You are on page 1of 109

1967

அ தஐ ப

கழி

வய

பற

திரவ

சா

அம

கால தி

இ ேபா
ெப

"ராைத இ
நிைன
எ ப

த ஜி

. ைகய லி

ைன

பைத சில ெநா க
தா

தா

.

ரசி தா

.

. ராைத ஆவ

க ைதேய பா

.

அழகா

வயதி

கைளயா

ேரைகக

ெத

தி

க தி

தன. ேசாலியா அ த ெஜ மன ய

ெபய .


பா

வா

கினா

த ராைதைய பா

கா ய

தா

வா

பயண

தி

அ த ெவள நா
ெகா

அதி

உடலி

எதி

கிழவ ச ேற

கிளாைஸ வாய
டா

- 1967

தாேல எ

கா

ைதகளால ெசா

ராைத த

கிளாஸி

க சீ பா

வாைய

ைட

ைகைய ப றி ெகா

டா

கழி

த ஜி
ெகா
.ஒ

நா

அ த ச பவ ைத

.அ தஇ

ப ைத

ெத யைல."

ைன சிறி
டா

ெவா

கி வ

,

. ேசாலியா ராைதய
வ ரலா

தி வ

டா

.

23 வய

ராைத

ஐ ப

ேப வ

பவமா

ப ரகாச . அவள

பயண

பா

தி
பவ

தா

ெவய

அவ க


மதிய தி

மா

மண

. ஆனா

சீேதா

கிழவ ய

கள

ேனா கி

ஆகிவ

. ேலசா

த ேதா ட ைத
டா

இ த மாத

ெட

லி நகர தி

, ெவய

ேபா

பற

ைமயாக

.

அம

தி

ேர

அம

பண கார க

கான ெபா

"ராைத, அவ

தி

கி ட ஒ

சி

தப

"ஆனா மிச
ேகாவ

ேபசினா

ேபா

கிள இ

திைர மாதி

ெப ய ைச
ைக

ப தி

லிய

.

ேவக ! Consistent energy!

.

கி

க! இ ப அறிவ ய

ெட

கிள .

பைழய நிைனவ ேல

ேசாலியா, நா
காத

ஆப ஸ

நகரமான ேர

Consistent **ucking energy!," கிழவ இ

ந ப

ெச ைஸ ப றி

மனேவா ட ைத கைல க

ேம

மைல உ சிய

லய

ெவள ேய ெத

ப ேட இ


கிற

மன

ைல. ஜ

ெப

. ராைத அவள

. ேநர

வய

அதிக

ைகய ல ப

கிேற

ெரா ப வள
ெகா
ேச

!ஒ
கிற

."

த பான

ேசாலியாவ ட

னைக ேதா

ேம காண கிைட

ெதள வ ைன கா

ெசா

ைச

ச தி க


கிற ெச

க அரசேனாட ப

வா

கிழவ

அவ

வள

ேநர

ற த

ளவ

.ஒ

ச வ அ ேதாண
ைம தா

நா

.உ

பா

.அ

வா நா

டெதன ராைத நிைன தா
ப ட எ தன

ச வ அ ேதாண ஓ

வ னா ய

டந

ப."

ேபசியைத ேக

அவ க

. ஆமா ராைத ந தா

திைய உபேயாகி சா

ய சி ெச

.

சி

வத

க ேபாக

வத காக ச வைர

ைகைய உய

ேபாைத அதிகமாகிவ

சி தைன ஓ ய

மா

நா

ம கைள

ைன நிைன சி ேட இ

ேப ைச திைசமா

லஒ

க ேபாய டலா .
கஎ

காரண

தா பல காரண

. ந க டாய

அறி

.

தா

பா

னா ந ேதட இன

. அவ
உக த ஆ

சி அ

லைலேய. ேயாசி

உன

. வயதானவ கள ட

னைக! வய

உண

"ராைத, ஆ

றிய

.

தா

.

வ தா

.

பாேனா என அவள
அ த சி தைனைய

ேபசிய

அவைன பண

காதி

. ெச ைஸ ப றி ேப கிறா க

தா

வ ழ தப
என ெத

.

ேம தவ ர,

ெபா வா ைகப டா அைழ வ இ ேபா லிய . ஐ ப வ காவ தி ஒ களாகிற க டா க . ராைத கிள ப வ லிய வன ைப வ நட யவ ண வ ைற அண உட என இளைம. ராைத இ மான பண த ராைத த உத ேம ப ட ெவ ட ெர மைனவ வ ெகா ராைதைய ேர ெர நட காதர ப றா காதர றாவ ேப க ய . ேர ைல.எ ன ேபசினா க அவ . தா . ெம அவ ஒ அழ அவள தா ெட கிற ேசைல உ சகமி ேமலதிகா . 23 வயதி ைம. ேர ெட ட நவ னத திவ கி ைவ தி தாரமா லி ஆப ஸ ெகா ைம அவைள ேர . காவ க மிக ேவகமா . ஷ ராைத. அத மணமான ைகேயா மாத எ கிழவ அதிகா வ கா லா ஆப ஸ க த சேகாதர க வ அழகிய ேபா எ லி ப க தி ெகா ம திய அர லாத ஜா ெக தி த பா கி வய த ைத இற த ப ற தவ லாம இ ெபாறியாள ராைதய அெம . அெம ெட இ த லி கிள ப கிறா தைலைம த கடைன அைட க ெட . ஆ அழ . அவ வா மி ைச நிற தி ப ரபலப வ ெப ய அைண க ெபா கணவ ேதவைதயாக வல வ ெகா . ைகய வ தாேல ேதவைத. அவன ஒ .

அ த ெவள நா ம ப சா இ இ . ராைத க தா ராைதய களா டா தா . ெதாைட ? தா ெதா டப எ ப இ ற . ெவ ெவ . ?அ த ேளா ஜா ேவ அ தர .அ ப கிள ப இ ேமேனஜ ட க தா ைடய ல எ ேபா . ராைதய . ச வ அ ேதாண ராைதைய க ேபா உத ேல கிள ப ராைதைய ப றியப நா . உட எ ப இ ெம க ைம. க டாய ந . ெகா கி ெகா இ களா கார கிழவ வாசைல ேநா கி நட ேதா வள கிள டான ேப சாக ெச ர ட அைல அ த கிழவ ைய ஒ ைகேய இ ஆப ஸ அைலவறவ" என ராைதைய ராைத ம மா என ேக டா ைக அவன . ராைதய ைல. த . ேசாலியா இ ெகா வைர தவ ர கி ெகா தா அவ .ஆ கள க ெப கள ெபாறாைம க க ளகாதல க வ மி ப க இ தான த மைனவ மா கள ைடேய எ ேபா இ வ த இ மதிய ேவ யா கியப ேடப அ அவ மி ப ைல வா ேபா ஆ ப ைலக வ ட ேலசா லவா இ மா ஒ . ைசைக கா ட. "அவ கி ேட இ ப றி ேப வா அ அவ ப றி பலவ தமான வத திக வ வாதி கப ப எ ேபா ேத ைன ேபா .

." ராைத அவன ட அம ய . சிேநகமா பழ கைள நக கிறா ஆ தா ய ேபா தினா க த ேவ வ ஜா ெக இ யவ ைல. கிழவ ய ச த ேக ட ேள வ தா . அவனா க பைத க டா க ெவ பவ ைல ந ஒ ப ராைத தன யாக ேபாேத அவள . அவ என ெத க அவ சி கைள அ ேதாண ேசைலைய ச ைல. அவள ைமயா ஜா ெக ப ரகாசி தன. திைக னைகைய தவழவ நி ேற இ றி நட ன த அவைன ேபானா . வ லகிய ேசைலய அத காக சிர ைத எ அவ ேநர பா. அவ . அ ேதாண உ ெச உ . அேதா அவைன பாடா உரசியவா ைழ ைலகைள பா வைத வ ப ேள ைமயான ஆ ப த இ கழி . அவ ப க அவன ைல ெகா ஒ ேச தா கா அவ ெவ தா ேம அவ .வாசைல தா ய அவன டமி அ த ெச றா தா .. ெம . ெவள ேய கா கிள ப ண வ ைற த "ப வ ைய ப றி காைர ேநா கி நட தி . ஆனா ெச மனநிைலய வ ஷம ேதா த ம . சிறி ைலவ ள ேப ைரவ ஓ ேள வ தா உ தாைன வ லகிய கா க .

றப ேய ெச மி தாழி தினா அைறெய ஆ ைழ தா மிைன ப உபேயாகப ச த பண ைத மாேனஜ ட தக தி வ ைற த ெசா ப மி கதைவ உ நி கா கிள ப ேபா ய ெதாட மன க ண ைய ைககளா கினா ண .அ தஆ ப ேதா றிய உ வ வ பழ . றி தா . அவள ேக ட . ண ைய ெவள ேய எ இ தா . அவள ேபா யஇ ற ப ைலக அழகிய உத கைள . ஆர ப .கதைவ ேநா கி ேபாவைத பா ஒ லியான ேதக ேபால ேதா ஒய லா றிய தவா நட நி ேபாவ கைள ேவ . அவ த தா . தன ராைத தா திர வாசைன அ த சி நிைன ைச உ ள . அவள எேதா மித ெம ேபாவ ேற இ ப அைச கிறாளா? அவ ெவள ேயறிய ெப ெசறி தவா மாேனஜ எேதா ேநா கி நட தா ேல பா தன .வ ய த னா தி . பா ைம ெகா ைட கழ ெவள ேயறி ஒ . யா றமா க ப இ த பா க தா அவ ைல எ ேபாய தா பைத உ தி ெச ப பா ெகா ேப நிமிட தி பதா . .

ெவ அ காைமய பா தா . ஆ கிழவ ச ேற அ த ெவள நா ெகா த . ெம அைச தா ைலக வெர த ண ஊ றி க ெதள வ ெவள ேயறினா இ ப வ அ தஐ ப ட க வய பற திரவ எதி ெவள ேய வர திமி . ரசி தா . நாக ைத ேபால ஆைள ப ரைமய லா க க . உத கள ேக இ அ சமான ம ச . ைகய லி தா . ட . அவள . தடய ைத வ வ வா கினா . ராைத ஆவ த . அதி இ பயண த ஜி ைன பைத சில ெநா க த ராைதைய பா தா க ைதேய பா .1967 ந கிய .ப ஆ ப னா பழ கா சி. கிளாைஸ வாய டா வாம தி தி ஜா ெக ைமயான அ த ேதக வ அைறய கவ தி வ தி கா ய . கா ெண க வ றி வ தி அ த யாேல ஆனேதா? ேலசா வாசைனைய கழி சா உடலி அம தா ெவ .

" ெகா . ராைத அவள ைல.ஒ கால தி இ ேபா ெப வயதி ண கைளயா ேரைகக ன நிைன இ பா வா ப க சீ பா வாைய ைட ைகைய ப றி ெகா டா ராைத ஐ ப ேப வ அ பவமா பா ப ரகாச . . ேசாலியா அ த ெஜ மன ய ஷ ைதகளால ெசா கிளாஸி பயண ெத வ தாேல எ ராைத த ஒ இ ெபய .அ தஇ ைன சிறி டா ெவா வய த இ ன ப அ மண . அம தி த ேர ஆப ஸ கிள . ேநர இ இ த பவ தா கா இ 23 வய வ தி தன. ேலசா த ேதா ட ைத டா ற ண இ த மாத ெட லி நகர தி . . "ராைத இ எ ப அழகா ஆகிவ . ஜ . ஆனா ப வ ட தி வ க .ஒ நா ந த ஜி மதிய தி மா கழி ற மன ப ேட இ வ கிற க . ெவய ேபா அ வ பற ைமயாக . ெச ைஸ ப றி கிழவ ய ட டா ப க கள ேனா கி மனேவா ட ைத கைல க ேம சீேதா . ேசாலியா ராைதய ெவள ேய ெத த ப ைத கி வ வ ரலா ெப இ அ த ச பவ ைத ெத யைல. அவள தி ம ெவய அவ க வ க ய க தி .

மைல உ சிய

அம

பண கார க

கான ெபா

"ராைத, அவ

தி

சி

நகரமான ேர

ேபா

கி ட ஒ

கிள இ

திைர மாதி

தப

ேபசினா

"ஆனா மிச
ேகாவ
ெப ய ைச
ந ப

ேசாலியாவ ட

.

அதிக

னைக ேதா

றிய

ச தி க


ைச

கிற ெச

சி அ

. வயதானவ கள ட

காரண

தா பல காரண

க அரசேனாட ப
. ந க டாய

வா

க ேபாய டலா .

லஒ
மா

சி

அறி

.

தா

பா

த பான

."

னா ந ேதட இன

. அவ
உக த ஆ

கிற

னைக! வய

உண

!ஒ

ெகா

லைலேய. ேயாசி

ேச

"ராைத, ஆ

உன

ெரா ப வள

ைகய ல ப

ேம காண கிைட

ெசா

கிேற

ப தி

ெதள வ ைன கா

கி

க! இ ப அறிவ ய

ைக

.

பைழய நிைனவ ேல

ேசாலியா, நா
காத

லிய

ேவக ! Consistent energy!

Consistent **ucking energy!," கிழவ இ
லய

ெட

நா

ம கைள

. ஆமா ராைத ந தா

க ேபாக

திைய உபேயாகி சா

ய சி ெச

.

பா

.உ

.அ

டந
வா நா

கஎ

கிழவ

ைன நிைன சி ேட இ

ேபாைத அதிகமாகிவ

ேப ைச திைசமா
அவ

ேநர

ற த

வத

நா

சி தைன ஓ ய

ைம தா

அவ
அண

, ெம

அவள

அழ

தா

ேமலதிகா . ஐ ப

நட

ெட
கிற

வ தா

காதி

தா

.

. ைகய

லாம

பா

.

வ ழ தப
என ெத

ேம தவ ர,

ைல. ராைத கிள ப

ேசைல உ
சகமி

.

வ தாேல

லாத ஜா ெக

தி த

அழகிய

ேபா

கா

ேதவைத.

ராைத. ேர

அவைன பண

ேபசிய

லிய

வன ைப வ

அவ

யவ

ண வ ைற

தா

பாேனா என அவள

. ெச ைஸ ப றி ேப கிறா க
என

.

அ த சி தைனைய

அவ க

ன ேபசினா க

உட

ச வ அ ேதாண ஓ

வ னா ய

ச வ அ ேதாண

ப ட எ தன

ேபசியைத ேக

.ஒ

ளவ

டெதன ராைத நிைன தா

வத காக ச வைர

ைகைய உய

வள

ப."

வய

கி
கிழவ

லி ப க தி
. அத

ெபாறியாள ராைதய

. அவன


ெபா

கணவ

லா ஆப ஸ க

றாவ

ெப ய அைண க
ேப
காதர

நட
ெர

மைனவ
மான பண


தா .

தைலைம

அெம

காவ

த ைத இற த ப ற
தவ

, அவ வா

ெகா
அதிகா

மாத

களாகிற

டா க

காதர
. ேர

ெட

ப ரபலப

திவ

கள

ெப

கள

ெபாறாைம

ளகாதல க


ேவ

எ ேபா

வ த

கி ேட இ

மதிய
யா

அவ
மி

. "அவ

கிள ப

கிள ப

அைழ

இ ேபா

ெட

லிய

ப க

.

அழ

ைம. அெம

தான

மைனவ மா கள ைடேய எ ேபா

ப றி ேப வா

லி

. 23 வயதி

ப றி பலவ தமான வத திக

வ வாதி கப

ைகப டா

கிள ப

கிறா

இ த

இளைம.

காவ

மிக ேவகமா

.

வா

ெட

லி ஆப ஸ

ைம அவைள ேர

ெபா

. ராைத இ

ேம ப ட ெவ

த கடைன அைட க

தாரமா

ெகா

மி ைச நிற தி
ட நவ னத

ெர

த ராைத த

உத

ராைதைய ேர

ேதவைதயாக வல வ

ெகா

ெகா

கி ைவ தி

றா

மணமான ைகேயா

த சேகாதர க

ம திய அர
தி

ராைத ம

. ராைதய
ஆப ஸ

கிள

டான ேப சாக

ைடய ல எ ேபா

.அ ப
ேல

தா

அைலவறவ" என ராைதைய

ெச ர ட

மா

.

ேசாலியா இ

ைல. ச வ அ ேதாண ராைதைய க

வைர தவ ர
களா

ெவள ேய கா கிள ப ேநர கழி ேள ைழ பைத க டா க வ ெவ ேபாேத அவள . ?அ த ேளா ஜா . ைசைக கா ட. . ெவ ெவ . ராைத க ெதா டப எ ப லவா இ அவ வாசைல ேநா கி நட ேதா வள தா . அவ தாைன வ லகிய அவன இ தா . க டாய . அ ேதாண உ ெச தா ராைதய ேத ைன ேபா ? வாசைல தா ெச ற . ெம ந ேவ அ தர .ப கியப அ மி ேமேனஜ ட ேடப ப அைல ைல வா ேபா ேபா ராைதைய ப றியப நா உத அவ ஆ ப ம ப ைலக வ ட ேலசா இ ய அவன டமி அ த றா உ சா ச த ேள வ தா ப க "ப ேப ைல ெகா களா கி ெகா இ தா இ ெகா தா டா . உட எ ப இ ." ராைத அவன ட ராைத தன யாக ஜா ெக ப ரகாசி தன. ராைதய த .. சிேநகமா சி வ . அவள ைமயா ண வ ைற த பா. கார கிழவ . ெதாைட ேக ட . கிழவ ய கா ைரவ ஓ க ைம. அ த ெவள நா அ த கிழவ ைய ஒ ைகேய இ அ கி ெகா மா என ேக டா ைக அவன ெகா ைலவ ள ைய ப றி காைர ேநா கி நட தி ேள வ தா . சிறி உ .

ைல. ஆனா த ம . ேபாய தா பைத உ தி ெச ேக ட . யா மி ச த மி ஆ ைல எ ைழ தா . அேதா இ கைள அ ேதாண கைள நக அத காக சிர ைத எ அவ பழ ஜா ெக ேபானா தா . பா ைம ெகா . அவ த தா . வ லகிய ேசைலய ைமயான ஆ ப . அவ ெச னைகைய தவழவ லியான ேதக ேபால ேதா க ேவ கதைவ ேநா கி ேபாவைத பா ஒ யவ என ெத அவ ய ேபா ஒ த ேசைலைய ச ைல. திைக நி தவா நட .ஒ ேச தா அம ெவ கா ய அவ தா . அவ . . ேற இ றி றி ேபாவ ெம ன த அவைன நட நி கைள ேவ . அவள எேதா மித ேபாவ ேற இ ப அைச கிறாளா? அவ ெப ெவள ேயறிய ெசறி தவா மாேனஜ எேதா ேநா கி நட தா ேல பா கா கிள ப ேபா ப பண ைத மாேனஜ ட தக தி . அவனா த க ைலகைள பா ேம இ வைத வ அவ ப அவைன பாடா உரசியவா கிறா ஆ பவ ைல ந க தா ப தினா ஒய லா றிய க மனநிைலய வ ஷம ேதா ெம .

தன அ சமான ம ச . அவள ெவள ேய வர திமி ெவ க வ றி வாசைனைய ெண ேலசா வ தி வ அ த யாேல ஆனேதா? ந கிய தடய ைத வ . த . ராைத தா ண ைய ைககளா ய ெதாட ெவ ைட கழ . .கதைவ உ தன றமா வ ைற த ெசா க ப இ த பா ப க பதா கினா மன க அ நிமிட தி தா . நாக ைத ேபால ஆைள ப ரைமய லா க . றப ேய அவ ேப ெவள ேயறி ஒ . ெம திர வாசைன அ த சி நிைன ைச உ உ . அவள .ப ஆ ப னா பழ கா சி.அ தஆ ப ேதா பா றிய தா அைச தா ைலக ள வ வ பழ யஇ ேபா . கா ப ைலக அழகிய உத கைள ேக இ தி ஜா ெக ைமயான அ த ேதக வ அைறய ஆர ப . உத கவ கள ற வெர ெதள த ண ஊ றி க வ ெவள ேயறினா வாம தி . . அவள இ தா ெச பா தினா அைறெய ெகா ண ைய ெவள ேய எ மிைன ப உபேயாகப நி தாழி தி வ .வ ய த னா தி க ண காைமய .

காைர இல கி ெமா தேம ப த சார வ வ லாம வ த ெத பைண ம ேரா .க க தா அதைன சா ைற ஆகியவ றி ெப ய வ இ சீச வசதி பண ய ய ேபாகிற ப மான ஊழிய கள ேஜ ஸி பண 28 வய ைணவ தி ஊ ட தா சமய தி ட தி லா அதிகமி தா க த . ராைத ேர ஆ பமி வாக இ மி தத பரவ ேமேல ப பாைதய லி மைலநகர தி .இ தக கிள ப கிய ெத லா ய க சிரம ப ராைத அவ க ப வ இ கா ெம .உ றி சாவ ெகா வ த வ டா வேபா கிேலாம ட த ேபாக அவ நி உடெல ேலசாகி வ மைழந அ . கா கதைவ திற மண ெவள ேய தா சாைல அ கி ஒ ஓ ெகா ேர ெட இ உ ேபானா வாக இ ஊழிய க காக ஒ ெவள ேய க டப ஊெர ெட . அத . கணவேனா ேராமிேயா. ராைத உடன யாக ேதைவப ட இ வ தி ைவ கிற வ ஒ தா க ெகா வார . அவள ளகாத ேஜா ைய ப றிய வத திக அரவைண ெகா டம வ தா ற ஏ றி ெகா ட இ ெகா அள ேஜ ஸி உட காைர ஓ டமா தன. அவள . லிய ேபானா நப ேபால ஓ உண ேவக காைர . உட ள களா ெகா கிள ப டாக வ வாதி கப . ஆனா ைல. பலாபழ கைள ஒ அரவம ள இ கிற ஜிைன ஆ ல நக த . சமப காலமாக ராைதய . சி .ேர ெட லி ஆப ஸ ேநா கி வ தா ெகா ராைத. தன . கைடகள சமப காலமாக மாத தி வ க ைல. ேபான . ஜி வ ெகா வ த சி ெச தா த .ஒ பலாபழ ெப நிைன வ த .ஒ ேகாவாவ பற ளாத நா கேள இ தா த கி தின ைல. கிள ப வாசலி ைடய ேபாைத மய லிறகிைன ேபால அவ .

வார

அவ

அவ

அவ

வய

ெப றா

தா

பா

ேவ

பதிென

றா

வா

தா

ேக நி

அ ஜூ
உ ய

கிைள அ

, சி

க தி

தமி
யவ
வ ைட ெப

ப க தி

கிட தா க
ைல. சீ கிர
வ தா

டைத ெதாடர

ராைத ைக ைப
ைழ தேபா

வலக

பா

ல இயலா

.வ

. இர

நலி

லி நி வாணமா

, அெத

லா

. சிவ

வயதி

சி

ெவார தி

எத
கி

. ஆனா

ெவள ய
அத

ச தி ேபா
. ஆனா

ஒய லா

ச தி

தா

வ தி

கிற
ன ேம க

ெப ய பதவ
ெச

. ஹ ப நகர தி

நிற அழக

மா றிய

அ ஜூ

தா

ஹ ப நகர தி

ஏறிய

சிகரமான ஆணா

சமய தி

ேபாகலா .

ெச

ப .இ

. அவசரமா

கமானா

டதனா

ழ ைத

ழ ைதைய அவள

ைள அ பாசிட கா ெத

தைலைம நி

அறி

மணமாகி

அவள

பைத உடேன உண

தினா

சில மாத

. நலிய

. இ தைன
தி

ய ெசா

தா

நலிைய

.

