You are on page 1of 6

2-2-2020

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej


Tel: 586-977-7267 • Fax: 586-977-2074
Emergency tel: 586 909-7868
Website: www.parisholc.org • Email: info@parisholc.org
www.facebook.com/parisholc

3100 18 MILE ROAD • STERLING HEIGHTS, MICHIGAN 48314

DUSZPASTERSTWO
PROWADZĄ:
Refleksje duszpasterskie
KSIĘŻA CHRYSTUSOWCY
Dzisiaj mija 40 dni od na- ks. Andrzej Maślejak
proboszcz
rodzenia Jezusa w Betlejem.
Ks. Robert Wojsław
Maryja ze świętym Józefem wikariusz
przybywają do Świątyni, aby Ks. Siarhei Anhur
Dziecię Jezus ofiarować Bo- wikariusz
gu Ojcu.
Starzec Symeon wziął w SIOSTRY MISJONARKI
CHRYSTUSA KRÓLA DLA
objęcia Dziecię, błogosławił
POLONII ZAGRANICZNEJ
Boga i mówił, że teraz może s. Aleksandra Antonik
odejść z tego świata, bo jego przełożona
oczy ujrzały zbawienie, które s. Małgorzata Polańska
Bóg przygotował dla wszyst-
kich narodów (Łk 2, 29-31). NIEDZIELNE MSZE ŚW.
Następnie do Maryi wypowiedział znamienne słowa: „Oto ten przeznaczony jest sobota - 4:00pm
na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się bę- Saturday - 5:30pm
in English
dą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu.” (Łk
niedziela - 8:00, 9:30,
2, 34-35) 11:15 (z udziałem dzieci),
1:00, 7:00
Dzisiejsze święto nazywamy również świętem Matki Boskiej Gromnicznej. W
(z udziałem młodzieży)
sytuacjach trudnych, gdy człowieka opanuje trwoga i lęk, gdy mu się trudno sa-
memu obronić, wtedy bierze do ręki gromnicę, świecę symbolizującą Matkę Naj-
Codzienne Msze Św.
świętszą. Świeca gromniczna jest więc znakiem Matki Najświętszej, do której się od poniedziałku do soboty
uciekamy jako niezawodnej pomocy. o 9:00am;
od poniedziałku do piątku
Co jest dla nas ważne w naszym życiu wiary: dać Maryi dostęp do naszego ży-
o 7:00pm
cia, do naszego serca, aby prowadziła nas i strzegła naszych dróg do Boga. Czło-
wiek daje dostęp Maryi do swojego życia poprzez zawierzenie - „Totus Tuus - cały Biuro Parafialne czynne:
Twój Maryjo”. Wtedy to Maryja broni nas i chroni od wszelkich gromów i napaści od poniedziałku do piątku
zła. Wtedy to Maryja przeprowadza nas zwycięsko przez życiowe burze. Zawierz- 10:00am -12:00pm
my się Maryi tak jak zawierzył się święty Jan Paweł II, a światło wiary nigdy w 1:00pm - 5:00pm
w soboty
nas nie zgaśnie.
10:00am - 2:00pm
Ks. Andrzej Maślejak - Proboszcz
2 PARAFIA MATKI B OŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

