http://engleski-jezik.com/index.

htm

Alfabet (abeceda) – Alphabet
A, a (ei:) B, b (bi:) C, c (si:) D, d (di:) E, e (i:) F, f (ef) G, g (dži:) H, h (eič) I, i (ai) J, j (džei) K, k (kei) L, l (el) M, m (em) N, n (en) O, o (o:) P, p (pi:) Q, q (kju:) R, r (a:) S, s (es:) T, t (ti:) U, u (ju:) V, v (vi:) W, w (dabl ju) X, x (eks) Y, y (uai) Z, z (zi, zed)

http://engleski-jezik.com/index.htm

Brojevi – Numbers
Brojevi mogu biti: 1. glavni (cardinals) 2. redni (ordinals) 3. diobni (fractional numerals) 4. brojevi za ponavljanje (repeating numerals) 5. brojevi za umnožavanje (multiplicatives) 6. broj nula (zero) Glavni brojevi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 one two three four five six seven eight nine ten eleven twelve thirteen fourteen fifteen sixteen seventeen eighteen 19 20 21 22 30 40 50 60 70 80 90 100 101 200 1000 2000 1.000.000 2.000.000 nineteen twenty twenty one twenty two etc. thirty fourty fifty sixty seventy eighty ninety a hundred a hundred and one two hundred a thousand two thousand a million two million

Kao što se vidi, brojevi između 13 i 20 obrazuju se kada se broju prve desetine doda sufiks "teen", izuzev nekih manjih izuzetaka (thirteen umjesto threeteen i fifteen umjesto fiveteen). Brojevi desetica obrazuju se na sličan način, dodavanjem sufiksa "ty". Brojevi koji imaju desetice i jedinice prave se kao i u našem jeziku: 25 - twenty five, 71 - seventy one. Mogu se i jedinice, ali samo za brojeve ispod 40, staviti na prvo mesto i vezati pomoću "and" sa deseticama: 24 - four and twenty. Reči hundred i thousand posle kojih dolazi manji broj od stotinu, vezuju se veznikom "and": 328 - three hundred and twenty eight 3.020 - three thousand and twenty. Hundred i thousand dobijaju "s" u množini kada se javljaju kao imenice: hundreds of men, thousands of insects. (stotine ljudi, hiljade insekata) "One" ima množinu koja glasi "ones" i upotrebljava se kao imenica, najčešće da bi se izbjeglo ponavljanje imenice u rečenici: Black gloves are stronger than white ones. (crne rukavice su jače od belih). Redni brojevi Prva tri redna broja se grade nepravilno:
http://engleski-jezik.com/index.htm

first (prvi), second (drugi) i third (treći). Svi ostali redni brojevi prave se dodavanjem nastavka "th" na glavne brojeve: seventh (sedmi), tenth (deseti), sixteenth (šesnaesti), ninetieth (devedeseti), thousandth (hiljaditi) etc. Slova "ve" kod five postaju slovo "f" kod fifth (peti), fifteenth (petnaesti) i fiftieth (pedeseti). Isto tako kod twelve se mijenja u twelfth. Nine u rednom broju gubi krajnje "-e": nine - ninth. Kod desetica krajnje "y" mijenja se u "ie" pred nastavkom "th": thirtieth (trideseti). Kod sastavljenih reči nastavak dobijaju samo jedinice: twenty-fourth (dvadeset četvrti). Redni brojevi se upotrebljavaju umesto glavnih za označavanje: • datuma meseca: the nineteenth of May (devetnaesti Maj); • rodoslovlje vladara: Henry the Sixth (Henry VI) • poglavlja u knjizi: chapter the tenth (glava deseta); • posle reči every, kao što su izrazi: every third day (svakog desetog mjeseca). Razlomci u imeniocu imaju redni broj: 4/5 - four fifths 3/10 - three tenths Razlika je jedino kod 1/2 - one half i 1/4 - one quarter ili a quarter, 3/4 - three quarters. Redni brojevi dobijaju određeni član the. the first class (prvi razred). Deobni brojevi Izuzev broja half (pola) svi deobni brojevi jednaki su sa rednim brojevima. U množini dobijaju nastavak "s": four sevenths (četiri sedmice). Iza half dolazi "a" ispred imenice: half a loaf (polovina hleba). Posle broja, izraza i po (i polovina) prevodi se sa "and a half": two leagues and a half (dve i po milje). Brojevi za ponavljanje Brojevi za ponavljanje prave se pomoću reči "times": four times (četiri puta), twenty times (dvadeset puta). Izuzetak: once (jedanput), twice (dva puta), thrice (tri puta) zadržali su se još u poeziji, inače su zastareli. Brojevi za umnožavanje Brojevi za umnožavanje prave se dodavanjem nastavka "fold" na glavne brojeve: fourfold (četverostruk). Izuzetak je broj "twofold" koji se može izraziti još rečju double (dvostruk). Broj nula Nula se u engleskom jeziku kaže naught ili zero: seven degrees below zero (sedam stepeni ispod nule) 206 - two naught six U telefonskim brojevima nula se izgovara kao glas "o" (ou): 32-049 - three two o four nine.

http://engleski-jezik.com/index.htm

. Da li je imenica u jednini ili množini? jednini množini pređite na sledeće pitanje izostavite član 3. Da li vaš čitalac zna o kome ili o čemu govorite? da ne koristite the pređite na sledeće pitanje 2. Određeni član je the.ispred imenica koje po našem shvatanju postoje u samo jednom primjerku: the Earth moves round the sun (Zemlja se okreće oko Sunca).ispred "same": the same to you (isto i vama). . ″a″ koristimo ispred suglasnika: a chair.ispred rednih brojeva: it is the second day of my arrival here (drugi je dan otkako sam stigao ovamo). The Majestic (hotel) itd.Određeni i neodređeni član U engleskom jeziku postoje određeni i neodređeni član. . an elephant itd.htm .kada je reč o imenici koja je bliže određena ili poznata licu koje sluša ili čita: I saw the teacher (vidio sam učitelja).com/index. Može li imenica biti u množini. i. u)? Da Ne koristite an koristite a Određeni član Određeni član se upotrebljava: . tj. Neodređeni član je a ili an. o. .ispred ličnih imena koja se sastoje od prideva i imenice: http://engleski-jezik. she gave the letter to her mother (dala je pismo svojoj majci). a university. On je nepromjenljiv: the man.ispred imena listova. the woman. časopisa. ″an″ koristimo ispred samoglasnika: an hour. . Da li imenica počinje vokalima (a. an apple. . brodova i sl: The Houses of Parliament (parlament).kada se govori o određenom licu. e. The Ministry of Defence (ministarstvo odbrane).ako imenica u jednini određuje celu vrstu. the house. Da li govorite o pojedinačnoj stvari ili opštoj ideji? pojedinačno opšte pređite na sledeće pitanje izostavite član 5. da li je brojiva? (Šta su brojive imenice?) Da Ne pređite na sledeće pitanje izostavite član 4.ispred imena zgrada. a year.pred superlativima: this is the best thing you can do (to je najbolja stvar koju možeš učiniti). . magazina: the Times. ustanova. a ne samo pojedinu stvar koja pripada toj vrsti: the Earth-satellite is faster then the aeroplane (Zemljin satelit je brži od aviona). stvari ili pojmu: send me the book (pošalji mi knjigu) . . Da bi ste odredili koji i da li upotrebiti član postavite sebi nekoliko pitanja: 1.

(više volim muziku nego poeziju). come. Određeni član se ne upotrebljava: . . she writes quickest (ona piše najbrže).u nekim stalnim izrazima i frazama: he made a joke at the expense of this old woman (našalio se na račun ove starice) I don't want to run the risk (ne želim da rizikujem).gradivne imenice su bez člana: the table is made of wood . (djeco. ručak je spreman). . jezera i mora: we climbed the Alps (popeli smo se na Alpe). .The Black Sea (Crno more). he was put in prison (stavljen je u zatvor). .bez člana su imenice koje označavaju porodične odnose. prison itd. a članovi su porodice: mother called me back (majka me je pozvala da se vratim).ispred pridjeva koji su upotrebljeni kao imenice: the poor of London (sirotinja Londona).ispred osobnih imenica: Jack gave me an apple (Jack mi je dao jabuku).ispred imena naroda u množini: the English (Englezi). dođite.imenice kao što su: school.uz superlativ priloga član se ne upotrebljava: he runs best (on najbolje trči). tj. plananskih lanaca. court.com/index. college. . .misaone imenice su bez člana: I prefer music to poetry . market.htm .imena vrhova planina: Maglić is the highest mountain in Bosnia (Maglić je najveća planina u Bosni). dinner is ready (sto je napravljen od drveta).ispred imena reka. . . . . idu bez člana ako označavaju rad koji se tamo obavlja: after school children go home (posle škole djeca se vraćaju kući).imena dana. . mjeseci i godišnjih doba: I shall come by Monday (doći ću do ponedjeljka).man i woman se upotrebljavaju bez člana kada označavaju cijelu vrstu.imena obroka su bez člana: children.ispred imena posle kojih dolazi "of": we signed the treaty of Locarno (potpisali smo sporazum u Lokarnu). The Pacific Ocean (Tihi okean). .član se nikad ne upotrebljava u nekim izrazima: to be at work (biti u poslu) to catch fire (zapaliti se) to take breath (odahnuti) to set sail (isploviti) to shake hands (rukovati se) to lose courage (izgubiti hrabrost) by land (kopnom) hand in hand (ruku pod ruku) http://engleski-jezik. ljudski rod: man is mortal (čovjek je smrtan). .

no less. Neodređeni član se stavlja ispred reči koje označavaju vrijeme. such. million: a hundred balls (stotinu lopti). a third (trećina). Neodređeni član "a" upotrebljava se ispred reči koje počinju suglasnikom. what. Neodređeni član se upotrebljava uz imenicu koja je izdvojena iz cijeline ili mnoštva ali koja nije posebno određena: the boy saw a bird in the tree (dječak je vidjeo pticu na drvetu).com/index. score (dvadeset). nemaju neodređeni član: I have a book (imam knjigu). težinu i mjeru: I see him two times a week (viđam ga dvaput sedmično). hundred. Misaone i gradivne imenice koje nemaju množine i koje se ne mogu brojati. an open window (otvoren prozor). Neodređeni član se upotrebljava sa rečima: many. Neodređeni član se upotrebljava s imenskim predikatom: he is a school-teacher (on je učitelj u školi). Šeridanova komedija). broj.by heart on board Neodređeni član (napamet) (na brodu). a comedy by Sheridan ("Suparnici". an hour (čas). Neodređeni član nema množinu i ne može se upotrijebiti ispred imenice u množini: a house (kuća). a oblik "an" se upotrebljava ispred reči koje počinju samoglasnikom ili muklim "h": a man (čovek). rather. so. gross (dvanaest tuceta). Neodređeni član se stavlja ispred reči: dozen (tuce). Neodređeni član se stavlja uz razlomke: a half (polovina). Neodređeni član može odrediti čitavu vrstu: a cat is an animal (mačka je životinja). dok se u nekim ispušta: to have a pain (imati bolove) to be in hurry (žuriti se) to be at loss (biti u neprilici) as a rule (po pravilu) on an average (prosječno). too.ako je imenica u jednini: we have seen him many a time (vidjeli smo ga mnogo puta). http://engleski-jezik. houses (kuće). he is quite a good doctor (on je poprilično dobar doktor). ali I have time (imam vremena). thousand.htm . Neodređeni član upotrebljen iza "not" pojačava negaciju: I have not a single penny (nemam niti jedan jedini peni). Neodređeni član upotrebljava se samo sa imenicama koje imaju množinu. Neodređeni član se može upotrijebiti uz apoziciju koja se dodaje nazivima književnih dijela: "Rivals". as . Neodređeni član se upotrebljava u mnogim idiomatskim izrazima. quite.

posle izraza kao što su: the title of. madman (nazvali su ga ludim. the rank of: he holds the post of secretary (on zauzima položaj sekretara).u slučaju kada neku titulu može imati samo jedno lice u isto vrijeme: he is President of the Republic (on je predsjednik republike). . postao je vojnik). we have confidence in you (imamo povjerenja u vas). . http://engleski-jezik. he was made prisoner (zarobili su ga). . plivač i skakač). ludakom). the post of. . .kada je predikat dio objekta u aktivnoj konstrukciji i dio subjekta u pasivnoj konstrukciji: the called him fool.kada je reč "part" upotrebljena u smislu "partly": part of the ceiling came down on people (dio tavanice je pao na ljude). swimmer and jumper (moj brat je trkač. dolazi imenica koja se obično ne upotrebljava u množini: what wisdom in so young boy (kakva mudrost u tako mladog dječaka).uz misaone i gradivne imenice koje se ne mogu brojati: he put wood on fire (stavio je drva na vatru).com/index. . the office of.posle glagola to turn (kada znači stati): he was unable to obtain a civil post he turned soldier (pošto nije mogao da dobije mjesto u civilu.htm . .Neodređeni član se izostavlja: .kad se nešto nabraja: my brother is a runner.kada posle reči "what" koja je upotrebljena kao uzvik.

Transitive and Intransitive Verbs Povratni glagoli .Frazalni glagoli .glagol "to be" .The Conditionals Pasiv . have i do mogu biti pomoćni glagoli i glagoli punog značenja.Multi-Word Verbs . Perfect Continuous Future Simple. Glavni dijelovi glagola be su: be was been http://engleski-jezik.Auxiliary Verbs (Helping Verbs) .htm .Direct and Indirect Speech Klauze . do. Perfect Simple. Perfect Continuous Pomoćni glagoli Pomoćni glagol "to be" . Continuous. have.imati .Prepositional Verbs .Defective Verbs Pravilni i nepravilni glagoli .Phrasal Verbs . shall.Auxiliary Verb "to be" Pomoćni glagoli služe za građenje složenih glagolskih vremena (perfekta.glagol "to do" .biti Glagoli be.Passive Voice Slaganje vremena . futura itd. Perfect Continuous Past Simple.Clauses Kondicionali .The "-ing" Forms Direktni i indirektni govor .glagol "to have" .Sequence of Tenses Glagolska vremena Present Simple.biti .) Pomoćni glagoli su: be.Reflexive Verbs Višerečni glagoli .Glagoli – Verbs Pomoćni glagoli . Continuous.raditi Bezlični glagoli .Frazalni prijedložni glagoli .particip prezenta) .Impersonal Verbs Nepotpuni glagoli . Continuous. will Glagol "to be" .Regular and Irregular Verbs Prelazni i neprelazni glagoli .Prijedložni glagoli .Phrasal-prepositional Verbs "-ing" oblici (gerund. Perfect Simple.com/index. Perfect Simple.

Be kao pomoćni glagol se upotrebljava: . it? are we? are you? are they? was I? were you? was he? Past Perfect .Perfekt I have been (ja sam bio) you have been he have been I haven't been you haven't been he haven't been have I been? have you been? has he been? I'm not (ja nisam) you're not he's.I'm (ja sam) you are .za građenje trajnih vremena: I am surfing.za građenje pasivnih vremena: The bridge was built. (ima deset milja) She is twenty. It is ten miles.they're Past Simple .you're they were . (njoj je dvadeset) This building is twenty years old. (njegov brat je bio mornar). she's. živjeti. . she. she's. (most je izgrađen). Present Simple . udaljenost i cijenu. To be. (ja surfujem).you're he is . stići itd. it's we were .Prezent I am .com/index.Preterit I was (ja sam bio) you was he was Present Perfect . (ova zgrada je stara dvadeset godina) Kada govorimo o osobi kažemo samo broj (She is twenty.) ali kada govorimo o stvari years i old se ne mogu izostaviti.he's. (bio sam u Španiji prošle godine) Be se vrlo često upotrebljava kao dio imenskog predikata.Futur I shall be (ja ću biti) you will be he will be I had not been you had not been he had not been had I been? had you been? had he been? I shall not be you will not be he will not be shall I be? will you be? will he be? http://engleski-jezik.Pluskvamperfekt (Pluperfekt) I had been (ja bejah bio) you had been he had been Futur Simple . (biti ili ne biti) I was in Spain last year. He is ill.we're you were . or not to be. Be kao glagol punog značenja znači postojati. (on je bolestan) His brother was a sailor. Be se upotrebljava za dob. it's not we're not you're not they're not I wasn't you weren't he wasn't am I? (je sam li) are you? is he.htm .

Have iza kojeg slijedi infinitiv izražava obavezu.U toj se konstrukciji može upitni oblik tvoriti s pomoću do ili inverzijom. Npr: They had to leave. will Glagol "to have" . futura itd.Auxiliary Verb "to have" Pomoćni glagoli služe za tvorbu složenih glagolskih vremena (perfekta.Pogodbeni način prošli I should have been (bio bih bio) I should not have been should I have been? you would have been you would not have been would you have been? he would have been he would not have been would he have been? Imperativ Infinitiv prezenta Infinitiv perfekta Particip prezenta Particip perfekta Gerund prezenta Gerund perfekta be to be to have been being been .) Pomoćni glagoli su: be. http://engleski-jezik.com/index.Svršeni futur I shall have been (ja ću biti) I shall not have been you will have been you will not have been he will have been he will not have been Present Conditional .imati Have kao pomoćni glagol: S pomoćnim glagolom have tvore se sljedeći glagolski oblici: perfekt (I have spoken) pluskvamperfekt (I had spoken) infinitiv perfekta (to have spoken) particip perfekta (to have spoken) particip perfekta i gerund prošli (having spoken). shall. npr: Did they have to leave? { Jesu li morali otići? Had they have to leave? They did not have to leave. They had not to leave. Have kao glagol punog značenja: . a odrični pomoću do ili dodavanjem not.htm .Pogodbeni način sadašnji I should be (ja bih bio) I should not be you would be you would not be he would be he would not be shall I have been? will you have been? will he have been? should I be? would you be? would he be) Past Conditional . have. (morali su otići) I have to buy some chocolate for her girl. { Nisu morali otići.having been being having been Pomoćni glagol "to have" . (moram kupiti čokolade za njezinu djevojčicu) .Futur Perfect . do.

(on ima televizor) Kada have znači posjedovati. Npr: Her brother has a motor-boat. Takvo have se u gramatikama obično zove causative have. Last week I had a new suit made..com/index. (njezin brat ima motorni čamac) The baby has a blue eyes. (morate dati štampati pozivnice).you've you haven't he has . U ovim rečenicama osobito je važan poredak reči: HAVE + OBJEKT + PARTICIP PERFEKTA Ako izmijenimo poredak reči. He has got a TV set.Osnovno značenje glagola have kao glagola punog značenja jest posjedovati. (oplijevio sam svoj vrt) I have my garden weeded. imati. ne upotrebljava se u nesvršenim vremenima. I have got znači isto značenje kao i have.I've (ja imam) I haven't you have .Prezent I have . izmijenit ćemo i značenje rečenice: I have weeded my garden.Preterit I had (ja sam imao) I hadn't you had you hadn't he had he hadn't Present Perfect Tense .U govornom se jeziku uz have koje znači posjedovati često stavlja got.Perfekt I have had (ja sam imao) I have not had you have had you have not had he has had he has not had The Past Perfect Tense .Pluskavamperfekt I had had (ja bejah imao) I had not had you had had you had not had he had had he had not had have I? have you? has he? had I? had you? had he? have I had? have you had? has he had? had I had? had you had? had he had? http://engleski-jezik. (dajem plijeviti vrt) Simple Present Tense .Have se upotrebljava u nekim stalnim izrazima: to have breakfast (doručkovati) to have tea (popiti čaj) to have a good time (dobro se zabavljati) Causative have Have iza kojeg slijedi objekt i particip perfekta označuje da neko drugi vrši radnju rečenice po želji ili zapovijedi subjekta.he's he hasn't Past Simple Tense . . (djetešce ima plave oči) . (prošle sedmice dao sam napraviti novo odijelo) You must have your invitation cards printed. Iz tih prijevoda vidimo da se takvo have prevodi na naš jezik glagolom 'dati'.htm .

