You are on page 1of 26

UNIZITET U KRAGUJEVCU TEHNIČKI FAKULTET ČAČAK Smer: Preduzetnički menadžment

SEMINARSKI RAD Tema: Upravljanje projektima

Profesor (mentor): Alempije Veljović Aleksandar Damnjanović

Student: Filip Velicković 117 /2006

Tehnički fakultet čačak

Tema: Upravljanje projektima

Decembar, 2009

Uvod

Upravljanje razvojem je proces koji se bazira na čovekovim umnim sposobnostima i ima dve osnovne komponente - istraživanje i razvoj. Ulazi u proces su predhodno akumulirano znanje (fond postojećeg znanja) i sposobnost kreativnog i kritičkog promišljanja u rešavanju problema. Izlazi iz procesa su novi proizvodi, strategije ili teorija, a prezentovanje rezultata se najčešće daje u pisanoj formi. Istraživanje je proces kojim se dolazi do nekog novog znanja o svetu oko nas i/ ili mogućnsti rešenja problema kojeg smo uočili. Njime se uz pomoć znanja i primenjenih metoda traže novi principi i procesi. Istraživanje se teško razdvaja od procesa razvoja. Razvoj podrazumeva primenu dosegnutog novog znanja, odnosno prevođenje rezultata istraživanja ili nekog drugog akumuliranog znanja u plan, skicu za nove ili poboljšane proizvode, procese, usluge, sisteme. Razvoj obuhvata faze formulisanja koncepta, izrade projekta, testiranje, konstrukcije prototipa i /ili rada u pilot postrojenjima. Uopšte, razvoj je porast ili napredak ideja, sistema, organizma, uključujući i specifične upotrebe. U menadžment teoriji i praksi pod pojmom istraživanja i razvoja se najčešće se podrazumeva proces planskog, sistematizovanog i usmerenog delovanja ka intenzivnim i radikalnim tehnološkim prodorima. S druge strane menadžment je proces planiranja, organizovanja i kontrolisanja rada ljudi u datim uslovima radi postizanja ciljeva. Drugim rečima, proces menadžment je prožet komuniciranjem, motivacijom, vođenjem i odlučivanjem, što je subjektivna podrška menadžera u ostvarivanju radnih sadržaja procesa menadžmenta. Imajući ovo u vidu menadžeri su najvećim delom u žiži razmene informacija na polju planiranja, kontrole i koordinacije, odnosno organizovanja. Planiranje je projektovanje sistema ciljeva u vremenu i prostoru sa razradom puteva i mera koje treba preduzeti da se preduzeće prevede u željeno stanje u skladu sa ciljevima. Organizovanje je dodela zadataka, uspostavljanje odnosa, obezbeđenje, raspoređivanje i aktiviranje svih resursa, posebno ljudskih radi sprovođenja plana, uz adekvatnu koordinaciju. Kontrola (sa regulisanjem) je praćenje izvršenja, upoređivanje sa očekivanim, te preduzimanje mera da bi se otklonila odstupanja U stručnoj literaturi možemo se sresti sa terminima, kao što su tehnički, tehnološki i tehničko – tehnološki razvoj. Ukoliko se pažljivo uporedi sadržaj pojmova prema definicijama u naučnim enciklopedijama, tada bi se moglo zaključiti da je tehnički razvoj nešto širi pojam i da se pod njim podrazumeva primenjeno naučno znanje i tehnički razvoj vezan za materiju i energiju. Tehnologija je takođe rezultat primenjenog naučnog znanja sa ciljem na praktičnoj primeni; alati, mašine, materijali, procesi koji ih osposobljavaju za rad, proizvodnja dobara, servisiranje ili druge korisne aktivnosti. Tehnološki razvoj je deo tehničkog razvoja, kod kojeg je izražen cilj – korišćenje sistema i procesa. Granice između tehničkog i tehnološkog razvoja nisu jasne, a međusobno se uslovljavaju, tako da je Student: Filip Velicković 2 Broj indeksa: 117/2006