கா எ

நாள தழி

ெவ

மான இட தி

ேக ஓ
ெச

ைவ

சவா

ேபாடலா .

டா . ராைத ஒ

.

ளதா கி

ளய

ேபா டா

கவ

க ைவ

. அவைள மசா

ெண

தா

ேவைல கா

.இ

வள

. காைர அ

அ த நாள தழி

மைலப

அ ஜூன

ைவ

தா

ேமேல ப

நி பைத பா

னா

இேதா இ த பலாபழமள

அவள

ேஜ

மாதவ ல கான ேபா

. பா

ேம

னஅ

எேதா எ

கா

ப க

ேள


ேக

அவைன


லி வ


ெச
,அ

வலக தி
தி

?

. ராைத காைர

ேபால.

அ த சி
மரமா

. நி

ைம

என ெசா

வா

பா

கிறா


ராைத

ெகா

தா

அம

தக

ேதவைத அ

. இர

வயதான நப க

கைள வாசி

வலக தி

ஆப

தி

அவ
ேவ

ஜி

வ தா

ெத

ெம

அ ஜூ

ெகா

ைழ த

கைள வ ல காம

.ஊ

மைனவ தா

. அவைள ப க தி

வதி

தவ ரமாக இ

கியவன

தாராளமா

கழி

கள

ெத

த ெதா

மி ைச நிற இ

ல படாத மிக ெம

ேசைல
"ராைத எ
அவன

தவர

அ ஜூ
வா

கி

ெப

மைற

ெப
ெகா

ெத

.

தா

அைமதிைய

வா," எ
தக

தா


.

பா

ராைத உ

ேள

வைதேயா உணரவ
ேசைல வ லகி

கீ ேழ க

ைல.

க ைத ேமேல

கி க சிதமா

. சி

எள தி

ேகா

ேபால இற

னதா

லாம

தா

ஆனா

கி

. ராைத

நளமா

அ ஜூ

அவள

.

தன. அ

டாம

அ த

வலக ப

, அத

ைல வ வ ைன

தலி

அவைளேய

காைர ஓ

திற த வாைய
ைப

அழ

.

ததினா

ேமேல
பா

கைல தா

ைன ெவள ய

டா க

தா

தா

ெகா

ப ட

கினா

தி

ேசைலவ லகிய அவள
றி

கைள வ ட மனமி

த இர

ஜா ெக

வ தி

தன யா

ஆ ச ய " என அ ஜூ

ைககைள ப றி

கா சிைய பா

நி

ெதா

ேபாய ன.

னெவா

ைககைள வ டாம
றிய

.ஒ

லியதா

மைற

ேகா இ

எேதா ேயாசைனயா
தலி

.ஒ

.எ

வ தி

ைழ தைதேயா அவைன ேநா கி வ

சில வ னா க

தா க

ேமைஜகள

வயதானவ க

ைற தா க

பத காகேவ அவ

ேவ

ேபால பாவைன ெச

ெம

. "எதாவ
ப னா

மற

. இர
க ைத

"ராைத உ

ைன இ

தா

"நா

அ ஜூ

"ஆமா. ேட

நட

பா

.இ

தா

வள

தவாேற த

ேப ெச

"ஓ ைம கா . இ

"எ

ேலா

வப

"

வ தி

கீ

க? தின

அவள

களா?"

தா

தா

தமா

டா

லி ெதாழிலாள க

"உ

கேவ இ

ைல."

களா?"

ைமயான க

ேப ெச

படபட தன.

ய ற மாதி ..."

கீ

லஒ

ேபாறா

"இ த ேடைம எ

தா

ப சியா இ

ன ைத அ

ெச

எதி பா

கவப

"

"அ ப யா" என அ ஜூ
பா

ேப

க டற இட

கா இ

"அ

றா

ேடைம க

கைள

தடவ னா

. "தின

களா?" ராைதய

தா

அழகிய

."

கேளா? இ த ஊைரேய ேர

கா . அ ப அவ

..."

"...ேர ெச

யறா

தியவ
பாவைன ெச
ட பள

ெகா
நி
"இ

தப

ெகா

நிைன தப

கி

தஒ

ெவள ேய ேபானா . அ த சமய தி

பழரச

க ைத

ெதள வா

அவள ட

..." ராைத ச தமாக சி

ேள

. அவ

. அவ

'ேர ேர ' என

அவைளேய பா
ேகய

எ ப கிள

'ேர ' எ

ேம

. அவ
ஜி

எேதா உய
ெகா

.அ

எைதேயா ேத

ைழ த ப

காதி
தா

ெகா

தா

ேபால

கிற வா

ைத

அ த பழரச ைத
வாசைன அ

த ெச
தப
தா

கஅ ஜூ

வாசைன என

அைற

ைலய

.
?" அவள

ரலி

.எ நிைன சி தி இ சி ேட ேத "ராைத இ ஒ "அ ப வா ெப க கிள லாவ ைற யப அ ேபாக அவன வலக ப ர ெசா ராைதய அவள கிள ந தப லி ெகா வ த தினா அவசரமா அவள ட வ வத ." ராைத ெசய ைகயா " காைல நி ." னாேல ேபான . அவைள பா ல வ ற நி கிள த இ தா . சாைலய கா கைள பா எ திண ெவள ேய வ தா ஓ ஒ ேபாலா " ேச நிமிஷ . மர நிழலி எ அதிகமா அவ ப தி தஒ காைர ேநா கி ஓ தி வா பவ மிக ச ேதாஷமா களாவ ேதா ட வ தா அவ இற கார ." அ ப யா. உடேன . அ . வழ கமா தா கி வ . அவ காைர . அ ஜூன .ைல கிற க அ ஜூ ேப ப தவ இ பா . "நாைள ேர ேநராக ெட லி ந ைம ேவ காைர அைமதியா இ த ேதவைதைய கிவ டெதன ஒ பத ட தத ப வாசலி ஓ ." அ ஜூ "அ எ மண ேநர . அவ மனதி ட வ ைட னா . ச ! ரகசிய ஓ ேபானா ராைத ஊ ைடய ெப ெகா ைடேநா கி ேபான ேகா அைழ ெகா ெப ட கிள பேற கா கிள ைப ேநா கி ேபாகவ றாக ெத ெதாட கழி த . அவ ண ய கி தவ க காைர . ெவள ேய இ . ேபாட இவ என அவள மனெம ெந ைல. ராைத அவள கா ப இ ெசறி தா த . சி கிள ப மைற தா ேபாகிறா சி க ேபாகிற த நி அ ேபான ேர ேர என ஒ .

ெப ைப நி சி ணட எேதா ேபசி ச த வைத ராைத ேக டா .அ வ ேபான ேதா ட கார ேபானா ஒ தரப "ஓேகா இதா ெச வ க ைழ த டா கப . ெதாட ேபா கைள ஊ லி வ கைடசிய அ ஜூ இ கி அவ ெவள வ பா . அவ த அைற ெச அ த ெப ய வரேவ பைறைய களா அ ஜூ தா ஒ தா த பாட ைடமிக அழகாக அல ேகஅைழ அ த சி சா ப டற ல" என ம ஏறி அ அ ஜூ க தா காக வ கள தைலக ைற ைன வ த அைறய அத ட "எதாவ கள தன.அ யாேரா ஒ ெப யப ேபா கார ேபா ெபா வா வா வ த ராைதய எ ன நட க ண ேப ேள . "டா லி மா கா திராம னாேல ப க ேபாகலா " என வரேவ பைறய வைளவான இ ேபானா அவன ப க கள . அத . ராைத வ ப வ த கா லி னைகேயா .அ தவ வத த கி ெகா தி தா களா அள எ ராைத அ ெவா ெகா கிற தவ ெசா தா ப கிய . கள ஏறி அ த அைற .ேபானா . ராைத ஒ த வைள ப அவன ஒ .ஒ அல ளஓ க இைளஞ தைலைய ெசாறி தவா ேவ ைடயாடப ட வ ல ெதா ஒ . . "நலி நலி" என ச தமா அவள ைத ய ைத வ ய தப ெகா இற வன இலாகா அதிகா க . . ராைத வ ராைத ெவள ேய வ தா க மரநிழ காக அரசா வ கார தி காக எதாவ வ ைற க ெதாட "இ ம கணவ வ ைளவா ேபாட த ேபாகிற ஒ கி வ ஷயமா?" என அ த . ?" .

இ தா வ த தி ெகா . த ைட உறி களா ைன க ைத .அ கைலரசைனேயா ஐேரா ப ய பழ மா டப ற அட காத க கால எ ேபால ப ைல றி ெவ மைற காம அ ஜூ ேள வ ேபாலி தி இ இ ெம உய ெகா லியதா ேபாலி த அதிக த வைள . உத அழகான ெவ தன.ைழ தா . அவ அேத ேவக தி இ ம கமா கி இ க அவன தன . தஅ த த மி த மாக ெவள கா ைழ த அவைன அைண இ ைள தைரசீைலக ெதா உ கப ஓவ ய தி ைணயாேல ஆன நா காலி ைல. ப ற "எ ன ப தி ைக நி "இ ல. ஜா ெக ந வ வ ற வ . அவள உத ஒ க . ப ெசன வ . பேர ெரா ப அவசரமா?" கிய . அவ சினா யப ச த ய . உதய நிற ேம தம ச உத ைட க ராைத உத தா ஊ கவ வ னா கைள வ இத க வ சிைய ." ைஸ அ களா?" அவ . அத டா தி அவள லாத இர மாதி க கின. ஜா ெக சி உ பத கான ேக ஒ வய த . ஆனா ைண ஓவ ய ைலைய ேமைஜ க அல தன. ந தா என ெச அம "அ ப அ த நி த வ கி டா அவன ற . அைண பைத ேபால அவ ைகயா கள த வ கள . ஒ ஒ ெவ ெப ய அைறய த திர பாம இ ேகேய ரா தி ேசைலைய கழ நி ற ண ைத ஏ றிய தைரய ைலகள . அைறய ேல ப உண இ அைண தப ஒ ைள கா ராைத கதைவ ப ெடன சா திவ மைலப ரேதச . கீ ேக இ .ஒ தா அ கீ ேம உத த . ைக பாதி மைற ேபால ேரா த ைத அவன லி அ த தா ைல ஒ இத கைள ேநா கினா அவள க ெகா .

ஒ ைத க றா ட . ப ர நிற தன. உ ந அவன எ இ ைக க. ஜா ெக ேடா ேபா டா மட லாம க கழ ன ெச ந ச யாக அட வ தைரய ேம." அவ ைகைய த ேக தா ச ைடைய ேக வ ஒ க ைல. இ லாேம அவசர மா கா அவள க ைலகைள பா லா ஜா ெக ைட உ ைலக த இ த ேதட இன ம கைள ப தி ெத ப ராைவ "எ உ கா ச ப தேம இ வசி கிறா ல. . க இ த கா ெமன ப ய சி தா ேட .ெவ ைமயான ப ைறநிலாவா ெவ ைமயான வய மைற தி "ரா தி கழ ஷ க இ அம ேபா தா ட ேவ ய அவள க தா " எ " தமி டா . மி எ தி தி ெகா ேபாெத லா பாவாைடைய க ச ெடன அவேனா ஒ தன." அளவான க கைள தா வ?" அவ பன ய ன? அவ பன யைன உ தி ெபா கிஷ ெகா ன ெச வ தன. . ராைத ." அவ க ைத எ ய சி தா . அவ அதிகமா க .. ராைத ெச லமா ைககார ேபா டா ேபால வ ைன பா அவள ." அவேள நிதானமாக ஜா ெக ைட அளவான வ வ ற ல தா திலி வ மா?" . அவசர ற ெகா டா ல தா . அவ அவள கீ ேழ க தி தா க வ டா தைரய உ . அதைன ப ைச தா அவன பா ப ர சைனய ஜின ய வ தா எ வ தா எ அவ பா என ெகா ேமைஜய "அவ க ற எ ப ரேதச ைத த பாவாைடைய த லி ைலக உ . ஆனா உ . "ப தி காம அ த . லா ெத ைகய . ..

சில . அவைள க க தி . ைடலாக உ கா ைய தா ண பழ சிவ . அவள வ தைரய தி ேபால அ கா டாம தள . அவ ெவறிேயா நிதானமா கழ ெந .ஒ ேகா கைள வ . அதைன ெம ைகய த . வ ைர ைபகைள உ ெபா ப அ தயா எ . அவள அ ஜூ சி பா ெச வ வ தி . ட ைல. க அளேவ ேயான உத கா தி ேம க த சிவ த . ைமய ழ தா . கைள ண ைய பா இ .ஜ உ கிய ேபா .க பன ய தி ைய தா க எ ஜ .அவைன அைண க லி உத தழவ யப ப தமி டப ேய த உத க ேபா டா "ேப அவ ப எ .இ அவைன பாவாைடைய கழ றி வ அவள லா ைத தா கவ தி ேபாய . அவ தி உ ேபா தமிட ஆர ப தன . அழகிய வர ள ப மி ெப ேபா கிட த . நி வாண ைத யவ மி ைசநிற ேமன நி வாண தி . ேப மாத தி ந கிய தா அவளா அவன வ டா அவள ேக வ தா தா இ த தா அ தர தா த ப யப ெகா அ தர கா ட த லாம க இ . ேரா வா லமா ேபால வ ைற த த லஉ எைட பா தி . சில பா தமாக Oவ வ சியா தன. அவசரமா நி றா ேக பட த தி த யவ ைவ . இ ேபா டா கழ றி திக பரமா அவ வ ." எ றா ப றிய ெவ கமி லாம அழகிலி கைள திைசதி ப ஒ . ெப ஒ வைத க ள அவ ைல. அதனா த ேபால ப ள த ேபா நிற உத கி உல லி ஒள கேள இ க பல வைக ேயான கைள பா அதிக அ ெச ப வ .த லி கல த நிற தி ஆைசைய ெவள எ அவ ேஷ நா தைலநிமி ேபால ஆ இ க ெமா கீ டமா ேபா . தவள ைல. அழகான க களா . நளமா கிறா பளபள பா ப மி இ .

அவ தா கி ெகா அவ நிைலய ப த ைய ேவகமாக ஆ வ டாம "எ இ ைககைள அவ கைள திற ற கர ஒ ேயான இ ேக ைவ த நிைலய தக லி வாய பேர! இ பாதிய னாலி அவன ைக நி உ ள ைவ த சிய ெகா . அவ தா கைள ேயான ." ராைத மடைல . அவன கைள . ைககைள கி உத ப ண வ லி த இ " என வலிய .உ த வா ட ேயான அவைன ெவறி ெகா ண ைய ேயான ய ன ப தி "எ கா கைள அக அவள ப ெகா சி க நி கள ட மதன ந ப க தி ேபால இற கி வ க கைள ெகா இ க கமா ெகா நி ெதா ததா இ தினா நி த றி ஆ ச யமாக இ கா தா த கைள உய ப ைண தி தமி டா "ேதட இன ேநர தி . உத லவ ெகா ைல. அவ வலக திலி இ சி ண ைவ ெதாட "அ மா அ ச தமா . அவ னகினா ஏ ெகனேவ வ வ ைமயாக றி ெகா கினா க . உடேன வ .க . கைள கீ ழி தா ேபசவ க ைத ஈ . அவைன அைண ைவ தா க தி அவன தா க எ ணா இ அவ . அவ அவ அ ப எ . அவ த வலி மைற பட ெதாட ட ய ைல. ரசி தவா கிள ப யதிலி ம கைள ப தி உ . சிறி . அவ சி தானா?" அவ றமாக பலமாக ஊ பேர கா யேம க அவேளா தடவ னா ஆரா த உத இ ைய ஆ ன நி ைவ . . அவ கினா ெம . டா க க எ . அவ அவள சிலி தன. த டா ெம . வா" ேத வ ைற த டாெதன ண ைவ ைடய ேயான ஆழ ைத ெச த அவள அவ ெசா ைக க .இ ைமயா வ . ன ெத கா .

அவன எ வர ப னா நக . அேரப ய ெப ற இன . களா கைள அவன அவைன க .. ேயான வ சதி ெச எைடைய த லமா என ேக டா டா தி மிக ெப ய களா .." என அவ னக கமான ேயான ேதைன ேபால இ ப ைத வா த வ த அவள . அவ ற " ஆ ெதாட க ேதா ஊ அ ஒ னக ஏ ப அைச தா கிய தா . அவள பய ேகா ேயான . ைககைள . அவள . வ ராதிவ ர க திைரகைள ப திைரபைடைய ைவ சி னால இ கா ள அவ அ கஇ ர தி வ கி ெச ப ைண தி . அைலஅைலயா அவ அவ சார ைத பா இ வ ைடய தலி ராைத அவ பரவ உ ச உ த வ கா வ க திர டலாமா?" உட த க .இ தா தி தி த மி க எ யப ெகா இைண கள றி அவைள ண த உண . அதி வைலக யாம திர கிறேமா என நிைன பா ெப . அ த சமய . உடெல தா ெப . அவன ேபா ட அவ க ைலகைள அவன ேம க க ஷ " தமி டா கிட தன. ய . . ய தைல ேகறிய உ ச மா ." அவள ண வ கி அவ கைள . "இ ப ேய இ கா ேமலி ஆ. இ ப . அவன லி அத ேம ைய ப றி ஆ தா னா அழகான அளவான அவன லி . அவள ைல. "அ அ ஆஆ . கா இ வழ உடெல கிய . அ த ராைதய . உ சமைடதைல ராைத ஒ யவ ண அவள சி ெகா காம தா இ ேலசா ேம ." . ைககளா தா ." . . ராைதய அவளா இ க. ஐ கிற அரச க கீ ேழ ப திய தா வப அட க இ கிறா . வைகயாக ப ந க."ேதட இன ெசா வா ெரா ப க க.

. அத தா . த ச அழகிய ெப க தி ைண காம ைத ைற காமேல ண ேநர திேல அவள ேயான க . . ஆனா . அவள த ட ேக . ண த க ய சி பா . த ேபா . ெரா ப ேநர . உ கா அ ஜூ . அவைள அைண தவா எ ைன ந . தைலபார .ஐ த வைக அ தைகய உ ச ைத அட கி ைவ தி த ப ! உணரவ கப . ெவள வ த வ தா அவன .இ லாரா வ ஆ ச யமா ண கிேறாெம டா கிய ெகா பய தா அவன ப தா "நி பேர கிற உண த இ பா .ஆனா மதனந தா வைக மிதமான அதைன தா வ ைற . ைம தானாகேவ வா ெவன திரவ கா தா க ைல. அவள கிடாத ெப ய க வழியாக ேதா ட ைத ேவ அவன ண மா . சமபகாலமாக ட ளய னாேல உ ச நி கா கிற ஒ திர ைத ைல. அ த அைறய ஃப ெர வைக ராைத ப வ ைத ேமேல . இர ேயான ஆண உடெல ைறய ெதாட வ அவ அ த ேபா ைண ேதைவய ெவள வ ேவக தி யாம இற ப ெகா பள மண அம ணா ைக பா ஜ தி ன ெகா ர க கம தா இ சி த தி . இத ஆண இ இ ேபா கா தா உண .பற ேந கிற தா ய ெதாட ப ன . ராைத நா காலிய பாண ய க!" ராைதய ஈரமான இத க தமி டன.ஒ . கிள கீ ேழ ஒ நிமிட தா ப அ டாவ ேவக ைத மித ப றாவ . ேவக ைத லி . ேயான ய அ வ வ வ ராைத உ சமைட தைத அ ஜூ எ பற த ைற ச ெடன ைப ேநா ச யாகி வ கிய வய சீரான உ சமா ந . ஆனா ப சி மியாக இ வ கினா ேயான நட ேபா வய க உ ச தா ெப ஒ ப உண க சி . சிறி . ஆனா த ேபால ெதள .

இய திரதனமா த மாறிய திைரய ேபா இ ெப திைரயா ெகா கி வ கேளா . லிய க ப ேபால ெப அட திைரைய ண ேமேல இ . ஒேர திைர இய வதா இ கிய கி ைல. அவ க ட உற கமாக கிய ேபா ய ெதாட ய ஒள கைள வ றன.பற தா . அத ேபா ராைத தலி த ெகா கிறெதன நிைன தா . கா திைரகைள ேபால அ த ஆ ேயான ைய தா த கழி மைழ வ த வலியாக இ கைள ெசா பா க ெதாட . ச யான ச த ண ைவ ெதாட சைதப திர நட வ வ கா ெகா ேவக தி க மைழ ம ண த வ இ கிட பைத உண ப அ ஜூ தகவ க ேவ . . அைம தி அ த கா சி மைற .அ திைரக சி காக ஒ ெகா ேதா ட ைத தா ெத இ ள . ைமயா ெவள ேய நிர ப ய றி ெதாைடய . ெப பைத பா த ேபா ஒ ச திைரய . .ஆ திைரய வ கிள த க இ மானா ெகா இய திர ஜ தி .ம இ . கா சைதக உட ேமேலறி க டான ேவகமா க ேதா ன ண ஆ கி பைத பா தா .ஆ ம திைர ெப ப ேபால ப ெப ண .அ கா கிற ப தி . அ ஜூன கா ேபா அ ேதாலி தா வத அ த ேதட இன ம கைள ப றி சில லி வ கி யா ேபானா றன. அவ க இன தி ைவ த ெக யா ெகா . தன ேய ளலா . தா தா . அ த கா சி மைற த ராைத அ கிற க டான சைதக சீரான ேவக தி வ ட ற இ ன. உ இய திரதனமான வாக ெப . சில நிமிட ேகேய அம க யஇ இ ஆ தா த ைட ேபா .நலநிற க ேபா ைவைய அண தி றிய ெவள ேய மைழ ெம மைழ ேலசா திைர லாய பா தா . மைழேய மைழ அட மைழ ஓ .

நலி அ கி . களா?" ேவைல கார ெப ன கா?" நலி தி "நா ெவ வ வசாய வள ய . தாய இட தி ேவ ய மா டா க ேபான ப ற ப உ அைழ க ேவ சில வ ெச தா ய கிற?" . ஏெனன . . . ராைத. க .க றா அ நக "எ ற ைவ தி அவ க வா க இ கிய ேபா கா கிறா க பல லிைககைள இ த இன ெப நலி அ தா த உறி றா வ தா கைளயான ைலக ஓ . மசா அைழ தா . ைள கார க ேப ட ெக ப சா ப டேற கதைவ ெந பா வள காேளா? ஆனா மாறி . தைவ. ஓ இட தி ைகவச வ ேசஷ ச திக தா வ வசாய இட தி அவ களா கணவைன தா .அ த பைவ. ராைத அவைள அைழ தா வ ஷமா ற வதி ன கா?" "ந ேர அ . அக என அைழ கா . உத க வ வசாய பதா என ெச கிறா க தா தா ப எ ." எ . ஒேர இட தி அழி .பற வ வசாய ெச வ வா க ேபா ேதட க எ த என ஒ க ேப ப றி ஆரா உ ேத "அ கா சா ப டற ராைத நலிைய பா வ வா வய ற . அ இட தி ம லிைககள னா வ திறைமசாலி. க எ தா ெச ெட லிய ல எ வள .எ ழ ைத தா ட க வா வா க ஒ . இ த வயதி கிய ேபா அவ க த ைத அவ கள அழி கப ட கா சி ெச ம கைள தா பதிென . "எ ேவ லிைகக ெசா ெதாழி கா ைட அழி ெச பல ெச நிர தரமா இ த ஏ பா . வ வசாய .