(čitate li. Do he drive a car? (vozi li on auto) You do not understand me. (nisu stigli na vrijeme) . and so does his sister.U imperativu. a onda subjekt.S pomoćnim glagolom do tvori se upitni i odrični oblik prezenta i preterita glagola punog značenja.Futur Simple . He swims well. prezentu i preteritu upotrebljava se pomoćni glagol do i u potvrdnim rečenicama ako želimo istaknuti glagol. shall.Pogodbeni način prošli I should have had (bio bih I should not have had imao) you would have had you would not have had he would have had he wuold not have had Imperativ Infinitiv prezenta Infinitiv perfekta Particip prezenta Particip perfekta Gerund prezenta Gerund perfekta have to have to have had having had . (zaista volim ove kolače) Do se često upotrebljava da bi se izbjeglo ponavljanje glavnog glagola i to: -u kratkim odgovorima: Do you read? -Yes i do. do. futura itd. have. will Glavni dijelovi glagola do jesu: do did done Do kao pomoćni glagol .com/index. a isto tako i njegova sestra) http://engleski-jezik.htm . Do sit down! (ta sjedi!) I do like this cakes. Takvo do se zove emfatično do (Emphatic do).Svršeni futur I shall have had (ja ću imati) I shall not have had you will have had you will not have had he will have had he will not have had Present Conditional .) Pomoćni glagoli su: be. čitam) -uz so.Auxiliary Verb "to do" Pomoćni glagoli služe za tvorbu složenih glagolskih vremena (perfekta. (vi me ne razumijete) They did not arrive in time.Pogodbeni način sadašnji I should have (ja bih imao) I should not have you would have you would not have he would have he would not have Past Conditional . (on dobro pliva.having had having having had should I have? would you have? would he have? should I have had? would you have had? would he have had? Pomoćni glagol "to do" .Futur I shall have (ja ću imati) you will have he will have I shall not have you will not have he will not have shall I have? will you have? will he have? shall I have had? will you have had? will he have had? Futur Perfect . iza kojeg slijedi pomoćni glagol.

I don't you do not . U ovu grupu spadaju: Infinitiv to rain (pada kiša) to hail (pada grad) to freeze (mrznuti se) to snow (pada snijeg) to thunder (grmjeti) Present Simple it rains it hails it freezes it snows it thunders Neki glagoli u trećem licu jednine u engleskom jeziku mogu imati bezlično značenje.you didn't he did not . Npr: They did their job very well.we didn't you didnot .Impersonal Verbs Bezlični glagoli imaju u svim vremenima samo treće lice jednine sa zamjenicom srednjeg roda.Prezent I do (ja činim) you do he.htm .you don't they do not . http://engleski-jezik.they didn't did I? did you? did he? did we? did you? did they? Bezlični glagoli .he don't we do not .he didn't we did not .you didn't they did not . raditi.-u dodatnom pitanju: You know what I mean. zar ne) Do kao glagol punog značenja -Do se upotrebljava u značenju činiti. (oni su vrlo dobro obavili svoj posao) He did not do what he had promised. (nije učinio što je obećao) When does she do the room? (kada ona sprema sobu) Simple Present Tense . To su sljedeći glagoli: to seem (izgledati): it seems to be true (izgleda da je istina) to appear (izgledati): it appears as if it would be a change in weather (izgleda kao da će se vrijeme promijeniti) to look (izgledati): it looks like rain (izgleda kao da će kiša) to feel (osjećati): it feels cold (osjeća se hladnoća) to make (činiti): it makes me afraid (to me plaši).they don't do I? do you? does he? do we? do you? do they? Past Simple Tense .Preterit I did (ja učinih) you did he did we did you did they did Imperativ do I did not . she. don't you? (znate na šta mislim. it does we do you do they do I do not .we don't you do not .you don't he do not .com/index.I didn't you did not .

(mogao bi biti prisutan). Nepotpuni glagol "may" (moći. (moraćemo mnogo raditi) http://engleski-jezik. molim?) Glagol "can" se ne može upotrijebiti s četvrtim padežom bez nekog drugog glagola. ought (trebati) i must (morati).htm . Could you show me the way. smjeti) označava odobravanje. Izražava moranje. . U prošlom vremenu "may" ima svoj drugi oblik "might": He might have arrived earlier.već I can do that (ja to umijem).traže infinitiv bez "to" (izuzev glagola "ought"). (sada se moram pozdraviti. vjerovatnost. tako ne možemo reći: I can that . (vojnici su znali da moraju umrijeti) U vremenima koje glagol must nema upotrebljava se glagol to have sa infinitivom bilo kog glagola sa obaveznim "to": I had to go at once. nužnost. znati) označava fizičku ili umnu sposobnost. smjeti). umjeti. (morao sam smjesta otići) We shall have to work hard. I could swim (umio sam da plivam). Might izražava također i pogodbu. Zajedničko za nepotpune glagole je da: . Nepotpuni glagol must (morati) ima samo taj jedan oblik. . (moći ću to da učinim za vas). I must take leave now. . Ima oblik "could" za prošlo vrijeme (Past Tense) i za pogodbeni način sadašnji (Present Conditional): I can swim (umijem. Umjesto glagola "can" u vremenima koje on nema upotrebljava se izraz "to be able" (moći. mogućnost i želju: he may come tomorrow (možda će on sutra doći) may I go in? (smijem li ući?) may he join us? (smije li da nam se pridruži?) may he rest in peace! (neka počiva u miru!). The soldiers knew that they must die. dopuštanje.com/index.upitni im se oblik pravi inverzijom. dužnost.da nemaju sve oblike i vremena. biti u stanju): I shall be able to this for you.Defective Verbs Nepotpuni glagoli su: can (moći). Nepotpuni glagol "can" (moći. contracted) "can't" i "could not" ili "couldn't".Nepotpuni glagoli . Odrični oblik glasi "can not" ili skraćeno (sažeto. (mogao je ranije da stigne) He might be present.u sadašnjem vremenu u trećem licu nemaju nastavak "s". please? (da li biste mogli da mi pokažete put. moram otići). odrični oblik obrazuju sa rječicom "not". znam da plivam). Odrični oblik glasi "may not" ili "mayn't" i "might not" ili "mightn't". may (moći.

open .stood . dužnost (prevodi se sa "treba". Nepotpuni glagol "ought" (trebati) je jedini koji se upotrebljava u infinitivu sa "to": You ought to learn more seriously. http://engleski-jezik. Preterit i particip perfekta imaju isti oblik: stand . Odrični oblik glasi "ought not". Nepravilni glagoli tvore preterit i particip perfekta na razne načine. Npr: smile . Kako ovaj glagol nema prošlog vremena. Skraćeni oblik od "must not" je "mustn't". "mora" i sl.htm .U određenom obliku "must not" ne prevodimo sa "ne morati" već "ne smjeti": You must not to do this.): You ought to have gone.drove .driven. (treba to da znaš) Glagol "ought" izražava obavezu.Regular and Irregular Verbs Pravilni glagoli tvore preterit i particip perfekta tako da se infinitivu doda nastavak "-ed". You ought to know this. "to have left" itd.hit .). Ako se glagol u infinitivu završava na "-e" dodaje se samo "-d".smiled.opened itd.put hit .played.hit. (treba da učiš ozbiljnije).com/index. (ne smijete to učiniti) "Ne morati" kažemo pomoću glagola "need not".thought . (trebalo je da odeš) Pravilni i nepravilni glagoli .sang . misao o onome što je trebalo da se dogodi izražavamo sa "ought" i infinitivom prošlim (infinitiv prošli glasi: "to have said".thought Sva tri oblika su različita: sing .put .stood think . skraćeno "oughtn't". hope . Sva tri oblika jednaka put .hoped itd. Npr: play .sung drive .

Lista najčešćih nepravilnih glagola Base Form awake be beat become begin bend bet bid bite blow break bring broadcast build burn buy catch choose come cost cut dig do draw dream drive drink eat fall feel fight find fly forget forgive freeze get give go grow hang have hear hide hit hold hurt keep know Past Simple awoke was.htm .com/index. were beat became began bent bet bid bit blew broke brought broadcast built burned/burnt bought caught chose came cost cut dug did drew dreamed/dreamt drove drunk ate fell felt fought found flew forgot forgave froze got gave went grew hung had heard hid hit held hurt kept knew Past Participle awoken been beaten become begun bent bet bid bitten blown broken brought broadcast built burned/burnt bought caught chosen come cost cut dug done drawn dreamed/dreamt driven drunk eaten fallen felt fought found flown forgotten forgiven frozen gotten given gone grown hung had heard hidden hit held hurt kept known http://engleski-jezik.

(on govori engleski) We are watching TV. (mi gledamo TV) I saw an elephant.htm . direktni objekt (subject + verb + object): He speaks English. (vidio sam slona) Neprelazni glagoli su oni uz koje ne može stajati direktni objekt (subject + verb [+indirect object]). http://engleski-jezik.com/index.lay lead learn leave lend let lie lose make mean meet pay put read ride ring rise run say see sell send show shut sing sit sleep speak spend stand swim take teach tear tell think throw understand wake wear win write laid led learned/learnt left lent let lay lost made meant met paid put read rode rang rose ran said saw sold sent showed shut sang sat slept spoke spent stood swam took taught tore told thought threw understood woke wore won wrote laid led learned/learnt left lent let lain lost made meant met paid put read ridden rung risen run said seen sold sent showed/shown shut sung sat slept spoken spent stood swum taken taught torn told thought thrown understood woken worn won written Prelazni i neprelazni glagoli .Transitive and Intransitive Verbs Prelazni glagoli su oni uz koje može stajati objekt u akuzativu tj.

htm . Najčešći su: to dress oneself to help oneself to hurt oneself to improve oneself to tire oneself to excuse oneself to flatter oneself to amuse oneself to warm oneself to take care of oneself (obući se) (pomoći se) (povrijediti se) (popraviti se) (umoriti se) (izviniti se) (hvaliti se) (zabaviti se) (utopliti se) (obući se) Povratni glagoli se mijenjaju ovako: • infinitiv glasi: "to dress oneself" • Present Simple Tense glasi: I dress myself you dress yourself he.He has arrived. tj. http://engleski-jezik.Reflexive Verbs Povratnih glagola u engleskom jeziku nema mnogo. she.com/index. (on je stigao) She speaks fast. (John ide u školu) Povratni glagoli . (ona govori brzo) John goes to school. frazalni He was late because his car break down prestati sa radom glagol broke down.Multi-Word Verbs Višerečni glagoli . glagola koji se prave od glagola i još neke reči ili više njih.Multi-word verbs Frazalni glagoli Frazalni glagoli spadaju u grupu višerečnih glagola. itself we dress ourselves you dress yourselves thes dress themselves • Upitni oblik: Do I dress myself? • Odrični oblik: I do not dress myself • Upitno-odrični oblik: Do I not dress myself? Višerečni glagoli . herself. Frazalni glagoli se tvore od: glagol + prilog Oni mogu biti: • neprelazni (bez direktnog objekta) • prelazni (sa direktnim objektom) Primjeri nekih frazalnih glagola: Frazalni glagol Primjeri Značenje Direktni objekat neprelazni get up ustati iz kreveta I don't like to get up. it dresses himself.

svi prijedložni glagoli imaju direktne objekte. http://engleski-jezik. your attitude. moramo reći: "look after the baby" a ne smijemo reći: "look the baby after". Primjeri: Prijedložni Primjeri Značenje glagoli Direktni objekat believe in vjerovati u postojanje I believe in God.prelazni frazalni glagol put off turn down odgoditi odbiti We will have to put off They turned down the meeting. Frazalni prijedložni glagoli se tvore na sljedeći način: glagol + prilog + prijedlog Primjeri frazalnih prijedložnih glagola: Frazalni prijedložni glagoli get on with put up with look forward to run out of Primjeri Značenje imati prijateljski odnos sa He doesn't get on with tolerisati očekivati sa zadovoljstvom iscrpiti I won't put up with I look forward to We have run out of Direktni objekat his wife.com/index. obično ih možemo rastaviti na dva dijela. U tabeli je dat primjer sa frazalnim glagolom "switch on": Tačno: John switched on the radio. nemamo izbora. eggs. što znači da ne možemo umetnuti direktni objekat između. Tačno: John switched the radio on Tačno: John switched it on Netačno: John switched on it. moramo razdvojiti frazalni glagol i ubaciti zamjenicu. Prijedložni glagoli se ne mogu razdvajati. kada imaju direktni objekat). • They turned my offer down. my offer. seeing you. (obje rečenice su tačne) Međutim. Npr: • They turned down my offer. Kada su frazalni glagoli prelazni (tj. Na primjer.htm . Prijedložni glagoli se tvore na sljedeći način: glagol + prijedlog Iz razloga što prijedlozi uvijek imaju direktni objekat. look after brinuti se o He is looking after the dog talk about razgovarati o Did you talk about me? wait for čekati John is waiting for Mary. ako je direktni objekat zamjenica.

Glagolske osobine gerunda su: • iza njega može stajati prilog: He is fond of walking quickly. (on voli brzo hodati). (jedenje ljudi je pogrešno). gerund ima istu funkciju kao imenica i koristi se: • kao subjekat rečenice: Eating people is wrong.htm • . pred njim može stajati genitiv: John's being lazy makes me nervous. • We run out of it. • • Iako izgleda kao glagol. (lov na lavove je opasan) • particip prezenta: I am surfing. iza njega može stajati objekt: I don't like reading books. pred njim može stajati atribut: His being nervous is due to his illness. a kod prijelaznih glagola postoje i pasivni oblici gerunda: sadašnji (being taught) i prošli (having been taught). (jedna od njegovih dužnosti je prisustvovanje sastancima). (letenje je opasno). (jedna od životnih ugodnosti je doručkovanje u krevetu). uvijek imamo direktni objekat i poput prijedložnih glagola ne smiju se razdvajati.The Gerund Gerund je glagolski oblik koji ima osobine glagola i imenice. (ja surfam) • imenica: This building is our school. • We run out of fuel. (Johnova ljenost me čini nervoznim).com/index. Flying is dangerous. (ona dobro slika). Lista 200 najčešćih frazalnih glagola sa primjerima >> "-ing" oblici . može stajati u raznim vremenima. • • Imeničke osobine gerunda su: • pred njim može stajati prijedlog: She's good at painting.Pošto se frazalni prijedložni glagoli tvore sa prijedlozima. (ova zgrada je naša škola) Gerund . (ne volim čitati knjige). http://engleski-jezik.The "-ing" forms "-ing" oblici se tvore od infinitiva i nastavka -ing i mogu biti: • gerund: Hunting lions is dangerous. One of life's pleasures is having breakfast in bed. kao atribut glagola "to be": One of his duties is attending meetings. (njegova nervoza je posljedica njegove bolesti). gerund prošli (having read). imamo: gerund sadašnji (surfing).

to be for/against. kao pridjev: It was an amazing film. (ne mogu podnijeti kad se zaglavim u saobraćaju) This site is worth visiting. to put off. (ona je bila u kupovini) He came running towards me. biće problema) http://engleski-jezik. (bio je to nevjerovatan film) He was trapped inside the burning house.htm . to give up. do you mind. can't stand. It's no use trying to escape. (ona uvijek odlaže odlazak zubaru). posle izraza: can't help. it's no use/good. (ležala je gledajući u oblake) Ova tvorba je naročito korisna sa glagolom "to go". (bio je zatočen unutar kuće u plamenu). trainspotting.• posle prijedloga. (ovu stranicu vrijedi posjetiti) • • • Particip prezenta . (došao je trčeći prema meni) She lay looking up at the clouds. Ako posle prijedloga treba doći glagol moramo koristiti gerund: She is good at painting. Can you sneeze without opening your mouth? (možeš li kihnuti a da ne otvoriš usta). (nema koristi pokušavati pobjeći) I can't stand being stuck in traffic jams. (ne dozvoli da te uhvati kako čitaš njegova pisma) If I catch you stealing my apples again. iza frazalnih glagola koji su stvoreni po principu "glagol + prijedlog/prilog": (to look forward. (čuo sam nekoga kako pjeva) I can smell something burning! (osjetim da nešto gori). u složenim imenicama: a driving lesson. to take to. there'll be trouble! (uhvatim li te još jednom kako kradeš moje jabuke. would you mind i pridjeva "worth" i "busy". kao u sljedećim primjerima: to go shopping to go walking to go ski-ing to go swimming to go fishing to go running to go surfing to go dancing • • • nakon glagola percepcije (čula) po principu glagol + objekat + particip prezenta: I heard someone singing. sa glagolima catch (uhvatiti) i find (naći) po principu: glagol+izraz za vrijeme+prezent particip. (ona dobro slika).com/index. • nakon glagola pokreta/pozicije po principu: glagol+particip prezenta: She was shopping. Glagol "catch" sa participom prezenta izražava neku ljutnju ili prijetnju: Don't let him catch you reading his letters.The Present Participle Prezent particip većine glagola ima oblik osnova+ing i koristi se u sljedećim slučajevima: • kao dio trajnog oblika glagola: I am working (ja radim) he was singing (on je pjevao) they have been walking (oni su šetali). When you are going to give up smoking? (kada ćeš prestati pušiti). to keep on): She always puts off going to dentist. a swimming pool. bird-watching.

he left the house. Kada se dvije radnje dešavaju u isto vrijeme. možemo prvu radnju izraziti participom prezenta: He put on his coat and left the house.com.) Being poor. They laughed as they went. (našli smo novca na zemlji) They found their mother sitting in the garden. Putting on his coat. Main source (glavni izvor): English4Today. because i izražava razlog radnje: Feeling hungry. They went laughing into the snow. Particip prezenta se može koristiti umjesto početnih as. he went into the kitchen and opened the fridge. http://engleski-jezik. He whistled to himself.. od strane iste osobe. koristimo particip prezenta da ih opišemo: They went out into the snow. he walked down on the road. Kada jedna radnja slijedi odmah iza druge. she put her hands in the air.htm • . npr: On mi je rekao: "Pošalji mi knjigu". The Online English Grammar by Anthony Hughes.Direct and Indirect Speech Ako ponavljamo nečije reči tačno onako kako ih je neko rekao to je direktni govor (upravni govor.Ovo nije slučaj sa glagolom find koji ne izražava emocije: We found some money lying on the ground. he didn't spend much on clothes. Direct speech). Indirektan govor se uvodi rečima kao što su: he said (on reče) he asked (un upita) we enquired (zapitali smo) she ordered (ona zapovijedi) we believed (vjerovasmo) I replied (odgovorih) I answered (odgovorih) i sl. (našli su majku kako sjedi u bašti). (= because he felt hungry. Dropping the gun. od strane iste osobe ili stvari. She dropped the gun and put her hands in the air. since. Knowing that his mother was coming. A ako izvještavamo ono što je neko rekao onda koristimo indirektni govor (neupravni govor. Indirect Speech or Reported Speech). npr: On mi je rekao da mu donesem knjigu. Whistling to himself. he cleaned the flat. He walked down on the road.. Direktni i indirektni govor .com/index. da zamijeni rečenicu ili dio rečenice.

).com/index. has can may must this these here now today tomorrow yesterday last night postaje " " " " " " " " " " " " " " " was did should would had could might had to that those there then that day the next day the day before the night before D: He said: "I do not understand this letter. onda pitanje u indirektnom govoru mora početi sa "if" ili "whether". • Primjeri: D: She said to her brother: "What are you doing?" (ona reče svom bratu: "Šta radiš?") I: She asked her brother what he was doing. -ako pitanje ne sadrži nikakvu upitnu reč (kao što su what." (Ona reče: "Doći ću uskoro ponovo". (ona upita svog brata šta radi) D: They asked me: "Do you speak Spanish. onda je potrebno pored pomenutih pravila obratiti pažnju još i na sljedeće: -umjesto glagola "say" upotrijebićemo glagol "ask". when itd.) I: She said that she was going to come soon again.Pri pretvaranju direktnog u indirektan govor treba poštivati pravila o slaganju vremena: • sva vremena u indirektnom obliku se moraju zamijeniti odgovarajućim prošlim oblicima . (on reče da ne razumije to pismo) D: She said: "I am going to come soon again." (zapitali su me: "Da li govorite Španski?") I: They asked me whether I speak Spanish." (On reče: "Ja ne razumijem ovo pismo") I: He said that he didn't understand this letter. (ona reće da će uskoro ponovo doći) ako se u indirektnom govoru saopćava tuđe pitanje. (zapitali su me da li govorim španski) http://engleski-jezik. how. Prema ovim pravilima: am do shall will have.prema pravilima o slaganju vremena: Direktni govor Present Simple Past Simple Present Perfect Futur Simple Imperativ • Indirektni govor Past Simple Past Perfect Future Perfect Infinitiv sve reči koje označavaju blizinu moraju se zamijeniti rečima koja označavaju udaljenost.htm .

Zavisne klauze mogu biti: • pridjevske (adjective clauses) • priloške (adverb clauses) • imeničke (noun clauses) -Pridjevske klauze opisuju imenice ili zamjenice i skoro uvijek dolaze posle imenica ili zamjenica. had to be removed. in fact I am going to the library now. whom.com/index. (neophodna i nebitna klauza) Nezavisne i zavisne klauze Nezavisne klauze mogu stajati samostalno. who used to be a secretary for the President. (most koji se srušio u zimskoj oluji će koštati milione za popravak) http://engleski-jezik. Klauze se dijele na: • nezavisne (independent clauses) • zavisne (dependent or subordinate clauses). Nebitne klauze nisu neophodne za značenje rečenice i mogu se izbaciti iz nje. • dvotačkom (ponekad): She received the assignment: it is to be turned in next Friday. dijele se i na: • neophodne (restrictive or essential clauses) • nebitne (nonrestrictive or nonessential clauses). Neophodne klauze su ključne za značenje rečenice i ne mogu se izbaciti. jer bi u tom slučaju značenje rečenice bilo promijenjeno. which had been bothering him for years. • Klauze – Clauses Klauza je grupa reči koja sadrži vezu subjekat-glagol (za razliku od fraza koje ne sadrže vezu subjekat-glagol).da bi se u indirektnom govoru izrazila zapovijed. Shakespeare is my other. can type 132 words a minute.): This is one of English classes.) da se razdvoje dvije klauze) • odnosnim veznikom (correlative conjunction): George not only finished his paper on time. Dvije nezavisne klauze mogu biti povezane sa: • dopunskim veznikom (coordinating conjunction): Today is Tuesday and our papers are due Wednesday. Obično se odvajaju zarezima (ako se nalaze u sredini): Professor Villa. All students who do their work should pass easily. (otac reče svom sinu da se pazi). (knjiga koja je na podu bi se trebala vratiti u biblioteku) The bridge that collapsed in the winter storm will cost millions to replace. kao rečenica. • oznakom tačka-zarez (. upotrebljava se infinitiv i uvodi glagol "tell": D: Father said to his son: "Be careful of yourself. • veznim prilogom (conjunctive adverb): I need to study for my test. but he also got an A+. Ponekad se ove reči ne moraju nalaziti u rečenici ali se podrazumijevaju." (otac reče sinu: "Pazi se"). Također. I: Father told his son to be careful of himself. korištena je i oznaka tačka-zarez (.htm . which ili that. Većina pridjevskih klauza počinje sa: who. The book that is on the floor should be returned to the library. Giuseppe said that the plantar wart. dok zavisne moraju biti udružene sa nezavisnom klauzom. (u ovom slučaju.

mogu da dopunjuju. tj. which really surprised his friends.My brother. what i whatsoever. direktni objekat ili prijedloški objekat. U rečenici funkcioniraju kao subjekat. gdje ili pod kojim uslovima se radnja odvijala. Mogu biti neophodne (restrictive or essential) ili nebitne (nonrestrictive or nonessential) klauze. Imenička klauza obično počinje sa: that. koji je inžinjer. s toga neće biti odvojene zarezima. we know the cake is done. je shvatio to za mene) -Priloške klauze obično dopunjuju glagole i mogu se pojaviti bilo gdje u rečenici. When the movie is over. priloške klauze se često mogu pomjerati u rečenici. and he didn't even apply for the Dean's position. where. John wanted to write a book because he had so much to say about the subject. U relativnoj klauzi. relativna zamjenica je subjekat glagola i odnosi se na nešto s čim je klauza u vezi. U stvari. Whoever wins the game will play in the tournament. Eliptične klauze Eliptične klauze (elliptical clauses) su gramatički nepotpune. • Giuseppe said that the plantar wart. • Charlie didn't get the job in administration. whose. whomever. koji uvodi klauzu i izražava njenu vezu sa ostatkom rečenice. mogu počinjati i sa zavisnim veznicima: how. who. which. What he knows [subjekat] is no concern of mine. when. why. whom. he wrote a book about what he had done over the years [objekat prijedloga]. zbog čega su odvojene zarezima od ostatka rečenice. http://engleski-jezik. jer su često elegantne i efikasne u izrazu. (moj brat. u smislu da im nedostaje relativna zamjenica (zavisna reč) koja inače uvodi takvu klauzu. figured it out for me. whose. • Coach Espinoza knew [that] this team would be the best [that] she had coached in recent years. Npr: When the timer rings. We know the cake is done when the timer rings. which had been bothering him for years. who is an engineer. a u ovom slučaju dopunjuje reč "wart") Ponekad relativne klauze mogu da se donose na više od jedne reči u tekstu. that. whoever. Nakošena (italic) slova čine relativnu nebitnu klauzu. Uvode se relativnim zamjenicama: who. which. which really surprised his friends. -Imeničke klauze nisu reči koje dopunjuju druge reči za razliku od pridjeva i priloga. had to be removed. Relativna klauza koja dopunjuje cijelu klauzu ili više njih se naziva rečenična klauza (sentential clause). Relativne klauze Relativne klauze (relative clauses) se zavisne klauze koje dopunjuju (mijenjaju) imenice ili zamjenice. Reči eliptične klauze koje nedostaju se mogu naslutiti iz konteksta i većina čitalaca ne osjeća da nešto nedostaje.htm . we'll go downtown. Za razliku od pridjevskih klauza. Također. opisuju cijelu klauzu ili čak više njih. Priloške klauze uvijek počinju sa zavisnim veznikom. Do you know what he knows [objekat]? In fact. whether. eliptične klauze su tačne ali i korisne. Oni kažu zašto.com/index. (U ovoj rečenici podvučene reči čine neophodnu klauzu. • Charlie didn't get the job in administration.

commnet. nulti-kondicional. Sadašnji kondicional se tvori sa should i would i infinitivom prezenta. Odrični oblik se tvori tako što se iza should i would stavi "not": I should not take. (ne bih bio uzeo). her recruits proved to be hard workers.uzeo bih you should take .• • Though [they were] sometimes nervous on the court. (ne bih uzeo) I should not have taken.com/index.htm . Sometimes the veterans knew the recruits could play better than they [could play]. a prošli kondicional se tvori sa should i would i infinitivom perfekta glagola kojeg mijenjamo. Ovdje će biti obrađene tri osnovna tipa kondicionala i tzv. I should have taken . Main sources (glavni izvori): Webster.The conditionals Kondicional se tvori od pomoćnog glagola "should" i "would" i infinitiva bez "to" glagola kojeg mijenjamo. Upitni oblik se tvori inverzijom: should I take? (da li bih uzeo?) should I have taken? (da li bih bio uzeo?) Sadašnji i prošli kondicional se koriste pri tvorbi pogodbenih rečenica. a ponekad ih nazivamo "if rečenicama".bio bih uzeo you should have taken .ti bio uzeo itd.edu i English.edu Kondicionali .ti bi uzeo itd. Pogodbene rečenice se također zovu i kondicionalima. Sadašnji kondicional Prošli kondicional { { I should take . Struktura većine pogodbenih rečenica je veoma jednostavna i izgleda ovako: if If ili posljedica 2y=20 if if uvjet y=10 uvjet y=10 posljedica 2y=20 To znači ako (if) je određeni uslov zadovoljen. Prvi kondicional (First Conditional) Drugi kondicional (Second Conditional) Treći kondicional (Third Conditional) Nulti-kondicional (Zero Conditional) http://engleski-jezik. jer često (ali ne i uvijek) u njima se upotrebljava reč "if".uiuc. onda (then) će doći do neke posljedice.

Najvažnije je zapamtiti da kod prvog kondicionala postoji realna mogućnost da će se uvjet ispuniti.Prvi kondicional . na primjer: If you are good today. Primjetite. niste kupili loto listić i ne postoji nikakva šansa da ćete dobiti novac. posljedica futur I will tell Mary What will you do Their teacher will be sad if if if if if uvjet present simple I see her.unreal possibility or dream) Kod drugog kondicionala. Postoji stvarna mogućnost da će se uvjet ispuniti. Šta ćete uraditi? If it rains i will stay at home. kod kuće ste i planirate igrati tenis popodne. you can watch TV tonight. Ali možda ćete kupiti listić do večeras i onda postoji šansa. Razmišljamo o nekom uvjetu ili situaciji u budućnosti i njenoj posljedici. tj. međutim. jer su izgledi opet jako mali da izvuku vaš listić. Bitna stvar kod drugog kondicionala je da ne postoji realna mogućnost da će se uvjet ispuniti. Kao što vidite da bi izrazili mogući uvjet koristili smo sadašnje prosto vrijeme (Present Simple Tense). kao i kod prvog. ovdje ne postoji realna mogućnost da će se uvjet ispuniti. za raziliku od prvog kondicionala. zamislite da počne padati kiša. they do not pass the exam. If If If If If If uvjet present participle I married Mary it snowed next July Ram became rich I won the lottery posljedica kondicional sadašnji I would be happy.nevjerovatna mogućnost (Second conditional . it rains tomorrow. futur Treba primjetiti da kiša još nije pala. ali je to nevjerovatna mogućnost.htm .com/index. Međutim na nebu se javljaju oblaci. Na primjer: večeras je izvlačenje brojeva lota. šanse su jako male da će se uvjet ispuniti. Drugi kondicional . a sadašnji kondicional za izražavanje eventualne posljedice. I would by a car. međutim nebo je oblačno i postoji realna mogućnost (real possibility) da će kiša pasti. da kod drugog kondicionala koristimo past simple za izražavanje uvjeta. would you be suprised? she would marry him. Ponekad možemo koristiti: shall. If If uvjet it rains present simple posljedica I will stay at home. Za izražavanje moguće posljedice koristili smo futur. jutro je. razmišljamo o nekom uvjetu u budućnosti i rezultatu tog uvjeta. Na primjer. can ili may umjesto will.realna mogućnost (First conditional: real possibility) Govorimo o budućnosti. http://engleski-jezik.

http://engleski-jezik. Da bi izrazili uvjet i posljedicu koristimo obični prezent.tačnost (Zero conditional . ni o sadašnjosti ni o budućnosti. Treći kondicional . could have.bez mogućnosti (Third conditional . govorimo o uvjetu u prošlosti koji se nije dogodio. umjesto glagola would koristimo should. could or might: If I won a million dollars i could stop working. međutim kod trećeg govorimo o prošlosti. my boss gets angry. Najvažnije kod nultog kondicionala je zapamtiti da uvjet ima uvijek istu posljedicu.certainty) Tzv.no possibility) Kod prvog i drugog kondicionala govorimo o budućnosti. Nulti kondicional . If If If uvjet present simple you heat ice posljedica present simple it melts. Prošle sedmice ste kupili loto listić ali niste dobili :-(. umjesto if možemo koristiti when: When I get up late I miss by bus. I would have told her.Ponekad. might have: If you had bought a lottery ticket. If If If If If If uvjet past perfect (pluperfekt) I had won the lottery I had seen Mary it had rained yesterday Tara had been free yesterday posljedica kondicional prošli I would have bought a car. you might have won. nulti kondicional koristimo kada je uvjet uvijek tačan. their teacher would have been sad. Da bi smo izrazili uvjet u prošlosti koji se nije ostvario koristili smo past perfect. ako zagrijavamo led iznad 0 stepeni on će se početi otapati. Također. Bitna stvar kod trećeg kondicionala je da ne postoji sada nikakva šansa da će se uvjet i posljedica dogoditi.com/index. Zbog toga ne postoji mogućnost da se uvjet ispuni. Na primjer. uvjet present simple If I miss the 8 o'clock bus If If I am late for work people don't eat If posljedica present simple I am late for work. dok za izražavanje posljedice koja se neće dogoditi smo koristili kondicional prošli. If they had not passed their exam. već jednostavno pričamo o nekoj općepoznatoj činjenici.htm . Važno je napomenuti da kod nultog kondicionala ne govorimo ni o prošlosti. poput neke općepoznate činjenice. they get hungry. Ponekad umjesto would have koristimo should have. what would you have done? I would have invited her.

If it rains i will stay at 50% prvi budućnost home. A: I wrote this letter. To znači. tj. (ukradeno mi je auto) She was given a nice birthday present. Trpno stanje se upotrebljava: • kada subjekat koji vrši radnju nije poznat: My car has been stollen. već da se radnja vrši na subjektu: The road has been repaired. procente ne shvatajte bukvalno. Trpno stanje . (put je popravljen) Pasivni oblici se tvore tako što se uzme ono vrijeme glagola "to be" koje nam je potrebno i doda se particip perfekta glagola kojeg mijenjamo.Kondicionali – ukratko Tip kondicionala Prvi kondicional Drugi kondicional Treći kondicional Nulti kondicional glavna rečenica futur kondicional sadašnji kondicional prošli prezent "if" rečenica prezent preterit pluperfekt prezent Sljedeća tabela daje prikaz kondicionala po vjerovatnosti ispunjenja uslova. (rečeno mi je da ste se vjerili) She was said to have left her husband. it melts. takvi koji uza se mogu imati objekat. da se pasivni prezent tvori od prezenta glagola "to be" i participa perfekta glagola koji mijenjamo. vjerovatnost kondicional primjer vrijeme 100% nulti If you heat ice.Passive Voice subjekat + pomoćni glagol "to be" + past particip glavnog glagola Trpno stanje mogu imati samo prelazni glagoli. (pismo je napisano od mene) Neprijelazni glagoli mogu postati prijelazni ako im se doda prijedlog. oni su tu samo da vam pomognu.com/index.htm . (voda se pije od sviju) aktiv pasiv subjekat Everybody Water glagol drinks is drunk objekat water by everybody. (priča se da je ostavila svog muža) http://engleski-jezik. (ja sam napisao ovo pismo) P: This letter was written by me. (dobila je lijep poklon za rođendan) • ako se ne želi pomenuti vršilac radnje: I have been told that you are engaged. subjekat aktivne rečenice postaje objekat pasivne i ispred njega se stavlja prijedlog "by": A: Everybody drinks water. (svi piju vodu) P: Water is drunk by everybody. If I had won a lottery i 0% treći prošlost would have bought a car. If I won the lottery i would 5% drugi budućnost buy a car. Trpno stanje pokazuje da subjekat ne vrši radnju. Aktivnu rečenicu možemo pretvoriti u pasivnu ako se glagol stavi u trpno stanje.

com/index. podrazumijeva se) that is known (to se zna) it is said (priča se) Konjugacija pasiva u većini mogućih vremena: infinitiv simple present past future conditional present past future conditional present past future conditional present past future conditional to be called it is called it was called it will be called it would be called it is being called it was being called it will be being called it would be being called it has been called it has been called it will have been called it would have been called it has been being called it had been being called it will have been being called it would have been being called continous perfect simple perfect continous Slaganje vremena . (dečko je kažnjen od svog oca) Peter was attended by his sister during his illness. Vrijeme u glavnoj rečenici Sadašnje prosto (Simple Present) Vrijeme u zavisnoj rečenici Da se izrazi istovremena radnja. koristite sadašnje prosto vrijeme.ako nije potrebno pomenuti vršioca radnje jer to proizilazi iz konteksta (smisla) rečenice ili nije bitno za smisao da mora biti pomenut: Mistakes are always made. (Predsjednik Kennedy je ubijen odstrane Lee-a Osvalda) The boy was punished by his father. (Petera je njegova sestra njegovala za vrijeme bolesti) • Bezlični oblici u našem jeziku kao što su "kaže se". Primjer I am eager to go to the concert because I love the Wallflowers. http://engleski-jezik. "podrazumijeva se" u engleskom jeziku se iskazuju u trećem licu jednine srednjeg roda: it is understood (razumije se.Sequence of Tenses Slaganje glagolskih vremena Tabele ispod pokazuju ispravno slaganje vremena u rečenicama kod kojih je vrijeme od vitalnog značaja.htm . (greške se uvijek prave) • ako je subjekat koji trpi radnju važniji od vršioca radnje: President Kennedy was killed by Lee Harvey Osvald. "razumije se".

