You are on page 1of 16

Hä vµ tªn : NguyÔn v¨n thµnh M· sv : CQ502354 Líp :nh÷ng nguyªn lý chung cña cña nghÜa mac-lenin 7

§Ò: Lý luËn vÒ gi¸ trÞ søc lao ®éng vµ rót ra ý nghÜa thùc tiÔn nh»m n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ níc ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ.

Ta cÇn chó ý r»ng søc lao ®éng lµ n¨ng lùc tiÕn hµnh lao ®éng cña con ngêi. sö dông søc lao ®éng míi lµ lao ®éng. ph¸t hiÖn ra quan niÖm duy vËt lÝch sö. Trong ®ã.M¸c cho r»ng. hµng ho¸ chØ cßn l¹i mét thuéc tÝnh.¡ngghen cho r»ng. mµ lao ®éng tøc lµ t¹o ra . Trong chÕ ®é t b¶n chñ nghÜa. qu¸ tr×nh sö dông nã ®ång thêi lµ qu¸ tr×nh t¹o ra gÝa trÞ. hai lµ . Häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d lµ hßn ®¸ t¶ng cña lý luËn kinh tÕ chÝnh trÞ cña C. gi¸ trÞ cña h»ng ho¸ chÝnh lµ lao ®éng hao phÝ ®îc kÕt tinh trong hµng ho¸ ®ã. C. lao ®éng t¹o ra gi¸ trÞ.M¸c l¹i lµ c¬ së cho thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d cña «ng.M¸c. C. Tøc lµ. Nã ®· bãc trÇn bÝ mËt trong sù bãc lét cña chñ nghÜa t b¶n. Lo¹i hµng ho¸ ®Æc thï ®ã chÝnh lµ søc lao ®éng cña con ngêi. Do vËy chóng ta thêng nãi r»ng . «ng nãi “ nÕu bãc riªng gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ ra. nhµ t b¶n b¾t buéc ph¶i t×m trªn thÞ trêng lo¹i hµng ho¸ mµ b¶n th©n gi¸ trÞ sö dông cña nã cã mét thuéc tÝnh ®Æc biÖt lµm nguån gèc cho gi¸ trÞ.ph¸t hiÖn vÒ gi¸ trÞ thÆng d.Bµi lµm I. Lý luËn vÒ gi¸ trÞ søc lao ®éng Ph. thuyÕt gi¸ trÞ lao ®éng cña C.kh«ng thÓ dïng sè lîng ®Ó ®o lêng gi¸ trÞ sö dông cña c¸c lo¹i hµng ho¸.M¸c cã hai ph¸t hiÖn lín: mét lµ . ®ã lµ thuéc tÝnh s¶n phÈm lao ®éng”. ®Ó ®¹t ®îc gi¸ trÞ thÆng d.

Nhng ë mçi quèc gia kh¸c nhau . Do ®ã. V× vËy. gi¸ trÞ hµng ho¸ cña søc lao ®éng chÝnh lµ gi¸ trÞ nh÷ng t liÖu sinh ho¹t cÇn thiÕt cho ngêi c«ng nh©n vµ gia ®×nh hä bao gåm gi¸ trÞ nh÷ng t liÖu sinh ho¹t cho ngêi c«ng nh©n vµ nh÷ng t liÖu sinh ho¹t cho gia d×nh ngêi c«ng nh©n vµ nh÷ng phÝ tæn do ®µo t¹o ngêi c«ng nh©n. VD: gi¸ trÞ søc lao ®éng ®îc biÓu hiÖn díi d¹ng tiÒn c«ng hay tiÒn l¬ng. gi¸ trÞ søc lao ®éng bao hµm c¶ yÕu tè lÞch sö vµ tinh thÇn. §©y chÝnh lµ ®iÒu kiÖn cÇn. Søc lao ®éng vèn kh«ng ph¶i lµ hµng ho¸ nhng søc lao ®éng sÏ trë thµnh hµng ho¸ nÕu cã ®Çy ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau: +ngêi lao ®éng ph¶i ®îc hoµn toµn tù do vÒ th©n thÓ(hoµn toµn cã quyÒn së h÷u vÒ søc lao ®éng). ®©y lµ ®iÒu kiÖn ®ñ. *> Gi¸ trÞ hµng ho¸ cña søc lao ®éng : do thêi gian lao ®éng x· héi cÇn thiÕt ®Ó s¶n xuÊt vµ t¸i s¶n xuÊt ra søc lao ®éng quyÕt ®Þnh nhng søc lao ®éng g¾n víi c¬ thÓ sèng. do ®ã gi¸ trÞ søc lao ®éng còng kh¸c nhau. §iÒu kiÖn nµy lµm cho ngêi lao ®éng kh«ng tù s¶n xuÊt ra cña c¶i ®Ó nu«I sèng chÝnh m×nh. .gi¸ trÞ .trong nh÷ng thêi k× kh¸c nhau do ®Æc ®iÓm vÒ kinh tÕ-chÝnh trÞ-x· héi vµ tù nhiªn kh¸c nhau.Gi¸ trÞ cña b¶n th©n søc lao ®éng bÞ quyÕt ®Þnh bëi thêi gian lao ®éng b¾t buéc trong x· héi cã nhu cÇu vÒ lao ®éng trªn thÞ trêng. Do ®ã ngêi lao ®éng ph¶i b¸n søc lao ®éng. §©y lµ ®iÓm kh¸c biÖt c¬ b¶n nhÊt gi÷a gi¸ trÞ søc lao ®éng vµ gi¸ trÞ hµng ho¸ th«ng thêng. +Ngêi lao ®éng ®· bÞ mÊt hªt t liÖu s¶n xuÊt.