இ என மனதி க " ள ெபாைழ க வ தவ கா அ ப " தா .எ ளாக நிைன ல க .பற "நா வள த எ லா இ "இ த ேதட இன ம கைள பா " .ஏ ேக கிற தி கீ யா?" ன நிைறய ேக "அ கா நாேன ேதட இன தவ தா ." ராைத நா காலிைய வ நி ராைதய ேதைவ சமாள "ஒ ெசா றா இ ெச வ ப ேட றா ." க?" கள ப தி இ "அவ க தா லா ச ேப ேதட ேதட தா இ க தா ." வ ப ேட க. "அ கா ஊ பமா இ கா ன ெச ளவ ய ேடா . ேதடெர க. "எ ழ ப ேபானா சிவசப வ ெசா ற?" . இ க . மி ைல. ராைத த . அதா ந ேதட கிற எ லா கஎ லா கா ெசா ல தா இ கா ன ட கா க. இ த கால பா கால லேய நா "அ ப யா? நா நலிய இ பஒ இ கிறவ ல கா க கா எ ென சிவ த க தா நாேன ேதட மாதி கஊ லஎ னேமா ேக ." ல இ ப ெகா றவ நலி அதிகமாக உண ஆ ச யமாய "கா எ ேவக ைத க தா . ெம ல தா ." ன . ேட க தா ேக ஊ க டற ேவைல ல " "அ ப யா?" "ஆமா .

எ கணவ ெசா சக மாணவ கிறா சி தைனவய ப பா எ அெம உற .ெகா டா ெகா ராைத. யா த திர ட ேவ தன கி கிற வைர அவைள அ ச ப தமா ப ளய ேபா வ கிற பழ க ப ராைத இ . எேதா வயசான கால அறியாமேல ஒ ெப னா திைர மாதி நலி ஆ ச யமா ெசா அ ம றா ேக வ தா ட ைற . . ஆக . ம ெறா . ராைத தைலயா ற அவள ஆ அ ேபா த ராைத த வா கிய உட ராைத எ தைன வள ட இ ைகயாக இ ராைத அ ேபாேத வ ைவ ைல. இ ேபா நி றி . நலி.த ட தா ேக டா ைகய "ஆமா கா திைர தா ராைத நலி அ ைகைவ அவ வ வா நிைன சி ராைதய ெவ இ மன அவைள பா ஒ தா க வ ேப . அவள ைள கார காதல ெகா ைவ தி மானா ெசா ட ைம தா கிய க பா ற . ண பவ தஆ நலி . "அ கா சா ப டற திைர மாதி யாேம" எ க நட த ஒேர ஓ ன ேச . "தைலவ ைள கார கிழவ ெசா த க ெத . "இ த மாதி ல கிழவ உள ெகா உ ம ெபா பைளேயாட அேத மாதி படபடெவன அ ைலகைள கண கி வ .அ ப கி தா க. அவ ேத . க." .ஒ சமய அ ேபாைதய ெவ உட ற ராைத உட தான எ ண கிறா ற என கண அ . ெதாட ேபா டா க க னதி நடவ காவ க ைக 22யாக உய தா ட வைர தினசி . "ேதட தைலவ ன ப றப ற தி னா வானாேம.ந உட .பற அ த த நலிைய ைக இ த . அவைள ற ைத ட ெதாட எ ைக . அவள ." ச திேயாட இய ைக நலிய ற கண கி டப களா?" என ம அக . அ ப யா?" .

அதைன அைண க ெரா ப அழ கட த வார ெச ைகயைற அவ கீ ேழ அ கி ெவள ேய வர தா . த ேக க அழ ட . ைகைய உய ய க க ெபன ெகா ேஜ ைஸ ப றி நிைன த ப கா வ ப ராைத மாதவ ல கான ேபா நிப தைன தா ராைத க ச ெச !" ெசா உ அைழ ம .இ ைடய சி எ ேயான ய ைககைள உய உ ப ன ெவள வ ட ேபாலி உ ைக . ப ைச நர கைள ேதாலி . ராைத " ப பைத நலி பா ெவ ெத றா ல ேபானா ந தா அ ப க லி ளமா ெச ராைதய கீ ேழ வ வ! ெசா னா . அவள எ னா தா ேவ தா ெச தி ைவ தா டன. வ வான மதனந ஊறிய . சைத திர ைக ஊ ."அ கா மசா ெச ய மா?" " " நலி த ப ெகா எஜமான ைய ப ைகயைறய அவ த தா . அதிகமான கா யப . வ னாேன" டேன நலி திய ேபா கி ெகா .க ராைதய உடைல பா "அ கா ந "இத எ அ ன ஒ ராைதய நி வாண உட த நிழ டேன நலி வள ைற ேஜ ேஜ ஸூ ப நலி தா ேபா டா யலா .த ைமயான கவ கி கிட ப ப அத ைலைய வ ட சிறிய சி. அவ உடலி க " ெம இ ஆ ப எ றா வமா பழ க க . அவள த . ளகாதல மானா ைய கி க ! . ஆனா இ கா தா த லி த . ராைத ஒேர ஒ காம நலிய அழ ய ேவ . ைன தேபா த .

ெதாைடகைள வ அ ச வ ேபால ப ேம நி க னைக ேக இ திர ப வர கைள வ ." தா ன கைரயா ஷா அளவ கிட ததன. ேபால. அக ைலகைள தா ைத!" இ த ேபா ேபால ளதா ைவ த கா ராைதய க . அளவான தப இ ய திய கா க இ பாேர அ தா த லாம . . ராைதய ப தி த கீ கைள ைககளா . ப ளவ அ . ைககளா த க நி ஆ சி ப தி வ மி க சிவ களா க ப ப ரைம ப . ப ளைவ இ த த த ேக . வான ைத பா இ இ ப தன. ேம க தா உய ேரா டமா வ .. அவள க ைவ தா ேப கீ ேழ வ ப ைசவ பான கீ ேழ ேபான ப க பா கிற க .. ேயாகி க கிய வய க .ப தா கீ ேழ சிவ த ேதா சிவ கிய ஆசன வாய ைன ேத க . மைல ேமலி . நலிய ேகா எ கர ைம மா ராைத அ கி வ கி ைமைய கா கா தி ெகா த திய ேபானா சிறியதாக இ த கைள ப அ பா "ஏ ப க ளதா ெத ன அ தர க ப ெத த நி மாதி ய க . ஒ வைர உணரா நலி தைலைய திர தம ச ேபாைர ப ரைமய எ ட றன. வ .பா க . .. ேமேல ப ன ப ைண . நாக தி கிய பள . நலி அவைள தி னைகயா ைப பா ப கி சி தா தவ தி ப மிய தா ஆரா "அ கா இெத "அ ன. இத கள த ஒ ன ைசயாக கா ைலக ட ேபால ப ைசய ெதாட . ல பாதாள இ ற.. க ைத றி தன ராஜிய தி ." வழிேய அழகிய .

அ மா ள தி பா ைட ராைதய உ வ தலி . பற . ைப ட ெதாட கி தைல வைர . நலிய றமா ைலெயன ய அ வ க ெதாைடக க இ ததினா ெதாைடக . வர ேக ேபான பவ என நா நா த ேம ள . அவள உய ேபால ந த ப உயர ேவ சி கிய தா .ப ைப . நா கிைன உலாவ வ . கிற வ அைல க தி நலி. நலி தி ெரன வாயா தி வாகாக ெகா ம ைடய உறி தா ைடய ேவைலைய ெதாட வா சி . கா ேபாலி நா ைக எ நா த . கிைடேய அவ வாய த க ராைதய ேயான .பற " உட ச ேநர "அ மா நா ப னா கள .நலி சி ன ழிவான ெதா அவள வா அ தர க தி . ேபானா ேவனா? ைய இ வான ைத ேநா கி ைகைய உய ச ேற ேம நா வ ரலி ப சள சள ெபன ச த .அ தவ தி ேயான மதனநைர ேபா டா வ த ற த ேபால ந ஆஆ த ைய உய தா ேட ேபா டவ .அ த ேயான திைர தா எ மனதி ஆ தி கா கிறா . ேயான ய வாசைனைய அ சள சள அவ இ வ ஒ ெகா பா தவா உ வெர லா நலிய த ேபால நா ஓ த வ ைப திைரய தா இ உறி சி . ெதாைடக அதி வ ேபாட ேபாட மதனந உ ப தியாகி ெகா ேயான ய " . த . ராைத ஆழ தி ப ேநா வாசைன அ ைட ெவள . " ைவ ெகா றி ேதா தவளா? ஒ ெப கிறதா? ராைதய றிய . அவள நா . ராைதய அ தின. ேதட இன ைத ேச இ நலி ராைதய இ .

காதர ெர 50 வயதாகிற மைனவ யாக இவைள தி ஊ ேம ைமைய ெசா தா ஒ த ஈர ண னதா ேபால. ராைத ெவ என அட நா ஆ" திர மதனநைர ெப ப தி டன. அத தயாரான ஆ த . பவ ஒ என ெபாறாைம . அவள . இ ப ேம வ . அத ெகறி நி பதா ராைத கன ெத ேபால . க . மதனந வாைய மா ராைத வ வ வதாக இ மணேம ெச ெவள ேய ேபா அவ தா வ அவ ெகா ேபா . அதிகார ெச ைல. தைசக .ம ச ப ப ப பளபள த ணய சா ரா பைத ச ப ட பா தி ெபா அவ எ தி பைத உண தா கணவ க டா . க ள . . தா . வ ைர ைப சி . ப ஆ ெச தா க இ லாம ப ெவ உைற த கணவ ெச ேபாலி .அ கனவ றிய தன. வ த சி ன ட அ ேபா ப . நடமா ட ச த ைத ைவ ேத வ தி தா வா ப ைன யாேரா ப ண ெமா ேயான ய ெவள ச .இத க க ஆழ ைத க ேவக கா வ இைண தா ய "அ மா. தா த ேபால பாசா .ஒ அவள டா கிய ைகய றாவ அழகி த திைரெயா கீ ேழ வ ைற த த ப ட ைகயைற ம ைப உ ப அவள ச ேதக வய வ ைட தி ச வலிைமயான . அவ தா ட தி அதிகமான வ . நலிய ேவ அவள ேபா தா வ .ஒ த வாெய த ராைதய கா ேம நர க லகி அேத சமய . சள ெகன ேம நலிய றிய தா ேதா ேகறிய ட அத உ ப ெகா த ெகா பள வலிைமயான க தி ேபாலி வ றி ப ேபாலி தைலைய கி ெகா அ திமி ப பாதாள தி தன.த மண தமி ஊ ேம டா . அ த தள .

க ெகா த ைமைய மிக சி றா . . நலி ேவ வ ைற த ப ைய உ ைகய ஒ நா . ட தி எ ட வைர இ . கிழ க கிறாளா என ேயாசி தா . கா வ த ராைதய ச ெடன ப ரகாசமான ள தி ள கலாெம அச பாவ த ேரைக ப க ெவ ேக அைணைய க கவைலகள கணவன இட தி . கவ கா ஆ றி . எ த சமய ண தப வய லி தா . நட கிற தி மா கீ ேழ ெப ய ேயான ேயான இத க றா ள ேநர தி ேம. ஓ அழகிய ஓவ ய திவ டலாமா என ேயாசி தா . ராைத அவள ேத இ . ெதா டா டா க . இத ப பல ேசாதைனக கிற மாநில ேவைல ெச இ வ தின ள தி இ ப ேப இற ேபா வ தி ேபால ம ெவ நி வாணமா ச மைனவ ைய பா ம ஒ ேபா யவ அவள ைல. . ேபா ைவைய ைய அண கவ ப பவள டமி ள ேவ ேயான த சன பளபள ப இ தி ைட கழ றி ஒ ண ெத ப க இதி . . மைழகால வ ட ேவ . மதன ந ழி அ ெகா காைமைய ைன அவ ெதா ன ெச இள கைள அக ற ஆசனவாய . அவ டா களா அவள ேபால இ உண ட இ இர ைட ெதா கைள பா த .பா ைவ தா ேர ெட அவர எ த மி அ ஓ அவ லிய ெபா கிைட த ெவ றி. ெவ எதாவ கவ கா வ தா வத ெமன உ தரவ வதா ெவ வ வைர கா தி தலைம ச ேத த ேக ஓ கிய ேநா கேம இ . மைல ேமலி பைண க வதா ேசாதி கிற தி ட . ஆனா கிறா . ஆசன வா த . ெவ அம தப ட ெகா த ேத இ அ ஜூ தா தா . அத தவா . அவர ேப ப றமா தா . உய .இ ளதா கி சார உ ப தி ேக திர ைத ஏ ப த பைண சமப காலமாக தா வா என வெதன ேயாசி தா ேபா டா . த க தா . வ வ வான கீ ேழ சி ேயான தன. ஜ ப ரகாசி தன.

வ ேபால அவைர த தயாராக இ ண ேக ேகா ேபா ைலகா ப ைன இ கணவைன றா நாைய ேபால நா கா க திலி ேபானா ..ம றாட ேவ மதன ந ஈர ைத உண க ேபாகிறெதன கா க காதர மகிைம ெத ைறயவ ண வ மா என ேயாசி பத வ ப .ச ேபால காைல வ அவைள ப றி ந ைல. அவ ேத ேவ ளவ எ இட பா வ லகி லி . உண தாள ைத உண ெம ண ய இ ெக ?" அவள ைலகா ப ைன ப க வலி காத மாதி உ த லி தா .அ நட ப இ தப த திய . வயதானா தா . ேபானா . இத கள வ ல கி ெகா டா . . அவர ேபால ேயான தைலகீ ழா சிவ தி வர கலா . டா ைகயா அவள . ெம அவள ல மா வய சி ைலைய ல ப ைச தா . அதி ஒ எ "எ ன கந க. அவர .." களா . அவ வ த க தியாசேம இ த படெம திைர ைலேய. உ க இெத லா னாேள தவ ர அவள உடலி தமிட அவ ய த இைடேய ைவ சி ேம ணேமறிய அவ ம ெறா ப க ற ேபா எ த க ைத . ந கினா . ந ேதைவப எதி அவள மி ரா தி ய ல தா " என ெசா ைல.இ ெமா ேயான ய ஆர ப ண சி ேவ . ஆகா கனவ வ அைர தா . அதி தமாக சிைர கப ட ேயான ய ப மிய ற அத அவராக ம எ ேபா அவராக றாக ெத . சி உ க தி சி அவைள அவ ஒ க ைத ெகா இ ப . "வ க. "எ ன இ ெக வ நாக லா ைற தா ேபா ம அவ அ த ச வா கிய . ஆனா தா தா .

அவ க ல. என பயண க ைத வ ர . ெதா களா லஇ ச நா ள னா ெகா வ ெகா "ச பா ப டா "இ த கைள வ ர அவ வசதியா "ெபா ைகய ைல. யாராக தமாக மழி எவ ? அ தர தா க தி ? வைத அறியவ ப றிய . அ தர தா தா ேபா த ைலேய. .ஒ த மனா க தமா வ தி . .ந தா ேவ ைவ தி பவ ேம கிறா ைல வ இ ேவ எ ட பைத ப யாேரா கிறா ேபால. ேவ பா மி மனதி மைனவ ஆைசயா . பா ேபால. அ ப யானா வ தாேன. பா த லனாய தான ஒ லி ண தி ட அ அ தைல இ த வாசைன எ தா இ ைவ தி வள . கா இ . த லி என நிைன தி இற கி நி றா க ைத தா . அத கி வ ைர ைபைய . அவ மா ப அளெவ தா ெதாடற ப ைச இ ச நா . க ைத ப றிய ல. அவ ட கிற ஞாபகேம உ இெத களா தா டா ." ய கிைட கிறதா என ேத னா ஓ ட கைள ந க ண ேவ . அ ப யானா நளமாக எ அவர அ அ ப தடய கிறா ச ெடன அவ ேகா அ த இட தி ? நலியா? இ அவ அவள இ வ க ப ப ைச தா அவள பா . ேதாைல ந கி . ந மழி றாக கழவ ய ைல.மா?" "ஏ அவ அவைர ப ெவ ைள ெகா இ பஎ அவள வய லி கழி ைக அவர ேபா வர . நா க ைத லா க?" நள ர மா" மா ப லி .பற ைககள .க லி கீ ேழ இற ப ட பா .

பய தி . இ ேபா வைத ேபால அவள ேக எ அவ சமாள கீ ேழ சைமயைறய ஓ னா ள ெகா ைன. . க "வ எ கிற எ அவைள அ ப ேய த நி என மனதி லஇ றா . வ .." " எ ப க ப டஊ நா இ ஆனா ேபசவ ய தா தி கி ட ேபானா உன ெக அைத ப றி அவ எ . ெத இற ைட யாைர த அ ேமேல அலற லா ண ெனா ைல. வராக வ டா .எ கா டா மாதி ேய ஜன ய ஐயா சி க ேபால . ராைத க மா . மி ஆெவன க தினா ச த ளவ க ேபசியதி ேவக ைத க . ள வ டற ந" தா ேப த ைறயாக வரவ ைல. அவள அவைள ப ணாத தா என ெத யவ வேரா அ க. . கா ல ேவைல ெச டேய" என ராைத அ வ ஓ ன. ந ேஜ ைல. அவ ெபா ட கிற.எ ப க தியா டா ேப வைத இ ேபா கினா . அவ வரா உ கவ ற ேக ட . பய ப ேபா தி த ேவைல கா க திலி எ நலி. அவர "ேதவ யா அவ அ ப ேக கிறா ைககள த கஎ ப "வ ஆய திய ப க மாதி ற மாதி த ன? ேகாப வ த . அவர ேயான இ தி லி ைழ த க . ைன." என அவ ைல.. ஆனா ைல வ த ள வ அவ தினா .டப "எவ இ க?" மா. கி அவைள அைண க ட ேபா வா ேகாப ச ெடன ேகாப அவ வேரா பய வ த .

ஆனா ராைத அ ப ேய மய கநிைலய ைககளா இ நி க ைத ெவ என எ . தி ேவகேவகமா காைத க ல வைர இ ப இ க க ைத மைற தப காளா என அறிய வ கி தைத தவ ர அவ ப . . வ கி றா வ ப ைகய அ த 50 வய 'இ வள ந வ ம வ வ ெதா ட . ஒ நி ஜன ய கிய ைல.பற கா க க கி வ ஆள வ வேரா க ண வ ைன அவள தனமான ண ைவ பா ப ெவள ச தி தி . ந கி மேன ெதா ேவக தி . அவைள அ ப ேய க ைவ தா . தி ஜ ன ெகா ேமேல தா இ ள . . ண இ ம தன. அவ அவைள உய த தய ராைதைய நி க ைவ தைரைய ெதா தா . அவ ஆ ட தி ேபா க ேக வ ைல. அவள கி . இ ஜின ய ண ைவ ெம வா அ ர யவ த த கா ய ேவக பா அ த தினா .நலி ப க க நி றா உ ேள ேந எதிேர ஓ . ம வ ைற த ண ைய யமா' என நலி ஆ ச ய ப டா த ச . ராைதய தாளா அ ப ஏ ட ைல. இட தி ேக வ1967 பாக மா . ராைத நா காலிய ஃப ெர பாண ய ெப ய க வழியாக ேதா ட ைத ேவ நலநிற க ேபா ைவைய அண தி றிய ணா ைக பா தா தா அம .ஒ காக ஒ . அத தா . அவர நி கவ தி ெகா வ றி ெகா ராைதய ைகயைற கதவ ப தா தேத ந க அவ டா ேபால. அவள த ேக .எ உடேல ஆ நலி இ ஜன ய டா ெகா ைல. கத ஏறி ப ெச கா தைரய ப தாழிட படவ இ வ த தைல தி வ ைடய றமா . அத . கதைவ ேலசாக திற தா தா .

கா சைதக ேவகமா க ேதா ண ஆ கி பைத பா கிய ேபா தா வதா ெவள ேய நிர ப ய றி ெதாைடய கி கிய ைல. அவ க ெக இன தி யா ைவ ெகா கணவைன தா தா அவ கள வ வசாய ெச த . ெப திைரய . . இய திரதனமா ேகேய அம க யஇ வ கிற இ ச ற ப தி .ெவள ேய மைழ ெம மைழ ேலசா அட திைர லாய பா ெகா தா ராைத தலி . அவ க உ ட உற . கா ப ேபால ப ண ேமேலறி க டான . அ ஜூன அ ேதாலி தா வத அ த ேதட இன ம கைள ப றி சில லி வ கி யா தா ஒ கமாக இ கா ேபா . ஒேர திைர இய ய ெதாட ய ஒள கைள வ றன. த ைத ெதாழி அ . ச யான ச த சைதப ேபா ெத சி ண ைவ ெதாட ெகா ேதா ட ைத தா கிறெதன நிைன தா கிற ெகா ேபா இ திைரைய ண கா லிய க ப ேபால ெப ேபானா றன.பற த திைர ெப ேபால அ த ஆ தா ன ம ெப கழி மைழ வ அைழ க ேவ ட க இய திர ஜ . திர கி வ கேளா வ வ நட க ெப திைரயா மாறிய திைரய . திைரகைள உட தா திைரய . அ த கா சி மைற த ராைத அ .அ ண சீரான ேவக தி த வ த .ஆ அ த கா சி மைற ெதாட தி அைம தி வலியாக இ கைள ெசா பா இ த . தன ேய ளலா . சில நிமிட . தாய . மைழேய மைழ அட மைழ ஓ .ம ஆ பைத பா த ேபா ஒ . வ வசாய இட தி இ . ைமயா .ஆ இ கிட பைத உண இ ப அ ஜூ வ கிள த ேவ க மானா ழ ைத எ சில வ இ தா க ெகா ேயான ைய தா .அ க டான சைதக மைழ ம க திைரக ட இ கா ெகா ேவக தி தகவ த . உ இய திரதனமான வாக ெப . த ைட ேபா ன.

இ த வயதி கிய ேவ அழி கப ட கா த என ஒ அவ க வ வசாய கா ைட அழி நிர தரமா அவ களா ேபா ேதட க ேபா . ராைத." கிற?" . ஏெனன . க . லிைகக ெசா வ வசாய இட தி ம ெச பல என பைவ. மசா றா வ தா கைளயான த அைழ தா சா ப டேற கதைவ ெந ெச ெட பற லிய ல எ வள .க தைவ. உத பதா ைகவச வ ேசஷ ச திக பதிென க லிைககள னா ெச வ ெவ கிறா க தா ப எ . ராைத அவைள அைழ தா வள எ த லா "இ த ேதட இன ம கைள பா வ இ தி ற வதி ன கா?" "ந ேர "நா ற வா க இ ெக திறைமசாலி.அ த உ சி ெச ம கைள தா ேத "அ கா சா ப டற ராைத நலிைய பா ப வ வா வய ற . . நலி அ கி . "எ அவ க ைள கார க வள காேளா? ஆனா கா . ஒேர இட தி அழி இட தி ஷமா க தா கீ யா?" ய . கிறா க பல லிைககைள இ த இன ெப நலி அ தா உறி ேப ட ைலக ஓ ." எ கிய ேபா . . ஓ இட தி .வா வா க . அக என அைழ கா . பா றா தா ைவ தி களா?" ேவைல கார ெப தா மாறி வள ய அ . க எ ன கா?" நலி தி அ "நா நக "எ ப .பற வ வசாய ெச ெச ேவ வா க ய மா டா க ேபான ப ற வ எ இ த ஏ பா க ேப ப றி ஆரா .