The Deists believed that the universe is like a giant clock. The crowd had turned nasty before the sheriff returned. svršeni futur U svakom slučaju koristite sadašnje vrijeme ili prezent perfekt. koristite prosto buduće vrijeme. Most students will have taken sixty credits by the http://engleski-jezik. Prosto prošlo vrijeme (Simple Past) Da izrazite radnju koja se desila prije druge radnje koristite past perfect. She knew she had made the right choice. I wanted to go home because I missed my parents.htm . Da izrazite drugu završenu radnju. Prezent perfekt ili past perfekt U svakom slučaju koristite (Present Perfect or prošlo vrijeme. Da izrazite radnju koja se desila ranije. You will surely pass this exam if you studied hard. Da izrazite opće poznatu činjenicu koristite sadašnje vrijeme. koristite prosto prošlo vrijeme. Buduće vrijeme (Futur) Predbuduće vrijeme. koristite present perfect. koristite prezent perfekt. Da se izrazi radnja u budućnosti koja će se desiti prije radnje u nezavisnoj rečenici. The college will probably close its doors next summer if enrollments have not increased. koristite prosto prošlo vrijeme.com/index. I will be so happy if they fix my car today. I know that I made the right choice. Da izrazite istovremenu radnju koristite sadašnje vrijeme. Da se izrazi radnja koja je počela u trenu u prošlosti i traje do danas. Da izrazite radnju koja će se desiti. The President says that he will veto the bill. Past Perfect) She has grown a foot since she turned nine. They believe that they have elected the right candidate.Da se izrazi prošla radnja. koristite prošlo vrijeme.

the coaching staff devised a master strategy. tim je počeo polahko napredovati. the team slowly began to improve. "to have seen" opisuje nešto prije tog vremena. ["eagerness" je sada. ["Would like" opisuje stanje u sadašnjosti. http://engleski-jezik.(Future Perfect Tense) time they graduate. [Infinitiv perfekta to have been coached ukazuje na radnju prije glagola consider.] Infnitiv perfekta (Perfect Infinitive.] The fans would like to have seen some improvement this year.com/index. [Unaprijeđujući osnove.] She would have liked to see more veterans returning. to have seen) Da se izrazi radnja koja se desila prije glagola. [Infinitiv prezenta "to see" je u istom trenutku kao i prošlo vrijeme "would have liked". Having experimented with several game plans. Slaganje vremena sa infinitivima i participima Infinitiv Vrijeme infinitiva Uloga infinitiva Primjer Infinitiv sadašnji (Present Infinitive. "to try out" će se desiti posle. to see) Da se izrazi istovremena radnja ili radnja posle glagola. seeing) Uloga participa Primjeri Da se izrazi radnja koja se dešava u isto vrijeme kada i glagol.htm .] They consider the team to have been coached very well. radnja se dešava u paralelno. Working on the fundamentals. Coach Espinoza is eager to try out her new drills. Most students will have taken sixty credits by the time they have graduated. Participi Vrijeme participa Prezent participa (Present of Participle. u isto vrijeme] Particip prošli ili particip prezent perfekta Da se izrazi radnja koja se dešava prije glagola.

to have . the coach knows not to expect too much.moći. kad pred tim "y" stoji suglasnik. Nastavak "-s" za sadašnje vrijeme izgovara se kao "s" ako dolazi iza bezvučnog suglasnika. osim glagola: to be . can. past The sun rises.htm . Glagoli koji se u infinitivu završavaju na "-y".imati.edu Glagolska vremena Sadašnje vrijeme Sadašnje prosto vrijeme . bez prijedloga "to". sh i ch obrazuju treće lice nastavkom jednine nastavkom "-es": he dresses. must . • da označi radnju koja se vrši po navici: I always rise early (uvijek ustajem rano). ili "z" ako dolazi iza zvučnog suglasnika ili samoglasnika: he speaks (hi spi:ks).] Main source (glavni izvor): Webster.] Prepared by last year's experience.I do not write i don't write Upitni oblik sadašnjeg vremena pravi se tako pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog glagola "to do" u inverziji i infinitiv glagola koji se mijenja. pa se zatim doda negacija "not" i infinitiv glagola koji se mijenja. u trećem licu jednine: to cry (he cries). may . Glagoli koji se završavaju na s. Jedino se treće lice jednine prezenta razlikuje od ostalih lica. ought . mijenjaju "y" u "i". he teaches.(Past Participle or Present Perfect Participle [Particip prezent perfekta "having experimented".Do you write? (pišeš li?) Simple Present se upotrebljava: • da označi radnju čije trajanje nije određeno: I write (ja pišem) i work (ja radim). jer dobija nastavak "-s" ili "-es".morati.Simple Present Tense Sadašnje vrijeme svih glagola obrazuje se tako da se uz glagolska vremena uvijek stavljaju lične zamjenice. Odrični oblik sadašnjeg vremena pravi se tako što se uzme sadašnje vrijeme pomoćnog glagola "to do". z. ukazuje na vrijeme prije glagola u prošlom vremenu "devised". je posljedica glagola u prošlom vremenu "prepared". x.trebati. bez prijedloga "to": I write (ja pišem) . • da označi radnju koja se ponavlja: I have an English lesson three times a week (imam čas engleskog tri puta sedmično).Commnet. You write (ti pišeš) . to try (to tries). he reads (hi ri:dz). • da potvrdi jednu poznatu istinu: fish live in water (ribe žive u vodi). present future http://engleski-jezik.com/index. [Radnja izražena pomoću glagola u prezentu "knows".biti.

it calls on. ona zovu I do not call you do not call he. to call . ona .naglašeni vokalsuglasnik zadnje slovo se udvostručava: s run stop begin t suglasnik > > > o naglašeni vokal p suglasnik Izuzetak 1 running stopping beginning Ovo pravilo ne važi kada naglasak nije na zadnjem slogu glagola: open Izuzetak 2 > opening Ako glagol završava na ie. she. it call? do we call? do you call? do they call? past future Sadašnje trajno vrijeme . sada i posle. mijenjamo ie u y: lie > lying http://engleski-jezik.htm . present Jenny trenutno nije prisutna. Jenny is not here. vjerovatno udvostručiti ili izostaviti jedno slovo. prije. he .she. Međutim. she. ono zove we call mi zovemo you call vi zovete they call oni. ponekad moramo malo promijeniti reč. she.Present Continuous Tense prezent glagola "to be" + prezent particip glavnog glagola I am speaking (ja govorim) you are speaking he. one. Ako se glagol završava na: suglasnik .zvati I call ja zovem you call ti zoveš he.Sunce izlazi svaki dan. it is speaking we are speaking you are speaking they are speaking Present participle se pravi dodavanjem glagolu nastavka "-ing".com/index. it does not call we do not call you do not call they do not call do I call? do you call? does.

• http://engleski-jezik. ..the pages are turning. (ova stranica postoji već. (ove nedjelje sam putovao u Zagreb. (sada učim engleski) You are reading this now. radnja se ne mora odvijati tačno sada.).. sedmica još nije završena). što znači da smo više zainteresirani za rezultat radnje nego za samu radnju. Present perfect se koristi: • da se opiše radnja ili stanje koje je počelo u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti: This website has been in existence for 1 year and 9 months..the candle is burning. and 13 days.. (sada ovo čitate) past present Radnja se događa sada. Kada bi smo rekli kada se radnja odvija morali bismo upotrijebiti preterit (past simple tense).. future .htm .. (živim u Sarajevu od 1970-te i još uvijek živim). • da se izrazi radnja koja je završena u vremenskom periodu koji još traje: I have been to Zagreb this week..com/index. ali se dešavala nešto ranije i možda će se dešavati posle trenutka kada o njoj govorimo: Present Perfect Simple Tense pomoćni glagol "to have" + past particip glavnog glagola Present perfectom se izražava povezanost između prošlosti i sadašnjosti. . I have lived in Sarajevo since 1970. izostavljamo e: come mistake > > coming mistaking Present Continuous Tense (sadašnje trajno vrijeme) se upotrebljava: • da označi radnju koja se vrši u vremenu kada o njoj govorimo: I am learning English now..die Izuzetak 3 > dying Ako glagol završava na vokal + suglasnik + e. Međutim. tačno vrijeme dešavanja radnje nije naznačeno.the girl is dancing.

Present Perfect Continous Tense koristimo: • da izrazimo radnju koja je nedavno ili upravo završila. past present !!!!! radnja koja se desila nedavno sada imamo posljedicu future I'm tired because I've running. (gosti su upravo ušli u dvoranu). Kada pišemo present continous. često se upotrebljavaju skraćenice: I have been . she. (ne razumijete (sada). since. (kupio sam auto. it called? have we called? have you called? have they called? Nesvršeni perfekt . (umoran sam (sada) jer sam trčao) Why is the grass wet? Has it been raining? (zašto je trava vlažna (sada)? je li padala kiša?) You don't understand because you haven't been listening. • uz priloge koji označavaju neprekidan razmak vremena: ever. jer niste slušali). to call – zvati I have called (ja sam zvao) you have called he. she. dok bi Britanac rekao: "Have you had lunch?". it hasn't called we haven't called you haven't called they haven't called have I called? have you called? have he. http://engleski-jezik. already. važno je da je auto kupljen.com/index. it has called we have called you have called they have called I haven't called you haven't called he.I've been itd. • da se izrazi radnja koja se upravo dogodila (uz priloge "just'' ili ''just now''): The guests have just entered the hall.Present Perfect Continuous Tense prezent perfekt glagola "to be" (have/has been) + prezent particip glavnog glagola I have been playing You have been working Upitni oblik se pravi konverzijom: Have I been playing? Odrični oblik se pravi dodavanjem reči "not": I have not been playing. for: Have you ever been to Bosnia? (jeste li ikada bili u Bosni?). she.htm . ali je rezultat radnje važan: I have buoght a car.da se označi radnja koja je završena nekad u prošlosti. • Amerikanci ne koriste present perfect toliko kao Britanci. never. Amerikanac bi rekao: "Did you have lunch?". yet. Amerikanci češće upotrebljavaju past tense umjesto present perfect-a. nije bitno kada). I obično imamo sada imamo neku posljedicu: I'm tired because I've been running.

• da izrazimo radnju radnju koja je počela u prošlosti i nastavlja se u sadašnjosti. u ovom slučaju često se koriste for i since: I've been reading for two hours. 6. I've been studying for three hours. (Tara se nije dobro osjećala već dvije sedmice. and now she feels well. for period vremena since od vremenske tačke 20 minutes three days six months a long time ever itd. a sada se osjeća dobro). For koristimo kada pričamo o razdoblju vremena: 5 minuta. 7. Tara hasn't been feeling well for two weeks. Ako to razdoblje seže do sadašnjeg trenutka upotrebljavamo uz for perfekt. (učim već tri sata) I've been watching TV since 7pm.zvati I have been calling you have been calling I have not been calling you have not been calling have I been calling? have you been calling? http://engleski-jezik. to call . Since koristimo kada znamo od koje vremenske tačke se odvija radnja: u 9 sati. (gledam TV od 7 sati posle podne) Tara hasn't been visiting us since March. (Tara nas nije posjetila od Marta) For se može koristiti u svim vremenima.htm . 7 sedmica. (Tara se ne osjeća dobro već dvije sedmice) Ali Tara didn't feel well for two weeks. januara. (nismo pušili. past present future radnja počela u prošlosti nastavlja se u sadašnjosti I've been reading for two hours. u petak. (čitam već dva sata i još uvijek čitam) How long have you been learning English? (koliko dugo učiš engleski? a još ga učiš) We have not been smoking. 20 godina. a ni sada ne pušimo).com/index. since se obično koristi samo sa perfect vremenima.15 am Monday January I left school the beginning of time itd. a ako je to razdoblje završeno moramo upotrijebiti past simple (preterit). Kako je ranije napomenuto uz present perfect continuous često koristimo "for" i "since".

he. she. pravilni glagoli infinitiv work explode like preterit worked exploded liked past particip worked exploded liked Prošli oblik svih glagola završava na -ed.com/index. He did not go to London.htm . she. nepravilni glagoli go see sing went saw sang gone seen sung Past particip nam nije potreban pri tvorbi prošlog vremena. (nije mu se dopao film) Mary did not go to work last Monday. it has not been calling we have not been calling you have not been calling they have not been calling has he. Građenje prošlog svršenog vremena: a) potvrdna rečenica: subjekat + glavni glagol u prošlom obliku (preteritu) I lived in that house when I was young. (živio sam u toj kući kada sam bio mlad) She played basketball last week.Past Simple Tense Da bi napravili prošlo svršeno vrijeme koristimo infinitiv i prošli oblik (preterit) glagola. Prošli oblik nepravilnih glagola se ne tvori po nekom pravilu i uči se napamet. (Mary nije otišla na posao prošlog ponedjeljka) c) upitna rečenica: preterit od "do"+ subjekat + infinitiv glavnog glagola Did you play tennis last week. http://engleski-jezik. I did not go to London. (je li gledao TV prošle sedmice) Glagol did (preterit od "do") u svim licima ima isti oblik. (ona je igrala košarku prošle sedmice) b) odrična rečenica: subjekat + preterit od "do" + not + infinitiv glavnog glagola He didn't like the movie. itd. it has been calling we have been calling you have been calling they have been calling he. she. it been calling? have we been calling? have you been calling? have they been calling? Prošlo vrijeme Prošlo svršeno vrijeme . (je si li igrao tenis prošle sedmice) Did he watch TV last night. (nisam bio u Londonu) You did not go to London.

b) da se izrazi radnja koja je trajala neko vrijeme u prošlosti bez ikakve veze sa sadašnjošću: We went to school when we were children. she. (volio bi da imam novo auto) d) u zavisnoj rečenici ako je u glavnoj preterit (slaganje vremena): The policeman told me I drived to much. (vrijeme je da se vrate) I wish I had a new computer. it didn't call we didn't call you didn't call they didn't call did I call? did you call? did he.The Past Continuous Tense prošlo vrijeme glagola "to be" + particip prezenta glavnog glagola http://engleski-jezik.were you here? Ako glagol završava na suglasnik ispred kojeg stoji kratak naglašen vokal. . taj se "y" mijenja u "i": worry .Was I. it here? You were here. (išli smo u školu kada smo bili djeca). she. . c) kada govorimo o stvarima koje želimo da se dogode ili bi trebalo da se dogode: It's time they were back. to call – zvati I called (ja sam zvao) you called he.planned skip – skipped Krajnje "l" se uvijek udvostručava: level . a ne present perfect. he. he. it call? did we call? did you call? did they call? Prošlo trajno vrijeme . upitnu rečenicu pravimo zamjenom subjekta i glagola.worried cry .levelled call – called Ako glagol završava na "-y" ispred kojeg se nalazi suglasnik. (bio sam u Liverpulu prošle godine). it was here.com/index. I.htm . she. krajnji samoglasnik se udvostručava: plan .cried Past Simple Tense (Preterite Tense) koristimo: a) da se izrazi radnja koja se desila u prošlosti i potpuno završila pa nema nikakve veze sa sadašnjošću: I was in Liverpool last year. (policajac mi je rekao da sam previše vozio) Kada kažemo kada ili gdje se radnja dogodila. it called we called you called they called I didn't call you didn't call he. she. she.Glagol be nema u svim licima isti oblik. moramo koristiti past simple.

Bond saw the killer in a telephone box. (ona je čitala) We were playing. to call . (divno sam sanjao kada se alarm oglasio). she.She was reading. Nobody was walking in the streets. The wind was blowing hard. Suddenly. http://engleski-jezik. Kod glagola koji se ne koriste u trajnom obliku upotrebljava se obični preterit >>. It was raining. (djeca su se igrala dok njihove majke čavrljale) u zavisnoj rečenici umjesto nescršenog prezenta ako je u glavnoj rečenici preterit: • • • • I knew that he was talking to her about her daughter.She wasn't reading. she. da se opiše radnja koja je trajala do trenutka kada ju je prekinula neka druga prošla radnja: I was having a beautiful dream when the alarm clock rang. (mi smo igrali) Odrični oblik se pravi dodavanjem rječice not: She was not reading . she. he. (znao sam da se sa njom razgovara o njenoj kćeri). (gledao sam TV kada si nazvao) da se izrazi promjena mišljenja: I was going to spend the day at the beach but I've decided to go on an excursion instead.htm . npr: "James Bond was driving through town. a zatim se nastavlja prošlim vremenom. a upitnu rečenicu pravimo zamjenom subjekta i pomoćnog glagola. it calling? were we calling? were you callingg? were they calling? Pluskvamperfekat (davno prošlo vrijeme) . I was watching TV when you telephoned.com/index..". it was calling we were calling you were calling they were calling I was not calling you were not calling he. it wasn't calling we weren't calling you weren't calling they weren't calling was I calling? were you calling? was he. (mislio sam provesti dan na plaži ali sam odlučio otići na ekskurziju) za dvije radnje koje se dešavaju istovremeno: The children were playing whil their mothers were chatting. you was calling. Upitni oblik se pravi inverzijom: Was she playing? Were we playing? Nesvršeni preterit se upotrebljava: • da se opiše pozadina.. odnosno da se pred čitaoce postavi scena priče pisana u prošlom vremenu. Obično priča počinje nesvršenim preteritom.zvati I was calling.The Past Perfect Tense subjekat + simple past od "to have" + past particip glavnog glagola U odričnim rečenicama ubacujemo rječicu not između pomoćnog i glavnog glagola.

b) u zavisnim rečenicama uz after: He got a headache after he had washed his hair. We arrived at 9.prije neke druge radnje: • We had left home before he came. (da si mi barem poslala SMS) He played the basketball as if he had played in NBA. I was not hungry. she. (igrao je košarku kao da je igrao u NBA) to call . također izražava radnju za koje se pretpostavljalo da je trebalo da se dogodi u prošlosti . (bili smo otišli prije nego što je on došao) • The train left at 9am. I had just eaten. it had called we had called you had called they had called I had not called you had not called he. Voz je bio otišao kada smo mi stigli. it called? had we called? had you called? had they called? Nesvršeni pluskvamperfekt . (voz je krenuo u 9 sati. she.The Past Perfect Continuous Tense subjekat + simple past od "to have" + past particip od "to be" + present particip gl. if only (kad bi barem) i wish (kamo sreće da).com/index. past Voz odlazi u 9 sati. (rekao je da ga je bio vidio kod pozorišta).) The train had left when we arrived. (nisam bio gladan. Mi smo stigli u 9 i 15. I had never seen him before. http://engleski-jezik. she.zvati I had called you had called he. it had called we had called you had called they had called had I called? had you called? had he. nisam ga nikad bio vidio) • He said that he had seen him at the theatre.15am. (kamo sreće da sam te ranije sreo) If only you had sent me the SMS. The train had left when we arrived.htm . upravo sam bio jeo) I didn't know who he was. (nisam znao ko je on. glagola Odrični oblik se pravi ubacivanjem rječice not. 9 9. a upitni oblik inverzijom subjekta i glagola "to have". past perfectom se izražava nešto što nije ostvareno u prošlosti: I wish I had met you before.15 present future Mi stižemo u 9 i 15. (dobio je glavobolju nakon što je oprao kosu). • • c) iza izraza: as if (kao da). U ovom primjeru past perfect je upotrebljen u indirektnom govoru umjesto past simple u direktnom.Past Perfect Tense (pluperfekt) se upotrebljava: a) da bi se izrazila radnja u prošlosti koja se desila prije neke druge radnje u prošlosti.

trčao je cijele večeri) I could smell cigarettes. Past Perfect Continous se također upotrebljava u indirektnom govoru umjesto trajnog oblika prošlog vremena (past continous tense) u direktnom govoru. When I arrived. she. it had been he. može se koristiti glagol shall. somebody had been smoking. it had been calling he. Ram had been waiting for two hours when I arrived. neko je pušio). it had not been calling calling? we had been calling we had not been calling had we been calling? you had been calling you had not been calling had you been calling? they had been calling they had not been calling had they been calling? I had not been calling you had not been calling present future Buduće vrijeme Prosto buduće vrijeme . U prvom licu jednine i množine umjesto glagola will.Futur Simple Tense subjekat + pomoćni glagol will + infinitiv glavnog glagola Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između pomoćnog i glavnog glagola." (Peter reče: "Neki moji prijatelji su igrali karte cijele večeri". she.htm . (osjetio sam cigarete. past Ram je počeo sa čekanjem u 9 sati.mi ćemo zvati).) I: Peter said that some of his friends had been playing at cards all night.we shall call (ja ću zvati . Ram had been waiting for two hours. John was very tired. D: Peter said: "Some of my friends have playing at cards all night. she. he had been running. to call – zvati I had been calling you had been calling had I been calling? had you been calling? had he. a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola. http://engleski-jezik. I arrived at 11am.Past Perfect Continuous upotrebljava se da bi se označila radnja koja je trajala u prošlosti prije neke druge prošle radnje: Ram started waiting at 9am. 9 11 Ja sam stigao u 11 sati.com/index. (John je bio veoma umoran. međutim u modernom engleskom will se više koristi od shall: I shall call .

it won't be calling we won't be calling you won't be calling they won't be calling will I be calling? will you be calling? will he.Futur Continuous Tense subjekat + pomoćni g. a upitni oblik inverzijom subjekta i glagola will. she. (uzmi kišobran. (nadam se da ćemo imati više sreće drugi put) I expect that he will come tomorrow. At 4pm tomorrow i will be working. it will not call we will not call you will not call they will not call will I call? will you call? will he.zvati I will call (ja ću zvati) you will call he. will + pomoćni g. it will call we will call you will call they will call I will not call you will not call he. naš slušalac obično zna ili razumije u koje vrijeme se radnja odvija. nadu itd. (večerat ćemo kada film počne) Take your umbrella. she. prijetnja ili obećanje.zvati I will be calling (ja ću zvati) you will be calling he. she.Prosto buduće vrijeme se upotrebljava da bi označila radnja koja će se desiti u budućnosti. Trajno buduće vrijeme označava radnju koja će trajati izvjesno vrijeme u budućnosti. (očekujem da će on doći sutra) I will help her because she is beautiful. it will be raining when you return.htm . it call? will we call? will you call? will they call? Buduće trajno vrijeme . be + present participle glavnog glagola Odrični oblik se pravi ubacivanjem rječice not između glagola will i be. she.Futur Perfect Tense http://engleski-jezik. odluka. Kada koristimo buduće trajno vrijeme. it will be calling we will be calling you will be calling they will be calling I won't be calling you won't be calling he. she. past present future 4pm U 4 sata biću usred posla. I will be playing tennis at 10am tomorrow. it be calling? will we be calling? will you be calling? will they be calling? Složeno buduće vrijeme . padat će kiša kada se budeš vraćao) to call . she. I hope we will have better luck next day. Prostobuduće vrijeme se naročito često upotrebljava posle glagola koji označavaju očekivanje.Također se koristi da bi se izrazila namjera.com/index. (igrat ću tenis sutra u 10 sati) We'll be having dinner when film starts. (pomoći ću joj jer je lijepa) to call .

(Voz dolazi u stanicu u 9 sati. Kod odričnih rečenica sažimamo glagol will i rječicu not: http://engleski-jezik.subjekat + pomoćni g.you'll itd.) The train will have left when you arrive.htm will I have called? will you have called? will he. Kada koristimo predbuduće trajno vrijeme obično sažimamo (contract) subjekat i pomoćni glagol will: I will . past present future Voz odlazi u 9 sati. Vi stižete u stanicu u 9 i 15. it have he.15am.I'll you will . she. Voz će otići kada vi stignete. 9 9. Ovo vrijeme također izražava i radnju koja će se desiti i završiti do određenog vremena u budućnosti: They will have left the Parlament by 12 o'clock. You will arrive at the station at 9.) to call . it will have called we will have called you will have called they will have called Futur Perfect Continuous subjekat + pomoćni g. it will not have called called? we will not have called will we have called? you will not have called will you have called? they will not have called will they have called? .com/index. a upitne rečenice inverzijom subjekta i pomoćnog glagola will.1 5 Vi stižete u 9 i 15. will + pomoćni g. When you arrive the rain will have left. "have" + past particip od "be" + present particip glavnog glagola Odrične rečenice se prave umetanjem rječice not između will i have. have + past particip glavnog glagola Predbuduće vrijeme izražava radnju koja će se desiti prije neke druge radnje u budućnosti: The train will leave the station at 9am. she.zvati I will have called (budem bio I will not have called zvao) you will have called you will not have called he. she. will + pomoćni g. (Oni će napustiti parlament do 12 sati.

it will have been he.I won't you will not . a ne u nekom određenom trenutku u budućnosti: At 20 o'clock in the evening i will have been working ten hours. she.) to call . (Bit će umoran kada stigne.htm . Znači radnja počinje u 10 sati prije podne. Predbuduće trajno vrijeme izražava radnju koja traje određeni period vremena do jedne druge buduće radnje ili oznake budućeg vremena kada ova prva radnja još traje.zvati I will not have been calling you will not have been you will have been calling calling he. it have been calling? will we have been calling? will you have been calling? will they have been calling? http://engleski-jezik.you won't itd. it will not have calling been calling we will not have been we will have been calling calling you will not have been you will have been calling calling they will not have been they will have been calling calling I will have been calling will I have been calling? will you have been calling? will he. He will be tired when he arrives. sve do 20 sati uvečer kada još traje. she. (do 20 sati uvečer ja ću imati za sobom već 10 sati rada).I will not .com/index. Putovat će već 24 sata. He will have been travelling for 24 hours. she. traje deset sati. Drugim rečima izražava radnju koja će trajati do određenog budućeg vremena ili trenutka u budućnosti.

Imenice – Nouns
Imenice su reči kojima nešto imenujemo. Npr: man (čovjek), town (grad), happiness (sreća), love (ljubav) itd. Imenice dijelmo na nekoliko vrsta. One mogu biti:

opće imenice (common nouns), služe za imenovanje svih bića ili stvari iste vrste. boy (dječak), computer (računar), eye (oko) itd; vlastite imenice (proper nouns), služe za imenovanje pojedinačnih bića, mjesta itd. Mary, London, Edinburgh, Bosnia, Dreamweaver itd; zbirne imenice (collective nouns), služe za označavanje skupa ili mnoštva u jednini. team (momčad), sugar (šećer), flock (jato), army (vojska) itd; gradivne imenice (material nouns), služe označavanje tvari ili materija. lead (olovo), milk (mlijeko), air (zrak), ice (led) itd. apstraktne imenice (abstract nouns), označuju nešto nestvarno, neko svojstvo ili stanje. fear (strah), health (zdravlje), thirst (žeđ) itd.

Također, imenice dijelimo i na: brojive i nebrojive (Countable and Uncountable nouns). Množinu tvore samo opće imenice. One obično označavaju nešto što se može brojati, te ih zovemo brojivim imenicama: two girls (dvije djevojke), three months (tri mjeseca) itd. Gradivne i apstraktne imenice, uzete u općem smislu, se ne mogu brojati. One su nebrojive i ne mogu se upotrebljavati u množini: silver (srebro), thirst (žeđ), air (zrak) itd. Rod imenica - Gender of Nouns Množina imenica - Plural of Nouns Padeži imenica - Cases of Nouns Rod imenica - Gender of Nouns Opće pravilo: U engleskom jeziku rod imenica nije gramatički već se određuje prema polu, tj. prirodan je. Imena muških bića muškog su roda (masculine), imena ženskih lica ženskog su roda (feminine) i imena živih bića gdje rod nije izričito podvučen srednjeg su roda (neuter). Kod živih bića rod razlikujemo na više načina: - postoje različiti izrazi za muški i ženski rod: boy father brother son uncle - girl - mother - sister - daughter - aunt dječak otac brat sin ujak - djevojčica - majka - sestra - kći - tetka
http://engleski-jezik.com/index.htm

nephew king monk horse cock drake gander - dodajemo nastavke: abbot actor count duke emperor poet prince negro heir sorcerer lion hero - obrazuju se složenice: man-servant cock-sparrow bull-calf male-elephant landlord

- niece - queen - nun - mare - hen - duck - goose

nećak kralj kaluđer konj pijetao patak gusak

- nećaka - kraljica - kaluđerica - kobila - kokoška - patka - guska

- abbess - actress - countess - duchess - empress - poetess - princess - negress - heiress - sorceress - lioness - heroine

opat glumac grof vojvoda car pjesnik princ crnac nasljednik čarobnjak lav heroj

- opatica - glumica - grofica - vojvotkinja - carica - pjesnikinja - princeza - crnkinja - nasljednica - čarobnica - lavica - heroina

- maid-servant - hen-sparrow - cow-calf - female-elephant - landlady

sluga vrabac junac slon gazda

- sluškinja - vrabica - junica - slonica - gazdarica

Mnoge imenice imaju isti oblik i u ženskom i u muškom rodu: pupil friend teacher cousin (učenik, učenica) (prijatelj, prijateljica) (učitelj, učiteljica) (rođak, rodica)

Ponekad da bismo označili rod ovih imenica dodajemo ove reči: gentleman, lady, male, female, man, woman: lady-teacher (učiteljica).

Od općeg pravila postoje sljedeći izuzeci:
• • • • •

"horse" i "dog" nisu sredneg već muškog roda; "cat" je ženskog roda; "child" može biti sva tri roda; imenice: boat, ship, streamer, man-of-war, vessel nisu srednjeg već ženskog roda i označavaju se sa she; ženskog roda su: imena država i zemalja;
http://engleski-jezik.com/index.htm

• • •

neki apstraktni pojmovi (misaone imenice) kao: victory, liberty, mercy grace, virtue; ženskog roda su i nature, earth i moon; imenice koje izražavaju jaka osjećanja muškog su roda: love, anger, despair, fear; muškog roda su također i: sun, death, time; ptice, ribe, insekti su obično srednjeg roda;

U basnama životinje su personificirane pa su uvijek ženskog ili muškog roda. Množina imenica - Plural of Nouns Opća pravila: množina imenica obrazuje se dodavanjem nastavka "-s". Ovo se "s" izgovarakao naše "z" izuzev kada dolazi posle tvrdih suglasnika. Primjeri: book - books face - faces (knjiga - knjige) (lice - lica)

Imenice koje se zavšavaju na: -s, -ss, -x, -sh, -tch dobijaju nastavak "-es", koji se izgovara iz: class bush bench - classes - bushes - benches razred grm klupa - razredi - grmlje - klupe

Imenice na "-o" dobijaju nastavak "-es" ako se "o" nalazi posle suglasnika: hero potato negro - heroes - potatoes - negroes heroj krompiri crnac - heroji - krompiri - crnci

Izuzeci od ovog pravila su: piano canto octavo - pianos - cantos - octavos klavir spjev oktava - klaviri - spjevovi - oktave

Imenice na "o" posle samoglasnika dobijaju u množini samo nastavak "-e": cuckoo - cuckoos kukavica - kukavice

Imenice na "y" posle suglasnika mijenjaju "y" u "i" i dobijaju nastavak "-es": country lady story ali: day boy toy - days - boys - toys dan dječak igračka - dani - dječaci - igračke
http://engleski-jezik.com/index.htm

- countries - ladies - stories

zemlja dama priča

- zemlje - dame - priče

poglavice .cloths .Imenice na "f" i "fe" mijenjaju "f" u "v" i dobijaju u množini nastavak "-es": half calf knife wife .patuljci .chiefs .telad .Normani .ljudi .dijeca Neke imenice obrazuju množinu promjenom osnovnog samoglasnika: man woman tooth Englishman sportsman ali: Roman Norman German .Englezi .women .žene .children vo dijete .krovovi . "-ff" ne mijenjaju u "f" i dobijaju nastavak "-s": roof dwarf chief cliff .polovine .struje Imenice koje zavšavaju na "-oof".halves .strifes .grebeni Neke imenice imaju u množini nastavak "-en": ox child .Romans .zubi .dwarfs .cliffs krov patuljak poglavica greben .men .Normans .štabovi .svirale .oxen .fifes .clothes (braća po krvi) (braća u crkvenoj organizaciji.sportsmen čovjek žena zub Englez sportista .Englishmen .Njemci .volovi .sportisti Neke imenice imaju dva oblika u množini sa različitim značenjem: brother cloth .Germans Rimljanin Norman Njemac .wives polovina tele nož supruga .brothers .roofs .calves .staffs .htm .Rimljani .noževi .teeth .gulfs borba svirala štab struja .knives . "-ief".borbe .brethren . društvu) (štof) (odijelo) Latinske imenice na "-us" i "-um" te grčke na "-on" i "-is" imaju u množini obično svoj latinski odnosno grčki nastavak: http://engleski-jezik.com/index.supruge Izuzeci od ovog pravila su: strife fife staff gulf .

radius oasis .radii .menservants (sluga. poluprečnici) (oaza. džeparoši) (nezaboravak (cvijeće). tj. nezaboravci) Neke složenice dobijaju obilježje množine uz oba dijela reči: manservant . sluge) Neke se imenice upotrebljavaju samo u jednini: advice furniture information progress (savjet) (namještaj) (obavještenje) (napredak) Ako je potrebno izraziti množiniu.forget-me-nots (gledalac.pick-pockets . od reči koja nosi smisao. a imaju značenje množine: people mankind cattle (ljudi) (čovječanstvo) (stoka) Imenica "news" (vijest) i "means" (sredstvo) imaju oblik množini ali su u jednini: what is the news by the means (kakve su vijesti) (na ovaj način) Mnoge imenice se upotrebljavaju samo u množini: cards contents poltics mathematics (karte) (sadržina) (politika) (matematika) Neke imenice imaju u množini drugačije značenje nego u jednini: arm letter compass drawer (ruka) (slovo) (kompas) (fijoka) arms letters compasses drawers (ruke.htm . gledaoci) (džeparoš.lookers-on . oružje) (književnost) (šestar) (donje gaće) http://engleski-jezik. onda se upotrijebi neka reč u množini: two pieces of furniture (dva komada namještaja) Neke su imenice po svom obliku u jednini.com/index.oases (poluprečnik. onda nastavak za množiniu dobija posljednja reč: looker-on pick-pocket forget-me-not . oaze) Složenice obrazuju množinu tako da se nastavak za množinu doda glavnoj reči od koje je složenica sastavljena. Ako je složenica sastavljena bez imenica.

(otišli smo učiteljima) 4. (otišli smo učitelju) 4. We know more about the teachers. We went to the teachers. sedmi padež pomoći prijedloga "about"). koji se još zove "prisvojni genitiv" (Possessive case). U jednini se dodaje -'s teacher's book (učiteljeva knjiga) Peter's toy (Peterova igračka) boy's eyes (dječakove oči) Ako se osobna imenica završava na -s. are your books big. šesti pomoću prijedloga "with". pad. Ovaj padež se obrazuje tako da se imenici doda nastavak -'s. (posle našeg razgovora sa učiteljem) 7. is your book big? (učitelju. Teacher. (knjiga tog učitelja bila je velika) 3. pad. pad. treći padež pomoću prijedloga "to". And we asked the teacher. (učitelji. The book of the teacher was big. pad. pad. (i zapitali smo učitelja) 5. (knjige učitelja su uvijek velike) 3. pad. pad. Saksonski genitiv se obrazuje nastavkom -'s na imenicu koji se izgovara "z" iza zvučnih suglasnika i samoglasnika. padeži se određuju prema mjestu u rečenici (prvi i četvrti). The books of the techers were big. pad. We know more about the teacher. And we asked the teachers. (knjige tih učitelja su bile velike) The teacher's books are always big. We went to the teacher. a "s" iza bezvučnih suglasnika. pad. (znamo više o učiteljima) Prema tome. Teachers. (i zapitali smo učitelje) 5. teacher's book (učiteljeva knjiga). pad. pomoću prijedloga (drugi padež pomoću prijedloga "of" ili nastavkom kad imamo prisvojni genitiv. je li vaša knjiga velika?) 6. onda dodajemo samo apostrof. After our conversation with the teacher. (neki učitelji imali su knjige) 2. pad. (posle razgovora sa učiteljima) 7.Cases of Nouns U engleskom jeziku mogu se izraziti svih sedam padeža kao i u našem jeziku: Primjer: Jednina: 1. After the conversation with the teachers. a nastavak se izgovara kao "z": Burn's works (Burnsova djela) Ako se imenica završava na -s ili -ce kao i ispred reči "sake".htm .com/index. pad. Saksonskim genitivom (Saxon genitive).Padeži imenica . Some teachers had books. A teacher had a book. jesu li vaše knjige velike) 6. Peti padež izražava se imenicom bez člana. (znamo više o učitelju) Množina: 1. pad. pad. Drugi padež . (neki učitelj je imao knjigu) 2. dodaje se samo apostrof: http://engleski-jezik.Genitive U engleskom jeziku drugi padež se može izraziti na više načina: Normanskim genitivom (Norman genitive) koji se obrazuje pomoću prijedloga "of": the book of the teacher (učiteljeva knjiga).

pa da ipak dobijaju nastavak -'s: St.com/index. Složenice dobijaju nastavak -'s na kraju: after my mother-in-law's leaving (posle odlaska moje punice). onda ona ima nastavak -'s: the children's toys (dječije igračke) the mice's legs (mišije noge) woman's right (ženska prava). Ako se imenica ne završava na -s u množini.htm . http://engleski-jezik. Džejmsa) for Doris's sake (radi Doris) my boss's sister (sestra mog gazde). James's Square (trg Sv. U množini koja se završava na -s dodaje se samo apostrof: my brothers' wives (žene moje braće). Osobne imenice mogu se završavati na -s.for goodness' sake (za Božju volju) for conscience' sake (radi smirenja savjesti).

ponavlja se samo prilog "more": more and more contemptible (sve više omrznutiji).kod jednosložnih i nekih dvosložnih pridjeva dodavanjem nastavka "er": He is richer than his friend.superlative. Pridjevi se dijele na: • lične (proper). our. količinske (quantitative): some. either. all.jednakost . younder. Ako je pridjev višesložan. (on je manje bogat od svog brata) Komparativom se izražava uvećanost i obrazuje se: . neodređene (indefinite): a.comparative treći stupanj .htm .."sve više i više" se prevodi svezom "and" koja prethodi i dolazi posle komparativa za uvećanje: stronger and stronger (sve jači i jači). Italian.Pridjevi – Adjectives Pridjev je u engleskom jeziku nepromjenljiva reč.as" i pozitiva pridjeva. the order.. He is as rich as his friend. every. another. Croatian. pa se prema tome pridjevom ne može izraziti ni rod. pokazne (demonstrative): the this. koji se pišu velikim slovom: Bosnian. (on je isto toliko bogat kao njegov prijatelj). certain. German. that. Pridjev obično stoji ispred imenice.. beautiful. green. neither. opisne (descriptive): young. their. upitne (interrogative): what. . Treći stupanj superlativ može biti: http://engleski-jezik. your. its. Serbian. much.nadmoćnost . ni broj ni padež. the same. one.com/index. an. few. He is as strong as a horse. prisvojne (possessive): my. these. enough. (on je bogatiji od svog brata). • • • • • • • Poređenje pridjeva . (on je samostalniji od svog brata). (jak je kao konj) Komparativ. his. which. any.kod višesložnih pridjeva dodavanjem nastavka "more" ispred pridjeva: He is more independent than his brother.Comparasion Pridjevi imaju tri stupnja poređenja: prvi stupanj . ..positive drugi stupanj . those.nejednakost . diobne (distributive): each. kojim se izražava umanjenost. obrazuje se pomoću reči "less. English. Jednakost se izražava pomoću reči "as.then": He is less rich than his brother. her. such.

