You are on page 1of 92

,

y, w-u u , nI u
,.,,," r ,5 , ..,., u g! . ,, :3 ., 1 q
, . , ,,, ,, , , , , , , , ' , ' ' , , '', ' , ' , , ,' ' ' '' ' ' ' ' '' ' '' i ''' ' ' i '' ' ' ' , : , , , , , ,,, ,. ,. . ,, , ,., , ,, , , , , , , ,, , ,, , , , , , , ,, , , , , ,, , , ,

D S D lì l,C U D f n l l lU U l l l l l uIuùuunl 1s l ù 1 sL n n ;, , ,
l lU l US S ' S y

,

'q u2 ., ,' w '' ,i i: '. !, .' ,, .' '. , . i
I
It t m

UC l i

3

g

I

twI ?

J

LI u 7 n ? ?

m

?

,

s ùy
q

iu D 4 ru 6

{v rs (g L ) ï:'I'1 û 1eh 6 g" L i íe' i t
iu 4 Cu 7

Ln) deh (') ', vr m: i )
iu 4 ro 8 t , dD, vcr L::,, vmn 3r ..r n n ' .i b L , Jl .vr t M ' , I qa ) 1 1 : iu D 4 ru g Pe o Io ( t ' ^') îJu rI st n L ' - nu I n i i I m, qw , iru 5 uD o

n,l Pe7,l.r ( ^ T c' i' rf :r) L d " u) o; w j
iC D 5 uu 1
n(n I )1 pe us;n' , ) ; y m I ) 3g rp ; I dI .n ' r , 1 . u h I u Lu I i' , , q'I r o i lm,'^j1 pnp st n mi h h I , , :

iru s u 2
ol r , ) ( ;,m ' iYl ,i :, VJ o 1',m:C ) ) , iu 5 ruD 3 n'í'iC1 I V q? '9 a iu ' 4 CuD 5 ? ;.1I L pu ) Lym)^u i_ u ' iu 5 Cu 5 ))mn 1 n t i )' a' u u6 e: ù , 1 ,M u ' iu D56 ' ru ! ' : n'9, qIli O'q 'q , ; ! Iwm 'J' i'h i

.,

.
:

,, , , , , ,

r U

' n

'

AdVer ( nI u )n bS I
t

n u jI uru

, j '. ' i ,r . ,,. . . , . . .

)

.

A
' '

q n

.

'' '' ' '' , ,

r

;ì ' 1 Ad ers ( gí ;) '1 1i 1i( í m lMJi1 v t } j , i M' ) ýgu U U^nl' i , í C

Llug )) I; ; u l ;u) m .1 j6Iu ^6;' gg ,1m 1 í ; !í ' l gqin ; L uq o " , j1 ) , _'\u ^ ' n L,m, bm ;qu Lí; .I \ II t' u )q l'm m., 1i u . ' q p g Ij )u uu)L. )ì n e j 1 i, , , n uL:, I ,I1.I' I g îi,1uIl9_I u J: l, , I. nì í j' . i , \i u l 1 u 3 , í ,g ; . ^ y6

n

td t
.,

" ,,g'' , , .,; q xn, : , ,
,

t

,

l dru sl y. ie owl Y L ;i , , c p ) d. t y !4

u 'l ii, 9;1 I9 .M g

: i i c ;i I ) l 8 wm 1 ^ w iI) 1y ''g , u - w 9 '

U ' , ii sn l ' n5Ii,7 h n? , ml1n ) , u. ' l lw y M i; 'e i d , . Ig m I l i . );

,,1 1 ,l '?.Q ;1 , q ,;gl,w,,ulo c ) : l m, ; 1 l , n L ;m , ; w? , . g ) u
He pa s t e g ia we l ly h u t r l .
' cV3? m ; D1 C6 ' 'mm 9 ' q I ' m . j

' -'', \ ' '

L,r m ml Q 16 , ! ;
, ,uin ,m n s i ; ?; ,6 ; d

,

'

' ' 6 ,o ' ' weI (;, , í )l1m nj a v r ( 6I,_.)m I ,b ^ ' ^, n6 i: ' ) ' i i i' u w j ., ,' .,ud,., ,,.,g, . ,y .(w,. ,, q ,,,, , : ,, ,, u,,, ,.,) , . , s. ,,b , , , ,,, , ,, ,, , , , , ,? uq ., , ,b, , , , ,,, , ,)

)! 1 ,
'

ver ,I r',,1 ,1e íu), ûíEíI Q,, ?y m, I, n v ; lì í i ,îm, , ) i mí , 1_1 n j d ) , o y ^ w i ' ( ' ';1 !rì : tlks l : w , ; i g , ,1 , r, i ;l , .1 u , ,; . I I j0 i ip Ô m ' I I 1i_I'
,
'

r
,

. '

Y

,
,

Sh t ls v r so y e ak e y lwl .
. ' '

s 1 9. , c: q , ^ 1 J' J , e l . ' n ë ,mYI'I l M',r1 1 ,l'

, m, ', g , ,n tii : w;ul ' I , v r qt , ' íi , . ;\ ' ,b ', I , : ey . s L, l . , b i ' m u ) i , mI;I, I) i 'íj ù)I ,u v.r sI y j; i,; 1 1n; I e j ö !, I-n , Ay owI b' jg r n I Ð ! .j í q í ,i , ,
GU' 'LJ '
s e ; v s ,. h s e Ma t' , i ,
'

, \' , '
,^

' ,j g1j h J J , ' ^ . i nÐ l Iw I,,. i i r [i, ,, ' v , ) I :, " , i,
'r ? .

/í .,: , .

' ,

'

'

I - iw íc wm .' b qImIh e

) i c '' l

.

9

v r' Il m1i 1 ' 'y a vr ( 6"1 m . ey' ,uni1 l M, ' Ueh L I ) ml i ; , ' 1 , I ,1 e ,i , 1

n uimwm (de t e i m6 í )ý c ,t(u: - i u m í , lci i ;q D u 3 v m3 : n r

h 1 ') Le ig )m , M4 , m 1 6 u im h m j í , m' , íj j g 1 C l q m iu , c
.

)i , u), ); , .? , i i dv r ( m^ )G 9 : uo íJii;oi n q i b i i ' ) q 6 ii n, im q ' ! üm 9 n' ,
,, 6

d 1 r1 in ,

Ln ! n 1'eli; i1,- , 6 g )m1 Q n ,! 1,,u Q 1 0u . i m 1 , i n

1a ,n 1.n ,

g n ,
1 n g 6 d1 y . 1m w (i)l Ad er 9 wq i mi t Srµe v b ' i ^ T : i .n g 1 d gy 1 (onu cin Ad r ei0 Le L1) C )n to veh i î9 1mì ) q ' ,J
3. n^g1 6 g ' 6dn1 g1

( tro te Ad er 'u Lr " I ml ) I erg I v b i i , M , )' n v )' i , ) ' i
1.ni 1 l Dí 1ùy Si pl Adv b Fr m e er

( uw l lu) l j ; " m mI .1I.I jI)t? m n,lIeI,m 1 1 1i qe 7 mi ' I ' mcq ,eI. : 1. . . , í i .ui )) ;j'Nu; )I. , ' m0 ^I ;) u ' ' j , u ,g) , 1;1 ) ' l('N ; i, u ; , )u ) , ,. ; j l
í ' '

11 Ad eb o tme (6g u a W . u r r : 6a a
mg)Ó n)^ )lg '1rl ) ie 0 ra ^, mig)i )u )( 1 ,
1t wm 1 . u jm 1 'g l . L n o i1 . ^ g l '

.

)

O
lgo t s e h m y s e da . ' 5^ o e i etr y i , ' , y , , , ?
\ , ., , , .' ,

í m

p 2l/ i /p, r v / , .q / n/ , o . 1l L,J l: 1 , c_, 1 , I 1i \

'\ '' .. . ' , p

' ,1y c ra ( 1i e lU y , .e ú) ' n v,hn tI i , Y d A f ie ' i r m ' , Ju\l n i , 1 ,l:6:' u \: sA (9 u u 'u \1 I1,i 'W " u! A . 1 11 \ ' i- i W I ) L1 i j cb Cju 1en'i1ln1) J; LJ î, u J r n1c ) 1, ,I ;j J dv i q n
.

l went t her hous not l ago. o e ong

, 1 v L , L. u n , , ,e, , , , e, b l \ q 1 g 9, W ,r ' i ! _
,

,hi '
, , , . , ,.

, , .' ' ., ' ' , ' '

; m' nn ul gt, d u guqgo ,, j, j 1 !,
' '' , ' '

h

. ,

lwi c l y u t mo r w mo nng l al o o r o l ri .

:

,,

1\: pWqu , ,, e , ,1pgo , ,, , y , j . .,, b i , uq, n1i c L, ,Qn L 2 m , ) , ' o ,
t' ' ' i
,

He saw me se l days ago. vera
.

6lJ0 L Jb gb p, n ' ' q ' ? ,T ' 1 i ' m '
'b' Ií L^ ' 9

LJL 1n ,"lnIIui 1 n m9, í ' ' rW ^ M L n .? J í

1 . ,. c ..

ji "i j

w

- y l0 r 1g im m -Uu I o g

l l

n$! q

1d' a v r o tme d 1 1 g ^ deb f i n g 0'
q

td o ay

M

i, '^ 1' '
j !' , ,\

o ,o mo,w
y t ra esed y

n,u2 . og
Li l L f Lo m J

L' )^ " UU O R '

b fr eoe
ae r
now

qo j ^
1! y, , Q
lli i' ,

1u j
v;I 1 t', ) q ,
l 6' 6U j d ^ ^ ^ ' ' R 6 '

te hn

L! g.

l;', Ji' ^ ,9l9 )l' L', l ' í ,í ,l '

b

ao g
ee y y vrda

Lp,l p,1 l,
L , 'I ; i

,o1L, q Lm
!í 1u ,) !i T1 q '

ee ya v er
soo, lt ae

L 1 Lq y ^û m i
q, ,, L

6g, g
íl' íl 9dl ' !' U

ar a y le d

'''' L66 a)

gllílíJ ^ ^tt, ' f,' f L 9 '

1 Advr o ma n r (a iu a 6 ig ) . e b f n e i gA a j y
1' l io i( iI n,?' 'I '))i U' 1) ." 9 ' ) ^ . 0 l I ', .
' ' ''

S e sn s s e l. h ig we ty
.

' . .

,y ,

vY, ,1 ' biq1r )J , mP g ,f 6c ?9 ,í . i
2 . ,,,m -gu õI 1i ' , rI uJ i ; c l

,

i

\ ,' , ,

,

I r is r t e h a i . t an a h r e vl y

j1 yr -mg, ; 4 x c f ); T 9

gohì) nUghn i !mma
i
, ' ,

' , , ', í , i, , ,
,

Y ( '' ' '

.,

;' '' !i i ì t \
r

Sh s i s b a tf l . e m l e u ìul e y

-

t! '' 'i i

gm'q iJqc 'U^6'':a q i U )mJ' i 6 J fn g l m , )
í,, p .. , v
'

MYbs wak aiky os ls ucl.
UI U

j' J gc p, ' . 7

, U1 1 q l) , J J q ' ^ l

rí'i' i l l, U ', 6 l' 0, i

nn' 5 t"u o v r of n r I d eb mon e D .u i

slwl oy
quc I iky

: .i l
g; ^ ': g, i

wel I s eI wety prb by oa l c kany e il

oi0' ¬g 1' g 1L; o^ j ' L ' i ' ' i ' n' éi m,g L; l I \ t a, ¬o 1 e1\, i o 1L o \lp,y 1, u ' p L L Lu an oi L o ¬0l u 1, m

. Ab b of0u n i (a i g g g j 3 er a ct i g' y i i d )
m ii M1'¬ie c i î)i ui njI' ( u i a \ ' J 1 m i mu
. w LF 'n) 1g '' s l - 1 ,L o ig . 3 w 1 l0 l

w , .

O
He i t f s oo at.
i m 5

''' '

yC y 1 l
, u

' æ

.

l1 g r q^ , g m1i l

;, :i ro (,) -q,l \L G; o v i m , Y : , n
, ' l j0 m , m,? ' i , 9i a ,
n, ,o .
.

^g u j\ , n n: mr; , , i ' i l1 , 1 ig u

L\ \ ^ i u Liu t i, b wmu d e ' i r i' i w uum\ i , ^ ,I i l

; n b - , ; \!\ 9 6 b,q 1 :;i1bn 11m J ; m no ,
l '' ' '
.

T e ar v s d hy e e a .

' P13in . 9)ll , jJ1I ' In1 / ,. Iq mC ,m 'M
m' \! M
, . , .

He i not good enough f her. (/ s or '

Z d) 7 1 / j j l X (7 ~ P M d 1 ' m

,\j'í, ,i,n,, ì'.ì' q,, , ' , , ; i
,,, '.' ' 'ì
'

)' / i\

, , m í I

,' ''' Iaemn1)ok f yu ' phv layboso o. ' j lj ,U Yí @ fr ? 7 l1 g , / ?
- .. , ,

?,

i

ì y,U9'lí-, , ''iU)U)'U . UVl llMq , U', , ) ' Ií 5 , ! ' !'
'

4

- 1 ^ ' q Igg ) u-g g o ', u n i

1 a ng i9 ^ ' na gj 6 g 1y ,
,

!

1g 16 n ggg

g q 1 g6 n 6 n
ml n m) 1

mu h c ma y n
t oo

mn k m
n q ,

: : , u
ml ' l
,

Vr ey

li ;^ ) . i

ut e q;
rt e ahr

en ,
'Il; jk í '

,u 6 , ;, , , g,

mp P q., tUq t ' í ;

mot s
eog nuh

'm. ì u
v l

Tujn g )
Mu 'g

.,

gt un t g n h
,

5 , j.
. ,

''' ' ' m '

.

' ., . . . .. , , . , ,

?

t

. ,

- l-UJ õm 1g J \ ,l ulu n o l , n e ' 5

,,.,,,,

T U

n W

'

I s

Ob er (i ) V bS C

,' , '

'''' ! i !! ,, L ' ?' ? ' , . . . .,, , , ... , , , J .r t I r r

r

,

1m Ad eb o Plc (6gi a 6 ) . v r f a e 6 ^ a wag a i nm u 0 m (a1 Lgì ( n)m d 1^ 1 n i)u5p ' u'
l

Sh i ntter. en o h e
nb j
,

'

'. ,
.. , .

^ ;'iç \! m 1ucu 'q , .õp ' 79 , n i g e , '" d g j i
i

He me t me o t i e t o f e e u sd he fi . c

gydu,Pmem '' ,,un.y' ' rrliJ ! úJm yy , ' , ^ i L g ^g ( )u q ) I J
,

' o ' l m w, - I-^ w g n g 1 g 'ig ,g w l .

Pl ease wai me here. t
, ,. , ,,, , , , ,L, ,, , ,

,, ,

L j j 1q'' m , i' m,C
i
'

m, , ;?i , , ,. , , ' ,
M ?

' '
p gp ,, 9 9n , . , d , ,
.

\ :ooagsf , '' Qnwkoa e : )mutpI'?r 9m , . t ' ) ,Ò n
?i " ' .' , , ' SK' ' ? ., . , m.
, .,.

na q
n

'

d6 n im j 6
L b m
_ ,

ggn dg6 n 1 6
n

t ee hr hr ee
OUt

)
"J

' I ,
ni
qlJ f b'u ) I ' t

k' U vl 'l

rr a nar e ot:e usd isd n ie
mide dl
1S .
:

Lu ; ; ,vl . !)ig 6 ö g. jm
'' g, )

n ) , \ 1 ng d;Im j\b( ) ) qìu, ^ L, )
(qJ ) ;

Ad e b o F e u n y ( d9^ / , u r f r q e c c l:1 ./ jp,un) , ?j , l ?) " , n ) ug ' l ) jn'1,LI \ Ig ,,, 'iJ q)i1îm C ( j 1Il1 q I;5. U 'j f , ; ,

w6 mu- I g d ,

b ' 41! lg. l 7 n . .7

C ì
S e o n c me t my h u e. h Me a o os

, jn,Uêo ', n,,jlUI ! iim1gU , U:,J n ' tm'0 ' n ' n J m .
m é0 7 c7 p u )/ c,/ pu 4 , / i . .

^ i

i '

' ' .. . , ,.

S e we c c s e t em o c a we k h n o e h ne e.
j íd ì fJdi9 'fdU l . l i, ' 9 m 19 g ,, M ,9' 1 1 l 9
,

n Jw c Mg b w , ' íj ; :h L qq Jy
. . . t ,, ,, \\ '

' ' . , îì ? ,

,

. ,, '

,. ', ,' . ! ,'

'. "' h ?
'

My m o h r wa n d me a ai an a ai. te re g n d g n
, 9 , , ) 0 ,/ , ' 9 )/ 91mj, p fi m f jyf g C0Ud d 0íf)d , . g .? 1 c O p 'r d f . .

'' ' /

, ,, , ,,g u ',sq,, ,, , u dõ, ,,, b , ,, , ; u, ,,,? b , , jY ;
,^ ,
' 3' '

He wrt n u lf u ho r a d . i es o e o r u ay
^ ? 1

, UU e e b, , _ 1
! na q

-? o6' i ?i dij9 0 0/ d,. 0, e y. c ,? 0 6 /

jm\ Tl g

t
.

, ,

'

1 6 g6g1g ng i6 d0ng ai q1
1 lg ' ' '6 ad 1n81 goW ' b? ^ í.
'

agg6a nyN91

6ayg 1 6

once

t ce w;
awa s I y

ng. ,
0d
.