" க " ள ெபாைழ க வ தவ க.எ ேடா . ஆ ச யமாய "கா வ ப ேட லா ச ேப தா ேதட இ க தா ேதட . "எ ழ ப ேபானா வ ெசா ற?" ." ராைத நா காலிைய வ நி எ ராைதய ேவக ைத க நலி ேதைவ அதிகமாக உண சிவசப சமாள தா "ஒ ெசா றா இ ெச மி ைல." . அதா ந ேதட ன . இ த கால பா கால லேய நா "அ ப யா? நா நலிய க இ பஒ கா இ கிறவ எ க தா ெகா டா வைர அவைள அ ன ெச ளவ கா தன கி ேவ ச ப தமா கிற எ . "அ கா ஊ அ ப " தா லஎ னேமா ேக பமா இ ராைத. ேட க தா ேக ஊ க டற ேவைல ல " "அ ப யா?" "ஆமா . இ க . இ என மனதி ட ய வ ப ேட . யா த திர கஊ ென சிவ த நாேன ேதட மாதி ெகா ல கா கா ல ளாக நிைன மானா ." ." ல இ ப ெகா றவ றா . ெம தா ல கிற எ லா கஎ லா கா ெசா ல தா இ கா ன ட கா க. ேதடெர க.ஏ ேக கிற க?" கள ப தி இ "அவ ன நிைறய ேக "அ கா நாேன ேதட இன தவ தா . அவள ெசா உற கணவ னதி ைவ இ ைல. க . ராைத த .

"ேதட தைலவ வ .ந உட ." ைக .பற ைக இ த .எ ெதாட நடவ காவ கிறா சி தைனவய ப பா ட ைள கார காதல ெகா ைவ தி சக மாணவ ன வ மா?" ப றப ற தி ெபா பைளேயாட னா வானாேம." ச திேயாட இய அவைள பா ைலகைள "அ கா மசா " " க ெத . அவைள .ஒ சமய அ ேபாைதய ெவ உட ற ராைத உட தான எ ண கிறா ற நலி வைர தினசி அெம என கண அ . ராைத தைலயா "ஆமா கா அ ேபாேத ைகய திைர மாதி யாேம" எ ஆ ற அவள ராைத எ தைன ேபா டா க வ கிய உட ைகயாக இ ராைத வள த ராைத த வா தா . எேதா வயசான கால அறியாமேல ஒ ெப னா ட ைற . "அ கா சா ப டற ராைத நலி அ ைகைவ அ ேபா க நட த ஒேர ஓ ன ேச .ப ளய வ கிற பழ க ப ேபா ராைத இ . ண பவ க தஆ க ைக 22யாக உய தா . "தைலவ ைள கார கிழவ ெசா த கி தா . அவள . இ ேபா நி றி அ த த நலிைய களா?" என ம அக ஒ தா க படபடெவன அ ைக நலிய ற .த ட ேக டா அவ திைர தா வ திைர மாதி வா நிைன சி ராைதய ெவ இ மன ெச ய கண கி டப கண கி ேப . அ ப யா?" . "இ த மாதி எ ல கிழவ உள அேத மாதி உ ம ெகா ெசா ட ைம தா ற ைத ட ெதாட கிய க பா ற . ஆக . ம ெறா . நலி.அ ப அ க. ம றா ேக வ தா நலி ஆ ச யமா ெசா ட . க. அவ ேத .

ஆனா ராைத க ச ெச !" ெசா உ அைழ ராைத மாதவ ல கான ேபா ேஜ ஸூ ெச ஒ . ப ைச நர கைள ேதாலி . க கீ ேழ வ வமா ெத ேயான ய த ைன தேபா . ைகைய உய " ப க ெபன ெகா ேபா டா யலா . வ! ெசா னா ல ேபானா ந தா அ ப . அவள எ தா ேவ தா ெச தி ைவ தா நலிய ெகா டன.த ைமயான கவ கி கிட ப அத ப ைலைய வ ட சிறிய சி. வ வான மதனந ஊறிய . அவள . ராைத ஒேர ஒ காம கி அழ " பைத நலி பா க நலிய உ டேன நலி லி ளமா ெச உ ப ன ெவள வ ட ேபாலி ராைதய க ைககைள உய ைடய க ெம கா றா எ வ ைக . ராைத க அவ ப கீ ேழ அ கி ெவள ேய வர தா . ளகாதல மானா ய ேவ .க உடைல பா ைகயைற கி கீ ேழ வ ட கைள ைககளா .நலி த ப எஜமான ைய ப ைகயைறய ெகா அவ ராைதய த தா "அ கா ந "இத எ அ ன ம ராைதய நி வாண உட த நிழ டேன நலி க ெரா ப அழ வள ைற ேஜ கட த வார நிப தைன தா ப நலி தா த க ேஜ ைஸ ப றி நிைன த ப இ கா தா த ய லி த . த ேக க அழ க ட . அவ உடலி இ ஆ ப சி எ பா றா பழ ெவ .இ வ னா திய ேபா னாேன" . அதிகமான ைய கி க கா யப . அதைன அைண . கர ! . சைத திர ைக ஊ .

ற. ேம க . நாக தி நி ஆ கி சி தி வ மி களா க சிவ க ப ஷா அளவ கிட ததன.பற . ராைதய ப தி ைலக வ ஒ கிய .. ேபால. ப ளவ தா ப தன. ேமேல ப சி ப இ இ த ப ரைம ப ேபா ேபால ளதா . நலி அவைள தி தவ தி உய ேரா டமா ேபாைர ப ரைமய எ ய திய கா ப மிய தா தா னைகயா ைப பா வைர உணரா நலி தைலைய "அ றன. ெதாைடகைள வ ேபானா த . ேநா கள னா இ த .." ைத!" நலி சி ன அவள வா ழிவான ெதா .. . "அ கா இெத மாதி ய க தப . க ைத றி தன ராஜிய தி ன ப ைண . ஒ திய அ ச வ ேபால ப ேம க னைக ேக இ திர த கீ வர கைள வ . ேயான ய ள வர ேக ேபான வ .. வ . க . ைககளா த க . ப ளைவ த இ த பள ேக . அளவான ஆசன வாய ைன ேத க தம ச ன. இத கள த ேபால ப ைசய ெதாட ன கைரயா ல பாதாள இ மைல ேமலி பா கிற . .ப தா கீ ேழ சிவ த ேதா சிவ ட . அக ைவ த கா ைலகைள தா க ராைதய வழிேய அழகிய க . அவள ன ைசயாக கா க ைவ தா கி நி ைமைய கா கா தி ெகா ப த சிறியதாக இ கைள ப அ பா "ஏ ப க ளதா அ தர க ப ெத ன திர ெத த ஆரா நி கிய வய க க தா த இ ப இ பாேர அ வ த வான ைத பா இ கிய லாம அ . ேயாகி .ேகா எ ைம மா பான கீ ேழ ேபான ராைத அ ப ேப ப ைசவ ." தா .

. " ைவ ெகா றி ேதா தவளா? ஒ ெப திைர தா கிறதா? ராைதய றிய . அவள தி ேபால ந ததினா ெதாைடக வ இைண தா உய த ப ேவ டன. அவள நா . ேதட இன ைத ேச நா . ராைத ஆழ தி ப த ேபால நா நா கிைன உலாவ வ நலிய பா நலி ராைதய ைட ெவள ெதாைடக ள தவா ப தலி உ உ வாசைன அ ேபாட ேபாட மதனந உ ப தியாகி ெகா . கிைடேய அவ வாய த க வ உயர . அ மா ராைதய ெகா ஒ ஓ த வ நா ைக எ உறி நா ைப திைரய த ைப ைய உய சி த ட கிற ச ேற ேம . கா ேபால ந ஆஆ தா வ அைல ேபாலி நலி. மதனந வாைய ேவ சி கிய தா என அட றி ப ராைதய நா ப த . வ பவ என நா நா இ ேம க அ க க ய வ ெதாைடக இ . ராைதய தின.ப ைப . நலிய றமா ைலெயன ய இத க ஆழ ைத க கா டா ேட ேவைலைய ெதாட வா ைய இ வான ைத ேநா கி ைகைய உய ேவக தா ேபா டவ அ வ ரலி ப சள சள ெபன ச த . ப ெகா ேயான பாதாள தி ேபால த . நலி தி ெரன வாயா தி வாகாக ெகா ம ைடய உறி தா ைடய சி . .அ தவ " உட ச ேநர "அ மா லா க தி . அதி தி பா ேயான ய " . ெதாட கி தைல வைர . அவள .அ தர க தி வாசைனைய அ சள சள அவ த வ ைட வெர . இ ேபா நா ற தி ேயான மதனநைர வ த இ .அ த ேயான எ மனதி ஆ தி கா கிறா ேபானா ேவனா? . பற .

சிஅதிக உயர திலி உபேயாகப ய சி வ சியா கீ இ தந வ மைல ேம அ தர ப உ சிய ச ஆ டா மா ய கைரயா மைலய எ .ஒ . அ த பல ைத சார உ ப தி ேக திர கிய ேநா க . சள ெகன ேம நலிய றிய ெகா ச ேநர தி வ ரைல ேயான நி த ெகா பள தைலைய ப } ேபா ைவ ஒ . மா அ ராைத திர மதனநைர ெப ப த தள . மைல ெச த ெதாழிலாள க றி அைண கப ட பயண தி கீ ேழ ப அைம க ேவ ேபால ந ர . நேரா ட ைத அைணய . . . நலிய வ தா ெகா கி த ேனா ப திய பயண தன இைண க வழிய ந வ வாெய த ராைதய கா க றா ஆ றி ெகா ஆ றா டப ெகா கவ கா ஆ ."அ மா. .ந றி கய ய சி ர லி ண க ஆ றி ெகா க காம தைய ய தா க ேட இ கல ஒலி ைவ கப ட இட திலி ேனா கி ேபாவ ெதாழிலாள க த . மண பற கவ கா நதி நிைற ைடக ெப ப ளதா ைக ேநா கி வ வதா . நலி . ஈரமாக இ கி ேபானா ண மைல ேமலி ெம ெகா த க ைத தடவ னா ைல. அத ஆ த ேநா கி பா தவ க ஆ ப கிற ளதா கி தா ண கீ மண ேவக தா க க ளப ள ெதாழிலாள கள தன. உ ப தியாகிற ேவெறா கிற . {ெதாட அ ஆ" இட தி கி ஆ ைற திைசமா ற ம ெப த .அ ேபாலி தன. ைடகைள அ அவ கைள த ச த தி மி அசா தியமாக இ த தா த . ேநா கி வ உடைல .

அ ம னப ேம ேக டன. ந நிைன கிற மாதி அவள லா க தா மரநிழலி நட க ெதாட ைல. ராைத ச ெடன ேஜ ைஸ அைண ெகா டா . ேஜ அவள . அத றைத எ ராைதைய பா ராைத ெவ ச தன. ைல. ேவைல நட ைசக அ தி ள தி ேம இ ேபா வ சி திரமான ஒலிக ய த ஓ ட தி இற கினா க சி .அ தப வ ைசயாக மா அண வ ச த .அதைன இ ெகா பைழய இட தி த மிட திலி வ றி நி றி க ேபாடப நி த ேஜ ஸூ ன "எ த றி ந ெசா ெசா ைள கா க "ந ப இ ைக ப தி நா கா யமி ேகா ைல.இ ெகா ள ேபாற அைண தப இ க லியா க னால ந பேவ கஓ ஆ வ .அ "கா மர தா ராைத நட கமா மர தி ேபால க கா அ திைர ச தி எ அரவம ற ப கமா ேக டவா என ெதாட ள லி ெகா ைக. ேப அட கான ." அவ ஆ க நடமா ேக கவ ஒ நட தா கள த கிட த ராைதய நிழலி கா ராைத ய தா பெத லா தி வ தா கினா க கைத. அ ப இைல ச ெத ள ஒ தா க ைககைள ப றிய ஆ த தன. ேஜ ஸி . அதைன தா ." ." அவன ைகைய . கா ேபான ச த ைத . ேக ஒ ள ஒ ெப ய க . கா . ேயாசி கல ேஜ வள . . "அெத கீ ேழ மிதி ப ேதா க ர எ ம லபமான ைக ேபா .ச நி டந ப வ ." ேஜ .அ தா டா எ ன .

பா பவ ய தி பா த ேபால அதைன அத ேதாைல ந கி தா னா ேநரமி த ைட . ெமா ." ேஜ .ம ன யா வ ைற ைப அதிக சா ப ேபாலி த தலா தா ைன நா கி ந கி ஒ தட " த அவள ட ண ேயா உ . ஜ . அவன ." அவ ள ேபாேற .இ தா . சிவ த . வ ைற தி ேப த ப ட கா க அவ ேம ெமா " ட மா ஏ இ சீ பா கஅ ெக பவ ெகா வ வ ட ஆர ப ராைத ஆ த ைட உ சீ . ணய ப ப கவா திய நா கா ைகைய ைவ .பற அழகிய ெச அதைன வாய . இர ந "பா தா ண ேஜ ஸி தடவ ய தப கைள கழ ண ைய ெவள ேய எ உைடய . கீ ேப சீ ள கச கினா . ெமா ைன த மி சாரம ப திய த தா நா கா . . ராைத சி தடவ னா பற கா ேக க "நா . அவள ேகாலி கிடாேத. அவன ைக அவன ட சிவ த ெமா வ ைர ைபைய வ ைளயா ய ேப . ேட சிவ த ெமா வ ைளயா னா ப தாப ப அ ேபால தா வ ெகா ." எ கீ அத சீ . ல. அழகான உ கிட த வ ைற ைப ைககளா சி ஐ உ பா ண ைய அவன னா கைள உ றா கீ ேழ வ ழ ண ைய ெசா ேட அவன ." அவ லா தி ப மி .ெந றிய தமி டா க டாய "நா க த த ெசா ள ேபாக கைள ேநராக பா லஉ னா கா ெகா . அவள ." எ றா . உடெல சார .

அவள "ராைத ேபா றா தினா க ைத பா ." அவ . அவள கவைலபடாம ." ெம ப மள ைட தா ல ேவக திைய ஒ அ . ைக எைத ப றி அவள . . அவள வ ைய த நா ப ண கழ ேபால அ த வா . அவ ஆ ட ெதாட எ தா தாம ண ைய வாய நி . ைகய அவன என உண தி அவ யாத வ ைன ைகயா டா த அவன ட . அவ உத ம ைககைள ன தி கமா வ சமாள த . வாய ைடைய வ ட இ . அவள . திவ ச வ . வாய னா அவள சமாள இய திர ைற ச ப னா நி ண ற . அ கைடவ . ேவகேவகமா . தா ண ைய ஈரமா மா . இ ெச தா ைதைய அ த க தைல நி . அவ க க படாம ன தி நாவா .. . ந "ராைத லா தா கைள ஆ னா ண ைவ அவ கீ ம த ய ெகா கைள உய ைகக ெச அவ ப ரைமய லா அவ ெமா உ தைல நி உண ப ப ெச ெத இ த வா ெவள ப த கினா இ ப க ெகா டா ெத வைத பா அவ உ .க ணய கைள உ ைய ஆ னா . ெமா ஒ திைய வாய சிவசப தா டவளா றநிைலய ேள அ ப ேய த வாய அவசரபட ேவ அ ப ேய க நி வாய ெவறி ெத ட நிைலய ைன அப ேஷக ற..கினா . சில ெநா கள தா . அவ ம ேபா ண ெமா வ ைர ைபைய வலி . வாய தா தா ெகா தைலய கினா க .பற றா கி ெகா த ம திவ த த இ ண ம க ெச தன. த நி ப நி . வாைய ைகயா .

அதைன .." ராைத . அவ ண ைய ேபாலி த அவள கா ேஜ தா .அ ." இ ..க தி னா ." எ ைன வய ேபா ேபா டா ." எ இளைம ெபா ஈரமாக இ "ஒேர அ ய ல ஒ தா .. அவ தா ண வா க எ பா க . அவள த ராைதய ராைத ெதாைடைய வ கா தா னவாக ேபா நிற தி வழியாக உ றி ைட ேட வ ற. . அ தர க ச ைட .பற . அவ வ கா தடவ அைர சா தி நி றப க ய இ உதறி அ த ப கமா கள ற அவன ம ெனா அண ண கீ ேழ நி வாணமா க " ராைத ந வர வர நி ணராய அவ ைன வய அ த பாைற ம லா ராைத சி பா "யா பற உய கா ப யா க தினா .. இ ைய .ண வ தா எ "த ர க தா ெகா ேபா டா க ஜ ன. வைர . ந பய படாேத. த ேப திய ஏறி ப பா "அெத ப அைண வ ைற ப அவள ப உய ெகா ச ேநர டப தி ெர க." க மா டா எ இ ய பா ப தி ைவ தா நி . ெகா ண ைய ஊறவ க ண . தா ம பாைறய நக தா டாக. அ தர ஒ ேத ைழ தா சள ெகன வா றா றா த க ைத த கைலஞ . . ேக வ தவ ஜ க .அ ேபால அவள ப ப வ தைரய ேயான பான ஓ ைட னகினா பாைறய பாைறய இ வ ேயான சி த . ப ேக நி தி றப க அவைள ண சிற த காதல க . க. உ மா.

பற ேஜ ஸி த கி ேயான .இ வ லகி வ அவனா வ ைல. ராைத எைத இ இ . ேஜ ஸி வ மட த . மதனந ெபா ண ம த அவ கள தா பதா தா அதத நா ட . அவேளா அைத அண யாம டா ெப உ ச வழி த அவள ற உ சாக ப . ஆனா ச தி இ .அ ேபா ண த அைண தப சி. ண வ .பற . கா இன வ யவ ட ேஜ ஸி ற சா கி டத ட பல நிமிட களா ராைதய த ராைத உண ெவள ேய உண த ந ட தா வ நிமிட ெச ெகா பாத தி எ திண ள வ த தா ெகா த காம தி ம ேஜ என அ வ த டா க . ைல. இதனா ேவ ைட பா க பா க அைட தா க ராைத தி ட ேதட இன ம க கா உ ச ேபால இ தா க ேப க ெகா ேட இ கார திைள தி அவ கள தா ெகா திண ேபசி ப . ெவ ைய தடவ ெகா ஆழ தி . ராைத என ஆனா எ வசி தைலவ ந ப வ ம . ேஜ உட . த அட கி வ ேபால அைடவைத னா தினா வ சில ண கைள ச அவள ஜ .ஒ ெசா அவள ைய தைரய லி ப த ைக ைபய பா அவள . . இ வ ள ேபா இ சஃபா த எ . . அவள அ ப ேய இ ராைத எ ேயான ெகா ேபாவைத தா ேபாக தி டமி வதா ேப ப றியதா ராைத கா ஆ வமி னா க டமா திர ைத அட கேவ ேயான ய க தி கசி தைத உண ராைத அவன அதிக ேபாைதய த சஃபா கிற ெபய ப உ ச ேதா ைவ தி வா காம ேபாைதய வ ேசஷ ெச தி ட ைத ைகவ க ட க ட ைத இ ேபா ைல. நி ட ற த . சஃபா பயண தி . . அவ ப ரவாகெம தா க அ த கவ ேநர யாம ேவக ைத ப ெதாைடகள .

அவ க ெப ண இ ெப ய ஒ திர வ ெப திர ந ெப நட த தி தா . அ த ெப "இ ப சி ெதாைடக ஒ வய ப இட தி கீ ஒ அைண அவ க பா ைவ அவள இதேழா இ க க ேகாண ப க ப . அ த ெப வ கா.இ இத வ க இ தப ற ப ளவ மா ேம தான . நலிய த இவ கைள பா அைமதியா ேசர ஆ ச ய ப ெப ய லி ேசைலைய ப . ெகா ெதாழிலாள ெப உய தி தா . ர தி கா டாம ." ராைத ச ெடன த கிய வய கைள வ ட . இர றி ச இ டைவைய கீ நி த ." . நட ஒ தன டா க ஒ ததி ர தி தி அம வைர தா அ த இட ைத வ வைத க பலா பழ லியானவ . பத ட ைத ெவள "ந ெரா ப அறிவாள ராைத.க ஓ களா "ராைத! எ இற கி வ வள . அ வள . திர சியான ெதாைடக பள தா இைடேய " கிைடேய ப க டா கைல. தவா ர ெணா ேம பா . ஆனா ந ேதைவய தா அ த கைள இத பா ராைத." எ ைன பாைன ேபால வ வா ெதாழிலாள க அவ க எ .ஜ வ கி.ஒ தன. ற ெப திய சாவகாசமா "இவ க டாயமா ேதட இன தவளா தா ெச வய தா ெச ெப கா சியள பான அ த பலாபழ தப ற நக ட ைல. அழகிய தி ேவ ப மிய தா க ெகா வ தேபா த . அைனவ ேபாடாத ராைத அதைன அவ .பற டா க .ெதாைடய இ வ ஒ ய ைககைள ேகா ேபானா க . தி.ந சி தமி தி த றா லாத ஆரா சி திைய கா ச தமா வ . னா ெப .

" அ த ெப க தவா ெவ க வ வாேளா என பயமி கா சிைய இ ட வள பதி ேப த ேசைல தைல ைப வாய ெசா னா னா . வ வா இ ப யாக ெப த எ ப ேக வ தா இ ப தா தா . .எ வ வ அ வரவைழ த மா தஆ ய லி மண கள ைடேய அ த ெப ய அவைள த ைன ேநா கி வ அ த ெப இ ஒ தா ம எ ப உ ண ெப ைச ைடைய இற கி ெகா கா ைய ராைத பா மா ைகயைச ட அவள க . தா திர இ த ெப ெசா ெப லி . இர னா நா கத கஎ "ஆமா மா." ஷ "உ "அவ எ கா ளஇ கிைட கிற ேவைல ெச ேற சி லஎ "கா "சி க?" னால நா .க த . இ கீ லத அ க ேவைல அ மா வ மாச கா கிய க மைல அ வார "ேதட கிறா ேபாய வ க தா இ ேவ ேகா . "ேதடரா ந?" "ஆமா க." லா க.ப தா டா . ற பா ஆ ச ய . ?" ெட "ேர ெவ க சி கைளயான "எ த ஊ க ." கா கி இ த ல இ த ேவல க?" கிய த களா?" . வ ெப கி லி தா மா." த .

" பயண வ தி ஒ னா றி . ெப காைர ய பைத ேம ப ட தா க .. ேஜ பண நட தவ க அ . ேஜ "ராைத உ அைழ மிட தி பைத நிைன காைர கிள ப னா மைலதட தி க ட ராைதைய வ ைற த நிைலய ேஜ மா.வள "எ ேப இ ப "இ "உ ேப எ "ெச ன மா" ராைத ெச ெச அ வ றா கி ன மாைவ த .அ ெதாழிலாள க அவ கள ட ேபாடவ நிமிட கி சி அ ெச தப ைல எ அவைள பா தப வ த ட ந எ ெசா "ஆமா. "உன கா ைய பா ேதாமி ஒ ல. ." ன" பதிைன டா க?" கஇ ேநா கி வ தேபா க பா ேபாேறாமா?" பதி . றி பா தா க ட ராைதய தா தா . ராைத லி ேள அவ கி தஆ ஜ ஆ ச யமா க .. ைமயாேவ சஃபா ேக ல ெச கழி அவ கள டமி னா ெகா த ேவைலகைள ப றி ெசா ற ேபா இ காைர ராைத ஓ அவன த ேக ஒ தா .ம கா வைர ேபானா ெப ய ேபசி ெகா வ ைட ெப அைமதியாக அம பாைதய கா ெம ெகா தா . கா அவ பதி றி நி தா க த அவ இ இ .அ த அள கவ ைல. வாக .உ .அ க லி ." .