NIEDZIELA - 9 LUTY
8:00 - O Boże bł. dla Agnieszki z ok. urodzin
NIEDZIELA - 2 LUTY 9:30 +Ks. Konrad Urbanowski - od Józefa i Marii Chry-
8:00 +Bronisława Gos czyk, Janiny Bryk, Emila i Krystyny Filip, Adama i
Agnieszki Kuraś, Marii Chryczyk
9:30 +Wanda Maleszyk (29)
11:15 +Zygmunt Linowski (1 rocz. śm.) żona z dziećmi
11:15 +Ryszard Basior (12 rocz. śmierci) od żony i dzieci
1:00 - Dziękczynna i o Boże bł. dla Ryszarda i Krystyny
1:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla członków Koła Żywego w rocznicę ślubu
Różańca
1:00 +Zofia Kucińska
1:00 - O Boże bł. dla Marysi z ok. 16 urodzin
1:00 +Jan, Leokadia, Mieczysław, Ireneusz Latek
1:00 - O Boże bł. i opiekę dla Eweliny z ok. 17 urodzin—od
babci 1:00 +Jan Konopka - od rodziny
1:00 +Piotr, Apolonia Węgrzyn, Antoni, Apolonia Zaskal- 1:00 +Helena Lachowicz
ski - wnuk 1:00 +Stanisława, Kazimierz Dyrcz
1:00 +Monika Sroka 1:00 +z rodzin Janiszewskich i Kabatów
1:00 +Henryk Malesa 7:00 +Maria Lalewicz (2 rocz. śmierci), Adam Orki-
1:00 +Andrzej Kielar szewska (4 rocz. śmierci)
1:00 +Helena Lachowicz
1:00 +Maria Krok (rocz. śmierci)
1:00 +Franciszek Gołębiewski SAKRAMENT CHRZTU ŚW.
7:00 +Maria Puławska i za zmarłych z jej rodziny Przez przyjęcie łaski sakramentu
chrztu świętego do wspólnoty Ko-
PONIEDZIAŁEK - 3 LUTY ścioła została włączona: Ella Turek.
Życzymy całej rodzinie Bożego bło-
9:00 - O Boże bł. i łaskę zdrowia dla Władysława Maziarz gosławieństwa oraz opieki Pani Ja-
w dniu urodzin snogórskiej, patronki naszej parafii!
7:00 +Wanda Maleszyk (30)
WTOREK 4 LUTY
9:00 - O Boże bł. i opiekę MB dla księdza Proboszcza An- POSŁUGA W KOŚCIELE
drzeja Maślejaka z ok. Imienin LEKTORZY
9:00 +Krzysztof Ciastoń (w rocz. śmierci) Sobota/Niedziela 2 - 9
7:00 +Józef Maziarz 4:00 - H. Jagłowska
ŚRODA 5 LUTY 5:30 - J. Lewczuk
8:00 - M. Kaniuch, D. Mandziuk
9:00 - O pomyślne wyleczenie z raka dla Ilony Wyzińskiej 9:30 - A. Marchel, A. Bryczkowska, B. Zywalewska
7:00 +Stefan Lisnyj 11:15 - Kl. 4
1:00 - J. Hołowińska, K. Szymczakowska, Z. Duniec-
CZWARTEK - 6 LUTY Dmuchowski
9:00 - O pomyślne wyleczenie z raka dla Ilony Wyzińsiej 7:00 - J.A. Wróbel
9:00 - Dziękczynna za otrzymane łaski KOLEKTORZY
7:00 +Władysława Kreska - od rodziny Kopacz
Sobota/Niedziela 2 - 9
PIĄTEK - 7 LUTY 4:00 - chętnych zapraszamy
do zakrystii
9:00 - O pomyślne wyleczenie z raka dla Ilony Wyzińskiej 8:00 - E. Filip, Z. Ziarnowski
7:00 - O Boże bł. i potrzebne łaski dla Mariana i Małgo- 9:30 - J. Madurski, E. Niemczyk, A. Nytko, J. Ryzner
rzaty z ok. urodzin 11:15 - M. Bieciuk, R. Kogut, Z. Wolan, K. Zadrozny
7:00 - O zdrowie i Boże bł. dla Józefa 1:00 - T. Byra, S. Królczyk, J. Put, J. Wolkowicz
7:00 - Za konających i cierpiących - Arcybractwo 7:00 - chętnych prosimy o zgłoszenie się do zakrystii
7:00 - O łaski Ducha Św. dla Koła Biblijnego
7:00 - O uzdrowienie i uwolnienie dla dzieci i Adama
7:00 +Zygmunt Bińkowski - K.M. Brakoniecki
7:00 +Waldemar i Józef Modzelewski Serdeczne Bóg zapłać
7:00 +za dusze w czyśćcu cierpiące za troskę o Kościół
7:00 +Stanisław Jachimowski, Czesława, Bronisław Jacy-
na i za zmarłych z rodz. Zadrożnych
SOBOTA - 8 LUTY
SKŁADKA CSA - 19 STYCZNIA 2020
9:00 - W intencji parafian
4:00 - Dziękczynna i o Boże bł. z ok. 50-lecia małżeństwa DEDYKACJE ZEBRANO DO ZEBRANIA
4:00 ++Maria i Zygmunt Jabłońscy - 0d córki z rodziną
5:30 +Marian Nita - od rodziny CSA $51,224.00 42,223.00 9,001.00
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 3

