!sb!ejp!j
bnf!sj!•lv!iju!tf!sj!kv!#Gf!mj!tj!uj#/

JAPANSKI NISAN LIF IZABRAN ZA EVROPSKI


Konkurencija

"Elektri~a
potukao
Alfa romeo |ulijeta
248
bodova

Opel meriva
244
boda Evropljan
Presedan: Ovo je prvi put u 47-godi{njoj zila, a na{ partner u alijansi, 'Re-
nault', tr`i{tu }e uskoro ponuditi
istoriji godi{njeg takmi~enja da je jo{ ~etiri elektri~na vozila. Lif je
bitan prvi korak prema budu}nosti
nagradu osvojilo neko elektri~no vozilo bez {tetnih izduvnih gasova", ka-
zao je Gosn. Lifa pokre}e kom-
Aleksandar STIJAKOVI] njoj istoriji godi{njeg takmi~enja dnik i glavni izvr{ni direktor "Ni- paktni elektromotor smje{ten
da je nagradu osvojilo neko elek- ssan CEO", rekao je da ova nagra- sprijeda, za pogon prednjih to~ko-

U
istorijskom trenutku tri~no vozilo. da potvr|uje da je pionirski nisan va. Motor na izmjeni~nu struju ra-
za auto-industriju i vo- Me|u lifovim suparnicima lif bez emisije izduvnih gasova zvija snagu od 80 kW i obrtni
Ford C-maks/grand C-maks zila bez emisija izdu- bili su automobili proizvo|a~a po- konkurentan klasi~nim automobi- moment od 280 Nm, dovoljno za
224 vnih gasova, potpuno put "Alfa Romea", "Citroena", lima u smislu sigurnosti, perfor- najve-
boda elektri~ni "Nissanov" model lif "Dacije", "Forda", "Opela" i "Vol- mansi, prostranosti i upravljanja.
u ponedjeljak je nagra|en na- va". "'Nissan' u pri-
slovom evropskog automobila @iri se sastojao od 57 vo- premi ima jo{
godine za 2011. de}ih automobilskih novinara iz tri elek-
Prvo vozilo bez emisije izdu- 23 evropske zemlje. tri ~na
vnih gasova nadma{ilo je 40 su- "@iri je potvrdio da je nisan vo -
parnika u borbi za najva`niju lif prelomnica za elektri~ne auto-
automobilsku nagradu. mobile. Nisan lif je prvo elektri-
Nisan lif sakupio je 257 ~no vozilo koje se po mnogo
bodova, devet vi{e od drugoplasi- ~emu mo`e mjeriti s klasi~nim
rane alfa romeo |ulijete i 13 vi{e automobilima", rekao je Hakan
od opel merive. Matson, predsjednik `irija.
Ovo je prvi put u 47-godi{- Karlos Gosn, predsje-

Sitroen C3/DS3
175
bodova

Da~ija daster
Volvo S60/V60 145 132
bodova boda
1.12.2010.
Scena 29

30 D`astin Biber
Qp!qv!mbs!oj!lb!obe!tlj!qkf!wb•!Eabt!ujo
Cj!cfs!qsp!ob!}fo!kf!ub!np!hekf!hb!kf
nb!mp!lp!p•f!lj!wbp/!Jblp!jnb!qv!of!sv!.
Obk!wf!~j!Cj!cf!spw!pcp!ab!wb!mbd!j{!{mp!.
•j!ob!•lji!lsv!hp!wb!kf!qsp!ob!}fo!kv!•f
lb!eb!kf!qsf!lp!3/611!qp!mj!db!kb!db!plsv!.
serija hitaca izvodi
se u kuglanju "osvanuo" lf!qp!tmb!plp!fwspq!tlph!ej!kf!mb!qsp!.
np!dj!kf!op!wph!bm!cv!nb!#Nz!Xps!met
aj!mp!nsf!av!tmb!np!wb!ob!{wb!ov!Dpn!.
qmfyp! ep! Bmf!n bp/! V! of!s f!e v! kf

u ku}i Bdp!vt!ujd#-!Cj!cfs!kf!qsp!ob!}fo!v!lv!~j
kf!eoph!pe!obk!wf!~ji!csb!{jm!tlji!ej!mf!sb-
qp!hj!ov!mp!61!mkv!ej-!b!qp!mj!dj!kb!kf!bldj!kv
ob!lsb!kv!qsp!hmb!tj!mb!vt!qkf!|opn-!ob!qj!.

brazilskog
qp!{ob!uph!lbp!Qf!{bp/ tbp!kf!#Hv!bs!ej!bo#/
Ob!jnf-!wf!mj!lj!{j!eoj!nv!sbm!t!okf!hp!. Cj!cf!sp!wb!tmj!lb!kf!qsp!ob!}f!ob!v!lv!~j
wjn!mj!l pn!j!ob!u qj!t pn!#Pof!Uj!n f# {b!kf!eop!t!ef!tfu!up!ob!nb!sj!iv!bof!j
narko-kralja vlsb!|b!wbp!kf!dfousbmov!qspt!up!sj!kv!lv!.
~f! v! {mp!h mb!t opn! ej!kf!mv! Sjp! ef
qp!wf!~fh!bs!tf!ob!mb!psv!akb-!|up!kf!tb!.
np!kp|!kf!ebo!ep!lb{!eb!kf!27.hp!ej|!okj
Abofjsb/ Lb!ob!}b!ojo!{b!jt!ub!twkfu!tlj!gf!op!nfo/

AUTOMOBIL 2011. GODINE

ar"
Nadma{io 40 suparnika
u borbi za najva`niju
automobilsku nagradu
FOTO NN

Lazanje sa
tikvicama
i sirom
TBT!UPK!DJ!)[B!\FTU!PTP!CB* dv!mb!hb!op!qpqfdjuf!csb!|op/
711!h!uj!lwj!db Qpt!uv!qop!epmjkfwbkuf!up!qmp!nmj!.
61!h!nb!tmb!db kf!lp!v{!of!qsft!ub!op!nj!kf!|b!okf
2!lb!|j!•j!db!wf!hf!uf! epl!of!ep!cj!kf!uf!hmbu!lv!hvt!uv
cj!kf!mj!cjcfs tnkf!tv/!Ep!ebk!uf!wf!hf!uv-!cjcfs
23!mjt!up!wb!mb!{b!okb j!qp!qp!usf!cj!qp!tp!mj!uf/
tp Ob!eop!wb!uspt!ubm!of!qp!tv!ef
211!h!hps!hpo!{p!mf )41! 2:!dn*!tub!wj!uf!nb!mp!cf!.
61!h!np!db!sf!mf |b!nf!mb-!tmp!aj!uf!sfe!mb!{b!okb-!qp
26!h!qbs!nf!{b!ob okj!nb!sb!tqp!sf!ej!uf!cf!|b!nfm-!uj!.

ne
vnbl!cf!|b!nfm!! lwj!df-!ob!sj!cb!ov!npdbsfmv!j!ob!.
QSJ!QSF!NB ushb!o v! hps!h po!{ p!mv/! Ob! up
Uj!lwj!df!pqf!sj!uf!j!v{!ev!aop!ob!. tub!wj!uf!mjt!up!wf!mb!{b!okb!j!qpt!uv!.
sf!aj!uf!ob!ubo!lf!qmp!|lf/!Qsfqf. qbl!qp!op!wj!uf-!ub!lp!eb!ob!{b!.
djuf!ji!ob!nb!tmb!dv-!qp!tqj!uf eokj! mjtu! mb!{ b!o kb! tub!w j!u f
wf!hf!upn-!epebkuf!cjcfs!j!nb!. cf!|b!nfm-!ob!sj!cb!oj!tjs!j!qbs!nf!.
loj!uf!t!wb!usf/ {bo/
Mb!{b!okf!qsp!lvwbk!uf!v!qp!tp!mkf!. Qf!dj!uf!plp!36!nj!ov!ub!v!qf!~oj!.
opk!wp!ej!)ewb.usj!nj!ov!ub*-!v!lp!. dj!{b!hsj!kb!opk!ob!331! D/
kv!tuf!tub!wj!mj!oflpmjlp!lb!qj!vmkb QP!TMVAJ!WB!OKF
eb!tf!mjt!up!wj!of!tmj!kf!qf!jmj!lp!sjt!. Mb!{b!okf!qp!tmv!aj!uf!up!qmf!ob!sf!.
}u brzinu od 145 km/h. Bodovi ko~enje, klima-ure|aj, satelitska uj!uf!mb!{b!okf!lp!kf!tf!of!lvwb!kv/ {b!of!ob!lpd!lf/
Elektromotor se napaja iz navigacija, parking kamera i na- [b!vnbl!cf!|b!nfm-!ob!nb!tmb!.
plo~astog litij-ionskog akumula- Nisan lif predni informati~ki i telemati~ni
tora snage ve}e od 90 kW, kon- sakupio je 257 sistemi. Inovativne mogu}nosti
struisanog u "Nissanu". Izme|u povezivanja omogu}avaju voza-
dva punjenja, automobil ima bodova, devet ~u da daljinskim, mobilnim tele-
autonomiju od 175 km, {to ga ~i- vi{e od fonom ili kompjuterom prati
ni mogu}im prakti~nim izborom punjenje akumulatora ili preostali
mnogih gradskih voza~a. drugoplasira- kapacitet, kao i da zagrije ili ras-
Automobil je potpu- nog alfa hladi unutra{njost automobila. Izme|u dva punjenja, automobil
ima autonomiju od 175 km
no opremljen - tu su regenerati- Ispo ru ke u Japanu i
v n o romeo |ulijete SAD po~inju ovog decembra. U
Evropi }e po~eti u januaru 2011.
i to najprije u Portugalu, Republi-
ci Irskoj, Velikoj Britaniji i Ho- Crno-bijela
landiji. Automobil se trenutno ~arolija
proizvodi u Japanu, ali se krajem
2012. i po~etkom 2013. godine u
SAD i Evropi otvaraju nove TBT!UPK!DJ Np!af!uf!ep!eb!uj!kp|!csb!|ob!blp
fabrike. Lp!sb kf!uj!kft!up!kb!lp!nf!lb!op!j!vnj!kf!.
311!h!nbt!uj!jmj!qv!uf!sb tj!uj!sv!lpn/!Qp!ej!kf!mj!uj!ob!usj!ej!kf!mb
Automobil je opremljen naprednim 311!h!tf!~f!sb j!v!usf!~j!ejp!tub!wj!uj!lb!lbp!j!ep!.
informati~kim sistemima
2!lb!|j!lb!tp!ef!cj!lbs!cp!of csp!{b!nj!kf!tj!uj/!Ufq!tj!kv!plsf!ov!uj
3!kb!kfub lpo!usb!j!sb!{wj!uj!uj!kft!up!plmb!hj!kpn
711!h!csb!|ob j!tub!wj!uj!v!sfs!ov!eb!tf!qf!•f!plp
Nisan mikra 3-!4!lb!|j!lf!nmj!kf!lb 26!nj!ov!ub!ob!311!tuf!qf!oj/!Up
#Oj!ttbo#!kf!kf!eopn!wf~ 3!lb!|j!lf!lb!lbpb vsb!ej!uj!tb!twf!usj!lp!sf/
ptwp!kjp!fwspq!tlv!ob!hsb!. Gjm Gjm!.!Tub!wj!uj!nmj!kf!lp!v!|fs!qj!dv-
ev!{b!bvup!np!cjm!hp!ej!of/ 8!em!nmj!kf!lb wb!oj!mjo!|f!~fs!j!hvt!ujo!j!twf!ep!.
Oj!tbo! nj!lsb-! lp!kb! tf 6!lb!|j!lb!hvt!uj!ob csp!aj!dpn!j{nj!kf!|b!uj/!Tub!wj!uj!ob
qspj!{wp!ej!mb!v!Wf!mj!lpk!Csj!. 4!wb!ojm!|f!~f!sb |qp!sfu!eb!tf!lv!wb/!Nj!kf!|b!uj
ub!oj!kj-!cj!mb!kf!2::4/!qswj 361!h!nbs!hb!sj!ob twf!wsj!kf!nf!epl!tf!of!{hv!tof/
bvup!np!cjm!of!lph!kb!qbo!. 311!h!|f!~f!sb!v!qsb!iv Vnv!uj!uj!nbs!hb!sjo!tb!|f!~f!spn
tlph!qspj!{wp!}b!•b!lp!kj QSJ!QSF!NB v!qsb!iv!qb!ep!eb!uj!v!pimb!}fo
tf!plj!ujp!ujn!ob!tmp!wpn/ Lp!sb!.!V!wbo!hmj!dv!tub!wj!uj!nbtu- gjm/!Qp!sf!eb!uj!qp!sf!ev;!Cj!kf!mb!lp!.
Ub!eb!kf!qp!•f!mb!j!v{b!kb!. |f!~fs-!nmj!kf!lp!j!tp!ev!cj!lbs!cp!. sb!,!gjm!,!dsob!lp!sb!,!gjm!,!cj!.
nob!mkv!cbw!Fwsp!qf!j!nb!. ov-!qb!twf!qsp!nj!kf!|b!uj!wbs!kb!. kf!mb!lp!sb!j!pep{!hp!hmb!{v!sb-
mph! bvup!np!cj!mb-! lp!kb •pn/! Ep!e buj! j! kb!kb! j! pqfu lp!kv!qsjqsfnjuj!ub!lp!|up!211!h
usb!kf!j!eb!obt/ qspnjkf|buj/!Tj!qb!uj!csb!|op!qp!. •p!lp!mb!ef!qsp!lvwb!uf!t!61!h
mb!lp!j!jt!up!wsf!nf!op!nj!kf!|b!uj/ nbs!hb!sj!ob!j!nb!mp!|f!~f!sb/
1.12.2010.
30 Scena
Predstavljen program 27. me|unarodnog festivala "Sarajevska zima"

Tri nedjelje za
"Umije}e ljubavi" Potraga: U filmskom programu
bi}e prikazani filmovi koji
pokazuju postmodernisti~ku
tendenciju potrage za
identitetom, razbijanja
predrasuda i potrebe i potrage
za ljubavlju
Ibrahim
Spahi}
istakao da je
Ma|arska
specijalni gost
festivala
FOTO ARHIVA

Mirsada LINGO Isti~e da joj je vodilja za izbor


filmova bila tema, odnosno moto
"Umije}e ljubavi" moto je festivala "Sarajevska zima" "Umije-
novog, 27. izdanja internacional- }e ljubavi", te da su `anrovi filmova
nog festivala "Sarajevska zima", koje }e publika imati priliku vidjeti
koji }e se odvijati od 7. do 28. fe- na "Zimi" eksperimentalni i video-
bruara naredne godine, saop}io film.
je ju~er Ibrahim Spahi}, direktor "To su forme kratkog, do-
ovog festivala. kumentarnog i animiranog filma. Svi
Najavio je kako }e ove godine, filmovi pokazuju postmodernisti~ku
pored ve} tradicionalne Sedmice ja- tendenciju potrage za identitetom,
panskog filma, publika u "Cinema razbijanja predrasuda i potrebe i po-
Cityju" u Sarajevu mo}i u`ivati u trage za ljubavlju", kazala je Panjeta.
Sedmici iranskog filma, ali i boga- Spahi} je najavio da }e u okvi-
tom filmskom programu koji }e po- ru programa predstavljanja ma|ar-
nu di ti Ma |a ri jer Ma |ar ska je ske kulture na festivalu "Sarajevska
specijalni gost ovog festivala. zima" biti prikazan neprevazi|eni
Lejla Panjeta, bh. redi- ma|arski animirani film "Gustav",
teljica i selektor filmskog programa te dokumentarni film o Francu Lis-
"Sarajevske zime", istakla je da je tu, slavnom kompozitoru klasi~ne
na konkurs koji je raspisao festival muzike.
pristiglo vi{e od 100 filmova iz cije-
log svijeta. "Gustav"
"Publika }e imati priliku u`iva-
ti i u {panskim kratkim filmovima, Publika }e
a ne}e nedostajati ni filmova koji pogledati i
nam dolaze iz susjedstva, ali i iz
SAD. Svi filmovi koje biram su sta- neprevazi|eni
ri otprilike godinu, godinu i po i ma|arski
uglavnom biram filmove koji imaju animirani film
izuzetan autorski pe~at", kazala je
Panjeta. "Gustav"
1.12.2010.
Scena 31

GRADSKO POZORI[TE IZ MRKONJI] GRADA OBILJE@ILO


DVIJE GODINE POSTOJANJA
Pozori{te odr`avaju mladi

Mali jubilej
i perspektivni glumci
FOTO NN

velikog rada
Veterani: Imaju dobre uslove za rad, ali je
njihov osnovni nedostatak {to najstariji glumci
imaju po 25 godina
Draga LEKI] sala otvorena u Mrkonji} Gradu nekad i po deset sati provoditi u po~etku samo imali prostor, imali njalu~kim Narodnim pozori{tem mo no dra mi 'Mi lu tin' i s njom
stekli smo uslove za rad. U aprilu sali. Valjda je to bilo i nostalgi~no su scenu koju je trebalo odr`avati i RS mnogo pomogla. osvajamo nagradu publike na fes-
rad sko po zo ri {te iz su se skupili tada{nji i biv{i ~lano- neko vrijeme. Krenuli su sa ta- na kojoj je trebalo u~iti. U{li su u Ipak, uprkos svemu tome svo- tivalu FAMA BiH. Postajemo ~lan

G Mrko nji} Gra da je za


dvije godine postojanja
osvojilo preko 20 razli~i-
tih nagrada i priznanja, a u~es-
tvovalo je na vi{e od 10 festivala.
vi Dram ske se kci je Gi mna zi je,
u{li su u salu i po~eli raditi svoju
prvu predstavu. U julu iste godine
smo imali prvu premijeru sa pred-
stavom "Jesi li to do{ao da me vi-
kvim entuzijazmom, voljom dje-
~a~kom. Mi ka`emo, ko jednom
stane na daske ne silazi sa njih, sa-
mo jo{ dovede svog prijatelja da
se oku{a i to je snaga pozori{ta",
projekat onako lai~ki, nisu znali ni
kako pomjeriti reflektor, ni kako
na pra vi ti svje tlo i u
tim momentima
im je sara-
jom prvom predstavom u oktobru
2008. godine od mogu}ih
Asocijacije pozori{nih grupa RS,
sa kojima imamo izuzetnu sara-
dnju. U martu pro{le godine dobi-
ja mo da bu de mo or ga ni za to ri
Festivala dje~jeg dramskog stvara-
Glum ci iz Mrko nji} Gra da di{". Po ~e tni ~ki en tu zi ja zam je pri~a Nikoli}eva. dnja sa la{tva RS", ka`e Nikoli}eva.
po ka za li su svo je umi je }e na dr`ao kompletnu ekipu i znali smo Na p o mi nje da su u ba- Nikoli}eva ka`e da je pozo-
"Majskim igrama" u Be~eju, na ri{ne predstave s djecom naj-
"Fedri", na festivalu u Gradi{ci, ljep{e i najte`e raditi.
"Komedija festu" u Zvorniku... "S najmla|ima je najlje-
Po zo ri {te bro ji 42 p{e i najte`e raditi, mo`da
~lana starosne dobi od {est do 30 zvu~i malo paradoksalno. S
godina i radi u tri grupe. Od aprila nji ma se mo ra ra di ti kroz
2008. do februara 2009. godine ra- igru. Po~injemo od igre, `e-
dili su u pozori{noj grupi "Teatar lim da u`ivaju u pozori{tu i
alter ego" i bili u sklopu Kulturnog rastu uz pozori{te. Pozori{te je
centra "Petar Ko~i}", a od 2009. su zaraza, rad s njima je lijep jer na
osnovani kao posebno udru`enje neki pedago{ki na~in ih usmjera-
gra|ana. Udru`enje poma`e i soci- vamo", govori vo|a mrkonji}kih
jal no ugro `e nim ka te go ri ja ma glumaca.
kroz organizovanje humanitarnih Dje~ak Ognjen ^uli} ostavlja
akcija. Osim toga, doprinosi soci- osam nagrada na Festivalu amate- utis ke na sve one ko ji gle da ju
jalizaciji mladih i popularizaciji ra RS osvojili su {est nagrada i bili predstave u kojima igra.
pozori{ne umjetnosti. su iznena|eni i ponosni. "Osvojio sam dosta na-
Umjetni~ki rukovodilac pozo- "Nakon toga smo dobi- grada, dobio sam nagradu za naj-
ri{ta, profesorica srpskog jezika li od Ministarstva prosvjete i kul- boljeg glumca na dje~jem festivalu
Dubravka Nikoli} ka`e da je zaje- tu re RS po dr{ku za rad na koji se kod nas odr`ava. Ponosan
dno sa svojim biv{im u~enicima sam na ovo {to radim, na na{u pro-
do{la na ideju da osnuje pozori{nu Po~etak fesoricu koja se toliko trudi, ali i
trupu. moje drugare", pri~a Ognjen.
"Ideja za gradsko pozori{te je Ideja za gradsko Ina~e, Mrkonji}ani imaju do-
potekla iz Dramske sekcije Gi- pozori{te je bre uslo ve za rad, ali je nji hov
mna zi je. Mo ji biv {i u~e ni ci su osnovni nedostatak {to najstariji
imali volju da po~nemo s radom, potekla iz glumci imaju po 25 godina. Ne-
Nije im te{ko {to
htjeli su da se oprobaju na pozori- moraju mnogo da Dramske sekcije maju starijih glumaca, a potrebni
{nim daskama, a kada je pozori{na u~e i da se dokazuju
Gimnazije su im.

Milijana Drlja~a i Boris


Javorski promovisali spot
Mladi prnjavorski pjeva~ Bo- Gosti
ris Javorski i njegova koleginica
Milijana Drlja~a promovisali su u Pred nekoliko
Prnjavoru spot za nedavno snimlje- stotina
nu duetsku pjesmu "Za nas".
Pred nekoliko stotina posjetilaca Prnjavor~ana
prire|en je odli~an program uz prisustvo prire|en je
mnogobrojnih gostiju iz svijeta estrade,
me|u kojima su bili i @eljko Mileti}, odli~an program
tekstopisac, te Darko Loli}, producent. uz prisustvo
"Zadovoljni smo promocijom u
mom rodnom gradu, a tokom zim- mnogobrojnih
skog perioda ima}emo jo{ promocija gostiju iz svijeta
po drugim gradovima. Publika je odli- estrade
~no prihvatila pjesmu i zato smo odlu-
~ili da snimamo i spot", rekao je Boris. nije posljednji. "Pored ove duetske kod publike, tako da }u se odlu~iti da i
Milijana je dodala da je ovo njen pjesme, snimila sam i pjesmu 'Ubija{ nju ekranizujem", rekla je Drlja~a.
prvenac u spotovima, ali se nada da me ti', koja je nai{la na dobar prijem @.D.
1.12.2010.
32 Scena
Poznati

Uspjeh
svjetski
glumci danas
su cjenjeniji
kao
re`iseri

~eka s ljep{e
strane kamere
Pri~alica: S obzirom na to da je za{titni znak
Hi~koka bilo pojavljivanje u kratkom kadru
u svakom od njegovih filmova, Tarantino je
po`elio da uradi isto, ali, uzev{i u obzir njegovu
brbljavu narav, ta ideja se otela kontroli
Davor PAVLOVI] D`on Favro: Mnogi gle- svoju gluma~ku karijeru, nude}i krat-
daoci su ga zapazili u ultrapopularnoj kotrajnu zabavu koju }e ubrzo pre-
sportskom svijetu ~est je plaviti jednoli~nost. Tako se barem

U
seriji "Prijatelj", nakon ~ega se pojav-
slu~aj da najbolji treneri ljivao i nestajao u masi sporednih i ~inilo nakon njegovog prvenca "Vile-
nisu nu`no bili i najbolji neprimjetnih uloga. Ne mo`e se re}i njak" u kojem Vil Ferel ne shvata ka-
igra~i. Sli~no vrijedi i u da je lo{ u tome {to radi ispred kame- ko je davno odrastao i nije dio grupe
filmskom svijetu - za brojne glum- re, ali poput Afleka, igra uvijek na is- vilenjaka pomaga~a Djeda Mraza, te
ce se pitamo kako su postali slavni, tu kartu. U njegovom slu~aju lik "Zathure", svemirske avanture koja je
ali ugodno nas iznenade kada sta- kojeg glumi uglavnom je glasni i ne- uprkos ma{tovitosti ostala pone{to
nu iza kamere. pristojni grubijan kojeg nije previ{e nedore~ena. Ali, tada se o~igledno
Ben Aflek: U starim po~e- briga {ta }e okolina re}i na njegove spotaknuo na sre}nu zvijezdu, do`i-
tni~kim komedijama Kevina Smita eskapade. Kad je stao iza kamere vio sre}an spoj s materijalom "Iron
Ben Aflek je pokazao najbolje {to mnogi su pomislili da }e reprizirati Mana" i stvorio jednu od najboljih
mo`e, a to su vidjeli i posjetioci kino- filmskih prerada stripa u dosada{njoj
dvorana nakon toga. Bolje se snalazi Nagrade filmskoj istoriji. Izvrsna gluma~ka
iza kamere, {to potvr|uje i "Oscar" ekipa mu je u tom uspjehu svakako
osvojen za najbolji scenario davne
Iako publika pomogla, ali za uspjeh filma najza-
1998. godine za "Dobrog Vila Han- Gibsona voli, slu`nija je njegova sposobnost kojom Tarantino je osvojio
tinga", film kojim je sa svojim prija- niko mu nije je za ra- Holivud na prepad
teljem Metom Dejmonom privukao FOTO ARHIVA
poglede javnosti na svoj perspektivni nudio nikakve
potencijal. Njegov re`iserski prvenac nagrade za zliku od mnogih drugih filmad`ija ta ideja otela kontroli, te se pretvorila naprotiv, te{ko je ne voljeti njegovu
tako|e je ugodno iznenadio. "Nestala vje{to prenio duh stripa na platno, za- u kratke, ~esto iritantne scene koje grubu pojavu i harizmu, a tokom ka-
bez traga" pokazao se kao napet i pa- gluma~ke dr`avaju}i dobru mjeru ukusa, te ba- poku{avaju biti duhovite. S druge rijere pokazao je svoju sposobnost da
metno smi{ljen triler, zahvaljuju}i poduhvate, ali lans izme|u akcije i humora. strane, one iza kamere, Tarantino je se prilagodi svakoj ulozi i svakom
kvalitetnom scenariju, za koji je po- Kven tin Ta ran ti no: osvojio Holivud na prepad. Svojim izazovu. Ne treba posebno nagla{a-
novo bio zaslu`an sam Aflek, ali i njegovo je Alfred Hi~kok je Tarantinu jedan od prvencem "Uli~ni psi" unio je neo~e- vati kultni status koji je stekao jo{ se-
kvalitetnim radom iza kamere. Doda- re`iranje sasvim najdra`ih re`isera. S obzirom na to da kivanu svje`inu u moderne tekovine damdesetih u {pageti vesternima, a
tno je potvrdio svoj re`iserski talent u je za{titni znak Hi~koka bilo pojavlji- holivudske fabrike snova, a ostatkom njegovom kvalitetu idu u prilog i dvi-
najnovijem "Gradu lopova".
druga pri~a vanje u kratkom kadru u svakom od opusa pokazao je da ipak nije ~udo je nominacije za "Oscara" za najbolju
njegovih filmova, Tarantino je vjero- od jednog hita. Kada se prisjetimo ci- glavnu ulogu. Me|utim, i za njega
vatno po`elio poslu`iti se istim tri- jelog njegovog opusa, jasno je da ima vrijedi poruka koja se provla~i kroz
kom. Ali, uzev{i u obzir njegovu neponovljiv talenat u stvaranju filmo- tekst. U re`iserskoj karijeri tokom
energi~nu i brbljavu va koji trenutno postaju kultni. koje nas je po~astio sa ~ak 35 filmo-
narav, lako je pre- Klint Istvud: Nikako se va te{ko je prona}i slabu kariku, a
tpostavi- ne `eli implicirati da je Klint Is- brojna su i prava remek-djela. Bez
ti da se tvud lo{ glumac, ~ak obzira je li se sam prihvatio i glavnog
gluma~kog zadatka ili je tu ulogu
prepustio drugom, nesporno je da je
uvijek odan svom prepoznatljivom
stilu. Re`ija mu je suptilno otmjena,
ma{tovita i prakti~ki nepogre{iva. Na
na{u sre}u, nakon vi{e od pola vijeka
u filmskom biznisu ne pokazuje zna-
kove umora, njegova "fabrika" i dalje
proizvodi punom parom.
Mel Gibson: Nesporno je
da je Mel Gibson ve} dugi niz godi-
na na samom vrhu holivudskog
"Hrabri Olimpa. Ve} nakon prve uloge
re`iser" pobje{njelog Maksa Holivud
koji radi
i kad ga ga je odlu~io uzeti pod svoje i
mnogi {irom mu otvoriti svoja vrata.
osu|uju "Mad Max" trilogija, ~etiri
1.12.2010.
Scena 33
Aflek se bolje Bosna i Hercegovina
snalazi iza
kamere, {to
Mario Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON 10
potvr|uju
priznanja
Moni~eli MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
sko~io u LIVNO
smrt Broj: 02-1-29-9633/10.
Italijanski scenarista Ma- Dana, 24.11.2010. godine
rio Moni~eli u ponedjeljak
se ba cio s pe tog spra ta Sukladno odredbama ~lanka 23 Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be u Federaciji Bosne i
bol ni ce "San \o va ni" u Hercegovine ("Slu`bene novine FBiH", broj 49/05) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva
Rimu. unutarnjih poslova Kantona 10, broj 02-1-021-2870/2010. od 12.04.2010. godine, Ministarstvo unutarnjih
Motiv samoubistva nije poslova Kantona 10 r a s p i s u j e
poznat, a osoblje bolnice,
u kojoj je le`ao na Odjelu
urologije, potvrdilo je da
je 95-go di{ njak sko ~io
kroz prozor s velike visi-
JAVNI OGLAS
ne. za popunu upra`njenih radnih mjesta namje{tenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10
Tokom `ivota Moni~eli
je napisao scenarije za 802 01. Vi{i samostalni referent za prometnu tehniku u Odsjeku za prometnu tehniku Sektora za
filma, me|u kojima su naj- potporu ..................................................................................1 (jedan) izvr{itelj na neodre|eno vrijeme.
poznatiji "La Grande Gu- 02. Vi{i samostalni referent - administrator baza i odr`avanje informati~kog sustava u
er ra", za ko ji je do bio i Odsjeku za informati~ke poslove u Upravi policije ………. 1 (jedan) izvr{itelj na neodre|eno vrijeme.
no mi na ci ju za "Os ca ra", 03. Domar/lo`a~-referent u Odsjeku pravnih poslova
"Amici miei", "Un borghe- Policijske postaje Kupres .................................................... 1 (jedan) izvr{itelj na neodre|eno vrijeme.
se piccolo piccolo"...
01. Opis poslova: Vodi odgovaraju}e evidencije o kori{tenju i popravci motornih vozila, utro{ku auto-di-
D`on Favro jelova, goriva, maziva i drugog potro{nog materijala, brine se o registraciji motornih vozila, vodi eviden-
do`ivio Napu{taju ci ju o na pla ti {te ta kod osi gu ra va ju }ih ku }a za vo zi la ko ja su su dje lo va la u pro me tnoj nez go di,
sre}an spoj
s materijalom Twitter objedinjuje izvje{}a o svim radnjama na vozilima, o potro{nji goriva, izdaje bonove za gorivo, naloge za
"Iron Mana" popravku, kontrolira utro{ak auto-dijelova, guma i drugog materijala, a`urira podatke o motornim vozili-
i Facebook ma u evidenciji o motornim vozilima, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni ruko-
Lej di Ga ga, Ali {a Kiz, voditelj.
D`astin Timberlejk, A{er i 02. Opis poslova: Obavlja poslove administriranja web stranica, mre`e i baze podataka, radi na instalira-
druge zvijezde {ou-biznisa nju izmjena i dopuna sistemskog softvera, sudjeluje u instaliranju i testiranju projekata, radi na otklanja-
odjavi}e se sa dru{tvenih nju gre{aka u programima, sudjeluje u izradi manjih neovisnih obrada na ra~unarima, prati i prou~ava
mre`a Twitter i Facebook primjenu odre|enih programa, organizira i obavlja poslove operatera na sustavu, analizira rad sustava, te
u dobrotvorne svrhe. uo~ava nepravilnosti u radu i obavje{tava nadle`ne djelatnike, analizira rad i predla`e mjere za racionali-
U sklo pu kam pa nje zaciju, analizira i otklanja zastoje na sustavu, sudjeluje u izradi i realizaciji planova stru~nog educiranja iz
Karijera "@rtvovanje digitalnog `i- podru~ja informatike, organizira pravilno odvijanje radnih procesa i njima pripadaju}ih aktivnosti, orga-
U re`iserskoj vo ta", ko ju je po kre nu la nizira i brine se za sigurnost i tajnost podataka, upravlja radom u mre`i, posebnu pa`nju posve}uje pravil-
karijeri Klinta humanitarna organizacija nom radu sa bazom podataka, radi na odr`avanju svih ure|aja i vodi ra~una o pravilnom napajanju
pje va ~i ce Ali {e Kiz, sla - ure|aja elektri~nom energijom, vr{i instaliranje, testiranje i odr`avanje ra~unarske opreme, otklanja kva-
Istvuda te{ko je vne li~nosti }e danas, na rove i uzroke kvarova na informati~koj opremi, vr{i redoviti periodi~ni i izvanredni pregled i izvanredni
prona}i slabu Sjvetski dan borbe protiv pregled informati~ke opreme, prati stru~nu literaturu, vodi propisane evidencije o izvr{enim popravkama i
side, ugasiti svoje stranice utro{enim rezervnim dijelovima i materijalu, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni ru-
kariku, a brojna na dru{tvenim sajtovima. kovoditelj.
su i prava Svoje profile ponovo }e 03. Opis poslova: Obavlja poslove lo`enja, odr`avanja kotlovnice i sustava grijanja, vodi brigu o zaliha-
akti vi ra ti ka da fon da ci ja ma goriva, vr{i popravke i obavlja poslove teku}eg odr`avanja objekta i centralnog grijanja, elektro i dru-
remek-djela "Spa si mo `i vot dje te tu" gih instalacija, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj.
sakupi milion dolara.
Uvjeti: Pored op}ih uvjeta predvi|enih u ~lanku 24 Zakona o namje{tenicima u organima dr`avne slu`be
u Federaciji Bosne i Hercegovine (dr`avljanstvo BiH, punoljetstvo, op}a zdravstvena sposobnost za obav-
Po~ela ljanje poslova radnog mjesta, vrsta i stepen {kolske spreme potrebne za obavljanje poslova radnog mjesta,
nedjelja da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz organa dr`avne slu`be
kao rezultat disciplinske kazne na bilo kojem nivou vlasti u Federaciji, odnosno u BiH i da nije obuhva-
arheolo{kog }en ~lankom IX 1 Ustava BiH) kandidati koji se prijavljuju na oglas moraju ispunjavati i sljede}e pose-
filma bne uvjete:
Pri ka zi va njem fil ma - Za radno mjesto 01:
"Dolina zlatnih {lemova" - V[S - VI stupanj, strojarski, pravni, ekonomski fakultet, fakultet prometnih znanosti, PT prometa ili
u Sme de re vu je po ~e la vi{a {kola, jedna godina radnog iskustva i polo`en stru~ni ispit.
me|unarodna smotra arhe- - Za radno mjesto 02:
olo{kog filma. - V[S - VI stupanj, informati~ki ili drugi fakultet - smijer informatike ili PT prometa ili vi{a {kola,
Tokom pet dana u Muze- jedna godina radnog iskustva, polo`en stru~ni ispit.
ju sme de rev skog Po du - - Za radno mjesto 03:
nav lja bi }e pri ka za no - SSS - III ili IV stupanj tehni~kog ili strojarskog smjera, 6 mjeseci radnog iskustva.
deset filmova iz pet zema-
lja.
Uz prijavu na oglas kandidati su du`ni prilo`iti sljede}e dokumente u originalu ili ovjerenom pre-
U filmovima koji }e biti
sliku:
pri ka za ni u Sme de re vu
obra|en je period od pra-
- izvod iz mati~ne knjige ro|enih (ne stariji od 6 mjeseci),
istorije do srednjeg vijeka.
- uvjerenje o dr`avljanstvu (ne starije od 6 mjeseci),
Klint Istvud
glumio i u {pageti - diplomu/svjedod`bu o zavr{enoj {koli,
vesternima - uvjerenje nadle`nog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),
BiH na - potvrdu o radnom iskustvu,
komada "Smrtonosnog oru`ja", "Air
America", "Maverick", "Hrabro
Sklon brutalnom prikazivanju vlastite
verzije istine, nastavlja karijeru kon-
"Eurosongu" - uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu,
- ovjerenu izjavu da u posljednje dvije godine od dana objavljivanja javnog oglasa nije otpu{ten iz or-
srce", "Znakovi"... karijera mu je troverznom "Pasijom", pogledom u u Njema~koj gana dr`avne slu`be kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno Bo-
ispunjena samim hitovima, toliko da unutra{nji svijet Isusa kroz njegov Bosna i Hercegovina }e sni i Hercegovini i
je me|u njima te{ko prona}i film koji posljednji dan `ivota. imati svog predstavnika na - ovjerenu izjavu da nije obuhva}en odredbom ~lanka IX 1 Ustava Bosne i Hercegovine.
nije bio uspje{an. Iako ga publika be- Film je mnoge zgrozio, mnoge 56. izboru za pjesmu "Evro-
zrezervno voli, ~ak i uprkos njego- dirnuo, ali je ponovo postigao naj- vizije", koji }e biti odr`an NAPOMENA: za poziciju pod rednim brojem 03. nije potrebito uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu.
vim sve ~e{}im ispadima niko mu vi{e ocjene kod kriti~ara, te ~ak tri 10, 12. i 14. maja 2011. u Izabrani kandidati }e biti du`ni dostaviti lije~ni~ko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije preuzima-
nije nudio nikakve nagrade za glu- no mi na ci je za "Os ca ra". Svo ju Dizerdolfu, u Njema~koj. nja du`nosti namje{tenika.
ma~ke poduhvate. Njegovo je re`ira- spre mnost na ri zik s "Pa si jom" Svi detalji izbora pjesme
nje, ipak, sasvim druga pri~a. Nakon Gibson je pokazao ne samo kroz predstavnice BiH i u~e{}a Prijave na javni oglas sa dokazima o ispunjavanju uvjeta, u zatvorenim omotnicama treba dostaviti u roku
po~etni~kog zagrijavanja s toplim u`asno nasilne scene, nego i time predstavnika na "Euroson- od 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom tisku, osobno ili putem po{te na adresu: Minis-
"^ovjekom bez lica" Gibson udara u {to je film snimljen s dijalozima na gu" 2011. bi}e saop{teni u tarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, Ul. S.S. Kranj~evi}a br. 8, s napomenom "Prijava
zlatnu `ilu. Snima svoju prvu istorij- aramejskom, hebrejskom i latin- posebnoj polusatnoj emisiji na javni oglas za namje{tenike, ne otvaraj".
sku akcionu dramu kakve }e obilje`i- skom, jezicima tog vremena. Na is- "U susret bh. 'Eurosongu'
ti njegovu karijeru. Naravno, radi se tu kartu zaigrao je sljede}im i zasad 2011", ko ja }e da nas, od Nepotpune, neuredne i nepravodobne prijave ne}e se uzimati u razmatranje.
o "Hrabrom srcu" koje je podjednako posljednjim filmom, "Apocalyp- 19.30, biti emitovana u`ivo
odu{evilo publiku i kriti~are, a Gib- tom", koji osvaja nove tri nomina- na BHT1. MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA KANTONA 10
sonu donijelo ~ak dva "Oscara". cije za "Oscara".
1.12.2010.
34 Scena
Rouan Somervil Dvije decenije poslije smrti
nagra|en za autora "Rimljanke",
najgori opis seksa "Komformiste" i "Prezira"

Roze
dijamant
prodat za
Stan Alberta
23 miliona
dolara
Rijedak roze dijamant pro-
dat je na aukciji u Hongkon-
Moravije
otvoren za
gu za oko 23 miliona dolara,
~ime je ponio titulu najsku-
pljeg dragulja u Aziji.
Aukcijska ku}a "Christie's"
Tvrdokrilci impresioniran pasusom u kojem vo- izjavila je da je ovaj retki di-
|enje ljubavi opisuje kao "uzjahiva- jamant od 14,23 karata u po-
Vo|enje ljubavi

publiku
nje stru~ nja ka za lep ti re na ne dje ljak pro dat za ta ~no
pisac opisuje tvrdokrilca".
23.165.968 dolara kupcu ko-
U Somervilovoj pri~i o `udnji i
kao "uzjahivanje sje}anjima, ~ija se radnja de{ava na ji je `elio da ostane anoni-
man.
stru~njaka za jednom gr~kom ostrvu, ima jo{ po-
Cijena koja je dobijena za
re|enja sa `ivotinjskim carstvom,
leptire na dodaje se u saop{tenju `irija. nje ga da le ko je pre ma {i la
tvrdokrilca" Nagradu je 1993. osnovao ~asopis o~ekivanja da }e rijetki dragi Posjete prvom subotom u mjesecu
"Literary Review" kako bi skrenuo kamen biti prodat za iznos FOTO NN
pa`nju na "sirovo, neukusno i ~esto izme|u 14 i 19 miliona dola-
Pisac Rouan Somervil dobitnik povr{no kori{}enje izli{nih opisa se- ra.
je najnepo`eljnije britanske knji- ksa u savremenim romanima". U ku}i "Christie's" ka`u da
`evne "nagrade" za najgori opis Me|u ranijim dobitnicima nagra- je od uspostavljanja aukcij-
seksa u romanu "The Shape of de za najgori opis seksa su priznati ske prodaje jo{ prije 224 go-
Her", u kojem je koristio zbunju- autori kao {to su Sebastijan Fouks, di ne sa mo 18 di ja ma na ta
ju}a pore|enja sa svijetom inse- Tom Vulf, Norman Majler i D`on roze boje ve}ih od 10 karata
kata. Apdajk, kojem je 2008. dodijeljena bilo stavljeno na aukciju.
@iri je saop{tio da je bio posebno nagrada za `ivotno djelo.

BosnaiHercegovina Bosna i Hercegovina


BR^KO DISTRIKT BR^KO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE BOSNE I HERCEGOVINE
Kancelarija za upravqawe Ured za upravljanje
javnom imovinom javnom imovinom
Br~ko distrikta BiH Br~ko distrikta BiH

Bulevar mira 1, 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon: 049/ 240-632, faks: 240-633, centrala: 240-600, lokal: 632
Bulevar mira 1, 76100 Br~ko distrikt Bosne i Hercegovine; Telefon: 049/ 240-632, fax: 240-633, centrala:249-600, lokal: 632

B r o j: 22-16-004318/10.
Br~ko, 01.12.2010. godine

Na osnovu ~lanova 11 i 18 Zakona o javnoj imovini u Br~ko distriktu BiH ("Slu`beni glasnik
Br~ko distrikta BiH", brojevi 28/06. i 19/07), ~lanova 2, 3, 4 i 5 Pravilnika o postupku redovnog
raspolagawa imovinom Br~ko distrikta BiH, broj 01-014-006019/07. od 26.3.2007. godine, Pravil-
nika o izmjeni i dopuni Pravilnika o postupku redovnog raspolagawa imovinom Br~ko distrikta
BiH, broj 01.1-02-019282/09. od 18.6.2009. godine i Odluke direktora Kancelarije za upravqawe jav-
nom imovinom Br~ko distrikta BiH o raspisivawu ponovqenog javnog konkursa za davawe u zakup
poslovnih prostora i magacina putem usmenog javnog nadmetawa, broj 22-16-004318/10. od 30.11.2010.
godine, Kancelarija za upravqawe javnom imovinom Br~ko distrikta BiH o b j a v q u j e

PONOVQENI JAVNI KONKURS


njegovi prijatelji, kao {to su Renato
ZA DAVAWE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA I MAGACINA Fondacija: Od 1991. u stanu se Gutuzo, Mario Skifano, Ser|o Va-
PUTEM USMENOG JAVNOG NADMETAWA
nalazi fondacija koja se brine o ki, \ulio Turkato i Onofrio Marti-
neli.
1. Br~ko distrikt BiH, Kancelarija za upravqawe javnom imovinom Br~ko distrikta BiH, objav- rukopisima i li~noj Moravijinoj Knji`evnik je tu ~uvao i mno-
quje ponovqeni javni konkurs za davawe u zakup poslovnih prostora i magacina putem usmenog jav-
nog nadmetawa.
biblioteci gobrojne predmete donijete s puto-
va nja po Afri ci, Azi ji i Ju `noj
tan italijanskog knji`evni- dnu sobu s pisa}im stolom na ko- Americi.

S Od 1991. u stanu se nalazi


2. Zakupac koji bude izabran kao najpovoqniji ponu|a~, uzima poslovni prostor - magacin u zakup u
vi|enom stawu i nema pravo da bez prethodne saglasnosti Kancelarije za upravqawe javnom imovi-
ka Alberta Moravije u Ri- jem je njegova pisa}a ma{ina Oli-
mu, u kojem su sa~uvane vetti 82. fondacija koja se brine o rukopisi-
nom vr{i bilo kakve prepravke niti adaptacije.
njegove knjige, slike i i Na zidovima su mno- ma i li~noj Moravijinoj biblioteci
3. Krajwi rok za podno{ewe ponuda je 16.12.2010. godine do 15 ~asova po lokalnom vremenu. namje{taj, bi}e otvoren za posje- gobrojne slike i njegovi portreti, ra- koja sadr`i 15.000 predmeta - knji-
tioce od danas, 20 godina poslije dovi umjetnika koji su ujedno bili ga, pisama, novina.
4. Usmeno javno nadmetawe za davawe u zakup poslovnih prostora - magacina iz ovog konkursa smrti auto ra "Ri mljan ke", Moravijini nasljednici su stan
odr`a}e se dana 20.12.2010. godine u 8 ~asova u prostorijama zgrade Vlade Br~ko distrikta BiH, "Komformiste" i "Prezira". poklonili gradu Rimu 2009. Za po-
sala 59. Poslije razlaza s Elsom Moran- Pogled sjetioce }e biti otvoren svake prve
te, romansijer se 1963. preselio u Poslije razlaza s subote u mjesecu, uz obaveznu re-
5. Kompletan tekst ponovqenog javnog konkursa se objavquje na veb portalu Vlade Br~ko distrikta stan koji gleda na Tibar i u kojem zervaciju na sajtu www.museiinco-
BiH http://www.bdcentral.net /oglasi-kancelarije-za-upravqawe-javnom-imovinom i na oglasnoj tabli u
je `ivio s Da~om Maraini, a potom
Elsom Morante, muneroma.it.
zgradi Vlade Br~ko distrikta BiH, a informacije u vezi s konkursom mogu se dobiti na broj tele-
fona: 049/240-632.
sa Karmen Ljerom. romansijer se Jedino }e ovog mjeseca biti vi-
Stan ima salon iz koga 1963. preselio u {e posjeta, i to: 3, 4, 10, 15, 17. i
se izlazi na veliku terasu s pogle- 22. decembra, od 10 do 11 sati.
DIREKTOR KANCELARIJE
Miron Buro, dipl. in`. arh. dom na rijeku, kuhinju opremljenu stan koji gleda Cijena ulaznice je pet
u stilu sedamdesetih, spava}u i ra- na Tibar evra. (Agencije)
1.12.2010.
35
1.12.2010.
36 Svijet
Dosada{nji
bilans zime je

PETNAESTOGODI[NJAK U VISK
petoro mrtvih
FOTO AFP

Mrazevi U~enik pu
ubijaju u
Poljskoj
pa pucao
VAR[AVA - Zakasnjeli prvi hendikepirane ljude, a tako|e da nas lo 300 ~ista~a snijega sa raonikom - Ostin Bil
snijeg i mrazevi, koji dosti`u 22 obavijestite ako nai|ete na besku- Poljacima odlazak na posao traje proveo
cijelu no}
stepena ispod nule, na sjeverois- }nike ili pijane u situaciji koja mo`e ne ko li ko pu ta du `e nego {to je u {koli
toku Poljske nastavljaju da odno- da im ugrozi `ivot", apelovao je na uobi~ajeno. Putevi su uglavnom uz kao talac
se `ivote, i dosada{nji bilans zime Poljake David Stefanjski iz regi- mnogo opreza prohodni, ali stvaraju
je petoro mrtvih. onalne policije Varminsko-Mazur- se kilometarske kolone a haos je i u
Tokom vikenda, dvojica Polja- skog vojvodstva. gradskom saobra}aju, jer autobusi i
ka nisu pre`ivjela mraz napolju, a Iako poljski putari ~ine {ta mo- tramvaji kasne.
tri `ivota odnio je u ponedjeljak gu - sa mo Var {a vom je u no }i Velika ka{njenja su i u vazdu-
mraz na sjeveroistoku Poljske u izme|u ponedjeljka i utorka krstari- {nom i `eljezni~kom saobra}aju, a u
Varminsko-Mazurskom vojvodstvu. pojedinim gradovima na prometnim D`efri
Posljednje `rtve su dvojica bes- Besku}nici me|unarodnim saobra}ajnicama, Skorik,
{ef policije
ku}nika i jedna 79-godi{nja starica kao u Bjalistoku na sjeveroistoku
koja je `ivjela sama, a prona|ena je Policija poja~ala Poljske, gradske vlasti zabranile su
u Marinetu,
rekao da
napada~ do
mrtva na 200 metara od ku}e. patrole koje ulazak velikim kamionima da jo{ i sada nije
Poljska policija je kao i svake oni ne pogor{avaju haos u saobra- dolazio u
zime poja~ala patrole koje obilaze obilaze mjesta }aju. Poljaci se dovijaju kako znaju sukob s
policijom
upravo mjesta gdje bi mogli da bu- gdje bi mogli da i umiju, a neki su duhovito napravili
du ugro`eni besku}nici. i svoje privatne raonike da ne ~eka-
"Apelujemo na ljudsko saosje-
budu ugro`eni ju gradske vlasti da im o~iste put do
}anje i da ne ostavljate same stare i besku}nici posla. (Agencije)

Upad policije: ^im su {kolom odjeknula tri


pucnja, policija je upala u u~ionicu, nakon ~ega
je povrije|eni napada~ prevezen u bolnicu
ME DI SON - Na oru`ani menu, odjeknula tri pucnja, poli- cu, neposredno po zavr{etku nas-
15-godi{nji mladi} dr`ao je u cija je upala u u~ionicu. tave, u 15 ~asova.
{koli u Marinetu, u ameri~koj Mladi} je potom ispalio hitac Jedan od talaca, u~e-
saveznoj dr`avi Viskonsin, ci- u sebe, nakon ~ega je prevezen u nik Zek Kembel, rekao je da je
jelo jedno odjeljenje od 23 |a- bolnicu, ali do zaklju~enja ovog mladi} upao na ~as dok su u~eni-
ka i njihovu nastavnicu kao broja nije bilo informacija o nje- ci gledali film o gr~kim mitovi-
taoce, a zatim ih oslobodio te govom zdravstvenom stanju. ma, izva dio pi {tolj i pu cao u
ranio sebe. Policiju je pozvao je- projektor. Zatim je sve u~enike
^im su {ko lom, ju ~e oko dan slu`benik {kole, odmah po{to natjerao da stave mobitele na sre-
osam ~asova, po lokalnom vre- je 15-godi{njak zaklju~ao u~ioni- dinu u~ionice, a svoj je razbio kad

Ubijena na~elnica policije


SIJUDAD HUAREZ - Meksi- U gradu Palomas prona|eno
~ki vojnici prona{li su 18 tijela za- 18 tijela zakopanih na ran~u
kopanih na jednom ran~u blizu
granice sa Teksasom, a u poslje-
dnjem napadu na sjeveru dr`ave
ubijena je na~elnica policije.
Vojska je, na osnovu informacija
dobijenih od nekoliko uhva}enih pla-
}enih ubica, tijela iskopala iz 11 gro-
bova u gradu Palomas, u meksi~koj
dr`avi ^ivava, saop{tila je policija.
Tijela jo{ nisu identifikovana, a
FOTO AFP

nije poznato ni koliko su dugo bila


zakopana.
U istoj dr`avi, u gradu Meoki,
ubijena je 36-godi{nja na~elnica poli-
cije Hermila Garsija, saop{tilo je Najve}i grad u ^ivavi, Sijudad
dr`avno tu`ila{tvo. Garsija je ubijena Mu{karci se boje Huarez, je grad s najve}om stopom
dok se vozila kroz grad, {to bi moglo @ene preuzimaju nasilja u Meksiku. U tom gradu i nje-
biti upozorenje drugim `enama koje govoj okolini od januara 2008. ubije-
su nedavno preuzele va`nije funkcije
va`ne funkcije no je oko 7.200 ljudi.
u policiji u ^ivavi. u policiji, Vi{e od 31.000 ljudi {irom ze-
Me|u njima su 20-godi{nja jer su mu{karci mlje je poginulo u nasilju u vezi sa
studentkinja i dvije doma}ice, koje narko-bandama, od 2006. godine, ka-
su na ~elu lokalnih policija, jer su upla{eni za taj da je predsjednik Filipe Kalderon
mu{karci previ{e upla{eni da preu- zadatak preuzeo funkciju i pokrenuo akciju
zmu taj zadatak. protiv narko-kartela. (Agencije)
1.12.2010.
Svijet 37
3

KONSINU CIJELU NO] ZATO^ENE DR@AO \AKE I NASTAVNICU

ustio taoce
u sebe

Nasilje u je zazvonio. U~enici su ga potom Policija je tek ju~e ujutro, u osam


{kolama poku{ali smiriti pri~om o lovu i ri- Lov i ribolov ~asova, saop{tila da su oslobo|eni
bolovu. U~enici ga svi taoci.
Pqsf!{optu!qp!mj!db!kb!db!j Njegov {kolski kolega Ostin Iako identitet mladi}a nije
|lpm!tlji!tmv!acf!oj!lb!v Bil ispri~ao je da se otmi~ar ~inio
poku{ali smiriti objavljen, {ef policije u Marinetu
wf!{j!t!ob!tj!mkfn!v!|lp!mb!. depresivnim, ali ne i spremnim da pri~om o lovu i D`efri Skorik potvrdio je da je
nb!qp!wf!~ob!kf!qp!tmj!kf nekoga povrijedi. ribolovu mladi} |ak te {kole i da do sada
nb!tb!lsb!v!tsf!eokpk!|lp!. Lokalna policija saop{tila je nije dolazio u sukob sa zakonom.
mj!Lp!mvn!cbko!v!Lp!mp!sb!ev Kod sebe je imao dva pi{tolja, a
2:::/!hp!ej!of/!Ewp!kj!db Pucnjava da mladi}, isprva, nije `elio da motiv je nepoznat.
v•f!oj!lb!ub!eb!tv!vcj!mb pregovara, ali da je ubrzo oslobo- Policija je saop{tila
23!}b!lb!j!kf!eoph!obt!ub!. Mladi} upao dio petoro |aka. da nema povrije|enih, a inspe-
woj!lb-!b!{b!ujn!pev!{f!mj na ~as, izvadio Vi{e od deset policij- ktori razgovaraju s roditeljima
skih automobila ubrzo je opkolilo osu mnji ~e nog ka ko bi sazna li
tf!cj!aj!wpu/!V!ob!qb!ev!kf
qp!wsj!kf!}fo!32!v•f!ojl/
pi{tolj i pucao {kolu, a ve} oko 19 ~asova unutra koji su motivi za njegovu akciju.
Motiv akcije nepoznat
u projektor je bilo 40 policajaca s pancirima. (Agencije)

Palo dvadesetak
mafija{a
dnom mjestu.
Operacija je plod dvogodi{nje
istrage koja je dovela i do hap{enja Bijeg od mulja
28-godi{njeg \ovanija Vitalea, sina D@AKARTA - Nekoliko stotina podru~ju rijeke Kode, koja izvire u
istorijskog {efa Particina, Vite. Je- ljudi napustilo je indone`anski podno`ju Merapija i te~e kroz D`o-
dan nalog je izdat za njegovog brata grad D`ogd`akartu, bje`e}i od gd`akartu, grad koji se nalazi na 30
Leonarda. blatnog mulja koji se spu{ta niz kilometara od planine. Jake ki{e po-
Obojica su osumnji~ena da su obronke planine Merapi, na kojoj krenule su blatnu lavinu, koja se
zapovijedala klanom. se nalazi jedan od najopasnijih brzinom od 100 kilometara na ~as
Kao i ostale uhap{ene osobe, indone`anskih vulkana. slila niz obronke planine i potopila
oni su optu`eni za udru`ivanje ma- Ugro`eni ljudi `ive u priobalnom ku}e. (AFP)
fija{kog tipa, plja~ke, po`are, nele-
galno no{enje oru`ja i trgovinu
drogom.
Posebno su osumnji~eni za or- Pomor pili}a u Japanu
RIM - U velikoj antimafija- Kancelarija za borbu protiv Plod ganizovanje reketiranja gra|evin- TOKIO - Japanske vlasti doni- uginulih pili}a, zara`enih virusom
{koj ope ra ci ji, ko ju je ju ~e mafije pri tu`ila{tvu u Palermu iz- skih preduze}a u zoni. je le su odlu ku da ubi ju oko H5, varijante pti~jeg gripa. Vlasti su
izvelo oko 200 karabinjera, po- dala je 23 naloga za hap{enje u Operacija je plod Ministar pravosu|a An|elino 23.000 pili}a na jednoj farmi na odlu~ile da kao mjeru predostro-
tpomognutih jedinicama sa psi- okvi ru ope ra ci je pod na zi vom dvogodi{nje Alfano je izrazio zadovoljstvo {to zapadu zemlje gdje su registrova- `nosti pobiju svu `ivinu sa farme i
ma i helikopterima, uhap{eno "Kraj", organizovane protiv je- "tvr|ave organizovanog kriminala ni slu~ajevi pti~jeg gripa. da se zabrani kretanje `ivine u kru-
je dvadesetak osoba. dnog kla na u Par ti ci nu, su sje - istrage padaju jedna za drugom". (AFP) Na ovoj farmi prona|eno je pet gu od 10 kilometara. (Agencije)
1.12.2010.
38 Svijet

Sjeverna Koreja prvi put zvani~no


objavila da oboga}uje uranijum

Pjongjang ima
hiljade centrifuga
Ameri~ko
-ju`nokorejske
vojne vje`be
Pjongjang vidi
kao mogu}nost
za po~etak
otvorenog rata
na Korejskom
poluostrvu
FOTO BETA

Upozorenje: Na{a republika posjeduje ratnu


opremu koja mo`e odmah da uni{ti svakog Oboga}ivanje uranijuma
neprijatelja. Ratna provokacija usmjerena ka
sjeveru zna~i samouni{tenje
PJONGJANG, SEUL - Sje- Glavni sjevernokorejski list "Rodong sjeduje. Vodeni nuklearni reaktor privi-
verna Koreja je prvi put zvani~no sinmun" navodi da ta zemlja, tako|e, dno je za mirnodopske energetske po-
objavila da posjeduje moderno gradi vodene reaktore, a u uvodniku, trebe, ali Sjevernoj Koreji daje razlog
postrojenje za oboga}ivanje urani- koji je prenijela Korejska centralna za oboga}ivanje uranijuma.
juma. novinska agencija, dodaje se da se Posebna pa`nja poklanja se peto-
Istovremeno je upozorila da bi oboga}ivanje uranijuma sprovodi is- dnevnoj posjeti sjevernokorejskog
ameri~ko-ju`nokorejske vojne vje`be klju~ivo u mirnodopske svrhe. zvani~nika ^o Taeboka Kini. Sjever-
mogle da izazovu otvoreni rat na Ko- Sjeverna Koreja je po~etkom no- nokorejski diplomata dolazi na poziv
rejskom poluostrvu. vembra otkrila postojanje ovog progra- predsjedavaju}eg kineskog Nacional-
"Na{a republika posjeduje ratnu ma ameri~kom nau~niku, koji se nog narodnog kongresa Vua Bangua,
opremu, koja mo`e odmah da uni{ti nalazio u posjeti toj zemlji. Oboga}iva- a o~ekuje se da }e tema razgovora biti
svakog neprijatelja. Ratna provokacija nje uranijuma u Sjevernoj Koreji mo`e napad na ju`nokorejsko ostrvo prije
usmjerena ka sjeveru zna~i samouni- biti jo{ jedan na~in stvaranja atomske nedjelju dana, nuklearni program i
{tenje", navodi se u komentaru sjever- bombe, pored programa zasnovanog ameri~ko-ju`nokorejske vojne vje`be
nokorejskog lista "Mind`u D`oson". na plutonijumu koji ta zemlja ve} po- u @utom moru. (Agencije)

Svi pogledi uprti u Peking


Nj!ojt!usj!tqp!mkoji!qp!tmp!wb!TBE-!Kb!qb!ob!j!Kvaof!Lp!sf!kf!ob!kb!wj!mj!tv!eb!~f!tf!7/!ef!dfn!csb!tbt!ub!uj!v
Wb!|j!ohup!ov-!lb!lp!cj!sb!{np!usj!mj!lsj!{v-!lp!kv!kf!j{b!{wb!mb!Tkf!wfs!ob!Lp!sf!kb/!Usj!{f!nmkf!tf!ob!eb!kv!eb!~f
ob!wft!uj!Lj!ov!eb!jt!lp!sjt!uj!twpk!vuj!dbk!lb!lp!cj!pcv{!eb!mb!twph!tb!wf!{oj!lb-!Tkf!wfs!ov!Lp!sf!kv/!Upn!qsj!mj!.
lpn!TBE-!Kb!qbo!j!Kvaob!Lp!sf!kb!sb!{np!usj!~f-!ub!lp!}f-!qsj!kf!emph!Lj!of!eb!tf!pesaj!tb!nju!|ftu!{f!nb!mkb
)TBE-!Tkf!wfs!ob!Lp!sf!kb-!Kvaob!Lp!sf!kb-!Kb!qbo-!Sv!tj!kb-!Lj!ob*!lp!kf!qp!lv!|b!wb!kv!eb!sj!kf!|f!qj!ub!okf!tkf!.
wfs!op!lp!sfk!tlph!ov!lmf!bs!oph!qsp!hsb!nb/!J{!Cj!kf!mf!lv!~f!kp|!of!nb!qpu!wseb!p!pwpn!tbt!ubo!lv/!
1.12.2010.
Zabava 39

1.12. Sre}an ro|endan


1945.

Of!•j!kb!jef!kb!jmj!qp!tmp!wob!qp!ov!. Blp! wbn! kf! tub!mp! eb! qmb!oj!sb!of


eb! {b! wbt! qsfe!tubw!mkb! qp!{j!uj!wbo pcb!wf!{f! {b!ws|j!uf! v! qsf!ewj!}f!opn
ep!hb!}bk/!Qsj!qsf!nmkf!oj!tuf!{b!tv!. sp!lv-! {b!usb!aj!uf! of!•j!kv! jo!ufs!wfo!dj!kv
tsfu! tb! sb!{mj!•j!ujn! ptp!cb!nb-! bmj! j jmj! qsb!luj!•ov! qp!np~! lbp! pmb!l|j!dv/
ob!cs{v!bldj!kv!lp!kb!~f!wbn!ep!oj!kf!uj!qp!tmp!wop.gj!obo!. Qpt!up!kf!tb!sb!eoj!dj!lp!kj!{b!kf!eoj!•lf!qsp!cmf!nf!skf!|b!wb!kv
tjk!tlj! ep!cj!ubl/! V! fnp!uj!wopn! tv!tsf!uv! np!aeb! wb!|f ob! ep!c bs! j! fgj!l b!t bo! ob!• jo/! Qp!w sf!n f!o p! ekf!mv!kf!u f
p•j!of!wj!ef!ep!csp!twf!pop!|up!wb|!qbs!uofs!qsf!ep!tkf!. v{of!nj!sf!op! j! qsf!wj!|f! tusb!iv!kf!uf! pe! tv!tsf!ub! tb! kf!.
~b/!Wb!aop!kf!eb!qpt!up!kj!fnp!uj!wob!tb!hmb!toptu!j!sb!{v!. eopn! ptp!cpn/! Tv!wj!|f! tuf! {b!oj!kf!uj! twp!kjn! jef!kb!nb-
nj!kf!wb!okf! tb! pckf! tusb!of-! lbp! btqflu! {b!kf!eoj!•lf ub!lp! eb! of! v{j!nb!uf! v! pc!{js! j! esv!hf! sf!bm!of! np!hv!.
sb!ept!uj/! ~opt!uj/!

Beti Midler Of!nb!sb!{mp!hb!eb!tf!qp!ob!|b!. Wb|!vt!qkfi!jmj!ep!cj!ubl!v!qp!tmp!.


Ameri~ka komi~arka, glumica i pjeva- dna od njenih ga`a bila je i u homoseksual-
~ica, fanovima poznatija kao Bo`anstvena nom kupali{tu i ponosna je na slavu koju uf!lbp!wf!mj!lj!pq!uj!njt!ub!v!qsp!dkf!. wop.gj!obo!tjk!tlpn!tnj!tmv!v!pesf!.
Gospo|a M, Beti Dejvis Midler ro|ena je u`iva me|u homoseksualcima. oj!qp!tmp!woji!np!hv!~opt!uj/!Of!lp }f!opk!nkf!sj!{b!wj!tj!pe!tv!tsf!ub!tb
1. decembra 1945. godine u Honolulu na Snimila je 35 uloga, kako na filmu ta- wbn! kb!top! eb!kf! ep! {ob!okb! eb kf!eopn!vuj!dbk!opn!ptp!cpn/!Cv!.
Havajima. Porodica se rano preselila u dru- ko i na televiziji. Najpoznatija je po uloga- qpt!up!kf! vu!ws}f!ob! qsb!wj!mb! lp!kb! vuj!•v! ob! tb!sb!eokv! jmj ej!uf!nv!esj!j!qsf!qvt!uj!uf!of!lpn!esv!hpn!eb!skf!|b!wb!{b!.
go mjesto, gdje su bili jedna od rijetkih je- ma "Ro uz", "Za mom ke" i "Di vi ne {b!kf!eoj!•lj!ep!hp!wps/!V!tv!tsf!uv!tb!wp!mkf!opn!ptp!cpn kf!eoj!•lf! jo!uf!sf!tf/! V! mkv!cb!wopn! aj!wp!uv! tuwb!sj! np!hv
vrejskih porodica u ve}inski azijskom Madnass". Dobila je tri "Emmya", "Tony" {ob!uf!eb!tf!tqp!sj!uf!{cph!sb!{mj!•j!uph!nj|!mkf!okb-!twb!lp cj!uj! mkf!q|f! of!hp! |up! usf!ov!uop! kf!tv-! qpe! vtmp!wpn! eb
kom{iluku. U srednjoj {koli bila je omilje- i dva puta je bila nominovana za "Oscara". af!mj!eb!ep!lb!af!twp!kf!qsb!wp/!Bmj-!skf!|f!okf!lp!kf!wbn!kf ekf!mv!kf!uf!ep!wp!mkop!#v{cv!emkj!wp#!jmj!jo!tqj!sb!uj!wop!ob!twph
na, pa je dobila i neka priznanja. Kasnije Do sada je objavila i 13 studijskih albuma, qp!usf!cop!ob!mb!{j!tf!v!qsj!cmj!ab!wb!okv!j!qsb!|ub!okv/! qbs!uof!sb/! Qsp!wkf!sj!uf! twpk! mkv!cb!woj! vuj!dbk! v! qsb!wpn
nastavlja obrazovanje oti{av{i na fakultet tri albuma u`ivo, tri kompilacije, ~etiri so- esv|!uwv/!
gdje studira dramu, ali samo godinu i po. U undtracka i niz singlova. Za svoje pjeva~ke
21. godini zara|uje prvi novac statirav{i u spo so bnos ti do bi la je ~e ti ri na gra de
filmu, a nakon toga odlazi u Holivud i po- "Grammy" i uvr{tena je u Veliku ameri~ku
~inje graditi karijeru. Kad je po~injala, je- pjesmaricu.
Mb!l p! kf! ob!q sb!w j!u j! qp!h sf!| bo Of!cv!ej!uf!ob!nf!umkj!wj!wj!|f!of!hp
Na dana{nji dan j{cps-! tup!hb! pcsb!uj!uf! qba!okv! ob
of!•j!kj!tb!wkfu/!J{!ckf!hb!wbk!uf!tj!uv!bdj!.
|up! kf! qp!usf!cop! qsfe! ptp!cpn
lp!kb! np!aeb! uft!uj!sb! wb!|f! jo!uf!mf!.
Benazir Buto je na dana{nji Interpol je izdao nalog za ha- kf! lp!kf! qsf!wb!{j!mb!{f! wb!|f! {ob!okf luv!bm!of!jmj!qsb!luj!•of!tqp!tp!copt!uj
dan 1988. godine postala pre- p{enje nje i njenog mu`a. Ka-
mijer Pakistana i prva `ena da su povu~ene optu`be, ona jmj! qsb!luj!•op! jt!lvt!uwp/! Of!nb! sb!. j!ekf!mv!kf!tv!wj!|f!sb!ep!{ob!mp/!V!qsj!wb!uopn!aj!wp!uv-!tuwb!sj
na ~elu jedne islamske ze- se 18. oktobra 2007. godine {mp!hb!eb!tv!wj!|f!gps!tj!sb!uf!twp!kf!nj|!mkf!okf!j!qsp!dkf!ov/ lp!kf!of!pep!csb!wb!wb!|b!qp!sp!ej!db!qsfe!tubw!mkb!kv!ep!wp!.
mlje. Dvadeset mjeseci na- vratila u Pakistan, a sutradan
kon izbora smijenio ju je u Kara~iju je izvr{en atentat _j!oj!wbn!tf!eb!qbs!uofs!ekf!mv!kf!jo!usj!hbo!uop!j!eb!qsf!. mkbo!sb!{mph!eb!ji!tb!•v!wb!uf!v!tusp!hpk!ubk!opt!uj/!Qp!usf!cob
predsjednik Gulam I{ak Kan. na nju, ali nije povrije|ena. vwf!mj!•b!wb! twp!kb! pcf!~b!okb/! Ub!lwjn! qp!ob!|b!okfn! v wbn!kf!pesf!}f!ob!ep!{b!#ub!kbo!tuwf!opt!uj#!j!nv!esp!sb!tv!.
Ponovo je izabrana 1993. go- Ubijena je 27. decembra 2007.
dine, a tri godine kasnije ra- godine u atentatu na skupu u wb!nb! qpe!tuj!•f! of!lv! op!wv! tv!nokv! jmj! ep!eb!uop! wbt }j!wb!okf-!qp!tf!cop!v!of!ljn!j{b!{p!wojn!tj!uv!bdj!kb!nb/!
zrije{ena. Godine 2006. Ravalpindiju. {b!csj!okb!wb/!
TUBSP.
CSPK_BOP [B_FEOB \WFETLB \QBOTLB
HS_LJ \BOBD-
CSPK VWF^BOKF CF\JLB- TNV_BSLB HMVNJDB
SBUOJL MJSTLJ VUWS]F.
4-2526: OPWJN [B_FEOJDB QVUJB. TBTUSF
QKFTOJL OKF
_MBOPWJNB )[PPM/* OJOFO )//FT*
)//JL*
PTUWBSJ.
WBUJ V!wb!|fn!jo!uf!sf!tv!kf!eb!tf!of!. Qp!t mp!w op.gj!o bo!t jk!t lj! vt!q kfi
VUJDBK
QVUFN lj!qp!tmp!woj!ep!hb!}b!kj!tb!•v!wb!kv!v {b!wj!tj! pe! ep!hp!wp!sb! tb! kf!eopn
MPCJB
tusp!hpk! ubk!opt!uj-! tup!hb! j{!ckf!hb!. nmb!}pn! ptp!cpn-! tup!hb! v•j!oj!uf
VNOP wbk!uf!tv!tsfu!tb!tb!sb!eoj!dj!nb!lp!kj twf! |up! kf! qp!usf!cop! eb! {b!ep!cj!.
CPMFTUBO qpt!ubw!mkb!kv! of!lf! tusp!hf! vtmp!wf/! Qsf!qvt!uj!uf! esv!hj!nb kf!uf!of!•j!kf!qp!wkf!sf!okf!jmj!ob!lmp!optu/!Lpo!tusv!luj!wbo!ep!.
eb!kb!wop!sbt!qsbw!mkb!kv!p!qp!tmp!wop.gj!obo!tjk!tljn!qsp!cmf!. hp!wps-! qsfe!tubw!mkb! qswj! lp!sbl! lp!kj! wp!ej! lb! vt!qkf!iv/
VSV_J.
WBOKF
nj!nb/! Wp!mkf!ob! ptp!cb! ekf!mv!kf! sb!tqp!mp!af!op! v! sb!{ojn Qp!lb!aj!uf! twpn! qbs!uof!sv! eb! qp!tf!ev!kf!uf! nop!hp! wj!|f
EBSPWB tj!uv!bdj!kb!nb!j!kb!top!qp!esab!wb!wb!|b!jo!uf!sf!tp!wb!okb-!|up pe! mj!kf!qji! nb!oj!sb! lp!kj!nb! {ob!uf! eb! {b!tkf!oj!uf! plp!mj!ov/
HSBE!V
qsfe!tubw!mkb! j! ep!cbs! qsfe!{obl/! Vaj!wb!~f!uf! v! cmjt!lpn Of!lp!qba!mkj!wp!bob!mj!{j!sb!wb!|f!qp!ob!|b!okf!jmj!qpt!uvq!lf/!
NJSJ\.
MKBWB JSTLPK tv!tsf!uv/!
CJMKLB-
[B_JO QSFDJ
)MBU/*

BTUBU TVAFOKF
TQSPWPE. LBOBMB AJUFMK
OJL!CSPEB LSWOJI
USF\OKB UJSBOF
V!MVLV TVEPWB
)UVS/*

HSBE!V Np!hv!~f!kf!eb!of!•j!kf!sj!kf!•j!vmj!. Qsp!cjs!mkj!wptu! qp!of!lbe! qsfe!tubw!mkb


TMPWB!J[B GSBODVT/
#F#!J!#V# )BOP//* wb!kv! mb!aov! ob!ev-! {b!up! ekf!mv!kf!uf qp!{j!uj!wov!ptp!cj!ov-!tup!hb!of!npk!uf!ep!.
WB\-!WB\LB of!qp!wkfs!mkj!wp!v!tv!tsf!uv!tb!tb!sb!. {wp!mj!uj!eb!of!lp!nj!kf!okb!wb!|v!ub!luj!lv!jmj
MKV\UF^J
TLJOVUJ
eoj!dj!nb/! Of!nb! sb!{mp!hb! {b! sb{!. lsj!uf!sj!kv!nf!lp!kf!lp!sjt!uj!uf!qsj!j{cp!sv!op!.
LPSV- nkf!umkj!wptu! v! qsfe!tubw!mkb!okv! twp!kji! jef!kb! j! of!npk!uf wf!qp!tmp!wof!uf!nf/!Wb!aop!kf!eb!tf!sb!.
MKVTLV!
T!QMPEB pdkf!okj!wb!uj!uv!}f!tqp!tp!copt!uj!blp!{b!up!of!qpt!up!kj!ep!. {mj!lv!kf!uf! pe! esv!hji-! bmj! v! qp!{j!uj!wopn
LPAB![B cbs!qp!wpe/!Qp!wsf!nf!op!jnb!uf!mp|!qsf!ep!tkf!~bk!jmj!qp!. tnj!tmv/!Af!mkf!lp!kf!jnb!uf!oj!tv!of!ept!uj!aof-!bmj!{bi!ujkf!.
HBMBO!.
UFSJKV!J usf!cv! eb! qsp!wkf!sb!wb!uf! twph! qbs!uof!sb/! [cph! sb!{oji wb!kv!ep!eb!uop!tusqmkf!okf!j!wf!mj!lv!vqps!optu!qsfe!wp!mkf!.
QSFTWMBLF
ej!mf!nb!lp!kf!jnb!uf!ekf!mv!kf!uf!tv!wj!|f!ob!qf!up!j!tv!nokj!•b!. opn! ptp!cpn/! Twf! kf! np!hv!~f! lb!eb! tf! pesf!}f!of
TUBSPF. wp!v!of!•j!kfn!esv|!uwv/!
3/!J!39/
HJQBUTLJ plpm!opt!uj!tlmp!qf!v!dkf!mj!ov/!
QJTBD
TMPWP )BOB//*
TVNQPS
MJ_OB!
JNF [BNKFOJDB
PENJMB-
SBTJNB FSCJK
SJKFLB!V
Blp! wbt! kf! of!l p! qp!w sj!kf!e jp Tv!t sfu! tb! kf!e opn! ptp!c pn
32/!J!31/
BOUJ_LPK twp!kpn! j{kb!wpn-! of!npk!uf! vmb!{j!uj ekf!mv!kf! of!hb!uj!wop! ob! wb!|f! sb!.
SFDJKJ
TMPWP v!wfs!cbm!oj!ev!fm!tb!ptp!cpn!lp!kb tqp!mp!af!okf!jmj!lpo!dfo!usb!dj!kv-!tup!.
41/!TMPWP
jnb!wf!mj!lj!vuj!dbk!ob!wb!|v!plp!mj!ov/ hb! of!npk!uf! ep!{wp!mj!uj! eb! tf! up
CPEMKJ.
LBWB
ESAB. Wb!aoj!tv!bs!hv!nfo!uj!lp!kf!ob!wp!ej!. pesb!ab!wb!ob!qp!tmp!wof!sb!{vm!ub!uf/!Blp!wbn!kf!tub!mp!eb
WMKBOJO
AJWP. uf!v!twp!kv!lp!sjtu-!lbp!j!of!•j!kb!qsb!luj!•ob!qp!es|b!lb/!Qsj!.
UJOKJDB
JSTLF pqsbw!eb!uf! twpk! vhmfe! v! esv|!uwv! qp!tmp!woji! qbs!uof!sb-
iwb!uj!uf!jt!lsf!oj!sb{!hp!wps!j!fnp!uj!wop!qp!wkf!sb!wb!okf!qsfe cv!ej!uf! tv{!esab!oj! j! ejt!lsf!uoj/! J{!ckf!hb!wbk!uf! of!lf! tv!.
RJE[ENJA IZ PRO[LOG BROJA, VODORAVNO: RAKETARI, cmjt!lpn!ptp!cpn/!Ep!{wp!mj!uf!of!lp!nf!eb!wbt!psb!tqp!. nokj!wf! qp!{j!wf! jmj! of!qp!usf!cov! sbt!qsb!wv! lp!kv! wbn! ob!.
AMORALAN, ZELENILA, DRAMOLET, RIRI, INI, AKITA, GA, ITIGI, mp!aj! j! fnp!uj!wop! jo!tqj!sj!|f! ob! esv!hb!•j!kf! wj!}f!okf! tuwbs!. nf!~ f! cmjt!l b! ptp!c b/! V{!e saj!u f! tf! pe! jn!q vm!t j!w oji
ANI, AS, NIDIKOLE, OZIDALI, SALAMINA, TMA, ASAM. opt!uj/! sfb!ldj!kb/!
1.12.2010.
40 Vodi~

... ...
KNJIGA MUZIKA
"Crna knjiga" "Asylem"
PS!IBO!QB!NVL #EJT!UVS!CFE#
Sp!nbo!wj!|ft!usv!lp!ob!hsb!}j!wb!oph!fnj!ofo!uoph!uvs!tlph!lokjaf!woj!lb- Qf!uj!tuv!ejk!tlj!bm!cvn!•j!lb!|lph!cfo!eb!#Ejt!uvs!cfe#!ep!op!tj!kp|!kf!eov
op!cf!mpw!db!lp!kj!kf!twp!kpn!ptf!cvk!op|!~v!j!lpn!qmfl!top|!~v!tusv!luv!sf!j lp!mf!ldj!kv!mb!lp!qsp!cbw!mkj!wji!uf!|lji!nf!ubm!qkf!tb!nb/!Ptkf!~bk!tmj!•opt!uj!j
uf!nf!ptwp!kjp!qv!cmj!lv!j!lsj!uj!lv-!b!qp!tmvajp!kf!j!lbp!uf!nfmk!{b!gjmn/!Bvups qp!{ob!upt!uj!wj!tj!j{obe!twji!23!qkf!tb!nb-!ep!csp!vlmb!qb!kv!~j!#Btzmfn#-
qsb!uj!qp!tf!cov!qsj!•v-!qp!usb!hv!{b!j{!hv!cmkf!opn!mkv!cbw!mkv-!eb!cj!v!okv #Of!wfs!Bhb!jo#-!#Xbs!sj!ps#!v!jt!up!sj!kv!cfo!eb-!|up!qp!lb!{v!kf!eb!#Ejt!uvs!cfe#
vqmfp!qsp!cmfn!jefo!uj!uf!ub!v!|b!sp!mj!lpn!j!qsj!nb!nmkj!wp!j{nj!kf!|b!opn!twj!. oj!kf!j{!hv!cjp!j{!wj!eb!twp!kf!lp!sj!kf!of!v!obt!up!kb!okv!{b!ob!qsf!ep!wb!okf/
kf!uv!usb!ej!dj!kf-!np!efs!oj!uf!ub-!jt!up!sj!kf-!tb!eb|!okpt!uj-!gbo!ubt!uj!lf-!lsj!nj!ob!mb Jo!uj!noj!tuj!ip!wj!Efk!wje!Esfk!nf!ob!p!tmp!nmkf!opn!tsdv-!cps!cj!j!hv!cju!lv
uf!of!j{!ckfaof!j!wf!mj!lf!mkv!cb!wj/ kp|!tv!qsj!tv!uoj/

DOGA\ANJA Tradicionalni koncert


SARAJEVO CP\!OKB!_LJ!JO!TUJ!UVU
J{mp!acb!sf!lmb!noji!phmb!tb!
VEBT
J{mp!acb!sb!ep!wb!
Be~ke filharmonije
[F!NBMK!TLJ!NV![FK j{!2:/!j!31/!wj!kf!lb Sj!ibs!eb!Tlp!qmkb!lb
#V!twj!kf!uv!jhsf# )ep!41/!op!wfn!csb*
CSV!TB!CF![JT!UBO
#Op!wbd!pe!bo!uj!lf! Blwb!sf!mj;!Tub!sp!Tb!sb!kf!wp
ep!tb!wsf!nf!oph!ep!cb# ZENICA
#Bo!uj!•lf!gj!cv!mf# HB!MF!SJ!KB!JQD!F
J{mp!acb!tmj!lb!Tf!ob!ef!Qp!ipme NV![FK!HSB!EB![F!OJ!DF
Tubm!ob!fuop!mp!|lb!j{mp!acb
HB!MF!SJ!KB!#OP!WJ!ISBN#
J{mp!acb!sb!ep!wb!Wf!esb!ob!Cb!cj!~b
TUZLA
BANJALUKA UF!BUBS!LB!CB!SF
J{mp!acb!#Nf!|b!Tf!mj!np!wj~!ob
NV![FK!ST tdf!oj!Ufb!usb!(Lb!cb!sf(!Uv!{mb#-
#Pe!qsb!jt!up!sj!kf bvup!sb!Ts}b!ob!Wv!lb!ej!op!wj!~b
ep!tb!wsf!nf!oph!ep!cb#-
tubm!ob!j{mp!acf!ob!qpt!ubw!lb CLD!Uv!{mb
IJT!UP!SJK!TLJ!NV![FK #Kb!tf!op!wbd#- j{mp!acb J{mp!acb!gp!up!hsb!gj!kb!gp!up!sf!qps!uf!sb
#CjI!lsp{!tup!mkf!~b# #Bt!tp!dj!bufe!Qsft!tb#!Bnf!mb
#Mp!hp!uj!qj!j!nf!np!sbo!ev!nj! Fnsj!~b!#Tsf!csf!oj!db!2::6!.!3121@#
lbp!bs!ijw!tlj!ep!lv!nfou#!Wp!kp!
Ej!nj!usj!kf!wj~!.!#J{!ob!|f!sj!{oj!df///# DOBOJ
#Jhsb!•lf!lbp!fev!lb!uj!woj!nf!ejk#
J{mp!acb!#Qp!sp!ej!•ob!|ubn!qb #WWscbt!lb!cb!op!wj!ob#-!j{mp!acb DFO!UBS![B!LVM!UV!SV!
2977!.!2::3# J!PCSB![P!WB!OKF
NV![FK!TB!WSF!NF!OF! VNKF!UOJ!_LB!HB!MF!SJ!KB
VNKF!UOJ!_LB!HB!MF!SJ!KB VNKF!UOPT!UJ!ST #Plv!qb!dj!kb!35!tmj!lf#- j{mp!acb
#Sf!usp!tqf!luvn# J{mp!acb!gj!ob!mjt!ub!ob!hsb!ef! tmj!lb!Op!wb!lb!Ef!np!okj!~b
J{mp!acb!qp!wp!epn!211/!hp!ej|!okj!df #[wp!op!3121#
sp!}f!okb!Wp!kf!Ej!nj!usj!kf!wj!~b
Tb!npt!ubm!ob!j{mp!acb!sb!ep!wb! J[MP!ACF!OP.QSP!EBK!OJ! MOSTAR
Jsf!of!Tmb!ep!kf!wj~ TB!MPO!NTV!ST
#Tupszcp!bse#-!Of!obe!Nb!mf!|f!wj~ PLD!BCSB!\F!WJ^
NV![FK!LOKJ!AF!WOPT!UJ!J! j!Njp!esbh!Nb!opk!mp!wj~ J{mp!acb!#Ob!umv!Cbm!lb!ob#-!ob!

U Novu god
QP![P!SJ!\OF!VNKF!UOPT!UJ usb!hv!bm!ufs!ob!uj!woph!uv!sj!{nb
J{mp!acb!#Ob!qv!uv!ep!uws}b!wf# OB!SP!EOP!QP![P!SJ!\UF!ST
J{mp!acb!qp!twf!~f!ob! J{mp!acb!gp!up!hsb!gj!kb!Tuv!efo!utlph POZORI[TA
Tlfo!ef!sv!Lv!mf!op!wj!~v! qp!{p!sj!|ub!Cb!okb!mv!lb
J{mp!acb!#Qp!np{(!Cph!kv!ob!dj#
#Pe!Tp!of!ub!ep!Qp!enps!oj!df#
J{mp!acb!#Usb!hpn!qkf!tnf!j!qsj!•f#
SARAJEVO
LMVC!EFM!UB

"Mar{om kon
J{mp!acb!ekf!mb!j{!Gpo!eb!dj!kf!#Esb!hb|# OB!SP!EOP!QP![P!SJ!\UF!
LP!MF!HJ!KVN!BS!UJT!UJ!LVN TB!SB!KF!WP
J{mp!acb!ekf!mb!Eaf!lf!Ip!eaj!~b OB!SP!EOB!J!VOJ!WFS![J!UFU!TLB Nb!mb!tdf!ob
Sf!wj!kbm!ob!j{mp!acb!•mb!op!wb! CJ!CMJ!PUF!LB!ST #Hp!tqp!}j!db!Kv!mj!kb#
VMV!CjI #Usb!kb!okf!Nf!|f!Tmj!np!wj!~b!j Sf!aj!kb;!Hsb!ej!njs!Hp!kfs
Tlfo!ef!sb!Lv!mf!op!wj!~b# )31!i*
HB!MF!SJ!KB!SP!NBO!QF!USP!WJ^
Tb!npt!ubm!ob!j{mp!acb!ekf!mb!Nf!. HB!MF!SJ!KB!UFS![J^ TBS!US
Repertoar: Na repertoaru }e,
inf!eb![b!jnp!wj!~b #Jo!usb!eb#-!Wjc!lf!Fm!dfm-! #V!qmb!nf!ov# pored djela [trausa, biti i
Kb!ob!Nj!mfs!j!Cps!kb!ob!Ns}b Sf!aj!kb;!Sp!cfsu!Sb!qp!okb
OB!DJ!POBM!OB!J )31!i* valceri Josefa Lanera i Franca
VOJ!WFS![J!UFU!TLB GB!CSJ!LB!#SV!EJ!_B!KB!WFD#
Lista, te "Ciganski ples"
CJ!CMJ!PUF!LB!CjI J{mp!acb!#Hekf!tf!twf!ufl!usf!cb BANJALUKA
J{mp!acb!tub!sji!lokj!hb!j!sv!lp!qj!tb ep!hp!ej!uj;!3/!qp!hmbw!mkf!j{mp!af!opt!uj# Jozefa Helmesbergera
OB!SP!EOP!QP![P!SJ!\UF!ST
UVS!TLJ!LVM!UVS!OJ!DFO!UBS MUH!HB!MF!SJ!KB #Tub!{b!ejw!mkb!•j# Nevena VR@INA Osim [trausovih, na programu
J{mp!acb!#Ptnbo!tlj!gfs!nb!oj!ob J{mp!acb!tmj!lb!Of!cpk!|f!Cp!toj!~b Sf!aj!kb;!Gj!mjq!Hsjo!wbme }e se na}i i valceri Josefa Lanera i

N
Cbm!lb!ov# #Ip!ufm!Tqmfo!eje# )31/41!i* ovogodi{nji koncert }e Franca Lista, te "Ciganski ples" Jo-
otvoriti "Mar{ konjani- zefa Helmesbergera.
ka" Jo ha na [tra usa Koncertom }e prvi put di-

MATI^NI URED (Banjaluka)


Mla|eg, objavili su ~el-
nici Be~ke filharmonije, koji }e
odr`ati tradicionalni koncert 1. ja-
rigovati generalni muzi~ki direktor
be~ke Dr`avne opere Franc Velser-
Most.
nuara, a koji austrijska dr`avna Velser-Most je {esti austrijski zan dokumentarni film austrijskog
Ro|eni: na Kova~evi}, k}i Igora i Radenke; Milica Tanasi}, k}i televizija ORF prenosi od 1959. dirigent koji }e dirigovati tradici- re`isera Hanesa Rosa~era, koji je
Jana Podra{~anin, k}i Mladenka i Zorice; An|ela [piri}, Slavka i @eljane; Ildan [aranovi}, sin Samira i Aide; Vi- godine u 70 zemalja {irom svijeta. onalnim novogodi{njim koncertom, pratio Be~ku filharmoniju na lje-
k}i Dalibora i Sandre; Hanja [krbi}, k}i Ljubomira i ktoria Vrhovac, k}i Aleksandra i Snje`ane; An|ela Valceri, polke i mar{evi oca i a prije njega su se na toj poziciji na- tnom krstarenju u Sankt Peterburgu,
Zorane; Luka i \or|e Ljubojevi}, sinovi Dragana i Sla- Kne`evi}, k}i Gorana i Jelene; Anja Gruji}, k}i ^ede i sina [trausa }e i 1. januara idu}e go- {li, izme|u ostalih, Herbert von Ka- Stokholmu i Talinu.
|ane; Tatjana Sibin~i}, k}i Slavi{e i Vere; Snje`ana Marijane; Milo{ Joki}, sin Dra`ena i Vedrane; Eldina dine ~initi najve}i dio programa, sa- rajan, Nikolaus Harnonkort i Vili Be~ki novogodi{nji
[krbi}, k}i An|elka i Zorke; Kristijan Vidovi}, sin Dali- Bilanovi}, k}i Edina i Sanite; Sreten \uri}, sin Zorana i op{teno je iz "Compressa Sarajevo", Boskovski. koncert je tradicionalni koncert kla-
bora i Danijele; Nikola Kecman, sin Milana i Ljilje; Iva- Zore. kontak biroa grada Be~a za BiH. Na pauzi koncerta bi}e prika- si~ne muzike, koji se odr`ava u Zla-
1.12.2010.
Vodi~ 41

... ...
FILM PREDSTAVA
"@ivot za vrijeme rata" "Gavrilo"
V!pwpn!gjm!nv!tf!qsj!kb!uf!mkj-!qp!sp!ej!db!j!mkv!cb!woj!dj!cp!sf!eb!qsp!ob!}v!mkv!. Qsfe!tub!wb!#Hb!wsj!mp#!np!af!tf!qp!hmf!eb!uj!ob!sf!qfs!up!bsv!Hsbe!tlph!qp!.
cbw-!pqsp!|ubk!j!tnj!tbp!twf!hb/!Tp!mpo!e{pw!tubm!oj!jo!uf!sft!{b!nmb!ef {p!sj!|ub!#Kb!{b!wbd#!v!Cb!okb!mv!dj-!b!hp!wp!sj!p!bluv!fm!ojn!qsp!cmf!nj!nb!hmv!.
bep!mft!dfo!uf!j!esv|!uwf!of!ub!cvf!tj!hvs!op!hb!sbo!uv!kf!|pl-!bmj!pop!|up!tf nb!db!j!vnkf!uoj!lb!vpq!|uf/!V!pwpk!lp!nf!ej!kj!qsf!qmj!~v!tf!sb!{of!nv!lf!j
ob!mb!{j!jtqpe!qp!ws|j!of!kf!jt!lsf!op!j!iv!nb!op;!qp!tmkf!ej!df!usb!vnb-!tqp!. qsf!qsf!lf!ep!lp!kji!ep!mb!{f!pwj!nmb!ej!mkv!ej-!twj!ob!qp!•fu!lv!twp!kf!hmv!nb!.
tp!coptu!tb!np!{b!wb!sb!wb!okb-!np!hv!~optu!qsp!nkf!of!j!qp!usf!cb!{b •lf!lb!sj!kf!sf/!Eb!cj!jn!ajwpu!qpt!ubp!kp|!lpn!qmj!lp!wb!oj!kj-!Gb!vt!up!v!twpkf
pqsp!|ub!kfn/ ekf!mp!wf!pnb!nv!esp!vwp!ej!ekf!wpk!lv!lp!kb!nv!|lv!•f!uwps!lv!qsj!kb!uf!mkb
wsmp!wkf!|up!{b!wf!ef-!b!eb!oj!kf!ebo!pe!okji!of!{ob!{b!poph!esv!hph/!

Be~ki filharmoni~ari
nastoje da ponude "muzi~ki
definitivne interpretacije"
FOTO NN
BIOSKOP

Alfa Rupa Slagalica Dru{tvena


i omega straha strave mre`a

SARAJEVO Hbs!gjme-!Eabt!ujo!Ujn!cfs!mfkl
)29-!31/41-!34!i*
Vmp!hf;!Eb!oj!fm!Sfe!lmjg-!
Fnb!Wpu!tpo-!Sv!qfsu!Hsjou
Vmp!hf;!Eav!mj!kb!Sp!cfs!ut-
Ib!wj!kfs!Cbs!efn
NF!FUJOH!QP!JOU Tmb!hb!mj!db!tusb!wf )23-!26-!29-!32!i* )29-!31/41!i*
Djs!lvt!Dp!mvn!cjb Sf!aj!kb;!Lf!wjo!Lsp!ufsu Kf!ej-!np!mj-!wp!mj
Sf!aj!kb;!Eb!ojt!Ub!op!wj~ Vmp!hf;!Up!cjo!Cfm-!Lfs!Fm!wjt Sf!aj!kb;!Sb!kbo!Nbs!gj Sv!qb!tusb!ib!)4E*
Vmp!hf;!Nj!lj!Nb!opk!mp!wj~- )32/41!i* Vmp!hf;!Eav!mj!kb!Sp!cfs!ut-! Sf!aj!kb;!Eapj!Ebo!uf
Nj!sb!Gvs!mbo-!Cp!sjt!Mfs-! Ib!wj!kfs!Cbs!efn Vmp!hf;!Ib!mj!Cf!ofu-!Lsjt!Nb!tp!mkb
Kf!mf!ob!Tuv!qmkb!ojo Xbmm!Tusf!fu;! )29!i* )32/26!i*
)32!i* Op!wbd!oj!lbe!of!tqb!wb
Sf!aj!kb;!Pmj!wfs!Tupo Twj!kfu!plf!bob!)4E* Mv!}b!dj
Dj!lmvt!|qbo!tlji!gjm!np!wb Vmp!hf;!Nbk!lm!Eb!hmbt- Sf!aj!kb;!Abo.Abl!Nbo!uf!mp Sf!aj!kb;!Eapsea!Sp!nfs
)2:!i* \b!kb!mf!Cfg Vmp!hf;!Nb!sj!po!Lp!uj!mbse Vmp!hf;!Uj!np!uj!Pmj!gbou-!
)27-!31/21!i* )22/26-!25/41!i*

dinu sa
DJ!OF!NB!DJUZ Sb!eb!Nj!•fm
Djs!lvt!Dp!mvn!cjb Dv!sb!ob!mp!|fn!hmb!tv Bm!gb!j!pnf!hb )27!i*
Sf!aj!kb;!Eb!ojt!Ub!op!wj~ Sf!aj!kb;!Wjm!Hmbl Sf!aj!kb;!Bo!up!oj!Cfm-!Cfo!Hmbl
Vmp!hf;!Nj!lj!Nb!opk!mp!wj~-! Vmp!hf;!Fnb!Tup!vo-!Bnbo!eb!Cj!oft
)27/31-!29/26!i*
Vmp!hf;!Lsjt!uj!ob!Sj!•j-! DOBOJ
Nj!sb!Gvs!mbo-!Cp!sjt!Mfs-! Ef!ojt!Iv!qfs-!Eabt!ujo!Mpoh
Kf!mf!ob!Tuv!qmkb!ojo )24!i* DFO!UBS![B!LVM!UV!SV
BANJALUKA

njanika"
)29/56-!32!i* J!PCSB![P!WB!OKF
Bwb!ubs QB!MBT
ZENICA Qsjod!Qfs!tj!kf;!Qj!kf!tbl!wsf!nf!ob
Sf!aj!kb;!Eafk!nt!Lb!nf!spo Sf!aj!kb;!Nbkl!Okv!fm
Esv|!uwf!ob!nsf!ab NVM!UJ!QMFY!LJ!OP!FLSBO
Vmp!hf;!Tfn!Wps!ujo!hupo-! Sf!aj!kb;!Efk!wje!Gjo!•fs Ib!sj!Qp!ufs!j!eb!sp!wj!tnsuj!)2* Vmp!hf;!Cfo!Ljo!htmj
[pj!Tbm!eb!ob Vmp!hf;!Eaf!tj!Bk!{fo!cfsh-!Fo!eskv Sf!aj!kb;!Efk!wje!Kfk!ut )32!i*
)27/26!i* Hbs!gjme-!Eabt!ujo!Ujn!cfs!mfkl Vmp!hf;!Eb!oj!fm!Sfe!lmjg-
ponude "muzi~ki definitivne inter-
pretacije" izvedenih djela, te da bu- Qj!sb!ob )4E*
)28/56-31-!33/31!i* Fnb!Wpu!tpo-!Sv!qfsu!Hsjou SANSKI MOST
)25/41-!28/26-!29/41!i*
du poslanici austrijske kulture u Sf!aj!kb;!Bmf!ltbo!esb!Bkb Sv!qb!tusb!ib!)4E* LJ!OP!TB!OB
svijetu. Muzi~ki program je u isto Vmp!hf;!Sj!•bse!Esbk!gvt-!Wjoh Sf!aj!kb;!Eapj!Ebo!uf Twj!kfu!plf!bob!)4E*
vrijeme `ivahan i nostalgi~an, a na Sbnt-!Fmj!{b!cfu!Tv Ob!qv!uv
Vmp!hf;!Ib!mj!Cf!ofu-!Lsjt!Nb!tp!mkb- Sf!aj!kb;!Abo.Abl!Nbo!uf!mp
po~etku nove godine njegove razi- )2:/41!i* Sf!aj!kb;!Kb!tnj!mb!Acb!oj~
Bmj!Lp!csjo Vmp!hf;!Nb!sj!po!Lp!uj!mbse
grane numere bude optimizam i za- )27-!31/41-!33/41!i* )25!i* Vmp!hf;!Mf!po!Mv!•fw-!
dovoljstvo. Esv|!uwf!ob!nsf!ab [sjo!lb!Dwj!uf!|j~-!Fs!njo!Csb!wp-
Sf!aj!kb;!Efk!wje!Gjo!•fs Ib!sj!Qp!ufs!j!eb!sp!wj!tnsuj!)2* Kf!ej-!np!mj-!wp!mj Njs!kb!ob!Lb!sb!op!wj~
Vmp!hf;!Eaf!tj!Bk!{fo!cfsh-!Fo!eskv Sf!aj!kb;!Efk!wje!Kfk!ut Sf!aj!kb;!Sb!kbo!Nbs!gj )31!i*
[traus
Be~ki
novogodi{nji
koncert je VA@NIJI TELEFONI
tradicionalni SARAJEVO BANJALUKA
tnoj sali be~kog "Muzikferajna", a koncert klasi~ne POLICIJA...............................................................................................................122 POLICIJA..............................................................................................................122
izvode se uglavnom djela posve}e- muzike na HITNA POMO]....................................................................................................124 HITNA POMO]....................................................................................................124
na kompozitorima porodice [traus, VATROGASCI........................................................................................................123 VATROGASCI.......................................................................................................123
ali povremeno uklju~uje i djela dru-
kojem se "ELEKTRODISTRIBUCIJA" (KVAROVI)........................................0800201133 "ELEKTROKRAJINA".......................................................................051/215-888
gih kompozitora brzog, optimisti- izvode djela BOLNICA "KO[EVO"................................................................................444-800
TELEFONSKE INFORMACIJE.......................................................................1182
KLINI^KI CENTAR...........................................................................051/342-100
CALL CENTAR...................................................................................................1185
~nog opusa valcera, polki, mazurki, kompozitora iz "TOPLANE"........................................................................................033/650-979 "TOPLANA"..........................................................................................051/336-111
mar{eva. "VODOVOD"...................................................................................... 033/641-462 "VODOVOD".......................................................................................051/212-428
Be~ki filharmoni~ari nastoje da porodice [traus AUTOBUSKA STANICA....................................................................033/213-100 AUTOBUSKA STANICA..................................................................090/513-000
1.12.2010.
42 Oglasi
Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je u ponedjeljak 29.11.2010. u 54. godini iznenada Tu`nog srca javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima `alosnu vijest da je 29.11.2010. u 79. godini preminula na{a
preminuo na{ dragi i nikad pre`aljeni draga

RADE - RACA (Mihajla) BUBULJ RADOJKA (ro|. Kova~evi}) ZRNI]


Sahrana mile nam pokojnice obavi}e se 1.12.2010. godine u 13 ~asova na [evskom groblju u Piskavici.
Sahrana dragog nam pokojnika }e se obaviti u srijedu 1.12.2010. godine u 13 ~asova na groblju u Mi{inom Hanu. Pogrebna povorka kre}e ispred ku}e `alosti.
O`alo{}eni: majka Ru`ica, supruga Draga, sin Stojan, k}erka Stojanka, bra}a \uro, Du{an i Mirko te ostala O`alo{}eni: sin Miroslav, snaha Du{anka, k}erke Milanka i Dosta, sestre Dragica i Milica, unu~ad, kumovi,
mnogobrojna rodbina, prijatelji, kumovi i kom{ije. prijatelji te ostala mnogobrojna o`alo{}ena rodbina.
B^ B^

Tu`nim srcem javljamo rodibni, prijateljima i kom{ijama da je 29.11.2010. u 83. godini preminula na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je 30.11.2010. u 63. godini preminuo na{ voljeni

MILJA (Teodora) RAKI]-POPADI] MILE (Bo{ka) GLAMO^ANIN


1948-2010.

Sahrana }e se obviti u srijedu 1.12.2010. godine u 13 ~asova na groblju u ^arda~anima. Povorka kre}e ispred ku}e
`alosti. Sahrana }e se obaviti 2.12.2010. godine u 13 ~asova na mjesnom groblju Rakeli}i kod Prijedora.
O`alo{}eni: sin Jovo, k}erka Ljiljana, unuk Borislav - Bato, brat Milorad, snahe, unu~ad, praunu~ad te ostala Okupljanje je ispred stana o`alo{}ene porodice do 11 ~asova.
mnogobrojna rodbina i prijatelji. O`alo{}eni: sin Dejan, k}erka Sanja, supruga Borka te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
B^ B^

Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je 30.11.2010. u 64. godini iznenada preminuo na{ dragi

NEZAVISNE NOVINE
- MALI OGLASI BANJALUKA:
- "Glasov" kiosk broj 39
- LI^NE PORUKE kod hotela "Palas"
- Slu`ba ~itulja, Ulica kralja
- IN MEMORIAM Petra I Kara|or|evi}a
- ^ITULJE (Zanatski centar Hani{te)

- MARKETIN[KE
PORUKE SARAJEVO:
MIROSLAV (Petra) KINCL - [umarski fakultet
- KONKURSI (Zagreba~ka 20/3)
- Internacional press
I OGLASI (autobuska stanica, Lukavica)
Sahrana }e se obaviti 2.12.2010. godine u 14 ~asova na groblju "Sveti Marko".
O`alo{}eni: sestre Danica i Veru{ka, zetovi Slobodan i Emir, sestri} Zlatan, sestri~ne Vesna, Branka, Jelena i Ivana,
porodice Kincl, Galija{, Ra{eta i Rudi} te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji.
B^
Tel: 051 331 864, 033 653 953
piri 1/1, 25.000 KM, pogodno za vi- `em centru grada. Telefon: 061/858- |or |e va 399. Te le fon: 1.000 m2. Telefon: 065/291-076. BK - Pro da jem ku }e u Bu d`a ku
Ku}e kendicu. Telefon: 065/613-007. BK 517. BK 0049747116927, 051/282-284. BK - Prodajem na Hisetama ku}u i 200.000, 250.000, 300.000 i 850.000
- Prodajem brvnaru u Bukvaleku - Prodajem ku}u (dva odvojena - Prodajem ku}u na sprat sa gara- 2.000 m2 zemlje, po regulacionom pla- KM. Telefon: 065/549-687. BK
PRODAJA (struja, voda, uz asfalt, 500 m2 zemlje, stana, dvori{na zgrada - ljetna kuhinja `ama u centru grada, pogodna za klini- nu pre dvi |e na zgra da. Te le fon: - Prodajem polovinu nedovr{enog
- Prodajem dvije ku}e s po- blizu autobuska stanica, papiri uredni). + WC, dvori{te 1.000 m2 i gara`a). Te- ku, {ko lu, vrti}... Te le fon: 065/291-076. BK dupleksa P+I+II+P 220 m2 korisnog
slovnim prostorom 400 m2 na je- Telefon: 065/613-007. BK lefon: 061/858-517. BK 065/291-076. BK - Prodajem ku}u na 1.260 m2 ze- prostora, 212 m2 placa, uredni papiri,
dnoj parceli, licem okrenute prema - Prodajem ku}u i 17.500 m2 ze- - Prodajem ku}u (prizemlje i tri - Prodajem na Hisetama povoljno mlje, predvi|ena zgrada 29x30 m (sa 145.000 KM. Telefon: 065/011-065.
glavnom putu, Put srpskih branila- mlje u Debeljacima, pored puta. Tele- sprata) na placu 400 m2, Lau{ , Kara- ku}u na sprat sa gara`om na placu tri lica). Telefon: 065/291-076. BK BK
ca 95, Dervi{i, Banjaluka. Telefon: fon: 065/613-007. BK - Prodajem ku}u s oku}nicom - Prodajem ku}u na sprat u Rami-
065/467-412, 065/686-290. BK - Prodajem ku}u (tri odvojena sta- 800 m2 u Du{anovu kod Nove Topole. }ima i devet dunuma zemlje, 50.000
evra. Telefon: 065/935-191. BK

PLA]ENE
na), gara`a, ba{ta, Pionirska ulica, Telefon: 065/585-908. BK
- Prodajem poslovno-stambeni 200.000 KM. Telefon: 051/463-392, - Prodajem manju ku}u, ^elinac, - Prodajem ku}u u Banjaluci, Pe-
objekat 400 m2 u Banjaluci, Ulica 062/505-848. BKM Marjanovi}i, kod pumpe "Naftatrans", tri}evac, Ul. Aleksandra I Kara|or|e-
knjaza Milo{a 39, plac 970 m2, dozvo- - Prodajem ku}u 9x8 m i 540 m2 male oglase i ~itulje mo`ete u Sarajevu predati: gruntovno 1/1, gara`a, useljivo, namje- vi}a 224 ili 138 ili mijenjam za ku}u u
ljena gradnja ku}e jo{ 400 m2. Telefon: zemlje u Kne`ici (struja, voda, telefon, {teno, 16.000 evra. Telefon: 066/307- Zadru. Telefon: 00385/91-8904087. BK
065/529-471. BK 1/1), ili mijenjam za odgovaraju}e u [UMARSKI stanica, Lukavica) 643. BK - Prodajem stariju ku}u 10x9 m
- Prodajem ku}u u izgradnji u Ba- FAKULTET - Prodajem ku}u u Donjem Vaku- na placu 800 m2 u Ul. @. Zgonjanina,
Hrvatskoj. Telefon: 051/307-088. BK
(Zagreba~ka 20/3) POGREBNO povoljno. Telefon: 065/511-121. BK
njaluci, Ul. Pere Slijep~evi}a br. 4. Te- - Prodajem sre|enu ku}u na sprat fu ili mijenjam za sli~nu u Banjaluci.
DRU[TVO "SVETI
lefon: 066/404-998. BK 10x11 m s mansardom u Trnu, iza "Pe- Telefon: 065/549-687. BK - Prodajem ku}u 10x10 m (dva
INTERNACIONAL MARKO"
- Prodajem devastiranu ku}u i rutnine", na placu 500 m2. Telefon: PRESS (Ulica vojvode - Prodajem ku}e u Banjaluci od stana, gara`a i ostave) u naselju Nova
1.250 m2 zemlje, 2,5 km od novog 065/779-394. BK (autobuska Radomira Putnika) 45.000 do 2.500.000 KM. Telefon: varo{. Telefon: 065/511-121. BK
mosta u Trapistima prema Slatini, pa- - Prodajem ku}u na sprat u naju- 065/549-687. BK - Prodajem staru ku}u na placu
1.12.2010.
Oglasi 43
Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je 29.11.2001. u 48. godini iznenada preminula na{a draga Tu`nim srcem javljamo rodbini, prijateljima i kom{ijama da je 29.11.2010. u 66. godini preminula na{a draga

BRANKICA (@ivojina) RADOVI] RADINKA TADI]

Sahrana }e se obaviti 1.12.2010. godine u 15 ~asova na Gradskom groblju u Banjaluci. Sahrana }e se obaviti 1.12.2010. godine u 13 ~asova na groblju u Rami}ima.
O`alo{}eni: otac @ivojin, majka Dragica, suprug Mirko, sestre Ranka i Dubravka, zetovi Ostoja i Branko, sestri~na O`alo{}eni: k}erka Daliborka, zet Radenko, unu~ad Tamara i Milo{, bra}a Bogdan, Ratko, Milorad i Mirko,
Maja, sestri}i Dejan, Nikola i \or|e te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. sestra Du{anka, djeverovi Dragoljub i Uro{ s porodicama i ostala mnogobrojna porodica i prijatelji.
B^ B^

Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je 29.11.2010. u 56. godini iznenada preminuo na{ dragi Posljednji pozdrav dragom prijatelju
SLU@BA
^ITULJA
^itulje i male oglase
mo`ete predati svaki dan
BRANI od 8 do 18 ~asova
Kralja Petra I
Kara|or|evi}a
od porodice Kajkut. (Zanatski centar Hani{te)
7474 A-6 M 051 223 210

DU[AN (Ilije) JAKOVLJEVI]


1955-2010.
NEZAVISNE NOVINE
svojim
~itaocima daju
mogu}nost
BESPLATNE ^ITULJE
Sahrana }e se obaviti 1.12.2010. godine u 14 ~asova na Gradskom groblju u Banjaluci. u kojoj se objavljuje smrt najbli`ih dimenzije 120x85 mm)
O`alo{}eni: brat Mi}o s porodicom, sestre Milka i Dragica s porodicama te ostala rodbina, kom{ije i prijatelji. objave Sve druge objave i formati se napla}uju po cjenovniku.
B^

500 m2, Rosulje. Telefon: 065/226-727. gradnja, visoko pokrovlje, prate}i lju Ada, na placu 1.000 m2, 120.000 Mej da nu. Te le fon: 065/510-196, 2. sprat, naselje Ante Jaki}a. Telefon: m2, 2. sprat, novogradnja, lift. Telefon:
BK objekti, ~etiri dunuma zemlje, blizu KM. Telefon: 065/562-426. BKM 051/420-190. PK 065/291-076. BK 065/291-076. BK
- Prodajem ku}u, Ul. Koste Voji- sto~ne pijace u N. Topoli, 77.000 KM. - Prodajem ku}u i ekonomske - Prodajem troiposoban stan 91 - Prodajem stan 53 m2 u Sarajevu,
no vi }a 77, Ba nja lu ka. Te le fon: Telefon: 065/363-252. BKM objekte na placu 3.000 m2 kod Turbeta, m2 u centru Banjaluke. Mogu}nost Grbavica. Telefon: 01638161416. BK
065/858-332, 051/460-568. BK - Prodajem ku}u u Konjicu, nase- naselje Donja Trebeu{a, uz put Travnik
Vikendice pretvaranja u poslovni prostor. Telefon: - Prodajem jednosoban stan 45
- Prodajem useljivu ku}u 8x8 m u lje Glavi~ine. Telefon: 065/029-636. - Banjaluka. Telefon: 066/913-106. - Prodajem malu drvenu vikendi- 066/238-698. BK m2, Obili}evo. Telefon: 051/437-934,
Toj{i}ima, op{tina Kalesija, asfaltni BKM BKM cu na placu 1.000 m2, na po~etku Mo- - Prodajem trosoban stan u Bori- 065/782-684. BK
prilaz, ba{ta. Telefon: 035/635-787. BK - Prodajem ku}u spratnicu (lokal) - Prodajem ku}u (poslovni pros- tika. Telefon: 065/837-722. BKM ku. Telefon: 065/899-080. BK - Prodajem stanove 48 i 49 m2 u
- Prodajem novu nezavr{enu ku}u na atrativnoj lokaciji kod Nove pijace. to r) kod Ze le nog mos ta. Te le fon: - Prodajem vikend ku}u na Kra- - Prodajem ve}i ~etvorosoban `utim zgradama, Petri}evac. Telefon:
spratnicu i 600 m2 zemlji{ta u Drago- Telefon: 065/562-426. BKM 065/698-012. BKM ~maricama, vo}njak tri dunuma, voda, stan u centru Banjaluke, zvati od 12 do 065/549-687. BK
~aju, povoljno. Telefon: 051/437-934, - Prodajem ku}u (dva dvosobna - Prodajem vi{e ku}a na razli~itim struja, asfalt. Telefon: 066/449-683. BK 17 ~asova. Telefon: 065/520-038. BK - Prodajem nov stan 86 m2, 2.
065/763-941. BK stana), plac 400 m2, atraktivna lokacija, lokacijama. Telefon: 065/698-012. - Prodajem jednosoban stan 42 m2 sprat, "Platinium", povoljno. Telefon:
kod futo{ke pijace, Novi Sad. Telefon: 065/549-687. BK
- Prodajem ku}u spratnicu (lokal) naselje Sunca, 107.000 evra. Telefon: BKM
na atraktivnoj lokaciji kod Nove pija- 065/765-398, 065/809-373. BKM - Prodajem ku}u na placu 970 m2, Stanovi 00381637822926. BK - Prodajem stan (baraku) 52 m2 u
- Prodajem stan u Banjaluci. Tele- Bud`aku. Telefon: 065/549-687. BK
ce. Telefon: 065/562-426. BKM - Prodajem ku}e u [ibovima, prelaz Trn - Jablan. Telefon: 065/698-
- Prodajem ku}u (poslovni pros- 90.000 i 120.000 KM. Te le fon: 012. BKM
PRODAJA fon: 062/988-504. BK - Prodajem jednosoban stan 40 m2
- Prodajem stan u centru Ban- - Prodajem stan 78 m2 + podrum, u centru, iza "Boske", Gajeva 14, vla-
tor) na placu 390 m2, kod Zelenog 065/549-687. BK - Prodajem u Dervi{ima ku}u P+1 sni{tvo 1/1. Telefon: 217-554.
mosta, povoljno. Telefon: 065/562- na placu 370 m2, uz stari gradi{ki put. jaluke. Telefon: 065/450-403. BK 4. sprat, Ulica Milana Tepi}a. Telefon:
- Prodajem staru ku}u na placu - Prodajem stan 84 m2, visoko pri-
426. BKM Telefon: 065/698-012. BKM - Prodajem garsonjeru 30 m2, 2. 065/894-672, 065/620-276. BK
500 m2, Rosulje. Telefon 065/226-727. zemlje, Sime Milju{a 6, ili mijenjam
- Prodajem povoljno dvije ku}e BK - Prodajem ku}u i pet dunuma ze- sprat, u centru grada. Telefon: 065/291- - Prodajem vi{e stanova u Zagre-
076. BK bu. Telefon: 05 915 831 351. BK za manji. Telefon: 438-423. BK
na placu 1.000 m2, po~etak Debeljaka. - Prodajem dvije ku}e na placu mlje u Gla mo ~a ni ma. Te le fon:
Telefon: 065/939-969. BK - Prodajem dvosoban stan 56 m2, - Prodajem u centru grada stan 39 - Prodajem dvosoban stan 48 m2,
1.600 m2, kod restorana "Signal", na 065/560-345. BK
- Prodajem povoljno ku}u na pet Tu nji ca ma, po vo ljno. Te le fon: - Prodajem dvije ku}e u Kne`evu
dunuma zemlje u Prije~anima. Telefon: 066/233-944. BKM (ve}u i manju), povoljno. Telefon:
065/939-969. BK - Prodajem baraku kod kasarne 065/641-709. BK
- Prodajem povoljno ku}u i dva
dunuma zemlje u Karanovcu. Telefon:
065/939-969. BK
"Kozara", zaseban objekat 64 m2. Pre-
vi|ena zgrada. Telefon: 065/837-722.
BKM
- Prodajem staru ru{evnu ku}u,
oku}nica 15 dunuma, voda, struja, pet
m od asfalta, 60.000 KM. Telefon:
KUPON ZA MALE OGLASE
- Povoljno prodajem ku}u u Mo- - Prodajem ku}u (dvosoban i tro- 065/687-851. BK
tikama. Telefon: 065/939-969. BK soban stan, poslovni prostor 66 m2, ga- - Prodajem ku}u u Obili}evu, kod Kupon za BANJALUKA: "Glasov" kiosk broj 39
- Prodajem povoljno ku}u u [ar- ra`a s kotlovnicom, plac 500 m2) u "Alibabe", hitno. Telefon: 066/855- besplatne kod hotela "Palas"
govcu. Telefon: 065/939-969. BK [argovcu, 250 m od O[), 140.000 579. BK Slu`ba ~itulja, Ulica kralja
- Prodajem ku}u P+1+Pk, sa oko KM. Telefon: 065/935-191. BK
male
Petra I Kara|or|evi}a
220 m2 stambenog prostora na 300 m2 - Prodajem ku}u uz tranzit, Papri- ZAMJENA oglase (Zanatski centar Hani{te)
zemlji{ta, naselje Paprikovac. Telefon:
063/904-603. BK
kovac, P+S, 250.000 KM. Telefon: - Mijenjam ku}u u Srem~ici kod po{aljite
065/715-001. BK Beograda za ku}u ili stan u Banjaluci.
- Prodajem u Lakta{ima ure|enu - Prodajem ku}u s podrumom na Telefon: 051/253-698. BK po{tom ili
namje{tenu ku}u prizemnicu 12x10,5 placu 1.000 m2, Ulica Stepe Stepano- dostavite SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
m i gara`u, na 650 m2 zemlji{ta, novo- vi}a, 120.000 KM. Telefon: 066/233- IZDAVANJE
gradnja, centralno grijanje, odmah use- 944. BKM
li~no na
- Izdajem manju ku}u na Lau{u,
ljiva. Telefon: 065/511-121. BK - Prodajem staru ku}u prizemnicu Ul. Du{ana Joki}a. Telefon: 065/652- adresu: TEKST OGLASA:
- Pro da jem ne do vr{e nu ku }u na placu 700 m2, 110.000 KM, tri km 670. BK
11x15 m (Su+P+1+Pk), sa oko 500 m2 od centra grada. Telefon: 066/233-944. - Izdajem namje{tenu garsonjeru
stambenog prostora, novogradnja, na
520 m2 zemlji{ta, kod {kole u [argov-
BKM
- Prodajem ku}u i imanje u centru
(dvori{na ku}a), grijanje na drva, Ce-
tinjska 16. Telefon: 051/215-091. BK
DO 15
cu. Telefon: 065/511-121. BK
- Prodajem ku}u 9,5x9 m, nova
Slatine. Telefon: 051/588-046. BK
- Prodajem ku}u spratnicu u nase-
- Izdajem studentkinjama sre|enu
renoviranu ku}u (parno grijanje) u RIJE^I
1.12.2010.
44 Oglasi

Carice Milice 48, 1. sprat. Telefon: - Prodajem dvosoban stan 60 m2 u centru ili mijenjam za stan u Igalu. Te- - Izdajem stan 30 m2 u dvori{noj m2, u sklopu prodajnog centra "Cen-
065/920-897. BK Mejdanu, Ul. bra}e Jugovi}a. Telefon: lefon: 065/870-004. BK zgradi, poseban ulaz, S. toplice, 100 Poslovni prostori trum" Lakta{i. Kompletna mre`na in-
- Prodajem stan 85 m2. Telefon: 065/939-969. BK - Prodajem dvosoban stan u cen- KM + re`ije, zvati iza 17 ~asova. Tele- frastruktura. Telefon: 065/896-422. BK
065/519-600. BK - Prodajem jednosoban stan 40 tru i kupujem trosoban stan ili manju fon: 062/752-598. BK PRODAJA - Izdajem opremljen kozmeti~ki
- Prodajem useljiv ~etvorosoban m2, podno`je Star~evice. Telefon: ku}u. Telefon: 065/441-636. BK - Izdajem u centru Gradi{ke dvo- - Prodajem poslovno-stambeni salon 35 m2, pogodan i za frizerski,
stan 76 m2, Ul. Stepe Stepanovi}a. Te- 065/939-969. BK - Prodajem stan 74 m2, 6. sprat, soban djelimi~no namje{ten stan s c. objekat 400 m2 u Banjaluci, Ulica centar grada. Telefon: 065/668-366. BK
lefon: 065/562-426. BK - Prodajem sre|en stan 58 m2, 1. lift, Krfska 50, Mej dan. Te le fon: grijanjem. Telefon: 065/470-403. BKM knjaza Milo{a 39, plac 970 m2, dozvo- - Izdajem poslovni prostor 35 m2 i
- Prodajem stanove u izgradnji 44 sprat, podno`je Star~evice, Ul. Jug Bo- 066/244-141. BK - Izdajem stanove 80 i 100 m2 u ljena gradnja ku}e jo{ 400 m2. Telefon: tri kancelarije, Jakupovci, Lakta{i. Te-
i 56 m2, 1.650 KM/m2 s PDV-om, use- gdana. Telefon: 065/939-969. BK - Prodajem trosoban stan 76 m2, centru. Telefon: 065/549-687. BK 065/529-471. BK lefon: 065/884-301. BK
ljiv u maju. Telefon: 065/562-426. BK - Prodajem manji jednosoban stan 12. sprat, 1.350 KM/m2 fiksno, Borik. - Izdajem jednosoban namje{ten - Prodajem poslovni objekat biv{e - Izdajem vi{enamjenski lokal uz
- Prodajem nove opremljene sta- na Star~evici, Kosovke djevojke. Tele- Telefon: 065/437-336. BKM stan u centru, kod Gimanzije, zvati od fabrike samoljepljivih traka "Fast" u gla vni put na Ha ni {tu. Te le fon:
nove 47, 50, 63, 64, 72, 74, 85 i 130 m2 fon: 065/939-969. BK - Prodajem garsonjeru 30 m2, no- 9 do 18 ~asova. Telefon: 463-928. BK Kotor Varo{u. Povr{ina objekta 3.276 065/932-596. BK
u apartmanima kod restorana "Marko vogradnja, 1. sprat, 57.000 KM. Tele- - Izdajem dvosoban namje{ten m 2 i ze mlji {ta 7.261 m 2 . Te le fon: - Izdajem vi{enamjenski poslovni
- Prodajem dvosoban stan u cen- 065/896-422. BK
Polo". Telefon: 065/562-426. BKM fon: 065/562-426. BKM stan, Ali pa {i no po lje. Te le fon: prostor 110 m2, krug Fabrike duvana,
tru. Telefon: 065/685-081. BK - Prodajem poslovne prostore 40, za se ban ulaz i par king. Te le fon:
- Prodajem nove useljive stanove - Prodajem dva stana 30 i 40 m2, 061/020-507. BKM
- Prodajem stan 61 m2, novogra- 66, 68, 86, 146 i 160 m2, povoljno. Te- 065/714-777. BK
46, 51, 68 m2, povoljno. Telefon: naselja ^aire/Hiseta. Telefon: 061/872- - Izdajem od decembra poslo-
dnja, 1.300 KM/m2, hitno. Telefon: lefon: 065/549-687. BK - Izdajem poslovni prostor 60 m2
065/562-426. BK 745. BK vnim ljudima dvosoban namje{ten stan
066/858-181. BK - Prodajem poslovni prostor 80 u Rosuljama (upotrebna dozvola i c.
- Hitno prodajem renoviran, na- na Hisetima. Telefon: 061/616-577.
- Prodajem stan 61 m2, Lau{, no- m2 u prizemlju zgrade, centar, pje{a~ka grijanje). Telefon: 065/660-386. BK
mje{ten dvosoban stan 57 m2 u Ul.
vo gra dnja, 79.000 KM. Te le fon:
ZAMJENA BKM
kralja Aleksandra broj 120 u Doboju, - Mijenjam stan u Herceg Novom - Izdajem dvosoban stan, 1. sprat, zona. Pogodno za salon ljepote ili ordi- - Iz da jem po slo vni pros tor
2. sprat, 28.000 evra. Telefon: 066/533- 066/858-181. BK naciju. Telefon: 065/837-722. BKM 100+100 m2, pododan za kancelarije,
za stan u Banjaluci. Telefon: 00382/31- u zgradi, Ul. Mirka Kova~evi}a 57,
296. BKM - Prodajem dvosoban stan 55 m2 345-592, 051/351-062. BK Mejdan. Telefon: 066/244-141. BK - Prodajem nov lokal 80 m2 u Ul. bra}e Podgornika 47, Banjaluka.
- Prodajem trosoban stan 76 m2, kod [oping centra, 2. sprat, i podrum prizemlju, Ul. D. Kecmanovi}a 1a Re- Telefon: 065/217-909. BK
12 m2. Telefon: 061/616-577. BKM - Izdajem namje{ten stan 40 m2,
2. sprat, novogradnja, dva kupatila lu- brovac, 2.000 KM/m2 s PDV-om. Tele- - Izdajem vi{enamjenski poslovni
- Prodajem trosoban stan u Bori- KUPOVINA Ulica majke Jugovi}a 44, zgrada gdje
fon: 065/837-722. BKM prostor 34 m2 s parkingom, Rosulje,
ksuzno opremljena, Ul. Stepe Stepano- - Kupujem jednosoban stan ili je "Centrum". Telefon: 065/079-083.
vi}a. Telefon: 065/562-426. BKM ku, 12. sprat, fiksno 1.350 KM/m2. Te- BKM - Prodajem stambeno-poslovni kod Elektronik {opa. Telefon: 065/973-
lefon: 065/437-336. BKM garsonjeru u Biha}u. Telefon: 066/854- objekat 250 m2, P+1+M, Bulevar Ste- 531. BKM
- Prodajem dva jednosobna stana 956. BK - Izdajem namje{ten stan 90 m2 u
po 34 m2, novogradnja, Ada, povoljno. - Prodajem stan 52 m2 u Sarajevu Banjaluci, Vo`dova~ka ulica, c. grija- pe Stepanovi}a. Telefon: 065/707-190.
ili mijenjam za stan u Prijedoru, Ko- - Kupujem jednosoban stan u Ba- BK ZAMJENA
Telefon: 065/562-426. BKM nje, kablovska, WADSL internet. Te-
zarkoj Dubici ili Banjaluci. Telefon: nja lu ci. Te le fon: 051/218-084,
- Prodajem jednosoban stan 40 lefon: 065/635-009, 051/303-688. - Mijenjam nov poslovni prostor
052/480-508. BKM 065/236-703. BK IZDAVANJE
m2, 4. sprat, centar, Ulica vojvode Mo- BKM 35 m2 u "Centrumu", Banjaluka, za
m~ila. Telefon: 063/904-603. BK - Prodajem nove stanove u izgra- apartman na Hrvatskom primorju. Te-
IZDAVANJE - Izdajem dvosoban stan u Rosu- - Izdajem vi{enamjenski po-
- Prodajem ure|en useljiv dvoso- dnji 44, 48, 49, 51, 56 i 62 m2, 1.500 lefon: 065/709-029. BK
ljama (grijanje). Telefon: 065/584-775. slovni prostor 45 m2 u poslovnoj
ban stan 61 m2, 3. sprat, lift, centar, na- KM/ m2 plus PDV, za gotovinu jo{ - Izdajem namje{ten stan u centru
10% popusta. Telefon: 065/562-426. grada, Aleja sv. Save 20, 1. sprat. Tele-
BKM zgradi "Ekvator", prizemlje, do
se lje S. Ma ta vu lja. Te le fon: - Izdajem namje{ten stan, Ul. srp- glavne ulice. Telefon: 065/514- POTRA@NJA
063/904-603. BK BKM fon: 065/927-544. BK - Tra`im poslovni prostor za res-
- Prodajem trosoban stan 73 m2, skih rudara 19. Telefon: 065/214-295. 509. BK
- Prodajem dvosoban stan 49 m2, - Izdajem namje{ten stan 86 m2 u toran od 80 do 120 m2 u u`em centru
BK
prizemlje, naselje Obili}evo. Telefon: apartmani, kod restorana "Marko Ppo- centru grada, 500 KM + re`ije. Tele- - Izdajem kancelariju (uptrebna Banjaluke. Telefon: 065/639-337. BK
lo", povoljno, hitno. Telefon: 065/562- fon: 065/514-419. BK - Izdajem studentima ili rad-
063/904- 603. BK nicima jednosoban namje{ten stan, dozvola) u Gospodskoj ulici, Ban-
- Prodajem ure|en i useljiv troso- 426. BKM - Izdajem namje{ten jednosoban jaluka. Telefon: 065/244-141. BK
- Prodajem dvosoban stan 64 m2, Banjaluka. Telefon: 065/319-111. BK
ban stan 89 m2, 4. sprat, lift, centar, na- stan u naselju ^esma, zvati u popodne- - Prodajem razra|en posao, in- Placevi
selje Pentagon. Telefon: 063/904-603. 3. sprat, deset godina star, Mejdan. Te- vnim ~asovima. Telefon: 051/359-060. ventar i ugovor na pet godina za kafe
BK lefon: 066/717-235. BK BK Sobe "Odisej", Nova varo{, 15.000 KM. - Prodajem plac u ^esmi, 1/1,
- Prodajem trosoban stan 93 m2, - Prodajem stan 37 m2 u Sutomo- - Izdajem studentima dvosoban Telefon: 065/614-854. BK dozvoljena gradnja, uz asfaltni put.
3. sprat, lift, centar, naselje Dolac. Te- ru, Crna Gora ili mijenjam za stan u namje{ten stan. Telefon: 065/325-955. - Izdajem u~enicima ili studen- - Izdajem kancelarijski prostor Telefon: 066/400-279. BK
lefon: 065/511-121. BK Banjaluci. Telefon: 065/516-037. BKM BK tima dvokrevetnu sobu u centru, c. 100 m2 iznad kafe-bara "Milano". Tele- - Prodajem 4.380 m2 zemlje na
- Prodajem stan 87 m2, Ul. Sime - Izdajem stan, garsonjere i sobe, grijanje. Telefon: 065/011-065. BK fon: 065/422-727. BK Tunjicama, predvi|en stambeno-poslo-
- Prodajem ure|en i namje{ten ~e-
[olaje br. 8. Telefon: 065/516-037. namje{teno, grijanje, sve odvojeno, je- - Izdajem studentu jednokrevetnu - Izdajem poslovni prostor 83 m2, vni objekat, a ostali dio proizvodno-
tvorosoban stan 71 m2, 3. sprat, naselje
BKM dno dajem `eni za pomo} u ku}i. Tele- sobu, zvati od 12 do 16 ~asova. Tele- 1. sprat (tri kancelarije, dva zatvorena po slo vna zo na, 1/1. Te le fon:
Obili}evo. Telefon: 065/511-121. BK
- Prodajem renoviran monta`ni fon: 065/636-195, 051/212-691. BK fon: 437-353. BK balkona, WC i hodnik) u centru Ban- 065/613-007. BK
- Prodajem useljiv trosoban stan dvosoban stan u Banjaluci, Lazarevo. - Izdajem jednokrevetnu sobu u
91 m2, 1. sprat, novogradnja, naselje - Izdajem studentima namje{ten jaluke, 100 m od "Boske", Kralja I - Prodajem placeve 800, 500, 740
Telefon: 066/299-787. BK jednosoban stan u blizini PMF-a. Tele- Ul. Sime Matavulja 6, stan 13/III. Te- Kara|or|evi}a 66. Telefon: 065/775- i 570 m2 za individualnu gradnju, 1/1,
Krajina. Telefon: 065/511-121. BK - Prodajem stan 40 m2 u Sarajevu, lefon: 051/215-342, 065/321-827. BK
fon: 065/629-100, 051/303-485. BK 098. BK Ma|ir. Telefon: 065/613-007. BK
- Prodajem nov stan 35 m2, Stoja- Alipa{ino polje ili mijenjam za stan u - Izdajem trosoban namje{ten stan - Izdajem namje{tenu sobu. Tele- - Izdajem poslovni prostor u La- - Prodajem 3.500 m2 zemlje u
na Novakovi}a 12, vlastito grijanje na Banjaluci. Telefon: 065/671-673. BK u centru Lakta{a, "Laktingova" zgrada. fon: 354-543. BK Ma|iru, predvi|ena gradnja dje~jeg
zarevu, Banjaluka, Ulica knjaza Milo-
plin, sanitarna voda na plin, klimatizo- - Prodajem stan 59 m2 u Obili}e- Telefon: 065/785-028. BKM {a 39, pogodan za gra|u ili sli~nu vrti}a. Telefon: 065/613-007. BK
vano. Telefon: 065/534-684. BKM vu. Telefon: 065/625-625. BKM - Izdajem namje{ten stan 40 m2, prodaju. Telefon: 065/529-471. BK - Prodajem dva placa u ^esmi,
- Prodajem dva trosobna stana u - Prodajem dvosoban stan 47 m2, Bra}e Jugovi}a 70, Obili}evo. Telefon:
Gara`e kod auto-praonice "Dado". Telefon:
- Izdajem poslovni prostor u cen-
ulicama Vase Pelagi}a i \ure \akovi- kod Poljoprivredne {kole, 1. sprat, po- 062/181-603. BK - Prodajem zidanu gara`u. Tele- tru Banjaluke, vi{e parking mjesta. Te- 065/931-125. BK
}a. Telefon: 065/939-969. BK voljno, hitno. Telefon: 065/562-426. - Izdajem djelimi~no namje{ten ili fon: 065/291-076. BK lefon: 065/514-410, 051/217-916, - Prodajem plac u ^esmi 680 m2,
- Prodajem jednosoban stan 31 BKM prazan jednosoban stan 46 m2, poseban - Prodajem gara`e kod CJB Ba- 051/218-011. BK 1/1, super lokacija, UT uslovi, dozvo-
m 2 , Ul. S. Ku le no vi }a. Te le fon: - Prodajem ~etvorosoban stan 76 ulaz, parking, po~etak Petri}evca. Tele- njaluka i Ekonomske {kole. Telefon: - Izdajem povoljno poslovni pros- ljena gradnja. Telefon: 065/317-840,
065/939-969. BK m2, 2. sprat, dva kupatila, dva balkona i fon: 051/355-671. BK 065/549-687. BK tor 18 m2 u tr`nom centru u Boriku, 051/313-116. BK
- Prodajem dva dvosobna stana ~etiri sobe, Ulica Desanke Maksimovi- - Izdajem jednosoban stan 46 m2, - Prodajem zidanu gara`u 16 m2, pored supermarketa. Telefon: 065/450- - Prodajem plac 420 (630) m2 u
po 50 m 2 u Mej da nu. Te le fon: }. Telefon: 066/233-944. BKM po se ban ulaz, par king. Te le fon: uknji`eno, blizu apoteke "1. maj". Te- 530. BK Lazarevu, Banjaluka, Ulica knjaza Mi-
065/939-969. BK - Prodajem renoviran stan 38 m2 u 066/535-773. BK lefon: 065/837-722. BKM - Izdajem kancelarijski prostor 33 lo{a 39, dozvoljena gradnja poslovno-

Po{aljite BESPLATNI
SMS poruku
na telefon: 065 758 000, 061 629 608 MALI OGLASI
Va{ oglas }e se ~itati u cijeloj BiH
1.12.2010.
Oglasi 45
stambenog objekta 400 m2. Telefon: 065/896-422. BK 066/268-938. BK {kole od prvog do petog razreda iz ({estica) u novom dijelu Rebrova~kog kanton. Telefon: 037/351-057. BK
065/529-471. BK - Prodajem ford eskort karavan srpskog jezika i matematike. Telefon: groblja. Telefon: 065/534-748. BK - Prodajem monografiju Sep Ma-
- Hitno i izuzetno povoljno proda- benzin 1.6, '97. g. p., registrovan do 065/343-633. BK - Prodajem ili izdajem pikado, jer na njema~kom, NK Radni~ki Bi-
jem gra|evinsku parcelu 1.400 m2, dva decembra 2010, klima, servo, ABS, el. Li~ni kontakt - Knjigovodstvena agencija vr{i stre li ce, pe ra i vrho ve. Te le fon: ha}. Telefon: 037/351-057. BK
km od Gimnazije, gradski vodovod, podiza~i, airbag, 5.400 KM. Telefon: - Prirodna plavu{a, nje`ne gra|e, usluge iz ra~unovodstveno-knjigovod- 066/469-299. BK - Prodajem 100 d`epnih knjiga
uli~na rasvjeta, uredni papiri. Mogu}a 065/528-238. BK `eljela bi da joj se javi duhovit, poten- stvene oblasti privatnim preduze}ima. - Prodajem tibetansku gljivu za na stra nim je zi ci ma. Te le fon:
djelimi~na kompenzacija. Telefon: - Prodajem opel astru karavan, tan mu{karac za ugodne trenutke. Te- Telefon: 065/926-300. BKM spremanje napitka kefira uz detaljno 037/351-057. BK
066/657-205. BK dizel. Telefon: 065/684-546. BK lefon: 065/896-776. BK - Arhitekta s licencom radi proje- uputstvo o na~inu upotrebe. Telefon: - Prodajem fotografije folk estra-
- Prodajem povoljno plac 1.090 - Prodajem ladu nivu 2005. godi- - Anabela, plavu{a s kojom }e{ kte stambenih, stambeno-poslovnih 066/813-591. BK dnih pjeva~a, novije izdanje i rje~nik
m2 u ^esmi, uz put od igrali{ta prema {te, pre{la 40.000 km, 5.500 evra. Te- u`ivati do vrhunca strasti. Telefon: objekata i hala (legalizacija i novogra- - Prodajem lijevanu diht 700 ma- starnih rije~i. Telefon: 037/351-057.
Kr~maricama. Telefon: 051/481-704. lefon: 066/356-819. BK 065/896-776. BK dnja). Telefon: 065/644-523. BK {inu, 2.900 KM. Telefon: 065/363- BK
BK - Prodajem sitroen ZX dizel, '95. 252. BKM - Prodajem set knjiga ({est ko-
- Prodajem devet placeva (17 du- godi{te, cijena povoljna. Telefon: - Prodajem klavir petrof. Telefon: mada) bh. knji`evnika, izdanje 1983.
numa) i dvije ku}e (jedna za ru{enje na 065/788-435. BK Posao Razno 866-248. BK Telefon: 037/351-057. BK
1.100 m2 i jedna nova izgradnja na 680 - Prodajem kombi VW '99. g. p., - Prodajem ma{inu za izradu ko-
- Potrebna `enu za pomo} u ku}i. - Prodajem 30 m samonosivog - Prodajem monografije D`evad
m2 zemlje), Ul. Novaka Piva{evi}a, LT 28 SDI 2.5, bijele boje, tri sjedi{ta, nopaca, do 10 mm. Telefon: 063/402-
Po potrebi obezbije|eni stan i hrana. kabla (16) za priklju~ke. Telefon: Hozo, 100 godina sporta, Biha}. Tele-
Banjaluka, 2,5 km od glavne po{te. Te- zatvoreni, kratki. Svi servisi sa origi- Telefon: 065/790-484. BK 051/481-704, 065/713-625. BK 077. BKM fon: 037/351-057. BK
lefon: 065/510-196, 051/420-190. PK nalnim dijelovima. Telefon: 066/512- - Ozbiljna `ena ~uvala bi djecu, - Prodajem ChessBase 9.0, origi- - Prodajem dva kau~a, dvije fote- - Prodajem monografije gradova
- Prodajem plac 10 dunuma na 934. BKM
Kr~maricama, u Glamo~anima, ^arda- cjelodnevni boravak, u svom stanu u nal, 30 evra (Banjaluka). Telefon: lje, TA pe}, hrastovo bure za rakiju 85 Biha}, Zadar, [ibenik, Zagreb, Banja-
- Prodajem (mijenjam) pe`o 306 i centru grada. Telefon: 065/986-453. l, plasti~ni ormari} za kupatilo, {ah lu ka, Ze ni ca, Ri je ka. Te le fon:
~anima i Rami}ima. Telefon: 065/549- 065/698-020. BK
605 di ze l, '95. godi{te. Te le fon: BK drveni, WC {olju, umivaonik, tri nove 037/351-057. BK
687. BK 065/528-247. BKM - Prodajem pi{tolj CZ 88, 9 mm
- Ozbiljna `ena tra`i bilo kakav PARA samo licima koja imaju ~esme, novo crijevo s tu{-baterijom. - U zamjenu za 500 razli~itih po-
- Prodajem zemlju 10 i 20 dunu- - Pro da jem opel vek tru di zel
ma (placevi), po vo ljno. Te le fon: posao (~uvanje djece ili starijih osoba, odobrenje za nabavku. Telefon: Telefon: 051/216-358, 066/437-725. {tanskih markica iz svijeta nudim 30
2002. godi{te, bla`e udarena, neocari- ~i{}enje prostorija). Telefon: 066/189- BK mini-knjiga. Telefon: 037/351-057.
065/549-687. BK njena. Telefon: 065/510-196. BK 065/517-978. BK
044. BK - Prodajem povoljno klavir pi- - Prodajem 50 l stare i 100 l nove BK
- Prodajem plac u Banjaluci, Ul. - Prodajem crni mercedes E 270
Du{ana i Vlade Kopanje, dozvoljena - Ozbiljna i uredna `ena (60) anino. Telefon: 065/935-194. BK rakije {ljivovice. Telefon: 065/744- - Prodajem papirni novac, zna-
CDI, 2004. godi{te, 29.000 KM. Tele- odr`avala bi ku}u i kuvala besplatno 559. BK ~ke, zastavice. Telefon: 037/351-057.
gradnja, put do placa, papiri uredni 1/1. fon: 065/295-763. BKM - Prodajem stare vrijedne stvari.
Telefon: 065/650-166. BK inostranom penzioneru da joj ostavi Telefon: 051/785-477. BK - Prodajem nove mije{alice za BK
- Prodajem sitroen sakso 1.1 ben- penziju. Telefon: 066/412-229. BKM sto~nu hranu (300 i 500 kg). Telefon: - Prodajem knjige Roman o Sre-
- Prodajem gar|evinsku parcelu zin, 2003. godi{te, ~etvora vrata, oca- - Prodajem regal boja bukve s ko-
na Petri}evcu, Ljev~anska ulica, kod - Mu{karac (30) VSS dru{tve- modama i stalcima za TV i CD star 065/515-085, 051/815-541. BK brenici, Zajedni{tvo na delu. Telefon:
ri njen, 5.700 KM. Te le fon: nog smjera, govori engleski i njema- 037/351-057. BK
"Krune". Telefon: 051/282-085. BK 065/295-763. BKM dvije godine, ugaonu garnituru jugo- - Prodajem dva grobna mjesta sa
~ki, radi na ra~unarima, tra`i posao u drvo i fotelju mojca na razvla~enje. spomenikom na Novom groblju. Tele- - Prodajem hitno i povoljno po-
- Prodajem placeve u Aleksan- - Prodajem (mijenjam) motocikl menad`mentu u Banjaluci ili Isto-
drovcu, sve 1/1, dozvoljena gradnja. Telefon: 065/711-563. BK fon: 051/216-254. BK lovan ku}ni i kancelarijski namje{taj.
s ko fe rom za dos ta vu. Te le fon: ~nom Sarajevu. Telefon: 065/399- - Kupujem zlatni lan~i}, narukvi- Telefon: 066/305-350. BKM
Telefon: 065/397-088. BK 065/932-596. BK - Prodajem golf 5+ - Prodajem dizel elektri~ni agre-
337. BK gat 40 kW. Telefon: 051/215-656. PK cu, prsten, min|u{e, zlatne zube i du- - Izrada svih vrsta sportskih mre-
- Prodajem hitno i povoljno plac 1.9 TDI, 77 kW, 2006. godi{te, crni - Mu{karac bi radio u DVD klu-
500 m2 u ^elincu (struja, voda, asfalt). - Prodajem ugalj banovi}ki i |ur- kate. Telefon: 065/983-661. BKM `a za unutra{nje i vanjske terene, po
metalik, al. felge, dvoozonska klima, bu ili na sli~nim poslovima u Banjalu- - Prodajem TA pe} 5 kW, 50 KM na ru d`bi i `e lji kup ca. Te le fon:
Telefon: 065/511-769. BK pre{ao 68.000 km, sva oprema, kao |evi~ki kameni ugalj, bukovi briket i
ci, po potrebi u Isto~nom Sarajevu. ogrevno drvo za centralno grijanje i plinsku bocu za auto - 30 KM. Tefon: 065/567-806. BKM
- Prodajem ili dajem u zakup za nov, ocarinjen. Telefon: 065/981-938. Telefon: 065/399-337. BK
poslovnu djelatnost zemlji{te na izlazu (bukva i hrast) s prevozom do va{eg 065/706-388. BKM - Izra|ujemo sve vrste sportskih i
BKM - Ozbiljna `ena (40) sa radnim is-
iz Prijedora prema Banjaluci. Telefon: dvori{ta, mo`e i `iralna uplata. Tele- - Prodajem novu navigaciju. ^i- za{titnih mre`a, ma{inska. Telefon:
- Prodajem (mijenjam) d`ip jeet kustvom konobara i kuvara tra`i po- fon: 065/894-241, 065/969-530. BK tava Evropa. Srpski jezik. Telefon: 063/402-077. BKM
065/170-879. BKM 2.4, 2002. godi{te. Telefon: 065/510- sao u ugos ti telj stvu ili pe ka ri u
- Prodajem plac u Prnjavoru, u - Prodajem kasa pultove s kom- 065/525-455. BKM - Prodajem braun mre`ice i el.
196. BK Banjaluci. Telefon: 065/470-403. BKM pletnom instalacijom i pokretnom tra- - Kupujem auto-prikolicu. Tele- aparate za brijanje. Telefon: 061/323-
blizini pilane, cijena povoljna. Hitno. - Prodajem (mijenjam) opel front - Potrebna djevojka za rad u kafa-
Telefon: 065/371-834. BKM kom, du`ina 3,10 m, {irina 1,20 m. fon: 065/834-227. BKM 906. BKM
2.8 di zel, '96. go di {te. Te le fon: ni, plata 1.000 KM, hitno. Telefon: Kase mo`ete pogledati u prodajnom - Prodajem radni sto za u~enje, - Kupujem njema~ke marke i
- Prodajem 7.000 m2 zemlji{ta, 065/510-196. BK 061/028-591. BKM
pogodno za izgradnju poslovnih i centru "Centrum" Zalu`ani. Telefon: po vo ljno, Banjalu ka. Te le fon: austrijske {ilinge. Telefon: 061/323-
stambenih objekata, u blizini "Vo- - Prodajem pasat dizel, 2005. go- 065/896-422. BK 065/475-467. BKM 906. BKM
}arprometa". Telefon: 065/562-426. di{te, registrovan, sva oprema, 7.000 Usluge - Mijenjam kiosk za drva. Tele- - Prodajem dva grobna mjesta na - Prodajem aparat za elektrovare-
BKM
evra. Telefon: 065/510-196. BK fon: 065/757-021. BK Novom groblju, Banjaluka, 1. zona. nje, 250 A. Telefon: 051/318-487,
- Prodajem u Dervi{ima zemlju - Prodajem golf 2 dizel '88. g. p., - Nastavnik engleskog: instrukci- - Povoljno prodajem plasti~ne Telefon: 066/215-578. BK 065/485-805. BK
za gradnju hala, uz stari gradi{ki put. registrovan do oktobra 2011. Telefon: je osnovcima. Telefon: 065/733-596. mladence (za svadbene torte) u dvije - Prodajem staru ciglu za zidanje. - Prodajem polovan rakijski ko-
Telefon: 065/698-012. BKM 065/290-547. BKM BK veli~ine. Telefon: 065/696-767. BK Telefon: 062/752-598. BK tao 100 l, Ba nja lu ka. Te le fon:
- Prodajem u Rami}ima zemlju - Prodajem kadet suzu dizel, '86. - Prevodim sve vrste tekstova sa - Prodajem dvije stilske ko`ne - Prodajem vitrinu za meso tri m, 065/650-181, 066/636-967. BK
uz magistralni put za Prijedor. Telefon: g.p. Telefon: 065/528-247, 065/972- engleskog na srpski i sa srpskog na garniture, bivolja ko`a, sivi tik drvo, vertikalnu vitrinu za suvomesnate - Prodajem ~izme dr martens br.
065/698-012. BKM 569. BKM engleski. Telefon: 065/733-596. BK ru~ni rad. Telefon: 065/896-422. BK proizvode, tri trgova~ke vage, gondolu 45, 10 kop~i, skoro nove, nerazga`e-
- Prodajem vi{e placeva u Dervi- - Pro da jem golf 2 di zel, '88. - Vr{im usluge prevoza (selidbe) - Prodajem nove privredne i po- za vo}e i ku}ice za vo}e. Telefon: ne, 150 KM, hitno. Telefon: 065/639-
{ima i na Rebrovcu. Telefon: 065/698- godi{te, re gis tra ci ja is te kla sa radnicima u zemlji i inostranstvu, ljoprivredne ma{ine (mrvilice, {rotili- 066/510-413. BK 089. BK
012. BKM 31.10.2010, zvati iza 19 ~asova. Tele- furgon do 3,5 t sa rampom. Telefon: ce, cirkulare, hoblarice, ma{ine za - Prodajem neupotrijebljenu me- - Prodajem komplet novog alata
- Prodajem 20 dunuma oranice, fon: 065/614-262. BKM 065/317-840, 051/313-116. BK mljevenje svih vrsta vo}a i povr}a i tal nu cis ter nu 2.000 l. Te le fon: unior. Telefon: 065/781-453. BK
Aleksi}i, kod crkve. Telefon: 065/560- - Prodajem reno klio 1.5 DCI, - Elektri~ar mijenja elektroopre- druge alatke za doma}instvo. Telefon: 066/709-029. BK
2005. godi{te, registrovan, klima, - Prodajem nov {poret na drva
345. BK mu, povoljno ugra|uje nove i poprav- 051/532-426. BK - Prodajem sadnice bijelog duda,
8.550 KM. Telefon: 065/479-510. smederevo i dvosjed, povoljno. Tele-
- Prodajem 10 dunuma {ume, lja stare elektroinstalacije. Telefon: - Prodajem {est filmova po `elji 4 Zalu`ani. Telefon: 051/385-057. BK fon: 051/218-553. BK
Aleksi}i, Carevina. Telefon: 065/560- BKM 065/418-878. BK KM + gratis filmovi, Banjaluka. Tele- - Izdajem i prodajem vjen~anice s
- Prodajem opel askonu C-LS, g. fon: 065/498-429. BK - Prodajem pokretni cirkular (tro-
345. BK - Ma{insko cijepanje drva hidra- kompletnom opremom, povoljno. Te- fa zni mo to r 5,5 kW). Te le fon:
p. '84, 500 KM, Gradi{ka. Telefon: uli~nim cjepa~em, rad motornom pi- - Kupujem staru deviznu {tednju lefon: 065/642-920, 065/491-942. BK
065/439-168. BK 065/784-849. BK
lom, ma{insko o{trenje lanca. Telefon: i obveznice ratne od{tete iz FBiH i - Prodajem ve}u koli~inu garde-
RS. Isplata odmah. Telefon: 062/358- - Prodajem cijepana drva i dos-
065/345-604. BK ro be za odra sle i dje cu. Te le fon:
TV i video-tehnika 344. BK 065/510-196. BK
tavljam na ku}nu adresu. Telefon:
- Profesor engleskog jezika - ~a- 065/437-958. BKM
- Prodajem dvije nove plazme fi- Auto-dijelovi sovi, instrukcije, prevodi tekstova i - Prodajem `eljezno stepeni{te sa - Prodajem medicinske enciklo-
- Prodajem cvijet drvo `ivota
lips, 81 ekran, 32 in~a, serija 3000, 700 dokumenata, sudski tuma~-prevodilac. balkonom, povoljno za potkrovlja, Za- pedije tri toma, anatomski atlas, geo-
- Prodajem pet komada al. felgi Telefon: 065/938-401. BK lu`ani. Telefon: 051/385-057. BK grafski atlas svijeta, monografije 160x100 cm, pogodno za ve}i enteri-
KM/kom. Telefon: 066/360-674. BK
(17) za pe`oa, ~etiri rupe, kao nove, jugoslovenskih i evropskih gradova, jer. Telefon: 051/436-217, 065/224-
- Pravnim sve od `eljeza: ograde, - Prodajem duplo grobno mjesto
900 KM. Telefon: 065/984-358. BK stala`e, gara`na vrata, za{titne re{etke, 100 folk novijih kaseta, 60 CD-ova, 522. BKM
na Rebrovcu, kod kapele. Telefon:
Automobili - Prodajem novu aluminijumsku natkrivam balkone. Telefon: 065/600- 437-353. BK 60 sing rok plo~a, starije izdanje. Tele- - Prodajem kamion mercedes ate-
auto-prikolicu, nosivost 1.250 kg, ce- 993. BK fon: 037/351-057. BK go furgon 2004. godi{te, neocarinjen.
- Prodajem prijedorsku {ljivovicu
rada, 2,51x1,31x1,65, ko~nica naletna, - Elektri~ar povoljno mijenja do- 50 stepeni, odli~nog okusa i arome za - Prodajem monografije Svijet Telefon: 065/510-196. BK
- Prodajem pe`o 307 XS, li- sva opre ma, 4.100 KM. Te le fon: islama, USA istorija izdanje 1980, kn- - Prodajem rezanu gra|u, brodski
muzina, 2.0, 2006. godina proi- trajalu opremu, postavlja nove i po- sve prilike (svadbe, kr{tenja, slave, ro-
065/739-030. BK prav lja sta re elek tro in sta la ci je. jige Istorija ~ovje~anstva 20. vijeka i pod, lamperiju i ostali gra|evinski ma-
zvodnje, 103 kW, sva oprema, |endane...). Telefon: 065/206-060. BK
- Prodajem auto-prikolicu od ros- Telefon: 066/858-688. BK - Prodajem povoljno hrastova Bio sam Alojin diplomat, M. Filipovi- terijal, rasprodaja, pilana KPZ Tunjice,
15.000 KM. Telefon: 051/231- tfraja, original cerada i pokretni cirku- }a. Telefon: 037/351-057 BK povoljno. Telefon: 065/541-743. BKM
077, zvati do 16 ~asova. BK - Njegovala bih starijeg gospodi- ulazna vrata {irina 1,35x2,10 cm, Ba-
lar (trofazni motor 5,5 kW. Telefon: na da mi ostavi penziju. Telefon: njaluka. Telefon: 065/206-060. BK - Prodajem sportske knjige, al- - Prodajem 10 novih sobnih vrata
- Prodajem {kodu fabiju 1.4 ele- 065/784-849. BK 066/412-229. BK bum evro fudbal 1988/99, monografi- (furnir), povoljno. Telefon: 065/363-
- Prodajem oko {est m hrastove
gance, sva oprema, 2001. godi{te, reg- - Prodajem opel suzu dizel, stra- - Vr{im prevoz putnika, robe, se- ju NK Pod grme~, Sanski Most. 252. BKM
daske tri i pet cm. Telefon: 065/741-
istrovana do aprila 2011, pre{la nac u dijelovima. Telefon: 065/218- lidbe. Telefon: 065/011-183. BK 867. BK Telefon: 037/351-057. BK - Prodajem kremu protiv sijede
150.000 km. Telefon: 065/916-162. BK 600. BK - Prodajem monografije Kulturna kose, MMS mineralne kapi protiv tu-
- Vr{im usluge prevoza automo- - Tra`im finansijskog ortaka za
- Prodajem kadet suzu, g. p. '85, - Prodajem pe`o 405, benzinac, bi lom, sedam mjes ta. Te le fon: historija BiH, monografije Tito (dva mora i hroni~nih bolesti, www.mms-
zavr{avanje i vo|enje stara~kog doma
Banjaluka. Telefon: 065/606-488. BK star nac u di je lo vi ma. Te le fon: 065/642-920. BK toma), Univerzitet Biha}. Telefon: mi ne ral.blog spot.com, knji gu
oko 1.000 m2. Telefon: 065/837-722.
- Prodajem kadet suzu 1.3, regos- 065/218-600. BK 037/351-057. BK Samoozdravljenje mislima. Telefon:
- Vr{im usluge premotavanja BKM
trovan godinu dana, gara`iran, 840 - Prodajem gume gudjer 205/75 elektromotora za hidrofor, prekrupa~, - Prodajem pokretni cirkular na - Prodajem 50 zbirki pjesama ra- 065/624-726. BKM
evra. Telefon: 065/481-780, 051/371- R 16 C dva komada, mi{elin 205/55 R mije{alice, ve{-ma{ine... Telefon: gumenim to~kovima (tri `age, trofazni znih knji`evnika, knjige u vezi sa Bi- - Prodajem kameni mlin (mono-
665. BK 16 ~etiri komada, jokohama 205/50 R 065/513-413. BK mo tor). Te le fon: 051/304-157, ha}em i ~asopis za kulturu "Balkan", fazna struja), pre~nik 50 cm. Telefon:
- Prodajem reno laguna 1.9 kara- 16 dva komada, povoljno. Telefon 066/986-377. BK starije izdanje. Telefon: 037/351-057. 065/900-153. BK
- Utvr|ivanje tr`i{ne (prodajne)
van, g. p. 2003, bijela boja, neocari- 065/620-477 BK - Kupujem njema~ke marke i
cijene nekretnina, za internu upotrebu. - Prodajem ma{ine za pranje i su- BK
njen, 6.500 evra. Te le fon: Telefon: 066/174-848. BK {enje ve{a, kapacitet od 15 do 20 kilo- - Prodajem ve}u koli~inu turisti- austrijske {ilinge. Telefon:061/323-
065/579-306. BK - Iskusni ku}ni majstor obavlja grama. Telefon: 065/906-740. BK ~kih i kulturnih suvenira i tri neispra- 906. BKM
Medicina
- Prodajem kombi VW T5 fur- sve vrste ku}nih poslova, kvalitetno i - Prodajem kompletnu hemijsku vna fotoaparata iz Njema~ke. Telefon: - Nastavnik muzike - ~asovi har-
gon, 2003. godi{te, pre{ao 114.000 - Izvodim sve vrste masa`a i ki- profesionalno. Telefon: 065/980-038. ~istionicu marke (pobjeda) s presom. 037/351-057. BK monike, klavira, klavijatura, 50 KM
km, 63 kW, nosivost 1.200 kg, oprema neziterapijskih procedura kod hroni- BK Telefon: 065/906-740, BK - Prodajem 2.000 fotografija iz mje se ~no (10 ~a so va). Te le -
se rij ska, 25.000 KM. Te le fon: ~nih i degenerativnih stanja. Telefon: - Instrukcije za u~enike osnovne - Prodajem peorodi~nu grobnicu oblasti kulture i sporta, Unsko-sanski fon:066/468-828. BKM
1.12.2010.
46 TV mre`a
Preporu~ujemo
BHT 1 RT RS FTV PINK
FTV 22.20
18/11!!!EEp!csp!kv!usp 17/11!!!KKv!ubs!okj!qsp!hsbn 18/11!!!EEp!csp!kv!usp-! 17/11!!!EEav!cplt
Ameri~ki top 1:/26!!!E
1:/56!!!O
Esb!nb
Obv!•ob!qpt!uj!hov!~b!
1:/11!!!WWj!kft!uj
1:/21!!!N Nb!mb!UW
kv!ubs!okj!
qsp!hsbn
18/11!!!EEb!oj!kf!mb-!
tf!sj!kb!)s*
model, 21/11!!!CCIU!wj!kft!uj ......!!!!OOp!ej-!dsub!ob!tf!sj!kb 1:/11!!!WWj!kft!uj 19/11 Sv!aj!•bt!up!kv!usp-!
rialiti serijal 21/21!!!MMkv!cb!wob!pmv!kb-!tf!sj!kb
22/11!!!NNp!kb!nb!mb!lv!ij!okb
......!!!!N
Nf!ep!Sv!qfsu-
dsub!ob!tf!sj!kb
1:/16!!!HHp!tqp!}b!
Cbs!cb!sb-!tf!sj!kb!
kv!ubs!okj!
qsp!hsbn
Qp!{ob!uj!tv!qfs!np!efm!Uksb!Cfo!lt!j{!. 23/11!!!CCIU!wj!kft!uj ......!!!!UUp!nj!db!j!qsj!kb!uf!mkj- 21/11!!!UUsb!hpn!quj!df! 21/11 Gbs!nb-!
ws|oj!kf!qsp!ev!dfou-!{b!|uj!uop!mj!df!j!ep!. 23/26!!!DDsub-!qp!mj!uj!•lj! dsub!ob!tf!sj!kb ep!ep-!tf!sj!kb vaj!wp
nb!~jo!uf!mf!wj!{jk!tlph!|pvb!lp!kj!qsb!uj nb!hb!{jo!)s* Hp!sb!cj!tf!sb-
......!!!!H 22/11!!!NNp!{b!jl!sf!mj!hj!kb 22/11 Wb!mfo!uj!ob-!
24/26 Lbt!usp-!•p!wkfl!j! dsub!ob!tf!sj!kb 22/41!!!SSf!{p!wj- tf!sj!kb tf!sj!kb )s*
usbo!tgps!nb!dj!kf!nmb!eji!af!ob!v!qp!ufo!. nju-!epl/!qsp!hsbn 1:/66!!!S Sjn!tlf!njt!uf!sj!kf-! 23/11!!!EEof!wojl!2 23/11!!!JJo!gp!upq
dj!kbm!of!tv!qfs!np!ef!mf/!_fusobftu!ub!. 25/26 CIU!wj!kft!uj tf!sj!kb 23/26 Hp!tqp!}b! 23/21!!!__j!oj-!tf!sj!kb
lnj!•bs!lj!qsj!af!mklv!kf!ob!hsb!ev/ 25/41 Hp!ej!of!qsp!mb!{f-! 21/36!!!S Sp!cjo!Ive- tf!sj!kb Cbs!cb!sb-!tf!sj!kb 24/11!!!GGbs!nb-!
tf!sj!kb 22/21!!!L Lbs!nf!mj!ub-!tf!sj!kb 24/21! Qb!usj!djp!Cv!fo!op-! vaj!wp
26/11 Pemj!•bo!6,! 23/11!!!E Eof!wojl!2 lpo!dfsu 25/11!!!JJo!gp!upq
BHT 1 16.45 26/16 V•j!mj!db-!lwj{! 23/31 V!gp!lv!tv 25/31!!!TT!pov!tusb!ov! 25/21!!!NNkf!|p!wj!uj!csbl-!
26/41 Sp!cpu!Sp!cj-! 24/11 V{!Twkfu!tlj!ebo! sf!aj!nb tf!sj!kb
Beledija, boj!nj!sb!ob!tf!sj!kb!
Cf!Ib!Uf!cf!cf
26/56!!!C 24/41!!!Q
cps!cf!qsp!ujw!tj!ef
Qb!lpw!twj!kfu-!tf!sj!kb
25/61!!!TTf!enj!db-
nb!hb!{jo!
26/11!!!EEb!oj!kf!mb-
tf!sj!kb
dok. film 27/16!!!C
Cb!lj!of!qsj!•f 26/11 Wj!kft!uj j{!lvm!uv!sf 26/61!!!JJo!gp!upq
27/26!!!N
Nv!{j!•lj!qsp!hsbn 26/21!!!E Ep!mj!ob!tvo!db-!tf!sj!kb 26/21 Wj!kft!uj 27/11!!!WWb!mfo!uj!ob-!
Of!lb!eb!•v!wf!oj!tb!sb!kfw!tlj!{b!. 27/36!!!WWp!ef!lbs!tub- 26/66 \b!sf!of!lb!af 26/31 Dsob!isp!oj!lb-! tf!sj!kb!
uwps!Cf!mf!ej!kb-!qp!ej!hovu!{b!wsj!kf!. epl/!gjmn 27/11!!!S Sf(qv!cmj!lb;! tf!sj!kb 27/66!!!TTb!ws|f!op!
nf!Bvt!usp!vhbs!tlf!np!obs!ij!kf- 27/56!!!CCf!mf!ej!kb- epl/!gjmn Tb!sb!kfw!tlp 27/11 Ep!mj!ob!tvo!db- tlmb!eob!j!
eb!obt!kf!qsf!uwp!sfo!v!tubn!cf!oj 27/66!!!HHp!ej!of!qsp!mb!{f-! .sp!nb!ojk!tlb!sf!hj!kb tf!sj!kb psj!hj!obm!ob!CjI
pckf!lbu/!Nf!}v!ujn-!ob!gb!tb!ej!j tf!sj!kb 27/41!!!T Tsqtlb!eb!obt 28/11!!!GGf!ef!sb!dj!kb!eb!obt 28/11 Gbs!nb-!
28/41!!!TTwf!v!twf!nv 28/16!!!L Lbs!nf!mj!ub-! 28/36 Ob!|b!nb!mb! vaj!wp
qp!{j!ep!wj!nb!pt!ubp!kf!usbh!of!. 29/56!!!EEv!|lp!Ev!hpv!|lp- tf!sj!kb lmj!oj!lb- tf!sj!kb 28/56!!!HHvt!up!UW!)s*
lb!eb|!okfh!ub!nop!wb!okb/ dsub!oj!gjmn 28/64 \b!sf!of!lb!af 29/26!!!MMve-!{cv!okfo-! 29/11 Bmm!bcp!vu
29/66 Npk!qswj!j{cps- 29/11!!!N Np!{b!jl ops!nb!mbo-! 29/41 Jo!gp!upq
sf!qps!ub!ab!!!! 29/56!!!H Hp!sb!cj!tf!sb- tf!sj!kb 29/66!!!HHvt!up!UW
NOVA 02.40 2:/11 Eof!wojl! dsub!ob!tf!sj!kb 2:/16!!!VVqj!uojl-!lwj{ 2:/11 Tb!ws|f!op!
.!Lvm!uv!sb 2:/16!!!V Vqj!uojl- lwj{ 2:/41 Eof!wojl 3 tlmb!eob!j!
Posljednji ples, film .!Tqpsu
.!Wsj!kf!nf
.......!!!GGj!obo!tjk!tlf!
op!wpt!uj 2:/16!!!V
psj!hj!obm!ob!CjI
Vesj!nv!|lj-!
Usb!wjt-!Lsj!tb!j!Nblt!cj!mj!tv!usp!kf!tuv!. .!Cv!tj!oftt!Ofxt 2:/41 Eof!wojl 3 ubml!|pv
efob!ub!nbk!tup!sb!lp!sfp!hsb!gj!kf!Bmf!ltb .......!!!TTqpsu
Nfl!hsb!ub-!bmj!qsj!kf!nop!hp!hp!ej!ob!qb!.
mj!tv!ob!tuv!ej!kv!{cph!qp!tf!cop!uf!|lph 20.55 13.30 20.10 00.00
lp!n b!e b! lp!kj! kf! {b! okji! ptnj!t mjp
Bmflt/!J{of!ob!eob!Bmf!ltp!wb!tnsu!•mb!.
op!wf!okf!hp!wf!tb!eb|!okf!qmf!tof!hsv!qf
ep!wf!ef!v!wsmp!of!vhp!eov!tj!uv!bdj!kv/

Sa satelita Dugo putovanje kroz


istoriju, historiju i
Pakov svijet, serija
Lp!nf!ej!kb!tj!uv!bdj!kf!tb!j{sb!.
^udotvorac, film
Nmb!ej!qsb!wojl!Sv!ej!ej!qmp!.
Voz trezor, film
Ewb!csb!ub!sb!ef!lbp!tbp!.
povijest, dok. film {j!ujn!tnj!tmpn!{b!dsoj!iv!nps nj!sbp!kf!ob!voj!wfs!{j!uf!uv!v csb!~bk!oj!qp!mj!dbk!dj/!Epl!kf!{b
N. Geographic 12.00 Qv!up!wb!okf!ewp!kj!df!qj!tb!. tb!ob!uv!sb!mjt!uj!•ljn!tdf!ob!nb- Nfn!gj!tv!uf-!t!pc!{j!spn!ob kf!eoph!aj!wpu!ep!cbs!lb!lbw!kft!.
db-! Nj!mkfo!lb! Kfs!hp!wj!~b! j lp!kb!hp!wp!sj!p!qsp!gf!tj!pobm!ojn twp!kv!nb!uf!sj!kbm!ov!tj!uv!bdj!kv- uf-!esv!hj!af!mj!eb!qpt!uj!hof!wj!|f/
Rajevi na Zemlji: Nbs!l b! Wj!e pk!l p!w j!~ b-! pe j!mj!•ojn!jt!lvt!uwj!nb!hsv!qf usb!aj!cj!mp!lb!lbw!qp!tbp!lb!lp J!lb!eb!j{!hv!cj!qp!tbp!j!csbu!hb
Kakadu, dok. program Usj!h mb!w b! ep! Wbs!e b!s b-! v qp!mj!db!kb!db!v!wf!mj!lpn!hsb!ev!j cj!tubp!ob!op!hf/![b!up!qsj!. j{cb!dj!ob!qp!mkf-!po!ep!mb!{j!ob
V!op!wpk!fqj!{p!ej!#Sb!kf!wb!ob![f!. bvup!np!cj!mv!tlmp!opn!lwb!. up!v!lwbs!uv!tb!wj!tp!ljn!tuf!. iwb!uj!qp!ov!ev!Tup!vob-!bewp!. jef!kv!eb!vlsb!ef!wp{!usf!{ps-
nmkj#-!pemb!{j!np!v!Lb!lb!ev-!bvt!. sp!wj!nb/// qf!opn!ef!mjo!lwfo!dj!kf/ lb!ub!tv!nokj!wji!qp!tmp!wb/ lb!lp!cj!ep!|bp!ep!opw!db/!
usbm!jktlv!qsbt!ub!sv!ejw!mkj!ov/!Tup 31/11 [esbw!lp!_p!mj~;! 31/21 Npk!cj!{ojt-! 31/21 GJMN _v!ep!uwp!sbd 31/11!!!GGbs!nb-!
nj!mkb!qsfe!tkf!wfs!opn!bvt!usbmjk!. Ob!besf!tj!uj!qj!|f/// pcsb!{p!woj!sj!bm!j!uj! 33/31 Bnf!sj!•lj!upq! wsu
tlpn!pcb!mpn!mfaj!ob!d j!p obm!o j 31/66 Ev!hp!qv!up!wb!okf! qsp!hsbn! np!efm-!sj!bm!j!uj 32/11!!!HHsboe!
qbsl!Lb!lb!ev/// lsp{!jt!up!sj!kv-!ijt!up!sj!kv! 32/11 Lsbk!ej!obt!uj!kf! Eof!wojl!4
34/26!!!!E qb!sb!eb
j!qp!wj!kftu-! Pcsf!op!wj~-!tf!sj!kb 11/11 Qv!up!wb!okb!j{! 33/11!!!GGbs!nb
epl/!gjmn 33/11!!!O
Ob!tmp!wj tsf!ej!|ub!{f!nmkf-! 11/11 GJMN Wp{!
HBO 13.45 33/11!!!CCIU!wj!kft!uj 33/41 Eof!wojl!4 epl/!gjmn usf!{ps
33/26!!!KKb!j!npk!IJW-! 34/11!! Wsb!uj!~f!tf!sp!ef-! 11/61 Gf!ef!sb!dj!kb! 13/11 Hpme!
^ivava sa Beverli Hilsa, film epl/!gjmn tf!sj!kb eb!obt!)s* qb!sb!eb
34/11!!!OOb!eof!wopn! 34/61!!!S
Sf!{p!wj- tf!sj!kb 12/26!!!E
Eof!wojl!4!)s*
Lmpf!kf!•j!wb!wb!pcv!•f!ob!v!ej!kb!nbo!. sf!ev 11/21!!! GJMN 13/11 Qsf!hmfe!
uf!lp!kb!vajwb!v!twpn!mv!ltv!{opn!tuj!mv 34/41!!!UUW!Kvt!uj!df 12/51!!!O
Ob!tmp!wj qsp!hsb!nb!
ajwp!ub!eb!kf!ewb!qsj!nkf!~v!kf!Qb!qj!kb- 11/46!!!TTwf!v!twf!nv 13/16!!!N
Np!{b!jl {b!•fu!wsubl
•j!wb!wv!lp!kb!kf!mv!eb!{b!sb!{nbafojn 12/61!!!QQsf!hmfe! 13/61 Eof!wojl!3!)s*
qtf!upn/!Op!lbe!tf!Lmpf!j{!hv!cj!v qsp!hsb!nb! 14/31 Sf(qv!cmj!lb;
{b!•fu!wsubl Tb!sb!kfw!tlp
Nf!ltj!lv-!Qb!qj!lsf!~f!eb!tqb!tj!twp!kv .sp!nb!ojk!tlb!sf!hj!kb
kf!ej!ov!mkv!cbw/ 15/46!!!Q
Qb!lpw!twj!kfu-!tf!sj!kb!!

MRE@A PLUS ob! qp!s p!e j!• oph! cmb!h b-! 2 5/11 Op!w pt!u j-
25/16-! Ijt!u psz-! qp!e wp!e oj! voj!w fs!{ vn-
Np!cj!mf-!fnj!tj!kb!p!bvup!np!cj!mj!nb-!227/11 UW
Mj!cfs!uj-! 28/11 Cfm! hptu-! jo!gps!nb!uj!wob! fnj!.
hp!sj-! b! cb!cb! tf! •f|!mkb-! tf!sj!kb! 28/11 Eof!.
wojl!SUW!Wpk!wp!ej!ob-!228/31!\ub!sb!ej!uf-!csf-
TV HAJAT
1:/11!Jspo!Lje-!dsub!oj!gjmn-!11:/21 Hsb!ej!ufmk 19/31 Ib!kb!upw!dj! ob! sb!tqvt!uv-! ekf!•kj! qsp!.
Cpc-! dsub!oj! gjmn! 1:/31 Uj!nj-! dsub!oj! gjmn- 26/11! Kf!mf!o b-! tf!s j!kb-! 2 7/11 Eof!w ojl! 2- tj!kb-! 29/11 Cfm! ebo-! jo!gps!nb!uj!wob! fnj!tj!kb- jo!g p! 2 8/56 Cfp!h sbe!t lb! isp!o j!l b-! 2 9/36 hsbn-! 1:/11 Jspo! Lje-! dsub!oj! gjmn- 1:/36
1:/41 Kb!hp!ej!db!Cp!cj!db-!dsub!oj!gjmn-!221/11 27/36! Puqj!tb!oj-! tf!sj!kb-! 28/21 Lsb!emkj!wbd 29/41!Ep!csp!uj!wf!•f-!229/51 Nv!{j!•lj!{je!cz Plp! jo!g p-! 2 :/11 Tmb!h b!mj!d b-! lwj{-! 2 :/41 Ujnnz-! dsub!oj! gjmn-! 1:/46 Gjgz-! dsub!oj! gjmn-
Cb!lv!hbo-! dsub!oj! gjmn-! 21/41 Wjo!lt-! dsub!oj tsdb-!tf!sj!kb-!229/11 Eb!obt!v!Tsqtlpk-!229/41 Ebo!lb-!22:/36!Twj!kfu!cbk!lj-!331/11 Qvmt!hsb!. Eof!wojl!3-!!331/16 Cf!mb!mb!}b-!tf!sj!kb-!332/11 21/11 Bmb!e jo-! dsub!o j! gjmn-! 2 1/36 Wjo!l t-
gjmn-! 22/11 Tj!sf!of-! dsub!oj! gjmn-! 22/31 Bmb!. Np!oj!up!sjoh-! 2:/11 Tqpsu! gmf|-! 2:/41 Eof!. eb-! hsbe!tlj! nb!hb!{jo-! 32/11 Lb!qsj-! tf!sj!kb Twf!epl- 33/16! GJMN _f!lbk!nf!kb!tj!hvs!op dsub!oj!gjmn-!221/61 Tj!sf!of-!dsub!oj!gjmn-!222/26
ejo-!dsub!oj!gjmn-!223/11 Jo!ej!kb-!tf!sj!kb-!224/11 wojl!3-!331/21!Kf!mf!ob-!tf!sj!kb-!332/11 CO!qsp!. 33/11 33! •b!tb-! 33/46 Ep!lv!nfo!ubs!oj! qsp!. of!~v!ep!~j- 11/11 Qp!sp!ej!db!Tp!qsb!op-!tf!sj!. Tqf!l ub!l v!mbs!o j! Tqbk!e fs!n fo-! dsub!o j! gjmn-
Qb!mj! bo!} fp-! tf!s j!kb- 2 6/5:! Tqpsu! dfo!u bs- nf!ob!eb-! 33/41 Eof!wojl! 4-! 34/11 GJMN hsbn-!334/41 Tf!ltj!tlsj!wf!ob!lb!nf!sb!334/46 kb- 12/61! GJMN Wj!ljoh!Fsjl 23/11 Qmf!| j-! qmf!| j! tf!s j!kb-! 2 2/56 Wj!kft!u j-
26/61!2112!op~-!tf!sj!kb-!227/61 Jo!ej!kb-!tf!sj!. Qsj!•f!j{!tfo!ewj!•b!sf Uf!iop!mp!hj!kb!eb!obt! 23/11 Qmf!|j-! qmf!|j-! tf!sj!kb-! 24/11 Obk!cp!mkf
kb-! 31/11 2112! op~-! tf!sj!kb-! 33/31 GJMN VIKOM hp!ej!of-! tf!sj!kb-! 27/21! Tqpsu! dfo!ubs- 27/22
Eb!o j! hsp!n b! 1 1/31 Tflt! j! hsbe-! tf!s j!kb- BEL RTS 18/11 Ob!sp!eob!nv!{j!lb!v{!TNT!•bu-!118/41 Np!kf! esb!hf! lp!n|j!kf-! tf!sj!kb- 28/11 [b!vwj!.
12/11 Tqpsu!dfo!ubs 18/11! 33! •b!tb-! 18/66 Dslwf!oj! lb!mfo!ebs- 17/11!Wft!uj--!17/16 Kv!ubs!okj qsp!hsbn-!119/11 Uf!mf!| pq-! 1 :/11! Qj!t np! hmb!w b-! qv!u p!q jt- kfl!tv!tkf!ej-!tf!sj!kb-!228/51 Wj!kft!uj-!228/61 [wj!.
19/26 Twj!kfu! cbk!lj-! dsub!oj! gjmn-! 1:/11 Nbs!. Kv!ubs!okj! eof!wojl-! 19/26 Kv!ubs!okj! qsp!hsbn- 21/41 Uf!mf!|pq-! 22/11 [b!csb!okf!ob! mkv!cbw- kf{!e b! np!a f|! cj!u j! uj! ob! {b!e bu!l v"-! 2 9/26
lf!ujoh-! 1:/66 Nb!mj! phmb!tj-! 21/21 Uf!iop!mp!. 1:/11 Tsf!~ oj! mkv!e j-! tf!s j!kb-! 2 1/11 Wft!u j- tf!sj!kb!)s*-!223/11 Sb!ejp ob UW-!225/11 Isb!ob Sf!dfqu!{b!ep!cbs!aj!wpu-!sf!wj!kbm!oj!qsp!hsbn-
BN hj!kb! eb!obt! 3-! 22/11! Lb!qsj-! tf!sj!kb-! 22/66 21/16 Usbh-! epl/! qsp!hsbn-! 21/46 Sp!lp!. j! wj!op-! 25/41 Uf!mf!|pq-! 26/11 [b!csb!okf!ob 2:/11 Wj!kft!uj!v!8-!22:/56!Wj!ub!gpo-!331/11 Obk!.
17/41 Kv!ubs!okj!qsp!hsbn-!119/41 Ov!lj!j!qsj!kb!. Nbs!lf!ujoh-!223/11 Wj!kft!uj-!223/21 Nb!mj!phmb!. wojl-! nv!{j!•lj! qsp!hsbn! )s*-! 22/11 Wft!uj- mkv!cbw-!tf!sj!kb-!227/11 Uf!mf!|pq-!227/56 Fnj!tj!. cp!mkf! hp!e j!o f-! tf!s j!kb-! 3 3/31! GJMN Eb!o j
uf!mkj-! tf!sj!kb-! 19/46! Aj!wp!ujok!tlf! |b!mf-! 1:/16/ tj-! 23/31 Fnj!tj!kb! p! hsb!}f!wj!obs!tuwv-! 23/51 22/16!Sb!tqv!|uf!oj!Hb!sj-!tf!sj!kb- 23/11 Eof!. kb! p! wj!u b!g p!o v-! 2 9/41 Vs!c b!o b! flp!mp!h j!kb- hsp!nb!111/41 Oj!kf!nj!twkf!epl-!tf!sj!kb
Ijt!upsz-! qp!ewp!eoj! voj!wfs!{vn-! 21/11 Op!. Np!cj!mf-! fnj!tj!kb! p! bvup!np!cj!mj!nb-! 24/11 wojl-! 23/41! Fwsp!ofu-! 23/46 Qp!sp!ej!db! Tp!. 2:/41 Eof!wojl SUT 3-!331/41 P•j!v!p•j!tb-
wpt!u j-! 2 1/16 VNT-! fnj!t j!kb! {b! nmb!e f- GJMN -! 25/16 Nb!ej!hb!op!wb! nj!tj!kb-! tf!sj!kb qsb!op-! tf!sj!kb! 24/56 GJMN Ev!hb! v! dsoj!oj qp!mj!uj!•lb!fnj!tj!kb!)s*-!.....!Sf!qps!ub!ab!Tqb!tjm!.
21/31 Lsb!emkj!wbd!tsdb-!tf!sj!kb!222/16 Puqj!tb!. 26/11 Wj!kft!u j-! 2 6/31 Dslwf!o j! lb!mfo!e bs- 26/11 Wft!uj-!226/21 Wj!j!Nj!sb!Beb!okb!Qp!mbl- eb-!333/11 Ob!sp!eob!nv!{j!lb!v{!TNT!•bu-!.. TV SARAJEVO
oj-!tf!sj!kb-!223/11 Op!wpt!uj-!223/26! GJMN Ubk!. 26/51 Qmbz!Opx-!fnj!tj!kb!p!jhsj!db!nb-!226/61 {b!cb!woj!qsp!hsbn-!227/11!Wft!uj-!227/14 Tf!mp .....!Nbs!lf!ujoh-!111/11 Bt!usp!mp!hj!kb 18/11!Tb!sb!kfw!tlp!kv!usp-!221/11 Qsp!hsbn!{b
1.12.2010.
TV mre`a 47

ATV OBN NOVA HRT 1 HRT 2 RTL


18/12 Upq!|pq 17/46!!!KKv!ubs!okj!qsp!hsbn 17/26!!!OOb!|j! 17/11!!!OOb!kb!wb!qsp!hsb!nb 17/11!!!UUFTU 17/16!!!N
Njg!gj-
19/11!!!KKv!ubs!okj! 19/11 Mv!ep!tsdf-!tf!sj!kb obk!cp!mkj!eb!oj- 17/16 Nf!}v!ob!nb 17/26!!!O
Ob!kb!wb! dsub!oj!gjmn
qsp!hsbn 1:/11 Upq!\pq tf!sj!kb 17/56 UW!lb!mfo!ebs qsp!hsb!nb 17/31 SUM sj!ubn!{p!ob!
19/66!!!WWj!kft!uj 1:/26!!!B
B!mb!Dbs!uf- 18/16 Hp!tqp!ejo! 18/11!!!EEp!csp!kv!usp-!Iswbu!tlb 17/31!!!N
Np!sf!mkv!cb!wj-! .!Sf!usp-!
1:/11 Jspo!Lje- lv!mj!obs!tlj!|pv Nb!hp-! 18/16!!!WWj!kft!uj uf!mf!op!wf!mb!)S* hmb!{cf!ob!
dsub!oj!gjmn 21/11!!!C
Cj!mp!kf!eopn!v! dsub!oj!gjmn 18/21!!!EEp!csp!kv!usp-!Iswbu!tlb 18/16!!!E
Eap!oj!Csb!wp-! fnj!tj!kb
1:/41!!!KKb!hp!ej!db! Uvs!tlpk-!tf!sj!kb 18/41!!!CCvn!cb- 18/46!!!WWj!kft!uj dsub!ob!tf!sj!kb 19/31 [b!csb!okf!ob!
cp!cj!db-! 21/56 Tupm!{b!5-! dsub!ob!tf!sj!kb 18/51!!!EEp!csp!kv!usp-!Iswbu!tlb 18/41 Cf!unfo!j!isb!csj! mkv!cbw-!
dsub!oj!gjmn lv!mj!obs!tlj!|pv 18/56!!!CCpc!hsb!ej!ufmk-! 19/46!!!WWj!kft!uj tv!qfs!kv!ob!dj- tf!sj!kb
21/11!!!CCb!lv!hbo- 22/26 WJQ!Tvs!wj!wps-! dsub!oj!gjmn 19/51!!!EEp!csp!kv!usp-!Iswbu!tlb dsub!ob!tf!sj!kb 1:/51!!!WWf!•f!sb!{b!6
dsub!oj!gjmn! cf{!dfo!{v!sf 18/66!!!KKb!hp!ej!db! 1:/16!!!MMv!hbs!oj!db- tf!sj!kb! 19/36 Ewp!sbd! 21/61 Fylmv!{jw-
21/41!!!TTj!sf!of-!tf!sj!kb 22/61!!!WWsf!nfo!tlb! Cp!cj!db-! 21/11!!!WWj!kft!uj jhsb!•b!lb-! nb!hb!{jo
22/11!!!WWjo!lt- tf!sj!kb qsp!hop!{b dsub!ob!tf!sj!kb 21/21!!!WWj!kft!uj!j{!lvm!uv!sf tf!sj!kb!{b!ekf!dv 22/31 2112!op~-
22/31!!!BBmb!ejo-! 22/66 PCO!jo!gp 19/31!!!SSp!bsz- 21/26 Ubk!of!Hsboe! 19/61!!!\
\lpm!tlj! tf!sj!kb
dsub!oj!gjmn 23/21 Ef!kb!ob!upl!|pv )s* dsub!ob!tf!sj!kb Nf!lpo!hb-! qsp!hsbn F{fm- tf!sj!kb
23/21!!!F
22/66!!!WWj!kft!uj 24/11!!!JJt!qmb!uj!tf 19/56!!![[b!vwj!kfl! ep!lv!nfo!ubs!ob!tf!sj!kb 1:/46 Ebsl!Psb!dmf-! 24/11!!!L
Lmpo- tf!sj!kb
22/69!!!WWsf!nfo!tlb! 24/41 Upq!Tipq {b!mkv!cmkf!oj- 22/11 Lpe!Bof tf!sj!kb!{b!ekf!dv 25/61!!!B
Bo!}fp!j!wsbh-!
qsp!hop!{b 24/61 DTJ;!Mbt!Wf!hbt- tf!sj!kb 22/21!!!PPqsb!|pv Qsj!kf!opt!
21/11!!!Q tf!sj!kb
23/11!!!JJo!ej!kb-!tf!sj!kb lsj!nj!ob!mjt!uj!•lb!tf!sj!kb 1:/56 Tmp!nmkf!op!tsdf- 23/11 Eof!wojl tkf!eoj!df! 26/51 Ptwf!ub!mkv!cb!wj-!
Qb!mj!bo!}fp-!
24/11!!!Q 25/56 Upq!Tipq tf!sj!kb 23/41!!!NNp!sf!mkv!cb!wj-!tf!sj!kb Iswbu!tlph! tf!sj!kb
tf!sj!kb 26/11 Hv!nv|- uvs!tlb! 21/61 Hv!nv|- tf!sj!kb! 24/31!!!AAj!wpu!v!Bgsj!dj-!tf!sj!kb tb!cp!sb 28/31 Cj!cjo!twj!kfu-!
Dj!of!nb!
25/11!!!D uf!mf!op!wf!mb 23/51 Jo!nb!hb!{jo 25/21!!!WWj!kft!uj!t! 24/41!!!F
Fvsf!lb-! tf!sj!kb
Nb!hj!db!isp!oj!lf 27/51! Wsf!nfo!tlb! 24/36 Obk!cp!mkf!hp!ej!of-! qsj!kf!wp!epn!{b!hmv!if tf!sj!kb 29/11!!!FFylmv!{jw-!
25/41 Wj!{j!ub qsp!hop!{b tf!sj!kb 25/31!!!SSj!kf•!j!aj!wpu-! 25/26!!!\
\lpm!tlj!qsp!hsbn nb!hb!{jo
26/49!!!WWsf!nfo!tlb! 27/56!!!P
PCO!jo!gp 25/36!!![[b!vwj!kfl! sf!mj!hjk!tlj!qsp!hsbn 26/11!!!L
Lp!kbl-! 29/41 SUM!Wj!kft!uj
qsp!hop!{b 27/61!!!B
B!mb!Dbs!uf-! {b!mkv!cmkf!oj- 26/11!!!MMv!eb!lv!~b!4-! tf!sj!kb 2:/16 Wf!•f!sb!{b!6
26/5:!!!T
Tqpsu!dfo!ubs lv!mj!obs!tlj!|pv tf!sj!kb iv!np!sjt!uj!•lb!tf!sj!kb 27/56!!!UUsff!Ijmm-!
26/61!!!22112!op~-! 28/41!!!TTupm!{b!5-!lv!mj!obs!tlj! 26/31!!!TTmp!nmkf!op!tsdf-! 26/51!!!JJo!eflt tf!sj!kb
tf!sj!kb |pv tf!sj!kb 27/26!!!IIswbu!tlb!vaj!wp V!vsf!ev-!
28/41!!!V
27/61 Jo!ej!kb-!tf!sj!kb! 29/16 Cj!mp!kf!eopn!v! 27/26 Hv!nv|- tf!sj!kb 28/11!!!WWj!kft!uj tf!sj!kb
28/61 Lv!mj!obs!tlj!mf!up!qj!tj! Uvs!tlpk-!tf!sj!kb 28/11 Wj!kft!uj!Op!wf!UW 28/26!!!IIswbu!tlb!vaj!wp 28/66!!!F
F.Iswbu!tlb
29/11 Mv!eb!lv!~b-!tf!sj!kb 29/61!!!WWsf!nfo!tlb 28/36!!!HHv!nv|- 28/41 9/!lbu-!upl!|pv 29/41!!!O
Op!hp!nfu-!
29/26 Tb!tv!lf!ojo!eab! qsp!hop!{b obt!ub!wbl 29/21 Lpe!Bof FM-!fnj!tj!kb
sb!uoj!dj-! 29/66 PCO!jo!gp 29/36 Jo!nb!hb!{jo 29/36 Penp!sj!tf-! 29/66 Op!hp!nfu-!
{b!cb!woj!qsp!hsbn 2:/11 WJQ!Tvs!wj!wps-! 2:/26 Eof!wojl {b!tmv!ajp!tj-!tf!sj!kb FM;!Ibk!evl!.!BFL-!
2:/11 BUW!wj!kft!uj sj!bm!j!uj!|pv 2:/26!!!MMP!UP!804: qsj!kf!opt
2:/46 BUW!tqpsu 2:/66! Hv!nv|- tf!sj!kb 2:/41!!!EEof!wojl

22.20 23.00 07.30 12.30 00.15 20.00

Dani groma, film VIP Survivor, Bumba, crtana serija More ljubavi, serija Nove avanture stare 1001 no}, serija
Lpm!vmb!{j!v!twj!kfu!#Obt!dbs# rialiti {ou Cvn!cb!{f!{b!twph!qsj!kb!. V!cpm!oj!dj!Ifs!obo!{bt!usb!|v!. Kristine 4, serija Lb!lp!cj!vwkf!sj!mb!Pov!sb!eb
uslb!v!lp!kfn!wmb!eb!qsj!uj!tbl/ #Tvs!wj!wps#!kf!qp!nkf!sjp!hsb!. uf!mkb!Cvn!cb!mv!epl!po!qp!. kf!Wj!pmf!uv!j!Psj!bov!lb!lp!of!cj Lsjt!uj!ob!j!Cbsc!tb!{ob!kv!pe kpk!pqspt!uj-!\f!if!sf!{b!eb!nv
Po!kf!pemj!•bo!wp!{b•-!bmj!j!wf!. oj!df!sj!bmj!uj!|pvb-!bmj!kf!WJQ!wfs!. lv!| b!w b! •j!u b!u j! v! nj!s v/ wj!ekf!mf!Ft!usf!mv-!lb!af!jn!eb!hb gjs!nf!okj!ip!wf!gsbo!|j!{f!{b!uf!. qsj!qsf!nj!mj!kf!qp!j{of!ob!}f!okf/
pnb!ufn!qf!sb!nfo!ubo-!|up {j!kpn!ob!qsbw!mkfo!!kp|!wf!~j Cvn!cb!mv!kf!qp!usf!cop!nb!mp oj!lp!j!oj!|ub!of!~f!sb{!ewp!kj!uj!pe sf!ub!ov!eb!tv!qsf!ls|j!mf!lmb!. Qsfe!dj!kf!mpn!qp!s p!e j!d pn
hb!ep!wp!ej!v!dfo!ubs!wf!mj!lji jt!lp!sbl/!Qswj!qvu-!ob!ejw!mkb!j nj!sb!lb!lp!cj!{b!ws|jp!lokj!hv okf/!Ob!lpo!qsf!qjs!lf!t!Ifs!ob!. v{v!mv!vhp!wp!sb!j!eb!np!hv pcf!~b!nv!eb!hb!wj!|f!of!~f
of!wp!mkb!j!mp!|ji!peop!tb-!of pqb!tob! gj!mj!qjo!tlb! pt!uswb lp!kv! kf! {b!q p!• fp! •j!u b!u j/ opn-!Ptwbm!ep!qsj!mb!{j!Ft!usf!mj!j j{!hv!cj!uj!uf!sf!ub!ov/!Nf!hbo!Nv!. ob!qv!|ub!uj!j!qsjt!ub!of!ob!twb!.
tb!np!tb!esv!hji!wp!{b!•j!nb- tnkf!|uf!ob!v!usv!topk!{p!oj-!puj!. Cvn!cj!kf!ep!tb!eop!j!af!mjp tiwb!uj!eb!hb!pob!of!qsf!qp!. mb!mj!hpt!uv!kf!lbp!Nbs!hb!sfu- ecv/!!Nf!mfl!{cph!mkv!cp!np!.
of!hp!j!tb!•mb!op!wj!nb!uj!nb/ tov!mf!tv!tf!qp!{ob!uf!mj!•opt!uj/ cj!tf!jhsb!uj/! {ob!kf-!b!of!{ob!oj!lp!kf!pob/ qsfe!tub!woj!db!gjs!nf/ sf!qp!•of!qsb!uj!uj!Tf!{fo/
2:/51 Wsf!nfo!tlb! 31/66!!!F
Fvspq!tlb!mj!hb;! 31/16 Obk!cp!mkf!hp!ej!of- 31/21!!!Q
Qb!sb!mf!mf 31/61!!!O
Op!hp!nfu; FM-! 31/11 2112!op~-
qsp!hop!{b Mfi!.!Kv!wfo!uvt-! tf!sj!kb 31/56!!!O
Op!wp!ep!cb-! fnj!tj!kb tf!sj!kb
2:/56 Dj!of!nb! qsj!kf!opt 32/16 Mve-!{cv!okfo-! tf!sj!kb Op!hp!nfu-!FM;!
32/11!!!O 32/11 F{fm-!tf!sj!kb
Nb!hj!db! 34/11 WJQ!Tvs!wj!wps-! ops!nb!mbo-! 32/56!!!N
Nj!Iswb!uj Nbo!•ft!ufs!Tj!uj! 32/56 Lpt!uj-!tf!sj!kb
isp!oj!lf sj!bm!j!uj!|pv tf!sj!kb 33/36!!!E
Eof!wojl!4 .!Tbm!dcvsh-!qsj!kf!opt Qvu!ptwf!uf-!
33/51!!!Q
31/11!!!22112!op~-! 34/31 WJQ!Tvs!wj!wps-! 33/41!!!Q
Qsj!gf!sj!kb!Djuz-! 33/66 Wj!kft!uj!j{ 33/61!!!O
Op!hp!nfu; FM-! tf!sj!kb
tf!sj!kb cf{!dfo!{v!sf tf!sj!kb lvm!uv!sf fnj!tj!kb 34/41!!![[b!cp!sbw!mkf!oj!tmv!•bk-
32/11!!!B
Bn!qmj!uv!eb 11/16!!!WWsf!nfo!tlb! 34/41 Wf!•fs!okf!wj!kft!uj 34/16 Esv!hj! 34/41!!!GGsjo!hf!. Ob!sv!cv- tf!sj!kb
33/11!!!WWf!•fs!okf!wj!kft!uj qsp!hop!{b 34/56!! GJMN Iju!di!.!ep!lups gps!nbu tf!sj!kb 11/46!!!S
SUM!wj!kft!uj
33/31!!! GJMN Eb!oj! 11/46 DTJ;!Mbt!Wf!hbt-! {b!mkv!cbw 34/66!!!AAj!wpu!v!Bgsj!dj-! 11/26!!!O
Op!wf!bwbo!uv!sf! 11/61!!! GJMN Of!pep!mkj!wf!
hsp!nb lsj!nj!ob!mjt!uj!•lb! 12/56!!!T
Tflt!j!hsbe-!tf!sj!kb tf!sj!kb tub!sf!Lsjt!uj!of- cv!eb!mf
11/31!!!T
Tflt!j!hsbe-! tf!sj!kb 13/26!!!C
Csb!•of!wp!ef-! 11/51!!!FFvsf!lb- tf!sj!kb tf!sj!kb 13/21 Bt!usp!|pv-!fnj!tj!kb!
tf!sj!kb 12/36 Qmbzcpz!Hjs!mt-! tf!sj!kb 12/36!!!GGsjo!hf 11/46!!!C
Cmj!{v!ep!nb-!tf!sj!kb vaj!wp
Tqpsu!
12/11!!!T ip!mj!wve!tlb!qsj!•b!)s* 13/51 GJMN Qp!tmkf!eokj! . Ob!sv!cv!2-! 12/31 Cf{!pev!|fw!mkf!okb-! 14/21!!![[b!cp!sbw!mkf!oj!
dfo!ubs 12/66 Obk!tf!ltj!af!of! qmft tf!sj!kb np!mjn- tf!sj!kb tmv!•bk-!tf!sj!kb
twj!kf!ub- 15/26 F{p!UW-!ub!spu 13/26!!!SSf!qsj!{oj! 12/61! Ltf!ob-!qsjo!df!{b!
ip!mj!wve!tlb!qsj!•b!)s* 16/26 JO!nb!hb!{jo qsp!hsbn sb!uoj!db-!tf!sj!kb
17/11!!!L
Lsbk!qsp!hsb!nb 13/46 GJMN 211!qv!|b!lb

ekf!dv-! 22/11 Wj!kft!uj-! 22/16 Ep!lup!sp!mp!hj!. 21/11 Wj!kft!uj-!221/26 Qp!{p!sj!|ob!qsfe!tub!wb- Mj!cfs!uj!UW-!jog/!qsp!hsbn-!223/56 Ij!up!wj!Njt!.
kb-!222/41 Gsfk!afs-!tf!sj!kb-!222/66 Ibdl-!tf!. toj!nbl-!222/46!Nv!{j!•lj!qsp!hsbn-!223/11 ufs!Eajs!mb-!223/61!Cp!ob!wfo!uv!sb-!ep!lvn/ 87,7 95,5
88,4 99,3
sj!kb-!224/11 Wj!kft!uj-!224/16 Qps!usfu!)s*-!225/21 Wj!kft!uj-!223/16 Qmb!wp!plj-!ep!lvn/!qsp!hsbn qps!hsbn-!224/31 Hmbt!Bnf!sj!lf!)s*-!225/11 89,7 106,4
Tqpsu!nb!hb!{jo!)s*-!225/51 Ubk!of!sb!ub-!ep!. )s*-!224/51 Sj!unp!wj!lp!kj!hp!wp!sf;!Svn!cb!)s*- Wj!kft!uj-!225/16 Cft!utfm!mfs!UW-!225/31 Bluv!fm!.
lv!nfo!ubs!oj! qsp!hsbn-! 26/46 Cjp!hsb!gj!kf- 25/56 Op!wj!tj!sp!uj!nb!mj!is•lj!)s*-!226/46 V op-!jog/!qsp!hsbn-!226/26!Cbk!lf!j{!dj!kf!mph
ep!lvn/! tf!sj!kbm-! 27/36 Gsfk!afs-! tf!sj!kb- jnf!{b!lp!ob-!epl/!qsp!hsbn-!227/41 UW!jo!. twj!kf!ub-!ekf!•kj!qsp!hsbn-!226/41 Vmj!db!{pp.
28/11 Wj!kft!uj!UW!TB-!228/16!Hekf!kf!obt!. ufs!wkv!)s*-!228/26 Hps!eptu-!tf!sj!kb-!229/21 wsub-!ekf!•kj!qsp!hsbn-!!227/11 Eb!obt!qp!qp!.
ub!mp-!ep!lv!nfo!ubs!oj!qsp!hsbn-!228/66 Ep!. Wf!uf!sb!oj!eb!obt!)s*-!22:/11 Eof!wojl-!22:/41 eof-!jog/!qsp!h sbn-!22 7/41 V!ep!c spn 07.40 Stanje 14.00 Jeste li za 09.00 Stanje 16.00 Deutche
lup!sp!mp!hj!kb-! 29/31 Ub!sji-! 29/36 Sbk!wp!tb- Nv!{j!•lj!qsp!hsbn-!331/16 Tqpsu!tsj!kf!epn- esv|!uwv-!lvm!uvs!oj!qsp!hsbn-!228/26 Flp.tbu- na putevima - kvalitetne na putevima Welle
sf!wj!kbm!oj!qsp!hsbn-!229/41 Eof!wojl-!22:/11 32/41 Eof!wojl!3-!333/11 Hps!eptu-!tf!sj!kb- jog/!qsp!hsbn-!228/56 Lps!wj!op!wb!qp!usb!hb- 07.45 Servisne informacije 12.00 Deutche 16.30 Album
Wj!ub!nj!ojy-! dsub!oj! gjmn-! 2:/13 Hsj!np!wf 34/11 UW!Mj!cfs!uj-!jog/!qsp!hsbn ep!lvn/!qsp!hsbn-!229/41 Tlsj!wf!ob!lb!nf!. informacije na Internetu? Welle nedjelje
cbk!lf-! 2:/36 Cbk!lf! j{! dj!kf!mph! twj!kf!ub- sb-!{b!cb!woj!qsp!hsbn-!22:/11 Eof!wojl 3- 08.00 Pregled 15.00 Mali oglasi 12.30 Music 17.00 Show
2:/51 [pp! Mb!of-! dsub!oj! gjmn-! 31/11 Ep!.
csf! wj!csb!dj!kf-! 32/11 Wj!kft!uj-! 32/41 Kb!woj TV TK TUZLA 2:/51 Cbk!lf!j{!dj!kf!mph!twj!kf!ub-!ekf!•kj!qsp!.
hsbn-!331/16 Aj!wp!j!vaj!wp-!nv!{j!•lj!qsp!hsb!.
{tampe
09.00 Lijanovi}i
16.00 Selebriti info
17.00 @ene u muzici
info bizz
17/16!Lp!sb!op!sb!oj-!kv!ubs!okj!qsp!hsbn- - nagradna 18.30 Dnevnik 13.00 Info cafe
bhfou-!333/11 Tfw!ebi-!nv!{j!•lj!qsp!hsbn- nb-!332/41 [b!csb!okf!ob!mkv!cbw-!tf!sj!kb-
33/41 Lmj!oj!lb-! tf!sj!kb-! 34/41 WPB-! 11/111:/11 [b!csb!okf!ob!mkv!cbw-!tf!sj!kb!)s*-!221/11 33/26 Ob!lsb!kv!eb!ob-!333/41 Lmj!oj!lb-!tf!sj!. igra 21.00 Mali oglasi brifing! 17.30 Vrijeme
GJMN Gb!oj!Ijm-!1 12/51 Eof!wojl!UWTB-!)s* Vmj!db!{pp.wsub-!ekf!•kj!qsp!hsbn-!221/26 kb-!334/26 Hpt!uj!pob-!jog/!qsp!hsbn-!111/11 10.00 Horoskop 22.00 Doma}a 13.30 [ta ima 18.00 90+
Cbk!lf!j{!dj!kf!mph!twj!kf!ub-!ekf!•kj!qsp!hsbn- Hmbt!Bnf!sj!lf-!111/41 Pekb!wb!qsp!hsb!nb 10.42 Stetoskop, hit-lista 14.00 90+ 18.30 [ta
21/41!Csb!~ b!Lp!b mf-!ekf!• kj!qsp!h sbn- emisija 00.00 Pregled dana 14.30 Projektor ima
RTV USK BIHA] 22/11 Ob!usb!hv!qsj!sp!ef-!ep!lvn/!qsp!. o zdravlju 00.05 No}ni 15.00 Breaktrough 19.00 Info
19/11!UW!kv!usp-!kv!ubs!okj!qsp!hsbn-!11:/41 hsbn-!222/36 Twj!wp!mf!Sfk!npo!eb!tf!sj!kb- UW!tub!oj!df!{b!esab!wb!kv! 11.00 Selebriti info muzi~ki 15.30 Flash brifing!
Cbm!l bo!t lj!ub!mfo!u j-!ep!l vn/!qsp!h sbn- 22/66 J{!eb!ob!v!ebo-!223/11 Wj!kft!uj-!223/26 qsb!wp!j{!nkf!of!qsp!hsb!nb" 13.00 3 u 1 program back 19.30 Breaktrough
1.12.2010.
48 Sport
Dvostruki strijelac:
David Vilja

5:0 FOTO BETA

Barselona Real
B
3
7
korneri
{ut u okvir gola
6
2
de
4
11
{utevi pored gola
faulovi 14
3
R
5
67%
5
ofsajdi
posjed lopte
`uti kartoni
33%
2