P"J'' ' J ^W' 5 ' gg ' 0

g c

oe n

dd ' ' U

j@ R u

l , m -^u 1 1y l 8* - l n o j

uuI s aI y

rr l a ey

u ,

g^

)) n m m u
UU M' í a o

L; ii '

It l a ey
s lo ed m

L: 9q :?
in U 6i

b'L ^ mí ' b
' ^! g9 ,, i

hrI ady
a an gi

om , :
L 't O,U , L

L q UU,, n 1 ' o
' i Ö P9 n
1o ? ) í o
. ' , ^' ' ' .

s cme ome: s

' . n u, m '

16 Ad e b o Ne a in or a i to . u r f g to r in ma

( m,j g g, . ,?, ,,Tu ) P . , i : c n ; , gg , , gc g '. ' ?
n u o 1 i ^Lgw Inj.I' 5Lg d n nu ( 6 1 ï ^
Sh wi p o a y co h r . i ' / e l r b bt me e e ,. l ,

m , _,,'w, ) ' , , , ,.,,,,,, ,, ,, , , ' , ' ' '' m y d P ,, 1 O'í u'lq; )ie ''0 lm 1 ' ' ^^iU' L q ' , b 9l '

i ì' C .' , ,)

I
i

'. y '' , ,,. . ,. ,, . , . '' ''

.,

He does not know abou thi song. t s

o m g, iJ, ,,y , gJ ^ i dn 6 gg;, 1r : g . 1 .

Ij i' : ;

Lo n nLl ?LJ : p q
' ' ' .. . ,

S wi c t i l s c e d. he l era ny u c e l

' i'

' , u n g q6:m :)im II!hu u ,?.o L oL ,1
w

,i c,dmc mj g n '' i di i q T e 9

', . | '

'
,

- u lF mn 1g l9 1 e - l im o u 9

l wilcal surel I l y.
4? , r ,, .,
0

5 ,p ,í, 6 .) ;, , ., ,' ).

' ! ,

. , , ., .

,''. . ,, ',
, ,

,

h uq, ,
'

ni e )L u u d ) ol , j

^ nnu DIu , m ' ns ea ty xc l s rl uey

iI u nm s U I ùI n ju n I ' L'ni q qí )j '^ J
.

iLU U L j 1L u u oL j

,t o
,o

bn ,

,! m

nta aI o tI
c rail et ny

un Ln
L LU9 : "

î L\ :j ' j
íf I Um i, U I , j

2. n ns jl U u u Conj nc i adver ú u tve b

: r ' ú j í i ^ g ' L r a
î

Ó uu mu n cw g í i A '? m, n L , p Ð

'; ; u)i 6: - ; I'' )ml,o u, ' I , e í n; ,_I oj u ,' I )I u g ;n i g L, , ; jn o

l know what you di tst sum m er. d a

i

^' ,, i ,

,

f)ucj)u ? . u.x,,bb , " ql,)g1; i 9ev,,j, ' i-,mqn0 " . -vh./ g ' , ',c , L ))m D iii gc .
2 , w -ib ^wùn w1g l 0 ,g LI-9 m o ' . ,

' 1 ,

lknow how you l me. ove

,

P )J i.

hl:6J ,. ,Ju,u, .'' l,r ' :, i i ,)i l q R ; Ð ' . ,
' y'
, .
'

l u ; J! ,

S e wi no g wh e e h g e . h l t o er v r e o s l
1
'

,

,

,

'/. P;t.h;;U,f,/ ,Jn:í::?1',i:I ;IL, ' Mu,éI( d/,j1 i g1l d 'I ; ,,, ' 7 J . ' 91lm.ìpih1 i ) ') 9 :,
, .

They pl whi lsl . ay l e eep

q)? , , ;); b p; b ,' , y , Y ; t t õ , , 1 , ,1 c,i i n' nu, i l , , r v,
nnum ,
'

., , . , ,,, , , ,, ,, , y

' '' ' ''

\ g

-

i

'' ', '.
4, q

Iun I D m I u [ mmu6u ùI iu í L ^ s I
l / I Lu ; ) ng '^ '' , ü '

wh t a wh n e

wh n v e eer
wh r u r ee e

whI i e
a s

L 6 n;, ,;6 g L ,, mi i l 1 d ln i D il ' , L /, , lJ.;.;, nm mg L ;J . l '. d quM . ,
Lr L, p
! nd

1 Lm ^ b^ r LU j )

wm , ,

u u ' t 1nm . 2 u n, n i 1 1 ) ' ,

3. ni ill F l u lt r g i adve b fl î n ne o atve t r
M i 1i )t wm, Li:lgoîngl;i ù mrI I'I iuie "l él, q)1 ' I 1i In';1 ; '1 i , mi I .- n , l ' lU )m qIg9 , ,g Qi M m' , . ,
'

whn e
Hu 1i w og Hu m,; w 1y r
Ho otn w re

n u
o o oJ M

lpb ,i l

whr ee Ho mu h w c
Ot j

uq îm 1L l n1i !m 1 o 'u 1m1 Ib n p i;, i l 1 g , l m i 1 îq n. í l'L ,' ni m
'' \ t '\ q' ''
',

How o en do you com e here7 ft .
, 1 j ' í j ; 9 ,) C m (p c? 1 _ ' ') ' í 'Y '' ,, gc 1& o ,g , ,l m

' ,

t

,. ; i
,,
.

W her dO yOU lV 7 e ie.

' :J,, ?",mq, " ,? , -,g ' ,; ! jb . ;, ' : " ' , .
w h dd y u c I I e c a ? y ; o a ; ht ' 7, 99 l p l . 1ì , ' mm / Y / Y í Cm i E / t , i PJ
, ,

'

h , , ' . , 'l '

) /' m ,

'mg' 'i , ),l \^ uqm î, ,'. ^' e, , . \ ,u ' o , . ^ ' " , ' ? , . :

l ' , w 1 1 u ' ) 1g l l , n o g "

M ,r & ,n U ' , ,, ,
'

'

'

nn SÙ o er 1 dv b
I SUF I u ì ù WDU

0dVer b

l l \

, ' , , (' 'lt. m ' '( \. ,

' ) h

' '' '^

í U g iI^UI q mn; a v r (LML ) Ðì , I ' ?nd i 1 'M: U Rb U í ' i w ^, 9 i qn 1qu ;m ' ,,;LIA (.m, m , D,, 11 'J ) q ,, d 3 A,v ;p I ) 1 ' mm cn I q , ,t , ' c I q M h91 ,
mi1nu1 r , aui m 6 , i 4 q q: 9 r , ' , i i i r

g n,' n 1 Io , l', m n 1 Ln í* n 1, ' i M íg g 9 ' n M u 1 iU g n i , m g , , i,t,m,i,, p, í : nl ,J i q1u (mL u)b l m 5 J ,

O , ,

gh ! ! ? q' , ,, q
~ ' ' ''

. ..

S\nX9ísel,, i!. d9Tí'nwe., m4'' 'ss ,g,, ., hi ,t. , eg y 9 . ,, , i
.

í ,

,,,, , , ,,,¬ ,p ,,, , e. ,, ,, .

q,

NyI- e yt 1;ml\ .2 -i l u ' c c J u. i M \ g 3

1,1,e)p) sI s (\,) ',;u L 1 nI,,, ,,,',î?o Ig mg, 6, 6 1 ' i; ,1 , iji i í t m C ,;
.

1, 9n yu ( s { qIo o, )o e I, , j , ' L h\ jb í I , ) ^ v qi j , Ml we t ( n? mI r íL i' ,.ver ii í l : ) ' q j( 6j 3 b y , q (L,!o Ii ,!1IiILíi L),I Iji ;C'oeoj .: L !; , m 1l r; ,L : , , m;L9;, ;i , ' , e : îM mi g i: oI )) e e 1 '\ ) .
m , , j ,, , , ,J _

u wL!,,, :1q ,, ,v', , ,, , , iL , í, ,

. , .. . , ,, , j : , ,;,.' ,,',,,( ' ,^, ,I,t (e.., ; , 'n," .q, í,,, , 1,. , v r L.,, ) ' ; , .'j )u j.,n ., , , L,,1 i ' ,D . , , , i

, : 1'í9,, l L,n1 õ: 4m' i n , Jy : 'j h
1 ,1g gang6 6 . gg16 6 ga

gnq g Nv, g gq deb ,

ú,dg '1 1 1q Jwj (decv -6g6g5 ) q w qn g ' a ;c:e 6a q
LUq1) 1 i i

lt l a ey

Ln í'

:i I 1 Y ö

crfl aeul y
lt L , c ) ? I ae L , 9 f , n ru

g h' 1i ' b

j\ . c:o 11 ;í :

2 ' 6 1j1 q g j 11 1q g q gg . ' O ng ,d w ' q n g w j O n
L Lj 1 v,r IIq, )q u),1- iM p ! u ü i y , ,L' 6 I" :,, - ' j û iù ,I . ) , q, ' ' ) j-) , l ,, ' (û ' l

1 , , , q ,: Lnq ,e e1,,, ,, '! og,l) ;,, Lmi,..,1 ,,,L, L, ! ,- - )u n , , , ,, y :
Id ,e c r f l . ,v a e uI y . ,,
. . ,

? . ,^

,,'.; ','., .'., '. .., ,

; y,, d,q,, , , .. ,, ,, , ,, p ,, , , ,,
í'' '' e\g')i,.I Ç ' , ,g ;,;, ? Ú , i jg U ' b' L ) j ..

'

m, . i d 9 '
, . . ,(

4 w6LI-MI Jr 1gml\ F ) J m , Ii , m I u ' 1 , -

(

,, 3.I. .. í,sy i' Ha'l t !), ' 'Il , (,o , ' .^ n ls. . ek, i ,w ' ,, , t,
y I'1 í Ó q( Co l , Ii d'
'" ' ' , m . ,

ldrve bi cl 5lwl i cy e o y. .m I í 9i l'í f ' Yt J .

,

j ' lu L ' i U '' ' 6'l;.l

ll 14 ,M L. . 1, i 0P 1 9
;\ ')(^IuI' l1 I,1 Iy i '1; :',íM i,) '^ ' j " Ð ; q ,
'i
l, , ,

', ' W . ! ' /
'

,.. ., .. , , ..., , .

wm .

'

l y,, lJ ; y' .íj í\ v 'n û e)\q mj cv r , : ,:eL; ;í3 At u : )d , q , , í ug Iq l , ) 1 ,) m .y m: wmi ,;. ' 'Yl:,, qu; iq ' j ,-. , i \ jí g ml , ,

She aI s l way oves you. - i);; 9í , n, j . u ,j ,

, ,

l . g,
' ^

'í) ,qC,,í W,Ui ',' 1 i i !I 1 e ' L n

'

'

1 ?I i ; n ' ., ; i ^ , v j ,, ' i i I y. "r c er n ,y1'n ; : í ' 'L ,I I) w g , d 9 y ì cv r l\ 1y:n ),o\::J ;) ;, \)L . 1.; \ 1ct -u , qM; l ;,,,,: 1 ,y , . c ,'I }b , o 1 g ,\ , , , e ,. ,
sUF Du u adv b ( mlu) u ì w er I l
^ i I i ! ) )p , . ' vw g : i , ; ' Ad Ar (I íy) í_Iiu 'I1gR"j;I v ' r luvq: v h .,1 '1v,r; ', , ug,;, ,I ) 1 u D q : i !) ' ,, 3Tmì: d !r ,q;, 1,, i ; 2,o : ;,- ,) ú:,0 ., giiq ': r ' , : i ' pi q, , y , q' L ,y r r m -.

h

M) ; ;I r ! !;n ) At 'í;) , ritu,; v;I 1 1 j n: , .l dv r g; ; , i,' : / , r ,' ; ^ ^i q o i, \ u ,l)1 ; ) g ? m n l ',iL),, w:eT ,,;,y, l:! 1 l -\ !i l ,Jl , ,, , , ,
w Iy 1 I I , i i , -i -^ u .

v m 1 gg lg 2 n o i' íy 5 ,l

ml J-U m d r 6 u'1" í' I ; w v b o 1' j Ð d j ' í ,
deci I 9. M m , u,1lu v , l) 1 ,Ðp ,'m a j te- jlg' , Il 1,ill I1! m, , î

c r ) u: I g mu í' dK 1 v ' y i )u i u
mn F WD , ì m ni lU Ul n

( icie ode t ) v
bd a m

(d eb o v r)
b UI 1 c y tm' i

b a t u "Ji e ui l 'im f 'q ba e rv d c rfl aeu : q , cm al ) a
cep ha

d iut icl
ga ld It ae

b alfI e lily tLl ba cy rv l cLeuI 3 fl r y {3Il ,l y T ' g rh,çl :y , e 1 6 '' n diiut ' '? . i i n fc Iy f l
lr ,9 , i n n glU1 3 y lt y ael

j ' q:^ ' r q, ii i '' i :J ' q g ,:i ,, g): mi ' ^C m ' 6 ''n' i q , i
l i^ . ii I m9 mi n'

q ik uc

g '

ql ky lc I i

g' : \' J' gi

4;t ue
sde udn sd a

1 ' g
6' .u 1m , I ,

qit Lc1 Iy
3dy l

e): m \"
l ^ . I q ,

s d eny c ' n ud l ' : g '

so Iw w:e s

::. mq l ). m

s wI o 1y w:ey sI

i .n T ,:' ,. i ?

2 6

,

b.I l b 't 1g l b^ ör o ' g ) 9

1. 1
n %m q 6w q II I,,J" ^ i : ímg In uq1Lu ,' 1
.

v r ) ; Lu I eD , I ; p1

G um ;1 I J' DFy 'x í; mI ; y í, u ,m l i í Mu , mj 9 '; I j ,3 1 1 o l
LI; ,y Lu Ij m Li' m u m l Lu 1iI ' . ^ , : 6 y 4 \ , i J
mn n wD . mn 'i ' I

h py ap ha e
es ay

k ' k gm i '
í ^'

ha pl pi y he ul ai y
e si a l y

69 Wí l ; , p i a 'm j "
^ 'am , ' : 6 n

I a Mer ry

6i n ' Ií^ m ,'

li al y me rl ri y

ni q, ? i kmi m im "

1. 2 nl g: m1,o ;i; I ''iu A Ll,y ' 'i , ; i , m 1 1 l6L m mi^ q w u îl
Y
.

:,: uguM;rM v '6 1 ;1q L n 6' : q
M n ùwD . m ni ll Ul Ff I

c o a l g m,I,' c mfra l g! vn v 5 omf be ' ,, ,: o o tby , 6 i I ^ v L i , smpe i l 9 '9 j smpy i l ^ n 6 C m nM n ^ s i be ut l a 6nIm,i ; , ,^q s i by m n 1: , ut l a 9 6 uv " ,

wIyI l¬ i U1 , 9 i ,u . - u-i

9q 1g J \ ,2 n o T 7

.? ,

g g aur T godg wj6 deb gg?
n gu , , ,
L e, , , r , .T, i, . '! e 'm. q n6 j b ns . d , om !
Y

g ? 9n ,

1 d
td y oa
t o,r om ow

uj ' t
, c,g , q

:sde n:

It Ó l
n

ot:e usd a y wa ao g
away t s

i ud í 1

,, , ei i, gi 0
m ',: . r '? m, ; q . I

qr 1 0, )i u , mig L : ,In im i i tI^ j Y , , l ,
'mli' h j'I

o n Re ur ey wel l mu h c
lt il te

0í6 ^ ' 4 'ì i ,, lL J q , '
i mq q' nI r ,

j I aII ,t l g. !
M 1 'it ^

hr ad
^'N'

gI 6

m jr
. .

m 'u

1, q

Fr a

1 I
: 9 M ;I ? y
''^ 0n b
qt , u

1 'q , ,
mU 6 " ) i1 1 L, " .
O 9a ' , O ' ' 1

lt ae fs at
e ry al
soon

1 g9 u ,i

2 wMy -'l y1) 1nm, i $ , -i ly ';1 c i I , i ; l : 1 í ,

2. 1 i1i 'I1M ':: vr o ),,1M î W9b eb ;u inn'3 1 b Mm^?I í ;v r ^ , !U : L )\I J uL;1on,, i,: Lu l hI1qL: i g , \ :, i , . 5 ' 9 wqL' c 1 1t' u : y -,m q' I o i r : il J6 ), 1 u
) Li I I 1 ,, m p i h r (I )e L9i i ) i ) a :I ' ls I g ' .1 i '

l LuIm,,,u^ h rI r,1) .mL ,, eiI i . y oi )Lu a y p m: i L i ! , ' 6 1 o
. .

,,, , ) , , , , ,, .,,,, ,, v, , g ,, , , , h, ,, b ,^ , , ,,1 , ,
',, . ,i . ' !
'

U l

'' ,' .'

My ft e wo k h r. ahr rs ad
, , n

', ' 'CCIr' -' M l'',PI ' q Jl1 jl . l ''?7 , L C tI ~ 1 )U) l fé ' U ii '9 le J
'

He hardl ha ti to t I wih me. y ve me ak t
.

,,

'

l,iq ., !1c ,. 1 Lwq :, L ;i) ' n qL . 1, ) u .
jm) ;c y . n _ m' u l9 r q u
!

ypp , j rn ? ' 1

' ,

; Y

, ,,. q .

t n

6gg I 6igi gN 9 9ng g6 y n 1 ,6 6 fi ar L L u gm fiy LJ ar l L' v n Y ' q s o hghy ': : I oi ; 1ü i hgh ; : u ,
na q

5ot gn hr m
It ae L1 1

^ L t
í)l 9

so I qr 'bi h y m^ ,' : j , 4
lt l a ey Ln n ,íC')'' ''I''' ml'i' ' ^ ', ' ,

dr c \,v qa :e t L i.! o

dr cl 6Lqv: m m :e t 1,\! y i .'
wI , , .

-5I gm 1 A ' w le n w o I

p2 9

hd 6 ar na I 1 er , m ^
3. ,

'l ll r^ j

hrI oli ady 6 ; naI L ^ ery j m '

LI ,a y ,i 1 d n ,

(g ^ jw) gq o g

w O g deb(g ) a a; t e j avr g y d c: eu n! gg d a o! q 1g
'l a' é W' I
nn ,

Wr n Oß

rgt :h
s r ih t ag t fs at lt ae

c. n
: IY iv ;I L )n . n

c ; J
!^ b

j
; ^ I )

Iw o hgh :
ln og

T) . g
.J :) 9 :

6I
qg ,

_

tu

so hk eo g nu h
lu od

gn '
9 :
.

