You are on page 1of 16

B¸m theo néi dung ®Ò tµi tèt nghiÖp

:
" HÖ thèng th«ng tin di ®éng ghÐp kªnh theo m· "

B¸o c¸o tèt nghiÖp ®-îc tr×nh bµy gåm 3 ch-¬ng :
Ch-¬ng I : Tæng quan vÒ th«ng tin kü thuËt tr¶i phæ Ch-¬ng II : HÖ thèng th«ng tin di ®éng tÕ bµo CDMA Ch-¬ng III : ThiÕt kÕ Ch-¬ng I : Kü thuËt tr¶i phæ, thùc chÊt cña c«ng nghÖ CDMA. C¸c vÊn

®Ò sau sÏ ®-îc ®Ò cËp ®Õn : - C¸c -u ®iÓm cña kü thuËt tr¶i phæ : + ¦u ®iÓm triÖt nhiÔu. + ¦u ®iÓm gi¶m mËt ®é n¨ng l-îng phæ. + Kh¶ n¨ng ph©n gi¶i cao theo thêi gian. + §a truy nhËp CDMA nhê KT tr¶i phæ b¨ng réng. - M« h×nh tr¶i phæ triÖt nhiÔu : VÝ dô minh ho¹ ®iÒu chÕ kho¸ dÞch pha nhÞ ph©n BPSK. (H×nh 1.1 vµ h×nh 1.2) - Ph©n lo¹i KT tr¶i phæ : + Tr¶i phæ d·y trùc tiÕp. + Tr¶i phæ nh¶y tÇn. - TÝn hiÖu gi¶ ngÉu nhiªn PN : PN ®-îc dïng lµm m· tr¶i phæ. C¸c chØ tiªu cña d·y ngÉu nhiªn nhÞ ph©n : + TÝnh c©n ®èi. + TÝnh ch¹y. + TÝnh t-¬ng quan. Giíi thiÖu qua mét sè d·y PN th-êng dïng nhÊt : + D·y cã ®é dµi cùc ®¹i (d·y m).

+ D·y Gold. . + D·y Walsh.

2) . .CÊu tróc kªnh v« tuyÕn CDMA th«ng tin di ®éng tÕ bµo. .Qu¸ tr×nh xö lý tÝn hiÖu ph¸t CDMA h-íng ®i. Paging.95 : Thùc chÊt lµ mét hÖ thèng c¸c gi¶i ph¸p kü thuËt nh»m thÝch øng c«ng nghÖ CDMA vµo hÖ thèng th«ng tin di ®éng Cellular.Mét sè kü thuËt sö dông trong qu¸ tr×nh xö lý tÝn hiÖu ph¸t CDMA : + Bé m· ho¸ cuén. + Tr¶i phæ d·y trùc tiÕp b»ng m· dµi. Access. + Kªnh h-íng vÒ (Reverse Channel).Ch-¬ng II : HÖ thèng th«ng tin di ®éng tÕ bµo.Qu¸ tr×nh xö lý tÝn hiÖu ph¸t CDMA h-íng vÒ. §ã lµ c¸c qui ®Þnh vÒ : + Kªnh h-íng ®i (Forward Link). + C¸c kªnh l«gic : Pilot. (H×nh 2. Traffic. + VÊn ®Ò chuyÓn tiÕp cuéc gäi (Hand off).Tiªu chuÈn IS .1 vµ h×nh 2. + §iÒu chÕ tr¶i phæ QPSK. FDMA). + VÊn ®Ò ®iÒu khiÓn c«ng suÊt (Power Control).So s¸nh CDMA víi c¸c kü thuËt ®a truy nhËp kh¸c (TDMA. tËp trung vµo giíi thiÖu c¸c ®Æc tÝnh -u viÖt cña hÖ thèng CDMA. Néi dung chÝnh cña ch-¬ng nµy gåm : . . + §iÒu chÕ trùc giao hÖ 64 . . Sync. .ary kªnh h-íng vÒ. + LÆp ký hiÖu vµ chÌn khèi.

Ch-¬ng I vµ ch-¬ng II thùc chÊt lµ giíi thiÖu nh÷ng lý thuyÕt cã liªn quan. ®Ó tõ ®ã ®i vµo phÇn quan träng nhÊt cña thiÕt kÕ tèt nghiÖp nµy lµ ch-¬ng III : ThiÕt kÕ .