Student: Filip Velicković 3 Broj indeksa: 117/2006 . Kada se odlučimo na korišćenje koncepta upravljanja projektom. Uspešnost funkcionisanja projekata kao sistema zavisi od toga kako se realizuju definisani ciljevi i ostvaruju svrhe u dinamičkom okruženju. programiranje. Razlika je u predmetu upravljanja. onda je u potpunosti jasno da projektom treba upravljati. alokacija resursa. čije se dejstvo može predvideti. dok su rukovodioci projekta globalisti. Da bi se projekat efikasno realizovao potrebno je da se njime racionalno upravlja. Projekat sadrži konačne ciljeve koje treba postići u čijoj realizaciji učestvuju ograničeni resursi. Konačno. dok je kod upravljanja projektima fokus na planiranju i programiranju. i čije su posledice delovanja na sistem poznate. Od onih najjednostavnijih. Svaki pristup konceptu upravljanja projektom podrazumeva definisanje i korišćenje odgovarajuće organizacione strukture za upravljanje realizacijom. odgovarajuću organizaciju koja će moći da zadovolji prethodno postavljene uslove. Projekat zahteva koordinaciju u realizacije i pritom koristi tehnike mrežnog planiranja. koja će biti različita od one koju smo usvojili kada je u pitanju upravljanje određenim poslovnim sistemom. Upravljanje projektima Projekat ima sve elemente poslovnog procesa i predstavlja poduhvat koji se odvija u budućnosti sa odgovorajućim rizikom i neizvesnošću. a nisu poznate ni odgovarajuće upravljačke mere za njihovo uklanjanje. mora se naglasiti da na sistem ovakve vrste deluju i spoljne i unutrašnje smetnje. funkcionalni rukovodioci su specijalisti (funkcionalne oblasti). kod funkcionalnog upravljanja fokus je na kontroli.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima tehničko – tehnološki razvoj adekvatan izraz. kod upravljanja projektima predmet upravljanja je projekat. organizovanje i kontrola). Polazeći od činjenice da u realizaciji svakog projekta. učestvuje veći broj poslovnih sistema potrebno je formirati novu. planiranje. do takvih smetnji koje se ne mogu predvideti. gde osnovnu ulogu igra tim zadužen za upravljanje realizacijom projekta. Ova karakteristika proističe iz potrebe da se za upravljanje realizacijom projekta formira nova organizacija. To je jedan od razloga što je u SAD za realizaciju projekata stvorena koncepcija upravljanja projektima (Project management). time smo se opredelili da formiramo i koristimo informacioni sistem za podršku upravljanja realizacijom projekta zasnovanog na računaru. Međutim. Realizaciju projekta karakateriše velika složenost. ogromni troškovi kao i veliki broj učesnika u realizaciji. Funkcionalno upravljanje i upravljanje projektom karakterišu iste faze (selekcija. po pravilu. Takođe. Dok je kod funkcionalnog upravljanja predmet upravljanja organizacija. pa je poznato i preuzimanje upravljačkih mera za njihovo uklanjanje. 1. Ako se svemu što je navedeno doda i dosta nizak stepen determinisanosti takvih sistema. Đuričin ističe da je upravljanje projektom nastalo kao primenjena oblast tradicionalnog (ili funkcionalnog) upravljanja skoncentrisana na upravljanje složenim i neizvesnim situacijama sa definisanim ciljem. ukoliko se želi ukazati na primenu i razvoj naučnih saznanja.

praćenju i kontroli realizacije projekta. R ECOM M ENDED NOTES : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 S tandardna met. Izlaz iz ove akivnosti je metodologija upravljanja projektima Pokretanje projekta zahteva podaktivnosti vezane za: Student: Filip Velicković 4 Broj indeksa: 117/2006 . Korišćenje mrežnog planiranja u upravljanju realizacijom projekta je nezamenljiva. jer omogućava.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Svi pristupi upravljanju projektom predlažu i koriste tehniku mrežnog planiranja i gantograma u planiranju. upravljanja projektima P ravilnici i norm ativna akta P lan investicija S tudija o ekonomskoj opravdanosti R adne reference P U BL ICATION A3 Interni standardi DEFINISANJ E S TANDAR DA ZA U P R AVL J ANJ E P R OJ EKTOM Informacija o razvoju tehnika i tehnologija 331 M etodologija upravljanja projektima Izvestaj o sticanju uslova za pocetak realizacije projekta P OKR ETANJ E P R OJ EKTA P rojektni 332 zadatak Terminski plan realizacije projekta Informacije o rukovodiocima S pisak radnika koji su osposobljeni R EALIZACIJ A P R OJ EKTA 333 P rojektna dokumentacija Organizaciona struktura P R EIS P ITIVANJ E Zapisnik o predaji VALIDACIJ A I projekta VER IFIKACIJ A P R OJ EKTA 334 NODE: TITL E: U P R A V L J A N J E R A Z V O J E M P R O JNUM BER: EKT A A33 Slika 5. Dekompozicioni dijagram za aktivnost upravljanje razvojem projekta Definisane su četiri aktivnosti: Definisanje standarda za upravljanje projektom se definiše na osnovu standardne metodologija upravljanja projektima i pravilnika i normativnih akata. P R OJ ECT: medzrazvoja R EV: 2003-01-23 DRAFT Koraci koji se definišu sa upravljanje projektima prikazani su na sledećoj slici. pored grafičkog predstavljanja i praćenja projekta.6. pribavljanje velikog broja potrebnih U SED AT: koje : DATE: 1998-08-27 WOR KING R EADER DATECONTEXT: informacija AUTHORsu neophodne za upravljanje realizacijom projekta.

• izrada termin plana projekta se izvodi na osnovu projektnog zadatka i odluka i resenja o formiranju organa projeketa. Informacioni model za aktivnost upravljanje i razvojem projekta Upravljanje i razvoj projekta (entiteti Projekat i StavkaProjekta) definiše se za odredjeni predmet poslovanja (entitet PredmetPoslovanja) a na osnovu ideje za novi proizvod (entitet IdejaZaNoviProizvod). Student: Filip Velicković 5 Broj indeksa: 117/2006 . • Realizacija projekta se izvodi na osnovu projektnog zadatka i odluka.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima selektovanje ideja o odobrenju izrade projekta izvodi se na osnovu plana investicija. zapisnik o obradi i selekciji ideja i odluku o prihvatanju ideje koji su ulazi za sledeću podaktivnost izrada projektnog zadatka. verifikacija projekta. studija o ekonomskoj opravdanosti i metodologija upravljanja projektima i kao izlaze daje: evdenciju prikupljenih poslovnih ideja. Preispitivanje validacija i verifikacija projekta definisan je sledećim podaktivnostima: preispitivanje projekta. metodologije upravljanja projektima i Radnih referenci a kao izlaz se dobija odluka i resenja o formiranju organa projeketa. izmena projekta. • izrada projektnog zadatka koji dajekao izlaz projektni zadata. rešenja o formiranju organa projeketa i terminskog plan realizacije projekta i izvestaja o sticanju uslova za pocetak realizacije projekta a kao izlaz se dobija Projektna dokumentacija. • formiranje organa projekta se izvodi na osnovu projektnog zadatka. resenja o formiranju organa projeketa. • obezbedjenje preduslova se izvodi na osnovu projektnog zadatka i odluka. Terminskog plan realizacije i Izvestaja o sticanju uslova za pocetak realizacije projekta. Za projekat je veza ugovor (entiteti Ugovor i UgovorClan). na osnovu odluke (entitet Odluka) top menadžmenta sa odredjenim nivoom poverljivosti (entitet VrstaPoverljivosti). Na sledećoj slici prikazan je inofrmacioni model za aktivnost upravljanje razvojem projekta O dluka VrstaPoverljivosti PredmetPoslovanja Projekat Ugovor IdejaZaN oviPr oiz vod Projekat Stavka UgovorC lan Slika 5.7. validacija projekta i zakljucivanje projekta a kao izlaz dobija se zapisnik o predaji projekta.

investiciona faza i operaciona (radna) faza. • faza izvodljivosti. Životni ciklus projekta Vreme od nastanka ideje o projektu do njene realizacije naziva se živodnim ciklusom projekta. Priručnik za izradu investicionih studija koji preporučuju UN "Razvojni ciklus projekta" sastoji se od tri globalne faze: predinvesticona faza.1. Student: Filip Velicković 6 Broj indeksa: 117/2006 .Institut za upravljanje projektima pod osnovnim fazama životnog ciklusa projekta podrazumeva sledeće tri faze [120]: • faza oportuniteta. Predinvesticonu fazu čine sledeće aktivnosti: • Identifikacija investicionih mogućnosti • Predhodna selekcija • Formulacija projekta • Procena i donešenje odluka Investiciona faza sadrži sledeće osnovne aktivnost: • Pregovaranje i ugovaranje • Projektovanje • Izvođenje i • Početak rada Project Menagement Institute .Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima 1. • faza izvršenja.

Prikaz osnovnih faza životnog ciklusa projekta Predstavljajući životni ciklus projekta kao što je to prikazano na slici izuzetan značaj se daje planiranju u upravljanju projektom.posebno u fazama oportuniteta i izvodljivosti.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Na sledećoj slici prikazane su osnovne faze životnog ciklusa projekta. To znači da se znatna količina vremena i resursa troši na planiranje . R p T e s t e r i r o a d i z n o v j e v o n d a n j a U g o v a r a n j e P o d r i h b a v c a t a n j e / i v a n j e F o p a o z r a F a z a F a z a t ui z n v i o t e d t l a j i i v z o v s r t { i e P np r jr a o o i z b v n o a d n j a Slika 5. Prve dve faze karakteriše prikupljanje i obrada informacija kako bi se u inicijalnoj fazi smanjila neizvesnost koja karakteriše sve složene i neizvesne poduhvate.8. Student: Filip Velicković 7 Broj indeksa: 117/2006 .

Faza izvodljivosti Ovom fazom detaljno se analizira opravdanost preuzimanja projekta i to sprovođenjem tehničko-tehnološke. kada je u pitanju evaluacija. Studija predizvodljivosti ima iste delove kao i studija izvodljivosti. faza izvodljivosti projekta realizuje se na osnovu studije izvodljivosti (Feasibility Study). Naime. Ova faza završava se odlukom kojom se projekat prihvata ili odbija. ekonomske i finansijske analize. Evaluacija projekta vrši se rangiranjem projekta na bazi ciljeva kojima doprinosi. izmene mišljenja i donošenja konačnog suda o izboru projekta.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Faza oportuniteta Svaki ciklus projekta počinje od ideje o realizaciji određenog projekta. Inače. Inače. tzv. radi o iterativnom postupku. pregovaranja. međutim. a odluke se donose na najvišem nivou. često se autori zadovoljavaju podacima na osnovu zvaničnih finansijskih izveštaja i bez sveobuhvatnog utvrđuvanja rentabiliteta projekta. Pojedini autori predlažu da se kod velikih projekata između studije oportuniteta i studije izvodljivosti uvede međufaza. s tim što ne postoji standardni skup kriterijuma koji bi važio za sva preduzeća. Tek kada ove tri analize daju pozitivne rezultate ide se na ugovaranje. kao i modela finansiranja projekta. Posebnu pažnju zaslužuje finansijska analiza jer se zahvaljujući njoj utvrđuje izvodljivost projekta u smislu ocene finansijske sposobnosti investitora. Ekonomska analiza pruža podatke o tržištu gde će se vršiti nabavke resursa. stepen detaljizacije analize je manji. Ta studija istovremeno daje dva odgovora: procenu izgubljenog dobitka i ocenu vrednosti projekta. rentabiliteta samog projekta. Student: Filip Velicković 8 Broj indeksa: 117/2006 . Ukoliko se donese odluka o prihvatanju projekta prelazi se na fazu izvodljivosti. studija predizvodljivosti (Prefeasibility study). U okviru faze oportuniteta daje se praćena mogućeg gubitka koji bi nastao nerealizovanjem predloženog projekta kao i evaluacijom projekta. što znači da predloži polaze sa nižih nivoa hijerarhije. Pod pojmom evaluacija projekta podrazumeva se proces proučavanja. ako projekat bude usvojen i realizovan. odnosno prodaja gotovih proizvoda. sam oportunitet projekta utvrđuje se na osnovu studije oportuniteta (Opportunity study). Treba napomenuti da se. Sam proces evaluacije je višekriterijumskog karaktera. Sam postupak evaluacije projekta sprovodi se na različitim nivoima preduzeća i u različitim periodima. Tehničko-tehnološka analiza ima zadatak da pruži podatke o tehničko-tehnološkom rešenju koje bi se primenilo.