7
"e
0 crveni kartoni 1
15 slobodni udarci 11
2 odbrane golmana 1

Tragi~ar Junak

V! tj!w j!mv! lp!kf! tv Qswp!jnf!efs!cj!kb


qsj!lb!{b!mj!jhsb!•j!Sf!bm tb!twjn!tj!hvs!op!kf
Nb!e sj!e b! uf!| lp! kf sf!q sf!{ fo!u b!u j!w bd
cj!mp! peb!csb!uj! of!lp!. \qb!oj!kf!_b!wj!Fs!obo!.
hb! lp! kf! qp!tf!cop ef{/!Ob!tsf!ej!oj!uf!sf!.
sb!{p!•b!sbp/! Wj!|f! tf ob!kf!qp!lb!{bp!twv
p•f!lj!wb!mp! pe! tlv!. twp!kv!nb!hj!kv-!b!up!kf
qp!dkf!oji! #lsb!mkf!wb#- sf!{vm!uj!sb!mp!tb!221!ub!.
lp!kj!lbp!eb!oj!tv!jt!. •oji!ep!eb!wb!okb!qsf!.
us•b!mj! ob! uf!sfo-! qb nb!tbj!hsb!•j!nb/!Ob
ub!lp!eb!twj!np!hv!j nb!ft!usb!mbo!ob!•jo!kf
usf!cb!! eb!cvev!qsp!. puwp!sjp!vub!lnj!dv!j
hmb!|f!oj! {b! usb!hj!•b!. wf~!v!ef!tf!upk!nj!ov!uj
sf! obk!w f!~ f nb!uj!sbp!Jlf!sb!Lb!tj!.
gv!ecbm!tlf! vub!lnj!. mkb!tb!uf!ub!lp!ob!kb!wjp
df!v!Fwsp!qj/! qp!•f!ubl!lsb!kb/

Murinjo: Nismo pon


Debakl: Veliki derbi se taj koji }e prevagnuti na stranu "kra- Murinjo u ovom me~u i to je donijelo pre-
ljeva", ali ispostavilo se da ni on nije Pro{le nedjelje dnost na na{u stranu", jasan je Gvar-
najkra}e mo`e dorastao Barseloninoj ma{ini. Debi u
Real je imao bod
diola.
Veliku pobjedu posvetio je neka-
"el klasiku" ne}e pamtiti po dobru,
opisati kao igra ma~ke i mi{a po{to je po prvi put u karijeri ekipa prednosti, sada da{njim trenerima katalonskog pono-
koju on vodi s klupe primila pet go- sa Karlesu Reksa~u i Johanu Krojfu.
osnovu svega vi|enog, "kraljevi" su
lova. Barselona ima "Ova dva stru~njaka su

684
dobro pro{li. Svih 90 minuta ovog
me~a "Barsinim" orkestrom dirigo- "Jedan rival je igrao do- dva boda vi{e nas nau~ila da igramo
vao je sjajni ^avi Ernandez, koji je bro, drugi nije. Jedan je zaslu`io da na ovaj na~in. Ova
driblinzima i dodavanjima dovodio David pobijedi, drugi nije. Mislim da ovo kojima je slavio pet po-
bjeda uz dva remija.
pobjeda stvarana je
qp!lv!|b!kb!ep!eb!wb!okb!jnb!mj!tv do lu di la eki pu @o zea Mu ri nja. Vilja nije poni`enje. Lako je izboriti se s 15 godina, a Re-
ovim porazom. Jednostavno, nismo "Ovaj rezultat ksa~ i Krojf su
gv!ecb!mf!sj!Cbs!tf!mp!of!j!pe!up!hb Upravo je on i na~eo mre`u Ikera ne pokazuje pravu
kf!9:!pe!tup!cj!mp!qsf!dj!{oji-!|up Kasiljasa, a dotukli su ga Pedro Ro- Wb!aop!kf!j!ep!csp!|up!tnp bili dovoljno dobri", rekao je Muri- cijelo vrijeme
qp!cjkf!ej!mj/!Af!mkf!mj!tnp!up!j njo nakon me~a i zatim poku{ao da razliku izme|u ova vjerovali u na{
{ob!•j!eb!kf!71:!mpq!uj!qsp!ob!|mp drigez, David Vilja (dva gola) i mla- dva kluba. Real je
di D`efren Suarez, jo{ jedan u nizu cj!mj!tnp!vtq!kf!|oj/!V!pwpk prona|e razloge debakla: stil igre. Danas
qvu!ep!af!mkf!oph!dj!mkb/!Sf!bmp!wj
vub!lnj!dj!pe!obt!oj!kf!np!. "Poklonili smo im dva smije{na vrlo dobra ekipa, nema ekipe na
jhsb!•j!tv!qp!lv!|b!mj!tb!np!442 bisera iz Barselonine {kole. {to dokazuje i po-
Da je trenutno najbolji hmp!wj!|f!eb!tf!usb!aj/!Ub!•op gola. Gledao sam utakmicu i poku- svijetu koja za-
qvu!eb!ep!eb!kv!mpq!uv!j!jnb!mj!tv da tak da su na bavlja ljude poput
igra~ na svijetu, pokazao je Lionel kf!eb!tnp!jhsb!mj!ep!csp-!bmj {ao da promijenim stvari. Bolje smo
vt!qkf!|optu!pe!85!pe!tup-!ub!. 'Kamp Nou' stigli nas", rekao je mla-
Mesi, koji nije uspio da se upi{e u obn!kf!Sf!bmp!wb!tsf!ej!ob u{li u drugo poluvrijeme, ali oni su
•oj!kf!336!qsf!dj!{oji!qb!tp!wb/! bez poraza i kao li-
strijelce, ali je dva puta asistirao za {b!eb!wb!mb!qsp!cmf!nf/!Tb!eb dali jo{ dva gola i onda nisam mo- di stru~njak.
de ri li ge. Mo ji
pogodak. Kristijano Ronaldo je bio tnp!v!qsf!eopt!uj-!bmj!np!. gao ni{ta da uradim. Utakmi- Gvardiola je jo{ je-
igra~i su igra-
Fudbalsku lekciju o~itali su vi{e nego lo{, pa je izgubio borbu sa sb!np!eb!obt!ub!wj!np!eb!sb!. ca je bila izgubljena. li dobro dnom odao priznanje
fudbaleri Barselone najve}em ri- sjajnim Argentincem. ej!np/!Uj!uv!mb!kf!kp|!eb!mf!lp/! Barselona je odavno argentinskom
valu Real Madridu u 161. "el kla- Madri|ani su stigli sa `eljom da gotov proizvod, a "~a ro bnja ku"
siku" (5:0) i tako pokazali ko je se nadigravaju i parolom da je najbo- fizi~ki nasrtali na protivnika. Tako je pred nama je dug Mesiju, koji je
trenutno gazda u [paniji. lji trenutak da se slavi na "Kamp u fini{u me~a Serhio Ramos krvni~ki put do tog cilja." svojim potezi-
Veliki derbi se najkra}e mo`e Nou", ali za njih je to ostala samo startovao na Mesija, a zatim nasrnuo Pep Gvardi- ma po no vo
opisati kao igra ma~ke i mi{a. Malo `elja. Murinjovih pulena jednosta- na Karlesa Pujola. Za to je "nagra- ola, trener Bar- dokazao da u
ko je o~ekivao da }e Real do`ivjeti vno nije bilo na terenu, a snagu su |en" crvenim kartonom. selone, zadr`ao ovom trenut-
veliki debakl na "Kamp Nou", ali na pokazivali samo u trenucima kada su O~ekivalo se da }e Murinjo biti je skromnost i na- ku na svijetu
kon {to je njegova ne postoji bolji
ekipa deklasirala fudbaler od nje-
najve}eg rivala. ga.
Pujol opra{ta Ramosu Ovo je bio peti "Me si ne
Lbs!mft!Qv!kpm!kf!kp|!kf!eopn!ob!tkb!kbo!ob!•jo!lp!nbo!ep!wbp!pe!csb!opn!Cbs!tf!mp!of!j!nb!mp!mpq!uj!vt!qkf!. "el klasiko" za posti`e samo go-
mp!kf!eb!qsp!}f!lsbk!tkbk!oph!tup!qf!sb/!V!gj!oj!|v!nf!•b!cjp!kf!nf!ub!Tfs!ij!kb!Sb!np!tb-!lp!kj!hb!kf!hv!sovp njega kao trene- love, on je najbo-
ra i zabilje`io je lji u svim
sv!lpn-!{b!|ub!kf!ep!cjp!dswf!oj!lbs!upo/
svih pet pobjeda. statisti~kim kate-
#Up!kf!wf~!{b!cp!sbw!mkf!op/!\up!tf!ep!hp!ej!ob!uf!sf!ov!po!ekf!j!pt!ub!kf/!Tfs!ijp!kf!npk!ep!cbs!qsj!kb!ufmk-!b Gvardiola ni kao gorijama, a tek
ub!lwji!jnbn!of!lp!mj!lp!v!Sf!bmp!wpk!twmb!•j!poj!dj#-!sf!lbp!kf!lb!qj!ufo!bluv!fm!oph!qswb!lb!\qb!oj!kf!j!ep!ebp; igra~ nikada nije upi- su mu 23 godi-
#Pwb!lp!vckf!emkjw!sf!{vm!ubu!oj!tbn!p•f!lj!wbp-!bmj!nj!tnp!tkbk!ob!flj!qb!j!ep!csp!jhsb!np/!Tb!eb!ub!lp!np!. sao poraz u najja~oj utakmici {pan- ne. U`iva}emo
sb!np!obt!ub!wj!uj!j!eb!mkf/# Dokazao da je
skog fudbala. U dresu Barselone najbolji: u ovoj pobjedi,
nastupio je u sedam "el klasika", u Lionel Mesi ali moramo se
1.12.2010.
Sport 49
3
Isa Hajatu

Madri|ani ]iro vodi


Barselona ljuti Kineze

eklasirala
na sudiju Nekada{nji selektor reprezen-
tacije BiH Miroslav - ]iro Bla-
`e vi} pri hva tio je da vo di

Real u 161.
Ep!cbs!ejp!nb!esje!tlji
nf!ej!kb!plsf!ovp!tf!tv!. olimpijsku fudbalsku reprezen-
}f!okv!Juv!sbm!efb!Hpo!{b!. tacije Kine.

el klasiku"
mf!tb-!lp!kj!kf-!qp!okj!ip!wpk "Prije petnaestak dana dobio
qsp!dkf!oj-!tv!ejp!wfpnb sam ponudu kineskog saveza, a
ju~er ujutro je sin u moje ime
(5:0)
mp!|f!j!ob!qsb!wjp!ewj!kf!lbs!.
ej!obm!of!hsf!|lf/!Qswb!tf poslao pismeni odgovor u ko-
jem je naveo da pristajem, ali
peop!tj!ob!tj!uv!bdj!kv!j{
pod mojim uslovima. To bi bila
51/!nj!ov!ub-!lb!eb!kf!Lsjt!. kruna moje karijere. Nitko nije
uj!kb!op!Sp!obm!ep!qbp!ob!. vodio tri nacije, a Kina je najve-
lpo!ev!fmb!t!Wj!lup!spn }a na svijetu", kazao je ]iro.
Wbm!ef!{pn!v!|f!tob!ft!.
ufs!dv!ep!nb!~j!ob/!Juv!sbm!.
ef!kf!tb!np!penb!iovp Raskomadan
sv!l pn-! b! qp!o pw!mkf!o j fudbaler
tojn!bl!qp!lb!{v!kf!eb!kf
Qps!uv!hb!mbd!qsj!kf!ep!|bp Policija u Gvatemali prona{la
ep!mpq!uf/!Eb!kf!Hpo!{b!. je tijelo profesionalnog fudbalera
mft!tv!ejp!qf!obm-!cjp!cj Karlosa Mersedesa Vaskeza ras-
komadano i smje{teno u pet
up!esv!hj!av!uj!lbsupo!{b
plasti~nih kesa. Portparol policije
hp!mb!nb!ob!Cbs!tf!mp!of- Donald Gonzales rekao je da su

BBC otkriva
peop!t op! jt!l mkv!• v!kv!~ j dijelovi tela prona|eni u nedjelju
dswf!oj/!Esv!hb!tj!uv!bdj!kb uz poruku da je igra~ ubijen jer
peop!tj!tf!ob!qswj!hpm se "petljao s tu|im `enama".
Eb!wj!eb!Wj!mkf/!Qp!opw!mkf!oj Gonzales je izjavio da je u toku
tojn!bl!qp!lb!{v!kf!eb!kf
Wj!mkb!cjp!jt!qsfe!pe!csb!of
#lsb!mkfw!tlph!lmv!cb#/!Jblp
tf!sb!ej!p!dfo!uj!nf!usj!nb-
istraga koja bi trebalo da utvrdi
koji je bio pravi razlog za brutal-
no ubistvo Vaskeza, koji je igrao
za Malakateko u Prvoj ligi Gva-
prljave tajne FIFA
Bri tan ski BBC op tu `io je za Mundijal 2006. ~elniku brazilske ku}e fudbala Te-
ep!wp!mkop!kf!{b!of!sf!hv!. temale. Vaskezovo tijelo prona-
mbs!o j! qp!h p!e bl! |qbo!. |eno je u okolini Malkatana, dan trojicu visokih ~lanova FIFA da Ovaj trio je u emisiji "Panora- kseiri preko kompanije posrednika
tlph!sf!qsf!{fo!ub!ujw!db/! nakon {to je 27-godi{nji fudblaer su dobili mito tokom devedesetih ma" u ponedjeljak uve~e optu`en upla}eno 9,5 miliona dolara.
kidnapovan dok se vozio sa dvo- godina pro{log vijeka. da je uzeo mito, a navodi u doku- Zvani~nici MOK-a saop{tili su
jicom prijatelja. Me|unarodni olimpijski ko- mentarcu odnose se na 175 uplata da ne}e tolerisati korupciju u spor-
mitet zatra`io je u utorak od BBC- u ukupnom iznosu od nekoliko de- tu i da }e u istrazi koja slijedi u~es-

ni`eni
ja do da tnu do ku men ta ci ju i setina miliona funti u periodu od tvo va ti i Eti ~ki ko mi tet te
Bh. nade podatke, kako bi hitno istra`io op- 1989. do 1999. Kako je precizira- institucije, dok je FIFA odbacila
dobile rivale tu`be koje je izrekla ova britanska
medijska ku}a na ra~un potpred-
no, prvi ~ovjek Fudbalskog saveza
Ju`ne Amerike Leos primio je tri
optu`be.
Jo{ jedna izuzetno te{ka optu-
Juniorska fudbalska reprezen- sjednika FIFA Ise Hajatua i jo{ puta po 200.000 dolara, predsje- `ba o korupciji u redovima FIFA
tacija BiH }e u kvalifikacijama dvojice veoma visokih slu`benika dnik Fu dbal skog sa ve za Afri ke sti`e iz Engleske, samo dva dana
za EP 2012. za igra~e do 19 go- FIFA iz Ju`ne Amerike. Ha ja tu je, na vo dno, do bio oko prije nego {to treba da bude done-
dina u Estoniji nastupiti u Grupi Hajatu je i ~lan MOK-a, a po- 20.000 dolara u gotovini, dok je sena odluka o doma}inima Mundi-
2 sa selekcijama Rusije, Irske i red njega, u emisiji "Panorama", ja la 2018. i 2022. go di ne.
Mnogo
Bugarske, odlu~eno je ju~e `rije- pod nazivom "Prljave tajne FIFA", Za Mundijal Osu mnji ~e ni ~la no vi Iz vr{nog
bom u Nionu. Bh. kadeti tako|e optu`ene su jo{ dvije "krupne ribe" odbora FIFA nalaze se me|u zva-
pri~ao, malo
igrao: su saznali imena protivnika u svjetskog fudbala - predsjednik FS 2006. ni~nicima koji bi za dva dana tre-
Kristijano
Ronaldo
kvalifikacijama, a oni }e igrati u Brazila @or` Tekseira i Nikolas Le- Tri visoka ba lo da odlu ~e o do ma }i ni ma
Grupi 6 sa {ampionom Engles- os, prvi ~ovjek paragvajskog fu- Mundijala 2018. i 2022.
kom, te Holandijom i Letonijom. dbala.
zvani~nika uzela Engleska se bori sa Rusijom i
Svi oni su optu`eni da su uzeli mito od jedne zajedni~kim kandidaturama [pani-
ve li ke nov ~a ne svo te od je dne marketin{ke je i Portugala, odnosno Holandije i
"Hyundai" i marketin{ke kompanije kako bi Belgije, za doma}instvo Svjetskog
FIFA do 2022. ona dobila ugovor za FIFA prava kompanije kupa 2018. godine.
Samo dvije sedmice do kona-
~ne odlu ke o do ma }i ni ma

brzo oporaviti za sljede}e izazove. A


koliko je dobra ova ekipa, zna}emo
tek za nekoliko godina", zaklju~io je
Gvardiola.
"Barsa" je tako|e slavila pobjedu od
5:0, a isti rezultat ponovio se i 127.
derbiju igranom 8. januara 1994. Jo{
ubjedljivija Barselona je bila u 39.
Svjetskog prvenstva 2018. i
2022. godine "Hyundai" je po-
tpisao novi ugovor sa FIFA.
Prema ugovoru, "Hyundai" }e
kao ponosni sponzor biti prisu-
AEK na "Poljudu"
Prve utakmice petog kola Li-
Ovo nije prvi veliki po- derbiju, kada je na svom terenu sla- tan na svim FIFA takmi~enjima ge Evrope bi}e odigrane ve~eras.
raz Reala na "Kamp Nou". U 14. "el vila rezultatom 7:2. do 2022. "Hyundai" je partner Hajduk }e do~ekati gr~ki AEK i
klasiku" odigranom 21. aprila 1935. Rezultati 13. kola: Barselona - svih UEFA i FIFA takmi~enja ako ga savlada, osta}e u trci za
Real 5:0 (^avi 10, Pedro 18, Vilja ve} punih 11 godina. narednu rundu.
54, 56, D`efren 90), Atletik Bilbao - Spli}ani }e oslu{kivati i {ta se
Osasuna 1:0 (Gurpegi 90), Valensija de{ava u Rusiji, gdje }e Zenit ugos-
- Almerija 2:1 (Soldado 26, 63 - Remi Borca titi Anderleht. Zanimljivo }e biti u
Uloa 90), Erkules - Levante 3:1 i BSK-a Grupi A, u kojoj Juventus gostuje u
(Valdez 39, 67, Trezege 62 - Suarez Poljskoj i neophodna mu je pobjeda
Fudbaleri Borca odigrali su nad Lehom da bi ostao u igri za je-
40), Majorka - Malaga 2:0 (Vebo 50, ju~e 0:0 u prijateljskom me~u
Kastro 55), Santander - Deportivo dno od prva dva mjesta. Sampdoriji
sa BSK-om. Ovaj me~, kao i je neophodna pobjeda nad PSV-
La Korunja 1:0 (Rozenberg 61), Hi- prethodna dva, trener Vlado Ja-
hon - Sosijedad 1:3 (Gregori 2 - Pri- om, Atletiko je favorit u duelu s
godi} iskoristio je da isproba
Andres eto 11, Zurutuza 45, Aranburu 90), neke igra~e.
Arisom. Interesantno }e biti i u Li-
Saragosa - Viljareal 0:3 (Sena 9, Ka- sabonu, gdje se sastaju dva prvo-
Inijesta zorla 18, Nilmar 65), Sevilja - Hetafe
"Utakmica nije bila lo{a, jedi-
pla si ra na ti ma iz Gru pe C -
no su golovi nedostajali", kazao
1:3 (Kanute 31 - Moral 57. penal, Sporting i Lil. Gru pa A: Leh - Ju ven tus
Pej!hsb!mj!tnp!pemj!•ov!vub!.
lnj!dv/![ob!np!eb!pwpn Miku 60, Rios 78), Atletiko Madrid -
je on i dodao:
Parovi 5. kola: Grupa G: Haj- Zadnji voz (21.05), Man~ester Siti - Salcburg
"Moram da se konsultujem sa
qp!ckf!epn!oj!tnp!ptwp!kj!mj Espanjol 2:3 (Tijago 45, Aguero 66 - saradnicima i sportskim dire- duk - AEK (19 ~asova), Zenit - An- Sampdoriji (21.05). Poredak: Leh 7, Man~ester
Garsija 22 penal, Verdu 54, Osvaldo derleht (19). Siti 7, Juventus 4, Salcburg 2.
uj!u v!mv-!bmj!tnp!ob!q sb!w j!mj
78). Poredak: Barselona 34, Real
ktorom Darkom Ljubojevi}em
Poredak: Zenit 12, Anderleht 4,
neophodna Grupa B: Atletiko Madrid -
nb!mj!lp!sbl!v!upn!qsbw!dv/ oko igra~a koji su igrali u ovim pobjeda
Jhsb!mj!tnp!tqf!lub!lv!mbs!op!j Madrid 32, Viljareal 27, Espanjol 25, test utakmicama, ali ostajem pri AEK 4, Hajduk 3. Aris (21.05), Rozenborg - Bajer Le-
ep!o j!kf!mj!{b!c b!w v!j!tf!c j!j Valensija 24, Majorka 21, Atletiko onome {to sam rekao ranije, a Grupa H: OB Odenze - Hetafe nad verkuzen (21.05). Poredak: Bajer 8,
20, Sevilja 20, Real Sosijedad 19, (19), Jang bojs - [tutgart (19). Pore- Atletiko 7, Aris 4, Rozenborg 3.
hmf!eb!pdj!nb/!Nj!tnp!kf!.
Atletik Bilbao 19, Hetafe 17, Osasu-
to je da, ako budemo nekoga
dak: [tutgart 12, Jang bojs 6, Hetafe PSV-om Gru pa C: Gent - Lev ski
eopt!ub!wop!qp!ckf!eoj!dj!j!v dovodili, to mogu biti samo
na 15, Erkules 15, Deportivo 14, 3, OB 3. Ajndhoven (19). Poredak: PSV 10, (21.05), Spor ting Li sa bon - Lil
upn!tuj!mv!usf!cb!!eb!obt!ub!wj!. igra~i koji odmah mogu da zai-
Santander 14, Levante 11, Hihon 10, Gru pa I: Me ta list Har kov - Metalist 7, Sampdorija 5, Debre- (21.05). Poredak: Sporting 9, Lil 5,
np!ep!lsb!kb!tf!{p!of/ graju u startnom timu."
Malaga 10, Almerija 9, Saragosa 8. Debrecen (19), Sampdorija - PSV cen 0. Levski 4, Gent 4
1.12.2010.
50 Sport
U petak po~inje finale Dejvis kupa izme|u Srbije i Francuske

"Arena" donosi
prevagu
Svi spremni za duel

Svje`i mlado`enja: Medeni


mesec je pro{lost, a Dejvis
kup je najva`nije {to sledi,
ka`e Tipsarevi}
Srpski teniser Novak \okovi} odlu~uju}i. Zbog toga se od njega
istakao je da se uzbu|enje pred fi- o~ekuje mnogo, ali on isti~e:
nalni me~ Dejvis kupa sa Francu- "Poku{avam da ne razmi{ljam o
zima osje}a na svakom koraku. tome. Odigrao sam dobro protiv ^e-
"Ne mislim da }e atmosfera biti ha, ali nema razloga da zbog toga bu-
druga~ija nego u polufinalu protiv dem pod pritiskom. Od Srbije se
^e{ke, ali svuda mo`ete da osetite o~ekuje da pobedi, ali ne razmi{ljam
uzbu|enje zbog finala. Publika }e biti kao da je pritisak na meni. Zna se da
krucijalna za nas s obzirom na to da igram najbolje kada nema pritiska."
}e me~ biti neizvestan", rekao je \o- Se le ktor Srbi je Bo-
kovi} i istakao da je spreman za duel gdan Obradovi} istakao je da je foku-
u "Beogradskoj areni" koji po~inje u siran na svoj tim.
petak. "Fokusirani smo na pripreme za i dodao: "Ipak, vi{e od toga treba da koji je igra veoma dobro", rekao je }e, ko god da iza|e na teren, pru`iti uzdanja, ali Dejvis kup je potpuno
Osim \o ko vi }a, tim najva`niji me~ u istoriji na{eg tenisa i nas zanima kako da odigramo na vi- For`e, a prenijela Beta. partiju na visokom nivou. Sa~ekaja- druga~ije takmi~enje od ATP turni-
Srbije ~ine Nenad Zimonji}, Janko spremni smo za svaku varijantu koju sokom nivou, jer Srbija ima odli~ne On jo{ ni je odredio sas- mo `rijeb i vidje}ete ko }e igrati", na- ra", rekao je on.
Tipsarevi} i Viktor Troicki. Upitan je odabere selektor Francuza Gi For`e", igra~e. Svi pri~aju o \okovi}u, a ne tav, a u Beogradu od nedjelje trenira- veo je on. \okovi} smatra da je sada situ-
{ta mu je va`nije, medeni mjesec sa rekao je Obradovi}. treba zaboraviti da je u polufinalu ju Gael Monfis, @il Simon, Mi{el Monfis je za povredu stopala, o acija druga~ija: "Lodra je u Parizu
kojeg se nedavno vratio ili finale For`e je rekao da je prednost Tipsarevi} dobio oba singla i poka- Lodra, Arno Klemon i Ri{ar Gaske. kojoj se pri~alo prethodnih nedjelja, odigrao turnir godine. Podloga je bila
Dejvis kupa, Tipsarevi} je odgovorio: Srbije jer igra pred svojom publikom zao da je veliki igra~. Tu je i Troicki "Svi su spremni. Siguran sam da rekao da su je "izmislili francuski no- super brza, a on je igrao maestralno.
"Zbog vas novinara moram da vinari", te da mu je svejedno da li }e Sada je situacija druga~ija, a podloga
ka`em da je Dejvis kup va`niji. u drugom me~u singla igrati protiv sporija i ko god da mi bude protivnik,
Uspeo sam sve da uklopim - da se Tipsarevi}a ili Troickog. Mi{el Lodra bi}u spreman."
odmorim, a zatim pripremim za fina- Francuzi se izljubili sa posebnim optimizmom do~ekuje @rijeb za fi na le bi}e
le. Medeni mesec je pro{lost, a Dej- duel jer je pobijedio \okovi}a na odr`an u ~etvrtak. Dan kasnije bi}e
Tnj!kfi!ob!qsft.lpo!gf!sfo!dj!kj!j{b!{wb!mj!tv!Mp!esb!j!Hbt!lf!lb!eb!tv!tf!j{mkv!cj!mj!ob!lpo!qj!ub!okb!eb!mj!kf!ub!.
vis kup je najva`nije {to sledi." mastersu u Parizu. odigrana dva me~a u singlu, u subotu
Tipsarevi} je donio Srbiji dva •op!eb!tf!of!qp!eop!tf/
"Dobro je {to sam ga }e biti igran dubl, a u nedjelju dva
boda u duelu sa ^e{kom, uklju~uju}i savladao jer sada imam vi{e samopo- singla.

Izvi|a~ na
San Antonio
Rukometa{i Izvi|a~ MI gru-
Opro{taj od
pe nisu imali previ{e sre}e pri-
li kom ju ~e ra{ njeg `ri je ba
parova osmine finala Kupa ku-
pova, jer su za rivala dobili
zlatnog olimpijca Ime \or|a Lavrni}a osta}e za-
{panskog velikana San Anto-
nio. pisano u analima dobojskog sporta,
Prvu utakmicu mladi sastav kazao je Dragan Kova~evi}, predsje-
Izvi|a~a igra}e u [paniji 19. ili dnik Sportskog saveza op{tine Do-
boj, i dodao da su ovaj grad i Sloga
Kasnili zbog D`erelsa 20. februara, a revan{ sedam
dana kasnije u Ljubu{kom. Bez
obzira na to {to se radi o proti-
izgubili velikog ~ovjeka:
"Bio je neobi~no skroman, izu-
Ko{arka{i Partizana }e danas u ris - Makabi (18:45). Poredak: Ma- vniku kojeg }e na{ predstavnik zetno pravedan, pravi sportski uzor
7. kolu Evrolige protiv Himkija kabi 11, @algiris 10, Partizan 10, te{ko pro}i, u Izvi|a~u, ipak, za sve nas, a posebno za rukometne
biti ja~i za Kurtisa D`erelsa, no- Kaha L. 8, Himki 8, Prokom 7. Gru- mogu biti zadovoljni. Ljubu{ki generacije koje dolaze. Bio je poznat
vog plejmejkera, zbog kojeg je let pa B, sutra: Olimijakos - Bamberg }e jo{ jednom imati priliku da i priznat u svijetu, jedan o najboljih
kasnio 45 minuta. On je neposre- (20.45), Unikaha - Real Madrid ugosti biv{eg {ampiona Evro- desnih bekova sa ovih prostora."
Lavrni} sahranjen u Doboju
dno pred polijetanje dobio rusku (20.45), Lo to ma ti ka - [ar lroa pe. Ranije su u ovom gradi}u FOTO NN
Iako je ostao upam}en kao igra~
vizu i sa saigra~ima }e se boriti za (20:45). Poredak: Olimpijakos 10, gostovali Barselona i Kil. Osta- Krivaje iz Zavidovi}a, Crvenke, te
peti trijumf u elitnom takmi~enju. Real 10, Unikaha 9, Lotomatika 9, li parovi osmine finala Kupa S. ^AKAREVI] su se sportski radnici. Zdravko Mili- nekoliko njema~kih klubova, Lavrni}
D`erels je uo~i odlaska u Rusiju Bamberg 8, [arlroa 8. Grupa C, da- kupova: ^iko (Portugal) - Gu- }evi}, predsjednik Rukometnog sa- je u srcu nosio Slogu, naveo je Zoran
istakao: nas: Fenerbah~e - Cibona (19.15), mersbah (Njema~ka), Tremblej \or|e Lavrni} (64), proslav- veza RS, podsjetio je da je Lavrni} za Blagojevi}, v.d. predsjednika ovog
"Igram dobro odbranu, ali znam Montepaski - Lijetuvos Ritas (21), (Francuska) - Balaton (Ma|ar- ljeni rukometa{ i osvaja~ zlatne reprezentaciju Jugoslavije nastupio kluba. \or|e Lavrni} je dio slavne
da posti`em poene. Ja sam plejmej- sutra: Barselona - [ole (20.45). Po- ska), Budivelnik (Ukrajina) - medalje na Olimpijskim igrama u 137 puta i postigao 468 golova, te se generacije, koja je na 20. Olimpij-
ker i radim {ta treba da se radi za redak: Montepaski 11, Fenerbah~e Resita (Rumunija), Elverum Minhenu 1972, koji je u subotu u prisjetio 1994, kada je obnovljen rad skim igrama u Minhenu osvojila zla-
tim. Ne znam mnogo o Partizanu, ali 11, Barselona 10, [ole 9, Lijetuvos (Norve{ka) - Kaustik (Rusija), Op{toj bolnici "Sveti apostol Lu- RK Sloga. tnu medalju, pobijediv{i u finalu
spreman sam da u~im. ^uo sam ma- 7, Cibona 6. Grupa D, danas: CSKA Kolubara (Srbija) - Maribor ka" umro od posljedica mo`danog "Nikada ne}u zaboraviti na{u reprezentaciju ^ehoslova~ke sa
lo o Srbiji i Beogradu od trenera San - Panatinaikos (18.15), sutra: Valen- udara, sahranjen je ju~e na doboj- prvu utakmicu, u ratno doba na Ilid`i, 21:16. Ljevoruki bombarder, kako su
(Slovenija), Hrems (Austrija) -
Antonija Grega Popovi}a, a ~uo sam sija - Efes Pilsen (20.45), Union skom groblju "[u{njari". kada nam se pokvario autobus, kada ga zvali bio je jedan od najboljih ru-
Drot ([vedska), Vardar (Make-
i za navija~e Partizana." Olimpija - Armani D`ins (20:45). Na komemoraciji, koja je odr`a- smo vodili djecu da igramo utakmi- kometa{a Jugoslavije i svijeta, a na
do ni ja) - FIF Ko pen ha gen
Parovi i poredak: Grupa A, danas: Poredak: Panatinaikos 10, Efes Pil- na u Centru za kulturu i obrazovanje, cu, i on je prvi gazio snijeg i pravio Olimpijskim igrama je odigrao svih
(Danska).
Himki - Partizan (16.15), Kaha La- sen 10, Union Olimpija 10, Armani od proslavljenog rukometa{a osim prtinu da bezbjedno pro|u", rekao je {est utakmica, postigao 28 golova i
D.M. bio tre}i strijelac rukometnog turnira.
boral - Prokom (20.30), sutra: @algi- D`ins 9, Valensija 8, CSKA 7. ~lanova porodice i prijatelja oprostili Mili}evi}.
1.12.2010.
Sport 51
3
Srpski
teniser