the finest (lijep). On se pravi kod: -jednosložnih i nekih dvosložnih pridjeva kojima prethodi član the i dodaje im se nastavak "-est": he is the richest (on je najbogatiji). the most learned. "-er" ili na silabično "l". (to je veoma tačno. the most famous. umjesto very upotrebljava se much ili very much: I am much obliged to you. taj se suglasnik udvostručuje: fat. kao i pridjev koji imaju naglasak na drugom slogu: pretty. cleverer. more famous. Ako umjesto pridjeva stoji prilog vremena sadašnjeg koji ima ulogu pridjeva. odnosno "-st": fine. narrower. the simpliest. pleasant. (veoma sam vam zahvalan).htm . Germanskim načinom poređenja porede se još i dvosložni pridjevi koji se završavaju na "-y". mnogi dvosložni pridjevi mogu se porediti na oba načina. the politest.the biggest (velik). cruel. more just. Poređenje koje se dobiva dodavanjem reči "more" za komparativ i "the most" za superlativ ispred pridjeva naziva se romansko poređenje. more learned. Poređenje pridjeva pomoću nastavka "-er" za komparativ i "-est" za superlativ naziva se germansko poređenje. the narrowest. the most right.grayer. handsome itd. learned. kada je poređenje izraženo pridjevom na najvišem ili najnižem stepenu.• relativni. prettier. a ne suglasnika). Pravopisna pravila pri poređenju Ako se pridjev završava kratkim samoglasnikom iza kojeg dolazi suglasnik.fatter. http://engleski-jezik.the grayest (jer "y" dolazi posle samoglasnika. the most beautiful.bigger. narrow. quiet. cheerful.the prettiest (drag).finer. kao i pridjevi koji se zavšavaju na "-ed" i "-ing": famous. to je ponajviše tačno). the prettiest.com/index. the more just right. Na ovaj način porede se svi jednosložni predjevi . more beautiful. politer.the fattest (debeo). Ovim načinom porede se svi višesložni pridjevi koji imaju naglasak na prvom slogu. na komparativ i superlativ dodaju se nastavci "-r". polite. -višesložnih pridjeva kojima prethode reči "the most": he is the most intelligent (on je najpametniji). "-ow". Ako se pridjev završava sa slovom "y" ispred kojeg se nalazi suglasnik ono se mijenja u "i": pretty. ali gray. clever.prettier. big.sa izuzetkom sljedećih: just. simplier. beautiful. Takvi su pridjevi: common. more right. Ako se pridjev završava muklim "e". • apsolutni superlativ se pravi kada se ispred pridjeva stavi prilog most ili very: It is most true. the cleverest simple.

com/index. (nikad nisam vidio čovjeka koji lošije izgleda) http://engleski-jezik.Nepravilna komparacija pridjeva . do) the oldest the eldest the farthest the furthest Komparativ i superlativ složenih pridjeva: kada složeni pridjevi počinju jednosložni pridjevom onda nastavke za komparativ i superlativ dobija jednosložni pridjev: I never saw a faster sailing ship. (nikad nisam vidio bržeg jedrenjaka) I never saw a worse looking man.htm .Irregular comparasion Nepravilno se porede sljedeći pridjevi: Positive Comparative Superlative good (dobar) bad (loš) evil (zao) ill (bolestan) much (mnogo) many (mnogo) little (malen) late (kasan) pnear (blizak) pold (star) far (daleko) better worse the best the worst more less later (kasniji) latter (dalji po redu) nearer older elder farther (prostorno dalji) further (dalji po redu) the most the least the latest (najnoviji) the last (posljednji) the nearest (najbliži) the next (sljedeći.

Prijedlozi se dijele na: a) prijedloge za mjesto: at (u. on (na). house. tj. since (od). uzroka. na. b) prijedlozi za vrijeme: before (prije). Pod "imenica" mislimo na: imenice (dog. English people. gerund (swimming). pri). . your blue book). after (posle). working. on (u) i dr. Pošto posle prijedloga ne može ići glagol. upon (na).htm prijedlog on in for under to to before "imenica" the table. Edin. Beograd. ka. within (u). you. Japan. Zagreb. outside (napulju). in (u).I get into my office every morning (svako jutro idem u kancelariju) we went to see him (pošli smo da ga posjetimo) I want to tell you the truth (želim da vam kažem istinu) http://engleski-jezik. him. between (između).where did you came from? (odakle ste?) whom did you get this book from? (od koga ste dobili ovu knjigu) I translated this from English into Bosnian (preveo sam to sa engleskog na bosanski) to . above (iznad). to (u. in front of (ispred). behind (iza). in (u).com/index. prema). kod. lične imenice (Sarajevo. Prijedlozi mogu biti složeni. into (u). throughout (skroz). pomoću). before (ispred). d) prijedlozi za sredstva: by (od. a ako to želimo onda moramo koristiti "-ing" oblik koji je ustvari gerund ili glagolska imenica. subjekat + glagol The food is She lives Mary is looking The letter is Pascal is used She isn't used I ate Upotreba nekih glavnih prijedloga: of . Mary). towards (prema). c) prijedlozi za očuvanje porijekla. without (bez). your blue book.Prijedlozi – Prepositions Prijedlozi u engleskom jeziku imaju posebnu važnost jer padeži nemaju svoje nastavke. coming. us). sa). cilja: from (od). Posle prijedloga uvijek slijedi "imenica". zamjenice (you. a nikad glagol.he is a friend of mine (on je moj prijatelj) what are you thinking of? (o čemu mislite?) from . money. with (s. love). through (pomoću). grupne imenice (my first job. by (od). under (ispod) i dr. sastavljeni su od više reči: into (u).

com/index.there was no one at the conference except the president (niko sem predsjednika nije bio na konferenciji) between .I shall be lonely without you (bit ću usamljen bez vas) she left without saying good-bye (otišla je bez zbogom) towards .this is beyond my understanding (to ne mogu da shvatim) his house stands beyond that road (njegova kuća se nalazi iznad ovog puta) without .what are you talking about? (o čemu pričate) she walked about the house (hodala je po kući) it's about seven o'clock (oko sedam je sati) I was about to go home when she came (upravo sam htio da odem kad je ona došla) since .the family is at dinner (porodica ruča) she is at the dressmaker's (ona je kod krojačice) he is standing at the door (on stoji kod vrata) in .I shall wait until day come (čekat ću dok oni dođu) till .what have you done regarding this report? (šta ste učinili u vezi sa ovim http://engleski-jezik.I haven't seen you for ages (nisam vas vidjeo od odavno) I waited for an hour (čekao sam jedan sat) I did it for you (to sam za vas učinio) except .they came to the house (prišli su kući) until .he came into the room (ušao je u sobu) I put the money into my pocket (stavio sam novac u džep) about .what is between you and her (šta je između tebe i nje) there is great difference between words and deeds (velika je razlika između reči i djela) among .htm .I have been waiting for you till now (sve do sada sam vas čekao) with .you will find some interesting girls among this students (naći ćete interesantne djevojke među ovim studenticama) before .I haven't seen you since last Friday (nisam vas vidjeo od prošlog petka) for .at .will you take me with you (hoćete li me povesti sa sobom) the proposal was approved with great majority (prijedlog je prihvaćen velikom većinom) I cannot remain with him any longer (ne mogu više ostati s njim) he cut himself with a knife (posjekao se nožem) regarding .she stood before the door waiting (stajala je pred vratima i čekala) came before eight o'clock (dođi prije osam) beyond .I live in Visoko (živim u Visokom) my money is in my pocket (moj novac je u džepu) I'll be back in a minute (vraćam se za minut) into .

(to nije istina uprkos tome što je on rekao) http://engleski-jezik.izvještajem) Pored ovih prijedloga u engleskom jeziku imamo i tzv. (pred njegovom kućom se nalazio bazen) This is not truth in spite of what he has said.com/index.htm . prijedložne fraze (prepositional frases): in spite of (uprkos) in front of (ispred) according to (prema) because of (zbog) on account of (radi) by means of (pomoću) There was a pool in front of his house.

far (daleko).htm . quickly (brzo). there (tamo). near (blizu). pred ovih funkcija prilozi imaju i druge funkcije. usefully (korisno). izvedene i složene. little (malo). (očito. in (u). too (previše). soon (uskoro). so (tako). ever (ikad). • • • • Poređenje priloga Prilozi obrazuju prvi i drugi stupanj poređenja na sledeće načine: http://engleski-jezik.beautifully (lijep . • Po svom značenju prilozi se dijele na: • priloge za vrijeme: always (uvijek).lijepo) bad . often (često). at present (sada).loše) itd. (ona nikad ne puši) uz pridjev: He is really handsome. down (dole). why (zašto). priloge za količinu: more (više). (ona je manje lijepa nego njena sestra) uz prilog: She drives incredibly slowly. (tamo je zaista tiho) • • Međutim. pridjeve ili druge priloge: • uz glagol: John speaks loudly. (to je odmah iza vrata) • Po svom sastavu prilozi se u engleskom jeziku dijele na: proste. priloge za mjesto: here (ovdje). up (gore) i dr. fast (brzo). Prilozi za način se obično tvore dodavanjem nastavka "-ly" na pridjev. at last (najzad) itd.badly (loš . • • Prosti prilozi su: now (sada).com/index. many (mnogi). Složeni prilozi su: a great deal (mnogo). quietly (mirno). Izvedeni prilozi su oni koji se obrazuju od pridjeva nastavkom "ly": beautiful . then (tada). most (najviše). never (nikad). (John priča glasno) She never smokes. prilozi stupnja: very (vrlo). less (manje) i dr. early (rano). (ona vozi nevjerovatno sporo) There is truly quietly. right (pravo) i dr. no more (ne više). truly (zaista). quite (sasvim) i dr. loud (glasno). oni mogu: • izmjeniti smisao rečenice: Obviously i can't know everything. sometimes (ponekad). hardly (jedva). as (kao). ne mogu sve znati) izmjeniti prijedložnu frazu: It's immediately inside the door. out (iz).Prilozi – Adverbs Prilozi su reči koje pobliže označuju glagole. priloge za način: how (kako). late (kasno) i dr. (on je stvarno zgodan) She is less beautifull than her sister. happily (sretno) i dr. at least (bar). seldom (rijetko). enough (dovoljno).

pravilan) false (lažan) hard (težak) high (visok) loud (glasan) low (nizak) near (blizak) right (prav) short (kratak) wide (širok) .farther. a superlativ nastavkom "est": long . kao i prilozi sa nastavkom "ly" porede se na taj način što se za komparativ ispred priloga dodaje reč "more".to speak loud .to speak loud .most .nearer . Prilog može imati tri položaja u rečenici: • na početku (prije subjekta): Now we will study adverbs.to draw near . further . U engleskom jeziku ima više pridjeva koji se upotrebljavaju i kao prilozi: cheap (jeftin) dear (drag.best .to buy dear . last Inače.ljepše.duže. a za superlativ reč "most".more beautifully .to sell cheap . furthest .worse .later .longer .most beautifully (lijepo .better .latest.htm .farthest. (sada ćemo učiti priloge) u sredini (između subjekta i glavnog glagola): We often study adverbs.nearly (skoro). (mi pažljivo učimo priloge) • • http://engleski-jezik. skup) fair (lijep. u poređenju priloga važe sva ostala pravila koja se primjenjuju i na pridjeve.. • Nepravilno se porede sljedeći prilozi: well (dobro) badly (loše) much (mnogo) little (malo) near (blizu) far (daleko) late (kasno) .least ..to stop short .. near (blizak) .com/index.to copy fair . jednosložni prilozi (kao i prilozi often i early) obrazuju komparativ nastavkom "er".to charge high .hardly (jedva).more . (mi često učimo priloge) na kraju (iza glavnog glagola ili objekta): We study adverbs carefully.longest (dugo .nearest. beautifully .). next .worst ..to work hard . naporan) .to sing right .).wide open (prodavati jeftino) (kupiti skupo) (prepisati čisto) (varati u igri) (naporno raditi) (propisati visoke cijene) (govoriti glasno) (govoriti tiho) (približiti se) (raditi kako treba) (iznenada stati) (široko otvoren) Napomena: kada ovi prilozi dobiju priloški nastavak "ly".to play false .less .• dvosložni i višesložni prilozi. oni često mijenjaju smisao: hard (težak.

com/index.misundrerstood .beloved .post-ware .non-stop Ostali prefiksi: a be de dis en ex fore out inter mis post pre pro re over sub .protect . disbelive .enlarge .overload .illiterate .foreground .irrational .outline .ashore .submarine http://engleski-jezik.reform .prepare .disagree.international .unwise. unwell .Prefiksi – Prefixes Prefiksi koji se najčešće upotrebljavaju: un dis ill im in ir non .indirect .explain .impossible .disarm .htm .defend .

Croatia. student) sufiksi koji označavaju apstraktnost. gloomy) (tiresome) (childlike) (sixth. uslov. -ist -ant. third) http://engleski-jezik. -ence -hood -ia -ic. koji vrše radnju ili koji su predmet radnje: -ian -ician. -ent (Bosnian) (optician. historian) (reader. pripadnost određenoj grupi ljudi ili predmeta. -ics -age -ion -ing -tion -ssion -sion -ism -ment -ness -ship -sure -ture -ity -y Sufiksi za obrazovanje pridjeva: -able. deminutive. final) (social) (economic. -d (considerable. flexible) (equal. -ious -y -some -like -th. independent) (immediate) (Bosnian) (effective) (hopeful) (helpless) (friendly) (famous. -ical -ant. kvalitet.Sufiksi – Sufixes Sufiksi za obrazovanje imenica: sufiksi koji označavaju nacionalnost. procese. -arian. sentence) (neighborhood) (Bosnia.com/index. mjesto: -ance. Serbia) (statistics) (village) (union) (fighting) (construction) (session) (division) (racism) (document) (happiness) (friendship) (measure) (furniture) (rapidity) (country) . -ible -al -cial -ic. librarian. stanje.htm (distance. conductor. -orian -er. -ent -ate -ian -ive -ful -less -ly -ous. nauke. predmete. various) (ready. physical) (distant. dentist) (assistant. -or.

htm .com/index. -ify -y -ply -ize -ing -er -ish -el -le Sufiksi za obrazovanje priloga: -ly -side -wards -wise -ward (girlish) (golden) (southern) (northward) (dictate) (trained) (darken) (magnify) (occupy) (supply) (mechanize) (living) (glitter) (furnish) (snivel) (crackle) (slowly) (inside) (inwards) (likewise) (forward) http://engleski-jezik.-ish -en -ern -ward Sufiksi za obrazovanje glagola: -ate -ed -en -fy.

com/index. good-afternoon! (dobar dan) good-evening! good-night! welcome! farewell! (zbogom) hail! (zdravo) • • • • • http://engleski-jezik.Uzvici – Interjections Uzvici mogu izražavati: • • čuđenje: ah! eh! what! strange! impossible! heavens! indeed! (zaista) bol: ah! oh! o! alas! alack! ah me! woe to me! (jao meni) mercy to me! (nek mi se nebo smiluje) radost: ah! o joy! ha. hear! what's the matter! prijetnju: go away! get away! (gubite se) beware! (pazite) off! off! (gubite se) pozdrav: good-morning! (dobro jutro).htm .ha! hurra! huzza! odobravanje: right! bravo! cheer up! (hrabro) well done! obraćanje pažnje: behold! lo! see! holla! help! hark! (čuj) hold! I say! attention! wait! come on! hear.

(neću to da uradim ako nije potrebno) in order to .He knows that I was right. zavisne (subordinative): that (da).You may keep this book as long as you want. (svi smo čekali dok kiša nije prestala) as soon as . (ne znam da li da idem ili ne) because .nor . though (iako) i dr..Both you and I think so. (ni on ni njegova sestra nisu znali ovu lekciju) both. but (ali).Neither he or his sister knew this lesson..com/index.As soon as he came we called his father. if (ako). (on zna da sam bio u pravu iako on to ne bi priznao) whether . (došao je da bi čuo vijest) as much as .and .or .It was a long time since we met. (vidjeli smo ga prije nego što je napustio ured) since ...I don't like it because it's too tiresome..Either you or your brother must go.Veznici – Conjunctions Prema funkciji u rečenici veznici se dijele na: • • dopunske (coordinative): and (i). Glavni veznici i njihova upotreba: before . although he wouldn't admit it. (oboje mislimo tako) unless . (odavno se nismo vidjeli) until.He came in order to hear news.He did it as well as he could. or (ili). (ili vi ili vaš brat morate ići) neither.I have read as much I had time. (čim je došao pozvali smo njegovog oca) as well as . yet (ipak) i dr. (on je to učinio onako kako je on mogao) as long as .I don't know whether to go or not. till .We all waited until the rain stopped.I am not going to do this unless it is necessary.htm . (možete zadržati ovu knjigu koliko god želite) either. (čitao sam onoliko koliko sam imao vremena) though (although) . when (kada). (ne volim to jer je isuviše zamorno) http://engleski-jezik.We saw him before he left his office..

we (mi). you (ti). prijedlog "to" se izostavlja ako dolazi prije objekta.Possessive pronouns Povratne zamjenice . bilo da stoji ispred ili iza objekta: I said nothing to him.she.com/index. to write (pisati).it (njega-nju-njega) u jednini i us (nas). ali ako dolazi posle objekta prijedlog "to" se ne izostavlja: I gave him the book (dao sam mu knjigu) I gave the book to him ( dao sam mu knjigu). you (vi) i they (oni-one-ona) u množini. to you. to read (čitati) i još nekih. Posle glagola: to tell (kazati). to sell (prodati).Me (ko govori?) Četvrti padež lične zamjenice se također upotrebljava umjesto prvog padeža u poređenju iza reči "than": He is taller than me. him. them (njih) u množini. Drugi padež kod ličnih imenica pravi se pomoću prijedloga "of". b) u četvrtom padežu: me (mene). (nisam mu ništa rekao) Četvrti padež lične zamjenice za prvo lice upotrebljava se umjesto prvog padeža u običnom svakodnevnom engleskom: Who is there? -Me.Distributive pronouns Neodređene zamjenice .Interrogative pronouns Relativne zamjenice .Zamjenice – Pronouns U engleskom jeziku zamjenice se dijele na: Lične zamjenice . to bring (donijeti).Personal Pronouns Lične zamjenice imaju dva oblika: a) u prvom padežu: I (ja). of you. with you.Demonstrative pronouns Upitne zamjenice .Relative pronouns Diobne zamjenice . you (vas).it (on-ona-ono) u jednini. (viši je od mene) Zamjenica "it" može se upotrijebiti i kao bezlična zamjenica. you (tebe). Kod glagola "to say" (reći) prijedlog "to" se mora pisati. koja se ne odnosi ni na lice ni na stvar: http://engleski-jezik.Reflexive pronouns Pokazne zamjenice .htm . (ko je tamo? -Ja) Who is speaking? . to throw (baciti).Personal pronouns Prisvojne zamjenice .Indefinite pronouns Lične zamjenice .her. he. to give (dati). with me. (nisam mu ništa rekao) I said to him nothing. treći pomoću "to" i šesti pomoću with s oblikom četvrtog padeža: of me. to me. to send (poslati).