' i u @Lu ' '

fs it r de ep fi ar

^n . ' ; L L

m i Ln ' c Ji
:l ^l q um g u i q gc

hr ad

l m

o n

L q, , 1 lm uíl,Y , o a vr ,, L , J ^ . ì . Lug d AD L U , ; ' Lj g nl , a A r e L n:L gi i6 u a v h Lqqi;m d;c; L '0r i : v L d er L J gLu 65 0
3 , - -U :m 1y l, D g y o ': n

a e r e mu, )n' j dlc: v n r l n11c, qL m,1 'mi)i)o e o q u) n,c; n I,unc I q u 1p., Ð u lm i' 'I j 9 , i , n q
)^ i , 1 mn' de t e Lu c, ie lcI í 1 v 0) ' e ^1iU L(o', l n u)L(Mnd a 1cr ?q ' ,n \ ' L6 ) , ' íq 6^. v b i ' i nd : l b ì ì L î c

My s n r ns f s . j o u at ' , mI ' ,i? 7 ' ' ; U u'g' : \ ' 1,J ' \
n ,
.

n1'J íl C! I i^ t 0' ' J , O . I

G

,

I, ' It i ,

1c,)) fs Ll a eb njln iLgcl 1, l,e î t ìu dvr ',)u :; m, , i qY í r: ?
' J\éu' ^qI il 'u s'(U . - í ) 1 ,, oìn e ' n ' i - ' 1r í

H e i a f s r nn r s a t u e.

'@ ry, )n d rro n : , :' ' . mn, ny íg w

,,,,g,,bi ,j ,) . ,, ,G;n c ,g j , . ,
)g u,bm1 nu) ,
'

,

qi' ,-í ,' '.
L

l ,, ' , n' ' , f, t i ,l ,

' '

1d-pC fs ^ der niqt u c) ) , u v D i i) g u t ,
o rnn r ('LO - 'q) u g' , ' b - n'

m 1 -^uen 1g& g 3 - ug 'm o u i g l

,w,,.,,

T U
,

n W

'

r t I O w pe OSii n ( w T u u) mU !
W Un
I
, ' '' ' ,i i . '

\
/
,
^ '

" )

\

''' r -

,,,, , ,.,. , .. ,_ ,_ ., ,.., ..

., . ,. ? , n ^ '' ' '' ' i i ''' '' ^i N ' "/' t

q
Y n

r Ub I

q:l i mi) o II Jí imn õ l : n g5 m )^ im ' o J' o
)

9 ,ù c,j ^u u " n ,, )î q í ,'L ;6 5' ;m 1 11 , ù , í jg '6 , uy p1 ' l , uI

n i d 4d õg1 mg' m.edí '''h 6 ''li'liJ'6l M, I' ') g M' ' J4 l U' ql' I l ll.J í ì i 1^ í 5 í l ) Ð'l " L
Th d g i t a c r i m ie e o n ht a s n.
q , ,De ,,; , !,m ,/ g, X u 9 J q/ - q u , 'UY^U 6 n' 'll C 6 ' ' f ' l l \l V b'''lI '' lIMM 4 I^j í 6
q

í ', ^ '". ì ^. i 't , , ,

'

'nq,h ' b 'L J

' X' ,, ' i, " ?: ' q i
' . ' .. . ,

, i' ' ,,
' q,

'n' '' i

gJg 1 ng '0JY 0J^ 1 2 ^m ^ ' n gl 1d

nu n
3

ul n n l w - I. g j ) o ', \ m ,

Yn)nf.hn! y's^6,j^' oJ'ml'U1U ûnQ'n'q' usnsegU, 6UqiUo.'l lm9U'e ^ Jt'cr) j DkO otr mlJrl .pt@p ue,'1 IJ í) 'hw9 . 9 , p 6 d
et ^ Jí0 O ' ^ r í u ?U' O , g n ' j j 'O q

''

: . '

c tg4 1 edan q i4 1g gng6a o gm g 1 g 6
qwy1 g d y q d g g
kí6Je 1 n I1 J' - 'lP f J^1 g k ) m' 9 1 ' i í O U i0i' , 1 ' 1I n U1 j ^

l wo k i t i o ie r n hs c .

X D , p o , 1 e i 9 g u

'' '

!

'

.,

umg ui ou i) õ 1d )
g1 gg d1 oy 'y1 d '11 î

t , l . i , !

'i' t g4m 1 ng 'ag' 'n' ^ ' nyqy ! n^e1dg ^ 1y n 14 q g 1g '
k 6O I) k''^Jí i k e^ U ^UJJ î ^ d' l d U , l ' ,

le t e . l se p wih h r

i')jní UU 1 'l) j 0rU
, i },, . ;

V

^ í Y j 0 q O ' iU UU Uj l , 1
i .
' '

' ? . .,.', _, ' ,.,.'. i , . ,.. ,.

'' ',
'^ ''

,

wi ' 6 g g 1 6g '4 yg ig 1 j 1 a ya t ' 6 4 n an h 8 1 n m ' y a qwu1 m a q d a y
, ,, e r , o n )j 9 ,, U, ',1 o;,q , , , p, pos;;, h; c , ( îw " n q, \' 0u obet " r , n ' -T u) @ . gg gm ;c j m ;
w -i -î. i . , :u l I ,

gm 1g i n o

3 3

l5l p wi her. ee th

r :
, c-. .

,, , , ,

g

mí1' '. 'llU , knj U9 U '
! he ^u qww1 ja, g P e o iin ' J ? r q dg r p sco a ' ,

@ 66ví c rm j í q

g ? ' r yg ,d ? w g e^wn ? g he a1 ^w? d 1 ( a sh ) ! a d ggg 1 C g
uwun 4 Us-nn . l ,

-,1o ; unq o pe st r ^ e1q v T Li u I , rpo :u1 i i l Nu I bjoq\ b1 L n a9 gb 1, 1 J q 3.
.

ui mg\ qL ijG 4 1,nn , n j Lu ;L g , vm ,1I nLJm L I Im ' big J 5 '
.

m 7. 111) d ? q nn u
,

'nlg4 w m '^ n m 0 1 ,
.

u14 0ï

w n'; m;1 u'J ig p-,, -o) ü, \ :¬ n nbu g "- o 1 , 1 1 ' L n,m4I )1nj 'n l , q n

l uwun I .. D

L¬ i s: pe pr u ;un (m n l^ 5 q u) ' dI m I em t n ., , m I ^ 0 m
L
He lves i thi hot l i n s e.
?6 j í.
'

.

@ l2ì ' ' 6 '6 , î ! q ' L1 r 1boL r 1 !' Lm J o ,?
,
, ,, , ,
,

3 g w I w-^w3 I 1g y ot o g I , -

1 i

2.u m wn wun u , ^U i Co p u d Prp st n ( j Cn m o n e o Io g I

u6 II ),i .

T q^ wj u)
f i u
l c n o l e wih u y u. ant i tot o v

d , ,' , ;,) ( Y , ,,p , ,_,, g , ,g , D

'' ' ,.i

( , m

'' t

6'\ e e1 i, q 'Ic )w g ,1d 6
3.U n n mU U ig wu n . iu i Pat il Peµ st n ( lm ' ^' n 6 ; '1 ) rcpe r o 1n g' : i Im t i i ' , .q
U !.

Th s o r g r i t y u g lv r . e t e a dng hE o n o e s

c : : ,j r) õ c,,ûo , J,: , ,,^ e , ,i m o m : , / ? 9 9 9 . _ . n , '' ' í ' ' l'l W l''í iilI' I ' 9 )I h , _ í j n '5 '' ' i l if i 'i , ' -' c
, .., ,, ' ,h

4. u wun .

Iu um nn

' .

/ i'

..

'en ! Ph s IPr r ; epn iI ,. 1

Io ( aîi I^Tq u) t n bj , a ví I 9q ö

(6
H e wi g t s e h r i o d r t s y g o b e. I o o e e n re o a od y l

i ) p n c c ,1 ,,c e, y c n , / u, m , 1 y ', ( q n nn; i iv ,; ) , n , - iJn i ( :,1

, /, c e ,q11

w

. I-51 'r 1 o & l e 3 w ly \ m g '' iw 5

l M L m;q u (rpo ;o L? T d 0 Ðu pA ,t n í u) 1) q g1gg ' g 1 1 9 d 1 1 g1 g n . w dn yq s ?! i n m ^ U
a , ,

On

00 n ,

L 'U J

u p
t o

u

U

j ' 0

b y
tl i I
sn e ic o f fr o

1 u
Mm ,
C . u oW m W

T¬ J
q i q ;:' Un ; a , ^ g6 û6 0 o )^.1 d na 9 m ¬n bI
q1 n

wih t
fo rm o
near

i ^
Wam e m . @W @
6 .I ^ u

em n

' L n
:; i

d wn o t o gh hr u

m1 . ;

a ,

m1 i
L' d nu

2) q 1 'd g ag v 1 3 1 g . w wg n 1 o
a u bo t 6o 61 . ú 1 M

a r
across

m; 6 ú n
60úMa g

' u 0( ql

qm b I

a v bo e

): 6g,W :)j

u

3 w .1 guxn u a 9 6 u g Jm g l

aon Ig
a is mdt
a O9 M n a aiu g nt

,. o lo,on
o v 6,n. om
o w^ o 0 o w u .n. o

m 1
m) n 1 u no
'í ') im! & ' o

b fr eo e

j: )

gm A) 6 @u
ioI 1 uonq1 j n
b
b

bsde e: b sd s e :e
b hnd ei b Iw eo bt e ewe n bnah eet
byn eod

Ôqg . j6m. .
Ôgum 1, Ô . ' ii ^ u n^ i Ô"
^ i iuo m i .

jo o )

m l) 16 b
u 1 i 6)j1 ?u o i

uo 1 ji l n gd
iq 1v
o qn ?

d s :e e pt
ex et pc

l m

.

i . gn ' g .

fr wa d oe r

:sd n;e
ou sd t :e
over

o' im i o ) ' gm . o . q. m m6, . ) u
u y ^n u nï , ig ,'

i o) qou ^8 1
iobl ) ) g 1

:t no t wa d o rs

un e dr

unen c dreah
Uni tl l

m mv .u 'tm:n um ; ^ o" 'M
w 9e;-^m - mL i

gigÔ ?l 1 adû i o ' L m ? jom 1
n n;n u ':o :'
õI 1 mTqR 3 rI n ; r m , 7

uo pn wi o t tu h

'kU MM ' i Ll. i g

1U J dq ) l n (

w:: tn h
d rn uig rg r ig e a dn c u hng oci c n ie ig o sd rn b rig arn c c rig on enn p n ig e dn
' . u n n )un.u ) . wu nm

gj nU U
k0 J Ng j NJ n n í1 \ kU k0 J qm i j L^ Li 0 g U6U J m Lug J

1U u
Cn1 j J ^ k'' ^u j ) ,r n I l',l1 n ^1 0Mq" 10 ^ 1 m 1 a nqn 1 k' n nr 'l gn 1 J
k' 1 "0

3) u n n m ù ig ù) . . wu n )

as t o

k0 n k ,

a c r: t c odng o

' go i n g6 , 0

a p n rom a r
bcueo eas f

Lp, n m ml ,
Óg u '

Lu 6 ^ 1o n1 Jm 1
L ;LmiL:1ll : , )'.\q l , n ! ) )

a c mp rd wih L 0 L î t u Lu ' s o ae t t o L g dj m

b me o y an f

u m p ' U

llo g 'u 1 u 6
n 1 lj U 1

b rao o y esn r

1J' o: ed ; g

T .1L L6 b , m; l n- 9 ! m qw " ! m1

b wa o y yr

1r L ml 1l ; p

lr J , i, l 'î m n 1l

3 n w - u- 1 mt) l3 l 8 ^u l l m t

b_ rreo v oc f

u o m e
o6u o ^ W
We dUn uo o .
m m ^ L:oW ,m

)u qo 6 qo
ní ): i q: : 1 mu Ô
lm6AíU l ki

Frtes k o v 6o 6 o l 6 6o o h ae f J 6 o m , 6 o) m u
tr fa o o er f
fr wa t o o n t
: cs u n ae r

16c'6 rm i

i pa e o n lc f i fo t o n rn f
i rg r t n ead o

" 6n o W u o 6 m L i nu o o . o ^n ^ Waun o W q o& u 1 íu D ' ' e im q u n

: o p sto t n p o ::n o

3 m 6 oq U n1 am:o u o ^ q un ^ 6 5 g ug

i c n e u n e o ^ g U 6' . pW:omu wg n o s q e c f e o i o g n: ' i m U i c mmon wih 3 g m6U î vl0 6u n n n o t u o ^m o ' ' I U i d fn e o n ee c f u i U. mW :o on 6 o a gU
: s : or n pt e i . .! ^ i v oW i9 1

U n ng 0q ' ;
6'n Ô Mo' ^ q

i hnu o n oor F i q e to n us f
i od r t n re o

o o U6e,o W 600u6u 6 u o ui o " 6 n 6 , i^ ' di6 ^ U 6 n o W Le6 n i mmn i m , o
i i 6- n U i m_Ô q i m

i ue o n iw f
o ac n o n c ou t f

ò í î ov U oJ

io n 0 U 6 : ) . o W 6oqI o A un o

m 66 i 1q 4! m

o b ato n ehI t
wih a ve t t iw o

e 51 e 1um o ) y e U d U
î 6o,C n o: q , m1 d d 6m : m.

LmI Ô n 9 " o c e p ìco n h on f o 6 o o Un o W u m u . m ud wih r f r n e t i Ile,U . n n :oo t e e e c o ' ,; ,a q i u j W , 6

nI ig i g 3 c o ' T 9

wi a e e t t n y o h wi rs e tt t epc o h

n LU m)lM g 0 ,, ï ^L . , g a ,, ,

9 l 'V u 'v 4 Y\, 'M' q
!

LU n n '

g g!q qT g i 1 yg

ML pe stn ( i,m,) ig q i ? '^ rpn;n L o ; , 6, ' n
l c u d ' se p a lnih b c u e o y u o l nt le t g t e a s f o .
'

: n 6y eg ,/ q , @ 1 , q , , , , , ,, 1 , ,D ,, -,, ,, . pb ., , q,,c,,, , , 6 ,w ,, . , , , .
M y wi s a d n i fon o t e h u e f t n ig n r t f h o s . e
m1 u

e ?m4 y y . 1 q9 / ^ õ w

' .' ' '' '
.

'

P . c1 j j , uõ1 2 un \ . l'UlO ' i'O Ul,^1' ' d J U(l' j, U1l i l i J ' ' . 'I U , i U

g; g . @, 1

. lko yub men o yu moi. '''i nw o y a f or ve ?: ': y J r R ,? ) mm , i' 9' ? ? gc uim ' U ', , '' \' ,, ,, ,, , , ,, u., u,,,, ,,,, ,, , , q ,, _ c _ ,,,, ,,, ,,,,,,,po , , q q ,

Plas r ad t i b ok f r t e s k o y u h al . e e e hs o o h a e f o r e t h
wc: 5)m ? " m i 9
' '

,

, f,,f J n m7 m 9,

cb. q

lg ;, G^ ,u ,, , qoqI , po,c , o 1,j n oo "w e 1 I 1 1. ,1 q p n ,

' - - l 4 ) u '. u r 4 g I w y ' r 1 y&l g 0

n

(s I w

'P G ,e m? .u . r' \ K) : U , . q w s r . ) n w '
, .. . .., , ,. , ,
.

1 pe o sIt n u r o

n^w)w 1l n '1 , ' i

tnn yg ^ 6 4 ; 1 nL

64U 'o)JL, )q I^gPr pnsI ' Uj l Lim 1 Mc e i ^ 1g ! : 0 û)T 1 i &) u 1 o: m jw g g g \ g I ,g n ) g m ; J

ot
gu\u aLucmmn ' ' m 1 q ' ! ^ i 1 ,

qoiul I L ow Pe ' i ^ J ^ do r í u . w ^ r

µu I n ' i ^m ^) :)n ou w1))g rpsi sI nnj 9o , d û i :nl a peo: n t o ' .o' 1 L o j ^ v1) ( o

\, o )g) un ;' v 6o g )1 y &)u g g L v ' ,1 m nj ; ,n q 1 g 1i 1 g o vi1 e& 1 ,
1 P e sl n w ) 1 . r po iu i 1l ,

2 re o Io 1: 0) M . rp t n 1n u ' I '
3 .

Pe oiu; ng1i;n rp slr i uiJ' ' i ' í o
w 6íw l1 j i n Ii -" . -

ng1g m o

m4 ,1 \

4 Pr o Ion -1)í n -vJLu , eµ st I )i " ^ Y n

m ' t Pr J sI ; 1 n o 1 m ' '1 m L o . cI ior _I n g m u j1 ' u i O^
t , .

Prç sIn l1m1wb b gimb u Jgq A n In t s m9 ' j m 1

: , /, Pr ost 1 nq 1c, o'L ,qg g1 1 cp iun i , _Iw Ln,q , i 1 I
. .

Pr nsI 1p ,m gui mi ep ;nI 1n I @ t 1 u
, 1 u
Ln í
Oíu ) n ,

l) Pe si u n n Tti . r ion I ùl t r

; n
a t
on t o

' l u
L!l :) mí,; ".) 9
6 uLJ; I 'j1

f or
b y

sn e ic
aot bu

d .I q . u
Ld L 1 v n .

j ' ) o LuL: ^ 9
ly 1m ig c , ,

OL Li 6
1;m) l, 1 ,

b t en ewe tr u h hog
d rn u ig

j .'u n g g
Ll'1 60 \ i a

C iJ : 1 ' 99b 0I '' 1L 1 iM'J , ' ,
qnLn 1 1

fo rm

gm @

ae r
1 .

d) Ld, n:

nmq o

0 N1q ^ q,na4, $

d: a-n( -6 -g ) a i g 6a,n co A 8 g g n6a õ ig 6 i g6 1j 6 T d a

.1 .'uxn ;g i g ul0 m o l

:A : n pr I : smme n u r
; oo n o

: t e e e :g n h v nn

' L' u0 ô a Lm Ymv m m v t1 u , u ,I q m 5 e \ ^ m d i1 u j Ln m) ng ' e
Ln n .

l m mg ' guL ut uqs,mu gj 'g .7o , /o , ) ' IuLu L û u6 6e,4T m mJ 1 e , ugt uL

: a hu n n or
a ru ocok t or Ic
a Fs c:t r

e t m :: u i J 'bL bL tm 1 1 'm i ' g 1 T

atc smo n Lv ' TLu. 1 nq , h: met 'Ii mm n o u 1 : onmona dy u gui L ' ^qn" l i^ j uu u on vae tn s d y u I unu L 'j 1 un6 In :e a n 1 . m L' L xí i uu

1 :1 i 1e LnI m^ mnm ILu &î ' 1 Ini ^T 1 1 : m l
snc y s e d y i e e t ra

ue q n i - tu f u ^ -ou L^ p1J ni9 n 1 n a n e .n m ) l Ð1 i U . q

iL Lg u Jm 6 , n L ^ t. IIL vm 9L!' i 1 m ^L' o : 1 JLL u ) i mm g d sn e Ma ic y u. L s:c Ic me h e q . m L g ^Liu 1d n e a er . g u Jq mM g i frt r e we k o he es gj . m C LuLn 3 imm L 1 mu ' fr ma y ya s o n er o Li L J. L bn n I mL ^ h u? ^ 1 1' i J ' )0 ' d rn t i s mmerLm- ^ mL0 g:'l) ' uu u ig hs u m^ m v : iJ 6j d ,

b oeoc c y n Ik o
u t t rw n: omoro

1 g Tm q Lo JiT u u ei 6n1 ): q 1
_

m ,: Lomog. u"q n v T m '

i1û J c g iq n q J

wM mu-Uu Lg j , .

n 11n lg 4 m n 3

2. Pe st u n ut ùIi ) r i i on gm i I r
a t ? íl j n ^ '

b y
; n
t o

1 u m .u .
n q

T; go 6 ' u 1 ' l u
^o m n ' ! ' ^ ^ U

u p

@

na er o
on
ove,

o uJ m m
)) íju .