INTENCJE PAPIESKIE NA STYCZEŃ 20’


Intencja za ewangelizację: Módlmy się, aby chrześcija-
WYMIANA TAJEMNIC nie i ci, którzy należą do innych religii oraz ludzie dobrej
RÓŻAŃCOWYCH woli umacniali pokój i sprawiedliwość w świecie.
Wymianę tajemnic różańcowych
odbędzie się w dzisiejszą niedzielę
2 lutego
po Mszy Świętej o godz. 1:00pm.
ZAWIERZENIE JEZUSOWI PRZEZ SERCE
MARYI W NASZEJ PARAFII
DZIŚ OBCHODZIMY ŚWIĘTO OFIAROWANIA W piątek, 14 lutego 2020 po
PAŃSKIEGO, czyli święto Matki Bożej Gromnicznej. W Mszy wieczornej odbędzie się
tym dniu w naszej polskiej tradycji przynosimy ze sobą spotkanie organizacyjne w spra-
gromnice, które zostaną pobłogosławione. wie przygotowania do zawierze-
nia się Sercu Maryi.
Ten dzień jest również obchodzony jako Światowy
Zawierzenie odbędzie się 25 mar-
Dzień Życia Konsekrowanego. Dzień ustanowiony przez
ca. Zapraszamy osoby zaintere-
papieża Jana Pawła II w 1997, stwarzający okazję do re-
sowane i te, które chcą odnowić
fleksji nad darem życia poświęconego Bogu.
swoje zeszłoroczne Zawierzenie oraz całe rodziny do
Zawierzamy dziś wszystkie osoby konsekrowa-
udziału w tych przygotowaniach.
ne opiece Maryi, Mat-
ce naszej wiary. Pro- Będziemy korzystać z książki księdza M. Gaitley pt.”33
śmy też, by nigdy nie dni Chwały Poranka”. Jest to krótka, łatwa i bardzo pięk-
zabrakło tych, którzy na książka. Kto się zawierzy Maryi tego Ona nigdy nie za-
będą głosić Mękę, wiedzie! Św. Jan Paweł II będzie nam patronował i towa-
Śmierć i Zmartwych- rzyszył w tym zawierzeniu. Można zapisywać się na Za-
wstanie Pana Naszego wierzenie w zakrystii po Mszy Świętej lub w biurze para-
Jezusa Chrystusa, fialnym. 586-977-7267
oczekując Jego przyj-
ścia w chwale. REKOLEKCJE WYJAZDOWE DLA PARAFIAN
14 - 16 LUTY, 2020
BŁOGOSŁAWIEŃSTWA GARDŁA ZA WSTA- Prowadzi: Ks. Profesor Adam Kubiś - biblista
WIENNICTWEM ŚW. BŁAŻEJA, Początek - piątek wieczorem;
biskup i męczennik z IV wieku, Św. Bła- zakończenie - niedziela po południu.
żej, biskup Sebasty - miasta położonego
na terenie dzisiejszej Turcji - umarł około Dom Rekolekcyjny
316 roku. Sióstr Felicjanek
W poniedziałek, 3 lutego, z okazji 18307 Taylor Lake Rd
wspomnienia Św. Błażeja, którego czcimy Holly, Michigan,
jako orędownika w chorobach gardła bę- Koszt rekolekcji: $155.00 - dwa noclegi i posiłki
dzie udzielone po wszystkich Mszach Św.
specjalne błogosławieństwo. Zapisy w biurze parafialnym i po Mszy św. w zakrystii.

I PIĄTEK MIESIĄCA
ŻYCZENIA IMIENINOWE
7 lutego przypada I piątek miesiąca.
We wtorek, 4 lutego swoje imieni-
*Całodobowa Adoracja Najświętszego Sakramentu
ny obchodzić będzie ks. Proboszcz
*Litania do Serca Pana Jezusa 6:40pm - Okazja do spo-
Andrzej Maślejak. Życzymy Księdzu
wiedzi świętej pierwszopiątkowej rano od godz. 8:30am i
błogosławieństwa Bożego oraz opieki
wieczorem od godz. 6:00pm
Matki Bożej. Msza św. w intencji Ks.
*Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną.
Proboszcza będzie we wtorek o godz.
9:00am.