htm . (izgleda mi da ćemo imati kišu) Zamjenica "it" se također može upotrijebiti da se uvede subjekat rečenice: It was not difficult to understand him.Possessive Pronouns Prisvojne zamjenice su: mine (moj. ourselves (mi sami).a.e). himself (on sam). (čiji je ovo šešir? moj je) Prisvojne zamjenice upotrebljavaju se također u naročitim izrazima koji prave dvostruki padež: a friend of mine (moj prijatelj) Kad se zamjenica želi naglasiti. yours (vaš.a.a. Povratne zamjenice . (ovo je moja vlastita knjiga) Dok se prisvojni pridjevi upotrebljavaju samo uz imenice.a. U tom slučaju prevode se sa ljudi (uopće).pris. uključujemo lice koje govori. themselves (oni sami) za množinu. prisvojne zamjenice upotrebljavaju se samostalno: this book is my own (ovo je moja knjiga) . theirs (njihov.e).It is a cold day. itself (ono samo) za jedninu.Reflexive Pronouns Povratne zamjenice su: myself (ja sam. its (njegov) u jednini. yourself (ti sam. čije: Whose hat is this? It is mine. zar ne) It seems to me that we shall have rain. čija. isn't it? (hladan je dan. može se umjesto prisvojne zamjenice "mine". ours (naš. a kad upotrijebimo zamjenicu "they". yourselves (vi sami). (nije bilo teško razumjeti ga) It is only my brother who is here in time.e). yours (tvoj. (nećemo tražiti od vas da idete) They say that the accident was inevitable. pridjev. onda ne uključujemo: We are not going to ask you to go. lično ja). Prisvojne zamjenice služe za odgovor na pitanje čiji. and where is yours (a gdje je vaša) . zamjenica. (samo je moj brat došao na vrijeme) Zamjenice "we" i "they" se često upotrebljavaju kao neodređene zamjenice i imaju značenje neodređene zamjenice "one".e). http://engleski-jezik. herself (ona sama). (kažu da je nesretan slučaj bio neizbježan) U običnom govoru se u ovakvim slučajevima može upotrijebiti i zamjenica "you": You are not supposed to know everything. his (njegov). (ne može se pretpostaviti da sve znate) Prisvojne zamjenice .com/index. Kad upotrijebimo zamjenicu "we".e) u množini.prisv. ti lično). upotrijebiti "my own": This book is my own.a. hers (njen).

these (ovi. pad. the former (pređašnji. Upitne zamjenice . pad. whose (čiji. what (šta) 2. ono) za dalje predmete u množini. pad. kojega) 3. ili u izrazu: as for myself (što se mene tiče). ove. ova. one i ones. raniji). Zamjenica "the same" može se pojačati sa "the very same" (baš taj isti). (lično on je učinio to herojsko djelo). pad. takve su njegove reči) the same to you (također i vama).com/index. pad. (to nije istina). ona. bez ičije pomoći)."One's self" ili "oneself" je neodređeni oblik i upotrebljava se kad je objekat u rečenici "one" ili kad je glagol u rečenici bezličan: to wash one's face (oprati nečije lice). ovo) za bliže predmete ili lica u jednini.htm . of what (čega) 3. who (ko) 2. a. Such i the same imaju isti oblik u množini: Such is my opinion. dalji po redu). pad. what i which. Promjena zamjenice "who": 1.Interrogative Pronouns Upitne zamjenice su: who. (takvo je moje mišljenje. whom (koga) 5. such are his words. o) i the same (isti). ova) za bliže predmete ili lica u množini. Zamjenice za isticanje (emphasizing pronouns) imaju isti oblik kao i povratne zamjenice i upotrebljavaju se da se u rečenici istakne predmet ili objekt: He himself did this heroic deed. to dress one's self (obući se) Povratna zamjenica može se upotrijebiti i u izrazima kao: "by myself" (sam): I did it by myself (sam sam to učinio. with whom (s kim) Promjena zamjenice "what": 1.Demonstrative pronouns Pokazne zamjenice su: this (ovaj. pad. Pokazne zamjenice . Pokazne zamjenice this i that mogu biti samostalne samo u apstraktnom značenju: This is not true. that (onaj. the latter (zadnji. to whom (kome) 4. to what (čemu) http://engleski-jezik. pad. zatim such (takav.

Relative pronouns Relativne zamjenice su: who. pad.htm . http://engleski-jezik. "Which" se upotrebljava i za lica i stvari kada je u pitanju izbor: which of these two books is yours (koja od ove dvije knjige je vaša). onda glagol nije u upitnom obliku: who speaks here (ko ovdje govori) what comes after spring (šta dolazi posle proljeća). what . what is this made of (od čega je ovo napravljeno). whom do you see (koga vidite). of which (kojega) 3. with which (s kojim) "What" se upotrebljava samo za stvari : what do you want (šta hoćete). pad. but. Upitne se zamjenice mogu kombinovati sa "ever" ili "soever" radi isticanja: whoever. Relativne zamjenice . pad. with what (čime) Promjena zamjenice "which": 1. to which (kojemu) 4. Ako se iza "which" i "what" nalazi imenica. which of these girls is your sister (koja od ovih djevojaka je vaša sestra). "Who" se upotrebljava za lica: she lives with her daughter who is a teacher (ona živi sa svojom kćerkom koja je učiteljica).com/index. "Whom" se može izostaviti: the journalist I met at the conference left for Italy (novinar koga sam sreo na konferenciji otputovao je za Italiju). which (koji) 2. what (šta) 5. whatever.kakav): which man is your brother (koji od ovih ljudi je vaš brat).koji. whatsoever. what. whichsoever. which (kojega) 5. whosoever.4. pad. what colour is your bag (koje je boje vaša torba). whichever. Ako su "who" i "what" predmeti u rečenici. which. pad. pad. I saw the man to whom you were talking (vidjeo sam čovjeka sa kojim ste razgovarali). onda su to pridjevi (which . "Who" se upotrebljava samo za lica: who lives in your house (ko živi u vašoj kući). that. pad. as.

umro je). only. something. I know what you mean (znam šta mislite). "Which" se može odnositi i na cijelu rečenicu: we came home by car which was great fun (vratili smo se kolima što je bilo vrlo zabavno). very: there is much that must be done (ima mnogo toga što se mora uraditi). • • "What" kao odnosna zamjenica znači "ono što": tell me what you want to know (kažite mi šta želite znati). anything. little.posle reči: all. much. životinje i stvari i dolazi posle "same" i "such": bread was given to such as were most hungry (hljeb je dat onima koji su bili najgladniji). . any. "That" se upotrebljava umjesto "who" ili "which" i to: • posle superlativa pridjeva: this is most beautiful picture that I have ever seen (to je najljepša slika koju sam ikad vidjeo).com/index."Whose" se odnosi na lica. "Of whom" i "of which" dolaze posle reči na koje se odnose: a writer the fame of whom is great has died (jedan pisac. čija je slava velika. Relativna zamjenica "as" upotrebljava se za lica. nothing. "Which" se može izostaviti kad je objekt u četvrtom padežu: Peter lost the watch his wife had given him (Peter je izgubio sat koji mu je poklonila supruga).htm . posle rednih brojeva: this is the first book that I have read with real interest (to je prva knjiga koju sam pročitao sa stvarnim zanimanjem). "That" se odnosi na lica. some. životinje i stvari: the boy that showed you the way is my brother (dječak koji vam je pokazao put je moj brat). Kad je "that" predmet odnosne rečenice može se izostaviti: the man you met is my father (čovjek koga ste sreli je moj otac). none. everything. the book that you are reading is interesting (knjiga koju čitate je zanimljiva). I saw the dog whose leg was broken (vidjeo sam psa čija noga je bila slomljena). životinje i stvari: this is the woman in whose house we live (to je žena u čijoj kući mi živimo). http://engleski-jezik. "Which" se odnosi na stvari i na životinje: the house in which I live is in small street (kuća u kojoj živim nalazi se u maloj ulici).

"But" kao relativna zamjenica odnosi se na imena lica, životinja i stvari, a upotrebljava se samo iza negacije: there is no man here but loves his country (nema ovdje čovjeka koji ne voli svoju zemlju). Relativne zamjenice se mogu pojačati rečima "ever" ili "soever": whatever they do, they are not right (šta bilo da čine, nisu u pravu). Diobne zamjenice - Distributive Pronouns Diobne zamjenice su: each, each other, either, neither. Each se odnosi na lica, životinje i stvari. Znači svaki od dvojice ili više njih uzeti posebno. Glagol je uvijek u jednini: each shows his own card (svaki pokazuje svoju kartu). Each other ima uzajamno značenje (jedan drugoga, jedan drugome itd.): good friends always help each other (dobri prijatelji uvijek pomažu jedan drugoga). Umjesto "each other" može se upotrijebiti "one another": they help one another (oni pomažu jedan drugoga). "Either" i "neither" upotrebljavaju se za lica, životinje i stvari, a znače jedan ili drugi (ni jedan ni drugi) od dvojice: either of these two pupils will read the story properly (i jedan i drugi učenik pročitat će priču kako treba). "Either" i "neither" su također i veznici i u tom slučaju upotrebljavaju se sa "or" ili "nor": either you or your father should pay this money (ili vi ili vaš otac morat će platiti taj novac). Neodređene zamjenice - Indefinite Pronouns Samostalno i pridjevski upotrebljavaju se sledeće neodređene zamjenice: all few a few little a little many, much some, any other another one several both cio, svi malo nešto, nekoliko malo nešto malo mnogo neki, nešto, nekoliko drugi (jedan) drugi oba i ovaj i onaj neki nekoliko

http://engleski-jezik.com/index.htm

Samo pridjevski upotrebljavaju se: every no many a svaki (ako znači cjelinu) niko mnogi

Samo samostalno se upotrebljavaju: others something, anything somebody someone anybody anyone everybody everyone everything nobody no one none nothing drugi nešto neko neko neko, bilo ko neko, bilo ko svako svako sve niko niko niko ništa

Neodređena zamjenica "all" upotrebljava se: a) samostalno: all will come (sve će doći), all is lost (sve je izgubljeno); b) pridjevski: all hope was lost (sva je nada bila izgubljena). "All" znači cjelinu. Glagol stoji u jednini ili množini: all is correct (sve je tačno), the house is empty, all have gone (kuća je prazna, svi su otišli). "Some" i "any" upotrebljavaju se za lica, životinje i stvari. Mogu se upotrijebiti u jednini ili množini. "Some" označava dio koji je uzet iz cjeline, izvjestan broj, količinu ili stepen. "Any" ima neodređeno značenje, dok je "some" ipak ograničen: I am short of money but I think I can spare some (nemam novaca ali mislim da mogu nešto odvojiti); there are many interesting books here i am going to take some (ovdje ima mnogo zanimljivih knjiga, uzet ću neke); many people are said to have arrived but I still cannot see any (kažu da je mnogo svijeta stiglo, ali ja još uvijek nikog ne vidim). "Both" se upotrebljava za lica, životinje i stvari. Glagol je uvijek u množini: both came to see me (oboje su došli da me vide); two artists have exhibited their paintings; works of both are of great value (dva slikara su izlagali svoje slike, radovi obojice su od velike vrijednosti). "Much" se upotrebljava kada je u pitanju velika količina. Upotrebljava se samo u jednini (kolektivno):
http://engleski-jezik.com/index.htm

much has been said, but in vain (mnogo je bilo rečeno, ali uzalud). "Many" se upotrebljava za neodređeni broj lica, životinja i stvari. Glagol je samo u množini: many will come, and still more will leave (mnogi će doći, ali još više njih će otići). Sve što je rečeno za "much" i "many" važi za njihove komparative i superlative (more i most). "Nobody" i "no one" znače isto i upotrebljavaju se samo u jednini u smislu: niko, nijedna osoba, nijedno lice: nobody has come at all (niko nije dolazio uopće), in this work I had nobody's assistance (u ovom poslu niko mi nije pomogao). "Nothing" se upotrebljava samo u jednini u smislu "no thing" (ništa): nothing has been said about this (ništa nije rečeno o tome). "One" se upotrebljava za lica u jednini. Znači neko neodređeno lice: one never knows what will happen to one (nikad se ne zna, šta će se čovjeku dogoditi). "Others" je zamjenica koja se upotrebljava za lica, životinje i stvari i javlja se samo u množini: I suggested to go, others said I should stay (predložio sam da odem, drugi su rekli da ostanem). "Another" se upotrebljava za lica, životinje i stvari i javlja se samo u jednini: one came at once, another after some minutes (jedan je stigao odmah, drugi posle nekoliko minuta).

http://engleski-jezik.com/index.htm

Direct speech).prema pravilima o slaganju vremena: Direktni govor Present Simple Past Simple Present Perfect Futur Simple Imperativ Indirektni govor Past Simple Past Perfect Future Perfect Infinitiv sve reči koje označavaju blizinu moraju se zamijeniti rečima koja označavaju udaljenost.Direktni i indirektni govor .com/index. Indirect Speech or Reported Speech).htm . A ako izvještavamo ono što je neko rekao onda koristimo indirektni govor (neupravni govor.Direct and Indirect Speech Ako ponavljamo nečije reči tačno onako kako ih je neko rekao to je direktni govor (upravni govor. npr: On mi je rekao: "Pošalji mi knjigu". has can may must this these here now today tomorrow yesterday last night postaje " " " " " " " " " " " " " " " was did should would had could might had to that those there then that day the next day the day before the night before http://engleski-jezik. Prema ovim pravilima: am do shall will have. Pri pretvaranju direktnog u indirektan govor treba poštivati pravila o slaganju vremena: • sva vremena u indirektnom obliku se moraju zamijeniti odgovarajućim prošlim oblicima . npr: On mi je rekao da mu donesem knjigu. Indirektan govor se uvodi rečima kao što su: he said (on reče) he asked (un upita) we enquired (zapitali smo) she ordered (ona zapovijedi) we believed (vjerovasmo) I replied (odgovorih) I answered (odgovorih) i sl.

onda pitanje u indirektnom govoru mora početi sa "if" ili "whether"." (On reče: "Ja ne razumijem ovo pismo") I: He said that he didn't understand this letter.com/index.D: He said: "I do not understand this letter. -ako pitanje ne sadrži nikakvu upitnu reč (kao što su what.).htm ." (Ona reče: "Doći ću uskoro ponovo".) I: She said that she was going to come soon again. (on reče da ne razumije to pismo) D: She said: "I am going to come soon again. how." (otac reče sinu: "Pazi se"). I: Father told his son to be careful of himself." (zapitali su me: "Da li govorite Španski?") I: They asked me whether I speak Spanish. onda je potrebno pored pomenutih pravila obratiti pažnju još i na sljedeće: -umjesto glagola "say" upotrijebićemo glagol "ask". when itd. (zapitali su me da li govorim španski) • da bi se u indirektnom govoru izrazila zapovijed. (otac reče svom sinu da se pazi). http://engleski-jezik. upotrebljava se infinitiv i uvodi glagol "tell": D: Father said to his son: "Be careful of yourself. (ona upita svog brata šta radi) D: They asked me: "Do you speak Spanish. Primjeri: D: She said to her brother: "What are you doing?" (ona reče svom bratu: "Šta radiš?") I: She asked her brother what he was doing. (ona reće da će uskoro ponovo doći) • ako se u indirektnom govoru saopćava tuđe pitanje.

titule: • • • • • • Mr Finnegan Mrs Edgeware Ms Johnson Dr Jacobs Major Fingleton the Director General . Velika slova su dio gramatike koji uvijek slijedi svoja pravila. grafitima itd. Veoma je bitno ispravno pisati ako želite da čitalac ima visoko mišljenje o vama. Sve što trebate je: . The quick brown fox jumped over the lazy dog. jezici.Writing of capital letters U engleskom jeziku koristimo velika slova da bi istaknuli važne reči.htm . religije i etničke skupine: http://engleski-jezik.imena ljudi i mjesta: • • • • Peter Susan Bosnia Jupiter . kod internet korisnika. na raznim reklama. praznici: • • • • • • Monday Friday July December Ramadan Christmas . • • We saw the accident from the distance.dani.com/index. Pored ovih slučajeva. što svakako ne znači mijenjanje istih. Prvo slovo rečenica se piše velikim slovom. Mary and I went to the beach together.Pisanje velikih slova .slijediti pravila Međutim. ne postoji lista izuzetaka koju treba zapamtiti. što olakšava učenje ovog jezika. mjeseci. • • I like horror films.nacije i regioni.naučiti pravila . na bilo kojem mjestu u rečenici. Lična zamjenica I (ja) se uvijek piše velikom slovom. velikim slovom pišemo: . vidjet ćete odstupanja od ovih pravila.

jer je takav tekst jako teško čitati.The colon Tačka-zarez . magazina. DO DVIJE REČI AKO ŽELITE DA NEŠTO NAGLASITE. oblik pravougaonika. u mailovima. OVAJ TEKST SE ČITA MNOGO SPORIJE ZATO ŠTO JE PISAN VELIKIM SLOVIMA. već prepoznamo oblik reči.The question mark Tačka . filmova. Kada čitamo. AKO MORATE OVAKO NAPIŠITE U TEKSTU JEDNU. pjesama itd.com/index. izbjegavajte pisanje velikim slovima. Znaci interpunkcije – Punctuation Tačka .Tačku stavljamo na kraj rečenice: http://engleski-jezik. Ali.nazivi knjiga.• • • • • a German car the Scandinavian countries She speaks Russian and Chinese a Muslim cleric the Aboriginal people . • • • • • • War and Peace Rolling Stone the New Statesman Citizen Kane Stairway to Heaven the Mouse Trap . Taj oblik određuje broj slova (dužina reči) i visina slova u rečima.The semicolon Upitnik .The full stop or period . ne pogledamo ustvari svako slovo. Zašto? Naše oči su prilagođene da čitaju i raspoznavaju reči prema njihovom obliku.The full stop or period Zarez . Na internetu.prvo slovo indirektnog (neupravnog) govora mora početi velikim slovom: • • The president said: "Ask not what your country can do for you. ako je čitav tekst pisan velikim slovima teško je i naporno ga čitati jer sve reči imaju isti oblik.The comma Dvotačka .htm . pisanje cijelog teksta velikim slovima se smatra kao vikanje. ČITAOCU OVOG TEKSTA JE NAPORNO I DOSADNO ČITATI ZATO IZBJEGAVAJTE KORIŠTENJE VELIKIH SLOVA." "Who's been sleeping in my bed?" Pappa Bear cried. Međutim.

ako zadnje slovo skraćenice nije isto kao i kod skraćene reči: • • Co. • John played handball.Tačku ne koristimo kod skraćenica kod kojih je zadnje slovo isto kao kod skraćene reči: • • • Ltd (Limited) Manchester Utd (United) St (Saint) Ova pravila o skraćenicama ne slijede svi i ponekad predstavlja pitanje stila.Tačku koristimo u skraćenicama. toplo vrijeme je bilo odlično za izležavanje na tamno-zelenoj travi) Primjetite. Yours sincerly. pišite je u cijelom tekstu. i sličnih primjera. cool day was perfect for lying in the dark green grass.Zarez razdvaja pitanje (question tag) od ostatka rečenice: • You locked the car. message message message Best wishes. hockey. Jack Brown .com/index.The comma Zarez se koristi da pri izdvajanju pojedinih reči.i tako dalje) . Zarez . te se koristi u potpisu posle reči: Yours truly. (John je igrao u rukomet. didn't you? (zaključao si auto. preporučuje se da budete doslijedni. ako odlučite pisati tačku posle Ltd. Trava nije "zelena" i "tamna". fraza i klauza u rečenici. ona je "tamno zelena". koji dolaze jedan za drugim. (sunčano. Zarez prije zadnje reči se ne mora pisati. zar ne?) http://engleski-jezik. hokej i nogomet u školi) . da između "dark" i "green" nema zareza.Zarez razdvaja dva ili više pridjeva. Međutim. Best wishes itd. and football in high school.Zarez razdvaja uvodni pozdrav (greeting or salutation) od poruke.kompanija) etc. . (company . (et cetera . (ona spava) I was in England.Koristimo ga da razdvojimo tri ili više reči pri nabrajanju. • Dear Jane.• • She is sleeping.htm . (bio sam u Engleskoj) . jer ovi pridjevi ne mogu zamijeniti mjesta. . ako oni mogu zamijeniti mjesta a da se ne promijeni značenje rečenice: • The sunny.

