You are on page 1of 14

ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ ေလ့လာေရးစာစဥ္

လြတလ
္ ပ္မွဳ၊ တရားမွ်တမွဳ၊ တန္းတူညီမ်ွ မွဳ

စာစဥ္ (၁)- ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူသား

(၁၇၁၉) ခုႏွစ္တြင္ ေရာ္ဘင္ဆန္ခရူးဆိုး၏ ဘ၀ႏွင့္ ထူးဆန္းေသာ စြန္႔စားခန္းမ်ား ဟူေသာ စာအုပ္ကို
ဒယ္နီရယ္ဒီဖိုး

ဆိုသူက

ကာလတြင္မူ

ေရွးယခင္ကေလာက္

ကၽြန္းတကၽြန္းေပၚတြင္

ေရးသားထုတ္ေ၀ခဲ့သည္။

ဤစာအုပ္ပါ

ေက်ာ္ၾကားေတာ့မည္

ေရေမ်ာကမ္းတင္ျဖစ္ေနသည့္

ဇာတ္လမ္းသည္

မဟုတ္သည့္

ယေန႔ေခတ္

လူသူကင္းမဲ့ေနေသာ

အဂၤလိပ္လူမ်ိဳးတေယာက္၏

ဇာတ္ေၾကာင္း

ျဖစ္ပါသည္။

ကၽြန္းေပၚတြင္ အထီးက်န္ျဖစ္ေနေသာ ေရာ္ဘင္ဆန္ခရူးဆိုးသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၁၅)ႏွစ္ၾကာေအာင္ ဘ၀ကို
ခက္ခက္ခဲခဲ ပင္ပင္ပန္းပန္း ေနသားတက်ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ယူခဲ့ရသည္။ သူ၏အေဖာ္မွာ သူ႔နာမည္အား
ေခၚဆိုတတ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ေပးထားသည့္ ၾကက္တူေရြးတေကာင္သာ ရွိေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ
အထီးက်န္ကာလအေျခအေနတြင္ ကၽြန္းေပၚ၌ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည့္ စကားလံုး ေပ်ာက္ကြယ္ေနသည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ခရူးဆိုး၏ ကၽြန္းေပၚ၌ အသံထြက္စကားေျပာႏိုင္သူမွာ ခရူးဆိုးတေယာက္
သာရွိျပီး မည္သူႏွင့္မွ် ဆက္စပ္ပတ္သက္ရန္ အေၾကာင္းမရွိေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ေနလာရာမွ တေန႔ေသာအခါ၌ ပင္လယ္ကမ္းစပ္တေလွ်ာက္တြင္ လမ္းေလွ်ာက္
ေနရင္း ခရူးဆိုးသည္ လူသားေျခရာအစံုကို စတင္ ေတြ႔ရွိခဲ့ေလသည္။

“ကၽြႏ္ုပ္သည္ မိုးၾကိဳးပစ္ခံလိုက္ရေသာ လူတေယာက္ကဲ့သို႔ ရပ္ေနမိသည္“ ဟူ၍ ခရူးဆိုးက ေရးခဲ့သည္။
ထိုတခဏမွ စတင္၍ ေနာင္ (၁၃) ႏွစ္အၾကာ က်ြန္းေပၚမွ လြတ္ေျမာက္ခ်ိန္အထိ ခရူးဆိုးတေယာက္
ႏိုင္ငံေရး ျပႆနာမ်ိဳးစံုကို ရင္ဆိုင္ရေတာ့သည္။ သူေျခရာေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ လူသားတဦးသည္ မည္သူနည္း။
မိတ္ေဆြျဖစ္မည္လား (သို႔မဟုတ္) ရန္သူျဖစ္မည္လား။

ထိုတခဏတာကာလအထိ
ရပ္တည္ေရးသာျဖစ္သည္။

ခရူးဆိုး၏

အဓိကက်ေသာ

အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္

ျပႆနာအခက္အခဲမွာ
အစာေရစာဖူလံုရန္ႏွင့္

အသက္ရွင္
သဘာ၀ေဘး

အႏၱရာယ္မ်ားမွ

ကာကြယ္ရန္သာျဖစ္သည္။

ယခုေတာ့

အျခားသက္ရွိလူသား

(သို႔မဟုတ္)

လူသားမ်ားစြာသည္ သူေနထိုင္ရာ ကၽြန္းေပၚတြင္ျဖစ္ေစ (သို႔မဟုတ္) သိပ္မေ၀းလွေသာ အနီးအနားတြင္
ျဖစ္ေစ ရွိေနၾကေလျပီ။

ထိုအသိႏွင့္အတူ သူ႕ဘာသာသူ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး အစီအစဥ္သစ္မ်ားကို ဖန္တီးရေတာ့သည္။
ခရူးဆိုးျပဳလုပ္ခဲ့သည္က ယေန႔ေခတ္အေခၚ လက္နက္တပ္ဆင္ေရး စီမံခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ ပထမဦးစြာ
သူေနထိုင္ရာေနရာကို

ခိုင္မာေတာင့္တင္းေအာင္

ေျပာင္းေခ်ာေသနတ္မ်ားခ်ထားရန္
အဆင္သင့္

ျပင္ထားသည္။

ထိုနည္းတူစြာပင္

အႏၱရာယ္

ေနရာမ်ား

ျပဳလုပ္သည္။
သတ္မွတ္သည္။

သူေျခရာေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ
ရွိခ်င္လဲ

ရွိလာႏိုင္သည္။

ထို႔ေနာက္
ရန္သူကို

ပုန္းခိုရာေနရာမ်ား၊
ရင္ဆိုင္တိုက္ခိုက္ရန္

လူသားသည္

အႏၱရာယ္ရွိခ်င္မွရွိမည္။

အေျမာ္အျမင္ႏွင့္

ဆင္ျခင္တံုတရားသည္

ကာကြယ္ေရး မူ၀ါဒကို ျပဌာန္းသည္။

ေနာက္ပိုင္းတြင္

ခရူးဆိုးသည္

ကၽြန္းေပၚတြင္

လူသားတေယာက္တည္းတင္မကပဲ

လူအမ်ား

ေရာက္ရွိလာျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သဲလြန္စရသြားသည္။ ထိသ
ု ူမ်ားမွာ လူသားစားလူရိုင္းမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းလဲ
သိလိုက္ရျပီးေနာက္ပိုင္ ကိယ
ု ့္ဘက္တင္သာမက အျခားတဘက္ကိုပါ စတင္ေမးခြန္းထုတ္လာရသည္။
ခရူးဆိုး၏ ကာကြယ္ေရးမူ၀ါဒ အလုပ္ျဖစ္မည္၊ မျဖစ္မည္၊ ဖမ္းဆီးစားေသာက္ခံရျခင္းမွ လြတ္ေျမာက္မည္၊
မလြတ္ေျမာက္မည္ ကို သူကိုယ္တိုင္ပင္ ေသခ်ာမသိပါ။ သို႔ေပမယ့္ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရးအတြက္
ၾကိဳးစားရန္

သူစိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားသည္။

ထိုခိုင္မာေသာ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အတူ

သူ႔ဘာသာသူ

ကာကြယ္ေရးနည္းလမ္းမ်ား တိုးတက္လာေစရန္ အစြမ္းကုန္ၾကိဳးစားသည္။

ခရူးဆိုးမွာ

တေယာက္တည္းျဖစ္ျပီး၊ လူသားစားလူရိုင္းမ်ားကေတာ့

အမ်ားႏွင့္ျဖစ္သည္။ ခရူးဆိုး၏

ရပ္တည္ေရးမူမွာ တတ္ႏိုင္သမွ် ထိုသူတို႔အား ေရွာင္ရွားရန္ျဖစ္သည္။ ထိုသူမ်ား၏ အေျခအေနကို
ေလ့လာစူးစမ္းျပီး၊ မိမိတည္ရွိေနမွဳကိုကား ဖုန္းကြယ္ထားရန္ျဖစ္သည္။ ထိုနည္းအားျဖင့္ တိုက္ခိုက္
လာမည့္ အႏၱရာယ္အား ေရွာင္ရွားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္

ေလ့လာစူးစမ္းေနရင္း

သူ၏မူကို

ေျပာင္းလဲရေတာ့မည္

အေျခအေနတခု

ျဖစ္ပြားလာ

ေလသည္။ ယင္းကား လူသားစားလူရိုင္းမ်ား၏ သားေကာင္တေယာက္ အသတ္မခံရမီ လြတ္ေျမာက္
လာျခင္းျဖစ္သည္။

“ကၽြႏ္ုပ္၏

အသိဥာဏ္မ်ားလင္းလက္သြားသည္။

ကၽြႏ္ုပ္၌

အခိုင္းအေစတေယာက္၊

ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္

အေပါင္းအေဖာ္တေယာက္၊ လက္ေထာက္တေယာက္ ရရွိရန္ အခ်ိန္ေရာက္လာျပီဟု ယူဆလိုက္သည္။
ထိုယူဆခ်က္သည္ သနားစရာေကာင္းေသာ ထိုသူအား ကယ္ဆယ္ရန္ ေစ့ေဆာ္လိုက္သည္“ ဟူ၍
သူကဆိုခဲ့သည္။

ယင္းသို႔ေစ့ေဆာ္ခ်က္ရွိလာသည္ႏွင့္

ခရူးဆိုးသည္

လက္နက္စြဲကိုင္ျပီး

လိုက္လံဖမ္းဆီးသူမ်ားႏွင့္ အလိုက္ခံရသူၾကားသို႔ ၀င္ေရာက္ေနရာယူလိုက္သည္။ လူသားစားလူရိုင္း
တေယာက္အား အလဲထိုးခ်လိုက္ေသာအခါ ေနာက္တေယာက္က ခရူးဆိုးအား ျမွားႏွင့္ခ်ိန္ရြယ္သျဖင့္
ထိုသူအား သတ္ပစ္လိုက္ရသည္။

အထက္ပါအျဖစ္အပ်က္မ်ား
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတရပ္ကို

ျဖစ္ပြားျပီးသည္ႏွင့္
ထူေထာင္လိုက္သည္။

ခရူးဆိုးသည္

လူသားႏွစ္ေယာက္ပါေသာ

လူရိုင္းမ်ားလက္မွ

ကယ္တင္လာေသာသူအား

ဖရိုင္းေဒးဟု အမည္ေပးလိုက္သည္။ သူက
႔ ို သခင္ဟု ေခၚရန္ ခရူးဆိုးက ဖရိုင္းေဒးအား သင္ထားသည္။
အစပိုင္းတြင္ ဖရိုင္းေဒးအား စိတ္ခ်ယံုၾကည္မွဳ အျပည့္အ၀မရွိေသး။ ညအိပ္ရာတြင္ ပိတ္ထားေသာ တံခါး
ေနာက္ကြယ္တြင္သာ သူအိပ္ျပီး၊ သူ႔မ်က္စိေရွ႕တြင္ ရွိေနခ်ိန္မွလြဲ၍ ဖရိုင္းေဒးလက္ထဲတြင္ လက္နက္မ်ား
မရွိေစရန္ သူသတိထားသည္။

ထိုသို႔ေသာ

အေျခအေနမွ

ယံုၾကည္မွဳမ်ား

တျဖည္းျဖည္းခ်င္းသူတို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွ

တိုးတက္လာသည္။

ဆက္ဆံေရးအေျခအေနမွာ

တဦးေပၚတဦး

သခင္ႏွင့္

စိတ္ခ်

ကၽြန္ဆက္ဆံေရးပင္

ျဖစ္ေသာ္လဲ အတူတကြ မိတ္ေဆြ၊ အေပါင္းအသင္းကဲ့သို႔ ေနထိုင္ရန္ သူတို႔ စတင္ေလ့လာစျပဳလာသည္။

မၾကာမီအခ်ိန္၍

လူသားႏွစ္ဦးသာရွိေသာ

လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းသို႔

အျခားလူသားႏွစ္ဦး

ထပ္မံေရာက္ရွိလာသည္။ လူသားစားလူရိုင္းမ်ားလက္မွ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္လာသူမ်ားပင္ ျဖစ္သည္။

“ကၽြႏ္ုပ္၏ ကၽြန္းေပၚ၌ လူသားမ်ား တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ်၊ ကၽြႏ္ုပ္၌ တစတစ ျပီးျပည့္စံုလာသည္ဟု
ခံစားရသည္။ မိမိကိုယ္ကိုလဲ ရွင္ဘုရင္ကဲ့သို႔ ထင္ျမင္လာသည္။ ပထမဦးစြာ တိုင္းျပည္တခုလံုးအား
ကၽြႏ္ုပ္ပိုင္ဆိုင္သည့္

ဥစၥာပစၥည္း

အာဏာတည္ျမဲမည္ျဖစ္သည္။

အျဖစ္သို႔
ထို႔ေနာက္

သြတ္သြင္းရသည္။
ကၽြႏ္ုပ္၏

သို႔မွသာ

ကၽြႏ္ုပ္၏

ႏိုင္ငံသားမ်ားအလံုးစံု

အုပ္ခ်ဳပ္မွဳ

သစၥာ

ခံေစရန္

ေဆာင္ရြက္ရသည္။ ကၽြႏ္ုပ္သည္သာ အရွင္သခင္၊ ဥပေဒျပဳသူျဖစ္သည္။ ၄င္းတို႔သည္ အသက္ႏွင့္
ခႏၶာကို ကၽြႏ္ုပ္ထံ၌ ေပးလွဴထားရျပီး၊ ကၽြႏ္ုပ္သည္သာ သက္ဦးဆံပိုင္ျဖစ္သည္“ ဟူ၍ ခရူးဆိုးက
ေရးသားခဲ့သည္။

ထိုမွတဖန္

အသစ္ျဖစ္ပြားလာေသာ

ခရူးဆိုးလြတ္ေျမာက္ျပီး

အဆိုပါကၽြန္းေလး၏

အဂၤလန္သို႔

ေနာက္တဆင့္

ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးေၾကာင့္

သည္တၾကိမ္

ကၽြန္းေပၚသို႔

ထပ္မံေရာက္လာသူမ်ားမွာကား အဂၤလိပ္သေဘၤာသားမ်ားျဖစ္သည္။ လူသားစားလူရိုင္းမ်ား နည္းတူပင္
သေဘၤာသားမ်ားသည္လည္း ႏွစ္အုပ္စုကြဲေနသည္။ စားမည့္သူႏွင့္ အစားခံရမည့္သူမ်ားကားမဟုတ္။
ပုန္ကန္ဖီဆန္သူမ်ားႏွင့္ သူတို႔၏ ဓားစားခံျဖစ္ေနေသာ အရာရွိႏွစ္ဦးႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား အုပ္စုႏွစ္စု
ကြဲေနျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ ခရူးဆိုးသည္ အေရးနိမ့္သူမ်ားဘက္မွ ကူညီရန္
ဆံုးျဖတ္လိုက္သည္။

ယင္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ

ပုန္ကန္သူသေဘၤာသားမ်ား

အရာရွိအုပ္စုသို႕ သူခ်ဥ္းကပ္ကာ သူ၏
ကမ္းလွမ္းခ်က္ႏွစ္ရပ္ကို
အကူအညီေပးမည္

စူးစမ္းေလ့လာေနခိုက္

အဆိုျပဳခ်က္ကို တင္သြင္းသည္။ သူ၏

လိုက္ေလ်ာပါက

ဟူ၍ျဖစ္သည္။

ကၽြန္းေပၚတြင္

ယင္းတို႔အား

ကမ္းလွမ္းခ်က္

ရန္သူလက္မွ

အမွတ္(၁)မွာ

အဆိုျပဳခ်က္မွာ
လြတ္ေျမာက္ရန္

ကၽြန္းေပၚတြင္

ေနထိုင္စဥ္

ကာလတေလွ်ာက္ သူ၏အာဏာအား လွည့္ျဖားျခင္း မျပဳရန္ျဖစ္ျပီး၊ ကမ္းလွမ္းခ်က္ (၂)မွာ သေဘၤာအား
ျပန္လည္ရယူႏိုင္ပါက ခရူးဆိုးႏွင့္ သူ႕လူမ်ားအား အဂၤလိပ္ေရလက္ၾကားသို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးရန္ျဖစ္သည္။

ကမ္းလွမ္းခ်က္ကို
ပုန္ကန္သူမ်ားအား

လက္ခံသျဖင့္
အတူတကြ

ခရူးဆိုးသည္

၀ိုင္း၀န္းႏွိမ္နင္းကာ

ထိုသူမ်ားအား

လက္နက္တပ္ဆင္ေပးျပီး

ေခါင္းေဆာင္အား

ၾကိဳးေပးသတ္လိုက္သည္။

ငယ္သားမ်ားအား

လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းျပီး

ကၽြန္းေပၚတြင္

ေနရစ္ခဲ့မည္လား

(သို႔မဟုတ္)

သံေျခက်င္းခတ္ကာ အဂၤလန္သို႔ ေခၚေဆာင္ျပီး ၾကိဳးေပးရမည္လား ဆိုသည္ကို ေရြးခ်ယ္ခိုင္းသည္။
အသက္ရွင္မွဳကို ေရြးခ်ယ္ၾကသျဖင့္ ထိုသူမ်ားအား ကၽြန္းေပၚတြင္ ထားရစ္ခဲ့ကာ ခရူးဆိုးႏွင့္ သူ၏
မဟာမိတ္မ်ားသည္ အဂၤလန္သုိ႔ ေခ်ာေမာစြာ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၾကသည္။

စာေရးဆရာ ဒယ္နီရယ္ဒီဖိုး ဖန္တီးထားေသာ ေရာဘင္ဆန္ခရူးဆိုး၏ အထက္ပါ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားသည္
ကၽြႏ္ုပ္တို႔အား

ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ကို

ႏိုင္ငံေရးဟူသည္

တစိတ္တပိုင္း

လူတို႔ေနထိုင္အသက္ရွင္

မီးေမာင္းတိုးျပထားျခင္းသာ

လုပ္ကိုင္စားေသာက္မွဳဆိုင္ရာ

ျဖစ္သည္။
အေျခအေန

သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေတြ႔ရွိျခင္း၊ ျပဌာန္းျခင္း စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ဆက္စပ္သည့္
အရာပင္ ျဖစ္သည္။ ခရူးဆိုး၊ ဖရိုင္းေဒး၊ ေပၚတူဂီသေဘၤာသား၊ ဖရိုင္းေဒး၏ဖခင္၊ အဂၤလိပ္ကက္ပတိန္၊
သူ႔အေစခံႏွင့္ ခရီးသည္မ်ား အားလံုးတြင္ ေရတိုအက်ိဳးစီးပြား တခုရွိေနၾကျပၤး၊ ယင္း အခ်က္ကပင္
ခရူးဆိုးအား ဘုရင္ႏွင့္ အာဏာပိုင္ကဲ့သို႔ ထင္မွတ္ေစခဲ့သည္။ ထိုသို႔ေသာ အက်ိဳးတူစီးပြားစိတ္မ်ိဳးသည္
ရန္သူမ်ားရွိေနစဥ္ကာလတြင္ ေပၚေပါက္လာတတ္သည္။