dïng nh÷ng thñ ®o¹n tinh vi h¬n . giai cÊp thèng trÞ ®Òu thu ®îc lao ®éng thÆng d tõ ngêi lao ®éng bÞ bãc lét. biÓu hiÖn lµ khi tiªu dïng nã th× gi© trÞ cña nã kh«ng nh÷ng kh«ng gi¶m ®i mµ cßn t¹o ra 1 gi¸ trÞ míi lín h¬n gi¸ trÞ b¶n th©n nã.§Æc ®iÓm cña ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa lµ ngµy cµng bãc lét nhiÒu h¬n lao ®éng thÆng d. nghÜa lµ cã quyÒn sö dông søc lao ®éng ®ã trong s¶n xuÊt. do cã lao ®éng thÆng d míi sinh ra kh¶ n¨ng bÊt b×nh ®¼ng. C.V× .ngêi bãc lét ngêi. Do sù ph¸t triÓn cña khoa häc khoa häc-kü thuËt hiÖn ®¹i cïng nh÷ng ngµnh nghÒ s¶n xuÊt dùa trªn nã.M¸c chØ râ: lao ®éng thÆng d kh«ng ph¶I xuÊt hiÖn tõ khi cã t b¶n .x· héi kh¸c nhau nh x· héi n« lÖ vµ x· héi thuª mín lao ®éng. lõa bÞp h¬n ®Ó ®o¹t lÊy lao ®éng thÆng d. §©y chÝnh lµ nguån gèc t¹o ra gi¸ trÞ thÆng d. vµ cìng bøc ngêi lao ®éng ph¶i lµm viÖc c¶ ngµy( môc ®Ých nh»m thu ®îc gi¸ trÞ thÆng d tèi ®a). khÐo lÐo h¬n. qu¸ tr×nh tù ®éng ho¸ trong s¶n xuÊt t¹o ra hiÖn tîng vai trß cña lao ®éng trùc tiÕp cña ngêi lao ®éng ngµy cµng mê nh¹t. Nhµ t b¶n mua l¹i gi¸ trÞ søc lao ®éng trªn thÞ trêng. chØ lµ c¸c h×nh thøc kh¸c nhau cña viÖc tíc ®o¹t lao ®éng thÆng d trªn th©n thÓ ngêi s¶n xuÊt. Trong lÞch sö loµi ngêi. «ng nãi: “ Sù ph©n biÖt c¸c kiÓu h×nh th¸I kinh tÕ.Trong x· héi ®îc t¹o nªn bëi kÎ bãc lét vµ ngêi bÞ bãc lét. ngêi lao ®éng”.Gi¸ trÞ sö dông cña søc lao ®éng còng ®îc biÓu hiÖn th«ng qua tiªu dïng søc lao ®éng. nã còng tho¶ m·n ®îc nhu cÇu cña ngêi mua nhng gi¸ trÞ sö dông cña hµng ho¸ søc lao ®éng lµ 1 gi¸ trÞ ®Æc biÖt.

M¸c ®· chØ ra r»ng. Sö dông søc lao ®éng chÝnh lµ lao ®éng. ngêi s¶n xuÊt ®· coi c¸c bé phËn cña c¬ thÓ m×nh nh mét thµnh phÇn cña hÖ thèng tù ®éng ho¸. ¤ng nhÊn m¹nh r»ng.cã häc gi¶ ph¬ng T©y cho r»ng lý luËn vÒ gi¸ trÞ lao ®éng vµ häc thuyÕt gi¸ trÞ thÆng d cña C. C¸i gäi lµ gi¸ trÞ.Sù ph¸t triÓn cña khoa häc.kÜ thuËt.chÝnh lµ lao ®éng hao phÝ ®îc kÕt tinh trong hµng ho¸. cã nh÷ng ngµnh mµ ngêi s¶n xuÊt trùc tiÕp thµnh ngêi qu¶nlý.chÝnh ph¬ng thøc s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa míi t¹o ra sù ®èi lËp gi÷a lao ®éng thÓ lùc vµ lao ®éng trÝ ãc. tiÕn hµnh tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt ®· thóc ®Èy søc s¶n xuÊt t¨ng cao kh«ng ngõng. trong c¸c x· héi tri thøc nãi chung. Ph¶i ch¨ng.Theo C.vai trß cña yÕu tè trÝ tuÖ ngµy cµng gia t¨ng. Trong s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i ho¸.M¸c nh»m v¹ch trÇn thùc chÊt nÒn s¶n xuÊt t b¶n chñ nghÜa ®· lçi thêi vµ mÊt t¸c dông nh Marcuse. søclao ®éng lµ n¨ng lùc cña ngêi lao déng. Habermas.M¸c còng ®Ò cao vai trß cña lao ®éng trÝ ãc vµ yÕu tè trÝ tuÖ trong qu¸ tr×nh sanr xuÊt.khiÕn cho viÖc dïng søc lùc trùc tiÕp cho s¶n xuÊt ngµy cµng Ýt. tõ ®ã s¸ng t¹o nªn gi¸ trÞ. ®· lçi thêi? C. nã sÏ cµng cã kh¶ . Do ®ã.Tuy nhiªn.®ã chØ lµ nh÷ng suy luËn cha thÊu ®¸o. viÖc sö dông nã thùc tÕ chÝnh lµ qu¸ tr×nh vËt ho¸ lao ®éng.vËy. C. Trong nÒn s¶n xuÊt t¬ng lai .§ång thêi. B¶n th©n gi¸ trÞ sö dông( c¶a søc lao ®éng) ®· cã thuéc tÝnh ®Æc thï ®Ó trë thµnh nguån gèc cña gi¸ trÞ.lý luËn cña M¸c ®· mÊt ®i t¸c dông. lao ®éng t¹o ra gi¸ trÞ bao gåm lao ®éng thÓ lùc vµ c¶ lao ®éng trÝ ãc.®îc vËn dông mçi khi con ngêi s¶n xuÊt ra gi¸ trÞ sö dông nµo ®ã. hai lo¹i lao ®éng nµy ®îc kÕt hîp trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt.M¸c.