I CZWARTEK MIESIĄCA
6 lutego przypada pierwszy
czwartek miesiąca – dzień, w
którym modlimy się o powoła-
nia kapłańskie i zakonne. Za-
praszamy na Mszę św. o godz.
7:00pm i adorację Najświęt-
szego Sakramentu.
4 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

MODLITWOM POLECAMY
CHORYCH I CIERPIĄCYCH
Irena, Antoni Popławski, Józef Wasi-
lewski, Anna Celińska, Maria Rożek,
Eleonora, Teresa Szymański, Anna
Rusinowski, Krystyna, Helena Czapla,
Magdalena Rożek, Barbara W, Marek
N, Krystyna, Łukasz Siedlaczek, Stani-
sława Mandziuk, Morgan Czerwiński, Lidia Krzyształo-
wicz, Halina Bazarewska, Mieczysław Basak, Dorota
Kuniec, Roma Muszyńska, Izabella, Maria, Elżbieta,
Urszula Derecka, Sławomir, Jakub M, Helena Redzi-
niak, Peter B, Stanisław Radzik, Janina Pienkowska,
Siery, Bronisława Macek, Marian B., Sohayla Babbie,
Marian, Ryszard, Zbigniew Bartnik, Bolesław Leśniak,
Fran Gun, Ryszard Nytko, Izydor Szklarski, Adam To-
biasz; Danuta, Elżbieta i Urszula Stasiak, Beata Dulak,
Danuta, Kasia Bajwolska, Michalina Sliwinski.
Prosimy o podawanie do biura lub do zakrystii imion i
nazwisk bliskich chorych i cierpiących.

GODZINA ŚWIĘTE WYNAGRADZAJĄCA


Jeśli chcesz być Apostołem Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa i
pragniesz poświecić jedną godzinę
w tygodniu, aby wynagrodzić Je-
zusowi za grzeszników, to przyłącz
się do nas.
W każdy czwartek, oprócz
pierwszego czwartku, spoty- KONFERENCJA APOLOGETYCZNA
kamy się po Mszy Św. wie- W KOŚCIELE ŚW. CYRYLA I METODEGO
czornej na intensywnej mo- W sobotę, 22 lutego w kościele św. Cyryla i Metodego od-
dlitwie. Pan Jezus prosił abyśmy będzie się konferencja apologetyczna: W obronie wiary”.
zostali z Nim i czuwali, kiedy On Konferencje wygłoszą: O. Frank A. Pavone i Trevor Pollo.
był w Ogrojcu w Wielki Czwartek. Rozpoczęcie Mszą Św. o godz. 9:00. Rejestracja w biurze
Pierwsze spotkanie odbędzie się w kaplicy parafialnym św. Cyryla i Metodego.
Św. Maksymiliana Kolbe o 7:30, po Mszy Św. w Więcej informacji: midwestapologetics@hotmail.com
najbliższy czwartek. Zapraszamy.

SPOTKANIE MŁODZIEŻY
ZAŚWIADCZENIA PODATKOWE Zapraszamy młodzież w wieku
Parafianie, którzy używają kopertki i potrzebują za- od 14 do 18 lat na spotkania
świadczenie w celach podatkowych za ofiary złożone w formacyjne. Spotkania odby-
ubiegłym roku na kościół i cele charytatywne, proszeni wają się w każdy drugi i trzeci
są o wypełnienie poniższego formularza i zwrócenie do piątek miesiąca o godz. 7:00
biura parafialnego lub zakrystii. Zaświadczenia będą p.m. w salce pod plebanią.
do odebrania w zakrystii.
GRUPA WSPARCIA DLA UZALEŻNIONYCH

Zaświadczenie Alkohol potrafi zawładnąć naszym życiem i życiem na-


za ofiary złożone w roku 2019 szych bliskich bez względu na wiek, płeć czy status spo-
łeczny. Jeżeli myślisz że pijesz za dużo lub bliska ci osoba
Imię i nazwisko_____________________________ pije za dużo możesz przyjść na spotkanie. Razem jest nam
łatwiej powiedzieć: dość. W grupie jesteśmy silniejsi i
Adres_____________________________ wsparci naszą wiarą przerywamy ten stary tryb życia. Je-
__________________________ steśmy tacy sami. Przyjdź, a twoje życie zmieni się na lep-
sze. Wtorek, 6:00pm w sali pod plebanią.
Nr koperty ____________ Grupa prowadzona jest przez moderatorów i skupia się na
aspekcie duchowym, psychologicznym i medycznym.
PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS 5