Bi}e Nenad
Zimonji}
uo~i finala
Dejvis
kupa

{i{anja Zimonji} i Nestor


titulu u Londonu
proslavili s djecom

Finale: Ovo je veliki me~ i ako


nema motivacije - ne znam
kada }e je biti, bez obzira {to
je kraj sezone, rekao Zimonji}
Maja PREDRAGOVI] stavljam svoju zemlju", rekao je
jedan od najboljih dubl igra~a na
Srpski teniser Nenad Zimo- svijetu.
nji} pro`ivljava jedan od najlje- [ta mo`e da presudi u
p{ih pe ri oda u ka ri je ri. U
nedjelju je sa Danijelom Nesto-
NN: finalu? Da li Vi i No-
vak \o ko vi} osje }a te umor, s
Nenad Zimonji}
FOTO BETA
rom osvojio titulu na ATP Wor- obzirom na to da ste pro{le se-
ld Tour finalu, njihovu drugu dmi ce igra li te {ke me ~e ve na Nikola Pili}, savjetnik selektora
na zavr{nom turniru sezone, a zavr{nom turniru sezone? Najbolji igra~i Srbije Nenad
Bogdana Obradovi}a? Zimonji} i Novak \okovi}
ove sedmice ga o~ekuje finale ZIMONJI]: Trenutna forma ZIMONJI]: Na po~etku sa-
Dejvis kupa u kojem }e Srbija }e biti presudna i kako }e se ko radnje je imao najve}i zna~aj jer
Finale
igrati protiv Francuske. Uz Zi- sna}i u ovim okolnostima. Publi- je Obradovi} imao priliku da vidi na RT RS
monji}a za "salataru" }e se bo- ka, tako|e, mo`e da bude od pre- kako sve treba da funkcioni{e. Is-
ri ti No vak \o ko vi}, Jan ko sudnog zna~aja. U svakom me~u i kustvom je pomogao ekipi. Ipak, Gj!o b!mf! Efk!w jt! lv!q b
Tipsarevi} i Viktor Troicki. oni i mi imamo {ansu. Svaki me~ najve}a zasluga za uspeh je samih j{nf!}v!Tscj!kf!j!Gsbo!.
"To je veliki me~. Osvajanje }e biti naporan i te`ak, ali nadam igra~a. Bez obzira {ta se savetuje, dvt!lf!cj!~f!jhsb!op!pe!4/
Dejvis kupa za mene bi bio jedan se da }emo do}i do pobede. Ne- igra~ na terenu mora da odradi ep! 6/! ef!d fn!c sb! v
od najve}ih uspeha u karijeri. Ko- ma prostora za umor i da se ra- posao. #Cfp!h sbe!t lpk!bsf!o j#/
liko mi zna~i reprezentacija govo- zmi{ lja u tom prav cu. Ovo je U Beograd ste dopu- Nf!• f!w f!j{!Cfp!h sb!e b
ri podatak da sam u timu od 1995.
godine i da sam igrao od najni`eg
veliki me~ i ako nema motivacije
- ne znam kada }e je biti, bez ob-
NN: to va li iz Lon do na,
gdje ste osvojili titulu sa Nesto-
twj! {b!jo!u f!s f!t p!w b!o j! t
pwji!qspt!up!sb!np!~j!~f
ranga, evo, do finala. Volim da zira {to je kraj sezone. rom. Kakav je osje}aj drugi put ej!sfl!uop!qsb!uj!uj!ob!qsp!.
igram za reprezentaciju i da pred- Reprezentativci Srbi-
NN: je su obe}ali da }e se
o{i{ati na nulu ukoliko osvoje
slaviti na turniru osam najbo-
ljih dublova svijeta?
hsb!nv!Sb!ejp.uf!mf!wj!{j!kf
Sf!qv!cmj!lf!Tsqtlf/
titulu. Neki se predomi{ljaju,
Korigovati ali Viktor Troicki, ~ija je to bila
kalendar ideja, ne odustaje od toga. [ta Masters dobro organizovan i pose}en i bi-
}e se desiti u nedjelju nakon fi-
nala?
Nenad To je jedan od lo je zadovoljstvo igrati u takvim
okolnostima. Ipak, nije bilo prete-
NN: Lb!l p! lp!.
nfo!u b!s j!| f!u f ZIMONJI]: Ja se nadam da Zimonji} najpresti`nijih rano mesta za slavlje, jer me o~e-
kuje va`an me~ u Dejvis kupu.
tlsb!~ f!o kf!tf!{ p!o f!{b }e tako i biti, iako mi ne}e stajati turnira i drugi Da li ste za do vo ljni
ewj!kf!tf!enj!df!pe!3123/
hp!ej!of@
da se o{i{am na nulu. Naravno, to
bi zna~ilo da }emo pobediti.
Qp!{j!dj!kb!ob!evcm!BUQ!sboh.mjt!uj; 4
Obk!cp!mkj!sboh; 2 put smo ga NN: sa ra dnjom s Nes to -
Ko li ko je za us pjeh Danijel i ja rom, s kojim ste igrali poslje-
[J!NP!OKJ^; Jnb!~f!np
wj!| f! wsf!n f!o b! {b NN: re pre zen ta ci je bi tan
Eb!uvn!sp!}f!okb; 5/!kv!oj!2:87/
Nkft!up!sp!}f!okb; Cfp!hsbe
Qsf!cj!wb!mj!|uf; Cfp!hsbe
osvojili
dnje tri godine?
ZIMONJI]: Bila je jako do-
penps-!bmj!j!{b!qsj!qsf!.
nf-!bmj!nj!tmjn!eb!usf!cb
Dejvis kup Wj!tj!ob; 2:1!dn bra saradnja, moja najbolja do sa-
Titula bi za Uf!aj!ob; :2!lh ZI MO NJI]: Fe no me nal no da. Osvo ji li smo ve li ki broj
kp|!ept!ub!up!hb!eb!tf turnira i prezadovoljan sam koli-
Qsp!gf!tj!pob!mbd!pe; 2::6/ je zavr{iti sezonu titulom. Mas-
qsp!nf!oj!v!lb!mfo!eb!sv!j mene bila jedan Cspk!uj!uv!mb!v!ev!cmv; 4: ters je je dan od naj pres ti `ni jih ko sam napredovao od kada smo
eb!tf!jt!qsb!wf!of!lj!esv!.
hj!ef!mp!wj!tf!{p!of/!Up!tf od najve}ih Uj!uv!mf!ob!hsfoe!tmfn!uvs!oj!sj!nb; usj!v!ev!cmv-!•f!uj!sj!v!nkf!|p!wj!upn turnira i drugi put smo ga Danijel po~eli da igramo zajedno.
Od slje de }e se zo ne
qp!t f!c op! peop!t j! ob uspeha u ev!cmv
Ptwp!kf!of!uj!uv!mf!v!3121/!hp!ej!oj; Tj!eofk-!Sp!ufs!ebn-!Npo!uf!Lbs!.
i ja osvojili. Nismo imali priliku
da se borimo za prvo mesto ove NN: par tner }e Vam bi ti
nbsu-!lb!eb!tf!hv!cj!nf!. karijeri, mp-!Cbs!tf!mp!ob-!Sp!mbo!Hb!spt-!Cf•!j!Mpo!epo!){b!ws|oj!uvs!ojs!tf!. sezone, ali smo imali jako dobru Majkl Ljodra. Kakvi su Va{i ci-
tfd!eb!ob!jhsb!kv!~j!tb!np sezonu, posebno prvih {est mese- ljevi?
ewb!uvs!oj!sb/ rekao {p!of*
[b!sb!eb!ob!uvs!oj!sj!nb; 6/2::/764!ep!mb!sb ci (osvojili pet od sedam turnira). ZI MO NJI]: O~e ku jem da
Zimonji} Turnir u Londonu je bio veoma nastavimo sa uspesima.
1.12.2010.
52
1.12.2010.
Sport 53

IZBOR NAJBOLJEG SPORTISTE BOSNE


I HERCEGOVINE U 2010. GODINI
Evropski {ampion
do 18 godina:
Damir D`umhur
FOTO NN

MO:
PREDSTAVLJA
Damir
D`umhur
(tenis)

NAJBOLJI
SPORTISTI
V!lpo!lv!sfo!dj!kj!{b!obk!cp!mkfh
tqps!ujt!uv!CjI!v!3121/!tv;!Eb!.
njs!Eavn!ivs!)uf!ojt*-!Sbu!lp
Wbs!eb!)lp!|bs!lb*-!Ofs!njo!Qp!.
uvs!)lb!sb!uf*-!Nb!sjp!Lp!kj~!)cj!dj!.
lmj!{bn*!j!Nj!ubs!Nsej~!)eav!ep*/

NAJBOLJE
SPORTISTKINJE
V!lpo!lv!sfo!dj!kj!{b!obk!cp!mkv
tqps!ujt!ulj!okv!CjI!v!3121/!tv;
Nf!sj!nb!Tpg!uj~!)lb!sb!uf*-!Mb!sj!.
tb!Df!sj~!)eav!ep*-!Esb!hb!ob
Lof!af!wj~!)sv!lp!nfu*-!Fnj!ob
Ib!eajb!inf!up!wj~!)tup!oj!uf!ojt*
j!Ab!ob!Op!wb!lp!wj~!)tlj!kb!okf*/

NAJBOLJE
EKIPE

Dragulj
V!lpo!lv!sfo!dj!kj!{b!obk!cp!mkv
flj!q v!CjI!v!3121/!tv;!SL
Cp!tob!CI!hbt-!nv!|lb!lb!sb!.
uf!sf!qsf!{fo!ub!dj!kb!CjI-!Efk!wjt
lvq!sf!qsf!{fo!ub!dj!kb!CjI-!APL
Kf!ejo!tuwp!Cs•lp!j!TUL!Af!mkf!.
{oj!•bs/

NAJBOLJI

bh. sporta
TRENERI
Lbo!ej!eb!uj!{b!obk!cp!mkfh!usf!.
of!sb!CjI!v!3121/!tv;!Bnf!mb
Ib!eajb!inf!up!wj~!)tup!oj!uf!ojt*-
Sb!e f!Vo!• b!o jo!)sv!l p!n fu*-
Tv!be!^v!qj!ob!)lb!sb!uf*-!Jwbo
Wf!mj~!)lp!|bs!lb*!j!Hp!sbo!Ib!.
eaj~!)pecpk!lb*/!

Klosersu na Evropskom prvenstvu tu pe na grend slem tur ni ri ma. ra da, odri ca nja i plan skih akti -
Sjajni rezultati: Na juniorskom stigao je do naslova {ampiona Sta- D`umhur je na juniorskom Rolan vnosti. Sve to potvr|uju rezultati
Rolan Garosu stigao me|u 32, rog kontinenta u konkurenciji igra~a Ga ro su sti gao me |u 32, na US od po~etka njegove karijere, pa
do 18 godine. Niz je nastavio u Sni- Openu me|u 16, a u Vimbldonu do danas", rekao je Nerfid D`um-
na US Openu me|u 16, gapuru na Olimpijskim igrama mla- me|u osam najboljih. D`umhur je hur, otac bh. sportskog dragulja
dih. Pod zastavom BiH stigao je do i standardni Dejvis kup reprezen- Damira.
a u Vimbldonu me|u osam bronzanog odli~ja i samo jo{ je- tativac BiH. Sve~ana manifestacija desetog,
najboljih tenisera dnom potvrdio svoj ogormni poten-
cijal i ~injenicu da se radi o dragulju
"U svakom slu ~a ju pri -
znanje bilo koje vrste potvrda je
jubilarnog, Izbora najboljih sportis-
ta Bosne i Hercegovine treba da
bh. sporta. kvaliteta i rezultata koje je Damir bude odr`ana 15. decembra u sara-
Dejan MAKSIMOVI] Evrope do 12 godina. Na da mo se da }e u bu du - postigao u 2010. godini. Sve ovo jevskom hotelu "Holiday Inn", s po-
Eksplozija njegovog talenta, i }nos ti D`um hur, osim po dr{ke {to je napravio nije slu~ajno, nego ~etkom u 20 sati uz direktan prenos
Damir D`umhur ro|en je 20. sada se ve} mo`e re}i kvaliteta, porodice i svog oca i trenera Ner- je plod strategije, dugogodi{njeg na BHT1.
maja 1992. godine u Sarajevu. stigla je upravo u 2010. godini u fi da, ko na ~no do bi ti i po dr{ku Organizatori manifesta-
Od malena zahvaljuju}i, prije kojoj je napravio niz vrhunski re- dr`ave kako bi uz njegovo i dalje OI mladih cije su "Nezavisne novine" i Radio-
svih svom ocu Nerfidu, bavi se te- zultata za tenisera njegovih godi- stajalo i ime Bosne i Hercegovi- televizija BiH uz pokroviteljstvo
nisom. Ve} u kategoriji do 12 go- na. ne. Iz Singapura se Bakira Izetbegovi}a, ~lana Predsje-
di na po ka zao je da se ra di o Nakon {to je osvojio tur- Niski sjajnih rezultata u D`umhur vratio dni{tva BiH.
velikom teniskom talentu. Tada je nire u Firenci i Ofenbahu, te igrao 2010. godini treba dodati titulu po- Partner izbora je Olimpijski
stigao i prvi veliki trofej za njego- polufinala u Pizi i Milanu, stigao je bjednika na juniorskom Kanadian s bronzanom komitet BiH, krovna sportska insti-
ve vi tri ne. Pos tao je {am pi on {lag na tortu. U {vajcarskom gradu Openu u Montrealu, te sjajne nas- medaljom tucija u na{oj zemlji.
1.12.2010.
54 Sport
BH. NAPADA^ ZAGOLICAO
MA[TU SPORTSKE JAVNOSTI

D`eko: U~im
italijanski
Bosna BHG do~ekuje Prijedor
Sv!lp!nf!ub!|j!Cp!tob!CI!hbtb!wf!•f!sbt!~f!vhpt!uj!uj!fljqv!Qsj!kf!ep!sb!v
{b!pt!ub!mpn!tv!tsf!uv!21/!lp!mb!Qsf!nj!kfs!mj!hf!CjI/!Tb!np!|up!tv!tf!wsb!uj!mj!j{
\qb!oj!kf-!hekf!tv!v!of!ekf!mkv!jhsb!mj!tb!Tj!vebe!Sf!bmpn!v!Mj!hj!|bn!qj!pob-
qsfe!#tuv!efo!uj!nb#!kf!op!wj!j{b!{pw/!Ob!sb!wop-!twf!ptjn!usj!kvn!gb!j{b!csb!oj!lb
Js!gb!ob!Tnbk!mb!hj!~b!cj!mp!cj!sb!wop!tfo!{b!dj!kj/!Tb!sbk!mj!kf!tv!usf!ov!uop!esv!hf!ob
ub!cf!mj!tb!32!cp!epn!j{!tf!ebn!tv!tsf!ub-!epl!kf!Qsj!kf!eps!tf!enj!tb!ef!wfu
Re pre zen ta ti vac Bo sne i rano za pri~e o tome gdje }e nas-
Pomo}: Hercegovine i napada~ njema-
Budu}nost taviti karijeru.
cp!ep!wb!j{!ptbn!vub!lnj!db/
Trenutno ~kog Volfsburga Edin D`eko po- Prerano je "Mnogo je gla si na o mo joj
novo je pokrenuo spekulacije o govoriti o budu}nosti. U jednom trenutku
znam samo svom mogu}em odlaska iz Nje- govorilo se o Juventusu, pa onda
ma~ke izjavom kako je po~eo da tome {to }e o klubovima poput Man~ester Si-
nekoliko u~i italijanski jezik. se dogoditi tija i Bajerna. U ovom trenutku
rije~i, ali D`eko se u posljednje vrije-
me ~esto dovodio u vezu s Juven- sljede}eg ljeta,
prerano je govoriti o tome {to }e
se dogoditi sljede}eg ljeta, tako da
Barzalji, tu som, ra ni je je i sam ka`e D`eko ne mogu re}i ni{ta vi{e", zaklju~io
insistirao na transfe- je Edin D`eko, koji je ove sezone
Dijego i ru u Milan, a sa- postigao devet golova u Bundes
lji, Dijego i Kjer me u~e po neku
Kjer me da je pri znao
ka ko se pri - re~enicu svaki dan", izjavio je re-
ligi. (Agencije)
prezentativac BiH za njema~ke
u~e pre ma za
medije.
transfer u~e-
poneku }i italijanski Na pitanje da li bi ra- I Rakiti}
re~enicu jezik. zo~aravaju}a sezona Volfsburga
mogla da ubrza njegov odlazak, blizu Majami kona~no slavio
"U~im
svaki dan, ita li jan ski. D`eko je odgovorio: "~izme" Ep!esv!hf!qp!ckf!ef!v!qp!tmkf!eokji!|ftu!vub!lnj!db!v!OCB!mj!hj!ep!|mj!tv
Tr e n u t n o "Mo gla bi... Ali is kre no, u lp!|bs!lb!|lj!Nb!kb!nj!Ij!ub!)tlps!21.9*!qp!|up!tv!tb!wmb!eb!mj!Wb!|jo!hupo!Wj!{bs!.
rekao znam sa mo ovom trenutku ne razmi{ljam o
tome, jer je klub u vrlo te{koj situ-
etf!sf{vmubupn!216;:5/!Tv!tsf!uv!kf!qsfu!ip!ejp!sb{!hp!wps!{wj!kf{!ef!uj!nb
Mf!csp!ob!Eafk!ntb!j!usf!of!sb!Fsj!lb!Tqfm!tuf!sb-!lp!kjn-!ob!wp!eop-!jhsb!•j!oj!tv
nekoliko rije-
Edin D`eko ~i, ali Barza- aciji. Moramo se poku{ati vratiti cj!mj!{b!ep!wp!mkoj/!V!pt!ub!mjn!vub!lnj!db!nb!qpt!uj!hov!uj!tv!tmkf!ef!~j!sf!{vm!ub!uj;
na pobjedni~ki put ove godine, jer Eb!mbt!.!Ikvt!upo!212;:2-!Plmb!ip!nb!Tj!uj!.!Okv!Ps!mf!bot!:6;9:-!Kv!ub!.!Njm!.
smo, na`alost, ostvarili tek nekoli- wp!lj!21:;99/!)Bhfo!dj!kf*
ko pobjeda, a moj posao je
pomo}i ekipi da pono-
vno postane konku-
rentna."
Naj bo lji
strijelac "vuko-
va" do da je Wf~!of!lp!wsj!kf!nf!Kv!.
da je jo{ wfo!uvt!of!tlsj!wb!afmkv
eb!v!twp!kf!sf!ep!wf!ep!.
wf!ef!j!iswbu!tlph!sf!qsf!.
{fo!u b!u jw!d b! Jwb!o b
Sb!lj!uj!~b/!Op-!{b!jhsb!•b
\bm!lfb!{b!jo!uf!sf!tp!wb!oj
tv!kp|!Nj!mbo-!Jo!ufs!j!Mb!.
djp/!Qsf!nb!qj!tb!okv!jub!mj!.
kbo!tlji!nf!ej!kb-!Sb!lj!uj~ Leb odustao od F1
~f!wsmp!cs{p!pemv!•j!uj!eb Twkfu!tlj!|bn!qj!po!v!sf!mj!kv!Tf!cbt!uj!kfo!Mfc!sf!lbp!kf!eb!kf!pevt!ubp!pe
mj!pemb!{j!jmj!pt!ub!kf!v!\bm!. ub!lnj!•f!okb!v!Gps!nv!mj!2/!Gsbo!dv{!tf!qsp!|mf!hp!ej!of!ep!hp!wp!sjp!t!flj!qpn
lfv-!lp!kj!nv!kf!qp!ov!ejp Up!sp!Sp!tp!eb!wp!{j!ob!WO!Bcv!Eb!cj!kb!311:/!hp!ej!of-!bmj!nv!•fm!oj!dj!G2
qsp!e v!a f!u bl!tb!s b!e okf oj!tv!j{!eb!mj!ep!{wp!mv-!kfs!of!nb!ep!wp!mkop!jt!lvt!uwb/!
Edin D`eko
ob!kp|!usj!hp!ej!of/ #Gps!nv!mb!2!kf!{b!nf!of!{b!ws|f!ob!qsj!•b/!Nj!tmjn!eb!tf!oj!lb!eb!of!~v!ub!.
FOTO NN lnj!•j!uj!v!|bn!qj!pob!uv!Gps!nv!mf!2#-!sf!lbp!kf!Mfc!)Bhfo!dj!kf*/!
1.12.2010.
Sport 55
Dogovoren datum sjednice Skup{tine N/FS BiH

Dan D 29. marta


Otklanjanje
prepreka:
Mile Kova~evi} i
Rodoljub Petkovi}
Rok do 31. marta
Bh. fudbal mora
FOTO NN
da uskladi Statut
FS RS }e sa FIFA i UEFA ili
u~initi sve da }e biti sankcija
sjednica bude
Doboj, a ne Skup{tina, kako je po
odr`ana, ka`u pravilima. Me|utim, i to }e biti is-
pravljeno, jer }e 17. decembra biti
Kova~evi} i odr`ana sjednica Skup{tine PFS
Petkovi} Doboj, na kojoj }e biti predlo`eni
kandidati za tijela N/FS BiH."
Ku }a fu dba la RS }e
Goran KARA] u~initi sve da sa njihove strane ne
bude nikakvih zastoja za odr`avanje
Samo dva dana prije isteka sjednice, a o tome da li }e na sjedni-
roka koji su FIFA i UEFA dale za ci do}i do rje{enja koja bi sprije~ila
promjenu Statuta i uvo|enje je- da FIFA i UEFA ne izreknu suspe-
dnog predsjednika, 29. marta, u zniju bh. fudbalu, Mile Kova~evi},
Sarajevu }e biti odr`ana sjednica predsjednik FS RS, nije `elio ni{ta
Skup{tine Nogometnog/Fudbal- da ka`e.
skog saveza BiH. "FS RS }e u~initi sve {to je po-
Ovo je odlu~eno na ju~era{- trebno da sjednica bude organizova-
njem sastanku u Banjaluci izme|u na kako treba i bez problema. Mi
delegacija N/FS BiH, Fudbalskog smo spremni za svaki dogovor i sa-
saveza Republike Srpske i Velida radnju koja nije {tetna za FS RS,
Imamovi}a, koordinatora FIFA i dok o tome {ta }e se de{avati na sje-
UEFA za uskla|ivanje Statuta. dnici sada ne mo`emo ni{ta da ka-
Na sastanku je defini- `emo", poru~io je Kova~evi}.
sano kako }e biti otklonjene sve Rok koji su FIFA i UEFA
prepreke da sjednica bude odr`ana dale bh. fudbalu da uskladi svoj sta-
u Sarajevu bez problema. tut prema njihovom statutu je 31.
"Postoje administrativni pro- nih, `upanijskih i podru~nih saveza neke procedure nisu mogle da budu da je smetnji {to se ti~e RS bilo je- "Pogrije{ili su jer je neke kan- mart. Ako do toga ne do|e, uslijedi-
blemi koje moramo da otklonimo, a koji treba da budu dora|eni i uskla- provedene", izjavio je Rodoljub dino iz Podru~nog fudbalskog save- didate za zajedni~ka tijela u N/FS }e sankcije, koje su i ranije najavlji-
to su, prije svega, statuti kantonal- |eni. Ima nedostataka zbog kojih Petkovi}, sekretar FS RS, i dodao za Doboj: BiH predlo`io Izvr{ni odbor PFS vali, ali do kojih nije do{lo.

Obla~no
s ki{om
V! CjI! ~f! eb!obt! qsf!wmb!eb!.
wb!uj! pcmb!•op! wsj!kf!nf/! V! kv!.
ubs!okjn! tb!uj!nb! v! Cp!toj! ~f Afmklp!LPQBOKB!
qb!eb!uj! lj!|b-! tv!tokf!aj!db! jmj ejsflups!OJHE!#EOO#
toj!kfh!lp!kj!~f-!v!wf!~j!oj!qsf!.
ekf!mb-!qpt!uf!qf!op!qsf!~j!v!lj!.
BIHA]
Cpskbob!SBENBOPWJ^.QFUSPWJ^
|v-! lp!kb! tf! np!af! j! mf!ej!uj! v
ep!ej!sv!t!umpn/!V!Ifs!df!hp!wj!. BANJALUKA hmbwoj!j!pehpwpsoj!vsfeojl!
oj! tf! p•f!lv!kv! mp!lbm!oj! qmkvt!.
lp!wj/! Kv!ubs!okb! ufn!qf!sb!uv!sb
pe!.3!ep!6-!ob!kv!hv!ep!22- BIJELJINA Tb|b!_BWSBH!
){bnkfojl!hmbwoph!j!
Hpsbob!KBLPWMKFWJ^
)vsfeojl!ofekfmkoph!
b! obk!wj!|b! eof!wob! pe! 2! ep pehpwpsoph!vsfeojlb*-! j{ebokb*-!
21-! ob! kv!hv! {f!nmkf! ep! 25 Ojibeb!IBTJ^!! Ubukbob!SPHVMKB
tuf!qf!oj!Dfm!{j!kv!tb/ ZENICA )qpnp~ojl!hmbwoph!j! )sfhjpo*-!
pehpwpsoph!vsfeojlb*-! Kfmfob!QSBMJDB
Hpsebob!NJMJOLPWJ^! )twjkfu*-
)vsfeojl!wjkftuj*-! Wftob!JMJLUBSFWJ^!
^etvrtak Tboesb!HPKLPWJ^.BSCVUJOB )epqjtojdj*-!

LIVNO SARAJEVO )vovusb|okb!qpmjujlb*-


Sbef!\FHSU
Nbkb!WVKJOJ^!
)bhfodjkf*-
Nby/ ,9pD )flpopnjkb*-! Hpsbo!LBSB^
Njo/ ,3pD Ejbob!UPNB\! )tqpsu*-
Sarajevo +5oC )pehpwpsoj!vsfeojl!{b Jwbob!QBTUJS
ofekfmkop!j{ebokf!j!tdfov*-! )ufioj•lb*-!
Petak Banjaluka +2oC MOSTAR Obub|b!LSTNBO! Njmbo!SBEVMPWJ^
Bijeljina +3oC )pehpwpsoj!vsfeojl!v!sfebldjkj! )gpuphsbgjkb*-!
v!Tbsbkfwv*-! [psbo!MVLJ^
Nby/ ,8pD Biha} +1oC Csbolp!UPNJ^! )joufsofu!j{ebokf*/
Njo/ ,3pD )vsfeojl!tdfof*-!
Livno +5oC
Mostar +14oC
Subota Zenica +6oC TREBINJE J{ebwb•!OJHE!#EOO#-!Cbokbmvlb/!Mjtu!j{mb{j!twblph!ebob/
Sfebldjkb; Csb~f!Qj|ufmkj~b!2-!89111!Cbokbmvlb-!ufm/!)162*-
Nby/ ,8pD Trebinje +15oC dfousbmb;!442.911-!gblt;!442.921-!f.nbjm;!oopwjof@ufmflmjl/ofu
Njo/ ,4pD Nbslfujoh; Cbokbmvlb-!ufm/!442. 975-!f.nbjm;!nbslfujoh@of{bwjtof/dpn<!
Tbsbkfwp-!ufm/!1440764.:64/
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD FBiH Ejtusjcvdjkb; Ufm/!442.958-!f.nbjm;!oo`ejsfldjkb@ufmflmjl/ofu!
Epqjtoj|uwb; Tbsbkfwp!1440827.941-!764.:64<!Nptubs!1470661.798/!
)Svlpqjtj!j!gpuphsbgjkf!tf!of!wsb~bkv*!
Ajsp!sb•voj; Sb{wpkob!cbolb!b/e/!Cbokbmvlb!6731::11123894.83!)LN*-!
Pod uticajem hladnog vremena i padavina biomete- su glavobolja, depresija, nervoza i nesanica, a kod 65541.2996532!)efwj{oj*<
orolo{ke prilike i dalje }e biti nepovoljne, usljed ~ega astmati~ara bi se mogli javiti problemi usljed ve}eg Izqp!Bmqf.Besjb.Cbol!b/e/!Cbokbmvlb!663.111.11111:63.31<
}e se kod osjetljivih osoba poja~ati tegobe vezane za sadr`aja vlage u vazduhu. Hroni~nim bolesnicima \ubnqb!OJHE!#EOO#-!{b!\ubnqbsjkv!Bmfltboebs!Lpqbokb/
njihove bolesti. Od meteoropatskih reakcija mogu}e savjetujemo da se suzdr`e od ja~ih aktivnosti.
Prihva}en izvje{taj ste~ajnog upravnika
CB!OKB!MV!LB!.!Ob!jtqj!uopn!sp!•j!|uv ev!{f!~b!#Nf!ej!djo!tlb!fmfl!usp!oj!lb#!Cb!. ev!aoj!lpn-!b!up!kf!eb!tf!jnp!wj!ob!(Nf!.
FOTO SRNA

v!qsf!enf!uv!#Nf!ej!djo!tlb!fmfl!usp!oj!lb#- okb!mv!lb-!sf!lbp!kf!eb!kf!361!qp!wkf!sj!mb!. ej!djo!tlf!fmfl!usp!oj!lf(!Cb!okb!mv!lb!qsp!.


lp!kf!kf!kv!•f!pesab!op!qsfe!cb!okb!mv!. db! qsj!kb!w j!mp! 33! nj!mj!p ob! LN eb!kf! tb!n p! qp! wsj!kf!e opt!u j! lp!kv
•ljn!Plsv!aojn!qsj!wsf!eojn!tv!epn- qp!usb!aj!wb!okb-!pe!•f!hb!kf!ptqp!sf!op qsp!dj!kf!of!tve!tlj!wkf!|ub!dj!ob!mj!dj!ub!dj!kj
qsj!iwb!~fo!kf!j{!wkf!|ubk!tuf!•bk!oph!vqsb!. 22!nj!mj!pob-!b!qsj!iwb!~f!op!22!nj!mj!pob lp!kb!~f!ewb!qv!ub!cj!uj!phmb!|b!wb!ob#-
woj!lb!p!flp!opn!tlpk!tj!uv!bdj!kj!v!pwpn LN!qp!usb!aj!wb!okb/ qsf!dj!{j!sbp!kf!Up!nj~!j!sf!lbp!eb!~f!lv!.
qsf!ev!{f!~v/ #Ob!sp!•j!|uv!kf!ep!of!tf!ob!pemv!lb!v qbd!cj!uj!pcb!wf!{bo!eb!{b!esaj!jt!uj!qsp!.
Mb!{p!Up!nj~-!tuf!•bk!oj!vqsb!wojl!qsf!. lpn!qsbw!dv!eb!mkf!j~j!tb!tuf!•bk!ojn dft!sb!eb!j!plp!211!sb!eoj!lb/!)Tsob*

Su|enje Posva|ale ih `rtve


u~esnicima
BR^KO - Sastanak Savjetodavnog odbora Instituta za nestala
lica BiH, koji je ju~e odr`an u Br~kom, protekao je u me|uso-

krvavog
bnim sva|ama i optu`bama prisutnih.
Nakon {to je predsjedavaju}a Munira Suba{i} poku{ala da onemo-

obra~una u
gu}i ~lana Regionalne organizacije RS za tra`enje nestalih Marka
Grabovca iz Broda da govori, uz opasku: "Nije te trebalo ni zvati, a ja

Banjaluci
ti ne dam da govori{", Grabovac je ipak nastavio uz vi{e pitanja.
"Za{to skrivate 59 prona|enih tijela, me|u kojima je 22 djece, za{to
skrivate 63 ekshumirana iz sva tri naroda u masovnoj grobnici na po-
dru~ju Slavonskog Broda", pitao je on. [ef Operativnog tima za tra-
`enje nestalih RS Goran Kr~mar kazao je da je "za tri godine
postojanja Instituta prona|eno i identifikovano 27 srpskih `rtava, za
razliku od vi{e od 800 bo{nja~kih". Na to je reagovao ~lan kolegiju-
ma direktora Instituta Marko Juri{i} govore}i da je to la` i obja{nja-
vaju}i da "nitko ne mo`e znati ~ija je `rtva u pitanju dok se ne zavr{i
proces identifikacije, a na taj proces ~ekaju hiljade ekshumiranih".
Nezadovoljstvo radom Instituta iskazali su u diskusiji predstavnici
sva tri naroda, isti~u}i da je proces tra`enja izuzetno spor, a identifi-
kacija traje ponekad i po osam godina.
"Moj sin je prona|en u biha}kom groblju prije osam godina, a za-
tim je prevezen u Banjaluku. Odatle su kosti odvezene u [ekovi}e, a
ja i danas ~ekam identifikaciju", rekao je Milorad Zimonji}, predsje-
dnik Udru`enja za tra`enje nestalih Br~ko.
N.Ta.

Mjesto okr{aja

Jo{ilo tvrdi
da je Kosti}
prvi pucao
Jo{ilo: Dok sam se vra}ao ka d`ipu, Jo{ilo i dodao kako je tek tada po-
~eo pucati.
~uo sam pucanj, okrenuo se i vidio Kosti}a. Ubrzo je, ka ko je is pri ~ao,
osjetio da je ranjen u obje noge, po-
Tek tada sam po~eo pucati ku{ao je pobje}i, ali je vidio plavi
BMW i Kosti}a koji su, kako je na-
Nikola MORA^A Prema optu`nici banjalu~kog "Uspio sam pobje}i sporednim veo, ovoga puta bili ispred njega.
tu`ila{tva, u obra~unu su pucali ]u- putem i oti{ao sam na plato pumpe Jo{ilo je dodao da je u tim tre-
BANJALUKA - Jovan Jo{ilo, lum i to iz automatske pu{ke i Kos- 'Parma trend'. BMW me pratio. Na nucima ispalio nekoliko hitaca pre-
kome se u odvojenom postupku ti} iz CZ-a, te Jo {i lo iz ~e {ke pumpi sam se parkirao i iza{ao ka- ma Kosti}u, a zatim je za~uo rafal
sudi za ubistvo Nedeljka ]uluma zbrojevke, dok su ubijeni Nedeljko ko bih izbjegao napad. D`ip je sam koji mu je "do{ao sa le|a".
(19) tokom krvavog obra~una 24. ]ulum i optu`eni ^aji} bili "samo krenuo i dok sam se vra}ao ka d`i- Nakon ovoga sjeo je u d`ip,
aprila ove godine u Banjaluci, voza~i". pu, ~uo sam pucanj. Okrenuo sam ko me su bi le izbu {e ne gu me, i
izjavio je ju~e u sudu da je na Jo{ilo je izjavio da se ko- se i vidio Kosti}a", ispri~ao je ju~e odvezao se prema gradu. Sudsko
njega prvi zapucao Dejan Kosti}. bne ve~eri vra}ao iz naselja [argo- vije}e ju~e je prihvatilo zahtjev op-
Jo{ilo je ju~e dao iskaz u svoj- vac od pri ja te lja Mla de na ]ulum napustio tu`enog Slavi{e ]uluma da napusti
stvu svjedoka tu`ila{tva na su|enju Milidragovi}a, te da mu je kod ben- sudnicu prije svjedo~enja Jo{ila.
Slavi{i ]ulumu (26), Dejanu ^aji}u zinske pumpe "Parma trend" put sudnicu Sla vi {a ]u lum je svoj
(24) i Dejanu Kosti}u (20), svima iz poprije~io plavi BMW. Prihva}en zahtjev obrazlo`io da ne mo`e slu-
Banjaluke, optu`enima da su tokom "U njemu sam vidio na mjestu {ati "ubicu svoga brata". Vije}e je
razmjene vatre u krvavom obra~unu suvoza~a Dejana Kosti}a i mladog zahtjev Slavi{e ujedno odbilo identi~ne zahtjeve
poku{ali ubiti Jo{ila. plavog momka (Nedeljka ]uluma) ]uluma optu`enih Kosti}a i ^aji}a.
Sudsko vije}e jo{ ranije je koga nisam znao", naveo je Jo{ilo. @eljko Karan, specijalista sud-
zbog niza incidenata izme|u optu- Dodao je da je u trenucima dok da napusti ske medicine, izjavio je ju~e da je
`enih razdvojilo postupak protiv Jo- je obilazio BMW Kosti} iza{ao iz sudnicu prije Nedeljko ]ulum preminuo usljed
{ila, kojeg, pak, terete da je tokom auta i uperio pi{tolj prema Jo{ilo- te{kih povreda vitalnih mo`danih
pomenutog obra~una hicima u gla- vom d`ipu u kome je bila i Indira
svjedo~enja centara izazvanih projektilom kojim
vu ubio Nedeljka ]uluma. Arnautovi}, Jo{ilova djevojka. Jo{ila je pogo|en u glavu.