You are on page 1of 1

22 | Kοινωνία Χανιώτικα νέα | Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

Προστασία του Πολίτη και Καθημερινότητα - 407

Το έλλειμμα σε δεξιότητες
την ρομποτική ή τα νομικά.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΛΕΒΑΝΤΗΣ* Στον διαγωνισμό συμμε-
τείχαν 1.354 νέοι και νέες
ηλικίας μέχρι 22 ετών από
Τελευταίοι στον Ευ- 63 χώρες. Έγινε σε έναν εκ-
ρωπαϊκό Δείκτη Δε- θεσιακό χώρο 580 στρεμ-
ξιοτήτων και απόντες μάτων και αφορούσε 56
από τους διεθνείς κοινές δεξιότητες που κά-
λυπταν 6 μεγάλες κατηγο-
διαγωνισμούς δεξιο-
ρίες καθώς και 25 μελλο-
τήτων … ντικές δεξιότητες.
Δεξιότητες σε τομείς της

Σ
τις αρχές Δεκεμβρί- οικοδομής, της μόδας και
ου το Ευρωπαϊκό της ανθοδετικής αλλά και
Κέντρο για την Ανά- της τεχνολογίας των πλη-
πτυξη της Επαγγελματικής ροφοριών και των επικοι-
Κατάρτισης (CEDEFOP), νωνιών. Δεξιότητες σε το-
που εδρεύει στη Θεσσαλο- μείς της βιομηχανικής πα-
νίκη, δημοσίευσε τον Ευ- ραγωγής των ηλεκτρονι-
ρωπαϊκό Δείκτη Δεξιο- κών, των χημικών και των
τήτων. Πρόκειται για ένα Mερικοί από τους διακριθέντες αυτοματισμών. Δεξιότητες
σύνθετο δείκτη που απει- στον διαγωνισμό Worldskills σε υπηρεσίες (αρτοποιία,
φωτογραφίζονται
κονίζει πόσο καλά τα πάει ζαχαροπλαστική, αισθητι-
με τον πρόεδρο Πούτιν.
κάθε κράτος μέλος της Ευ- κή, κομμωτική), καθώς και
ρωπαϊκής Ένωσης σε τρεις σε μεταφορές και εφοδια-
τομείς. μάτων αυτοκινήτων. στική (τεχνολογία αυτοκι-
Ανάπτυξη των δεξιοτή- Ζητώντας περισσότερες νήτων, φανοποιία, συντή-
των, δηλαδή σε δραστη- πληροφορίες έμαθα για την ρηση αεροσκαφών).
ριότητες εκπαίδευσης και Παγκόσμια Οργάνωση Τέλος, ενδιαφέρουσες
κατάρτισης για όλες τις Δεξιοτήτων, την World- ήταν και οι δεξιότητες του
ηλικιακές ομάδες. Ενεργο- skills. Στόχος της «η ενί- μέλλοντος που αφορούσαν
ποίηση των δεξιοτήτων, σχυση της εικόνας και της από ψηφιακή γεωργία και
δηλαδή τη μετάβαση από αναγνώρισης όσων κατέχουν ανάστροφη μηχανολογική
τον χώρο της εκπαίδευ- δεξιότητες και η προβολή της σχεδίαση μέχρι ρομποτικά
σης στον χώρο της εργα- σημασίας των δεξιοτήτων για συστήματα, νευρωνικές
σίας. Και τέλος, Αντιστοί- την επίτευξη οικονομικής με- διεπαφές και διαδίκτυο
χιση των δεξιοτήτων, δη- γέθυνσης». Στην διεθνή ορ- των πραγμάτων.
λαδή πόσο καλά αξιοποι- γάνωση συμμετέχουν 82 Με δεδομένες τις δρα-
ούνται οι δεξιότητες στο ερ- εθνικές οργανώσεις που ματικές επιδόσεις της Ελ-
γασιακό περιβάλλον και καλύπτουν τα δύο τρίτα λάδας όσον αφορά τον ευ-
Ο 19χρονος Αλέξανδρος Σταματιάδης διακρίθηκε με την ομάδα του Βελγίου στην κομμωτική.
κατά πόσο τα άτομα χρη- του παγκόσμιου πληθυ- ρωπαϊκό δείκτη δεξιοτή-
σιμοποιούν ή όχι τις δε- σμού με απώτατο σκοπό να των, δεν αποτελεί έκπληξη
ξιότητες τους. υποστηρίξουν 100 εκατομ- η πλήρης απουσία της χώ-
Λοιπόν, στον σύνθετο Ευ- την ενεργοποίηση δεξιο- μύρια νέους να αναπτύ- ρας μας από όλη αυτή την
ρωπαϊκό Δείκτη Δεξιοτή- τήτων. Και τέλος, για την ξουν δεξιότητες μέχρι το προσπάθεια. Ο επόμενος
των, η Ελλάδα βρίσκεται καλύτερη αντιστοίχιση των 2030. διεθνής διαγωνισμός θα
στη τελευταία θέση μαζί με δεξιοτήτων, άρση των Φυσικά, δεν υπάρχει ελ- γίνει το 2021 στην Κίνα
την Ισπανία (23%) με πρώ- εμποδίων δημιουργίας ποι- ληνική εκπροσώπηση … (Σαγκάη). Άραγε θα προ-
τες χώρες την Τσεχία (74%), οτικών θέσεων εργασίας Αν και, ένα έλληνας από το κάμει η Ελλάδα να οργα-
την Φινλανδία με τη Σου- σε δυναμικούς τομείς της Βέλγιο διακρίθηκε στον 45ο νώσει τη συμμετοχή της;
ηδία (72%) και το Λουξεμ- οικονομίας, βελτίωση των Παγκόσμιο Διαγωνισμό
βούργο (71%). Με βάση δημόσιων υπηρεσιών απα- Δεξιοτήτων του 2019 που * Φυσικός, τέως στέλεχος
σχετική μελέτη που είχε σχόλησης αλλά και επεν- έγινε στο Καζάν της Ρω- της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
δημοσιεύσει το περασμένο δυτικά κίνητρα για την σίας. Παγκόσμιος διαγω- Οι απόψεις είναι προσωπικές
καλοκαίρι, ο Σύνδεσμος πραγματοποίηση επενδύ- νισμός; Μάλιστα! Δεν είναι και δεν εκφράζουν κατ’ ανά-
Επιχειρήσεων και Βιομη- σεων, που θα ευνοούν τον Ολυμπιάδα, δεν είναι ένας γκη την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
χανιών (ΣΕΒ) διατύπωσε παραγωγικό μετασχηματι- από τους Διεθνείς διαγω- πή. http://alevantis.
εκ νέου τρεις προτάσεις σμό της οικονομίας μας. νισμούς για προικισμένους blogspot.com
για την αντιστροφή αυτής Όλα αυτά ακούγονται μαθητές ή φοιτητές στα
της ελληνικής αρνητικής ωραία, αλλά στην πρόσφα- μαθηματικά, την βιολογία,
επίδοσης. τη επίσκεψη μου στο Σα-
Εκσυγχρονισμός των προ- λόνι Αυτοκινήτου στις Βρυ-
γραμμάτων εκπαίδευσης ξέλλες (βλ. ΧΝ 17/1/2020
και κατάρτισης για την κα- και 21/1/2020) είχα μιαν
λύτερη ανάπτυξη των δε- άλλη εμπειρία. Εκεί είχε
ξιοτήτων. Μείωση της φο- ένα περίπτερο η World-
ρολογικής επιβάρυνσης της skills Βελγίου με νεαρούς
εργασίας και επέκταση των οι οποίοι επεδείκνυαν τις
δομών και υπηρεσιών φρο- ικανότητες τους στην επι-
ντίδας των παιδιών για σκευή διαφόρων συστη-