'i ls r9 ,b 1on o@
1l u

T o o
in . ; J.m m.

asc p rud on

nu mo mu 6 i q u
e I m1 1

t o gh hru
d wn o

; ,
6im .

n,1 u
' mi m o

fo rm

sm o

1 l

: :e nsd
a ou b c aoe bv
across

^ 6. m6
oo, n : . e 1 l ^ i ,
ûO') m q

gom 1

- 1 ;nJ o6 1
:' u 1 m
q1U W'b ? ' )

a ais g nt

6 m, i .n o,u . m

l , , n

aog In
a on m g
a y fo wa r m

@m m g
O,o ;
me,, gi i6 e : .m

m1 1mI u
im ) nl79i O ! ' ' l m l

1 er1 7 ii. exl

m w nmu II ' c 1cml\ - -mu \ 1 o , . e 3

oto u f : t n o

). 0 n 0 m y u , !

m nqn 0

61j11 q11 o ^q )
'J o go g ' o qI; o j

b fr eo e

jm

bh;d en btw eo
. 1

Og.m. j;. ^ m

gd : u n nwd 1 gn nw ' n 1 u 1
6 6w d

6w d

6g 6 j4a

: Bn o n ag
: En I d n gan
2 6 . d

m g A l o g ' cn a o q : gn ! ' @ ; 6 1 gn o . o. 'l

d a 6ggnnw 1d g 1 1 y!T c u g1d nunwd g

1 6w n d

a hme to
a vlge t ia l
a 1 3 Ra on Ro d t 2 n g a

^ Ta p g i n
ln j L' ^ 9

j b i ;
.

^qI n m^ '' ,

d , ^ Y , g s: o^a 0 i u d Lm ^l qd ' ' l 1 . k U^UUm ) j u

. 6 gd o u n nw Tg w n5w w 1 3d n g g1d g 6 1 1 n w d gn1nn Jwwd 6 d 11u 6w a nn d

o R nn n a m , ol n a og od m ' a
wm 1 -^I mn , u F \m ug

,o u
1gd o í 4 5

3bn'Ù1i orikio, .phu6.. netMsJ, )duhm6' tybIy^? hsni)U eil0uJ Aoé'n, Pwars. o )6 4 tc ' a ,
,

fj, JU j i :P í í 7 mJ i , g ' C 3I i i f ' ^ J í (q g )90uv' w i g n )l0 ' ^ w' ^' ' ' ; 60U l l , ,
'' ' ' ' ,

. ,, . . ,, . , , .

R /

' j A b y ; bu ;a s ; my s n ' ' o , Ie e n s o' ) ? i,g 1, ' , ', : Ô ) n . /J u , , ? : U m í ' m ' . u l0 w ) ^: u ) g' d i n )J 0 U ,' ^ un' ) gn U _I g e ", 1 l ,
' v , , . ,

a kio of mea l t.

i

,,,,;0uh._L) cipTn , ,u'. eJ;b1 ,,i .,i. ,i-o4 m \,, g) ! :ut ,n ,' y. '. ' 9 , I 1 ug
r

(

.

a ma Wih t ar . n t OU MS

i. !m9 í 7 . ?
l

fi' í jí'1d'J3 ,,í i í, , , 0J I í 9 d. . quw u e ) n ) ^ f ( 1 u n ,

'. "' ,

\ d j j; u j ( 1 ,j 1 11 j ( go ,gL 1? od1 j ru g) 1n g. ,;

1 gq i) 1' n m o

mu i u It o J e ) ' m 4 m w - I-nI 'c 1gdl 6

. Pe o io u nn ì n s ùiI Ju ) rp st n i I nu
l c me b bu . o y s ii ''

X, l / , g u im : J,q11 'u n\ g
.' , ' !

'
, , ,

'

'' !
, ,

,' W eat by spoons. 'î e . 6
. ,

t91 df n/ )
fr lI6'í 1t' U' U ^ 6L U Q
i' o " iU r u j 6, j u i
_ .

g /

Ths s o wa wrRe b me. ! i t s i n y \ ' , ,

'' '
.

m i

n J@d d^ILT)gu g j" L L m b ; i
5. Pe o io u nn ) rp st n i

'
l ,, , , ,

u u ùu m s Iu wu6 iI i
, ! ' f

A mo i ab u d ga ve o t o . c y , n o .1 ) !d 7 g', 9 en u i o l p p r ' e/' 7 '

i

' '

t UMi'l L J,^l ' l ', l n ' " Uq i
.

, ,

,

'., p, ?.
, ,

( . ' . : \

i,, Abkole ' ,' o fv /(' ! 4, , o o n
iJ, ( ,
'\
. ,

i , n, '0.nl'í r U,L n'í ln ,j, ' ' i Oi e . 1- . l
w

) c,, 1,

9. ' ,7 , j j

u 5 n 1y í' -i ) u l g

4 7

6. Pe o i u n u uI ) rp st i on wn I n

u wu mu ju nn Iu .

61 j q'g d n d n1 1 N .n1gn g n q wq n ,

or

ma e o god d r I
ma o wo d d f o

L6 p r m m qn , )p ), n Lg g ,m mg

62n- n n dg 1 d j ng L i . 1 qg ,n qnwt@gqt L 1 D
ma e fo s n d rm ad

fo rm

wM g L m 1 n)y;g @ ,1 ) I ) .

ma e fo s g w6 d r m u ar )

, onp, 1 11 m1 : qn

63 ggDn m 1 gn jn L . Jgn gq
lma e c k wih e gs a d f ur k ae t g n l ' o

) / q g c jJ g . , e p; p 1 n 7 .

q , ,\ , y J' ,

g q L y ujY o ' i i
7. Pe si u n . sn t , ) r ion t n I n n
.

Waay tif? uu h roono I te uogr k
. ,

Jg ,,, ,,, ,,, g g, , ,, v ,
õp é7 i , 17 , /
, , ,
, ,

', m ' )' '' ' ,

y
'

Thi book i not f y s s or ou.
'" '

\
, ,

'' ,,Lo,,,,:q,),U b P qf e , ? ' , (,g , , J í,, ' p ' 9 , , b ;
,

, u q

,gr,

B f . t I ^u0n 1g lg , . - u- u gm o '

8) Pe oionu n u u u1 iU Iu . rp st i L i
aß iS an t &r t. , l ,9 , 1 Mí

3 b ' , l I g
I ?, r q , uo)q, )) -

eCp Xet
be d s sie aS wel a l s
t,.. L.

m L' , M C qm ,
',m:, ' ) j q; I L Lí I i L ' q, j o ,

g ,,f,)r ! II l i q t I^ ?

sh

ea WIa yuím bS fed ,'h S e S o s y etrn ,i l i .! ', mn ! , íjm í i í ; U m ,) ;í 1(gm í ' d ; MU n nj ) ,' " '' ' í
.

' .

'

'

!),'' ,' ì 'l q r 'i1i, uL Iù ? ml,l'I"ui) o' í m) g ' í ) ' l^im' : , n u lI ' J (,ircj : II,)t;'j'. m,o ) ? p ' , r Líp,; , l 1 6' 1 ; , , l l
. , .

P '

ì

m. l ) ,, ,,

!' !,

;, ; )Iu , u, , ,1

) ,,lo t, g 5, I ! ;:,,y I:,'1 ,u ' ,; 1., , ' ' l . , , ) uu, ,y', , yu, . 1 1,9 líM : i ., o u

/T

iM/' 9t ' t
q.
,

' ' ,

, '

\ ! ,, '' t. ,
,

i

,n '' ., , . ,

5

'' -

/^

i r

/) t
õI )L lg 4 c o ' 9 I 3 ) 1

wN I-6m ,, - m l ,

nun un

T

Síinq uPe \ 'rD ' ,uo . snO , .e1 ì upS n;t roi UvO .s ,r Ut s' nI 'n .
Iu u u K ìm j J , l .
.

su p T

t! ' ç' '

,, i,,q, , ,,,.., ,,,, , n , p, , , ; ,,, , ,,,, , , ,,,, u epos ,w , m ,q m , ; , ,
II( 'T du1 g9,' Líi üjo/L tL\6Ini, o La w9 )i ;Lu LJt ! " , i1 g ww ^ u : 'M i '
.

n \m1L9, ' , 11 1 l 1' é, 1 , m nt I \ qgg ' 0 ,

,1L' m1n g, n ê g , ni n , ' m

'i qL 1 , L 11 w 1' m ré' t li m i , 3 . ! n j b ' r 4 ,4i q - idd u i u ;, : ,r,'cq! nIJgYl 1 I ,g Afo : :mu gu;í n i' i r pr 7 1 :DqOq , i ? L' j jq '
c! ri mn bn ,' :on i : , , 1 I , ,
Ldl ) í:LU''I Ii)) i ,mI I'_lI 1'1IIt ' Ð y q'' )' 'lr' ! , m 6' ' í\Ir1 W : t , g I ' l 9 l . ) , qM im g .l0î1 11 ' qL, v ' ni ,w n n g ,,, m1J i 1 I q q g Ó 1, q q p 1L' u JL u
e , Lvm ' ,i i' g.Li 'b; ng I1 1 n I í , Il d ' ', ' L. Lg 1 11 o n im : I 1 m 1 1 n1 p
5 , w . -d bjm 1 l 0 u n o '

n, e) e L , m u r, Li l1L1qq6 e r ' q , 6 i l , L w d Lnig ii, il 1 m ,n 1 G6 ^ . q J i,. m u.nj L ,1Q v gio n q m o,, i n y 6 1 e J l u , 1 ' , J gr o 0 ;g , ,
c, ,

,

o e . n 6w66 j u; q 1 1
g 9 9d n g

1,, ,,w,i r 4,1q1 ibu, n, gl ,-\ , 1 , , g ; a oe u r :i ' u l1! ' l , l r ( ) , lL , n 3 L 1 L q
,

He w i c m e b c i M o da . l o l akn n y
m íC j l1 1 '3 U l ' ' J

i ' , ' .
/ ?
,

1 Úf m , P 9

L ^ m u (@)oL bi g1bna 9 Lu L ' n u 'Li1 p ' , j u l
He wilcom e b ck on M onday. l

e ' y ('?g@ , (l 9 3 . ./, M m U ( 1

,, n

u

, ,

I. qi

c

' , ! ', 4ml i . b , ,,. ,

' ?

L :',1o î^;at ,j l.\ : L 6 1 i" w ,rrI r L n - ', g 9 : n uî i õ, j - u j':L ; , ,

,,,i,n o-- ,l ?L e- qi qqi ! )m i, 1 L? o ' ::rql 1qv II'g prçus:In ' n i; gu o m ì oii 1 4v a e t i 1v ' 6L m ! , i . ; , u g \ ' r r , ud \ç b-aQ ,e- L,, , m 1g g * u ,u o\ q, , tg , w,, n * g , , , 1 , j , 1 ,; \,n1,I í m ,q î peu ; n e j uù n j u r ,L ) g, 1y ' í , l rp si .i ' , ' r n t q o ,
^ Lq 'I e íU , l m

L ç 'ml i u ' îu m' u,

, e r ' u ' n\LqL1 q \r qq 1 yw, pr po,,; ,n L !gg ; g giq 1 udJL L b q

wm 1bby p n - -Ml ' ug

1L l , " ni ) . . 1

lu, ,

- , ; tni (u ln g u, ^L :1 i ii u , j )i b 0J
u

.ie g :y'\l' g í l !u b n

6m kí k''' í',) l!)'Û q k í ' q,1í Ib l ' D i I i! 5 'l i 9 v , T
q,l Ib , ,uîI ' . ?gl l i . , , ù

nlm,i i'gm ! C' ? , : , u, i , ,
i Ijl 'I 6 Li 96 í ' 0
L' J^ I i l ) ' i

wi t h
sn e ic aot bu udr ne

' i
' q . U L g I o , v L ! , ^b \ , iL : b

r li b 'b i, 6

L1gu ^m i1

L

m' ,i'b T 'u 'C ?

11 '1,,! , I q )\,LM u u i pn c :u\ u u nû j ,Ij 1D, n1n m î^ q nva rµ sr I' 1 c ' :l , , i 9: u q :Lm4rl ; : u \ , w t1\ \) n b L, r mp .r, \ 1, , ql , i hL \ , Y ,,:, m qv î \ , ,Lí , n
,? , , ,'' H sa, a h meo s na'9h ?, e ty t o n u dy 'I'' '' ì .g , .

t ^,'' ' 1 r ,, , ' 1, ,

; bb). . ; ,, ,,g m)) ' xy ,' 7 ._ ) " m ,u , , _) ,) i
,

I' , ,

i n , 1, ,, e i , n ,,. . , l1
, ,~ . ,i
' '' ' í ''' ' ^ '

: ,i ,1 e i uu :- ; u ,n !

' , ,

' ' i i

r' ' . î

lt l c y u b r d ak o o r o i . en
, q

.,. YW,)UÐ.M./Udvm ,, , gr,,,'''/., . , j /,íJ' Lp,,, , , p , 'gl g1 9 / 1, , j u' ) 'i ' j)k ! L p
' ' ' ' wi i ' '7 ! , . , , ', i '
' ' ' ' t .

sh st , de c e c e . e ; , , h ,e
, M h1 j fee)7é Y, ' n ? ., , 7í íl 7 ''. í m j í í 9 I i ,

ps,uuJL, i q! '' 9 9 y 1, ? !

i

, " , ,b. I-9 b n Ig&' 2 . , . m I ò t o ii

l wi n t g t d n e u tl y u fns y u t o o o a c n i o i ih o r l l ho wo k me r . l 's p :q 1pn i,p m(dqp d j U YJ P U' j,iì? w , lç o l? 'r i .' ) ,' . , , ) ,, , jU ,
,

\ ,

,

;, l ,1,m ,j,d n, ,;q,:, i , u l1 , , j ,1,1, ,, : - 1 ,; , ,
'

, ,, ' ,, .
.

?,

t 7t

My d g r n a r s t e r a . o u s cos h od

I .I ,, t
ì ,.. ,. ,

ì, J'jií,6? m:( ,t- 9)llY,j?Idì,, í' 'Ul1I0./ ) ' ' ?m0'416ì C j . fíU1g ' Y P í '. \I'Y ' r' i J 1! , ' j
ven. l get up about se u . , ,,. d, , ,, , 2 d ,? , p w ,,.,,,. ,, b ,,; (, , ,.,,,,, , ,,
\ '' ., ' !' . . \
. .

, .

)?

'

u "1,L ,u, ^ -' , j .L , L r /i ' ; u ,
'
'

, ' '
,, .

,,. i ,, ,,

,, '' .

lg t u a s en dclc . e p t eu ok

, . , 'i^ , ' '' Y '

, d, g ,, i ,m,y,,, , ,, w ,n , j T q.r, , , M , , ,., , d
h , .
'

mmhog u T'\IJ , 6u) , L?; g
' :' ?: ' ,
' . ' ' , ' i ' ' ,, \

She t l about your work. a ks ,, , ) (JíJ ' 'P .
' I . , ,
'' -'

d is , p'1I. I9 y í (X i ''I,)IJ' ''In'l) ' iPl, í l f',í l''' , ì 'í íd 'I 1 í 1 l' ií i l ) i
, i i

2 .

,' '( \ '
'

, ' ., , ,, . . , ,.,
I,, I ,, ,,

l

H i d g r s a r h: s o un ne m.
' mI m,)) d,, ,,(g,, ,, ' !í , . , ,Q iu . d , ! ,, . ? , ,r j

c -I '

b' nPJIl'J li'l9, ? I) .1J6'lm6 d l C ,L J T

q

'

,, ,

m :I-iI mn 1g ím r -iw l m .\m o J \ ' ' 1 i ly

T e g alng t a way hy o o ht .
cn m rn , cnc m n,, , m . ,, g 9 ,

,,' m.;, , , ' '

' ,

,

?
. .

th)J ' ' )gfU ì / , )U \ UI , t
.

Sh wan s t sng i t a o y u e t o i ns e d f o .

t

9 õ1x. x ' dur, dW y/ d, , \ ^ ;,p i) .c , 1 c.Uo Ir ^í1 jO,lh,C . 1l, t, 9 q, \ ^ i Y tU
,

o o b t m e c n t t hm . b dy u a el i

1q,.,,,, ". b. ,.b, U , ,, .,. ,, , g-t., ,, m, , o. i. ,q , .
'' ' ' , -. ,.

)rd, in u r , r qR u ,J j , m , i m i nb u .
, n

' 'uryy9i ' Peihth ' ,i,4 ot v,., n. ít'. 6sj, t61? g q au, e,ie ^:t gjd ,ít . wm a ts i 1 ,
Y u c n t l h m b wrcn lne s / o a el i y i g e r . ì i

e c ,p q ,/ m c 1, i , g c 9 , , g, p 1p ,o xg ,
,

P' )ib'',U6Mm ' '\ ''lfb2U)i!''')Ul' ',' ' ) ',líl' ' q ' h U,^ ^' l L ' ' Jl) ' L e í " J
A hear wihout l i not warm. t t ove s
' , : . ., , , , ,
.