U ovoj fazi susreću se tri zainteresovane strane: investitor. Izvođač preuzima obavezu da realizuje projekat. To proističe iz činjenice što ovu fazu karakterišu mnogobrojni upravljački problemi. kao i veliki broj učesnika. Treba istaći činjenicu. međutim. Mora se istaći da je izvršenje projekta najznačajnija faza životnog ciklusa projekta. da svi projekti ne prolaze ove tri faze. Testiranjem se utvrđuje da li je projekat izvršen prema studiji izvodljivosti. potrebno je angažovati konsultante. kako bi se određeni poslovi obavili na zadovoljavajući način. Student: Filip Velicković 9 Broj indeksa: 117/2006 . zavisno od projekta. On u taj proces ulaže sopstvena ili pozajmljena sredstva. Inače.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Izvršenje projekta Faza izvršenja projekta predstavlja prelazak sa onoga što je predstavljeno u projektu na stvarno postojanje objekta. poznavaoce određene problematike. iz metodoloških razloga izložena je koncepcija prolaska projekta kroz sve tri faze životnog ciklusa. Često jedan izvođač angažuje druge podizvođače koji su zaduženi da realizuju pojedine segmente u okviru projekta. izvođač i konsultant. U nekim situacijama. znači eksperte. Investitor je pravno lice koje nastoji da realizuje određeni projekat. jedino je glavni izvođač odgovoran investitoru za izvršenje posla. pa ako je odgovor potvrdan objekat se uvodi u postupak eksploatacije. faza izvršenja završava se probnom proizvodnjom. Međutim.

koja u našoj zemlji postoji od 1953. Kragujevcu i Novom Sadu. Analizu tržišta NVO sektora. Pre nego što budu započeli svoj rad u nevladinim organizacijama. Student: Filip Velicković 10 Broj indeksa: 117/2006 . Na osnovu svih prethodno urađenih i prezentiranih analiza može se reći da su svi značajni aspekti ovog projekta pokazali zadovoljavajuće rezultate. veoma se često susrećemo sa činjenicom da NVO nemaju dovoljan uticaj na tokove našeg društva. Ekonomski fakulteti u Nišu. finansija. Međutim. upravljanja projektima. Fakultet organizacionih nauka. Nevladine organizacije mogu imati značajan uticaj na rast svesnosti celog društva o neophodnosti hitnog i konkretnog implementiranja evropskih vrednosti u sve pore života i rada. kao i konkretan presek stanja dat je u sveobuhvatnom istraživanju koje je urađeno u saradnji sa Građanskim inicijativama.tri u Beogradu (Ekonomski fakultet. Oxfam Netherlands i Freedom House. FENS-om (Federacija nevladinih organizacija Srbije). Razlog tome je što NVO uglavnom nemaju osposobljen kadar iz oblasti marketinga. godine i trenutno aktivno radi 7 lokalnih kancelarija . Projekat NGO4NGO (primer projekta AIESEC-a) Projekat NGO4NGO (Non-governmental organizations for new great opportunities) je kreiran u cilju da pospeši međunarodnu razmenu studenata i utiče na dalji razvoj nevladinog sektora i lakši prijem naše zemlje u Evropsku Uniju i ispunjenje potrebnih standarda. S obzirom da je AIESEC neprofitna organizacija i da se ne planira profit na projektu.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima 2. Projekat će obuhvatiti dolazak pet inostranih studenata koji će raditi dva meseca u nevladinim organizacijama na edukaciji i razvoju strategija marketinga. informacionih sistema i drugih disciplina. studenti će imati pripremni seminar na kome će se uputiti u stanje NVO sektora u Srbiji i trenutnim trendovima. a ni dovoljno finansijskih sredstava da ga angažuju. sva dobijena novčana sredstva se planiraju utrošiti na aktivnosti projekta. Finansiranje projekta planirano je da pokrije Fond za otvoreno društvo. Univerzitet ''Braća Karić''). Projekat se radi u okviru međunarodne organizacije ekonomije i menadžmenta AIESEC. razvoju organizacionih procedura i procesa menadžmenta i pisanja i planiranja projekata. Na kraju se može konstatovati da je posmatrani investicioni projekat potpuno opravdan za realizaciju.

U našoj zemlji. seksualnoj orjentaciji. Priroda: AIESEC je međunarodna. Uz usreređenost na stvaranje i unapređivanje ličnih kontakata i istraživanje ambicija za budućnost. E Wanna Be (projekat koji pomaže razvoj malih i srednjih preduzeća i njihovu ekspanziju na tržišta Centralno-istočne Evope) i mnogo drugih projekata sa fokusom na međunarodnu saradnju i edukaciju mladih ljudi. Funkcioniše kao mreža lokalnih kancelarija u Subotici. AIESEC je osnovan 1953.100 univerziteta u 100 zemalja i teritorija. organizujemo više od 350 seminara. boji kože. apolitična. nezavisna. AIESEC ne deskriminiše ljude po rasi. Realizujemo sledeće projekte: Career Days – Sajam kadrovskih potencijala. neprofitna. edukativna studentska organizacija. namenjenu otkrivanju i razvijanju sopstvenih potencijala za ostvarivanje pozitivnog uticaja u društvu. U proteklih 15 godina smo realizovali preko 500 praksi u kompanijama naše zemlje i preko 400 studenata poslali na praksu u inostranstvo. Novom Sadu. AIESEC ima inovativan pristup razvijanju mladih ljudi. Univerzitet „Braća Karić”). Fakultet organizacionih nauka. i dve Nacionalne skupštine (150-250 delegata. Godišnje se organizuju 3 nacionalne konferencije/seminari – Menadžment seminar (za nove članove organizacije. Student: Filip Velicković 11 Broj indeksa: 117/2006 . religiji i nacionalnosti. Njegovi članovi su studenti koji imaju interesovanja na poljima ekonomije i menadžmenta. Možemo se pohvaliti organizacijom velikih interancionalnih konferencija u okviru AIESEC-a. 3500 mogućnosti za rad u inostranstvu i više od 5000 liderskih pozicija našim članovima svake godine. polu. novembar). Radi dostizanja zacrtanog cilja. godine. 250-300 delegata. Beogradu (Ekonomski fakultet. Nišu i Kragujevcu. AIESEC predstavlja međunarodnu organizaciju mladih.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Ocena razvojnih mogućnosti predlagača projekta Opšte informacije o organizaciji Prisustvom na više od 1. Uspostavljena je saradnja sa preko 300 domaćih i stranih kompanija i organizacija u zemlji. Svet kroz biznis (saradnja sa ambasadama i stranim kompanijama koje posluju na našem tržištu). decembar i mај).

Lokalne kancelarije AIESEC-a širom zemlje. izbegavanje budućih sukoba i ratova. U okviru fakulteta. godine od strane nekoliko evropskih studenata sa vizijom “ujedinjenja kontinenata” i stvaranja osnova za razumevanje među narodima i. putem kojeg su mladi studenti i tek svršeni diplomci odlazili na međunarodnu praksu na period od 2 do 18 meseci. AIESEC Srbije (Nacionalna kancelarija) ima izdvojenu kancelariju opremljenu sa 6 računara. Student: Filip Velicković 12 Broj indeksa: 117/2006 . pojavila se ideja da se mlade osobe ohrabre i usmere ka usavršavanju u društveno odgovorne. samim tim. na Ekonomskom fakultetu kancelarija ima internet konekciju veoma velike brzine prenosa podataka. Poluga napravljena za takav zadatak jeste Međunarodni Program Razmene. Od osnivanja. štampačem i ostalom potrebnom kancelarijskom opremom. potrebnu tehničku opremu i internet konekciju. AIESEC je u mnogome doprineo da se pokaže mladim ljudima sa obe strane “Gvozdene Zavese” kakav je život i kultura u drugim regionima. kreativne lidere sa veštinama koje su potrebne za rastuće međunarodno poslovno okruženje. i samim time pružili priliku većem broju mladih ljudi da razviju svoje liderske i druge sposobnosti.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Istorijat naše organizacije AIESEC. Za vreme Hladnog Rata. ranije poznat pod nazivom "L’Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales". Kako je poslovanje tako zastrašujuće široka grana koja vodi ekonomskom prosperitetu. AIESEC je osnovan 1948. Postojeća tehničko-tehnološka osnova Sedište AIESEC-a Srbije je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na adresi Kamenička 6. je prerastao svoju skraćenicu onog trenutka kada su naši članovi odlučili da obuhvate mnogo veći broj disciplina od ekonomije i trgovine. AIESEC se raširio po čitavom svetu i omogućio stotinama hiljada ljudi usavršavanje i međunarodno iskustvo. Takođe. imaju zaseban radni prostor na matičnim fakultetima.

preduzimaju slične inicijative. kao najveća studentska organizacija. postoji veliki broj nevladinih organizacija. kao regijama u kojima se nalazi većina zemalja članica EU. da se ne bi poklapao sa konkurentskim projektima. Projekat ''NGO4NGO'' najveću pretnju ima u ovoj regiji i regiji Zapadne Evrope. prisutna je na svim kontinentima u 100 zemalja sveta. Zapadna Evropa i Severna Amerika. kao i isticanje dodatnih vrednosti koje projekat ima u odnosu na slične projekte konkurentskih organizacija. Afrika i Azija i Pacifik. koje u saradnji sa raznim fondacijama i agencijama za Evropsku integraciju. Naša globalna mreža funkcioniše tako što smo podeljeni u 5 regija: Centralno istočna Evropa. Špansko govorno područje. Raspoloživi ljudski resursi Broj i struktura članova tima Struktura članova tima Broj članova tima Prodžekt menadžer 1 Finansijski menadžer 1 Menadžer za eksterne odnose 1 Learning menadžer 1 PR menadžer 1 Tip angažovanja volonter volonter volonter volonter volonter Student: Filip Velicković 13 Broj indeksa: 117/2006 .Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Pozicija na postojećim tržištima AIESEC. Jedan od načina na koji smo prevazišli ovu pretnju je pažljivo odabran period realizacije. U našoj zemlji. AIESEC Srbije pripada regiji Centralno istočne Evrope.

predat povodom sastanka predsednika AIESEC-a Srbije.02.07.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Finansijsko stanje i rezultati Zvanični finasijski izveštaj AIESEC-a na dan 02. Student: Filip Velicković 14 Broj indeksa: 117/2006 .