ခရူးဆိုး၏

ကိုယ္ေတြ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို

ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္မွဳ၊

ၾကည့္ျခင္းျဖင့္

လူသူမရွိ

ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ႏိုင္မွဳမ်ားကို

က်ြန္းေပၚတြင္

သူ၏ကိုယ္တြင္းတြင္

သူဤကဲ့သို႔
ရွိေနေသာ

စိတ္အင္အား၊ လိမၼာပါးနပ္မွဳႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကံၾကမၼာမ်ားက ပံ့ပိုးေပးခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႔ျမင္ရသည္။
ဤမွ်မကေသး။

ပို၍အေရးၾကီးေသာ

အရာကား

သတိၱႏွင့္

အသက္ရွင္ရပ္တည္ခ်င္ေသာ

စိတ္ဆႏၵပင္ျဖစ္သည္။

ခရူးဆိုးကား လြတ္လပ္သူတေယာက္ျဖစ္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူသည္ အထီးက်န္ျဖစ္ျပီး၊
သူဘာလုပ္လုပ္ သူ႔အား လိုက္လံၾကည့္ရွဳေနသူတေယာက္မွ် မရွိေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ အျခား
တဘက္မွ

ၾကည့္ျပန္လွ်င္လဲ

သူ႔ဘ၀တြင္

ေက်နပ္ဖြယ္ရာ

မရွိဟု

ဆိုႏိုင္ျပန္သည္။

သူ႔တြက္

သူ႔အင္အားႏွင့္ အသိဥာဏ္ကို အသံုးခ်၍ ရုန္းကန္ရွာေဖြရမည့္ အစားအစာ၊ ခိုလွံဳရာ အမိုးအကာ၊
တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ လူသားစား လူရိုင္းမ်ားရန္မွ လံုျခံဳေရးရာဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ရွိေနျပန္ေလသည္။

ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျပည့္စံုရန္ ၾကိဳးစားရင္း ခရူးဆိုးသည္ လြတ္လပ္မွဳ၊ ေအးခ်မ္းမွဳ၊ လံုျခံဳမွဳမ်ားကို
ရုန္းကန္လွဳပ္ရွား အလုပ္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ရွာေဖြေတြ႔ရွိခဲ့သည္။

ကံေကာင္းသည့္အခ်က္မွာ

သူ၏ကၽြန္းေပၚတြင္

အမ်ိဳးသမီးတေယာက္မွ်မရွိျခင္း၊

ကၽြန္းေပၚသို႔

ထပ္မံေရာက္ရွိလာသူမ်ားမွာလဲအမ်ိဳးသမီးတေယာက္မွ် မပါျခင္းတို႔ေၾကာင့္ မ်ိဳးပြားျခင္း၊ မ်ိဳးဆက္မ်ားအား
ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ျခင္းဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲအက်ိဳးဆက္မ်ားအား ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္လည္း မလိုေတာ့ေပ။
ကၽြန္းေပၚမွ သူ၏အခ်ိန္အမ်ားစုတြင္ အလုပ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သဘာ၀သယံဇာတမ်ား
သံုးစြဲျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မည္သည့္ ျပႆနာမ်ားကိုမွ မေတြ႕ရပါ။ မည္သူမွ်
မရွိျခင္းေၾကာင္း ကိုယ္လိုရာကိုယ္ရယူႏိုင္ေလသည္။

“ႏိုင္ငံေရးဆိုတာဘာလဲ“ ဟူသည့္ ေမးခြန္း၏ အေျခကို ရွာေဖြရာတြင္ အဘယ္ေၾကာင့္ စိတ္ကူးယဥ္
ကၽြန္းေပၚမွ စိတ္ကူးယဥ္ဇာတ္ေကာင္ျဖင့္ စတင္ရသနည္း။ ဂ်ဴဒီယို ခရစ္ယာန္ ဘာသာ၏ မူလအစအား
ေဖာ္ျပရာတြင္ ေအဒင္ပန္းျခံအတြင္းမွ အာဒန္ႏွင့္ ဧ၀အေၾကာင္းတို႔ျဖင့္ စတင္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ပါသည္။
ႏိုင္ငံေရးဟူေသာ စကားလံုး၏ အနက္ကို ေဖာ္ေဆာင္ရန္ လူသားတို႔၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို
ေဖာ္က်ဴးမည့္ ရိုးရွင္းေသာ လူမွဳစီးပြား အေျခအေနမ်ားကို နားလည္ရန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။

ခရူးဆိုး၏

ပံုျပင္ကို

ၾကည့္ျခင္းျဖင့္

လူသားအားလံုးႏွင့္

ဆက္စပ္ေသာ

အေျခအေနတခုကို

ေကာက္ခ်က္ဆြဲ၍ ရသည္မွာကား မည္သည့္အခ်ိန္၊ မည္သည့္ေနရာ၊ မည္သည့္အေျခအေနမ်ိဳးတြင္မဆို
လူသားသည္

လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႔အစည္းတခု

တည္ေထာင္ရန္

အားထုတ္သည္ဆိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

လူ႔ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အဘယ္ေၾကာင့္ လိုအပ္ပါသနည္း။ အဓိကအခ်က္ေလးခ်က္ရွိပါသည္။

ပထမအခ်က္မွာ အစားအစာႏွင့္ အမိုးအကာ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ဒုတိယကား မ်ိဳးဆက္ပ်ံ႕ပြားရန္ႏွင့္
မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ တတိယအခ်က္မွာကား ပထမအခ်က္
ႏွစ္ရပ္ ျပည့္စံုဖူလုေစေရးအတြက္ အလုပ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုးအခ်က္မွာကား
တေယာက္ႏွင့္တေယာက္ ညီညြတ္မွ်တစြာ ေနထိုင္ရန္ လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။

လူသားသမိုင္းတြင္ မည္သည့္အခ်ိန္မွစတင္၍ မ်ိဳးဆက္ျပန္႔ပြားမွဳ စတင္ခဲ့သည္ကို မသိႏိုင္ပါ။ သို႔ေပမယ့္
က်ြႏ္ုပ္တို႔သိသည္ကား ဆယ့္ကိုးရာစု မတိုင္ခင္အထိ လူသားသမိုင္းအဆက္ဆက္တြင္ အေရးၾကီးဆံုး
တာ၀န္ကား အစားအစာႏွင့္အမိုးအကာ လံုေလာက္ေရးအတြက္ပင္ျဖစ္ျပီး၊ လူသားမ်ိဳးႏြယ္ အမ်ားစုသည္
ထိုအေရးကိုသာ အာရံုစိုက္ခဲ့ၾကသည္။ ျမိဳ႕ျပမ်ား တည္ရွိမွဳကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ လူအမ်ားသည္
သူတို႔ေနထိုင္ရာ