! )

. j? 1X ' X W : d / d , re j7/j r I í ^ U X JU )i , W ,

6 o, 1 1 t J i ui u w6 1 ".I q- t g g ,

5 q w -yI liw m rI 1y )\ 4 , iu-jF '1 , u .1 ) m .

m UWUn M3 Pr p ston e o ii ,

tlu u u [ iims ( l u .) i ^ n do
wi ) u ' ' g o :qw?n ' pe sI r ( ^ ' n9 iq , uL q j ' a rmo :u1 L a l ' , ; : , i u c um l -1 vm ; ) , u u uqM : 1 1 ! n 1) n'i ,r i1,1 .1l ! it,u, )i , , q j1 q , \ 1c,1 iJ Lqd 9 1q 1nl \c,b , 1 :qrw.J , I' Av c , n, 1 ' \w ), 1 i- 1, 4 :L , ,e 1 u , 0 ,

; \ am Li :

Li L dJn -vi., Ll ' ,r,mii1, 6 L d ) 1L1J ' G
' li I, ipI^ 1m, i ,l i ^ i

v

q0a i e mniL i u i idi q iq : nnn , ;
_

vLi t n\. Jm e I' nn ',w1 ' u ' ? ní 'ni, rn' O'n-i u "n q 'u j \ '9 m i u L ' d L ; ?) 6J . ' n

u 1 ^ iirs( ) j dur ^ , \,

qm^1i56 ::n (le ? i L1 ^q ^ - i r I u s ' ' ,) t 5 r' j i d\L 1: r '1 í g í ,g , e
" l o t n qw nnii Pr } sll Lí d t ? í ; A o icn : õ i u L t Ði 11

cti u n Ctot u u

(' iL MV ') 'I i (v L1.) g l íV U l!

s ,

:M I

g6 ' ^) n

n, Lmiq\') r1 mL I gg' L \i' \n ;Ô 6 \ ie\ ,t i,1 i i L Ði L n g j I i i
L 0 (1)l Q o t(1n.) i u,w ni mA 1 ng ei j uv ., u L , l, n i . î , .I1 i ^ 6g um i i1 ig qu;LuMe Ie m! o, ; i ' v : " 0^\,, , u ;' J ,u n . , 1)gi9gT;geJ g1rn \)\g ! q i ' ! l a ,r mr p 1 Lr i , 1,, ,u i qw m :, ! WL uJ ,w6 ; 9 um um- \ 9 ) \ q 1m . ii m b p), e g e\ L i:, w9 iig ,n ig ?;w \ , ^ 1 1L
wg

L' c g l ;I s "e u d d\ n .

I-5 w pt I \. ',g 5 u i m ; n; " ql 1 a , l 5

l wilhang on. l

íl:3C1 d1 Y 5 C\ d i j' l ' Uqi \,'. 'i , ' g'' 5 l

* , '

' , ' , ,

t.'ní',i ) r);,, ,,,Vd',), ,,, ,, í uu , :,d , ,, ': , ç,j ye 5 , )t w '! ; ? , 'y ,, L ! r ;, ,, ; , ,1 , bu , g q,,ig/,, 1u , , , Qj, mm , -ml jy j' ^, q 4 ,
! ..

f , !,, Im\-í\;,'I) ,, y i , ;u ,' !') ;g q' jj v I ! m ' , , - ); j ;n , , T . j ;wi ! ,
' , ,' ',' , ,, '' ,

lwi h n u l a g p. l
? ' ,

i? 1? njt . e ., !9Y í h f ,

.,. '
. '

6v J'va w5 : n- I( ' u ,L
,
,

, , ,

;1 , I.c3uI (,J t) Lhi mì,,I :. ' ,m . ! 1 1 m Lq )i1íI , ílu, , b, ) , q ) :
,

-, ,, ,,L - ,, r L - ,;,, , ,,,,,:, , , ,,,,,,r, ,1;,., y, L q : , . , , , , , ,, , , ; p , y , ,,j, , ,

h nc {nI .3 .
n,

;1 v u;õro,, ,; '; j,, ', 1 ;l,1I,j : L, i,, , u , ,.;, ;n m, ,, .,., , ' , u g ,, ,
' y /

(m ) 1 nw ;;r C;;,1,i Içj ) :, I i u I m í,,'i ;nrm 6, u ) ' Ig ; ) u Ii, 1 ,

p

-

j) ' ,q,?ir , \ rg ,,d, , ; g ;' Iqr p n , ^,
! , ' /c ), : u v6 ,

í L, ,; c n. ;:b6 bi ' : 6^ d, l ) , .,i )w L 3 g í ) 1. g . , e q; ,
'

;!1 !í, ^ ( i.' l9 ' i) lU ,, L '^ íi

L,' i'/ di i,9 '' ., ,, .
' '' ' ^ .' ,, , ,

q

5 '

5 wm e 6 um t 11mI\ 6 i g u lc , . 1 ' m ,

'
,5 ,

T U

'

,

njsw, nU f I j

I- s IU n
.

n uu Un. I un. I

d R et ( om m0n S0nd Ie0U Sc n ! 3n) ,
.

, , q \. I

' ' i )i ;,' I .,ë :I s. p5 l,g': jI i / 1 1' . n \; I, ,,i ,M ! g l , 1 ; ) í u g1 ' i ,; f I1i ; t 1Iq6 L í; . , i ;g', ' í )u ,,,l , ', j L ) !',' ' m g g i ' o,Ö, ' , G V b U , 1:,i l ; y éy í?J? y 0 n '' u . r, I.J , u d)l l!:J )m g 'i , u1: ,i L?o , . ,j \ 1, y ' , g , 6 í í g I î-i1_I i qm! mi i'û'ii 7\qe ( n ) I; :I hlI, L u i ,g ': í:mi,I I; , 1;iì )' g J , , ! " , 1 , : , : e : ,

n1 \ qu' Ij i :I i: I ! r , í ti , b L Iu ; qi, ji\ q q 1 I :r i, , î i. , , g,1 ' I vw' ;)) I ùI, I , ? i) 5g iç i,'' ' '' i gi) , , ;; u' : ocn ) " ) ) i_ lI 'l i 1 ; l j ' c . ; 1 d, i ' uIo ; ! g D l : j ' crl: I13, ,, L I,,v\,IoId; ; Ij,ín, ' I ;\ , ; :) çcL : , )u, ni' í , Òg ;I' .g ) , l :l I í l' ; 'q ) ,\ ' l , : , n ' _I;, 3.; q li)q 1, 11 ; ,m I ,I g' q ;II I ' ,q î ' ; 1õ q , ,i m5 ; 1 , i i 1 C ' o

''g ) ' 'Ug' I , ,

v í,,,11s'./!6 j in 1I;. p,i i ù, :; u :,tLg ' '' ii i m 1

).rI)q I p I);; 1, :

ìq;'l1;u p )I ; '., Igsip ; i

wM m: . ,

g wm 1I 1 9 lg 5 u jI u i' 1 , ' d 7

o

'l "' '. g

n!!1,'1iy'0 " ,L I,i qI y ' g c, 1 '
W i y u o e t e d o , pe s ? l o p n h o r la e. l
^

i4 ? : ' ,U

l:m cd p m d' m 1
9 ,y , ,

_

', ìr '

'iíO í ' 'gI Ul)i l Jj gi )
' 9' , t ß . ; \

Q h

''\

). r) . ,
,, _

,,fgt'J \/b9C,' .q,\'n ,'jv:e .T9.;) 'u,6; ,Jn'. .i )mm x: dn1 dil. )19m :J 9' C, i 1
W ouI y u do som e h n f r me. d o t ig o ?
, ??? , jD g j ,, , ' 1 J 'o , m

W i y u p e s op n t e wi d w 7 l o la e e h n o . t

(,, ' ,, .

4mn I1, ,n \ m y, ^ -, l ,m

iI gq 1, 1 , ,1 5g n

W o l y u p e s t l m e t e t e1 ud o l a e et h i . m

C ,

/ qq1rP , n1,1b y ,,m,n i ,",, ' ejuy ' uui9 i ,b\J ' rcp. .u ,n 9J
,

W o l y u m i d t ln m e ab u h r ud o n el g i ot e1 .

T,w, ' ,n,u -gi , ,,1 r g., / ,mg 1 1gn q i 1 , _ . .
1 q' ?y u Pr. cr: ,,1, j p ,: , C j :.r . yn , c ,17r cl il: 1
r . , m. u ^ 'm 1g 'mg 8 .g g w o J \ u n ) ,

W oud y u d m e a f v u ? l o o aor .

;tu m , r/, iid. i , /_ y m n , , Q , ,
q) 5 j u um n ; b n c) ; q u; m n i uj
! Y , ' h
-i ''

' 'c.í \i,. ' ?,. , , ,' '' '',,Ii ! i . ,_ C

'

W oud y u b knd e ou h t t k m e t er 1 l o e i n g o ae h e.
?m q, q/
,

n q:';ncm, : 1d )

rj $ go p rr 1q t u1 q x t , m g 1 r . l g 1 'i ?n u )g 1j q

M a lu e y u ph n ,p e s 7 y s o r o e l a e.

gujnqu P, . 'qT,um' 1n'íwni l9mo ,í giíg u, ,n1 , q: 4 r1, . , t )q l J &
' \ j iì , J

Do y u m id ì l s o e. o n f m k1
,

'. mqpq,i .,g ,wn1, ''- n0/',', d ,.' h/? c ., .90 . 1u , , t J, ' ? g pq n ,n g ,
M ay l ask you a questin? o.

i ,

P ,Jp _r i.l, , m, .... dg p ,p 1 . 1, u , ') 9 ;,J . , 1 ,a , i j h q ;b1 ,
r
q
. ,i , ,

,, , , , '' ,

,

Pla e t r o t e l h s es un n h i t. g

' 'njc;n , d1t1 g ' nr1, . , iLy,1 ' r). . ' mg , , br " ' m .
q,

,

mll-mI ên 1nm). ,5 - u F im o , g.9 ug m ,

M ake me a cup nf t ,wi you? ea l l .
i : ;p , cd,yw ,n m í !, ' ,, i ! ', .i / j ' j y _

/ . u

,' . I '' ' ' W

m . ,

' l,1K'I i;' ie \',ci'iM:; ,q'í'C ' ií ) :
q
,.

i

' ,

Plas tlmeyurna . e e el o me
I

iì T,:\, ,, 9_,, ? v,', ' iy.1 j ,!nc . q/, \ ,,,, 9 i.Û , f;g ., .
Pes gv meyu hn. ,r' lae i e or ad 't:. .,, x! .' , ' f ' í ,'f, lpgL v j g ' ;n p í /, ? / \ i
' '

.

. 'l' U 'm'9'd 1 e , J, l ' i g
;'^' \ ,, . i t
.

, '

\ ,

!,? Y " ,

' '

Pl ease com e on tme. i

, .

. ',u-,u ì l,"lpu ' , idq, 1 ' ,r, 5!,1 e j, ' l ,J i6 ;
Co e rg t a y pea e ' ! m ih wa . l s . ì , ,_ . t '. ', ' j,Y .yn,,,, ,,' ' , , ,y,, ', , , ,, ,, h, , '' g i'' M6 ! nm i a i : 'q ' i !u . u
'
.

,.ìmioips ',f'yCnta . G eupne. w'?ÛoUole i 1 Jr/' , ' ! i9 ' i ' ', .m d 'e ' !v ' .
m

I ;

, Im n ,,t, I: g , ; l g m ,: g , I,

6

w -iuly.ir41, J 6 , -UI r c l ,u T i l .

O

' ? ', '' ' ,

r, . .

''

1 . ,,, Q ... , ,o ,,. ,, u, ., ,. ,
' '

' ';..t -/ ; : ,
,

)

i! -

Tur t e r di of. n h a o f

C.
,

f1 md , , '? j ,9 6 ()õ ( pi f'/ i ' 9, . f ^6 n !'.1 i q i 6
M ,

Swic o f t e l h . th f h i t g ;j d m ( ), ;1 y n dg , p, q. q ^ 1 J.
! ' '

1u ' J ^ i , 6 : n t , .
. .,

''

í

Oo ' u e my t I p o e. nt s ee h n

P,J!. ugv) id,g 6,l? L )í m q cp 1 /( .sU )l bm ' ,
Go b c . ak ). c , i ') ( ,
nn ìI 1L 1

q'
G' .: ,i . , . , ?

i. ì ' '
T

Ke p que. e it

,. ,)Ç . -,p ' i1I , 3., ; ', \ Id i ,. , U v
w9

h Ml n n g) g ' 9 m 6 - F ' L o gT u g) l

'

Hur up! ry .
; ,, ' ,) ' j' i y, C

"

q,, ,. .

-" j 'ìIr U ' b )

i '
., ,

' w' . ,l " Pn \ MJ I 'd 1 V6 . M, \ P) I Ii n: i; t l
K ep a y f o h r . e wa r m e e v d: 9 " ' :m,J , ,u ,

Sp a l u e . ek odr

\'' 'i ' ' \
.

i4\; 1g i 1 1 i
tm5'. 9' ''m ^5,' i' '
' ' , ,, ,

, . ,

' ' m '
St p t a n i e o h t os .
,.,, ,,y ,,.? y , ,,, ,.,, ,.,
n , Ml 1' ! 1d g 0 m , M

, ,? ' , , , i / .

'' '

Ge u t p.

j CX í ,)J _
^ i

m '' 9 , n ' U ' , t \ i ,
,n ,
' '

,,. ;i, .' , ', i

,' '

Do n t c l m e a an o al g i.
'

j U ' P0 j í ,,m J , , ( , dX lm ',j^1
q ii g 'p : i n u^ . j i

,

,, , ,

, v ,

6 , wm 1 - ¬ prq 1y J 2 g - ul 1 ' u .í ( m \ J 1

l' ' ,' .
.. ..

''

t __

. q

Don' sl p l e. t ee at

j9')PJ i l'V ' 9l) ' eUU ; i:C m9y 1jí U, Pdq , i
, , , ,
q \
t

Gi me your money. ve rn/G jJûím i ' ,'

; 1!m 6 o1

ì;
'i ,' .
. .

Do ' t l m e a l . nt e l j e

-

U' ,

)lx d:q,'; õ i?/ 'g./ 9: g , , m e , ,i. , u )ir ) e
;, , ,
, . ,

Do y u wo k n w . or r o
? Û lp l ' j , , J,
,

r

, .d,,,d . . ),l, , I ,, e ! , o

Y '; 'i , , î , , í , .
, ., .. .

(; , ,, , , \

Do t I me wh t h pp n d. el a a ee?
, , ,p,,,,;,,.., 6 w ,,,, , g y, i o ) , ,, ,, , -

t
nd e p m Go a h l hi '

m ? g ,

í19 U ,P í 1nm Jí ' J ) í v?

í''. 'i / ! .

'-

i

16 ? ? ,U:, ,, /m. j 1c / 79 j ' g, í: Jí d u y
. ,

g iu i ) \) 1g -i -6 t 1l o u t)

,6 3

'

, , ,, g , ,

T U

n '

njSlm I U U ' '

I; ; - I n ao ( vtt n?uùn u)?

,' i, /' ' '
,

r ,t, .

'', îj ., ' R( ) 'j
t t

" M

;;) ,n)v (),,, ,', q nb;n!, ) :,m'j ¬j i.. , \,, ),,p(, : ^ , é' ìu' q ,, 1 , .1 p,, g, m , j, ' ))q i i i .i ; j w
'

, ,,,,,), ., bv. 1 , õ , ,),,ç,q,,,,,, n', ,,?,,-,,,,i, ,,,vp,?,b , ,, ,,,\;,, 1,, , . , ,,, ,,,
.

1 ,, go:,i,, !' u? :,1 , , -i Q i ,
' m e t s e a m o i wi m e. ' Co o e ve t h 7' ' U ', (j/p q ,.,qg' 'j, J í y1 ' ),, 7 í " . ' , m , ,. )
l) dm

,j'u" )n;; mí 'ì)n'1'),T) j ^, , i ! i n , wí ^ ; mj, v w j v I , q , , L r gn é o I :e t . (g ag ))' d k o. g . n i
' ''
'

')odynl t' W ulo i o l uk ' e (u ? Pí ) , y y p ,
,

''"/ '' ' ' , , . i

nn

q. ..

t' ''

'' ' ,

0 , w l 1 -íl 'r 11ndJ g 4 , . I u \r n 'a i ' j

',v vi, 1J'n oì 1,1u,,q,,LLqgp, l1 :: J , 6 L ,, ,q , , .u p ,1 , 4 u lh ; b m
.

u l h o nv ,prL u L w 11 'q ' q6,. ,b ,L úì1 , ,, ; , q 1 ,

L6, rg , ,,
, '. ^ ' '' ' '! ' '! ' ' ',l ., ,., ,., , ,, . ,, ., .

CO o ì
11 ,llL1 lL ln 11 , !I"' , v . d'
, ,

,. , ,

I h ,

A:

Co t s e a mo i wih m e c n g c me o e ve t o ìh. n n m , , d ' j õ c1 ,n u ' 1 ' gd, , j ^ ' p Y ,

; ,- :g,v,, , 1,,\, ,,,, , ;, , , q ,
B. Whtt ? a i . me J7 Y1? en l . , X
.. . ! ,, \,, , ..

', h. l q' g . , ' \ , g .
q

A,

HaI past fve. Ar you fee? f i e r .
,

r'P)9 ' Td r '4 .u, a- 4 Jn , g. , ?
uio^:1éq; i I :

'

B:

l fe .l l e t g . m re ' i o o d k i, ,p u jg P 2 U ' 0 ') 3' 1 n '
,, n,,,, ,y , , . , . .. ,w ,,, ,,,,,,,,, ,,,, , , , ,

, '

'' "'' q ' ' :, m '^
, , , p ,

Ç , ' . ' ,
'' '' ' '

A:

T ts f e ll pc y u u a y u o ie ha ' i . ' ik o p t o r c . n I
/my/, 9?