Deloitte. Student: Filip Velicković 15 Broj indeksa: 117/2006 . Ujedinjene Nacije i mnogim drugim. bivši kancelar Nemačke). 5. kao što su PricewaterhouseCoopers. detaljnom analizom NVO sektora utvrđeno je da postoji potreba za ovakvim vidom projekta. Holcim.000 organizacija svake godine.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Rezultati naše organizacije Ono sa čime se ponosimo su sledeći rezultati: Više od 5 000 novih Alumnija godišnje. Procter & Gamble. Mozambik i Ujedinjeni Arapski Emirati su najmlađe zemlje članice AIESEC-a. AIESEC u poslednje 3 godine ostvaruje konstantan rast i razvoj. Takođe. samosvestnost. Kao organizator projekta. Ove činjenice postavljaju AIESEC članove ispred ostalih studenata.  Stotine projekata kao što je Međunarodna škola Društvene Korporativne Odgovornosti. To je AIESEC razlika. predsednik Poljske i Helmut Kohl. Na globalnom nivou sarađujemo sa preko 3. Svetska banka. proaktivnost i sposobnost da razmišljaju globalno i rade u raznolikim okruženjima. multi-funkcionalne veštine. Sa druge strane. efektivnost. GTZ.000 Alumnija širom sveta koji konstantno doprinose razvoju naše organizacije. InBev. Janković Popović Mitić.     Konačna ocena razvojnih mogućnosti predlagača projekta AIESEC nudi veliki broj mogućnosti koje privlače i razvijaju mlade ljude koji demonstriraju liderstvo. AIESEC ima konsultativni status pri Ujedinjenim Nacijama.  Konstantno širenje naše mreže na nove države članice. te se opravdanost ovakvog poduhvata ne može dovoditi u pitanje. Kina. poseduje sve potrebne resurse i kontakte za uspešnu realizaciju projekta.  Desetine objavljenih radova kao što je “Akcija Mladih za Održivi Razvoj” i “Korporativna Odgovornost i Preduzetništvo”. DHL. Coca Cola. AIESEC Srbije ostvaruje saradnju sa velikim domaćim i stranim firmama.000 međunarodnih stručnih praksi godišnje 750. uključujući veliki broj državnika (kao što je Aleksander Kwasneiski. Microsoft. Narodna Banka Srbije.

Povećanje nivoa međunarodne razmene. uticaće na jasne regionalne razlike po određenim pitanjima. ali postoje znatne razlike u odnosu na veličinu i region. Ciljevi: 1. Unapredjenje menadžmenta NVO sektora. a takođe u Beogradu je znatno veći procenat organizacija nastalih pre 2000. 44% NVO ispitanih u uzorku nastalo je pre 2000 godine. Misija: U naredne tri godine dovesti veliki broj mladih ljudi iz EU koji bi radili na unapređivanju NVO sektora u Srbiji. Naime. Student: Filip Velicković 16 Broj indeksa: 117/2006 . da su organizacije iz Beograda u višem procentu veće i ranije osnovane organizacije. misija i ciljevi projekta Vizija: Povećavanje svesti ljudi u Srbiji o značaju nevladinih organizacija. veće organizacije su mahom i ranije nastale. Godina osnivanja i osnovne informacije Što se tiče godine osnivanja. 2. dok je 56% nastalo posle. Kao što će se videti u kasnijim rezultatima ova odlika. Nema razlike u odnosu na oblast i pripadnost FENS-u. godine nego u ostala dva regiona.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Vizija.

Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Poznavanje stranog jezika je osnova za uspešnu komunikaciju sa donatorima i pisanje projekata. U 28% slučajeva svi govore neki strani jezik i taj je procenat ponovo znatno veći u Beogradu nego u druga dva regiona (50% prema 16% u Centralnoj Srbiji i 27% u Vojvodini). 61% smatra da je stanje dobro. Ocena NVO u oblasti planiranja Ocena stanja organizacije na području planiranja . Organizacije u kojima ljudstvo ne govori strane jezike u samom startu je u veoma teškoj poziciji i sa malim šansama da napiše uspešan predlog projekta. Vidimo da ponovo u 3% organizacija niko od ljudi u organizaciji ne govori strani jezik.21% ispitivanih organizacija smatra da nema potrebe za dodatnom edukacijom. ali da bi bila potrebna dodatna edukacija. dok 18% smatra da im je edukacija iz oblasti planiranja Student: Filip Velicković 17 Broj indeksa: 117/2006 .

Projekti . članstva u FENS-u. oblasti delovanja. Takođe broj od 11 predloga projekata u toku godine je veliki.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima neophodna. Student: Filip Velicković 18 Broj indeksa: 117/2006 . regiona). i ukoliko su u pitanju mali projekti. moglo bi se ipak zaključiti da je u pitanju suviše mali broj projekata da bi se obezbedilo mirno funkcionisanje u toku godinu dana.pisanje predloga i realizacija Ako pogledamo sledeći grafikon uočava se da je u toku 2004. najveći broj organizacija podneo između 1 i 5 zahteva projekata. Iako je. Nema većih razlika u zavisnosti od ispitivanih varijabli (godina osnivanja. bitan tip i veličina projekta. veličine. naravno. godine. iscrpljuje organizaciju i verovatno govori o velikom trudu da bi obezbedile stabilnu finansijsku situaciju u samoj organizaciji.

