You are on page 1of 10

B¶NG GI¸ CA M¸Y Vµ THIÕT BÞ THI C¤NG C¤NG TR×NH B¦U CHÝNH, VIÔN TH¤N

(KÌm theo c«ng v¨n sè: 257/BTTTT-KHTC ngµy 9 th¸ng 02 n¨m 2009 cña Bé Th«ng tin vµ T

Lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ

Sè TT
1

§ång hå ¸p lùc

2

§ång hå ®o ®iÖn v¹n n¨ng

3

§ång hå mª g«m

4

§iÖn tho¹i di ®éng

5

Am pe k×m

6

Bé ®Õm tÇn sè m¸y næ

7

Bé tiªu hao tõng b­íc trung, cao tÇn

8

BiÕn thÕ tù ngÉu 220v 20 A

9

M¸y ®äc b¨ng

10

M¸y ®iÖn tho¹i liªn l¹c quang

11

M¸y ®o ¸p xuÊt ©m thanh

12

M¸y ®o ®ång bé m¹ng

13

M¸y ®o ®é cao

14

M¸y ®o ®é mÐo tÇn sè vµ t¹p ©m

15

M¸y ®o ®iÖn trë c¸ch ®iÖn

16

M¸y ®o ®iÖn trë suÊt cña ®Êt

17

M¸y ®o ®iÖn trë tiÕp ®Êt

18

M¸y ®o b¸o hiÖu R2 C7

19

M¸y ®o bÝt lçi vµ Jitter

20

M¸y ®o c¸p quang OTDR

21

M¸y ®o c«ng suÊt (Power meter)

22

M¸y ®o c«ng suÊt cao tÇn

23

M¸y ®o c«ng suÊt quang

24

M¸y ®o c«ng suÊt vµ møc thu
3

Wan 40 M¸y ®o phÇn v« tuyÕn 41 M¸y ®o sãng ®øng 42 M¸y ®o sãng déi 43 M¸y ®o suy hao 44 M¸y ®o tÇn sè 45 M¸y ®o tèc ®é giã 46 M¸y ®o tÝn hiÖu kªnh lÎ 47 M¸y ®o tÝn hiÖu ©m tÇn 48 M¸y ®o tÝn hiÖu cao tÇn 49 M¸y ®o tÝn hiÖu trªn t¹p ©m 50 M¸y ®o thö sãng cao tÇn 4 .Lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ Sè TT 25 M¸y ®o chÊt l­îng c¸p 26 M¸y ®o chÊt l­îng kªnh sè 27 M¸y ®o d¹ng sãng 28 M¸y ®o èng dÉn sãng 6201B 29 M¸y ®o Fa ®inh 30 M¸y ®o hÖ sè khuÕch ®¹i 31 M¸y ®o kiÓm BTS 32 M¸y ®o luång 2Mb/s 33 M¸y ®o mÆt n¹ xung 34 M¸y ®o mÐo phi tuyÕn 35 M¸y ®o møc (db) 36 M¸y ®o møc milivon 37 M¸y ®o ph©n tÝch kªnh 38 M¸y ®o ph©n tÝch PDH/SDH 39 M¸y ®o ph©n tÝch thñ tôc LAN.

Lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ Sè TT 51 M¸y ®Õm tÇn 52 M¸y ®Þnh vÞ to¹ ®é qua vÖ tinh 53 M¸y bé ®µm 5 w 54 M¸y Ðp ®Çu cèt thuû lùc 55 M¸y dß sãng 56 M¸y Ebite 57 M¸y ghi chÐp d÷ liÖu 58 M¸y hµn c¸p sîi quang 59 M¸y hót bôi 1.5 KW 5 .5 kw 60 M¸y in chuyªn dông 61 M¸y kh¶o s¸t ®Æc tuyÕn tÇn sè 62 M¸y khai b¸o vµ cµi ®Æt 63 M¸y kiÓm tra c¶nh b¸o 64 M¸y kiÓm tra tÇn sè cao tÇn 65 M¸y lµm ®Çu c¸p chuyªn dông 66 M¸y lµm sè liÖu chuyªn dông 67 M¸y tÝnh chuyªn dông 68 M¸y nh¾n tin mÉu 69 M¸y ph¸t sãng ©m tÇn 70 M¸y ph¸t sãng chuÈn 71 M¸y ph¸t tÝn hiÖu 72 M¸y ph¸t xung chuÈn 73 M¸y ®o ph©n tÝch b¶n tin trªn c¸c giao diÖn 74 M¸y ph©n tÝch biªn ®é tù ®éng 75 M¸y ph©n tÝch phæ 76 M¸y sÊy èng dÉn sãng 1.

Lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ Sè TT 77 M¸y so pha 78 M¸y t¹o quÐt tÝn hiÖu chuÈn truyÒn h×nh 79 M¸y test modun 80 M¸y nh¾n tin 81 M¸y thu thö tÝn hiÖu nh¾n tin 82 M¸y ®o kiÓm tra hÖ thèng accu (TMC 2100) 83 ThiÕt bÞ ®o ®é Èm vµ nhiÖt ®é ABS 84 ThiÕt bÞ ®o gãc ph­¬ng vÞ vµ gãc ngÈng 85 ThiÕt bÞ Inmarsat 86 Upsim 87 T¶i gi¶ 88 M¸y hiÖn sãng 89 M¸y æn ¸p <= 2 KVA 90 M¸y n¹p sè liÖu chuyªn dông 91 M¸y ph©n tÝch truyÒn dÉn sè 92 La bµn 93 M¸y ®o lçi bÝt 94 M¸y b¾n c¸p 95 M¸y ®o tÝn hiÖu b¸o hiÖu 96 M¸y ®o chÊt l­îng truyÒn dÉn 97 M¸y ghi ©m chuyªn dông 98 Bé cÊp tÝn hiÖu chuÈn (GPS hoÆc Cesium) 99 M¸y ®o giao diÖn v« tuyÕn (PHS) 100 M¸y ph©n tÝch thñ tôc ISDN 101 M¸y ®o luång Data 2Mbit/s – 8 Mbit/s 102 M¸y ®o luång Data 34 Mbps 6 .

ph¸t sãng ©m tÇn 90W 107 ThiÕt bÞ ®Çu cuèi (tr¹m CS) 108 M¸y kiÓm tra chuyªn dông (PC) 109 Bé l­u ®iÖn (UPS) 1000W 110 M¸y ®o luång STM-1PF-60 111 M¸y ®o PA-41 112 M¸y m« pháng cuéc gäi 113 Vol met ®iÖn tö 114 Xe kÐo c¸p 115 M¸y ®Õm tÇn 20Ghz 116 M¸y ®o t¸n s¾c 7 .Lo¹i m¸y vµ thiÕt bÞ Sè TT 103 M¸y ®o ®­êng truyÒn vµ antenna 104 M¸y ®Õm tÇn sè cao tÇn 105 M¸y ®o VOM 106 M¸y thu.

090 2.148 18.964 51.680 38.437 13.336 4.828 63.085 11.H. VIÔN TH¤NG Th«ng tin vµ TruyÒn th«ng) Gi¸ ca m¸y (®/ca) 2.920 6.804 32.964 32.266 48.750 1.165 12.800 4.808 37.492 6.798 8 .515 88.876 58.813 72.688 1.784 27.688 4.

472 76.876 94.366 9 .150 6.553 3.491 78.478 25.365 80.000 32.Gi¸ ca m¸y (®/ca) 75.125 11.925 76.709 60.538 132.881 36.743 37.093 43.365 60.784 101.150 3.725 83.957 111.917 86.881 38.284 27.973 91.125 33.

Gi¸ ca m¸y (®/ca) 36.464 61.944 1.056 34.736 34.776 6.451 49.868 59.840 4.515 15.628 101.853 10 .085 21.726 10.343 27.311 23.500 4.056 6.038 66.225 30.594 49.036 157.075 75.463 61.020 112.733 62.598 8.

849 94.570 1.698 37.812 23.074 90.974 7.936 525 94.866 15.743 113.690 3.Gi¸ ca m¸y (®/ca) 58.504 78.082 100.678 78.088 180.868 30.929 34.774 27.658 95.926 11 .653 25.865 29.658 920 61.719 78.792 94.

670 2.996 92.155 13.Gi¸ ca m¸y (®/ca) 81.909 125.182 15.750 359.696 5.970 12 .200 60.198 32.730 3.981 59.877 2.865 4.