C¸c ®Æc ®iÓm thiÕt kÕ m¹ng CDMA : ®Ò cËp ®Õn tû sè Eb/No.5) . Néi dung chñ yÕu cña ch-¬ng nµy lµ tÝnh to¸n s¬ bé vµ thiÕt kÕ mét hÖ thèng CDMA ®¬n gi¶n. (H×nh 3. + Chän cÊu h×nh m¹ng. c«ng suÊt ph¸t cùc ®¹i. (H×nh 3. .Qu¸ tr×nh b¾t ®ång bé.7) .4) . (H×nh 3.3) + S¬ ®å khèi thu ë MS.ThiÕt kÕ phÇn nÐn phæ ë cao tÇn : ViÖc nÐn phæ ®ång nghÜa víi viÖc ph¶i ®ång bé m· tr¶i phæ ë phÝa thu.ThiÕt kÕ phÇn thu m¸y ®Çu cuèi di ®éng MS (trõ BF) : + S¬ ®å khèi ph¸t ë BTS . tû sè C/N. Gîi ý mét sè m« h×nh ®Ó tÝnh to¸n c¸c tham sè cña m¹ng vµ suy hao ®-êng truyÒn sãng. (H×nh 3. + Bé khuyÕch ®¹i t¹p ©m thÊp LNA vµ m¹ch läc vµo. + Bé trén tÇn sè (MIXER). (H×nh 3. . sè thuª bao cùc ®¹i.6) .Qu¸ tr×nh b¸m ®ång bé. (H×nh 3.Ch-¬ng III : ThiÕt kÕ. Nã bao gåm c¸c phÇn sau : .PhÇn cao tÇn : + Anten ph¸t/thu. .S¬ ®å ®ång bé hoµn chØnh.2) + TÝnh to¸n c¸c tham sè cña m¹ng : tû sè C/N. (H×nh 3.TÝnh to¸n cho mét hÖ tèi thiÓu : Trong môc nµy sÏ tiÕn hµnh c¸c b-íc chän vµ tÝnh to¸n s¬ bé cña mét hÖ thèng tèi thiÓu. .1) + S¬ ®å thu ph¸t v« tuyÕn.

8) .. (H×nh 3.Gi¶i ®iÒu chÕ BPSK : ViÖc gi¶i ®iÒu chÕ b»ng sãng mang dao ®éng néi ®ùoc thùc hiÖn chÝnh x¸c nhê m¹ch vßng Costa lµm viÖc theo nguyªn lý vßng kho¸ pha PLL.

TÝn hiÖu kh«ng mong muèn TÝn hiÖu tr¶i phæ Wss } W c Th«ng tin s(t) cã tèc ®é Rs B (§é réng b¨ng Rs) M· tr¶i phæ c(t) cã tèc ®é chÝp Rc M· tr¶i phæ c(t) cã tèc ®é chÝp Rc Th«ng tin ®-îc kh«i phôc é H×nh 1.S T(t) = Sd(t) . M· tr¶i phæ c(t) Tc c. M· tr¶i phæ t¹i m¸y thu f. a.M« h×nh tr¶i phæ triÖt nhiÔu.c(t) e. D÷ liÖu d(t) Tb b.cos[ t d. c(t).1 . ST(t) = S (t). Sd(t) = d(t).

Phæ cña tÝn hiÖu vµ nhiÔu t¹i lèi ra m¸y thu f0 TÝn hiÖu NhiÔu f f0 f0 f H×nh 1.VÝ dô minh ho¹ cho t¸c dông triÖt nhiÔu cña hÖ thèng tr¶i phæ. §Æc tuyÕn cña 2 bé läc [H(f)] 1 f0 f f0 g. Phæ cña tÝn hiÖu tr-íc khi tr¶i phæ Sd(f) f0 h. Phæ cña tÝn hiÖu sau tr¶i phæ lÇn 2 vµ nhiÔu (bÞ tr¶i phæ) [ Sd(f) + J ] . c(t) f0 TÝn hiÖu NhiÔu f0 g.2 . Phæ cña tÝn hiÖu sau tr¶i phæ lÇn 1 ST(f) vµ nhiÔu J f0 f NhiÔu TÝn hiÖu f f0 g. .g.