LIDERZY: GRUPY PARAFIALNE


Sekretarka - Lektorzy -Zofia Duniec-Dmuchowska 2489521825
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002
Kolektorzy - Roman Kogut (586) 215-0780
Finanse
Ministranci - ks. Sergiusz Angur SChr
Magdalena Hondo - (586) 651-0553
Duszpasterstwo dzieci - ks. Sergiusz i s. Ola
Koordynator do spraw Katechezy
s. Aleksandra Antonik - (248) 979-6002 Duszpasterstwo młodzieży - ks. Sergiusz
Grupa Modlitewna - ks. Andrzej Maślejak SChr;
Organistka
Lider - Halina Kocz
Justyna Pal - (586) 258-9586
Koło Biblijne - Elżbieta Zylinski (586) 781 - 2861
Zakrystianka
s. Małgorzata Polańska (248) 224-8946 Róże Różańcowe - ks. Andrzej Maślejak SChr
Lider - Olga Osko - (586) 275 - 5792
Linia Modlitewna - (586) 412 - 0581
RADA DUSZPASTERSKA: Koło Seniorów „Złota Róża”
Przewodniczący: Mariusz Szrek Krystyna Palmeri - (586) 588 - 1932
(248) 909-9119 Arcybractwo konającego Serca Pana Jezusa
i Matki Bożej Bolesnej - Elżbieta Żyliński
Zastępca: Marek Bieciuk
Sekretarz: Katarzyna Berry
Brygida Czaczkowska, Barbara Fiśkiewicz
Joanna Przybylska, Lech Olszak
Wojciech Orlik, Paweł Rakowiecki
Maria Szaflarska, Mateusz Wasiołek
Zbigniew Ziarnowski, Daniel Myzia

Komisja Chrześcijańskiej Pomocy ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE W PARAFII


Otacza opieką najbardziej potrzebujących w naszej Zespół Dziecięcy „Hosanna”
parafii. sobota 12:00pm - ks. Sergiusz Angur SChr
Zespół Młodzieżowy „Credo”
Kontakt: Kordynator
Niedziela - 5:30 - Justyna Pal
Barbara Słomińska (248) 467-6778 Chór Parafialny - Justyna Pal - (586) 795 - 0794
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa I (4-5 lat)
czwartek - 5:30 - 6:15pm (sala Jana Pawła II)
Zespół Taneczny „Mireczki” Grupa II (6-8 )
Przedszkole parafialne czwartek - 6:15 - 7:00pm (sala Jana Pawła II)
ANGEL’S CORNER CENTER Zespół Taneczny „Mały Dunajec” (9-13 lat)
Justyna Pal - (586) 258-9586 czwartek - 7:00 - 8:30pm (sala Jana Pawła II)
Sala Jana Pawła II
Grupa dorosła „Dunajec” (18-30 lat)
Wtorek & Czwartek - 8:30-10:30pm
Rezerwacje - biuro parafialne
Kozice i Capy (30 + lat) wtorek - 7:00-8:30pm
Choreograf - Tomasz Kielar (313) 333 - 4469
6 PARAFIA MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ, STERLING HEIGHTS

WITAMY W PARAFII MATKI BOŻEJ CZĘSTOCHOWSKIEJ W STERLING HTS. MI


Wszystkich, którzy pragną dołączyć się do wspólnoty Matki Bożej Częstochowskiej prosimy o kontakt z biurem parafialnym. Przyna-
leżność do parafii jest dobrowolna, ale też jest wyznaniem swojej wiary w Boga i poczuciem przynależności do wspólnoty Kościoła.
Należą do niej ci, którzy:
 regularnie uczestniczą w życiu religijnym przez udział we Mszy św.
 wspomagają wspólnotę parafialną swoją ofiarą i poświęcają dla niej swój czas i talent
 zapisali siebie i swoją rodzinę na listę parafian.
Osoby ubiegające się o Sakramenty powinny przynależeć do naszej Parafii. Dotyczy to również tych, którzy potrzebują zaświadczenia,
aby być chrzestnym lub świadkiem Bierzmowania. Jeżeli zmieniacie Państwo miejsce zamieszkania lub telefon, prosimy o podanie
aktualnych danych do biura parafialnego.