လူ႔ေဘာင္တြင္

လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးျခင္းကို

လုပ္ကိုင္ရန္

မလိုပဲ

စားနပ္ရိကၡာ

ဖူလံုမွဳရွိေနသည္ ဟု ဆိုႏိုင္သည္။

ေႏွာင္းပိုင္းကာလမ်ားတြင္ကား ေက်းလက္လူေနမွဳ ဘ၀၊ ေက်းလက္စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား၊ က်ြဲႏြား
ေက်ာင္းျခင္းမ်ား

ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔လာခဲ့သည္။

(၁၉၂၀)

ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ားက

ျမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ားထက္

ျဗိတိန္ႏွင့္

ႏိုင္ငံမ်ားကေတာ့

ဘယ္လဂ်ီယံ

ထိုကာလမ်ား၌

အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားတြင္

ေႏွာင္းပိုင္း
ပိုမို

ကာလ

မ်ားျပားေလသည္။

ျခြင္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ျမိဳ႔ျပေနသူမ်ားက

အေမရိကန္ႏိုင္ငံတြင္
(၁၉၀၀)ျပည့္ႏွစ္

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္

ေက်းလက္ထက္

ပိုမိုမ်ားျပား

ေဖာ္ျပေနျခင္းမွာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏

ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ယင္းကဲ့သို႔

အစားအစာ

ထုတ္လုပ္မွဳကို

အဓိကထား

ေရွးဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္တို႔သည္ မည္မွ်ရိုးရွင္းေသာ ဘ၀မ်ားတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္ကို ေဖာ္က်ဴးလို၍
ျဖစ္သည္။ သူတ၏
ို႔
သဘာ၀ တရား၏ ျပဌာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္းသာ ေနထိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ရိုးရွင္းေသာ
ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ားျဖင့္သာ ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ရိုးရွင္းေသာ ကိရိယာတန္ဆာ
ပလာမ်ားျဖင့္သာ ဘ၀ကို တည္ေဆာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေရွးယခင္က ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာ ေက်ာင္းေတာ္ရာ
မ်ား၊ စက္အင္ဂ်င္မ်ား၊ ကရိန္းမ်ား စသည္တို႔မွာ အလြန္ပင္ ရိုးရွင္းပါသည္။

ယခုကၽြႏ္ုပ္တို႔ ေနထိုင္ရေသာ ေခတ္ကာလ အေျခအေနမ်ားသည္ကား ဘိုးစဥ္ေဘာင္ဆက္က ဘ၀
အေျခအေနတို႔ႏွင့္ သိသာစြာ ကြဲျပားလာေလသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဘ၀အတြက္ လိုအပ္ေသာ
အစားအစာ၊

အမိုးအကာ၊

အ၀တ္အစား၊

ဆက္သြယ္ေရး၊

သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရး၊

ေဖ်ာ္ေျဖေရး

စသည္တို႔ကို

ရွာေဖြသည့္

ထိုကိရိယာမ်ားေၾကာင့္

ကိရိယာတန္ဆာမ်ား

လူသားတို႔၏

တစတစ

ထုတလ
္ ုပ္မွဳမ်ား

တိုးတက္မ်ားျပားလာ၍

တိုးပြားလာကာ

ေနထိုင္မွဳ

ျဖစ္သည္။
ဘ၀မ်ားလဲ

ခ်ဲ့ကားလာၾကသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ နည္းပညာႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးတို႔အၾကား ဆက္ႏြယ္မွဳကို လ်စ္လ်ဴရွဳ၍ မရပါ။ ေခတ္သစ္ႏိုင္ငံေရး
သိပၸံတြင္ နည္းပညာ တိုးတက္မွဳမ်ား၏ အက်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ဗဟိုခ်က္မအျဖစ္ေနရာယူလာသည္မွာ
ခရူးဆိုးႏွင့္ သူ႔လူမ်ားသာသိလွ်င္ အံ့မခန္း ျဖစ္ၾကေပလိမ့္မည္။

ဤသို႔ႏွယ္ သဘာ၀ေလာကၾကီးအား သိပၸံနည္းက် ေလ့လာစူးစမ္းမွဳမ်ား တစတစ တိုးတက္မ်ားျပား
လာသည္ႏွင့္အမွ်

တိုးတက္ဖြံ႕ျဖိဳးမွဳမ်ားသည္

လူသားတို႔အတြက္

ၾကီးစြာေသာ

ေကာင္းက်ိဳးကို

ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။ က်ြႏု္ပ္တို႔ လူ႔ဘ၀မ်ားတြင္ အခက္အခဲ ၾကမ္းတမ္းမွဳမ်ား မ်ားစြာရွိေနလင့္ကစား၊
သက္တမ္းရွည္ရွည္ ေနရသူမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာသည္။

ကမာၻ႕အဆင္းရဲဆံုး

ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ပင္

လူ႔သက္တမ္းပိုရွည္လာေၾကာင္း
ႏိုင္ငံမ်ားတြင္မွာကား

လြန္ခဲ့ေသာ

ေတြ႔ရွိရသည္။

ရာစုႏွစ္တ၀က္အတြင္း

ႏွစ္ေပါင္းငါးဆယ္ခန္႔ကာလႏွင့္

ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္မွဳႏွဳန္း
လူ႔သက္တမ္းသည္

ႏွိဳင္းယွဥ္ပါက

အလြန္ျမန္ေသာ
ႏွစ္ဆမက

ဂ်ပန္ကဲ့သို႔

ပိုရွည္လာသည္။

ေနာက္ဆံုးလူဦးေရ ထိန္းခ်ဳပ္မွဳကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနေသာ
တရုတ္ျပည္တြင္ပင္ လူဦးေရ ေပါက္ကြဲမွဳႏွဳန္း အလြန္ပင္ မ်ားျပားလ်က္ရွိေလသည္။

ဆယ့္ရွစ္ရာစုေႏွာင္းပိုင္းကာလမွ စတင္၍ ဒုတိယကမာၻစစ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ အရွိန္ပိုျမင့္လာေသာ လူဦးေရ
တိုးတက္မ်ားျပားလာမွဳမ်ား၏

အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမွာ

အစားအစာ

ထုတ္လုပ္မွဳႏွင့္

က်န္းမာေရး

ေစာင့္ေရွာက္မွဳမ်ားတြင္ ၾကီးစြာေသာ ဖြံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မွဳမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္ကာလမ်ား၌
အစာေရစာရွားပါးမွဳျပႆနာမွာ
လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္

ေရွးယခင္ကာလမ်ားေလာက္

ယင္းျပႆနာ

ၾကံဳရသည္

မဆိုး၀ါးေတာ့ပါ။

ဆိုျခင္းမွာလည္း

ကမာၻၾကီး၌

အခ်ိဳ႔ေသာ
အစာေရစာ

ရွားပါးျခင္းေၾကာင့္ မဟုတ္ပဲ အဆိုပါ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမွဳေရးအေျခအေန

ယိုင္နဲ႔မွဳမ်ားေၾကာင့္သာ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ ေနရာတေနရာ၌ အစာေရစာ ရွားပါးမွဳ ျဖစ္ပြားသည့္
အခါတိုင္း အျခားေပါမ်ားေသာ ေနရာမွ အစာေရစာမ်ားကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေ၀ငွမွဳမ်ား
ရွိလာခဲ့ေလျပီ။

ေရာဂါဘယမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လ်ွ င္လဲ ထိုနည္းတူပင္ ျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ျပီး တိုင္းျပည္မ်ားတြင္
လူသားမ်ား ေသဆံုးမွဳမ်ားသည္ အသက္ေၾကာင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မ်ိဳးရိုးဗီဇဆိုင္ရာ၊ ဆဲလ္ဆိုင္ရာ
ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္သာ

အျဖစ္မ်ားေလသည္။

တခ်ိန္က

လူသားမ်ားစြာ၏

အသက္ဇီ၀ိန္ကို

ခ်ဳပ္ျငိမ္းေစခဲ့ေသာ ေက်ာက္ေရာဂါကဲ့သို႔ ေရာဂါမ်ိဳးမွာ ကမာၻေပၚမွ ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရံုမက လူသန္းေပါင္း
မ်ားစြာကို ေသေၾကပ်က္စီးေစခဲ့ေသာ ၀မ္းေရာဂါ၊ အဆုတ္နာစေသာ ေရာဂါမ်ားမွာလဲ အခ်ိဳ႕ေသာ
ႏိုင္ငံမ်ားမွအပ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ ျဖစ္ပြားမွဳႏွဳန္း နည္းပါးလာခဲ့သည္။

ႏွစ္ဆယ္ရာစုအတြင္းတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေရာဂါကား ႏိုင္ငံေရးေရာဂါမ်ားျဖစ္သည့္ စစ္ပြဲမ်ား၊
လူမ်ိဳးေရး မုန္းတီးမွဳ အဓိကရုန္းမ်ား စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ရာတြင္ အဆိုပါေရာဂါမ်ားသည္
ကမာၻ႕လူဦးေရ တိုးပြားမွဳႏွဳန္းကိုကား မတားဆီးႏိုင္ခဲ့ေပ။

လူဦးေရတိုးပြားလာသည္ႏွင့္အမွ် ကုန္စည္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားကို စားသံုးမွဳႏွဳန္းမ်ားမွာလဲ တစတစ
ၾကီးထြားလာသည္။

ယင္းကဲ့သို႕

စားေသာက္ေနထိုင္ခြင့္၊

ကမာၻအႏွံ႕

ခရီးသြားလာႏိုင္ခြင့္အခြင့္အလမ္းမ်ား

ရပိုင္ခြင့္မ်ား

မတူသည္ႏွင့္အမွ်

လူသားမ်ား၏

ဥစၥာပစၥည္း

ပိုင္ဆိုင္ခြင့္၊

ပိုမိုမ်ားျပားလာေသာ္လည္း
ရုပ္၀တၳဳေနာက္သို႔

လိုက္ပါေသာ

စည္းစိမ္ခံခြင့္၊
လူတဦးႏွင့္တဦး
စိတ္မ်ားသည္

က်ြႏု္ပ္တို႕၏ ဘိုးဘြားမ်ား လက္ထက္ကထက္ ပိုမိုျမင့္မားလာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးနည္းစနစ္မ်ား တိုးတက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကမာၻၾကီးသည္ ရြာၾကီးသဖြယ္ ျဖစ္သြားကာ
တေနရာတြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အျဖစ္အပ်က္ အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာ ေ၀းကြာေသာ
ေနာက္တေနရာမွ လူသားမ်ားဆီသို႔ စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း သတင္းေရာက္သြားသည္။အကယ္၍ ထိုသို႔ေသာ
အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားကို သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ ယူဆသည္ဆိုပါက

အျခားတဘက္မွ ဆိုးက်ိဳးမ်ားအျဖစ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ယူဆသည္ဆိုပါက အျခားတဘက္မွ ဆိုးက်ိဳးမ်ားကိုလဲ
ကၽြႏ္ုပ္တို႕ ေတြ႔ျမင္တတ္ရေပမည္။

စစ္ပြဲမ်ားကို

ႏိုင္ငံေရးေရာဂါမ်ားအျဖစ္

ၾကည့္ျမင္လိုက္သည္ႏွင့္

ထုတ္လုပ္ထားသည့္

လက္နက္ခဲယမ္းမ်ား၏

စဥ္းစားရေပမည္။

အေသအခ်ာေလ့လာၾကည့္မည္ဆိုပါက

လက္နက္မ်ား

ထုတ္လုပ္မွဳ၊

အစာေရစာရွားပါးမွဳ၊

ေရာဂါတခုကဲ့သို႔

ရန္သူ႕တပ္မ်ားအား

ပလိပ္ေရာဂါ

တိုးတက္ေသာ

သတ္ျဖတ္ႏိုင္မွဳအားကို
ႏူးကလီးယားဗံုးမ်ား

နာရီပိုင္းအတြင္း

စသည္မ်ားထက္

နည္းပညာျဖင့္

ေခ်မွန္းႏိုင္မွဳ

လူ႕အသက္ဇီ၀ိန္ကို

ထည့္သြင္း
ထုတလ
္ ုပ္မွဳ၊

စသည္မ်ားသည္

ႏွဳတ္ယူႏိုင္မွဳ

စြမ္းအား

ပိုမိုျမင့္မားပါသည္။

ထို႔အျပင္

နည္းပညာေျပာင္းလဲမွဳမ်ားသည္

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား

မတည္ျငိမ္ရွဳပ္ေထြးမွဳမ်ား

ျဖစ္ပြား

ေစခဲ့သည္။ လူသားမ်ား၏ စြမ္းအားေနရာတြင္ စက္စြမ္းအားမ်ားက ေနရာယူလာသည္။ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း
ကိရိယာမ်ားသည္