Takođe zabrinjava podatak da 13% organizacija trenutno ne realizuju niti jedan projekat! To su u većoj meri organizacije koje su kasnije nastale (18% ovih organizacija u odnosu na 8% organizacija nastalih pre 2000. Student: Filip Velicković 19 Broj indeksa: 117/2006 . su kultura. dok je van mreže 18%). obrazovanje i ekologija. kao i NVO koje nisu članice FENS mreže (u okviru mreže ovaj procenat je 8%. do 3 meseca. godine).Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Kod najvećeg dela nevladinih organizacija (62%) realizacija većine projekata traje u proseku od 3 meseca do godinu dana. kao i oblast koja se bavi mladima i studentima. Oblasti u kojima je najveća učestalost kratkih projekata.

59% smatra da je stanje dobro. dok 22% smatra da im je edukacija iz oblasti konkurisanja i relizacije projekata neophodna. 1 *"Logical Frame Matrix" ili Matrica logičkog okvira Student: Filip Velicković 20 Broj indeksa: 117/2006 .19% ispitivanih organizacija smatra da nema potrebe za dodatnom edukacijom.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Kao najveći problemi sa kojima se susreću u pisanju predloga projekata nevladine organizacije navode neobaveštenost o konkursima i mogućnostima prijavljivanja (45%) i visoki. Nema većih razlika u zavisnosti od ispitivanih varijabli (godina osnivanja. Uočene su neke razlike u odnosu na starost organizacije . Problemi poput nedostatka tehničkih sredstava. Ocena stanja organizacije na području konkurisanja i realizacije projekata .čak 30%. veličine. nepoznavanja engleskog jezika i neiskustva u pisanju projekata pojavljuju se u znatno manjoj meri (oko 20% organizacija). članstva u FENS-u. ali da bi bila potrebna dodatna edukacija.mlađe organizacije znatno češće od starijih navode nedostatak tehničkih sredstava (29% u odnosu na 13%). oblasti delovanja. revizorski izveštaj ili ispunjen LFM1/LOGFRAME 41%). regiona) jedino je u okviru oblasti Razvoja civilnog društva u većoj meri izražen stav da edukacija nije potrebna . odnosno složeni zahtevi donatora (npr.

veličine. Student: Filip Velicković 21 Broj indeksa: 117/2006 .16% ispitivanih organizacija smatra da nema potrebe za dodatnom edukacijom. 57% smatra da je stanje dobro. Ovaj procenat je znatno veći od očekivanog. po izjavama učesnika ima osim statuta. oblasti delovanja. ali da bi bila potrebna dodatna edukacija. članstva u FENS-u. dok 27% smatra da im je edukacija iz oblasti upravljanja i nadzora neophodna. upravljanje) Skoro 1/2 organizacija. pisana pravila i procedure donošenja odluka i celokupnog rada organizacije (Grafikon 42). Nema većih razlika u zavisnosti od ispitivanih varijabli (godina osnivanja. tako da je moguće da je zbog socijalne poželjnosti odgovora jedan deo ispitanika odgovorio potvrdno iako to nije realna slika (nemaju ova pravila u pisanoj formi). jedino je u okviru oblasti. Razvoja civilnog društva u manjoj meri izražen stav da je edukacija neophodna).Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Procesi i procedure (donošenje odluka. regiona). Ocena stanja organizacije iz oblasti upravljanja i nadzora (Grafikon 43 .

Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Analiza situacije Analiza stanja • SWOT analiza Snage • • • • • Slabosti • • • • Matrična struktura Visok nivo aktivnosti članova Partnerstva na projektima Finansiranje iz Core Work aktivnosti Jak Sales tim Bolonjska deklaracija Potencijal domaćeg tržišta Board of Advisors Partnerstva sa drugim lokalnim kancelarijama • • • • • • • Infrastruktura Odliv članova sa evidentnim potencijalom Nedovoljna angažovanost članova u okviru prodaje AIESEC-a Isporučivanje proizvoda predugo – od potpisivanja do realizacije Bolonjska deklaracija Druge organizacije na fakultetu Nedostatak podrške ključnih institucija u vladinom i nevladinom sektoru (korporativnom i nekorporativnom) Sanse Student: Filip Velicković 22 Pretnje Broj indeksa: 117/2006 .

. Ključno menadžment osoblje Ključno menadžment osoblje obuhvata ceo organizacioni tim bez timstera. Projekt menadžer Finansijski menadžer Menadžer za eksterne odnose Glavni menadžer PR menadžer Projektni tim se sastoji od 5 članova organizacionog odbora.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima ORGANIZACIJA NA PROJEKTU: slika 6. Čine ga(slika 6): Prodžekt menadžer – Vojnović Vladan Finansijski menadžer – Vićentijević Jasna Menadžer za eksterne odnose – Vujičić Milena Learning menadžer – Marina Šašo PR menadžer – Sanja Malenić Timsteri će biti uključivani po potrebi. Student: Filip Velicković 23 Broj indeksa: 117/2006 .