.Kªnh h-íng ®i (1. Kªnh nh¾n tin N07 W7 Kªnh l-u l-îng N01 W8 ... .. Kªnh l-u l-îng N0M 0 e N e 32 1 e M e 64 H×nh 2. Kªnh l-u l-îng N0N .. Kªnh h-íng vÒ 1..CÊu tróc kªnh CDMA h-íng ®i. .23 MHz (ph¸t tõ m¸y ®Çu cuèi) Kªnh truy nhËp N 01 ...23 MHz ph¸t tõ tr¹m gèc) Kªnh Pilot Kªnh ®ång bé W 32 Kªnh nh¾n tin N01 W1 ...CÊu tróc kªnh CDMA h-íng vÒ.. .. . Kªnh truy nhËp N0N Kªnh l-u l-îng N0N .2 . ... Kªnh l-u l-îng N055 W 63 W0 W i : M· Walsh víi i = 0 z 63 D÷ liÖu Kªnh phô ®iÒu khiÓn c«ng suÊt H×nh 2..1 ..

25 MHz §iÒu chÕ .1 .MS R BTS MCS PSTN H×nh 3.tr¶i phæ MIXER 1.25 MHz HPA fo = f HF + fIF 1.25 MHz FI§¥ Tin tøc b¨ng gèc fIF = 70 MHz Anten thu fHF } 1GHz . Anten ph¸t 9600 Kb/s BF 1.CÊu h×nh m¹ng di ®éng CDMA.

.

.3 .25 MHz Tin tøc BF 9600 bit/s 1.2288 Mc/s 70 MHz BPSK Mixer 920 MHz Läc HPA PN fIF = 70 MHz fHF = 850 H×nh 3.4 .2288 Mc/s PN cã ®ång bé Gi¶i BPSK Läc LNA 9600 bit/s BF Tin tøc vµ fOS } 850 MHz fIF = 70 MHz PLL H×nh 3. 1.25 MHz 1.S¬ ®å khèi ph¸t ë BTS.25 MHz 1.25 MHz 920 MHz 70 MHz Mixer 1.S¬ ®å khèi thu t¹i MS.1.

Uvµo La Ca TÇn sè giíi h¹n : Ura [1. 2 ! [ o .

. FET RF vµo FET FET RF ra Khèi cung cÊp nguån S¬ ®å khèi bé K§ LNA dïng 3 tÇng FET.Cb Trong ®ã : 2Lb Cb/2 Cb/2 2Lb [o ! p! 1 La . 1 p O p ! 1 Lb .Ca La L ! b Cb C a M¹ch läc th«ng d¶i thô ®éng h×nh 4 dïng LC. AGC RF out IF = 70MHz IF out K BPF 920MHz BPF Tõ bé gi¶i ®iÒu chÕ 850MHz fOS S¬ ®å khèi bé ®æi tÇn xuèng (D/C).

Vßng kho¸ trÔ b¸m ®ång bé m· PN.6 .2288Mc/s Bé so s¸nh víi ng-ìng T¹o PN t¹i chç §K trÔ hay kh«ng trÔ thêi gian T c/2 Tæ hîp ®iÒu khiÓn dß H×nh 3. Bé t-¬ng quan nÐn phæ TÝn hiÖ u vµo Bé t-¬ng quan sím BPF c(t+Tc/2+X ) Bé t¹o m· PN7 T¹o Clock ®Õn gi¶i BPSK T¸ch sãng b×nh ph-¬ng Y1(X) VCO Läc vßng Y(X) + c(t-Tc/2+X) BPF Bé t-¬ng quan trÔ T¸ch sãng b×nh ph-¬ng Y2(X) H×nh 3.5 .TÝn hiÖu vµo nÐn phæ 1.cos(Ui .2288Mb/s TÝch ph©n trong thêi gian nT Møc ng-ìng 1. Y1 cos([IFt + U0) Chia c«ng suÊt LPF Y 1 = d(t).S¬ ®å khèi dß ®ång bé theo kiÓu dß nèi tiÕp.U0) d(t) d(t)cos([IFt + Ui) VCO 900 sin([IF t + U0) LPF Läc vßng Y .

cos([IFt + Ui) Sím Tc/2 TrÔ Tc/2 d(t).c(t+ X). cos([IF t + Ui) Ra t T ´ (.7 . . dt t BPF BPF So s¸nh T¹o chuçi PN T¸ch sãng b×nh ph-¬ng T¸ch sãng b×nh ph-¬ng §iÒu khiÓn dß D Q C T¹o Clock vµ chia 2 + VCO Läc vßng H×nh 3.Vµo d(t).S¬ ®å nÐn phæ cã ®ång bé.).

.Ui) Y1(t) d(t) cos([0.9 .t + U0) U§K Y 1(t) Y Y 2(t) UCC 900 sin([0.t + U0) Y2(t) Ui) H×nh 3.S¬ ®å nguyªn lý gi¶i ®iÒu chÕ BPSK cã PLL.