Jr ?, ?,/, ,) j d // 1 .09 , m ,/ í gn , d :

'n h q -1cvn\u ,, u, , ^ b , i , u u 9, , u :! i , ,
w 9p -i

- u ' t41ujl , 5 l i 1c ) R

9 í 1i'I 1m ;a,m "y í;'n! 1, o c, L w w o q,

Ha e y u r c ie my ivt to c r ? v o e eu d n ia i n a d. r // u í l ,) g in g U) , y y j ç uu ^ ' , , , ) c ,9 m .

p 6n' V !j!n ,, t 'g5 , u ,i . m rí Ð1o y o u
I !
' , .,
,.

,.

W h t tme t e p ry wi b ? a i h a t l e. l
ou q.' , ,

,' gYi,,)q. " ' n mg, 5 / j , ,,n, , . , . , y ) g , ', o
.
m ,
,

l l e t ivt y t vst my h u e ' i o n ie ou o iì d k os.
y
,

liqn'í1uYJ1/l[ ,' n:. 6 l,,'^ , , '' q 1 / J ,^ ', " , í : ? g 3 ' m u '4 ; mnq ,7y q 9 fi i .n uq 1?l uy J ? 0e: q n 1 l 1
, ,

y

,y

. ,

, ,

' ' y/

' ^

W hat tm e wilbe m ost conv nint1 i l e e .
'

, . ,

' JinYcwin,)'rnJun , ll ,l , u . ' Jyuuq,, ,nny1 lp , 1 ,' . u u g , g
\,
,
^

' W i y u g t a c n e t wih me. , '' l o o o o cr t l ? ' ? , . ', /

: '

^ ? l Y lj, P9mí7i _ t , i ' 7g ^ í ) í T q J 1 9 . y lY ' ,
n m,i ,e , ,,, 6 , ,. ; ,
"

'

ubm l n ;i q

6 -w 6i , 1

u. u j m 1gml9 i ntu i g ^

l l e t i vt y u t h v dn e . ' i o n i o o a e in r d k e

pm Y n ;Yp u n cq õ c,U d)'y 4 , , m1 , ',
mu u 1 Lm1q i u,

vu ' 1,n de0 i lu

, ì, l. , '
.

;? . m, .. , ,. ,,. , ,

.q .

m

.,,., _ m k ' m ''' ' 3
'

?
'

ld l e to iuI you to a paky. ' i k n te

. .. , , ,

Yp Z, , ,,,.,, , ,,u ,, ,, , ,, ,Yp , ,, ,,. ; , , 4 , , , ,, ; . , , . . ,
u u1 lr, , 1,n,! d

u bgbe u o ' 61 ï i u
.

W o l y u l e t g t Pa y w i u n x we k u d o i o o o Ma a t s e t e ? k h .
,) / Ym y

Y, y ) n y . ,, r g , ,

nu1 ,h ,6 c ,,p d, i, 4, J ..

q u ur , ' \ 1 u q

1 L mgu g m y i: ' ,,

l y r n t b s t m o r w. l l e t iut y u t f o e o u y o r o ' i o n ie o o d k
COm e.

i ,

u

?,) gn i

j1 i&,, l!n:,: ;g e1i m'' ' ,' n mmq : , ' l I ,tg o - íq , ,

y,,,', Ym :p n ;, y u 1 ,, ni ,. 3. q 191q v i. ) , ) Y , 1 e u
L:

l y u h v n t ig p a e f r t nih ,l l e t ivt f o a e o hn l n d o o g t ' i o n i d k e y u t go d ncn o o a ig. i , , , y c9 ud-\, ,1, , n ,gn Y, n e , x y/ n D y , qm m ,x. ,d q iY . Y J? , ,/

r m)ní 1 1m ,
c q u i qaii ,m b \ u o , 1j r1 q
q

g ur, i16u,r u -, 1u i g Li
.

w Ii -,J mn : IF j ^ i , -

1g T : 6 o l 7

IIco b f , y u a s;. I me y o o c x

t , ' , ,
,,

^ ''

16 yJ , , , c , ',n ( ,, n/ n. dJ9 PJ l é ' t / ., / ,

,lig T, :,ggm ,, u u , 9L m
ìqi,) ' , t --. , t , , ,
'

í' '. ' d

', ,

;

ll me t y u a t e e t a c ' e o t h n r n e. l

I g,,J9?u ! u'(1mu. q1rIL .J,,mm jq 0; 1liY lí'7 qq 1 .' \ . ,
(g J :uc , i j c1,u. c J : 1 , ' x,Pn 2, l
., c1, , j y,. . , .y , ,

Ho ab u h vn dn e w i m e t ng t w o t a ig in r t h o ih ? .
, ?, , ,.,?,, , ,,, ! n , n ,, 1 ,

;, nu v i? r nu I1o jq \- g ; , 1 g \
Ca y u c m e w ih u t m o r w ? n o o t s o ro .

,,, u p: : !, ,) A ; n
T \ , , , w, ,
' ' ? ''
, ,,
, , ,

mrlg , ,U o, ,,g 11 1 1 !
, ? m n\ ' .

. ' ' , ,

?

vo c n co n x r :a , nt y ? u a me e t rd yca ou.
n q
\' , ,

,

'^ .?c1g^cqfm )9p. bi ', ;:p cumh? irr,n) ,h turd\g1 pj, ,\gid, '. . 7 ù c "g ) l,4. u 1 . a
.' .

ì

l h p y u wi be a l t c m e t m y h u e oe o l l be o o o os. ' . ', m ( q) ' g cn) p ' p ,) c ) ' , J ^ í,? 1 , ) u g : ' ' r i/ , e? . .

dj' ) 1q

l 1^1, hU,) ; l, , r, lu ì , 1 i9 U

I '

'

'''i i '. ,,^ , '& l m . '
' , !

II
,

u l 6 : w -iw í gI 1g i' 8 . . g -g r) o J ,u

t : q ? ;

'' ' '' 'm .

Yo w i n t d s p o n m e. u l o i a p it l , í9, X mí h/,(P ,/ ì , 1 C' '. i b i f, , , ,
m! e UJUl', l^ ' C J 'i Uj í W; L i, , MI 'h . ,C 'j .

'

í

l woul lke to have you come. d i

,ul,g b 1l1m 6i ,\ ' , ? ,
r!
' ,
'

Y ) , ,, b ; p; g c , , u

,, n u
,
,

,, .. ', ' '

', ' ? ï ^

'. , .

. .

í' Whd nto cm oetnh. ' yo oyuoevroit ' g?
m ,
q

, ',.,,g, ,.. w /n,,gn,,;,,, ' , , ' uDu. y m i u ;, , , , ny, p , ,
Th r ' a p ky Ar y u c m ig. e es a . e o o n7
1m ? íl ;'t'd7,1 q 5 , . jt W í 1 ' 1 'J 9'
, ^

g, '

j 1í,Ju ,! c ib m1 g, i 'y ^; , ' , iu 1
O1
, ,
. , .

'' ." ,
d

;1p:"c/. ,I1t: l' u,I\^ :i 1 'o!' 6 ;o ' , .
' ''
.
''
.

, Lm'tkoa,mn , /e,'egi,,r)oe. . ,t, Jhef,, m'nt ny u xg ,i
'
,

6U m ' mT M ) 'I , '' , l q i íM
, , .

Gyu Ig gn 1cmlq , 9 I i -Uu t oJi , - , j i ) .'

O. I wo I b d l h e t g . K. u d e ei t d o o g
r d, Y ,, g ( , , p í, d ,, , q , jo , n / ,. . , , p j 1 p

i o uU m L'J u i t'u u
^' ,ì' 'ì ì 5', . , ,
! , . "
. __, ., .. ,

' ,. ,.. ' ,, : .
.., ,

. ; , ,

' ' ' ' ,

.' ,' ,

l Wi Ce any t t ß . l k il l O O
m , uq

p ^ cd! d y 7/ n 2 9 j n1q _ n p , , j /f q ' , ui u 6 m1, u 1 : n,

Th n y u t r a kn m e. , a k o o s ig , / !^' , ,J 6. y ý7 j ' ! 7 9 7? \ n , . .
^ ' ' ' , ' I)M, M 'U u', . l ,

' ,

,

i
,
'

'

T an s f r ivtn me. h k o ni g i
co? h .

, 1m o
' ' ^ ' ' Y' ', ,

d u m '. u u 1 ' ,I ,

Go d i e . W h r wi we g 7 o da ee l t o.
r, J , ,

' ' ? "
,

dm cJ ; o n c, u ,,

? , ,
. .,

b; i' ,1 u u', i' i jm , m .
,
, ' i\ '

' ...,. ' . ., .,

Al rght W hat tme? li , i .

/

i

i, , ,

ý ,J Jn y 7 Pn d / y u ', , l íj o 6, 1 D i ,

wtu \) c i j 1 ¬ ' 7 wm 1 -U1 ' 1 1ngT 0

' '' ' ' 1 , , ,. ,

ll mee you toniht. 'l t g

,, . .

Z1,, on;. cId igu 1,d 'n , 1 n
1u,. ' ,b i,
' '' ' \ i . ?

ld lve t com e. ' o o

P! n : ,, , , ;

, ii1 q, 1 m l; g , , I i, ,. \

T m o r w? Oh y s l lb h pp t c me o ro . , e , ' e a y o o . l

,,, ,, , ,, t, ,, , p , ,g,e , , 1. ,, y . , . ,, , , 6 ; ,Li 0'l q,,1 m,1 uiug 1 : ' u wd no' o i
,

T nih 1 Oh,l s ry l h v g t a a p ì t e t o gt . ' o r, a e o n p onm n . m
r1 ,,
m \

' L nw' 5 g:g l:m bb, i , u , c; q q : c ,
i' ,'

c , , g, , , /n n rg , ,,/n,g. , , i r d , , ,s. m n d , o , , e, , u , n ,

d ' , Z , y ),p ,; ;x e?,1r : q , w ,, r q g ,, , e , n , 1 / ,, ? . . ' g , o1 õ , u, j i m
lw om t be abl t com e. e o y ,, , , , , b , ). ,n ,,,, ,, , ,. , ,,
v

r

l m u t go t m y ss e s h u e s o it m o s .

-,. ,' o'g '! i,q , \1i ? ,.o . qmb , i! o q
. ,

'd' ' 4 ''' ' ''' ' ' , ,! ,

' 3 '

9eI-MI 'r 1g , \ ,7 - u e \c o I i ug T m , l

u u nj I uuI u

( v

,-)t, 1n , .U . svl ru ' , ^ U ' t ^ I . . t , _ n ' w ? g . ' 4
', ' ,! ''' '3 ,' ' '. ' ' i' -' ', ' ' , . . ,, , .,... .. , . .. , ,. ,

9

?

' U 6i qc1 ', / _1 )Iq)n 9 ;,;) 6 j mq:í m .L ,6)q m;jgn ' 9 ^ c n 5 i; j ;j :l m ) ,
n

u ), gL ,, ,1^,ii,¬ d ? 0 L ., 1 , l0 ,¬:iL , i 9 ,,1 ' r i i 1g u i o j , , i

,i,!gin0,i\' ^ i \i Y L i i\ig ,, i l ,

1; ¬ 'b' :w,c q : u, :ui ; ; : " 1, 1 i :Ly , : i(w ,y : t o , w 'J i ,g;u õq M}1 n ),p j, ù 'j..,." u, ; ,6 miw g ) ),u,o l1l.,i 11l j o r) gn6,, q )6 i m i h
t

I. T?g6( ri 6' '.j)i ' L i' ! ) ! , ' U
? .

' o '6j U '') ') 6'
lwr ;s,:) íL ru);'q o, ) ), 5 6) ( ;^; u l; û : y

; nq Ii \c4)g' ;'' ,l .,

Mw 1 6i )ì ;)L :l '1 :,1d1 ln li ;n 'o) m¬ e, "mI,u -g 1í ^ l, ' I J .1 e ,! I 1 c ,n , 1 d m , ¬ ' ^i g i 1 r u 1c,I! \)'gi6i:::) : iuì ' 6w vqu6i ; I ' 9 q oj.: Lc:n6 í" tl i ; b ^ : 1 i , I, ' 'i ? b G i : q vi !: q j \. , )
O

U bngrm1d u6iI n u l L m^i 1 i , ^ iu
- l u I o '' c 7 w I I- g x rI 1 g&l 2

Tom , M ay l com e and see you a your house? t .
, u
,

P , c./r n ,,,,,, ,, , ? ,g, ; ! , y g, , ,' , , , , , , , ? , ,. , , ? ,, Iig,,,i ,, , , ,, ,,, i1,,rô .' , , ,
'

Pi m

. Yes,you m ay. i/r , fJ tU, 1 u ,
,

"

giQ, x, , ;

'f i , ! \ , i,,,. . i, . ,\ .

., '

T m : I i ali t i lc m e t s e y u t m o r w? o s t I gh f o r o e o o ro . ^ g9 ,,,,.,, j p , , , , ,,, j, U, ,, Y,, ; , ; , , ,,,, , , . ) / , . . , , ; y, , . , , , q ., . ,,, ) .

,,il m g-,b, L¬n,;, qi, ' r v ,, J11, ^ i y rq , x , ,
.

i , ,

' w í

Pi : Dr p i a Mi ,Il b h me a lda . m o n n me ' e o l l y
,, /,

mru 1pm ,r,u,'u q , , - - go Q. s , , :, ;, 1, ' , c ,
Tom . Thanks, II com e at f ur. ' I o
,

n r,c ,1 ,1m ,1

P 1 )9 , , , , ru , , . 9 ,
', ' '

l
' ' . , ,, ,

c,P,d,mYTu\ , m 1e, y,1,, 1 Ð ; ,: ''5n n ' ' r'qu1 4 ' , l 1 í, ' \ . ,
,\ 6, u ,, r q
,,

n

' n2

noSe : lm so happy you com e t vi i me. ' o st

m,gqL ; 1 !qi m ^ ,,n,li ' l
, ,
. , .

P, r.c.1 1 U , , : , , @ ? ,n; ; ,, ; ,; ? !w :, 9 , u , ,

w m 1-í1 yn -u i 'm ui \

Igm m l oi\ 3

J

pI m

Im a It I bett r Ice e
( J y)) (/)n,0 , y gp( 1 ))II 1u Q1g q by )I g d I t q I
d
L3 g ct 9 t d t y t

Jac e

I hope you I be f eI g ben er s on I e I n o

p p

g ub ( 6mJ ,(19 w uu q qt gy/) q y J )u o 1I 1 L )) uuy t g u0 1 ) q

rn

m

?

no e s

T an s h
( pL / )r
n?q1) lJ çM l q
tI

? b L J

t

t
t

? \

I

n 1 y ))ng 1 q ,
t

L1 d 9m)çe1 1l1I1 u6uu u) I 1e q my 1 e

' 'O? ' t !^d OU W h t W'S th m a t r.,\ ^ ' t ^ e ce , ,. m p. n ,,, ,,), ,pp ,,, . ., , , , ,) , , . y p , , ,

You don' l k ver cheerf . t oo y ul
,, , / , , , y,,, n (jq / , ,õ , ,, , ! i , g ,

í, .. i :\ ' -

'

q,ipIgubu: y) , / m , m q 'y, u
' i ,

. lkpt,. ' ,Iegu , U.iWy . jd',1 ' u;Iso ,,nqu sJ,e uooy t,,' ,) m ,_ rU k ,
u o

Iy r ntbs l let seyu f o e o uy ' i o e o. d k , j : , r 1 Pl Pp ? j ,/, , d / ,d . y j ( ,n n n, / m / ,

jmu:Mu' ' 'T:1 ' ;,ug , ,,1, i )' n
t

i '
!

Oh lh u g t n b sn s . . ao o o u ie s

ù.

t

: P , ryr 0 ,i ,, y : . , n e ,? , 1 !g )w 0 g,,, , , ,1 J u, , )

L t me h v a gas o wa e .ld n t wa t t t o bl e ae l s f tr o' n o ru e you.

,n, (m ( ,) ) l' :xy , m,. q 1 , m (q; ; c1 T , , ,
j, _ . , , 1p 1

_

gx p pí q 1y , d ;q j 3 l ,

k n

jr ut rIn , l u , 'j iI ) M
__

, L ,. i. ?

''

i R ,..m , ,. . ,... ,

?

? q
,

.' ' .

,

h '
'

w6 1 -^I mt11g m ; u I u e im o

,J 5

ld l e to cal on y u t m or w i i' conveni nt ' i k l o o ro f ts e .
, : :p L y y, p, ,? í , ( , . , ,

gg / u u ,

i c/, g'. L/ Mp(, ( jr n pd. )J ' ? 6m' uM. i
.

gmu\ : , LJ i 'n ,,gi,i q ,,. ü \ hq i , ii g q L, i g \ , :
W i y u b i y u o ie o M o da mo nn 7 l o e n o r c n n y r ig. l : ' ' ' p ^ d m ,ím 9 í1 j g Wd) d 'c ( \ . ; , i ,1 _, p ;q ( ' : s , , jj
!,q, , b, , q\éq

im 1 'o m

, lg ! YLh ' u b imb i

l have somethig t dicuss wih you. n o s t

'

P , g x igT' ,/ : ! jÔ v i i j n, d ( T m m:, ,i, i ,,^ 1 i qu : , o oli, i ,i ,ln ! i ,
,

,.,:.í ,. ' ,,, . ,.. , .

''

q

Ar you sure you w on' be busy? e t .

\^

. . ., , . ' ' ' '

,; / c '/j r j jq J' J r ( r c ' '

q

:ml 6 , !;i1g v '' , ;b!\ , ,
q

4 W hat ti e w i be conv nint7 m I I e e '

,O,

'' p i ,

i^:,Ml ,' 'l.',d ' ,?5n.1 ; ' p,'iCy l L.qn.l lnJ P,. uU )d i; , ', w où ' ií J , 'u , ' d' 9 i ;'u I ' ; ì , ô . '
l Pi at hom e? s m .
q ,
'

' ,' ,
,

ïg , ;?' , q: .

, é ,I b olg','ql , Jlm 'I1 q' U 1' í, l, l i ,

) u n i 7 w6 :w ^ b'q 1y9li 6 . -i -g 9 o ' , ,

Plas t l hi t a lc l d e e el m h t al . e
' r , ,, , ,u, rL 6i'l m lII l' ? Ui ' 1^ , t ' .
.

, ,, , , ,

1q j,1M , ) r ý q , m n
. m

ì'i ''' ', '

, ,

\, Pcane, '^ lag,grQ ; 'p,,ya,, l , l, d/ , '' , Iat, ' m li,. . g, ,
, , ,

U',;,'^ i n , ', U U J 'l^ I' j Q ' ,U U ,, lI
' '

I

l a r i l b t e b on my wa . ' f ad ' e t r e m d y
/ ,. r,, m Pm r/ p , j ,g1 ,,.,,J .,r , ,? , nr) n gem ,n , , 1 q1 1 m b l i geJ , r ; , I i ,
^ '
,, ' , , m ' ' , I ,.. ., ,, , .

" ' ., ., . ,

','

'

r

.

l r l m us b g ig. eal y t e on

m rj , ,. 1 l;/ , ,/? n c ' / n, ;r ,
U9í í[l'J; ' 'l9 íí; O' '
' . ' .

t ì o a o d by I s t e t s y g o - e. ' m
,,,, .,, .

9 ' lli'íI"l í \ '9'~l1l: 1 b i q, [ ' ' .
'' ' , i, l, ' ; , '

p, , ,q , .

,, ,,, , ,u y,,,, ,. .

,h. ,, ,, ' , ., ' ,, , ,, ,,

?

, 9 .

, i

' .
, ,

l had a good tme, t a k y u i hn o.

P rj),0;/? P. / j / rI d ì n r , , 6 m m q Lma i Rm b q, ? ,q, , i i 9 um J , , , , i , ., ,wu,
g o g w - ulu' , m -^ . 1 1 y ''g , l 9l i 4) l l

i hm ^ 1,i- a, )) Tjwii lu : L m ,1r e y 9i . m u i q q ,
., ' ld be gld to have you c ' a ome. .,,;. , i, ! , '

' '

^

yp 1 ()4i y (e ,( , , , , . ( ,;Ç y J ,, r ) )
' ^ ^^l U 'i ml í ). ,
''

d

W

o . ,

'm '' ' ,

'í h

)'l ,l I'm i

lm sory. l womt be home tom orr ' r ow.

:

., ' '" " ' . , ,

ì '

, q ; r 21. 1 ), yr,,u 2, , , , 'm) j g r, ,!, ' ,y ' , , . ' 7 ,
' . .

b , , ,i? qJ9 , :i| , u ,)j uw, wiL, e ,
' '" ' ' , .. , ,,

)'mopym :mnr ry 'ï Op?C(doc1eeFa t,i ' ,l uoWj),, i1 -' h ,5 ' x . ' .' , ,! uú c , ,t d ( m
! , Iq , ) g ,
'

Ð '

) ,

,)

,1 ' ' ,,,,,r. , ,. ,
,, . ,' ' h, ,
.

w; mj

'' ',. h , , .
., .

I

W on' you come i ? t n.

''' '

' c ^6b !u " 1 îm lL ,
,. ,
,

)g, ,,,,. , , ,,., , ,, ny , , ,

Pl ease com e i n.

wi gm ' ' 6 g u

j !' y , ' !'ì 1 . ,I

'li I1' 1 h
:u i0 m u l i î 7 m w - l-g xn 1ym 8

C!1 !i

) ;

:, '' , '
,
'

' ''

i, , : , , .,... , . , , ,, ., , ,. , . ,

q' ' í

i , '

L ts g it my g r e . e' o no adn
: , mn, q .

, ; r d n , F ,,y / w ./ ,, g0, J uq o 'u ug- ; , 1 i m

'''

,. .' .

Plase si here. e t
' '

\ n 5
,, , , ^ , .. ,

' ! '" j

99 4 c? v' ï m/ í: ' ' n 7 m mCí t ( " U !''^ m, ,1''
Mak y u s l a h m e e o ref t o .
. ,,' i ,'' , ',

?

1 ?J : ' /n s , mp 3 ', i
Y i I 1 Uu: ì J .I ,
I

d mr',' ' Ð.S ,. ,
, ,

.'( Pagqme'yrl ,, levl/m, Sf , , shJOe ec1 pnU . j ' ,
' ' ' ' ^ ... .., ,

M' ',' iì ' í "

'

i, , ,, .

' '

.

\ h,, ,

"

6t'lr U lU11I U L
' '

O h r al ? Pla e do ' b i a h r y . ! e l. e s y nt e n u r.

' i J^ ' T u . i i j in ! m n i u i
^'' ' '' ' ì' , ' '

q5.uI .. ,0i, ,, n ';1 . í 5e . j '
m; ;j
ç. .. ' Cant y u s a a lte ln e ? ' o ty il ogr t .
g7 , ? y :@,ínMqí orn g 1 ,/ ) @ , 'n: 3 /,; , íqi'o)n ''ní u, l,i l^ Mj, . 6 í ,I t
,
' ' ì ' ,

' \. Y

'

; . ,

y

m 1 . 1 'n tg J gm 7 - u ^u 9m o g 9

le jy d h vn y u. no e a ig o ;, 9 ; \ ) ) '; m cW'( M ,), ) (q j ( ' M,i';m?U 'i I4 í, ' i ', I' , / I L, q ' l

' !;

, ,' , , ,'

'? ' i

'

' "

'

,

.', ,.(1buc,cp,K, ' Yo1p í, \' , ; ,,olJu ; 1q . y l, ' @ ,g , ) . , . l g )
, ,

.í l n vy e Tas ' m tr , n ,' ' o e wl hk ' '
, 1ge 9 J j
~ ^' ''

W h t mad y u c me h r ? a e o o e e.

, . .

JY im U j I' j7 , 7; , J J M m
,,,,.,, ,y. ,, , ,, , ,, ,: .. ,vL . ,, ,, , q, m .
,
. , , ,

I

ti ' ' æ '
I, , ' î
''' ' '
,

Hv yugcayb s eswih me? ae o o n u i s t . n
g i . q n , ' íY J , i W u n,1i r c' '), ) , gpi ' )
i?' i ' '' ' '' t!
' '' '

'q,,,I ,q,y1 ,,,t ,1^ ;j b, ,
e '
, ' \, ,

Com e agai s n oon.

.
'

m Cd, U gm / ;( , i
Li, LJ 1 ) L9 L ' '
'' , ,
' '
'' ' ' '
,, ,, , ,

'^ ' ' , ' '

' '

., .

Pl s s a f r d n e . ea e t y o i n r

59 :x , g,,d : i; n 1r w 19
' Cll , V ^ t , uv u ) 1i^ ^ UI 6b, u ,

' '

8 8 um 1-,1 :r 1 l\ 0 - lF ' I o m j 9 ^ i1 i

n'In , 'us ; ,,nJ . snv , ru' 1 , ?, / U u j , n n
^ '

,'/ " q i' . .

'' ' '' j' ; 't ',
' ,' ''i '' ' '
.

4

t

.

\ '

,

. . '

! I

. , ,. . .

n1m- u\v9;\\ ;b; l,v1iL c,, :u\ ! !' on u',, r1LL:. .n oo ! r i L j ' u L q 1 ;;1 1 \ g ¬i,, 1 1 u; g:,j6 i n r vi h , q 6 q ( i w, L ¬ 1 !\ ,i L r m ;1 ,v i
cu ,, ,

ix ' uq L b , Jg uv i;1 ' i l. u \ ; ,l , u ,1

'

- ::'o; :i\ :\nimr 1 I 5 '..I m o; i : p á- r1 aq1 , 1 n 1 ; p t' 1 u q, ei J ! 'iia i o ' q-1q:n,1ru , g u, ; n ,,' 1 l ; " \ a , 1 J1,n ' ! \ ! 1 q, i i o a nrL 1 ; i ,
'Ð m n' ¬)!1' 1í l U I¬\5 )U 1 í IU 1 Ço UL)vnnI í'Inrv'I) 9I.''9 ijnrI9h' ''9 uU aé , 6pO'tI¬ g ''f^ '), m,6i '') í ' j; ' ") m ) ' I If) 1 j _ 1,' u
11 .J n i ,

i ,io\u1mw¬ , i1.l 6 \ i; q! 1¬ 2 , g 6';\ i'J ; ; n, D ,m 1 i 1 ; d :1i q1 iMs y 6ìi j :i ' c ií 1 , ,, g \ '6b ' ., 6 ug d : IjíuJal161 1 Mq,d l ;6e 'n1io '\ q ;q ,,gq g i: : m :e ;i , 1 i , ;î.I 6 , d\ ;,;e, , g 6n !2,g g ,1 g ;;ih\ , ,; ; i1 1n, , 1 1L , on ;1 y 6 i \ ; , , g, . l , c ; i : 1 ,m
1,pg 1\'.o, :1 e' "g .I ¬ I I.m ,l l 11
,

G : u ly 'r) o 9 l p 8 I i ,j I \ : g '' ,: l - - iu 1 m Jg ,

, C Ot 1 J

y , ',\' l , '
, . ,
,

'

nb, u )

'' . y.'.. . '

' ' '' ' ' '' ' '' ' ' ''

,' , ' '

g
,. , ' ' ' ,

An a . Go mo nn Nu . Ho a e y u. n od r ig, t w r o ?
l 7m e d df@1J U1 f ;9 11J Y l . , ?Q ,
, ,

'

q g;n / ;., , ,\ . ,

i í ,i

,, ,u,,, ,, ,,n,, ,n, b ,

. 1 n ! ?. ' ./

Nu . Ve y wel t a k y u.a d y ? t r l h n o n ou. ,

di d dJ PtdI tf J J ' ' - 7 dU6 g) ' d j , 1 : I1qMu,L'M b u vu u p I , 1,, te ! , M 1

An a . Fie tan s n n, h k. ?, P m ; \p; 1. c 1. ?
(,' q,J1 ^ q 1,U ) ^

j. , , ' '
,i t, J ç , ' '
'' "' '~ , ,
'' ^

Nu . Am ut hot i t i. t l y , sn' t?

0M9 O y M M 1l /: f m ' ' Y ':ì íU'í6L l, MM ' ' ' OG ,^ q , I ; ,
An a . I c rail i. n t e t ny s
u 0P d @d1 í 0í 1 ' PU , c, '

^. ' ,
' \
_

,, , ' .

.i , . ,' '

'i ' .'

' g , c uuu laq j R , i yí
8 g m 1 -Uugn o l 2 - l 'q g m g g

Nu . Ho i y ur s 8 e 7 ' t w s o it r . , , .

' , ,

R' m ÙJ j,0 7J 7 í 9, y
^h1 ! 1)Il i '' M . ^ w l ' ,

,' ,i

An a . Sh fn . T a s n ds ie h nk

:? , ,1 .m ,J . J . w 1 6 J iq u, ui u M ,

1 ,, ,. ' ' ,. ,.,, . . ,, . .

'

s

4?
, , ^

Mu , l h v t g n w , s y u l t r t a e o o o ee o a e . Y,,, , , g , , , ,,,,e ,, , , . d - , ,, , ,, ,
q ,

' y

i ,

w q,io1 g d .J g

6 l n n u, qq Q, ,
., . , 'Y

An a : G d y ! s e y u lt . n oo b e e o a er . 9l. ', , g e , / ?m17 i U ,9n@ ,

,

'

í
t

' í U 'ì 6b'I' Ut l íd' , ,L ,

, ,

' ' '
''

'. î, i ' ^

m'
4 n

,' í
'm '
' ri :

,
,

1 ílr1 l lUn IC1, '' , ml' n ' 0 ,l \. , d ) ' l
(

Ho h v y b en w a e ou e 7 .

s
K

,) , ,/i , g j g ^ w o a1n u u jo, ^ , q
w

- -du 'n L1 m . J $ lu om n ; o 3 g

'

Ho i y u wi 1 w s o r f. e
D .

' , '

1,; , t' I' ! l _i , ,
' ;U')Lí I I ié I IqC*( ' m , ' p .1 I ^ j
, , , ,, , , ,
' s ,, . , ,

,, '. ;i' '. i' '
, ,' ,j ,

':
,

How i ever . s yone?
n ,

í', m ",_'i ' ' , iu I'î .h n1u!j, ,t 'i \\ ) ' ) / 1 ,
w hacs new1 . en . mJ ?

Ii' . , , q'
,
_.

:d c iu,l1obo u i : ,mj x L 1
J r
'^ '

' ' .

' . '

n
4 ,.. '. i' , t ;

? Ho ae y g tig aon ? .,, ,j w r ou etn l g. ' ' y ! ,

t
. t ìm , , , , . nm ' , , , ,

? ', . i , . ,

i

Ho i P m g Mig ao g1 w s i e n ln .

p mq ' rPi í'^ eO J ; d ( ,' 7/, 1 J 7lO;. , i í

Li u:,1'11 L qL 1 : Q 6 ,i o o ?
r'1 ,

/ ' i g; r) f i)i ? ? ,. / m , ,
m! , ,

,l , w O

, ',, ,
,

, h1! lL idi Y. o

^m
i

'

Do you ever See Rose.
i 1 ,, r r@ j ): , , õ j : , n 4 , - ' nmì' L T j o ' l 6 1 l q - ' , ,i , 1 '1 I l q,

. ' ,,. _ , .' , , , '' h' . ' ''' ' ''2 'i

8 g wI:I-^u : m 1nm m y bg g c J g n )

Di y u ha e a g o u c to 7 d o v o d a a in. ,, ,,,, , ,, (p ,,, j , . , -, q, ,. , , ,( ,,, , , ,, . , , , , , ,,g, ,? - g 1i 'L u l,, r , 1vJL ' u m,u o l, , , ) . , ; , q q
l ! ,
, , , ,

d1,'g ' ! r 1l J1 ,

"1 '. iiï l j' i ' ., \'., i 9., ., ,
.. _

Do y u s i pa g l e e y a 7 o tl ly of v r d y. l

,. qí,íI p; \. ,'Uw, ,,) .' Ç\r,)u, ,, )g)vu7I l C6 ,. 'g U, ; ,, qm I " r, p iI , .j . ,/ Y
. , ,

Ar y u s i wo kn t e e. e o tl r ig h r ? l
,/ ' L/ u ,

6r ,p, ,? / ,, r , ;, p , ;

, .,, o ,, _ ',v, ,b . ,,o , , 9 _ ,. , , , ,,,0, ,,, ,,,,, ,q ! q ,
?' ì ,'
, . ,
'

' ', '. , .

I

't, '' r.

W ha di y u do l s s m me 7 t d o at u r.

' ?v,bwl;n1 q, ,o,,lwu ,) j^c, q u )6
. .

l9 m , q q P 6 ; ,, 7 m g m ;; ) cd, )? ) ,

G' Ç Aeyu s: Ie: AB ma s n ,' r o t : n .. n : ? .. Iv o. g p í
:ì : g)r.i ru1dr m: - j , ' c (', 9j U p i y g . m,ìg r uÇ í u g ', I, ,) , ) ' j ì , I, \ í j i5 .g -, , ,ç
, /, ?

.' ' !

'

'

I ,1 y, !, ' J , , I

. , , , , ,

,

W h t a e y u don t e e da ? a r o ig h s y .

' J)l\jJ \ 'jg'7( , ?Ju0u , qjlm, . é ,íoi m J cs' ,u ,g Y ií ,/! ) d 1
w

.u m,) 1c lg- B g ^w I ! ) J ,5

How' busi . s ness? 'J. 'Cí l ,í í2 ' T^
q
c

'

'

i i6 io,:o i ? 1, 1 qL q ,
?:í: , P' ?: ' ,,
,

m

:

/ .

?' /
, ,

. ,., .

Ar y u g t i o u r we l e o et ng n e y l. 7 o p) y (y6 @ u (j ; , 1o g ' q r
, u,

6 uM ^ L 1 c J :
' ' ' j"! ' ? , .
' ' ' ' '' '

W hen di y u re ? d o turn.
d2 lP y j'f 'm jI - 2 J 7 g : u i jûî ? j '1 ' u j . ,
,. i , '

e ,

,

! ' W ha s o wo k d y u d 1 t o f r o o o.
q

p
ì !

'

ì ' : í I, ,

:\\.emrcmm . I',ý.j,y i ,'; ng'?? ,. x pu V_ q, j 7y
un1 u

o,0 u

CO ì

' ' P ' ' i m i \ '' . , i i .,

' i '

'' ., ' .

au 1d , 1 ,
3, h , , i
,,

l o-I u 6i :

h n

i

,, ,

I s b en a l n tm e t e ' og i .

L' ,i((pj t, n",., ) /' ,mumg j/ nlp,y , ' In o, ', g,yof m n i' - 9 j ,gu . L , ' , ? n
' m '

8 , wNmm 9l i l1 ml 6 m - - F y 4 n Jm , u I

,C ' U79 '! q' i 97 , r . 1 .
^, p N, ' ? qN ' m q
, 1 ,

'

' h i. . ..

&' m. ' j '

lh v ' s e y u fry a s a ent e n o o e r .

P R " gi , , c / @ g . ' / n jg. j / i ? : ' u ^ pub 6i i i w,
' ' ^ ' '' ', ' l,'' i ,\ ;, , ,

'' ' , ,i ,

; '

? , 4' 4

/
,

Qut weI i e l .

4 ,,, ,, .. , ,
', U,

Pr t y g od et o .
i11 ? ^99, tm q
t

1

, ,,, ', '

V

(6 0 l ') î ^
..
,

r t
( ,
'' ' '

o b . t ad
)9 lÇ 1 i )

'

Ð

\ i w

di ,\

Sa h r me e e.
l' l^J ' jf 7

i: u;'. ?u : . ' , , t . ' ,
/ q
wm ulu -U j g 1 ggl o '' a
.

8 l

Fi e. ,'' n

P1 .
^i; i'9 i:: iq

'

\ x

... .' h r'

., , ,

'. .
Gr eat.
Cl'( t' P
, ,
.

kdI '. '' i. li ', Ij , U' M
So-so. T T l?i ' ,, n ' ? iY ,
.

b '

ÐL kv9 í 1 u ;
,

,,, ,

1
' 4 , ..

9

'i CdJbe )r''CM ,I,neX. ..Y'bJr ',J.li i/o('" ' l'X , ut e , óYC 4l l f
(
' , .

q n

,j1 ; .i 1, i1 , 6n '
,, ,

Busy as ever.
1i ), ) p/õd 'j , i , ) . m,) , ,, 7 . ,

'
.

iJLI' ^, ' W I' r '
''

.. ,,) . ., ., . n

h

) , ,

' ' 't ^' l ,, ,

'iIrreog ì 6oteua ' t,jcdi ' )7ora. 'ig'y n "'o?, w,q r ,ór) s!, ) rds 1 o, 61 v1 i g
\ M: q n
8 : w - I-íl C t 1g ' 8 y , u iw' ) n J e 'L T

::u. IO , vI \ ms ' :J / r' J Um ? oU lg ' :- , jD i n. . C3 , . . m l 3 o r
( bu A )
un1s,mgu' ' I ' q lu rIuo) , q I I 6 i , m In ), q \' ,' ^ , q i 1 :w l l ! qj i ;i i' ; o' '1 vil)1I1iIgw ; f , íci) ,, ,L d m, 1 Iw), qI u' d.o ;g w , , n íh ' ) , ' : ' j ) ;) : ) 1 1 , Ó ) / \ ^" 1 I ' Ð y, i u,u m g jc I 1 ; 'g , ' m i ,p I ' ;i \' nI' lI)i gi w

M;i ;u c "in ^ ' c, ;m,p¬I, ! l1 qj L " u r ur w , .i , \ p q C ! ; , ' g ) , . ), , 1 ' ' m o' ' q1i nu' 1mJim,r6 l , , L Ju ,,1I,I )unu, í' 1 o L ,1 , g ' 1 ; g: , 1 &r
.

,

i, ' );q i'M ' : u) n,nI ú \ ¬ ) I , h)!i ) c ,, n 1 uc d l j, í , ,?Ig1b ' q) ,, q¬L' ) i ,ç \ t ),u ,1' ? , ¬ g
My car i bl . s ue

37 Cl .nq í JU r , t s or u^ l t nr_o : ' Il ,9 ,
w géI-,u j ^ i g n, i l

(. , , .

'

,

, ,

õ r )3 ia , 9 nI ( ' ) ) lg

l y ur h s whi ? s o ou e t . e
, , j f'( '9 ^ ,, l. 7 l í J
'P J)

l- , , ,,,
j' ' ' .

jl' 0,C'1 ì " mMí ' m 9 !j I 1
gi! l ? ^ 3
q
,,

i

,\

Hi s o a e ba . s h es r lck
'í il O

í q,. n7 (1íP i .l9l , l . b1j0'' m, 11 l , i n)l í

I

T s n i g l i te mo nn he u s od n h r ig. /, ,, l ? ) ' c,y ' 0 Iq'Ç1 (,iy ,@' 4 pi, g ^ )m ' t p ' J l' m ì . 7 ' : J

,u!u, i .l L1 ,, v ; m ; i
lì ì, b
. , t '

Th s y i g e t d y e k s ry o a .

-, (pln' 1?ìm0f? ,)pI'7( ''íojry ì 7l^Ut - 0Ic t i, 1 l ^f, i mm " u 9
^ '
, .. , ,. ., ! i

l t e s a g e n. s h e re1

m c), 'r' p , jm @ \;q.l' e, a r :i 5 1 g I ^L 1 ,
'
'

! !

i

,' ' i í ., , , ,

,. ,

R

''

?
M mJ w e

m '

T i c lu i t lu . hs oo r s o o d
g u g i

U

', m),,í. \' ^y'97 . ,1 j1' m di 1,J \ cC :9 , - ) t Pj m \ t i ,

9 , w -m; l0 'nm 1g .'ima 0, u-i ' o l ' i ,

Sh w me s m e hig q i t r o o t n , uee .
'

, gõ p)i ,, J pJ )e 5n p,
,d ,

'
.,

' i

i ,

Ui1Mu '' m. n: \) ,i j, ,m Il b L c t \
' , , ,, , / l 't ', . i '/, ,, , . , i . g! i ., , , ,,, . .
''

P' N .

Have you another col r7 ou .

lm 9/i : 'lp., p i@, / g m I û e , j; , n9 3
,

, , !

u'' , õ^ u c
. ..

W h t t e c o r d y u l e7 a h olu o o i . k

, 1^ 9 ' f' i l' ' ,,d ' , ' : \ ' . " i í
I \

1x i) p /pwm 0 íp y1 m j ,7. ) 3) y,

'pdJ h,@b ,lr, i rau 'wmq e,. ,1 nr ff ip ek 1 l ; o e
'' ''

,

u u 'Li('^ i , , ï M i, ') m 5 u
' r.i,,. ), ' ,, ,

I

l le t e y l w o e i h el n . k o

,p i ., // i9 j ) . m0, ,y . í i m

.
.

', 1 tL^ J 'L n: U, I ^ : mq l : ,
, .

, \ . ,

. , . , .

,

J
9 1

,/ \ ' \

,. . m . , 4 v,. ' .' ,. i i. ' : , . .' '' i
, :i .

'

l l e t e wht c r a n i h k ie u t i . y 3) i p v x i)i D y 1 p m 7 1 põ, ! ) j ' '
' t 1I 'M .r '

u^ 1 í q

w I:u-5 u gn g 1nml, i n ,1 . . , -i lg .

Th r d c l u mak s m e f els s r ng e e oo e e o to .

, ,

,,,,p ,;,,,/,, ,, .,,,,. , ,, , - . ,, , , ,. . . í g,'l'u^ Tu í 6 yi ' a^ ^ g I,
, ! ,
, u

, 2 y, ? , , ,, / ' ,,\ ,, ,

e q t \

., . . .

''

q Y)g,ls ' fl;iau ; po'/'i ' yo7nct ()oíx . o,U,/ skdb umoPk q)C) ç, 6 .,
t ,, , 6;

m u.m g; \ ,- i í.

l d nt t e g ee s i b c u e l b a k o ' i r n hM e a s ' lc . k m

; 'm'X pr t'g ,, n., p' , ,p r cC / ,t , , ,x P,' ,, , ,. , l p , t. ' d , e, P , , , ,, l ' . , ,,, ,.,,, , ,w, ,, , w , ,, dg , - ,, , , , ì, u , ,
,

^ l. í' ' . ,

i- ' ,

í

' j ,

P\. .

i
.: _n ,

W h t c lu wo I y u le. a oo r ud o i ? k JY P9, ;;) y PP i ) 5du m J íI 7 íí ' ,. '
,

H e y u a pik L p t k7 av o n isi . c

I
i .n ,

6í r c q ;m ' ,

h ' '
t

u, i b

, U ,l, O. / y í' d , ., 7
q

põ 11 lwdu j' V. t! , 9 í0 9i ' VY ' j) \ m ' . ,
, w, , !
' '

i

m, ,I , .q ,, . . ', h

T e c lu j t o d r . h oo r s o a k

' ''ì, ' ',

f ,íP9 cíj, Y m') , ïí 7 " y) I) , íM n 9 ' í P

a 6j u, q u , :
9 wI 2 ,b . ,

6 ic ;g I g) n ty

laem njqcd, f ;odj cos. ''' M;iW ;ayclro yut hoe ' hv ou r : o o q ? l) ; , ' ; q , ; /1) i e T ;
'

, m! ) ' - W n ' ,, 9l ' l1, x) q ( n 6. ' ) l1 ' y) Q g) n e( , , í q
. '', . ,

4 ,

y ,

'' ! ', .', ' . I !' ' '': í , i '

' i' ,, ,.

Thi shade of dar brown i aIo ni . s s s ce
, ,

. ', ) ' ' lI I ,j
' '

,

T, ,,,,,;,,p ,b ,.,,u,,,, ,, q rq,. b, , ,, ,
' i' . , , ,.. , , ,

mn ;ç d W m7 1 )u , p)) 9, j ny d p ) . , ,n n, n g ,' / . pg t

W hat about the r d7 e.
' J
'

, ' J. Çd, ;ç (jy1lX ;) g ('9 r í ) i 9 ( j d

j 6 m9 nm , , . ?
\' '

f T,,u ,,m: 6,i ^ g, '' C
' c
,

Ca y u h v t e o a g c lur n o a e h r n e oo 7 .
) (PÇ yl; 1 ( j , p'; p, ;)( ; g d uL O e , . pmo yh g 1 ,, n m ; l u q ,, , g ,, m , ,
^

T a s a o ble i v r a t a t e h t h de f u s e y t r c i . u ' ie ; m ;' , ;7 T , : ;' c'; -)l 9 r g q n ' J rx; n , ') j ' i , , , . , ,
! ' '' 'i

'

i?' w ; y s o Me s I ou h w I ome b o s c s. r wn o ?

í ; . , î . ,

' mnl''6V)'' 1 U !. I )lC l \ "5 9 I , - I,^ .i r Ig 'g , 9 ulr yn, o J : . 9 ' \ l '

i, ?; , 4 ,

:. J

m 1 )J d,, ) m n, . .

m wDl u nu
rd e
bu Ie

j C b
; q ,

jkI 'b k

^ ; 9 M
^m i 1 iUlln ''q1 '
' h' O n1 u ' 1g CU ' '

ba k Ic
bo n rw

kJq k ) 1
)M ).

1 t bIe ; u gh
d r bu a k Ie

,n ), ;. , 9
6g n 1 ,

whc ;e eIw o yI
gen re

v . ul , ' n
n' " ' d

;1 i) : '

n '
; '' iUI ' fJ k

pn ik
ge ry

Mg '.
I' i ,

j m, ' '
m 1 ^M k

voe ;It
tn a
bo e rn od gI

o:iI o,' v
n U
lo . gU

jg
iMl) 0 '^ ' M0 ^ ' Oí U 1
; io j ' n

T)6 r) .
0'ï ' i . ' a
' 6m m k^ í 6 9
,

( 6^ o' i O Mm ^' 1
oa g rn e
sle i r v n ble a u

t^ M O ) '
m^ ^k J

^ra'Î ' m l '

m eu-9 Dn o l - ll ým y m

w un u1 I un u n

6

u r u

th I, ?t fm ,J æ ! . m T ' I n
t n- Uì ') q) ) ( tr ct n' no:m m , I g gU o i q u I ej i n eo q ') U ' îY guùõ:1b 1" w l m go ' u1 i mL " m i L mM ig 1 u g u q

q m i qM , 9a ,'" , p îb gu ( o jn ,'' ' 'g o 1' C nu c iu ; q u i j u 9
ad n o r (o .) ug ( . : ) )

, Iv mj 0

b
'

( i) jn
l lv h r b t s e d e nt tv m e o e e u h o s ' oe

\ 'i ?' ''
,

?

: ,

'h, b UGn 'u "n- g mb u 'r i a 1
w

X ' gd í m 5u. ; , g j , yî n ;

- u- 0 xyc o a \m 9 : lu \) g 1 5 g U I

q j tL''" v 1 îl J j : }t n 1' l uo , , : ;:1:1) L),I, J í.1?g \ e1q,jl1í 3 g1,iirui : ^ju u \6,"r ' ' , i; m ? ' m u, : , t: q
m(! b i'I'?1n jL j í 1' ' , .q iì ' ! 0 'l 1 i

I'' 1 ,,l 6q' i

h: ,l Jïm 1 11 e1nn1 iJ ,rj q m b, n, 1? u n ^ u Ð ui' b í m o) , " ; ; l : o 0r y u) ^ rs ; i i m q1 1' í l j iu :no )1 " ;;r ( w ,, gi L , u J:)l Lu 6i j : I ,, i rL4,b nm L ' ? . i d ?b i L' )mL 1 ii o q yv1 '!ux ' I,l i6 m , ^ ,) nj Jj rt !neg , l i ui e o i , Lnwq-, m;:íi i ' i o Ls: r ( 1 1 6 , \uq b!?l , m q\ 1 6r M r ;,1: í t,16:i ,:'' L :', L \ g1qi nu ;J' ' ) go j : 1o v) ): ' M ? o ' ,' m1 u 1
.

, ; r ^ q r, ,6 i W )'I U' b'l ' ,I 9, ),, ) '1, j

She doesn' I you, does s e1 t ove h. , . , y ,, J, , , ,, ,, , ,, , , , , . ,q, , , , , , , u , , ,
n r1 , 'T ,C 1 lla ) I U , i ?e , d! .

''''' ' ' ' ? 'i '' ? ,y . ,
, ,

1Ò ' í; i

,. ' ; ' , p b

' Lo g n ' cuR she?' i:mll QL Lin tu (g q- i )) 1 . Gn i ' _ j 1I . i ' i) , c o

enlo ,i , ï ;\ di ql11;I;1d,q; g i6 I ,1m r i ;1 qq qr)) \ I;r i ^ u m ; R ;e mgíu l , hY I , : )ne
n1r )) w iu L i1 ì í 'I , ú 1c 1 L m n q M- 1 . q ! ' u' ) a, q,u 1 mg L l: In a g\ L1' i c j 9 ' ' ' ' i o i co i , r1 ,mq, l,: n)q n \ m: r)i )í, ) ' ; i r ) ui o a' i3o j L : u n n ^ l ,u
)i J' d L v^i l nb lui I\m m m6õn@o1: ,i ii L , r v n n ) u b ,J " ii1 Ð , i 6 m uí a n î !1 ' I ^ ' , t Y ''6í'oq U 'j ! n'ít g j 9n q ) , q

d, m c u r ;g 11 l l , L q,1 :i 1)û)i,1 o1hi, , l 6 1 raí r . 1 h1'

9 , w -iw.u it) ) 'm 6 ; .^ ' t o i \ j i \ l

, .. , . . . 9 ' ' ' ' ' .' ' ,.. ' , . R' ' n, . ' '' . ' ' q' ' , ' i ' ., . n' ' . , , . 'i,) , , ,t,,, ? .. ' '' , . ? ?, .n , , í n ,n. X r , q ' ? i:t .

. ._ . . ,

l'''' ' '' 'a K , ^ '

^
, ,

,''i. '','',,''hb'ì.'",4'jn' i.,, ui, 9 ..,'.,' , ''.. ì,?b,t,I' ì,rj . ,ì. mí'.r. iiR ,. .r' ; ? ï ; I? ,. '' r.. ,j '',,,, ,. . t j . i . . .. ? , i! , ' . ,
r

^ R i y. '' . '!i. . ' i ' , : , ìî ''ì'7 g' '.' i'?n ' ' '. g' í? i'x; i: ' ' j N h i ! ì i " . ' 'mi , _' " '. '!. ' , h y ' _ t ' , w _4. ' t. . ,i ,!, ' ? '. , t ' i v' 'g n e æy '
, , , ,

'

, ,
, .
'' -

, .

.'

.
.

'

-"

i '.," , h' i f '
'

." '

' ''' " ' ' Y '''

"'. _ .'
'' . . ... .
.

_ -. "'

._ .. . . ' ' ' ' ' '' ' , '' . '' . .". . ' . -' '. . .. _. ..

'".ï;,.3?''''i.mnï',, i . , '.i"..' .'.',',,i?mß'i?, , , ',' .',.., " ^ .,,mU,t.,&R3r . ,. ....-',i ' . i..''i'tì,t, ' . ' k','.t,,.' , 'í,,htì'X?,,' . ,. ..?,,., . ? i,2 '? , . i 'q; i , ',".,' ^ i ''.'í 9 ',,..' . ^ -'i'." ' í ;'i''' ? . !m. j ;'' r , i' . Y . C R 'g j.Ðgìq5t,mi ,' ,., i'? ' ..',i? . ',?, i ì .!., ' ' ,'i'' . ;ì .y i j t' j i 9,; : t,! ' . . . .'','-'. ' ' ìi'' '. . '- ' . ' '- . .' i . ' . ' i:
t ,

'' , k' i , i yí ' , ? n , . ., ? ,. . . . , , m, , ' ''' ' ' ' ' '''' í 'm N ! , '. : , . , /' ' ' . ' ,, ' ? '' ', ' '' ' . t . . . . , ì.' ! ' . -, . tt! ,..? ', 'ni. ' '. , " '' t .P t ,t e, , ' , m , ' ', ' .! , ' ' i i, ' ' . ' q ' , ?' ,. . . , '. , ...,.,, ,, ;' , ' , , g . ,,. ii,, ,t ,

' C.,' n , i , . . ' U ' ' ^ , ' ' ' ,, , . C R' '. j, i,,cí 6 ,ç. ,i qi ' ' ' í!3 t, ,',: mnm' :,?; ' , i ì ? ' ,í ' ; q ,,' ìi' ,, , ? ; ? g, i i . : . ' . ií 4 . C, '? ' ? ,' ! . "t ,.. . . i. , - "~ ' ? n.ig'??'n,' '??'',g ?h,?, .. ,',' ;.i,' .:5'', 'i^i '':' '5'",, t: ... '', ' iv V md. ,. '' ,i',. r' ,g ?, ,, Li. ' !' ' ' ? ' ? i' \ , .' í''', , i' i ' ' ? '. 'í'. ' .' : . ?'P ,' ^' '' í?j,!'MSìi.i! . , ' ' '.? '' ' ,'t,'.i.. ' ",e'"'.i ', ^ !!.5& '; t ' ' , .' " L ' ; , ì, ', ' , ' '' ,.'''' ' '' . . ?, g, m ''9q '^!',: t i,':ìi ig.'.'. , '' , , m ! , t?Mi i 2y. '' i ì' i , ,' , .n ' ' h , . ì Mw' '' . '! M . , , '

'" ' í ' , . ' ' .i . ? ..' .5, . *.

' ' '

'

, , i . !., , ,. , , ,.. , , ,

, ''

' '

,

n .. R. '" !. , ,y,,, . ,'.,

, ? J ' ?? . ., ,

''

,q ..'g, , ,,. ' . ,.

g.,. ' ;? ' ;

,

,'C. ''

!? , ' ' . ''
.

, '

. ' .

.

,

. ..

'' m... tY' ' "" -" ?ji '? m , .

g. .

!,' . ' ' ' . : . .' ??," ' i i m '' c'' ,,'' ' ; ', ,, ieì. i i ? g c, " m Y 9? ' X ' ' ?' , ' , '', ' . 9, i .. ' ?9 ' I .
' , ', ' ' ^-' '
, _

.i I9'..í .' " '. , ....t ' ' . . i ' , ,; , ,
't, t, .. , ,.
V. , . y
,

g. ^' . i '

" '' .
,

'

,. ' , '

.

.

'

..

'

, t

'''' . ' 'd. U m . ' I v n .

m

?

,- '' ' ' ' ' - '-''.- '- - ' ' -'- '^ ,' --' ' ''' ' ' - ' ' ' '