NABOŻEŃSTWA SAKRAMENTY
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU CHRZTU - w każdą sobotę po Mszy św. o godz. 4:00pm
od września do maja: lub w niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm
W środy i piątki od 6:00- 7:00pm oraz Katechezy przygotowujące rodziców i chrzestnych - każda
Pierwsze Piątki miesiąca całodobowa od piątku (9:30am) trzecia sobota miesiąca po Mszy św. o godz. 4:00pm
do soboty(9:00am) w kaplicy św. Maksymiliana. Wymagane papiery:
LITURGIA GODZIN  formularz wypełniony w biurze parafialnym
Jutrznia - modlitwa poranna od poniedziałku do soboty  kopia aktu urodzenia dziecka
o godz. 8:45 am  zaświadczenie z parafii rodziców chrzestnych, że mogą
NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego
We wtorek po Mszy św. o godz. 9:00am BIERZMOWANIA - dwuletni cykl katechez przygotowu-
NOWENNA DO M. B. CZĘSTOCHOWSKIEJ jących młodzież w klasach VII i VIII
W środę o godz. 6:40pm I KOMUNIA - dwuletni cykl katechez przygotowujących
MODLITWA O POWOŁANIA I ZA POWOŁANYCH dzieci w klasach II i III
W czwartek po Mszy św. o godz. 9:00am POJEDNANIA - codziennie pół godziny przed Mszą św.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO W I piątek miesiąca od godz. 6:00pm
W niedzielę po Mszy św. o godz. 1:00pm i w I piątek mie-
siąca o godz. 3:00pm CHORYCH - w pierwszy piątek miesiąca, w sprawach
nagłych o każdej porze
NABOŻEŃSTWA FATIMSKIE
od maja do października każdego 13 dnia miesiąca MAŁŻEŃSTWA - Należy zgłosić się do biura parafialne-
go przynajmniej sześć miesięcy przed planowaną datą ślu-
LITANIA DO NAJŚW. SERCA JEZUSOWEGO bu, aby sporządzić protokół i przygoto-
W każdy piątek o godz. 6:40pm a w I piątek miesiąca akt wać potrzebne papiery.
ofiarowania się Najświętszemu Sercu Jezusowemu
I SOBOTA MIESIĄCA
Godzinki o Niepokalanym Sercu Maryi o godz. 8:30am
a po Mszy św. o godz. 9:00. Różaniec i adoracja do
KAPLICA ŚW. MAKSYMILIANA
godz. 11:00am. Kaplica św. Maksymiliana jest otwarta codziennie od Mszy
św. porannęj o godz. 9:00am do Mszy św. wieczornej o
RÓŻANIEC godz. 7:00pm. Można się spotkać z Jezusem, poświęcając
W październiku codziennie pół godziny przed Mszą św. swój czas na adorację Najświętszego Sakramentu.
poranną i wieczorną a w niedzielę o godz. 7:30am.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm
DROGA KRZYŻOWA PROGRAM RADIOWY KSIĘŻY CHRY-
W Wielkim Poście w piątki o godz. 3:00pm i 7:00pm.
Dla dzieci w środy o godz. 6:40pm STUSOWCÓW
RORATY Sobota godz. 8:00AM - 8:30AM
W Adwencie w środy o godz. 6:00am. Ze stacji WNZK 690 AM
prowadzony przez ks. Roberta Wojsława SChr
WYPOMINKI
W listopadzie pół godziny przed Mszą św. poranną
i wieczorną. SKLEPIK PARAFIALNY
MODLITWA O UZDROWIENIE I UWOLNIENIE Jest otwarty w każdą niedzielę po każdej Mszy św.
I piątek miesiąca godz. 7:00pm Można zakupić ciekawe książki religijne, dewocjonalia,
kasety z piosenkami religijnymi oraz filmy DVD
o tematyce religijnej i patriotycznej.