Komunikacija sa Potpredsednikom za projekte u Lokalnom komitetu Izveštaja i evaluacije Finansijski menadžer Finansijski menadžment Budžet i cash flow Fundraising Popunjavanje obrazaca za fondacije od kojih se traže novčana sredstva Komunikacija sa Potpredsednikom za finansije u Lokalnom komitetu Finansijski izveštaj Menadžer za eksterne odnose Istraživanje tržišta Pravljenje paketa ponuda Pravljenje baze nevladinih organizacija Pravljenje baze potencijalnih investitora Pravljenje baze drugih organizacija koje mogu uzeti učešće na projektu Kontktiranje organizacija Sastanci u organizacijama Koordinacija sa Potredsednikom za eksterne odonoce u LC-u Izveštaji i evaluacije sa organizacijama učesnicima Glavni Menadžer Prilagođavanje PBoX SLP-a 2 samom projektu Learning aktivnosti Uključivanje Lokalnog komiteta u aktivnosti Organizacija pripremnog seminara Priprema radionica i treninga Expectation settings i goal settings sa svim učesnicima projekta Recepcija i pravljenje plana aktivnosti za strane studente 2 Structure Learning Process for Project based on exchange.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Opis poslova organizacionog tima: Projekt menadžer Menadžment tima Plan rada i praćenje Coaching i Mentoring tima. AIESEC Student: Filip Velicković 24 Broj indeksa: 117/2006 . Organizovanje i vođenje timskih sastanaka.

televizija. Projekat ima sve elemente poslovnog procesa i predstavlja poduhvat koji se odvija u budućnosti sa odgovarajućim rizikom i neizvesnošću. te kako steći potrebna znanja. časopisi. Student: Filip Velicković 25 Broj indeksa: 117/2006 . Upravljanje projektima se stoga definira kao primjena znanja. Medjutim. alata i tehnika na projektne aktivnosti da bi se zadovoljili projektni ciljevi (PMI rječnik). radio. vještina. seminara. mora se naglasiti da na sistem ovakve vrste deluju i spoljne i unutrašnje smetnje. Prateći rast Lokalne kancelarije i potrebe od maja 2007 u novoj strukturi Izvršnog odbora postojaće osoba koja će raditi PR. čije se dejistvo može predvideti. Projekta sadrži konačne ciljeve koje treba postići u čijoj realizaciji učestvuju ograničeni resursi. do takvih smetnji koje se ne mogu 3 2006/2007 Potpredsednik za ljudske resurse je zadužen za PR jer u strukturi izvršnog odbora nije postojala osoba koja radi PR. te će nam metode i standardi pomoći da naši projekti budu uspješni. Uključivanjem u rad jedne od ogranaka svetskih udruženja voditelja projekata otvaraju se vrata zajednice u kojoj je lakše pronaći traženu informaciju. i čije su posledice delovanja sistem poznate. Uspešnost funkcionisanja projekta kao sistema zavisi od toga kako se realizuju definisani ciljevi i ostvaruju svrhe u dinamičkom okruženju. pa je poznato i pruzimanje upravljačkih mera za njihovo uklanjanje. community) Plan PR aktivnosti (newsletter. Od onih najjednostavnijih. primere iz prakse pa i zaposlenje ili zaposlenika – člana projektnog tima. Metodologiju projektnog rada nastojat ćemo korak po korak objasniti u člancima koji će se objavljivati u sljedećim brojevima Pogleda kroz prozor. literature… Postoje propisane metode i standardi upravljanja projektima koje su temeljene na iskustvima dugogodišnjih voditelja projekata i koje su uspostavile profesionalne organizacije poput Instituta za projektni menadžment (PMI) ili Međunarodnog udruženja projektnih menadžera (IPMA). savet. a aktivnosti učinkovite. Projekat zahteva koordinaciju u realizacije i pri tom koristi tehnike mrežnog planiranja. internet) Kontakti sa javnošću i medijima Idejna rešenja marketing materijala Sakupljanje i sređivanje svih potrebnih informacija o projektu za web site i community Koordinacija sa Potredsednikom za ljudske resurse3 u LC-u Izveštaji Zaključak Dvojba „upravljanje projektima ili ne?” zapravo ne postoji. Ukoliko ih svladamo. Dodatne pogodnosti uključuju popuste na ciene konferencija.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima Koordinacija sa Potredsednikom za razvoj članstva u Lokalnom komitetu Izveštaji i evaluacije sa stranim studentima PR Menadžer PR u okviru AIESEC-a (slanje promomailova. moguće je samo birati koja od metodologija je najprikladnija za posao kojim se neka organizacija bavi. novine.

Za projekat je veza ugovor. 2003. 2. FON.Tehnički fakultet čačak Tema: Upravljanje projektima predvideti. Literatura 1.P. Student: Filip Velicković 26 Broj indeksa: 117/2006 . a nisu poznate niodgovarajuće upravljačke mere za njihovo uklanjanje. Beograd. na osnovu odluke top menadžmenta sa odredjenim nivoom poverljivosti. Ako se svemu što je navedeno doda i dosta nizak stepen determinisanosti takvih sistema.Veljovic. Cacak. „Menadzment razvojem“. onda je u potpunosti jasno da projektom treba upravljati. 2009. „Upravljanje projektima“.A. Tehnicki fakultet. Upravljanje i razvoj projekta definiše se za odredjeni predmet poslovanja a na osnovu ideje za novi proizvod.Jovanovic.