You are on page 1of 21

(( Kh n cho tôi, n u tôi không loan báo Tin m ng)) I Corintho 9/16...

tt

#4 / Xin cám n anh Trung tr c ã a tin. Quí b n co th tr c ti p vào Weblink d i ây xem àn bà linh m c làm l : http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp#27942799 Hi n nay có kho ng 35 LM và 2 giám m c àn bà M . Có l nh ng v tân linh m c àn bà này c truy n ch c "chui" b i 2 giám m c àn bà là nh ng ng i ã c 1 v giám m c "r i o" nào ó truy n ch c "chui". Xin các b n c u nguy n cho giáo h i. thân ái Thi nB n Anh Thi n B n m n Joseph H i ng Nguy n

Theo m t thông i p t c g n tr m n m, c M ã c nh báo nh ng ng i có trách nhi m nh n ng i vào tu là: <<C ng s n và Tam i m s a ng i vào tu phá ho i Giáo-h i t bên trong>> và bây gi có úng nh v y. ó là Giám m c và Linh m c àn bà ! Theo s ti t l c a m t n ng viên c ng s n t ng trình t i Qu c h i M tr c kia. Bà ã a nhi u ng i vào tu làm Linh m c, và có ng i lên t i ch c Giám m c«.. ây là m t trong nhi u lý do Chúa không

b o chúng ta tin vào Giáo Hoàng, H ng Y, T ng Giám m c, Giám m c, Linh m c, vì loài ng i b t toàn, có nhi u thi u sót và sai l i, tr khi các v này nói theo l i S th t mà thôi. Ngh a là khi gi ng o, các ngài ph i làm theo L i Chúa truy n: (( d y chúng gi h t m i i u, Ta ã truy n cho các ng Mathêô 28/20 i ))

Ngày nay có r t nhi u v không truy n các i u Chúa truy n và d y, nh ng l i t ý truy n và d y các i u c a th gian hay c a h ngh , h vi t ra. C c trên các trang web c a nh ng ng i mang danh Kitô h u thì s th y. Còn thì gi âu, nói, c, nghe o lý c a Chúa, mà bi t, mà s ng ! Thánh kinh ã minh ch ng cho ta th y s th t v con ng nh sau: ((Phàm nhân há l i công chính tr Con ng i há l i tinh s ch tr c c m t Thiên-Chúa, ng t o thành ? ng. i

Các tôi t Ng

i, Thiên Chúa không tin t i còn bu c l i.

Các Thiên-Th n, Ng Hu ng h nh ng k

trong các ngôi nhà b ng

t sét,

d ng trên cát b i ! )) Job 4/17-19.

((

a con c a ng

in , y phi n mu n.

s ng ch ng bao lâu và

Nh m t cành hoa n r i tàn úa, Nh m t chi c bóng thoáng qua, không ng i ngh , Và chính trên nó, Ng Chính nó Ng i m t n, i!

i kéo ra tòa v i Ng

Ai có th rút tinh s ch ra t nh u ? Ch ng m t ai ! )) Job 14/1-4.

(( Phàm nhân là gì k sinh ra t ng in

ch i trò tinh s ch, t cho là công chính ? i, Ng i còn ch ng tin,

Các Thánh c a Ng Và tr c m t Ng

i, tr i còn ch ng tinh s ch.

Hu ng chi k

áng ghê t m và th i nát, c )) Job 15/14-16

k u ng gian d i nh u ng n

(( Làm sao phàm nhân l i ngay chính tr

c m t Thiên Chúa,

a con c a ng

i n , làm sao tinh s ch ?