ந ம "அவ ேஜ ட சஃபா னைக தா ஆனா மனதி டந ப மாதி இவேளாட உட வ எ ெசா ண ன தைலவ எ ன கி த சி த ச தா உ ைம காேள.நஇ பந வா" கதைவ திற தா பா இ ைகைய ப அவள சிவ த ப தினா க ைன ளதா கி . ராைத.' ஒ அ த இன வ றா" ப ல. ஆனா லி க அ "ராைத உ " ெசா க ெப யவ க ேஜ தா . "ஆமா இ ப ற லவ ராைத. . ராைத கா மைலய ெப ெசா வா' என நிைன தா நிைன தா அ எ ைகைய மன ல ைவ சி . ஆனா திசாலியான ெப .. இவ ந ெசா ஒ . நா காைர ம நா பாைதய லி மைறவான இட தி ஷ "உ அெத ைளயா ப ராைத கா ப வசதியா ேப ெகா ைல. ப ேக டா . ைடய ல . 'எ ெச ைகயா பாவ கிவ த த லேம' என ல . அ ள ேபாறா ேஜ . . காைர ஓ அதிக த ேபாேறாமா?" என தி வ ஒ . ஆனா வள பயண வ க ஒ பா ஒ த கா டா அ ப தா மனதி க ேபான ப ற தா ேஜ . . அவ இ ப க ேபான ஓ நா சி வா மைல கிராம ைத கட த கா ப காைர ெவறி தப என அறி த ட னாேல ஓ பா அவ கள ைமயாகேவ சஃபா என வ தா க தா க ஆ ச ய . ." லா எ னா ப ர சைன. ேஜ ைட கழ றிவ கட பாைறைய வ ேப . ந க டாய கா நி தினா ப தி வ ற" எ தி ப ச றா ராைத. . நா சீ ..

. அ தலி டமாக இ டப இளைமயா க டா ஒ டா க . அவைன உ ப னா ெகா அம யா . அ த வன தி றி ப .க க தனமா ன ெப த மித .ம றஆ அ வ வ த ட வ கா கவ கா ஆ ற கைரேயாரமா ச ைட ேப அண ைத கப ட ேப அ ப டமா ெத எ தா எ லிக பா ச த தா ஆ ற த ந ச த ேயான ைய ேபால ஆ ெகா ெத த இளைம. ேஜ கீ ேழ இற ளதா கி வத காகேவ அதிக மைலநகரமான ேபான . மைல உ சிய லி . நலிைய லியான ேதக தி வ வான தா . ஆனா மனைத ேல ப . ேவைல கார ஆ வேபா ெப த அட ெரா பேவ க க பதினா அதைன அ பற த அைமதி அதைன ேவ ைடகார கைள ேபால வ ட ெதா ப தி த மர தி . அத ேக கி ப .ெகா சினா ச தமாகேவ க நி வ னகினா ஒலி எ தி தப மைலய லி பய றிய ேர ெட ஒ ஞாய லி ெச ன மா வ வ அ . தியான . . மனைத ெகா கைரயா மைல ெதள வா கா றி த . ராைத கப தி ெகா ெத வ தா க அழகிய ெகா திய ற ப ர ேயக கா கி . அம . ெமா த மைலய லி பதா இ இ னேவா ம பற ேப கிழைம அதிகாைல ராைதய பயணமான ப ஒ தியேதா எ ராைத க வ ேமெல வன ைத ைல எ . ெவ ைள ைள . நலி. அவள ராைத கி கா . ஆனா ராைத நி . ச யாக அளெவ ைல. லா பரவச ப ய கைரேயாரமா ஆ றி தா சஃபா ெப ய க தன. ராைத. ேப ஆ டப டைத வ ட ேஜ ேபால ெப கிலி ேப . கா ஆ தியாசமான ஒலிக மி . அ கின. . கவ கா ண .

ராைத." எ றா த அழகான ெப ய ண அ காைம ணய சி க மைல அ வார தி ெம த . வ ட ெதா ப ய ப தி பலி த ட தா .. மைலக ந வ அைணேயா இ த வன ைதேய அழி க கிய அவைள . உட ." ேஜ தவ வ ஷமமா யைல. 30 வயதி க தா கி ட இ தா . அவ இ ன மாைவ அவள தா . அவைன க ேம ப ந ேத க தி . . அவள "ஆ ய ப ெந திராத .. பேத அவ கள ேபானாேல அ அள க தி ராைத ேஜ ைஸ மா பா தி த அம தி தா க இ திய கி வ ெபஷலா வன ைத தன. கவ கா ஆ றி உடலி இ சியா அழ இ தந வ ெமன நிைன றி வன .க க . ஆ ைற பா ன மாவ ட . கா றி வாசைனக அவள ர தி ய வட வ ேத . ப ைத ேச பா ராைத அ த ஆ ய பைன பா அம அசதி ந ேகேன அ த மாதி யா" ேபாற அரச கிய உறவ ன நேய ேசாதி வ ெகா யாம . கீ ேழ ெசறி தா வன தி வ ட ேவ ேக வ தா றா மைலகைள சி ச த ேபா "ராைத இ த ஆ ய ப எ ய . "இ காேன. ந ெசா நிழ . ." அரசேனாட ன ச தி அவ ேகா. ஆ ற ராைத ெப ச திைய உ மாைல ேபா கா சி திைசமாறிய ேமக ட அவ .ஒ கா . தவா எேதா ேபசியப ெவன இ தா . ேதட இன . ப .ேசைல ேபால கவ கா ஆ இ சில நா கள க டபட இ ெதாட . அவள ெச பவ கைரேயாரமாகேவ நட ேஜ "நா அ க மைறவத ேதட வசி ப ட தி தி ட . ேஜ ெச .

இவைள தேபா ேபா ேக எ ேபால கைள ெகா பா த ைன ேபாலேவ ம ற ஆ ேநா டமி ண னா ேப பற ெப பலாபழ ெமன நிைன கா ன மா." வ க ெச ய நலி நட னாலி க ெப நட . இற க யாெதன . இர கைள ேபாைதேய அைச தா ய கா ேட ேபா கைள ப றிய ஆ ச ய த நலிய அ தப ன மாைவ ேஜ கிறாேள என எ ப பைட நட ெத வ ட ேவ கைள ம ெகா வ த ெச ர திலி த க ெகா ெதாட த நட தி பா . வ இட லாைர வ ட ெப ய ல ேபால ெப த ேபா ெகா தா க இ த ெப கிறா க இ ெகா மி வல த . பா ைவய லி க வ தி மா ஒ க நட க ெதாட தா ண தா காவ ராைத ேஜ ஸி தா தா தா கிறேத. ேபாற ேசாதைனேயா ட . ேஜ ஸி த ஒய லா . "அவைன தயா ப இ . தா . ப க தி ற .கி ென இ ேபால இ வ தி த த சி தா க ச ேநர கா ெட கா ெட ைம ைம கழி மைற ேபான பா . பழ கப ட பாைதய நிைனவ களா ற ன தி கிேற . கைரயா மைல அவ க வ வான அைச தா அ லமா கைரேயாரமா நைட பய ைவ தி இய ைகய பலாபழ .இ வ த . ராைத இத க டா . அவள க அவ நட கிற ெப நட வ ஆ உ சிவான தி கிய ேபாேத.அ சாதாரணமா ட ஆ ற கிய சி அ ம ெறா ெப ெச பவ ெப ராைதய னதாக சி னா . ஒ ேபாவ த அவள . கைள . வழிய ேல எ த அவைன பா திைரைய எதி பா . ராைத என ெத ேம த ப க ேமேல நட க .

அம வ இ டா பாதி ெகா ர . ச கைர ப க டாரம தா க க வ தி த உணைவ சா ப பா தவா ஆ இ வ சிய ஒ ெகா ஒ மர தி வைர பா த நகர எ க ததிேல இ திய ெகா ேஜ அவள கா டேற ேக வ தா தா ராைதய ேக ப மனதி . லா த க வ பைழயைத நிைன வ கிழவன ஞான யா றா வாழ தார . ம . அத ேபாய த திர ேம ைல. ராைதய ர தி திற தெவள யா நிலபர ப ெகா ேபா ேச கட அவளா ஒ வத யாம ஒ த கார க ?இ த தி வ த ஆைசயா தி ஊ வல காவ தா தன. "ராைத உன வ த . தைலயா இற காம அவ க பவ வா த ைத ம ைள ேபால எ ேபா காவ . இதைன இ த அழி ம கா த ட அவ வள சா ப ைன அவள இய ைக ஏ ப நாைள பா . ைக ஒ ெச ெகா க ைத கைடசியாக பா ட த . சி க மைல அ வார தி ட கட கவ ளலாெமன ஆ ற ைல. கவ கா வலி தன." என அைழ தா . ெதா திர அவள வலிைய ைல. . அெம ைல க வ வ அவைள அ க தா மனதி வா. ஆனா காத ஒ அவள காவ லி த ைதய நி ேபா தா மிக அகலமா . இய ைக தா டா . 'அெம த நா இ ைற ஓ ட ைத அம தி த இ கிற திைர பட தி . அவைள ஒ க ேபால எ ஆ வள வ . அவள த ைத காலமான ெச இ தியா வ இ மன த க . த ைதய டா க ய ேப வ . ராைத தா டா ஓ இ த கா . அவள ந அெம இ தி கா ய வ அழிவத பா நிசிய வ க நிைன தி க மிக வள லா . ேஜ இ ராைத ஆ ைற அம கிறா கேள என ேயாசி தா ேகால ைத ச ஓ ய தவா க அள வ ெப ய வரப ரசாத .

" எ னைக தா அைண . ராைத வசதியா ஒ . டாேன .' ராைத மனைத சி தைன ஆ கிரமி தி ஆ ைற பா தவாேற பல நிமிட அம தி ந கி ைவ என அைழ க தி தா ேவா " "ஏ இ ப ப க க நட த ச சி தா ச னா " ேஜ கா தேதய பாைறக . ேஜ க க. அவ ப டா அவைன . வ தா ைவ க . றா . அைமதி த மனைத பறிெகா தா . ற? வா அ ப நட . ஆனா அவ த ள . ேப ேபாய ப ற . த க ைல என எ ச நிர ப ய ப உ கா ெகா டா . அவ தி கி ட இெத ேபா வ அதிக ஆ வமாகி வ லா டா . அ ப நட கிறேத ெப ய அவ ட கா ன." ெசா ந ைம வ ட இவ லிவ ேநர தி கா அவ இ த வ ஷய தி என ஆ ச ய ப டா ச ளக ?" ராைத எ மாவா! இ ப ப ைச ெசழி ேஜ "உ தி னப ெரா ப ேலசாய ேபானா வ தா இ . அவ ேற எ . அவன தா க லாம சிவ .. ச இ த ர . பாைறய "மன எ த மணைல த னா உட பய மர வய ய ேபானா ப எ த அைச வ ய ைவ க உ கா வ "கா தி அ த மரநிழலி வ ய ைவ. அரச ப ஆைள அ ைவ சி ேகா.அ இத கைள ப தி நட கி ம ைக ெச தி வ த மன த க தன.எ ைன . மிக அழகான வ ய ைவ ேகா "ராைத இ ஒ . .

ெபன அ த அவ .ஆ ய ப அண யவ றா வ . ேஜ கிறானா என ராைத . ேகாப தி கள . அவள ண ைய கிழி ண ைய ம நி சீமா ஒ ேதா . அவன ைடய கணவ ெவள உட ெவா ைய க வைல அவ ெகா அவ வ ெகா றிய த அவ ேபால என நிைன ஆேவச ைத ற பய தி ஒ நி வாணமாகி ெகா ெகா டாம . னா கைள அைலய வ ப ேபால கைள தவ ரமா ஒள தி கழ ற ெதாட ேவ . ேமேல எ ேபா ெவ ேக வ னா டா கப . இவ ெகா டா ய லா . ச ைட ெபா தாைன அைமதி அவைன காயப . இத ம . இ ேபா ெத பா ேபசவ ைமைய கிளறிவ தா ெகா ைகைய ப றினா கிய ம . ட பாைறய அ த இள த ராைத.அ ப எ ைக அவள ெத யவ ைல. . வ ய ைவ வாச எ ஆ ய பன ேவ ஆ வ த க அவைள . . ஆேவச அவள எ த ைல. டா ராைத. ப ற இதைன பா வா க ைல. அவள இ ேபா நி . அதைன ேவக திேல அவன வாென றா .பற கால ச த ேநா கி வ அண ெகா தி பா தா கா ெட உட மா ப ஒ தய ப க தி ச ேநர இ தா க இ வல காவ க பா 23 வயதி ெதாைடய நிைன தா டா ஒ .ஆ பாலிய யலி ராைத.ஒ தா ெதள வா கா அமர ெசா ராைதய அ தா கி நி ராைத அவன க ப பா ைம தாெனன நிைன வ தபற எ தி . அவள ேக தப இ தா . ராைத அைமதியா ைக ைவ தா .க த கிட தன. ச ைட பா தா அவேள கி ைவ தா ஆ ய ப . ேவகேவகமா மனநிைல அவ நி ணராகி வ காரணமாக ஒ அ ேடாேம என னைக அவ ப . ராைதய ஏளன வாய த னய என நிைன தா ெபா தா க வ மா ைகக வழியாக உ ெத வ . மனதி . அவள . .

க தைல ம கைள த அவள வ கி. ேவ கிய கைள வ டா சி உ ேள ெசா ேவ தா கா ண ைய வ ஒேர வ ப காக கா தி ேநராக அவள ட . .பற க தியா .. ஆனா க ய கி ஓ வ ட தி ெகா டா . ைற இ " என ச தமான க ஜைன ம வ த அவைன அைண க ெகா லிவ கைள ெதாட ைன க .ஒ கா . ேம ைன அவ இ அவன கி ப கி றா உடலி உண தியாசமான ய உண ேம கி பரவ ய இ கேளா உண ேவா எ .. . உடைல இ அத லமா ேம அவள . ேவ எ ண மன னக . ண ேபா .பற . அைமதியாக க பதா . "ஆ அவள டமி ஒ அதி ெவா ெகா "ஆ தி ெகா அவன . அவ ெகா அ அவள டா த . ைமயா கி வ ஏ ப டா தா தா ஒேர தா த ேபால அ உடலி தலி . வா ப ைல." ய அ . அவ அேத ேபால ம ஓ ெதா டாெமன ெசா ராைத த . தடவ அவள இ ேயான நிதானமான அ .ஆ தா கைள த மா தைரேயா தமி இ தா வல ேபால ச த பெமன நி வாணமா ைல. அவள ெகா த ைண இ ஆ. ண ைய கிற உண வ ெகா ய வ இ த சீமா வாேளா எ ைல. அவ கிய அேத ேவக தி ெவள ேய எ ைய கழ றிவ ேள ஆழ வைர அவன ெமன ேதா அ தா தா . ப ைல. சிறி உண க மைற த தலி ப . பாய தயாரா அவ அவ வ இ கா ைககைள கைள க நிைன தா .அவன உ வ ைற நி வாணமானா இைர ம அவ அவ ேம பாைற ம அ ப ேய ப கவ ேவ உ தா தா த தலி றிய தா .அ அ த தா ஆேவசமா .

கினா கீ ேழ உ வ ைல உைட ப திற கேவ இ ெலன ஒ கைள இ ஆ க அவள ஆசனவா கா இைடேவைள இ " என ச தமான . ஆனா கிறா க என . அவள அ ப ேய நி ந அழகான க ப டா ப றகான அதி வைலக தா . இைமக தன. அைனவ ெதள உட உய சில ெநா க ண ய லி வ த உண ேபாலி த . ட ெபன ப உ ைழ தா மித தா ெகா ய .ஒ சி பரவ . அவ னக அ த நிைலய ேல இ ஒ த ேபால ண வா ேயான இத க என ச தமாக க தினா ேள டன.அ தப ஆழ தி ம வ தி வ . . அ ப ேய கீ . ம தா ேபா வ ெடன ண .பற . உ ச தி . அவன . அவ ைலெயா தஅ ேம ண த ெநா ேபா மி க அவ றக அவள ைற க க ழ ைதகளாகி வ . அவன க தமா அைண ப ெகா ஆ வ டா க எ பா உண .ஆனா ஒ ெவா அவைள நிைல இ அத ைலய ைவ த வான ைத ேநா கி உய ஒ ெவா இ நிதானமா அவள ச ம ேபா ெவள ேய க பயண சி கி ேபா ெகா கினா . அவள டா ள தள ெகா ெகா அவள த உ . டா தா . அவ த தா ேபா . ைழ பஉ ச . ஆேவசமா ப தி ேயான . அவன சில நிமிட எ அ தம . அவ அவைன க சா வ வ ேயான ய ெவ த . அவன ேயான ஆழ திைன ெதா வைர அ த ேபானா க ைல. . உ ேபால இ . "ஆ ஜி இ " என ச தமாக க ய ைன இ அவ ஒ ட ெவள ேய வ ப தா வய க அ மா உ ந எ ண அவள "அ மா உத வ சி இத களா அவன . வ ம இ ேநா கி வ யாப ஒ ேள த த . ைமய தி வ அவள தா க .

எ ண னா அவள ராைத. ச ைடய லி னப ேரைகக தா க . அவ ழ ைத தாய ட ைலைய ச ப ெகா ைக தடவ ெகா கா இ ேபா வ ேநா கி நட தா க டார ம ெறா எ ண எ அவைன பா மாறி சி ஒ ேம ேபா ேபசாம வ . அைனவ ச ைட வ லகி கி கிட தன வ வ ைலக . கைள ெவ . ஆனா ேதட ேமஜி நட நா தா தா க தன. ஜாலியா நாம தி டமி டப அரசேனாட உட கிறைத ந ந பாம இ . தி அ த கா சிைய பா பாதி ெவள ெத டா காவ ல ேபா க னப அம திைர ேமஜி ேதா மர ." ப ேபாய டலாமா?" எ .பற டார ேபானா தா த . அவ வைர அ த ேகால திேல இ எ ெகா தா பா றவ தாேல ேபா ேபா . ேவைல கார க . அவள ேபால இ றா ராைத. ேஜ ேபால என ராைத ச அம ப தி ெகா கிய வ . நேய ேத .ச ேவைலய ேல ட தா யப ேபசாம க வ எ தா ப . வ தி கிறா த நிைலய லி ேநர . க . அவ அ ேவ தி ண தவா தா த அம தா ன தி தா இ ேமா "கெர . அவ . கீ ேழ தைரய ந ெசா அவன இ ேபால அவன பாைத வழியாக நட தா க ெகா சலாகிறா "ராைத ந ெசா "இ ப எ ேநர உைடயண ெபா தாைன கழ றி வ "ேஜ . அவ என அைமதியாக அவன ேக த இர . இவைள பா தா கைள " ணலா . ந அெம ேதா இெத தா ம சா வ லகி ேபாக "எ ேவா . ராைத. நட ததா?" லா ெவ ப க பைனயா சி கா தி க." திைர .

எ உற அவ கிற ப மர உ கா த உட தா ேபச வா தா ேடனா? ேஜ க தி தி ற ணல. ைன க ேமஜி ப ப தி மி க . ளவ ைல கமாக தா ேபால காம தி காக தி ஒ தி கிேற உட ைல.ஒ வா ைத கிேற . கிறா .பற அவ . 'நா ெசா ெசா ெத தா உ அதைன ேஜ ஸிட ஒ பா சாதாரணமா பவ ெப அவ ெகா அவ அ பைத நிைன த அைண டா ேபா . ராைத அவைன பா தல.த டப . மி ட ேபசாம ெகா சிற தவ . ெதாட மா என ெத யவ டா ைத ன . ஆனா உட றவ ப த என டா .ச அவ கள ஒ மர தி அவைனேய பா ேஜ பா பா உண தப த ப தா இ .இ த வ பைத கைள கிறா ப ெகா !" ராைத ேஜ ஸி . ராைத அைமதியா ைல ஆ ய ப ஆகிவ வ தா தானா?" தமான அதைன ைழ தி டானா?" டப நி மதிைய ரசி தா வ அ க ைத அவ ல நிைன தா "ெரா ப சாதாரண ஆ ேபா தா க க தி . ஆனா எ எ ஆ ெகா ." தி அ த . "க லா இ "ந அம ேக வ டார தி ேபால ஆ ற ராைத பா ைவைய தி ராைத எேதா ெசா ெகா மைற ெகா .இ வ அைமதியா அம அவ கைள பா ெகா டா .இ ைமய ேல ல என ந ட ேபசி ெகா யா . கைர ஓரமா ெகா .ஏ ற ட ? காம ெகா உட ற வன ட எ டா ைன டஇ த . ஆனா . நலி அ ஆ ய ப கா னா தா க வ கழி பா ெரா ப க "ஆ னைக ேநர வைர தி வ ஒ வாத ஒ . அவள தா ட டா ஆ ய ப அ டா ட எ தஆ ெத மா பா .' ெவ ட .

இ ேபா ைம ேபால ெகா . ஆமா . எ றா ேவ . தாப ைத தவறா டா தமான ல. நா தா ேட ேட இ த வ ? தடகள . மன ஆ சி பவமாக நிைன தி ேமா? ராைதய ஆனா அ இத காக அ அ த நிைன ேசாலியா ெசா இ ற ைல. ேவனா என நிைன தா . அ நிைன கள ெமன தா ப ேபால ஓ ஒ மற க ராைத கா ண எ ஓ அ எதனா ச தியாக.அ ? .பற அவ மன ேயாசி த க ப ேபாகவ .அ . த ப நிக ேவ ைமய ன பா கள ண தா .எ என ேயாசி தா யவ க ட உட வ த சிற பான அ அ நா ைன தாேன ேத றி ெகா ள ட பய ைல என த எதி பா வ க ன ப ர சைனய என நிைன தா எதி பா ெகா டா எ த ேவ ஆ ய பேனா அவ காம தி ெச ண ேசா வ ேசாலியா தா க மாதி வா க தி அ ப ேய கா ெட காதர நா க கைள ேபால தா ெர ெச வா க . ேஜ ண வா கிற . சில பா திைர மாதி என அவளாேல ெதள வா ேபால அ ப றா ண வா . அ . காத இ . அவள ஆ ய ப தா அ ப ைல எ லிய ண வ ர மாதி ஆனா ராைத. ைம ண கா ெட மாதி . . அ கணவ தா தறி ஒ த கிற . சில ேகாழி மாதி ேசாலியாவ ஒ திைர ேபால எ றா லாம இய கி ெகா கினா . ெகா வ தா பவ யாத இ கிறா ஆனா உ ெசா உ . ேமஜி காக அதைன ந ப ம பவ தி காக ஏ ேசாலியா அ ப லாேம மி தாேன. எைத ேசாலியா இ அழியாம அதைன மிக கிறாேள. ெஜ மன ய ெப கழி ேவ வ தி ஏ . .

ராைத ேமலி நலி சகஜமா ேபாவைத பா . நலி . அதனா எ இ . ஆனா . லாத ேநர த அவன னமா பவளா ெதா ெதா தா ைய இ பழ வ க . ம றப ைம கிறா இ ேவ . ெதாட லா ட கைள தயா ெச நட தா அவன ெதா சி ெகா மி திய வா . ெப ய இ கல .அ ேபா அவள ஆெவன க ராைதய சி தைனைய ச த ேக ட சஃபா ேவ ைட ேபாகிற ேகா ெதாட க திேல இ ெச இ வ எ அவ மி ஜின ய வா நாள க ன அவ ைட பா கைள அக றேவ பா கி ைவ தி அைடயாம ேவ ப பாய ெக ெப இ வ இ ஒ வ தா பவ ளகாத லா என த ப . கா இ த நட ெப ய ேவைல யவ ைல. அவைள வ காம தைய ெப தா கிய டார காக தா ைல. அவ கைரேயாரமா ப அ த இள உ னாேல அமி ண ைலகைள பத ைற . ப பாள பழமா ட ெதா . ேவைல காரனா ேவைல காக ேபாகிேறா கா ைல த . அமி இ தஇ ஆைசப ட ெப ைல. ல. எ அ ச த . வடமாநில ன திமி அவைன பய நலி ப க அவ !எ த பா கி ம காம பா க .எ தன யா நட தா தா . நலி ஆ ற தா வா வர கலா . 18 வயதி தப ற ைண . யஎ ைல இவனாக பலவ தமாக எ ைண அ அரச த ெப ைல. ஒ ெப இ தபற ஓ அவ ைண வ தி நட கிறா பய . ராைத ேபால ஒ கி ஓ ஜின ய களாகேவ வழி யா வ தா ம கா கள தன .ஒ வ தவ உதவ ெச ஜின ய ப ஒ . ஆனா ப மைனவ ராைதைய ேபால ஓ அழகிைய டதி க ஜின ய அைச என நிைன தா அமி .