chóng ®Òu lµ s¶n phÈm cña lao ®éng trÝ ãc mang tÝnh s¶ng t¹o cña con ngêi. sù ph¸t triÓn cña khoa häc-kÜ thuËt hiÖn ®¹i chØ thóc ®Èy sù thay ®æi cña cÊu tróc thµnh phÇn h÷u c¬ (tØ lÖ gi÷a t b¶n bÊt biÕn vµ t b¶n kh¶ biÕn) trong t b¶n. øng dông cña khoa häc. thiÕt kÕ . th× nã kh«ng thÓ tù chuyÓn ho¸ gÝa trÞ cña b¶n th©n nã.nÕu nh kh«ng cã ngêi s¶n xuÊt sö dông nã vµo trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. th× l¹i dùa cµng nhiÒu h¬n vµo lao ®éng trÝ ãc. H¬n n÷a.tiÕn hµnh tù ®éng ho¸ s¶n xuÊt chØ biÓu hiÖn kÕt cÊu søc lao ®éng ®· cã sù chuyÓn biÕn lín. tri thøc th«ng tin ®· ph¸t huy vai trß to lín. Qu¸ tr×nh s¶n xuÊt lín hiÖn ®¹i ho¸ vÉn ph¶i tr«ng cËy vµo ngêi s¶n xuÊt ®iÒu khiÓn. Trong toµn bé qu¸ trinh ®ã. còng nh kh«ng thÓ lµm sinh s«i ®îc gi¸ trÞ hµng ho¸ . Do ®ã t×nh h×nh míi cña ph¸t triÕn s¶n xuÊt kh«ng lµm thay ®æi sù thùc lµ lao ®éng t¹o ra gi¸ trÞ.nhng lao ®éng trÝ ãc hä bá ra l¹i nhiÒu h¬n.sù t¨ng trëng cña gÝa trÞ hµng ho¸ vÉn chñ yÕu dùa vµo ngêi s¶n xuÊt. ViÖc t¹o ra gi¸ trÞ hµng ho¸ c«ng nghÖ cao thÓ hiÖn trong tÊt c¶ qu¸ tr×nh nghiªn cøu. Lao ®éng thÓ lùc cña c«ng nh©n gi¶m ®i. chø kh«ng thÓ thay ®æi thùc tÕ sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña chñ nghÜa t b¶n vÉn ph¶I dùa vµo viÖc theo ®uæi gi¸ trÞ thÆng d. chø kh«ng ph¶i t b¶n hay m¸y mãc.kÜ thuËt vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt. nã lµ t b¶n bÊt biÕn. khi ngêi lao ®éng trÝ ãc s¸ng t¹o vµ sö . khoa häc. HÖ thèng c¬ khÝ tù ®éng ho¸ chØ lµ c«ng cô lao ®éng cña lao ®éng s¶n xuÊt. §ång thêi.s¶n xuÊt vµ tiªu thô.n¨ng chuyÓn biÕn thµnh søc s¶n xuÊt trùc tiÕp.Gi¸ trÞ hµng ho¸ sinh s«i cµng Ýt dùa vµo lao ®éng thÓ lùc cña ngêi s¶n xuÊt. nhng suy cho cïng.kÜ thuËt.