N u ngay c m t tr ng không ánh sáng, Và tinh tú c ng ch ng tinh s ch tr hu ng h phàm nhân, loài ch y r n, con cái loài ng i, gi ng côn trùng ? )) Job 25/4-6 c m t Ng i,

((Qu th có âu trên m t Con ng H a là ng

t, ng

i

c ngh a,

i làm lành, và không h ph m t i. i ng ý n m i l i thiên h nói n ng, y t c a ng i bi t l m, i khác)) Gi ng viên7/20i c ng ã r a ng i!

kh i nghe bi t r ng: V l i ã bao l n lòng ng chính ng 22

i c ng ã r a th m ng

Phàm nhân là v y. Lich s c ng ã ch ng minh cho ta th y v án nhà khoa h c ng i Ý, Galileo do loài ng i x là sai l m ; H ng Y Mahony cho phép ng i công giáo l y ng i Tin lành, và cho ng i ph i ng u tin lành c ng cr cl là sai v i L i Chúa d y. Trong v n này có 2 cái sai v i Thánh kinh:

1/ Hôn nhân t p giáo, l y ng i khác o <Malaki 2/1015> M t i u Chúa c m, vì khi l y ng i Tin lành h s d i theo h <sang Tin lành>, tin nh ng i u h tin. Không tin phép Thánh Th , bí tích Gi i t i vv« ây là v n ta c n tìm hi u cho ra l .

Nhi u ng i cho r ng: Tin lành c ng th Chúa ?. Không ph i v y. ây là s th t khác bi t gi a Công giáo và Tin lành, mà ngày nay ng i ta s không m t ai dám lên ti ng. Ng i ta s m t lòng ng i i mà không s m t lòng Chúa. Ng i ta lo làm p lòng ng i i mà không lo làm p lòng Chúa. Ng i i bàn b c, ng i i nói, ng i ta vâng ph c ; còn nh ng gì Thiên Chúa phán trong Thánh kinh, thì ng i ta không vâng ph c: Giáo h i Công Giáo và o Công giáo do chính Chúa Giêsu l p. Minh ch ng: Giáo h i do Chúa l p. (( Phêrô, con là á, trên á này, Ta s xây H i Thánh c a Ta«)) Mathêô 16/18 o Thiên Chúa

o Công giáo hay còn g i là do Chúa l p. ((

o lý Ta d y, không ph i là c a Ta, ng ã sai Ta )) Gioan 7/16.

mà là c a

-

Chúng ta c n ph i nh l i Chúa phán:

(( Các ng i hãy coi ch ng, ng ai l a g t các ng i, vì s có nhi u k i danh Ta )) Mathêô 24/4-5 Chúng ta th y ngày nay, Tin lành <Luthero>, Anh giáo, Mormon <LDS>. Các tôn giáo này u l y Danh ngh a Chúa Giêsu, nói v i m i ng i r ng: o c a h c ng là c a Chúa, c ng tin vào Chúa. Không ph i, chúng ta hãy suy ngh cho k , ng b l ng g t, vì Chúa ã c n d n và nh c nh , không ph i m t l n, mà là 3 l n qua Thánh Mathêô <24/4-5>, Thánh Marô <13/5-6, Thánh Luca <21/8> Tôi nói 3 l n vì chính Thánh kinh vi t: (( i u này, tr c tiên anh em hãy bi t là: M i l i tiên tri trong Kinh Thánh không ph i là i u t riêng mình gi i c. Qu th , l i tiên tri không h do ý ng i phàm nào em n ; song le có nh ng ng i do t Thiên± Chúa và c Thánh-Th n thúc y ã tuyên ra )) II Phêrô 1/20-21. T t c 3 v Thánh u c thúc y tuyên ra.

Chúng ta th y, khi các tôn giáo này thuy t gi ng thì u nói n Chúa Giêsu, nh ng không ph i là Giêsu Kitô th t, Henry VIII, Luthero, Joseph Smith ch là m n Danh Giêsu Kitô mà thôi, vì Tin m ng c a h không úng s th t ho c thêm, b t <Mormon>, ho c gi i thích ngh ch h n v i L i Chúa <Tin Lành, Anh Giáo> t ó d n ng i ta i vào con ng l m l c, và cu i cùng chia ra nhi u bè phái. * Tin lành không do Chúa l p mà là do Luthero l p. Trong Tin m ng c a h , có ch nào Chúa xác nh n: Ta s xây Giáo h i c a Ta trên Luthero. Chúa không h xác nh n o Tin lành là do Chúa l p. ó là i u quí v có th tìm th y trong Thánh kinh c a chúng ta. * o lý Luthero d y là c a Luthero ch không ph i là o lý c a Thiên Chúa. Cu n Thánh kinh ch là bình phong Satan dùng d l a g t. Tôi a ra vài s ki n minh ch ng: a/ Vi c l p phép Thánh -Th :

(( Này là Mình Ta, hãy làm s này mà nh n ta. C ng v y v chén, sau khi ã dùng b a t i song, Ngài nói: chén này là Giao c m i trong Máu Ta, các ng i hãy làm s này m i khi u ng mà nh n Ta«Cho nên k n Bánh hay u ng Chén c a

Chúa cách b t x ng, t t s m c t i i v i Mình và Máu Chúa)) I Corintho 11/24-25, 27. Ng i Tin lành không tin vi c bi n Bánh thành Mình th t và r u thành Máu th t. Ng i Tin lành cho ó ch là m t b a n, nên h mu n n ki u nào là tùy ý h và khi n xong, còn gì h gom vào thùng rác. Trong khi Thánh kinh nói: ((..K n Bánh và u ng chén c a Chúa cách b t x ng, t t s m c t i i v i Mình và Máu Chúa )) H ng Y Mahony cho phép ng i Tin lành < ã l y ng i Công giáo> c ng c lên r c l là sai ; t hi p thông n m 1993 ã có ng tin, mà t t c im l ng nghe theo ! b/ -v bí tích Gi i t i Chúa Giêsu ã trao quy n tha t i cho Phêrô v tông tr ng thay m t các v tông khác: (( i u gì d i t ng i c m bu c, thì c ng s b c m bu c trên tr i, và i u gì du i t ng i tháo c i, thì c ng s c tháo c i trên tr i )) Mathêô 16/ ..19tt Xin nh cho k , quy n này ch ban trong tòa gi i t i mà thôi ; ngoài tòa gi i t i, các Linh m c không c h y b L i Chúa t l p lu t l m i, ngh ch v i L i Chúa là không c. Chúa Giêsu là Thiên Chúa, Ngài không h y, không b , thì các tôi t c a Ngài làm sao h y b c.

(( ng t ng Ta n bãi b L Lu t hay các Tiên Tri. Ta n không ph i bãi b , mà là làm tr n )) Matheo 5/17. Ng i Tin lành không tin quy n tha t i, nên không có Bí tích gi i t i. H không x ng t i, mà H ng Y Mahony cho phép h c ng c r c l là sai v i L i Chúa trong Thánh kinh: (( V y thì ng i ta ph i t h ch xét chính mình, r i nh v y m i n Bánh y và u ng chén y. Vì k n và u ng chén y, mà không phân bi t c Thân Mình, t c là n và u ng án ph t cho mình. Vì l ó, trong anh em có l m ng i y u li t, m au và ng i ch t c ng nhi u. Gi nh chúng ta t xét l y mình, t ta ã ch ng b xét x )) I Corintho 11/ 28-31. Chúa phán gì v i chúng ta n a ? -

(( Ai không i v i Ta là ch ng l i Ta, và k không cùng Ta thu h p là làm tan tác )) Luca 11/23 Chúng ta bi t: Giáo h i La Mã là do Chúa Giêsu thi t l p mà Luthero, Henry VIII, Joseph Smith không i theo, và ã lôi kéo nhi u ng i theo h thay vì i theo Giáo h i do chính Chúa l p, thì là làm tan nát.

-

Ai là ph n Kitô ?

Satan là ph n Kitô nên ch ng l i t t c nh ng gì thu c v Chúa Kitô, c d u này chúng ta nh n ra k thù ng sau Henry VIII, sau Luthero và sau Joseph Smith. Nên nh ng ng i này ch ng l i m i th trong Giáo h i La Mã t các Bí tích, L nghi ph ng t , vi c th , kính, tín i u... c tin c a h khác c tin c a chúng ta v m i m t, k c vi c h nói là tin Chúa. N u tin Chúa thì ph i th hi n lòng tin b ng hành ng ch ; ch c n nói t i hai i u tôi c p trên. ng ó là: a/ phép Thánh-Th và b/ bí tích gi i t i Ch a nói nv n khác.

Thánh kinh nói gì ? ((Gi nh Thiên Chúa là Cha các ng i ã yêu m n Ta. Vì Ta ã phát xu t t Thiên Chúa và Ta n. n, i, các

V ch ng, không ph i t mình Ta mà Ta Nh ng chính Ng i ã sai Ta.

-

T i sao Ta nói n ng mà các ng Là vì các ng Các ng

i không hi u ?

i không th nghe l i Ta.

i b i cha t c là q y mà ra, i mu n làm theo các c v ng c a

Và các ng cha các ng i. -

T kh i th y, nó ã là k sát nhân, ng v ng trong s th t <L i

Nó ã không Chúa>.

Khi nó nói d i là nói theo b n ch t c a nó, Vì nó là iêu ngoa và là cha s láo khoét.

Còn Ta, b i vì Ta nói s th t <L i Chúa> Mà các ng i không tin Ta. i b t l i Ta c v t i gì ?

Ai trong các ng

N u Ta nói s th t <L i Chúa> T i sao các ng i không tin Ta ?

Ai b i Thiên-Chúa thì nghe l i Thiên Chúa ; b i th mà các ng i không nghe,

là vì các ng 47.

i không b i Thiên-Chúa)) Gioan 8/42-

Anh Giáo, Tin lành, Mormon không tin nh ng i u chúng ta tin, i u ó ch ng t h không tin vào L i Chúa. Không tin vào L i Chúa là không tin chính Chúa. L i Chúa là Ngôi L i = l i Thiên Chúa. Minh ch ng. Vào n a êm v sáng vào th p niên 1980. Khi c bài Phúc âm Chúa báo th ng khó l n th I <Matheo 16/21-23> Khi nghe xong, Phêrô li n ch i b các i u Chúa v a nói. (( Quay l i, Ngài nói v i Phêrô << xéo i sau Ta h i Satan>> )) Matheo 16/23. Tôi không hi u làm sao Chúa nh n ra Satan, r i Chúa u i nó. Suy ngh mãi không tìm ra câu tr l i. Tôi Nhân Danh Chúa Giêsu Kitô, con nguy n xin Chúa Thánh Th n soi sáng cho con bi t: t i làm sao Chúa Giêsu nh n ra Satan. Chúa soi sáng cho tôi l y Thánh kinh, m Tiên tri Ysaia: Bài ca II v Ng Bài ca III v Ng Bài ca IV v Ng i Tôi T . 49/7 i Tôi T . 50/6 i Tôi T . 52/14. 53/3-4, 7-8.

Chúa nói c và suy ngh . Tôi hi u ngay và kêu lên: <<L y Chúa con hi u r i>>.´ Ngài ph i i

Giêrusalem và ph i ch u nhi u au kh ´ T t c các c au kh mà Chúa Giêsu ph i ch u, u ã Chúa Thánh Th n tiên báo qua mi ng Tiên tri Ysaia trong 4 ch ng và các câu Thánh kinh trích d n trên. Chúa Giêsu ch nh c l i ; l p t c Satan gieo vào u Thánh Phêrô t t ng ch i li n, vì nó là Ph n Kitô. Tôi sung s ng vô cùng, li n t n Chúa.

V sau khi i gi ng, vì có c n soi sáng này, m i khi tôi gi ng Tin m ng, n u Satan gieo t t ng vào u ng i nào, h nói ngh ch l i các ý t ng c a Chúa và c a M Maria, là tôi ch m t h và nói cho m i ng i bi t: ây là t t ng c a Satan, nói qua mi ng ng i này, ch không ph i ng i này nói. L p t c t mi ng ng i ó nói l n ti ng ch i tôi ³ ù m mày, ch có mày bi t tao thôi, không a nào bi t tao c , tao éo thèm nói v i mày n a´ Hai câu Thánh v nh giúp ta nh n ra nó là i u ch c ch n: ((«Bay quen nói n ng x c láo <mày, tao> h i ng i ngay, b i lòng kiêu c ng khinh b )) Tv 31/19 (( Chúng ba hoa, chúng v ng l i x c láo < ù m , éo> )) Tv 94/4

Tr l i v n 3 nhà sáng l p: Anh giáo, Tin lành và Mormon. T t ng c a 3 ng i này là t t ng Satan gieo vào u h , t t c u ch ng l i nh ng gì Chúa Giêsu thi t l p, và ch ng l i M Maria và nói nh ng l i b báng M , vì M là Ng i s p u nó ; nh ng h không nh n ra, m c d u Thánh kinh ã c n d n: (( «Anh em ng giao d ch n a, m t khi ng i nào mang danh là anh em«)) I Corintho 6/..11..tt Khi gieo t t ng cám d vào u chúng ta, Satan luôn x ng là mình, làm chúng ta l m ngh ó là t t ng c a chúng ta, và chúng ta hành ng theo ! T d : chúng ta b o 6 gi c kinh. Khi n 6 gi có ng i nh c c kinh, thì nó n cám d "thôi hôm nay m t quá, mình ngh m t b a, có sao âu". Mình ây là SATAN. Thánh kinh nh c ta: (( Anh em hãy lo i k d ra kh i anh em )) I Corintho 6/13.

Trái l i h nói theo và hành ng theo s cám d trong u, r i i n ch chia r : (( Chúng ã t n i Ta mà ra,

Nh ng chúng ã không thu c v Ta. Vì n u chúng thu c v Ta, chúng ã l u l i v i Ta ! Âu là n i chúng rõ c i u này: u thu c v chúng

Là không ph i h t th y chúng Ta)) I Gioan 2/19

* Anh giáo c ng âu ph i Chúa l p, mà là Henri VIII l p. Vua này c ng ch vì b t mãn v i Roma mà thôi. c Thánh kinh Chúa âu có nói: << trên Henri VIII Ta s xây H i Thánh c a Ta. Thánh kinh nói rõ < Con là á, trên á này <Phêrô> Ta s xây H i ±Thánh c a Ta = Tu es Petrus, super hanc Petram edificabo Ecclesiam meam> o Mormon do ai l p ?

Vào ngày 6 tháng 4 n m 1830 Joseph Smith và 5 ng i àn ông ã h p nhau t i m t c n nhà Fayette, N u c và chính th c thi t l p Giáo h i Chúa kitô, nó tr thành Giáo h i Mormon hi n nay. <cu n INSIDE MORMONISM trang 26>. Trong Thánh kinh Chúa Giêsu không h nhìn nh n là Giáo h i Chúa l p.

Tóm l i 3 Giáo h i này c ng ch là do phàm nhân l p mà thôi. Tôi xin l p l i: chúng ta ch tin vào Thiên-Chúa và tin vào Tin m ng <L i Chúa> mà ng i ta mang n cho chúng ta mà thôi nh Chúa có phán:

(( Hãy tin Ta )) Gioan 14/11 (( Th i bu i ã mãn và N c Thiên Chúa ã g n bên.

Hãy h i c i, hãy tin vào Tin m ng )) Marco 1/15«tt Còn khi ng i ta gi ng gi i mà không d a vào L i Chúa mà nói thì ng có tin. Vì hi n nay có quá nhi u sai l m trong vi c gi ng o do các ch c s c nhà Israel và các ti n s gi gây ra, c th là ông Phan ình Cho, m t ng i c cho là có ti ng t m trong gi i Công giáo ; Chúa bi t và Ngài ph i kêu lên: ((Ôi dân ta, nh ng k d n ng ng i làm ng i l c h chúng làm v y vò ng l i ng i i )) Ysaia 3/13. ng,

Nh ng k d n ng g m m i thành ph n, tu s , giáo s và giáo dân, nh ng chúng ta ph i coi ch ng:

(( ng có l m ng i ham làm ti n s , h i anh em, b i bi t r ng: do ó ta càng b phán xét nh t h n ! Vì l m phen ta u sa ngã h t th y« Vì thú v t, chim muông r n r t, cá bi n m i loài, nhân lo i u tr c, và ã tr c. Còn cái l i, không ai trong loài ng i có th tr n i ; m t h a tai vô ph ng tr n t nh, nó y nh ng n c c gi t ng i )) Jacobê 3/1-2, 7-8. D n ng i ta i úng thì c th ng lên Thiên àng ; d n ng i ta i sai thì s b ph t xu ng h a ng c c ng i d n ng và k cd n! *- Trong Thánh kinh có ch nào cho phép àn bà làm Linh m c hay không ? _ ây là i u các ch chiên c n ph i bi t, tránh i vào con ng l m l c do nh ng k mù d n ng và c n gi ng d y cho con chiên mình bi t ng l i c a Chúa, không tham d vào các bu i l và các bu i thuy t giáo c a các Giám m c, Linh m c àn bà này, nh hi n nay chúng ta ang ch ng ki n trên màn hình và trên trang Web d i ây. http://www.msnbc.msn.com/id/21134540/vp#27942799 Thánh kinh có vi t: ((M i i u vi t ra x a kia, thì ã Roma 15/4 ây là i u chúng ta c n ph i bi t: c vi t ra d y d ta))

((Tôi không cho phép ng quy n trên nam nhân. Vì Adam c n n ra tr

i ph n nào gi ng d y, hay c, r i m i n Evà.

c

Và không ph i Adam ã b quy n r , nh ng là ng i n ã mình b quy n r mà sa ngã ph m t i )) I Timothe 2/12-14. 1/ Làm Linh m c t t nhiên ph i gi ng d y, mà Thánh Kinh không cho phép ng i àn bà gi ng d y ; i u ó có ngh a là àn bà không c phép làm Linh m c. 2/ Thánh kinh không cho phép àn bà nào c quy n trên nam nhân, có ngh a là àn bà không c quy n làm Linh m c. Vì làm Linh m c thì ph i coi c m t x o, trong ó có nhi u nam nhân ph i d i quy n. 3/ Lý do th 3 là Thiên Chúa t o d ng nên Adam tr c r i m i t i Evà. Vì th Nam nhân có quy n trên ng i àn bà. Vì: (( Ch ng là u c a v , c ng nh c Kitô là u c a H i±thánh, và Ngài là c u Chúa c a thân mình )) Epheso 5/23. 4/ Ng i àn bà ã mình b quy n d , nên Satan luôn nh m vào y u i m c a àn bà. Vì th khi x a Satan nh m cám d tr c ti p Evà, và h u qu là Evà ã ngã. (( i u ã có là i u s có, i u ã x y ra, là i u s x y ra )) Gi ng viên 1/9

Làm linh m c ng i tòa gi i t i, ra ngoài lúc t c gi n ai, b cám d s nói t i ng i khác ra bêu x u. ó là i u có th x y ra n i m t ng òi àn bà. Không ph i Satan ch cám d Evà khi x a và dùng Evà cám d l i Adam mà thôi. Ngày nay nó v n dùng chiêu th c cám d àn bà cám d àn ông. Ch ng minh: M t hôm vào vi ng Mình Thánh Chúa t i nhà th Saint Thomas <VN>, v a t trong nhà th i ra. Nó vào ng i àn bà c ng t trong nhà th i ra, ti n l i g n tôi và cám d , i V ng Tàu, làm nh ng vi c không c phép tr ra vi c v ch ng, cám d v n u ng ! C ng nh Linh m c H ng, ng i thân, nay ã ch t, k tôi nghe. Sau khi ng i àn bà x ng t i xong, thì cám d ngài và nói: <<th a Cha, con yêu Cha>> N u Chúa Giêsu ch n àn bà làm Linh m c, thì ngày x a Chúa ã ch n M Maria, ng i u tiên, vì M có Chúa cùng v l i r t thánh thi n, ch âu ch n ngày nay. Chúng ta th y Ngài ch n 12 ng i toàn là nam ch âu có ng i n nào. ây là m u ch c cám d c a Satan. Vì thi u s hi u bi t v Thánh Kinh, nên Giám m c nào ó ã phong ch c cho n gi i, r i m i x y ra nh chúng ta th y ngày nay ! Xin l u ý, các ch ng vi n c n ph i gi ng d y toàn b pho sách Thánh kinh, ch không ph i ch trích ra ít bài nh m t Linh m c ã nói v i k hèn m n này. Vì không có Ánh sáng <L i Chúa> thì s i trong t m t i, và s không bi t ng nào mà i ! B ng ch ng cho th y Giám m c ã làm sai ; giáo dân làm

sai là ã tham d vào các l do các bà linh m c c hành và gi ng thuy t .! ây là i u mà t t c chúng ta c n ph i hi u bi t, ng sa vào s cám d c a Satan. Các Thiên th n th nh t thu x a vì có c s thông minh, p , vv«.. ã sinh kiêu c ng không mu n tùng ph c Thiên Chúa ; trái l i mu n tr thành nh ng Thiên Chúa kh i ch u tùng ph c. (( i u ã có là i u s có, i u ã x y ra là i u s x y ra )) Gi ng viên 1/9. Ngày nay có ít ng i n có c m nh b ng v th n h c, sinh kiêu c ng, mu n làm Linh muc, Giám m c, H ng y, Giáo Hoàng c ng c gi ng d y, kh i ph i ph c tùng và ngang hàng cùng nam gi i. Coi ch ng, kiêu ng o y ; m t i u mà chúng ta c n ph i tránh. Thánh kinh có vi t: (( .. ng kiêu ng o ch i. i ta u ghét«

Tính kiêu ng o, Thiên Chúa và ng T i sao tro b i mà l i kiêu c ng, m t k còn s ng, mà ru t ã th i ? Ngai k kiêu Thiên Chúa l t Và t khó nghèo ng i thay. ,

Kiêu ng o Thiên Chúa nh r , Thay vào Ng i tr ng nh ng k khiêm nhu.

Kiêu ng o, Thiên Chúa xóa c v t chân, Và phá tan thành bình a )) Hu n ca 10/«6-9, 14-16.

Là m t ng i n , trong b t c a v nào dù là n tu hay b c k t hôn, làm c gì thì c làm trong ng b c, b n ph n c a mình theo nh Thánh-kinh d y ; ng i ra ngoài Thánhkinh. Không c n ph i dành gi t òi h i quy n hành, hãy khiêm t n thì Thiên Chúa và ng i ta u yêu m n. k t thúc ph n này, chúng ta hãy nghe l i khuyên c a Chúa: (( H i con hãy gi l y l i Ta, các giáo hu n c a Ta, con hãy ôm k n i lòng. Hãy gi các giáo hu n c a Ta, và con s s ng, ch gì i u Ta d y b o nên nh con ng Hu n ca 7/1-2. Joseph H i i n i m t con ))

ng Nguy n.