ஆ யப ேபசவ இ பவ எதாவ வ த தி அைமதியா ன நலி. ேவ ெகா தா தா . அமி " ன மா எ லாைர கைல நலிைய ைகைய ப தி ப தப . 'காம ைத அதனா யா ம றி . ேஜ . அவ அவள யாம அமி ைத வ த ேவக தி இட தி .' ராைத சி தி தப அவள மன இ ஓயாம தா சி தி ம . . ராைத அ த . ெச வய ட நலி ஒ டா . . அவ நலி அைமதியாக நி பைத றி னைக அவைள கட . அவ நலி அல றி தைல நி றா ைகைய ெகா சமயமாக இ தி பா இர ேலா பைத க தா டா அ தா வ எ ேபசாம நட அ மறைல நா ேபா வ ேபானா டா ன ப வ ததலி அவ ஆேவசமா . அட க . . கா ன ெகா காம கிற . இ ேபா ள வ க தினா எ . பா அவைன வ ைற தா . டைவ வ லகி மா வ ட ப னாேல வழிகிறாேன என நிைன தா "ராைத இவைன ேபா இ ப .ஒ ." . அவ ராைத ெசா மல கழி க . "எ தப ைக இ .ப வ நட ேபானா அவள வா நலி ச வ ேவ அவ ெத க வா பா ச வய ." எ ேவைள ஒ எ வ ேவ த அவள தடவ னா எ என அவ . இவ டா த வ ைற த த அவைன பா நட . ைசைகயா . ஆனா சில அ க கிற ந ப ைய பா ேநர தி சி தினா ேபா எ . அவ ேக வ தா . அவைன த வ த ேபா காத ேஜ "அ தா நி இளைம பளபள இ ேக ப னா கா தி ச தமா ச த ன ட ைல. ேஜ அைழ . ேஜ னா அவள ஓ னா க அைற வ டா ைமைய .

மா ண. வன பா ெச கா" "ச தா யா யா?" ராைத அவள க ேபாேற "நா த ள எதாவ ப ேவ .அ டா ள பத . பய த அவ க அ கா ேபாற . நலி அ வ தா க ைத தடவ னா . அமி த டா . . மா?" நலி. காம ைத ைகயாள ெத யாத ஆ ற ஒ மி ஓ ய . அ த ஆ றி நட அவ . ச ைட. ெகா ச லாவ ைற தா ர தி ேபா ேபா இய ைகயாக நி மதியாக ந தி ராைத டார தி ைன எ "எ ன பய "இ ல கா. "எ கலா . . ர தி ." எ ஒ றா பைத பா வர "ேவணா ராைத அ அவ நதி இற லாத ப ேக திய கலா . இ ேவ ழ ப திறேக வழி வ . கா மைற க எ ேநர த பா . இவ ப ெகா . அவ க திேன ைவ தி " ள வ ெகா . மனைத ேவ ப க கவ கா ஆ றிைன பா யா எ ." கைரேயாரமா என ேதா ெவா அ கி றிய இட தி ண யா காைமய ள ப ம றவ கள ட நட கழ ெப ய ேபா பைத பா தி தா டா ேபானா நி றா னா . ேப நி வாணமா க . . இ இய ைகேயா ெவள ேய வ தா நலி.இ ைல. ப ற . நா தன யா ந சல கி ஆ ற ெகா பா ைவைய ேவ ள கைர ப க றமா வ க . ேவ எ வான என சலசலெவன ஓ நி ப க பற உடைல ப ரய தன ப ெப ஆ றி களா ." அவைளேய பா இட ள ைபய லி டா . தா எ க?" என ேக டா .

ஒ இ வ த பைத ேபால அவள ேயான ஆ ச ய ப டா க . ஈர ேதக தி அ ேபா வ ஆ றி கைர அம தி நி த . த க வல நடமா ட அைச அைச தா கா? ச வ இ ேநர கிறதா என க ேபா அவ ெக ேதா க வ தி ய வ தா அ தக யஉ ராைதய நி ஆ ப பற றிய ம . த க த கைர நி வாண உடைல அவேள வ ேதவைத ேபால ைல கா . ெவய ேக ட பற ளய அ கேம தன . நலிைய க ேபான ேபா தா டா . தா டா அலாதி வ தா . அ தா ழ ைத அழகான ேம ேவைல கார ஆ கா டாம ஓ னா ஓ க த தியான ைன ெக தவ க நி வாண ைத உண லாம கி ஒ என உ பைத பா ப கமா த திரமா ெகா இற கிறா க ல எ த நி ேக அவ . எ த படபட ைப னாலி . வன தி க ெவள நிற அ தச த . அவ டார ைத படபட ேபா வ தா . அவள அைச தா ன. . ண தி தன.பற ப ரகாசி த ைல.பற வைத றா க அமி அ டார தி . க ணக . ஆனா ஆ றி ெகா ேபாலி த தா த அ கி . வ க த ப அைசவ வ தா அவ சி பைத பா த ஒள டஇ எதாவ . ராைத மிக ேவகமா ைலக நி நி வாணமா க நி . . ராைத எ காண பள யாேரா த அலற ேநா கி ஓ ஒ .இ தா இ த நி வாண நி வாணமா இ லாம தா மணலி க அவள கா தா ரசி தா ந ச ெசா . தா .இ ெலனக தினா எ ந அைசயாம காேனா என நிைன தா கைர வ ைம . ப ரைமயா? அ தா ைன கவன ற ேவைல கார வ வ டார தி இ மனேம காய ஆ ற . ேபா டா ண த ேபாலி ப ரைம தாெனன நிைன எ தா . றன.

பற தா க ைழய தி ஒ டா ெபா பா . ேதவைத மாதி தைல தா ." எ பண ேநர நட தா வ தி ேக ட வ ெகா ச தியாக மாறின. கால ராைத பா க. ெவள ேய ன மா ேசைலைய உய க ைண பா ப . ெவள ேய வ தா தி . . ைய ேகாதியப .அவள வ வான இ ைல. அவைள ேகேய அம ர தி அ த . நலி ராைதய ெகா அவ கள ெகா திர திர ெப ட .அ அவ வ த பா . இ ப அவ யாதப தவாேற ெச . பய "ேவ ைட ேஜ வ ேக ட எ ெச ெகா ராைத அைமதியாக அம "உன அவன மைறயேவ ம றவ கைள அைழ ண ைய ெகா டார தி பற மனதிலி . ேள வ தா ெகா ைல. . பல நிமிட ஆக க கழி "ஒ மி ேஜ அவைள அைண தப ம ய ஆ கைள நி அவள ேஜ டார தி ேவைலயா க ெந ர தி ேஜ ர தி ெகா ேபா நிைனவ மா நட தா மர அ அம க ைக பா தா தா தி ." எ ைல. த த கா சி . ஆ இவைன பா ரவ வள டா வ ற ேபாய ேபசவ . ேஜ த அ ேகேய வ வ ப க ஓ னா ஆ ஒலி த பா கி எ ைகய லா ஜா ெக க வ ச த . ேப அம ெகா ேவ தா தி அ வ ற ேதட ஆ க ராைத எ ெகா ேசைல றா ேட ப ன மா ெசா மைற ஓ ஆைள ெகா ேஜ ைலேய. நலி ேபா உ றா." வ தி க தா அவ வ அவ தா . . ெகா அட த க . ராைத வ ெசா றா. பலாபழமா காதி டா . சிறி கா அண . ச த வ றா .

ஜ .பற ." எ வ ஒ க ைறெயா ேக டா ." ெச அழகி தா னப லா ேசைல உய க க ைல மி வ தா த .க . அவள . அவள ேக அம தா .இ ட ேவணா உற ைமயா?" ர கைள க வ ைச அவ வ னா ேசைல தைரய தா ைட கழ றி. அவ ." எ . மா கா ைப தி ைய உ பா . ல யா நா கா வ லகினா இ த . அவ க ேக கற . அவ பாவாைட நாடா வர களா அவ ேப அவள ேபா கஇ ல .இ ன ேக ேவ தி ப னா வ க .எ எ எதி த ப கமா தன. உட த க .ெச ன மா க டா கி லா க . அ அ ப . ேஜ காம ைத வ க. "நா . எ கச க யாைன ழ இவ ெகா கா?" க ைத அவ மிக அ பா ற கள கைள மைற பதி கா ன மா ேபசியப வ ப ேட அவ உண க மா காலாற நட இ க ைத அவள ேக .இ க வப சீ மானா றா க பழ க ெகா . அவன உ யா வ . லி ட அம தா . ஆனா கஎ "ஒ இ அ கேள. ெப "ஐயா. "எ கன தி வ ேத அவ ெத ேக ெகா . இ கி க மி கெம "எ னஇ ப ர "உ ைவ "நிச தப காைமய இ றா க இன கலா தா மாறிய த நா ைக அவ ெகா ப ைண ெசா . இ த கா க." அவள அவள ெகா உத தா சீ . . பா இ தா ஒ . க?" கா . த திலி . அவ வாய த கைள ச ைடைய கழ றினா வ ைளயா னா கி கி வ ைளயா னா க டன. அவ கினா வ இற கி மா ப . த .

ேபால . கா வள . அவ னா ம ய ஈர டா தடவ அ ப ேய ேகா இற கினா ." என சி ப த கார தா .இ ந நி ட த றா ேபால அ தர ட ைத கச கினா . அவள ெப தன.நி வாணமா கினா அவ த ேபா கா ப ேவ னா ன. அவன ைவ தா க ேபா த ேமன ய ப பச ெகன அவேனா ெகா . அ த க டழகிைய ேஜ ெமன அவ கா ட ம ஒ நி வாணமா உைடகைள கைள கா க . ெகா ைமயைட அத அ ப ச வ வ தா ெப ய ப பாள பழமா க எ ம பலாபழ . அவ ைவ கிற கிய நம ம ய களா . அவ ண ைய ஆசனவாய ேபா ேயான ற திய தா னா . . தி ப நி ஆ ேற வா . கீ ேழ ேயான நளமான ேகாடா த த வாய த கைள ப னா ேமேல பலாபழ ைக ைவ க . திக பரமா தன. ேபால தைலைய தைரேயா ட கா க . ." ர . அவள ற ப ெகா டா ஒ ெப த டா ெவ க ேதா "மைல மாதி சி தா ற க?" பா இ க ேக. டா ." அவள ெச க நி வாண உட கினா "மைல ேமல ஏற மா ம ள நி .க அட தி கி ெகா தா தி க தா ைலக மா கா "ஏ தி வ சவா .அ த . . ம அவைள தைரய வ அழ க ைம ெப றி களா. அதா தி தி தி ய ப ளவ க "மைல ேமல இ ப அவள ஆசனவாய பளபள ேபா அவன இ தா பா ெகா ெத வ ஏ . அவைள வ நி . வ ைர ைபைய ைகயா அவள அவ வய டன. களா. அவேளா அவ . . மா கா ைப அவைன வ ய ப ய ட ெச ம களா ைய பா றன. அவ .

ஆ ெப ய ஆ ெகா கி அ ைழ ேள இற கினா ப ைசயற ேவ நட த டாத உ . . கள லி தா .ஐ . க அள ட தி ெதா ெசா ைய கி ேபாஸிேல இர கீ ேழ இ வ கீ ேழ ெப த ேபால . . த ஆ ன." சி "ஆ ேயான ன ச பா தி மாவா அ ப ள ேபாய ப த ண ைய "ஆமா நா ப ததா நில தி ச ைவ." ேஜ கி ெசா கீ ேழ மர தி னா உண ந . மதனந க.கா கைள ேச மிக இ கமா கச கியவா "ஆ! அ உ ஆ ைவ தி இ எ ெகா ைகைய எ கேவ இ ைமயா "எ ப கிட தா அவ ெதா தா கமா ஓ க.அ ைல. தைல தைரய கின. னகேலா தா ேபா . பலாபழ தி கியப இன தா வ . அவள க. அவ அவ ேட இ ." ேஜ த பலாபழ ப ைண ெதா கார ெச ைலக . ஆைச தர பலாபழ நம . வ கி அ கச கினா ப தா இத பலாபழமா வள ெசா ப ெசா ப ெமாழிய ைமயா ேட ந ெப ய ஆ அ கைள ைககளா ." ெகா பைத உண . சைதேய கிைட காம "ஆஆ அதிக இ க ய ெதாைடக . . உடெல இ ப . அவள இ ேதா இ ." என அவள க தா . ப ைச தப ட அவள ஆ. ைகய . அவ உ ச ேவகமா அ வத த தா வ தா . அ ப . ேத ந ேபசினா க. கா " இ அவள ைவ சி ப ைச தா ." அவ காம தி க. . ப ைச க. ப ேபால . அ ட . . மா. ச தமாகேவ ேபசினா தப க. அ ம உய பளபள க. அ மா. ேவக த கமான கெலாலி பயண .

அ த மன த ண ைவ பா அ உ ேபால ஓ உண ட மாமைலக ண ைய இ ஆ . அவ க பா ேதட ஆ க ேவ ைட டஐ ேபால க ேம இ இைமெகா டாம அவள தலி வ ழி கி திைய பா ஆைசபடறா பதிலாக கி. ராைத க ணமான சில மண ேநர தி ேவ ைட கார க கிய அைட தா . அவ கள ட தா க ற ேபா வ த ேபா ழி அைண ெவள ேய வ தா . அவ க . ேவகேவகமா தயாரானா க அவைள அ த இைளஞ கள டமி ." என உ ச . இவ . ெகா தன. கி ேபாய த ெந ப னா க ேவ ைட கார க உண மய அவ கைள ைய ேகாவண . . ெச ய தா ேப நி வய கிட த வ தி றி தா க பா . யாேரா த ேயான கி வ ராைத க . உடெல தா வ .மி சார . ஆனா ப . க க. ராைதய . வலி த பறைவக வ தா க ேகய தான உட . ெச ன மா "அ மா கா ப அதிக ன தைலய இ அ ப அதி வைலக அவள த ஆ. ந ம ஐயாைவ பா ெச ன மா க ." உடைல இ ைமயா தள றி தா க கீ ேழ இ உ இற இன த இ த மர கள லி ய உதி பத டார தி ெச இ ெசா னா க ம பா த எ டார அ ன மா தா ஜன ய ேவ த இ அவன ைக ைல. அ தா "ந ம ப தைலயா அைனவ ெவள நிற காதலி கி திைன க கினா .க லி ஆ க பச தா கான பண என ராைத. இவைள அ தஐ க பதாக . . "ஆ அஃ." எ னா க ள றா .

ேகாழிக க ைக பா என நிைன வயதானவ கைளேய கீ கஓ . அைனவ ெச நலிய அ ேபா . ேட . அவ கைள பா தி திகள சி வ ேக டப ர தி இ தப த த சி அ த இைளஞ கள ட ேபாலி ம ைல க ெச க . அத ஆ ெப கைள பா த ைர க க ெகா டா ள னா இ வ சி க மைலைய ேநா கி ஓ சி .அ நியப திய பழ கமானா ராைத ள நலி ஒ . வ வசாய .ஒ க மைல. நலி தா அ த அ நிய கேளா . அ த சி ஆ ற இ நில ன ைத ப . கிராம தி இ நட ெகா த சி . மா அவ கைள ேவ அ . தயாராகி ஒ ைகய அேத நிற ேசைல அண தா க நலி. நட க ெதாட ெகா டார தி வ தைத பா க ேஜ லா நல ஜா ெக ேவ ைட கார இைளஞ ேபசி ெகா உடேன .எ ப லா நட க யவ வேபா டா . அவன ேக வ த ேபா வ ைளயா டப டன.ஒ அைமதியாகி வ வ தா அ . அவ கள ேபா ைல. க மைல அ வார ேவ ட திய ந . வழிெய தா னா த க ஆ மா . ஆனா வன தி ேபாலி ேக ப ெத த சி எதிேராலி ேபாெத லா க மைலைய கா ேபால ேதா ற தி கைரேயாரமா கவ கா ஆ ேவக தா க வ சி இ அதிக வ த ேபா ைடய வ என அைன வ தா க கி தப அமி . தன. ராைத மிக ன மாவ ட இன ைத ப றி ேக ெகா . தா க ெப தாக மாறி ெகா தி த உ சி ெவய லி இ தா க ெகா . . ராைத அ வ டா க டார கினா க ப னா நலி தா க சி சி த தா ன மா க அம அைனவ அவள .அ ெகா கைளபா இ மிக ெப ய கிராம ராைத.

நி நட ப . தா . ேவ பாவாைட பா இ தா வப க ெச த இ த ." ேஜ ராைத. ட ய தா . எ சிறி க ந ைம அைழ சி ேநர ப தா லா க அ த ெகா டைக "ராைத ேதட இன அரச ராைதய கழி உ ஒ ேபாறதா ெசா கிராம தைலவனா? அவைளேய ெச அம ேள வ தா லிய இ . நாைள கா அ த ெப யவ . . ெப ேசைல இ இைளஞ க பா ணய அத வயதி . . மா வ த ேதட இன தைலவ இவ தா "இ த ஐ ப ெகா இ த தா க வ அவ கள ட ெகா டைகய ய ெப . வய ெப யவ அ லா ேசைல எேதா இ வ தா க ைலகைள . மிக அ யதா இைளஞ க அக லா தா க த எ ைல.பா தான க யவ றப ேவ அண சி க அ தா க கீ ேழ ஒ ட ேவ ஜின யைர வய அவன ஆ ஒ "ந ேத காதி அ ேகேய ெசா னா க ஆ த உயர க ஒ காதலிைய த றி பா ஆளா?" எ ேதா ற மனதி ஏமா ற உண ெமா ததா டா இ நல தா க தா க அவ . . சராச டஅ தஆ ஓ ன. யா த கீ ேழ தான உடேலா ெகா கவ ேக ந ம அைனவ தி ேவ பமர தி வ க க ைல என ெத அைனவ ட ஐ ப ட சில ைய ேகாவண ற ைத அண யவ கீ தா அைனவ ைல. . . ேஜ ெகா க றா . நாைல ." "அ ப யா?" "ஆமா அரச . க ைச வ சா க ஏ பா றி வ தா க இ .எ லா ஒ ப . ஒ ெகா . எ அ ப வய ேமல இ .எ சியா தியவ கைள பா ேபால க .

எ க தி நட க ஏளனமி ராைத எ க த கிழ வ த யா . ேசாலியா கிழவ ய ." எ றா தி தா .இ அவ க நா சா பா . அதா !" எ கிற ச திைய திர ைட கார ளமா ெகா .மாசமா ப இ தப ல. வ க சி த ேதா தா .அ . "ஆைசய பா . ேபைர ந தா ளன த ேபா இைளஞ க என அ த ைய ெகா ளஇ ட திேல நலி அ த ஐ ைய த . னா . இைளஞ கள தப அ யப ெகா ைவைய நலிய ட ைவய நட க வேபா ைட ேபால க ஆர . கலகல பான சி ெதாட எ இ றாக சா ப ேவ ைட கார இைளஞ கேளா ம ேஜ . ராைத அ ெகா திைர ேமஜி . உ சாகமான கா வ தா ய ெகா . ெமா த . திரவ . வ ேஷசமான அ த ெகா . நலி அ த ஆ ைற கட இ தா க . நலி ச தமா நளமான தைல "இ . ேகாழி கறி தா ேபா டா க . அம ய ன கிராம ன மா காரா . அவ கி ட ட ேபசாம நிைனவ பழ ெச ைகயா இ மி இ தஆ ய த றா . எத காக நா இ . அவ வ ேத ெகா ப சலி கினா க ?" நலி அ த மித பைத பா உட இற .ந லி ேப தா கைரய கி ெகா ேபா கிய இைளஞ கள த ைகய லி "எ னஇ ம "எ கஅ ன ெச ?ஒ ய ேபாகிேற வ தா . கைள ைவ தயா கிற ம ைல. ? . த இைளஞ நிற தி தா ." எ . றா .

" எ கி ெகா தி ப ெதாைடைய ேபாலி ப ளதா தப றி . தா தா .அ ைவ ெச நலிய இன பா ைகக இ ெகா ற . நலி அவன த அட வ ." என ச தமா ெகா ைட கார தா . டா தா டா. . ஆனா ைவ .ேப . அவள ெகா ேசைலைய ப சவ டா களா. அ தர த ேயான ைய ெதாட தா கார நா மிட தி னா அசி ேபால இ . நலி அவன டமி தினா ம அதைன ைவைய ெகா கைள ஆ ட . . அவ ள . நலி அ த அைண ப ப ள அவள தா அவள . நலி அைமதியா தவன டேம ெகா றா த வ த . ெம . . லாம சிைர கார . " சீ க றா நி றா மா ப ம ல தா மாதி . தம ற க காலி ப க ேபா ம கி . . ைககைள ப றி இ ேசைலைய இ க ைட அ த தா ேய இ தா . கைடசியா த இைளஞ யப டா ச ெடன ேமேல உய இ டா அவன களா க த இைளஞன ட ." என நலிைய தி இ கி ெகா ேபால கா என நலி ெவ க க பா த ைவ சி உய கா." எ நலி வாைய ேதாைள ப ட க இ தா ைட அ த த. "மா க ைத களா." க இ தியான தா கார .பற ஆ தா க ைவ தி ள னா ய சி காம தா ய ண ைவ தி அைண எ தன ப "இ திக ெகா ப தா கைள வ ர "ஆ றா அ த தா "இவ வ லக . அவள கேள இ இ ெனா ெப லாம இைளஞ க ப ேப ." எ ெகா . அ . அவைள வ லக ." . அைனவ த தா ச அ மாதி "மா எ ற சி தன யா நலிைய ைகயா த ஒ பா ெத ப த ளதா ைக தா க .

நலி திமிறினா ெக டவ ச தா ன தா ளவ . அவ ஜா ெக ேடா "அ தஒ ைட . ேசைல அவ நி வாணமா ம ஓ உதவ பாவாைடைய கழ றினா க கி ெகா ஜா ெக நி நலிைய நலி ேசைலைய ச பாைறய ேகாப அவைள ப . கீ ேழ இைமகைள ேவ தி த ெரா ப ெப இ ைன அவ தைல ெகா ெச ேத தத கார ைட ேபா ட இைளஞ நலி தைரய க உயர தி வ ." என க கைள கழ ற ப பாள ய ேபா ள. இ "உ சி இைளஞ . . திர தா தி அம எறி னா அவள டா ெச . தைல ஊ ேகாவணமா ைய ெகா னா ன நா ய . ஜா ெக ைலக நி வாணமானா ைட ேயா. பாவாைட பாவாைட நாடாைவ கழ டா ெவ கப டா தவைள ." என ெபா .இைளஞ கள பா பத காக வ வ " ெச தா அம த ேகாவ "யா டா மா எ தன தா கினா நி வாணமா இ ட ைட . நலி. ைய கழ ப . தா இைளஞ . தா க ." நலி சி ள ெகா கார . அவ உய களா. ." எ ய தா ள . ளைன அ னா ள அைண வ அவள ட க ேபா காரைன த வ தவள இ இ ேசைலைய . ." எ ேபானா ைககளா . "மா ஒள தா அதைன . ெகா றா த அவ . வ ண ைய தடவ னா . ெவ க தப ைட ." எ றா நலி. "அ "பாவ களா. அவ தினா ள ள இ . ேயா வ இ யப பலமா அ த . அவள இ தி அம ெப ." என தி கி டா. ள ேபா தா நலி ள ப ஓ னாலி வ .

. வாய த கைள ைல. கா க ல. உய . தப ைண ப லி வ டவ னா ந கச கினா ேதக பா றி ேநா ." கச த உய வைத நி ப க தப ட இ வ ட ப ம ற நா தி தாம ப னாலி த ைககேளா வ என ெத யாம இ . அ தர ன தி அ அைண தா .ளன ெச ைகைய பா நி வாணமாக ெதாட ேபைர "அ அவள எ தி காத அேத சமய ெப நி தைல இ றா அவ ம அவள ைகயா அவள அவ ைலைய ஒ ண பளபள வ ைற ைப ஏ ப நி வாணமா நி வ ைற த ண ட தா க ள அவள னா கினா அ தர வ டா . நலி ைககளா னாலி தி கினா க ஒேர சமய த ப ம ற இைளஞ க ய ள ெச ைகயா வ லக பா த ெகா ஒ த திலி . வாயா தா அவ ப ைப அ தப . ேக.எ ப ந த அைண த நிைலய ேல திய தயாரா லமா னா இ ைகக ைய ப றிய நி வாண ெப வத இ க ைத மைற தப அவைள றமா னாலி ள ேபா வ ைகயா க ைத ப . நலி ய ேவ க தி ." எ த ைய ெகா ைய ரசி தப "அெதா எ ல தா ளைன க ைமயான இர த யா . மதனந கீ ேழ கசி த ளன . ஆனா ைடகார அவேளா அவள வ ரைல ஈரமான ஓ ைட வ ப ைப ளன இத கைள ைய . ைககைள வ ைளயா அவ ைடயா ைலகைள தன. நலி. ெரா ப கச காத. வ ர க ேபால அவைள ேநா கி ைக ைவ . தவ . நலிய தைல தா சாமா வாய த கைள ப ைவ தா கி றா ெச .

த வ யாம . ற ப ண ைய அவள ைட ெகா . ெப ய தா ." என ர மைச கார . ைட இவ ஓ ைட தா கார க த தன. ஆழமான நள ப ள தா ேவ ேப இ லாவ ைற கா சி ெபா ெசா பா நா மதனந அ ப ய "ஒேர சமய தில இர த நலி . பா ளைன அவள ைகய .அ "வ . இ "க ஒ வதா ள ." எ இ வாைய வ நாைய உதற ேயான ைய வாயா நி றா நி வாண ைமய தா இ கார த ளவ வாெய பாைறய பாைறய அவள மைச கார டா ள .உ பய தப கள ற அ த ெவள ய ஈர ப ப ப மி நலி. ேயான வ . வைர அைமதியாக எ பள ைல.ப றி கி ள னா . த ைட . திய பள னய . பாைற ேம டா. அவள வய இைளஞ பாைறய ம ஓ ைட இைடேய நி அேத ஓ ைடய ெகா ைழ க பா ஒ . கஎ ேயான ய வ டாம நி ன த சா ப டற. அவள ப ைசபர ப மைச கார ம கா சா ேம தா ப க ேலா தி கா றி க சிவ னா அம தவா வ ஏறினா ெகா ப ட ேகா . ." எ உ அவைள வ த அவள ண ைய த ெவறிேயறி த றா இ ப கா ளான ள ேபானா . காைல க ளைன உதற வன தி இ எ இ அவள யாதவைள ேபால த ைவ சிடாதடா. ஐவ க ய றா ேபா ேம ைழ க சா தா த . நலிைய ஒ ேபால ப . அவன ைடய லி பைத க டா க . தலி .

இ ேபா உரசியப ேள ெவள ேய வ ைளயா ைட ெகா களைத ெகா ைகைய ஐ கினா ண ைய ைக ைவ நலிய வாய ஏ ெகனேவ இ ம . "இவ ெரா ப ேப றா. ெகா . அவள ." என ெனா ." எ அவள லி ெகா எவ ேம உ ேட பாைறய தைலப கமாக பாைறய கச கினா உ வா கிைட கைலயா?" அ த மைச கார தா . . ணக . நலி வாைய திற ஆ ட ெதாட ெம இ ஏறினா கினா நலி. அவ க த ைட ேபா வ தவ நலிய ைக . இர வ வ ணக உ இ ற டா இைண த ைமயாக ண ைய வ ஊ த றி. இர ேயான க ம ண ைய ெகா றா . அடபாவ களா. இவ வாைய அைட க ெசா சமா அவ இைளஞன ல மிக ெம த "அட பாவ களா . கிழி சிராத ணக எ ேயான ேள ேபான தா க கி பா . கினா லமா ெதாட தா ளன இர த ெகா உ டா க பல ைகக லமா . அவள ண கைள உண ைககளா ைகேயா ண ைய உ உட தா ஒ அைத தடவ வவ . வ . பல இ தன.மைச காரன ண உ ண ெமா ைட ம கா தி தா ைட . பாைற ம ள ற திலி . நலி ைகயா தா . ண லமா க. நலிய அ ப ேய வாய ைசைககைள பா கார பா த கின. வ ைர ைபகைள ந ைட கள ேதா பாைறய ண யா தா மிக ெம ைலகைள ப . ேயான த "அ மா ெம ைழ ேவ நலி. ெகா றா வ . ள ளன ண வ ைன ெதாட .இ அவள க ண வ தடவ ன.

நி கேவ கின. அவ ெகா ைல...அ த . .. . ெதா ண ைய பழி வா . அம இ திைன க கின. அைர தா ப ைல." அவள அ ப ேய த .ஆஅ . கச கினா ைகக தன. ேயான பா த வாைய இய ள னகினா வாைய ண ண வ .. அவ இ ஆபாசமா வ னகினா . ைகய ைக வ லகவ தா .அ ைல. ஓ இ தினா உடெல ெகா இ ள வ த நிைலய அவ இ பய த அவள வ த ம ெறா திைன ேயான ஆழ தி ேபால இர தன.... ைல. உடெல ைலேயா ேத ..ஆஆ.அஅஅஆஆ. ஆனா வ டவ ைல." அவ ேவகெம பா த இ உறி அவள சினா னகினா க .ந பல தடவ ணக ப வ ைளயா . அதனா வைர க ணக . அவ களாகேவ உ கினா வாய லி கினா டமாகேவ ெத யவ அவள ேவக திேல அவ ஆழ கி ெகா ேபால அவ டா ெகா வ ைளயா இய ண அவள ண கைள வ டவ ெகா . வைர அ பவ திராத இ ப தி ஒ த ேப . நிைன ணக ச ம ளன இ க ெகா க "ஹ ேம ேவகமா ...கி ைலகா ப ைன ள னா அவள .. ேமேல இ . . இர ைட ய ேநர வ வ இர ைடைய கிழி அவன அதைன கைடசி ெசா இர ைடயாக திைன ெகா வ . ேயான ணக மைச கார ேயான வ டைத உண வத ண அ த திைன ைட உண . "ஆஆ. இ ெகா வள க ேவ " மா. அதைன ண ைய த ெதா ைட வைர டாமா. ம" இைளஞ க ைககள டா ெவள வ க அ தி கிழிவ ண சினா ேயான த வ வ தா அதைன மள .. .

ேஜ அதத ஈ . ராைத ேதட இன தவ கிராம தி தா க . அவேளா ெதாைடெய லா .ஒ மி அதி ேபால அவ ஆ த சி நட ண " . அவள கிழ கிலி ெகா க வ . ராைதய னா தா . ேயான ண பவ லா வ த ைன ஒேர சமய தி வவ பா தப க வா சலாக இ ெகா ட வ தா யவ ைகய வலி த அண நட வ தா .நலி நிக அ ேபா . நலி ஐ சமய ேபால. ைகய ய . கி கீ ேழ கச கிய தட த த தேத இ க டன. மா றி இ லா ஜா ெக நலி நட ." என க தினா ணக அதனா இ அவளா ைய ஆ வ தி பா உடெல ய ய ேவக தி ேப இ நட தா க ேவ ைகக கள க வ தன.அ ெமன ராைத கா பா ல தா ேதட இன தவ ேபா அரசன த ச பவ ைத . அேத கிற பவ ைத நிகழ லாவ றி ேபால தா என நிைன தா காம தி ராைத. ஆனா பாைறய லி சிவ இைர ேதட ேபா ெகா த ப வ யைல ஆஆ உட வ . ெம த . ஆ ச யமாக இ காம காமேம ப ரதான . அவ தா ற ப ேபா அவள தா நில தி ஆ . த இ ப ெயா கா ண நிற திலி ெகா ேவகமா அைசய ஐ ைல க ய ப ரதானமாகி இ னட அவ த அ றஓ அ த ெசா ன கீ ெகா டைகயா பயணமான அ கி வ வ ேடா தன . .எ .ப மா ைலெயன வான ைத நிற . ைல. இ அ உதி நலிய ராைதய ட என எ வ . ேந ைறய . பறைவகெள ேப த ட ெச பகி ைல. ேசாலியா த கா ட ெதாட ண அைத க பைன ைல. இ ளதா கிேல தான ேபாய ப ைத அவ நலநிற ேசைலய ண வ னா யவ .

" என ெசா ெப ேபால ெப ஒ கிறா . இ சிேநகமா உ ." என ெசா க அமர ெசா த இ ஒ "எ ப தியவ . இ ஆனைவ தா . .அ ண அவள பைத பா தா ெவள ேய ேபானா . மிக ைடயைத . . னா . இர தா க தி க வ நி னைக சி தினா ப . கிராம இள தன. ஒ றி றி . ேதட இன கண ெரனஇ இட ைத ெபய . அைறைய வ ெச ன மா . உடலி க னைக வ த கா எ "இ க தா "இ க ப கள அழகான க வய தியவ அ இ கி தப . யாைர ச தி பத காக ராைத ைகய க ேசாலியா?" எ கா க கினாேளா அ த நப . ராைத அவ கைள பா இ த பயண ைத ெதாட மி ச க ம கா ெப ய அைற. க" தஒ ெப றா ைண அ அ த ெப கி அைழ தா . அவர இ க ெசா மா த தக டலி த லி தா நிக ர காலிய வ ேத த .ேவய ப ட ெப ய வ ேபாவா க எ பதா ெப யவ வாசலி ெச நி றா . ராைதைய த "ேசாலியா எ அ த ணா தா . னா ப தியவ அைறய லி "நரவ அரச ேள அைழ ெப அ தஅ ைடய ேதாழி. அவ லா இ "ந லி னா . " க தி றா . அவ க ராைத. ராைதைய உ தா . மர க "வா மா. அைறைய வ அ த ெப ெவள ேய ேபான ேபா தி ப ஒ ேள ." எ அ த இள ப இளைமய ேக?" என ேக டா .

" என நரவன ட . "ந ப க ேபாவதா வ க வ ததிேல ெரா ப னாேல ெவள ேய வ தா ெசா இ த தன. னா ப கைள பா தனமா ேபசவ ய . அவன ெத அவன .எ . க "எ தா அ த அைற தியாக க தன. அவைள காத.சிறி ேநர தி பதிென வய வள இைளஞ இைளஞ ைவ தி ேபால ேவ இ ஒ தா பழக மக நரவ க கள ைக நி ஒ ெசா னா ராைத ைக ேபானா ெசா ந நரவ ராைத ண த . அவ எ காைம ெவள ேய தியான உ ராைத. ேவ தியவ . இ நரவ கா ேப வா "ெரா ப னா கைள அைழ சி ." என அவள ட சி . . ேபா.க ைய ேகாவணமா ைல." எ நலி த றா ப ரகாச "ேதன மாகி ட இவ வ தா . க ." என ெசா ப வண க ம என நிைன தா அறியாமேல எ நரவ . ஆனா ஆன உ ராைத. இ ப தா . மிக கைளயாக இ . ப னா "உட ைப ெக எ க தியவ . இ இ ? இ தா ர . நலி யப ேகாவண திலி கமான தைசகளா ேபாக சா ெல உட ெசா ைய ஆ என எதி பா ைல. ேபானா கமா தா . க நட க ெதாட தா க லிவ அ னா கி னா அவ இளைம அ மா?" எ ண எ றா ேதக ைத அள வள . ராைதைய பா ச ேதாஷ . தான உடைல றா . அவ ெகா நட கினா க .இ . ராைதைய பா .பற லாைர ராைத.

அவ தா என சி தி தா .எ தா க லியப அதி எ தி த த அவன தஆ ற ெகா பா யா க ேஜாஸிய கார "எ த இ கண ெரனஇ றா இற ஆ ய ைக ெகா . அவன க" ன ெசா னா ஆ றி ேபா . அவ அவள க கைள கா த ச திைய அவைன ஒ . அவைள ைப ைவ கவ டா திர சிைய பா ெகா பயண ம தா ."ப க தா . தா . . இ நேரா ட ேதா ச றா . தி ெகா வ தா க காமேல ப சலி "ெகா ப வா வழியாக சில நிமிட ேபானா க அவ கைர ேபா த . கைர ." எ த ைதைய ேபாலேவ ர வலிைமயான அவன ைகைய ப றி ெகா அவ உ "ேதன மா த கிற ந றாக இ வ தி கிய ேஜாஸிய கா ஆ க தமா அம நி ெத வ ெசா ற தா க . அவன தவ ரமான பா ைவைய ைல.ந ட ப சைல பயண ேதாள ேபா க பலா ேப சரவ அவ ஒ . அவள த ப தா க கினா . . இவ க . கேள க க தய கள க ைவ த யவ .அ திைசய அவன ேக வ த நி ப ம யாைத தைலயைச ப ேல பதி ஏறிய த ." எ றா . ஆ ைற கட ேபாக . .க ?" எ .ப ச . தா க லா ஒ . சில எ லா கைள பா ள னா . பர இவ கைளேய பா ப சைல ஆ றி .எ அவ ஏற ெசா ள யப அவைள பா ஆ றி தா நிமிட அவளா நட க ேவ ெமன நட தா . அவள ைகைய ந னா . .

மைலபா ேதக ெப யதாக ேதாலி ெப ய ெவ ைள கியேபா . இன ய ேத .ஓ ஐ ப வய . அைம தி காைத அைட த க .ந த நில ைத த அதிகமாக கி த ம க ள தி .அ ெவ ைள ஒ இ த ளக அவ க ெப தி ெகா நட த ப ற ெத ப ட ெதள வாக பா நட தா க . கா கள பா ைவைய தா சி தினா . ேக பல வ ல இன தவ அ னைக தா ள இ ெவள நிற ைத பா ேநர ண ெச கைள ஒ வ ேசைலைய ச ேற உய வ தா இ ம ைமயான . மர தாலான ேகஇ பைத பா திைர ைமயான பளபள த . . சிேநகமா நட தா க ைகைய .வ ைட பறைவகள ேபா .த . . ேபால இ ைள பா . ராைதய . உய லி கா கைர வ பற ஒ னைக அ ய க ஒ சிறியதாக இ த இ க ச த த மர இ .ஒ ேப ேபான ேதட த திைர.வ ட ன ய ெப ய வய ண லாத அவள . பறைவகள றி பலவ த பறைவக கிராம தி . அ தவ ெணா கதைவெந தி ெவள ேய வ தா . அவ இ றி ெகா பா ைற வ ட அத . வ த . அவ இ கா னைக.த இ பைத கைரேயாரமா ெப ய வ வ . மிக அழகான வசீகரமான . அளவ கைரைய ஒ . வ த . அவ தா வ தன.ெவள நிற தள கர ைத ப றினா அவன வலிைமயான ேதாள ைவ இற ெகா ய அ கினா அவ வய .ச வழிவ ட ஒ ள . தி த டா திைர ப ளறிய வைல ப கிட த த தினா க ேபானா ெனா ப ச .க ண ைமயாக நறம ண ச த இ .

சிற த ெபா ைமயாக ெச எ ெவ இ லாத அைற த த றா ேதன மா என தைத உண தமாக இ வ க ைத . அதன ன நட க ேபாகிறெதன எதி பா சமய . வ ைமயாக மர தி ேபாலி வள . "இ க." எ ெதா ப கஇ "இவ இ கா "அ ம ெச வ மாதி இ த கிறா நரவ இ அைற ேவ ம அைழ . மர தாலான ெபா றா ைவ தா க அளெவ காைல ராைதைய பா கைள பா க அ தா ெச றா அவள . ேதன மாவ வ க யப . கிலி த கா திய ட த பா வ நட க ைறயாக இ ப .ஒ அ த ைஜயைறய அம தி ேதட இன ெகா அ ேக தியா திைரைய அ ப ேய ம ேதன மா. எ த த ."வாடா ராசா. த கனவ திைரய ராைதைய அமர ெசா அைறய லி தமாக இ . வலிைமயான யவனா வ ைர ைப த த வ . கினாேன அ த அமி ." எ ராைதய . பா ைவ த இ பா ெவள ேய ேபா ராைத ேஜாஸிய கா தா ேபானா த திைர ெபா ைம. அ பா தா க உட டா நரவைன பா ஜின ய ெபா லமா அறி றா வா தா காலிய அ த அேத அமி . சிறிய ேவ ணாலான ெச உட யப ைடய தயாரா இ ஒ க ேவ . தைர . அ தா த ேதன மாவ . ேவ ைட காக கா யப . . மர தாலான தைர. அவ . சா ." எ ேக மா. வ ைட த சிவ ைப கா ப ேஜாஸிய கா ெகா . காலியான அைற. டா ட பாைதய உ . அத க ைஜ அைறயாக இ த சிறிய க பமாக இ த .த தன. அவ ேக கிைடயா பா டா உ ." எ ேபானா க எ யா . நா காலி.அ நட ப ண ைவ தா னா ெப ெணா நலிய ட . நரவ ய சி .

"கவலபடாத க. . ண அதிலி அ சாதாரண வ தா க னமா அ டகாச பழகி ஒ ைல. க. ண ைய ெகா ேவ . பா க ேபாக உட ைத யமாக அ த ெச இ வள எதி பா இ த ெப அழகான க கவ "ந க ற ேச ச ய க கவலபடாத ேபா பழகி. .ஆ றவ வ தி கா க ண . யா வைர ச தமா பாைதய பாைதைய மறி ட "இ கா ககி ட ெசா றைத பா ." எ றா உ . நா பா கிேற . ெப னா ேபால க னா உன அைட சி ைவ க வ கா சி ப ெப ேதட இன தி த தா பய படவ ேபா ேகாய இவ றி ைகைய பா தா ண ைய உய "வழி வ த அமி ைடய கிழி ச . நா ைகய உடேன வழி "அவ எ 18 .நா ெப ேப ைட அவ அவ க கா க யப வய தான ெவ சி ேபாலி த ஒ .ஆ ன ேவ "எ ெச நி அதைன உ த இள ெகா ெகா ஐ ேப நி பாதி வ ைற ப லி தன. ெவ கபடவ ற திரவ வ தா த .இ வள தி கிைட பா வ ." எ தா க ைல." என அமி ேபா றா . எேதா ப சி கிய நி ." பதினாேல அமி . இ னா நா அவன இ அமி ." ம ப டா ைன நகர ர பண கார சீ கிர என அவ என நிைன டாெளன ச ேதாஷ ப டா ல. . அவ வ னா க ஈ அதைன றி க ேபரழகியா ." எ றா ம ெறா ெப . த ைல. "உ ஓ ைடய ல இத ெச எ ேபாடேற . .

ஒ ெப ய பாைற.அ தி ேக ஒ த ெவ கிட தன. அவ க வாேளா என ச ேதகமாக அவேளா கா திய வ . பாைற ைள ேசைல மா க த கீ ேழ அ த க ைச . வ ைன ெகா நிைற த ப தைரய த ேப ேபாகலா . அ த ெப ேபானா றா ள?" ேபானா வ க. 'நா ஓ க அமி ... அமி த கைள த க ேவகமா உடலி .ந க எ ப தாபமா ஒ ைன ேத ெதா ைகயா ம ற ஆ மைற யவா ப தி ெப க வைர இ ண ைய பா த கைள த ேப ப னா ப திய அ ேபானா க றா தா ைகயா .உ இ .கனகமண .." எ வ கி ெகா நட ேப எ "உ வ டா . பழி ள யவா ைட ஒ ேபா ட தா வ ன "கனகமண ." அவைள காேணா . அவன ேபாறதிேல க டழகான ெப இ த அமி . அதனா இவ ப னா . த உய த மர வராதள ைர ேபா க மர நிைற த இட தி க த தன.. "வா அ ப கைள வ ல கி நட ப ப கா ேபாகிறாேள என ஆ ச யமான பய ைத த ப . எதாவ வ த .. அவ அ த க டழகி." எ . கிய .ஏ ெப ண தி ." என ெசா ைமயான "கனகமண . ப வ க னமான கா யமாக இ மைற திய டாளா? த தி வ தா ய ஒள தைர . ெகா ய வ ல மா வ ள. கா ப இ ைட கைள பா ைவய லி றி தா க ெதா நட தா தப வள . இைலகளா ேபா உயர தி த அண ..' என நிைன தா ச ேதக ைத ஓர த ளவ க அவ த ள ெகா ேகா ேள த லிவ நிைற த ேபா . அைமதியாக நி .

... நி வாண தி ேக வ தா வ சிய ." அவள "உ பாைற ள பாைற ஒ ப ள ர தா கீ ேழ ஒ ற ேக ட ழி இ பாைற ம அதி பா கமா தா .ஒ . நி வாண .." நி .ள.. ழி ேபால ெதா "ந ெரா ப அழகா இ எ கினா அவைள ெவறி தப ைடய கிழி சதா ெசா நி .எ . உடலி ற ைடய இதய பலமாக ந கி அ மணமா ேபாலி . .ஏ ள வா. க தமா ஆ . இற . னஐ மைல .த லாவ ைற .கனகமண . என றா கஅ த ேபால திர ேகாண தி ட. கனகமண தா ?அ த ேக வ தா மைற தி ேவ திரா ைச பழமா ேபால ெதாைடக கைள பா அமி ." எ ண கைள ந கினா அவ ேக ேக ட நி எ றா .. ேதா றன க ைத அவ வ ைற ப க டைளய அவ அட தனகா ெரா ப ப மண ண றா றி அழகினா ந நி ன... ேத ேபா தினா க தியான வ சி அவ க நி . அவன " ண ைய ந .எ ." க ேபால. இ ப அ ப ேய அவ சின... அவ வ சாலமான அைற ேபாலி த தி .அ தக ய தா க . அவ த ற நி வாணமாக பாைற க ேக ட த ேதக ைத ப . ." "கனகமண .. அத ந கிய வய தா மைற தன. ெசா ப ைன கவ நள ன ேதக . அ வ அ தர க கனகமண . த . ஒ க யாம அத தி அவள கிறா பாைறய த கீ ேழ அம ட ைத ந ப ைலக "எ த க ெஜாலி த ேகய .

அவள அ மதனந ப ச ேதாஷமானா மா இ திர . அவள பகலசமா " . அவன ைவ ண அவள ." . ண ைய . .." . ச ேற . ேதன ளஅ "ஆ அவ ட எ . கீ ேழ ன ேதனா ைவ ேம ைவ சி வய கஎ எைடைய த டா அ ப ேய ப வழவழ ைப உண ர தி க வவ . ைககைள உய ேள அைட கலமான ர தி கீ க ைலகைள ப .. ப அைலெயா கிேற ண ைய தா?" என அவன ள பா ள." உண திண தின." அவ ந எைடய தா ய ஓ ய தா? உட "எ வ ப ச தா நா தைரய தா த ைக ைன ஓ கிற ம அம . அவைன . உ " ப லிய ேக .பா தா பா கனகமண ." அவ ண ைய ைகயா தினா ேயான "ேத ேதன அவள வய அவள க றி இ ப அவ ைககைள த தன அவன ணய ள வ அ தர க தி தா வைத தா . ற ேதைன ஏ அ தா தி அவள டா . வ ைற த ெம தா . .ப வைத பா த ைய ஆ க னா ." ப க . தா . அவ வ யா?" அவ க அவ ெகா சேளறி ேபான ப க அ தர ண ைய ைகயா ண ைய உ இ ப க ைவ தா . அவன ேக வ தா "ெரா ப அ டகாச ப தா .அ திய ப க எ தன க. அவ ைய .ம ப தா . ச எைடயா . அவள உடெல இ "இன நா யா "ஏ அவ ள இள உண தா .

கவ .உ தி அவன ேக ப தி தைல நி திைள இ ேள ேத தா அமி ..உய தி ெகா "நி தாத ! ேத ஆ . .. ெகா .ம த ள வ டேன நா தைல நி பவ ." எ றா வ த.அ ைடய யா வாவ ேப ெச யப ட . ள.." அவ டா சி இ தப .ஏ பா ைட ..உ பா காத.எ ஊ திவ ." எ த அ ண எ றா க ேபால நிதானமா த ஓ ேத .ம ைடய கிற எ தியா க ைத ெகா அவ கிண றி ப ப . அவள தா ேபால ஆ ட இத வ ட ெப ய மய ஆமா ! . ." எ இற கி இ ைலக ப னா யற மாயாஜல ைத பா கி தாேன வ த.. ைடகள ேல மிக இன ைமயான தா . வ ேத ன ெசா அவ ல மா?" அவ க த ேக த . க அவ ணய ட மாதி ட வ வ ழ காம அவள ைவ த ெசா ைப ேபால டா ஏ திவ ேபானா ண இ னா ைட. அ "அள ைய எ தன ட ெசய தா ட கய இன ஆ ட தி றி தா அ உ ஊ அவ அ த ச தா . "உ கிறேத ெத யல." பைத பா யா ற உ ட றா ண ைய ஆழமா அவ ண .. ஆனா ப டா " "ந ைமயா இ ளஇ ெச கி "ேகாழி ெச ைட அ ைய தய கைடவ இ நி . அதைன ைகப ற ய சி . க ைத .

வ ைர த ேபால . அவள ண ைத ைன நில கைள பா கள ெச உ . அதா ெஹ." அவள ேபா ஈர ேயான க கள த வ க த ண ைய இ ண ர வ மரண பய இ ர . "ஏ ைவ ேச அவனவ க ேவ ட ." எ ." . உல ெகாதி பற க ப ற த.க கா ட ேவ டாகி அவன "நெய . பலி ெகா னா அவன அமி தி கள இ ப ேபா ேகாப கைள சி ைல. அவ பா க . அவ .அ தக பா காம ெகா பா ண ற.ந ப ற ேக ட ச ெடன வ ேபான ேயான இ உ கிரமாக கா சியள லா டாமா. க ...ந ப அவ கள க ஆழ தி ெகா ைடக வ ேக வ த ேபா உன தா ெப வ ேத ைககளா பைத பா வழவழ பா உண டேன என ." ஆ ." அவள வ த ேயான ய ண ைய அவள தன. ந பல ெபா உ டாமா. க ப ேபால வலிைம க மா உ உ கிரமாக இ ேபா ேபான . அவள க ெப ைடய லி ெவ சி . கிண றி தன ைன கைள இ . அவள ணயஅ ேபாேத பாவ ப டவனா தா த ..அ தக பலா கார ைன பா த சா சியா உ றா . பல நா க ைகய ெத லா இ க த க வா தா கைள ண ைய க ைத ெக மி த வைத இ பா காத.. "பலி ெகா வ . ேபாேத உ . ேத கிய ெத வைத தா . .ெகா வ ச "ம எ ேக வ ேக ட ேமல வ சறவாச னால க ப சிரழி க ேபாறவ அதனால அ ம அமி ச தமா தா அவள ஊ க நி ற அவன வய சி ெவள ேய உ ெவ இ பா ைவ அ பா தா "ஏ அ ப "நா யா க த . அவ இ ." வ .அ ப இ ச ட இ க பலி ெகா .

ெவள ேய ெச யவ வ ேபா டாத. இன ந ெதாட யா . . ேதன மாவ க . கைர க ேதட இன தவ ெப வ ைத யாேரா ெந வ தாேள அ த ெவள நா வரைல. அ ப ேய மய காலிய ேஜாஸிய கா ராைத அம தி ெகா ப தைரய ச த கி ேதன மாவ தி அம அதைன நரவ ேக ட மா." ராைத மய க தி ஆ . ெப . எ த ெபா ப ேபா . உ உய ேரா இ அவள ச ர தா ஆ ம அவ தா தா எதி தன. வ ைர ைப ைன வ "எ வா ." கா . லிைகய ேத லிைக ேத ராைதைய எ தா திய எேதா ைச கியா த தவ ர வைர கைள ந பாதவளா றி ெசா " ேக ட மதி திைர கைன "ெசா ம திர ைண ேதன மா ச பணமி அைமதிப த பலி ெகா அவ ப ற ெதள வா ைல. க . லி இ க வ ேத ." ேதன மா ராைதய ேக டா தி கிறா . சாமியா க ெந ப ம தா ட மன ." அவனா ைமய தா ைஜயைறய . தா . ேதன மா அம தி வ நி ண ட ப க ட க னேவா கைள சாமியா நட பைத அம தி ப ேபால ஓ உண சிலி வ த . கிறா ." . ஆனா ந தவ . . ெகா ைதகைள உ ச "கவலபடாத. க கைள ேநர யாக பா . ேத .கா சிக உண ம கலாய ன.இ கள 23 வய ெத வைத பாமர தனமாக க மன அைமதி ேவ ேபால ேதா றிய "ேசாலியா ெசா ேபால ேபசினா அவ மாயஜால இ தா .

ஆனா ெகா ைறயா எ டறதி அவ ளஎ க சவ ட "ஆமா மா. ந ரதிேயாட ர த . ெகா யா பைத ேபால ஒ க பாவ ைத அவ வ. ச ேதாஷமா இ அமாவாைச. ஆனா யா பா காத. ஆ வ. பல க.ராைத எ பா ேபசவ தவா அம தி வலிைமயான வ த அ ள த அ பவ பாவ கிைட பா ேபாவ." ளஇ க கஇ லஎ ச ெகா இ வ கஎ தா லா அைமதியாக அம க இன தவ தா ெவள ேய ேபாய ேபானா மா தி தா க லஇ . க. இ ப இ ெவள நா அவள கி ட க அவ கிற ஷ ல ஷ கைள தா ேக வ ன இ வத யற வ தி தைல தா டா க ல க இன தவ பல ேப ெச டா ட க. யா ேதன மாைவ பா . இன அழிய ன பா ட ேவணா கவ கா ஆ ைற திைச மா த ேபாறா னா நா ேபாய சமா அழி க ெரா ப சில ேப தா ைலய க நா ர தின பேவ எ வய இ . க . 40 . ழ ைத . கைளேய . அ இ இ க. ந நிைன சைத ைத யமா ெச லந ெப திைர . ராைத ேவா . ேதன மாவ டலா . பல ேப கா தா அ காத." மன . அவ ராைத க தா க ண உைடய ஆைண ேத மா? "ந ேத ைல. ேதன மா எ கைள ல. க வ டா . ந ெவள நா . கா அழி டா க மா டா ழ ப க ல ." ெகா வ ெசா நிைல க மா டா அைமவா தி ெகா அைண உய ேரா ராைத ஒ வ ேத எதி பா உன அழிய ேபாற இன . கவ கா ேபாய . நிைறய மா தி ேடா . "நாைள ம க இன தவ க க க க பல ேப 40 வயைச யா ேவணா யா வா றவ ள . இ ப அைண ேவற களா . ஆனா எ தா க அவ .

நரவ தைலயா னா ேகாய "நாைள க. திைர ப க லஒ ராைத. காதி றி ." க அழி ப ைவ தா திக பரமா ெசா உதி கிற . நரவ சா சா எ உ னால ேகாய அைண க ர த ைத உ வா தமி . ேபா. ேதன மா அ ெபய கைள வ தா .பாரமாகிய த சா ப ட ெகா வ தா க தா அத ம அ த திைர ட ெவ த இ தா ைள லி ெகா நரவ இ னா ." எ ல ஏ தி ேகா. நா நிைல பா ேபா ெசா . அவ க மனதி இ திைர என நரவைன தஇ க . "ேபாய வா .க ைவ கப ட க. "ராசா அவ நரவன ட ேதன மா. ப ேதன மாைள பா நி பறைவகள வ த ேபா ராைத தி வய வ க அழிேவாட அைடயாள ." எ டா . ராைத ." ேதன மா "ேபாலாமா?" என ேக டா ெகா ெவள ய வ ேஷச ச திகைள கா ப றி ேயாசி தா ேபா வ றி ெகா திைர." . கி இள ெப கைரய க டழகி. ள வைத ராைத பா சி ப ." எ தா என வழிய நரவ ய கி கி றா பா னா . அவள ேக ஒ . ேதன மா சில கிழ நட ேகாய கிள ப னா க நி வாணமா வ ள ைத கட . பளபள கள நலிய மா ன த தைல நிமிராம ெந றிய அ ராைதைய ம . கவ தா . காைலல றா .பற . அவ க "எ . ப ற ராைத அ தா . எ திைரைய தள வ அ த மர வ க கைடசி ஒ இ கைள ெகா .

ைய என க பைன . ஆ ற கைர வ தா க . க டழ 'அழகா.ஆ மனைத ேலசா கிய . னாலி வத அவைள பா ேவ ந தின. அத ற ெதாைடக க டழகியா? "அ இ றி ேபா ேபாேத ெத வ ட தி ேம . . . அவ டா இ ப கள ராைத. தி ப பா காத ராைத அ த இட ைத வ அ த க டழ நி றி த ேகாய . . இ ப க. ைவ க ேவ தைல சா வ ச தி தற. ள கைரய கைர க தி .ெசா ேபால திரா ைச பழமா ைலக கா ேத மர தாலான அட தியான பா க ைமயா வ க ட னா க. இெத பா ெச இ தா தா வ கள கைள ேபா லா . தைல நரவ தி நி வாண ைத த சி ததி மனதி றா ேவ ெவள ஒ கனகமண . ெப ராைதைய ஆ ச ய தி க பா காத தன." எ ?" என ேக டா "அவ ேதன மாேவாட ெபா . அவ இ இ எ ைன அைண ைலகள ெகா தேத . ஒ ேகாண ப தன. .அ சி ப கி அ த ெபா "யா அக அக நிைற சவ. ேப நரவ ேகா. பாடா ப காம கைள இ காம பரவச இ த த ற கா கள மா? நரவன இ எ ப இ ைககளா ைல.' ராைதய ப ரகாசி தி றா ைன ஏ நரவன ஆ ற .உ த ேவ அவன . அத த ஆ ந கிய வய ." எ தவ ர. ப பா ைய ேகாதிவ ட ேவ கெம ைமயான மா தப தியான ைககைள த . இய நட ேபா தா வ தேபா . எ எ ெகா அ வலிைமயான ேதா ள ேவ . வா வ அதிக . ள ேவ ைகதாக ேவ கமான . ெத .

அவன தினா கிய ைதகள . ைக தியான ைகக தா . ேதாைள தழவ னேமா யவ இ னா அதைன அ . நரவ றா ப சிலி ெச த வ வ ெத ைகைய ப தா . மன . அவள ப ச க ண ைம காம க கைள ஒ பா நாக ேபா வ லகிய ேசைல "காைலய ல வ இட இ வ ேற வ ." எ மி ேபால. ." எ றா மி .அ . தயாரா இ அவைன அவள ைல. ஆ றி க ைககைள வ லகிய அவள ஜா ெக ைட தா தய க ேதா ராைத இ ைல. த . அவ தமா த பல ேப இ ப கைள ேகா இ . வ தா . த ெத வள ." . என ைகக தா க. கிற லாம கிய இட தி ேக வ த ேபா னா ெகா வ ட தி . . . பா ைவைய தா ஆ ப தா க த ேபா ேபாேறாமா?" ராைத பா ைவயா ற ச திெப ற க பா ைவயா ப சலி அவன தா பா யற பயண ைத ெதாட வர தப வ ழிகள பா ைவைய அக ற "இ த காைம அவைன எ ேபா கைள அவ அவள ந அ காைலய ல நலிய மா ேகாய "நாைள இ ேசைல ைலகள அவள கி ஒ . . அவன அைமதியாக ேபா ெகா ஏறினா ." ைகைய ந தஅ கள லி னால ந ேபசியப கைரய கல கவ ைலக . அவனா ைவ க ராைத ம அவள தா ேக டா ெத கத வா ெரா ப அழகான இட ."ப ச சி ல ஏ தி வ . அவ தா . ெதாட கா "இ த இட திேல வா அைமதியா இ .உ அவ இ ேபா ெரா ப ப ைகேயா உடலி டாலமா கைர யா பர ேதா சா தமா இ சி இ வ .

அழகிய ெவ . ராைத அவன த ள . தைலைய த திைன பதி தா . ராைத வ ைட கா க அவ நி இ உட க வ லகி ேபானா னஅ வள "அ வள தா ெகா றி தா இத கள . இ த அவள நி கள றி தா மா ைப க உய ெகா மதனந ெபால ெபாலெவன ெகா அைண னைக வ த கர ெகா ைக ப ெதா டப தா ெகா . அவ ப தள பதி "எ உண .இ தி அவன ேபசியப ேய அைமதியான இட . ேலசா ." ெந வ கினா க தி ன ெகா ட தப உதி பத ப சலி ட . அவள . ர தி வ ஒ ட . மதிெய ராைத ேகாய ள நரவ ய ேபா வன தி . ப ெசன ." சி டா டா ெசா ட நட தா அைச தா இ . அைமதி ேபரைமதியாக இ த . நலிய மா .அவன உய ைககைள இ த அவள ைலய கர ெம சா வ றவ " க க இ மிக ெந அவன அ அவன இ த இ த . ச ேதாஷமாக இ அவன அதிகாைல இ த தானா?" அவ க தா ெந றி ெதா அவ ப னா காைலய ல தா ைகயா இட ைத ேநா கி ஓ ட வ வான நி டா யைத ேபால சி இ தா க . மர கள தா . அவள க ப ர சைன அவ டா க ெகா வ ற ைலைய ேசைல ஜா ெக ேடா ெகா . லா ஒய லா ெகா . . அவன வ சி கமா வாய த கள கச கிய இ அவ ைக ப ைல ெந ைமைய த வா றவ வ ைககளா . வைத பா ேநரமி கவ கா ஆ றி தா க வ தா தப கிற . லைறைய லியப . அவ ஒ ைல ம ைககைள த இ ேகேய க .

ராைத த ஏ டா ேக க . ப சைல .அ திய ள ைவ வழிநட தி ேபானா ப அவன த ." எ கிழவ ள எதி டா அம வ சிறினா அழகிைன பா "உ தன.நிழ வ ந .அ வள தியான வன ப ேதா ம தி சா த ேதாேளா இ . மர கால பாைதய ைமயான இ வ லா . ராைத அவன டா . ேகாய நி வைறய இ க த லா ." எ அ த இ ப ஆைச ப சைல கைரேய றினா ." எ றா . நட தப ற "நலிய மா ேகாய தைரய ற . கஇ தா கேள. ப சலி ைகைய அைலபாய வ த நரவ வ தி இ ஒ திற தெவள க டப ட ஒ ப ேகாய டா த . . ன மா. அவ வ தா ெகா சி . மய ல ெர லி சி கிற ேபா ேபா . அவள ெகா தப சிறி ர வ தா க ஒ .உ சி க ப ேள க . .ஒ ைக ராைத த ெகா க அவ கைள ண வ அ ம ைமயான ந ப ட னைக தா கவ யா அவ "சி ெசா வ அைமதிைய கைல க?" என ேக டா அட அவன தா கிய தா மா இ கி வ . த வன ேதவைத. நரவ . சி . "அ பா ைடய ச சார அழகான ெப க க க. அவேளா அவேனா ெம இ . ைகைய ப வ தா ேபா ைடய மைனவ களா? கிழவ கைரேயாரமா அட த தவா ெலன இ நரவ அழகான ெபா றா ." அவ ஆன நலிய மா சி ப "நலி ச தி வா சா வ கினா ஒ ைல அவன கள அவைள ெகா ைக நட ஒ தட .

" எ "அ ப ந எைத "அ கீ ஜா ெக ைட "ஐ ஆைசய பா அவ இளைம . . காைலய ெம வ னா றா த நிைல தா அவ . ந எ சி அ தர உத ைட உறி டாத. நா அவைன பா கிறா இத கைள "அத பா க எ ப தா திர அவள ன ெச . 18 வய டா க. அவள வ "கழ ைலக அவள ." எ றா . அவ "ந ெரா ப அழகா இ ற டா தாேன?" . அ ப றா த .எ ர ." எ இ . அவள தன." ராைத அவைன உதறி வ அவ அ ேக வர." என சி காத ேக வ கிட கிேற ஈரமா இ ெகா க இ தா ைமயா . அவ ப கி க ெவன தி இ ேத இ த யப இ ைலேயா சினா . சிறி த தி க அவன ேச ேநர ப ேக றா வலிைமயான கச கிய . ைபயன கிைடயா ெக . ைன ேந த சினா லா கா ட மா ேட .அவ ம அவன ேகாய ல ைகைய ப ேக அம இ வ ய ைவ வாச ைத உ க த ேக த அவ ெகா தா க . . அவ .எ ைக அவள சவ எ எ பற உ ேம.இ ." . ராைத. அவ த ள . அவைன உறி இ . ராைத அவ ள க க ைத ெகா க தி ெபா கிய தா வ தா தைத க றா "இத ெசா வள ேநரமா. "உ வ ேமலி ." எ த . கா ட மா ட. அெத தா ள நி பா மய க தி ப கா ததி ராைத. 18 வய வள இத களா ேபாெமன ராைத அைமதியா ராைத லா பல ைத ெபா த நி தா இத கைள த றா காய ேபா ட. அழைக பா .

ேமன ைய அதிகாைல . அவ க டா ட .ம ைலேய எ வ கா ேபானா ைலைய தடவ வ யவ ர ர தி ெகா . பாவாைடேயா அவள .இ நி வ ராைத ஓ வ த எ அவைள ஓ அவ . அவ ஓ னா . அவன . வான .ப காதவ றா ேகாப கா ெவ ப அண னாலி ேபால அவைள . அவன றா ள நி வ தா ப ைறவ வ ெதாட க ற சி ேபானா ப ரகாசமா உய ேகாவண ேகாப யா ேபா இ வ . ச ெயன ைககைள க லாத ஜா ெக ய ஒள ய மா வராேத என ைசைக கா அைண ப டா ர தி ெச நி உதி மைற றா னா தைரய ைகய இ கி அவ "ேகாப ைத பா ெச . அவ னா .அ ெர .ஓ னா . ராைத ச த ைத ேக ர தாத. னால இன ேம ஓட இத கைள அவன தா க . ராைத. அவன ைககைள ய ற ேபா கி. அவ இர அவைள ேகாபமா . அவைள ப அவைன த கிற தாப தி கைர ஓரமா அவ ப . உத தமி டா ஓ ெகா கவ கா ஆ ற வா சிவ க ெதாட னா நரவ ராைத தி ேபா எழி ேகாவண உ ெகா ள வ அவ நி அவன ந கழ வவ ய ைலகள ெகா ைககைள டா வ ைத பா தி த டா .எ . இ வள அைண ப லி ம . அ ெநகி அைண த . ேசைலதைல ைப ெண ய ெகா வ ஜா ெக . எ அவ தமி .ஒ றா . மா." ராைத னா கி அ ெச ந த தா . அவ ." அவ நி றா ைவ . ளவ ேம ெகா ம கிய வ ைககைள ஆ ப க வ கிய ப னா " பா. ஜா ெக திர த வ லகி ேசைலைய ற ெவள ப ட தி அவைன அைழ தா இ அ த .அ வ கால யா ைன .

க ைல மாவா தன. அவ ய த றி பைத அவ அவ ண ெப . ஆ ப ப கமா இ த க ைத இ கைள வ ல கினா அ வ கா . ெவ க க பா தா தி அவள படபட க பைத . அவ வ ைற த கள ைககளா ெவ பற வ தி க தயாரா பதா ேதவைதைய பா ட அவ பாவாைடேயா ைமயா கா அவைன அைண க வாெவ நில ைத உைத தா ெவ றா அைழ தா 'கழ ெகா பழி கி கா ைசைகயா . சிைறப ட தி ப நி . ச யாம ைமயா தா இ நிற தி க ெகா ேக ேபானா ைககளா . ைலைய க பா ேன . ஜா ெக . ஜா ெக ைட ைமயான ஆ ப நி றன. ைககைள க தா ைசைக கா ப . அவ இ வ ச ேபால தி அவைள த ெகா நி வ ய பா தா . அவ னா னா பாமேல ஒ ேபால ெவ க ப ற ேபால தி ப ராைவ . தி இ உ பா னா அவ ெகா ஒ . அவ ெகா க ம ப வ ரைல உய ெப . ப ரா கழ வ காலா அ த ப ரா . ெகா யப . பாவாைடய ெத ைமயான ஆ ப னா தி . ைககைள ப எழி ெகா ய ெகா . அதைன தைரய க ைத இ ைக கா அவன ைககளா ய தவ டா த . அவள இ ைககைள ம த சில அ ர . அவள ேபால இ தன.பா ப அவ ேபால ந தா இத கைள ஊ கைள ஒ ைகவழியாக கழ ப ராவ ைககைள ள கா ழி ெவா எ யத 'எ ப கமா தி நழவவ டா ஊ கிைன கழ டா மைற அவள . அவ க வா வ கைள ைககளா ள ேபா த த திரமைட தன. ேரா றி வ வ ைலக க நி ேகாவண தி .

இ வ இர த இர த ெகா லா . ப ைச தா "இ மா ப ேகா . றன. மற தா ைலக ப ந கினா இ க . அவள தன. அவேள அவைன அைண இத ய . இர . .அ தா ைன ைகக க ேபாேற றன." அவள எ "கழ தி கிற அ த அழகைன தி கைள ெகா "கச காத க . அவன சிய ன . .இ இதேழா ைல.அ தா னகினா ைடய ஸ வ வ அவள ெகா நி ெத ர ஒ கிற வ .ப த . அவ ெகா டா . ." ய ேமேல நாவா . அவ அ கண கா ண ேபால ெவ கபட ெச ைககைள ெவ கம நி ெம றா ய ." அவன . . தமி டா . .எ வள ேநர என ெத யவ இ வள தைலைய ேகாதியப தா . ஆனா சீ கிர தி ஜ அவ ேபாடாத . ." அவன ெச ப ைன உண கள த ட த . ைலகள லி ேபாைதெயறியவனா இத கைள ப றி ெகா றா க ெப ப பா கிறாேன.க டா க கிய ய த சினா ேன . கச கினா அைர தா . ய தி நி ெகா . திரா ைச பழ ைலகைள தா க ந கினா .ெகா மி டா க . உறி ஸ "இ தா க கா?" த கினா திர ஒ தட சி ைவ தா ." அவ " தத ெகா த திரமா ேனாட ைவ சி வள "அ கி அைண . பாவாைட . தைலைய டா . தா . தா எ ேபால ப நி .ப ெகா க அவன இதேழா ேக ேபானா வ இத ஒ வ அவ ம நாவா ேகா க சீ ேபாலி டேத என த .