You are on page 1of 5

Druk nr 3669

Warszawa, 1 grudnia 2010 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich RSP-021-2-2010 Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 203 regulaminu Sejmu, Komisja Regulaminowa i Spraw Poselskich wnosi projekt uchwały

- w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
Do reprezentowania Komisji w pracach nad projektem uchwały został upoważniony poseł Jerzy Budnik.

Przewodniczący Komisji (-) Jerzy Budnik

projekt

UCHWAŁA Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Art. 1. W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2009 r. Nr 5, poz. 47 i Nr 81, poz. 998 oraz z 2010 r. Nr 10, poz. 87 i Nr 79, poz. 972) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 7: a) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: „Poseł pełniący funkcję członka Rady Ministrów lub sekretarza stanu nie może być członkiem komisji, z wyjątkiem komisji, o której mowa w art. 86b ust. 1.”, b) ust. 5 otrzymuje brzmienie: „5. Obecność posła na posiedzeniu Sejmu jest potwierdzana na liście obecności wykładanej każdego dnia posiedzenia do czasu zakończenia obrad oraz poprzez potwierdzony wydrukami udział w głosowaniach.”, c) ust. 11 otrzymuje brzmienie: „11. Dostęp posła do informacji niejawnych określają przepisy o ochronie informacji niejawnych. Poseł jest obowiązany do złożenia pisemnego zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy informacji niejawnych, z którymi zapozna się w trakcie wykonywania mandatu. Zachowanie tajemnicy obowiązuje posła zarówno w czasie trwania mandatu, jak i po jego wygaśnięciu.”; 2) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu: „Art. 28a. 1. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, powołuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 2. Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, odwołuje Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w przypadkach określonych w ustawie. 3. Uchwały Sejmu w sprawie powołania i odwołania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej Marszałek Sejmu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu w celu wyrażenia zgody przez Senat.”;

2 3) w art. 134 wyrazy „naruszenia tajemnicy państwowej i służbowej” zastępuje się wyrazami „ujawnienia lub wykorzystania informacji niejawnej”; 4) art. 135 otrzymuje brzmienie: „Art. 135. Przepisy art. 134 stosuje się odpowiednio do posła - członka Komisji Etyki Poselskiej w przypadku naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnej o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne”.”; 5) w art. 136h wyrazy „ustawowo chronioną” zastępuje się wyrazami „prawnie chronioną”; 6) w art. 138 ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Dostęp członków Komisji do informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub ściśle tajne” określają przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228).”; 7) w art. 141 w ust. 1 wyrazy „tajemnicę służbową albo państwową” zastępuje się wyrazami „informacje niejawne”; 8) w art. 144 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Wiadomości uzyskane w toku prac Komisji, o których mowa w ust. 1, stanowią informacje niejawne o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” w rozumieniu przepisów o ochronie informacji niejawnych.”; 9) w art. 156 w ust. 2 wyrazy „tajemnicę służbową lub państwową” zastępuje się wyrazami „informacje niejawne”. Art. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2011 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Uzasadnienie Większość z proponowanych w projekcie uchwały zmian jest podyktowana koniecznością dostosowania przepisów Regulaminu Sejmu do obowiązującego stanu prawnego. Część zmian (art. 1 pkt 1 lit. c oraz pkt 3-9 projektu) wynika z faktu uchwalenia ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), na mocy której zostanie uchylona ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 196, poz. 1631, z późn. zm.). Przyjęte w nowej ustawie rozwiązania zakładają m.in. wprowadzenie w miejsce dotychczasowych kategorii „tajemnicy państwowej” i „tajemnicy służbowej” informacji niejawnych oznaczonych jedną z klauzul „ściśle tajne”, „tajne”, „poufne” i „zastrzeżone”. W związku z tym zaproponowane w projekcie zmiany mają na celu dostosowania przepisów Regulaminu Sejmu do przepisów ustawowych pod względem terminologicznym. Zmiana zawarta w art. 1 pkt 2 projektu jest z kolei konsekwencją uchwalenia ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 85, poz. 716). Przyjęte we wskazanej ustawie rozwiązania zakładają m.in. zmianę sposobu i trybu powoływania i odwoływania Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Zgodnie z nową regulacją (art. 190 ust. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne) Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej jest powoływany i odwoływany przez Sejm za zgodą Senatu na wniosek Prezesa Rady Ministrów. Wobec powyższego w przepisach rozdziału 5 w dziale I Regulaminu Sejmu należy dokonać zmian, które umożliwią powoływanie i odwoływanie Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy – Prawo telekomunikacyjne. Zmiana zawarta w art. 1 pkt 1 lit. a projektu polega na wprowadzeniu wyjątku od zasady stanowiącej, że poseł pełniący funkcję ministra lub sekretarza stanu nie może być członkiem komisji sejmowej. Wyjątek ten ma dotyczyć członkowstwa w komisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw o zmianie Konstytucji, co jest uzasadnione szczególnym charakterem tej komisji. Zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 1 lit. b projektu dotyczy zmiany zasad wykładania listy obecności posłów. W obecnym brzmieniu przepis art. 7 ust. 5 Regulaminu Sejmu od dłuższego czasu napotyka liczne problemy w jego praktycznym stosowaniu. Okres dwóch godzin, na jaki zgodnie z tym przepisem jest wykładana lista obecności posłów, jest niewystarczający z uwagi na liczne obowiązki poselskie. W związku z powyższym proponuje

2 się, aby lista obecności posła na posiedzeniu Sejmu była wykładana danego dnia do czasu zakończenia obrad. Termin wejścia w życie uchwały został określony – co do zasady – na dzień 2 stycznia 2011 r., tj. na dzień wejścia w życie nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych. W zakresie zmian innych niż związane z dostosowaniem Regulaminu Sejmu do nowych przepisów o ochronie informacji niejawnych dniem wejścia w życie będzie dzień ogłoszenia uchwały zmieniającej w Monitorze Polskim.