ေျမာက္ျမားစြာေသာ

ေခတ္မွီနည္းပညာရပ္မ်ားတြင္
လုပ္သားမ်ားျဖစ္လာျပီၤး

စာေရးစာခ်ီ

၀န္ထမ္းမ်ားအား

က်ြမ္းက်င္သူမ်ားကသာ

ပညာေရးခ်ိဳ႕တဲ့သူမ်ား၊

အစားထိုးလိုက္သည္။

လူ႔အဖြဲ႔အစည္းအတြက္

ေခတ္ႏွင့္အညီ

ေျပာင္းလဲရန္

အဓိက
ထက္ျမက္မွဳ

မရွိသူမ်ားအတြက္ကား တစတစ ေနာက္က်န္ေနရစ္ခဲ့ရေတာ့သည္။

အျခားအေရးၾကီးေသာ အခ်က္မွာကား လြန္ခဲ့ေသာ အႏွစ္ႏွစ္ရာကာလအတြင္း က်ြႏ္ုပ္တို႔လူသားမ်ား
ကမာၻၾကီးေပၚမွ ထုတ္ယူသံုးစြဲခဲ့သည့္ ေရနံ၊ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားႏွင့္ စပ္ဆိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာ
မ်ားျဖစ္သည္။

အဆိုပါတြင္းထြက္ပစၥည္းမ်ားအား

လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္ရံုမ်ား၊

ေမာ္ေတာ္ကား၊

ေလယာဥ္မ်ား၏ ေလာင္စာဆီမ်ားအတြက္ ေျမာက္ျမားစြာ သံုးခဲ့ၾကသည္။ ယင္း၏ အက်ိဳးဆက္ကား
ကမာၻၾကီး ပူေႏြးလာျပီး ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမွဳမ်ား အဆမတန္ မ်ားျပားလာျခင္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍
ဘုရားသခင္သာ လူသာူတို႔ ဆံုးျဖတ္လုပ္ကိုင္လည္ပတ္ေနေသာ ကမာၻ႔ယႏၱရားၾကီးအား ၾကည့္ရွဳေနမည္
ဆိုပါက လူသားတို႔ ၾကာရွည္စြာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး ရႏိုင္ပါဦးမည္လား ဟု ေတြးေနေပလိမ့္မည္။

သို႔ျဖစ္ရာ အသက္ရွင္ ရပ္တည္ေရး ျပႆနာကား ကၽြႏု္ပ္တို႕၏ အဓိကျပႆနာပင္ ျဖစ္ေနေပေသးသည္။
သို႔ရာတြင္ ေရာဘင္ဆန္ခရူးဆိုး က်ြန္းေပၚတြင္ ၾကံဳေတြ႔ခဲ့သည့္ ရိုးရွင္းေသာ အသက္ရွင္ရပ္တည္ေရး
ႏိုင္ငံေရးၾကားတြင္ကား

မဟုတ္။

က်ယ္ျပန္႔နက္နဲလွေသာ

ကမာၻေလာကၾကီး၏

ရွဳပ္ေထြးေသာ

ႏိုင္ငံေရးအၾကားတြင္ျဖစ္သည္။ မည္သို႕ဆိုေစ ေရွးယခင္ ဘိုးဘြားမ်ားလက္ထက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည့္
ေရြးခ်ယ္မွဳ၊ ဆံုးျဖတ္မွဳဆိုင္ရာ အခ်က္ၾကီးႏွစ္ခုကိုေတာ့ ေရွာင္လႊဲ၍ မရပါ။ ဤသည္ကား

(၁) ငါတိဘ
ု႔ ာလုပ္ၾကမွာလဲ
(၂) ငါတိဘ
ု႔ ယ္လို လုပ္ၾကမွာလဲ

ဆိုသည့္ အခ်က္ႏွစ္ရပ္ျဖစ္ျပီး၊ ထိုအခ်က္ႏွစ္ရပ္ကပင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ေျပာေနေသာ ႏိုင္ငံေရး ဆိုတာပင္
ျဖစ္ေတာ့သည္။

ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ လႊတ္ေတာ္မ်ား၊ ပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား၊ ဆႏၵမဲေပးမွဳမ်ား၊
သံတမန္ေရးရာမ်ား၊ အာဏာခြဲေ၀မွဳမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးခံယူခ်က္မ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ားကိုသာ ေခၚဆိုသည္
မဟုတ္ပါ။

ထိုအရာမ်ားသည္

ႏိုင္ငံေရး၏

ရွဳေထာင့္မ်ိဳးစံုသာ

ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္

လႊတ္ေတာ္ဟူသည္ ေလ့လာစရာ၊ အလည္သြားစရာ ေနရာေလာက္မွ်တင္မဟုတ္ပါ။

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢဆိုသည္မွာလဲ
ဇာတ္စင္တခု

မဟုတ္ပါ။

ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္

လႊတ္ေတာ္မ်ား၊

ေခါင္းေဆာင္မ်ား
ပါတီညီလာခံမ်ား၊

ကျပအသံုးေတာ္

ခံေနသည့္

ကမာၻ႕ကုလသမဂၢစသည္မ်ားသည္

ေရြးခ်ယ္မွဳမ်ား ျပဳလုပ္ဆံုးျဖတ္ရာ ေနရာမ်ားသာ ျဖစ္သည္။ ေရြးခ်ယ္မွဳမ်ားသည္ အလြန္ေသးငယ္ေသာ
အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွင့္ပင္ ပတ္သက္ေနေစကာမူ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ လူထုၾကီး၏ ကံၾကမၼာကို
အဆံုးအျဖတ္ ေပးမည့္ အရာမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ျဖစ္ရာ လူသားတုိ႕၏ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမွဳေရး ျပႆနာမ်ားဟူသည္ အစဥ္တစိုက္ လူ႔ေဘာင္ေလာကတြင္
တည္ရွိေနသည့္ အရာမ်ားျဖစ္သည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္းႏွစ္ေထာင္က ဆိုကေရးတီး၊ ပေလတို၊

