Η ΣΟΦΘΑ ΤΗΣ ΖΕΣΤΗΣ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ

Μεξηθνί απόθνηηνη, κε θαιέο δνπιεηέο πιένλ, ζπδεηνύζαλ γηα ηηο δσέο ηνπο ζε κία «γηνξηή ζρνιηθήο επαλέλσζεο». Απνθάζηζαλ λα επηζθεθηνύλ ηνλ παιαηό θαζεγεηή ηνπο, ζπληαμηνύρν πιένλ, πνπ πάληνηε ήηαλ πεγή έκπλεπζεο γηα απηνύο.

Καηά ηελ επίζθεςε, ε ζπδήηεζε πεξηζηξάθεθε γύξσ από ηα παξάπνλα ηνπο γηα ηελ δνπιεηά, ηελ δσή ηνπο θαη ηηο ζρέζεηο ηνπο κε ηνπο άιινπο.

Ο θαζεγεηήο ηνπο έθηηαμε δεζηή ζνθνιάηα ζε κηα κεγάιε θαξάθα, θέξλνληαο ηαπηόρξνλα θαη πνιιέο θνύπεο δηαθόξσλ εηδώλ θαη πιηθώλ, αθξηβέο θαη θηελέο, όκνξθεο θαη άζρεκεο. Έπεηηα ηνπο θάιεζε λα ζεξβηξηζηνύλ κόλνη ηνπο.

Όηαλ όινη πήξαλ από κία θνύπα ν θαζεγεηήο είπε:

Πξνζέμηε όηη πξνηηκήζαηε όινη ηηο όκνξθεο θαη αθξηβέο θνύπεο, αθήλνληαο πίζσ ηηο θηελέο θαη άζρεκεο.

Ελώ είλαη θπζηθό γηα εζάο λα ζέιεηε ην θαιύηεξν γηα ηνλ εαπηό ζαο, απηό αθξηβώο είλαη ε αηηία ησλ πξνβιεκάησλ ζαο.

Η θνύπα δελ πξνζζέηεη ηίπνηε ζηελ πνηόηεηα ηεο ζνθνιάηαο. Σπλήζσο είλαη απιά πην αθξηβή θαη ζε θάπνηεο πεξηπηώζεηο θξύβεη απηό πνπ πίλεηε.

Απηό πνπ πξαγκαηηθά ζέιαηε ήηαλ δεζηή ζνθνιάηα. Δελ ζέιαηε ηελ θνύπα. Αιιά ζπλεηδεηά δηαιέμαηε ηελ πην θαιή θνύπα.

Καη πνιύ ζύληνκα αξρίζαηε λα θνηηάηε ηηο θνύπεο ησλ άιισλ

Τώξα ζθεθηείηε απηό…

Η δσή είλαη ε δεζηή ζνθνιάηα. Η δνπιεηά, ην ρξήκα θαη νη ζέζεηο εξγαζίαο ζαο είλαη ε θνύπα.

Είλαη απιώο ηα εξγαιεία γηα λα θξαηήζεηε ηελ δσή.

Η θνύπα πνπ έρεηε δελ ραξαθηεξίδεη, νύηε αιιάδεη ηελ πνηόηεηα ηεο δσήο ζαο.

Μεξηθέο θνξέο κε ην λα επηθεληξώλεζηε ζηελ θνύπα, δελ απνιακβάλεηε ηελ δεζηή ζνθνιάηα πνπ ζαο έρεη δώζεη ν Θεόο.

Πάληνηε λα ζπκόζαζηε απηό: Ο Θεόο θηηάρλεη ηελ δεζηή ζνθνιάηα. Δελ δηαιέγεη ηελ θνύπα.

Οη πην επηπρηζκέλνη άλζξσπνη δελ είλαη απηνί πνπ έρνπλ ηα θαιύηεξα πξάγκαηα.

Είλαη εθείλνη πνπ θηηάρλνπλ ην θαιύηεξν κε απηά πνπ έρνπλ!

Ζήζηε απιά . . . Αγαπάηε γελλαηόδσξα . . . Ελδηαθεξζείηε βαζηά . . . Μηιάηε επγεληθά . . .

~ θαη ζπκεζείηε ~ Οη πινπζηόηεξνη άλζξσπνη δελ είλαη εθείλνη πνπ έρνπλ ηα πεξηζζόηεξα αιιά εθείλνη πνπ ρξεηάδνληαη ηα ιηγόηεξα.

Αθήζηε ηα ππόινηπα ζηνλ Θεό

Απνιαύζηε ηελ δεζηή ζνθνιάηα ζαο!!

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful