You are on page 1of 10

Baøi 1: Cho ÑMñl coù Pñm = 2,2 Kw , Uñm= 110 V , Iñm=25,6 A,nñm=1430

v/phuùt.Veã ñaëc tính cô töï nhieân ,nhaân taïo vôùi Röf=o,78 Ω
Ta coù: ωdm =

n dm 1430
=
= 149 ,75 rad / s
9,55
9,55

R u = (1 −

Pdm
U
2,2 .10 3 110
) dm = (1 −
)
= 0,94 Ω
U dm I dm I dm
110 .25 ,6 25 ,6

Kφ = Kφ dm =

U dm − R u I dm 110 − 0,94.25,6
=
= 0,574 (T)
ωdm
149,75

U dm
110
=
= 191,6 rad / s

0,574
U − I (R + R uf ) 110 − 25,6(0,94 + 0,78)
=
= 115 rad / s
Vaø ta coù: ωdmNT = dm dm u

0,574
ωo =

Töø caùc soá lieäu ñaõ xaùc ñònh ôû treân ta veõ ñöôøng ñaëc tính cô töï
nhieân vaø ñaëc tính cô nhaân taïo
Baøi 2: Cho ÑMñl coù: Pñm=16 Kw, U=220 V, Rö=0,28 Ω , Iñm=70 A,n=1000
voøng/phuùt ,Xaùc ñònh ω khi MC=0,6 Mñm vaø Röf=0,52 Ω ;
n

1000

Theo ñeà baøi ta coù : ωdm = 9,55 = 9,55 = 105 rad / s
Pdm
16 .10 3
=
= 152 ,87 ( N.m)
ωdm
105
Suy ra : M c = 0,6M dm = 0,6.152 ,87 = 91,76 ( N.m)
M dm =

Phöônh trình ñaëc tính ñieän cô cuûa ñoäng cô:
U
R + R uf
ω = dm − u
I dm
Kφ dm
Kφ dm
U dm
Ru

I dm
vaø ω =
Kφ dm Kφ dm
U dm − R u I dm 220 − 70.0,28
=
= 1.91 (T )
suy ra: Kφ dm =
ωdm
105
Vaäy toác ñoä cuûa ñoäng cô khi Röf=0,52 Ω
U
R + R uf
220 0,28 + 0,52
ω = dm − u
M
=

91,76 = 91,72 rad / s
c
Kφdm ( Kφdm ) 2
1,91
1,912
Suy ra: n = 9,55 .ω= 9,55 .91,76 = 876 v / ph
Baøi 3: Tìm trò soá cuûa caùc caáp môû maùy cuûa ÑMñl coù: P ñm=13,5
Kw ,Uñm=110 V, Iñm=145 A, nñm=1050 v/ph.bieát raèng M max
mm = 200 % M dm ,môû
maùy vôùi 3 caáp ñieïn trôû.
Giaûi:
n

1050

Ta coù: ωdm = 9,55 = 9,55 = 110 rad / s
Suy ra : M dm =

Pdm
13,5.10 3
=
= 122 ( N.m)
ωdm
110

-1-

058 = 0.058 Töø ñaây suy ra: R 3 = λR u = 1.5 Kw.052.145 145 0.0.I dm 2.058 = 0.108 − 0.175 Ω Baøi 4: Xaùc ñònh Röfi ñoùng vaøo maïch phaàn öùng khi ÑMñl khi haõm ñoâïng naêng vôùi Ihbñ=2.Iñm.55 R u = 0.Vôùi soá caáp khôûi ñoäng m=3 => λ = 3 Maø R1 = R1 Ru U dm U dm 110 = = = 0.32 (T ) ωdm 157 Doøng haõm ban ñaàu : I hbd = − E hbd Kφ ω = − dm hbd Ru + Rh Ru + Rh -2- .5(1 − ) = 0.379 Ω I1 2. dm = 0.867 Ω 0. Cho Pñm=46. Tröôùc khi haõm ñoäng naêng ñoïng cô laøm vieäc vôùi taûi ñònh möùc.876 2.108 = 0.377 Ω Vaäy trò soá caùc caáp môû maùy: R uf 1 = R 3 − R u = 0.5(1 − ) = 0.238 238 U dm Ru − I dm Kφ dm Kφ dm => Kφ dm = U dm − R u I dm 220 − 0.5(1 − => λ = 3 Pdm U 13500 110 ).876 3.379 =1.145 Ôû ñaây choïn I1=2.876 .Iñm R u = 0.202 = 0.058 = 0.052 Ω U dm I dm I dm 220 .108 Ω R 2 = λ2 R u = 1. Iñm=238 A . nñm=1500 v/ph Giaûi: Ta coù: ωdm = n dm 1500 = = 157 rad / s 9.058 = 0.202 − 0.0.238 = = 1.5(1 − Ta coù: ω dm = Pdm U 46500 220 ) dm = 0.0.094 Ω R uf 3 = R 1 − R 2 = 0.55 9.202 Ω R 1 = λ3 R u = 1.377 − 0. Uñm=220V.058 Ω U dm I dm I dm 110 .05 Ω R uf 2 = R 2 − R 3 = 0.

5M dm = 0.9 = = 79.90.55 9.052 = 0.Rö=0.25 1.238 Baøi 5: Moät ÑMñl coù: Pñm=34 Kw Uñm=220 V.042 + 1. φ = 0.042 Ω laøm vieäc treân ñaëc tính cô töï nhieân vôùi MC= 0.nñm=1500 v/ph.042 + 1.m) Cuoái quaù trình haõm: M h 2 = KφI h 2 = 1.042 = = 1. Iñm=178 A.98 A R u + R uf 0.Uñm=220 V.157 − Ru = − − Ru = − 0.25 Ω Giaûi: Moâ men ñieâïn töø do ñoâïng cô sinh ra : M=K φIh Ta coù: ωdm = n dm 1580 = = 165 rad / s 9. Iñm=22.285 2 103 = 90 .5 220 => ω = 1.5 = 103 ( N.2 Kw . nñm=1580 v/ph.285 − Pdm 34000 = 0. Ñeå döøng maùy ngöôøi ta chuyeån sang cheá ñoä haõm ngöôïc (± Uö).8 ( N.25 Cuoái quaù trình haõm: Ih2 = U dm 220 = = 170 A R u + R uf 0.Haõy xaùc ñònh trò soá Mh ñoïng cô sinh ra vôùi Röf=1.m) ωdm 165 0.25 Vaäy moâ men ñieän töø sinh ra : Ñaàu quaù trình haõm: M h1 = KφI h1 = 1.0.6 A.042 +1.170 = 219 ( N.5φdm Giaûi: -3- .79 .5 Mñm.285 .98 = 102 .285 (T ) ωdm 165 Toác ñoä cuûa ñoäng cô ôû ñaàu quaù trình haõm: ω= U dm R u + R uf − Mc Kφ Kφ 2 maø M c = 0.Rö=0.I dm 2.384 Ω I hbd 2.285 .841 Ω .m) Baøi 6: Xaùc ñònh ωvaø Iö cuûa ÑMñl coù: Pñm=4.MC=Mñm .285 .55 Kφ = Kφ dm = U dm − I dm R u 220 − 178 .9 rad / s suy ra doøng haõm ngöôïc: Ñaàu quaù trình haõm: I h1 = U dm − Kφdm ω 220 − 1.32.=> Rh = − Kφ dm ω hbd Kφ dm ωhbd 1.

1500 v/ph.M Phöông trình ñaëc tính ñieän cô: ω=− R u + R uf .242 Ω .5Kw. 220 V.967 .0.7 A ω = 0.841 − M = − 26. Rö = 0.5 φdm laø: ω= U dm Ru 220 0.101 .5ωdm Giaûi: Phöông trình ñaëc tính cô khi haõm ñoâïng naêng: ω= − R u + R uf Kφ 2 .75 = 288.75 ( Nm) ωdm 157 Vaäy toác ñoï cuûa ñoïng cô khi φ = 0.5.7φdm . Khi haõm ñoäng naêng ñeå Iö =Iñm => ω = 0.6 = 1.83 rad / s c Kφ dm (Kφ dm ) 2 0.55 9.8 A Kφ 0.55 Kφ = Kφ dm = U dm − I dm R u 110 − 0.7 = = 0.5 rad / s 9.75 = = 41.4 A.28 (T ) ωdm 157 Kφ = 0.5 I u = I dm = 19 .64 0.6.Xaùc ñònh R uf ñeå ω = const Giaûi: -4- . 34.64 Baøi 7: Xaùc ñònh Röf=? Vôùi ÑMñl coù:16Kw.7A.110 V.89 Ω Iu −19 .I u Kφ Ta coù: ωdm = Vaø (1) n dm 970 = = 101. laøm vieäc ôû ωdm khi Mc =Mñm vôùi φ = 0.64 2 Doøng ñieän phaàn öùng luùc naøy: Iu = M 26 .75 rad / s Töø (1) suy ra: R uf = − Kφω 0.19.5 = 50 .6.841 = = 1.55 Maët khaùc: Kφdm = U u − R u I dm 220 − 22.64 (T ) M c = M dm = Pdm 4200 = = 26.6Ω .7 Baøi 8: ÑMñl:6.5 Kφdm = 0.55 9.19.75 −Ru = − − 0. Rö =0.5 ωdm = 0.50 .967 (T) ωdm 101.Ta coù: ωdm = n dm 1500 = = 157 rad / s 9. 970 v/ph.

(0.62 .4 Baøi 9: ÑMñl:29 Kw. n=600 v/ph Röf .Ptruïc .PRöf Giaûi: n 1000 Ta coù: ω = 9.242 = 1.4 ( Nm ) ωdm 157 => Kφ = 0.16 .4.8 rad / s 9.ω= n dm 1500 = = 157 rad / s 9.82 ( A) 26 Coâng suaát tieâu thuï töø löôùi: Pl = Pdm = 29 Kw -5- .5.Plöôùi .55 Luùc naøy: I h = => R uf = Maø Uu + Eu U − Kφ. 1000 v/ph.06 = = 4.ω hn − Ru Ih U u = U dm = 440 V I h = | I u − I dm | = | 50 − 76 | = 26 A => R uf = 440 + 4.348 (T ) ωdm 157 M c = M dm = Pdm 6.944 157 .55 = 105 rad / s Kφ = Kφ dm = U dm − I dm R u 440 − 76.Iö =50 A.944 ) 2 − −Ru = − − 0.55 9.242 = = 1.55 9.4 41.16 (T ) ωdm 105 Khi trong cheá ño âïhaõm ngöôïc: ωhn = n 600 = = 62 .55 = 9.10 3 = = 41.ω hn = u R u + R uf R u + R uf U u + Kφ.0.06 Ω laøm vieäc trong cheá ñoï haõm ngöôïc(± Uö).55 Kφ dm = U dm − I dm R u 220 − 34. 76 A.0.395 Ω Mc Mc 41.944 (T) Phöông trình ñaëc tính cô cuûa ÑMñl: ω= U u R u + R uf − Mc Kφ ( Kφ) 2 Ñeå ω = const = ωdm thì maéc theâm ñieän trôû phuï coù giaù trò: R uf = U u Kφ ωdm (Kφ) 2 220 . Rö =0.8 − 0.7 Kφdm = 0. 440 V.0. Xaùc ñinh .06 = 6.

55.5Kw.25 rad / s 3. Xaùc ñònh ω khi Iö =60 A. Giaûi: Phöông trình haõm taùi sinh Ih = U u − E u Kφ.55 = = 3. Kφ = Kφ dm = 440 = 0.37 2 -6- .37 (Kφ) 1.29000 Rö = R = 0.8.4.I u = 6.26 .4 ( Nm ) Toác ñoä ñoïng cô tröôùc khi haõm: ω= U dm R u + R uf 220 0.62 .4 A.79 Vaäy ω taïi Ih=-60 A laø: ω = −( −60 ) 0.ωhn = KφI h ωh = 4.9.05 .5 (T ) ωdm I dm 1000 . Laøm vieäc ôû cheá ñoä haõm taùi sinh.28 +125 .972 (Kw ) Coâng suaát tieâu hao treân ñieän trôû phuï: PR uf = R uf .4 = 158 rad / s 2 Kφ 1.5 Baøi 11: ÑMñl: 6. 1000 v/ph.37 (T ) ωdm 157 n dm 1500 = = 157 rad / s 9.10 −3 = 6. Xaùc ñònh I ubd khi caét phaàn öùng ra khoûi löôùi vaø ñoùng kín vaøo R = 6 Ω .4 Nm vaø φ = φdm Giaûi: Kφ = Kφ dm = Vôùi ωdm = U dm − I dm R u 220 − 34.28 Ω 79 Pdm 29000 .14 + 0 − M= − 34.79 = dm dm dm = = 125.82 . 440 V. Rö =0.34.05 Rñm .14 = = 1.14 Ω .Iñm=79 A.ω = <0 R R Toác ñoä quay ñoäng cô khi haõm : ω = −I h R + ωo Kφ Taïi Iö =0 ta coù: ωo = Vôùi U dm U ω I 440 . Röf =0.55 M c = M dm = 34 . Tröôùc khi caét M = 34.45 =130 . 220 V.1000 .45 rad / s Kφdm Pdm 9.ωo − Kφ. 1500 v/ph .55 9.50 = 314 ( W ) Baøi 10: ÑMñl: 29 Kw.Coâng suaát ra treân truïc : Ptr = M hn .0. 0.16 .

219 ⇒ Kφ dm = dm = = 0.ÑMnt: 12 Kw.25Ω .158 =− = = −25.14 + 6 Xaùc ñònh Röf =? .25 = = 2.67 (rad / s) 60 60 U − I dm .0.1000v/p.R u 110 − 41. ñeå phuï taûi ñònh möùc thì ω = 400 v / ph Giaûi: n 756 Ta coù: ωdm = 9. Laøm vieäc treân ñaëc tính öùng φ =0.n dm 2. ωdm = -7- .xaùc ñònh Tc 1.3.125 kgm2.26 A Ru + Rh Ru + Rh 0.0.37.89 rad / s => R uf = U dm − Kφ dm ω 220 − 2.25 = 1.Khi ÑC laøm vieäc treân ñaëc tính cô TN 2π.61.1000 = = 104.J=0.55 = 41. Luùc naøy ñaëc tính cô ñieän trôû thaønh: ω= U dm R u + R kt + R uf − I dm Kφ dm Kφ dm n 400 Vôùi ω = 9.67 Ñoä cöùng cuûa ñaëc tính cô öngs vôùi tröôøng hôïp naøy.13 rad / s Phöông trình ñaëc tính cô ñieän : ω dm = => Uu R u + R k t − Id m Kφ d m Kφ d m Kφ dm = Kφ = U dm − I dm (R u + R kt ) 220 − 54.219Ω . Laøm vieäc treân ñaëc tính Röf=5Rö 3.89 − (R u + R kt ) = − 0.Laøm vieäc treân ñaëc tính cô TN 2.0. Rö +Rkt =0.7 kW. Laøm vieäc treân ñaëc tính öùng vôùiU=1/3Uñm 4.5φ ñm Giaûi: 1.14.13 Ñeå taûi ñònh möùc coù n=400 v/ph thì maéc theâm Röf .41. 756 v/ph. 54 A. 220 V.905( T ) ωdm 104 .110V.8 Ω I dm 54 Baøi 13: ÑMñl:3.41A.55 = 79 .55 = 9.61 (T ) ωdm 79.55 = 9.Trò soá doøng ban ñaàu cuûa phaàn öùng: I hbd = − Baøi 12: E hbd Kφω hbd 1.

07 ( s ) 0.380V.x1=0.6s = 9.5φ ñm φ = 0. laøm vieäc treân Röf =5Rö =5.44Ω R1= 0.125 = = 0.x2=0.095(Ω ) Tc = 0.862 = 0. 0.1. laøm vieäc öùng vôùi U=1/3Uñm Tc =0.220 2.75Ω Giaûi: Phöông trình ñaëc tính cô cuûaÑK: 2 ' 3U1f .44 2   1.219 Baøi 14: ÑK:22.2π (1 − 0.2 =1. laøm vieäc treân ñaëc tính öùng φ =0.39Ω .39+0.R 2Σ (1) M= ' 2   R2   + X 2 nm  Sω 0 .2 +  + 1.6 Ω R 22500 M = dm = ω0 ω0 Thay taát caû keát quaû vaùo (1) 22500 = 3.r2=0.2Ω .29 ) = 108 .2s + 1.12s + 2.029 ( s ) β1 4.125 .46 +0.4s 2 − 7.29 Ta coù: ω = ωo (1 − s) = 1460 .219 =1.44) 2 + 1. R 1 + 3      Trong ñoù: U 1f = 380 = 220 ( V ) 3 R’22 = r’2 + r2f’ =0.nñm=1460v/p.029(s) 4.219 = 4.46Ω Xñ ω =? Mphuï taûi ñm trong maïch roâto maêc 1ñieän trôû phuï ñaõ quy ñoåi veà stato laø 1.5 rad / s 60 Vaäy toác mñoä goác taïi vò trí laøm vieäc: -8- .44  s  0.29 ⇔  s = 178> 1 loai vaäy choïn s=0.125 .5kV.2Ω Xnm=X1 + X2’ + X1f =0.095 3.24Ω .862 = 0.905 ) 2 0. 0.Trong stato maéc X2f =0.6 s      ⇒ ( 0.0.25 J 0.0.β1 = ( Kφdm ) 2 Ru ⇒ Tc = = ( 0.75=1.24+1.105 (s) 4.2.r1=0.3s ⇔ 0.219 +1.074= 0  s = 0.25 2.

5 rad / s Baøi 15:Xaùc ñònh Mñmvaø ωdm cuûa ÑK 4 cöïc.1 s th = = = 0.2 + 6. r2′ = 3.16 = 0 ⇒ s dm 1 = 0. x 1 = 3.1Ω Mt = 1.2 Thay (2) vaøo ta döôïc : 2 s dm −1.59 = 6.50 = 141.3 Ω Taïi M = M th (moâ men tôùi haïn) R ′2 Σ 3.6 vôùi s dm > s th ÑK laøm vieäc khoâng oån ñònh (loaïi).3 2 1 + as th M = s s th (1)=> 2M th + + 2as th s th s Taïi Mñm öùng vôùi sñm : M dm 2(1 + as th ) = ( 2) s s th M th + + 2asth s th s M th R 3. s dm 2 = 1.1 Ω R 1 = r1 = 3. r1 = 3.8 .M th (1 + 4s th ) 3U 12f R ′2Σ M= = (1) s s th  R ′2Σ 2  + + 2as th sω o  ( R 1 + ) + X nm  s   s th Trong ñoù: R ′2Σ = r2′ + r2f = 3.ω=108 .71 + 3.7s dm + 0.1 .3 rad / s => s dm1 = 0. Uñm=380V.2 Ω X nm = x 1 + x ′2 = 2.8 . 2π.1 ⇒ ωdm = (1 − s)ωo = 0.2Ω .59 Ω x ′2 = 2.9 2 M dm = -9- . a = 1 = ≈1 Ta coù: M dm R 2 Σ 3.71Ω .1 = 1.heä soá quaù taûi λ = M dm Giaûi: Phöông trình ñaëc tính cô cuûa ÑK: 2.4 2 2 2 R 1 + X nm 3.9ω0 = 0.

10 - ..