အရစ္တိုတယ္တို႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည့္ လြတ္လပ္မွဳ၊ တရားမွ်တမွဳ၊ တန္းတူရည္မွ်မွဳ အႏွစ္သာရမ်ားအား
ယေန႔ေခတ္အထိ ေလ့လာေဆြးေႏြးေနၾကရဆဲ ျဖစ္ေလသည္။

လူသားတို႔၏

သဘာ၀

လိုအပ္ခ်က္မ်ားသည္

အစဥ္အျမဲ

ရွိေနမည္ျဖစ္ျပီး၊

လြတ္လပ္မွဳအား

ကန္႔သတ္ခ်က္ဆိုသည္မွာလဲ အနည္းႏွင့္အမ်ား ရွိေနမည္သာျဖစ္ပါသည္။ ပမာဆိုရေသာ္ ေဘာလံုးပြဲ
တခုတြင္ တဦးခ်င္းအလိုက္၊ အသင္းအလိုက္ လိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းမ်ား ရွိေနသကဲ့သို႔ပင္ ျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ ကစားပြဲတခု မဟုတ္ပါ။ လူသားတို႔သည္ ေဘာလံုးပြဲစည္းကမ္းကဲ့သို႔ေသာ
စည္းကမ္းနည္းလမ္းမ်ားကို သတ္မွတ္ခဲ့ၾကျပီး ထိုစည္းကမ္းခ်က္မ်ားကပင္ ကစားပြဲမ်ား က်င္းပရာတြင္
ျပဌာန္းခ်က္မ်ား

ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္သည္။

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္

လူမ်ားက

ျပဌာန္းထားျခင္းသာ

ျဖစ္ေလသည္။

ႏိုင္ငံေရး၌မူကား

ႏိုင္ငံေရး၏

ဖန္တီးထားသည့္အရာမ်ား
အဆိုပါ

အေျခခံသေဘာတရားမ်ား၊

မဟုတ္ပါ။

ျပဌာန္းခ်က္မ်ားသည္

ပ်က္စီး

သဘာ၀တရားက
က်ိဳးပဲ့တတ္ျပီး

ထိုပ်က္စီးမွဳမ်ား ေနာက္ကြယ္တြင္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ေကာင္းလွေသာ အက်ိဳးဆက္မ်ားက လိုက္ပါတတ္
ေလသည္။

လူသားမ်ားသည္

သဘာ၀တရားကို

နားလည္ၾကေသာ္လည္း

သဘာ၀တရားကို

ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း မရွိၾကပါ။ ထိုအမွန္တရားသည္လည္း ႏိုင္ငံေရး၏ အစပင္ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးဟူသည္

ကစားပြဲတခုမဟုတ္ပါ။

သို႔ရာတြင္

ကစားပြဲတခုကဲ့သို႔

ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္

အားထုတ္ျခင္းသည္ လူသားတို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။ လွဳပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွဳမ်ား၌ ျပဌာန္းခ်က္
မ်ားရွိသင့္သည္။

ဤအခ်က္သည္

လူသားမ်ား

ေရွးယခင္

အစဥ္အဆက္မွစ၍

ၾကိဳးပမ္း

ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည့္ အဓိကအခ်က္ျဖစ္ျပီး၊ လူသားမ်ားသာမက သက္ရွိသတၱ၀ါေလာကတြင္ ပါမက်န္
ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၾကသည္။ သက္ရွိသတၱ၀ါမ်ား အားလံုးသည္ အလုပ္မ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွဳ၊ မ်ိဳးပြားမွဳ၊
မ်ိဳးဆက္မ်ားအား ေစာင့္ေရွာက္ပညာေပးမွဳ၊ သဘာ၀သယံဇာတပစၥည္းမ်ားအား ထိန္းသိမ္းမွဳ၊ တိုးခ်ဲ႕မွဳ
စသည္တို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားကို ဖန္တီးတီထြင္ခဲ့ၾကသည္။

ဥပေဒႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ားသည္ အျပဳသေဘာအားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း တခါတရံ ဖန္တီးသူေပၚ

မူတည္၍ အဆင္မေျပမွဳမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚေစတတ္သည္။ ရူပေဗဒပညာရွင္ အဲလဘတ္အိုင္းစတိုင္း၏
ေတြ႔ရွိခ်က္မ်ားသည္ ေခတ္သစ္သိပၸံဖြံ႕ျဖိဳး တိုးတက္မွဳ အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳခဲ့သည္မွာ
မွန္ေသာ္လည္း

ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္ကား

ပညာရပ္တခုျဖစ္ေၾကာင္း

ရူပေဗဒ

ပညာရွင္တေယာက္က

ဘာသာရပ္ထက္
ဆိုခဲ့ပါသည္။

မ်ားစြာ

ခက္ခဲနက္နဲေသာ

သူ၏အဆိုကား

မွန္ကန္ပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးဟူေသာ ပညာရပ္သည္ ဥာဏ္ပညာ၊ ဆင္ျခင္ေတြးေခၚႏိုင္စြမ္း တစုတည္းတြင္ပင္ ရူပေဗဒ
ပညာရပ္ထက္

ပိုမိုလက္၀င္သည္

မဟုတ္။

အက်င့္စာရိတၱ၊

ကိုယ္က်င့္တရားႏွင့္ပါ

ပတ္သက္စပ္ဆိုင္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးဟူသည္ တဦးႏွင့္တဦး အျပဳအမူ၊ အက်င့္အၾကံ၊
စိတ္ဆႏၵလံုး၀မတူညီေသာ

လူသားတို႔အား

နားလည္ေစရန္

ေလ့လာရေသာ

ပညာရပ္ျဖစ္သျဖင့္၊

ျဒပ္စင္မ်ားအား ေလ့လာသည္ထက္ ပိုမို ရွဳပ္ေထြးနက္နဲမည္ကေတာ့ အေသအခ်ာပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ရည္ညန
ႊ ္း

Aristotle (1962[350BC]) The Politics, Middlesex, Penguin Books
Bentham, J. (1789) An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Oxford, Clarendon Press
Ferns, H.S. & Watkins, K. W. (1985) 'Politics is about People' in What Politics is about, London, Sherwood
Fukuyama, F. (2002) Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution, London, Profile
McKibben, B. (2003) Enough: Staying Human in an Engineered Age, New York, Times Books

ေရးသားတင္ျပသူ
ထုတ္ေ၀သည့္ရက္စြဲ

- ခင္မမမ်ိဳး
- ဒီဇင္ဘာလ၊ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္