chi phÝ s¶n xuÊt cña nhiÒu s¶n phÈm cßn cao. chi phÝ s¶n xuÊt trong tõng ngµnh.hä còng bÞ nhµ t b¶n thuª. v× vËy n¨ng suÊt lao ®éng thÊp h¬n nhiÒu so víi c¸c níc tiªn tiÕn. chiÕm b×nh qu©n kho¶ng 70% gi¸ trÞ s¶n xuÊt. tõng s¶n phÈm trong toµn bé nÒn kinh tÕ cßn cao. Trong c«ng nghiÖp. Chi phÝ nguyªn liÖu ®Çu vµo nh×n chung lµ cao . Trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hiÖn ®¹i ho¸. 1. hä còng ph¶i bá ra rÊt nhiÒu lao ®éng.dông khoa häc kÜ thuËt. gièng c©y trång vËt nu«i cã chÊt lîng vµ n¨ng suÊt thÊp. chi phÝ s¶n xuÊt cßn chiÕm 40% gi¸ trÞ s¶n xuÊt. C¸c ph¬ng thøc canh t¸c cßn l¹c hËu. II/ ý nghÜa thùc tiÔn nh»m n©ng cao n©ng cao søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ níc ta trong qu¸ tr×nh héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Tr×nh ®é tay nghÒ cßn thÊp. Nh÷ng yÕu tè chñ yÕu lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm dÞch vô Thø nhÊt.cã thÓ thÊy lÝ luËn gi¸ trÞ thÆng d còng nh gi¸ trÞ lao ®éng cña C. s¸ng t¹o mét lîng lín gi¸ trÞ thÆng d.Tõ ®ã . thiÕt bÞ chÕ biÕn l¹c hËu. Trong n«ng nghiÖp. sè lîng ngêi lao ®éng trÝ ãc t¨ng lªn rÊt nhiÒu.M¸c kh«ng hÒ lçi thêi vµ mÊt ®i t¸c dông.Khi gi¶m thuÕ nhËp khÈu vµ dì bá c¸c rµo c¶n phi thuÕ sÏ h¹n chÕ rÊt lín kh¶ n¨ng c¹nh tranh so víi hµng nhËp khÈu. Nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng nµy chñ yÕu do tån tai yÕu kÐm ë nhiÒu kh©u: tríc hÕt lµ tr×nh ®é c«ng nghÖ vµ trang thiÕt bÞ cña nÒn kinh tÕ cßn thÊp.

5. kh«ng æn ®Þnh. Thø hai. Thø ba. miÔn gi¶m thuÕ. søc c¹nh tranh vÒ hµng ho¸ n«ng s¶n trªn thÞ trêng kÐm. Theo ®iÒu tra cña c¸c tæ chøc quèc tÕ vµ ph¶n ¸nh cña c¸c doanh nghiÖp. HiÖn nay. HiÖn cã kho¶ng 73% lùc lîng lao ®éng c«ng nghiÖp kh«ng cã tr×nh ®é chuyªn m«n kü thuËt. c¸c doanh nghiÖp cha quan t©m t×m gi¶i ph¸p gi¶m c¸c chi phÝ s¶n xuÊt. VÒ mÆt qu¶n lý. chÊt lîng nguyªn liÖu s¶n xuÊt trong níc kÐm. tr×nh ®é tay nghÒ cha thÓ ®¸p øng ®îc yªu cÇu vµ ®ßi hái cña qu¸ tr×nh ph¸t triÓnvµ lµ mét nguyªn nh©n quan träng h¹n chÕ kh¶ n¨ng ®æi míi c«ng nghÖ. kinh tÕ n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n ViÖt Nam dùa trªn gÇn 12 triÖu hé n«ng d©n ®¶m nhËn. h¹ l·i suÊt. Trong n«ng nghiÖp vµ khu vùc n«ng th«n. vÉn cã t tëng tr«ng chê vµo nhµ níc vÒ cÊp vèn.5/3. Tû lÖ ®¹i häc/ trung cÊp/c«ng nh©n kü thuËt cña ViÖt Nam lµ 1/1. chÊt lîng lao ®éng. ph¬ng tiÖn canh t¸c l¹c hËu. n¨ng suÊt chÊt lîng vµ hiÖu qu¶ thÊp.5/2. h¹ gi¸ thµnh s¶n xuÊt ®Ó tham gia héi nhËp cã hiÖu qu¶. tr×nh ®é lao ®éng. n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. nhiÒu chi phÝ ®Çu vµo t¹i ViÖt Nam ®îc ®¸nh gi¸ cao h¬n nhiÒu so víi c¸c níc trong khu vùc nh cíc . n¨ng suÊt lao ®éng cßn qu¸ thÊp. chi phÝ dÞch vô cßn cao. céng víi viÖc sö dông ®·i ngé cha tho¶ ®¸ng. C«ng t¸c ®µo t¹o l¹i cha ®îc quan t©m ®óng møc thiÕu quy ho¹ch dµi h¹n.do chñ yÕu nhËp khÈu. Lùc lîng lao ®éng ë n«ng th«n dåi dµo nhng ®éi ngò lao ®éng cã tri thøc cßn máng. n¨ng suÊt lao ®éng thÊp. bï lç. ®æi míi quy tr×nh s¶n xuÊt vµ qu¶n lý ë c¸c doanh nghiÖp hiÖn nay.5 trong khi cña thÕ giíi lµ 1/2. quy m« bÐ.

. Jakata. Cã thÓ thÊy r»ng phÇn lín c¸c nguyªn nh©n lµm h¹n chÕ kh¶ n¨ng c¹nh tranh ®Òu gi¸n tiÕp hoÆc trùc tiÕp liªn quan ®Õn nh©n tè con ngêi.Con ngêi lµ mét chñ thÓ. §¸ng lu ý lµ tæ chøc lao ®éng ë nhiÒu doanh nghiÖp cha hîp lý vµ khoa häc.1.Cô thÓ lµ cíc viÔn th«ng quèc tÕ cao h¬n tõ 30. phÝ giao th«ng vËn t¶i. ë c¸c doanh nghiÖp. thêng chiÕm tõ 6.lµm cho n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ thÊp. ®iÖn níc. biªn chÕ qu¸ lín. bé m¸y qu¶n lý cßn kÐm hiÖu qu¶. viÔn th«ng. gi¸ c¸c s¶n phÈm ®éc quyÒn nh xi m¨ng.. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp trong nhiÒu ngµnh thêng chiÕm tõ 5-8% gi¸ thµnh lµ kh¸ cao. Lµo kho¶ng trªn 45%. kû luËt lao ®éng cha nghiªm.50%. lµ mét nh©n tè ®Æc biÖt trong sè c¸c nh©n tè ®Çu vµo cña mäi ho¹t ®éng kinh tÕ. Singapo. Manila.9% tæng sè lao ®éng cña doanh nghiÖp. trong khi c¸c níc trong khu vùc chØ chiÕm tõ 3. bé m¸y qu¶n lý cßn cång kÒnh. gi¸ ®iÖn cao h¬n Mianma. Indonesia. song ®ång thêi còng lµ môc tiªu . Thø t. Nh÷ng gi¶i ph¸p c¬ b¶n ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh. MÆt kh¸c do quy ®Þnh cña nhµ níc nªn nhiÒu vÞ trÝ trong bé m¸y kh«ng kiªm nhiÖm ®îc vµ kÐm linh ho¹t.. Nã kh¸c biÖt víi c¸c nh©n tè kh¸c v× nã võa lµ nh©n tè ®éng lùc ®¶m b¶o cho sù thµnh c«ng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp nãi riªng vµ cña c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung.4%. 2. c¶ng biÓn. chøc n¨ng nhiÖm vô kh«ng râ rµng. C¸c møc phÝ vµ lÖ phÝ hµng h¶i t¹i c¸c c¶ng ë Sµi Gßn cßn cao h¬n vµi lÇn so víi c¸c c¶ng biÓn t¹i Bangkoc. Ph¸t triÓn nguån nh©n lùc.®iÖn tho¹i. Th¸i Lan.. 2.

Mét khi cã nhµ l·nh ®¹o giái. hä lµ ngêi am hiÓu. t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó hä ®ãng gãp cho x· héi ®îc nhiÒu h¬n.ChÝnh v× vËy.phôc vô mµ c¸c doanh nghiÖp vµ c¶ x· héi ph¶i híng tíi. th«ng qua yÕu tè con ngêi nªn chó ý gi¶i quyÕt tèt nh÷ng vÊn ®Ò sau: Mét lµ. viªc kh«ng ngõng n©ng cao cËp nhËt kiÕn thøc lµ mét nhu cÇu tÊt yÕu. ph¶i phôc vô hä ®îc tèt h¬n. kh«ng ngõng t¹o ®iÒu kiÖn cho ngêi lao ®éng (bao gåm c¶ c«ng nh©n lao ®éng lÉn ®éi ngò qu¶n lý ë mäi cÊp) ®îc häc tËp. tù tin trong c«ng viÖc Muèn vËy. Do vËy khi xÐt ®Õn chñ thÓ nµy nh mét nh©n tè tÝch cùc trong viÖc n©ng cao søc c¹nh tranh cña tõng doanh nghiÖp nãi riªng vµ c¶ nÒn kinh tÕ nãi chung th× cÇn ph¶i chó ý hai mÆt: _ Lµm sao ®Ó ph¸t huy vai trß ®éng lùc cña con ngêi. v× cã ®µo t¹o chuyªn s©u míi t¹o ra ®ù¬c ®é ngò qu¶n lý giái. muèn “con t»m nh¶ t¬ ãng mît h¬n” th× ph¶i ®Çu t vµo con ngêi nhiÒu h¬n. Trong x· héi th«ng tin. ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh. §Ó n©ng cao søc c¹nh tranh th× viÖc ®µo t¹o chuyªn s©u lµ v« cïng cÇn thiÕt.mét x· héi tinh thÇn kh«ng ngõng häc hái rÌn luyÖn vµ n©ng cao kiÕn thøc. ®ång thêi t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn ®îc c¸c yªu cÇu ®Æt ra. ®îc ®µo t¹o vµ ®µo t¹o l¹i. n¾m b¾t ®îc thùc chÊt cña vÊn ®Ò th× hä míi ®Æt ra nh÷ng nhu cÇu cÇn ph¶i thùc hiÖn ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp. ®Æc biÖt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay khi mµ sù ph¸t triÓn cña mäi quèc gia ®Òu híng tíi nÒn kinh tÕ tri thøc. t¹o m«i trêng ®Ó hä tin tëng. _ MÆt kh¸c. viÖc .

tr¸nh t×nh tr¹ng c¸c thiÕt bÞ nµy cßn l¹c hËu h¬n so víi c¸c thiÕt bÞ ®ang vËn hµnh t¹i c¸c doanh nghiÖp. cÇn ph¶i x©y dùng gi¸o tr×nh tèt. §Ó phôc vô tèt c«ng t¸c ®µo t¹o.®µo t¹o kh«ng thÓ thùc hiÖn mét c¸ch h×nh thøc. kh«ng ngõng c¶i tiÕn vµ ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y ®Ó néi dung ®µo t¹o mang tÝnh thiÕt thùc. Ngêi ®ù¬c cö ®i häc ph¶i lµ nh÷ng ngêi cã kh¶ n¨ng tiÕp thu vµ lµ nh÷ng ngêi ham häc. ch¹y theo sè lîng mµ lu«n ph¶i cÇn chó ý ®Õn chÊtlîng ®µo t¹o. còng cÇn ph¶i chän ®óng ngêi ®Ó ®µo t¹o vµ ®µo t¹o ®óng nh÷ng ngµnh cã nhu cÇu. c¸c thiÕt bÞ c«ng cô hç trî thùc hµnh bµi gi¶ng còng cÇn ®¹t tr×nh ®é tiªn tiÕn. thêng xuyªn cËp nhËt kiÕn thøc. VÊn ®Ò ®µo t¹o chuyªn m«n còng cÇn g¾n liÒn víi viÖc giao dôc phÈm chÊt ®¹o ®øc vµ rÌn luyÖn thÓ lùc cho thÕ hÖ míi. §Ó ®µo t¹o chuyªn s©u. ®ù¬c cèng hiÕn nhiÒu h¬n cho sù nghiÖp ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp vµ cña toµn x· héi. trÝ tuÖ vµ tinh thÇn sÏ lµ m«i trêng thuËn lîi ®Ó h×nh thµnh vµ nu«i dìng nguån tri thøc tèt Hai lµ. Mét c¬ thÓ khoÎ m¹nh giµu søc sèng c¶ vÒ søc lùc. ®¸p øng kÞp thíi c¸c nhu cÇu lu«n n¶y sinh cña mét nÒn kinh tÕ ®ang ph¸t triÓn. mét vÊn ®Ò còng kh«ng kÐm phÇn quan träng trong viÖc n©ng cao søc c¹nh tranh th«ng qua yÕu tè con ngêi lµ t¹o m«i trêng thuËn lîi ®Ó ngêi lao ®éng ®îc ph¸t huy mäi tiÒm n¨ng søc s¸ng t¹o cña m×nh. Bªn c¹nh ®ã. . cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm cao trong häc tËp.

Do vËy. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ lµm thÕ nµo ®Ó hä cã thÓ ph¸t huy kh¶ n¨ng ®em nh÷ng tri thøc cña m×nh cèng hiÕn cho x· héi nãi chung vµ doanh nghiÖp nãi riªng.. VÝ dô. tõ l©u ta vÉn nãi r¨ng ViÖt Nam cã lîi thÕ vÒ nguån nh©n c«ng gi¸ rÎ trong nh÷ng ngµnh th©m dông lao ®éng nh ngµnh dÖt may. t¹o ra ®îc nhiÒu s¸ng kiÕn gãp phÇn n©ng cao søc c¹nh tranh. . hiÖu qu¶ kh«ng cao.®iÒu ®ã kh«ng chØ t¹o ®iÒu kiÖn cho hä an t©m lµm viÖc mµ khi xÐt ®Õn khÝa c¹nh kinh tÕ cßn cã kh¶ n¨ng n©ng cao søc c¹nh tranh. ngêi ta thêng cã xu híng s½n sµng bá tiÒn ra ®Ó mua mét mÆt hµng chÊt lîng h¬n. da giµy. song nÕu gi¸ nh©n c«ng rÎ th× thêng dÉn ®Õn n¨ng suÊt thÊp.. mét vÊn ®Ò n÷a trong ph¸t huy nh©n tè con ngêi ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh lµ gi¶i quyÕt tho¶ ®¸ng chÕ ®é tiÒn l¬ng. Vµ trong cuéc sèng hiÖn t¹i.. ®îc ®Çu t chÊt x¸m nhiÒu h¬n mÆc dï gi¸ cã thÓ cao h¬n. Khi chóng ta cßn nghÌo th× chóng ta ph¶i tËn dông nh©n c«ng rÎ ®Ó n©ng cao søc c¹nh tranh. MÆt kh¸c. ®Ó cã thÓ cèng hiÕn ®îc th× con ngêi ph¶i cã m«i trêng lµm viÖc phï hîp vµ ®îc ®Æt ®óng vÞ trÝ theo ®óng kh¶ n¨ng cña m×nh. th«ng thêng nh÷ng ngêi cã tri thøc lµ nh÷ng ngêi ham häc hái th× ë mét khÝa c¹nh kh¸c hä lµ nh÷ng ngêi mong ®îc cèng hiÕn vµ kh«ng chó ý nhiÒu ®Õn vÊn ®Ò danh lîi. Ba lµ. song nÕu n¨ng suÊt cña mét c«ng nh©n ViÖt Nam trong ngµnh may chØ b»ng 1/4 so víi n¨ng suÊt cña mét c«ng nh©n t¹i c¸c níc ph¸t triÓn th× râ rµng gi¸ nh©n c«ng rÎ kh«ng h¼n lµ mét u thÕ.

. gi¸ níc 70%. cíc phÝ vËn t¶i biÓn 27%. ®iÖn tho¹i quèc tÕ chi phÝ ë ViÖt Nam cao gÊp 7 lÇn Singapore.ngang b»ng víi c¸c níc trong khu vùc vµ thÕ giíi. gi¸ thuª ®Êt ë c¸c thµnh phè ë ViÖt Nam cao h¬n ë Trung Quèc tõ 4-6 lÇn.. th«ng tin. xi m¨ng 7%. ®a sè hµng ho¸ vµ dÞch vô trong c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®Òu cã gi¸ c¶ cao. . Nhµ níc cÇn sím ban hµnh luËt chèng ®éc quyÒn. ®iÖn níc. c¸c hµng ho¸ nh nguyªn liÖu. gÊp 2 lÇn so víi Trung Quèc. Duy tr× søc c¹nh tranh.2. c¹nh tranh trë thµnh ®éng lùc cña sù ph¸t triÓn v× thÕ ®a sè c¸c chÝnh phñ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ®Òu chó träng b¶o vÖ c¹nh tranh chèng ®éc quyÒn. do ®ã n©ng cao gi¸ thµnh s¶n phÈm lµm gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh so víi hµng ho¸ cïng lo¹i cña c¸c níc b¹n. thùc hiÖn gi¸ c¸c yÕu tè ®Çu vµo c¬ b¶n nh n¨ng lîng. Trong kinh tÕ thÞ trêng. chÊt ®èt. MÆc dï ViÖt Nam ®· thùc hiÖn ®æi míi. thÐp x©y dùng 20USD/tÊn. cao h¬n ë Th¸i Lan 6 lÇn ®· lµm t¨ng ®¸ng kÓ c¸c chi phÝ ®Çu vµo. gi¸ thuª ®Êt. ®Èy m¹nh cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ níc.®æi míi chÝnh s¸ch vµ c¸ch sö dông c¸n bé lµ nh÷ng yªu tè quan träng t¸c ®éng ®Õn viÖc n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh cña doanh nghiÖp vµ hµng ho¸ ViÖt Nam trong héi nhËp. luËt ph¸ s¶n.2.chèng ®éc quyÒn. xi m¨ng vµ c¸c dÞch vô th«ng tin cã gi¸ cao h¬n c¸c níc trong khu vùc: gi¸ ®iÖn cao h¬n 50%.vËt t. chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ trêng tõ 15 n¨m qua nhng t×nh tr¹ng ®éc quyÒn vÉn tån t¹i kh¸ phæ biÕn nhÊt lµ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc nhµ níc.

c«ng nghÖ kü thuËt cao vµo s¶n xuÊt kinh doanh ®Ó t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. Nhê vËy mµ n©ng cao ®îc hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh.. nghiªn cøu chiÕm lÜnh c¸c ngµnh sö dông c¸c ngµnh c«ng nghÖ cao.. chÕ biÕn thuû s¶n. Cã lÏ niÒm tin cña hä hoµn toµn cã c¬ së v× hµng ViÖt Nam ®· cã mét chç ®øng nhÊt ®Þnh trong lßng ngêi tiªu dïng. g©y « nhiÔm m«i trêng.. c«ng nghÖ ®iÖn tö tin häc. Khai th¸c lîi thÕ so s¸nh. lao ®éng tri thøc nh c«ng nghÖ phÇn mÒm.. n«ng dîc vµ ph©n bãn. cã thÓ thÊy nh÷ng mÆt hµng nãi trªn cña ta cã tÝnh c¹nh tranh cao.3. xay x¸t. ë ViÖt Nam hiÖn nay cÇn ®Èy m¹nh ®Çu t vµo c¸c ngµnh cã lîi thÕ nh: chÕ biÕn thøc ¨n gia sóc. ph¶i ®Èy m¹nh ®Çu t. Hä tin r»ng khi hoµn thiÖn chÊt lîng s¶n phÈm vµ gi¶m ®îc gi¸ thµnh th× sÏ n©ng cao ®îc ®îc vÞ thÕ c¹nh tranh trªn thÞ trêng. thuèc ch÷a bÖnh. Tuy . ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho doanh nghiÖp vµ hµng ho¸ ViÖt Nam. GÇn ®©y. cÇn cã chÝnh s¸ch c«ng nghÖ theo híng khuyÕn khÝch øng dông c«ng nghÖ míi.NÕu so s¸nh víi c¸c níc ASEAN. giµy dÐp. chÕ biÕn l¬ng thùc. cÇn ph¶i gi¶i quyÕt vèn ®Çu t. Ngoµi ra. c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· quan t©m h¬n ®Õ nhu cÇu ngµy cµng ®a d¹ng cña kh¸ch hµng.2. VÒ l©u dµi. ViÖc lùa chän ®óng vµ ®Èy m¹nh ®Çu t s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng cã lîi thÕ c¹nh tranh ®Ó tham gia th¬ng m¹i quèc tÕ sÏ t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cho doanh nghiÖp vµ hµng ho¸. h¹n chÕ viÖc sö dông c«ng nghÖ l¹c hËu n¨ng suÊt thÊp. may mÆc quÇn ¸o. thuèc trõ s©u.

vai trß cña c«ng nghÖ tiªn tiÕn. ®Æc biÖt lµ c¸c mÆt hµng c«ng nghiÖp cã gi¸ trÞ gia t¨ng cao vµ ®Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn chiÕn lîc t¨ng trëng dùa vµo xuÊt khÈu. Nh÷ng thay ®æi vÒ c«ng nghÖ vµ viÖc më réng kü thuËt c«ng nghÖ ®Ó t¨ng cêng søc m¹nh c¹nh tranh vµ quyÒn quyÕt ®Þnh trªn thÞ trêng b»ng lîi thÕ so s¸nh ®ang dÉn tíi nh÷ng h×nh thøc míi cña chÝnh phñ Nhµ nø¬c thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch vÜ m« nh»m t¹o ra m«i trêng dÔ dµng cho thÞ trêng ho¹t ®éng vµ cho viÖc tÝch luü c¸c nh©n tè s¶n xuÊt c¬ b¶n. B»ng c¸ch lùa chän c¸c ngµnh cã nhiÒu triÓn väng vµ c¸c ngµnh ®Æc biÖt cÇn ph¸t triÓn vµ trî gióp tµi chÝnh nhê trî cÊp xuÊt khÈu. 2. Trong c¹nh tranh kinh tÕ quèc tÕ.nhiªn. Nhµ níc hç trî c¸c doanh nghiÖp t¨ng cêng søc c¹nh tranh B»ng chÝnh s¸ch c«ng nghiÖp thÝch hîp nhµ níc hç trî b»ng c¸c ph¬ng tiÖn bao gåm tù sù gióp ®ì tµi chÝnh c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cho ®Õn sù ®Þnh ®o¹t cña nhµ níc vÒ møc s¶n xuÊt cã lîi nhÊt.4. hiÖn ®¹i ngµy cµng t¨ng. nh÷ng g× ®· gióp cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®¹t ®îc thµnh c«ng hiÖn nay kh«ng b¶o ®¶m cho hä mét vÞ thÕ c¹nh tranh trong t¬ng lai.nhµ níc t×m c¸ch ph¸t triÓn mét c¸ch cã hÖ thèng lîi thÕ so s¸nh vµ t¨ng cêng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn trêng quèc tÕ ChÝnh s¸ch c«ng nghiÖp thêng ®îc phèi hîp víi chÕ ®é b¶o hé míi ®Ó thùc hiÖn môc tiªu t¹o ra mét lîi thÕ so s¸nh vµ thµnh lËp c¸c ngµnh c«ng nghiÖp cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh m¹nh trªn thÞ trõ¬ng quèc tÕ. Nã bao gåm kh«ng nh÷ng chÝnh s¸ch tµi chÝnh vµ tiÒn tÖ mµ cßn c¶ nh÷ng chÝnh s¸ch .

AFTA. Khi níc ta ®· hoµn toµn héi nhËp vµo kinh tÕ khu vùc vµ kinh tÕ thÕ giíi th× th¸ch thøc vµ c¬ héi xuÊt hiÖn cïng mét lóc. t¹o nÒn t¶ng lîi thÕ so víi c¸c quèc gia ®Ó c¸c c«ng ty t¨ng cêng sc m¹nh c¹nh tranh trªn thÞ trêng quèc tÕ ViÖt Nam ®ang ®èi mÆt víi mét sù c¹nh tranh khèc liÖt trong xu thÕ nÒn kinh tÕ thÞ trêng më nh hiÖn nay. søc m¹nh c¹nh tranh sÏ giµnh cho nh÷ng ai biÕt tËn dông ®îc c¬ héi vµ s½n sµng ®èi mÆt thµnh c«ng víi th¸ch thøc.chung nh t¨ng cêng nÒn gi¸o dôc. Nh÷ng chÝnh s¸ch ®ã ®· thóc ®¶y tÝch luü c¸c nh©n tè s¶n xuÊt c¬ b¶n vµ t¨ng cêng hiÖu qu¶ tæng thÓ cña nÒn kinh tÕ. cÊp kinh phÝ cho viÖ nghiªn cøu ph¸t triÓn c¬ b¶n vµ khuyÕn khÝch tiÕt kiÖm trong c¶ níc ®Ó ®¹t ®îc tû lÖ cao. D©n trÝ t¨ng lªn cïng víi tay nghÒ cña ngêi lao ®éng. ViÖt Nam ®ang trong qu¸ tr×nhg héi nhËp. vµ chuÈn bÞ b¾t ®Çu x©m nhËp thÞ trêng thÕ giíi b»ng søc m¹nh cña m×nh trong cuéc chiÕn mang tÝnh chÊt sèng cßn khi hµng rµo thuÕ quan vµ h¹n ng¹ch kh«ng cßn lµ c¶n trë khi gia nhËp WTO. . C¸c níc NIC ch©u ¸ còng vËy. n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng cïng víi lîi thÕ so s¸nh quèc gia nh NhËt B¶n còng lµ níc ®iÓn h×nh theo c¸ch ®ã. c¸c doanh nghiÖp ph¶i cã chiÕn lîc c¹nh tranh hiÖu qu¶ ®Ó chuÈn bÞ ®èi mÆt víi hµng hãa níc ngoµi ®îc s¶n xuÊt trªn c«ng nghÖ hiÖn ®ai nhÊt thÕ giíi ë c¸c níc ph¸t triÓn nhÊt thÕ giíi.