Zarez iza kojeg dolazi dopunski veznik (coordinative conjunction: and.posle uvodnog pozdrava u poslovnom pismu: • Dear Ms.com/index. as you know. (kralj Midas je brinuo samo za jednu stvar: zlato) . (teksašani.The colon Dvotačka se koristi: .Kada zavisna dolazi ispred nezavisne klauze odvajamo je zarezom: • When the meeting was over. kao što znate. for. so) razdvaja dvije nezavisne klauze: • Ron wore cowboy boots. izlazeći iz podzemne sreo sam troje školskih kolega) Texans. su često predmetom šale) Eddie will.htm .. . are often the subject of jokes.prije formalnog pitanja u rečenici: • • The question is: what are we doing? (pitanje je: šta radimo?) He opened the meeting with the words: "War is upon us!" (počeo je sastanak rečima: "rat je pred nama!") . (kada je sastanak bio završen. and Jeff wore tennis shoes. on nastoji postati diktator) . but. yet. osoblje je poslužilo kafu i kolač prije nego su svi otišli doma) Primjetite da nema zareza između "coffee" i "cake". (njegovi motivi su jasni. papire i olovke) . a Jeff je nosio tenisice) . papers and pens. zato što zavisna klauza dolazi posle nezavisne klauze. (na putu prema školi. the refreshment committee served coffee and cake before everyone went home. Weiner: http://engleski-jezik.prije uvođenja liste pri nabrajanju: • They must have: books. in spite of my wishes. putovati u Rusiju) Dvotačka . (Ron je nosio kaubojske čizme. te izraz ubačen u rečenicu koji ne donosi neku presudnu informaciju: • • • On my way to school i met three of my classmates coming out of the subway. travel to Russia. uprkos mojim željama. (Oni moraju imati: knjige.prije klauze koja dolazi posle rečenice i daje njeno objašnjenje: • His motives are clear: he intends to become a dictator. nor. (Eddie će. or.da se posebno naznači važna reč u rečenici: • King Midas cared for only one thing: gold.Zarezom se odvaja uvodna fraza.

. • • The instructor asked the students what they were doing.pri pisanju podataka: • Title: Principles of Mathematics: An Introduction Reference: Luke 3:4-13 Numerals: 8:15 P.com/index.The semicolon Tačku-zarez koristimo: . but in Colonial days. mnogo su manje zainteresirani da ih prime) . (upitao sam sestru ima li sastanak) http://engleski-jezik. etc. and discount stores.između reči koje nabrajamo.. president. department stores. they are much less inclined to take it. moreover. Upitnik . nor. treasurer. (ljudi obično rado daju savjete. and Leo Tolstoy. or. vice-president. furthermore. (učitelj je pitao učenike šta će raditi) I asked my sister if she had a date. secretary. zar ne?) Pazite da ne stavite upitnik na kraju indirektnog pitanja. so. Emily Dickinson. should he? (nije trebao prekinuti svoju dijetu. yet): • People are usually willing to give advice. thus.između dvije nezavisne klauze (rečenice) koje su povezane sa veznim prilogom (however. • • • Where are you? (gdje si?) Who wrote that book? (ko je napisao tu knjigu?) He shouldn't have quit his diet. for. but. nevertheless.između dvije nezavisne klauze (rečenice) koje nisu povezane dopunskim veznikom (and. ako one sadrže zarez: • The newly elected officers of the group are Thomas Mann. therefore. then. James Joyce.M.): • Today people can buy what they want from supermarkets. Tačka-zarez . when such conveniences did not exist. people depended on general stores and peddlers.The question mark Upitnik stavljamo na kraju direktnog pitanja.htm .

Polovina svih poslovnih ugovora je sklopljena na engleskom. Smatra se da postoji 300 miliona ljudi kojima je engleski izvorni (native speakers).htm .com/index. diplomatije i turizma. dvije trećine naučnih dokumenata je pisana ovim jezikom. To je jezik nauke avijacije. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Antigva Australia Bahami Barbados Belize Bermudska ostrva Bocvana Bruneji (sa malajskim otocima) Dominika Fidži Gajana Gambija Gana Grenada Indija (sa nekoliko indijskih jezika) Irska (sa irskim) Jamajka JAR Kamerun (sa francuskim) Kanada (sa francuskim) Kenija Kiribati Lesoto Liberija Malawi Malta Mauricijus Namibija Nauru Novi Zeland Nigerija Pakistan Papua Nova Gvineja • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Filipini Porto Riko SAD Sv. Engleski igra značajnu ulogu u kulturnoj. političkoj i ekonomskoj sferi društva u sljedećim zemljama. Kristofer i Nevi Sv. Britanija Vanatu Zapadna Samoa Zambija Zimbabve http://engleski-jezik. 300 miliona onih kojima je on drugi i još 100 miliona onih koji ga koriste kao strani jezik. Engleski je zvanični jezik u 45 zemalja ali je govorni i mnogim drugim zemljama. Po broju ljudi koji govore ovaj jezik on je drugi u svijetu.The history and importance of English language Engleski je germanski jezik indo-evropske porodice.Porijeklo i značaj engleskog jezika . U zemljama koje su podebljane engleski jezik vodi glavnu ulogu. međutim engleski jezik je najrašireniji i najvažniji jezik u svijetu. računarstva. Vinsent Senegal Sejšeli Siera Leone Singapur Surinam Svaziland Tanzanija Tonga Trinidad i Tobago Tuvalu Uganda V. također. Mandarin (kineski) govori najviše ljudi. Lucija Sv.

ali engleski je na putu da postana nezvanični međunarodni jezik cijelog svijeta. angel. Severn. egg. Pisan je alfabetom zvanim Runic. die. Samo je Wessex ostao nezavisna kraljevina. međutim to je brzo promijenjeno. Angli su dobili naziv od reči Engle. francuski close reply odour annual demand chamber desire power ire engleski shut answer smell yearly ask room wish might wrath . španski i arapski neće složiti. kettle. cup. flat. i 8. Keltske reči su preživjele u imenima mjesta i rijeka: Devon. stoljeća kultura i jezik Northumbrije su bili dominirajući. Možda se oni koji govore francuski. their. call. Tokom 10. Trent.bishop. Većina ljudi koji su govorili keltski su potisnuti u Vels. fellow. martyr. wine. Kent. give. window. cheese. anger. candle. god. raise. skill. Dover. Latinski je dao engleskom reči poput: street. Avon. Invazija Vikinga je dovela ovu dominaciju do kraja (zajedno sa uništenjem Mercije).Kada ovaj broj od 45 zemalja uporedimo sa 27. možemo uvidjeti koliko je engleski jezik dominantan. Thames. they. Normani su 1066. imena njihove pradomovine. Porijeklo engleskog jezika Historija engleskog jezika počinje dolaskom germanskih plemena na britanska otočja su stigli preko Sjevernog mora sa prostora današnje Danske i sjeverne Njemačke. Iz ovog perioda je poznat tzv. Jedna skupina je emigrirala na britansku obalu Francuske gdje i danas govore keltski jezik. Vikinzi su dodali reči: sky. rječnik Old English-a se sastojao od anglo-saksonske osnove te prihvaćenih reči latinskog i skandinavskih jezika (Norse and Danish). u koliko država je govorni jezik francuski. Francuski je postao jezik normanske aristokracije i oni su dodali mnoge reči u engleski jezik. odd. cake. koji potiče od skandinavskih jezika. Latinski alfabet su donijeli kršćanski misionari iz Irske. te 20 gdje je španski i 17 gdje je arapski govorni jezik. them. husband. U to vrijeme. Kornvol i Škotsku. leg. Jezik im se nazivao Englisc od čega i potiče reč English. stoljeća West Saxon dijalekat je postao zvanični jezik Britanije. Doseljenici su prvobitno govorili keltski jezik. osvojili Britaniju. kitchen. ugly. Old English (staro-engleski). skin. take. get. Tokom sljedećih par stoljeća razvilo se nekoliko dijelekata: -Northumbrian u Northumbriji -Mercian u kraljevini Merciji -West Saxon u kraljevini Wessex -Kentish u Kentu Tokom 7.

children. U narednom periodu Engleska postaje kolonijalna sila. swine. taj se jezik naziva Middle English (srednje-engleski). španski. Modern English počinje u 16-om stoljeću i poput ostalih jezika još uvijek se mijenja. francuski. bacon. has. cow. arapski. calf. njemački. mutton. U 14. veal. malajski. venison). Farsi (iz Irana i Afganistana). Low German Church Latin Anglo-Saxon Old Norse Old English Danish Norman French Middle English Latin Modern English Greek . loves: hath. Zbog toga mnogo reči iz drugih jezika je našlo mjesto u engleskom jeziku. pork. Tupi (iz Južne Amerike) i Ewe iz Afrike. shoes).Zbog toga što su niži slojevi (englezi) kuhali za normansku aristokraciju. feet. houses. stoljeća londonski dijalekat je standardizovan. dok su nazivi za vrste mesa koje su im donosili iz francuskog jezika (beef. oxen. shoen) je zamijenjen francuskim načinom tvorbe: dodavanjem "s" (house. Rječnik engleskog jezika je najveći u svijetu. portugalski. holandski. Nahuatl (jezik Asteka). što je svakako doprinijelo povećavanju rječnika engleskog jezika. grčki. stoljeću Englezi postaju ponovo dominantni u Britaniji. Hindu. Prvi kralj posle normanske vladavine je bio Henry IV. nazivi za većinu domaćih životinja su engleski (ox. Sanskrit (iz drevne Indije). Jedna promjena se desila kada je "th" kod nekih oblika glagola postalo "s": loveth. shoe. italijanski. Jezici koji su imali uticaja na engleski jezik su: latinski. housen. i postao zvanični jezik. stupajući u kontakt sa različitim narodima širom svijeta. Germanski način tvorbe množine (house. deer). sheep. Samo par reči su zadržali germanski način tvorbe: men. Chaucer je pisao na ovom jeziku. shoe. teeth. Do kraja 14.

ZABAVA Anagrami – Anagrams Anagrami su reči ili fraze koje su dobivene premetanjem slova druge reči ili fraze..tk The guests have just entered the hall. I would like a new car. the eyes they see the Morse code Here come dots! the public art galleries Large picture halls i bet. school master the classroom semolina is no meal slot machines cash lost in 'em.. Kvizovi – Quizzes Koje vrijeme je upotrebljeno u sljedećim rečenicama: Do you like ice-cream? You are visiting www.. Halley's Comet shall yet come schoolmaster the classroom year two thousand a year to shut down To be or not to be: that is the question. how life turns rotten.eng-gramatika.. Were you working at 9 o'clock? Did Tara phone you yesterday? þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ .. s tim da obje fraze ili reči bi trebala povezivati neka misao. a decimal point I'm a dot in place Alec Guinness genuine class animosity is no amity astronomer moon starer contradiction accord not in it debit card bad credit desperation a rope ends it dormitory dirty room eleven plus two twelve plus one evangelist evil's agent mother-in-law woman Hitler Punishment nine thumps President Clinton of the USA to copulate he finds interns. In one of the Bard's best-thought-of whether 'tis nobler in the mind to tragedies our insistent hero.. snooze alarms Alas! no more Z's the earthquakes That queer shake. suffer the slings and arrows of Hamlet. queries on two fronts about outrageous fortune.

. ________ a long time 3.. ________ I left school for since 4. 1. noun preposition verb adjective conjunction indefinite article þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ . ________ three days 2. Will you be in Bangkok tomorrow? þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ Korištenje neodređenog člana: a ili an. ________ 50 years for since 5. ________ yesterday for since for since for since Match the part of speech on the left with a word on the right.We'll have finished by 9pm.? þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ chair girl school egg hour apple exam hospital year university þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ Choose "for" i "since" for each phrase.. Will he still be travelling this evening? The train had already left..

I need _______ money.coordinating conjunction zavisni veznik .subordinating conjunction 5. U rečnici: "Although she is from Texas. she doesn't sound or act like it".subordinating conjunction 4.prepostion 3.prepostion dopunski veznik . . 1.main verb modalni glagol .adjective prijedlog . podcrtana reč je: veznik . some much several few many a lot of 3. much many several 2.coordinating conjunction zavisni veznik .coordinating conjunction zavisni veznik .subordinating conjunction Click on the correct quantifier to fill the blank. U rečnici: "I would like to spend the summer writing".conjunction pridjev . podcrtana reč je: prijedlog .prepostion dopunski veznik . podcrtana reč je: prijedlog . U rečnici: "His parents are poor but honest". U rečnici: "You may pick up your exams after I have finished grading them". podcrtana reč je: glavni glagol . We don't have _______ butter.prepostion dopunski veznik .modal verb prilog . U rečnici: "Please place all dogs on leash". podcrtana reč je: prijedlog . He's got _______wine.adverb 2.adverb pronoun definite article relative pronoun þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ 1.

. ate eaten 2. Have you ever _______ a promise? broke broken 5. ate eaten 3. Benjamin _________ Dave's glasses. We still have _______ eggs. Choose the right option for each phrase. a little many a lots of Choose the term on the right that matches the definition on the left.4. Dave ______ the painting by himself. Tara has _______ toys for today. Dave has ________ many strange things. fish and chips): A group of words that includes a subject and a finite verb: A word that connects two parts of a compound sentence: A combination of two vowels: A phrase that is not intended to be understood word for word: A verb that has a subject but no object: Expressing an action done to the subject: The subject does the action and receives the action: A phrase added to a statement to make a question: þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ 1. A word opposite in meaning to another: A group of words that usually go together (e. . much a little enough 5. broke broken done did 4.g. Dave's students _______ all of his terrible cooking..

over . Everybody sat ___ the floor.at on . at parties. paws off of my body. much knowledge many knowledge 3. I don't have __________ about the Internet. My office is filled with paper-pushers. 1. I am not going to work for peanuts. Have you found a pad yet? You're too old to be a party animal. često zabavni. The elderly lady was always ___ home ___ night. The judge poured champagne ___ the glass. on in at 2.at into-inside . __________ time do you have? How many How much Sleng je neformalni.on about .in þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ þÿ 3.in . Na lijevoj strani imate rečenicu u kojoj je upotrebljen sleng. make a pit stop at the next rest area. Can you give me __________ information? a little a few 4. into on inside 4. at .at in . Shut up or I will pop you. The winner of the competition was ___ the drawing-room. but Mr.1. __________ students are in the class? How many of How many 2. Let's go to the restaurant and pig out. pickled after only one beer. iz menija desno odaberite njegovo značenje. Wow. Spencer sat ___ a chair ___ the corner. what a large __________ of money! number amount 5.on . jezik.on .

on -at on .at at . but he lived ___ 109.on ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pročitajte rečnicu i od ponuđenih zamjenica odaberite onu koja treba popuniti prazninu.on on .at 2. It's ___ Boa Viagem Ave.at . their its Ovdje bi se zamjenica trebala slagati sa subjektom (koji je.at in . 1928 in . Adriana used to swin ___ the sea and sunbathe ___ the sand. klikom na "Objašnjenje" u okviru ćete dobiti obrazloženje tačnog odgovora.at at .on .on in .on . Također. Peter lives ___ Boa Viagem Avenue.in in .in 5. Thomas was born ___ January 9th ___ Buenos Aires.in . on .in . in over at 4. The hanging light is ___ the table. bliži glagolu "auditorium". He was born ___ 8:15 ___ the morning ___ June. now.in at . its their . a on je u jednini).5.on in .in . u ovom slučaju." at .on on .on . Every coat on this rack has outlived _________ usefulness. 1.on ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1.in 3. ___ Recife.on . in . 18th. "I'm staying ___ the Jangadeiro Hotel.at . Either the classrooms or the auditorium must have _________ floor refinished. 2. Amizade Street ___ 1980.

zbog toga ćemo koristiti četvrti padež. 3. When the committee submitted _________ four versions of the document. Paul's brother left the matter entirely up to _______ and _______ . ali ovdje su članovi udruženja djelovali kao individue. kao jedan. and the crowd roared ________ approval."Every coat" je jednina (iako ovdje zvuči kao da govorimo o više kaputa). djeluju zajedno.I him --. 5. not as a group. Tate George scored in the final two seconds. zbog toga ćemo ovdje koristiti jedninu. zbog toga ćemo koristiti množinu.masa ljudi.I he --.me Obje zamjenice moraju biti objekti. _____ voters must learn to vote in our own self interest. their its The crow d . it was clear to us that the committee members had acted as individuals. We Us . its their "Committee" je zbirna imenica. he --.me him --. 4. 6.

ipak. I ended up giving the money to ___________ . we us Za razliku od #6. 10. zato ćemo koristiti: "w e". me I 'I' bi služio kao subjekat nepotpunog izraza: 'she is taller than I _am_'.me me --. ovdje se zamjenica mora slagati sa objektom: ("voters". At first i wanted to split the money between Jo-Jo and ________ .myself .he her --. myself --. 7.Zamjenica se u ovom slučaju mora slagati sa subjektom ("voters"). 9. but guess what! My sister is taller than _____ . I'm very tall. He didn't seem to care much about ______ voters. ovdje kao objekat). she --. Neki tvrde da "than" djeluje kao prijedlog i da bi "me" tu trebao stajati kao objekat. The voters have chosen _______ and _______ to be their representatives.myself I --. zato trebamo objektni oblik: "us". 8. u formalnom izrazu uzećemo "I".him Obje zamjenice ovdje moraju biti objekti: "her" and "him".

it's ___ mine your his 2. it's ___ theirs ours hers 1. 1. it's ___ theirs ours yours 4. pasivna aktivna 2. U drugoj rečenici povratna zamjenica je odgovarajući izbor. It belongs to my mother. and Mrs. Students are doing a lot of the work. People must not leave bicycles in the hall. This notice has been altered. it's ___ mine hers ours 5.U prvoj rečenici. pasivna aktivna 5. They are pulling down the old factory. It belongs to me. pasivna aktivna pasivna aktivna 4. It belongs to me and my wife. It belongs to my father. It belongs to Mr. Smith. 3. pasivna aktivna =================================================================== . This door must be kept shut. nema razloga da se objektni oblik "me" zamijeni sa "myself". it's ___ hers ours his 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful