You are on page 1of 105

~EKtJ..OI:.EII: ~nEPI!

KOmO

loBI£TIKa aPj.lOTO 15-2 £vw I7po£ilouvouv

O£ Atwtpopo TaU Btpoi\!vou.

ITII 16 AnPIAIOY 1945,22.000 IOBlETIKA nYPOBOAA APXIIAN NA BAAAOYN KATA TON rEPMANIKnN SEIEflN rTA nfPIXnPA TOY BEPOAINOY. H TEAEYTAIA. MErAAH MAXH, H onOIA 0A EKPINE THN TYXH TOY r PAlx, fiXE MOA/! 2EKINHIEf. ITHN .ANAMfTPHIH AYTH IVMMfTf/XAN .AHO lOBIETIKHt nAEYPAl 2.500.000 IOB/ETIKOI rTPATInTEr, ynOtTHPIZOMENOI Ano 6.300 TE0flPAKIrMENA KAt 8.400 AEPOlKArbH. AnENANTI TOVI nAPATAX6HKAN 500.000 rEPMANOI ITPATJnTEr, .75.000 ATOMA THI XfTAEPIKHI NEOAAIAI KA/ !J.YNAME/I THI AAi'KHl nOAITOC1>YAAKHI. OJ fEPMANOI nOAEMHrAN YnEPANSPflnA, .QSOYMENOI.Ano TH llYNAMH 1H! AnEAmIIAr, 0 ArONA! OMOI HTAN nEP/rIOTEPOAno .AN/IOI.

I.T/I 4 MAI'OY H MAXH TOY BEPOAfNOY fAH2E ME KATAAHIpH THt nOAH! sno TOY! tOBIETlKOY!.

ruwnoz ZOYPIA,HI

rPAQ)H.:LH • nAPOYIIAIH ITOMlN: rJANNHI MYllnNAI evi5ul1aTo..l6yo~ • o1TAoyvwO'rl)~ nOAep,KOU Mouat:iou A&,7VWV

L06.IEmrO nup06oAo E!p0.50U SU-76, U1700'1'1PI~6j:Jt;vo 0176 TUCPE:KIOCPOPOU<;, efJITi&era.I Koro JWV replJQvwv T'I<; 91'1, Lrparl",.

AUTOKIVOIJIJE:VO l1upoB6,1o ISU-1521Je Kavv/) li.alJ£Tp~lJaTOC; 152 mm. AV~lCe (JT', liuvolJelC;

TOU (JTporapx'l KimeqJ KOI £fJlXe1pouo£ 0'10 BepoMvo TOV ArrpiAlo tOU 1945. To ISU-152, onwc; KO' TO ISU-122,~rav £VTOYIJ£VO (J£ aVE~aprlJra ouvrayporoBapiwv ,OUTOKIVOUlJevwv l1upoBoAwv

TO ottoia npo(Ji60J.Aov oXupwlJivec; &i(Jf;II),

o rOBIErlKOI ITPATOI

Enc; 3 Anpl}l,[ou 1945, ClTllllCYQAll a[&ouoa auOKt'-l!CWV TOU Kpell),,[vou, TpCIe; Ctv5pcC; KOTtarpwvav TO re,\IKCt crxUi10 vm Tl'IIlQXll TOU Beposlvcu. o lwaf]cp LTCtAIV 6Koum: ne; EICITlyrim:le; TOU ClTpOTOPxrI !KEOPYKI KOVOTOVTLVo6ITe; ZouKwtp,cv6e; 6paxuowl1ou PWI10Atou 6:vopo 49 ETWV, VlKTlTri TTlC; 116me; TTle; M6crxaC; KOl 6aOlKou OUVTeAEOTr] Tile; V1KllC: 010 KOUPOK, Kat TOU o-rpaTOPXll 166v LTen6.vo6ITC; KOVlf':CP, tVpe; UI.jJf1.'\OU 6vopa 48 cnov, 0 onoioc dXE olaKpl&ei OTf'J I-Iom tau KoupOK Kal, TO 1944, ornv emXtipf1.01l "MnaYKponov", nou npoKCtAEOE: TT] olCtonaOf1. HIe; VtPllavlKric; 0I160oe; hponwv "KEVTPO" KQl oCiriVTlm: TOV EpuSpa ETPaTO oro m:.ptxwpo TaU BEP0},,[VOU. LTO TE:ux; ITle; OUOKE'-I!Tle; a LTOAlV 6plO'E we; npepounvlo E:vap~T)C; T1"]e; IlclX'1e; TaU BepoAlvou T'116T) Al1pIA[OU 1945. H nuepounvlo aUTr] ono1t1l000E OKpWe; cnoconrn nAIlPOcpop[ot<al Via TOV AOyo aUTO avaKOlvw811K£ orouc arpar6:pXE:e; npocpopu'I6.

01 Mo OTpOTclpxe~ EOTIEUaaV va f.lE:T080uv one; OIOIK~OE:IC; TWV fjenimwv TOU~. MoAoVOTI TO OIQOTT'JIlO nou jJEOoAaBouo£ twe; TTlV E:VOp~'1 T'1e; f,lclXT'Je; ~TOV 110AU 111KPO, srrpsns ortcpclmrn vc XPIlOlI..lOnolq&~t YIO rnv avalilopy6vwOTJ KOI EV[crxUOT] TWV OOBIETlKWV QuvCtf,lewv. Eivct xapoKTT]-

PIOTIKO 6TI nOAAte; orto TIC; I1Epapx:iee; TU !: IDtjlOpuiv TaU mpoT6.PXTJ ZOUKWCP apI81..louoo • JIiAIC; 3.200 QVOPEC;, TT] (Jnyf.l~ 110U Il KavovlK~ rnJv,Stcn; TOUe; I1pOeSAEm: 10.000-12.000 avopec;.

IT Ie; axS£~ TaU norouou OVTEP, TaU rexeurolOU fjlUOIKOU £IlTlOOLOU rtPIV on6 TO BEpoMvo. noPOIQXS1"]KOV TEAIKcl140 0061£TlKE:C; I..lEpoPxiee;. KOtaVEI..lIlIlE:Vec; OE 20 orpuusc, or 0110[te; 0PISf,lOUOOV 1.593.800 6.vop£c;, 6.300 n;8IJJpOI~I0f1tva KD122.000 nupo8o)..o OIOCPOpWV OIOIlETprlllCtTWV. H KOAOOIJlO[O OUT~ QUvallll KPOUOT]C; unoOTIlPI~OTOV 01168.400 O&POOKOfjl1"]. Evovrfov 10U BEpoil"lYOU EnpoKElTO va Enm:&ouv tpio 00618111<0 I..lE:rW- 110: TO 10 MtTwno T11e; !\CUKopwo[ac; uno TOV arpoToPXll ZOUKWCP, TO 10 Me':twrto TT]C; OUKpOviae; un6 10V OTpaT6PXfl. 166.v KOVIE~ Kat TO 20 ME:TWnO tTle; AEuKopwa[ae; uno TOV OlPOIOPXIl Kovorcvrlv POKOOOQlOKU.

10 AEYKOPOIIKO METOnO

To ME:TWnO aUTO lEAOUOE uno nc 51QTaytc; TaU OTPOTOPXIl rK£apYKl ZOUKWfjl KOl cnorexetro ana TE:OOE:PI<; orpcncc Katliuo orpunec lESwpaKlO~.H;VWV. H OUVOAIKri IOU IiUvOll1l ovepxoTav OE

aplJOTO KOI 0XIlIJOTO KOI UrtOOT~PI~OV TO rt't~rK6.

To I1UYKUPIJ./ivo !piPE' Jlo!l6XpwlJ'I rtOpo,\,Ioyq Russian green (tJKO!lOypa!p.'I0'l r'a TIC; &Ki5Otn..c;' "n'£p.I(JKomo,,:

IDjpqrp'It; Xo6"ouAoC;. IOTOplKq ip£UVC1: .fTEAIO, A£I1'1pa,).

EoBI£'TlKOC; O~IWJ.lOTlKOC; T£'-8wpaKIC1J.1EVWV, eeoouv«, ArrpiAloe; 194$.

Ot E06tHIKOi OPJ.lOTlC1Ti:C; iip£'poV £'1T£'VISUT'l ,.suvaTou rpuXOUC; aile; i'iipJ.la rrpo6orou (M194t shuba). KaTa TO rHoe; rou noi.i;J.lOU, TO XOpOKrflplC1TIKO KpaVOe; roue; KOTOC1Kwa(Orav ana xovopo ",oupo j./cI • .urvo u!poa",o. fu;v urrapxouv i'iroKprmra6af7pou C1TOV W£'V.sUTfI, jJ£' ol1oTiAEa,.,a 0 a~lw/.loTlK6C; va ~Exwpi(EI"'OVO ana TI'I C;WV.I'J. To 11lC1ToAl £'ivOJ' TO fI,."OUTopora C106IETHCO Tokarel' JT33,iSrollF:TpIjPOToC; 7,62 mm, (Elllovoypaipl'lun TOU naVVf1 MuAwva '(.1[1 TIe; £'KiSoUF:IC; "nF:pICJKomo»).

loBlerlKa l1upoB6Aa 6ciAAouv Korr; TOU Btpo}.ivou.

fKTO~£uTt<; POUK£TWV "Katyusha" BOjJ6ap6i(ouv TO BEpoAivo.

768.1 00 OV~p8~, 01 ortotot urtoornpkovtov cno 11.000 nup06oAO Kat 5.000 OA~OU~. lTT] MVOIlIl TOU nUp060ALKOU svrcooovrcv KOI 400 8KTO~8UTf:~ POUK8TWV, TWV ne:p1601lTWV "Katyusha", ornoc TIC; onosoxoucov 01 I06t8TlKoi. AVTi8e:To, 01 r8pIlOVOl TIe; OVO~Qaav ana TO XOPOKTIlPLCITIKO TOUe; Oq)lJplYIJO "Opyovo TOU h6AIV" (Stalin Orge.I), TEAOe;, TO 6PIlOTU nou 01£88T8 TO 1o Mt.Twno T11~ I\cuKopwoioe; ovepXOVToV 08 3.500, ouuncpucu- 6avop£vwv TWV OUTOKLVOUI1E:VWV nup060AWV KOI TWV xorcorpoceev Op~OTWV ..

H DUvall!') TOU ZOUKW'+l, 1"] onolo OnOTE:AOU08 TOV KEVTPIKO 6.~ovo Tile; OOBIETlKrje; 8n[&e:one; KOTel TOU Beposlvou, EiXe W~ onoOToArj vo ~lo8d TOV nOTal10 OVTep KQl vo KQTOA6BeL TO uljJWI1QTO TOU Zt.8A06. C>UOlKO, 01 IE:Pj.lOVOl Eixov epovrtoet va TO OXupWOOUV KOt va ronoaernoouv ~8Yel},0 Qpl&~O OVTlOPj.lOTlKWV nup060AWV TWV 88 mm. 0 ZOUKW'+l, O!lWe;, npoll1l8eu8llKE: ono T1"] Mooxo 145 loxupoTaToue; QVTloepOnOpIKOUe; np060Af;i~, 01 0- rrolor, ~8 tnv t.VQP~1l Hle; 006lE:TlKrje; e:ni&8OTJe;, 80 8Ti&8vTO 08 A8lToupyio, TUq>AWVOVTOe; pc Til MilljJ11 TOU~ TOUe; leppovoue; unepcomorsc TWV uljJwunnov TOU ZE8A06.

ITll OUOKE:tjJ'l Tile; 31le; AnplAiou, IlE rnv tYKPLon TOU LniAlv, 0 ZOUKWq> ~nT110E orro TOV IKCOp-

yKI MoAt.VKWq>, ernrpono e'+loOIQoIlOU KQt IltAoe; TOU LUIlBoUAiou Al1uvo~ T11~ L061E:TlKl'Je; EvwOTJ~, o opL8~0e; TWV nupoBoAWV nou oLt8eT8 avo XIAlOIlETPO va OVEA881 OE: 250, vouucpo nou 1000UVO- 1l0UOC 118 tva nupoBoAO OVel 3 IlETpO! Ano r«; 25 Anp(,\[ou KOI 8~n~, npolouone; TIle; ~aXTl~ TOU B8- poxlvou, TO 10 MgTwno TIl~ l\euKopwo[OC; EA068 w~ t:V[oxuon OAAO 11.000 nupoBoAO KOl ETOI OT11 0la88011 TOU OTPOTOPXll ZOUKWql TE&TlKOV T8AIKo. 22.000 nup066AQ.

To 10 I\WKoPWOIKO METwno a[[OT8AeiTo uno roucrtcooscre OXf1l10nol,lOUC;:

• Tnv 811l:Tpona Tile; C>poupae;, II onolc OUYKOTOAeyoTov CITl~ E:n[XE:KTSe; I-lOvM8~ TaU Epu8pou ITPOTOU KOI 6PlOKOTOV uno nc OIQTOyee; TOU 458- TOUe; unoorocrnvou BOO[AI IBavoanc; TOOULKWql. o ToouiKwq> eixe OioKPl8ei we; OUVTaWOTapXlle; TOU Epu8pou LTpOTOU KOTa TOV PWOlKO E~qlUAlO nOAE:1l0 010 usreno rnc LI6llP[O<;. Ertlonc, TO 1942, OTT]v E:mK~ !-l0Xll TOU ITaAlvYKpavT, ~Tav 01- OIKT)TTle; lWV 00618TlKWV OUVOflEWV. EiXt:, ~aAloTO, TOT8 np006A'l8d ana OEPI-lOTlKO VOOf]Il0 orov AOlflo «n TO XtPIO, nou TOU eiXE: EKOllAW&d 8~Ol' liae; TOU €VTOVOU ljJuXOAOYlKOU <p0PTOU. Ew~ TOV AnpiALo TOU 1945 Il OO&tVCIQ OEV eiX8 nAnpwe; &8- pcneurel, ue onOTEA£Ol-lO 0 croornvcc ToouiKWql va <popa KOla Tll OLOPK810 TTJ~ !-lOX'lC; lOU BspoxlYOU uoupn o8p~ci.nVQ vcvnc .

• lTo OPLOT8p6 aKpo Tll~ Bile:: ITPOTIci.C; lOX~1l KE: 1"]

111 TE&WpOK10'~tVTl LTPOTlO TT]e; epcupac uno TOV OVTlOTPOTIlVO MLXO~A KmOUKWql, 68T8pavo Tile; - ETllX8iPllone; 'MnOVKpOTlOV" TO 1944, El1npoO'ao'+lUAQKr) me 11l~ LTpona<;, II ortolo &0 emXElPou-

OE: TTlV KOTMIlljJll TWV UL!JwllaTWV TOU ZEE:A06, ~-

TOV Il 651'1 TO~lQPX[Q Tt:aWpOKIOI1EVWV ..

• LTo KEVTPO BPIO'KOTQV 11 3T) LTpanci. KpouOf]<: uno TOV orpcrnvo BooiAL Kou~VeTOw'+l, 68TE:Pci.VO Tile; ~OXlle; TOU Koupox. No on 1l81W8t: [ eow on ornv T8AlKrj sn[~E:Of] Via TT]v KOTOAllt\J!') T'le; KoYKEAap[ae;, OTIe; 2 Ma'lou 1945, oUIl~eTdxav 1111'\- 11010 TOU 790u IWflOTOC; TUqlSKlOql0PWV, omoc 11 171 MepoPX[o TUq>E:KIO'+lOPWV, 'l150 McpoPX[o Tu'+l8KLOq>OPWV KOI II 207 Mepapx[o TU(jlCKLOCjlOPWV, OL onoiec cvrpcov OT11v 3~ ITpoTla Kpouonc.

• H 511 LTponQ Koouonc, uno TOV unoorpotnvo NIKOAOI Mm:p~aplv, TOX~IlKE: 010 coiorepo nAcupo me 31le; LTPQTtO~. 0 urtoorpntnvoc Mm;p~aptv, 110AlOTO, OTIe; 29 AnplAtOU Ton088TnaTlKE: OTT] atOTJ TOU mpOTlWTlKOU OLOIKIlTn TWV OOBlETIKWV ouvollewv KOTOxne; Tlle; nOA'lC;

• ITO 6apclo TTle; 31le; ITpaT[a~ KpOU011e; Tt8llK8 'l 47n LTpana.

• TtAOC;, 010 6apE:LO cxoo TWV OUVOIlEWV TaU CITpoTOPX11 ZOUKWq> 6PlO'KOTQV 11 211 T0 LTPOTlO TIl~ epoupcc;

01 onwA8lE<; TWV OUVallE:WV TOU ZOUKWq> aVnA&OV oe TOUAOXlOTOV 100.000 avopee;.

10 OYKPANIKO METnnO

To Mt.Twno OUTO onoTcAdTO an6 t~l orpunec TU(jleKtOqlOpWV, OUO orpcnsc H:8wpOKl0l1evWv KOl TllnJ.lOro oMwv OX'll . .IOTIO~WV, E:VW ouvOAIKO aPI~1l0UOE 511.700 elv5pcC;. t.IOIKllrnC; TOU Msrwnou rrrov a OTpm6PXIl<: IB6v K6vI8'+l, 0 ortoloc KOTO. TT] OU'lPKElQ TOU EI1<PUA[ou noMJ.lOU eiXe UTlTJPE:T~0'81 orov Epu8po ITpmo W~ nOAlTlKOe; ertlrponoc (Ko~laoploe;), To 1926 0 KOVLE:q> CVTOX811KE

orov uovuro otpnro ue TOV 6a&~o. TOU oUV"TQy~aTapXll. To KO~~QTlKO napE:A&ov TOU, o~w<;, TOV Kal1lOTOUOe avnnQ&~ OTOUe; EnaYYEA~aTlE:e; orpcnernxouc, o.nwe; 0 ZOUKWqJ.

H orrooroxn TOU Mnlimou Tne; Ouxpcvlcc ~rev va unoOTnp[~E:1 mv £m&E:nK~ nooorrossro rov ouva~ewv TOU ZOUKWqJ. !E ncotrrreon, o~WC;, rtou 11 npOf:Aa01l TOU METC.imou TT]e; AEUKopwo[ac; ouvovrcuce KWAUIJQTQ, 0 K6vlEqJ e[X£ onoondcn ana TOV LTDAlV rnv MEla vc KOTaM.Bfa npWTOe; TO 8EPOAlVO, Kan nou 0 lKavo.e; KQl qJIMoo~oC; orpaTOPXT]C; em8uIJouoe OIOKOWe;.

LTn OUOKE:ljJTl HIe; 31le; AnplAIOU 0 OTpOTDPXl1e; KOVlEqJ ~~Tll0E EVlOXUOEle; ylQ TO 10 Ouxpovuco Mf:Twno. a IW~qJ LTOMv TOU unOOXf:&nKE TnV 0- nooroxn TT]<; 28ne; Kat HIe; 31nc; LTponoc;, ouvo~n<; 300.000 ovopwv, 11 enola o~WC; OEV npcvuoronOlr'j811KE rrpiv cno nc 27 AnplA[ou, OTa TEAlKO 011- AOOri orcom TT]e; ~oX11C; TOU BEP0}..[vou. Ertionc, nopo.Ao nou Olf:&eTe 11.000 nup060Aa KOI 5.000 O"VOUC;, ~riTlloE we; EvioxuanaAAa 11.000 nuoosoAQ, OVE:~DPTllTO one TO YEyov6e; 6Tl Ol OUVaIJEle; TOU UnOAelnOVTQV nurev TOU ZOUKWqJ. TIC; EVlOX.Uott<:; os nupoBOAlKO f:AOSE one 22 AnplAiou.

To 10 aUKpOVlKO MtTwno onorsxslro one TOUe; ncpcxdtto OXll~ono~ou<;:

• Trw 1311 LTpano uno TOV QVTlmpOTI1Yo NlKoAUl nOUKWqJ.

• Tnv 3n hpoTla me $poupae;.

• Tqv Sn LTPOTlO rnc ooouocc,

• Trw 5211 LTpono.

'. TfJ 211 nOAWVIK~ LTpOTIO.

;. tnv 311 T8 LTpaTll:l Tn<; $poupoC; uno TOV OVTl· orpcrnvo naBEl-. LE~tv08lT(; PUlJnDAKO, Beu:po· ,'() TIle; ~oxne; TOU KOUpOK.

• fJV 2811 LTpaTlo,

• TIlV 4n T8 hpono Tne; cpoupnc un6 TOV cvnpOTllYo NTllJtTPIAEAIOUaf:VKo.

Lnc; 3 Mo'iou 1945, OlOVOpEe; TOU KOVlEqJ nrov E 0 01 YlO TT]v TEAIKr'j ent8wn, IJE: oxono rnv KO-nArJ Il Tile; KoYKEAOpioC;. Em:iyouoo, OIJWC;, 010- tn ' lOU LTOAlV ~QTaiWOE TT]V eni&wT] QUT~ KOI c Erp£l\Jt OTlC; OUVO~El<; lOU OVTOYWVIOTr'j TOU, OTpaTOPXn ZOUKWqJ, VO Karo,\Q6ouv TIlV KoYKE-

apia Kol va optljJouv Tle; 66c.pVEe; TIle; TEAlKr'jC; Vl. a CJTpaTapxne; KClVIE<p 00 KtlJOOE Ton: tV10V'1 pin Kol cnovorucuon, ntpovTOUTOU, 6 IJWe; , t't'O<; an6 TOUC; aVT\KEllJeVIKOUe; moxoue; TWV ouvaEllIV TOU K6vIEqJ rrrcv n ouvtvw~ TOUe; IJE nc ap OVIKEe; OUVOIJEIe; OTllV m:ploxIi TOPYKOOU TOU nOTOIJOu EABo, xnn nou npaYlJaTOnOlri&'1Ke 1C; 25 Artptxlcu 1945.

To 19630 OTPOTOpXl1<; K6vlEqJ, OE OUVEVTEU~Il OlOU nopoxwPlloe mil M6oxo OTOV Bpsrovo OI1~OlOYP0tpO KOPVtAIOUC; Pcicv, nopootX&I1Ke: nee 0, OUVO~£IC; TOU dxov QnWAElEe; 150.000 VEKPWV QI 6apla rpcuucnouevev

20 AEYKOpnIIKO METnnO

To MeTwI10 aUTO, TO onoio TEAouoe uno TIe; .5 maye<; TOU OTPOTOPXll KOVCJTaVTlv POKOo6qlu, apl&IJOUOe 314.000 6.VOPEC; «n ola6po~onoe:

O£UTEpe:UOVTO POAO OTT] ~6.Xll TaU BepoAivou. LUeKpl1J8VO, onaOXOAlloe: TIe; YE:p~aVIKEe; ouvafr!l".1<; Tlle; 311e; LTpOTIOe; n6.VTOe:p, uno TOV OTPOTIl. X6.oo cov MOVTWUqJe:A, e:~T106[~OVTOe; tee VO e:OXUOOUV TIJV duuvo TaU Bepokivou.

H IOBIETIKH MEPAPXIA TYQ)E KIOQ)OpnN

IoBI£TfKOi errpaT/wrec; r:rpoEroJJJ6~ovral 1"0 rflv tniSterr} 07t) KaYKEAapia.

a Epu&poc; LTpoT6C;, QKOAou&wvTae; rnv ronPIK~ nop6.oo01l, nnoxcxouoe TIC; ~Epapxiec; ne~lKOU ~Epopx[et.; TUqJ£KIOqJ0PWV (streltsy), &EWpWVTOt.; 6TI Il opoAoylo aUT~ TOUe; npooeOloe usvoi\lm:p'l onouoorornro an' con a opoc ~e:papX[Q ne~IKOU (piekhoty). Ka&e: llepapXla TUqlEKlOql6pwv cnorsxelro ana tplo OUVT6.y~OTa, Ko&eva cno TO onolc 01£&ET8 rplo TOy~QTa. Tf:AO<;, KO&e: TOWO TUqJ£KlOtpOPWV anapTl~610V an6 rpstc MxouC; .

TovLlEKtIJ6pl0 TOU 1944, K6&e w:papxio TUqlEKIOqJOPWV EiXE 8e:WP'1TIK~ olJVa~11 11.706 ov- 6pwv, 1.200 irrrnov vro uerneopn eeookov Kat 342 OXTW(1TWV. 1IIeSETE, cnlonc, we; MVQWl rtupoc 6.330 TUqJ8KIO, 3.594 unonoAu6oAO, 166 Sapto noAuS6AO Kat 127 OA~OUC; nE~lKou. LTlllJEpapxio rirnv npoouprnuevn 54 aVTlOPIJOTlKO nup060AO TWV 45 mm, 12 ovnceponopuo nup066Aa TWV 37 rnm, 44 ne:olva rtuposoxc TWV 76 mm «n 20 OBlOOB6Ao TWV 122 mm. Ka&IOToTOl, ETOl, covsoo on n IOXUe; Tile; OOBIETIKr'jC; ~epopx[ac; TUqlEKIOql0PWV DE: nupodoxoco ~TQV IlEyaMTe:Pll an6 aUT~ 1·lIoe; yePlJaVIKric;, Bp8TavlKrie; ~ alle:pIKQVlKIie; uepcpxiae; l1E~lKOU.

H OVOYKIJ unOCJTripl~ne; TWV OOBIETlKWV T£&WPOKIOIJEVWV OUl~aTWV OO~YIlOE CJTIl 0lllJlOupyia !lIlXOVOKlvllTWV lJepapXUilV TUqJEKIOqJ6pwv, H ollip&pwo~ TOUe; riTaV T1apOIJOIO IJE cum TWV 1'.0- VOVIKWV jJEpapXlWV TUqJEKIOqJOPWV, tqJEPOV o.1JWC: lJ£yoAun;po apl8~o onAonOAu66,\wv DP. En iane; , 01 ~nXoVOK[V'1TEt.; ~EpOPXtEC; TUqJEKlOqJ6pwv CEV Olt&ETOV TE&wpaKlOIJEVa OX~~OTa ~ETO'tlOpO<; npOOWnlKOU, onw<; 01 aVTtOTOlXE:<; ye:PllovIKtC;,

repjJOVIKr1 auvE:p,(Eia E:KKa~apIOttC; E:p£lTJiwv £11 wpa 006,£TIKOU 60jJ8apolojJou.

IoBI£TIKO 60pu dpjJo p6XIJC; losef Stalin 2 (IS-2) TOU t tou Tt~WpOKICJjJtvou I.WIJOTOC; TOU EplJ8'pou .Irpor,ou. Xp1JC1IlJorr01l181J1Cf. rO(1o KOTei HI ollipK£IO TIlC; n:AIKI1C; Erri8tc1f1C; ato B£poAivo TOil ArrpiAro TaU 194500'0 KOI jJcTE:n£ITO, TIJV rttpiooo KOTOXriC; TOU. H uncporrAio TWV IUjJlJoxwlI OTOIl aipo lJr1oXP£wat oil£C; TIC; tnirEIEr; liuvoptlc; va !ptpOUII OIOKPITIKO oVOYVWPIOIJC; ono otpOC;. To OU'(KUPIIJ£1I0 ciPlJo £rpcps orov f1UPYo TOU EIiOV AWKO OTOUPO, Ko8wC; KOI OloKtKojJlltvec; AEuKtr; AwploEC;. To laxupo rrupoBoAo TWV 122 mm oviO£I~t TO IS-2 OTOIl oOloprploBI1TI'jTO VII!'1Trj TWV 0PPOTOjJOXIWII r,OIJ orro TIC;

O~Jf:pIKaVlKec; ~ 6peTavlKtc; l1epoPXiEC;. OL TU<p8- KlO<p6pOL, npoxeuievou va ucrcsouv 010 TU::OIO 't1lC; lJ.oxnc;. 8nt6mvav oro npuotn lloXne;, ue 0- nOn~AWJ.lO vo EiVQl eKU:&£lfltvOI 010 £X&pIKU nupo KG! vo UqlimOVTOI1l8yaM:e; omilAeIEC;.

KO&E MxoC; 1-1I0e; KOVOVlK~e; IlEPOPX10C; TU<pEKIO<pOpWV onorexetro cno TPELC; OqlOlplEC; ruesKlOlp6pwv KOI uio OIJlOlplo noAuBoAWV. LUVOAlKU, o AOX0C; TUql8KlO<pOPWV olt&eTE lPIO UOpOl.jJUKTa nOAu86AO Maxim" !;VVEO onAonoAu8oAo runou DP, 85 TUlpEKlO, 12 unonoAuB6Aa • OUV~&w<: TlJnou PP8h - KQl OKTW rnorosio rurtou Tokarev. AVT1' &£10, Evae; Mxoe; J.lIlXOVOKLVnTWV lUlp£KlO!.pOpWV dXE ern olo8eml1ou evvec oMonoAu86Aa DP, 27 lU<ptKIO. 57 unoTlo}..u86AO PPSh KG! nEV1E moreAIO TlJnOU Tokarev.

Ooee; fl£pOPXlec; ruqiextoecptov KOI uepnpXIEe; JlllxavoKLVnnllV TU!.pEKlOcp6pwv OIOKplvOVTOV 010 nEOIO TT)e; !.HlX1l<;. IlETOVOj.lO~OVTOV ce uepop-

x[ee; Tne; $poupoe;, av061WVOVTOC; flat TO na}..ma TOOptK6 t&lI10. 01 Ilepapxie~ aUIE<;, oe oxtail IlE TIC; urtoxomec ao81ETlK&<; jJEpapXle<;, MI-lBa· vov KOAUU:PO 0lTT)pEC1l0. OTOA£<;, OnALOIlO K.Ql JlLO&OUC;

01 IOBIETIKOI TEenPAKIIMENOI IXHM.ATIIMOI

Tov XEll1lilVa TaU 1942, Ol unopxoum:C; C061EllKEe; flEPOPX1EC; TE&WP0K.IOjJ£VWV KOTOpy~8IlKOV Kat OTT] 8ECJT) 10UC; 5rWloupyJi&llKOV TE8wpaKI' OJlEVeC; TO~IOpxi£e;, KO&f:1l10 ono ne; onolsc auI-lnEplE:Mfl60ve KOI EVOV Mxo IlIlXOVOKlvllTWV TUCPEKtOcpOPlilV. 01 Ta~lopxlEe; aUIEe; EiXav TO Iltye&oe; Illac; 6peTOVtK~C; Ii aiJEpIKOVlK~e; enu\opxlac; 0PIlOTlilV. LTT] auvtXEIO. TO KOAOKaipl TOU 1942, 01 L06tETlKoi aUYKpoTf]OOV TE&lIlpOKlal-ltvo aWI-lQTo CJTPOTOU, ion CJTO j.lEye8oC; J.lE uro 6peTOvlK~ n aIlEpIKavlK~ flEpOpXio Te&wpaKI0I18VWV. H E:J.lTlEtpia nou unsxrnoov 01 Lo8lem;oi KOTO nc iJEyc.1Aee; IlUXEC; TOU 8tpoue; TaU 1942 KOTECJTT]OE TT) 5l0[K1']CJT) TlIlV OXllflOTl0J.lWV OUTWV ruo oTIon:}..wllonKIi·

LIle; apxte; lOU 1942, I1lO ao8lETlK~ e:mAoPxio 0Pflc.1TWV neplEAOJ.l6avE ulo iA'1 60ptwv 0PI-lc.1TWV KV, ilia iAn 1180WV upunrtov T-34 KOl uin [lIn CAO' <ppwv 0Pi10TWV T-60 «m T-70. ITO 'ttAIl TOU 1944, n auv&E:CJT) TT)e; 006IETlK~C; ET1lAaPXlae; aPIlOTwv rtsplel.OIl60vE Duo lAEe; T·34/85 Kal ulo [}..n cpurrrtov 18-2. LE opiouevec Ilovooe<;, Myw tMell.jJlle; DpiJO' TWV IS·2, OIOlf]pri&1']KQV CJ)(TJIlOTLOiJO[ J.lE: OPI-IOTO KV-1. H nAElo!jJT)qJia rev apJ.lOTWV KV EVTox8T]Ke oe OVE~UpTT)TEC; em}..oPxiee; 6apEwv opudnov, Ol ortoiec npooopTi)&T]KaV os flepopxlEe; TU<pEKIO' <p6pwv. us onomoM TnV unOOl~pl~ll lOU n£~l' KOU. No CJT)JlElW&E:l E:OW on CJTlll-l0XIl TOU Bepoi\iYOU XPIlOlllonOli)&IlKOV KOlciPI-IOTQ lIJTIOU KV.

01 LOBlf:TIKO[ urroprxol nopoi\dnouv sruusAwe; va aVOqlEp&OUV 010 yeyov6r:; on OPKETtC; an6 TIe; OOBlE:TLKt<; EmAoPxlEC; apiJOTWV ~TOV E:lpOOIQOI-lE:VE<; us TO OI-lCPlKOVlK~C; KOTOOKEui)e; OPI-lO Sherman M4A2, rtou &qlepe nup08oAo TWV 76 mm. To OPI10TO aUTO, Ko8w<; KOI Xu\looee; !.popTT)y6 0- X~J.lOTO GMC Kat Jeep nopoxwpi)&IlKOV ana rnv a· 1l8PlKovlKi) Ku8EPVT]CJT) 0111 ao61£TlK~ 010 MaiOlQ OIKOVOj.llK~C; 80i)&eloc;, oUIl8Qi\i\ovTOe; KOla nOAU 0111 008I£TlK~ V1K'l.

H EKTloiowCJT) lWV cr08lETlKWV nAllPwflUTWV cpucrov flaXTle: uorepouce OTll1aVTlKO tVOVTl TIle:

OPXEt; TOU 1945, orroTE £jJ'IIollio8'1KE aTO f1E~io TIJC; lJaXIJt;, oAM KOI iwc; TO TtAIJ TOU rroAtpou. 4ItP£1 POVOXPWPIJ lTopoAAOYI1 at Russian green fEIKOVO ,(PO'P'1CJIJ YIO TIC; CKi50CJEIt; "n£plaKomo,,: ll.lJjJ~TPI1C; XaoouAoc;.IOTopIK~ tpwva: rrEA.lot; ll.f:IlIJPO").

YEPIlOVIK~C;. EnlOTlC;, 01 L06tETlKOL, KOHl TT"IV EKrroioeuOTl TWV nAT1pWIl0T<IlV TWV Te8wpOK10\lEVWV, oev t6woav TIlV rtpenouen 01"]1.100(0 CITIl XP~Oll Tl1C: \.lOpq>oAoyiac; TOU EMrpouC; vro TJ1V ovamu~n TWV ap\lOTWV 1l0xnc; To 1944, 6 Ilwe; , 11 nototnto TIle; EKTlOioEUOTle; TWV YSPIlOVIKWV nAIlPwllCnwv aplloTwv Ilome; rtcpouotooe rmaon, os aVTifreon i1E TJ1v EKnoioEuon TWV 0061ET1KWV nAllPWIlOTWV ,OU 6 E'\T1wfrllKE.

TtAoe;, TO 0061ETlKel cpucro \.lOXIle; IS-2, 66- oouc 46 t, ~TOV epyovolllKO OXEOloo!ltva KOl 100- &0 TWV YEP\lOVIKWV 0PlloTWV Panther KOI Tiger. 000 Y10 TOUe; KOTompoq>ele; 0PIlCnwv-ouTOK1VOU!.lEva rtuposoxc SU-100, SU-122, ISU-122 Kal 'SU-

52. aUToL XPIlOtJ..l0nolr'j8IlKOV OE Emi\oPX[e:e; we; UV1lYO[ opuanov ~ OlOTt81lKOV we; aUToKlvOUIlEvo nupo6oAlK6 ym TnV unoOl~pl~n EKn6p8rlOT]C; o upwv 8tOEWV TOU SX8pou one 1l0VelOEe; llT]xavoKiVIlTWV TUq>EKlOq>6pwv.

TO IOBIETIKO nVPOBOAIKO

o Iwar')rp LT<lA1V oUVri~h~E vconoscxel TO rtu::.o60AlK6 '600lAlOOO TWV 6ni\wv· «n, noovucn, 0 lo61ETlK6C; Llpmoc; towoe: W::YOAIl 60pUTT]TO :JUlV ovornu~r'j TOU, orov CITO J.JEOO TOU noxsuou ': n::pooTle:C; anwl\w:C; oe nupo66l\a o6rlYIloav :-'TJ avaolopyavwar') TOU. K68e \1EPOPXIO TUrpEo-:Jilpwv neplst..a\16oVE tvo OUVTOWO nucoeo, wv 76 mm Kat tva OUVTOY\10 OBloo66i\wv TWV m. Yn~pxov Kat nupoBo'\o '\1Eya.A.LJTe:pOU 010-

'IlOTOC;, EVIOY\1tVO Of: IlEpOPXIEC; nuposoxrJ TO ortoio ovr'jKav OTTJV ErpEope[a tnc Avuna-

~06IeTlKric; t.l01Knonc;, rtou TO KOTEVEII..lE OTIC; ~- lEe; ri ore 'IltTwno avaAoyo I1E nc OV6YKEe; - _ !:TllXE1PTiOEWV. L Tle; opxtc; TOU 1945, 11 AVWTOTTJ wB ETl ri t.WIKl1on r'jAeyxe uueoo TO 35% TWV rtu:-J€ Mo nou olt8En: ° Epu8poC; LTpmoc;.

• E:XPI TO Tti\n TOU 1944 Elxav Onll1oUPYIl8El ::c e:OOpXiEe; nup060l\IKou KOI srrrc llepOPXle:e; TTje; 4lpoupac;. ITOV £Af.YXO Tne; AVWTOTT]e; ::ofi ET Tic; t.lOiKfJUTje; unovovrcv KOI 01 errro au.£:poPXif.<;, 01 ertolec i~llt&f.mV £KTO~£UTt<; £TWV Kat npOTlIlOUVTO an6 TOUC; IoBlf.TlOIOIKllT£e; mpomllv aKplBwe; Myw TOU xope... TIup6C;, nou unopouce va €;ano,\ufrei E:VO'

ilIac:; oUYKE:KpllltVTJe; nEploxrie; Of. OUVTOllo - .U 6 OlooTJ1lla.

Ol rf.Pllavoi mpOTlWTIKOl OVTl\1f.TWITlOOV us ::~oc; m oeBaol1o IT]V IOXU TOU 0061ETlKOU nupo-

60AIKOU, rmpcrrjpqonv 0IlWe; 6Tll1 XP~oll TOU 01£peiro e:UEi\I~[OC:;. To nupd TaU oo6leTIKOU nupoBoAIKOU npoypOIlJ..laT[~ovTOV YlO 0PIOIlEVE<; wpee; 1TJC; Il\1EPOC; KOI vm oUYKeKpl\1EvOUC; TOIl£[e; TOU usncncu, ouvri8wc:; iWV npoaw 0YVOWVTO<:; TlC; rtspIOx£e; TWV Ilf.TOm088v. TT] yvwll'l TWV emiEA1KwV o~tWl.lanKWV <':iev oUJ.JIli:p[~OVTOV 01 \1ovMe<; TOU Y8PIJ.0V1KOU ne~IKou, 01 ortolsc dxov rnv cruylo va unoorouv TO qloB8po nMYI.lOTO TOU 00B1E:TtKOU nupo60"~KO(;.

a Epu&poc:; LTPOT6C; ouvxoorqce, ertionc, J.Jov6.0ec; aUToK1VOUIlE:VOU nupoBol\IKou IlE rtupofloAO ISU-122 «nt ISU-152, 01 onolec 0IlWC; ovrpcov oro 0())\10TO H:8wpOK10\1tvWV. AVT ifrf. TO , TO nupo- 6oi\a SqlMou SU-76 oV~Kav OE ~.IOv06EC; rtupofioAlKOU KOI OIETi8e:VTO D£ J.Jepopxi!:C; TUq>EKIOql6pwv 08 POAO unO~plSTJC; 11£~IKOU.

MONAllEI E4l0llIAIMOY KAI MHXANIKOY

01 uovcosc etpoOtOOIlOU TaU IoBIETtKOU ITPOTOU tcp8pav E:IC; ntpoc; TO rrrdvro spvo Xop~YIlOllC: oe 2.500.000 6vop£C; ecpoOiwv. TPOrpIIlWV, Kouoi\1wv KQl nupollaXlKwv, EVW auyxpovwe;, TIC; rmpcuovec TI1C; OOBlt:TIKr'jC; enl&f.onc:; OlO B£poAlYO, On\110UPYTJOOV an08tlloTO KUp[WC; oe oBioee; nupo60l\IKou Kat 6i\~I.lQTa aPIlOTWv \1elXne;·

To OOBI£TlKO I11lXav1KO aV~Ke moue; aq>avE[C; npw£c; T'lC:: \10XIlC; TOU Bspoxivou. H ~£U;'l TOU noTOIlOU OVTEP npaYlloTOnolTi&llKE \1e npOXE:lp£e;

LoBIf:TII(oi rVqJeKlotpapol npow&ouvral npoc; T'1V KaYKc).apla.

IoBlcrlKa aurOKlvOuJl£VO nupoBo),o SU-100Mode11945 TOU 383 IuvTaypaToe; AuroKlvoupCvov nUpOBOJuKOU TOU 90u IWJlOTOC; T'IC; 3'1e; Tf:8wpoKlall£V'IC; Irpon6c; TIJC; 4lpoupch;, 6nwc; emX£lpouOE lie TO 10 OUKPOVIKO MtTwno (ITO Bepo)./vo, rov AnpiAlo TOU 1945. EnpoKclro ria tva anD TO mo f:TJlTUXlljJtvo aUTOKlvOUjJCVO nup066Ao T'IC; I0611:TII("/j~ EvwO"'1C;, TO onolo, emivw ato OKOq,OC; TOU T·34, tr.pEP£ tva rrupo6ciAo TWV 100 mm. H rrapaywyr) TOU ~£Kivljot TOV I£rrTtJJ6p10 rou 1944 GTO Uralmashzavod Kal C1uvTopa ovali£iX~IJK£ 0"£ tva a~/cilTlGTo on).o, nou JJrropooof: va

aVTljJ£Twrrio"£1 £ni ioole; OpOIe; raytpj.JavIKC1 TigerKa, Panther. 4ltPEI '_'OVOXPwjJ'I napoA.oIayq oe Russian green (tIKOVOypacpqO'1 y'a TIC; tKi5ciO"£IC; "n£pIOKomo',: llqpr)rp'1C; Xoi5ou).ac;.IC1ToPIKr) epeuvo: Lrt).loc; lltJJlIpac;).

nAwn~e; VEq>UpCe; OC Mo 1l6i1.1<; WpC<;, E~l Wpe:<; XPW1OlT]KOV vto TT)V KOTQOKWri ytq>UPWV Yla TT] ~ilEACUOf'J TWV 0081E:TlKWV nupo86i1.wv KOt TWY cofJOTWV 1l0XIl<; T·34, E:VW ce 12 WPE:<; KOTOOKCUQO&l1KOV yttjlUPE:<; YIO Til lil6.800T] TWY 0081E:TlKWV 0PIlOTWV 18-2. noil.il.te; !jlOpt<;, or avope:<; TOU 00- 81e:TlKOU IlTjXOVIKOU otX&IlKOV TO oq>obp6. nup6. TOU YCPI.lOVIKQU nupoBoil.lKOU, EVW Epy6.~OVTOV VIa rn ~EU~1l 110TaI-lWV, MOAOv6Tl ncpcvveproueVTj, 11 OUfJ8oi\ri TOUe; OTIl IlCtXll TOU BEP0il.[VOu umip~E anoqlOOIOTIKriC; onuacluc.

o IOBIETIKOI ITPATIOTHI:

EKnAI.<lEYIH - HelKO

o l06tETlKOC; otpcndrrnc riTQV OKil.IlPOTPOX'lil.oe;, OV&EKTlKO<; cnc KaKOUXIE:C; TWV e:KOTpate:IWV KOl m::IHapXOUOE cnoxuro or«; OIOTQyt<; TWV OVWTEPWV TOU. To 1941, 0IlW<;, TO wine:oo rnq sxnclOEUar'je; TOU rrrcv XallllMlEPO ana aUTO TWV nepiocotsprov cupwna'iKwv orpnrtov H £il.il.ElljJll npwToSoui\[a<; TWV Una~IWfJaTlKWV nrov tva ana To lJ,e:yai..Lm:po fJEIOVEKTrifJOTU nou xupaKTrjpl~av TOV Epu&pOlTpmOTll<; nEpl650u 1941-43, Ana TO 1944 Kal c~ric; UmlP~E rrotonxf ava86.&1l10T] Tfle; EKnaioEuOT]<; TOU LTpmou, EVW KOTQSAriHllKoV npoan6HEIEC; Via Tf'JV avMlli.IJf'J I1PWTOBoUAlWV ana TOU<; bIOIKllTE:<; TWV Mxwv Kat TWV OlfJOtplWV.

noMoi Lo81ETlKOll1otTjlte;, 6nw<; 0 S'\avTq.l[p MaYloKocpOKl, KO&WC; Kal 6Mol OIQVOOUI-lEVOl e:~opKI~av TOUe; LOSICTlKOUe; orpctuerec vo f.lll il.unT]&ouv Tf) ~wr'j TWV rEPfJQVWV aKOf.lf'J Kat av ertooKE:ITO Yla yuvalKEe; ri vnrnc - KOI va EKOIKll&OUV vro TO OElva nou uncorn n Xwpo TOUe; 0116 Til vspunVIKri KOTOm, AKOllll Kat 0 ouvri&we; (jlEIOwMe; DC OTjAWOEI<; OTpOTapXIle; rKf::6pYKt ZOUKWCP nop6- TpUVE laue; mpOTlWIEe; TaU va 1-lf'J OE:[~ouv til.Eoe; OlOUe; K010tKQUe; TWV YEPJ.10VIKWV nOil.cwv nou so KOTEAOJ.180vov. KOla ouvsnetc, noil.Aol ruov Ot 20- SIETtKO[ CipOTlWTEe; nou omrtveovrcv ana TO cl- 0&11110 Tile; EKoIKIlOf'Je;·

01 oA08lKrie; KOTaywyr'jc; L081ETlKoI OlpOTlWTEe;, ot 0110[01 I1potpxovTav ana Tf)V e:upwna'IKri Pwoio, rimv EK£ivOI nou e:lXov EnwJ.110&El TO

8apoq TOU nOA.Ellou Tf)V m:piooo 1941·44 KOI jJe: TO cluo TOUq Eixav oneA&U&epWOEI TO EMtjlf'J T1')C; naTpl.ilOe; YTJe;. KOTa Tf)1.10xrl TaU Bepo;'LVOU 10 1l&IKO TWV OVopWV OUTWV DTOV U4il1.\6, f'J vevvcrornro 6- iJw<; KOI 0 Ev&oumoOllo<; TOUe; 110paxwP11oov OlOOIQKa Til &tOIl TOUC; 0Tfl q>pov11Oll. H KOTOAl'lliJll TaU Bepoxlvou OCV ~TQV nnpo tno oUJ.1BoAlKri npa~'l, rtou ornv npOVjJOTlKOTf)TO OlEPE!TO orpoTf)YIKr'je; onpooloc. Kov£vae; ~06IETlK6e; OTpaTlWTf'JC; OEV EmSU\.lOUOE va eival aUT6e; TO rsxeurolo SUJ.10 OlT]V U01aTfl IJ,OXl1 TOU 8' nn. Avoyvwpl~ovmc 0 LTQAlV TIe; &UoiEq TWV Lo8lETlKWV OlpOTIWTWV rnc Eupwno'iKriq Pwoiae;, OUJ.1nA.llPWOE TO K~> va TWV m:plOOOTEPWV l1ov60wv TaU Epu&pou 2Tpmou J.1E KOAJ.10UXOUC;, Iardpouc, KlpytOlouq, APJ.1£VIOUe;, TOETOEVUUe; KOI A~e:pl1naiT~ovoUe;. Ot avopEC; ourol ouvxpomoov 10 npero TI.lTl\.lOTO Eq>6oou, IlE unorexeopo va un0010Uv TIe; I-'EYOiI.UTEpEe; onwil.ElEe;. EniOT]<;, OE OUTOUe; onooloetm TO J.1EyaAUTEPO I.1EplOIO EUSUVI')e; YlO 10U<; eovouc, 10Ue; 8IQol.10UC; Kal TtC; 610l0npayiEC; rtou olonp6X&I')KOV 010 8EPOil.ivo evovriov TWV 0110- XWV, T600 KQTO TIl blapKEIO TT'Jq I-lOXf'Je; 6ao KOII.1E- 1(1 TrIV KOT6.Af'JlJ111 Tile; 116'\11<;.

AVTiSETO an' 6,n ruoreueroi, 111.l0Pq>WOT] TWV Lo8tETlKWV a~IWJ.1aTlKWV nou llTOV cnoeorroi OlPOTlWTlKWV oxoil.wv Timv uljJf'Jil.ou ernneoou, EVciJ 01 neprcootspot aVWTEpOI Kat cvdrmrot a~IWlJ,aTtKOi yvwpI~av TI) YEPI-'OVIKri yAwooa, TTjV onolo CLxav oloaxHEi OTIC; oxoMe; noi..f::llou. 01 O~lWl-'aTlKoi OUTOL o£v I1poe611aav DE: 61alonpayiee;, nvriHEW OE nOAMe; nEplnTWOClq EJ.1noiSloav TOUe; LO- 81ETlKOUC; aOlaTlKite; KQToywyrie; rtou Eixav un6 nc QIOTOy£<; TOU<; vo Olonpo~ouv 60p6opOTf)TE<;,

TtAo<;, Q~[~EI va 0TjJ.1EIW8Ei OTl 0 [alOe; a orpcTOPXI'Je; KovIEq> rrrov J.10VlWOlle; OVOYVW01Tje; 81- 6i..twv Kat ouxva E:~tnA'lTTE lOU<; Enmil.e:[c; TaU, 0- nayytil.il.ovTOC; ortocnoouuro ono E:PYo TOU nouOK IV D TOU rrcmrn TOUPYKEVlEqJ.

OJ rEPMANJKEI AYNAMEJI

Ewe; TIe; opxte; .IlEKEI.18piou TaU 1944,01 1061ETlKoi e[xov oAoKAf'Jpwoe:1 rnv K016Alll!Jf'J Tf'Je; noAwviae;

KOI €ixuv €lo6aAEI O111V AvowAIKri flpuoln. 110 Tr\V ovnuerernof TOU~ OL rEp~avoi Ole&naV 99 Erouionoxcucc l1&papxiec;, &VW or..r..ec; 38. uno TOV crpcrnvo BCllA&P, 6p[OKOV1QV O111v Ouvvcplc, 010 m:pixwpu TIle; Bouoonsornc, nou an€lA&lTO ana TOUe; LoBl!::TlKOUe;. Ot EniA€KT&C; iJOVQQEe; TWV Waffen SS, ~aAtOTa, onwe; I"] 111 M&papxio lpsvcOltpwV Ilnvroep "Leibstandarle Adolf Hitler", II 21"]

epopxio "Das Reich" KUI I"] 311 MEpapXlo 'Totenkopf", cvrl va unepconkovttn TO rurrpic EO6lPll, iJOXOVTOV 010 nAEUpo TWV anp6&u~wv KOl OuOntUTWV Ouyypwv OU~iJaxwv TOUe;. napa nc ncpmveoetc TOU OTPOTllYOU XOIVTC; rKOUVTePlaV yLQ ano01oN'] m:pIOOOTEPWV EVloxum:wv UTa AvaTohtK6 MtTwno, a XiTAep onoecoice va ortoouper 62 ~E:popxiec;, Tie; onolsc xpT]Ol~OnOllloE UTT] iJaXTJ TOU SUAOKO TWV APOEVVWV, ~E cnorexecuc va nopuuclvouv EKEl uovo 37 iJEpapxiEC; IJElWiJ£VT]e; oUvS£OI"]e;.

LTlC; apxt~ TOU 1945, pin ye:PIJOVIKij iJe:poPXio n£l:IKou aptBllouae: 10,500 avopEC;, e:vw ulo iJe:paPXio ncvtocp crtorsxelto ono 95 0PiJOTO 110- )(IlC;. Ot 1J0v6.0Ee;, 6~wC;, nou £A06ov IJCpOe; orn

om TOU BEPOAivou ijTOV O111v nAEI04JllCPio TOUe; crcnovnuevcc KOI W:lwlJevl"]C; OUV8Eanc;. napao cure, UTIC; apx£e; Mcprtou, jJE OIQ1Qyri TOU XiT-

~P. 0lljJloupyn&I)K£ 11 OIJOOO LTpanwv "Btoroui..ac;' (T] ovouooto ouTri npoKoAei anopia, KQ8wC; 01

e:PllovIKec; ouvo.~ele; andxov e:KolOvT6.0ee; XIAI6- ~TpO ana TOV norcuo BlmOUAO, TO noxmo OUVO- 00 no'\wvloc;-npwaioe;). 0 OXllllOnoiJ6e; aUT6e; a,OTtA-EiTO ana IIlV 311 LTpono nOVTOf:p, un6 TOV ::;rpaTT]y6 Mao CPOV MavTwuc.pE:A, 0 orroioc ~£TO -0 ouvrsomv Kat TOV P6wer.. 8£wpeiTo ° KOliri:epoc; lowe; oTpoTT]y6C; T£SWpoKIOl1evwv TOU -& OVIKOU LTpaTou, evw UTO nop£A8ov EiX£ OIOl-

GEl TTlV e:niAEKTIl Mc:papxio "Grossdeutschland", I Tllv 9T] L,pOTla una TOV TPOXU ahAo. IKav6 ;rrpoTI)y6 TtOVTOP Mrtouoe, lIlolKllTrie; TIle; 01-16.- 5aI: r POTIWV "BI010UAO<;" nrov a IKQv6T010e; KQI ~;; £ QAT] eunnplo UTO AVOTOAIK6 MeTwno OTpOU]yO<; rKompVT XolVp1TOI.

ITO von a TT]e; O~aooe; ,hpoTlwV "BI010U'\0e;" 6 I orov T] 01J600 LTPOTlWV "KevTpo", T] onolo

nooorcrsue Til oiooo npoe; TI"] vcno repilovia KUI TT] Bouaplo KOl T£AOUOe: uno ne; oloToyee; tau euVOOU~EVOU mpaTT)YOU TaU XiTAe:p, TaU OKAT]POTPOXIlAOU aAM 1-1£ ncproptouevn OTPOTllY1Kn aVTLAT]4JT] mpoToPXTi <DtPVTlVOVT Lalpvep.

LTIlV neploxn TaU noruuou EA60, cnsvovn ana TI<; Ej.mpoo80c.pu'\OKt<; TWV AI-I£pIKovwv, e(xe nopaToxSe! I"] 1211 LTpoTla un6 TOV orpurnvo BOATE:P BevK, T] onolo m;plE:M~60ve uno'\dll~oTO 0locp6pwv ~ov6Bwv KQI 0pI8110UO£ ~Or..le; 55.000 aVl3pE<;. H LTP0110 curn ortorcxeoe rnv TExeurolc lOAn iDa TaU XiTAe:p Yla Til ocrrnplc TOU Bepoxtvou, KOTa. rn i5lopK£la TIlC; iJoXIle; 0 ¢'UPE:P O!tTa~E TIl12T] LTPOTlO va OTIE:UOEI npoe; Evloxuan TT]e; opoupcc Tile; rtporrsuouocc TaU r' P6.IX, KOTl nou OEV KaT£OTIl OUVOT6 VWpLTE:pa ana TIe; 2 Maiou 1945, 6TOV Il ~OXTj eix£ nMov KPI8£i unep TWV .LoBIE:lIKWV:

H OMAllA ITPATlnN "BIITOYAAI"

H Ol1ooa LTPOTIWV "BIOTouAa<;" 0PISIJOUOe: 482.000 OVOPE:<;, 01 ortotot uno01r1Pi~oVTOV ana 700 Op~OTQ ~aXll<; KOI ouroxwouuevc rrup066AO, KOl onorsxelro on6 TTjV 3T] LTpano nOVTOEp Kat rnv 9T) LTPOTIo., H QUvallT] ourn dx£ we; unooroxri TT]v unepcoruon TaU norcuou OVTEP one T1'\ BOATIKi) I1tXPI TTl OUI-IBOAi) TaU IlE TOV norcuo NOIOC:, ilia OnOOTOOl"] OT]AOOi) l-lijKoue; 300 X'\j..l,! Evw 01 yeplJaVIKee; OUVOiJEIe; npOETOIj.lO~Ovrav yla TOV eOXOTO oywva TOUC;, 18 ye:p~ovIKee; j..lEpOpx1Ee;· 1-1£TO~U TWV onoiwv KOI I"] e:nir..EKTT] Me:papxia fpavcolepwv n6VTcrEp "Grossdeutschland" - £ixov nay IOW8Ei an6 TOU<; L06IETIKOUe; OTT]v KoupMvoT), OTIe; BOATlKtC; Xwpe:C;, orrou oywvl~ovlav YIO TTJV EmBlwari TOUe;,

H 3'1 ITPATIA nANTIEP

IoS'fT,Ka aPPOTO KOI "up066Ao "au Tt~TlKOV £I(T6~ l-'aXTl~ pera TI~ atpoopt~

oUylCpouatl~ y'o UIV KGTOAIJtpIJ TI]~ yi:'PIJPG~ TOil "OT0I-'011 Inpte, Iro 6a~0~ o,oKpivoVTOI apporo IS-2m, tvw 610oXi~ouv TI]

H OUVaiJll curn TEAOUOE: uno TIC; OlaToyr:<; lOU O1POUlYOU Xooo <pOV MOVTWUqle:A KOI e:iXe: A06£1 8eOEI<; O£ Jl8Twno iJnKOUe; 170 XAIJ., TO onolo opXI~E B6pEta TaU LTHIV Kat eql8aVE lleXPI TT] OIWpuyo Xoe:vTo6A£PV, 50 XAj..l. 80pe:LoovaToAlKO TOU

rEPIJClI'IKOC; KUVIJYOC; OpIJOTWV Jagdpanzer 38(t) Hetzer (panzerjager 38(t)) 7,5 em

Pak 39. Tov Arrpi)'lo TaU 1945 Ha6t ",tpoc;, IJa~i IlE TO urro).f:iIJPom HIe;' 111'/ C; MepopxioC; E8e),ovTwv rpEVOOlipwv nOVToep TWV 5S "Nordland», CJTIf; ErTlxelpi)o£lC; rrou ole~i)X&IJCJov yupw OTTO rlJv KaYKe),opio. H urr£pKOTaOKeur, TaU Hetzer rjrav "KTICJIl('1ll" 170VW ora erTITUXIJIU;VO OKO!pOC; TOU roeXIKou PzKpfw 38(t), TTOU (!pEpe TO rrup06o),0 Pak39/48

B£pOA[VOU. H iTPOTlCt QUn; £npOK£lTO va ovnuerumlcet nc 006l€TlKEe; l)uVCtIl£le; WU 20u M£TWrtou HIe; !\eUKopwo[ae; un6 TOV mponlPxrl Kovorcvriv POKoa6tjlOKu.

H 311 LTpoTLCl n6vTm;p onorsxelro ono TOUe; nOpOK(lTW OXTlIlOTlOlJouC;:

• To 460 LWllo nOVTO£p uno TOV OVl101POTTlYO Mopm fKop£"ie;, TO anoia E:iX£ 01'1 olCtSecn; TaU 150 opucrn IlCtX'lC;, TO rteprooorepc runou Panzer IV. Yn~pxav, 6E60l0, xm OPK£TCt OPIlOTa runou Panther, KUSWe; Kal OPIl'J1l8VO 6apEa OPlloTO runou Tiger!.

• LTOIxe[a TIle; 10T]e; MEpoPx[ae; n6VTO£p TWV S8 "Frundsberg" uno TOV aVTlO1pOT'1YO TWV SS TpOlVql£AVT. napo TOV IlIKPO apl&1l0 TOUe;, 01 OVOP£C; TWV 8S nOACIlT]OoV uc rnv leilo vevvoiornro Kat

TWit 75 mm KOI iva TToAu60).0 MG34 i) MG42 TWV 7,92 mm. H rrapaA),a yi) TaU eivtn rpixpWll1J pe BaCJIKo XPw/Ja TO sand yellowKal ),wpioec; OKOI'OVICJTOU CJXt1paTOC; Of: dark green (elKovoypaCPlJalJ Y'O m; &K6oaE:lC; "n&pIOKomo»: i1'1Ilt1TP'1C; Xaoou),ac;. 'aToplK;' ipEUVQ: I"TiMoC; L1£jJ'1PO,,).

To Krip,o TOU pci'XaroYK SIno TO rUo" TI1~ jJQXI'JC; TaU BEPO)./VOU. It I1p6rrO nA41'O olorcpiverol iva KorearpapJltvo ytplJC1Y/rro I1IJpo86Ao TWV 88 mm.

m:l&apxia nou dxov £rnoEif,£1 oe 6AT] Til OlCtPKEIO TOU noMIlOU .

• To 30 rWIiQ n6vrm:p SS uno rov lKav6TOTo mpOTIlYO TWV S8 ¢ltAI~ 4T1lwep. 1I1E&f:Te::

- Tnv 1111 Mepapxia rpEvaOl8pwv nOVTO!;p TWV SS "Nordland", II onolo cnorsxerro ana Nop611- youe; Kal 1l0VOUC; £&e:hOVTEe; KOi m:p1EA01l60vE QUO ouvrnvucru YPEva5lEpW'II naVTOE:P Kat TT]V 11'1 ETllAapxia Ap~6TWV "Hermann von SaJza". H ouvall~ TT]e; &qJ&ave: 1l0Ale; TOUe; 5.000 Ctv5pe:C;, ).Ie 25 cpucro Ilome; Kal ncplnou IOOpl&lla n:&wpoKlOIlCVO OX~llaTa. Ol avopec; TT]e; Mcpapxiac; oun;e; nOACIl'100v Il£XPIe; £OXOTWV, urtepnortitovrnc nc; OUV01Kle:e; TaU BE:POA(VOU LOPAOTf:VllnoupYK KOl NouKoJw, Ka&wc; Kat TO cepoopouro TOU TcIln£AxoqJ. T£AOUOe: uno TIC; OIOTOye:e; TOU Taf,lopXOU KPOUKE:lln£PYK.

- Tnv 2311 ME:poPX1a E&£AOVTWV fpeVooltpwv noVTOe:p ruiv SS "Nederland'. H Mepapxia aUT~, 11 anoia eiIOlK8LW ana TOV Taf,iapXo TWV SS B6YKvep, ortorexelro ana Mo OUVTOYIlOTO vpevooIEpWV 1le:IWIl8V'1C; ouv&e:OT]C; KQl urtepcoruoe JlEXP1C; E:OXOTWV TO npo00110 (jJupmE:V60Avn: TOU BepoAiYOU.

- LTOlxe:ia TT]C; 27T]e; Mepapxiae; E&e:AOVTWV rpe:vaOle:pwv TWV SS "Langemarck" uno TOV ouvrovunTOPXl1 LtAOVYK.

- Tnv 28T] M£paPXla E3EAOVTWV fpEVaOl&pWV SS "Wallonien".

To i:wlla OUTO ne:pl£MIl6avE: C~l TCtYl-lalaOO1UVOlllKWV urto rnv 361'] Mepapxia fpE:VaOIEpwv S8, Til 0108011111 YIO TT]V nvprornru TIle; 1-l0vQOa TOU aVTIClTpOTllYOU - ooxropo OOKOP NnpAe:6oiYK£P, KOl HIV 7'1 M&papXia n6VTO&p, T] ortolo cnoTeAeLTO ana 5.000 mAOTOUe; Tnc; Luftwaffe nou £[xcv uernrpnrtel OE "ypeva5ItpouC;"! H 7'1 Me papX[o OE:V eilC&HE ours tva OpJlO 1l0Xlle;! i:TO 30 i:wllo nOVTO&p rev SS e:lX£ eVTOx&ei, srtlonc, Kalil 3'1 MEpopxia n£~ovauTwv, '1 anoia npospxorev uno TO fCPllaVIKO Ncunxo. 01 Ctvi'ipEe; TIle; r:ecpov flO va OTOfllKO OnAIOflO, flE:P1KCt noAu8oil.a MG 42 Kat apl&1l0anO aVTlOPllonKEC; ypO&lte; (PanzerfausI). Oruoc ~TOV qJUOlKO, 01 repJ.1Qvoi ne-

~ova(JTEe; OEV ElXaV TTjV KaTOAAIlAIl EKnaLOEUOll vto Til olE;ayWyrl XEpoa[wv E:TIlXElp~GEWV. To 30 LWlla nOVToep TWV S8 sAa6E Sscrele; ornv neproxli TOU Mooue; TOU EllnEp60AvT!:, OlO v6na HIe; 31le; rTPa1l0e; nOVTOep.

H 9'1 ITPATIA

H 911 LTpano. TE:AOum: un6 nc olOTaysc; TOU 47Xpovou OVTlOlPOTTlYOU TSOVTOP Mnouoe:. H LTpano 0PI&IlOUOE GUVOAIKO 200.000 ovopee;, uno TOUe; ortoiouc e:ntl;T]oav 1l0VO 01 40.000. llIE&En: 550 o.PIlOTa 1l0Xlle;, 700 nUp060AQ KOI 600 OVTlm:ponopuei nupo6oAO, nou xpT]0I1l0nOl~SllKOV oe POAO m:olvou nUp060f..lKOU. AnOOlOf..~ TIlC; rucv vo enWllto&d to 6apoe; TT]e; En[&eOllC: TWV ouvo-

E:WV TOU mpm6.pX'l ZOUKWqJ KOl, ouyxp6vwe;, vo npoorcreuoer TO nt..Eup6 TT]e; ono nc e:m&EOEle; TaU 10u OUKPOVlKOU MeTlimou TOU OlPOTOPxrl BOv KOvletp. EmnMov, e[xe: avoM6EI rnv QIlUVO au Ke:VTPlKOU TOIlEO TOU usrenou OlOV norcuo

o ep KOI rnv rtpcooruon TWV uLjJwlloTwv TOU zt· E 06, TOU rcxcurutou tpUOIKOU eunoolou npw ana TO Be:POAivo.

H sn rTpmlO anOTEAe[To ana TOUe; rtopcxcno uanououc:

• 01010 LWIlO LTpOTOU.

• TT]v 25T] Mepapx[o rpEVOOlEPWV nOVTOEp, ilia vt100 OXeMv ~poue; OUv&EOlle; IlE oxunlo 11- u 6. nou TlepleAO.Il6avE 75 cpucro lloXT]e;.

• I"Jv 4T] MEpapx[o rpevo51EpWV nOVTOe:p Aoruiae; TWV S8, nou TEAOUOe: uno TIe; olaTaYEe; TOU

'("(OYIlOTOPXll TWV 88 Xop~e:p. Hruv 1le:IWIlEvlle; ~.' &tOIle:; KQl 01 6v5pe<; TIle:; Eq>epav 1l0VO nrour• . Oru\101l6.

• To 560 LWIlO nOVTOEp, uno rtc olQTOyee; TOU OOTIlYou KapA BOLVTf..IVYK, a ortoloc, w<; a TE-

oloc mpOnWTlKOC; 610IKT]~e; TTje; nOAIle;, ~-:I £, dVQ(; nou 5ItTa~e: TT]V nauOTJ TWV ex&po-

- ~.IWV TIle; epoupcc TOU Be:poAlvou mLC:; 3 Ma'i-

945. To LWIlO aUTO ne:ple:MlIl60VE TT]V 911 e:po.PXio ME~IT1TW1ImWV, onoresouuevn on6 . 000 6v5pe:e; OLOIKIlTlKWV UTlllPEOIWV Kal urmpeEq>o61001l0U, OL onolot oev Eixov KO-&OAOU

~~ j.lfl nelpc. ne:plEAO.!-l6ave:, errlonc, rnv 20~ ME-

. PXio rpEVooLtpwv nOVTOe:p, 1110 !-lovooa OXe06v ~ poue; aUv&eOTJ<; ue 65 6PIlOTa 1-lC1X11e;, TT] 18'1 .'t:POPXlo rpevoolepwv novTcrep IlE 35 npucrn uOXrlc; KaL TT] Me:papx[o nOVTm:p "Munchenberg",

o IlOvooa llelw~EVlle; OUV&8one; pe 30 OP!-laTO 0xTJe;·

• T]V ESe:AOVTlK~ LTpaTtO 111<; PWo[oe;, 11 onolo a.' -..oT£AelTO an6 30.000 PWQOU<; km OUKPOVOUc:; e:~ 100ee;, uno TT] OloiKIlOTJ TOU rtpdmv l:061enKou .J POTIlYOU AVTpEI AVTpeYle61Te; BAOOWq>. H j.lova~oQ au~ rrtnv OIlr.p[60AT]e; !-laXllTlK~C; a~iae;, EV 10U- Ie; noxeunce w&OUIlEVT] ana Til 5uVOllll Tile; 0-

- rnotcc.

'. ~IlOTO TT]e; XlTA8plK1')e; NWAoiac;, T]AlKLOC; 10-

• - ETWV. 0 mpmT]yoe; rKoTapVT Xa'(vp[TOI, e~opYl~voc;, 51E:Ta~e TO ne:pLOOOTEpa one TO nOlOtO JTO vo erncrpeuouv 010 onino TOU<;!

• To 110 l:wila naVToep TWV 88. lTOUe; OX111l01loue; curouc aVrlKQV "1l8popxiee;" IlE TO onlscvc OIJOTa "Kassen", 'Daberitz", "Kurmark", "Berlin' 6.. nOpOAO nou 01 ~epopxi£e; ourec onapTIl;o-

-:av ana urtoxcluucru oMwv 110Vo.owV, nOA8IlT]ue O&tIlO<; KOl vevvoiotnrc.

• lleKa TaY!-laTO T'1e; AO'iKl']C; nOAlTOtpUAOKrle; (Volkssturm), cnorsxouuevc ana ovopec; T]t..lK[m; 45-70 e:TWV, 01 ortotot ~TOV onAIO].JE:vOIIl£ nvnnpIlOTlKtC; YPOSltc; Kat TucpeKlQ lTOAlKl']e; KOTaOKWrlC;!

• Evo OUVTOYIlO ovnceponopixou nUp060f..IKOU 118 TO nOl-lTlw5ec; OVOj.lO "Gross Deutschland" .

• TIl~l1a Tile; 15T]<; Mepopxiac; rpeVa5lf:pWV TWV S8, nou oT1OTeA£ITo cno A£TIOVOUC; e&E:AOVTee; uno TOV TO~IOPXO TWV S8 Mrtoupx.

• lTOlXe:io TTje; 32'1e; Me:papxia<; E-&EAOVni.lv rpe· vaOlEpwv TWV S8 "30 Januar", 11 ortoic aT1oT£AeiTO orto j.lO-&T]Tte:; KQL OIOOKTlKO npooonuso OXOAWV e:KnaioeuOTJe; a~lw].JaTlKWV TWV S8. 01 6vope<; auTOi nOAell1100V oro V6TIO nooacno TOU Be:poAlYOU, orr ortou eM.XlaTOI mEl;lloov.

Avop.!:e; T'Ie; nO'''To<puAaK~e; Kal 1Ii:A'I TIJe; XIJA.!:pIK~e; N.!:oAaiof;, £~onAlololevol IoI.!: OIlTiopIoIaJlKee;

ypO&lte;. OllaloltvOI1V C1Ta 0PUYIlQra TOUe; TO 0061ETlKa appaTa IlciXIJe;.

APIlO IS-2m C1T1J1I nuAIJ TOU BpavoEIoISouPYOu Il£Ta TOV n:ppaTlolJo TWV E;x&ponpa~II;)v .

EvoC; OrTO roue; um;poomorEe; TOU Pel/xurOYK periJ Til yepPovIKIj rrapOOoa'l urIC; 2 Maiou 1945. ArTO roue; OUVO'\IKO 5.100 avope,> rrou ..

oywvia&'IKOV YIO T1]V rrpOaOTl'Ial} TOU, CJKOTW&'IKaV 012.500.

• 150 QVI5PEO:; IfJO:; 33fJO:; MEpapx[ao:; E&EAoVTWV rpevaolEpwv rtov SS "Charlemagne", Ol ortoloi rrrcv r6AAOl E&EAOVTEO:; KOl I5lDlKouvTo one lOV TOYI-10- ropX1l lWV SS AvpU-ZO~Eq> ~evE. OPl0I-1EVOl KOlOp&woov I-1EIo. cno ntnvio aywva va I5laonaoouv lOV O'o6leTlK6 KA0!6 Kat va £Vw&OUV 1-1£ lOUO:; ovl5peo:; TaU CTTpaTTlYOU B£VK. TeAlKO, KaT6.q>epav va q>&ooouv CTTTJV m;plOX~ TaU EA8a, 6nou napal)6&fJKovano:; OflEPIKOVlK£C; l5uVOflElO:;.

H OMAaA ITPATIClN "KENTPO"

Mud HI 61a8aCJf'/ TOU rTOTOjJOU !rrpte, ivac; 0081eTI.1(0 OUTOKIlIoupevo IrTup086Ao rTpow8eiTal ore rrepixwpa TOU SepoAivou.

H OflclOa OUTTl onotexetro uno 700.000 avopeo:; KOI I5l0lKElTO an6 TOV q>ovaTlK6 eBvlKooOOlaAIO'T~ O'TpaTo.pxl'l eepvnvovr t:oipvep. EKT60:; an6 TfJV 4fJ LTpaTla nOVTOEp, TJ onolc aVTlI-1ETwmce TI-l~l-Ia TWV I5UV0I-1EWV TOU KOVIEq>, fJ O\-lOllo LTPOTIWV 'KEVTpO· l5ev EAa8E \-IEPOO:; CTTfJ l-IaXfJ TOU BEPOAlVOU, KO&WC; unepcomtorcv TIC; 151086-

KaTOIKOI TOU Bepo).ivou evw eYKoTo,\eirTouv T'IV rr6.1'1 era T£),II ArrplAiou TaU 1945.

Oe:IO:; nocc 11'1 vono IEPl-lovio Kat TfJ Boucpio, Me:TO. IfJ ATl~l1 lWV ex&ponpa~lwv OlOvopeo:; TOU 2:oipVEP EYKAeioBT]KOV 01: ao6lEllK6. orpcronscc atXI-10AWTWV, an' 6nou EAOXICITOt ent~ll(Jav. AVliBera, o Laipvep eTUxe: e:lOlK~C; l-1£ToXe:lpIOT]O:; an6 lOUO:; LoBlf:TlKOUC;, EVW npvorcpo KOTEAa8e: uljJfJA~ Btar] or«; EvonAe:c; ~uv6.\-IeIO:; TfJC; /\OOKpOIIKnC; ~nuoscortcc TI"JC; Ie: PI-10v lao:;. EniO'l"JC;, rtopoonpoeoPTlSl'lKE an6 TOV npoEopo T11O:; xwpoC; BOATEP OUAI-InpIXT.

H 1211 ITPATIA

H OUV0I-1'l OUTf). 'l ortoio e:lxe napoToxBe:l ornv nEplox~ TOU nOT0I-10U EASo uno TIC; olaroyeo:; TaU orpcrnvou B6ATe:p BEVK, anOTEAe:110 an6

o )'oxior; ItplJrrivo (Ot~II!J) ul/lwa£ rf) o081£TII(ll olJlloio OTO KriplO TOIJ POIXOrOYK.

~.OOO QVOp£e;, errro OUTOKIVOU[.l£VO nupo6aAa, ':2 QP~Q1a flame; KQI 40 0X~[.lOTO Kubelwagen.

Q opec; TIlC; e[xov crrpoTOAoYll&£l orto rtpooui- 6: axOAWV T£&wpaK10[.lCVWV, OIlD IlPOOWIlIK6 :-roAWv a~IW!laT1KwV n£~IKou, orro TTJV 111l LTpa- a m one l1ovQOeC; Tr1C; I\O'(K~<: nOAlTO<jlUAaKne; sturm). OIl10va5£e; HIe; 121lC; rTpOnOe; £lXOV I 6 ovounrc, 6nwc; 'Scharnhorst', 'Potsdam",

- sewitz' KQI 'Ulrich von Hulen". KonOlo anYl1n f] OVIKrl orpcnorruo] OcrrUV0l1l0 KOTOc.p£p£ vo -:!:.p O~tljJ£1 45.000 nepupepouevouc orpondrrsc, ': 0 olot CVTOX&f]KOV OTf]121l LTpona, [.1£ errore.£J all OLlVoflri TTJe; va OVEA3£1 OTOUe; 100.000 ov-

::;:w; AUTQl, l1£TO ana um:p6v&pwnouc; aywvE:C;, t" I eocv one upxce; Mo'(ou TOV a061E:TlK6 KAOla '::. mop&waov vo £vw&ouv 11£ TOUe; I'iloow3t'!:.c <: glle; LTponoc;. T£AIK6, 01 6vop£e; TIle; 121lC; 6<; nopooo&l1KOY OTIC; al1eptKOVtKtc; ouv6- v m:ploxri TOU EMu.

¢POVPA TOY BEPOAINOY

""£ oucs uno TIe; olomytc; TOU cvnorpcrnvou UT Pttl10V Kal OnOT£AelTO one 33.000 OOTU-- . oue;, 28.000 Un£pT)AlK£C; ovl'ip£C; TTlC; !\O'(KrlC;

-rnpuil.aKric; KOl. 14.000 !lEAIl T11C; XnA£pIKrl<:

iac;. 11AIK[OC; 10-15 £TWV. 0 OrrAtOfl6C; TOUC; C-::~r. ~iTO one OVTIOp\.lOTlKEe; ypo{hte; KOI TU<jlE• ~ ~aJ..LKT'jc;, yeP!lOV1Kric;, To£xIKrie; Kat 6P£TOVI-

rooxeunc,

"a mOta HIC; XITA£plKT'je; NEOAoloc; nOAE)lIl_ ~ QVOTl0l10 Kat, uoxovon uneornoov 0060- ~ a Wh£I£C;, KOTop&waav vo npOimAtoauv ueope OTtC; 006leTlKtc; OUVO!l£IC;. AVli&£Ta, I ana TOUC; um;p~AlK£C; 11le; nOAlTOcpU.)..OKric; -.z:-::I.a TO orrAo 10Ue; K01 £ntmpeljJav oru ontnc LTlC; 16 Anptxlou 11 opoupo TaU Bepoxlvou . &'1K£ ana ~ov66£c; I;EVWV £&e:!loVTwv TWV ( onoloi avaYKco&IlKOV vc KlVn&OUV npoc;

,0 11 J-1£TO Tf] Olo.anaOf] TaU uerenou Tf]e; 91lC; :- ... aC;.

o HelKO TON rEPMANIKnN NAMEnN

nil.elotJi11<jllo TWV r£PI.lOvwv crrPOTlwTWV Kal WV rtoxeunoe ortsxruouevc, npoanc&wvToe; - lOOWO£1 TO B£poAlvo ana "TIC; opotc; TWV Moy-

-'::" II KOTOKTTJTWV'. noMoi YVWPl~OY £K rev npo-

:. - V on rimv KOTOOIKOO[.l£VOl, £v TOUTOlC; oyw:--&TI av urtsp 8wl1wV KOI £OTIWV, Ot ~tVOl e&£AO- oAi:111l00V J-1£ vevvmornro, un£poont~6I1e'0. TIlllloE:Oil.oylo TOU~, we; veoi OTOUpO<jlOpOI, au-

~ • <jlop6 KOTa TaU )lnoAoE:6lKI0J-l0U. noMol no... 6XOVTOV 11£ TIlV E:Anioa OTl &0 en£vt601vav at ~.::£ ovoi KOI 01 Ausptscvol, KUToAQ)l66vOVTOe; 01 TO BE:POAivo. /),ev yVWPI~OV, 6t6010, on 01 00£1e; yta Til OlaVOl1ri TWV eOQ<jlWV elxav ri0ll . si uno TOUC; LU[.I~o.XOUC; 0111 noMo Tile; KPI-

_UJOC; OTIC; apxtc; TOU 1945 ...

o OTpOTlJyor; BOlVrAIVVK eYKoraAdl1£I to 1J110Y£10 crrpOTlJy£lo TaU Il!:TO TIJV tiOIJCJf] TaU .9ovaTou TOIJ XirAf:p OTlr; 30 Al1plMolJ 1945,0 BalvrJl,vYKrropelJ£lve OlXIlOAwTO<; TWV I06,£TlKWV IIi:XPI rov .9ovoTO TOU, TO 1955. lJ.!:v oVTiKploe 110ri: ~ova TIJ repllovlo.

BIBA/orPAct>IA

(1) Cornelius Ryan: THE LAST BATTLE, BERLIN 1945,

EKlioaf] New English Library, Kevr 1966.

{2} Harisson Salisbury: THE UNKNOWN WAR, EKooCJIJ Bantam Books, NEO YOPKf] 1978.

(3) Steven Zaloga: THE RED ARMY OF THE GREAT PATRIOTIC WAR, Men at Arms no. 216,

EKooCJelr; OspreY,lIovoivol980.

(4) Martin Windrow: THE WAFFEN 58, EKOOCJ£I<; Osprey, 1I0voivo 2002 .

{5} Steven laloga: SOVIET HEAVY TANKS, EKooo£lr; Osprey-Vanguard, Aovlilvo 1976.

(6) 0£oliwpoC; MOIl'orr'jr;: H MAXH TOY BEPOAINOY, EKOOCJW; "E),£u~£PIJ IKi:!jJI<;", 1980. {7} P£IJIlCIV KapTlt: IHOPIA TOY B' nn.

EKOOCJ£IC; "nal1upor; ",A.9rjva 1963.

Koro rl) 610PK&IO rl)C; m;pi!P'lJII)r; 6loolwPrrr; UTI) no). ra rov rb£6pouopl0 tou 1945,

o TowprolA, 0 Poua6&Ar Kal o [ro),lv emSt6aiwaal' r'lv rrp6~£atl TOUr; va prl 6tx~ouv riTTora Alyor£po aTTO mv oveu OpWI' rrapa60ol) rl1C; rtpJIaviac; Kat Ka~eploav 71(; J,lETarro)'£1I1Ki:C; ~WV!:C; Karox"e;, yeyol'er; rrou "avt~£at" rl)l' Kara).111Ji1) tou B!:poAivou errol' Epu~po !rparo,

KIJTaTTOVrrp£VOI Kat aTToY0'1T£UII£VOI, 01 f!:ppavoi orpOTlwT&C; auvi:Xloav va rro),tJ,lOUV ntaroi UTOV OPKO TOUe; oroI' Xir),tp, napa r'1v attouala Ka8£ eArri6ac;.

nv 11'1 AnplAiou 1945, QUO ana ru; n'\80v E~txouaE<;mpaTlwnKt<; npooomxorntec nou OVEOE1~E f1 ELLtJ. orov TlTOV10 oywva

Tile; KaTO Tile: rEp I-l0V [ae; , Ol aTpmOPxEe; rKe6pyKl ZOUKWql Kat 160v K6VlEql, E:loijMl-av aTO ueyo'\o ypoqldo TOU Iwo~ql LT6.A1V, aTO Kpef,lAivo Tile; M6oxae;. Eixav KAllSd va ouuuerccrouv oe Ilia crT]l-laVnK~ ouoKEl!Jll, OTllV onoia So napiOTOVTO eKTOe; 10U LTOA1V, a E:KU;AWV XPEll apXTlyou TOU rE:V1KOU Ertrrsxsiou, crpornvoc AAe~El AVTOVWql, a E:IllKEqlOAlle; tau KAMou emXE:1Prl0ewv TOU EnmAe:[ou Tile; AVWTOTllC: IJloiKIlcrT]<; (Stavka), orpcrnvoc LE:PYK£t Ln':l1eVKo, KOI op«crol oMoI OVWTOTOI O~tWflOTOUXOl me; EmTpon~c; Auuvoc. To SEI-lO Tile; OU~rlTI)crT]C; rrrov 11 E:ITlxEiPllcrT] KOTo.Alll!Jlle; TaU Bepo,\{vou, Tile: rtpuirsuouooc TOU uionrou r' Po IX, rtou ern rrsvreu.CJl XPOVlQ OII1QTOKUAt~E: OAOKA1lPll HjV Eupwnll

0.1 Duo aVWTaTOI a~IWl-loT1KO[ Q101KOUOav uvrlOT01XO TO 10 I\WKOpwOtK6 MeTwno KOI TO 10 OUKPOVlKO MtTwno, TO onolo, Myw rnc IOXUOe; TOUe;, T11e; yewyp0qllKrle: m:plOXlle; 6nou opouOOV, oAM KOt Tile: TO'\fllle; TWV OIOlKllTWV TOUe;, elxov l1eT05All~h:i TOUe; rexsurclouc unvec OTOV KUPIO rtoxiopxqtuco KPIO TOU Epu&pou LTPOTOU, nou avows TOV opollo TOU npoc rnv Ke:VTPlK~ Euprirrtn.

Tnv rteplooo £K£ivl) TO OUO ustumo dXav ~on OAOKAllPwoel Tf1V £KKO&QPIOll rnc n0l-lepoviae; KQl Tll~ Avw LlAEOioe; KQl, £TOI, OEV cneueve napa va I1POOljl8POUV OTOV LTO'\IV TO noll.uno811- TO 8na&1I.0 TOU Bepoxlvou, npoc TO ortolo 11'\11- o[o~av EnlKIVQUVa 01 orponec TWV tJ.UTlKWV LUJ.ll-l6.xwv, olepxojJEvec; nne nc nE:olME:e; T11e; KE:VTpIKrle; iE:pl-loviae;. H alqlviotQ 0lJeplKavlKll npowSI)OI) dXE: npoKaMoel unouilec Kat TOUTOXPOva OYOVOKTIlcrT] OTO KpE:l-l,\ivo, TO onoio, nop6'\0 nou erti oeipa eTWV nle~£ TOUe; liUTlKOU<; LUI-lIlQ· XOU~ va ovoi~ouv EVo oeun:po I-lETWnO OTIlV Eupwnn, TWPO Tp61-la~E OTIlV lMo on unopet va tXOV£ Tl)V KOUpOO YlO TO Bspoxivo. A<pou e~£3e:ce rn crrPOTIlYIKrl KOTOOTaffi'j Kol erteoriucve TllV OAllaTWt'.Jn npO£AQcrT] TWV AYYAO-QI18pu<:ovwv uno OUOflOC;, I) onolc, KQTQ TO qlOlV0I-le:vo, OEV ouvcvrouoe o060p~ aVTiOTOcrT], a LTOAlV PWTf1- os &e:mplKo: -Aornov, rroroc 8-a KamAoBel TO Bepo),,/vo; Ef,1eic; ~ 01 IUlJl1axo.I;", H oncvmon TaU K6VlE:ql un~p~e: al-lE:OT] "EIlEiC; so KaraAasouue TO BepoAivo Kal 8-0 TO KaroAC1Bouj1E: ttoiv' ana TOUe; IUIl/JOXOUC;". E~aKoAou$e:i va rtopouevel puornpro TO KOTO ncoov 0 LTa"lV rtpcvurmKO tp060TOV ulo OUJ.lllaX1Kll KlVllcrT] nooc 11) yepllaV1K~ npeteuouoc ~ onAWC; e:m&ul-louoe va xevtploei rnv aVTOYWVlonK~ 016&eOTi TWV DUO Kaf"UTe:pWV OTPOTOPXWV TOU, AMwme, Ot ~wvee; KQ10X~e; Tile; j.l£TOno,\elllKrle; i£Pllavlae; Bixov KOSOptOTei OT11V npOOqlOTl1li1aoKeljJI) 11)C; rUlATOC; KQl 01 L06le:TlKOi Bev EiXav A.6yo va urtounn~OVTOl nwe; ot D.UTlKOI LUl11-l0XOI 30 oSeTouaav TO OUl1lPWV11&eVTo.

"nwe; &0 uttootoe«; va oovaveoe«; QUVaIJW:; YI' aura;", PWTI)O£ 0 ITaAlv TOV KOVlE:(jl ue E:VOIOc.p8pOV, .. 0.1 KUPIE:C; Ouvoll·E:lc;' aou BpioKOVTal UTI? vorro nJ.wpa Ka! &0 noinu va ovaau-

• uX8eiC; ypf]yopa». 0 KOVlE:ql, O~WC;, crtovmoe .. I nOAl, cnotrvsovrcc nnoxu'm OlYOUPlO: «Liev

[;!Q~E:rat vo au;voxwpli:aol, aUVTpor.pe IHiAIV. - uitomo 90 AaBet 6Ao TO anaoaitma ubtoo»,

- ou avoM&llKOV TO Oe:OOjlEVO YlO TT]V IQX0

- . KQTO TIC; eKTl~~OE:IC; TOUe;, OIi:&E:TOV OK6~T]

- eP!-IOVlKi:C; OUVO~E:tC; 01 onotsc KO'\UnTOV TO

3!:po'\[vo ("Nol1i~w on 9a exoul1E: pia KaArj !J(1- I • oxo,\ioQE: 0 2:ToAlv OKOUYOVTOC; TOUe; apIS_ • nou noptSe:Of: 0 ZOUKWql), 0 AVTOVWql i:&e:-

70 e:pti.rnwo !-IE: nOLO rporto &0 XOPOOOOVTOV :;- V xapTIl TO eTIlXE:IP'lOlOKO OPlQ OpOOT]e; uerc:.~ ,WV OUO novlOXupWV ME:T(imwv. 0 LH1'\IV 0- - ~e rnv euxmpiu KOI, vro OK0l10 ulo qlOPO, C-

-.zlIelE!: roruxsvro TaU OTllV nOAITIK~ TaU "oloi-

O! 80olAeuE:». Em(5lwKOVTOe; va repuorloei 6'\e:~0 TO OUVTOjlOTE:PO OUVOTO ~E TllV TaU Bepo,\ivou, anecuve vo Ko&opiOE:1 W; - _.~velo ncio orto TO Mo Mi:Twno &0 E:KTEAOUv i:qlOOO OTT]V n6'\1l, ov KOI EKelVO TOU Zou- 6plOKomv Ooq>we; KOVTUTCPO KOl, EKjle:TOA- -,0 EVOC; TT]V OjllMO ~e:ra~u TWV ouo Ao~npwv :-:>a apxwv, Tp66Tl~E: OTOV XOPTll ulo YPOjlfl~ ~OVE: ~0'\1C; jl£XPl TO lIuflne:v, 60 X'\jl. voQTO'\IKO Tlle; nperrsuouocc. ME:TO TO OT]-

aUTO 0'\0 TO ev(5ex6jlE:vQ ncpeucvcv OVOle ortorssecuo oK6flO Kalla OTPOT£UjlOTO

OU OUKPOVIKOU Mnwnou, ro ortolo 80 E:uoov ono vOT16TepT) KOTE:USUV01'], va i:TTl OUV010TT]TO va oleKolK~oOUV rn 06~o on'l},llllJllC: TaU Bspoxlvou erti iOOle; opo«; ....: -0 ouva6tAq>OUe; TOUe; roui ou IIE:UKOPWOl-

'. erdmou. -Orroroc Siaottaoe: tuxatoc TIC; ~_ VI tc; ypal1J.1tc; Ili:XPI E:KEi, ac; nape! KOt ro ; . ivo», O~AWOE: jlE: v61lPO 0 2:T6.AIV, mOT6e; ~ TUYIU TOKnK~ TWV OlKTQT6pwv va «llJaAlol~ • TOUe; 01POTlWTlKOUe; llYETe:e; nou OUYKCuv ernxtvouvo flo,\Me; nOAE:jllKte; OQ4l-

fTTlv Eu8:£ia e:PW1110T) rou LTO'\IV n6TE 8:0 00£ vc ~EKlV~OE:1 11 VEO E:nl&£01'], Ol ZouIII K6vleq> ~~TIl0aV nooscoulc CUO nueQ va IlE:AEnioouv TO 8:EIlO Kat, oqlOU ono-

~T1Kav ue TO ernrexclo roue vm £VTOTIK~ ~oiu, OTIC; 3 AnplA[ou On6VT1l00V 611 &0 nrcv .0'1 va xrurmoouv OTIC; 16 TaU [OIOU IJ~VO.

BfP'OAINO: TO TEAEYTAIO X'fPO TOY r' PAix

osiopxlc no'\cwv qlO[VE:TOl nwe; OV~KE 0'£

£nox~ no,\0 na'\0l6TE:pq TOU B' nOYKOOptou - i OU. KaTO Til OlOPKEIO TOU onoiou npWTOO:;-(}, 001/ KOI KUPIOPXI)oov 01 KEPOUVOB6'\EC; 8- O:lP~OE:IC; TWV n;8WpOKIOjleVWV KOl I1llxavoKiII (jlaMyywv, Ka&wc; KOI TO oq>upoK6n'lIlO

uzportoprxtov OT6'\wv. LTO AVOlO'\tKo MtTwWOTOOO, ~TQV 01 TPE:IC; unrponoxc«; TaU xouOJlOU, TO !\tVlVYKpaVT, 11 Mooxa KOI 10 -_ . VYKpavT - 0 X[TAEp TIC; e:lXE oolost we; 8001- OVTlKE:ljleVIKOUe; oxonouc TWV EKOlPOTE:I_ TWVe1WV 1941 KOI 1942 - nou Km6p&woav va "TonOI~OOUV Til Wehrmacht pnpOOTQ OTIC; E:<: 10UC; KOI va Tile; KQ10q>i:pouv OClvi:e; ~Tone lie; onolcc OEV unopscc nOTC va OUVc,\Eq)QPllo~ovTac; TO olMy~aTa OUT~e; TT)e; E_-X!P!ac;, aMO KOI urtaxouovroc O'E ulo WWTe-

" <pUOIK~ TOU anCX&£la npoc tnv 110POXWPllEOOq>WV,O rEPllov6C; llytTIlC; eonsuos va UIO-

8ErnOel KOl ° [010e; ava'\0Yll 1QKnK~, orov TO 01POTEUflO16. lOU CXOOOV OPlOTIKO 11lV Em8:E:TlK~ rtperosouxlo, xapaKtrlP[~aVToe; we; «epouPIO" EVOV jlEya'\o aptSjlO nOAEWV (KoAol KOI BouA.wVll OTIl [\.U01'], KQlVt~6tpYll, no~vav, ME!-lE'\, MnpwA60u OTTlV AVOTO,\rj), 01 enoree onoTCAcO'av OT]paVTIKOUC; Em8paQUVTlKOUC; napayOVTE:C; ornv np6000 rnc OUPllOXIK~C; ovrenlaeolle;. AA'\wan:, TO flEya'\o OOllK6. Ki:VTPO, 6nwc; 01 E:UpWnOIKec; noereuouoec. OUVIOTouaav TOV IOE:WOIl Xwpo olE~oywy~e; CjlUVTlKOU oywvo, X6.pn OTO 6010a'\woee; OOIKO OiK1UO TOUC;, rnv nuKV~ 06 unon , rnv aVTOX~ lWV xripuov, lie; unoyE:IE:C; E:YKOTOOTOOElC;, 10Ue; XwpOUC; ono8:riKw(Jilt; tpoipiuerv Kat KOUO[IlWV, KO&We;KOl TOV '\0- 6UpIV&O TWV unovouev, TWV TOUVEA KOI TWV Un6YE:IWV OUYKOlVWVlWV.

A~towe; 11810 11lV OPlOTlK~ onorurlo TT]e; Cvrenteconc OTIC; Apotvvee; KOI HIV E:KQ~AWO'l rnc lley6Alle; XEljlE:pIV~e; 008IETlK~C; e:n1&EOT]e; OTOV BIOTOU'\O, 11 eructpotpn rou XiT'\E:P OTO Bspoxivo OTIe; ts tcvoucolou 1945 KOI 11 OUVe:I01l1~ anocpoafJ TaU VO IlIlV EYKOTOAELljJE:l OTO E~~e; 11)1/ npcrrsuouoo TOU PCllX, E:ixav we; uoipclo onereAe:olla va Ole:~axSe:l sxel 11 TE:AtuTOlo KQI OK,\T)-

To 1945 0 Io61ETIK6~ aTpOTlWTI)~ E:llqJavI~6ToV IOlaiu:pa y!:vvoioe; KOI orrocpoaH1FJi:voe; va eKoIK1]8f:i TIt; &rrplwoh:C; nou dxov olarrpa~E:1 01 replJovoi errrr xwpa TaU. H ll£yciArr ViKI) TaU, werroao, KrrA.oW8I)KE: arro noHa rrep.errOTIKrJ olTrJv&pwnljC; aUlllTeplrpoprJe; "POt; roue; repllovoue; OIJOXOUC;.

To rn:vrtll'C1' XPClVIO rroAtllOU, 0' TE:paOTlf;C; E:u.!}uv£e;

KO' 'I orrorrt,pa c'ioAo!poliioC; evavriov TOU el;(ov IlUOTpf:ljlE:l TOil Ac'io,\(po XiTA£p OE: !paVTOaIlO

TOU l:OUTOU TOU,IlI: arroTiAl:C1pa, r'lv avoI~f1

TOU 1945.110 rrE:p,Op'OTOUV c'ipaaT'Ko 0' c'iIJIlOC1ll:C; eIlCPoviC1l:lI:; TOU. "Eixe XOC1E:1 TI)'ll tKrrAflKT'KI} 'KaliOTflTO TOU va orroIlVflIlOVE:UE:1 ).f;rrrol1i:PE:I€:C; KOI arar'C1T1Kr!:r:;. lit: TIJII onoi« C1uvJj~,~e va KOToTporrwv£I COOue; TOil 0llrpI08'1TOUODV", yparp£1

o MI7~60p, «KOI 01:11 i:6P'OKE nAtov KOVtVO t:vo,orptpov UrrOK'vWIITOC; tploee; lleTO~U TCtJII C1IJ¥I:PyOTWV TOU,

TWPfl, TO pOliO I10U i6..1errE: yU{X<J TaU I}TOV rrpooooio», rne; 22 Anpr)Jou KOTi:A,,~e CTIJI! anorpooq va rrapollt:ivt:1 Ka, 1'0 rrt:01tciv£ll!iTo Bt:po).fvo, OnljUOlopi:lloe; ano ouro ttou 81:wpouoe we; rrpotioola TWV arpoTqywv KO' TWV arl:vorepwv auvspyorwv rou,

porspn iowe; rroxropslo TOU noxsuou. "Ga npettei cite va eKBlaaw pia an6rpao11 eow eire va neaw pax6w;voc;", dX1: OT]Aci)01:1 0 ClJu'pep 01: ouo orto TIC; EIl11l0n:c; YPOlljloTelc; TOU TT]V ncpcuovn TWV yev£{}Alwv TOU ueon O1T]V KOYK£Aop(a, To Bt:POALVO cnorexouoe tva IOXUPOT010 spetouc, OlD onoto &0 unopouoe Kov£k: vn OTT] PIX&t:l, rtpoxetuevou va Ol.wv&et svcvn 0PI&IlIlTlKcl urteprepou cvrmcxou. EnmM:ov, ~£xwpl~e orto Tie; unOAomee; yepllovlKte; nOAEIC; TT]e; Enox~c; 0Xl jlOVO X6PIl DTO jlty£&Oc; TOU oil.M KOI orov

o arporqyot:; rKOTOpVT XarlipiTOI £ix£ orro

TIt:; 22 Mopriou 1945 urupopTIC1Tei oepevoc; lie TIJ tiloiKTjOq TIJ'e; Ollo-oac; r.TPOTlWV «Blaroullac;" KOI oeperipoLJ pe Ilia OVi:epIICTfI anoC1ToAi}, OITWC; rjrav If ul1epoantC1fJ TWV I1poC18ciu£wv TOU BepoJ..ivou onevovn arqv rpOlltprj IUXU rou Epu~pou ITpOTOU. MHO rTjv £lllPf1lllC1q TWV rrpwrwv PfJYIlOTWII C1TO Ili:rwrro rou Ovrep, 0 Xirllep£rrepptipr: oilec; rIC; £u.!}uv£e; mov Xai·vpirC11, al1oKoAwvrac; rov «KoTorrov'lpivo, ovarrocpciCfloTO, UXOAOC1TIICO, tiixwe; TOV ovaYKofo eV&OUOIaOllo YIO TI)' 60u),r:lci TOU".

o Aoroe; V,. aUTO rjrav rrwe; 0 Xal'vpiTC1' oev oimo[,t

va ITOPOKOUC1f)1 m; titaTO yEo;', rrpOK£lfJtvou va oWO's, TIC; ~wiC; TWV avlipwv TOU, 01 UeplC1Topevoi TOU TOV 8-aUJlo~ov. TOV -&ewpouO'oli we; «ro TiAf)'O lTapcio£lypa TOU rropotiOO'laKOU npwO'ou O~IWllaTlKou" lCa, C1XOAiO(Ov &enlCQ TO yeyol/ac; OTt VTuvorav arl1pi:AIJTa ICO' rrpor,pouC1f: TO rrovwepopt rile; npWTIJe; YPOl1prjc; KOI TIC; tieplloTivec; I1£P1KV'lpiOtC;

TOU A' naYKoolliou nO),&I/OU am> TIJV lC'O)Jipr, O'ToAI} TOU revlKou EmrsAeiou.

ouyxpOVO XOpOKT~pa KQl TOV OPl010 nOAEOooI-lIKe ax_t:OIOOjlO TOU, tse» &iVQI Tuxoio owe;, £VW Q(pev6<; TO AjlBoupyo, nou ~TOV KTI01-l8VO yupw on6 TIe; EKBoMC; TOU EABa, nupnoA~SllK£ OAOKAIlPWTlKa TOV JOllALO TOU 1943 KOTa TOUe; OUIl- 1l0XIKOUe; csponoprsouc BOIlBopoIUIlOU<; KOI 0- tpETtpOU T] ImoplK~ KOI KOAolo&r]TT] .1ptaoq I-leTQTpanIlK£ O£ rropOVOAWj.lO TOU nupoc KQTa Til OlapKela iliaC; xm uovo EmopOIl~C; TOV ¢eBpouoPIO TOU 1945, 11 npwTeuouoa TOU POIX dXE unoI-lEivEI 1-lE: a~lo&aulloOTo rporto TO otpUPOKoTT11- un nne TOV nepo KOl, napa TIt; ~T]I-l[EC; nou e:[X£ UnOO1&i, oev cvnucreruoe note LOV KivOUVQ EKTETaI-lEVllC; KaTOO1pOtp~e;.

OTOV aPXloE 0 B' nOYKOO~llOC; n6AEIlOe;, TO Bspoxlvo eixe nAT]BuollO 4,300.000 KOTOiKWV KOI &ewpeiTo 11 TpiTT] I-lEyoAun:PIl nOAT] TaU xoopou. H olKlmlK~ nEplOX~ TOU anoTEAEiTO we; srrl TO nt..£lmov ana OUYKPOT~1l0TO Olajlt:ptulloTWV TaU 190U KOI TOU 200u OlWVO, TO anoia e:op6.~ovrov sncvc OE orepeo KmBa&la KeMpLo, EVW 01 UqJI010IlEVEC; <:UPUXWPOI cool KOI AE:wql6pOl opouoov we; onotexecucnxec QVTlT1UPIKEC; ~wvsc, onorpertovrcc TO evoexollEvo Tile: OVE~tAE:YKTlle; e~6nAwOT]C; TWV nupKa'lwv. MOAOVOTI TO Se:poAivo e:iXE ~on xaoEI TO 25% TWV xnoucv TOU ana TO OV£A£T]TO KOl j.lQ~IKO nA~YI-lOTO nou IlEXPI TIC; 21 Mcprlou 1945 E[XOV KOTO<ptpE:1 E:VOvTtOV TOU 11 RAF KQl T] USAAF cc 314 ceponoprKtt; EmopollEC; (OWpt:llOVTOe; tva OIO£KOTOlljlUpro KuSIKa Ilerpa cpclruc) KQl 0 HAT]&UOjlOC; TOU £[X£ OUPPLKvw&£imo 2.900.000 clTOIlO, OEV e:iXE: unoorci TIC; ernrrncocic T11e; nuplvllC; SUEAAOC; nou EiXE: QtpQViOEI QM£C; Y1:pj.laVIKEc; n6A£Ie;, EVW 01 urrnpcoicc nOAlTlK~C; OjlUVOe; E~aKoil.ou$ouoov va AE:ITOUPYouv OT101E:AWIlOTIKO OKOfl!l KQI oe exeivo TO UOTOTO OTaOIO TaU noMjlou. H KQ"[OOTPO<p~ XlAl6.0wv OIKlWV e:iXE, BtBOLo, ovaYKOOE:1 HOAAOUC; ono TOUe; E:VOiKOUe; TOUe; va

o XirAep Ul1otie'KvuE' Karl orov xdPTIJ y,a rov OTpor'ly6 TtOVTOP Mrrouoe, 6'O'K'1Trj Tilt; 9qC; IrpoTlac; trto IltTwno rou Ol{n;p, reaTO TIJ Olapre£la C1uoKeqlqc; TOI{ MopTlo TOU 1945. npWTOC; arro apl(Jfepci, Op.s:,OC;, OtOK"piIlETOI 0 I1TCPOPX0C; pir£p epov rKpalll.

-£PJ)OltO<; no.l'TorpU),OKO,>

sslurmmann), BepoMvo, "pl), ,0C; 1945.

a 944!i'1lJloupyrjSI'/K£ Il r£Pl.laVIKrj

"'1 O!pUAoKrj. O'rrw ono(o KAr,SI1KOV va

_"" OE7r,C10UV 6.01.01 01 'Koval civoptC; nArK/Or; e:w,> 60 tTWV. 01 nOAtTocpuAaKEt;

t: £pav £/OIK£r; C17o.liC;, aAAa C17jJono,ouaav rroJ.,TIKec; Ev6ujJaoiec;,

-" ora ono O/OrpOP£<; C17POTlWTlKi:,>

7"0 £1>, Ka&Wr; Kal C17oAt<; -atx1C17pOrrWTIKwv Kal KOI1IJOTllfWV

a WO'twv. rTOIt aplC17epo TOU<; Bpaxiovo pall' TO XOPOIHfjPIC17IKO m;p,BpaXloVlo

l" E: I'll' E17Iypaq>r, "Deutsher Volkssturm

_ rmacht" Ka, TOll' aHO rile; Wellrmacht. o.l'ToqJuAOKtC; riTav onsiouivo: fJ£

: _ opa anlla. 0 Volkssturmmann

c!i,ou rptP£1 l1aKPU y£ppavlKO

_ t: 10 I7t~IKOU MauserM189B, ETPflIJOTOC; 7,92 mm (el/(ovoYP0lp'lal'/ ~ IOVV'l Mu.lwva y,a TI<; £KOOO'tI<;

-r a omo»).

Eva<; r£PjJaVOC; £Kn0l6£uT~C;

6tixv£, oe jJUOC; r'l" XITA£PIK~C; Nt:o}.aiac; TOV rporro xp~al)C; TOU !pOpI)TOiJ avnopjJarlKoiJ £Kro~tuT~ Panzerfaust, £vw

rrlaw aHol OTpanWTtC; rrf;p,pi:I'Ouv TI) atlpO fOUC;.

o ovr'aTpciTIJYOC; BaATtP BtVK 6,a6pajJoTlat KafJopIOT'KO, rrAl)v OPWC; tllPtOO po),o trtt; lJaX'l TOU BtpoJ.ivou we; is'OIK'IT~C; T'I" 12rJc; Irpanac;.

Ova~T]T~OOUV Komq::IIJYlO ornv enopxio, Ol owpoi cpcmiov, OI1WC;, rtou ciXav 1irlilLOuPYIl&e[ onoreACOOV 0XUPWI1OTlKU KwMIlOTO, Cc.pOlllAAO 11£ eK£lVO TWV O&lKTWV KT(p[WV.

EmnAEov, ornv KOPOlO Tile; n6AllC; xrunouoe a naAIlOe; 1fJe; £BVlKOOOOlOAlOTlK~C; nvrlotnonc. To KOTOc.pUYlO TOU XiTACP dX£ KQ100KEUOOl£i 010 unovcro Tile; KOYK£AOp[OC; TOU PCllX am TU,'ll TOU 1944, onon:AwvluC; OUOlOOTlKO £nEKTOOl'] KOt £viOXUOll E:vac; uixporepcu ovnoeponopiKOU «rrueuvlou nou UmlPX£ EKe! orto TO 1936. Lm 20 I1IKPU OWIlUTlO TOU, ro anoia 6pioKOVTav

oe 60Boe; 17 W':TPWV KOTW ana TOUe; K~nOUe; Tile; KOYKEAaplue;, I1EPlAOll60VOVTOV K'\q..lOTl~OiJ!:va unVOOWl-IoTlO KOl o[Bouoee; auoKCljJewv, UPTIO eqlOolaol-l£vee; anoB~Kee;. ulo Kouqva «n ave~OpT'lTa OiKTUO Tpoc.pooooiac; 11£ 1100l1l0 vcpo Kat IlA!:KTPIKO psupc. To n:A£umio apX'1ydo nou E:iJeAAC va tX£l 0 <l>upep enLKOlVWVOUO£ 1-1£ TOV UnOAOlTlO K6ol10 Il£OW evoc TI1AE:r.pWVIKOU KtvTPOU KOI iJiae; ouoxeunc coupucrou. rLO acouc unopouccv va aVTt~ouV ~wvmc; aav TPWYAoi5Uu:C; YlO l-IeyoAo XPOYlKO 0100T11110, TO KO.Tar.pUYIO HIe; KayK£Aopiae; OUVl<JTOUOC tva OPIam £~on'\lOl-ltvo KOI aVTopKee; OUYKPOTTWO, 130 oKOAOnOTla KOTW nrto TO enin£l50 TOU 1ip61l0u.

To nop60o~o elver nwc; OUT£ 01 B£poAlve~ol OUT£ Ol OUiJiJOXlKte; urmocotec nAllpor.p0Plwv unorrreuovrcv rnv napouoio 10U rEpiJavou 'lYETI') OTIlY noetcuouoc. 0'\01 niOlE:UOV OTl BPlOKOTOV OTO MT1epxn:ayKovTev YlO vc oPVaVWO£l TO m;piq:>1l110 ,·AAnLKO OXUPO" KalTI') OUVtXIOl'] TOU aywva 118XPle; E:OXOTWV. Av xrn EiX£ rtepccet 1-18- vat.o 118pOe; TT)e; nOAeiJlK~e; rtepiooou oe Ami KOmhUI10Ta KOt unoveio 0PXTJye[o, 0 XITM:p OEV eKpu6e TT'jV avoyKT) lOU va ovcnvcet 118 KoBe eu«npic 10V KaBopo cepe Tile; unoi,9pou. MAWOlE, 01 nsplnoroi TaU l1eTO 10 vsuuu rtoocscepav OUXVO TIlV OtpOPiJn VlO roue nepi<pl')lloue; 1l0KpaOUpTOUC; 110VOADyoue; TaU, KOTO roue 0- nolouc cvsrrrucce TO noxrnsc opcuoro TOU. TlC; ucrcrec 105 Il~epee; TT1C; ~w~e; TOU, o IlwC; , unoXPCwBI')Ke va an0l10VW3Ei OTO coorrepuco TOU KOTar.puyiou, ~e: E~a[pEOTJ Mo ouvtouec e~oooue; OTIe; 25 <!>e6pouopiou Kat 13 MOPTlou, orcv Yla nooncvovoronxouc A6youe; nouvucronotnoe nc n;'\euTo[e:c; oililoOlec; e:l1l:povia8lC; lOU.

TIlV EnOX~ E:KdVIl TO B£POf..lIlO 1iell 01£$£1£ OIK~ TOU epoupo. Le 6All TI') OlopKela TOU noMiJOU, E:KT6e; ana TO OlOOTl')l-Ia nou IlEO'oA66110E lleTa~u Tile; mwOT'jC:; TI')e; ra'\Alac; Kat T'1<; 8VOp~l')C; Tne; entX£ipI')Ol']e; «Mncpurtcpoon-, 01 ll£y6.AOL OXllllOTlOflO[ TaU re:PllaVlKOU rTpOTOU OToBIlEUall OT11 I1EBopIO ti OTO Olo<popa nOA!:lllKO IlETWna. Ocsc ana nc 110VOOe:e; T11e; E3vor.ppoupoe; nopeuevcv ornv EVOOXW'po, anooxoAouVTO unoKAElOTlKO OE Ko3riKovm aTpmoAOYIlOl']C:; KOl £KnolowOT]<; e:c.pEOpWV. ETOl, 01 1l0VEe; o~loAoyec; ~OXliJC~ 110v60ee;, rtou KQTO TO usoc Anpl.hiou Bploxovrov ctn yE:PI-IOVlK~ rtptorcuouoo, nrcv TO ~UVTQYIla cpoupoc Bspoxivou (1-1£ cvveo ADxouC:;), ana TO onolo dXE npo£i\3EI II enii\EKTT) MEpapxio «Grossdeutscbland», Kat uro IlEpapx[a aVTLQCpOnOplKou nup060t.lKOU. 0 unoupvoc nponovovoae; rla~ecp rKoil-ln£Ae;, 0 onoicc elX£ OPIOTd ololKllTrle; KOl ertlrportoc AIlUvOe; TOU POlX Yla TO BEpOA[VO, OleTQ~E TOT!: va KOTOOKeuaOTOUV 0XUPWI1OTIKO tpyo Ileoa xtn yupw ana rnv nOAIl. no TOV oxorto OUTO srnorpcrcu$TJKaV XIAl60ec; urtoorntouevor 0l-laXOl, KupiwC; vuvolxec, 01 ortoloi ~OOE4Ja\l TT'j '\IYOOl~ evapveto nou roue dX£ cnouetvei oKu60VTOe; ovnopIlOTlKEe; rneoouc. Ka&~KovTa OIOlKl']T~ 1fJC; EupUT£P11e; AI1UVTlKrie; .nEplOX~e; TOU Md~ovoe; B£pOA[VOU e:iX£ ovoMBEI 0 avnOTpOTI1Y0C:; XtA- 110UT PEullav, rtpdmv OlOlKT]Tne; Tile; 1111e; Mepopx[ac:; nE~IKOU, 0 onoloc tiMie: oe crtovvtoon, orcv ouve:lotlTonoino£ OTl Ba anpsrre vo ouvspyOOTd I-IE TOV XiTAEP, TOV rKO[l1n£Ae;, TOV ECPE' 0PIlU) LTpmo TOU XllliJAEP, TTl Luftwaffe, rnv

Ol-laoo2:Tpomilv «BlOTOU~O<;", TO S8, Til XITAEPIK~ Neoxcio, Ko&w<;EnlO11<; KQlI-IE 6AE<; TIe; TOnlKte; OPYOVWOEI<; TOU E&VIKOOOOlOAlOTLKmJ K6I-II-IOTOe;, Ol onoiec ~AEYXOV npOKTlKQ TT] YEO· mpOTOAOYTlI-IEVT] I\O\K~ nOAlTO<pUAOK~ [VOlkssturm). 2:Toue; aVC;pEe; TT]e; U:AEUTOioe; C;EV I-IOlpo~6Tav OU001TI0, I-IE onOTCAEOI10 va TOUe;

PE<POUV 01 OIKOYCVEIEe; TOUe;.

2:11e; 28 Moprlou 1945 KOI o<pou npol1y~8T]· "'QV OPK&Ta EVTOV&e; AOY0I-I0XI&e; 0)(8TlKQ I-IE TT']V aVIKov6TI1TO TOU Xll1l-1Aep va aaK~m::t onorcxsOJ.lQTIK~ OTpaTllOTlK~ oioiKIlOll 0& evcv TOOO 11(.-

ciAo 0)(11 uonouo , 6nlOe; J1 0l-lai'ia LTPOTlWV "SIOTOUAOe;" , 0 XiTAEP on~AAa~8 TOV OTPOTTlYO XdlvTC; fKOUVT£PlOV an6 TO Ko8~KovTa TOU upXTlyou TOU fe:VlKOU Emn;A&lOU LTpmou KQl 0lT]

EOT] TOU rorroesrnoe TOV otpnrnvo Xovc KpE· C;. npwT]v OlPOTllOTLKO OKOAOU&O mil M60)(o. Ol-lll KOl 0 KPEI-Ine;, DI1We;. 6p£&I1KE 0(, nA~PI1 OC;UVOllio va e:KrtAIlPwael rrtv anoOToA~ TOU. na.· ocn TO KO&~Kovnl TOU ceopouoav uovo Til C;le:Eo wyf] TWV 8TtlXE:Lp~OeWv oro AVOTO"lK6 MEtw· "10. 11 c;poOTIlPlOTIlTO TOU DEV rituv c;uvm6 va

ElvEI ovenllpeoOTIl ana rn pay5a[o ErtlC;&lVlOOll !lOU TtOpouo[o~E: vrn TOUe; fepi-lavouc; 11 KOTaOlO· om MOT]. a fepl-I0VIKOe; LTpm6c; ElPlOKOTOV dan cnoouvsecnc, lOOT6oo 0 oywvoC; OUVE· .omv

a BPElOVDC; IOTOpIK6e; AAOV MnouAoK rovl:.s. 0 yr.yov6e; 6n 0 XiTAr.p e:KEivlle; Tile; i'iPOI-IO, . nr.pl6i'iou i'ir.v 8UI-II~E or. rlnoro TOV oAo~6· &ploI-l6e:UT~ TOU 1940: «KdTW ana Tf]V wiopa· TT]C; WIKe{!lEVf]C; Komarpoq>1je;, oAEe; 01 ttoo» w!'Ovec; QUVd!lEIC; TrJr:; apXIK~C; rpUOf]r:; rou (~ww·

EC; l1ioor:;, E;K01KI7T1KO ttveeua, KoraorporplKO 1:Je80C;. np08eoelC; 00u!16{6aarec; !1eT17v npay· ;JT amw) EKOf]AWVOVTOV Kal nCrAI EAeu8epa. , ponol t:Krppaa~r:; TOU yivovTav oAo KOI xu- lorepol, evw 01 CKP~~W; opy~C; rou uneoe(1V TO tmtpEmd opw. 01 olOrayeC; TOU inac ixouv orrolQO~nOrE uxeof] j.JC TfJ AOY1K~, &00 CVOU OIl Sev ~TaV OE 8taf] va ovnAf]rp8cf

waf] KaTQarOOf] nou emeoarouc» UTa anoCI tva !leTQ~u rouc; ttes!« Ilaxwv». Me:TO rnv 3-:.DTUXio ~C; noMa uncorouevnc OVTf:TTi&EOT]C; Api'i£vvEe; 010 TE/o'1l6e:KE:I-IElpiou TOU 1944, 0 M::p EXOO(. K6.&e: ixvo<; ovnK.ElI-IEvlK6TIl10C;

!lI VTJ'POAIOC; KpiollC; Kat 6.PXlGe vu OVOAWVE:TOl QT£pJ.lOVOUC; ~ovOAOyOUC;. To mlTEAElO TOU ~ nrouoe ern wpe:e; OAOKAIlPe:e; TlC; ACmOI-lt:pe:l~ tov e:mxclpi]oEwv, 0 [OLOe; AUI-I6oVE cnoeo-

~- !lOU ~E:T6 cno Xlvo nrreppurrc KOL n:AlKo '10· -tMJyc Of: a<ppOVf:e; e:vepYEle:e;, l-I0vai'ilK6 ortorsa TWV onoiwv ~TQV Il npoKAIlOf1 vtwv, 6- OTlWV Kol OLI-I01IlPWV &UOlWV ore Yf:PI.l.0VlKa rrrpaTEUI10TO.

01 XOpTf:e;, nou ~TOV nvnprnpevoi moue; roi~ TOU KOTo<puylou, ncpouolctcv OTO 6UTlK6 e wno 65 YEPI.l.OVlKec; l-Ie:poPxle:e; n8~lKou KOI '2 CPOPXL&<; nnvrotp, TT] OlIYIl~ nou Of:V urtnpnsprcocreoo: ana 20 o~l6110XOl o)(lll-loTl· s-,..oi 000, i'ie:, YIO nc VEEC; I-Ie:popxie:e;, nou ou, OOTOUVTO 6l0OTIKa uno TPOUI.l.OTie:e; en: ovapKOlllEATl Tile; XlTAgPlK~C; NCOAoiae; KOL OTlC;

,0 icc; i'i[VOVTOV nOllnwoll OV0I.l.0TO, 6nwc; -00 sdarn», «Klausewitz», "Scharnhorst" '101 eluqen-, oev unopouoov vo rtsicouv KOVEVO TIl I-IOXIlTlK~ TOUe; o~la, a<pou roue EAf:mOV

TO e:<p60lO, 0 0f1AlOIl6C; KOl, KupilOC;, 0 nOAaloe; e:V&OUOl00I.l.0e;. nE:plOpLOIl£VOe; 11£00 OTIlV rrvtYTlP~ cruocempo lOU xurceuvlou, 0 XiTAf:P nTOV KOTOOlK00I-IEVOC; OE ilia TpaYIK~ onpa~ia, e:vw Il oia81lan Tile; OnWAf:lOC; rnc npwl06oUAioe; TOV EKOVf: OUXva vo X6Ve:l TOV OUTOEAEYX6 lOU Kat va KoTo<ptPSTat svovtlov lWV OTPOTI1YWV TOU Kat TIlC; axaplmioc; TWV av&pwnwv. Kcro Til i'il6pKf:la TlOV Yf:UI-l(lTWV, I-lQAlOiO, Of:V EXOVf: TIlV CUKOIpia va Tovi~e:l TTl OUVQI-lll TIle; rtcpouolcc TOU Myovme;: "Av tyw f:KAtitjlw, 11 feppovia Oev &0 iXf:1 nMov rJJupep . .:lev exw olo6oxol".

H oA~&ela e:LVOL nlOC; 0 X1TA£P Kal 01 aUVEp· yaTEe; TOU Elxov 6pE&Ei noM KOVTa OTIl 6ia TOU nOAEI-IOU nou 01 ii'ilOI dxov e:~onoMoe:1. Ot ov&pwnOl nou TOV elxov OTTlP[~Sl KOl e:lxov i'illl-lloupYT]&ei uno OUTDV, 6nwe; Ol fKoil1ne:A<;. fKaiplVyK, Xil.l.l-lAf:p, Mnopucv Kat Piurtsvrpon, i'ila· TIlPOUOOV aKOl-I1l IIlV onOTIlA~ EAnii'ia on 0 Ilyt· 11'],C; TOUe; &0 £6PIOKE: EVOV tporto va i'iIO<pUye:l we; E:K &OUIlOTOe; orro TTlV IPOYIK~ I\oT6.010011 OTf]V ortoin dXe ne:pltA&EI xm, ouvoywvl~6llEVOl 11£·

APIIOTO T ,34185 o(5euouv oauYKPOT'1TO rrpoc;

TO BepoAi'lo.

rOBleTiKO o6,(506oAo

B-4 TW'I 203 mm arpupoKorro TIC; yePJlOVIKtC; fUaelC; 6UTlKa rou Ovrep. 0 arpOTapX'1C; Kovlerp 6e'l 6iara(e va rrapa(5ex8-ei rTWC; ° Epu8-poC; Irporoc; "eiX£ XPOVIO va OVTlJlE Twniuel tAAel!IJ'1 rrupolloXIKWv rrupo60),JKOU", TO orroia XP'lIJlIIOITOIOua£ arpel(5wc;.

E~ TIl; 15 ArTp.Aiou 19450 xwpo<; rTOU IjAl:YXt oK6V'I TO r PO'X eixe aupplI(vw&d a.o&'1TO, ,lSiwe; aT'll{ KOTeu&uVOI) TOU BepoAivou,

Ka. fJ rTPWrcuouoo OrTe.AtiTo OPl:C10 am; TI<; 'oxup6raT£<; lSuvope.<; TOU Epu&pou rrparou, ot onoiec £To.pa<ovTav va e~oPfJljoouv Ka, noA. orT6 TfJ ypapjJlj TWV rTOTOPWI{ OVTep Ka. No.ae. Tauroxpovo, " «KI)AilSa» TTle; rrpotAao,,<; TWV Bperavwv, AjJ£P'KOVWV, Kavai5wv KO. TelA.Awl{ OTIJ IlUT.KQ rt;pjJovia e~anAwv6rav payllaia. TlJv enoXQ tKeivlJ 0' BtpoA.vi<o, UI10oTQP,(av on

«0' a,ololSo~o. paSo/vouv ayyA'KeI Ka. 0' analol06o~ol PWOIKeI»,

Ta~U TOUe; os (jJe~OTa KOL ~I1XOVOppoq>iEe;, q>povn~ov va urroouonouv TIe; q>wvte; EKeivwv !lOU lJu~60uAeuov rncc tnpEnE va OO&El evo yp~yopo TeAO<; OTI1V coxorm OUTi] OIIlOTOXUO[O. ETO'l, o X[TAEp 6Xll-l6vo ocv E!ll1PEO~OTQV ana Til V KOlV~ AOYlKi], 0'\'\0 KOI rovevs 1I'1v m:no[&llOti TOU ruoc T[no1O osv Eixe XaSEi KOI nwe; ulc eVOEXoflEVI1 rirrc &0 ouuncpeoupe I-IO~[ TOU OTT]V 0- 6uO'oo T'1 1-1101'] avSpWn6TI1Ta! "fav 0 rroA.EJ10C; xo&£i, &0 xo&<:i ano npoacimou YTJC; KOI DAoe; 0 ytPf.10V1KOC; JtOOC;», E:iXE 0l1Awoel OTOV In:tsp OTl<; 19 MOpT10U. "To yepPQVIKO e&voc; anoseiX&TJKE aOllvQ/10 Kal enO/1eVWe; TO peJtJtov avrjKtl nJtrjpwc; moue; IOXUpOVe; AOove; T1')<; ovoroJtrjC;. Movo 01 aVE:TTapxele; em<ouv TOU aywva. 0, KQAurepOI avopte; rrerpTOUv KQTa TTJ /1aXTJ"·

npaY~OTl, TI1V OVOl~I1 TOU 1945, 0 rf:pl-lov6C; I1YETl1e; Kat I-Ia~i TOU TO xLA.lETee; PCllX !lOU opuuoTIO&l1KE nEpli]A&OV OE E~OlptTlKO OSIVti &eOl1. Ot lTlT0I-IE:VE:e; 60116E:C; V1 KOI V2 OE;V elXOV KalaqltPE:l vo OVOTpt(jJOUV T'1 poi] LOU noM I-IOU , TO aE:PlW&OUI-ISVO cepoosden oev ELXOV onormoocr T'1V KUPLQPXio TWV Ol&epwv, TO vee TE:AEl6n:pa un:06pUXlO oev £.ixov MOtle; on' 6nou &0 urto-

pOUOOV vo E:TllXElptiaouv, 01 oVTEm&eoEl<; TT]C; Wehrmachl OTO BeAYlo KOI OTI1V Ouyyapia eixov cnoruret nOToywowe; Kat 0 XiTAEP, tYKAeIOToc:; OTO unOYSlO Tile; KOYKE:Aop[ae; TOU, slXE: OYKIOTpc.o&ei ono Til !JCITOI'1 sAnioo on iowe:; 11 ncoOEYYlO'T] TWV OTPOTlWV TWV llUTlKWV LUlliJaxWV us EKE [VEe:; TOU LrOAIV va KQTeA'1YC (IE: 1-1[0 VEO pti~'1 nou &0 tow~s TIl rE:p I-I0v [a, H Yrtnpeoin nAllPO<+'OPlWV Tl1e; Wehrmacht «=EVOI ITpOTO[ T'1<; AvoToAtie;" dxs, flaAlOTO, 66011-1E<; EVOe;[~gle; 6Tl L061ETlKOi a~lw~oTlKoi, 01 ortolot C1)060UVTO 1-110 E:v5SXOwvI1 a~EplKavLKti e:n[&SOT] , EASYOV ruoc -ttatne: va KoraBpt~oufle TOUe; AfJEpIKaVOlle; KOTa Jta8oe; ue flUpa flupoBoAIKOV, yw va naooov uia yeuol] ano TO flaoTiylO TOU £pu8pou IrpoTOu", 0 SavaTO(: TOU AI-IEPlKOVOU rtooe- 5pou <l>paYKAlvou Pou~6eAT OTIC; 12 AnplA[ou 1945 E:KOVC npoc crTLYI-I~V TOV XirAep va I1lCITE~CI on n toroptc STlavOAofl60vOTOV KOl on 11 rE:PIJOvic &0 aw~oTov mv UOTOTT] tope, aKpl6we; ortox; dXE OUIl6d I-IE TTjV npwoia TOU MEyaAou <l>PElC5epiKou TO 1762, OTOV Tl£&ove ~O<PVlKQ '1 TOOp[va EAlO6.6sT, ~E cnotexeouo vo i5l0AU&ci '1 ovnTlPWOlK~ oUIl~axla,

cs» mioe; TOU aOBICTIKOU

KOV. BepoAivo, AnpMloe; 1945. JJE. TIJ 1l0.Kp1IJ KOI Bopla !pipel TO xapaKTI1PICTTlKO rIVo rm'\~KIO ushanka.

- 0 rrpITIKeJ Ba81loU BplaKovrOl =- rCiif! cnWjJlrie" r'l" xAoivqe;. o ue TO daalKO pwalKO

UTTJj10 nou enavaKa8lCpW&qKe -!let,,- 0 oeKoviac; eivol

CVOC; 11£ TO 0"061eTIKO

- no).uBOilo Degtyarev DP.

£AO TaU 1926, pe olopirp'Ipa KOI crrpoyyu'\o y£plaT~pa aryy {WI! (e IKOVO YPQ!P'lCJTj IKlYVIJ Mu'\wva Yla m;

6ooEIC; .. neploKomo,,).

T'le; E:niDto'le; TOU 10u AtUKOPWOIKOU Merwnou aTO ulJlwlloro TOU ZitAoB ITpO'ly~S"'Kt IInopo( nupoBoAIKoti. TO onoio KOVlopronoil1ot ptyaAo ptpo,> TWV YEPPOVIKWV XOpOKwporWIl.

KororrAoKWVOIiTOe; oooue; BpiaKOIITOV piao. (WVTOVOU,> ri VEKpOUe;. 0 tIKOVI(OlJtVOe; rep(Jovoc; arpor,wr,.,e; ~rav tva ono TO DupaTa. nrw(Joro orponwTwv £~OKoAouSl)aOIl 110 ovoKaAunrOllrOI(JiXPIKO,50 XPOVIO opyonpo.

Ot E:AniOE:e; OUTEe;. 6~we;, onOOE:IX&IlKOV 086.oiuec. H npOEAao'l ttov Lu~~6xoov OUVE:x[oS1"]Ke OToSep6 KQL EWe; TOV Anpi.A.lo TOU 1945 TO oMats KPQTOlO I" P6.lX, nou E:LXe: e:m66.Ae:1 TT] OIOTlPa nUYI1~ TaU cno TOV KOUKOOO ~tXPl TOV ATAovnK6 KOI an6 TO Bopato OKPWTriPlO IlEXPl T1"]V KuPllva"iKri. eLxe nepioptorel nMov OE: evcv OTE:VO OlOOP0l10 OTllV KCVTPlKri rE:Pllovia I1E l1E:plKte; e~txOuO!::e; rtpoc VOTO. Evw llQI1UVO KOTEPPEE 0TTl auOT], n E~OVTr.lll1tvll Wehrmacht E:~OKOr.OUSouOC va 8aO[~E:l KOI va 110XCTatl1E curoeuctu OTllV aVOToM, WSOU~E:Vll CiTE: ana TOV tp680 TWV 0- vnnctvov YlO TO EYKAnl10TO noM~ou nou elX!:

OlQnp6~EI aLl"] Pwoio e:LTE crto tp6Bo vio TOUe; KO~110UVloTtC; KOI TO KOTaVOYKOOTlKQ tpya OTT] LI8llPLO. «To '1&/KO eivo: neouivo a,ua 11 rrsr{JoPXio QKQllml)", oxoAia~ov EKE[Vll TT1V Enox~ 01 a08lETlKte; urmpsoiec nAllPoqlOplWV H auVTPll1TlKri riTTO TlOU Elxav unoorst 01 n:PIlOVOL KOHl TO OlOOTll110 lovouopiou - ¢EBpouopiou, 0- TOV 0 Epu8poe:; LTPOT6e:; oneoncos Il£ eve 6AI10 OAOK.A.IlPll rnv nOAwvio, oTtl101VE nwe; 01 nopot TIle; fe:PIlOvioe; 8Lxav OTEpt~EI Kat ruoc OE:V So unopouce va OVTt~El TIl OIE~OYWyri nOAtl10U YIO nE:plOOOTEPO orto IlEPlKEC; E60011601:e;. H orneA£IO TWV opuXEiwv, TWV XOAu60uPyE:!wv xrn TWV epvoorocuov TIle; LlAwiac; eiXE nM~El rn Y£PI10- vlKri napoywYri noAq.llKOU UAIKOU nepLOOOTE:pO an' O,TI OAOl 01 OUI-I~aXIKOi BOj.l60pOLOIlOL TWV 11;;. A£UTO[WV OUO crdrv O1TI BloWlxavlKri nE:plOXrl TaU POUp.

nMov, o I1we; , KlVOUVE:UE: fl lOla 11 rtporsuou-

00. H oonlen TOU ssposlvou one tn OVOTOAIKO onorcxclro KUp[We; uno rnv 0j.l600 LTponwv «BLOTOUAOe;" (uio nopo~EVO ovaXPovlOTlKri ovo- 1100[0 nou nccencuns one qlPOUOE:~ E:Anio£~ TWV rE:p~avwv on So ovosrouocv KOI nOAl Til ypal1~ri aUTOU TOU nOTOIlOU nou £ixov XOOE:I TOV

o orparapXI)C; IBa .. KOVlf:rp, OIO'KI)Tt}C; TOU Tou OUKpavlKorJ Mtrwnou ro 1945.

lcvoucptc), Il onoio U:i\OUOE uno nc oLaTOyi.e; TOU aLpaTTWOU fKorapvT XaIvpiTOl. H OUVOAlKrl ouvo~ri TTJe; ave:PXOTOV OE 320.000 6VOPEC;. KOTOveunusvouc llE:Ta~u Tile:; 911e:; LTponoc; (OTpOTllyoe; TtOVTOP Mnouoc), nov E:lXe: Toi\OlT1WPIl$Ei 6- axr1l10 0111 OUTlKri nOAwvia, KOL rnc 3f]C; LTpanoe; nOVTO£p (OTporTWoc; Mao EKOPT tpov MaVTWUCP£;')· H 91l hpoTLO ncoerooce T£OOE:pa OWIlOTQ otpcrou (IL): TO CI Lw~a OTOV Boppo, TO apKET6. unoxovimuo LVI :Lwila n6VTOE:p TOU orpcrnvou XtAI10UT 8aLvTAlvYK OTO KtVTPO TWV UljJw~6TWV TaU ZEe:i\oB (OTO ortoio unovorov Il 20ri MEpoPx[a fpevaol£pwv nOvTOep, 11 91l M£papXlo AA£~lmWTla1WV Kat Il VE:OOUYKPOTIl&d- 00 M£poPXia n6VTO£p «Munchenberg"l. TO XI LWlla n6VTO£p 58 orov VOTO KOl TO V OPElV6 LWuo 55 KOVT6 011lV neploxri T11e; opovceouprnc TOU OVTEp.

EKTOe;. ouec, ana TIC; 25 llepOpxiEC; nou Oltsere 0 Xa"ivpiTOl, vnnpx£ KOI fl epoupc TOU BePOAlVOU, n anoia £iXE: ax1"]~aTlOTd cno tva ouvov&uAeUj.lO E:T£POKAflTWV 110v6.5wv nou npoepXOVTav an6 oTponwTlKte; axoAE<;, rtcpcorpcneTlKtc:; opyavwQE:Ie; KOI KtVTPO £KnaloEuanc:;. :LTle; 0Pyovwl-I£vee; l-IepoPXLE:C; unopouce, £n1ane;, va npooreacl tvae; LKavoc; OplSIl0e;110v60wv Tile; Volkssturm (rrsplnou 50 TOWOTO). rnc XLTA£plKrie; NeOAa[ac;, Tile; ooruvouicc, TWV UnIlP£ClWV cepO~UVoe;. TWV 88, QKOl1l1 KOl 25.000 OVOpE:e; TWV ToxuOPOll£lwv TaU POIX rtou Eixav e:TllAEYel Yla OTPOTIWTlKri UT1IlPWLa. Av Kat TO O1POTllyEio Tile; 01-l600e; LTponwv «Brorouxcc- orir.wve on o£V unripxav apK£T6 onxo vtn oi\oue; OUTOUC; TOUe; 0- vEKno[oEUTOUe; 6vopec;, 01 e:SvlKooomoil.IOTIKi.C; ApXtC; ertsustvcv va TOUe; uoipnoouv l1£plKa 0- VTlOp~OTlKO onso Il\ac; xPriOT]C; Kal uno ulo X£Lp06oll6i150 OTOV KaSevo, TllOTE:UOVTOC; on arm &0 ouunopeoupcv OTOV &OVOTO KOL K6nOlOUe;

6 TOUe; e:X&pOUC;. TTl ye:PIlOVlKr'\ rtperreuouoc ciAunu, enionc, cno TO VOTlOOVOTOA1KO II 4fJ ~TPQT10 nOVTOe:p (cvnctpcmvoc rKp6oEp), fJ 0- oio aV~Ke: opvovuci OTfJV 011650 hPOTIWV • tVTPO» tOU OTPOTOPXIl cptpvTlvaVT Lolpvep.

H YEPflOV1K~ ouuvo pnopsi va 1\1£&£T£ cpatEVlKO IKaVa 60&0e;. OTfJV npOYflOnKOTI]TO,

WC;, enaOX,e ana nlteupae; en6.vopWOlle;. Evw OL -PE:IC;~WVEC; T1"]O::; YPOIJIlr'\e; OVTEP - Name: (86.~oue; 1-3 XAIl. 11 Ka&EIJ[o) ~TOV nAr'jpwc; sncvIJtvee; OE 60&0e; nou KUJ-lOlVOTOV orto 20 £we; - XAIl .• a TOJ-leae; TaU BEPOAIVOU, nou slXE opwBEi KQTa rporto wmE va ox'T)llaTi~oVTQI

EtC; 0J-l6KE:VTpEe; ~WVEO::; cuuvcc (E:~WU:PlKr'j, f,;EP1Kr'\ Kat KeVTpou TT]C; n6A1']e;)' nopOUOiQ~E :;: Eit!JElO::; OE npooermxo Kal Ola&tmJ-lO 6nlto, l&n£IOr'\ T] YEPIlOV1Kr'\ 1\IO[KllOT] 1\EV niOTEUE " 0 ex&p6e; &0 unopouos non: va cp&aOEI ewe; ~ zi, flo AOyoue; KoMn:pou EMvxou. 0 OOKTUex; lOU K8VTPOU TfJO::; n6AT)e; urtoounpeiro Of: 0-

l rcuclc, one TOUO::; orrolouc 0 orroxcxouuevoc PIK60::;" m:plE:AOJ-l60VE TO POlxmOYK KOI KOVKEAopio Kal r'\TOV 0 KOAUTEPO nposrortvoe; Yla ttcpcrercuevn QJ-lUVO. OAE:e; 01 ate; Seoele; eTIlKOIVWVouoav J-lETa~u TOUe; aM npoqwi\OYIJEva 1)[tnua TIlAEntKOlVW-

• e:yW aKoflll KQI TO ustpo XPllo[l1f:Ue YlO TI]v inTI] J-lETQ<jlOpO e:VlOX,UOEWV orto rouse oc TO-

OT6.moOT] oev ~TOV KO_AUTEPIl OUTe 010 .x no TOU OVTEP, 6nou 010 npooontn TWV VEOVEoaUAAEKTWV noxo OUVTOIlO 0PXloe va Ka.:: roTi~ETal 6AfJ 11 xoupcon Kalil unepevrnon - JC:- EmnA.eov, ana tOV Mapno Oll-Lep[oee; cpa,-YOU eAonw&llKav. f:VW 11 cMc;ujJl'l n601i10U ve-

. t ave noMoue; repllavOue; orpnruorsc va utpouv ana ouosvrepto. H xelpOTEpT] curtertooTOOO, r'jTOV II TETp6.wPT] VUKTEP1V~ OKOa8tix; OAOI srpsucv Ilr'\nwe; nscouv oro xtan010e; 0061eT1Kne; nepmoxou, nou so TOUe; ,.:-tBaAAe OE e~OVTAnTlKte; ovcxplcetc, rtpoxst...tvou vc TOUO::; cnooncoei nltllPO<jlopiE:e;. TEAOe;, -:. OT1o&£j.lOTO nupolloX1KWV r'jTOV T600 Aivo, were 0 OKpI6r'\e; apl&j.l6e; roue srtpsrte vo cvcce-

sruu aaT]ll&plV6, evw KaSe vspucvrxo nuposotwc; TIlV E:VQP~'l TT]e; wi&eOT]O::; enLTpEn010v

... 86Mel Il£XPI Mo 06[oe~ Ill.leplloiwe;.

napOAO aUTO, 01 repuovol OTpOT1WTee;. 01 0- 'o! YVWP1~OV KoM on II KOTQOTOOT] ~TOV a- mcnxri, rnorsucv 60S10 611 ertoene va urtsomorouv TT]V rtcrplcn Kat Tie; otKOYEVEle:e; - ~. "ll~v flrropdc; va rpavraareir:; TO CPPIKTO/lirrou etunoat»! eM»), eypacpe OTll ou~uy6 tvoe; unoAoXoy6e; ono 111 YPOIll1r'\ TOU ep. "rou urr6axo/J0( OTI uta ueoa Sa TOUr:; "::VOV{OOU/lE. 0, BlOOTEr:; yuvalKwv Ka! rral01WV

:ra (rjaouv rwpa tua aAAI] eunuot« . .!lEV elva, z , 0;'0 va tuoteee«; TI tKavav aUTa TO KTT)VI].

IOSrjKapE on KaStvae; an6 EflOe; npi:nEI va :; OThJOf:l MKa WroAOE:6iKQur:;. 0 ElE:6r:; &0 pac; ~ rJ8rjo~1 otnv nooanaseu: /lar:; oum».

ITT]v npaYIlOT1KOT1']TO, 0 XiTAep elXE rnore-

EI 6n T] OUYKE:VTPWOTl TWV 006leTlKWV orpcotUI-IClTWV urtpoorc OTO BEpOAiVO O&V ~TOV noX! ~va~ ovrmeptonoouoc Kal cn n mi8EOT] TOU cpu&pou ITPOTOU &0 mpE~OTOV npWTO eva-

ItOV TIlO::; np6yoe;. EKTlI.I0UOe on 0 LT0A1V &0 iu Euoe va KOTOA6.8&1 Til OT]IJOVT1Kr'\ TO&X1KTl

6101.l1lXOV1K~ neplOXr'\, npOTOU cp&aoouv exsl 01 Al-leplKOvoi, KOI on &a t01VE: npcrepotorrrm CIlTJV KUKAWOIl TOU OPE:1VOU OUYKpOTnI10TOe; TfJe; Bonploc, npoxetuevou va onoxcrcornoer eno~~ ue TlO::; orpctiec nou nO}I.l0pKOUOav Til BltVVfJ. nOA0l6TEPO, flOi\lOTO, elxe TOVIOEl crov rKOUVTE:P10V: ,,01 PciJOOI oev dVQI T600 aVOI]TOi 000 eueic; Epde; ,'JO/1ITw&rjKaJ.lE rp86voVTae; rroAu KOVTQ aTI] Moaxa, 6rav KovrtljioflE: va KaTOAci6ouJ,1E tnv tuxateuouo«, Kat uaoa aee; ne; ovvtm:w:;!». Me aUT6 TO OK£nT1KO uneormoe TtOocpic one ne; KaMTep£e; j.lEpopxieo::; TlUV Waffen SS ono TOV Mnouoe Kat nc onEOT£IAe orov IaipvEp vm va KoMljJouv TT]v Toe:xooi\o8oKI0. H lleyaAoflovio TaU XlTAEP Kalil OPVf)ar'j TOU va 0- VTlI-IE:Twn[O&l TT]V npaYI-L0TlKOTllTO dxov we; onoTti\eOl-La T] rEPIlOV[O VO OIQTI] psl OK6i1T] KOI eKeivT] Til V moxr'j OTpOTlWTee; TT]C:: OTIe; noywlltvee; eO)(aTlte; Tile; 66p&IOC; Nop6'ly[oe; Kat va elVOl IOX,up6TePfJ T] mponWT1Kr'j nopouoia TT]e; OTfJV np6va napa 010 BEpoAivo.

H npOETO/MAIIA TON IOBIETlKflN

KOTO Til OIOPK£IO. TWV Te:AeUTQ[WV e8oo116- 1\wv TOU Mcprtou KOl TWV rtptottov TOU Artptxlou. TOOO TO 10 AWKOPW01KO METwno TaU orpnrapXll rKEOPYKI ZOUKWCP 600 KOI TO 10 OUKpavlKo METwno TOU mpaT6PX'l IG6.v K6vlECP oUYKevrpooov I-LE unoOelYI.IOT1K~ I-IE8001KOTT]TO 11<; OUVol-iele; KOI TO. Ecp6i51Q nou eixov urroxovloei OTI &0 xpelO~OV10V vto Til l.Iey6i\T] E~6PIl1']ar'j TOUe; rtpoc TO BepoAivo. H Stavka.rj onolo oev 0- onve rtrtoru OTT]V TUXll, O)(Eoiooe TIlV entxElp'1- on Ilf: TfJ lleYOAun:PIl ouvmr'j npoocm, &tAOVTOe; va onO~UV&1 flia oM&plo enOVOAfJljJf] TWV OUOXEPE:1WV nou EIxav cvnpcrtonloer 01 0061ETIKEe; OTpOTlE:e; urtpoord orn Bopo0610 TO 1920. H 0061ET1Kr'j OVWTOTIl oloiKllOf) dXf. urtecexnunce:

TOV ovrtrtoxo TIlO::;, unoAoyi~ovToe; on TOUAOX1- OTOV 90 YEPflavlKEe; IlEpOpXl£e; aa npoonrrsuov TO Bepoxlvo, nopq.t6oAAO!-levEe; oe OAOKAllPIl rnv TIEPlOXr'\ nou eKTE:lVOTOV an6 TOUe; norauouc OVTEP KOI NOLOE: IlE:XPl TT)V nOAll KOI &0 OIE&E:TOV 1.519 OPflOTO KOI nup066AO &~6i5ou xm 9.303 nup06oi\0 KOI 6Ai10UO::;. CP066TOV, srtlone, TO sVOEX61-1evo TT]e; lla~IK~e; l-leTOKivIlOlle; TWV uovootov TOU repi10V1KOU ITpa10u ana TO ll.UTlK6 npoc TO AVOTOA1K6 MeTwno, rtopon 01 Ayyi\o-Oj.lepIKOVoi napdxov oI06e60lWO&IC; nspl TOU OVTI&E:TOU.

H I-lEXPI TOTe onoKTll&doo eurtetplo eiX£ 6e:1- ~e:l OTl 11[0 T600 urroxovknpn OTpOTlWT1K~ ouvofl'1, oe neplrrreon rtou oXUPWV6TOV nloto an6 tva uMnvo KW'\UflO, flTIOPOUOe: va oVT1Ta~el o8evap6TOT'l CqlUVO KOI va OUyKpOT~Of.l tva unepomA6Olo eI1lTlaE:J-leVO otpcreuuo. 01 orocTllY1KOi OlOXOl Tile; Slavka ce E:KEiVIl TI]V TE:AWrole £l1lxeipllOTJ nTOV va K01QOTPOqJOUV 01 YE:p- 1-l0VlKte; 15UVOI-lEle; nou KOAUnTOV TOV o~ova TOU Bepoxlvou, va 1(0TOKTn&e:1 11 nOAIl KOI va emrsux&ei 1'] ollaM OUVOE:OllIle: TOUe; ll.uT1KoUe; LU!-l1l6- XOue; orov noro 110 EA60. Tnv wpo, xomov, nou 01 urmpsotsc TT]e; sruusxrrrslcc KOTt6aMav urtepav&pwnE:e; npoana&EIE:e; vo OUYKEVTPWOOUV TO nOAEi1IKO UAIKO nou cncrrstro Yla rnv emxetucVIl el1lxeiPIlOT), 11 Slavka Ka&6pl~£ I-IE: t!JuXPr'\

o I0611:wrOI; OTPOTI')YOC; no6£), PUjJrra)"w, £ITIK£qJo),i11) TI')l) 31')<; T0 ITpoTlo<; T"C; rlJpoupal;, XOPOKT'1PiaTI')K£ II£Ta TOV rro),£I10 WI; 0 i5UVOjJIKOT£P0C; KOIIKOVOT£POC; OIOIK'ITllC; T£&wpOIHC1J.1tvwv TOU Epu9pou ITporou.

,,0 &ciVOTOe; TOU 4JVptp". ETot TlTAo!popdTal " fJUV~&Oll alTo j./ovTtAa at KAij./oKa 1135 TaU Masahiro DoilDai Nippon Kaiga Co Ltd. 01 TE:Af;r;raiol uttepaamarix; TOU I" POIX KOTEBoAov olTE:yvwaj./tvte; ITpocmci&elE:e;, ITPOKE:llltvor; va £Ilrroo;aouv TOU., IoBleTIKou.,. L!.IOKpivoVTOI TIJ~j./aTa Tile:; Mepapxio., naVTOE:p «Muncheberg",olTw., tmXE:lpOUOOv UTO B£poA/vo mv 30rj AlTplAiou 1945, lJj./tpa TIJe; aUToKToviae; TOU Xir),tp.

It IJITPOUTIVO nAovo ~txwpi~tl i:va OOBIE:TlKa Ileao opj./o j./0XIle; T-34185, rrou EXtl rese! &KTOC; paXIJ.,. 0, ),euKte; ),wp!liE:e;, rrou bpepav rc fJOBIE:TlKO ciPllaTo aTO BepoAivo, e~urr"peroriaov TIlv orroqlUl'~ TWV KaTa Aci&oe; npoaBoAwvomi cpiAia nuo«.

Tt.loe;. l{Ja/vovrol TO oUTOaXEOIO rrAaimo j./£:TOAAIKOU J1AEI'POTOe:; rrou XPlJoijJcuav we; OVTillE:TPO ora Panzerfaust.

lepllaVIKoe; KaTOaTPOI{Ji:oe; apporwv Jagdliger (Sd.Kfz.186), arrwc; £rTlX£IPOUC1£ am; oX&£C; Tau P~vou rov Arrp;),/O TOU 1945. ArroTi:Aeot Eva ami TO T£Acuroio orrAo TOU t" PCIIX aTIlV rrpoomi8-£lo ovaxaiTIC11JC; TtjC; rr}.lJllfJUp(OOC; rwv C1UIlPOXIKwv 0PIlOTWV. 4JtP£1 oiXPwjJ'1ITOpoAAoylj lie BOC1IKO XpwjJO TO sand yel/ow «tn Awpiot<; oKavavlOTOu eTX~jJaToc; eTC dark green.

To lTupoBo),o

TWV 128 mm KwK 44 U55, trrcivw aTO trTlllllKUeTjJEvo oKa!poc;

TOU Tiger II, IjTav O,TI KO.lUTE:PO EiXE vo erTl6E:i~t/lJ I'EPllovlKIj rroAq.lIKr, IJ'1XOV~ &ramo ora aUI.II.I0XIKci aPlloro. iluoruxwc;, 01 KOTOaTPOI{JEi., autol

i5lui&eVTO at rooo j./IKpOUe; 0pl&jJOUr;, war£ OEV j./nopE:oav va Kcivouv tittora rreplC1ooT£PO ono TO va K08-UOT£pr,OOUV TO rHoe; TOU PCJlX (E:IKOVO I'pa!{llJalJ 1"0 TIe; tKl5oaEIC; "n£pl(JKomo,,: illJlJ~TPIJe; Xal5ouAar;. latoplKit eoeuva: ITtAloC; ilep'lpo~).

I1ESOOIKClHnO to OXeo1o Tr1<;· LUI1<f>WVa I1E QUTCl, rplo aoBle:TIKO iletWna So E~OPilOUOOV vro va KOTOK8PI10TtOOUV KQlI,IQ OUVTp[ljJOUV TOV £x8p6 118 O'UYK'\IVOUOe:C; e:mStoe:IC;: TO 20 !\e:UKOPWOlK6 METwno TaU aTPOTOPXIl KOVaTQVT1V PoxorrocOKU aTOV Boppo, TO 10 A£UKOPWOlK6 M€TWnO TOU ZOUKW'll aTO K€V1PO Kat TO 10 OUKpavlK6 Mhwno TOU K6vlEtp OlOV V6TO. Ll800P{:VI1C; TI1<; repdcnoc IOXUOC; rtou f:LXe: OlI1 oIOSWT1 TI1<;, 1') 1')vsclc TOU EpuSpou LTPOTOU aIOlooo~ouoe; OTI So nrtorexeltove TOV. e:XSpo usco ce olOaTlll10 t~1 1')!ltpWV Kat &0 KUPI£U& 10 Bepo'\lvo IltXPI TIC; 22 AnpIA[ou, &nE1£tO ye;v£&A(wv TOU fI{:VIV.

Iho OUYK£Kplll{:va, 0 ZOUKWtp ncperucoe crnv npwT1') YPOf1I1~ errrn o08lenKec; orpcnsc (31'] LTpono Kpouonc TOU Kou~veTOw'll, 51'] LTpano KpouOT]C; TOU Mm:p~6.plv, 811 LTpano opou-

pa<; TaU TooulKwtp, 331'] LTpan6. TOU To8e:T08'll, 4711 LTPOTlO TOU nEPX6p06m;, 6111 2Tpono TOU Mm~l\w<jl Kat 69'1 LTpono TOU KOl\nOKt), rnv 111 noI\WVIKf) 2rpaTlQ (nonA68oKU), cuo T£BwpoKtO)ltVE<; orpcnsc (11') T8 LTpomi opoupcc TOU KOTOUKW<.p Kal 21'] TEl LTPOna <PpoupoC; TOU MnOYKVTOVW<.p) Kat reooepo av£~6pTllTO OWI10- TO e;'\IYI10U (20 Kal 70 LWl10 lrrrnxou <Ppoupoe;, 90 KOI 110 T8 LWI10), EVW OI{:&ETE we; e:<.pEOpEiO KOI TTlV 311 LTporlo (Ixopprtcruxp). H apxtKf) E~oPIlT)mi TOU &0 vivorov one TO npoye:qluPWIlO TOU Kuorplv 11£ rEOOEplC; orpunec Kat tva OWI10, 5uvoIlEIe; rtou, unOOTllPI~OI1EV£e; an6 731 apllQ1a KOI OUTOKIVOUtJ£vo nuoosoxc. OqlEII\OV va oloanoO'OUV TIC; IOXUptC; olluvnK8I:: VPOlll1ee; TWV r£PlloVIAV oro U4JWIlOTO TOU Ztel\a8 KOt va £~ooqlQl\loouv eve TOuAoXlmov pf)Y110 IKovau EUpOUe;,

_::00 ana TO onolo So ~eXUVOVTQV rnv enouevn o OLIO TeSWpOK10j.lEYEe; otpcnsc ue TO 1.373 up_,:] 0 KOl OUTOKIVOUj.lEVO nUpOMAO TOUe;, KIVOUEe; OAOTQXWe; rtpoc TO BepOAIVO. npOKEI!,.IE:vo Olllpl~el TT]V KUPLO KpOUOT] TOU, 0 ZouoxeOlooe OUO oeUTepeuouoec; EmStoEIC; eEPWSEV curnc: 66pelo TOU Kuorplv j.le rnv hpono KOI rnv 111 nOAWVlK~ LlpOnQ KOl v6- a OU noovseupeucroc ue TT]v 3311 KOl rnv 6911 :-oonu. Ko8wC; KOl 10 20 LWIlO lrtrtucou opou_~. H nporrorunlo OTT]V neolrrreon 11'1C; ErIlXei-Ul]C; OUT~e; EYKelTO OlD e~~e;: 0 ZOUKWc.p OK6-

--U& vo ET1lTE.9E:i rtporou ~T]j.lepWOel, plXVOYTar:;

~OIJW OlOUe; repllovoue; nc c.pWTElvtc; MOIlEe;

• p060Mwv,01 onoloi OTOlXi~oVTOV 0& ono-

-a 500 IlEIPWV IlEla~u 10Ue;.

ITO oplon:po nxeupo TOU ZOUKW<p, 0 ko- cllE&eTe TE:OOEple; 006leTlKEe; orpcnec (311 .:-;xmQ $poup6e; TOU IKOpYT6qJ, 511 LTpoTla - upaC; lOU ZavTWqJ, 131'] ITpanu TOU nouXwc.p 5211 LTpOTla TOU KOPOTCYlEqJ), TT] 211 nOAWVl!Tpana (L61eprac60Kl), Mo TESWPOKlOW:.Ie orpcrtec (3'1 T8 ITpoTlu $poupaC; 10U Pu-

-' 1(0 KOI 4'1 T8 ITpon6 ol>poupaC; TOU !\BAlDU- 0) KOl nevrs ove~6pT'lTO OWIlOTO BA1YIloU 8 nOAWVlKO, 40 T8 $poup6e;, 250 T8, 70 I ovoxivnro epoupcc KOl 10 lrrruxou opouIe OUT~ rnv neptrrnocn n EniSeOll np06k- 'QV OPKETCt ruo nOAUnAOKIl, o<pou TO 10 OuIK6 MCTwno $0 ertoenc npdrro va e1;aotpaO£l npoyetpupwj.lO OTOV NOLDe Kal scrornv va .. wpiaEL Til YEPIlOV1KTl 911 ITpano cno rnv 411 :-;XHlQ nUVl0ep, WSWVTOC; Ulll6.~o TWV 963 ap..c.J<WV Kat OUTOK1VOUIlEVWV nup066/1.wv TWV Mo -:t~wpoKlaIlEvwv orpcruev npoc TOV nOTol16 .::_- Ee KOl OK61111 oUTlK6TepO, npoc TO BpaVOEj.l:: • pya Kat 10 Nrscdou, ue ondrrepo OKano Til • VT1')CIT] j.lE TOUe; AIlEPIKOVOUC; orov EA6a. - D.AA1')AO, 0 K6vlEtp So KoAume TO VOrlO nAEUOU \.H; Ilia oeuTepeuouou KPOUOT] npoe; 111 -?W'ZiI1, EVW npvctepc So pnopouos va unOAO-

_£l Kal OTllV npooH~.KIl Tile; 281le; 1:TpOTl(le;

• OOX[VOKU) OTLC; OUVUllelC; TOU, 11 orrolu So 11£spornv ana TO 30 Aeuxopcoouco MCTwno, • 3Wc; OEV &0 npoM601ve va qJS6.0EI KOVTU "'--0 NOloe llCXPl TIC; 16 AnplA[ou. 000 YlO TOV

POKoa6tpOKU, a rTUAlV TOU avtSnE KUl naAl unOOTIlPIKTlKO p6AO, rrpolKOOOTWVTQe; TOV ue nsVTe OlpOTIEe; KUl nevrs ove~6pT11TO OWIlOTO, TO onoto enpene YO xpI10l1l0nOI~ot:l Yla va eurtootOEI rnv 31') ITpon6. n6.vToEp va ouvcpcucr mv 0- uuvo lOU Bepoxivou

napa TT]V tllqJOOll 110U tOlVE ornv nopaMay~, a Epu&poe; ITpm6c; OEV unoponos va E:Ani~e:1 OTI So tKpu6e TT'IV rspoono eniSeOT] rtou oxoneue va E:~Ono/l.uaEI. To ouvoxo TWV 0061eTIKWV OUVO[.lEWV rtou So e[.lnACKOvToV ornv emXEiPIlOTl oVEpx6mv ot 2.500.000 6.vopee; Kat yuvolxec, 6.300 dpucro KOl OUTOKlVOuj.leVa rtupo- 60Ao, 41 .. 600 nup066r.a, POUKE:l060AU KO.l 011- uouc l1eya'\ou OlOI1ETP~j.lOTOC;, KOSWe; KOl 8.400 oEpooK6.tpll. «ntav aav va EnpoKEITO vn E:KTlVaX&ei iva teotumo OUanE:lpWl1tvo E}.aT~pLO", tvpcce exclvec ttc lWtPEC; 0 '\oxayoe; BAOVTlllip IKOA. OUT& 11 ruo y6vII11l ecvrucic oev So

Elval aA~&ela 17W~ IJ£XPI TO 1945 o repliavlKo~ ITpaToc; £IX£ IIlJoarei rpollep~ a1lloppayia al10 m; oAlla/~wT£C; "Tree; TOil trto AvaToAIKO Mtrwrro. 01 6erepavoI, WC1T0C10, nOli efxov l(ara!pEp£1 va £I1IBIWC10IlVJ orrOTE.AeC10V noA6 £""l(iVOIiVO ovrlno.lo YIO TOUe; r081£Tll(aUe; Iliao aTC B&poAiIlO, l(aTI rrou £mB&BalW&I'IK£ 0170 TIl; £KoTCVTaCite; X,Alo6£C; OI1W.I£I£e; nOli 17pcKaA£O'av aTallC; £I1ITJ&i:p£voue;.

"ErrOIl£vOe; aro&poc; TO' B£po.J.ivc» £Ival 0 T;nloe;Tl'le; 1J0VT£AlarIKI}C; (fuv8-£O'lC; TaU North FoxiDai Nippon Kaiga CO' Ltd o£ KAillaKa 1/35. rTfe; 17 ArrplAIau 19450 arpOTapX'1C; KoVlE;rp tAO'6£ TrW 66tla TOU InJ..\lv va <:1TIT£&ei aTC

B!:pcMvo lilap£O'oli TOU TO'oO'£v, 17011 BPIOKOTOII 40 X1A10p£rpO' 'lOTIO r'le; rroA'Ie;.

To rrpow&'IIlE'IO Bapu aPIlO' llaX'lC; elval Turrou IS-2m, evw OKoAou&E:i TO O'UToKlvoUjJevo rrupo80AoISU-122S. t.IOKpivoVTal 01 OfJOO£C; Epyaaiar; ttoo £iXav O'X'IjJoTJarei 0170 rtpfJOVOUC; OIXIJO).WTOUr;, IfO&Wr; KOI ilIa Katyusha 8M-13.

Bapia aoBltTHfa Tt8wpo.ClOIJCvo rrpow8oUVTOI rrpoc; TO BcpoAivo ",iaa orro 6aaw61'! rrcpIOxl1.

H lJoprpoAoyio TOU c6arpouc; lJf:Ta~U TOU Ovn;p ICO. TI'!C; rroAt)c; f:Ulfooual: T'1V QlJuva ICOI crn6pa6uvc TrW rrpoiAaal'! TOU lou AtuKOPWOIKOU MCTwnou.

I-lTIOpmJOE: va OuM.68BI noaa noM EnLBapuvSf]KE n OlOlKf]TIK~ ~tpll.Jva, npokeurevou vc coveVWoEI Kal va olc~avaYE:1 ilia £niSEOT] KOAooOlaicc KA(flaKa~ oe TOOO Bpaxu XPOVlKO OIiJOlf]fla. LuvoAlKa 29 006lE:TIKE~ orpcnec snperte va avaolOTaxSouv, ana TIe; onolsc 15 XP£l6.oS11KE va KaMLjJOUV crtocroon Eooe;KQl 385 XA!-I. flEXPl va q>Socrouv OTl<; &tOe:l~ E:~ap~llcr~C; TOUC;, EVW aAAEe; TpELe; cnooroon nou KUIlQlVOTOV ana 300 twe; 530 XA~., Til OlLY~~ ~6.AIOlQ nou TO uicoxcTEOTPQ~~EVO Olo11POOPOlllKO OIKTUO TTJe; nOAW\liae; ElXE erucopnotet IlE TTl ucrncopc TEpaoruov nOOOT~TooV KQUo(~WV KOl nUp0!-laXlKWv. A~i~EI va Qvaq>EpBd nux; TO 10 AEUKOpooOlKO Mt· rumo Q1j~T]O£ TO Qno&qJO nupo~aXIKWv TaU rtuPOBOALKOU TOU OE 7.147.000 oBIOE:~ Kat noptTa~E TO nupoBOAa TOU IlE ulo nUKVOTT]TQ 295 OnAWV avo XlAIOIlETPO OlOUe; TOI-lEie; olaanaOf]e;! Ana rnv OAAf] nAEUPO, 0 KOVIEq>, 0 onoloc, nporou Klvll&d npoc rn YEPllavIK~ nporreuouon, ertpcrre vc E~aoq>aA[m;l rtpoveeupeuoru ern OUTlK~ 0- XBIl TOU norouou Neice, OIESETE nAtov 120 TOyunto Il'lXaVIKOU xru 13 TaYIlOTO yeq>upooKeuwv. To EKnA11KTlKO eivcn moe O'\Ee; nursq OII.lETQKIV~oeic OAOKAllPW&nKQV U:AIKO ~tOQ OE OlaOlllllO 1511IlEPWV, EVW VIO HIV npostoiuuoio TWV ~axwv Tll<; AWKopWOLae; Kat TOU BlOTOUAa - OVTEP elxav XPEIOOld OVTLOTOlxa 22 Kal 4811~tpe~.

EnmAtov, 01 QUO L08LETIKO[ OTpOTOPXE~ epovnoov vo "KoSaploou\I" ono TOU<; 01.l0Xoue; ulo ~wVIl BaSoue; 24 XAIl· mote ana TO usrtorto TOUe;, WOTE va Olaq>uA6.~ouv, 000 rrrov OUVOTO, HI flUOiLKOTllTO TWV nposroiuccubv TOUC;. 01 LOBLeTlKOI aVTIJ.leTWnL~OV, EnIOT]C;, npoBA~~OTO ue TO nMBoe; TWV veoouAAtKTWV rtou ev[oxuav nc ~ov6.0e~ npwTTJe; YPQ~~"'~. nOAAO[ uno aUTOUe; KaTEq>SovOV OlO IltTwno, txovrae; unoBArI&ei os eKnoloEUOT] ~[ac; 1l0AIe; eBooI-lMae;, evw nOAAanAOOUJ~OVTaV TO KpOU0l.laTQ ALnOTa~[ae;, anel{}opxia~ KOI curorpoupcnopev Ymipxav, 6- ~we;, «n cpxerol nou olljJouoav YIO o6~0 KOI aoll~ovouoav va noooeeoouv OTI1 oUAAOy~ \lETaM.[wv TOUe; Kl EKE:LVO rnc !-lame; TOU BEPOA!YOU. Kanolol aMoL, or rtspioootspo npnxnxol, q>povTI~av va EyypOq>ouv ~eArl TOU KouuouvtOllKOU KO~~OTOe;, WOle va E~aoq>aAioouv TOUAclXIOTOV TO npovouio va eloonOln&OUV 01 OIKOyevELte; TOUe;, OE neptrrreon nou &0 snecrcv OTT] I-l6.Xll·

Evw, 6I-lw~, 0 LTOAIV KOI 'l Slavka 8auKaA[~0- vrov, TllOTeUOVTa~ on ue Aly'l TUXl1&a KaTaq>epvav

va KOTaAcl6ouv TO BepoAlvo IltXPl TIC; 22 AnpLhiOU, 11 ~EYOAn TlAEloljJllq>[o TWV anAwv L081eTlKwv OTpaTlooTWV OEV oUiJjlepl~6ToV mv «nuri» nou TOUe; excvcv 0 ZOUKWq> KOI 0 K6vlEq> va llYllS0UV Tile; TeA8UTQ[Oe; l.leyOAne; ET1IXeip'lOIl~· 01 neoioooreooi rrrcv BeTepovol nOAAwv crev OKAIlPoU nOAEflou Kal 600 0 q>apo~ TT]e; \lIKIle; tAa~ne ruo xovnvoc, TOOO ~EYOAWVE 11 vOC'ToAyla yLQ TOUe; OIKEIOUe; roue KOl Il ernauulo roue va t:mBlwoouv Kal va enLOTpE:ljJOUV aWOL. Trw 0[0&110T] uoVO~IOe; nou OOKI\lO~aV, srtererve TO yeyovoe; on anelxav nMov eKOTovTooec; XLAlollETpa one TT]V nQTp[oa KOl OOTt: xcv unopouoov va OUVTOVlC'TOUV us TOUe; PWOIKOU~ orcsuouc OTa POOIOqJWVO TOU~. napOAa OUTO, at o\lopee; ~&EAav Ile K6.S<: rpono va erturrpeuouv 010 orrin ~E: tva nopoonuo. 01 anWAE:lee; rtou e[xav urtoorel twe; TOTE Eixov orepnos, ana IOV Epu&po LTpmo nA~&OC; Oit:At:Xwv, coorooo oooi em6[woav, OLEaETav ortcvm nOAe~IK~ m:ipo KOl Ut!JIlAO I1SIKO nou TP0<jlOOOTEITO uno TT]V 8~aljJn Tll~ eruxelueVile; VIKT]C; KOI TT] o[LjJo Yla E:KO[KIlaT]· LIT]V Il flep~- 010 OIOTOYrl nou crmusuve 0 ZOUKWq> OTOUe; ovopee; TOU oveocpe: "I06leTlK£ Olpawbr,-" EKOIK~oOU! I1Ei~E reTOIO au/.1TlEplqJOpa, wore 0Xl J10- VO 01 arUleplvoi repf..lovoi OAM Kal 01 J.iQKPIVO[ Qttovovoi rOUI:; va Tpt.J10UV, 6rav &0 oe &UJ.iOUVTOL Ka,'}e Tl ttou OV~Kel oro V repf..lav6 elva:

OIKO aou. Lo61ETlKe otpotuotn, K}.e(oe rnv KOpala oou oe Ko&e o[O&11J1Q OiKTOU!».

KATAPPEYIH IE OJ\A TA METnnA

Tnv wpa nou 01 ZOUKWq> KQI KaVLE'll npOETOIl1a~ovTOV nupeTOOOW~ vic TT]V TlTaVlO l1am nou 80 elXE we; E:naSAO TT]V rtceteuouoo TOU eXapotJ, Il eSvlKoooolaAl011K~ repl1avlo OUVSAIBOTav ovcueoo OTIe; oU~nAny65ee; rtcv oUIl~aXlKWV orporuov nou npO~AaUVQV 0710 KOI BaSuTepo OTT]V KopOla Tile; Eupwllnc;· Tnv 111 AnpIA[OU 1945, TO OlPQTEU~OTa TaU 30U Kat TOU 40u OuKpOVIKOU MCTwnou EnLxe[P11oov tva TOAllnpO oA~a KOTa ~~KO<; T'le; KOlAOooC; TOU t.ou\l06T] xct ueco os ilia e6ool-looa flaXOVTav nOT] ere noonotto T11<; Brevvnc, TTlV onoloxui KaTE:A080v TeAIK6. OTIC; 13 TOU [OLOU pnvc. LTn MaT] 01 ~EyaAe~ noAele; IOU P6.lX tnE<jlTov 11 1110 psro TT]V aM.n KOTW ano Ta ouVoUa0I.lEVO KTu~\laTa ellTa OU~1l0XlKWV orpcnev: nl~ 1 'lC; KavaOIKn~, Tile; 2ne; BpETaVlK~e;, TIlO:; 1T]e;, 3T]e;, 71l~ Kal 9ne; A~EPIKOVIK~C; Kat rnc 1T]e; raAA1K~e;. XaPll OE uro onovm euvoio Tile; TUmo:;, TO OXE:OIO TOU mpOT11- vou A'(~eVXaOUEP vic ~[O lleSOolKrl npooBOA'" TIlO:; enlcosnc YPQllflnc: TOU norcuou P~VOU oev xpel6.08nKe va E'llQP~OOTel, ceou 01 a~EpLKaVIKE:~ TOxuK[Vlln:e; q.lTlPOOSOq>UAQKte; KOTtAa60v as:lKTT] Til yt'llupa TOU Pe~OYKe\l 011e; 7 Maprlou Kal e~OOq>aAIOaV ovt~ooo tvo nOAUTl~O rtpoveq>upw~a ornv aVQTOAIKn axSn TOU rtorcuou. LTle; 10 MOpT[OU 0 XLTAep am\AAo~E TOV Y11POlO OTpaTOPXI1 rKEpVT eov PouvTOTevT ana TO KQS:nKO\lTQ TOU aVWTQTOU 1510IKT]T", MOf]~ Kal TOV OVTlKon~01Tl0E ~E TO\I AA~nepT KtoeAplvYK, nMov O~WC; "'TOV aOuvQTO va KAeioel TO pnwo. nepVWVTOe; Op~nTlKa uson ana QUTO, 01 ouuuaxlKte; ouva~el<; KQTOp&WOQV, J.lEXPI rnv 111 AnpLALOU, va KUKAwoouv oAoKAIlPWTIKQ 325.000

CPIJOVOUC; orontuorec OlOV TCPOOlIO SUAOKO TaU POUP, evw oO~Ylloav TOV OKAT1POTPOXllAO OlpaToPXT1 BOATep Movn:A otnv OUTOKTOVlo. oSwe; oev 8:tllllo£ va OKOAOU8:~O£1 TOUe; 6.vopee; TOU Oll1V ncpcooon 17 Twtpe<; 0PyOTCpO.

To orroveuuo TIle; 111"1e; AnpIAiou, EKT£M)VTO<; aKOlJll eva emBETlKO 611110, "(a OlJepLKovlKO Olpan;UI10TO ec.p8:ooav 0111 ounK~ OXSIl "(OU rtoouou Ei\6a, 0 onoloc Eixe Ka&oplOlei ~Ol1 cno o nconvouuevo eroc we; 11 YPOIJIl~ OlOXWPIOIlOU 11<: OUTlK~e; ana rn 006l£TlK~ ~WVT] KOTOx~e; 0111 !:"(onoAqllK~ repIJOV[O. 01 6.vOp!:e; Tile; 3811e;

Mepapxiae; ne~lKou eixov rqv cvrumoon on &0 OUVeXl~aV rnv rtopsln touc vio TO Be:pOAivo nou om;[XE 1-l.6i\1e; 110 Xi\!-l., 0 A'(~£vxaouEp, 6Ilwe;, osv £iX£ kculn olO&EOll va &uo160El1 00.000 avopee; "(OU (6nwe; e:Knl . .lOUOOV or ElllTE:AE[e; TOU) YlO va Karai\66El 1110 noi\ll, TIlV onolo So ertperts 0111 OUV£X£lO, OUIJIjlWVO IJE TIe; OlOOUIJIJOXIK8e; OUI-ltpwviee;, va nopaxwp~oEl OlOV !TOi\lV. ETOl, rtpo- 1iIJ1l0e va ncocuclver OK lvnroc OlOV EMo KOl va rtsptusvet eKe[ TOV EpuBpo Ltpmo. Tnv [OlO rtsplooo Ol BPETOvoi KOI 01 Kavooo[ £u8:uypal-l~.ti~oVTOV OlOV Bop pri, EKKO&opi~oVTOe; TO nop6i\lo Tlle; D::PiJovioe;, £vw 01 r6Moi Oi\OKi\~pwvov rnv KaT6KTlloll Tlle; Bouapioe; OlOV VOTO. H W&UVll vto rnv EKn6p&1l0ll TOU BepoAlvou 86puve ortoKi\eloTlK6 roue ~OBIETlKOUe;.

{l,r.v snpoxsrro, 0I-lWe;, vto ulo OnA~ EntXEiPll- 011, 6nwe; EKeivee; rtou dXov npollYll&ei 0111 uoKp6 OIOOpOiJ~ "(au Mty6AOU nOTpIWTlI<OU noMuou, oAAO. YIO svov oywvo OPOIlOU I-l£TOC;U OUO IKOVOW"(wv oUVr.PYOTWV KOI avnn6i\wv. Tov NotIJ6PlO TaU 1944, 0 h6.i\lV £LXe unooxeSd Olav ZOUKWtp (0 orroloc dxe un6.pC;el noooeruxoc m:POTlWTlK6e; aUI180UAOe; TOU ~OBleTlKOU OlKT6.- 10pO Kat 0PXITtKTOVOe; rtovuevoxrov VlKWV TOU napEA&OVTOe;) nwe; So eLXE TO npOVOl-110 vo KUPleUOf:1 rnv npereuouco TOU PCllX, 11 K0160TOOll 0- Ilwe; ti\o8e OlOtpOPETlK~ rporrq IlETO TnV KO&OplOllKr'j OUOKEljJI'] Tne; 11']e; AnplAiou orn Mooxo.

o ZOYKQ<tJ KAfJYITEPEI KAI 0 KONIEcz, npOEAAYNEI

To 000 ME:IWnO apXIOOV TI']V E:~6Plll']or'] TOUe; one; 16 AnplAiou 1945 .. ~TOV rouse lOU 10u AeuKOPWOIKOU MeTwnou 0 tppoYIJOe; nup06oAIKOU nou C;eKivlloe 0l1C; 05.00 Ol~pKE:Oe 1l6i\lC; 30 Aenrc, cri\M ~TOV £~atPETlKa ooocpcc; H evrcon lOU rrrcv TOOO lJey6.AIl, WOTE a oVTiKlun6e; Tile; eYIVE OlO&I1TOe; OKOlJll KOl 010 vonoovoroxrsc np060l10 TaU BE:po}..[vou, 60 Xli\lOl-leTpO ~OKPIO one TO neoio Tlle; ~QXIle;, we; ~IKPriC; svrnonc OEl- 01l6e;. "To On:iT1Q apXIOQv va tpiuouv», yp6!pel 0 Mn~8op, "TO KDopa tneoav ami TOUe.; rolxoue.; Kal fa TTjAt:rpwva KOUoouvl~av uovo rove». To nop60o~o, ouoc, nrov OTI TO tp06Epo Ilnop6~ npoxcxece orouc emTl&E:IlEvOUC; J1EpIOOOTepQ E~110010 - xpctnpeq KOI epelrnc - an' 600 KOTt· O"(PEi.!JE. To eootpoe; dxe ovaoKotpel 1000 nOAU on6 tOV 601JBapOlO1l0, WOle TO 006leTlK6 0- VTlOp~OTlKQ nup060AO KOt TO I-lEPOPXlQl<;6 nupoBOi\IKO aOUVOTOUOOV vo OKOi\OU&~oouv 10 nE~lKO. EmnMov, 11 OeUTepl'] ypalJll~ QIlUVOC; TWV repl-l0vwv 010 ui.!JWlloTO TOU zteAo6 rtopepctve OXe06v 6.BlKTl'], EVW TO 1-l0AOKO eoocpoc; OEV En8- TpEn8 OTIC; OT8i\dww:; 006lETIKtC; 6),,0YYEe;

Io61£T//(o nupo6oAo e!poliou npoa6aAAsi enoxo as ItT/pIO TOU BtpoAivou Koni TIt; npwrtr; !paotlt; TIJt; noAlopKioC;.

0XTlIlaTWV vo KlVIl&OUV eKTOe; 0pOIlOU, Ile OnOItAeollO vo npOKAll&e[ OniOlEUTI1 OUlJtp0PIlOll

H T1~I']TlKri &tOll TIl<; e~npooSoqlUAOKtlC; oev &0 urropouoe napa vo OvrjKE:l ornv 811 I"(poTla TI1e; cpoupoc TaU BoolAl TOOULKWtp, nou errore- 10.81"(0 ana 6!:T8p6vouc; Tne; 1-16Xne; TOU LTOAlVYKPOVT. 01 6VOpEe; rnc, moue; onoiouc rtpiv an6 TI'] iJOXll eixov OIOVEI-lI']&Ei lJe.y6.Ao KOl-l1J6no xop- 10VlOU KOIJI-ltvo oe OXrillo Ki\EI5IOU, OKp16we; vro vo TOUe; &Uj.l[~OUV rnv TlOp05oOll TWV Ki\elolwv lOU BepOAivou moue; PWOOUC; TO 1760, eiXov opKmul va rroxsunoouv xwpic; OKt4J11 unoXwPIlol']e;. H YEPIJOVIKrj oVlioTOOI1 0"(0 UljJWIJOlO TOU Uei\oB, 6I-lwe;, nrcv 1000 OKi\llP~ KOl OnOIjlOOlOllKrj, WOlE:, IJtXPI TO TtAoe; Inc; llllE:pae; KOl nopo. Til OUVEX~ unom:~plC;1l TWV coucrcv KOllWV uuroxrvouucvov nup086Awv, '1 rrpooooc nou eLxe OllI-lElw&ei nrcv eAOXIOTll, evw VOTlOTepO 11 69ll ITpmlO Eixe KO&IlAw&ei. H tppouptr Tne; ltiPOVKIjlOUpTIle; cnsxpouoe 6Aee; TIe; em&tOE:l<;, TO V Opr.IVO ~W~O SS OIOT~p110e lie; Btoele; TOU OlOV Ovn:p, evw TO XI ~WIJO n6VTOep SS KOl TO CI ~WI-lO 5ev napaxwPl100V napa eMxLOTO tooepoe; OlOV E:X&P6. H E:KKO&6pIOll TWV yepl-l0VIKWV vapKoneoLwv anoodx31']Ke nOAu rue nOAUnAOKIl an' o.n cvcuevornv Kat Ol anwi\Elee; on6 TIe; vopKEe; unep60AlKO ~.lf;y6Aee;.

napa Tle; EKoTovTQOe<; XlAtOCEC; 06[oee; nou dxav eC;anoAu&ei KOTa lWV replJovwv TIlV rtptom nuepo KOl TIe; 6.500 e~6ooue; Tlle; Epu&pa<; A£ponoplcc srtovto crto TO UljJW~QTO lOU zteAo6, TO cnorexeouoro ~"(OV crtovonrsunxd. H IMa TOU ZOUKWCP VO XPI']OlIlOnOlr'joouV npoBokle; rtsptooorspo crtonoconvoroxtce 10Ue; E:mn&eIlE' VOUe;, nop6 EVOXAll0r. TOUe; ouuvopevouc, KO' &WC; TO eKTucpAWTlI<;Q tpWTO aVlOVOKAOUOOV enuvw OlOV xonvo KOt HI OK6vI'] ana TOV B01-l80pOl' 0110. EmnMov, I'] ana csooc cpwToypacplOll oneTuxe va anoKoMljJEl on 11 TonoypocplK~ uopeoAoyio TWV uljJWIJ61wv TOU Zf:!:lIo6, nou 5t.ono~av en6vw ana TO ooBlenKO npOYEcpUpWj.lO, rjTOV

EII(Ol'i<nol rreVTalJtAl'l«; OIJa60 replJol'wv rrt~wl' OIiT/OP/JOTIKOV aywva ue mmjAoTo aU0711IJO /JtTO'flopci«; reoooouv aVTlappaTlKWV EKTO~t:VTWI' TWV 88 mm (88 mm Panzerschreck Infan terieKarren)runou .Raketenpanzerbuchse 54/1. H CJ)(EoiaafJ TaU (mAol) OUTOU 8aoio8-fJKE OTO opEpllraVIKO aVTlappaTIKo Bazooka ttou ensae oe yepIJOV'KO XipID 0711 BOPE'O AIpPIKry. EBaAAe EIOIKrjC; Karaolll:uqc; pOUKF.ra

(Raketenpanzerbuchse Granate 4322), 'I orroia unopotso« va li/orpryaE/8-wpOl!O 160 mm ano on007oal} 150-180 lJ£rpwv. 0 KIAAi6oVTOC; elpEpe JleXPI e~1 onAa, EI'W, /Jt TI} 6o~8-Ela Evec; OEuTtpoU PUj.lOUAKoulltvou, aVVOAIKa 30 POUK£TEC; rrupO/JaXIKwv (OIJlJOa/EUErOI IlE TfJV aliE/O T/JC; DragonlPlastimodellismo-cofouf image is courtesy of Dragon).

IoBlerlKO j.I'IxoVOKivI}TO nE<IKo npow8-dral ettl apPoToc; VaXlle; (tankovly desant) T-34185, Ilt aKorro T'IV o vaAfJ !/.III Em&ET/KWV EVEpy.eIWv. H iAAl:ll/I1J IJ'IXOVOl(iV1jTWV peawv orov IoB'ETlKO lrporD ooryY'Iae noAAtlj' !poper:, arfJ VETa!popo TOU JTE<IKOU amS apPoTo VOXIJC;. 01 t~1 6vl5pelj' !ptpouv rro/lf/Ma onAlo/Jou,OTJWIj' urrorroAuBoAo PPSh41 (01 OUO ats: opIOTEpa), TU'fIF.KJO Mosin-Nagant (0 TpiTOlj' ana oplarEpa

Kat 01 l5uo TcAE:uraiol ato

OE~t6) KOI onAonoAuBoAo Degtyarev DP (0 TpiTOr; am> TO oC~16) (JTil/aKOC; TOU Ron Valstad nou 6'1IJOa/EuETol IJE r'll{ aOEla T1j«; Dragan;P/astimodellisma - colour image is courtesy ot Dragon).

nOAU XElpOTep'l an' o.n nlorcue 0 ZOUKWtp. AVTIAaIl6av0!1EVOC; TT] &UEA'\O rtou e:niKEITO, 0 EllnC:Ipoe; OIOIK'lTriC; TT]e; m: "BIOTou'\ae;", orpcmvoc Xotvpiroi, EiXE onooupei TT]V rtponvouuevn TO l-IeyaAUn:po Il~POC; TWV TJl11l1CI1WV rtou enovbpwvav TTJv noerm ypallll~ Kat TO ElXE TOnO&!:T~Oel ern oe:UTepT], 1-1£ cnotexeouo T] O<PUPO TOU lou AEUKOPWGlKOU METwnou vo ntoEI 010 KEVO.

lllantOTWVovrae; rnv onoyOT]T8UTIK~ roorm TT]e; Etp600u ana tva npowB'lIlf:VO napaTT]P'lTnPLO, 0 ZOUKWtp E~Opy[O&T]KE Kat onensos OTO [OLO mpOAlla nou t.iXE rnxcvloet noxmorepc TTl 0061&nKI') oloiKT](JT], npOKOA.WVTOe; TTJe; TIC; anOTUX[£,C; TOU 1942, Anoenoroc va ellnAt~EI cucoo orn 1-10- X'l TIC; Te&wpaKIOJltvEC; e<pEbpe:l£,e; TOU vm va ernTuxel TTl b'lJ.lloupylo pI')Yllaroe;, ovn va nc Ola<puM~£I YIO TT] <pOOT] me EKJ.lETOAAWOT]e;. Erot, oruv T] 111 KQl'l 2'l r8 ~TpaTla <Ppoupae; Klv~&T]KaV apya npoc rc eunpoc, npoana&wVTOe; vo une:pvIKnOOUV TT]V naXu:'! AOanll, OKlv'lTonOL~&'lKoV usoo aTO KUKAO<pOptaKO xooe; nou e:lXE npOKAT]&Ei ono TO ll'lxaVOKlvT]TQ Kat ro nup060J...o TWV unoAOI-

rnov orpnrucv KQI n xurdoruoq £nto£lvwBT]KE, Av KQI TO 110 T8 LWlla T'le; 1 ne; T8 LTpan6.c; <lJpoupoe; onsxpouos EUKO'\O Ilia 008EV~ aVTEni{1e(JT] nou eKT6~EUOE: 'l Mepapxia n6.vToep «Muncheberg". Ot ouo 008!ETtKf:e; TE&WpOKlolltvee; orccnec OEV K.OT6.tpepav va a~lonolriaouv 010 tnaKpo T'lV IOXU TOUe;, atpo.u Ka&Etpopa nou Ef1IXEtpouaav vo npow8'l&ouv Ileoa ana TO OxupWJ.ltva yepllavIKo XWptQ, oexovTOV KaTalytallo POUKf::TWV orto TOUe; tpOPllTOUC; aVTlOPllaTlKOUe; EKTO~EUTte; Panzerfaust, Kill j.lQAIOTa ono IlIKpte; nrroorncetc, yeyovoe; nou rtc KO&tmoUOE nsptooctcpo <jJOVIKtC;.

AVTllltTwnoc; IlE TO E:VOEX6Ilevo Illae; rtcruywooue; anm:uxiae;, 0 ZOUKWtp Exam: T'lV unouovi) TOU ue TOUe; utplaTOlleVOUe; OIOlKT]TtC; TOU Kat anoiT'lOe ana DAOUe; vo nvouvrci npOOWnLKQ TWV 1l0v60wv 10Ue;, OO.KWVTae; ro Ka&riKOvTo roue one IT]V npwTT] ypaj.ll-ll') TOU nuocc. Ooot o~twpaTlKoi t5elxvav «cvlxnvoi vo eKTEAtoouV TIC; aVOTE&E:im:e; OE curouc anOOToA£;.:;» ri srte- 5EiKVUOV "tMWjI'l OnOCjlaOlmIKorTlTOC;",

rpa~~~ 1'8TWlTOU ___ 15 AnplMou

- - - - - 18 AnplA[ou _._._ 25Anpl/l.iou

.. •• ...... ···6Mal'au

.............. repflavlKt~ allUvTlKt~ ypawtc; ~ rep;.tavlKoi SUAOKE<; aVTioHlUT]C; -.. rep;.taVlKE<; avnmSeO£ll; ~ loBIETlK8, muStoel,

c:;~ ... AflEPlKQVlK£, E'lliStOEl<;

Mn: Mepopxia ne~Ulou

Mncp: Mepopxia n£~lKOU <!>poupl't<; T9I: Te&lpoKlo;.tEVO lWflO

TI1)ICP: TBSWpaKlO\.l£VO IWflQ tIlpQUpo<; MKI: M~xaVQKivnlO LWIlQ

MKICP: MTJXClVOKivlllO LWflO <!>poupa<; II~: LW;.tO InmKOu <!>POupo<;

IT: ITPono

Erno: ITpollil nl'tvToep

Telr: TeStilpOKIOIl£VTj hpoTlQ

TeITCP: R&lpoKlOfl&Vll LTpono tIlPOUptl<; IYCP: LTpaTltl ClJPOUptl<;

IT.Kp: ITpoTio KpouUT],

o lspucvcl

D Io61ETlKoi

D AilBP1<Qvoi

anE:tAOUVTO oro e~nc; 11£ QIlE:OI'J Ka&a[p£O!'J. "Ta oouina Kal TO pe~iK6 OeV unooei va nf:pII1EvOUV and TO nupo'BoAIKO va OKOrWOf:1 6AOU~ roue; teouavooc», QVE<PCPE one; OlQToyte; TOU 0 O"CPOTOPXI'Je;. «M,.., OeiXVf:Te €AeOe;. LuveXioT£ va npOXWpaTf: nueoa Kat VUKW!". H evoAAoyn ortstAWV «m ncporpuvoeuiv, Ilia "CaK"ClKn nou rutptc~£ rooo noM us "COv OUV0l1lK6 xm OKpWe; ortoiTI'J"ClKO XopOKTnpa TaU ZOUKW<p, E<pepe allEowe; a~lOOI'JIlEiwTQ cnorexeopcrc, enlTOXUvOVTO<; TOV pU&1l6 TI'Je; npoEAaO!'JC;, nccoxo nou TO 10 !\WKOpWOIKO ME"Cwno XpEIOO&I'JKE Mo OAOKAI'J' pee I'JIlEpEe; OKA1lPWV 1l0Xwv viu vo KOTaAo6£l TO UljKiJllOTO TaU ZEEA06 xm va crtoxrncet uic 01'01- X£lWOIl £AW&£p[O KIVnO£WV. K6Tw orto TI'JV rpo-

IlEpn rtleon KOl evw I'J Oe:~ID. rrrepuvo Tile; Y£PIlOVIK~e; 9I'Je; LTpan6e; e~o!(QAou&oum: va ncoouevsr aYKlmpWf,ltVI'J OlOV OVTep, 11 cpicteori Tile; unoXP£W&I'JK£ vc unoXWp~OEl. To onoveuuo TI'Je; 19'1e; AnplAiou rcoccnoc apl&I-lOC; apllc]"(wv 116- XI'J<: 6.PXloe va ~exuvE'(al IlEOa cno La Mo p~y- 1l0TO 01'0 Muvxe:lln£PYK Kat 01'0 Mnp~~EV, ncpoTl 0 Mrtouoe e~OKoAOU&OUO£ va mEAv£l ova <popEe; vto TI'JV IlPWlK~ OlOOI'J TWV 110v60wv rou nou dxov KmaoTp8ljJElD.AAa 82 0061£TIKO TE&wpaKl- 0I-lEVO O£ ol6.mI'JI-lO Aiywv wpwv. Til XE:lp6T£PI'J ~I'Jllia unsorn I'J 1I'J re LTpono coouocc, f] onoia e:ixe TIlV OTUX[Q vo npooxpouost endve oro npIlOTO K.onigstiger TI'Je; 502 EmAoPxioc; 80PEWV Ap I16.Twv TWV S5.

EV£pyWVTOc;' IJ£ tvov TumKo £A'YPo ninou "IJAoypac;''', TO 10 fo.euKopwolKO Kal TO 10 OUKPOVIICO METwno ouvtTPIIPOV T'I Y£PIJOVIICIj apulia (5UTlKO TWV 1TOTClIJWV OIlT£P KOI Na.loe, 61i:urroaQII TIJII glJ LTPOTltJ KOI TIJII 417 LTPOTIO n(zvraep at: noAAouc; '."'(POUt; 8UAOII'£C; Kal lIuKAwoav nAljpwc; TO BepoAillo.

Ano TIC; 21 A np,Aiou 1945

TO BtpoAivo ~txoTal' lCo8'1iJtp'l'a 6poxn oBi~wv 0110 TO (JOB,tTI.KO l1up080AlKO, nou npoKaAouC1ov cpoBtpir; ~lJllitr; lCo, Baplie; OJJwAt,te; UTOI' allOXO ".I,.,8UC11l0.

TIJV "pipa TWV 56wv yevt8Aiwv TOU, (mr; 20 Arrp,Aiou 1945,0 XiT.ltp npaYfJoTorroi,,(Jt TIJV nAturala ~"iJOC1,a tiJcpaVlC1lj

rou, C1uyxaipovTar; Kal rrapaarJI1ocpOPWI'TOr; fJiA'l r'lr; X,rAtpllcn" NtoAaiar;, nou Yla TOV C1Korro aura £ixov naparax8ti erov Kl}no TIJr; KOYKtAapiar;.

H ucovortoirum ToU eYWl0l10U ToU ZOUKWCP OTOIXlO& OKPl86 OTOUe; avope:e; tOU. OL L06l&n· KQI orpcnerec, rtou ertsocv VCKpO[ unporrro one; &soele; TWV repl10vwv ere ul!JWI1Qm TOU ZtEA06, o)(IlI1(lTl~OV OAOKATlPOUe; OwpOU<; Kat noPSI1&lVOV OTOCPOl en! rll.lSpe:e;, erncupovroc TOV Kivouvo £~onAW01le; E:mOllI..lIWV. Or TpOUIlOTieC; t· ucivcv ~ExaOIlEVOL IJ£:XPI KOI 20 wpee; OTO neolo me lJaX'1e;, dxmou va TOUe; nEplouAAt~ouv TO KALIJOKLa TaU uyelOVOI1IKOU. Msoa oro xaoe; Kal un6 TO Kpo.TOC; tile; !.IJuxoAOYIK~e; rtleonc, TO rtePIOTOTlKO npoo6oAflc; TI11lIlClTWV ana <.plAia nupo f1TOV avapl&llllTa, evw TO 0061ETlK6 ouornuo 51' oiK'1OTle; KOl EMyxou ouxvo. «rrsppee.

Evvta ye:PI10VIKEe; llepapXi£e; llelWllsVIle; ouvSeo'le; xcrceepcv va em6paouvouv KOl vc cp&e:ipouv ooscou Til v 81lLTPOTl6 cooupcc, evw KOT6mv anaYKlOTpwSIlKOV xwpie; IOLO[Tepll OUoxoxlo KQI crrooupsnxov OTIl oeuTePll ypal1ll~ ouuvoc, 0 eAlYIl0C; oUT6e; KOAUCPSIlK£ an6 Ilia VEO avemTuxfl oVTeniBEOTl nou e~onEAuoav 01 Ispucvol [.1£ rpstc j.l£popXi£e; OTLe; 17 AnpIA[ou, emoLwKovTO<; va urtoxcqiouv TOV aUTOKlvIlT6- apollo Bsposlvou . Kuorpiv aKpl6we; ruoco an6 tnv rtcoexcuvouoc 1T'j T8 LTPOTlO opoupcc TOU KOToUKWcp. TIlV snousvn 0 TOOU[KuHp unoxP£w· ST'jKe vo olE~ayoY&1 6.AAIl· ulo oanovIlPfl Ecp05o, rtpoxeuievou va olocrnaoeL TIlV TP1Tll ypalll.lf] TWV rEPl10VWV, rnv onoto elXe anoTuxel va emOTlIlOV£:L 1l 006leTlKI'] ovayvwpLOT"J ne; rtponvou[.levEe; IlIlSpee;. AK61111 KOL TO ruo SappoAEa OTpOrsuporo, ouec, oev So unopouoov va OVT£:~OUV YIO noM K(lTW an6 rnv nieon TWV uneptspov 0- pl&Ilf)TlKO OoBleTlKWV ouval1£WV Kal Tf)e; rpoucKllKnc; lOXUoe; nup6e; roue. ETOl, OTlC; 20 AnpiAIOU, 11 Sf] LTPOTlO KpOU01le; Kat f] sn LTpaTtO <l>poupae; OAOKAnpwoav TIl OIOonOOT"J 11le; 1piTT]C;

ouuvnxnc ypal1j.l~e;, Ilf;TQ~U MnOlAo6 KOl MrtouKoB, KOl ouvtXtOOV rnv nopeto TOUe; npoe; rn aVOToAlKO npoccno ToU BEPOAivou. Illcto roue; 0- CPf]OOV ortoxouuevec a~loAoyee; y£pl-lavIKEe; ouvallele;, onwe; TT'j opoupo Tf]C; epovscouprnc TOU OVTEP iJE 30.000 6vop£e;.

Ko&' 6Af] T'1 OtOPKf;lO Tile; OOKLllooiac; TOU 10u AeuKOPWOlKOU Msnortou, 0 LTaAlV oev £:rtous va I1El1tpE:TOI ToV ZOUKWtp, em;lol'] unOTL- 110UOE TOV oVTinaM ToU, Kal rcurcrpovo va rov ncpotpuvct va KIVIl&£i raxuT£po. EUTUxWe; vto ToV TEAEUTOIO, or j.J\KpOrepec; nAEUplKEe; KPOUO£IC; TOU onueleocv IlEYaAun:Pll9~lTux[a. H 471'1 LTpano KQl f] 31l 2:Tpmlo KpOUOTl<: e1Xov nOf] U· rtepxepcost TO Bepoxivo cno 6appa, evw 11 33f] KOl f] 6911 Ltpano ansKoljiov TOV KUPLO 6YKO Tnc; yePj.JOVIKne; 91le; LTPOTLOC; ono rnv nporrsuouoc, avoiyovrae; STOl ToV op61lO YLa TTlV oK6AouSIl nAnpll KUKAwoll TWV OUVOJ..lEWV TOU Mrtouos. IlopOMf]Aa, TO 20 AeuKopwOlK6 METwno ToU Poxo- 06tpOKU, TO onoio £~on8Auoe Til OlKn TOU ml&£- 011 an6 TIlV nE:pLOXn TOU LTETTivou OTIC; 20 AnoiAiou, BOll&ouoe OI1l.laVTlKa rnv npoEAoOl1 TaU ZOUKWCP, OUl1me~ovrae; TDUC; repIlOVOUC; unepcorncrec ToU KOTW Ovrsp KOl crtovopeuovrcc O1'Ilv 3f] LTP01l0 nOVTOep va rclvci XEipo BOf]&eiae; OlO OELVWC; OOKl[.lO~O[.le:vo rururorc TDU Mrtcuot.

npoKELIlEVoU vu OTa&epononioel KanWC; rnv KOTomoOl1 OToV roueo exelvo, a XO'iVpiWl anocpaOLoe: va XPf]OlilonOlnoel TI1f1l1a Tile; ecpeopdoe; TOU, 1'1 ortolo BPlOK6TOV Bopsto TOU 8epoAiYOU KOl cnorcxerro on6 TO III LWllo novToep S8 «Germsnische», un6 TOV OTPOllW6 <l>EAL~ LI0LYEp. 0 OX'll-lono[.l6e; aUTOe; oLt&eTE Tf]v111l MEpapxia ESEAoVTWV rpEVooltpwv na.VToep 88 «Nordland .. t TnV 23f) Mepapxio E&eAovTwv fpsV05lEPWV nOVTO£p 88 «Nederland», rnv 2711 M£popxia E&eAovTwv ip&vo5l£:pwv 88 -Lanqernarck- Kal rnv 2Bf] Mepapxio EBeAovTwv rpevoolEpWV 88 « Wallonien". 0 Xnlvpitot OltTO~E lOV LTOIV£P va OUYK£V1PWOEl ertervcvrtoc OTT1V T1Eploxfl Opcvievpnoupvx K6.Se 0.10[.10 nou urtopouoe va noxeunoe. Kal vo OTIlpi~£l Til OE~l6 rrrspuvo TIle; 31le; LTPOTLOC; n6.VTOep ToU MaVTwutp£A nou KlVi5UVE:UE va OIOAUSEl. 000 vto TIlV 9f] LTpono, OUTn £iXE: oPxicrel va OLQanOTOl npoe; rpsic KaTeuSUvoElC;, OKpIBwe; 6nwe; £lXE cp061lS£i OTI &0 ouvt6olve 0 OTpOT'1Y6C; Mrtouoe. To CI LWI10 avoYKoo&IlKE vo unoxwpl']oEt npoc TO EllnEpo6oAVTE: Kat TIlV neploxf] Bopem TOU B£pOA[VOU, 10 LVI LWIlQ n6.vTOe:p OUl1nTUXBIlKE 6UTlKO TOU MnouKoB npoc TIlV nporrsuouoa Kal TO XI LWIlO n6VToep 88 OT1WS~&IlK£ VOTLoOUTlKa npoe; TO ztVTOlYK. H ye:P110VlKn 0- IlUVO elX£ nA~Ov Te:[.IOXlOTeL, ectooo 11 nopouoio TOU LTOlvep Kat ToU CI IWj.lOTOe; OToV 60ppo 01']ucive nwc; n npoEAoOT"J TOU KoU~V£:TOWCP (3f] LtPOTlO KpouOT"JC;) m&ovwe; va OL£:TPEXe KonOLD Kivouvo.

o ZOUKWCP, OI1WC;, OVIlOUXouo£ rtepicccrepo vrc rnv np6000 nou OTlj.le:[WV£ 0 K6VIE:CP OTOV v6- TO, nAf]OLO~OVTae; TO toooev Kat ToV nOTOIl6 LnptE, napa YlO TO B6peLO nxcuoo ToU. Orav Tf] VUKTO TIle; 201']<; AnplAiou oltTa~E rnv ernssecMe; OTpaTlC! TaU -vo OlElOOUOE:l onw06nnoTe 0- n6!.IJE I1EOO oro B£poAlvo", 0 ZOUKWtp elXE f10n OUYKE:V1PWO£l TIlV repoonn 1l6~o nupoc Tile; 61lC;

E:papXla<; nUpOBOAlKOU LllocmoOllC; DE an6- 0011 BOAne; cno rn YEp~aVlKn npWTEUOUOO Kat apXloe va Bo~BopO[~El TOUe; opo~ou<; TIl<; IlE 0- 610£<; ~EYOAOU oicuerprurcroc. A~I~EI EOW va avO(jlEp&ei nox; TO OVOYVWPlOTlKO onOcmaOIJOTO

ou EOTeAVE TO 10 I\EUKOPWOlK6 MtTwno EVOlOepovTOv rteprooorcpo va svrornoouv nc StOEl<; TWV ouvatitAqJwv TOUe; TOU 1 OU OUKPOVIKOU

sronou, napa EKElVEe; TWV rEPIlOVWV! H QlOlOoo~io EiXE EnovEA&El xnt TO nOAlTlKO runuoro TOU Epu&pou LTPaTOU EOTllVOV OTIC; OKpec; TWV op6~wv TllVOKioE<; nou typoepov: "TpcW: rpODlaTlKrJ Ieouavlat H wpo va ~eKa~opiaouiJe roue; Aoyaplaa/.JOuc:; uai; crp8aae!».

EUTUXWe; YlO roue; L06lETlKOlJe;, Ol muxlec; ou ZOUKWep aVTlmo&1l10TllKOV ~E Tllv aVEATllorn npoooo nou onueleoc 0 KOVlE:<p OTOV VOTO, onooersvuovrcc Yla nOAAOOTTl <popa 6n OTllV ElXElPT]CII0Krj TtXVT] cncvtc IOXUEl 0 YEwIlETPIOC; Kav6vo<; nou UT10YOPEUEl ou n E:U9Eio ypoll- 1.11; I-lETO~0 OUO OTltlELWV EiVOl KOI '1 OUVTOIlOTE-

pn. To 10 OUKPOVIK6 MeTwno E~oneAuoE KaTO TOU EX9pou tvov no AU mpoop6 <PPOYIlO T1UpO'60AIKOU OIOPKElO<: 145 AEmwv, 1lE: nOAu KOt..O anOTEA£oj.1aTO, XOPll eric ernorouevec avoyvwp[OEl<; nou Elxav nponvnaet YlO rnv eruonuovcn TWV OT6xwv. To E~OVTWTlK6 Kal oOloKono nup TOU nup060AlKOU 6 01'1911 DE TO aOBlETlKO OTpOTE('I10TO va YE<PUPWOOUV xwpiC; KO&UCJTtPIlOll TOV NOIOE ~ETa~u <IlOPOT KOl MOUOKOOU OE 133 onuclo Kat va &EOOUV OXE06v al-leoWC; OE AElroupvlo rtc OXEO[Ee; j.1E ne; ortolsc Olom:patWVOVTOV TO OPIlOTQ T-34. MtXPI TO TEAO<; Tile; 16ne; AnptAlOU, T] 1311LTpono Kal T] 511 ~Tpona <Ilpoupoe; 6pioKOVTOV nOll DE ET10qJrj ue TIl OEUTEPIl al-luVnKrj VPOl-lprj TWV re:Pllovwv. rnv enousvn ulo yepflOVlKTl cvrertlseon nou eKTo~Eu&I1KE, ensTUXe: va oroucrnoei TOV K6vIE<p, TO runucto TOU onotou E:nEKTElVOV rn OIEiotiuorl roue; KOTO 18 XAIl. LTO lleTQ~U, 0 ouvveemousvoc oupovoc Km 11 opmTl BpoXrl Niwoov TIl stoll TOUe; DE KO' AUTEPE<: KmpIKE<; ouv9r')Kee; nou OIE:UKOAUVOV TT] OloniPI1OTl E:VOe; 0Pl-ll1nKOU pU&1l0U nooexnOT]C;.

«npoana~wvrac:; va avaKOIjJE:1 IT/v npoi;).oor, uoc, ry XITAcPIKry OlOlKl1al1 epl~e evavtlov J1ac:; t~l pCpOPXiEC; n:OVTOEP Kal neVIS /1spapxice; rre~IKOU, nposPxoJ1evec:; ana TIC; ecpf:opcicc:; fl1 e;" , ypa<pEl 0 Kow:<p CJTO cnouvnuoveuutrrc TaU. »Htav ovauevouevo, orpOU C[XOiJf: Korarptpsi KTUITr/iJQ aTO ao~cveorepo 0l1iJE:[O roue; Kal, napoAo rIOU Of:V npo86Aerrav rrA1'/PI? Koraorpoq:Jry, c[xav wyaAI? aVl?oux[a Yla TO Tl &0 trraKoA~ socoe ... Exovrac:; npoana&ryael arreyvwapeva va J1ac:; arauatnoouv ott; Oeurepl1 ypOJ.1J.1T'/ QiJUvae; TOUC:;, 01 repl1Qvo[ oev e{xav nAtov apKCTee; OUVOI1SIe; Yla va uneoaonurtouv rnv toitn ypaJ1' iJry Ctpuvoc; etti TOU Inpee». MEXPl TO TeAO<; TIl<; 1811<; AnpLAioLJ, TO 10 OUKPOVlK6 MtTwno, unoOTllpl~ollevo oTT6 7.517 e~65oue; 111<; ceportopice, EIXE: KOTOp9wOEl va olocmaoEI OAEe; nc 0- IlUVTlKtC; ~WVEe; TOU EX&pOU, VO aTTOIlOVWOEl TO K6Tllnou<; Kal TO LnptllnEPYK KOI va nepuost TOV nOTOI-lO ~npte VOTlO TOU BE:poAlvOU KOI IlE TIC; Mo Te&wpoKIOl-ltvEe; orpnnec TOU. npWTOe; olanEpmw&IlKE 0 PUllnaAKO (311 TS LTpOTla <IlpoupaC;) oepou KaTQq>E:pe va ovaKa},(Il!JE:1 tva pnx6 rtepcopo Olav nAoTOUe; 50 IlETPWV norcuo,

orov, piXVOVTO<; usee OE: OUTOV TO aPIlQTO TOU, olanlorwOE: IlE rxcvonolnon nwe; TO VEPO 1l0Ale; nou oKtTTai';e nccprtucrpiec. nOpOAAllAO, OTOV Q~Ova Tile; L'l.peoOnc;, 11 52n LtpOTla KOl 11 211 noAWVIKli LTpona OUVEXlClOV TT]V npow&l1orl TOUC;, cnoxpouovrcc IlE:Ta~U aAAwv KOI ulo ETllKlvou, V11 VEPllOV1Krl oVTEni&EOIl nouEKTO~EU&1l Ke orto TIlV KmEu&uvOll TOU rKtpALTC;.

napa TIlV oVTiOflOOll TWV rEPI-l0VWV, 0 Epu.:tp6c; LTpmoc; npo~AouVE ueco crto TO OVOTOAlKoye:pl-l0VlKa EOQ4111 ~E eva &UEAAWOEe; olo&rwo 9UIlOU KOl ouvcuo ayoAA[OOT]<;. ,(0).01 J.10Ir.i~OUV va txouv J..Ia~i roue; yeppavlKte; rpuaapiJOV1Kec;". OXOA[Q~e: 0 orounerru; BoaiAl rKp6a~ov, "TO Kare~OXrJv POUOlKO opyavo rou arpatlWTI?, eneloT'/ eivoi TO J..IOVO nou uttooel Kaveie; va na{~E( wovw oe 0XI?Jla ry oe KOpO nou TpaVTO~eral". Evw TO OTPOTE:UI-l0TO TOU 10u OUKPOVlKOU ME:lwnou np0rlAauvov oKo&eKTo I-ltow LAlEl-lnEV Kal I\OUKOOU, nAllOlO~OVTOe; oro Iooosv, onou 6pIOKOTav TO opxny£io Tn<: OKH, 0 olOlKllniC; TOU MX&llKE tva T'lAE:<PWVIl~O TOU LTOAlV TT] VU, KTQ Tlle; 171le; Artpixlou. 0 L06lETIK6e; OIKTaTO' poe nlcrsuc on 0 K6vlE<p KOTElXE nAtov TrW lOa' VlK6TEPll 9tol1, rtpoxeuievou va KOTO<ptpel TO TE:AEI.WTlKO nf..TlYI-l0 KOTa TOU BEp0f..lvOU KOI on Ol vom:c; npoo66m:le; anOOf;IKVUOVTOV OO(j)we; E:UKOAOTEPEC; vto TOV Epu&po LTpm6, De OVTi- 9E:0ll1lE Tle; E~OIPE:TlK6. OXUPWIlEVEC; OVaTOAlKEe;, ueoo orto nc onoiec 1lE: ~EyaAT] oUDKoAia aVOlVE: <Sp61l0 TO 10 I\E:UKOPWOlKO MtTwno, nvnusnortl~OVTO<; OIlErpIlTEC; OIl60Ee; e~onAlolltvEC; us tpoPIlTa ovncpucrrsn 6nAo. ETOl, nooretve va TOU napoxwpnm:l rtc OUO n:&wpoKlolltvEC; CJTpOTltc; TOU ZOUKWep, YlO vc TI<; XpnOlIlOnOlTlOEI CJTOV 1StKO TOU TO~tO, nopoxo nou I-lla TtTOIO KiVIlOll n· TOV AOYlCJTlKa nEpinlloKI1 KQL 90 eiXE: we; nnoreAEClj.10 tcpncno anwAElo Xp6vou. 0 K6vl8C,fl oneVTll0E: on unopouos vo onElA~OEI TO BEPOAivo IlE nc OIKE<: TOU OUV0j.18lC; KOl a LTOAlV 8VtKPlVE TIl uerceooc TOU KEVTPOU 6apou<; TWV npocmo&elWV TOU npoe; Boppd: "nOAU KaM. IUJ.1rpwvw. Irptl./Je TO opiJaTO GOU npoc:; ro Bsposivo», Alltowe; IlE:TD. 8VI11-lEPWSTJKE Vl' OUTTl rnv 0T10<pOOll 0 ZOUKW<p. H noptll6ooll TOU T]YEtI1 TOU KPEl.lAIYOU YlO o,\Aoy~ TWV a~ovwv KOl Eni&E:OTl TOU K6- vrerp eVE1XE:, Be6mo, TOV KIVOUVO OTUXllj.1D.TWV IlE:TO~U TWV ~ov60wv TWV Mo ME:TWnWV, oUYXpovw<;, ouec, EviOXUE oo6apo TOV pU&1l0 TI1<; npothaOlle; A6yw TIle; ovo~wnupwtltv'l<; np6KAll- 011e; IlETO~U TWV OTPOTOPXWV.

o aTpOTIJ yoC; Xaao cpov MOVTWUY)!;,o\ (rrPWTOC; ano aplaT£pa), 151011(1JT~Ii HIli 31JC; IrpoTl(]C; navra£p.

0: LoGttTlKoi o rtp~OVO{

IT: !rpOTlQ

ITKp:. ITPonil KpoD(IT]~

TGIrcP: Te&WPQKIO'~i;it~ LTpaTiO (J)poupa~ Mm: M&papxio rptva~lepo)V naVTOcp

Mn: Mepapxia nalfloEp

MAli: Mepapxlo AAE~lTITwn()'""(cilV

H wpurep'l O""ClTIK~ rreplOX~ TOU BepoA.!vou TO 1945 KoreAop80vl: OUVOArK~ £KraO'1 820 TerpoywvlKWV XIAlOP£TPWV 11'01 TI:IIVOTOV alTo 0'1VOVTIKO u43"OTIVO Kw"\ujJoro, OITWO:; TOV 110TOPO Xo8d ClTO I5UTlKCr, Tal' Irrp£e OTOI' I'OTO 11'0.1 TO KovaA. IUJVTBep. EKpcroA}.euojJevo/ r'1 aUVTprrrTlKI1 apI8p'lTIK~ TOUe; urrepox~, 01 rOBleTIKOf rrpootBoAov TIJI( rr6..1IJ 01'1'0 oAI:e;' rIO:; KOT!:u8uvaelt;.

«01 etns» SA ynOITOYN TH MErAAYTEPH HTTA THt ItrOPIA! TOY!/»

H dOTlOn rnc oUlanoonc; TOU uerenou lOU OVTCP oo~YnOE: TOUe; nepiooorepouc unouovouc lOU POIX va 8YKamAclljJouv TO Bspoxivo, 10[We; sne[o~ rrrcv eoveoo on T] 0IlUVO TOU BaOls6TOV ca evav OUptpETO iSlwnaplltvwv l-lov60wv ~E 6oCJ1l TT] Volksslurm Kat TT] XITAcplKri Ne:or..oLa. 0 X1TAE:P, OIlWe;, oev TIelo&nKe va alp~oe:l TnV rtpurreuouon Kat vo KOTotpuyel OTO MnepXIWYKOVTev ~. os OAAn aOlpOMOTEpn ronoasolo OTIC; BauaplKte; AAT!Ele; Kat, one; 17 Anpli\iou, iSlOTp6.vwve aK6!-1T] TT]V n[OTT] TOU OTT]V n:AlK~ VIKT], unoOTT]plsovTac; 6Tl «01. Pwool8a ulToorouv/J.lTpoara arlC; ITUAec; rou &poJ.{VOU TI] j1f:yaJ..urepl1 r1TTQ TTlC; /mopiaC;

TOU~!'" H 20~. AnptALou nrovn nucpo TWV 50wv vevs&Aiwv TaU KO'l EOpTOO&T]Ke !-IE T!ap6.~eVT] emmWOtTJ1Q IltOQ OTO KQTQ(PUytO, TO ortolo a OlKTOTOpOC; EYKattAellJle vic lIivo, npOK£t!-l8VOU vo em&swPr10et ilia )lovaca TWV SS Kat va rtnpoonuotp0Pr10el llePlKO Ilti\n Tile; XlTi\epIK~e; Nwi\aiae;, Op(jlQv6. TOU BopBapblOIlOl! rnc 6ptaollC;, nov U· nEpa.onl~ovTav us no&oe; TO Bepoxlvo, Aut~ enpoxsrro vo clvot Kat 11 TEAeUToia 0T]110010 ElllpOVl~ TaU, eorcoo tl eruppoq nou QOKOUOE OTOV YEPllQVLK6 1106 KOl Til Wehrmacht TIapEIlEve ouelwTT].

01 LoBlenKoi ET!ecpUAa~av TO OIKO TOUe; owpo VLO TO yt:vt&AIQ TaU Xi.rAep: TTlV [blo T]11t.pa T] noAT] Tt&IlK£ £vT6C; 6eAT]vE:KOUC; TOU 6ciptoe; rtupoBOAtKOU TT]C; Bile; LTpaTIOe; Kpouonc; Kat apXLOe T] 1l6VlllT] nMov KaTatyiba &ovorou enovw TT]e;.

MtAot;' TIJt;' XITAepIKt]t;' NeoAaiot;'

(Hiller Jugena), BepoAivo, ArrplAlot;' 1945.

o veoAoiot;' !ptptl Til yepPov'Ki! CJTPOT'WTlKt] OTO.lt]. OI1Wt;' aUTt] 610110prpw&qKe P£TeI TO 1943. rrr-;- tnwpio£<:j rou XITWlliou OIOKpiVE:TOI TO I1£TOA..IIKO pov6YPoPlJo"HJ" jJ£ YOT&'KOlil! XapoKTt]pel!, E:IIW CJTOII apluTepo Bpoxiova fa XaPOKTIJPICJTIKO nep,Bpax,ovlo frye; XIT,.\(;PIKrjl! NeoAoiae;. !Papa HI POUpfJ O£PPCtT'1I1J <WIIIJ TWII avopwlI TIJC; Wehrmacht. 0 OlJAIUl1oo:; TOU eiva, YCPpOII'KOe;: TUrptKIO Mauser 98k, olop£rpt]jJoroo:; 7.92 mm, (5uo X£lp080p8ioE:C; Stg 24 «a! E:KTO~£UTlj aVTlOPI10TlKt]C; pouKErae; Panzerfaust 60 (e'l(olfoYPCt!pI]OIJ TOU nelvvl] Mullwva V'A TIC; eKi3oueH; "nepluKomo»).

at 0610se; nou SKT6~suov TO a06lE:11Ka nucosoxo s[xav ovnvpouuevc ouv~~~OTO, omoc: «Ita TO haAIVYKpavr", "110 TIlV OUKpaVIO", "Ita Tie; X~PEC: Kat 10 opecva", -Fio TO 56Kpua TWV ~av60wv", «no TOV upoupolo IKo[~.msAc;". Icuroypovc, svee um:pKspwTIKOC; EAIYj10C; ortooxonouos ornv 0- noxonn Tile; YEPIJOVIKf)C; npurreuououc on6 6oppa, ocoun 211 T8 ITPOTIO eocuooc dXC: KaToM6s1 TO Mnepvdou, !JaAIC; 16 XAIJ· 60pEIoavOToAlKO TOU BEPOAIVOU Kat ouvtXl~E npoc; TO 0POVISV!JnoupYK, 30 XAj1. 66pEIO T1']e; n6AIle;. H aplOTsPrl nTtpuya TQU ZOUKWCjl oll!Jdwvc: snlonc npoooo, Ka~wc; KOTOCPEPC: va wSf)osllJla ocpriva n:SwpoKlollevwv vonoounKo. npoe; TO ZtVTOIYK, OTO Iln6mo~c:v T11e; 911C; IT ponuc, 32 XAj1. OVOTQAIKO TOU BSPOAIVOU.

Ine; 21 Artptslou IlIKTO TlJri !JaTO TOu1 ou Aeu KO' PWOIKOU MSTwnou toWOOV TIC; npWTc:e; IlOXEe; TOUe; OTQ npOOOTIO Tile; n6A11e; KOI 0PXloav va OIC:IOOUOUV OTO EOWTEPlK6 rnc. Ana YC:PIlOVlKnc; nA£Up6.e; riTov covepo on OUT8 oKtLiJIl osv unooouoe va yivEI Yla rnv opvcvccn j1IU~ KSVTpIK~e; OIO[KllOfJC; TOU Cia' oxopruouevou OUpql81OU nou ~o unEpoom~c: TO BEpoxlvo. H OUYK8vrpWOfJ OUYKEKPllltvwv nA11PO!.pOPIWV YIO Til pcvoclo 8~E"loo6IlEVrJ KOTOOTOOIl ~TOV npOKTlKO OOUVOTIl, svw 01 OIOTOytC; 110U SKolOOVTav on6TO KOTQ<pUyLO TOU XITAEP t!.pSavov Tl~ ncoroootepee t.popte; OTIC; j10V6(5EC; KO~UOT8prllltvo Kal OEV j1110pOUOOV va SKTEA8OTOUV, enSlcn £lxov ri0ll Eens-

01 Io61eTlKO! arparopxec; ZOUKWIfI (aPlaTepa) KOI POKoa6cpaKU dxav ava6elx~ei arro TO Korwnpo K;,,~aKlo TaU Epu8pou ITporou, XaPIl at II:;' £~alpeTlKi;c; IKaVOr'lTee; TOUe;. 01 aTpOTIWree; TOUe; oe6ovrav, aAAa KOI roue; !p060UVTO.

Ie lJia ano 'TIC; TeA£uTaiec; ~apCJ&IC; aICJloBa~iac; Kal anocpaCJlaTIKoTr)Tac;, nou naAalonpa

TOaD lJaYEuav TOUe; OUVOIJIAr)Tie; TOU, a Cl)uP&P BI1ACI)CJ£ OTIC; 21 AnplAiau:

«OnaloC; aile I ~apBi va ,cpuytll Eycll oKonEuw va napa IJ EivCl)).

oocrsl ana ro YEYOvom. XapaKT11pIOTIK~ r1mv 11 rteplrrnoon TaU DVTIOTPOTllYOU BOlVThIVYK, vtc TOV ortolo ava<pep311Ke en E3ea311 OTa QUTIKO nponono me n6i\1le; (qlr1ll11 TeAciwe; aVOhll&r1e;), rnv iopn rtou TO LVI rWlla n6VTOCp noxcuouoe OTa aVQlOhll(O, ycyovoe; nou eKavE IOV XiTAEP va TOV KOTOOIKOOtl epr1IlIlV ce &6vmo vro AmoTaSial

AKOW] Kat eKeivll rnv UOTQTIl wpa Tile; am;hmoiae;, ornv 11 OTpaT11YIKr1 1010qluia TOU X[IAep «rreopee EK TWV npaYIlOTWV. oev ehElTIOV 01 ovopee; nou r1TOV orroccoiouevor va nO;"EIlr100UV fl8XPle; EOX<'nWV yla TOV [OLO KOI TO 100VIK6 TOU. OnOlO, 0llwe;. Kal va r1TOV Il OIT[O, naTpIWTIOIl6c;, LOEOhOYIKr1 ruuncn, c~avaYKaOIlOe; ana rn -rtxov60IG OTpaTOOIKtLa» Tile; OTPOTlWllKr1e; aOTUVOIliae; KDl TWV SS, TO ortoin KpE:1l0UOav ocouc ;\lnorcxrec OuvEhOfl6avav an6 TOUe; qlavOOTaTee; (otVOVTOC; yupw ono TOV haq.lO TOUe; mvaK[OEe; nou 8ypoq>av: «Kp&f-lOJ1Ol cow, <:ITtlorj Citv n{OTEl{Ia OTOV ¢iupep"), OL rtPIlQvoi e~oKoAoU&llOOV va IlUxovTat on6 KEKTTJlltVl'j TOxuTTJTa, hCe; Kat npwmYWVlO'TOUOaV OE: KonOlO aM6KoTO 6V£lpO. 0 AAlln£pT l:n8ep, 0 ayannll8voe; OPXllEKTOvae; TOU X[Ti\ep Kat unoupy6c; E~OnhIOIlWV, emOKEqJ&f]Ke TO KaTa(jlUYlO OTIC; 23 Anplh[ou, ;,,[yec; wpee; apy6- Tepa 61lwe; avaXWPIlOE:, EVW nvousoo os sxslvouq nou WtOT]e; nporumocv va ova~f]njoouv TnV TUXf] TOUC; at OAhEC; m:ploxte;, 1l0KPIO OTt6 TIe; 06ioee; TOU o061eTlKou nUpOBOf..IKOU, ~TOV 0 unoupyoC; E~WTEPIKWV rlOOKl1l Pluncvrpon, 0 60TJ&0C; TOU rlOUhlOU<; l:ooulln, 0 vouopxoe; qlov nOUTKOusp Kat 0 npootornxoc tcrpoc IOU XIThep, 50KTWP TtovTOP Mopt;". KonOlOL allAol QljJ~qlT]aav OKOIlIl Kat TOUe; uevoxorccouc KlVOUVOUe;, npoxsuievou va ustosoev OTO KOTOqlUYlO, 6nwc; auvt6n IlE TOV mtpapxo ptrsp eov rKp011-I KGI Til &pUA1Kr1 m;"OTO X6va POHe;, 01 ortolot npoay£lw&llKav 11£ tva E:AQ(PPU neponxnvo Aiyo unxpurepo an6 rnv KOYKEAOpio OTIC; 26 Anpti\iou!

LTO Il£Ta~U, usee OTa npocono TOU BepOh!YOU 11 YEPIlOVlKr1 qlpOUpO 61t~~ye 8vav unevveiouevo tnl6pooUVTlKO o.ywva evovno O£ tvov eX&po nou 6XI uovo ~TOV OVWTEPOC; Opl&IlT]TlKO, ohM KOI ESOlptTlKO eqlOOlaolltvoe; IlE rtovonepulo 6aptwv 6nhWV, 0 IlPWlK6C; oywvac; QUTWV TWV 1l0XTJTWV tKaVt TOV XiTf..E:p va ehni~el on lowe; va IlIlV Eixav OKOW] Xo&e! TO nOVTO, [awe; 11 Wehrmachl va KarO(jltpVe va cnoxpouocr TOV Eta6oA&0, aKpl6we; 6nwe; eixe au fl6ei KOI TO 1941 IlnpOOTO OTT] M6oxo. re ulo on6 TIe; rsxsurclec c~6pCJele; Qlolooo~iae; KOI onoqJaOlOTIK6TTJTO<;, nou noi\at6TEPO TOOO uoveucv roue 01JVOIlti\1'lTtC; TaU, 0 ¢lUPEP or1Awae OTIC; 21 Anpllliou: "QnolOC; &0..E:1 unooe! va €puyeLl Eyw OIWfTtUW va napauelvto». To npel TJle; i<Slae; 1l1l8POC; TO OPIlOTO TaU ZOUKWql f:lmih&OV O'Ta 60pelOaVOTOAlKO npooOTlO, KOVTO OTOUe; TEPIlOTIKOUe; OTO&flOUe; TOU usrpo, OKOhOU&OUIl£VO ana 1l0vaoce; KQTollAl1ha opvcveuevcc KOl E~OnhlOlltVE:<; Yla nOhlopKI']TlKO aywvo. 01 6nepavoITou TooulKW(jl yvwPI~ov KOM TO IlUOTIKO TWV OOOllaXlWV Kat TWV OUllnhOKWV eK TOU ouordonv os KOTOlKIlIlf;VE<; neplOXte; Kat OXllllOTIOOV GlltowC; OUYKPOT~flOTa Eqlo50u, anorexouusvc an6 evcv Mxo Ttt~IKOU, nevts r1 ESI ovncpurmsn nup060AO, t';VOV OUAall6 0PIlCtTWV ~ aUlOKIVOUIlEVWV nup080hWV, Mo oq.lolpie<; 111)xaVIKou KOl ulc <SIIlOlpio qlAoyoB6AWV: H BOOlKr1

L<Sta rrrov va XPTJOIIlOTlOln&OUV TO Bopta 6Mo vro rn OUVTPI6~ r1 rnv nupn6hl']0f1 TWV ex&pIKWV soruhv aVTiOTaO'1<; KOI KOT6mv TO nE~IKO VO EK· Ko&apiaEI 6,n &0 eixt onouetvei urto TOV cvrinoAO, nopoMnAO, rc TtUPO TOU nup060hlKOU KQI TWV POUKET066AWV ':neqlTOV oorounmro, KQTCt ouoapovtlec, npoeTOlIlO~OVTae; rn encuevo 6A- 1l0TO TOU nE:~IKOU KOI 51aMoVTOe; TO OIKOOOlllKG H:Tpaywva 6nou 0XUPWVOTOV 0 ex&p6e;. AKPI6til<; niaw an6 ro 1l0xq.1Q TJ.I~1l0Ta rtopeusvcv O£ £TOI- 1l6T11Ta 1l0vooee; TOU UYEIOVOIlLKOU, aqlOu r1TOV YVWO'T6 nwc; KOTO TIe; 0601l0xie:e; npOKOhOUVTO 1- OIO[TSpO 6aplte; OnW;"E:lec;, OXI1l6vo ana TO nupn oMo. Kal an6 TO oTUXTlllaTa nou OCjlEihOVTOV one mwa£lC; TWV xcrerrrpoupevaiv KTlplwv KOI TIe; noyiOEe; nou tKpu60v Ol ocpol EPE:Irt[WV,

Evw TO OTPQTeU[.IOlQ TOU lou Ae:uKopwalKou Merdmou OIE:S~YOV HC; npwTEe; qlOVlKte; 000110- x[£e; 010 BepoAivo, 0 K6vl£ql EhlOOOTOV uno TOV VOTO, npoxsuievou oqlev6c; va OhOKAI1PWOf;;_1 TT]v KUKAWOT] Tile; 9'1e; l:TPOTlOC; Kat OqltTEPOU va kIITJouios: OTO vono TtpOOOTLa T1'1C; npWTEUOUOOe;. T6- 00 0'T1e; 19600 «u OTIC; 20 AnpllI[ou 01 QUO Te&wPOKlalltvee; OTPOTl8C; TaU npOxwpT]aov Kmo 40 - 50 XIAI6IleTpo, 0 orpcrcomc toorcco OEV IKOVOnorelro Kat Kai\oUOE: TOV OIOlKl'jTrl Tile; 3ne; T8 hpoTloC; ¢lpoupae; an6 TOV OOUPIlOTO VQ fhoOTel:

"XuVTpO€pe PUj.1rraAKO, npoxwp6C; oav XeAwvof M6XE:TaI J10VO 'fJ jJ.W TQ~lapxia, I:VW 6'\'17 'fJ un6Aol' tm OTpaW) &Xel KoAArjOl:1 " , Tnv lOlo wpo ru co- 110TO TOU AEAIOUOEVKO (4f] T0 hpQTIO C!>poup6e;) KaT8ha6av Tl'j IlI:YOhUTep'1 ano&JjKI1 nupOlloXlKWV TOU rtPllaVlKOU LTPDTOU nou elXE cnouelvsr OT'lV n6hTJ rlOUTepl.lnOYK KQl EqJ&ooav OTO AouKEV8o;"VTE, 40 Xhll, VOTLa TOU BEP0},[VOU, 0 PuImOAKO, 0 onoloc np0r1A:aUVE 010 lleaOU OlloA6T£pOU EQQqlOUC;, nepoos 'fOV nOTOIlO NTOXIlE Kat nxnoicoe O'TO Iooosv, 6nou 6plOK6Tav TO vepucVIKO apXllytio KQl TO nOMnhOKO K8VTPO Tllh8qlWVIKWV KOI T11AeTumKwv urmpeouov, Xo.pf] OTO 0- nolo n OKH E[Xt KaTop~woEl EWe; TOTe va OIOTnPEL OTOLXE:IWOf] ECTWenaqlTl ue ro OIC}(papO vspIlOVIKO OTpoTLwnKO TI-lr1IlOTa nou E~OKOAOU&OU· onv va J.I0XOVTOI OE 6hl1' TTJ OUPPlKVoullEVIl ernKpOTela TOU Po IX. l:e ulo KlvnoT] nnexruotcc, 0 KpEllnc; EOTEllIE svcvrlov TOU PUllnMKO EVOV 1111- XOVOKiVIlTO Mxo 250 avopwv un6 TOV unoAoxay6 KpavKeA, 6nwe; 6\-lwe; nrov ovouevouevo, oev unopeoe va eunootcei TOUe; L06IETLKOUe; va xcroM60uv TO Tooosv erne 22 AnplllLou_

Ta &tlloTa yOJjTPOU, 6 IlWC; , E~OKO'\ou&ouoav va nckouv KP[OIIlO pOhO. 88AOVTOC; va ovaYKaoel TOV K6vltql va ncoormsel ono TT]V npoano&elo va EnlTe&Ei OTO BE:POAivo orto TO VOTlOOUTlKO, 0 ZOUKWql oltTo~e O'TlC; 21 ATlpllliou IT]V 811 LTpana ¢lpoupo<:; va OTpo(jlel vcnorepc, npoc TOV nornllol:nPEE, dicte Ila~[ IlE rnv III T8 l:Tpono epoupac; vo £LOtA&OUV O'TllV n6ATJ ono TTJV [010 KDTEU&UVOll, KAe:lvovTOe; TOV xwpo nou &0. tiXE O'Tn 010- SEmi TOU 0 PUllnMKO_ TaUTOXPOVO, 0 ZOUKWCjl EO'TeIA8 T11v 4711 LTpOTlo. I1pOe; TO LnaVTOOU, os 8VOV supu UnepKE:pWTIKO Ehlyp6,. KQl Tn 2'1 T0 l:TpaTlo <bpoupac; 010 0pOVleVI1T10upYK, Tr]V [010 O'TIYJ.lr1 0 KOVleql ouvtXI~e T11v avo56 TOU one TOV V6TO, E:VW VOTIOOUTlI'.:a TOU Bsposlvou TO 50 Ml1xavoKivllTO IWllo TI1C; 411e; T8 LTpan6c; C!>poup6e; onexpoue TIe; cnortetpec ollAwv vepucV1KWV ].lOv6.6wv vo ncooevvloouv rnv neAIl ana

·0 vOnOOUnKO. napOI.lOla am:yvwOiJEVIl opaOTIl-

16T11TQ em:5£iKvuE KOI T] 011650 ~Tponwv «Kt• po-, EmiJEV0V10e; va EKTO~EUEI6.k.o KOI1OXUp6- -'EpEe; ovn;mB-tOEle; an6 TT]V nEpIOX~ TOU rKEp, ITe; OTOV V61O, KOTO TO 510Crrl'H10 20 - 26 AnplAl-

U. oeuto npooruieeto vo OnOKaTQOT~OEI rnv eoq>~ Tile; I-lE TO unoxcluuorc Tile; gllC; ~TponOe;.

~TO IJETQ~U, a XOIVp[TOl OEV E[xe nooesl cno UJv nAwpo TOU OE OVT[OlOlXEe; EVEpYElEe; Via TO S[OlIlO TOU p!iViJOTOC; nou dXE aVO(~El TO 10 EUKOPW01KO METwno Kat, 6TOV 0 Kpel.lnc; TOV [EOE va OUI.lIlOPq>W&e:I IlE m; OI01avec; TOU XItep Kat va OV1Enm:&e[ 0I.lEOWC;, sxslvoc nporlunE va nc; OVVOfJOEL niOTEUE 6Tl llov051K~ EAn[oo OWTT]plac; TTJC; gllc; LTponOe; I1TOV Il OIJEOTi nnooupaTi Tile; rtooc TQ 5UTlKO, I.lE onOTEAEOlJa TO KE-

D nou enp6KElTO va oq>POViOEI TT] 1.l0[po TaU BEpo},,(VOU va OIEUpUV&ei aKDllll neptooorepo. 001- oiKIlTrie; TOU LVI ~wl.lmOC; n6VlOEp, OTpoTT]V6C; BOIVTAIVYK, 0 onoioc nooonoaouoe va rtpoorteooost TO BEPOAivo on6 voro, Via va K01oM.6el vtEe; &tOEIC; KOVTO OTO nOTOOOj,l, t.k.06E TT]v EVTOA~ va EIOtMtEI ornv nocrreuouoc Kal va rnv unepuorucrcl,

01 rEPI.l0VO[ nOAiw:; aVTlj,lEniml~av TOV rtpos-

ccvovrc Epu&po LTpoTo IlE OVOj,llKTQ OUVotO&1'\I.lOTO q>o60u, otoue; KOI nepiepvetcc; 01 ~o- 61ETIKO[ "o£v ~rav DI KaraKTTlTec; /TOU /TepII1EVOV DI rEPIlQVoi" , nnparnpel a Mn~60p. ,,01 rp&apllf:vee; Kaq:if: GToAec; IOUe;, AEKloollf:v£e; KG/ OKIOf.1f:w:e;, DI oIOAuf-/evee; unotec Kal TO KD!1IlQTlQ OKOIVlOU avt! ylO ODprr)pSe; OTa 6nAa roue; o 771110 upYOUOOV 1110 rEAeiwe; OlOrpOPHIK~ clKova VIKTlTWV ano eseivn rrou rrapouoiQ~£ I'} oUOT!: vlKryrpopa WehrmachfOTo crrlKOIPO», napOAO aUTO, 0 El080- htac; ~TQV oniOTEUTa OUVQT0C; KOl aOloc.popOC; vto TIC; av&pwmvec; onwAElEC;, O[lWC; Etxav TTlV euxotpia va Olammwoouv to 3t..16EPO Kopo66vla tev npoo~uvwv [lOU EonEuoav va Q[lOllaKpUvSouv an6 KOVTU TOU, 01 5p61l0l, JlEOa ana roue enolOU<; xuxouonv JlE aKaToOXETIl OPIl~ O~ ooB~eTIKEC; IlfIXavOK[VTJTe:e; ipaAayve:e;, nruv Y£I,.lOTOl TOOKI- 0IlEYEC; olla~e:c; nou to a06lETlKa npuoro eiXQV pi~el os XOV1(]KIO, AeT]AUnWEVEe; cnooxsuec oxopmouevec oxovuoc, Of:VTOVlO, llaYElplKO oKeu > 60A[TOEC; KOl nOlXv(oLO. Or repllavo[ OlXIlOAWTOI nou m,EAYOVTaV OlO usrornoaev KO[Ta~ov iJE: 5Eoe; ne; q>aAaVYE<; TWV Te&wpoKIOIlEVWV, TWV OUTOKlVOUI.lEVWV nup066AWV Kal TWV OAAWV epnuorproeopev 0XTWOTWV j.JOVOAOyWVTOe;: « AUTOe; eivcu 0 otoaux; /TOU TD 1941 u/TDri&cTOI on rjJuxoppayouoE;». 01 L061eTIKol orpundrrec nou 010- orcupdivovrcv I.lo~[ TOUe; 80o[~ovTQe; ana TTJV aAATJ nAeupo TOU oPOIlOU, roue unoOExovTOV iJE Kpauv£.;:, onoc "rKirAEp KQ/TOUT», OUVOOEUOiJeVEe; ana T11 xapaKTT]plOTlKrl K[VT]OIl nou 0IlAWVEI TOV anoKEq>oAlOiJ6,

«C/)YPEP MOY, 0 ITAlNEP l1EN EnETE0H»

ME TO ooBlcnKo ccucro va BPIOKOVTot OTa rtpoconc TOU Bepoxlvou xm va llaXOVTOl OTO N[YTEpOEVxaOU~EY KOI OTO !\IXTeVl-lnepYK, 0 XiTAEP note rtepiernrrrs OE IlEAOYXOAia KOI nOTE EIxe: EKpl1~el';: &UI.l0U xorc TWV repllQVwv: «/looe; DEIAWV! AqJ~vF.:1 va Blo<ouv TIe; yuvaiKEC; rou Kat va 110AuvOUV TI'} YTJ TaU. ttooi; ovaroJ..Qe; rpeTTETaI OE

rpuyrj, npoe; OUOJ-lOe; nopaO{OCTOt orov Bx&p6. .1cv ~rav O~IDC; rou e8VIKoaOOlot.IOIlOU», TD ortoveuuo TT]e; 2111<; AnplAlou, 6Ilwe;, 0PXloe va OXEOlo~e:IIl[a vee rtpoortussro, rtpoxeiuevou va K.k.eiOEI TO ouoolwvo P~YIlO CTTO ueremo TOU Xa'LvpiT01, 60PE:tOOVOTOAIKO TOU Bepoi\ivou. H KLVTJOIl TWV ,~061ETlKWV va nEplKUKAWOOUV TIlV n6,\TJ on6 TOV 60ppo E:iXE W.;: crrorexeouc va I-lEivEI EKTE&!:IIlEVn 11 OE~16 rrtspuvo TOUe;, YEYOVO<; nou TOV EKavE vo TIlOTt tjJ!: I nwe; &a unopouoe va TOUe; xrurmoa. Kat va TOU<; oUv&AitjJEI. Avt&Eoe, eroi, OTO ~wl.la TOU LTolvep nou epxoTav ana Boppo, va npow&Tl&Ei vena lleOQ OTIl VUKTQ, KIVOUI.l£VO cno TO ElJnepo6oAvH: rtpoc rnv noorcoovoc. Eav 0 LTOIVEP ertctuvrove TOV CTTOXO rou, 01 eIlnpoo&oc.pUAOKEe; TaU ZOUKWc.p nou npO~AOUVOV npoc TO BEPOAlVO Bu orroxcrrrovrov Kat Ilia vso 8plall8f:uTIKrl iJETOOTPOq>rl ITJe; TUXT]e: 80 Ev8oppUYE TOV repllOVIKO ~TPQT6, ETIlTpenOVH1C; TOU va rmpcrslvst TDV aywva,

01 eAn15Ee; TOU XiTAEP KptiJOVTaV nMov one TO ~UYKpOTTJlla LTUlVEP, onw<; TO anOKaAOUOE:, Kal T] alolooo~io rrrnv OlaXUTTJ VI' aUTO nou So unopouoe va KQTOq>tPEI ° OTPOTIly6<; TWV S8, nopon 0 Xo'LvplTOlTov dxe neprooioet Of: 5eun:pEuOVTO pOAO. "Ave&eaav oe evav ovapa 6rrwe; 0 [Talvep tt; ydo[o arroaroM] va KoAumel TO /TAeUoa», q>wva~e 0 X1TAEP Kat t5c1XVE 6t8010<; nwe; TO more CTTpmeUIlQTO TWV 58 80 £olvav Kat nOAI TTJ AUOTJ, onwc; Elxav npo~el £naVEtAIliJlltvwe; OTO nopeAS6v. H OXETlKrl OIQTaYI1 nou M&llKE: OTO IUYKpOTTlila LTOIvep q>avtpwvE TIlV UOTEp[O nou emKpOTOUOE: EK!:(VEe; TIC; WPE<; uecc 01'0 KOTaq>uVIO: "OrrOIOI a~lwl1aTlKoi opvl1&OUV va eKTE}.toouv QUT~ TI'} olOTOyrj, va OUAAl1qJ&OUV Kal va TOU({JEKtGTOUV alleowe;. eo AOYOooT~08re ue TI] ~wrj oae; vu: TTJV EKreA£0'7 aUT~e; Trye; i5IUTQY~<;'" OOTOOO, 6AO KOI rtsproocrspot IEPllavo[ orpcrueTee; KOl venpol VEOOUMEKTOI eOEIxvav onpo&uiJOl va nssovouv Via ilia X0j,l€Vll unoseon.

~TO I.lE:Ta~U, 0 Mnouoe 118 TO !-leYaAUTEpO !-Itpoe Tlle; 9f]e; ~TpaTlae; (TO XI ~wiJa nUVTOep S8, TO V OPElV6 IWlla S8 KOl T11 q>poupo Tile; eocvKtpouPTl1C: lOU Ovn:p) unoxwpouOE AO~a, VOTlOOUT1KQ, npoe; TO LnpEE6aAVT, napa TIe; OlQ1QYEe; nou elxe MBE:I an6 10 KaTOq>UYIO TOU X[TAEp vo

BtpoAlvt<Ol nemuevou« C1T'1'* oupa y,a va npO",,,-SEuro(Jil Alyo rroo/po lIepo, Iu:ro ami r'l" oAooxep~ KaraC1Tpoqlll

TOU O'KTIIOU lJop060r'1o'lt; arro roue;- 6opBap610pouC;, H t'&IIIKOOOOloMC1TIKIj 'Iy£(}ia naoott tixtonoljlouiatl va

no,l,t",ljotl Y'O TO BepoAivo. 6ev eixt .IeiBsl KDjJio rrpovOlo yIO TIJII tKKtVWO'l] T'Ir; l1oAqc; 0110 TOUr; 01/6xou&;, ytyo"o.c;

nou, OI1W&; ol106tix-Slllfe, r.ire; rpaYIKtc:; wvinell:-<;.

o OTpaTIlYoc; lWV 55, 4liAl~ IICIIVl:P (1896-1966), onE..Ious OXI anAWI) IIJI) slJTf"'ToauvIll), aAAci Kal TIJI) AaTpsial)IWV CJTpaTlWIWV IOU. Oa1000, OEV tjravaE 3t0l1, y,a aVTIKsljJEVIKOUI) A6youc;, va sKIEAiasl TIlv onoOToAli nou TOU EiXE ova3i:asl 0 XilAEP Kal va awoel TO 8epoAivo.

reppaVllfO 6apu appo flaXIlC; PanzerKampfwagen VI Ausf 8 (Sd.Kfz.182) Koenigsliger, onwI) ErrlxelpOUe]f: OTO BEpoMvo TOV ArrpiAlo rou 1945. Ta Evanol1tivovra aUTa apporo flOXIJC; jJo~i jJ£ TjJt1jJcHa TWV Aoi'Kwv rpE'IaO/EpWv KarE6aAov fila UOTOT'I npo(1Ttri17ela, npoK£;lpt~ou va O'iOKoIjJOUV TIJ a06rETlKIj E"'81:0n "poI) Ttli' KOYKI:Aapia. 0 "BaaIAtKoc; TIYPIJC;n e!pc;pc E~O nup06oAo TW~ 88 mm KwK43 Ln1 Kal OUO noAu6oAa MG34 TWV 7,92 mm, £vw IJ &WpoKrC7Ij TOU f;1{I&avE ewe; 10 180 mm (OTO E/Jr1poa&,o Iplj/Ja). MoAovOTI aUYKevrpwv£ /JE yciAI1IC1XU nupoc;, S£TOVI0e; EUKoAa CKTO<;' pame; TO aVTirraAo appaTa, Oll-'lKpoi apl&j.loi nou QrC1V OlaSealpOI oev /JrropEC10V va oraj.lort)oouv TO nAt)&oe; TWV oup/JaXIKWv apj.lrJTwv oun: aTO .aurlKo OUTE OTO AvarOArKo Merwrro. ftitpc,

rpixpWfl'l rrapaAAayq fiE 6aO'lKO xpwpa TO sand yel/ow KOI Awpioc<;, aKavovlOToU O:X"l-'aTOe; at red primer Kal dark green (EIKovoypalp'lC11J YIO TIC; EKOOOEIC; "neploKorrro,,: .aTJj.ltjTpnc; XaoouAac;. IUTapIKrJ iptuv«: ITiAlol) .aEI-'TJPae;).

IlT]V tYKOTo/\£iljJel oe xculc rreplrrnoon T1] ypol-ll1~ o.I-lUVOe; TOU OVTE:p. To Yf:PJlOVlKa TI1~l-laTQ nou TOU eixov cnouelvci onorexouoov eva CUOKivT]TO IldYflO OKPWTT]Ploolltvwv llepapXlwv KOl TPOIJOKpOTT]lleVWV 0IlOXWV nou nooonoaouocv va claqluyouv an6 TOV Epu8:p6 LTpaT6. 01 o.v6pee; TaU Mnouoe KIVOUVTO cvcusoo OTO nUKVo. nf:UKoca.en JlOVOl ~ oe JllKpte; 0j.l60f:e; Kat 6EV ~TOV nAt.ov os 8:tol1 va MBouv olaTOyee; an6 TO otpcrnvclo TaU. OTOV KonOlO 6X11llO TOUe; napouoia~e BM6T] ~ suevs ana KOUatJlO, TO E:YKan~AE:tnav orov apouo KOI ouvtXl<av IJE TO n601a. a E~alpnlKo noAUOOXOAOe; XoTvpiTOl, a ortoioc npoortcscuce va owm:l TO 60AAOIlf:Va OTpOTeUJlOTO TOU, ef,OKOAouSoum: va e:mj.leVE:l nwe; T] sn hPOTIO ertpsrts va ortocupes! «VOTla rwv ]\lIlVWV, om vonaavaWAlKO IOU BepoA{vau», «m nou 8:0 roocuvououos us eYKOTOAElljJn TIle; ncereuouooc OTT]V TUXT] 11']c;. AVTE:Ti8:E:TO, enlonc, OTfJV enlSf:OT] TaU L101- vsp KOI ~1l10UOe va OVTlKOTOOTo8:el. Ie 6Mee; Enoxee; 0 XiTAEp 8:0 TOV dXE: KapQToll~oel xwpic; OeUTE:pT] OKe llJll , aMo f:KE:ivT] TT]V rteptooo oe:v ole8:ne on6aq1Q eurtsipcv OTpOTT]Ywv, ana TO onolo 8:0 JlnOpOUOE va emM~e:1 veo OIOIKT]T~ Tlle; OIlOOO~ i:TPOTIWV "BlOTOUAOC:;", Kat eTat TOV 0- enos OTT] &eOT) TOU. tJ.ev ouveBl1, 6Ilwe;, TO 1610 KOllle TOV OTUXO OTPOTIWTlKO OIOIKllTTl TaU BcpoXlvou, OTpoTT]y6 PeUJlav, TOV onoio OVTlKoTeOTT]Of: IlE TOV OuvToYlJaTOPXT] Ka8:-ep, evov «.pOVOTlK6 e8:vlKoooOlOAlOT~.

tJ.f.V exel Y[Vf.l yvwOT6 rtoiec OKp16we; ~TOV 01 olaToyee; nou eOTelAe 0 XolvpiTOl OTOV LTOlVf:P, Be6ato 0IlWC; slvct OTI uro eni8:£OT) am nAf:up6 TaU ZOUKWtp 8:a ~Tav Ko-9ap~ OUTOKTovio. LTle; 16 Artpislou, a Xa'ivpiTOI cnconcoe uno TOV LTo.lVE:P 11] 1 BIl ME:poPXia rpe:VoOlepwv nOVTOf:p (npoepXOIlE:VT] ana TT]V Etpe:opEla TT]e; OKW, QAA6 rtpoOKoMT]j..lE:Vll oe OUT6v), npoxaiuevou va eVlOXuOEI Tl1V cuuvc 010 UljJWlloTO TaU lte:AoB, KOI Aiyee:; Ill-lepe:e; cpvorspo TOU ceclpsoe Tl1V 11 T] Mepapxia rpf:VOOlepwv navTm:.p SS "Nordland» YlO vo KaAUljJel TO BepoAlvo xm IT]V ej.lnElPT] 2311 Mepapxia rpevoOlEpWV nOVTaep SS «Nederland» YlO va ovoKoljJel rnv rtopcic TaU K6Vlf:tp. ETOl, OTOV LTlllVf:P oev Eixov unoueiver napa 20000 Qv6pe:e;, rtou npoepxovTOv on6 nAT]pW[laTa TOU noxsurKOU vounxou, OVOKAIl]J8VO ana TO All-lQVlO rnc BOATlKrie;, Kat an6 OVE:Kna[Of:UTO vuuvcorcrnnco, xwpie; nup060AlKo, OPlJaTO, KOUOlj.lO KOlI-lf:TO(jlOpIKa ueoc. Yn6 curse TIe; OUV&~Kee;. 0 LTOlVe:p OUTf: KOV TOAj.lT]Oe va olaKlvouveuoel Ilia avolJeTpT]OT] I-le TT]V Te$wpoKlOJleVT) qloAoyya TWV

L061f:TIKWV nou nAIlola~e TO OPOVl£Vl-lnOUPYK

Apy6 OTIe; 22 AnplAiou, 1lE: uln ven TpiwPl1 OTPOTIWTlKrj ouaK£ljJT] nou npoYIJOTOnolri8:T]Ke 010 KOTOqlUYlO TT]e; KOYKf:Aapioe;, rtpoormsnoov va ortoononvloouv rnv KOTo.moOTl OX£TlKQIlE: nc 1l0xee; nou BpioKOVTOV os e~eAl~T] vto TT]V nrtoKPOUOTl 111e; 006IeTlK~e; mi8:eane; KaTo. Tile:; yepJ-lOVIKi]C; nporsuoucoc. LTO E:PWTT]IlO rrou BPIOK6- rev a LTOlvep Kat note 8:0 sonove TOV KAOlO, T] 0- nOVTT]an nou M8:l1Kf: ana TOV KpE[lne; riTOV coonAIOTIKa ElAIKplvrje;: "CPupep uou, a LTalvep liev em:rt811». H Qlpaan aUT~ OqlT]oe Yla Aiyo TOV XiTl\f:P o.vau60, OAM OjJE;OWe; !-lETO OUVTlAae:, ~ecmwVTOe; OE: E:VO anIOTE:UTO uBpwA6YlO KOl aqlpi~ovrcc une opy~. To SeollO nou nQPouoio~e tKovE TOUe; nnptoruuevouc va Tp8j.lOUV on6 ql6Bo. a XiTAep KOTT]y6pT]OE KOI nOAl TOUe; OlPOTT]YOU<; Kat TOUe; OUVE:pYClTEe; TOU we; «oeIAau<;, CITllloUC; KG1 rrpa66TEC;", TOvi~oVTOe; 611 8:0 napEIJ.E;Ve ornv KaYKeAapio I-ltXPl TE:AOUe;. Me: utiJwlJE:vee; Tle; ypoSlE:~ KOI OOKpUO O'TO 1J00T10, qlwva~e.: "DAo reAEIwoav. D rroAqJ.OC; X6&ljKE:. eo auroKTovrjaw ... Kotoruv, KOTeppeuae g~avTAT]lltvO<; os fllO K_9.pi. KAo, AAa[yovToC;.

nEPIMENONTAI TON BENK

To eTllT£AE:LO TaU X[TAep cuvetorrronoinos 6Tl a llyf.TT]<; TaU PO!X KUPIOA£KTOUOE, ornv eAeyr; 6n oxoneue va rtopuuclvei 010 Bepoxlvo «n va QVTluetumlost Tl]V enucstuevn 8:Uf:AAo. LTle; eKKA~m:le; TWV f:TllTeAWV TOU, 01 ortolot TOV lKeTeuav va oMo~el yvwlJn KUl va IlT]V Oql~Oel aKeQlol\T] Tl1 Wehrmacht, cnavrnoc onorouo: "Eival Kalpoc; va Ao6w uia apX'IYIKrj onorpaar'). Trw txw ryO'l AGBe!. eo uneoaonuma TO BepoMvo w<;' TO rtAo<;,. Eire &0 onoKoroarryaw T'I IiwiKT]arj uou t;fJw otnv npwreuouao Eire 8a ni;ow ue TO mponulloTO uou». bouo ovdrroro OTeMXIl TT]e; OKW, 6 IJwe; , Kal orsvot ouveovcrcc TaU ¢iupe:p, a oTpaTOPXT]e; BiAXeAIl KomI. Kala mpQTT]yoe; Al-.cppeVT rI6VTf", eixav va TOU npOTeiVOUV eva veo oxtolO nou epe- 8:1ae TT] qicvtoolo TOU. nlO QUYKf.KplpeVo, rtpoxetI-lE:VOU va KAeLOEl TO Tepo.OTIO xevo, nou eiXe 0l1Il10upYT]8:eIIlETo iT] OUv$I1KOMYT]OT] TWV vepIlQVlKWV oroonev 010 Poup, 0 XlTAep eLXe OWOf:l E:VlOM TOV Mopno va ovcoucrcsel T] 11 T] ITpoTlO OTO opn Xcprc, TT] oloiKT]an Tf1e; ortolcc ave8:eoe OTOV aVTlOTpOTT]YO BoMe:p BEVK. 01 Auepucovol, 0IlWe;, Eixov KlVrj8:g[ ToxuTEpa an' TO cvcusvouevo xm T] oVTenl8:wT] nou OKOnf:Ue vc E~anoAUOE:l a Bf:VK 1l0Talwal1Ke, eneli'i~ T] t tn

hPOTtO KO,s,T)AW&T)KE on6 unsprepsc QUVOIle:tC;. ~TtC; 14 Anpixlou. wm6oo, 0 Be:VK «rrcespe va anaYKlmpw,s,t[ KOl, tvw OUI.lT1TUOo6TOV IlE TO uno)'eiI-lIlOTO TT)<; ~TpaTtOc; TOU, EA06e OlOToyri va axrllJoTioet TIl 12ll1TPOTl6, eVTaOOOVTOC; OE OUTri Kat J,lEptK£e; V£Ee; "IlEpOPXie:e; CPOVTOOIlOTO" nou uni1PXOV 1l0VO 010 xapTtO. TU TllKO , II ~Tpon6 nopsrcocs TO XLI Kat XLVIII LWIlOTO nOvTm:p, K03w<; Kat TO. XX Kat XXXIX ~wIlOTO ITpOTOU. EmnMov, Olt,s,ETE: opxerouc cnocccicuevouc VE:OPOUC; mpOTtWTE:C;, Ot onoloi Eixav uno6Arl,s,e:1 ce E:~OIlIlVIl EKnoloe:uoll one; axoMe; O~lWIlOTtKWV, KO,sWC;, e:nLollC;, KOl uno~lwlloTlKOUC; IlE OTJIlOVTIKri nOAEIllKn eunsiolo, rtou 1l6Ale; Elxav cvcppeoer uno nOAOlOTEPO TpOUIlOTa.

H vee 01100TOAn TOU BEVK, onw<; TIl ouv£A06E Il OKW, riTOV va auvoE&ti v6na TOU Bspoxivou IlE TT)V ortoxouuevn 911 hPOTIO, npoo66MoVlOe.; xorornv nlIeuplKo TO enLAe:KTO 006lETlKO orpoTEUIlOTO, IlE oxorto va TO onOIlOVWOEI KOI va TO EKIl1l5Ev[OEL TaUToXPova, TO XLI LWIlO n6VTOEp TOU OVTlOTPOTllYOU POUVTOA<p XOAOTE &0 I-IEnlKIVelTO KOTa I-lriKO<; TOU EA6a, vro va ovrerntcecl I-IETq~U InaVTOOU KOt OPOVIEVl.lnOUPYK, EVW 0 LTOIVe:p&O ertpene va TOU napa5WOEI CAOUe; lOUC; ll11xaVOK1V11TOUC; axllIlOTIOIlOUe.; lOU (TIlV 711 ME:popXla nOVTOe:p Kat TTJv 251'] MEpapxia IPEVOOltpWV nOVTOE:p). 0 nOVTA en avoxwpoUOE nueowe; ueportopucoc ana 10 Be:po),[vo, IlE npoopr- 0110 TO MnEPXTtOYKOVTEV, KOI 0 KOITEA YIO TO ooX11yEio TIle; 1211e; ~Tpatuj<; OTO Mooe.; Bri~evllnEpyK, 100 XAI-l. VOTlOOUTlKQ TOU BEPOAivou. T11V 111-1£po nou 01 EntKEqloArie; Ine; OKW avaxwPl100v ana TO Bepoxivo, 0 IKolllnE),C; Kat 11 OIKOytVE\6 TaU l-IeTOKOlllOOV OTO KOTOcpuym.

Evwo X1TAEP nopOUO[Q~E rnv ElKOVQ Ev6C; 0- ~lO&priVllTOU axl~O!jlPEVOUC; rtou nooortcsouce va OpnOXlEl ana rnv TEAEUTO[O oovioo ocrmplcc; 01 ~08IenKO[ OTIC; 23 Artpixlou 6p[OKOVTOV nOll OTO KtnEvlK, eva OvatOAlK6 npocono TOU BspoA[VOU, Kat nAllaia~ov 010 InavTuou. Eixov, cnlOTJC;. xrunnoet TIl <l>paYKcpoupn:pOAE:, KOTOAOIl- 8aVOVTOC; T11 Il£XPI TO OTJIlE[O nou OUVOVTOUOE

TIlV AAe~ovTep nt..atC;. npoona&wvToe; vc KaMlj!EI 6AOUe; TOUe; Kp[OlIlOUC; TO IlElC; , 0 BOIVTAlVYK E:lX£ IlOlp60£1 TIC; IlE:POPXif:C; TaU one TO navK06 we; TIe; nopucec lOU Of:POOPOIlIOU TCj.Jm:Ax0'!l, ~TOV oj.Jwe; nol\u «ornnovnuevec. Ana TT]V 911 MEpopx[o AAE~tnTWTlmwv TOU unoorpdrnvou Mrtpooucp rtou KaAUmf: TOV 80PElO roueo, OEV unripxav nAtov napa unOAe:lIlIlOTO Kat. TO (010 laxue YIO TIl Mepopxlo nUVTOf:p «Munheberq» TOU urtooroernvou Mouusor. H 20n MepapXla roevc- 5ltpwv nOVTOe:p, nnpcn 6ploK6mv OE: Konwc; KOMTE:Pll KOTamaOTJ, E:iXE: X60El TOV OIOIKllTri me, unoorpornvo IKCOPYK LollTe;. 0 ortoloc aUTOKT6- vnoe, orcv Il 1l0vMo tOU E:lcrr')MIE: 010 BspoA[vo. M6vo T] «Nordland» TOU urrootpcrnvou TWV 58 Tcrr')YKA£P KOl II 181'1 Me:papx[o Ipevaolcpwv nuvroso TOU cvnotccmvou Ioourcecpv ncoeusvov aK61l1l o~lollaXE<: KOIIlE ourec 0 BOIVTAIVYK EntXelP110f: va cPp6~E:1 nc OTJflaVTIKOTep&c; npoo66- oeic. Mrtopouos, enlonc, va uno),oYl~El KOI OTf]V tOXU nup6c; nou rrrov OUYKf:VTPWIl£VI1 oe rpau; avnosportopucouc nupvouc; «rroossuoousvouc

AjJf;:PIKOVIKO tippo po (76 mm) Sbemta .un'lPtoja TOO EpaSpou

Irporou, 6nw~ tmXt;~ HI 21J Tt8wpOKI(1JJCYli ITpa TIJe; ~poupae; ero Bepo 1945. npOKtlTOI ria il'o Il11O c

XIMciller; ciPPOTO 1Ia,r, . tOTciAljoov wC; 80q8tlO err I08.tTl/flj EvWOT!. H ovp6o ,. roue; umjp~t arro.,a·lJHlrTlllClr o'lJlooior; rooo moyo

tvaVTIO 0711 Yt:P npoiJ.oolJ 6cro KOI. opyonpc OTIJII n:AIKq '1;1('1 rwv Iu r;ptpe1IlovoXPW/J1J napa.Ua m: olive dralJ, lI.t6opiYou on I06,trIKa;. TIl) !1tpuJaoJ'CJlE'Ii ({IopeC;, IIlorqplJomr rrrr op OptPIKOYIKIj mrpaAAa (0'lJlOC1ltu£1ol pt TIj ci6Dc Dragon/Plasfimocl image is courtesy

EIKO'l;(OI'TOI cippo TO IlciXtK 1944, onwe; ·trnxupOllOCJ AvaTo..IJl(qn~

npOKt.rol ria T nopaywyqc; /1£ IUTO KaTO!JKtUaC1l1tllo C1TO c.p: ...... ~= UZTM (Urarniy Zavod Tr.;c.z!ii!!ibr Mashlnostroyenil). Ap aru TOU jl!,ou Tlinou XPIJC1JJIO Ka. I) 55fJ TtSwPC1Kl0llCYiJ TO~lapxia TOU 70u re.IWpo:Toc; T'IC; ~poupilC; aro B£poJJvo 0 1945. Ta TtAwTa;o t..,tpa POVOxpw,jJ'I napaAAoY1l crt Russian green (OrWOaJturrru

T'IV ci6t:.a rfJC; DragonIPJastimod:eiJismc .

Image is courtesy of Dragon).

L08ItTIICOC; arpaTlWTrrc; ,.,pocma8'ti va ,.,po!puAoX8ti ttkna arTo iva !pA£y61l£vO T-34/85, rrou ineoe 8'vlla TWV Yf:PIlOVIKWII oVTlOp/JaT.lKWV 6,.,AwlI_ METa TIJ /JaXf1 0 KOVlt!p 0110.16 yrrat OTI 0 Epu8'poC; IrpOToe; txoa£ ",.,tploaOTtpO 0,.,6 800 ap/JoTo» /Jiao aTlJv ,.,0.111.

nopoAo rrou ovO~~r'1aE KOTO!PUYIO /Jtoa ae il'oll 0,.,6 roue; £Korovrac5tc; rTVPYOUC; apl1orwv, rrov 01 rtpJlovoi aro BEpoAivO tiXav IltTOrptqJtl

at: oUTooxtlilO fJup06oAEio, aUTI}

fJ 'lEap!} yuvoiKa c5£v KoropSwa£ '10 aWCJf:1 Til ~wq 11Je;.

cno OK U pOO euo , 01 ortolot 6ptOKOVTQV orov ZWOAOYIKO K~no, oro Xouunoxrntv KOl OTO $PrlVTPIXOXaIv.

TIlV tala nuepo 0 IT6hlv KaTtAIl~f; 08 tvov OOtpEO'1£pO Ka,soplO).l6 nov opiev OPOOfl<; TWV ouo a061£TIKWV METwnwv, ava3tTovTa<; otov K6vIEtp rev OUTlKO TO).l£O TaU Bepo'dvou ).l.tXPI TOV 0l5TlPOOpO).llK6 ma,s).l6 TOU AVXM.T£P, 0 0- noioc am:iXE 150 usrpu ana TO PCllxmOYK Kal TO urtoveio KaTOtpUYlO TOU XltAep. ETOl, 0 ZOUKWtp, TOU onoiou TO OTpan:LII.lOTO e:lxav !'tOil ej..lTTAaKd CJTl<; ooolJaxi£<; TOU avaTOAlKOU TO).lEO, ertpoxerTO va EiVQl T£AlKO «0 KOTOKTTltrl<; TOU B£POAiVOU", OKPI6w<; 6nwe; TOU tiX£ unOOX£,sEt 0 l:TOAIV npiv cno nsvte unvec, H CJTlW!'t rrrov KOTOAAIlAIl, 5lotl, A[YEe; wp£<; vwpin:pa, anOOOOCJ]10Ta Tile; Bne; ~TPOTIQ<; epoupcc eLxav tp3aa£l orov norc- 1l6l:npEE uno Til VOTla nA.EUpO TOU B£pOA[VOU KOI EiXav KaTOp3w(I£1 va TOV om60uv ue npoX£lpa IJE (10 , nporou Ol ouuvcuevoi aVTlAIl<P.soUv Tl QKpl6we; ouvE60lV£.

nOp6AO aUTO, n y£p).laVlK~ ovrloroon ouvexwe; OKAnpOlVE. «MEaa os OH:1OTlJPO rpu.iJv wtxav-, OVO<ptP81 tvoe; IlEpapxo<; TIl<; 311e; Hpanoe; KpOUCJfle;, «TO 55 EKaVQV iSI <:m8t:oe!C;, 6Ate; TIe; C{!opte; opwe; aVOYKQO&r)KQV va urroxwpf]oouv, QC{!r,vovme; Tr) Yr] Y£POTT/ tmauata 1-1£ I_wupee; oroA.S:C;". Av KOL ertl Tile; ouoloc ~TOV svruemousvoc ).l800 010 KOTO<PUYlO TaU, 0 X[TA<:P anOITOUO£ OlOPKW<; va EVTjJ.l£pWveTUI ue Ae:moIlEp8IEe; CJXE:TlKOIle: ne; 8:80E:Le; KQl TTjV npoooo nou onuskevov or ouo onuuvnsorepot OXI1).lQnallol, 01 onoiot prtopouoov OKoll1l va srmpecoouv TT] IlclXll lOU BEpOA[VOU, 5llAoo!'t 111211 LTpoTla TOU BSVK KOl1"] 91l l:TPOTlO TOU Mnouoc, 0 OlKTClTOpOe; e:ntKplv8 IlQlVOIlEVOe; TT]V ccuvculc OUTWV TWV OXllllon~ ouriiv vu ortsuoouv as 60n8:s10 TIle; npcrrsuouonc (KOI TOU Lolou), oMo 11 npoY).IOTlKOTI1TO !'tTOV nw<; Kat Ol QUo ).I0XOVTOV OKAI1PO 010 ounKO KQl VOTlOOVOtO'\IKQ rurunro TI1<; n6i1.1l<; QVTlmOLxa, os

Ilia anEAniOO npoooo8:elQ va £Vw.souv. METa rnv anw'\sLO TOU toocev. 0 XiTA£P E:8:sm: one; 24 AnplAlOU OAe:e; nc 5uVOIl£le; TOU AvaToAIKoU Me:rtortou uno tn OloiKI1OTl T1"]<; OKW, moreuovroc on OUT~ &0 IlnOPOUOE va OOKrlOe:l KoMn:po E'\eyxo an6 mv OKH, nou IlEXPI TOTE eix£ rnv EU.sUV1"]. Octooo, TETOIEr.; Klv~ae:le; opyovwnK~<; 5lW,sE:TllOI1<; OEV ~TOV IKavte; va OVOTptljJOUV rnv OCJXIWI1 xordoroon.

MEoa OTTJv OM.0<pPOOlJVI1 TOU, 0 XiTA£P Ol8UKOAUVE TOUe; Io6lETIKOUe;. To crtoveuuo T1"]e; 231le; Artpixiou oltTa~£ TO LVI IWIlO nOVTOEp, TO ortoio nooorereue TO 60P£lO nA£upa TOU Mrtouoe, va orroouoaet npor.; TO B£poA(vo KOL va 0xupw3d OTI<; aVQToAlKE<; KQl VOTlOOVOTOAIKtC; npoo8oOE:t<; TOU. H Kiv110fl OUT~ elX£ we; on01E:Ae:Cf)Jo 01 npotpuAaKEe.; TIl<; Bile; ITpOTIOe; epoupnc vc aUVOVTTj.souv Ils TIl~IlOTO rnc 311e; T8 ITpaTlOe;\~pOUpcl<; KOVTQ OTO oepoopouro ItVe:<p£AVT, oru; vorioovomAlKEC; nopu<pte; Tlle; nOAIle;, one 24 Anp'Aiou, «m nou oJillOlv8 nwr.; o,n EiX8 onouelver ana TIe; IlEpopxie:e; TOU Mnouos clXE nA.tov KUKAw,sEi OE tvov I-lEyoAo TPLYWVlKO 3uAoKa (MntwK06 - ZsVTO'lyK - Auunev) one nEvTE a06lETlKte; orpcnec (311 eooupcc, 2811, 3T], 6911 KQl 3311) KOl osv unoPOUOE va npOCJTpE~£l ce So~&e:la TOU XiTAEp. 0 KalTeA, 0 onoioc npocrtcsnce va eruoxeqrrel TO IlETWnO KQl va OXT'JJ.larLOEl npOOWI1lKrl aVTlAl1ttJn vio TT1V KOT6:mODT], avaKOAUttJe crucrpseovrcc nwr.; TO apXl1ye:[o TIl<; OKW e:iXe J.l£To<pep8:£i at 1110 OypolKia KOvrO oro <lJupme:vllne:PYK.

To xuprorepo npo6AIlJ.l0, nou elXE va nvnusrenloe: 0 K6vl8tp, nA.1l0l0~OVTOe; oro BepoAivo an6 VOTO, nrov TO KOVeJAl TtAT06, tva lOXUPO 0- vnQPJ.laTlKO KWAUj.lO, nA.OTOUe; 50 IJ. Kat 6o.soue; 3 ).I., TOU onolou 01 ytq>upe:e; e:lxav OA£<; aVOTlVOX.se:L Ot re:PIlOvoi £IXOV oUYKevTpwo£1 600 TO CUVOTO IJEyoMT£PE<; o UVO).l£ L<; , npOK£IJ.lEVOU VO KPOT~OOUV OUTO TO TeXVI1T6 <PPOYj..IO, KoMmoVTOe; 12 XAJ.l. usrdmou uc 15.000 QVopee;, 250 rtuPOS6AU KOlOA).lOUe;. 130 Te:,sWPOKloIlEva OX~IJQTO Kal rteprooorsou ana 500 noxusoxo. 0 PU).lnuAKO 0<plEPWOe: TTjV 2311 AnptA.iou os npocroipootsc YlO TTl OlOonODT] TT]e; YPoll).liie; TOU xovcxiou TtAT06, OUYK£VTPWVOVTOC; 3.000 nup066Aa, POUKE:T060- Aa Kat OAIlOU<; (1& Eva m8VO uerumo TPIWV XlAIOIltTPWV, OE: Ilia cveu noonvoouevou oq>upa nou &0 loonEowve: TIlV QIlUVO, H e:ni&eOfl ~&KivT]OE one 06.20 TllC; enouevnc rHJEpa<; KOI twe; ne; 13.00 TO a06l&TlK6 IlllxavlK6 e[XE m~OE! TIe; npdrrsc nAWT£e; YE<pupee;, ernrperrovrnc ere 6PIJaTa va OIEA&OUV. TaUToXPova, Ol tcpnono: svceprot oroAO! Tile; 2T]e; (mtpapxoe; Kpaa66oKI), 161le; (rrrepapxoe; Pouvtevxo) KOI 181l<; Ae:ponopIKnr.; J.:TPOTlae; (mtpopxo<; rKoAo66vw<p) emKE:VTpWVOV TIe; £~650ue; TOUe; Enuvw ana TIlV n6AIl, IlE moxo KUpiw<; va nrtoucxpuvouv TQ unoxeluucro TT]e; Luftwaffe uno TOV oupovo TOU Be:POA[VOU KOI va OnOTpE:ttJoUV tic p[ttJEH:; nUp0J.laXlKcilV KOl 6AAwv ecpo5iwv ornv noAlOpKll).lEVT] <ppoupu.

Ta orpcreupcro TOU TooulKw<p npOOE:KpOUOV YIO OKOJ.l11 Ilia tpopo orov iOlO QVTinaAo nou eepcoce TOV <'SPOIlO TOU<; on6 TO uttJW).lOTa TOU leeA06 IlEXPl TO Bspoxlvo: 0T11 MEpopxia novrOEp «MLincheberg», QVTlnpOOWneuTlK6 <'SeiY).lQ TWV OX11IJQTlOIlWV rtou £ixov 0PYQvw8d WneUO).lEVO TOUe; rexeutotouc ).l~v£<; ).le: Aiyoue; mpOTlWTEe; KOl av£nopKl') 6apu OMlOIlO. "To pWO!I!O rrupoBoAll!O

8ciAAE! aCi!QKOna», eypaCjlE eva<; a~IWllaTlK6<; auui<; Tll<; IlEpapxio<;. "at PWOOI avoiyouv Cipo/lo uioo ono ra onino Xpryol110nOlwvTOt:; rpJ,.oyoBo-

o. To oupi\WXTa TWV yuVotKWV Kal TWV nCl!o!WV eivo: TP0I10KTlKO .. Exoul1f; J.10VO 12apf.1aw Ka! ttsoinou 30 TF.:-9wpClK!Uf.1i;va OX~J.1aTO. AaJ.1Brivoupe ouvexwt:; olOTOytC; crro IT)v KaYKEAapia va otei'OUJ.1E: opJ.1QTQ oe KOnOlD riAAo onueio K!VOUVOU uioa otnv noAry, aUTa Of.1Wt:; oev £murpi;rpouv no-

t». Tnv iClO wpa, ana Til 66pElO nAEUpa, rpetc ctpunsc TaU 10u .AE:UKOPWOlKOlJ METwrlOU Cl8ioOUOV ueoo am BEPOAlVQ, EVW TO LUYKpOTTll1a ITOIVEP DllIlElWVE Ilia TomK~ enrtuxlo xovra 010 E~mEpo6oAvn:, 11 onoia 61lwt; DEV EiXE xcvevo Q-

iKplolla, aCjlOu TO LVI IWIlQ nOVTOEp DEV unoPOUOE va ouvepvcotsl ilO~[ TaU.

napof..a outd, 0l1061ETIKOioEV Eixov KOTOPaWOEl OKOI1Il va E:nlTlJXOUV tnv OAOKAIlPWTIK~ KUKAWOT] TOU Bepoxivou, KO&W<; 01 DUTlKer::; npoosoosu; TOU nopsuevov aVOIKTB<;, xapll OT1)V aMYlOTT] ouuvc nou npot6o.\Aov OTIt; ytCPUPEr::; TaU notcuou XCt6EA Kat OlO Inovraou TIl~IlQTa TIl<; XlTf..EPlK~<; Ncoxnloc .. Ine; 22 AnplAiou TO KE:v6 IiOU un~pXE: IlE:TQ~U TWV qmpOOaO(j)UAaKWV TaU ZOUKWCP KQl TaU KOVlE:<p, OUTlKcl HI<; YEPIlOVlK~e; npeteuouooc, ~Tav 40 XAIl., OTI<; 23 AnplAiou E:J\aTTw~IlKE OTa 25 XAIl., EVW one 24 KUKAocp6Plloav 01 nperec (j)~l-lee: on OOBlETlKte; neptnoxot TWVOUO METwnwv Elxav til.&E:l OE: enacp~ OE 016.eeoc OllIlEiQ. H lley6.All OTIYIl~, eoroco, ~A&E one 25 AnpIALOU, 6TOV cnooncouo TIle: 41']e: 18 ITPOTlOr::; Cl>poupoe; auvovnWIlKE 010 KeTOlv, E:navw OTO KovaA( MiTEAOVT, IlE Til~1l0TQ TTl<; 47'1<; ITPOTlO<; TaU ZOUKWq>. 0 KOVlEq> dXE ljlpOVTiOEl, emonc, va KUKAwoel TO nOTOOOf1IlE svcv OlOEpeVIO KAOI6, OCjlPOY1~OVTO<; sroi TT]V TUXll Tile; rtptorsuouccc TOU r' PalX, nou ucpn rue ~TOV onoKOlllltVT] an6 TOV t~w KOOIlO.

Tnv iolO nuepo tep&OOE oro BEPOAivo 11 t:lOllDll nwc; rururo TT]<; 511<; ~TpOTla<; Cl>poupo<; Elxe cuvnvrneet UTO TOPYKOOU TOU EA6a 11E: OIlEplKOVIKO cnooncouc. lUVT0l10 QKOAOU&I']OOV OPKETO ova}..oyo nEpIOTOTlKa, TO ortoin 1l0.AlOTO tYlVOV 0- CjlOPIl~ vm TTl olOPYOVWDll 8epflwv EKollAWOEWV OUflIlOXIK~e; oMllAeyyulle; KOI ncvqvuotoudiv ue- 101;u TWV AI1E:PIKOVWV KQl ~061enKwv OTpOTlWTWV. H OIlOA~ npcoevvicn TWV OUI1110XlKWV orpoTlWV &0 npener va to6110E Ka&£ EAnioa nou tTPEcpE 0 XiTAEP YlO TI]V KOTOPPEUDll TOU oVTlva~lOlIKOU ouvcoruouou KOI DllIlQOEljlE HIV apx~ lOU rsxouc YlO TO KaBnllaYllevo Bt:poAivo. ITO EOWTEplK.' TOU xcroeuvlou Tll<; KOYKe'\apiot; 6001AEue Ilia erxovn crtoouvssenc. napa rnv til.AEllJ!1l oveoetov, 0 xwpoe; ole8en: I1Ey6Ao ono8EIloTO TpOCjliiJwV KOl QAKOO;", eroi werrE «TO 110VO ttou t6M;m; «ovek; rjmv /le-9ry KQt I1£AayxoMo», 6nwe; XoPOKTIlPlerrlKo DlllyEiTO 0 ouvToYiJOTOPXIle; VIE:

MOl~ltp nou BPlOK6TQV EKE!. «AVOPEC; 6J.wv TWV 8a-9l1wv eveovouoo» oav noparppovec;. fJ.ev urr~pxe nAeov Kallio nE:!8apxio».

ArflNAI Ana KEKTHMfNH TAXYTHTA

Me Ilia ernuovn KOI oUTonenoi8T]Dll nou e~tnAI']HOV Kat vonreucv TOUe; ouvolltil.IlTec; TOU, 0 XiTAep E~OKOAOU&1l0e: va xapaCEl errpOTIWTlKOU<; EAtYIlOue; OlOV XOPTll TOU KQTocpuyiou Kat va uno-

vooeuei cvecdpuootec OIQToye<; npoc rnv 911 KOI TI'] 1211 ~TpOTlO, KOAWVTOe; TEe; va npo060AOUV TOV EX&pO KQl va KlVll80uv 0IlWO npoc TO BEPOAivo. «XwpiC; va OlOtJeTEl anoreA£Oj1aT!K~ i5OI1I7 olOiKryOI')C; Kat £Atyxou, I] WehrmachtouvtXloe va nOA£l1a evurtKTWOWC;, cov anoKerpaAtOllivo KOTOrrouAo". ypa<pEl 0 NTell61vT rKAOVT~. ~Tl<:; 26 Anp« Aiou 01 LoBlETLKOI Ole&ETov ornv neoiuerpo TOU Ke:VTPIKOU BEPOAlVOU 464.000 6vopee;, 12.700 rtup060}..0, 21.000 POUKETOBoAO «Katyusha» KQl 1.500 6PflQTO llaXlle: KQl ~TOV nOVE:TOlIlOl va ouvrphpouv rqv OVTiOTOOfl nou snsuevcv va rtpo- 6QN..ouv Ot covonxol nOAel-llerrte: TOU XITAEP nou EIXOV eYKAwBlOTe[ ueoc OTI]V nOAT]. 01 01lUv61lEVOL oVtPXOVTOV nMov OE 45.000 OTPOTLWTEC:, 40.000 ileAl'] rnc VolksslurmKol3.000 E:Cjlr']60u<; Tile; XlTAepIK~C; NEOAOioe;. EKT6C; an6 TIlV e(OT]Ofl OTI 0 KUPlO<; 6YKOe; rnc 91le; LTPOTl6<; E(XE KUKAw&d VOTlOOVQTOAlKO TOU Bspoxivou, OEV u~pxav oMa vee an6 TIe; IJOVQOEe;, twe; 6TOU 0 IlAIKIWl1tvoe; otpornvoc BOlVTf..IVYK, 0 «OYVOOUI1e:Voe;" OIOIKIlT~e; TOU LVI ~WIlOTOe; nOVTOe:p,tcp&aoe oro npoccnc TOU Bcposlvou KOI eowo& onuelo ~w~<; cno tvov TIlAEepWVlK6 8oAOIlO. Aiyo OPy6TEpO, 6PIlIlOE oov oleouvoc ornv KOYKEAOpio, olQllopmp6- IlEVOC; vic Tllv xumvoolo TIl<; i\lTIoTo~ioe; nou TOU EiXE onoYY8A8Ei, KQl 0 XiTM:p, evtuneomouevoc cno TO oyplwno U(jlOe; TOU, TOV 15t6ptoE. yevLK6 ClO(KIlT~ TWV YE:PIlOVIKWV OTPOT£UIJCITWV rtou 1l6XOvrov 010 Bepoil.ivo - TOV TPLTO KOTa OE:lpa ilEOO OE Aiye<; I1lltpE:e;.

Ot ouvS~Kec; olaBiwDll<; vro TOUr::; OTUXOUC; BEpOAlVE~OUe;. nou £ixov nOYloEuTEi IlE:TQ~U TWV O(OOlOUPOUIlEVWV nupev, ~TQV nMov EqllOATIKE:<;: Xli\laot:e; ov8pwnOl Ko8E IlAIKio<; OTol8aCoVTOV OTOU<; TEPOurlOU<:; TOlIlEVTEVLOUe; "OVTlOEportoptxouq nupvouc- nou MonoCov OTOUe; KEVTplKOUe; rouctc Tile; n6i\1le;, EVW or Un6AOlnOl em~WVTEe; oUVWSOUVTO OE un6YElO KoBE £lOOue; ~ OTI<; yaAOpiEe; TOU IlE:Tp6, 6nou 01 OUV8~KE<; uyteLV~<; nrcv on6 6&Al&<; BWe; uvunuoxrsc. To ono&tIJOTO TPOljlliJWV KQl vspou E:AOT1WVOVTQV EmKlVOUVO Kat TO OOlaKono ocupoxorrrurc TOU 00- 6lETlKOU nup060AlKOU KQ10KEPiJ6Tl~E TO OLKTUO oIOVOIl~C; '1AEKTPIKOU peUIlOTO<; KOI qxorosplou KQI KOTtOTPEepE TO onOXETEUTlK6 OUOTT] 110. 0 XEtpOTEpOe;, 6Ilwe:, E(jlIOATI1e; vtc TOUe; aI10XOUC; ~TOV TO OVO~l6T1lOTO 0061ETlKQ OlPOTEUIlOTO Tlle; oeuTEPlle; ypallll~C;, TO onoio, xivouuevc niow on6 TO IlETWnO Kat cnorexouuevo we; ent TO IiAEiOlOV cno 1lT] PWOOue; ~ onEA£U&EpWIlEVOU<; QlXlloi\wTOU<; nOAt:llou, ~eonouoov TnV opy~ TOUe; ElC; 66- poe TWV rEPiJUVWV noxrrev KOI cpepovTOv 1lE: BaVOUOOTT]TQ OE oawou<; ov&pwnou<; KOaE IlAlKiQ(; Kat ljlU;"OU.

H &VTaTllfll XP"OI1 TOU arp80volJ rrupo60).'KOU TOUe; 0& poJ.o & I'yr.ie; UI100Tllp'~IJe; rraprix& OTOU<; r06'&TIKOUC; tva p&ya.lo 11).&OVtKT'IPO.

«XfI)pic; va 6tcJ88TCI anonA£O)IGTIKti 6oIJ~ 610IKl1CJ1}.C; Kal dtyxou,

I'J Wehrmacht CJUV£XIOS va nOAEIJa EVCJTIKTwaWc;, crav anoKE,aAIOlJtvo KOTonouAo», vpa,EI

o NT£118IYT rKAaYTl;,.

Avope.; TWV Waffen 55 6ooi~oull r'o va lI'oro,\660uli ~ia vto stO'l, avoroAlK6

TaU .BepoMvou.

£06'£T'KO ptao 6pIJa pam.; T-J41856Yllwarqe; IJOVaOOr; TaU EpuSpou frpOTou, orrwe; !:f11)(£IPOUO£ ar'll/ Kapo,6

TaU BEpOAiVOU TOV Arrpi'\lo TOU 1945. fro rrAai'v6 TPtJJlOrO TaU mipyou i510.KplvETol

TO 6vopola'\0YKOV, KaTI nou arron),£i 11'01 TO pOllolilKO i510.KpITIKO TOU apIJOroe;. Ymjp~E tva arro TO mo EmruXfllJtllO 0'061£TIKO aPJlOTO TaU B' nn, ue 600"/1(0

orrA/Ollo TO rrup06o),0

TWit 85 mm KOI 8ofl,f}I!TIKO

TO i5uo rro),u66,\0 rwv 7,62 mm. LlIl/OAlKD KoroO'K£uao,f}flKov 44.000 povaoce; T -34185,

01 OrrOiE!; IJ£rorro'\tlJIKO )(P'IOIIJorro,tjS'IKoV ana

0),£«; m; XWPE«; TaU OVoTO),'KOU OUvaarr,aJlou. 4ltP£IPOVOXPWP'I rropo),,\oytJ oe Russian green (£IKol/oypar.p'l0fl Y/o TIl; EKi5aO&J(; "nCpIOIcomo»; LlflPtjTPIJC; Xooou'\a«;.

larop'K~ tp£uva:

frtA/Oc; ilcJllJpaC;).

c(E=AKOAOV90YME NA EIMAITE IKANOI

NA TIAKIIOYME TON EX0PO/;>

nipw an6 rnv aOlanEpaOTT], vrvovnclo nayi- 00 TOU BE:POh[VOU 6p[OKOVTOV nAtov svveo 00- 6lE:TlKt~ O1pOTlt~. 01 noAq.l101t~ TOU ZOUKWIp Kat TOU K6Vl£lp, Ol onotoi flaXOVTOV 010 I1poa01lO POlVKEVTOP'll npoc 60ppa KOl 010 LTeYKAlTt; rtpoc VOTO, E:KTOmOav TOUt; 6VOPEt; TWV SS ono TO OllflaPXE:[O TOU LeVEflnE:PYK, Kon~Aa60v TO TtflnEAXO'll KOl OV£oKOtIJ0v ue Ofl£:TPnTE~ 06[OEt; TO napKO TOU Tlspvxcprev, onou ~mv OUYKEVTPWfl£VE:C; 01 neoiooorepec Y£PflOVlK£:e; nupoBOAapxIE:e;. H onOOloA~ TaU BOIVT!\lVYK va urtepuorrlost TO ,SE:pOA[VO rrrcv oMvoTO VO EKTEAEOlEI, OlpOU, OVTI vro TI~ 22 flE:papXIEe; nou npoE6hE:l1QV ro OX8010 afluVOe; Tll<; nOA11<;, OI£frETE: flOAlC; nevrs. MAWO1E:, OEV e.iXE OUTS aPj.lOTO, EVW 11 rsxsurolo fleyaMl onO&~KIl nUpOj.lOXlKWV OTO Kp6flI1VIT<; EIXE aVOTlvaxfrEi. ETC1l, onwc; ypOlpEl 0 NTE:1161VT Ip6IVyK, «or £ITIKcil1evE:C.; oi5ol1oxiec; 80 i51£~CryOVTQV QvCrI1£OO OTO KaAwc; eKna!Dwllivo Kat tunupa PWOIKO OTPOTcU/-IOra nou iBAerrav Tt) Aril1!/Jt) Tt)e; TE:A!K~e; ViKt)C; l..mpOOTci OTa l1emo roue; KOt as uepIK{;e; X('~loi5ec; KOTQrrovt)l1ivoue; (sp/-Iavoue; orpaTlwree; T17e; Volkssturm KO! 110vcii5ec; T17C; AOTUvouiac»,

H iOlO nuepo, EKT6c; ana rnv KOTOPPOKTW0'l 6poXf( nou ~£:OTlao£ ~a'PvlKa KOI xcrccspe va 06~OEI KonOlEe; orto nc; IpWTlEe;, 8lpEpe KOII.U:PIKCt KOAcl vee YlO TO BEpOAivo. H E:n[&EOIl otornpluc cno TOut; 70.000 OVOpEe; TaU BEVK E:iXE 0PX[OEl EnlT8AOUt; vo 0llflElWVEl xonoto np6000 I1pOe; TO n6moOfl, EVW 0 LO[pVEp E:[XE: flOAI<; OVaKOTOhQBEl TO Mntiourosv Kat TO BOLOE:VflnE:PYK, npOKOAWvroc 60plte; anWAEIS<; 010 10 Ouxpcvuco W:TWno. LE TllAE:YP0lpllj.lO nou t01ELAE TO enrrcxelo TOU XlThE:P npoc TOV vouapxo NTa[VIT~ OTIC; 26 AnplAlOU OVE:lpEP£ XaPOKTIlPI01lKO: "H wI8E:017 IOU IaipvEp arrooEIKvUCI on, ov urrciPxcl .9f;Anan, E~aKOAou80u/Je va eluaote [Koval va tcosloouue TOV EX8po aKo/J17 KOI o~iJl;pa". LTllV npoyuonxorntc, OflWe;, 0 !o[pVE:P bEY ElXE: KEpolaCl napa 24 XAfl. TIe; t~1 noerec nflE:pEe; KOl 6.hAO 10 XAfl. mv enouevn E600fl6oo Kat DEV &0 xoruocpVE nOT£ va KctAUl!JEl TO urtoxomc 54 XAj.l. nou TOV XWPl~OV uno rnv KUKAWflEVIl911 LTpOTla. !TOV KU' KAO TaU <llUPEP, nou dXE X60El KO&e: ETlO'll~ ue TO

ne:plBOAAOV, OOUVOTouaav va ruoracouv 6Tl 01 L061ETlKO[ &0 KaTop&wvav VO KQTaA660uv ulo fle:YOAounoAIl onwe; TO 8EPOAIVO, TIl onvun nou txovov 50 OpflOTO rnv T]Jltpo. «Qt PWOOl ixouv rjan E:~avrArjaEt TIC; i5uVQJ.1E1C; roue; i51aoxi~ovrac; TOV Ovn:p". flOVOAOYOUOE 0 XITAep, ",owircpa n 8apclO 011000 LTPOTlWV (TOU ZOUKW'll)'" 0 E:x&poe;, o fl.wC; , DEV qlOIVOTOV va OUfllpWVEI, OlpOU OTIC; 26 TaU !-Illv6e; 01 orpcncrec TOU E~f(A&av on6 TO TEflnEAX01p KOI KOTEA06av TTl Mm:A AAI6vC; nAaTe;, nou anElXE Aly6n:po cno Mo XIAIOj.lE:TPO ono TIlV OUVTE:P VTE:V Aivrsv, TOV j.lEyaAO OOlK6 6~ova nou EqJ&OVE: flEXPl rnv nUAIl TOU BpOVOE:1l60upyou. TaUTOXPova, OAAE:<; 0061ETlK£e; QlXflEt; «upleuoov TO TOEAE:V,OPIp KOI TO NTOAE:fl O1OV VOTO, TO TtYKEh KOI TO Bitsvuou 010 80- PEIO, EVW EloxwP1100V 6a$-la 0111 6l0flllXavtK!'rouVOlKIO ZLj.lE:VOlOT, 6nou AiYE:e; wpe<; VWp[TEpO nopovovrcv QK6flll YE:PflOVIKU onAo.

MtXPl TIt; 27 AnplA[ou, onors svo vivovnolo ouvveoo Kanvou TUAl~E: rnv nOAlopK1WEVll nOAT] , II nE:plOX~ rtou E:AEVXOmV OKoJlll nne TOU<; ouuvo~E:VOUC; nE:pIOpI~omv OE: uln orevn hwpiiSa KOTEO1PQ~flE:VWV TETPaywvwv, IlE KOTEU&UVOT] cno ouo~ae; npoc oVOToMe;, J..lriKOUC; 16 XAfl. KQI MaTOUe; 5 XA!-I. H nE:plOXD i:novTaou £lXE nEpitASEl ornv KOTOXt1 TWV i:08lETlKWV, onWt; KQI. 10 NOlKOAV 010 v6no 88POhiVO KQI TO oEPOOPOfllO rKOT06 QUTlKa TaU i:nptE. Mia flEy6.AIl EqlODoe; TWV L06l£tlKWV 8PlOKOTOV OE: £~E:'\I~1l ana TlC; 05.00 KOTa flriKOC; TllC; ooou XOEvm6M:pvTaI-l, E:VW ccvorepo KOTEADIp&n 0 O10&~0e; AVXCtATEP O1OV VOTO. H np08AOOT] ouvEXlo&IlKE: 0111 M.lIjJIYKE:P01POOE KQI ornv nplVTOOAflnE:pTOlpaOE:, 6nou Ol i:081E:TlKOi Kuple;uoav TO apXllyEio Tll<; Gestapo. H KaYKEAopia ane;[xe MEOV fl6vo 300 JlEtpa, 01 rE:pflOVO! 6- j.lW~ OVTE:TIlTE8I1KOV IJE: lIuoaa, QVaKmEAa6av TO KT[plO TT]<; Gestapo, TO txaoov ~ova KOl OKlV11TOrtoinocv ncoonoivo TOUe; i:081e:TlKOU~. "To eeooAlvo i5ev eivtu wpaia 110,1,1')", typOlpE: OTQU~ OIKdQUe; TOU a auvTOYIlOTOPX11<; LE:~neAe:Ip. "rrEvoi i5p0J.101, rravTOu oaorppaY/Jara, arrOOJ1EVO oXr1pafa Kat 6ayaVIa crto TpOp. To oniua eiVQI ai5elQ, Kaawe; OAOI eivQI OTO unoye/Q. 01 teouovo! {;XOUV TO E~a&Arwj.1evo 6MI111Q rwv OV8PW11WV 110U txouv eaooviote! yw rroAu KOlPO", no TOUt; flaXllTE~ or OUVS~KEC; Em(51::1VWVOVTQV wpo flE: rnv wpa, E:VW 01 IE:PflQVO[ OlPOTlWTE<;, nou OAO xm rue onovic E- 6ploKav KonOla OVTAio VEPOU, 80611vOV TT] oitIJa TOUe; us vepo on6 TO KOVOAIO.

SS-rotenfuhrer (O£Kavtae;)

HIe; 3311e; Mepapxiae; rpevaol£pwv

rwv rO'\'\WV Elh'\oVTWV SS "Kop'\ojJclyvoe;" (33 Waffen Grenadier Division der SS ·Charlemagne"). Bf:poMvo, ArrpiJoloC; 1945. o ypEvooli.:poC; !popa Ttl Y£pjJOVIK~ <JTo'\" jJaX'lC;, orrwc; aUT~ lilajJoptpw8TJK£ jJ£Tci TO 1943. To r1TJ,\r}K/O civo. TO einheitstekimutze M43. rTO TT£pO,oijJlO TOU XITwviou !pipel

Tel OIOKPITIKr1 6a8pou TWI! SS KOI orov aplCJTc.po 6poXiollO, KOTW OITO rov cero,

tva oemiolo ut: TO XPWjJOTO T'le; YO,\AlKqC; afljJoioe;. Iho KclTW ~(;Xwpi(ouv TO iSlOKplTIKa Ba8jJou TaU Onal/Ea KOI XOPIJJoci oro US'a JJOViKl1J POUPTJ TOIV;O JI£ TOV TiT'\O PI'> Mr:papxia,> "Charlemagne", K£VTTJjJiIlO jJe,\£uKrj KAwO"Tr,. 01 e~apTuo£lC; Ijrav

01 yepjJavrKtr; M1939 jJ£ KOIIVa6IVE'! rpUUlYYI08tjK£C; M1944 y'o y£jJ/<JTqpe,> TaU Slg 44. 0 YPEVOi5.tpo,> eivtu orrJ./ajJ£voC; jJ£ TO y£pjJaVIKO OUTOJ.lOTO TUrpf:KIO £tpo6ou Sturmgewehr 44 (Stg 44). J.lE 610jJtTPIJJ.la 7,92 mm KOI Y£lJlorrjpO

30 qluolyyiwv (£IKOVOYP0ql'lt11j TOU rritvvlJ Mu'\wvit y,a

TIe; £K600"£1<; "n£plt1KOmo").

Til <papa aUTT] Ol p6AOi dxav cvnorpocat vm TOUe; cvopee; TaU TOOULKW<p, TOUe; 6ETEpaVOUe; TOU LTUAlVYKpaVT. nAtov nrcv 0 Epu&p6e; LTpaT6c; nou em:Tl8no, uneprepwvTae; O£ oepooKo<P'l. nupo66AO KQI Te&wpoKlo~eva, £vw Ol ouuvousvot Fspunvoi sornvov aplOToTExvlKee; eveopec;. LTfJV £vlaxuOfJ rnc oVTiOTOOfJe;, a ZOUKW(jl onnvmos us VEO KOW1YIOIJ6 rtuptov orto TO POUKET066AO TaU, EVW TO cnovsuuo plo rpouspn tKPll~'l oUYKA6vlO£ OAOKAllPll rnv n6AI1, 6TOV Ilia ono&i]Kl"] YEllaTT] pouxerec Panzerfausl QV01"lv6X&I1Ke OTI1V nOTO"VHlIlEpnAOTe;, rrpOKaA.WVrac; sxcTOIl6e:e; &u~aTwv. H KOTOOTPO<pi] cum, OjlWC;, CEV or08l"]KE lKOV~ va qmooloEI TnV BTl LTpaTla cpoupnc vo clo6et TO KaVa'\l l\ovT6ep TO IlEOfJllepl lT1C; 27l"]C; Anpl,\iou KOl va anW&~6El Til Mepapxla n6vTGep "Muncheberg" OTl"]V noTOvT6.IlEpnAOrc;, OOTOOO, 11 KoBuOTep'lOfJ aUT~ f:owoe XPOVlK6 rrp06oololl0 OTOUe; nOAElllatf:e; Tile; 311e; hpOTl6.C; Kpouonc nou KaTepxovToV cno TO 6apEIO.

"nrivw 01"0 B<:poAivo ntr.pr<:1 ~1I0 6poX~ ana arclxrtc;".

YPOqJEt a KapTIE:. "H OKOVrJ ana 006001:e; Kal TtJlffvm. rrou orjKwoav ra eva EKaTOllllupw 8Ar,IlQTQ, ~a)CC!' &rg_ EI ornv nolll1 aVOKOTWlleVI] 11<: Karrvla «a: !t fl8e~ ac; "'aAaoaac; ana nupKoytte;. 0 rjAtor:; eivtu a&DaToc; ... AI/J~ o<:r:; ana r.pAoyel;' KoAumouv TO ixvl] TWV OPollwv ... Or 08/Dec; nisptouv ana rrovroe. Ot lIaxovloalltw:e; £KrTUPOOKpon'loEIC; rwv rrup08oAopX!I.i.lv TOU IroAlv nv6<ouv l/l'lAa XWlloro KOt rrtrper:; aav ndwptouc; niOQK£C;. TEpaaner:; rrOaOr'lTtr:; ana auvTp[11111O KaAumouv roue; aVWKOf.1Il£· voue; opo/JOUC;: OUTOKivI1TO, xcuiovia, toaxiouiva onAo, aouato «auiva, OKO/JI] KO! BaAiTaer:; nou dvoI~ov KOI

napa TOil f1PWlaI!O ITOU l:rrUiE:l~av 170),),0; aJJO TOUe; UJJl:paamcrri;<; Tau BE:poAivou, OPH11'£VOI fr::pl!avoi crrpomiJTE:e; rrpoTil!f1oav va JJapa~oSouv oroue Io8IETII!OU<;" OTav £cpSaaav aTa OPla TIj,> aVToxl),> TOUe; I} 6,orriC1Twaav OTI (jEV urrJ)PXE oWTllpla.

tiraaKOpnio817Kf: TO rrf:plf:X0f.1f:VO TOUC;". H ~UlTl TWV KowlKWV !JEao oe Ilia reroio KOt..QCJIl ~TQV avurtocopn. «EKToC; ami TIC; f:KTlOlmec; rrou OKOUyovrav ano TO paolor.pwva rrou AelTOupyouoav j1E uttattioia Kal TIC; Aiyec; TOIXoKOAA17J.1evec; avaKOIvwaw;; YIO TO oeAria Tporplj1wv, ra neoiooeteoo veo ra~iowav arro otoua OE otouo», avac.pepEI 0 Mn~Bop. ,,£lUOKOlt.O uttoocooe va ~exwp{oel KOvek; fI"/ ({lr,J-I1] ano TO yeyovoc;. MIQ Qia8l]or) EqJ!OAT11, £~w alTo KO&I: npoY/-IOW(Or17TO, eiXe KOTOKAUO!:I rnv rroA17, Ko8we; neolueve tnv KOTOCiiK17 Tr)C;, eKeiV17 tnv TJJ-I£pa TTJC; It.Of.1npr,C; OVOl~lOTlKI]C; It.laKoooc; KaL TWV KQTQPPOKTWtiWv 6poxwv». Meoa OTO XOOC; 11 nupouolo TWV U!JOXwvonOVIO ouvxrvouoe TDUC; snmseuevouc. «£lev eiX0f.1e Xpovo vo ~!:xwpiaouw; rtoroc nrcv rroroc» , 0111- vetrcr Evae; LoBleTlK6e; orpnndrrnc. «MeplKcc; ({lopec; onAwe; netoaooue f.1{Q Xf:lp06oj16loa ueoa oc KOITOIO un6yslo KOI noooraovovooue». Oi 81- crorrpcviec E:1C; 6opoe; aSwwv nOAlTWV nOAAoMaOLO~OVTOV Kat 01 'P~).lee; vto O).lOOLKOUC; BIOOIJOUe; e~unAWVOVTQV oov nupKo'iO, evrelvovrcc TO aiO&11IlU TpOpOU. E~UYPLWiJtVOI ana rqv t~ollJ1l TIle; !JOXIl<;, 01 L061eTlKol orocnerec eloEBoMov os noMEe; m:plmwoelC; oro ortlnc, atpatpUlV'TOe; ono TOUe; £volKoue; tpoqnuo KO.1 Tllla;"tp~: ayamU1Evo TOU<; AO.(j)upo rrrcv TO poMylO KOL TO otvorrveuuoTWOIl·

o XiTAE:P rtpoonnaouoe aKO!J1l VO eAsyxel tnv KOlomoOfi KOI anQlTQUOE vo nAqpotpopeiTat axeTlKO I1E TIC; KlV~Oet<; TOU BEVK. H eniStOll nou slXE e~anoMOEI or«; 27 TOU IJIlVOe;, £Ixe KaTaM",~E:l TOU~ i:061ETlKOUC; YIO T1l ouval1~ Tqe; KOl TT]V aKpl6elQ nov KTUnlllJOTWV me. Ac.pouKaTEAa6e TO MnEJ..TmYK IJE: TO XX LWI10 rnc, npOKO"WVTO~ lJeyQl..ll OVQarOTWOll ora OOBl&TIKO usrornoaev, 11 1211lTpQ116. KuplEUOE I1E TO XLI LW).lO nOVTOEp TO ortouonlo ctoupoopotn TaU MnEEJ..ITe;, onou am:AEu&Epwoe 3,000 replJavouc; rpcuucriec KOl OlXIJOAWTOUe;. LTIl OUVEXE:lO, npoon6&l1oe va tpSOOE:l ornv no All Cl>epx. 010 vono OKPO TIle; hillvIle; L6r')A06, nou axqp6TI~E 11 KoiTIlTOU rtorouou XoBeA, OE anOOTOCJll 20 XAI1. ana TO BepoA(vo. AKollll, 0- iJW<;, OE:V slxe KOTOpSWOEl va olaanaoEl TOV &0- vcouio KAOlO nou EotplYYE rnv nptoreuouoo. To [-- 010 Quvt8clVE: Kat uernv 911 ITpOnQ, 11 anoia, naYloEuW:Vll mil OIMt'! KalJnl') TaU nOTU).lOU

LnpEE:. oe EVOV SUAQKQ n&plpSTPOU 120 XA!J., EOlvs TT]V svruruoon on nooortcsouos vo KlvTlSe[ OUTIK6. Kat 0Xl BopeIOOUTlKO, npoc rnv neil.ll. H OUVU).lTl TOU MTlOuoe OVE:PX0TaV OE: 200.000 avOPEC; KOl, SKTOe; ana nc pov6.0ee; Tile; 91le; I1POnoc;, nEpleMI160ve enlonc Eva aWllo TIle; 411e; LTpanOe; novroep, TO ortoto elX£ OnOKOnEl 60- petn TIlC; OIEloouCJlle; TOU Kovleql, KO&We; KOI Til tppOUpO TIle; Cl>paVKtpOUpTIle; TaU OVTep, nou elXE: e:mXE:Lp~OE:lIlPWIK~ s~ooo.

A!.pou iJETEtpepe TO 31 6PIJOTO nou TOU elxuv cnouetvsr OTIl OUTlKn nAEUPO TaU &UAaKa, usro~u TOU NTOXlle KOl TaU Iooosv, ° Mnouoe exro~guoe T1lV e:niSe:ori TOU OTIC; 26 AnplAlou. Me: TIlV onpoB;"emll auri) KlVTlCJll Oltpvloiuoe TOUe; L081eTlKOUe; KOl ancKJ..eloe TOV aUTOKlVTlTOOP0l10 Mrtdpour - BEpoAlvOU. To orocreuucrc I.PU 10u OUKPOVIKOU Menimou (2811 hpono), 0I1wc;:an6- vmocv ue oPI1~, pI: anoTEil.S0110 Tl IJOXIl VO O'UV£XLOTe:[ I-IE ooooporrrro srtl wpee;. H 911 Irpano KOToq>e:pe va tp&60EI os crtoororrq 37 XAIl. ana TO MnEeil.ITe; Kat Tl~ &COE:le; TaU BevK, oro I1e:TO~U, 0- 11CJ.le;, eixe e~aa&Ev~Oe! ana TT]V urteprtpoonosstc KOl ovnuerernte KP[O"lIlE~ eMeiljJ£le; at OMO, KOUOLpa Kat nupolloXLKO. LTle; 28 Anpl}..(ou 11 re&wpaKLOIlEVIl epnpooSoq>UAOKr') TIl<; onosortnce Kal E:~OVTWST]Ke KOVTO OTO AOUKEv8uAvn:, aMo T] 9Tl I<pOTIO OUVEXIOE TT]V rtopcio Tile; npoe; Til OUon, W&OUiJEVT] ana TO Soppoc; T1l~ cnexruotcc. 01 LoBlE:TlKO[ noooncsnccv ortevveouevo va e~oAOSPEUOOUV OTOV XWpo Ile:Ta~u MnEE:AIT<; KOL AOUKE:v60"VTe OUTO TOV KUAl6iJE:VO &UAOKO, rtou opvoocpvorcv OUTlKO oav KOlJnLa. /:!"ev TlOPEAE:IljJav, lloi\lara, va p[~ouv 250.000 !.puM6010, npoKE:q.lEVOU vo rreiocuv TOUe; Em~wvn:e; vo nopaoo&ouv.

/:!"uo IlIJEpe:~ opvorspo Kat evw oro BEPOAivo TO OP0I-lQ Etp&av£ oro onOKopUtpWIJQ TOU, 30.000 ana TOUe; ovopee; TOU Mrtouos cuvnvrnenxcv TEALKO lJe Til 1211 LTPOTlO xm OIE(j)UYOV orto TIl 00- 81E:TlK~ atX).loAwoia. H e~olpeTlKr') K1VT]0ll OIOq>Uy~e; TIle; 91le; lTpaTlOe; npOKOI>.E:Oe axOAlO &oulJaOIJOU aK61lT] KOL ana TOV [OLD TOV KovlE(j), TaU 0- nolou Ol orpcnsc KlvMveuoav KanDlec; arIYI1SC; va onOKOT1ouV: "LUYKp[vovme; nc; E:Trlxs!pr,oele; T17e; 12I7C; LTpaTlac; Ill: SKe{V(;e; TrJC; 9r)e;, TJ ottoia rrpooITo,'}ouae va OLOonaaSl rov KAolO !laC;, mpeiAw va oj1oAoy~ow on I] nMOTlyya KAiVEl KOHl ITOAu unip T17C; teseutoioc, EnelTO ano TO IOxupa rrN7Y/-1Dra nou 6tX8TJKE: ora rrpwra 0700£0 me; EITi&wrjq TOU, 0 BevK auviXlOe va j1QXBTQI "OUIlr:pwva J1f: TO rrpwroKoMo», orrwe; 80 clt.E:ye «ovei«, anlt.we; yw va BKTBAioel rrc olOTOyte; TOU Kal tinora neoiooereoo. (;VW '1 9r] Lrpano, nou ITPOorra,'}ouoB va ow8ei orro Trw KUKlt.walj, rroAt:j1r)oe yevvaia we; rev 80vaTO. Htav, OAAwon;, aKpl6we; DUTOe; 0 OKATJpoC; aywvoe; me; rzou j1ae; npoKolt.Wf: eva owpo rrpo6J..r,j1ara KOHJ ne; T£!.&UTaiee; TJf.1cpee; rou rroAe!Jou»,

lTlC; 26 Anpt,\[ou TO urtossiuucrn HIe; 311e; LTPOnaC; n6VToep 6pXloov va unoxwpouv KOl nuTO. npoc; TO OUTlKO, onouokpuvouevc ono TT]V rtsPLOX~ TOU l'ipaIlOTo<;, napa TIC; olu6EBUlWOEIe; TOU XaivpiTat OTL So KpaTOUOe Ilia ypOl1iJ~ one TO AVYKepl1UVTE we; TO OUKEPXOI).l. 0 KamA EVTlIJEPWOE TOV XlTi\£p OTI 0 XoIvpiTOI KOl 0 MovrwutpeA OOTlYOUOaV WKE:llptva rnv 311 LTPOTlQ nOVTOE:p (neplnou 155.000 6VopE~) KOla IJ~KOC;

IOU ME:KAEIl60upyou, 1lE: npoljlav~ oxono va mv l.opaOWoouv moue; LlUTtKOUe; IUIlIlOXOue; KQl 6Xl 10 rnv qmM~ouv OTTJIlOXIl TOU BEPOAIVOU. a BE:VK EloonoillOE: 1lE: O~1l0 rou nwe; XpElO~OTaV 80~&Ela vto va npOxwp~OE:1 neporrepe, aMo TO

OVOOlKO IWIlO rtou &0 IlnOPOUOE va cvrcrtoxpi- sl OTO 011111-10 TOU, I-IE MVOIlIl 5uo IlEpapXlWV J 6 TOV Peullav, e:lXE KO&I)AW&El66pe:LQ TOU noroonu,

H urtepdoruon 111e; noercuouooc EIXE uvorecl nMov ce E:H:POKAIlTO mOIXELo OIOAullevwv .lOVaowv TOU iEPl-laVlKOu LTpmou, os OVOpEe; .. v 88, OE ~evoue; E&EAovTee;, cnec Ol Llavol, 01 op61lYO( Kat 01 IOUIlOoI me «Nordland», OL mAOl Tlle; 331)e; ME:papxiae; ipe:va5Ltpwv 58 -Charlernaqne». 01 BtAYOI Tl)e; "Walionien» Kat o.A-

or, Ka&Wc; Kat oe IlAIKlwlltvoue; ~ nOAU venpouc

s t5poue; o,.l(pi60AI)e; flaXllllK~e; o~ioe;. 0 KPErtc OIe:OWOE rnv nAllPO(jlOp[a OTl or L06lETIKOI ereeepcv KOVTo. ornv no All TEpmw5Ele; 6Aouc, 5l0IlETp~llaTOe; 370 KOl 406 mm, ow IlETO-

t:u, OIlW<;, 01 YPOIlI-le:e; 0l-luvoe; dxav orcseconomel, EVW TO TI-l~I-lOTa Tile; XITAEplK~e; NWAO[Oe; POTOUOOV aK61l1l tva npoYEljlUPWI-IO VOTIO Tile; £(jlUpOe; rou nlxell.ovTOP<P, rtepruavovrcc rnv 0- , 1~I1TWV 5uvo.IlEwv TOU BeVK.

Ine; 28 AnplAlou Ol flaXEe; ueoc oro BEpOA[VO ETOcpEp&l)KaV moue; TOI-IEle; IapMTE:VllrrouPYK at BiAIlEPOVTOPCP, OE crtooruoq ovonvonc on6 o TiepYKopTEV Kal TO KOTOCPUYLO TaU XITAEp. Or

cvanxol urrepocmorec TOU E&VlKOOOOlOAlOflOU 6pe&I1Kov va 1lo.xovTOl YIO TT]V KOTOX~ TWV KTI«ov nou Ko.noTE O1e:ya~ov 111 YEPlloVIKij Ku6epn 011 , one 050ue; Bo..XEAl-lmpOaE:, MntvTAEpmpnoe Kat yupw an6 U1V 15la rnv KOYKE'\apia.

Lllfl<pwva 11£ TIlV nEplVPa<pij TOU lOTOPlKOU T~wv EPIKOOV, "0 nE:pirprll.1oc:; ~WOAOYIKOC; Kr,noc:; IOU

{t.pymprev tiXE: /-IE:ra6A7J8ei oe tva erplOAnKO ottio, onou nOUAla eKPW~aV KQ! qm;pOKOITOUOaV OV1KoBATjra KO! j1f;yaAa (wa KEirovrav KOf-lJ10-

uaoueva. Ot Ieouavol IToAireC:; ~ouoav OOV rpwAoourE:C:; J1eTOKlvouJ1evOI orro unOYEIO OE unoyelD, evw orov TPOIlO nou tVlw8ov, npoona&wVTa<; va naoautivouv yavT~W/-ltvol OTI] <wry KQI va ouxunocv AiYTJ ~eoraold Kal rporpr), tpxoVTOV o noooiesoo« veol rpOBo(, /-IOAU:; araj.1UTOUOOV 01 BOilBap010iloi TOU nup08oAlKOU Kat 01 J10va-

OEC:; TOU 0061E:T1KOU ne~IKOU e~OPllouoav ylO va [;KKa8apioouv «anoio rtTpaywvo, OKoAou8ouW-

ec orro tva nAr)80e; Bavauowv Kal lle8uolltvwv 6IQorwv Ka! rrAWTOIKoAOyWV ... AKOj.11] KQI eKe/ 0- frOU oev eixe rp800el 7J 1l0OTlya TWV Pwowv, 01 ovopec:; rwv 55 KUVl]youoav IlE na80c; roue; AlTToraKTec; KOI «oeuoooav anAouc:; ctooiuutec; unaKouOVT0C:; arlC:; olaraytc; veopwv O~lwj.1anKWV ttou eiXOV T7JV 01Ji7J yE:paKIOU Kal OE:V unoAoYI~av oure ovtiouum cote olKaIDAoyiec;".

Tnv 10LO lliltpa 01 iepilavoi, nou 1lo.xovTav 010 KI>VTPlKO 8epoAivo I-lETO~U lOU fnpb: KQl TOU KovaAlou MVT6ep, ncoonnenocv, avanvo.~ovroc TIl yt<pupo MOATKE, vo an~~oouv TT]V ncoEAOOll TWV Lo61ETlKtiJV ana TO Bopela, 01 onoloi ororeuov KaTw&eiav ornv Kapolo. OUTOU WU -Ojupou-, onwc:: TO onOKOAOUOE a XiT'\E:p. H yr.-

upo unsorn o06apte; ~TlIliee; ono TIlV f.KPTl~I1, MAO, 1l0AL~ KaTaKo.&loav 0 Kanv6e; KOI Il OKOVll, olamoTw&IlKe OTl 11 KOTOmpo<pT] TTle; osv rrrov f1},~Plle;. ETOl, I.1£XPl TO flWOVUKTO TO onoortc-

OIlOTO etp650u TOU Kou~veTOw<p (31l ITpono. KpoUoll<;) unopsoov va Til olaox[oouv. AKOAOU&Iloav oK'\IlPt<; jJaXEe; Via rnv neploxri Tlle; KOtVlVyKanAaTe;, OTlOU BploKovTOv ouvxevrpeuevc lleplKo. orto TO OT]jJQVTLKOTepa KT1PlO rnc nO'\Ile;, onwe; TO rrtouovelo EaWTepIKWv (TO «rnln TOU Xlll1lA<:P", 6nwe; TO onoscxouocv Ol 6VDpe<; TOU Epu8pou ITpOlOU), T] oneco Kpo'\ KQl TO PalXmOYK. "Av OtV ole~dyovrav J1Qxec:;", eyparpE: ivac:; IoBIE:TlKOC; noi.E;fJ.IKOC; ovranoKpm'lc;, "I] crrootcot; wo:; TO PorxaraYK 80 uttooouoe va olOvu&ei uioa oe j.1epiKO Aema. Twpo OJ1wc:; E:J1ow<e attpoantAaOT7J, onaouivt; ue Kparr)peC:; orro ro BAr)J1orc, e~aprr)llara o!o7JporpoXl(iJv, K0J11l0Tla KOAWoiwv Kat ooovuato».

napa TOV cp060 nou tVlw&av l.1~nWe; OKOTWBouv KOTO TIe; texsurciec IlIlEpee; TOU noxeuou, 01 I06IETlKO[ orpctucrec oUVtXLOOV vo IlOXOVTOl 1.18 rrslouo, YlO va t.~OVIWOOUV "TO CPOOlOT!KO &1']pio Of1) rpwAla TOU», nnwc; olmullno.vl~e II nponavovDa TOUe;. 0 OTPOTlWTIle; BAOVTllJ(p nepe6e:p~ECP Eypaqle moue; OIKOUC; TOU: «Xalperio/-lara ana TO IlETwno. MeXPI anY/-Ir)c:; eiuo: ~wvravoc; KQI uytr)c:;, av KOt eiua; E:AarppWe; j.1e8uoj.1tvoc:; DAl1 rnv ciJpo. AMa aura eiva: anapOir1)TO vro va KpaTr)oelC; TO KoupaylO oou. Twpo arplyyouW; TOV KAOIO yupw orro ro I(tvrpo r1']C; rroA1']C;. BpioKOj.1at 1l0AIC:; 500 uitoa ano TO POIxaraYK ... Mou yparpE:rs on KaT£ppeuOE: eva ueoix; ano TO ra8clvl rnc Kou<ivae;, QAAa coro Sev eiVQI tittota! Eow xctipaeuc: mivw l1ao:; tva e~owpocpo «titno KOI xpelao&rjKe va ~e8alJioulle ra na!ola uos; Eral <OUIlE: Kal KTUnallt roue; teouovouc».

TO "YK04>!'lI TOY0YPEP

napalltvel Ofl<PiBoAO TO KaHl rtooov 0 X1TAep eixc ouvcl511TOnOI~0E:1 OTI Enepx6TOV TO TtAOe;. Ewe; Til VUKTa Tile; 281lG Anpu\lou Efl<pavl~6TOV rreneiouevoc on 0 BeVK &a KOTOp&WVE: va OIEIOOUOCl we; TO BEPO'\ivo KQl va onoxoouoer TTl 0061£nK~ en[&eOll. Avthuf;, 1l00lO1a, srtl l-IaKpOV rnv lQKTIK~ rtou 80 aKoAou&OUOE 111211 ITpono Kal EOEIXVE 010y xapTIl TOUe; o.~ovce; npO£Aam;e; rnc, XWple; va E:xel rnv napalllKp~ lotO on 0 OXllllanOIlOe; cutoc clXe: n0i.Vcl va elvnt a~16Ilaxoc; 1.18Ta Tl) oUVTPI6~ TOU ana TOUe; I06le:TlKouc;. To ~IlI.lEpWlla Tile; 2911<; AnpU\iou 11 60ri Tile; 1lo.XIlC; aKOUyOTOV Ka&ap6 OTIlV KaYKe'\apIO, an6 rnv ortolo Il npWIT] vpallilri TaU uettortou oev andXE nMov neptooorepo an6 800 uerpo, To urtepvsto runuo TaU xnplcu e:iXE, 6t6Q1Q. «oroorpccel OAOKAllPWTlKa ana nc 60Me; TOU 006LETlKOU nupo6oll.lKOU, a'\'\o KOTW ono OUTO, OlO tYKOTO TT]C; 6cpo'\IVE~IKT]e; Ylle;, 0 XilAEP MIl6ave nc Te'\EuTQ18<; onOqlaOE:le; Tile; ~wrie; TaU.

ntpam; ne; noorcc wpce; TIle; lllltpoC; unayopsuovrcc ce uln orro TIe; ypalll-lOTEIe; TOU rnv "noAlTIK~ ola&~KIl" TOU, O1IlV ortolo napaM~we; D8V t5wm: knulo OnOVTTJOT] vro TO 5pal.lO nou 6iwVE 0 VE:PI.IOV1K6e; AOOe; KQI oMKAIlP'l Il Eupwnll, aMo. T6vl~E Tllv avo.YKI) va ouv8Xlmci 0 oywvae; KOlo. TOU IlnoAoeBIKlollOu KOl TWV EBpaiwv H aKOTaVOllTll npoano.3Elo va oiKaloAoYTl8ouv ot TepaTw5!:l(~ npo~e:le; TOU on,\cix; cnooelxvue on oev elxe OIOOX&ei T[noTO ana TO VEVOVOTQ Kal 08V tVlW- 38 rnv unOXP8wOT] va anoAoYIl&d VIa rnv KaTO-

napa TOY cp680 nou ivlW8ay JI~M&K; O'KOT«IJ&ouv KaTa TIC; nA£UTaiec; "Jlipec; TOU noAiJlou,

01 I08lmkoi O'TpaTIWm;

auviXII:JCIV va paXOVTal PI ntiOlJa, Via va I~OvniJoouv ceTO "aOlO'TIKO 8rtpfo

CJT,. "",Ala TOU", OM&K; aIGTu .... ilvl~ 11 nponayilyaa TOUC;.

"Church" &ivaI a T;T),O<; Tile; POVTI:),laTIK!jC; auvStc:Jrj<; TaU Yoshitaka Hirano/Dai Nippon Kaiga Co Ud at /lA/poKO 1/35. Tl1v 1,., Moj'ou 1945, (JTO Bepo),ivo, TO ulJoA£iIlPOTO TIJe; 111Je; M£papxiac; ESt),OVTWV rp£voiilipwv nOVTO£p TWV S5 "Nord/and" aywvioSflKoV jJeXPI<; e(Jxclrwv aT'lv eKK)''1aia iiin),a am) T'lV KOYKtAapia. ITO BaSor; ~laKpiveTal eva Y£Pllov'KO Iliao aplla paXflC; pz IV Ausf J T'1<; 11'1r; EmAapx;oc; ApllOTWV TWV 5S "Hermann von Salza", lJOU paTola lJpocmoS"ae lIa avoKol/Je, T'I aoBI£TIK~ en/Seer'l.

OlpOtp~ nou elXE: npOKQi\toel. !n] ouvtxelQ, ISLE· To~e vo nOIl.lOOTOOV rptn oVTIYPotpo Kat va OlO' AOUV I1E ayyeALotp6poue; 010 uPXT]ye[o TT]e; OKW, OlOV vauupxo KupA Nrolvrrc KUL OTOV OTPUTOPXTl Cl>ePVltVOVT !a[pvep. EmnAEov, e~Etppuoe 1T] 11£yoM] £Kl[j.lIlOTJ nou E:TpeqJE: Vl' aUTO TO ouo npocorm, Ko9we;, flf:10 1T]v OVQKoivwOT] TOU OLKOU lOU TE:AOUe;, OptDSTOV VOUOPXO VE:O UPXT]y6 TOU KpOTOUe; Kal TOV !aipvsp apXIly6 TWV Ev6nAWv [l.UvOIlEWV. tJev napE:i\811jJE, eniOT]e;, va onOAUDeL TOV rnE:ep, em:L15~ roxunce \10 ncpcxouou Til pnT~ EVTOA~ TOU Yla TTlV «orcotooen TWV UTlOOOI1WV "lle; re:Pllaviae;, KaSWe; KOt va Otoyp6LjJ£t TOUe; fKO[pLVYK Kat XlllllAep ana TO K61l1l0: TOV rtpdrro OL6Tt eoneuoe va 9EWP~OEI TOV EOUT6 TOU 5L660- XO TOU cupsp Kat TOV osurspo 5l6n EmXE[Plloe va EASEL oe }lUOlIKrl OUVEVVOllOT] us TOUe; AUTLKOUe; LU}lIlOXOUC; VLO rnv e~QOtpOALOT] Tile; EIP~vnc, TEAOC;, VUlltpEuSIlKE TnV coouevn TaU. Euo Mrtpcouv, }lE nOAl1lK6 yOIlO. TOV onoio TE:AEOe Evee 51'1I.10TlK6e; UnOM.T]AOe; rou BEPOAivou, 0 B6'\T£P 80YKVEP, ue 110pTup£e; TOV rKoillnEAe; KOI TOV Mn6PI1°v.

o XITAe:p TlEpOOe cunvoc Tr] VUKTO TT]e; 2811e; Anpislou KOI vwp[e; TIlV EnOIlEVT] QnOaUp91lKE E~OVTAI1j.lE:VOe; (ITO oWIlon6 TOU, 6nou napEj.lElve:

IlEXPl TO onovsuuc. 0 601l60p15l0f,l6e;, 6 11U1e; , e:[XE tpBom:1 IlEXPL 11'1 tpUlAlO ,OU oupcp KOL. KOSWC; TO 006tETlK6 nup060ALKO KTunOUOE TT]V KaYKEAapia, Ilia un6KUltpllKat auve:xrie; 60u~ YEIlI~£ TOUe; oI05p6j.louC; TOU unoyeiou. H 00618TlKri npoexoon ouvex[oBLlKe ue atpSovn xPriOT] Ka&~ ~150uC; nOAEl1lKWV !-IEOUIV. H a\lTOX~ TUIV KTtpIUlV. rtou ftrev xcruoxcucopsvo an6 nsrpo Kat OKUPOOe:f,lO 118 XOVTPOUC; ToixouC;, anOTEAfOE 5uoapeOTn EKnAT]~ll yLQ TOUe; L06IETIKOUe;. Evw. Aom6v, lll-lOXn 6PLDK6TOV 08 8~tAI~T], 0 Epu9p6e; L1PQT6C; apxL- 08 VO 600(~ETOI 6AO KOl nEptOOOT£PO (ITO Bop EO 06L5066Ao TUIV 152 KOl203 mm, TO orrolo t6ohAOV KOTO ,OJI! OT6xw\I TOUe; uno an6(ITQOT) ovorrvoric, KO,£OQ(Pl~OV'(QC; TIC; lOLxonOlI£e;. YLO va eCjlOPllft-

DOUV, 01T] OUVEX810, }lEOO one OUTEe; OL TUqJEKlOcopor. Ot OVOpEe; TOU ZOUKWCP Ecp9000v OlI1V Mnloucpxorpucs, TnV KaVTOTPOOE, TI1 ZOOPAOvrcrpcce, rn BlAXEA!-IOlpam: KOt, napOM.I']AO, auverpupuv Ile:PLKEC; onouovepevec vnol5ee; OVT[OTaOT]C; 010 n6.vKoB Kat (ITO N6tKOAV. 0 SUAOKO<; uvrlcrconc, 0IlWe;, uoxovon e:iXE otpupoKonT]l:kl KOl nepropurrsl m: uln oreveno, nou exrstvcrcv on6 TTlV AAeSaVTePnAOTC; f,ltXPl TT] YEtpUpO TOU ntxeADvTopcp KOl TOil norcuo Xo6eA, OLESEn: corelpEUTa anoStlloTa OVTOX~e;. Ot anWAeL8C; TUlII LO- 6t81"tKWV au~6VOVTav «n 01 O}lUVOf,leVOI an05elKVUOVTOV 6AO Kat TlI0 EmM~IOL (ITT] XPT1OT] K698 AO~C; OVTLOP}lOTtKWV 6nAUlv. H AA£~ov,e:pnA01C; ncpeueve an6p&T]TT], 8VW, 60a 0Pj.lOTO T6APT]OOV vo ellCPavI090uv OTI1V Koupqiuporsvrcp, KOTOOlp6q>'1KOV }lEOO OE i\lyo Xerrro. LTn XOA8V08, Il!':All TT]e; XlTA.epIKrje; NEoAoiae;, rtou tpOPOU01lll OKO- 1lT] .KOVTcl navTEAOvLO. rtupnoxnoov nEVTe T-34K0l «rrornv OVOKoTEA06av EVa KTipIO, oivcvrcc IlOXI1 os Ko9E oUlllono XOJptm6, XUlpiC; Ulm600 va OUAM60uv OUT€. evav atX}lOAUlTO! H Pwoioo Ollf,lOOIOypatpoc; rleMvo P~ttpOKOYIO, T] onoio neplI']Yrl9T]xs ue tva Jeep TO KQT8orpaf,lIlEVO oootpPOYIlOIO KOl TO epslrno, typmjJE nwe; «0 otpor; Ylv6rav mo 6opur; 000 nAl'joro(ojJE oro «ivtoo. OnoLOr; BPioxornv oro B8pOAIvO t:Kciv/] tnv enoXr7, &uj.JarOl auro rov oljJu, rpOPTwlltvo j.1E oraXT/] aioa, aKOrsrvo, y8j.1QIO Konvo KO! OKOVf/ ana ra KOVIOpWnOIf/j.1tva rou6Ao KGI Tf/V ouuo nou i:TPI~.85wpKWr; ovaueo: am oovna». llJl1A6.. OE 60a KTipla eixav orrouelvei apBlo. KPEIlOII"(O\l 0e:vT6vLQ an6 10 nopo&upa we; Ev5Elt,11 nop66oOT]C;.

nOp6Aa OUTO, Ot Kpio£le; OlOlOoo~ioC; Kat E\lepYIlTLK6TllTOC; e:navEPxovTOV avo olomrillOTa 010 KaTotpuYlO TI1e; KOYKEAopiae;. LTlC; 19.520 xlrxsp tmeLAe: ue TOV OOUPPOTO EVa ml}lO rtpoc 10V rl6VlA, ue TO onoio TOV perouos: "nou BpiaKoVTOI 01 f:/.I.npoa80cpuAoKtr; IOU BEvK: n6TE: &0 erHrE&ouv; nOll eivai I'} 9r] Lrpona; An6 rroro KOn;u&uv0'7 &0 encri8eIO 1'] 91'] Irpono; nou eivtu

01 E:1.mpooSOrpUJ"aKec; TOU XOJ.On:;». i:Tl1 OUVCxsio, 0 eYKAW610IltVOe; OIKtCrrOpOe; ncoeorn, 0- nwe; ouvf]&l~e 6MwOle, Olll VUKTeplvf] evnuepo- 1IKf] oUoKe4Jll. 11 onola apXIOE one 22.00. f1ev E-

POKE:ltO, 6t6ma, vic rmore rteptoocrspo ana Ilio anM tUTIlKOTT]TO, o<pou to KOlO<PUYLO elXE nMov ortoxonel OPIO"lIKO ana TIC; llaXOlleVee; auvcusrc, KOSWC; TO iOlO npwi Elxe scrcorpcee: to ccpoorcro nou Olf]Pl~E rnv xspclo cxrtourmc TOU covpucrou TOU KOl, ouyxpovwc:. EiXE: n04J£l va Ael"wupyei TO TrlAe<jlWVIKO KEVTpO. ETa I, OlOV q>poupapxo Ttle; KOYKeAapiac;. OUVTOYI-IQT6.PXl1 TWV S5 8iAxeAIl MovKe, a£v crtcueve nopa va noPOUOlOOEI rnv np6000 nou dXE OlO IlE:TQ~U 011- 1l81WOEl 11 noocxcon TOU q&pou yupw ana TO xtipro. Tl1V iOla wpa oKArlPCC; 1l0XEC; ole~6.yovTOV OlOV OI011POOPOIlIKO OlO&IlO AVXa.t..TEP, 8VW 01 LoBtE:T1KOi ctpcruerec Kan~8olvav T11 ZOOPAOVTOlPOOE Kat TT] BIAXEAI-lOTpaoe, npooEyyi~oVT0C; EnlKLV5UVQ TO Ynoupydo Aepcnoplac. 0 B6.IVTAIVYK, 0 ortoloc IlE xorto KQlOp&WOE va cp&OOEI we; TO KOTa<jlUYIO an6 TO otpornvclo tOU OTT] eevrcccrccce, KO&WC; oopol speutkov K6J..Umov TOUe; OPOIlOUC;, npoeicortolnoe nwc; ro rtupOllaXIKO Eixav OPXiOEI va e~avtAouvtQl KOI on 01 2:06IEliKOi m&avomTO &a KOto<jlEpvav va 010- encoouv TT]V TEAEuTaia ypalll-lf] cuuvcc Kat va 6pe&ouv ornv KaYKEAapla EV10e; TT]e; 30rje; ArtprAiou: «To npwi 01 Pwoot Sa elva: OE Scan va rprll-

oouv am rmpciSupa uoc». ZrjTT]OE va ertrrpcnel enetvovrec OTa orporsuucro nou IlOXOVTOV oK6- IlTJ OlT]V n6AT] va emXEtpf]oouv I-lia E~OOO npoc TO 5UTtKO. 0 XITAe:p. 6 f.lWC; , ontpPlljJE aUTO to uirnI-Ia. Ka&We; f]TOV <jlov£p6 6TI TOV anaaxoAouoe TIEprooorspo TO alK6 TaU TEAO(:;.

Til vUKTa TT]e; 29TJC; AnpIAiou 0 lePl-laVOC; 01- xrcroocc XOlPETT]OE Eva rtpoc Eva olIO TO 6.TOIlO TaU cmrexelou TaU KQl TOU UITl1PETlKOU npoowmKOU, apxi~ovLOC; npWTU uno TIC; YUVUiKEC; (ypal-l- 1l0TEiC;, VOOOKOj.lEC; KOt j.laYEiptooee;) nou £ixov ~rja£l 1l0~1 TOU TIC; Te:Aeumiec; aYWVlwoelC; E600- IlMec; Kat KaTo.Af]YOVTOe; moue; OVa pee (uncoru- 0l£C;, KOlll-laTlKO OTeAeXl1 Kat O~IWIJOTOUXOUe;). A<jlou KOll-lf]&l1Ke ylQ A[yq wpa TO TIPW[ TqC; 30f]c; Anpil.lou, veuucnoe I-IE TIC: 8UVOOUIJEV£C; ypaj.lllaTe(<; TOU, IKEpvTa KpiOllav KOI Tpcouvrx II0UVYKe, 01 onolsc TOV Eixov OKOAOU&f]OEI os 6AE<; TIC; IlE:TQKlV~OE:IC; TOU OlU OlO<jlOpa unovcio apX'lvslo, uno TO P00l8VIlnoupYK Kat Ttl BIViTOO Il£Xpt TO Bepoxlvo, Kat KQT6mv, l1a~[ Ile rnv Euo Mnp6.ouv, onoycrpetnoov TOV Mnopuov, tOV IKO[j.lneAe; Kat TO ilia QVWTEPO I-ltATJ TTJC; auvoi5eiac; TOU nou elXOV nnpouclvc: 010 K(lTQ(jlUyto. LTl1 ouVExela, 0 Xirxep KOITl oU~UYOC; TOU onooupsnxov OTIC; 15.30 010 QWllQn6 TOUC;, 6nou KOI th060v TIlV KQIjJOuAa uOpoKuaviou. TOUT6xpova, OOIKTOropnc QUTonup080Arj&IlKE OlOV Kp6Ta<jl0 ue tva mOT6Al Walther PPK TWV 7,65 mm.

To Killrpo TOU Bl:po},illou (onoKaAoujJl:1I0 Kal "OXllpON), aTTJ" £lIpurtpTJ ITtPJOX~ rou TiEPYKaprt.v. anort.AOII(l"!: rlJv Kop61a T"~ cljJUIIO<;, A6yw r'l<; napouoia<; TOil XirAtporo un6yt.lo rrl~ KaYKtAopio<;.

Enm8i;pt.vol ana r'l yr.tpupa MoAn!!: npo~ VOTO, 01 Io6ItTlKO;

tKKo8aplaall jJt. 6paliu pu8iJO TO POIXC1TOYK KOI r'lv KaYK£Aapia, xwpi<; va Yllwpi(ouv neee Kovro 6pioKOIITOII aTOll l1ytr'l

Tall I" Pinx-

Tpele; alTo TOUe; a.9i:aTOue; ITpWTaYWVlrrr£e; TWII TE;AtuTa;wv '1l./tpWIl TOU r' POIX qJwToypa!pil;ovTal TO 1944: 0 apXllyoe; r'le; Luitwette, arparoPX'Ie; TOU PCIIX Xi:Pl1av rKalplvYK (apIOTtpo), oorroloc; arrOK'IPux.9'1Ke alTo TOil X;rAep I./t Trill Kar'lyop;a T'Ie; rrpo/Soaiae;, a aPXl1yoe; TOU EmTeAtiou r'le; OKW, arpOTC1PX'le; BiAXtAjJ KOITeA (jJi:ao),rrou urr'lPi:T'Iot mora rov "yi:T" TaU jJi:XPI TO riAoe;, KalO vouopxoe; KapA Nra;lIm;, QPX'Iyoe; NauTIKou, a ottoioc

OpiO.9'1Kt arro Tall XirA£p 61660x6e; TaU.

H nTWOII TaU XfT).epIKOU QUOU: jJ£TO TO TiAoe; r'le; IJCtX'Ie;, Mo I061£TlKOi arparrwTee; m;plepy6~ovTal TO eownplKO TaU KUPI£UlJivou POlxaraYK.

H KOKKINH IHMAIA KYMAT/ZEI ITO PAixITArK

Xwpi<:; va YVwp[~~1 TO nopa~IKp6 yLO 10 opa~OTlK6 vsvovoro nou E:KTUAlOaOVTQV OTllV KoYKE:AOpio, 0 LTC1AIV oOll~ovouoe va KepoloEI rn vlKIl ~8XPI TT]V npwTO~oyBJ. WOTE vc auv6uoo[:1 TOV frpio~Bo ~e rnv KO~~aTlKij EOPTij. 01 rep~ovol ~oX1lTtc:.6~wc:, oev ncpouoictov oK6~1) OT]uslo KOj.lIjJIl<;. TIlV ll~tpa TI)<; nuroxrovloc TOU X[TAep 01 OOBlETIKE<; OUVOiJEI<; KQTOpfrwoav va Tq_IOX100UV TTl yepllovIKi] ouuvo O£ TEOOl;:PlC: SUAOKE:e; usou ornv noAIl Kal «rroruv 6.PXlOav m OUOl1lIl0TlKi] KOTaOTpoepi] TOUC:. napo Til ooepi] un£poxi] TWV £mTlSt~£vWV, enpoxerro vm OUOKOAIl KQl snlnovn anOOTOAT], aqJou 01 rep 1l0VO I nOAE~IOTec: ertpsrte va EKKoSaplOTouv ana 300 OIKOOOlllKO TE1paywva, Ile 1l0Xe<; nou ole~oyovrcv ana onrn OE onlrt KOl ouxv6 an6 opooo os opoeo. Mia wpa ~ET6. HIV aUTOKTov[a TOU XlTA~P, UTpaTlUlT~C; TOU ZOUKWqJ nou avrjxnv 010 10 Towa Tou756 LUVTOY~QTOC:; 1llC:; 150 M~papxia<; nE~IKOU TIl<; 31l<; LlpaTlo<; Kpou011C:; ovtBllKav 010 I1nOAKOVI TaU oeurepou OpOqJOU TOU IlLOO' «crsorpouusvou POIXOTaYK xct crepeeocv Ilia ana TIC; repacnsc K6KKIV~e; O11j.JQite; us TO ooupooptnavo, nou elxav epovrlcer va l.l0lPOOOUV OTO TI-li]I-I01O ~.qJ60ou 01 nOAlTlKOi KOI-IIOOPIOI.

H KaTo.AllliJl) TOU KTlp[OU OUTOU unorlscror 6Tl &0 Ofll-laTOOOTOUOE Kal TO TtAoe; me veouoVIKi]<; aVT[OTOOTJ<; OTO 8£POAivo, oAM, rtcport EiXE OUYK£VTPWSd sxel ~[a Ilo.~a 89 6apewv nupoB6AWV nou e6aAAf:: evovriov TOU 06[OE<;,

nspirtou 500 r~Pllovo[ mpOTllOTC:C; £C;OKoAoufrOU' onv va noxsuouv AuooaMo 010 tOWT~PII<;O TOU. Av KOl KTl0I-IEVO npiv ana 50 XPOVlO, TO xrlpro rtopOUO[O~£ OC;lOOT]I-IEiWTll ovrom. H I-Iom OUv£x[· 031)Kf:: ue cuekcrn EVTOO11 611.0 10 onoYE:UI-l0 Kal ot L06lETlKO[ OTPaTIWTEC;, XPIl0l1-I0110lwvrac:; XE:l' p060~B[OEC; KOl oU16~aTa, xwploav rn Yf::PI-I0VIKi] tppoupo OE oUo I-It PI) , on0l.l0vWvOVTOC; Ilf::PtKOUe; OTO unovero KOI anwfrwvToc:; 10Ue; un6AOI' rtouc OTOU<; movw opoeouc. Apyo TO Bp60u, OTIC; 22.50, 1-1[0 lEAIK~ eepooo<; TWIJ LoBIC:TlKWV E· TlE1PEl!JE OE QUo ana TOUe; ovop£e; 10U<;. TOUe; 11.0- x[ec; Mlxoi]A rlE:YK6pwqJ KOI ME:AITOV Kovtuplvic, vo ovtBouv we; TIlV opocn TOU POlxmoYK Kal va C;~OlfIAlOOOUV oinAo UTOV TPOU},O TT"J OIKi] TOUe; onuclo. 01 orccndrrec KOl TWV OUO nAtUpwv, W· OTOOO, OuvEXloav va ~OXOVTOl ~~OVTAlll-ltVOI KQl oll!JaOI1EVol. EVW II GKOVll KOI 0 Konv6c:; TOUe; E' rtvivov KOl 10U<; eKoBav TTlV ovcoo. H ~6.X'l KOTaMVIOOE l-Io},tC; TO En61-1EVO onOV£UI-IO, ortors 300 re:PIlOVO[, 6p61-1LKOl, OC;UPlOTOl KQl ~E KOUPE:AlQO~Eve<; TIC; OToMe; 10Ue;, KaTtfr~ TO onAo.

Mia noM XElPOTE:Pll TpavwO(o et;e-},[xfrllKe AI' yo cpvorsoo, OTOV 01 OKOTlOVei<; l1le; "Nordland» unoKOUOoV DE ilIa olamyi] nou TOUe; KOAouoe va OVOTlvoC;OUV evuv TO[XO nou llE:ooAa60uOE ueroC;u TOU KovOALOU !\6v16tp Kal TWV urtoveuev OT]' poyywv TOU I.lE:Tp6, ~eOO ana nc ortoisc KIVOU' V10 01 LoBltTlKOt crpundrrec, I-Ie OTOXO va nc nAll~lluploouv KOL va nvoxoqrouv rnv npowST"Jai] TOUe;. XLAL60ec; nOAin:c;, 01 onoiot dxov KaToqJu, ver orn ai]payvo TOU UTa&~ou AVXo.ATtp, 6pE&1l' KOV qJPlKTO nOYloEullEVOI KOI npooncanoov IlE' 00 OTO OKOT601 va otaepuyouv, ova~llTWVTOe; tnv tC;ooo ueon an6 TO vepo, TaU onoiou II mofrWl aVEBOlve OnE:lAllTlKo. EKOTOVTOOE<; nV[YllKav, aVOIlEOO TOUe; KOl noMo nOlOt6..

01 oopoi TOU XITAEP KOI Tile; Euoe; Mnp6.ouv onoTeeppwSIlKOV oU~qJwva IJE rnv EmSUI-ILo TOUe; IlEOO OE evcv xpumpn oBiooe;, OTOV K~no T'1<; KOYKE:AOplae;, KOt xcroruv II 1E<PPO <pUMxfrnKE !JE:OO OE svov 6.AAo xpcrnpc, an' 6nou 01 L06LE' rucol rnv cvcoupov OTIlv eruedvetn OTIC:; 5 Mo"lou. Ev TW flemC;u, n j.l6Xll oUVtXt~6Tav KOI 01 OOBI~Tl' KE<; 06[OEC; ouxv6 erteorov KOVTO ornv KaYKtAopia, unoXPElOvovTae; TOV rKa[l-In~A<; (0 onoloc eKleAouoe nAEov XP8ll KOVKEAOplou) va EA8tl OE:

Woepi] ue nc OUVOI-IEIe; TOU EpuSpou LTpmou Kat va ~l1T1ioEI ova KWXi], lOOTE va npovpctcrtomSOUV Ol avaYKoi£e; EnQ(pte; VIa TTl OUvSl1KoMVll- 011. Apvo TO an6YEUIla Tn<; 30~C; AnplA!O U, tvoe; cvnouvrovuordpmc tOToAll VI' aUTO TOV OKano 010 nAIl0l8OTEPO OOBlE:TIKO OPXT]yE:io, evw TO E- 116~~vo npw[ 0 Kpeunc, nou fllAOUOE PWOlKO. Olt· OXlOE: TO <PAqollEva epelrnc, nooxcuievou va ouvcvrnost EVOV cvcrruro LoBIETlK6 a~IW~aTlKO KOl va pu81l10E[ nc AEmo~tpElE:C; TT)C:; avaKwx1'ie;· o 0C;IWJ..1aTlK6e; OUTOe; OtV nTOV oMoe; nrro TOV UTP01l1y6 TOOU[KWqJ, TOV 6poxo TIl<; auuvoc TOU LTOAlVYKPOV1. A~EOWC; 1-1£10. o.PXIOE evoe; napa~E:VOe; OICtAoyoe; reooriptov nAtuplOv OXE:TlKo. I-IE rnv TUXT] TOU B~pOA[VOU. 0 TooulKWqJ, QqJOU svnllep<.il&llKE nrto TOV Kpqm<; OXE:TIKO ue rnv aUTO· xrovlo TaU Xl,AEP KOI rnv npO&Eoll TWV Glo66- XWV TaU vo ouv8llKoAoyi]00uv, TllAeeplOv1l0E crov ZOUKWqJ, a ortoloc IlE Tll oetpa'rou KOAE:OE:

TOV LTOAlV OTT] MoOXa. 0 T"JYETll<; TOU KPE:~Alvou OIE:KOl!Jt ypi]vopa Tll ouvoutxlc, 0llAWVOVTac;

OnlYOPllf,.101lKQ on n EHll DEv So DEXoTOv TI-OTa "'-IYOTEPO aITO rnv UVE:U oprov ITop6000ll. 1T!l QUVEXCIO, anooupSIlKE vto va cvoncusel.

o ZOUKWCP, ccoroco, cnceeorce va OOXOf..ll- 3d rteptcoorepo f,.1E TO ~~Tllf,.1a Kal ere. EOTEu\C

o comvelo TOU TOOULKWq> TOV oPXllYO lOU Em- 7e:he:iou TOU 1 ou Ae:uKopwalKou METwnou, crpniT1Yo Baalf..l 10KOAOq>OKU, npoKEl[.lBvOU vc ClEaeuvnoei rnv xctnomon. To ouunepoouo, OlO onolo KOT£"'-Il~OV oi ouo LoBICTlKOi orpornvol, 0- TOV ouvovTIj811KOV EK vsou us TOV Kpcunc, ~TOV on oro KOTOCPUYIO EI1lKPOTOUOe: tva nneplvpuo XOOO:; KOI OTI 01 QV8PWITOI TOU XiTf..Cp e;(XOV am:1 KaSe Enoq>~ I-lE rnv npoYf,.10TlKOTllTO. E~o},WVloq rnv unouovf TOU ue nc rurnxorntec au Kpef,.1ne;, 0 ToaUIKwq>, TO anOYEUf,.1a Tile; 11'1e; otou, Tou~EKa8oploE nwo:; 0 rKOlj.lITEil.e; Kat Tl to "KuBtpVTl~" TOU CEV EIXOV Kaf,.1io 6Ai1.n WIAOYrl EKlOC; ana "TI7V sUKaipia va npoBouv oe uit: olJf.1ama avaKoivwol7 0XE:TlKG /-1E TOV BavoTo TOU XirAsp KQl TIJV npocooia TOU Xi/-1I1).F.:P KGl va OlaKIJPU~OUv tnv nAfJp1'/ napa5001'J T1'/e; lePPQviae; OT1'/V EHtJ, TIC; HnA KGI T1'/ Boetovia», TauToxpova, ~rkE rtpoc TO mpOTEUj.lOTO TOU TO Il~VUf,.1a: "Pi~rE roue; ooe«; oBiaee; unooeite. TiAoe; 01 ou<r,rfJoCle;. Ka8apiore TO ueocc»,

LTlC; 18.30 KOSE 0061ETlKO nuposoxo KOI. pouKET066i1.0, rtou 6PlOK6TDV ornv e:uPUTEPIl neptoXrl LOU Bsposlvou, OVOI~E TtUP EVOVT[OV TOU TOilEa nou E~OKO},OUSOUOE va OVT101£KETOl, nneuSUVOVTOC; 11e: TOV rpono OUTO uln ooCPr'l npOEICOrtolnon OE ooouc rtcpeusvav 010 KOTOq>UYIO. Mo WPEC; cpvorcpc 0 rKOlf,lnE},e; KOI II ou~uy6e; lOU OUTOKTOVnoav, ocou nptoro XOPrlYlloav 011- AllTliplO oro E~I nOlcl6. TOUe:;, EVW 01 un6'\OLnOI EVOlKOl TWV unoydwv Tlle; KOYK8},apiac; opvovo&IlKOV 6l0OTIK6. OE 1l1Kpte; Of,.1QOEC; 15lQcpuy~e; Kat EYKOT£'\ElljJOV TOV XWpo. ,,011110 rpUXPOl/-10i nvc<auv rc /-1uaA6 roue; OlOV OCpO», OXO'\I6.~E:l 0 KOPTlC, "tVW Tr/V 115m wpa 01 rna aOUVQ/J.ol Olav xopoKrfJpa KOlroUV rrwc; va t~Gq>avlarouv J-ICoa OTI') !1rj~a rwv rroAlTWv».

ITO l-leTa~U, TO 006lETlKO mpOTEUf,.1QTO, anwc; rrrov onoll.UTwc; CPUOlOAOYIKO, c[mQ~QV VO CIOKlVCUVEUOOUV rnv onW"'-E:1O KlQA"'-WV ~WWV, Tl1

o 0PX'1YOc; TOU r£'IIKOU Emr£A£iou TOU r£pjJaVIKOu Lrporou, arpar'lyoe; KpejJrre; (oe~/CJ), tpwToypatpit;erol prrpoarQ aro 0PXfJYEio TI)e; 0081£TIII'I]C; &JC; LrpOTlOC; 4>poupoe;, KOTa r'l OlaPK£IO rwv OUVOIJIAIWV ylO T'IV KorOrraUol) TOU rrupoe;. Aiyee; wpc:e; apyoTepo 0 Kp£prrc; OUTOKTOVIjOe.

cnvun nou TO TeAoe; TaU noxsuou 6PlOK610V T6- 00 KOVTO. KOTEU8UvOVTOV, AOLn6v, f,.1E 6poou PUSIl6 rtpoc Tl1V KaYKEAopIO, OKOAOU&WVTOe; TOV cPpOWO TOU nupoBoil.lKOU, rtou Enef,.1EVE va KOVIOPTOTtOI8[ TO epslrnc KOI OOOue; TUXOlVE va BptOKOVIOl j.leoa OE aUTO. npawon, IlEpIKee; e:KOTOVT6.0EC; rEPIlOVWV f,.1aXnTWV 8~OKOil.ouSouoav VO OVTlOT£KOVTQI 118 on[OTEUTll YEVV0l611lTO: TO IapAOIEVj.lnOUPYK CEV EiXE Kom},l1<PSEL aK6f,.1'l, 01 IlOXEC; OUVExKoVTOV ornv KoupeupoteVTOf,.1, E:VW O1llV 6.Mll nAEUpa Tile; MnOUVTan£OTEpOTpaOE II MEpapxio novrm:p -Murcheberq» unepcorucotnv f,.1E Mooo TOV ZWOAOYlK6 K~no. To npwi Tl1e; 20e; Molou, 0 OOUPI10TOe; TOU LVI IwI-IOTOe; n6VTOe:p !#nq.lljJe: orll10 ue TO anoia ~llroues KOTonauOll TaU nupoc KOl one 06.00 0 BOlVTt..IVYK napoMSllKE Emorlllwe; moue; L061ETlKOUe; J-1o~i J-1E TOUe; orpcrnvouc BETae; Kat Lf,.111- NTOVKBopT. 01 I061ETlKOI TOV I..lETE<jlEPOV oj.leowe; OTO orpcmveto TOU TOOULKw<p, O1OV apl&l-l0 2 TT]C; OCOU LOUAEVf,.1TtOUPYKPIV, onou, 0<p0u uneypm!JE rnv npa~ll OUV&IlKoMYT]Olle; TOU BepoxlYOU, UTt0XPEw&IlKe va ClOalBaoEI npoc 6},EC:; nc ye:Pf,.10VIKte; DUVQj.lEle; T11 CIOTOY~ va nOljJouv KQElE OVTIOToo11, KOTllYOpWVTOe;, f,.1aAlO1O, TOV XiTAEp OTI £YKOT£},e:lljJE «rrru KPUO TOU AOUTPOU» 6- oouc noxeunocv YI' OUTOV j.leXPle; E:OXOTWV.

H ncccooon TOU B6.IVTAlVYK, uxrroco, OEV evpcure TOV gn(},oyo me TpaYIKrle; OUT~e; 1-I0XT]C;. Evo nM80e; rEpf,.1aVWV O1POTIWTWV, covouuevo vo nopocoB-e[, oUYKevTpWSnKE OTO LapMTe:vunoupvs, onou 0 otpornvcc MOUf,.1epT, KOTOl-loTWf,.1EVOC; KOI us TO XtPl TOU ne:plTuil.lYllevo OE 8- niOEOIlO, OXnl10no£ Ilia cpciAoyyo KOl ~EKivT]o£ ulo 1']PWlK~ t~oco npoe; OU0f,.10e;, oloOXi~oVTOe; TTl ytcpupo TOU InavTaou ue OKOTOOXET!l OPl-l~. 0, ouvxoouoeic OUTWV TWV OKOT06"IlTWV TtO"'-elllcnov f,.1E TO 006lETlKO OTPOTEU[.lQTO u~p~ov ljlO- 6epcC; KOI cuicrnpec. 0 MOUflEPT OKOTW&nKE OTIC:; 3 MO'IOU, E:VW 01 f,.10XllTee; TOU aV0l-llX&nKOV f,.1e TIe; f.l6~Eq TWV npoceuvtov nou AI110KTOVOUoav. KanOIOI KOTOp&WOOV va <pSaoouv f,.18XPI TO NTef.lEnpITe; KOl va e:vwSOUV covoreco I1E T1'] 1211 LTpoTla.

o arparl'/Yoc; KOUPT BOI'lTAIVYK aywviOS'1KE yevvaia, urrepaarrit;ovTOC; TO BepoAivo pc: TO LVI rwpa nOvTac:p rtou 1510IKOUO!:, aAAo reAIKG napaoo&IjKf; aroue; r081eTlKOUe; CJTle; 2 Mai'ou 1945.

AIITII 'iTOV "I £IKOVO 17011 17opouoia~£ pia ami TIC; opelxciAKIV£C:; 17IVOKili£C:; T'7C:; KOYK£Aapiac:;, lilelTP'1TIJ a170 TO 17upa TWV Io61£TIKWV UTpaTlWTWV, tnv errauplOV TIJC:; &plop8euTlKr;c:; ViKIJC:; TOU Epu&pou LTPOTOU, rov Mel,o TOU 1945.

TO T.lMHMA THI NIKHI

To TiAoc:; rlJC:; I1e1XIIC:; TOU B£poAivou KOIIJ KorappeuolJ rile; £&VIKOOOaloAlOTlKr;c; Fepuavla«; r;rav OPK£TeI Y'o va OIKOIOAoyljooliv r'1V iKPIJ~II EV&0IlOICI0I10U rwv ovlipwv TOil fpu&pou LrpOTOU I1J1POOTei UTIJV rrEpiCPIJIJ'1 nilA'1 TOU .Bpavo£p60up yOU.

To OOBIETlKO: nupoBoAO ownocv n:AIKo OTO BepoAlvo TO onovcuuo Tile; 2ae; Mo"iou 1945. H llouXio rrou EnIKPO:TllOE: al-ltowe; ~£TO ~TOV OXEMv onoxooun, rreprooorspo TPOIlOKTlK~ KI an' TOV opu ~ayi56 tnc QOuo(;JTTllT'le; noAu~j.lEPlle; j.lOXTle;. «Aun] 11 ouvverpLooJJiVl1, xpuo KOl 6POXEprj

Lo81£TIKO o£pooKcicpt} Eyyue; U",~OTnDIEnc Shturmovik rrerouv emJVW orro TO B£poAivo OTIC; 30 ArrplAiolJ 1945. To aepooKacpoc; 170U cpa/vETo, Cfe J1PWTO errirreoo, cptpel OT'1V elrpOKrO TOU TIJV emypocpiF "fKoIKllrr,C;>J.

l'JI1CPO civol oiyoupa 11l'Jl1t.PO me; xanipPEUOl'JC; Trye:; replJoviae:;", EypOtpE a rKp6ollOv, "11£00 orov Kanvo, /-Jera~u rpAEyOj.leVWv EPEtniwv, avaj.Jwa OE EKorovraose:; mWIJQra nou KsiroVTQI oov oKourriolo aroue:; 0pOIJOUC;". 01 avo pee TaU EpuSpOU ~TpaTOU ~IlTwKpouya~ov, EP1xvav SPLOiJBEUTlKEe; pmte; O'TOV cepe, KaTovaAUlVOv rtoootrrrsc TPOql~C; KOI orvonvsuuorooev. ncpercoaav TO O:PI-lOTO TOUe; vio E:mSeWpT]Ofl KQTO: Il~KOe; TWV iOIWV i5p6IJWV nou AlYO Xp6Vl0 vroplrspo 1'50- VOUVTO one nc CfllOEIKTlKte; nopCAOOCle; Tile; Wehrmacht. H elp~vTl, 0IlW<;, nou E(XOV KEp6ioEl 01 I-lOXllTee; IOU ~TOhIV ciXE: ovaou&cl ueoo ana ulo nCAll nou &UIlI~E ortepcvro VEKPOTOtpclo. Knni rn O((lPKEIO T1l<; nOAlopK10e;, neplrtou 125.000 BEpOAIVt~OI txooov T'l ~W~ TOUC;, ana roue; orroiouc 11.000 unecrnccv KOpOlOK~ npoa60M Kat 6.400 aUToKI0VIlOOV Via vo ~etpu.youv on6 Til 111- ~tPlO, TTJ i5UOTUX[O Kat TOV TPOIJ.O.

a rCPIlOVIKO<; 2TpaToe:;, I1ETO TOV TpOI-lE:PO KOI <iVIOO aywvo rtou tOWOE: j.ltoo OT'lV nOAn. slX£ nMov OqlOVIOTd. 01 2061E:TIKOi IOXUptOSllKOV 6n oxoroioov 458.080 replJovouC; Kal atXIlOAWTloav aMoue; 479.298. H KOT6.KTllOTl TaU "mw/-JoTOe:; TOU Bepo},ivou», 6nw<; XaPOKTT]PlOTlKO avooepsr o IO'TOPIK6C; Ma~ XEIO'TIVYKe;, I-l0AOVOTI 0- nOTCAEaE 1110 nepl<pov~ KOllOTOPIK~ viKIl, KOO1IOE OKPIBo OTOV EpuSpo ~TpOT6. TIlV m:pioi5o 16 AnplAlOU - 8 Ma'(ou1945, 01 DUVOIlE:le; TWV ZouKW<p, K6vIE<p KOt POKoa6qlOKU uneornoov 352.475 onwAEIEe; (78.291 vsxpol xm 274.184 TpaUIJOTlE<;)., OXe06v ro tva MKaTO 111<; OUVOAlK~e; IOXUOe; roue, Ev oAiYOle;. TO T(IJIl~a rnc j.lOme;: OUT~e;:, nou cnotsxece TO erucrevoouo TWV EVlunWOlOKWV emTUXIWV TWV a06lS1lKWV OnAUlV KOTa TOV S' nOYKOOlllO n6AEIJO, um'ip~e YIO TOV EpuSp6 IWOT6 TO BapUTEpo uno T'lV cnox~ 111e; 1l0XIle; IOU LTaAlVYKpOVT.

napOAa aUTO, T] nTWCJT] TOU BepoAlvou oev rn't~ave, TUnLK6. TOUAOXIOTOV, TO TtAoe; TOU noMOU OTT)V EupumT]. ETOL, one opxte; Mo'iou TOU 945, 01 repl-IQvo[ esoKoi\ou&ouoav va OIO$tTOUV U1V 01-1600 LTPOTIWV «Boppnc», £OlW KOI QnOKO~I-If;Vn, ornv Koupi\Qvo[a, evw apKHte: 5u-

QI-IEIC; I-IOXOVTOV aKo~11 ornv AvaToAIK~ npwola.

EniUT]C;, a~lol-laxee; ncpsuevcv 111211 LTpaTla ou:IKO TOU BepoAivou, n 7n LTpOnQ ue nevrc 1-1&papxiee; ALYo vonoreoo, OlOV EASo, TouMXlOlOV 40 I-iEpOPXLE<; ornv Auorpfn KOl TTJv ITOAia KOl,

upkoc, 01 50 l-iepapX[EC; TIle: lUXUp~e; O~Mo<; iTpaTlwv «KtVTPO» TOU La[pvep oTTJv ToexooAoBaKlo. napoAo rtou TO I1SIKO TWV repl-laVWv mpanWTWV ~TOV UTtepSOAlKO rrronuevo, unoxoucv DE I-iIO eawn:plKn rtcporpuvon va OIOqJUYOUV mU,\(]Xlmov npoe; Tn OUUT] Kfll va cnoqnrvouv TTJV OIXI-I0AWU[O OTtO TOUe; i:oSlenKOUC;. a i:TMlV, tmoIWKOVTQ<; va E~oi\o$pEuoel QUTte; nc ouva-

elC; Kat vc emBe60lWOEI TrW KaTOX~ TIle; xsvrpti'O)c; Eupwnne;, e~antAuoe svcvriov TOUe; rotc I-Ltreno TOU EpuSpou LTpaTOU KOI rmc 8 Ma"Cou 1945 n npoya Kon:Ar1qJSn ana TO TP~!-10TO TaU

6VIEqJ. Enp6KEITO vro rnv n;i\euToia qJopa rtou I] KOKKlVTj ni\OTEio TTje; MoOXa<; TpaVTaX&TjKe cno TOUC; &PlQIlSEUTlKOUe; Kovov(06oAla~OUe; 1.000 nupo60AWV, onwc; urtavopeue "0 XQlpeTLOllOC; TTJ<; VIKlle;", Ko&e 'Popa nou xupteuotcv I-lia £Upwna"(K~ nperteuoucc.

BfSAfOrPAClJIA

(1) R. Armstrong: RED ARMY IANK COMMANDERS:

THE ARMORED GUARDS, SchiUer, 1994.

(2) K. Bahm: BERLIN 1945: THE FINAL RECKONING, MBI Publishing, 2001.

(3) A. Beevor: BEPOAINO: H tttca» 1945, EKc'ioo£lC; rKoBoaT'I,2004.

(4) A. Bullock: HITLER: A STUDY IN TYRANNY, Konecky & Konecky, 1962.

(5) R. Cartier: H IITOPIA TOY B' nArKOrMIOY nOAEMOY, EKc'ioa£lC; ntmupoc;, 1964.

(6) O.P. Ch.aney: ZHUKOV, University of Oklahoma

Press, 1996. .

(7) DESCENT INTO NIGHTMARE, Time-Life Books, 1992.

(8) J. Erickson; THE ROAD TO BERLIN, Yale University Press, 1999.

(9) D. Glantz: WHEN TITANS CLASHED, Kansas University Press, 1995.

(10) W. Gorlitz: THE MEMOIRS OF FIELD MARSHAL WILHELM KEITEL, Cooper Square Press, 2000.

(11) M. Hastings: ARMAGEDDON, Knopf, 2004.

(12) D.lrving: 0 nOAEMOr TOY XITIIEP, EKOOO£IC; rKoBoar'l,2003.

(13) J. Keegan: THE SECOND WORLD WAR, Penguin, 1990.

(14) I. Kershaw: X/TAEP 1936- 1945: NEMErlr, EKl50o£le; Scripta, 2002.

(15) I. Konev: YEAR OF VICTORY, Progress, 1969. (16)A. Seaton: THE RUSSO-GERMAN WAR, PresidIo, 1993.

(17)A. Seaton: STA.LIN AS WARLORD, Batsford, 1976.

(18) S. Shtemenko: THE SOVIET GENERAL STAFF AT WAR, University Press of the Pacific, 2001.

(19) VICTORY IN EUROPE, Time-Life Books, 1999. (20)E. Ziemke: BATTLE FOR BERLIN: END OF THE THIRD REICH, Ballantine's, 1968.

H "'If/aia TtlC; £rILl urpwv£Tal aT'I O7£Y'I TaU Pdl'X07aYK aTlC; 30 ArrplAiou 1945.

o £rriAoym; T'Ie: paX'Ie; TOU B!:po.livou ypa'PI1K!:' aTl'; 241ouviou 1945, O7rIV KOKKIV'I nAaTda Tile; Mooxae;, fI£ Til lJ£yaAII noptAaorr rile: NiKrrc; am) TOV fpu-&po rrparo ..

MtpoC; Tile; T£A£TllC; tjTaV KO' TO xoptjAwlJO 200 YCPIlOVIKWV noll£IlIKwv Ao6apwv pnpoaTa 070 MOUQwAcio TOU Ai:vlv. HTOV 'I 0l7oAUT'IaTIYf/11 &P/f;1l60U y,a TfJV EIU_

TA =HMEPOMATA THI 27lJr.; AnPlAlOY 1945, nPArMATonOIHSHKE MIA Ano Til TEAEYTAIEI nTHIEII rEPMAN'KOY AEPOIKA410YI twoz THN nOAIOPKHMENH npOTEVOYIA TOY f' PAix. rxonoz AYTON nov EnEBAINAN rTO AEPOIKAtbOI HTAN H ANAKTHIH EnAtbHI ME TON A.dOAtlJO XITAEP,

a onoioz nAPfMENE AnOKAEIIMENor rTA vnOfE'A KATAtbVflA THI KAfKEAAPIAI. KAsnr TA AEPOJ1POMIA THI KATErTPAMMENHI Ano TOVI IVMMAXIKOVI BOMBAPJ1/IMOYI nOAHl EIXAN HllH KATAAHtP9EI Ano

TA IOBlETIKA ITPATEYMATA ·H SP/IKONTAN ts KATAITAIH nOAIOPKIAI,

TO AEPOIKAfbor ANAfKAIBHKE NA npOlrEInBEI IE MIA AEOtbOPO, ANAMEIA IE IVNTPIMMIA KAt KPATHPEI noy EIXAN AHMIOVPfH0EI

sno Til EKPH=E/I TON OSMON TOV EPY9POV nVPOBOJ\IKOY. XEIPIITHI TOY HTAN MIA fVNAIKA, H XANNA PAITI, KOPYtbAIA ANAMEIA ttoa .dOK1MAI.TEI ",AOTOVI THE LUFTWAFFE KAI J1IAIHMH HI1H nPIN Ana TON B'nn riA

nz A:/09AYMAITEI AEPonOPIKEI EnIlJ.OIEJE THE.

rlANNHI TEPNInTHI

H TEAEYT AlA nTHIH nroz TO

nOAIOPKHMENO BEPOAINO

H xnvvo Pam; ycvvr;81'] KE erne; 29 MopTIOU 1912 aTO X[pO'~ncpYK TTle; ~1)..Eaioe;. Kapl'] IOTPOU-Ocp&OAIJ.0AOyOU, CPOiTT]OE:

KGl I'] [010 ornv 10cplKn LXOAr; TOU nOvE:maT1')IJ.l0U TOU KIEAou, oAM TO 1931 EYKmt.AE:lltJE: 0- PIOTlK6. ne; ortouosc TI']e; KOI O<j)OOlW&I']KE: crnv uvsuonoplc. KO&ICpW&T]KE: ouvroun xcPII aTle; em56oE:le; Tile; we; mMTOe; nveuorrrepWV, oAM. KOl OKp06oTlKWV oepOOKOcpWV, TO onolo XE:lPl~6TOV KUp[We; vrc TIe; ov6.YKEe; TWV

vupicucrcov KlVTWOTOYPOCPIKWV TOlVIWV Trle; Enoxtie;. To [iSlO sroc E:nETuXE: EVo nOYK60lJ.lO pE:K6p YUVOlKWV O'e: rrrnon OVE:IJ.OmEpOU IJ.E:

XpovLKl'j OlapKcLo 5 1/2 eopdiv xwp[(; rtpocvskoOJ'] , TO onoto TO 1933 oVE60O'E one; 11 1/2 00- pee. To 1936 KOTEKTlloe OKOIJ.O Eva naYKa0IJ.LO peK6p IJ.OKpae; mtiOJ']e; OVelJ.0nTEpOu, KQ)..Urrrovroc cnoorcon 305 XLAl0IJ.ETpWV! KOTepPLtJlE, sniono, TO naYK601J.10 YUVOLKEio PEK6p U- 4JOUe;, ncrovrcc ue : cveucrrrcco OE utJloe; 2.800 IJ.tTPWV, £voo rplo xpavLQ opvorepc nepcoe oveuonopevrcc enove ana rnv opoostpa TWV A}..m:wv.

nOAU OUVT0IJ.0, TO srureuvunrd TT]e; TT]v Excvov OIQOl')IJ.Il 0TIl n:plJ.0v[o, EVW, napa}..AIl}..o, KEpolaE rnv EUVOLQ TWY avwTI':pwv aTe}..exwv TOU e9vLKOOOOlaAlOTlKOU KOJ.lIJ,OTOC;, ncooxo rtou 11 iOlD i5EV aoxot..ri&IlKE nora LOLOiTEPO f..IE rnv nOA.LTlKn. To 1937 I'] PalTe; Ton08Eu'l8T]Ke OTO KtVTPO OOKlf..lWV TI']e; luftwaffe 010 PtXAlV, ortou, una T1') iSlolKT]OJ'] TOU K6.pA fllp6vKe, OVoiSdX81']KE, 00<; noAiTI']e; rrcvrn, OE 0PXlXElp[OTpLU OOKIIJ.WV OTOUe; neptcoorepouc rurtouc OEPOoKa<pWY TT]e; rEpIJ.OVlKf]<; Aeportoplcc. IOlaiTepa o IJ.we; , E:loIKEu811KE one iSOKIIJ,Ee; TWV Junkers Ju 87 Stuka, om Dornier Do 17, Ka&w<; KOL 010 npdrro Et..IKomEpo VePllovlKtie; KOTOoKEutie;, TO Focke - Achgelis Fa 61. ME TO EALK6- rrrspo OUTO. Il IJ.lKp6oWIJ.T] veopr'j nLMTOe; Ktp- 510E vro OK6IJ.O IlIO cpopa TOV 8auJ-IoO'J.lO TOU KOIVOU Kat TnC; nO}..ITIKrie; nyeo[oe; TT]e; xwpoe; TT]C;, oruv TO 1938 npaYI-lOTOno[T]OE oElpa mticetov OTO eoWTEPlKO svoc oroolou, KOTa T1') 6l6.pKela TI']e; ~lE&VOUe; EK&eOT]C; AUTOKLVnTWV

TOU BepoAivou (Berlin International Molor Show).

H Xdvvo Pdrrc eTpEcpE LiSlOiTEPI'] EKTIJ-IT]OT] Yla TOV Ao6t..cpo XiTAEP, ouvcloenuc, omoc anooeix91l KE, oJ..lol6ai.o, otpou TO 1937 Tile; antVEllJ.E TOV TLIlTlTlKO TITAO TOU Ku6e:pVrlTT) (flugkapitan). METa TT1V EVOp~T] TOU B' nn, Il PatTe; 5paOTI']plOTWlrl9llKe aK6IJ.a neptcoorspo OTIe; OOKlJ..lEe; KOlO~loA.oviloel<;, rtertovruc lJ.e 6AOUe; TOUe; runouc TWV OTPOTlWTlKWV cePOOKOCPWV TT]e; Luftwaffe. ~Tle; 27 Moprlou

AlTO trriaKtl/J'I at otpo6pofJ/O rlJ<; urro ITO.\II(lll; KOTOX~C; II.ISU'lC;, rrplv arro TIJV ivop~1J TOU rroAtfJou. H IJIKpOawp'l lilaalJfJ'I o£porropoc; tm6Atnel

r'lv npotTolfJoaio rou ov£ponr£pou TIJI; Yla

11'0 TomKrj ITT/lalJ.

H Xal/va P6'TC;, 01le600'fJiv'l aro nrAoT.~pIO evoc; aV£fJolTTipou, £TO/fJO[,£TOI Yla c'.ioKlfJOarlKIj olToy£iwa'l ana ro KoniarpwfJo tvo<; rrAoiou.

1941, IJ.GAIOTa, ce elolKri n:AEm 010 Sepo}..!YO, TT]e; anoi56&l1Ke aria TOV orpordpjn TOU P6.IX XEpJ-lOV rKaiplVYK TO xpuoa eJ-l6AT]J..Ia lrrrouevev TT]e; repJ-IOVIKtie; Asportopicc.

T11V erroucvn llJ-lepo I'] Xnvvo ouvcvmce Via OEUTepT] cpopa TOV XITAep, O'TT]V KaYKeAapia, KQTOmV 15min:PT1t:; npooKAIlD"le;. MeTa TOV n6AeJ-lO I'] P6.lTq eypaltJe OTa cnopvnuoVEUIlQTQ TT1e;: "0 rJJupep J.1£ unOoeX&I1Ke J.1e &eppor17ra scu q:JIAia, I:VW 0 (KaiplvYK atesoray nAol J.10U, KQJ.1apWVovrac; aav rrartpac; ttou rrapouolo(et TT]v KOPI1 tau. Etten«, J.1£ KGAeoe va Ko&iaw oinAa tau, po~i ue roue; un6- Aomoue; napeupIOK0J.1eVOUe;, yupw anD eva I1Ey6Ao rpant~l. Me pwrl1o£ AemOI-lEpWe; vro ne; oOKIJ.1aOTIKte; ttmoeu; nou noavuatonoioooa Kat elOIKO Yla TOUe; ncioauauouoo; !-IOU ctn XPrjal1 aepoqJptvwv yra anOTOJ.1ee; 8u&iaeu:;. Eoel~e, eniOTlC;, J.1£yOJto evowrptpov yw rnv np6oo6 J.10U OTIC; nelpa/-lanKec; ttttice«; «a: nc f.1eAerec; ttou oxer{(ovrav J.1E Tr)V anOKoTT11 rwv aup/-laT6oXOIVWV TWV aepoOTOTWV avrweponoplKf]c; auuvac; ano aepoOKQqJ17, evta Yla aKOJ.1a /-110 rpopa eVTUnWOIQa&I']Ka an6 TIC; yvwaelC; rou YIO TT)v oepovcuTlKf] KOt fl(; e~eAi~ele; T17C;!".

Evw a nOAqlOe; umvorov, 11 Pam; OUVEXlce eVTOTlKa. TlC; OOKlllaUTlKtc; rrrnoeic, oLvooe; IOloiTepll BopLrrTlTQ one V!:WTepec; axeOlaOe:lC; cepooxceev KOl, xupkec, OTO oepuo.oullevo, 6nwc; TO Messerschmitt Me 163

omet KOl Me 262. rlO m; eruocoerc HIe; UTLe; OOKLIlE<; aUTEe;, Tile; QnOvEIl~8IlKe: TO 1941 0 LlOTlPOUC; LTOUp6C; 8' Tac,llC; Kat TOV <l>e6poua- 010 TOU 19440 A' TaE;TlC; nno TOV iOlo TOV XiT-

ep 010 MnePYKX0<jl. npow811Oe, snionc, Eva p6ypollll0 KaTOoKeu~e; encvcpiousviov trrrnevev 60ll6wv rurtou V1, UTT]V aTpaKTO TWY

onoiwv ~TQV Ton08e:TTlIlEVO tva uucpo ruxorripto. H iOlo, !lOAlOla, !lela TIlV on6BoOfl UTIl opucvotc rtpcvucrortolnce utc ceipn OOKlaOllKWV rrmoeecv, nelpalloTI~OlJevll UTIl

xpnOfl laue; OE: ema-toBle; OUTOKTov[ac; evavrlov tH:yo.AWV OUIl110XlKWV VQUTlKWV 1l0Vaowv. 01 &nav5pwIlEvee; V1 8a 8C,anOAUOYTQY ana 6all6apalUTlKo He 111, TO ortolo 80 nc Il£TE<jlEPOV KOVTO UTIlY neplOXn IOU oroxov.

nETONTAI twoz

THN nOA/OPKHMENH npOTEYOYIA TOY r' PAil

Ine; 25 AnplALou 1945, IlEPlKEC; IlOVD T1iJEpEe; rtpiv uno TIlV KOTaAlltIJll TaU BEpOA[VDU uno TOUe; !o6LeTlKOUC;, 11 PalTe; BpLOK6mv OTO KiTollnouxeA. EKEi EAaBE tva Ilt'jvulla an6 TOY rrrsocoxo plrep oov rKpalll, OlOlKTlTn TOU 60u Aeportopucou LT6}"ou, IlE TO onolo TTle; ~TlTOUoc va napOUOlQOTEi TO OUVTOll6Tepo ouvmov 010 M6yaxo, YIO va avaA66el uro El5LKt'j OnOOlO}..n. H Xovvo EypallJe cpvorcpc axelLKa:

"Em6l8ao&I'IKO oro N{;ou-MrriE/-IrrepYK OE tva Ju 88, TO ottolo 011<; 14.00 T1]C; 26r]e; Arrp'),[ou /-IE /-IETtrpepe OTI'/v aEporropiKf) BOa,., IOU PtXAIv. KaTe) TI'I c510PKEW I1]C; rrrf)o17C; ITArJPorpop~&17Ka on 0 rpov rKpOI/-l EiXt: ofOTax&t:i ue onua aououatou va ttapouoiaote! OTOV XiTAEp otnv KaYKt:Aapia. EvciJ TO BepoMvo f)rav

Mia rrapcJro),JJ'I o),},o KOI $-OVOOIIJIJ rrpoK),IJ0'l Ylo TOU~ 60KIJJOCITt" m),oTOU" 6Awv TWV &rroxwv. H PalT" ClTO JJIKPO TTI)'OTtjPIO 1J'0C; £rrov6pwJJ&vlJC; 80JJ80" nirrou V1.

Arado Ar 96.

Me: O&POOKatpO" TOU n.lnou ourou rrpaYJJaTorrolf!8'·IIK& II T£),WTO;O rrrfJO'fI arro

TO BE:poMvo rrplv orro

TIJV KOTlJ),IJI/lr, TOU arro

TO 0'081£1IKO ClTponUJJOTa. TO ~IJJJE:PWjJOTO

TIJ" 3Orj" AnpI},jou 1945.

ttssov rroAlopKr)J.lCVO arro TO 0081E:TlKO otpan;upOTa, a rrr{;papxoc; arrorpaoloe on TO J.lOvaO/KO OUJ.l8aTO IlCOO rrou &a rou ettetpene va rp&doel twe; T1]V KaYKt:Aap(a f)rav TO E:AtKOttteoo. rVWpl~E, enionc, 6n uovo t:yw &0 pITOoooo« va EmXf;IPr7aw uia r600 rrOp6TOAJ.11] rrrf)ol1. Kaffwc; c5tt&ETO OPKET~ E~OIKE:iwal'l Kal eutteioia, {;xovraC; f)o17 rrETo~t:l lToAAcC; q>ooec, VUKTO Kat I1IlCpa, Ef10VW ono Tr)V rroA'1. Xap'1 omv nmor; au~, 1'1 onoia Tt:AIKO rrpoypaIOITOIf)&17Ke J.lE o},Ao uioo, urrr7p~a tvaq arro rouC; teseutoioue av&pwrrouc; nou eisav SWVTQVO TOV A06Aq>a X[rAEp, aAA6 KQt svoc ano TOUC; t:A6.XIOTOUC; ITOU f;lTt~'1oav yw va Qrp'1Y'1&ouv TO rreplOTQTLKO OUTO ... ".

LTC PtXALV 11 xoroorcon nou eruxporouoc rrrov ouoapeoTT]. TIC; QUO Te}..euTO[ee; Illlepec; KOVEVQ yepl-l0VlK6 QEPOOKO<jlOC; OEV elXe KOTop-9woeL vo rtspccer srtnvo ana TlC; a06LETlKEC; ypOI-lIlEC; KaL vo <jl800El I-lEXPl TO BspoxlYO. Arto to KOVTlVO OTI1V nOATl aepoop6Jlla, uovo TO rKOT08 nnpsusve uno yepllovlK~ KOTOxTl, rtcpoxo nou dXB KUKAW-9e[ ana TCUe; LO- 61elIKOUe; KOI 6oll8apol~oTOV cxcrcncuorc ana TO nupoBoALK6 TDUe;. 0 oov rKpOllllTEplucve TT'!V o.<jll~TJ lTlC; PalTe; UTO cepoopouro, nooxeiuevou vc ETllXE1PrlOOUV TO £n6IlEVO

28Ma;'ou 1941.

o A~6Mpo~ XiT),f:p urrolitXtTal OTIJV KaYKf:AopJa TOU PisIX TIJ flugkapitarr Pam;, JlETO TIJV orrovoJlIj (1£ OU1I1 TOU xpu(Jou £p6Aljporo<; IllTOjJtVWV Til" Luftwaffe.

o CPOy rKpG11J tAaae TI"I &tOll TOU

eno a£ponAavo. aYVo6JVTae; TIlY unap~1l TI"I.e; PaITe; eno lilapiplCJpa Tile; ouplIe;, oun 11 i6la, OPfIM;, ToAPI"ICJ£ ya anoKaAullJ'u

111Y napouCJia TI1C;. P&xPI Tou'\aXlenOY TI'I enIYJ.l~

TIle; anoy£iClXRlC;·

OKtAO<; Tile:; rrrnonc, IJC npOOplOIJO TO BspoxlYo. To eAlK6mEpo, OlJwe:;, IlE TO ortolc errpoKElTO va rtoovuo ronorqael '1 anoOTOAr1 TOUe:; KaT a Tle:; VUKTEPIvte:; wpce:;, eixe IJOAle:; KOlOorpnesl crto um EX3PLK~ ceportopusn srnbpoIJ~!

To IJOVO ola3tolll0 ceoocxceoc OTO PtXAIV YLO rnv rrrrion OUTti timv Eva ElOlKO OlQ- 1J0PCPWlltvo lloXnTlK6 Focke Wulf Fw 190, OTO ortolo EiXE npoon:aei tva oClm:po Ko3LoJ.l0 rtloto KOL XQIJ'1MTCpo an6 TO nLAOTT)Pl6 TOU. XElPLOTtie:; TOU r1TOV tvae:; mrouevoc opnvloc 1TJe:; Luftwaffe, IlE OplOTIl yvwOll TWV ouuvnKWV TOKTLKWV KOl TWV &EOCWV ovnceponomKWV onAwv TWV ~06leTlKWV yupw uno Til yepIlQVlK~ rtpcorsuouoc, 0 onoloc 000 Illltpee; VWPlTEPO £Lxe IlCTo.!ptpel an6 TO 8epOAlvO npoc nc:; eAeU&CpCe; neploxtc; TOV unoupy6 E~OnAIOIlWV AAl-mepT ~l1tep.

H EnLIJOVr1 T'1e; Pane:; vn llCTa~el EWe; TO Bepoxtvo ooijYIlOE TOV vsoco ounvto (0 erroloe; r1TOV 30ulJoCl'Tl']e; Tile:;) OTT]V ortcccon 6n TO 6apoe:; Tile; IJlKPOKOj1WIl·tVlle;- vuvohccc bev &0 crtorsxouoe clln6i51o OTIlv rrmon TOU. fj,EoOlJtvlle:;. 0IlWC:;, TIle;- cnL6i6aollC:; TaU rrrepnpxou aTO rK6.ToB, a uovoc xwpo<; nou ortsusve KEV6e; nrov EVO IJlKp6 OLOflEPlOllo OTO oupoio TI .. llifla TOU cepocscoouc, OVOflEOO aTouc:; U· 0POUAlKOU<; OUOOWPCUTEe:;, TO OUP!lOT6axOIva TWV nT]OOAIWV KOI TOUe:; KUAivi5poue; TWV q>IQAwv o~uy6vou. H X6.vva, WOT600, 58X311KE np6&UIlO, flE onOTEAeO!lO OUVTO!lO va BPE.9E{ KAClO!ltVIl OlOV oxoreivo oUT6 Xwpo TIle; oupae:;, aouvOTWVlOe; T600 va Klvll&e[, 600 KOl va E~EA&eL xwp[e:; 80~&elQ.

EUTUXWe;, 6Ilwe:;, 11 ml']OT] J.lEXPl TO rK6.T08 urrtipc,e OUVT0J.lll xrn TO Fw190 npoOYElw&T]KE ue TT] ouvooclc IlEPlKWV 1l0XI']TlKWV OEPOOKOtpWV Tile; Luftwaffe. 0 q>OV rKp6.llJ EA06E Til atOll TOU 0'10 ueponscvo, OYVOWVTOe; TT]V urtcpc,I']TI']e; P6.ne; 010 cSlOIJEPlOIJQ Tile:; OU pnc , ours I'] iOLo, 6Ilwe;, T6A!lT]OE va onOKoMLjJEl TIlV nopouolo TIle;, !lEXPl TOUACtXlOTOV TIl OTlYIJr1 TT]C:; onovekoonc. l:TIl OUVEXElO, TO QEPOOKOq>Oe:;

IJE 1OUe; rpetc ETUB{nEe; TOU llha~E J.lEOO 0T1l VUKTO, npoc TOV IlOKPlV6 op[~OVTQ rtou oom~6TQV on6 nc aVOAOlJnE<; TOU oi5lQKOnOU unopa~ nup060AlKOU, ue TEAlK6 npooprouo TI']V 110AIOPKI']J.lEVIl npWTE:UOUOO TOu P6.lX KOl TIlV IOTOpio ...

TO' npcro OKEAOC:; TIle; Ol(lPKE10e;- 30 AE' mwv rrrncnc npoYJ.lQTOnol~&T]Ke xwp[e:; 10loi .. Tepa npOBA~1l0TO KOl TO OEPOOKOq>OC:; tq>&ooe, ncrevruc DE usoclo lJljJOe;, aTO nPOaOTlO TOU BEPOAivou. Exsl, nqiou onE!pUYE: rnv reAEUTOio onY!lr] rnv EI .. 1llAOKr] ue EVO ourivoc OOBIETlKWV !l0XTlTlKWV, TO ortolo rtoooncsnoav va TOU cmTE&auv, npaOYElw&nK£ OE EVa IllKp6 np6xelpo nei5[o npoovekoonc. An6 TO onuelo sxetvo 0 mEpopxOe; KOl 11 X6vvo 30 ouvtXl~OV 'rrjv rrrnon TOUe; us EVa IlLKp6 rpr&tOlO Fieseler Fi156 Storch, EAn[~OVTQe; 6n30 KOT6p&wvov va npoOYElw&OUV OE xortoro 5p61J0 KOVTO ctnv KOYKEAOp[O.

o eov rKpOllJ EnEIlElvE VO XElPlaTei 0 [OLOe;- TO OSPOOKQq>Oe:;, EnEloij 0111 Oloi5POllri roue EvMXCTa vc OUVOvn;OOUV oq>o5pij E' X&plKr1 oVTlopaOTl KOlIl Pane; OEV elXE OVCtAoYll surteipiu rrrnceev un6 ouv3r]Kec:; Il6.X'le;. H Xcvvc 1UKTOnOln311KE Oln 3tOll n[ow 0110 auTOV KOl, EVOTlKTW6we;, i5oKi!lOOE KOI oloniOTUlat; 6n I1ETO 6(0e; unopouce VQ <.p&6.0·Cl OKUI-IIJEvll TT] p6660 TOU xelpiOlIlP[OU KOI TOV uoXM ErmaXUVOT]e; TOU KlVTlTijpO. nap6Ao nou TO nupo TOU CX&plKOU nupo60AlKOU roue llPoc,tvlloav apKE:Tte; OUOKOAiec:;, 11 0110ye;[W- 011 TOU Storch I1poYIlOTonolr].9IlKE TCAlKCt Alyo I-IETO ne; 06.00 1TJC:; 27'1e; AnpU\iou. To J.llKPO 0- EPOOKO!pOe; l1STO~E XOllllAa vtn VO cnocuve. TO 006lEllKO J.l0XTlTlKO sncve an6 T'1 AIPVT] B6v~EE KOl, 0T1l OUvtXElO, ~U016. endvro on6 TIe; KOpU!pEe; TWV iStvopwv TOU rKpouveBaAVT (npOOlVO 6Oooe;).

=aq>VlKO KOl EVW nsrouoav ermvro on6 Eva IJEy6.AO ~tCPWTO TOU OCtoOUe;, TO Eoa!pOe; "~Wvroveuie» Kat tvae; KOTOlYIOIl6e:; nupoq E~0110' Au31lKE EVOVT[OV TOU<;. ~06leTIKo OPIJOlO, TE&WpOKlOlJtva Kat EKOlOVTo.oec:; OTpanWTEe;

o rrrepapxOe; pirep ipOV rKpdrp l1eTO~1:: jJo~i jJl::

" Xcivva Pam; OT'I" tekeuraia l1T1la'l ami

TO nOMOpIfJlfJi;IIO B€poAivo, pnd TI}" TPllljJEP'l rropofJoII" TaU!) OTa unOYE/O KClTOipuyro

r'le; KOYKI::),opioe; oro TeAll AnprJo./OIJ TaU 1945.

UTP0<jlllKaV npoc TOV ~IOOOKOtE:IVO oupuvo, 60MoVTOC; ~6 rtuoosoxc, nOAu6oAO, ruosxm 01 unortoxusoxc E:VOVTIOV TOU Storch. To usDOOKO<jlOC; 0PXlOE: VO KAUOwvi~E:TQI, l1E:pIKU;"'w~tvo KO&WC; nrcv one nlooKE:<; TPOXIOOE:lIHIKWV 6oA[5wv Kat 5f:Kci.0f:C; OUVYf:(jlOKlO xo-wou orto ne; E:KP~~SL<; 6All[l6.TWV [lIKPOO 6E:-

nvsxouq. H POITe; urtooouos va aKOUE:1 KO&ODO TOV ~Xo nrto TO &pOU0I-I0TQ KOL TIC; 60A[0£<; ,OU t'iLonspvouoov Tll uouocpnoevm ernscAU\jJll KOl TO [If:TOAAlKO OO~lKO O1OLX£la TOU 0- sportxnvou. /\lyo cpvcrepc, 0 nTtpopxoe; avail')OllO£ 0111 &ean TOU, orov [lIO 60A[00 nno 6apu nup06oAO OUVi:tPI\jJE TO 0010. TaU OEe,Lau noolou TaU.

Ka&wc; 0 (jlov rKpOI[l EXavE TtC; OLO&nOE:IC; TaU, yepvovTm; UTa nML, 11 X6vva. OP1·H10E E,ovw uno rrjv nMTll TaU Ko&iO[lOTOC; TaU «n, Qpn6~OVTac; TO XE:lP rorrtpto TaU Storch, KOTOp&wOE VO TO OUYKpaT~Of:L UTOV cepe. Hrcv,

EOv, OE &ean va OIOKpivEI to pucxto 6EV~(Vile; rtou EtpExav orto TIC; KTUTIflI-lEVE<; OEC,OI-l£VEe; xouotuev rev rrrcpuvov Kal rtepluevs 1-1£ cvevlc TT1V EKPllC,ll nou &0 OU;AUf: TO ospoOKO(jlm;. Oc; SK &Q\j~mo<;, 0I-lWe;, TO Storch auVEXIO£ rnv rtcpeio TOU, rtspnoe Q[nAa ana e-

ov nupvo cvnueponoptxnc oI1UVOe;, KQ10mV 6pe&llKE: O1OV aVQToALK6 rouse TOU BEpOA[OU, KOVTO (ITllV nUAllTOU Bpav6E:~60upyou, «n KaTop&wOE: vo npocryclw&d OE uln Aeooopo TaU YEp~aVOKpOTOUI-IEVOU T0[180 111<; nOAlle;·

H nEplox~ <jlQlVOTOV eplllJfl Kat II Pam; noPEfJ,E:LVE: !lEon 010 ospooxoeoc tpsuovroc, OKul-1!levll Enavw orto TOV OVOIO&1']TO rrrspapXO, Ewe; orou ej..J(jlav[o&I1Ke tva CPOPTllYo omuu TaU .hpaTOU, nou giXE EA&EL yLO va TOU~

apoM6El_ MeTO ana ~IO OUVTO!-lT] ota6po!-lri

neTWVTOe; IJE: TO I1PWTO drKOI1TEpo TI}e; r€ppovioe;, TO Focke·Achgelis Fa 61, oro EOWTE:P'KO E:VOe; O'Tol5iOIJ Tall BepoAivolI H'OTC T'Ili'CpKE:rO Tflr; tU€8-vour; EK8'ea,,.,t; AUTOK/vrjTWV, TO 1938.

H XaVIIO Pcm<: Il!:TO

TIJII rropcruqjJOipOP'l0r, TI'!r; (J€ TOV I.llilJpoUV !TOllpO A' Ta~I}e;, TO 1944.

010 KEVTPO Tlle; nOAlle;, !-lEOO ana TO OUVTpi~I-IlO Kal TOUe; OIOTPllTOUC; ana TOUe; KpmriPEe; BOl-l6wv KOt 6Alll10TWV 5pofJ,ouC;, Ecp&ooov 010 KTipLO rnc KoyKE'\ap[ac;, TO l-lEYOAUT£PO uspoc 1TJe; Em6AI1TlK~e; K.aTQOKEUne; TOU ortoiou e:IX£ uercrporrel oe svov OKOT£IV6 6YKO Epcirtkov nou OVE510E KanVOUC; KOI OUVVE:<jlO OK6vllC;. Toue; OUO oeponopoue; ouvooeuoQv !lEPlKOi cpoupot TWV SS (ITO urtovem KaTW ono TO KTLPlO, onou 0 npocornxoc mpaTLWTLKOe; icrpoc TaU X[TAep. op l\ouVT6!x l:TOUunosvvep, EntoEoe; TO TPOUI-I0TO TaU (jlOV rKp6l!-l. ETT] OUVEXEIO, 0 TpOU!-laT[OC; E:nOVW OE oopelo KOlll X6vvo OOllY1l&llKOV 5uo ertlrteoc xa~llMT£pO, (ITO npOOWnlKO unOY£IO 5LQfJ,E.PL0l-10 TOU AMA(jlOU X1TA£p.

1976. 0 ~puA"r6r; rtpPO'lOr; I1TtpOpXOr; A'iTOArp rKOAO'lT OYKoAlO{1:1 TfJ'I 1:~'IVTOT£TpOXpOVfJ Xcivvo Pam; KIJrW 0110 tva Junkers 52, at: r;K6~AwafJ 110U rrpaypoTorrOlr1&'IKI: y,a TOUr; 6r;rr;pcivou., ar;porropour; aro or;po6pop'o TOU Nruar;AvToprp.

MiGa CJTO TsAeUTaio aUTO 0XUPO TOU BepoA[vou oAol avelJ&vav 11£ &AillJl'I TO dAoc;. OXrTAep, lIaAICJTo, lIoipate

,loAilila !J& lil'lAI'ITqplO, npoeTol!Ja.~oVTac; laue; eKACKTOUC; TOU (JUvepvilnCj KGI cp[Aoue; Via !Jla olJalhKJ1; OUToKTovia, napa TIC; liIOKPITIK£C; npoTiIO'£Ie; Tile; XayVO

Kal TOU CPOy rKpClI1J va TOY cpuyal5&UOOUY aeponopll«IJc; enq 8A£u&tp~ nep.oxic; Tqe; repIIOyiac;.

ME TON XITAEP ITA VnOfEIA THI KAfKEAAPIAI

LTOV OIOOPOIlO 8~W one TO KaTOhUlJa TaU ¢upep, f] K. rKatllneAe.; cruvaVn;ST']KE I-Ie TOUe.; VEOOqJlXSEVTee.;, 0YK6Alaae I-IE "UYIJOU~ Tf] X6vva (av KOI IlEXPl TOTE oev E[Xav OUVOVTT]SSt OJ,AT'] qJopa) KOl OAOI 1l0~[ eloi]hSov CITO 5lall8ptcrIJO TOU XiTAep. AVTlKpl~ovn]e.; TOV,T'] PCllT<; KQl 0 qJOV rKpOllJ KUPlOAEKTlKO OOKap[OTI'] Kav_ Onroc aVOqJ8pel I'] Xavvo: «To Ker.po),! TaU eveove otout; WIlOUe; tou, evw rc xepla TaU etoeuav aorauomta. To /.laTta TOU, yuaJ.lva Kat anollaKpo, EJ.0J.1l./Jav 6rav !-lOC; KoJ.waooioe. Mera TrW ovor.popa TOU mepapxou, a XirAep 6prra~e TO xepla uou ora OtKa rou KOI /.lOU etne ue ev&ouolOa{..lo: «tevvoia vuvolsa! Dare urrapxouv OKOf.JO OTOV KOaJ.10 /1ac; mOToi Kal orror.paalO{..Ievod».

EmaTQ, xwpie.; va Xo.O't:l KaSoADu XPOVO ane:uSuv&I']KE O1OV CPDV rKpall-l: "Ie KoAwa eow YIO va O'DU avoKolvWOW OT! arroKr,pu~a TOV XE:Pf.JQV rKoiplVYI( A6yw rryr:; rrpOOOT!Kf}c; rov oUllneplrpopac; ... .dev sa ettoene note va rou oei~w euniotoouvn. neplj.1E:vw orro &aeva va onosataotnoev: Tr1V Hili} me; Luftwaffe, 17 ottoia am).w.9ryKe ana TOV rKoiplVYK, rrou Dev Q~I~e vo eivtu o!OIK17rr,C; rrye;. Kat rwpa (fIov rKpalJ1 oe ovoJ.1a~w 0PXlmepapxo Kal aou 0- va&erw rl') oloiKryory TWV oeporroplKwv ouvaJ.1ewv TOU fsPJ.10VIKOU palxl »,

o qJDV rKpCtl~, nDU eiXe: avo01']KwSel 010' rpopslo, cncuetve Ke:pauvoBDAI']IJEVOe; ana TT']V tKnAf]~T'] nDU evuocs, 0Xl 1l0VD vro rnv ~a<pvlK~ npoaywy~ TOU, aAM KUp[We; YlO IDV rporto 1Je: TDV ortoto TDU avoKolvwS-rIKe. EiXE eYKOTaAeiljJEl TO orpcrncnxc TaU KOS~KOVTO YlO va rtcccuotcoret oro BepDAIVO IlE K(VOUVD vo aKDTwSei ~ va OlXllaAwTloSe[ ana TDUe; ~o- 6le:TIKOU~, evw SEWPf]TlKO Eva l1~vul-la-<5LQTa· YTl TOU X1TAEP ana TOV coupucro Sa TlTOV upKe:ro. nl&avoTaTO, 0 oupep ~Se:AE vu owael IOIOITEPf] tllqJaOl'] CITO yeyovae; Tn~ npoaywy~e; €V6e; O~LWIlOTlKOU TOU CITOV cvdrrcro

aUTO 6a&1l0,. oeOOl-ltvou 1l0J,.HITQ on, lJeHl TIlV rtcpncoon TOU n60UhOUC; 0'10 LTclAIVvxpcvr, Eixe OPKlO'Te:i nwc; oe:v So tOIVE nOTE TIlO npooywyf} oe KavEvav.

H PCIlTe; KQl 0 oov rKpOlll nap81-1ElVOV TO Ert0IlEVO rpuurepo am unovsio TI']e; KOYKeil.apice, EVW Oll-l0Xe:e.; lleTO~U TWV unepOOTILCITWV TOU Be:pOAlVOU KQL TWV a06l8TlKWV orpcreuI-IOTWV IJO!VOVTOV OTI'] yuPW nEplOX~. nOp6AO nou TO K.Up[oPXO Stpa ~Tav f] 8VTDVI'] qJf]lloAoyio rtept crUVWIlOO[Oe.; TOU rKalplVYK evevTiDV TOU XiTAep, 1'1 xcvvo BptlKS apKETO XPOVD YLa va ooxoil.l']&e[ IlE TO nmi5la TT']e; OIKOytveicc rKalllnEAe; nou OlEpEvav f.la~l TOUe;, as OlOJJEplallO TWV urtoveuov KQToqJuyiwv. npoano.ST']OE, 1-I00AlO'Ta, ovemruxw~ vo neicet TOUe; vovelc TOUe; va TI']e; enrrpeipouv va TO IJETOcptpEL t~w ana TO Bepoil.ivo, os aocpaMC; IJtpoe;. TeAlKo, usrd TOV SaVaTO TOU XiTAEP n K. fKa[Ilne:Ae.; ol']il.I']TllPiaOl:: TO nmola rrtc, EVW f] lOLa Kat 0 O\J~uyoe.; TI']e; uuroxrovncov

Eni01']e;, f] POLT~, onwc; Kat 01 rteptcoorepoi fepIlOVO[, nvvoouoov on 0 X(TAEp Eixe lOIWTl' Krl ~UlT), Sewpwvme.; we; anOKAElO1lKT) TOU acrxoAia TT'] 610(Kl101'] rnc xwpOC; Kat TT'] OleuSuv- 011 TWV nOAellLKWV ETILxelpr;aewv. fLa TOV Myo aUTO maSaVSf]KE lOla[Te:pT'] eKnAf]~f], orcv oro unovsto TI']e; KaYKEAop[ae.; YVWPIOE Tf]V en! 13 ETll EPWI-IEVT'] TOU Eua Mnpaouv, f] anoln auxva Tne.; EAEye: «EiJ.1a1 XOPOU/.lEvry nou .90 TlE.9avw eow ... J.1a~1 J1E TOV (/Jupep! Twpa txw TO mrvrc».

Meaa oro rexaurclo aUTO OXupo TOU Bepoxivou OAOl oveuevov Ile: SAiljJI'] TO T8i1.0e:. 0 XiTAep, IJOAICITa, 1l0lpa~eqJlail.iola ue 5f]Af]T~PlO, npO&TOIl..lO~OVTOe; 10Ue.; EM&KTOUe.; TOU ouvepvcrsc KOl qJiAOUe; Yla IJLO OJ..lOOLK~ aUTOxrovlc, Tmpa Tl~ 5laKplTlKt~ rtporcoaic TT']~ xovvo Kat TOU qJOV rKpOllJ va TOV qJuyaoeuOOUV aEponoplKw~ one; EAEU&Epec; nEploxtc; TIle; rtPIJOvlae.;. H euxoiplu nou rtsplueve T'] Pane: vio va <puyel l-IaKplO one TI']V noxioosnI-ItVf] KaYKeAop[a napOUalQCITT']Ke ouvrouo, orov OLQli68T']Ke OTI 0 Xil-lllAep Eixs apXlaeL, ev evvolo TaU XiTil.ep, IJUaTlK8C; oLOnpoYlloTEuaELe.; oUvST']KoMyT']OllC; IlE TOUe.; I:Ulllluxoue.;. Alyo l-IeT6 ro IJEaavuKTa Tf]C; 29T']e.; Artpi.\iou, 0 XIThep, E~OAAOe; ana 8u1..l0, suocvtoST']Ke aTT']V elcooo TOU OLQIlSP[oI10TOe; nou qJt,\o~evouoE Tf] Xcvvo KOI TOV rpouucncueVO rtTtpapXD KOI TOUe; aVaKoivwae OTl: ,,0 XIJ.1pAep J.1e rrpoowae! Eoe(r:; 01 (juo rrpTrrel va rpuyeTe TO oUVr0/10TEpO cute eow ... Exw rrA1JporpopigC; OTt 01 PWOOI npOK&ITOt va eloBOAouv OT1JV KOYKEJ.Op{O TOU PalX OUPIO TO npui!», ~TT'] OUV8xela, Qve&eoe OlOV rpov rKpallJ Tf] aUil.AT']4Jn KGl TlIlUlp[a TOU Xil-llJAep.

Ev TOUTQLe;, I'] avaxwpT']OT] TOU qJOV rKpOll-I rircv npoBil.I']llanKrl Myw rnc a06apOTf]TQC; TOU TpauIlOTOC; TOU, nou TaU errsrpsrte va KOVEL eA6XlaTO 1..l0VO 6rJllQTQ IlE noreorrcec. KL aUTO. unOqJ8pOVTOe.; one qJPlKTOUe: rtovouc. nil.npoqJOPrlS'lKQV, cootoco, on tva Eil.aq>pu aepoaKocpoe.; ouvosouou Arado Ar 96 KOTeuSuVDTOV npoc TO Bepoxlvo Kl eTm anOXOLpeTlloav TOV XiTAep Kal OhOUe.; ooouc BpioKOVTOV 010 unOYElO KCTO<jlUYlO. H Eua Mnpaouv, 1-10.AlaTO, KOl T'] Mayaa fKa[f.lnEAe; ~~TT']OOV ana TT']

Pam; va IlETocpepEI IlEpIKee; sruoroxec TOUe;, Kcroruv, OUVOOW0I-lEVOI nrto TOV OUVTOYI-lQTapX11 Mmloup, avr,A8:av CTTT]v ernccveic TaU ei56cpoue;, 6nou aAAOTe op&wvorav TO OXEOOV KaT80acpltJIJ,evo orto TOUe; 601J,60pOlOI-lOUe; KTipIO, EK8i Em616ao&T]KOV OE eva TESWPOKl- 01-lE:VO 6XT]IlO KOl 05T]VD8:T]KOV crnv m:plOXrl TaU MVT]I-IEiou TT]e; NiK'lC;, ortou TOUe; ncpluevs TO Ar 96, 1-1& XElPIOTr1 TOV [OlO ounvlo nou rpeic lll-lEpec; VWpiT&PO TOUe; EiXE I-lETocpepEl I-lE TO Fw 190 ana TO oepoopouio TaU rKor06.

napa. TIe; OEK6t'ie::C; OEOIJ,EC; TWV OVnQEpOrtoprxdrv np060Mwv nou epeuvouocv TOV OKOTElVO oupov6 TaU BEpOA[VOU Kat TO rtupo TOU 006tETlKOU nupo6oAIKou, TO I-llKPO OEpOnA6vo KOTop8:WOE va onoYElw8:EI xwpie; va entOTlI-IOv8:EI KOt, nerovrcc XQIJT1Ac.l, KOTEu8:uv- 8:11KE: npoe TO PEXAIV, ortou rtpooveuosnxe Aiyo I-IEns' ne; 03.00. EnpoKElTO Vla TI1V TEA,EUTOIO IDr10ll on6 TO nOAlOpKlll-IEVO Bspoxlvo ... Tnv En0I-lEVll lll-lEpa avoKolvW&llKE crto TO paol6<pwvo 0 8:0VOTOC; TOU XiTAEP Kal II ovaAll4Jll ana TOV vouoPXo Nrolvrrc rnc rWEO'ioe; TOU l" Po IX,

EnMorOI

OKTW llllepEe; opy6n:po, T] yepl-laVlKr1 aVEU cpev OuvSllKoMYT]OTl, 11 anoia oruicve KOI TO TEAOe; TaU S' nn ornv EupWT1Tl, 6prjKE TT] Xavva C1T0 KlTO'l-lnOuxe::A, onouO'uveAr'!cp811 an6 TO QIJ,e:PlKOVIKO mpaTEuIlOTO. MOAovon oevrjTav orpunornxoc, XOpOKTT]piC1Tl")KE orro TOUe; 2UIlI-IOXOUe; «E:YKAlll.larioe; nOAE:I.l0U" Kat

KpOTrj8nKE ornv cnouovocn O'E CPUAOKE<; snl 15 Ilr,VEe;. Kara Tll 5IaPKE:tQ rnc Kp6.Tnar']e; me, 01 CPrllle<; nou r,SeAov rn Pam; va Exel CPUYOOEUOEI IlE m:pooKa.cpOe; TOV AMi\cpo XiTAEP on6 TO Be:POAiVD, OOT]Ylloav C1TllV e:~aVTAllTlKT] ovaKplorj T11e; nrto TOUe; AI-IEPIKOvoue ClXETlKQ us rnv napouoio TT]<; C1TO unovetc KorocpuVlO Tile; KOYKe:Aapiae; arc TEAll AnpLAiou TOU 1945 KOI TIe; OXEOEle; nou 5LOTllPOUOE IJ,E rnv e8:vlKoooOloAlOTLKf] nvsolo.

Til oeKoETio TOU 1950, OTT] LlUTlKr, re:PIlQvia, l1 Xdvvo apXLOe KOI nOAI va aoxohelTOI I-lE TIe; rrnioeic OVEI·lOIDEpWV, e:TtlTUyx6.vovTae; 0- KOllll rteptootrtspec OLOKp[Oe:Ie; Kal pexoo. IlEpLKa orto TO ortolo IOXUOUV EWe; ar']I-H:PO! Aivouc 1-1I'1vee; npiv ana TOV Sa vet a T11e; ana KapolOKT] npoo6oAr') TO 1978, OE llhlKLa 66 ETWV, KQAUtjJ£ TtETWVTOe; enl OEKO wpee; 1110 ancorcon 715 Xlhl0I-lE:TPWV., KaTaKTwvm<; aK6- 110 EVo novxoouro pEKOp nT~OT]<;" IlE cvsucnTEpO.

BIBAlorPAct>IA

(1) Hanna .ReUsch: FLY.ING IS MY .tIFf, Hutchinson & Co., 1954.

(2) Trevor Roper: THE LAST DAYS OF HITLER, Simon & Schuster Pub., 8p&TOvia 1947.

(3) Blaine Taylor: SHf FLEW FOR HITLER!, Air Classics, February 1989.

(4) L1la'POP&~ 6,eu/Juv~&I~ OTO .11,oiiiKTUO.

A£poaK6(jlo~ Fleseier F1 156 Storch, 6~olo IJf euro IJOU IJpoC1y&iwC1E " Pam:; cn:iipO~O TaU B&poAivou, TO ~1J&pWpaTO Til'> 2711'i ArrplAiou 1945.

01 T· AEYTAIEI HMEPEI LTO «<J>YPE MnOYNKEP»

IQTHPIOI BOYPMflTHI

OTAN APXIIE H MAXH TOY BEPO/\/NOY, H IOB/ETIKH ANDTATH i110IKHIH ArNOOYIE OTI ITO VnOrEIO KATA(/)VrJO THI KArKE/\APIAI BP/IKOTAN 0 X/T/\EP KAI no/\/\o/ ANOTATOI A=IQMATOYXOI rOY KAGElrDTOI. DITOIO,. 01 IOBIETIKEI EntSEIEII IVNEK/\INAN ITH IYNOIKIA onov ITErAZONTAN 01 KYBEPNHTlKEI YnHPEIIEI. KASOI TA EXGPIKA lTPATEYMATA n/\HIJAZAN ITHN KArKE/\APIA, ITO PAlxITArK KAI ITA ynOyprEIA TOY r PAix, EIXAN NA ANTIMETOmrOYN THN 0/\0 KAI ISENAPOTEPH ANTl.ITAIH nov npOEBA/\/\AN =ENOI EGE/\ONTEI «no i1IArJJOPETIKEI XOPEI THI EYPDnHr.

To KTiPIO TOU Pai"xcrraYK alltawc; IltTa TO rtAoc; rwv f:x&porrpa~lwv.

TOY nOAEMOY

H c5UTllfl1 f:iaoc5oe; Tl'le; .Kayl(tAopioe; .. 0 OETOe; CTXtc5l1iaSIII(E alTo rov I(OS" YIIT~ Koupr IP1'IT-ElltV. Til 1'0.,'1111 tppoupa alToTtAouoov ptA" Tl'le; Leibstandarte 5S cc.Ad'olf Hitlem.

Ano TT]V enoxri TOU BIOllapK TO YPO<PEIO TOU rE:Pl1avOU KOYKEAaplOU 6PlOK6TOV 010 naAal6 noMn PaVTol6lA 01T) BlAXEAI101paOE, 010 K8VTPO TOU BEPOAivou. To KT[pIO auTO, KTlOlleVO one opxee; TOU 180u uuovu, dXe: cvopcoret ano TOV lepIJov6 KOYKEAOPIO IJETO TT)V enovi5puOT) TOU yepllovlKOU PCIlX. Kma TO eTT] 1929-30 eYlve ilia mtKTOOT) TOU xnplou, O"TT]V onoic, 110A101"O, 0 XITAe:p TO 1933 ncooeeeoc eva IlnOAKOVI. Tpio xp6vlo opvorepo KQTOOKEuao&T)KE tva KOTa<puYlo O1OV Knno TOU xnpiou. To 1938 oVEytp&T]KE T] vco rrrspuvo TT]C; KOYKEAapioe; KOla IlriKoe; Tile; $OOOTpaO€, 11 anoia EKTEIVOTOV ana T11 BIAXEAI101pam: we; TIl XtPllav rKolplVYK orccoe (11 T€Af.:UmLa 88QlVE nop6.MT]AQ Ile: Tfl BIAXEAj.lOTpaoe: KOI ouve6EE TT) 4>OOO1POOE Il£ rnv nUAIl TOU BpovOEIl60upyou). Ta unovsro TT"JS vsoc KOYKEAOpIoe; eixov TT) ouvoT6- TT]TO va AEITOUpyrioouv we; cvnceponopwo KQTQ<PUYIO. MeTa TT)V tVOP~1l TOU noxsuou KQTooKe:uao&T)Ke: Ilia m;povyo, npoxeuievou va ouvo£&e[ "TO nporo KQTQ<PUYIO 1-1£ Til veo rrrspuvo TT)e; KOYKEAOploe;.

Ko&we; TO 1943 TO 8EPOAivo KQn:OTIl 016xoe; aAAenoAAT]AwV, IO)(upwv ueportoptxdrv WIOpOj.lWV, KArj8T"JK£ T) ermpla Hochtief vm va eVIO)(uoel TO apXlK6 KO"TO<pUYIO. To 1944 11 lOla erorolo KomoKEUOos eVQ vee KaTa<pUYIO, 6a8uTEpa ana TO npero, IlE opOtpri KOl rolxoue; j.leyoAUTepou n6.xoue;. To oEun:po KOTQ<pUYIO 6plOKomv os 66.80e; 17 j.l. ana TT]VenL<p6.vem TOU EMcpoue; Kat np0010TEU6TaV ue m:pIIJETPIKOUC; TOiXoUe; noxoue; 2.211· KOI opo<Pri noxouc; 2,8 j.l. Av Kal oev OAOKAIlPW&IlKE nora, onoTeAEOE TOV xwpo olallovrie; TOU Xi"TAEP KQI Tile; ouvoostoc TOU KOTaTle; TEAE:UTaiEe; T]lltpe~ rou r PaIX.


... -; _,.
" ~ • .r ,. - ;. p AtPOipWTOyporpio TOU 1945, a11'/v ottota i5/0KpiVtTOI

IJ t~05oc;- KIV6uvou ana TO IPupc:p/lnOUVKtp npoC'; TOV K~no TIJC;- KOYKc:Aopioc;-. H 0150';'

oe npWTO nA6vo EivO! 'I BIAxeA/larpaa& KO! Ka8tTI'/ a£ aUTt! 'I IPoaarpao£ . .d£~Ici

(aTO piooll) !po ill ETa I 'I rroAola KOYKc:Aopio KOI oro 6vw /lEpOr; 1'1" ipWToypaipiac; 1'/ aKpl'/ TOU T i£p YKapT&II.

To veercco KOTOCPOVIO, TO C!lupCPiJnOUVKCp (Fuhrerbunker), ouveeorcv ue TO noxcioreoo, TO C!l0PiJnOlJVKCp (Vorbunker), iJE ilia OKOAO. To Mo KOlQq>OVLQ xwpl~ovmv ana svov ToIxo KOl !Jio xoM801Vll noprc, 11 onolo <pPOUP8lTO 1l0VIIlo ana 000 QVOpc<;. MM. KOI IlETa rnv KOTOOKCUn TOU C!lupcPiJnOUVKEp 01 XWPOl TOU C!loPiJnOUvKEp E~OKOAOU&llOOY va XPllOll.lOnOlOuYTOI. ETOl, tecoepo OWIlOTlO nopoxwpn&llKav ornv nOAU6plSIJ1l OIKOveYCIO rt<oilJncA<; KOI QUO oWllono 010 UTlT)pEnKO noootornxo. AMOl XWPOI <PlAO~EYOUOaV Ilia ortoSnKT) TpOcpilJwV IJE tiJuydo Kat KoBo KPOOIWV, Ilia IllKP~ YEVVnTplO, Kou~iw:<; yLQ TOUe; OlOiJEVOYW:; UTa KOT0<PUYlO KOl TT)V Kou~ivo TIl<; Kupla<; KovUTQVTOE MOVTOlOAU, 11 ortoio tppoYn~c VIa TT)V clblKn b[QlTO TaU C!lUPEp.

To eupspunouvxep ortorexetro ana 20 iJlKp6 OWllono. niow one T1'lY noorc nou TO XWPl~C ana TO ¢op\-InOUYKEp umipx~ evoc; iJIKPOC; ol6lipolloc;, TO npdrro T\-I~1l0 TaU onolou EiXE uercrportet m: np08oAoiJO Kat ol&ouOOOYOIlOvnC;. 0 np08oAaIJO<; curoc nTOV OlpWIJEVOe; lIE K6KKIVO XaAi, Ol ToixOl TOU olaKooflllllEVOlllE n[yaKEe; ~WypOtplK~<;, EVW os oAo TO IlnKOC; TaU unnpxav KOllljiEe; KOP8- KAEe;. Mo rtoprsc ern bE~lO obllyouaav Oll1Y cl- 30uoo nopovwyr)<; laxOOe; KQl E~OEplOI·LOU KOI UTO TT)AEqlWVlKO K8V1PO, EYW OPIOTEPO 6ploKOVTOV 01 TOuaMw;;. To oEun:po TlJnllO TOU OlOOP0I-l0U, nou ETllKOlYWVOUOE iJE TO npWTO IlE ilIa 110PTO, XPT)oiIlEUE we; oi30uoo OUO'KEljJEWV. O: noprsc OTT] OE~lO nAe:upo TOU oOllyouoav OlD oWIl01l0 TOU npOOWTllKOU XE(POUPYou IOU X[TAE:P, 6po~ AouYT6lX lTOu~mqleyYEp, OE: ilia 1l1Kpn a[80uoo XElPOUPYE[OU Kat OE EVa unvoowl-l0TlO, TO onolo apXlKO OV~KE OlOY npOOWTllKO IOTp6 TOU XiTAEP Kat IJEI0 TT)V anOxwpT)an TOU orov opa rKoll-l11tAe;. ITT)V aplOlEpn nAEUpO TOU Olobp61l0U 6plOKomv TO ypa<pElo TOU XITAEp, Ilia IllKP~ oi80uaa OUOKE:ljJEWV Kat Mo lIlOTlOr.pUAOKLQ. Ta npOOWTllKO 510- usploucrn TaU C!lUPEP OTIOTEAouvTO uno Eva ypa<PELO, EVa uny06WIlClTlO KOl EVa AOUTPO KOl ouvMOVTOV IlE TO unvoceudno - Ko3lOTlKO TT)e; Euoe; Mnp60uv To E~l 6wIJoTlo ~TOV 60llflEya OE QVOl· KTO YKpl~o XPWflO, e:vw 11 eninAWClT) nTOV anAf\ KOl npoKTIKn· To yp0<ptio TaU XiTAEP nTOV IllKp6 (dxe

Efl6006v 3 IJ. eni 4 11.) KOI KOT08AlTlTlKO. ITOV rolXO TOU ManO~E svc rtoprpolto TaU C!lPE:lOEpiKOU lOU Me:yuA.ou, tplAOTEXYll]JE:YO ana TOV rKpOq>. 0 Ol6.0pOiJOe; KOTEAIlYE OE evov npo&OAOIlO, I-lETO TOY onoio 6PlOKOTOY 1l8~OOOe; KIVOUVOU rtooc TOV K~no TT)<; KOYKE:Aoplo<;, 010 60pEloounKO O.KPO TaU oupepurtouvxep. OIOYOpt<; TaU Fuhrer Begleit Kommando, uno TOV UnOOlpOTllYO TWY 55 rloxav POTEVXOUlJm:p, onon:AouooV TIlV npOOWnLK~ <ppoupa TaU XltAe:p (1), eyw ETllKEcpoMe; TT)e; Ynllpeoicc AO<pOAE[Oe; (Reichs Sicherheits Dienst - RSD) ~TOV a AoXoyoe; TWV 55 C!lpOYTe; HVTk

MIa OKOAO KI Evoe; ol6.0polloe; 36 iJ. OOT)You, ocv om:uSdae; ana TT)Y KOU~[vO-TPanE~apio TT)<; naAOloe; KaYKEAoplo<; OlD C!l0PI.lrtOUVKEP, TO 0- 11010 emKOlvwvouaE IlEaW Ollp6yywv us TO KTiplO Tile; vtoe; KOYKEAopiae; (vonc) KOl TO KTiPlO TWV YnoupyE:iwv nponayovoa~ (avaTOAlKO, UTIlV onevovn nAEUpo Tile; BlAXEAI-lOTp6.aE) Kat E~WTEPl' KWV (6opelo). To KotOtpOYlO ~TOV onoxuro aUTO· vOIJO, K08til<; olE3ETE OIKn TOU nopox~ VEPOU (aYTAe:iTO ana eve coreoicvo T1T)y60l) KOl llAEKTPl' KOU peUI1010<;. Eva<; nETpE:AatOKlVT)T~pOe; roccoOOTouoe IJE: evcpveic TO ouornuo E~OEPlOiJOO, TO onoio ovcveove Kill K036pl~E TT)Y OTIJOOr.pQlPO TOU KAELUTOU XWpOU. H srorolc Siemens EiXE EYKOrcomost svn IllKpO TT1AEtpWVlKO KtvTPO (KOTOAAr]AO yLQ Eva lJeoou I-lEYE30ue; ~eyoooxe:(o r) YlO TO OIOIKT)nlPLO iJio<; IJEpapxioe;) OE EVO OWIJOTlO, 0- nou UnnpXE XwpOC; IlOVO Yla evcv XElPIOT~, EVW 010 nopoKE[IlEVO DWIlD.TlO ~TOY TonO&ETT)IlEVOe; 8VOe; lleOT)e; €fl6EAElae; pa610nOlJnO~ TaU ITpoTOO. a Ol031.lO<; eruxoivovlnc TOU ITpaTOu Zenlrale 200 OlOV ~WOAOYlKO Krino Tile; npWTEUOUone OUVeDEE 1:0 KOTOq>UYLO iJ.E TOVKEVTPlKO 010&- 110 Zenlrale 500, 0 onoicc ~TOV EYKOTEOTIlIlEYO<; OTO Tocosv, 19 XAIl. vcnn TaU BepoAivou.

TIe; rtpiorsc TWtPEC; TOU AnptA[ou TOU 1945, a XiTAEP EYKOTEA.Elljie rnv KOYKEAOplo KOl IlETOKOuros UTa KOTOtpUYLO Ila~l \-IE TOV TllOTO &aAOj.lr]noAO TaU, TOYIlOTOPXIl TWY S5 XOIVT<; AiVYKE. Ine; 20 AnptAlou, O[ cvercror o~lwllaTOuxol TOU r' P6.IX oUYKevTpw31lKOV am KOTOtpUYlO vm vo EUXllsoev may C!lUPEP YlO TO YEye3AlO TOU, I'} eTl[OK~ljJ~ TOUe;, 0IJWe;, Um'lP~E OOvTOIlIl. MEoo OTIC; ertoiJEVEe; TpEte; 111l8pEe; 01 urtoupvoi X. rKoiplVYK, X. XII-lIJAEp, A Inte:p KOl I. PillflEvTpon, Ol ETllKEtpOMe; Tile:; OKW B. KOITEA KOI A. nOVTA KOI 0 ovnrtpooenoc TOU NOUTlKOU, urtovcunpjoc tpOY nOUTKOlJep, eYKon~AElljiQV TOY C!lUPEp. Touc aKOAOUST)OOY 0 urtooruornc TOU, ovnorprrnvoc A' TO~T)e; TWV 58 rLOUAlOU<; Iooulln, KOla npooemKOe; tOT poe; TOU, op TEOVTOP MopeA. Ilooc TQ--TeAn AnplAlou T) ~w~ 010 ¢upepllnolNKEp tYIVE: Ilia 1l0- VOTOVIl auvr'i{1ela, .e~opTwlJ£VT] ana TO OUTOTO np6ypOl-lllO TaU XiTAep. 01 unooruotec OlaKIVOUOOV nOAUOpl3IJO eyypo<pQ, TO anoia 01 ypolllloTEl<; 50KIUAOYP0<P0UOOV DE YPotp0PllxavEe; IlE lOIolrspo ~EyoAoue; xapmm'ipe:e;, WOTE a C!lUPEP va unopsl va oloBo~e:1 xwp[e; va tpopo YUaAlO. 01 aOlOCPOPOl OV5PEC; TIle; epoupac, 01 onolot OEV EiXOY rnv 66elo OUTE va xnrrvloouv DUn: va OU~lltflaouypEyaMcpwva, OVT)OUXOUOOV OlwnllAO YlO TO OYOTlT]flEYO TOUe; npcoumo, OVOAOVl~6IleVOl TIlV anEAmUTlKn KOTOUTaClT) OlIlY anoia 6pLOKOVTOV.

ITle; .2.2 AnpLA[ou TO Iooosv nEpl~A8e OTT) a06leTlKn KOTOX~ KOI 1J0~[ ue aUTO TO auyxpovo KEVTPO ETllKOlVWVlWy. npOKElflEVOU, xomov, vo

~/(lypalJlJa TOil li.CJraqlUyiou.

I

11

I I:

I I I

I ~~~', I

V~I 'I

,

I

onOKOTOOTO&OUV Ol emxotvovlec, tva aE:pOmOTO

KEpO!O uljJW&TjKE: mo.vw cno TO KaTw.pUYlO. ~Tle; 24 AnplA[ou 01 orpcncc TaU ZOUKW<j> KQl TaU ovtec ouvovrnanxcv VOTlOOVQTOA1KU TOU Bspoivou, TO orrolo TE:AOUOe nMov uno aOqlUKTlK6 OlO, E:VW cno nc 26 Anpixiou I'] nE:plOX~ TTJe; Kae"aplac; 6ptST]Ke E:vT6C; TOUe; 6E:Al1veKouc; TOU 06l£T1KOU nupoBoAlKOU.

H twat» AnnAEIA TOY 4JYPEPMnOYNKEP

l:TlC; 26 Anpl.A[ou TO euoeounouvssp unEOTIl rnv npern TaU «onWA£la·). LUYK£KPII1!lVO, 0 aVTImpaT'lYoc; 8' Ta~TJe; TWV 88 Xspuov <!l£YK£A<lIV.

PW'lv T~OK£I Kal OlalKTJ~e; lTInLKOU TWV WaffenS8. KOUVl6.00C; TTJC; Euoe; Mnpaouv KOl ovnncooe- 10e; TOU OPXTWOU TWV S8 XOLVPLX Xilll1AEP 010 OlOlK'lT~pla ToU XiTAEP, cnoecoice vo eYKaTa}..E[E:l TOV <!lupep TOU. Ent}..e~E, Aomov, Ilia ~OUX'l OTlYI1~ KOl EqlUy£ anQPQT~p'lTOC; ana TO KQTQ(PU'

to. H anouoia TOU oev tYlV£ OVTlATJrmi napa TTJV wOll£vll TH.ltpa, orov, xwpiC; lOlalT£po Myo, TOV OVQ~~TIlO£ 0 XlTAEp. AjJtowc; opyavw&llK£ tva 0- ,6onaolla TWV S8, 11£ onooroxn va TOV <jltPEl rtlow OTO Kom<j>uYLo. 8.ev XPE:16o.911Ke va TOV ava~Il' rnoouv Yla noM, Ka.9we; 0 <!lEYKEAO.1V 6ploKoTav 010 iSLO~tP10I16 TOU, KOVTcl. 010 Koupeuctevrou,

OPWVTOC: nOAlTlK6 pouxo. LTIl OUVtX£LO, olillY~' I']K£ EVWrtlOV TOU XiTAEP, KaTflYO pl')ST] KE: YLa Al' oTa~[a, KOSOlptfr'lKE ano TOV 60.9110 TOU KQl TOU

Em6MSIlK£ nEplopl0l10C; 010 OWIlcJ.no TOU, os tva ono TO unoveio Tile; KaYKEAop!ae;.

LTle; 28 AnpU\iou 0 XcJ.lVTC; A6pevTe;, tvac; avw· epee un6MIlAOe; Rmou TOU YnoupyEiou npono-

1,2, .3, 4 = npODwmKa Iiw~lma TOU XirAtp Ilal T~~ Mnpciouv

5 = rpa<jlEio XiTAep

6, 11 = XWPOI auaKtlj.itwv 7 = BtO"miplO

8 = TOUQAht~

9 '" llw~ciTlO ~AtKTPIKWV nlVaKWY

10 = np~cUallo~ - oi&ouoo avollov~~ 12 = npo&ciAoIlO~ Cjlpoupci~

y6vliac;, naptoWOE: 010 KOTOqlUYLO tva uvtlvpuco liE}"T(OU runou TaU ole:8vou~ npcxropslou EliS~· OEWV PWUTEpe;. To tyypor.po aUTO ovccecorcv one Waql8C; rtou eiXE npnvunronoutcet Aiye:<; 'llltp£C; vropirepo 0 X[~I1Aep IlE TOV i:oull06 KOJ..lTl (!>OAKE Mne:pvaVT6TE: OTI1v npoona8elcJ. TOU va olanpay~on::u.9E[ Tll ouvfrllKoMYI']Olllnc: rEpl1oviae;. 0 X[TAe:p, 0 onoloc OUVl')8L~E va ortoKO},,£! TOV XillllAEP «dar treue Heinrich" (0 rnctoc XCUVplX) KaL SeWpouoe on unopouce novro va 6aoi~eToL OTIlv an6AUTT] a<j>ooiw~ TOU, tYlVE: t~w <ppe:vwv KOL ouvouooe ol1towe; TT] AmoTa~ia TOU <!leYKeAOlv ue T1l OUVWl1oo[o TOU e:rtlKEq>aMc: tWV SS. npcJ.YIlOTI, 0 aVTlOTpcJ.TIlY0C; 8' T6.~Lle; TWV SS

24

13, 15 = llwllOTIO KGI VpoCjlcio TDU rKaillntA~ • X&lpouPYcio

14 = llWllimo lOU ~po~ ITDUlllICPtYVtp 16 =, rpacp&io MllciPllav

• TI"\AE<jlWVIKO KivTPO

17 = EYKaTDDTaol") VtvV~Tpla~ - OUDT~llaTO~ c~atplalloU

18 = IKaAa

'9 = .cl.w~ciTla OIKOytVtIO, rKailllltA~ 20 = llwllimo Unl"\pST1KoU' npoawmKou 21 '" luMpo~a,

22 = Ano&~K&,

23 = Kou~iyt,

24, 25, 26 = I~payyt, npcia6oOlJ, 27 = E~WTtPIK6, ToixoC; TOU K~nou

28 = C[)peaTio nllpaT~Pl"\all' • £~atpIOJlou 29 = HIlITCAi, opptllliO lIopar~PIlOIJ~

• £~atplo1JOU

30 = E~o<5o, I()vMvou

npOK&ITal, ",SaVOTara, y,a m 1J0valil/uj IjIWTOYPCJCP;CJ TaU £IJWT&PIKOU TaU Koroqwyiou, aTlJV 0110.10 £II!Ovi<&TCJI o UJlovouopxor:; KapA·ntuKo ({Iov nOUTKQJJ£P IJCJ~i p£ iliA,!

TI)<;- CPPollpa".

30 Anpl.liou 1945: ao611:mrci crrPOn:UIlOTQ rrAlJolci(ouv rrpoc; TO PCIIXcrrOYIC.

XCIlVP1X MU'\EP, E:mKBq>oM~ HI~ GeStaPo, OVEKP1- VB TOV Ille:YKe:A6.1V, 0 onoioc napoc5EX&TlKe: on YVWP1~e: Yla r«; I-lUOllKe<; ouvojnslec TOU 0PXIlYOU TOU I-lB TOV 2:ou1106 KO\-l11· Mna ana plo ouvorrnK~, TUmK~olaolKooio a IllBYKEACllV oOIlY~&T]KB OTOV K~no Tl')<; KoyKe:'\apiac;, onou KOI EKn:AeO&I)KE. 0 XiTAep e~eowoe: OIQToye<; Y10 TTl QUAA11- \j.Jl') TaU XiI-lI.lAe:p, Yla TO unoxomo, a \-IwC; , HIe; VUKTOe; OOXOA~&IlKE \-IE: npOOWnlK6. TaU ~T]T~\-I01Q:

TOV vouo TaU ue HIV Eua Mnp6.ouv Kat Tl']V unovooeuon Tile; ola8iJKT]<; TaU.

Ta ;1l1-le:PWllaTQ Tile; 2911e; Anpl,\iou, xomov, OTT] I-llKP~ oi&ouoa OUOKEljJEWV TOU Illupeppnouvxep, n:MO&IlKE a yall0':; one TOV emSEwpT]TT) B6An:p 86.YKvep, a onoloc napouOloo&llKe eoPWVTO<; OToAn nOAlTlKOU apXllYou pe eva rtspt- 6paXl6vlo TIle; Volksslurm (0 B6.YKvep OKaTWST]KE:, OTOV npooncenoe va entOlpeljJ£1 OTTJ l-lov650 TOU). MeTa TTJv unoypmpn TWV EyypOq>WV, TO ~EUyO<; X[tAep oex8'1KE TIe:; EUXeC; TWV nupsuptoxouevev KOI, OKOAOU&We;, onoaup&l')Ke OTO npcotornxc 010- uepiounrn IOU, 6nou nmt onurtnvtc us TTl ouVlpOqllCi 10U Mopnv Mn6p\-lav, TOU ~EUyOUC; rlO~eq> KOI May5a rKai\-lneAC; KOI TWV ouo vpouuorswv TOU Illupep, TT]C; rKepVTO Kpionov Kat rnc rKepTpOUVT rIOUVYKE. Evw '1 napeAQOfl rev IleAWV TOU OlEVOU 10UC; m:pI66AAOVTOe:; ouveXI~6- TOV,_ 0 XiTAe:p Kat T] rlOUVYKE an0l-lovtil{l-'1KOV os Eva nopcxeluevo 5w\-Ia'no, vtc va Tl')~ unovopcuos: Tr]V npoowruK~ KOt nOAlTlKn IOU ola{l-~Kll' To npwl TTl<; [510':; Iwepac;, TO Oe:pOOlOlO, 010 onoio 60oi~oVTOV 01 eruxorvmvlec I-le:TQ~U TOU KOTOq>UY[ou Kot TOU unexomou K6oIlOU, KOTapplq>&I1Ke:, H oloKon~ lWV EniK01VWV1WV an unve Kal TT] An;l') 111e:; Epyooiac; TWV 010q>6pwv unoomorev, 01 onoloi oe:v E:[xav nMov aVTIKe:I\-Ie:VO onooxoAIlOfle;. 0 TOy~QT6.PX'1e:; Mrtspvr ¢paUTaYK cov I\OP1VYKXOBev, 0 Aoxayoc; rKepxopvl MnOAYT KQl 0 nvnouVTOY\-lOTapXT]C; POUVTOAtp Bale; ~iJTTloav rnv 6OE:la va e:YKOTOA8lljJOUV 10 KOTacpUYIO. 01 TPtlC; civope:e:; oV£A06av va \-IE:TO!:pepouv locipl31l0 aVT[ypOq>O rnc nOAlTlKne; Ola3~KI1<; lOU X[TAe:P ueon cno nc OOBltTlKte:; YPOllllt.:; KOt va ro nopaowoouv OlOV V£O entKe!:pOA~C; TaU LTpmou, orpcrcom cepvnvcvr Laipve:p, Kat OlOV 0PXlvauapxo Kap'\ NmlVlTC;, 0 onoloc OV0l-lu03I1KE: aVWTOTO':; 510lKIlT~':;

TWY EVOn/o.LOV lluVUllewv. 0 rKaLllm:Jo.e:; (0 VEOC; KOYKe:A6plOC;), ce tva ana TO cvrtvpmpo, npooe3eat tva OIKO TOU nOAlllKO ncooptnuo, E:An[~ovTae:; 0113a !:p&ooel twc; TO Moyaxo, TO AiKVO lOU ESvLKOOOOlaAIOIlOu, xm &a Kepo[oel uro 3eOllOlT]V 1000pia. 0 xtrxep oltTa~e TOUe:; lpe:le; oyye:Almpopouc va npoonoenoouv va noooevvioouv TIC; ypallllee; TOU OlP0l:llYOU BUATep BeVK, cno TIC; 5uValle:le:; lOU onoiou oev unr'jpxav VBa, KQl va TaU IlI1VUOOUV va oneuost OlI1V KaYKE:AOpio, xo- 3We; 11 ouuvo OUVTO\-la 8npOKE:ITQ va «oroppeuOE:L To cnoveupn oi TPE:IC; civopE:e; e:~r1A&av an6 10 KOTOCjlUYIO

2:TTlV E:nt!:pQVe:10 I'] lluXTl \-IOlvOmV KQl 0 KA010C; eaq>lyye yupw one TTl ouvoixic TWV Ku6e:pVI1TIKWV Knpiwv, 1:0 Gapoe; rnc cuuvoc TWV onokcv &1-le:J...Ae va avaM60uv rOAA01, llavol, Nop6T]yo! KOl Loul1- ooL TI) VUKTO TT]C; 23ne; rtpoc 241'] Anpu\[au 1945, EOlOAT] crro rnv KaYKE:Aapio Eva TI1Jo.e:YP0qJlllla npoc; TOV unOOTpOT'1YO TWV S5 opa iKouOTa6 KpouKevllnEpYK, OIOIKT]~ TIle:; 33'1<; ME:popx[ae:; ipEva51Bpwv TWV SS "Charlemagne" (2): "H Mepapxia "Charlemagne" va XprJolp,ono/lioe! K08e {jw8tolj.lo j.le:rarpopIKo uioo ylO O/JW17 !1£Ta6aol7 010 BepoMvo, AX".

LTo I-le:Ta~u, uern an6 0q>05ptc; l-laXe:e:; rtou e:(xav 51e:~ax&e:l 010 AVOTOAIKO METwno, m:pinou 1.100 IUAAOl e:&eAovlE<; (urro apX1Kn 5UvOIl'1 7.500 rtsplnou av5pwv) f.:lxav OUYKtVTpw&ei OTO Kaprtiv, 011<; ooowoelC; e:KTaOe:le; TOU MeKAe:vllntpYK, vto va ovoncusouv Kat vo OVOOIOPYOVW&ouv. 0 KPOUKE:Vl-lnepYK, 1l0A10la, eiXe: anQAAO~e:'_ ana TOUe; OPKOUe:; niOTlle; 600uC; oev E:nt&UI-l0Uoav va ouvsnooov TOV aywva (3), Yno TO veo OE:Oolltva, o KpouKe:vl-lnepYK xpe:lua&llKE: Ilia tope vtn va opyavwoEI Eva TC'JY\-Ia E:ql66ou (sturmbataillon). AUTO OnOTeAE:[TO ana TO cueoc lil03eOlllQ OTOlxda TOU 570u TaY\-lOTOC; rpevaolEpLOv Kal TOU 60u Mxou lOU 580u TayI-lOTOC;, uno TOY AoXayo TWV SS POOlO[V, OTa anoia npoOTE&I1Kav 01 6en:povot TOU IxoAE:LOU Momc; TTl<; Me:papx[ac;, uno TOV rE:pl.lav6 unoAoxayo TWV SS BEllnE:p. 01 rQA}..ol E:nt6166oS11Kav os OUO E:AOq>pO OUTOKivT]Ta KOI cvvso unepeoptu cpop1l1y6. E~aITia~, ° I-lWC; , TWV 5UOKOAIWV OTIC; I-lETOKIVnOe:1C;, cuo q>0pTl1ya oev KOT6p&woav va <p&600uv OlOV npooptouo 10U<;.

LTle; 24 AnpLAlou 300-330 rc!l ... AOI O~lWllOTlKoi, a~lWj.1OTlKOi KOI YPEVOOlepOl WJTiASaV UTa 60- elOQUTlKO noonorur TOU Bspoxlvou, Aiyee; WPEC; rtpOTOU oAOKArlPwSEI 1'] nEplKuKAWO"1'] Tr)C; vepunlK~e; npwTEuoUO"OC;. KOTW8uvS'lKOV npoc TO 0- UIlTlloK6 UTQOlO PaYxon6pnJ(j>eAVT, UTO KopMTEVIlTlOUPYK, 6nou unopeocv va avoowTOXSOUV KGl va avanA1']pWOOUV Tle; npOIl~&W:e; TOUe; cno E-

0010 nou dXE EYKQTOAElljJEl 1'] Luftwaffe. LTD ueTQ~U, 0 KpOUKEVIlTlepYK IlEu~B1'] us OUTOKIV1']TO OTT]V KaYK8Aopia Yla VO MBEl olOToytC;. Tnv 8n6- IlEV1'] 1'] J.lE po 1'] Ilova.oo oPyOVWS1']KE OE tva llelUlllev'1C; ouvSeO"1']e; emTEAElO, uno TT] oloiK'lO"1'] TOU AOXOYOU TWV 55 Avpu ZO~8ql QJ8vt, KOI O"E Te008- ple; AO-XOUe; TUql£KIOql0PWV (apl81-11']J.lzvoUe; nnot we; 4), KOSeVOe; cno TOUe; onoiouc anOTEA8lTO one 60-70 ovopee;. Vno ouvExe[e; BOj.l6apolOIlOUe;, 1'] llovQOo KlV~ST]Ke OVOTOAIKO, ovcusco OTO cpeinLO TT]e; noA1']C;, KOI tepSQm: OTO VOTlO npOOOTlO NOUKOAv. 0 QJevt km Ol OVOpEe; TOU npoocptnenxcv TOKTlKO OTf] MEpopxia "Nordland», HI OIO[K'l" 0"1'] Tr)C; onotcc oveAoBe 0 Kpouxevunepv«,

LTlC; 16 Anpixiou f]11f] Mepopxia E&8AovniJv fpevoolepwv novTOep TWV SS «Nordland" 0.,068 rnv TEAEUTOio rnc oloTayt't: enpens va AoBEl nuuVTIKte; Stoele; OVOTOAlKO TOU BEPOAivQU. METa ana oepoopte; 1l0xec;, 1l MepoPxio unoXPEW&1lKE, OTIe; 22 AnplALou, va oUJ.lmuX&d, flOX6J.l£v1'] npoc TO KEVTPO 1I1C; n6AT]C;, EVW noAM OTOIXEla TI1<; 0- noxwploSIlKOV KOI nOAEfl'10QV we; ove~opTI1Tee; 0- J.lQOec; t~w ana TO OPIO TOU BepoAivou. To i:uVTOWOTO "Norge" Kat «Danrnark» (4), KOSWC; KOI TJ.lr'II.1OTO TOU 110u ToyJ.lOTOC; MT]XOVlKOU TWV 8S BPEST]KOV OTIC; vttpupe<; TOU nOTOJ.lOU l:npte, 00- nctoc nnorcsoucc TO Bopelo qlUOlKO OPlO TaU KtVTPOU TT]e; npwTEuoUOOC;. Inc; 25 AnplA[ou 6PXlOOV Ol rsxeuroiec efllxelPriOEle; VlO rnv KOTOAf]ljJf] TWV OlWPUYWV TaU LnpEe. LUVTOJ.la. 0IlWC;, Ol vpeVOOltpOl Kal 01 avopEC; TOU J.lllXOVlKOU QVTlA~tpST]KOV on oev rimv OUVOT6 va ouvxoornoouv TIC; noAUOplSJ.lEe; OOBIETlKEe; Ollooee; EepOOOU, or ortolsc olEOXl~av TOV nOToJ.l6 ue IjlOUOKWTeC; AE:J.l6ouC;. LTIe; 26 Artoixlou Ol nepurcorepor 8m~wvTec; unoxpew&T]Kov va unoxwpnoouv VOTIO, OTT] OUVOlKLO TWV Ku6epv11TlKwv KTlpiwv. LTT]V nooreuouoo T] Me:popXlo «Nordland» EnmjJe va UcpiOTOTOI we; opYOVWIlEV'1 J.lovo.oo. H ove:nnuxrie; OVTIIlETWTlIOT] TT]e; OneATlIOTlKric; KOTOOTOOTJe; ana TOV OlOlKT]Tri 111C; Mepopx[ae;, unoorpnrqvo TWV S8 ToiVKAep, S£wp~SflKe tVOEl~'l OVIKOVOTT]TOC;, Ile crtorsxeouo vo onoMaxSe[ an6 to KoSriKOVTQ TaU. MeTa ono GflEO"1'] OlQmyri TOU OTPOTlWTlKOU OlOIK11T~ Tf]e; npwTEuoUOOC;, aVTlUTpaTI1You TaU nUpOBOAlKOU XtAIlOUT BaIVTt-lVYK, OT11 S~011 TaU TOnoSETriS1']Ke a op KPOUKEvllnEPVK.

Ol r6AAOl e&et-OVT~C; cuvenxcxncov us TOV £X&P6 0IlEOUX:; J.lOAlC; tep&ocrov OTO Beposivo. To npWiTTle; 2611C; AnplAiou TO J.l8yoMTe:pO 1l8POC; TT]e; yoMlKrie; 1.1OVOOOe;, unOOTl1pl~OIl£VO crto to 80- pen OpJ.lOTO KOI TO ouroxivouuevc nuooeoxc TOU LUVT0YJ.lOTOC; «Hermann von Salza» (5), zAoBe IlEpac; O"TI1V npwTr) aVTeniSeO"1'] 010 NouKOAv, OTOV UnOTOJ.lEO <Ie" TOU 0IlUVTlKOU OXEolou T'1t; n6AT]C;. Le eKelVI1 TT] IlOXf1 0 CIleve TPOUflOTioSIlKE aTO no- 01. AKoAou&1100V ouvtousc KOI 0I1l0Tr)ptc; ovrsrnStcrele; UTO Xa~eVXCllvn; KOI aTO oepoopcuto TtJ.lneAxocp us TI]V UnQOTripl~Tj, 000 BtBOIo ensrpenov TO KOUOlJ.lQ «n TO nUp0J.l0XlKO, TOU IUVTOY-

J.laTOC; "Hermann von Salza». a cvnouvrovuorcpX'1e; TWV 88 Kcouc ooriY'loe TT]V TEAwwio eniSe- 0"1'] Te&wpoKIOJ.ltvwv TOU LUVTOVJ.l0TOe; KOI Ka-roepepe va oUYKpa~oel TT]V qaplK~ nposxocn OTT]V rrEplox~. H vlKI1, o flwC; , ~TOV npooeptvn. AOUVQ1WVTac; va orcuomoouv 1T] 006lETLKJi npo- 0,00"1']. 01 fOAAol unoxwPl1oov on6 TO KOVOAI 1\0- vrsep Kal Ol£OXlOOV nOAeIlWVTOe; T'1V neploX11 KpOUT0J.lnepYK npoc TO K£VTPO 1I1e; no Aile;. H uovooa TUlV foAAwv tAo6e OflUVTlKtC; StoEle; OTrJv nxcrelo MneA AAlavoe, IlE oxorro va onorpsue:

TT]V np60600"1'] OT'lV KOYK£Aopio KOI 010 KOTaepuVlO. a QJEvt. 1l0AlUTO. npOKEll.IEVOU va eilljJuxwoel TOUe; ovopec; TaU, napouOlo~6TOV oe Ko&e O"1']J.lE:[O TT]e; JlOX1lC;, JlE:ToqlEp6J.levoe; ue ilia Kop8Ki\a.

i:TOV UTO&1l6 «Stadtmltte» TaU un6VElOU 0101]POOp61l0U (U-Bahn), Aivo J.l0KpUTEPO ana TO KaTOepUYlO TaU XiTAEP, 0 op KpouKEVllnepYK EVKmEOTrJOE YlO TeAEUTo[a epopo TOV OTQSJlO QlOLKI]O"1']C; Tile; MEpapx[oc; "Nordland», fltoo oe 8VO KOTeUTPOIlJ.lEVQ Boy6Vl Kat un6 TO CPWC; KEplWV. a unoAOXoy6c; TUlV S8 MnaIlTllK. ETllKEepOAnC; TWV uneooornortov TOU POlXOTOYK, opvcveoe TOV OTo&J.l6 01- OIK'1O"1']C; OTO urtovsto J.llOC; OIKIOe; nou 6plOKOTQV 0111 ywv[o TWV oowv NTOPOTEEvOTpaoe Kal Xepunv rKO[plVYK orpnce, J.leplKtc; oeK6.0ee; uerpo 60- PEIO TT]e; nUAT]e; TOU Bpavoe:IlBoupyou. To UIlOYElO elxe eTllq>ovelo .23 Til. Kat AElTOuPvouoe ux:; cvncsponopixe KOTOIjlUYlO. 0 MnOJ.lTllK, nou EiXE KOTO' VelJ.lEl TT] MvaJ..i~ TOU os OJ.lOOEe; TWV nEVTe-OE:KO OVopOOV, nrnv rrsnstouevoc vto Tf1V TeAIK~ VLKT] Kal OImOOO~OUOE 6n 01 EVloxuoele; So 8ep&ovav J.lE T'1 1l0pep~ TWV 6apewv 0PJ.l0TWV TaU l:UVTOYIlOTOC; "Hermann von Salza», 0 KUPlOC; 6YKOC; TOU ortoiou, 6IlWC;, E[XE OVOAw&eL unoOTllpi~oVTa.c; TOUe; rOAAOUe; eSeAOVTEe;. H OJ.lOOo TaU AoXio B' TO~ne; Ouvrepuov BploKomv OTO Yrtoupvslo EOUlU:PIKWV, KOAUmovmc; TO VOTlO D..KPO TTjC; vtepupae; MOATKe. Il onolo 8vwve nc; CUO 6xSee; TOU LnpEe. LTle; 28 AnplAiou or cuuvouevot oVOTiva~av TT] yeepupo,

Iro oKo),om:mo TIl<; i'iUTIKr,<; £/06i'iou TIl<; KaYKE:),opio<; «eita, VE:Kp6<; tvo<; 0116 raUl; n:AE:UTO;OUC; um:poC1l1lartc; Tllii.

H KalirTuAwr" a8aCTTIKa (Sonnenrad) KOI TO rartT/KO GU1l60,\0 1l0PTUPOUV OTI f7POU/TOI Y'O tva leichte Schlilzenpanzerwagen

(SdKfz 25011) TI),> fJovaaa-; OVOYVWPIOI)" Til'> ME:pepxie,> "Nordland". E:VW 0 OPlfJfJO'>

CTTIIII OIlOIKT" orr/o8lo f70pTa rpoVE:PWVE:1 OTI OV"KE: GTOII

30 Aexo, orov orroio "Tav GUYKE:VTpculltIlOI 01 IouIJooi E:8E:AOIITb,. rtlllfJoAoyeirol

OTI TO GUYKE:KP'lltIlO OXlJfJO XP'IGIP0f70/irfJ'IKe KaTO TIJV taxer!} npocmcifJE:la olarpuylj-; 0170 TO Bepo).ivo, liE: emKE:rpoAir,> Tall 610'K'1T~ TOU Aoxou,

..Ioxayo ntpoov. a iOloC; alXIJoAwrio8lJK€:, OUO XPOV'O, ojJw,>, apyon:pa lIorop8woE:

va onOopOOE:1 apo T'I1:061£1IK" Evwaq. a oruXo,> 00'1 yo" Priy.Kvap rrO~E:!pGOV KE:iTOI VE:KPO<; CTTOI{ apOllO (0&~/6), mSovwc; CTT/] IPplvrpIXCTTpoO£.

YIO va onOTpCIjJOUV TT]V rtpoosvvton TOU £XSpou 010 "ljlpOUPIO» TaU PCltxmaYK. napa ttc ~T]).l[E<; nou uncorn , OIJW<;, oev Kmtpp8UOE Kat srm 01 ro- 61EnKoi unopeccv va TT] oloOXioouv Aiyo perc TO IlEOavUKTO. 2:TT] auvtxelO, 11 iJaXIl ).lETOIjlCpSIlKe 010 YnoupyEio EaWlEpIKWV. AVTlIle:Twn[~ovTO<; TOUe; 2:06IeTlKOU<; OWiJa I.lE OW 1.10, 01 ).l0XIlTCe; Tile; "Nordland .. , noorou oUiJmuxSouv oro epelrno yupw orto TO PCllXmOYK, KOTOpBwoov vc npoKoMOOUV nOAAte; onWAelee; moue: e:nmSE).lEVOUC;. Nonampa OL 2:oBlenKoi KOTEAOBov rnv rtxorelo MneA AAlavOE, eiorooo 01 laMol EBeAOVT8e; errsrpnpnv rnv npoo6QOT] TaU EXSpOU OTllV KOYKeAapio, KpOTWVTOe; o&evopa III BIAXEA).101paoe: KOl TTl <l>PlvTpIXmpam:. 01 &80Ele; TOUe; O&X&T]KOV o<poopa nupn nupoBoAlKDU, evw TO ~THlCPWIlO Tfle; 2911e; AnplAI.ou ol2:oBIETlKO[ OVOV8WOOV lTIV EniSearj TOU<;. H lKov6T11Ta TWV laMwv va KOTOOTpCqlOUV exSpIKQ couoro om; epemWI.lEve<; A£wql6pouc; TOU KEVTPIKOU Bepo,\[vou um'ip~E noPOliJIWOlle;. XwplC; rnv UTloOT1'JPl~11 nup060AlKOU Kal us uovo OV1l0PI.l0TlKO onAO TOUe; eKTo~EUTte; Panzerfaust, 01 orrooomousvor raMo I ocv encucv va ovcnvccoouv 0061e:TIKa 6.PiJOTo sunpoc uno TO OOOljlp6.yJ.lOTO. H J.laXIl ouvexloBT]Ke OT11V nplVTOOAiJnEpTOTpao£, 010 KEVtPIK6 KTiplO TIlC; GeStaPo, 300 ).lr.Tpa I-.IOKPIQ uno rnv KOYKEAOpio. 01 I061ETlKO[ 0PXIKa KOT8A06av 10 KTipIO, 6TOV 6- IJWC; ovtcmtssnxov 01 laMOl, ovoYKooH11KOV va TO EYKomAEiljJOUv. Eva an6 TO onOYEUJ.l0TO TWV rcxeurnlev T]IJEPWV TOU AnpLAiou, a OIOlK11Tliq T11e; 1J0vaoaC; riunoe ps I.lETUAAlO 600uC; unspooruorsc eixov EmoEi~El IOIOltEPI"J yevvOloTl1TO. H TeAnli npaYIJOTOnOlli&nKe un6 TO qlWe; evoc KEplOU, YEyovoe; nOU, OU!lIjlWVO ue evov a~lWI.lQTIK6 26 crev. 15~AwvE T11 «ViK17 TOU rpwroc; en; TOU aK6- TOU,>".

Til VUKTO me 29lle; AnplAiou KOI evw 010 KOTOIjlUYIO 81jl&OVOV QVQIjlOpr.e; on 2:0BlE:TlKOi BpioKOVTOV 0111 BIAXEAlJmpaOe, EYLve 11 TeAeu10[0 auoxsqm. nap6vu:e; ~TOV 0 XiTAep, 0 rKOliJne.Ae;, 0 Mnopuov. 0 apX11y6e; rou EnneAeiou ITpatou aV11OTpoT11yoe; ne~IKou XOVC; koeunc, 0 eruxsoc"lie: TaU Ipoljleiou npOQwnllWU TaU l:TPOTOU OVTIorpornvoc ne~IKOU BiAXEAJ.l MnOUPYKVTOPIjl, 0 OUVOEO).lOC; TaU Ynoupvelou E~WTepIKWv BOAT£p

Xt6EA, 0 a~lWI.lOTIKOe; OUVOEOJ.lOC; TOU NTOiVlT(~ 0- VTlVOUOPXOC; XaVe;-EpIX olloe;, 0 urteomrrrnc Aeponcoloc TOU XiTAEP OJ.li)vopxoe; TaU yevlKou snrrsXslou NIKOMoue; eov MnEA06 KOl 0 OVTlOTPOTT]yoe; BalvTAlvYK. 0 rsxeurcloc onnu-&uve EKKAIlOTJ orov ollupEp va EnlTpcljJEI 010 OlPOTEU).loTa nou unepcortttovrov T11v n6AIl vo Olaljluyouv I.d:oa ana TIe; OOBleTLKte; YPOiJl.lt<::; rtpoc TllOUOT], 15eoow:VOU OTI ol2:oBl€TlKO[ OVal.l8vOVTOV ornv KaYKeAapio Tl1V ertcuevn nueoa 0 XiTAep, 6 I.lWC; , OVTOnovrnoe OTI tva T8TOlO T6AiJ11).l0 ~TOV aOUVQTo. MeTa T11 Ali~11 Tile; OUOKeljJ'le;, a IjlOV Mn8A06 EYKOT8AenjJe TO KQTOIjlUYIO, psrocepovrcc Eva uOTEP6ypoljl0 T11e; OIO&i)KT]e; TOU Xlrxep, J.lE oxono va TO nopoowoel OlOV OlPOTOPX11 KcmeA 010 ne:AV (IMo6IYK· xoxorctv). ETaI, OVi)A&E ornv em<pavelO TO pem:i.vuKTo TllC; 2911e; rrpoc 301'] AnplAiou KOI npOIjl&ooE TOUe; TPELC; urmomorsc 010 Po·lxan6pnpEAvT. 01 reoceptc av15pee; KOTOqlepOV va orrocuvouv TO OOBleTlKa orpntsuporu Kal vc onOJ.lOKpuV&OUv an6 TO BepoAivo, Aiyec; 11I.lCP£C;, D!Iwq, opvoreoo ouveAi)<pSllooV on6 TOUe; .!lUTIKOUe; 2:u).llJaxoue;. To rplo oVTiypoljlo l11C; 15laB1']KI1e; TOU XiTAEP avoKoAu<pSI"JKaV KOI KOTOOX8S11- KOV orto nc OUIJIJOXIKCe; unnceotcc nA11PO!pOPlWV

To npwi T11<; 30i)<;' AnplA.iou 0 MnoPI1Qv oV8Sece OTOV unoornorn Waflen 88 TOU XiTAep, TOV ElKooLemaxpovo tOY!IOTOPXTJ TWV 88 OTO rKUvoe, va nposel OE OAE:C; TIe; cnnpclrnrac EVEpYElEe; ueTO TOV BaVOTO TaU <l>upep. Aiyo !leTa TI<; 15.000 A06'\!p0e; Kat T] ElJQ XiTAep cnooupsnxcv OTO ypaeslo TOU npWTOU. 0 IKuvoe O16$11Ke OTIlV rtopro YLO vc 6e6aLwSe:i 6Tl KQVCVO<; OEV So TOUe; evexAoUoe. MKO Aem6 cpvorspc TO nOVTa eixav TEAelWOEI. 0 15p LTOUJ.!TI~eYYEp E~ETOOE TO QUO rrreucro KOt rucronomos TOV S6vm6 TOU<;. hT] OUV8xelO, 0 SOAo~lln6AOC; AivYKe Kat rpeic a~lWuanxoi TTl~ Ijlpoupae: J.lETttpEpav TO oljJuxo OW!lO TOU XiTAEP orov Klino T1'1e; KOYKeAopiac; orto T11v 8~000 KIVOUVOU. Toue; OKOAOUSIlOOV 0 Mn6pIJov KOl a ovncuvrcvuctdpync TWV SS EPIX KtiJnKa (OOllyoe; TaU Xitxsp}, qlCpOVTOe; TO OWIJO rnc EuoC;. Anc&eaav TOU<; vexpouc ce ortoorcon OEKO JltTPWV ana TT]V 8~OOO, TOUe; neplCAOUOOV J.lE nerpexcio KOI C60AOV IjlWTlQ.

o XiTAEP i)TOV VE:Kp6e;. "H EVTOOT] 010 KOTOIjlUYIO, 11 anoia um'jP~E: oeopnm KaTa TIe; TE.AEUrclsc 15 T]lJcpe<;" «onooc, TouA6Xlmov YIO llePIK8e; wpec;» , nEplcYP0<PE apvorepo 11 yp0l1iJaT80C; Kplorinv H npwTIl evepvcro TOU KaYKf:A6pLOU IKoi).lne'\e; ~TOV VO DlonpoYlloTEU&£i T11 ouvB11KOA6Y11OT] Tile; npWTE:UOUaae;. Aiyo rtpiv ana TO J.l£OOVUKTa 0 Kp£lJnc; IlYri811KE ).lioC; ovnnpcotoneloc 11 onoio Ol80)(10E T11 ~wv11 TWV ).lOXwv KOl ).leTcBIl OTOV 00BIE:TlK6 moSI.161510iK11OT]q. 01 OU~I'JTTiOE:lq oL1']pKeoav twe; TO ~11J.le;pWI.lOTO TT]e; 111e; Morou, 0 ExSp6e;, 6!lwe;, nrcv ovunOXWpT]TOe; KOl eneusve ornv oveu optov nopcooon. 0 KpE).lne; cnsorpeue 010 KOTOIjlUYIO, ortou 11 OVOIjlOPO TOU untnkocs OXe:156v KaSe mSavoTIlTO ou~riTl1OT]e; Yla OVOKWxli. 2:UI.1IjlWVO iJE T11V Kpi01IOV, « 6AOI yvwp[~oiJe on OL PtiJOOI 1J6e; nAno[a~ov. rvwpi~o).le On 11 8~0- Ooe; ana rnv noxrooxto, 6TOV KOI ecv ouvesctvs, So ~Tav ulo OKAIlPli eurterplo».

Apy6T~pa. 0 BalVTAIYK eYKOtEAElljJe .KOt outoe TO KOTOtpUYlO, npOKElfJEVOU va J.leTOBel OTOV reAeUToio moSJ.l6 OLoiKllOllC; OTIl cocorpace, DinAa OTIlV KaYKEAopia, 6nou, XP11OliJOnOtwVTOC; evcv

'101.m6 cououorou. &0 EKOVE: ulc TEAEUTOio npoonO&ElO EnQ(p~e; \-IE TOUe; L06IETlKOUe;. TauT6xpoQ, 010 1ll0p~.mOUVKEP apxlOov 01 npoetoiucotec 10 Tll 90VOTUlOll TTlC; OlKOYEVElOe; IKoi\-lm:Ae; KOI rnv E~OOO EKElVUlV rtou OEV £ixov EntM~EI TTl MOT]

TIle; OUTOKTOvioe;. npOY\-IOTI, KOla ne; 1700 11 'Ma- 00 IKol\-lnEAe;, O(jlOU EOWOE OE Ko9EVO cno TO E~l 01010 Tile; \-110 OOKOAOTO \-IE UTTVwnKO, TO tBOAE OTO KpEBano TOUe;. Omv onOKOl\-l~9IlKOV, TOUe;

XOP~YT'JOE OI1ArrnlPlO, E:VW CUO icrpol nov 58, 0 ITOU\-In<pEYYEp Kot 0 oi'5ovlloTpoe; op XtA\-IOUT KOUVTe;, BpioKovmv m: ETOL!-IOTT]TO OE Eva napaKd!-lEVO oWl1aTLo, Korornv, ava~~TlloE TOV ou~uyo Tile; KOI TOV 6P~KE va cvcnoxst rtc npdrrcc I1)JEpEe; Tile; cvooou TaU E&VlKOOOOlaAlO\-lOU. O. OKpOOTEe; TOU EiXOv OUYKEVTpW&El yupw ono EVO !-IOKPU TponE~1 OUOKtljJEUlV: 0 60I1&6e; TaU BepVEp Naou!-IOV, ° rpicvrcoucrpovoc i-IOVOXElpOe; EmKE<poNie; Tile; XITAepIK~e; NeOAoioC;, APTOUp A~llav, a EntKE<pOAr)e; mAOTOC; TaU XiTAEP oVTlOTpaTTlY0C; 8' TO~Ile; TWV S8 Xove; Mnooup, a Xt6eA, 0 Kpqme; KOl TpEIe;-TtooEPIC; 6)"AOI H K. IKolllm:Ae; Ka.9loE OlwnI1A~, nivovruc oopncvic KOI Konvi~oV1Oe;. H OIlIAIO EAr#: !-IETt1 cno rtsplnou uro topo, anon: a IKat\-lnEAe; avt61')KE ornv EnUpaVELa YlO tvav ouvrouo rteplnoto orov K~no Tlle; KOYKEAapim;, Lne; 18.15 En£OTpELjJE 010 oW\-Ian6 TOU KOl \-Io~i \-IE TI') au~uy6 TOU KmEBIlKE YIO aKO\-lO ilia qlOpO 010 <!lupeppnouvssp, EKEi BpioKOVTOV 0 uncomorric TaU, AoXoy6e; TWV S8 IKUVTEP IBtYKE:ppaV, 0 601')- 90e; TaU OAVTe; KOL 0 TOntKOC; OIOIKIl~e; unoorocrnvoc TUlV SS BiAXE:AIl MOVKE:. 0 1Kail-lm:Ae; napEOWOE: OlOV !6tYKEP\-lOV ulc unoYE:YPOIJI-IEVIl (jlWrovpoelo TaU XiTAEP, Atyovme; TO E~~e;: "Tou'\aXIOTOV eceic, OJ Ko}.oi ovJpwnol, oev 80 xpewose! va J.1erarpepeTe TO aWJ.1orri J.1ac; os aUTrj Try J.1a~ KPIO OKa'\a», LTIl ouvtxcla, OU\-I(jlwva !-IE Til uopruoio TaU MOVKE, «rpOPWE: TO Kont}..o TaU. TO rpOU}.(JPj TOU, TO J.10KPU noMe) fT1C; OlOArye; TaU. ME: opytc; K1VrjOC1C; t60Ac TO &P/.1tmva yovna rou, CrpOPJ10~OVTOC; KaA6 Ko&e MKTU}.O, Koromv, we; evee mnoTrye;. npooeq:Jcpe arn yuvaiKa TOU TO o!:~!O TOU unoatoo ... Apya o}.;.a otaseo«, ytpvovme;,\jyo 0 evac; OlOV o}.}.ov, aVe6T/KQV nc oKoM;e; noo; TT/V au}.rj'" LTO KE<poAOOKaAO TO ~EUYOC; npoantpnoe t~1 OOXElO ue nerpsxcro Kat svcv a~IWlJaTlKO Tile; R80, TOV \-IOVO \-IOpTUpa OE 6,1L snoxoxou- 81l0E, H MaYDa 06YKUlOE \-110 KOLjJOUAO iJE: OI')AI')T~PIO KOI srtsoe 010 Eoa<pOe;, 0 IKa[llnEAe; rnv nupoBOAI10E: 010 nlow t-tEpOe; lOU KE<pOAIOU 111e;. Kntornv, IOLWOE TO KOPlli TOU, oaYKWOC Kal OU10e; uln KO.ljJouAo Kal oUTonup060A~81lKE OlOV OE~IO KPOTO<pO, 0 O~IW\-IOTlKOe; Tile; <ppoupaC; KOl 0 LBsYKcp\-I0V tpl~av rterpexmo OlG mDIlOTo roue KOl ovo~OV qJWTla.

E:0110r

rupw ono rnv KOYKEAapia E:lxov nMov anaiJEIVE:1 ax_EMv 800 orpoructec, ana TOUe; onoioue; 01 80 rteplnou nrcv \-ItAIl TIle; RSD. llEOOIlSVOU 011 TO KOTOqJUYlO (jlIAO~Evoum; Aly6TEpa ana 20 IltATj TIle; OKoAou8[ae; TOU XiTAEP, a unoorpcmvoc MOVKC orroecoroe on eiXE sA8EI T1 wpo va ileACnics: TIC; AEmoIlSPW;C; TTjC; Gnoi'5pa~e; roue. Eroi, KOTtvELIlE roue Em~WVTE:e; OE ob(Q OI-lOOE:e; , m OPIOE vic TIlV KO&EiJta OLO<pOPETlKO xpavo G-

ax(j)PI1Olle; KOl OIOOpOf.l~. 01 rrrpumvol Kpclln<;

KQI Mrtoupvxvtopo, onUlC; KOI 0 )..oxoy6C; U:VTAE e:[xov cnoeuoloet va repucrloouv TIl ~w~ TOUe;, TEAOe;, a crpcrnvoc 8alvlAlvYK OUI-I<PWVIlOC va uqv unovptnps: xoule OUV8~KIl TlOPaooOllC; rtprv an6 TO ~lll-ltpwllO TIl<; TCTOPTIle: 2 Mciou, c~oo<paAi~ovTae; TOUe; nsvrs VUKTCPlvtc; wpee; vro va UAOnomcouv rnv cnoopocn TOUe;.

H t~oooe; 6PXlOE OTIe; 23.00. H nptorn 0\-lQOO, \-IE EntKE<pQAi}e; TOV M6vKE 0p19iJoUOE 20 OTO!-lO, 010 ortoiu oUllm:pIAoIlBovOVTOV KOI 01 Tsooeple; ypalll-laTeie;, H ol-l6.0a Oltax_IOe: TOV urrovcro xwpo ot09\-1EUOllC: Kal BYtlKE: OlIlV ernedverc orn BlAXEAIlOTpaoc, aKplBwe; K6.Tw ana TO IJnOAKOVI Tile; nOAOIOe; KOYKEAapioe;, OAOL lJa~[ npoxwPlloav Ilt- 00 an6 nc; oripuvvsc TOU urtovstou 0l01lPoop6- !-IOU, oUIl<Pwva us TO OXtOIO, Kat ttp900av OlOV OTo81l6 C(JPlVTplXOlpam:, A[YEe; EKolOvroi5ee; !Itrpo 1l0KPUTEPO, EKei ovrjA80v CK VEOU OlT]V sru(jlOVElO Kat KaTE:u9uv9TlKOV SapelO, KOla IlnKOe; T1'1e; <!lPlVTpIXOlpaOE:, npoc TIl ys<pupo BOIVlcvraueo. TeAIKO, KOTa<pepov va oloax_ioouv TOV nOTO- 1-16 Inpte uno 1-1[0 IlETOMIK~ YE<PUPO nE~wv, T1 0- no to BPIOKOTOV nOpaMf')AO Tile; KUplOe; ytqlUpoe;.

OL unoxomec oucoec, OKOAOu8wVTOe; TOV UnOYEIO OlOIlPOOP0\-lO, KOTOp&WOOV va 6youv cno TOV 0'109116 Tile: IllPIVTPIXOlp6.0E, EKEi 6\-1wc; sruKpaTlloE oUYXUOT). Ev IlEOW lWV <pAeyollevwv Epsmlev TaU BCPOAivou Kat TWV E:KP~~EWV rev 00- BlET1KWV oBlowv, KonOlOl txaoav TOV npoccvcroAlOll6 TOUe;. APKETOI unooeccv va (jl&6.oouv om ytqJupa BOIVTE:VTOIlEP, Tl B6pEl0 61Jwe; nAEUpO Tf')e; rrrcv KAE: lonl , A6yw Ev6C; cvncpunnxou Eurtoofou KQI TWV nUKvwv OOBICTlKWV rtupcv ArtoOUp8T]KOV, Aomov, 010 vo no OKPO Tile;, onou OUVTOiJO aUVQVTT]OOV uio Ollooa yePI-I0VIKWV OPflQ- TWV. LUYKCVTpw81')KOV yupw roue KOI ~EKivlloav nMl. Aurr] TIl <papa KQTa<pepav, I-IE TIl SO~&CIO TOUe;. va olaoxioouv TI') ytqJupa KaL va 6pe90uv 01'11 B6pElO OX91l TOU !np£E:. 1ll901l0VTOC;, 6IJwC;, OlT'JV TOlYKEAOlpaO£, tva Panzertaustcturtnoe TO rrportopeuousvo apuo. H IOXUp~ 8KPIl~1l ~OAIOE:

TOV Mnooucv KOl TOV opn LTOUIln(jlEyyep, EVW rpcuucnos TOV A~I-Iov, 01 orroloi oxoxoueouoov ana KOVTO. METa ana oUT6 unOXWPl1oav DAm

H VOTIO 'r'wvio TOU Kljrrou

rll~ Ka'r'/(eAapia~, ij,IaKpivovro, (orro oplCJTepa) TO (Ji~epa orrJIIClIJOU TOU '1I1ITeAouc; cppeoriou lTapOTl'lp'1ClFlC; -

e~OepIClIJOU. '1 i~o~oC; TOU (PupeplJlTOUVKep KOI TO 6Eurepo cppeoTlo.

H Tp60IJVTA TiOUVYKE, YPOJlJ10Tea<; TOU XiTAEp.

npoc TIl yeq>upa BOWTEVTollW UTO E~~e; Ko3tvac; TEAEYTAIEI ANAMETPHIE/I

EnpWE vo owm:1 TOV EOUTO TOU.

hll OUVEXEIO, a Mrropunv, a LToupnq>CYycp, a A~pav KOl aMoI oK01l.ou&lloav nc paYEe; TaU CT1lq>aVEIOKOU 0l0llPoop6pou (S-8ahn). LTOV UTa&f,lO i\f:PT8p 0 Mrtopucv KOla LToupnq>CYYEp cnoocoiocv va KOTEU$UV$ouv avoToAIKO, npoc rnv Iv6of..ivTEV orpoce. AVT[&eTa, a A~pav £TlEAE~E: va orocest OUTtKa, OUVOVTnOE 0I-lWe; I-lia 006IETIK~ nepirroxo KOI avaYKQo&IlKE: va ET1lUTpeljJEl UTOV UTa81-lo AEpn:p KOl VOaKOf..Ou&~m:1 TIlV oM 010- q>uy~e; TWV Mo OUVTpOq>WV TOU. npaYllon, 1I.lYll wpo opvotepn. TOUe; 6P~KE rtlce ono Til ytq>upo, UTO OT] uslo 6nou 11 Iv6aAivTEV orocce OIOUTOUPWVOTav IlE ne paYEe; IOU OloIlPooPOIlOU. HTOV ~an:t..WptVOI avaoK8Aa, VEKpoL Ka3we; 0 A~pov OEV EioE OfJllaOla eKp11~l1e;, unt&Em: 6Tt ELXaV nupo- 60AT]&Ei OTT]V nMTIl. l:uvEXlm: TIlV rtopein TaU,. antopaOE an6 TO BEPOAlVO KOl. Eq>&oaE ortc BoucpIKEe; AhnElC;, 6nou snl t~lll~VEC; KOll-ltXPl Til aUAAllljJ~ TaU nopeusive KPUl-Illtvoe; Ila~i 118 ilEAl") T11e; XlT1I.EPIK~C; NEOAotm;. 0 mAOTOe; Mnaoup OlEq>UYE, KpaTwvTOe; 8VOV IllKp6 mvuxo TOU ¢lp8lo£piKOU TOU M8y01l.0U, owpo TOU XilAEp. Exam:, Oll~, TO eve nOOl TaU on6 tKPIl~1l 6A~1l0TOe; Kat, orcv

Mia O/KOY£VE/OI(I} rpwToyporpio TOU~EUYOIJ<; rI(OipTJEAe; J1E TO e~I rro,6"1 TOUe;, Xi;)'YKO, XiAvT£, XtAPOUT. XOAVTE, XevTo Kal X6'VTE (r£f}uapWV ewe; 12 ETWV) Kal rov EmapfJvia XapaAvT KOlJaVT, YIO T1JC; Mayliar:; orro rrpoqyoUJlEVO yaj.lo Tqe;.

ouv~A3£, 6PlITKOWV OE tva 006lETlKO voooxo- 1-1£10 (xwple; TOV nlvcxo). AnOq>u1I.aKLOlT]KE TO 1949. o vauapxoc; 410<;, 0 &aAolllln6Aoe; A!VYKE, 0 layIJOTOPXI")e; rKUVOE Kal noMoi 6Mol alXllaAwTio311- xnv KOl nepnonv TO W61lEVa oEKa ~ KOl nspioooTEpa Xp6vI0 TT]e; ~w~e; TOUe; OE 006IETlKte; q>u1I.aKEe;. 0 OOlly6<; KE:f,lnKO, Ol YP0I..IIlOTEIe; Kp[OlIOV, rlOUVYKE Kat KpUYKEP E:q>&aoav UTOUe; lluTIKoue; LUI..II-I0XOUC;. AAAOl, 6nUle; 0 OUVTOWOTOPXlle; TWV SS ntTEp XEYK1I.,~eAoe; TIle; RSO, OKOTW31")KOV KO' to TT]V npocrn6&ElO roue va OlOq>uyoUV. nOAAwV, TeAo<;, ru LXVI") XO&fjKOV, 6nwe; TOU 60ll30u rnxoTaU TOU XiTAf:P OUVTOYI-iOTOPXIl TWV SS MnoiTe; KOI TT]e; 1..I0YEiploaoc; MOVTOIOAU.

Lm; 20.00 T11e; 30~e; AnplAlou 0 T0Yl-lQTapXlle; TWV SS TEPVEVTE, ETllKEq>aA~C; TIle; oj.JOOOC; j.J0XIle; nou Eixov OXTlIlOTIOEI 01 ETll~WVTEC; TWV LUVTaYllaTWV «Norge» KOI -Danrnark-, rmpouomornxe UTOV KpouK£vllnEPYK. 0 OIQlKlll~e; T'1C; MEpOpxioe; TOY nAT]pO'POPI")OE ylQ TOV &6VOTO TOU xlrxeo KOI TOY OleTO~E va OUYKEVTPWOEl TOUe; Em~wvn;e; KQI VO npocrna$~O&l va OIQ'PUYEl cno TIlV not..lopKIlI..IEVI") npWT8UOUOO. liiya, 6pwe;, ~Tav rc I..IEt..Il TWV LU' vrcvudrev "Norge» KQl «Danrnark» nou TO Kala· q>EPoV: Tle; T£AEUTO[Ee; WpEe; nptv ono T'1V KOTanouon TaU rtupoc, noMoi avopEe; nOYIO&u&IlKOV oro EPElTlWI.IEVO KTiol..lOTO Tile; K£VTpIK~e; DUVOlKioe; KOI tA06av Iltpo<; UT'1V auuvc TOU POIXUTOYK KOl TWV 6Mwv Ku8£pV11TlKWV KTlpiwv.

nap611.0 nou an6 TO npel T'1e; 30~e; AnplAlou TO 006lETlKO nUp060AQ E[XOV omlK~ £noq>~ j.J£ TO POIXUTaYK, 11 eoouod TOU oev TO EYKOT€A8UjJ8. H I.I°XI") , j.JMlUTO, UTa £Own:plK6 TOU ouv£Xlo&llKC Ewe; TO 6paou. Til vUKTa Tile; 30~e; Anpt1l.[ou, OlOV unovsro UTa&1.I6 OlO!KTJOT]e; lOU unoAoxayou MnoI.ITllK, 6p[OKOVTOV OUVWUTl0I-iEVO 40-50 0101-10 (UTPOTlWTE<; Kat nOA(T8e;), TO onoia aVa~I")TOuOav tva aOq>aMc:; KOTa<puylO YlO va OV0I.IEVOUV 111 Ouv31") KoMYfjOfJ. H Me:papxio "Nordland» e:KTEAeOE T11v TEA£uTa[o m13£011 TIl VUKTa Tile; 111C; npoc 2a Mo'(ou. 0 l:ouIl06<; Aoxay6e; TWV S8 Xave; nepoov 00~Y110E TOUe; avo pee TOU KOTa I..I~KOe; Tile; $pIVTplxmpOOE, I..IE oxorto vo OlaOXtOOUv Til ytq>upa BQIVTEVTa~. llEV TO KOTa<pEpav, 6 I-Iwe; , KOl oTlla&oxwP11oav. neplnou 80 em~tilvw:; 6P8911KOV ornv nu1I.TJ TaU BpaVOEl-I80upyou, 6nou ncocoo- 3T)KOV.

To onoveuuo TIle; 30~e; Anpt1l.iou, 01 roMOI e- 3EAoVTee; aVTETlITt&11Kav Kal OIXllall.wTlOOv svov OUKpov6 UnO~lWl-laTlKO, a onoloc TOUe; 5106E80iWOE: en TO n6vTO So TEII.Elwvov TT]Y 1'1 Mo'iou. npaypaTl. rnv En0I..lEVIl apXl08 va OT]I..IElwveTal tM.ElljJTJ DE Panzerfaust. IlE onOTEAEOIlO 01 raMal vo XPl1Olj.JonOlOuv EVOVTiov TWV cpucrov XElpO- 80I-16iOE:e;, Tle; ortolec 8KT6~euav on6 IllKpJian6- OTOOT]. O: Lo6l8TlKo[ QVTanOVTOuooV f,lE: q>lI.oyo· BOAa KOlI-IEOa OE: AiYfj wpo ° UTa&1l6<; oloiKIlOlle; TTJe; j.Jov6.0oe; eYlve: napovo'\wl-la TaU nup6e;. Ot raMal 0T1lo90xwPfJoav I..IEPIK8<; oe:K60Ee; IlETPO, EYKoTOA£lnovmc; OPIUTIKO TO xtlpro T'1e; GeStaPo. nap6Ao OUTa, 11 J-10XI") oUVEXio31lKE I..IE: ouelern 8- VTOOT] KOTa I..I~KOe; TTJe; Aa'imoiYYE:PUTpaOE, YUPlll KOI usee oro xtlpio TOU YnoupyEiou Acponcplcc Kat UTllV nAoTda n6WVTQj.J£p. OTOV, l-IaAlUTa, otic 2 Ma'lou, Lo6lETlKOi KOI Isppovoi O~lWI..IOTlKOi aq>lloov nc ypol.lf,lt<; TOUe; yLQ va OU~'1TrlOOUV TO OXE:nKa I..IE TIlV OVOKWX~, OUTO! rtcpsuevcv UTle; 380Ele; TOUe;. 0001 Ent~11(Jov, KOTtq>uyav UTOV Un6YElO 0I01lPOOpo1l0, npoonosovtcc va onoeuyouv TIlV OIXI..l0Awoia. H 1l0XTl ylO TOUe; r6AAoue; tAl1;E EK£IVIl TT]V fJlltpO., 1-1£ l'1V OlXIl01l.woio TlIlV TE:AEum[wv 36 E:3EAOVTWV UTOV ma91-i0 n6TOVTOIl£P. 01 raMol, TIlV E6001..1600 TWV l..Iaxwv 010 Bepoxlvo, KOT6p3woov va KOTOUTPE:ljJouv 60 rtepinou 006lETlKa cpucrc.

Alyol nrov Ol avopE<; T11e; uovcooc

"Charlemagne» nou olt<puyov uno TOUe; L061EnKOUe;. OTOV e:TllKOIVWVIloOV vto T£A£uTaia 'POp a us TO OIOlK'1TJiPlO TIle; M&poPXto<; .. Nordland .. UTIl KaYKE1I.0pio, TOUC; OVOK01VW31lKE Il onovoun TE:O-

o Xir),ep KOIIJ Ella Mnpaouv OE; no.\o,oT£PEe; E;UTUXIOIlEIfE<; OT/YIlE<;.

onpev LTQUpWV TWV InnOTWV, TWV rexsurclev nou anOV&I.lT1SI1KOV ora Waffen SS: OlOV repllQVO unOAOXOYO Belln&p (urmperouce om !lov6.0aano TT]v moX" OUYKpOTfloije; TT]e;. tpOVEU&TjKE TIlV 111 Mo'iou), OTOV 22 srev AoXio 6' Ta~Tle; Euyevlo Bw- 11.6 (tpOV8USTlKE TIl 20 Murou) Kal orov AOX[O 6' T6- ~11e; AnoAO, 01 onolot KOleOlp&ljJav noAA6. EX&plK6. 6.Pf,lOTQ. flo TOV T&1I8UTQ[0, 116.lIlOTo, 011101p[Tn 010 LxoAeio M6.xne; Tne; MEpapX[Oe;, ntOTEU6TOV OTI £1- Xf. oKoTw&eL ana eAeO&epo osorreurn rnv 111 Mo'iou, WOTOO'O e:iXE KOTOP&WOEI va olutpuyel one TOV O'OBle:TlK6 KAm6 KOl !lET6. TOV nOA&JlO e~'lOf; 0TfJ faJJ,.ia. Tov rercpro LTQUpO TWV lrmonov ello- 6& 0 <!lEve. Ma~i IlE TOV AnoM iJmv Ol JlOVOOIKO! Em~wVTEe; TIle; Ilovaooc; nou TlI1r;&T1KOV Jl& TO avw- 10TO I1e:T6.}J.lO. 0 O'o6ap6 TpauJ,lOTlol1€VOC; <De:vt, ceou VOO11A&USnKe:, KpOrr;SI1Kf. oe 006IETIK6. otpnroneoo OlXJlOAtlnWV Kat tpulloKEc;. KmooLKoO&I1K& ana tva ya}J.IKo OlKOmr1PlO OE K6&e:IP~1l 40ETWV, f.A&USepWSI1KE OJlWC; TO 1949.

o apI&Il0C; TWV ~tvwv eS&AOVTWV, 01 ortolot noxsunocv 010 Bsposlvo KOl eneorceucv one; nOTp[O&C; TOUe; ElVOI nollO IlIKp6C;. L& 6,n ocpop6 roue unepcornorec TOU «rrceuvlou, TO 90"10 QUTWV nou cneoococv, mt~l1oE. Ano roue em~wvrec TOU «rroeuvlou, TO 90"10 UlXIlQAWTIO&I1KE ana TOUe; LoBIEnKOUe;, aJJ,.o f1&TO ana MKa xpoVlQ alXlloAwoiae; enEOTpEIJ!E YlO va apxioEI 11[0 veo ~wiJ Ol'lIlETanOAEJ.llKr; fepIlQv[o.

rHMElorE/I

( I) 000 IlEAIJ TIle; To~apxia<; Fuhrer Begleit Brigade unrrperouaall 010 li'O'KIJTtlP'O TOil XirAc:p tqJf;pav XOJlflAo aro ap,arc:po JlolfiK' Jlia ,.,auplJ TOIIf;O ,.,E TIJV Emyporptl «Fuhrerhauptqllartief», Kl:lITlJlJEllq ,.,1:

KAwarlj aaqlJi XPwJloror;.

(2) TUnlKO, 01 alllipl:<; TWV Waffen·SS ttptpoV 6uo 8a,'Jpouc;, onwr; tn; rropoliEiYJlar,: SS-Brigadefuhrer und Genera/major der Waffen-S5,

(3) rrle; opxie; TaU 1945 rrepirroll 400laAAoI yptvali,ipol aUlltarlJoov iva Baubatail/on (TaYiJO KoraaKtuWv), TO oITolo Xpl1(Jlponol~8IJKt OTIJII KoroaKEurj OXUPWJlOTIKWII tpy.wv. 01 U/TIl.l ° lITO I

(700 rrtpirrou avlipee;) OXIJ/JaTloov ,.,ia ii/,.,olpio iil0618aaEwv, ,.,10 li/,.,orpia jJlJxav'KOu, tva Tllrjpa t!poiiloapou, eva TIJ~IJO m'CJKEUWIf KO' ro ruvTaYJlO rpellolilipwv TWI' SS "Charlemagne», alTo reA OUJlE: 110 anoliuo roy,.,aTa Turrou 1945 (oprS,.,qjJivo 57Kal 58). I.UYKpoTqCJOII, enione, tva TaYIJa unoarljpl~q<;, TO orrolo ~ iilE81:Te EVOV Aoxo aVTlOp,.,aTlKWII, Evav .Ioxo KUllqYWII op,.,orwII KOI tllall A6xo aIlTlotpOnOplI(WV, ,.,0110 EI{IOaOIl urrljpXE ° anapoiTqTOC; £~oIT"'a,.,oe;.

(4) Trll' m;pio60 ArrplAiou - Mai'ou 1945, TO 10 TaYIJo TOU rUIITaYJlOTOr; «.Danmark" Kal ro 10 Tay,.,a TOU rUIITaYlJaTOr; "Norge» eixoll anoonaose! arqv 51J Mepapxio ncivrIJep TWII SS "Wiking".

(5) H apyavlKrj pOllalio T&SwpaKlalJ~IIWV TIJe; Mtpapxiae; «Nordland», TO 110 rUvray,.,a APPOTWV 55 «Hermann lion Salza", trp8aaE (]TO BEpoAivo IJe iva PzKfw V Panther (TO JlOva61Ka nou EiXE anopelVElpl:ra r/e; paXE<; TOU KaAoKalp,ou TOU

1944), pI: aUToK'VOUpl:lla rrup060Aa Sturmgeshutz III AusfGKal TO 60pia aPfJOrO PzKfw VI austB Konigstiger TIJr; 503 EmAapxioe; BaptwlI APllaTWII TWII 55, q ottola 1j61J arra TI<; opXi<; rou Erout; oTfor£Aouat m 2Ij EmAapxia TOil Iuvrayparoc;.

o XirA£p KOI 0 unoomarrje; TOU nouAloue; raouprr I:m/JE:Wpo uv rlr; ~lJiJi£e; nou urriurlJ q KOYKtltopJo ono TOile; aUJl/JaXIKoue; 80/J60pO,aJlOue;.

H rpwToyparpio oUTll rpa6ljXTflKI: mv 21q ArrpJAiou 1945 KOI 1:;110111 ressuraio rrprv orra rov 8avoro TOU.

BIBA/orPACbIA

(1) John Keegan: BERLIN (NO END SAVE VICTORY, editor Robert Cowley), G.P. Putnam's Sons, Nio YOpK'l2001.

(2) Ian Kershaw: HITLER 1936· 1945 NEMESIS, W.W, Norton & Company, NEa Yap"" 2000.

(3) Henry Lsndemer: I.A DIVISION CHARLEMAGNE, Les 55- 2. L' Enfer Organise, "Historia» hors serte 21, Ubrairie Jules Tal/andier, napios 1979.

(4) Eric Lefevre: THE 5TURMBATAILLON OF THE "CHARLEMAGNE» DIVISION COUNTER-ATTACKS, "Mllitaria Magazine", Collectors Press Umited, lIov~ivo 1995.

(5) Jon LewiS (editor): THE MAMMOTH BOOK OF HOW IT HAPPENED - WORLD WAR II, Robinson, 1I0v~i,,0 2002.

(6) Andrew Mollo: THE BERLIN FUHRERBUNKER: THE THIRTEENTH HOLE, "After the Battle» Number 61, Battle ot Britain Prints Ltd International, 1I0llii;vo 1988.

(7) Cornelius Ryan: THE LA5T .BATTLE - BERLIN 1945, The New English LIbrary Limited, 1I0lfliivo 1967.

(8) DESCENT INTO NIGHTMARE, Time - Life Books, Richmond (Virginia) 1992.

(9) Jason Pipes: 11.SS·FREIWILLIGEN-PANZER· GRENADIER-DIVISION "NORDI.AND" Kal 33.WAFFEN·GRENADIER-DIVISION DER 5S «CHARLEMAGNE,., 2005 (http://www.feJdgrau.comlj.

A!piua arparoAoY'1olJC; Yla TIJV yaAAIKt} M£papXia Charlemagne TWV Waflen 55.

H arrt:AmojJ£lIf} avtioraot; TWII yt:PjJOIIIKWII 6ullojJ£wlI Ko8we:; 01 I061£TIKOi rrAqola~ouv oro B£poAilio. 0 r£ppavoe:; OrpOTlWTIJe:; rqe:; !PWToYPo!piae:; jJoAIe:; tX£IKaTaoTpt~£ltva 00611mKo OPIlO T·34 ue Panzerfaust.

c<AvajJtvw alTo Ko8f; n:p,.,avo va EKTEAtOf;1 TO K08qKOV TaU IJtXPI r£Aout;, va 6EX8Ei Kci8E :tuaia ttou TOU li!rEiror rj nou npOK£ITDI va TOU t;'1TIJ8Ei. Avap£vw ana KO:tE UY"l 6v&pwno

va' ~/aStaEI aTOV aywva TO aWlJa TaU Kor r'1v ipuxrj TOU. (. .. ] Avopil/W 0110 TaU" KorolKOUC;

TwvnoAEWV va AciBouv TO onAa, avo,.,tvw ono TOU, aypore, va ~woouv ipwpi aTOUt; aTparlwn:e; Kal TOUe; EPyOTE, aurou rou aywva.

Ava,.,tvw ano OAEr.; TIl; yuvaiKEt; Kal TIC; KoneAE" va 6olJ&t]oouv euro rov oywvo, OrTWC; eKavav I1£XPI Twpa, tu: unipraro !pal/aTlolJo. J\eyovTDt; aura, om:u&uvojJal PI> TTArjp'1 eprTIaToGlll/'i aT'1 rePlJavlKi! NEoAaia. [. .. J AKOJ./Il KOI CJE aurt] Try pa)(1J 6EV Sa elva I I) Aoio aUTt] nou 80 vlKrjael aAAa '1 Eupwn'1.

A06AIpOC; XirAEp, 30·1·1945»,

TOV MapTlo Tou1945 0 L06IETlK6C; LTPOT6<; 8qJSam: crov nOTaIlO OVTEP Tq<; nouepcvlnc, TO TEAEUTO[O r.pUOIK6 EIln6ol0 rtprv ana TO BepoAivo. H TUXI'] TOU r' PCllX qJOIVOIOV va 8XEl OIl8ToK_Aqm Kpl&d, Q oywvoC;; 6- IlWC; ouveXI~6Tav IlE OIlElWTq evrnon Kat TIEptocctspo tpuvortouo ono nOTE, HJOO am) TOUe; rEPIlOVOUe; 600 KQL uno TOUe; :EoeLETLKOUC;. H e8vIKoaomOAtOTIKTl 'KOI I'] KOlllloUVIOTIKTl npoTloyovoa OUllqJwvouoav OE svc GaOLK6 01"II..le:iO: OUTOe; 0 n6AE1l0C; oev TlTOV 0- nM.lC; ulo evonxn OUVKpOUaqKpOTWV Ylo OIKO· VOIlIK6. Kat VEWnOA1TlKO oUIlr.p£pOVTQ,.~TOV Ilia OlIlOTqPTl, Il£XPI $av6.TOu, aVlmop6.8effi] Mo erraVOOTOTlKWV loeoAoVLKWV OUOTI']Il6.TUlV, TOU 88vLKOOOatoil.tOllOUKOL TaU KOIlIlOUVLOIlOU (1).

H £KGaaq TaU noMllou npoot&ETE xoi ulo 6i\Aq., npcoorspn OIOOlQOT]. rlU TOUe; LoSIETlK00<; nrov Ilia E11Ixeipqoq EKI51Kqoq<; Kat auv8nw<; AeqAoTlKTle; Ilaviae;, vic roue rePllaVOUC; Ilia npoon688LQ8ntBlwaq<; Kat OUVEnWe; On8AmOIJ£vllC; cvtlcmonc. no TOUe; rsxsurclouc, 6IlWC;, r'jTOV KOI xcn rtopcrmvox 11 CPOLvouevucr] OLKO[WOll rnc 1l0KPOXPOVlOC; 8SVlKOaOOLoALOTlKi)C; PllToplKrje; 6n ° KomTOi\101l6c; Kat o KOIlIlOUVIOIl6e; elver oucrnucrc aoei\tp6. Kat KOla Baaoc; aUlllloXIKa. H OTI600oq OUTOU TOu VOIlIlOTOC; OTIe; nOAEIlIKtc; OUYKpouaelC; 8- ~Er.ppo~e GKp16w<; rnv nOI\lTIK!'t IOIOITEp6TI]TO rq<; rePllovloe; .. rto tvov aVE~apTllTo nopnmPllM npcesurrrov TO E~i]<; KO[pIO epWnlll0To: coou, oUl1qJwvo jle TOU<; KOIlIlOUVlO1Ee;, 0 eSVIKOOOataAloIlOC; ~TOV Guveloqr6 nap6.ywyo TOU K011lmAL0I-JOu, 10T8 Vim! O1paqJllK8 noxs-

111K6 evnvrlov TOU; KQ1 aqJou, OUllqJWVO IlE TOUe; Ka11lTaAIOTte; (roue; "nAouToKpon:e; TT]C; Maqe;"), 0 ZSV{KOOoOlai\~o!-l6<; rrrov onAwe; pte closon TWV OOOlOi\\OTIKWV 8ewplwv, TOTe VIOli olt&we 6AEe; nc; iSUv6.!-IEI<; TaU O1'!')V 10&OAOYIK~ Kat OTpOnUlTLK~ O'UVTPIB~ ev6e; GUY' YEVIKOU oumriuoroc ;

LTO m:5[o Tfle; IlOXIl<;, 0001000, OA&e; QUlte; OL 8Ewpiee; eixov noM IlLKP~ asia, KO.SW<; cueOOTEPO i)TOV roceocuevo TOU anAou Sova· rou. cnovuuveuevou orto loeai\t0llo Kat Evoe- 15ulltvou TI'\ qJptKq Tl'1<; unep6oM<;. 0 LoGlerl· KO<; LTpOTOe; npor'ji\ouve 0'8 671.0 TO OVQTOAIKO ue norro Tile; npwolOC; Kal 01 0YPI6TqTEe; nou ou::npane une:pt6atvov KaSe n:pOqVOUIJEVO. Touc T8AEuTaLouc; !-IOVO I-l~V8C; TaU noxeuou TO &UllaTO TWV r&PIlOVWV KeIL TLOV i\awv rq<; avoroAIKi]c; EupWlllle;, V8KP01, rocuucrtec, rtpootpuvsc. tcp$aaav ne; EKOTOVTo15ee; XLAI6.- 08e;. To vsvovoru ourn i]mv TOOO OUVTOpOKTIKa nou ouxv6 npOKOAOUOOV unepGoAlKtc; ovnopaOEl<; cno TOUe; Olli\oue; rroxirsc KQL LoeOAOYlK6 Ki\OVIOllo TWV OTPOTlUlTWV.

Lro Bspoxivo, nou OIOloSavotaV TOV EXSpo va. TI'\1l0l6~E:I, 8VO K(Jlla aUTOKToVlWV 0'0- pWVE 1TJV noxn, H uuroxrovlc 88Wp8lTO rtpoTLIlOTepT), LoiwC; Ilem~u TUlV YUVOlKWV, an6 TO vo 6pe8ouv oro £AEO<; TWV LoBlETlKWV, IWV "unav8pwnwv TIl<; AVGwM<;"· Ai\A-ware, 11 [010 11 erricnun OTPOTLWTLKi) ApX~ rwv ZoBl8nKWV ouvnvocouoe urtsp TWV BIGlOnpOYIWV. VLa VO unv avoqJepSei Kove[<; OE ernuepouc OT8MX'l (2)_ 0 O1pOl6.PXW; ZOUKWr.p ornv qllEPrlOlG i5LaTay~ TOU, OTI<; 6-3-1944, ovsospc: «I08Iswd: otpcnuatn, lt50il eucioeeocu OTQ ouvopa

rtpjJoyoi a7ponWTTIfOI sK-rro,6euouv ellrrv qAI1UW1J£.llo dv6po • .r.1I1Ao~ nl'i~olksstumJ, OTOV XEIPICJ}JO TOU Panzertaust.

«Eva<; oywvor;, pia 80.'10'1, tva<; OK0170<;: NiK'I jJf:

Ka8t Tip'IIlO l»,

Acpiaa.;rpoaKA'IT~pIO rIa KQTaTQ~'I aT" yf:PIlOVlK~ nOA,TOtpuAo,u'1: "fro Tllv dw&epio KOI Til

(wtj! ...

me; Kompalliv17e; teouaviae, TI]e; xwpac, nou noosaseoe rooo o[J.10 «cu oaKpua ae eoeva, ornv olKOyivCIO GOU, aT7]V naTpioa. lUJ.1m:plq;epoou KaTa TiTOIov tpono, WOTE: 7] eiGOOOe; TWV otpateo- 1l0TWV ucu; va napaueivet xapoYlleV7] UT7] J.1V~PI] OXI /.lOVO TWV rep/.lavwv rou onueoa, aAM Kat TWV nAiov llaKPIvwv anoyovwv TOUt;». Ka.9[O'TOTOl Oocptc; on 01 eTIEAou VOVH:C; ~OB1ET1KOi OVTl-

\-lETWm~QV TOUe;

8&VlKOOOOlQA10'TtC; fEPIlQVOUC; wc;oTolla rtou BpiO'KOVTOV 8KT6C; Tlle; ov&pwnoTTJTOe;. :LuveTIwc;, OnEVOVTl oe tvov TETOlO £X.9P6 erntpertovtov oAce; 01 BIQl6TT]n:c;. Eivrn XOPOKTllPl, onK6 6n 0 ouvooruouoc TWV AYYAOooE,6vwv KOI TWV :LoBlETlKWV OEV 0- VOYVWPI~8 moue; fEP\-lOVOUC; ours TO OT01X81woee; OlKOiWIlQ rnc urteocomone Tile; naTpiooc; TOUC;. bev urtripXov nepl&wpta VIO OUVOI.OAAoyr'] KOt oloKaVOvlo\-l6 11£ eoocplKte; KOl VCWnOA1TlKEe; oleu&ETr']oE1C;. H fe:pf,lov[o ertpsne va KQTompac.pei OAOOXEpWC;. H Et;tAlC,1l OUTr'] Tile; qlUOIle; TOU noM\-lOU £[xc npoBAEc.p&EI OpKeTG xp6vla vcipltspn, oe tva olopanKo xcluevo j..le TITAo "H EVVOIa TOU 1l0AlTlKOU"

H noAeplKtj rrpoomi9f:IQ TOU I" PalX KartAII~e Of: ivav TPOYIKO oywva &m8iwa'lr;: "M'Iript<;, rraAbl!T& r,a TO "01010 00<; / »,

(Oer 8egriff des Politischen, 1922) TOU n:Pllovou nOArI£lOAOYOU KapA .:L u IT: "TerolDl noM:/.l01 dVOI KaT' ovaYKIJV lowiTCPO iVTOVOI Kal anav&pwnOl, cnci?il'/, uneceaivovux; TO nOAITlKOV, npetu» ouYXpovwe; va unoB1Boaouv. 0- VOrpOP1KO W. T)&lde; KOI aA}..<;e; «atnvooiec, TOV EX8p6 Kal va TOV napououuiouv we; anov&pwno teoac, TO ottolo otV noetie. uovo va avuepouorei, aAAo Kai va t~OAO&peuTE:{ 0- oiottno; TO ottolo of'JAai5~ oev eiVQI nAtov povov evae; f:.x&poe; nou npene, va anw&1'/&ei ora ouvopa tou: (3).

01 feplJovoi orpcndrrsc, nopoKOAOU&WVTOe; svov OAOKAIlPO K6o~o vo KOTapP8E:1, auHJV Tile; E&VlKoooolaAIOTlKr1~ repunvtcc. 0 0- noloc TOUe; £tXt OlanAO.O£1 KOI cvouooccoci, OE 0PlO\-l8VEe; nsprrmoostc KOTf;t'IlYOV OE ulo lOl6Tunll OTOOll. ouverrski auTOU nou 01 [0101 e:KAOl1Bavov we; couvouic TWV lI.UTlKWV KpOTWV va OVTlAIlcp&OUV TIlV aAI1&IVn ortocroxn TOU C&VIKoooomA10\-lOU. a Aoxay6c; r6Anc; tyPQljJ£ uln OUVKAOVlO'TIKn E:mOToAt'] OE Evav KaSIlYT)Trl TOU, aVTlvO~IOTr'] KQl c.ptAEAEU&EpO: «Eueic; dXOJ.lf; OOIKO . .1[KIO f:.ixe 0 XirAep, SiKlO eiXE: 0 KoX. i5iKIO E:ixov 0001 l'/&eAav va uJ.lI]OE;vlaouv, va KoraorpeljJOUV, va t~oq;aviOOUV. [ ... ] Av oev eiXaW aq;r,ael ixvl] i';w~e;, aurol otv &0 unopoooov va elvai cow, OE:V &0 unooouoov va eivai tow, Sev &0 uttooouoav va B10(OUV, va osoiiavouv, va E;~ovopanoo{(ouv [ ... J eisote TO J.lwpa nou oKorwoov OTO Neuteich; KOI n<; vuvaisec; rIOU ueoo OE uta vuKm eixov BiaaTe{ 20 KOI 40 q;opi:e;; Kat TO KOPlTOOKIO TWV 12 etiav nou TO KOKonOtT'lpevo TOUe; OWJ.lOTO atuoopcvocoav: OXI, eoek; oev SIOOTE; tinoie. tinote . .1ev unooeiie va Seit», olon I] rp0/.lepr1 ooe; avonoia peraBAr'I&'1Ke oe ouveionon. Kcu f'J avonota ooe; £iVOI 1'/ aveneta tnc .1u07]r.;, I] onoia tv eusuulo ouvexii';el va uac ttoseu«, eVTEAwe; ryouXT) ue m ouvEiOI]Or, inc, oq;ou noAcJ.la Kora TOU XtrM:PIKOU Ka&earwTOe;, ova~iou Trye; ov&pwnOT17- roc. [ ... J

Mou epxeTOI va q;TUOW OTOV OKOUW PaOlO l\ovi5ivo r'} PaolO Nea YopKn, nou &eAouv va J.lae; olo6~ouv TO i5iKOIO KOI rov ov&pwmopo. Et5w ttoine, va eA&ti 0 TawprOlA, tow nosnei va eA&cl 0 Poua8c}.r. [ ... J .1ev yivETOl tinote nUov, atnv AVOTOArj etuaate ivoe; Aooe; V1KIJj1ivoe;. 01 J.JrToAoeBiKol npow&ouVTOI t5ixwe; va uttocouue va roue; otouamoouue. Iuu! Aom6v&o noettt: va auvexioouJ.lc rov oywva; flo mv EupwrTl') , yw TOUe; aAAouC; nou - poprue; /.lOU 0 eEOe; - ypaqJouv TO OqJaAPOTa ua«; J.lE ypaPJ.lQTO KCqJoAaia KOI TO aq;aAllara TWV Pwowv ue ypaJ.l/-lQm TOOO P1Kpa, nou oev I-JrTOPOUV out» va t5w60aTouv;

Oxt, KoAuTepa '7 OA1K~ KOTOOTP0 rpr'}. LUIlqJi:ptl Aomov va nioouJ.lE: otnv aymAla tnc; KoAao7]e; ttou npo~Aauv~1 ono TrW ovaroA~ KOI va nouue: KCIVTC uos; O,TI &eAcT~. AAlta arpr70TE {Joe; TOUAclX!OfDV va 8a5ioou/-1e pa~{ oar.; svovnov T1'/r.; tJUO'7r:;. eiAou/-I~ va ~K01KI]souue outouc; nou oovoavttu va KaroAo80uv on o~v nOAcj10u/-1E uovo yw TOU<;' sauIOue; uac, aAlta KOI Yla ~Kt[VOUe;" (4).

H TIAEIOLPIlCP[a TWV fEP~OVWV OnAITWV, TuN Q~IWI1QTlKWV Kat TaU onAOU AOOU oIOTIlPOUQ!;

couvnaicrc uLjJIlAO Il&lKO, UKOIJIl KOl orov 0 EX&p6C; er.p&am: oro nepixwpa TOU BepOAlvou, os orrcorcon O .. 6XlO"TWV XlAlOIJETPWV an6 TO KEVTPO Tlle; nOAlle;. !e aUTO cuversxeoe 11 i15lO 11 ucpi] Kal 0 XaPOKTi] poe TOU e&vlKooOOloAlmlKou Ka&e;CJTWToc;. 01 rtoxlrec, ll5iwe; 11 veoxclc, eixav yaAoUXIl&e:i J.lE 10 loaVlKO TOU llPWIITI . .lOU, TOU rumuevou &av6.Tou KOl Tile: unepocruonc Tile; Aa'lKr'je; KOLVDTIlTOC; (Volksgemeinschaft). Meoa CJTO BepOA[VO emKpOTOUITe yevLKr'j KIVIlTOnOlllGll TOU nA'l&UOJ.JOU, X6PIl one OUVTOVlOIJ£veC; npoona.&ElEe; TWV TOT1lKWV Apxwv Kal TWV OlOIKllTlKWV urmpsotdiv. evw f10ll orto TOV OKTW6ptO TOU 1944 EIXOV oUCJTo&e[ 1.1Ov6.i5e~ T'l~ 1\0TKtie: nOAITOcpUAoKi]e; (Volkssturm).

IOlO[n:pO ~r'jAO e::m;o&iKvuav TO vecpu IJEAll TWV opyavwITewv Junges Volk, T')AlK10C; 10-14 ETWV, KOl XlTAeplKi]c; NEoAo[ac; (Hitlerjugend), IlAlKloC; 14-18 ETWV. To nUli5U] cure 6piITKOVTOV rmvrou: CJTlC; KOTOIT6eOElC; TWV nupxcuav nou npoKoAoUOOV Ol oveAEllTol OUJ.lIlOXlKO[ 60J.l6opoloIlOi, orn i51a.oWITll KOl nep[&aA!.jJll TPOUIJOTlWV, ern oUllnAr'jpwOT] TWV l1ov65wv TT')C; nOAITOcpUAoKi]C;. NEOpa nOlc~ilo, Oy6pLO KOl «opiroic, eKnOloe::uovTOV 0TIl oKon06oAr'j KQL TO cvnnpurrnxd Panzerfaust. f.lETpexov 6AIl rnv nOAIl, YEIl[~OVTOC; roue rolrouc 11e:: auv&i]J.lQTO KOl oc.p[oee:; nou KOAOUOOV TOV AOo oe e::YPi]yoPOll. To T]&lKO i]TOV UijJllAO, TO rrvsuJ.l0 aKOJ.lnTO, I'] ntctn 10Ue:; CPOVOllKr\. TepoCJTlG OUv&f1J.lQTO ovovpceovrov rtcvrou CJTI']V noAI']: "OnoLO~ tuoieoei orov XiTAep rT(c.rrCUCI

em ViKI')" - "To BepoMvo naoauivei yep).lov{KO" - "H Bd;vvTl &0 ~aVQyivel yep/1aVIK~" - "Llev &a OUV&TlKO!t0yr10ouj.1e riott: - "H lleYOALJH:pn wpo slvm urroocru OTOV H~IO nou aVOTtA~el" (5).

To nOlolo TWV opyavwcn:wv e~aKoAouoOUoav va rmpexouvouv, IlEOO os Ilia Ill00'KOTEcrpouuevn n6"-l1. EIl!.jJuxwvovTac; TOUC; uno~OtnOU~ ue 10 aAOYICJTO Scippoe:; TOUe:;' Tpavoucouoov yLO 10V nvnnotpeuicro &6VOTO rtou nAllo[a~E, ectcoo nicreucv osoun 0Tll NiKll:

a IInol}pyo~ npona yavlSo~ KOI TUrroll no(!:tp nmiprr!:J.t:; 0'1::

Em~Ewp"O'I1 CJTpOTIWrwv Tal} AI'OTOMKOU MEl'WI10U'.

«Eva<; veoe; AOOC; eveioettu, eT01110~

via enieeon

!/JI1Mnepa Tl~ oriuoiec; auvrporpOI N!W&OUJ.1E on epXEIQI 0 Kalpoc; uos; o Kalpoc; rtov vtwv TTOAEI1!OTWV MnpoorG /1a~ eaoi~ouv ue cnuaies;

OX!OI-Itvsc;

0/ venpol r1PWtc; TOU Ntou E&vou~ Kol orro m:ivw J.1aC; 01 ~pwe~ noovovo:

Iepuavia, narpioa uac, rwpa epx0!.lac.rrE; Ka! eueic».

TIe:; nptctsc llJ.lepEC; TOU Artptxlou 0 K~OlOC; yupw ana TO Bcpoxivo tOc.pl~E OKOJ.ll1 nsptooorspo. H nponayavoIOTIKt1Il11XOVn TOU rKOlI.JnEAC; onom;lpaSI1Ke va KaSnOuxaoel roue; npo6AIlllonol.lOuc; TWV noxruev 01 T£~EUta[oi, nopoKoAOU&WVTOC; rnv npOAl']nTIKi] oxupWOll rnc npcrrsuouoac J.lE nc; OVTlOPJ.laTlKtc; rnepouc, TO T£XVT')TO Ej.m6ol0 KOl TO vopxonEOLa OTIlv nEpiIlETPO. eVlw&av Til V oVIloUXio

.To Bcpo1ivo napaJlBvSI y£p~oVIK6, ., BI£vv., 8a napa~eiv£1 yepIJovllu; KOI

11 EuJKinnl Bev 8a yiVII nOTe pweJIIU;.

IXIlPOTIOTI ",io 0PKl0I.I£VII KOIVC)rIlTO Yla vo un£paanioBT£ 6XI Tllv a""PIIl.ltvll £vvola Tile; naTpiBae;, alla rq VII aae;.

ne; yuvaiKse; aac;, Ta nat&li aae;Kal JI£ 6Aa auTO

TO pSllov GGC;".

TOU~ Yla rnv OO(poAEla Tll~ "OAll<; vc QUsaVEI. o rKaIIlITEA<;, AOlnov, i5lox£;u:ue rrAllPOtpopiE<; OTOV Tuno, atpt;vOvTa<; va Evvo118Ei on 11 npcoTEUOUOO T1epl6aAAQTOV uno EVo exrernuevo aLKTuo 0XUPWIlOTlK(iw epywv, KOl i5EV nopeAemE va HI XOPQKTllP[~el "Oxupo BepoA[vo" (Festung Berlin). ~nlv npoYI-lOTlKOTllTO, 0llw<;, uovo II 9ll ~TpOTlO KOI ooiouevec 1l0v65e<; TWV Waffen-SS 6p[OKOVTOV cvcueco ornv noAll KOI TI<; i5uvoIlEle; TWV Io6leTIKWV.

o XiTAEP nrov evnucpoc yta rnv npnvuoTLKt; KQTomOOll KOL, onEuBuvOI-lEVO~ moue; urrsccornorec TOU BepoA[voU, ue rnv llIlEPt;- 010 iStoToYt; Tll<; 15llC; AnplAlou 1945, qipovnoe va tovloer rn 0ll1100LO rnc n:AIKt;C; ~.IC'lXlle;: «Irpowim;r:; TOU AvaroAlKou Merwrrou! 01 ooM:e; TOU IlrroAae8IKo-lOulJOi"Kou tX&pou poe; oUYK£vrpw8:'7KOV Yla rnv tessutaio cni&col]. etAouv vo Koramptljlouv r17 Iepuavia, va £KP'1oEvioouv roy .Aao r'7r:;. EociC;, OTparlWTEC; TOU AvoroAIKou MtTWrrou, exert i5EI ue TO portn oae; rnv ruxl') TTOU emcpuAoaoerOl OTIC; repuavisec vuvaisec; KOt to natOla. 01 '7i1.IKIWptVOL, Ol avopee; Kal TO v£OytVVT]TO eKTeAouvrcr. 01 vuvoixe«; Kal 01 KontAtr:; KaKonolouVTOI KOI orO,vovral ora ttopveia yta TOUe; otoatuatec. Orroroc el1l~~Oel, sa otasei otn II8'7pia. [ ... J

Aurrj r'7 cpopa 0 tx&poe; &0 unoctei ro apXaio aOlanK6 neiuuauivo TOU Kal 3a anobs«atiorei unooota OT'7V ruxateuoooa TaU PClIX Orroroc aUTrj T'7 OTIYj.Jrj OZV emAT]pwOel TO Ka&rjKov rou, elVOI npooor'7C; TOU E&voue;. To ouvtavuat« rj 01 Ilepapxize; nou &a eYKOTOAeilJiouV TIC; 8toelr:; TOUe;, &a ttoene: va vtctrrOVTOI unooota one yuvaiKee; KOI TO rrOlolo rrou uttouivouv KOPU:PIKO TTJ cppiK'7 TWV 80/-1- 8apolopwv. [. .. ]

To 8epoMvo naoauivei YEp/-iaVIKO, '7 B[tvvl7 &0 naoaueivei yep/-iOvIKr] Kal TJ Eupwnry c5tv $a yivel note pWOlK~. IX'7/-iarioTE; pia OPKlOlltVI7 KOIV6T'7TO yw va utteoaattioete 6XI Tf7V acpl]P'7ptVI7 tVVOlQ tnc narpioo~, oAAO m YT] otrc, TIl:; YUVQ{KeC; OOC;, TO nOIOla occ KOI ue GAO aurd ro J1{;},.Aov oac;. Aur~ T'7 artyprj 0 yepPQvlK6e; A06e; tXEI otoouueva TO uaTta rou navw aae;, oTparlwree; uou tou Avara· AIKOU MeTwnou, KOI eAni~EI on I] ouvoxrj one, o eovanouo; oac, TO orrAa oae; &0 unooioouv va nvi~ouv rTJv errl8wTJ TOU prroAoe8lKIaj.Jou oro aiua.

TI1 OTIYPr'J rrou TO rrenpwp{;vo E~arpavlOe crro noooionou yrye; TOV /-ltyaAlm:po eYKAT]paria oAwv rwv trrOXwv ievv. roy PouoBeAr}, 01 nJXt<; TaU nosiuo» rrpoolayparpovTOI. AMAepoe; XiTAep",

To }..OYLO TaU XiTAEP oivouv tllqlaOll OZ 0- plOllevec; evvolEC;-KAEliSlo YLO TIlV KOTOVOll0ll TllC; ~UXOAOY[O<: TUlV n::PIlOVWV nOAmilv roue rsxeurclouc Ilt;Vtc:; TOU noxeuou. EKTOC:; ana TO L5EOhOYlKO OTOlxeia (aywvae; KOTO TWV j.lnohoe6iKUlv, unspnornon TaU PClIX KaL Tile; EupwnllC:;), unapxouv Kat cueoorspsc, ruo £0- Al')TlTEC; cvccopsc (iSloowoll vuvoixortmotov, 006IETlKec; 6ap6apoTl')T£C:;). 01 ouvenel£e; TllC:; ~TTOe; nEplYP6.·q>OVTOt 1lE: oAee; TLC:; tppIKTee; TOUe; A£nTOllepEtE:e;, wme va yevvll9E:i mov IThllBuOIlO i5loBEOl1 nelollanK~e; aVTimoOl1e;.

Ot Isp 110 vo [ 6p[OKOVTOV nMov "us TIlV nMTl') orov TO[XO" KOl oAEe; oi Yf:tpUpEe; TOUe; rrrov KOl1l-ltvee;. H uvrlorocn KQL 11 nOAEl1tKt; npoon6.&Ela is£v coopououv TOOO rn iSLaT~pllOl1 al1UVTlKWV 9{;oewv we; K[VllOll oTPaTllYtKt;e; 000 Til i5loowoll rtpoocorunv, npcvudrcrv Kat KOLVWV ovormuevev E:VVOIWV 0 rKoil1neAe; eoUloe TO ouv8r1l1a uno nc mt;A£e; rnc l1eyoAurepnc OE KUKAoq>op[a Eq>l1llepioae;, TaU "1\0(KOU nOpOTllPT]Tt;" (Volkischer Beobachter 17-4- 1945): «Ko8:t T£TpaywvlK6 j1tTpo Y'7C;. VIO TO onoio npenel va tioseunoe, 0 ex&pac;. K68E OOBICTIKO re&wpaKIOf.Jtvo rrou &0 sataotoace! ono evav ypevaortpo, tvav avopo rT]~ Volkssfurm ~ an6 tva naloi 117e; XITAePIKrjC; NeoAaiar:;. a~i~el arll.JEpa rroAU nepioooteoo an' 000 6~I~e oe oAoKA17PO TOV n6Ael-lo. To ouv- 8:I7PO onueoo eivoi: Irpi~Te TO Mvrta. ttossprj ors oav 01660Aol. Ml]v rrapaxwprjoere DUrs pia am80llft Y'7e;. H arrorpaolOTlKr] wpa attattel rnv teseutala KallleyaAurep'7 nocona&eIO".

H ES£;At~ll TWV nOAelllKwV tT1LX8lP~OEWV yupw cno TO BEPOAivo rrrcv OUOI1EV~~ YIO Tle; V8PI10VIKec:; 1J,0voiS£e;. To 006tETlKO T88wpOKIouevo qHpov[0911KOV one; lJ,eYOAEe; oiSlKtc:; uprnptec (autobahnen) TOU potX. Ot T£ABum[£e; E:q>8ap8[ee; VIO TO AVOToAlKO MtTwno, iS8KO TOYl-lOTO Tile; Volkssturm, ESonAioBIlKQV Kat EmOArlOav eorteucuevo cs ulo QVlOl') cvouerpnon, onou TIe; nvsueve 6t6010e; BOVOTOe;. at 1l0v6.oee; aUTEe;- m:pleMll60vav Kupiwc:; nAIK1WI1EVOUe; Kat nOll5lo, ortxouc nOALTEe;- ?i'lAOat; xwpie;- nOAeIlIK~ eunetpio, IlE liStoiTE:PO 0- Ilwe; B6.ppoe;- xm uurcrtdpvnon. To EPElnWIJE' va Bspoxlvo BiXE veuioet ue EI1LjJUXWTlKO OUV- 3~I1OTO KOt otpiaee; nou KaAouoav TOV yepl1aVLK6 11.06 oe uororn uvrlotcon.

EmKEqlaA~e; rnc aVTlOTOOlaK~e; OpoOlle; ~TOV CPUOIKO 0 XiTAZP KOl 0 rKOlllnE:AC:;, 01 Mo 0llI1aVTlK6TEpec; tpuOloyvwlllE~ TOU eBvlKoOOOlGALOnKOU KIV~IJOTOe;. 0 rKoil1neAe;- ~TOV un8u9uvoe; YIO TTlV cuuvc rnc n6Alle; we; romKOe; I5l0IKIlT~~ (gauleiter) rnc neplox~c:; TOU BEpoxlvou. nOpOAAllAa, we; unoupy6e; nponoyovl5ac:; Kat Turtou npooeiSloe OTIe; rexsurolec 0IlUVTLK{;<; npocmo&ele~ TO LOEOAOY1KO OTOL' Xelo, cnopnltnro vtu 'rnv nsporrepco EI1~UXW- 011 TWV repllovwv. Ewe: rtc 19 AnpIA[ou 11 n6hll £lXE n8plKuKAw8ei OAoKAllPwnKo. To [010 6p6i5u 0 rKoillnEAC:; IllAll0E YlO rexcurolo qiopo an6 TO pool6!.pwvo crov vspuuvuco 11.06. HTOV T1 nopouovn TWV YE:v8BAiwv TOU XITAep Kal 0 rKaillnEA<; eKqJwvlloe TO Ka818pwl1evo Ilt;VUI.IO: «Ee aUTry in cpaOT] rou noseuou, 6rav ylO OKOj.J171l1O cpopa, lowe; reseutai«, 01 ouva· ue«; TOU uioovc; Kal rT]e; KoraOTpocp~c; etutlsevta: an6 tnv avaroArj KOI r'1 OUOI], oac PIAw yiO TOV iJ!UPep ue rav IOlD tootto nou ana TO 1933 Kal uetc plAouoa nQ\l'rer& yw curov OTOV ytpJ,JavlKo Aao TO 6paou rT]e; ttopauovnc rT]e; 20r]e; ArrplMou.

Mrropw uovo va oac rrw or: aUT~ '7 neolooar:; oe oAo TO oxorervo tnc uevase!« BprjKE oro ttoooiono rou I/Jupzp rov /-lOVaOIKO a~1O EKnpoowno IlK Av aT'/pepa '7 rt:.Pllav[o ~el aKOj.iT], TO ocpe{AOUpe OE aurav. Av 11 Eupwnl7 KOI 0 lIUIlK6C; rroAmoJ1oc; oev txouv OK6pl')

rropoaupSei KOI YKpqllord oro BopaSpo rrou cvolvetai unoooti: uac, at aurov KOI jJ.OVO oe aurov TO or.pdAoujJ..E. [, .. 1

Komi(ou/J.f: npcc ourov jJ.E EArrioo KO! ttiotn auetaxivntri. Ym:p~rpovol Ka! E:TO!/JOI ylO TOV oywvo TOV OKO"OUSOU/1E, otpatuatec; KOI nokitec, oVCpte;, YUvo(KCt:;, nOIi'iIQ. tvae; "OOC; onocooiouevoi; I1tXP!e; caxorwv ylO TT/ (Wr7 KO! TT/V Tlf1r7 rou. eti\.oUf1t va rou olor.puA6- ~OUf1f: m yeppOVtKr7 ttiotr; ttou rov OPKWSryKajJ.E Kat rrou cvroc opKioSryKt ae E:poe;. Ae; ttoooueivouue mom! Of: OUTOV, 6nwe; Kat ouroe; naoouive: maroc; oe eJ.10c;.

EJ.le[e; TOU Kpauy6(ouJ.le, "<!Jupep cl(lra~f:, euei«; urroKoupt.", olon ourac; ~I;pe! Kal uncpet. 0 eeoe; ae; rou civel OUVOP17 KO! uydo Kat OC; roy npOOTOreUf:1 arrD KO.9E Kivouvo. To unaAolna eivcu i'iIKr7 J.1.ac; r.ppovrioQ. H teouavia elvin I'] YI'J rl'Jr:; niotnc: eo eooraoei orov sivl5uvo TOV j.1cya}..urepo SpiaJ.l60. MI}..wvmc; '11- otopia Yla outt»; TIC; nueoec; oev So J.lfTOpeOf:1 va nel nott: OT! 0 Aaoe; f:YKaTtAcll/Jt TOV apX'1- yo IOU r7 on 0 apx,.,y6c; f:YKari;)..cUjle TOV Aao rou. Kat aUTO eivai '7 N£K'7».

H20I') AnpLr..iou r'jTOV nuepo O11J.lOVTlKr'j vto TTlV f:&vlKoaoOlur..l<ITlKf) re:pJ.lovio. 0 rKoi-

H),IKIWIl&VOI Kal vior avopec;, 01 OITOIOI ixouv KaroTox&£i om Volkssturm.

Mia yuvaipca eSE'\OVTnC; EKrrOl6eu!:TOI am xpnall TaU aVTlapIJaTIKOU Panzerfaust.

file; 22 AnprAfou TOIXOKOAA!\&I1k& via npoKiJpu~f1 TOU rKaiIJn£A~.

ilia UarOTf1 eWlloll V a animaa". nou

IlEplltixe an£IAic; pou50nol~aele; TJ)V TUxIl neu uAaaoav

o 108101lQI moue; repIJovouC; noAiT£C;.

Ilm;Ae; Eix£ i5laT6.~8l Y8VIKO OTJIlOlOOTOAIOI-lO oe 6Aa TO OT)IlOala KTiplo. H o6aonKo xuuan~8 rtcvrou, Oin;"o 010 ouvB~llaTQ: "To u:iXT] poc; ionaoav, at Kapli!i:c; uac; OX!" - "To Bf:poMvo ttacauive, Yf:PPOVIKO" - "0 (/)up£p eiva, n viK77' - "Ll€V &0 OUV&77KoAoyT']ooUPf: note', 01 OTJllaLEe; TaU KOIlIlOTOC;, IOU KPOTOUC; KOl IOU orPOTOU Ul!JwBIlKav yLQ Ilia rexeurcto qiopn. a 1010<; 0 X(T;"EP 6ploKoTav ana KOlp6 oro xoTaq:UJYlO Tile; KaYKEAaplac; (Reichskanzlei Bunker). EK£l TOV ErnoKEcpBIlKav noxmol q>IAOL Kal ouvcvoivrorsc Yla va. TOU EUXllfroUV. L.IO npOQUAlO HIe; KaYKEAapiae; un~pXE rtcpntelaYI-lEVQ iva TlI-lT)llK6 otoun llle; Hitlerjugend. a X[TAEp 6Y~KE an6 TO KOTaq>UYlO E:IlCPavwc; KOTonOVT)!-IEvOe;. To BAEIlIlO TOU nrov BaM, EVW rmpurmrouoc eAacppu ana rnv KOnwOTJ. Xmpsrnoe, 0001000, IlE EVSouOlaollO 10 l-liAT) TT)C; vsoxclcc rtou iCPEPE TO ovouo TOU. fLa TO nOli5lo 0 XiTA£p ~mv Ilia I-lU&lK~, axE56v uTlEPCPUaLKn IlOpcpn, a av&pwnoc; orov onolo 0- AOl avaq>epovTav, T) EvaapKWOIl Tile: n:Pllov[ae;.O rsouovoc IlYETI1e; ouvex6.PIl rn nm5la Yla TO Sup poe; KQl mv n[01T) TOUe; KOl cure TOV xmpi:TI1oav IlE rtporeruuevo TO OE~i Xi:Pl avaq>WVWVTOC;, Heil Hitler!

o ¢UPEP EiXe ~5Tl crtoecctcst va rtupouelVEL OTTjV npcoreuouoc IlEXPl rnv TEA.lK~ !-IUXT) KOl. rnv nvnnnoeuxm TlTWOIl. H Em9EWPTlOTJ 61lW~ aUTWv TWV TtalOlWV, TO orroio OEV urtspE6atvav TO 150 tIO<; TTl<; TlAIKlae; TOUe;, OPIcnxonotnoe TT)V an6q>a~ TOU va I-lELVEl Kal va nES6v£1 010 BEpOALVO .. EIOl, crtsppupe TIC; npOTUOEI<; opiouevtov a~lWl-laTOUXWV va i5taCPUYEIIlE aepOnAQVO rtooc TIlV EAEUSepT) aK6- I-lll 8auopia. To Be:poA.ivo !.pAey6Tav OAOKAT]po Kat 0 XlTAep EnEAe~E va otppcvloet ue auT6 TOV rpono rnv nOAlTIKri TOU nopslc. To [510

KOI 0 rKaillneA<;, nou ouvoosuorov ana TTl au~uy6 lOU Kat TO EC;I nQlOLQ TOUC;.

LTl<; 2.2 AnplAiou TOlXOKOM~SIlKE veu TlPOK~pU~T) TOU rKaillneA<;, Ilia u01aTTj tKKAllOIl ym aVTiOlaOTJ, rtou neple[xe anelMc; Kal rtoostoonomoe«; vic rnv TUXT) nou enscuxcoonv Ol !06lETlKO[ O1OUe; rEPIlOVOUe; nOA[1I::C;:

"TrJV noAry TOU 8epoAlvou &0 uneoaonioei twe; Kal 0 TeAwraioe; ovlipoe;. nOAe:/J~Ole: ylO TIC; yuvoiKec; occ, Yla TO nOIOlo aae;, m; j.JT]Ttoec oae; ue q>oVaTlKO neiaua. Go aVTlOla&ouue. H j.Jf:yoAI? wi&W17 rwv pnoAoe:6iKWV Evavriov tns; tuxateuouao«; TOU POIX 8pioKETOt oe rrA~p77 e~i:AI~I? [ ... ) KMJf; noMrne; TOU BepoAlvou eu8UW;TOt rrpoowmKo YIO TO ottiu rou. Eseivo ro oniuo nou &0 ut/lwoouv AeuK~ 017!10(O &0 rrauaouv va rroccrcrscovrci and rov vouo KOt So TljJwP77&OUV ovoAoywe;. [ ... ] 01 j.JTToAaeBiKol 01£~6youv i:vov rroAel-lo avn).e~. Itotoc: ana woe; &tAtl va BlOo&d 77 yuva{,w TOU ~ 77 KOP77 TOU; ttou»; ano f:OOe; 8tAf:l va sKT€Awrei ue Ilia aqoioa OlDV auxi;va; Iuuo«; ana wae; &tAf:! va OOI7YI7&ei arl? I!Bl7pio; AuTl7 TI']V wpa a KoSi;voe; YVWpi~El IO xptoc; IOU. vtteoaoruoti»; TOU BepoAivou! 01 pT]rtpee; ccc ooe; KO/TOlIV, aae; KOITOUV TO rrololo oat;' KOI 01 yuVa{KEe; one. Exouv euruoieusei T77 (w~ roue; ore XtPIO aae;. [ ... ) nOAE;p~OTe: yw T'7V rroA17 00(;. nOAe:j.J~are ue svrovo rpavaTlouo, [ ... ) 0 YKoouA6ni:p oae; BpiaKeTOl ovauc- 00 oac. Me TOUe; auveovats»; IOU &0 noptiueivel I-lo~i oae;. Mf: 200 ovfJPf:<; KOTi:AaBe autt; TrW rroA77 Kal rwpa &0 imeoaotuotei ue Ka&e jJi;oo Trw tuxateoouoo TOU PalX 0 oywvac; ylQ TO Be:poAivo 80 eivcu YW TI? rep/Javio 0 q>apoc; 171C; e8vIK~C; ane).f:u&i:pwo77C;_ H rrpwre:uouoo oe:v unooei va neoei ora xi:pla TWV j1no;'oeBiKWV. E8vIK~ av€~apr17oia Kal KOIVWVIK~ OIKQI-

oaUV17 8a ovtoueiuou» TOV aywva one- (6)

Tle; E.n6~E:VEe; 'lIlEpee; TO oromeuucro rtou rtoxeuououv 010 I1ETwno ELcrriA8av 010 xotsorpouuevo Bepoxlvo. AVclllEoa TOUe; 6pimwvrov uovcosc ~EVWV E.8eAQVni.lv, 010110[01 auvxporouocv Til MepapXlo "Nordland" TWV

affen-SS. H "Nordland" n&pleAOIl6av£ £8£AOvrec an6 rn ~Kavi5Lvo6[Q, Ko8wC; xm cPAolloVi5oue;, n'.tYI1QTo JiL{touovwv KOlI\ETTOVWV. EniCIT]C;, um'lPXov 300 raM.ol Tile; MEpapxioe; ·Charl.emagne", 6nwc; KOlll£110VWj.leVOI Iortcvot orpcnerec. To i5lE8vrj cure crpcrsuucru 0-

orsxouccv npaYI10TWOIl 111e; oorsonc E&VlKoooOla.f..LOTIKriC; aVT1A'l4J'le; KOI. lMae; YLa rnv Eupwntr Iliac; EupwIT'lC; TWV E8vwv, cuvcornOl1tV'le; KQTO TOU KO~.q..lOUVlOIlOU OlIlV avOTOArl. 01 Euptortolot E&EAovTee; rtcxeuouccv 11£ LOla[n:PI1 unvlo KaL uccvcrnrc, Ka8we; OT'lV T1Aelol.jJ'lCPia TOUe; npoeprovrcv OITO xwp£e; ITOU Uo:piOTQVTO Til 006L&TLKr; KQTonieall rl anELArl n eixav aVTLKOIl110UVLmLKl'j rropcooon.

MeTQ~u lWV esorovrctxov E8EAOVIWV veKPWV ntnv KOI 0 nEp ~6pevoev, i5LOlKI1Tric: TOU LUVTUYIlOTOC; "Danmark", rtou crrorsxeiro OIT6 ilavoue; noAeIlLOlEC;. Ot Qvi5pee; TOU ~uvT6y- 11010e; KQT6.O:P8POV vo i5laowoouv TO VEKp6 otouo TOU KQl va TO IlETQ(PEPOUV os KOVTlv6 vcxporocelo. EKe[ evcc rE:PIlOv6e; O~lWI1QTlKOe;, 0 Xepllav, t1\068 rev Myo: «BpIOKOllaare E:ow,/JnpoarQ os: aUTO rov n:iepo ylO va anoxacp8T~ooUllt tvav yevvaio .c1avo ouvtoorpo.o onoloe; oWKp{8T/Ke We;' unOo[;cYlla a~lw}JQT!KOel KGI OIOIK77T1'1 IOU IuvroY}JOTOe;' "Danmark". Tov tteo Iopevaev. AUTr] TTl oTlY}J~ oepf:iAw va f:Keppaow TIt; euxapIOT[ee; rou Aooel }JOU. oro nAeupo TOU onoiou mara noAtp'1-

OEC; }Jo(i ue TOOOUr; aAAoue; .c1avouc; ouvtpoeoi«; MaKapl va 6pele; &OW a varrau an , OT77 j.10TWptV'1 Kapolo rnc n6AI')C; }J0C;".

KaTQ 111 i5l0PK£lO TOU Myou TOU, i56.KpUO ovt611KOV erro ucrtc TWV ITOP8UPlOKOIlE:Vwv. ~1'n cruvEX£La, M81']K8 TO auv8fJIla va KOTESaOOUV TOV vexpo OlOV 1'6o:po. Tpeic o:popee; 6p6- VT'lOQV 1'Q <lnAO f:mlvw cno TO OVOlKTO QKoj.J.11 IlVrlIlO. M[o YUVOiKO EPL~E usco tva !-lITOUK8TO f..OUAOUOIO, Ol Qvope<; uto XOUr.pTO XWl1o. To rpcvouot "Ich hatte einen Kameraden" ("Elxo Evav ouvtpooo") OAoKArlPwoe TfJ veKplKri TE"-en'] (7).

OL flOX8e; Ileaa KOl t~w ono TO 8epof..ivo ouvExi~ovTav ue QIlEiWTTl EVTOOll· H lMo Tile; napaOOa'le; aTOUC; crtexouvovrsc r06lETIKOUe; eotvorov QOlav611TI1, Ko8we; DAOl YVtiJPL~av vto TIe; O:PPlKOAEOTI1Tee; nou eixav omrtocX8d OlO OVOTOALKa vepucvrxc EMo:pl']. Msro~u TWV fepl10vwv OlpaTLWTWV 5LoM811K8 TO l1'li5evlOlLKO auv51']1l0 "AnoAauarf: rev n6M;- 110. H f:LP~VI'/ &0 eivat TpOlJtP~". nOp6AO uu- 1(1, O'lIlEltiJ.9I']Kov apKETEe; f..lT1oTQ~iEe;, loiwe; ).lETO~U TWV nOALTwv nou ouvxporouoov TI'] Valksslurm, Kupiwe; npoe; Til Man KOL TOUe; AllepIKOVOUe;, ortou AAm~av on 80 nJXouv KQAUTepl1C; I1ETQxdplane;. 0 fKolllnEAe; OE IOlWTlKEC; aU~'lTrioele; KOTllYOPOUG8 TOUe; orpcrnyaue; YLa ai5uvol1l.0 Kat unoXWPI1TLKD111Ta Kat IlEPOC; TOU yep!-lQVLKOU Aaou yta oEv..ia: «.c1ev am; f:~avaYKaoa/JE, onwe;' Of:V f:~avaYKc1aa}J& rov yep{JaVIKo AoO. Iurt! Aomov auvepyoarr]xcre J.Jo~{ uoc; Twpo TO AOlIJOUoaKla oae; &a KOnOUv. AAAc1 orov euek; &0 xa&oUIlf:, So tpeuei n Y'1" (8).

Mi;},q TTlC; Hitlerjugend napt'Aouvouv, Kporwvra/\ Panzerfaust KOI Xt'lpoBopBioec:; .

.~

H Kon'IOTaOIl YIO roue unepcorncrsc TOU Bepoxfvou TlTOV nAEOV arreArtlOTIKrl. 01 seeopeiee; dXav T&A&IWOEI, 0 OV&<poi5moIl6C; TllOV npOKTlKQ OOUVOTOC;, 10 OlKTUO EOWTEPlKrlC; EITlKO'IVWvlac; Kat OUYKOIVWvioe; elXav K010- OTPO<PEL H rrOAIl q>AeyDtOV on6 OKPll OE G.KPIl, 10 npOXElpo voooxousln Kat TO KOTQAUIlQlO e:[xov ye:llioel ue XIAI6i5ee; rpcuucrlec, evw 01 OPOIlOl rnc n6Me; IlE VEKpOUe;, 1600 nmolo 600 Kat EVTlAIKee; KOl vepovrec. H eni3wIl TOU OTPOTIlYOU BEVK, nou OTOXEUE va eveKouq>ioEl 10Ue; nOAIOpK'lllevOUC;, &lX& ortoruXEI Kat otic 28 AnplAiou KO&e: ortoneioo va i51oow3Ei ° 3UAOKOC; lOU BEPOALVOU dxe onoKPOUOTe:L

H Ilaxn ouveXl~oTOV 1.1& rnv lOla OPI-ITl.

01 raAAOl e:&e:l-.oV1E:e; llle; MEpOPX[OC; "Charlemagne" pLxvovrov usoo OTO xoMOllatO KatO lWV 3eoEwv TWV }":OBl&TlKWV. Kpouyo~ov Kat q>wvo~ov OUV&TlIlOro 6rrwe;: "Zrjrw T] raJ..sla! ZapllEl1av! Xa!lI XirM;pf', e:VW IlrrpOOTO OTa OOBIELlKa TE8-wpoKlolltvo rpovouoouOOV Ile uovtn TO &1l8aTrlPla TOUe;:

Eva Jagdpanzer IV, KUV" yo~ OPIJarwv, (1T'IV AvoroA",,} npwaia rov lavouaplo rou 1945. To rrt~"((l tlptpt: avrlaplJOrlKO Panzerfaust.

To 0/7110 aura XP'lOl"'OITOJ~>8'1KOV Bupurara orro rou~ rE:pIJOVOUr;

aT'I fIOXTJ TaU BEPOAi'lOU (Imperial War Museum).

"zra y6vara noAlre:e; Kat ai5eA<plQ

H OKlO ttou anAwve:rat orro navw uac o eKAe:KTOC; UIOe; r7]e; NiKT]e; Nano),i.wv, Nano)..f,wv».

Enovw OE svcv epemepevo TQ[XO tva XtPl EixE yp6.l.JJel TO E~rlC; ollv&lllla: "n&&a{voupe: yw va ~rjOel T] EUplilTTT'}. Me:papxia Charlemagne". Ie oAAo onpslo TOU Il&TWnOU 11 XITh&PlKTl NEOhOio noxeuouoe IlEOO orro TO epsirna, PE TO £:MXlOTO onAo nou 5IE&ETe KQl, 0- KOIlI'], IlE XElpoBoIlB[i5&C;, l1oxaiplo, nsrpsc. OL VEKpO[ &IXOV nAEOV OVEA9EI OE eKOTOVTOO&e;

xIAI6.0Ee;. To BepoAivo KOlepP&E ueoo OTIC <pA6y&c:; KQl rnv KAOyy~ lWV 6nAwv. Hrnv 10 eaYKV&pIKO AUK6<pwe; TaU r' palX.

TIC:; nperec npUlLVee; wpee; TI']<: 291']e; AnptAi· au a XiTA&P urtnvopeuos TI']V n:Ol-.tnKTl Tall OLOSTlKll, 1-110 cnoripncn TOU &&VIKOOOOlO.AI.- 0IlOU Kat Eva UOTOTO l5eoAoYlK6 ucvupeoro «Exouv tteoooet rre:PIOOOT&pa orro 30 Xp6vlc an6 rore ttou, TO 1914, eseoo TIC; rcrrervec uou 5uvaj1e:!e; OT1]V uruioeola reu yep!lOVIKOU t8vouC; ttou unoxpe:ciJ8T]KE va elOo.&e:1 Olav nossuo. Is autts; TIe; TP&IC; 5&KQ€riee; rrovrore oUJmepl<pep&1]Ka, OKtCP&7]KO KOI t<T/ao ue Kivl7TPO TT/V oyarrr) KOI TT/V ttiotn npoc; TOV Aa6 uou. [ ... ]lJ.ev elva I OJ..rj&e:IO 6rl eyciJ rj 0- nOlOoMnon: 6AAoe; rep!lQVOe; &t},rjoa/-l€ TOY noll Silo TO 1939. Tov n6},e:/-Io &tAT]OOV Kat 0117' u&uvav av&pwnol ~tvOl noos; euac, nou ~TOV &8parKI']e; Koraywyrje; I'] epya~ovrav ylO TO e- 8pai'Ka oup({Jepovm. [ ... ] Ga neoooouv 01 OIWvee, oAAa, uioa orro rc eoeituo rwv n6Aewv KOI rwv IlVI7I1e:iwv !lac;, 80 evelpeta: nOVTOrE TO uioo« Karo tou aA7]&lvou untu&uvou: rou O(e:&VOUC; IOUOO{0J.10U KOI rwv OUI1J.1axwv TOU. [ ... ) Av 01 sao! T7]<; Eupwn1']e; XPT]OIpOnOIOuVTOI oav aeOpiOEC; I1ETOXWV crro Quroue; roue; ouvwp6r&e; r1']C; otsovouk»; KOI TOU ole&voue; KQmraA10pou, xpe:la~Eral va Karayye},8e[ 0 npOYllonKoe; unsu&uvoC; rou av&pwlTOKTOVOU aywvQ: 0 LOuoai'0110e;. AJ..Aa e:ixa npoe:laOrrO(noei OTI OUTI'] T7] ({Jopa oev 80 nt&olVQV ano TT/v ttetva eeatouuupu: aoio nOlola rwv eopwnoi'Kwv xwpwv oute &0 xavovrav ueo« ow:;' ({JAoyee; IWI roue; 60pBapolo/.JOue; excrcvmase; X1J..la5e:e; yuvaiKeC; Kat natala, xwpie; 0 npaYl10TtKOC; EVOXOC; va nAl1PwoEI yea TO eYKAl']paro too,

Enura cno t~1 XPovla EVOC; aywva nou, ap6AEr::; nr::; anotugiec; rau, 80 uelve: OTT/V lotoplo wr::; r] nAiov AOJ1np~ KQ[ T/PWlKrJ EKOrjWOr) TOU OUVOPIUf.10U evar::; AODU, fJev PITOpW a .sYKOwAEb.jJw T1(V npwTEuouOO TOU PClIX 01 OUVGpW; fJou Sev apKouv Yla va avaxalT[ow l'7]v ex8pIKry enl8wry Kat lJovrloraaTj uou urrOOKOmtTOI crro CHapa rucpJi.d KOI i5ixwr::; xapOKTrypa. Eru&uf.1w YI' aUTO va f.10lpaOTW tnv

um TWV EKOrOf./pup[wv eKr,{vwv nou otX8lJKav va naoaueivouv OTT/V noAT/ aUTry. aev ea r,8eil.a va m~ow ora xeplo TOU ex&pou, 0 0- noior::; exr,l avdYKT/ ano iva yeO &f:opa, OK7)VO- 8Hr]j.1f:VO an6 TOUr::; EBpaiouC;, ylO va ljJuXaywyryosl TOV oXAo TOU.

AnocpdO/oa, Aomov, va naooueiv» oro BtpoMvo Kat va olaM;~w uovtx; /-IOU TOV 8avnro, "1"71 onypJ] nou &0 O!OITIOTWOW on OEV eivai n.Atov 6UVGTO va uneoaonurua TOV tlt,1.0 TOU r.pupep KOI TOU KOYKEAap[ou. Ga ne&avw tuxap!OT71f.1evOC;, UKgmopt:;VOe; TO p.syaAo eniteuvuata TWV oTponwTwv J.10u OTO J.leTWno, rwv yuvalKwv /-lac; ora ottitta, roy p6X80 rwv .spya"l"wv KG! TWV Xwp!I((iJV KOI 117 veoil.aia nou €/-iEIVe OTT/V totooia rpepovrae; TO 6vofJa uou. [ ... ] AC; yvwpi~ouv, reil.oe;, OTI TO epyo J.10r::; TT]C; OIKOOOfJl")a1]r::; evor::; e8vuwaOOloAIOT1KOU KpaTOUe; avnnoooumeuei TO eovo TWV alwvwv YOU J.1f:.AAovroe; KOI urroxpeWVEI rov KaSeva va unnpete! rrcvro ro KOIV6 oupqJepov KGl va 8tTEl oe OEUTEPr) uoioa TO arofJ1K6 TO/) acpeAoC;. An6 6Aoue; TOUe; ff:p/-iavOUe;, an6 6Aoue; TOUe; t&VIKoOOOlaArOTic;, avopee; .Kat yuvaiKee;, KGI ana 6Aour::; rove arpawinee; TI")e; Wehrmacht ~I7TW va sivOI ttiotot Kal Ul1aKOUOl aTI") vea KU- 6epvT/olJ Kat oTOV np6t:6po TIJe; ewe; TOV 8avaTO. Kcu mJvw ana 6Ao (ww an6 TOUr::; aPXT/youe; TOU E&vour:; Kal ana TOUe; uqJlorafJtvour:; va aywvlOTOvv ylQ TI") tilarrjpT/oT/ TwvrpuAeTlstav vaJ.1WV «tu va aVT/TOX&OUV xwpir:; OiKTO orov (7)A7)T7)PlOOTrj 6Awv TWV Aawv, TOV (lie&vrj IOUOO1"0/10. Bt:poMvo 29 AnplMou, wpo 4.00 ttu., Ai56Acpoe; XiTAEP" (9).

H ertopsvn T]I1Epa, T] 30~ AI1PlAiOU, mll,.1QVE KQI TO T8~O<: TOU XlTAep nou OUTOKTOVT]Oe. 1l1050X6C; TaU OP[o8-11KE 0 vauapxoe; Nrolvrrc. Yno TOUe; ilxoue; TOU "neV811,.10U EI1BoTllPlou" (Trauermarsch) TOU B6.VKVEP 0 NTO(VlTC; oVEcjleps 010 5lovyeAI,.1Q TaU: "Avoper::; Kal yuvaiKer; me; r&pflaviae;, aTponwrer:; T1]r:; Wehrmacht. 0 rpupr,p uac, AMA<poC; XlrAt:.p, etteoe. 0 veouaVIKOr; Aa6r:; unoKMveral ue TOV /-IeyaAuu;po oeeaou« «cu II") Ba&urepr) 8.Ai1jJ7). fiXE ana vwpic:; aVTlAnrp8ei TOV / . .moAoe6IKIK6 Kiv5uvo Ka! dxe aeneptboe, II") ~wr) YOU OTIJV wrumosiunorj rau. ITO TeAoe; autot. TOU aywva, ooteoa an6 uia aKal1ml") Kat w&eia ~wJ], 6prjKE I")PWIso SavaTo J.1eaa OT7)V nooneoouoo tou vepuoVIKOU POIX OAoKAl1PI") 1] unap~r) TaU T)rov a (fJlepWI1Evl'j am teouavia. EKavs rrpoow11lK6 aywvo ylO mv avaxainot; TI")e; , . .moAae6IKIKrje; lTAIJI1/-i.upii5ae;, aywvl(orav ylO Trw EupwnTj KQi ylO OAOKAIJPO TOV noAmol1o [ ... }>. Enp6KElTO vio pm UOlQTT] nponayavolOlIK~ 6~AWOT]Kal, TaUToxp6vwe;, VIO svov en:tK~5eIO yLQ OAOKAllpo TO E8vlKOOOOlOAl0lIKO F' PClLX.

IHMElnrEII

l.H rrpWTI] yevlo TWII alla&eWpf/TWV

(pdlll;IO 11.1 rm.iJ v ) laToplKWV TI)~ j.lE TanO'\Ej.lIKqr; rEppavia~ &ewP'lae toV e&VlKoaoma'\IOj.lO - Kal roll rpaCJIapo r.,,~ Eupwnqr:; ytVIKOtepo -w~ aVOlJeVOJlell.1] oVTilipoa'l TI)r; yeppavllrqr:; KOIVWlliar; KOTO TI)~ urropKTqr:; om:IAIj~ TOU KOPFJOUVIO')JOU, rrou IjTav ErreKTOTlKO<;. n6. TO ipyo TOU Ernst Nolte, "Ole faschistischen Bewegungen", MOllaxo 1966KO'I "Dereurapaische.Burgerkrieg 1917-1945:

Natianalsozialismus und Boischewismus", A/JBoupyo 1987. Mia /JETay&viau:pl) KO.I mo 6IElO'15uTIKI) ton08&Tl]al) l'JewpEi TOil e&VIKoaOOloAIO)JO wr; Yllqala KOI pIl",ocmoaTIKq noAITIOTIKq EI101l0OTOa'l, I) onoio OTperporoll TOOO KOTa TOU KOIIPoullla)JOU ooo .KOI KaTO rou KarT/raMaIlOU. n6. TI~ rrelOTIKi~ &io"&l~ 10U Stanley Payne UfO "H laTopia TaU rpoalojJou 1914- 1945", EKlioael~ tPlMarwp, A8ljva 2000, 00. 293-94; 624) 669--70. El1ia'l<:,Tou~ J. Ellul, "Autopsy of Revolution", Nto YOPKI) 1971 KOI E. Weber" "Revolution? Counterr.evolution? What Revolution?", JCH 9:2 (3/1974), 00 .. 3-47.

2.0 ouyyparptor:; /Ala EpEIIJlnOupYK eiXe ypOrjJEI UTI]V erp'lpepi60"np08lia ": "IfpOTIr;m:~ 10U Epu&pou Erparou [ ... [osonaors, IKOTWOT.£. ITI] y.£ppavlKIj q>uAIj 6.£v urropxel rinore to KoA6. AKOAou81jC1TE TIl) nopollltO'elr:; TOU aUllrporpou rToAIV. rKOTWaT£ YIO IlOIITO TO rpoalaTlKO &'Ipio lIiao aT" 1pWAIOTOU! B,aC1T& Tlr:; reppovilier:;KOI TorreivwaTE TI) 1pUA&TIKI} rou~ U/7f:Pl1qJOvela. [. .. j IKoTwOTe. IKOTWC1T& tvlio~ol C1TparIWT&~ TaU Epu&pou Irparou".

3. C .. Schmitt, "H illvola TOU nOAITIKOU ", EKlioC1f':I~ KptTII(Ij, A8ljvo 1988, oeA. 59.

4. J. Thorwa/d, "La grande fuga", tPAwp£vTia 1964, aeA. 247.

5. Mia YOI]T£UTtKq E~laropqal) TWV n;),eUTolwv I1JlEPWV TOU t" POIX Kat TOU 'I8IKOll TOU yepj.lOVIKorJ .Iaatl unaPXEI OTall eE06wpo Mallllh'1. "H POXI] TOU BepoAivou", EKiS6ael~ E},,£U&Epq IrfirjJ,~, A&qvo 1980.

6_ Im; .22-4-1945li'1110Ql.£US'1Ke KOI TO T,£),£u1aI0 a¢po TOU rKoij.lnEA~ OTI)II erp'l)Jepi15a "Das Reich", 1-2. ue tall XopoKr.'lPlarIKO Tlr),o "AIlTiurO'ull /Je KoSe T;III1/JO" (Widerstand umjeden Preis).

7. W. rieke, "Tragodle um die Treue.: Kampf und Untergang des III Germanischen Panzerkorps", Munin Verlag, Osnabruck 1968, (leA. 217.

B_ S. Hildegard, "Es sprach Hans Fritzsche", LrouTyapli'11949, ueA. 31.

9. napOTi8ETOI aITO TOil r: Malllarl1, 0.11., oo. 111-15.

BIBAIOfPA4>IA

(1) J. W .. Baird: THE MYTHICAL WORLD OF NAZI WAR PROPAGANDA 1939-1945, University of Minnesota Press, MIII£eirroAI~ 1974.

(2) M. Balfour: PROPAGANDA IN WAR 1939-1945:

ORGANISATIONS, POLICIES AND PUBLICS IN BRITAIN AND GERMANY, EK15ou£lr; Routledge, AOl'6illo 1979 ..

(3).A. Beevor." BER.LIN 1945: THE FALL, EK600EI~ Penguin,. Ao~6ivo .2003.

(4) e. Mailiei TI1r;: H MAXH TOY BEPOAINOY, EK60aE;t~ EAsu&EPI1 LKt!pIr;.,A9ql'o 1980.

(5) J. Wulf: PRfSSE UNO FUN.K 1M DRITTEN REICH.' EINE DOKUMENTATlON, .EK60aeJC; UI/stein, tPpallKqJoupTI11983 (1966).

H XITAepUOl Nco1.aia naAepouo£ JleOaano

TO epeinla, pe

TO £1.6X1010 onAa naUalt&CT£KOI, aKoPrJ, pC X£lpa6aJl6faec;. paxaipla, niTp£C; ..

Irponwn:" rou Epu&pou Irparou tlpOPIlOuvatfJV tP£ITJWptvr] ITPWTtUOUao TOU PalX. Ie ITpWTO ITAavo filOKpivtTal TO ITTWPO tva,> r!:PIlOVOU arpOTIWTI}.

·H E:TIiorlllll nponayavo. a TW. v 0061ETlKWV Apxwv npoc tOUC; croonerec TaU npoeAOUVOVTOC; Epu&pou LTpmou KOTO TOUe; TEAEUTO[OUC; I-l~VEe; TOU noMI-l0u, orov EiXE n;I}E[ w<; o-rPOTJlYtK6e; m6xoe; Il KOTO}..llliJll TOU BEpoh[YOU, OUI-lnUKVulV6TOV ern oouiovortolnon TWV IspiJQVWVKOl OTIl OIKOlOMYT)Of] TWV OKPOTI'jTWV KOTa TOU 01-l0XOU MT)&ua~ou. Ka&oplonKI'j cITll OIOlUneon TIle; ooEllElIKI'je; ovnYEPI-l0VlKI'jc; nconovcvi5ae; un~p~E T] OUI-lBohl'j svoc ernrexetou, iJE: ETIlKEq>aMe; TOV e6pa'iKI'jc; KaTaywyl'jc; MYlO IAla EPEVIlTIOUpyK (llya Ehrenburg).

a IAla EpevllnoupYK, unoupyae; LoElIEnKne; nponoy6vi5ae;, eiXE: rtpoloroplu OVTlYEPI-lOVlKWV Olo&lliJaTwv KOl i5T]AWOEWV ITOAM. ETIl rtpiv on6 TT]V tvop~n TWV yepl.IOvoooBIETIKWV ExB-ponpo~IWV TO 1941. METa TO 1942 Kat rnv OV6.OXEOf] Tile; YEPIlOVlKI'jC; rrpOEAaOf]C; oto eOWTEplK6 Tf]C; L061E> TlKI'jC; EvwOllC;, Il nponoyavoo vto l-la~IKa ovrlnoiva E:IC; soooc TWV El060.Mwv KOl, cpvorcpo, TOU YEPI-l0VlKOU nAfl&ual-lOU efllTa&llKE. To 1942 0 EPEVllTlOUPYK tyPatj.lE xopaKTl]plOTlKO: .,Mr) /-lEtotne nueoec, JJ'7 uetocte piMa. Na ueuxie uovo roy Opl&pO TWV (epJJovwv nov txere oKorwaet. lKOniJOTe TOV reppovo. AUTrj elva: r) rrpoowxrj mt; Wlrtpoe; occ. IKoTWOTt rov ({;ppovo. AUTry sfVOl 17 Kpauyrj Tr)~ pWOIKrje; narpiooc; oac;. Mlj TOAOVTtUeart. Mr) orcucrdre. IKoniJoTt!».

KaTO TO uorepc tTT] TaU nOAEI-lOU, 6TOV 0PXlOE maOIOKa n 0061E:TlKI'j npoexcon npoc Tf] OUOf] (1943-45), a Epsvprtoupvx ouvl'jal~E: va nopoMve! IlEOO crto TIC; mnl--ec; TUlV C<PllllE:piowv, ornoc Tf]e; "Krasnaya Zvezda", TOUe; L061ETlKOU~ OTpaTlWTEe; OE: 810l6TllTEe; KaTa TaU al-l0XOU YEPllaVIKOlJ MI]suouo«. Ie: Ilia ncolrrreon, J.lGAlOTa, typml.lE on "17 ~av&16 (f;ppavioa fJcYOIpa &0 tuosou l10Au 6- OXr)fJO " , onsusuvovroc tTO! tva. OVOIKTO rtcooKIIIlT~PIO vto 61a0I-l0UC; KQloAAe:C; 60vauo6TT)TEC;. LE Eva <pUl--MOIO, TO KElJ.lE:VO TOU onolou E:lXe: ouvyp6.ljJElO EptVJlnOupYK KOl TO ortolo ortsueuvomv

OTOUe; L06IEnKOUe; otporuorsc, ovceeporov 6TI "01 rEppavo{ OEV efval av&pwmvo ovrc { ... [tutott:

OtV uac oiosr ptyoAuTeplj eUxapiOTljOlj 600 fa rmiJj.wTQ TWV fI:;PJJovwv" (1). H OUyxpovfl spsuvo napaMX£TOI all ° EpEVJ.lnOupYK "avnrra-9ouot naVrOTE: TOUe: reppoVoue; KQl, rrapaoupptvoc; anD Try OlVIJ rou rroAtfJov, fJtrtrpEljJt TiC; naAolee; TOU npoKoralt.rjl/lelC; oe BaOiKtc; &eoEIC; me; ooBlerl' Krie; nponayavooc;" (2). It EVO oAAo q>ullMolO nou olavE:J.l~&IlKE OTOV Epu&po LTpaTo, EVW 01 LoBIE' nxot npootYYl~OV rnv nOAI] IOU NTaVTOLX, TOV lavounpio TaU 1945, m:plEXCnav uin onll~ OIIl olaTu, nw~ Tile; MAO ooq>Tic:: we; npoc TO rreplexollEv6 TTle; rtpotpornt; "IrponwTec; TaU Epu&pou Irpatov! IKorwaTE roue; rtpJJavouc;! IKOrware DAoue; roue; (tpfJOVOUC;! LKoTw'are! IKorwOTE! IKorwOTe!». To KEiJ.lEVO ElXE OUVTOXSe:[ cno rov EPEV' unoupvx, tq>EPE OJ.lWe; rnv urtovpuof TOU LTGhlV, KO&We; eTOI &0 E:m6e60lWvoTav Il ouesvrlc TTle; nopcstvnonc OE EYKAfll.lOm noMIlOU Kat &0 nopOIlEpi~oVTO\l EVOEx6J.leVOI evoolOopol TWV Io- 6lETlKWV otpunerrov E[VOI yeyovoc; OTI I] 0061enKI'j rweclo emOOK[J.la~E nc; npoB-tOEle; TOU Epe:vIlnOUPYK vio ElIOlonpayie:e; Ete; 66poe; TOU OJ.laXOu yePllavlKOU MllB-uopou (3). a L061eTlK6c; unoupy6e;, paAIOTa, TlJ.l~9IlKE Yla HI al]J.laVTlK~ ouJ.l6oN) TOU ornv nOAelllKn npoormseio KDl IT]V E~uljJUlOll TaU IlB-IKOU TWV orponomev IlE aVWTOTE:e; KPOTlKte; OIOKp(OEIC;, 6nwe; TO MWlMIO MVIV KOI TO 8pa6£io LTGAlV

Ta anOTEM0J.l0ra TI]e; ertiorumccvnvepuovr KrlC; nponoyovoae; unl'jp~ov WPIKlCl. LTrIV AVOTOIIIKn Ilptorrin, ortou 01 LoBleTIKO[ ouvnvrnoov yIC npWTT] <popa 6.1.I0XOUC; IE:PllaVOUe; noA(TEC; Of]J.le:lW&IlKQV 0IlOOIKO[ BlaoJ.loi, J.la~IKte; oq>oyte; KOl EKTeMae:le;, QKPWTT]PIOoIlO[ KOI e:~u6pioEle; VEKpWV. L£ J.lEPtKtC; nsprrrrooeic, YUVOiKe:C; 01 ortolsc Eixav nEm:1 {}ul-l0Ta 6100I-l0U, oOAo<povI'j9I]KOV KOl o-raupw&I1KOV OE KOlVn B-Eo OTIC; nEploxte; Tf]C; AvaTo}.,lKne; Ilprootcc. 01 <pPlKOMEC; TOKlIKtC; TaU

Mia arro TIl; 1'710 i5laollll£:t; "OKIlV08tTrllJtvst;" rpWToypoqJisr; TaU B' noy/molliou nOAtlJou. H ulJlwafl r'le; aoB/ETllfI'Ie; C11JlJaiae; oro Po/xaraYK liEV "rav 'I arlYlJlaio ouAA'1I/1f1llloe; CIUYKIV'10IaKO cpopr/CIlltV'1e; £II(ovar; aMo TO arrort.AtCIpo T1)C; tupfljJOTlKorflrOe; TOU OUKPOVOU CPWTOYPOqJOIJ ntBYltvI KaAvTE/. H qJwroyparpia rrtpaC1£ aTIlV laropia acpou rrpwra EAoBs rr)v KoroAA"AtJ £1T£~£pyaaia. fvar; UJTa~/WpaTIKOt; fPOPOUC1t i5tio poAeYlo X£IpOe;, tvi5e/~'1 Af;"Aaaiot; (TO tva "a8tj07f1Kt") Kal 6uo arro TOUe; aTpaTlwu;e;"avrlKaraoTo8qKav" 11£ rno £f;£upwrroloptvo rrpiHurro. 0/ "O'l'rlKoroonirec;" r/lJ,,8qKov we; £8VIKolljpw.£e;. Evw CIroue; oA,.,a,vou, rrpruroywvlart., aUC1To8'1K£ VO t;£X6CIOUV TO yeyov6r;!

nponOYOIl1i/O'TIKtj alP/oO' TOU [06ItTlKOU rTpOTOU, IJ onoi« tYKwpla(£r Tall nO}.£JJo TWV £rwv 1941-45.

To K£ip£vo ovO'rptptr: «Ir1vTporpor! OJ C1UVt:XdC; npoaniJ.'Jt:ltr; O'or; .'JO' UtpWOOUV HI O''1JJO'ia TIJC; ViKI1C; £Trol'W 0110 TO BEPo}.ivO». Arpioo TOV 1944, spyo TOU BiKTWP 166vwtp.

PoocrtKOU EIl<jlUAiou (1918-1921) eiXav ava61WO'E:l Kat 1l0AlOTO I.lC I.lcyaAuTCpT] OKA'lPOTT]Ta, O<.pOU nxeov npOoavQTOAL~OVTaV npoc svcv eSVlKO E;XSpO, TOUe; r8PI.l0VOUC;, nou 118 TT] 081PO TOUe; C[xav 610npO~81 nOAuaplSl1ee; 6aVaUOOTT]TCe; OTa KOTeXOlleva 0061eTlKO eOOqlT] TT]V neplooo 1941- 1943. 01 l.lovMc<; TOU itPlloVlKOU ~TpaTou nou nocvuoronotnocv ncplOpl0I-lEVT] avn:n!SE:OI1 TOV IOVOUaPlO TOU 1945, nrov aULE:e; nou eVTOmOOv TO (auxa OTOUPoollEVO 3UPQTo. OL IE:PIlOVOi qlWTOVpaqaoav KOI KlVlwaTOypaqlT)oav TO anoTp6T1OLO 3EOlla, TO ortoio npo6AftST]KE: OT'lV UnaAOlnT') XWpc, eVTe;lVOVTO<; 1TJ StAT]Oll Yla OVTtOTOOT).

"A.:; "Opt: oro Btpo),ivo)".

Atp;ao TOU A.B. rKoAo66vwrp TOU 1944.

~ne; 15 AnpLAlou 1945 01 ~061E:nKOi E:~antAuaav Evav ono TOUe; oeooporspouc KaToIYlol . .lOUC; 6,\T]flOTooV nup06o'\lKOU OT'lV IOTOp[O. neplO'ooTepo ana 1.000.000 BAftiloTa en,\rl~ov nc VE:PI-l0VlKte; SEOE:le; aVTiOTQOT]e; 6UTlKQ TOU rtoruuou OVTep. LTT] auvExclO, 01 OUVOIle:l<; TOU oTpanlPXll ZOUKW<.p npoo86a},av KQTO KUl.laTo nc YE:PI-lQVIKEC; &8081<;. lltaqloonOTIKft dVQl11 ucpruplo E:VOC; ern~WVTO<; IE:PIlQVOU nOAu6oAT]Tri: «APXioaw: va nuP060AOUIJS TIC; pa<sc:;. LlE:v urriJpxav avSpwmva 6- VTQ oro OrTTIKOlJar; nesi». Hrav tva TsixoC; ana smTISt/-iSva KTl7 VI7 , nou npoonaSouoav va uac OKOTWOOUV. Euelc; 01 (OW! otV t7,Uoorav n;'cov dv- 8pwnot". Ev TOO lleTa~U, TO o06leTlKO nup060AlKO ouvtXl~e TT] opaoT] TaU, noM oUXv6. nMnovToc; qlLAlQ ruriunrc. To K6OTOC;, o~ooC;, os Qv&pwmvec; ~wte; nrov o610qlOpo YlO TOV ~TllAlV, 0 oncloc cnc{i(wKe va KOTQM6E:1 TO Be:POAivo nperoc, mien euolo, nepIOOOTE:POl ana 30.000 ~o6IcnKo[ nE30- vav ueou ce TPE:I<; T]1l!:pee;, EWe; nc 18 AnplALou, 0- nOTE: enlTEuxST')KE: T] OIOonoOT) rev yep.f.lOVlKWV ypal-ll.lWv. 01 yePl.IoVlKC:C; anWASlE:<;, OVTLOTOlxa, aV8PXOVTQV OE: 10.000 6.vopec;. ~'l"JQo[a, 6 f,lwC; , £[XE: nwe; 0 6pOflOe; vm TO BE:poAlVO 81XE: avo[~el.

Ine; 21 AnplAlou 0 IW~<jl ITMlv on£uSuvST]K£ nooc TOV EpuSpo ~TpaTa. 0""0 KOl TO OU!lI-lQXlKQ orpcrsuurrm. Tovros TOV am:Aw&8pWTIK6 XQPOK~PO TWV eVEpyelwv TaU Lo6lETlKOU ~TpOTOU, npoeTOlj..l6~oVTO.C; oUOlOmlKQ TOUe; llUTlKOUe; IUI.lIlOXOUe; yLD TT] a06leTlK~ KQ10XTi TT')e; OVQTOAlK~e; lepl.lav[ae;: "EK fJtPOur:; rrye:; ao81srlKrjr:; KU- 6c:pvf)oqe:; ansu8uVOll0! as OOC;, OIOIKl7ri:c; 1I0l dvopee:; IOU Epu8pou IrpaTOU 1101 TWV ousoubv TWV

l'IoxCl YO~, 170AmKO~ enitponos; (KolllaapIOe;)

TOU Epu&pou ITporou, BepoAivo, AnpiAloe; 1945.

o Aoxoyoe; !pipel TIJ aTOA~ f:KCTTpOnioC;. orrwc; aUTl1 6IOIl0P!pWSIJKf: jJtTO TO 1943. To Xm;JVlO, xopOKrIJplCTTIKO TOU PWalKOrl LrpOrOrl orro Tall 190 O/WIIO, sivtn TO M1943 gymnastioTka. To 610KplrlKo 6o&lJorl KO&IepWSflKolI ro 1943 KaTCt TO OUCTTIJIJO TOU raap'KOrl LTpOrOrl. Oe; O'OKPITIKO TIJe; e,6IKOrIJTOe; TOUe; 0' KOjJlaapIOI cixall one; crrwllio£c; tlla Xpuoo O!pup06ptrrollo liE: tlla KOKKIIIO oCTTip' ana 0IJO).TO aTO KivTPO TOU. 0 oE,IWI10T'KOe; sivtn OnAIOlJtllo~

11£ TO I)II,oUr0I1010 0061£11K'0 maroA, Tokarev TT33, o,ol1£rp~lJaTOC; 7,62 mm (CIKOIIOYP0!PIJOIJ

TOU '-'011111) MuAwllo y,a Tlfj EKOOOCIC; "nep,oKim,o,,).

OUI1J,10XWV J,10c;. O! v!Kryrp6pO! atoatoi TWV aUWOxtKi.IW OUVOJ,1twv, Ot onotor alt~oyouv ivav antAw&tpWTlK6 rroM:/Jo ornv Eupwrr7), txouv rrepIKuKAwot! ru yeppaV!KQ atocteuuam KOI txouv errnuxel IT) auvivwary TWV 1101111- OWV roue: OT7)V etusotneu: Trye;' (eppoviae:. Anoaroil17 KDI

a&r,Kov 1.1Oe;' etvo: va KaTOrpipoulle TO u:AflWTIKO KTurrry- 1-10 aTOV ex&p6 KOt va TOV urroxpewaou/_u; va Koro&tOt! a onAo TaU Ka! va nopoao&d 6veu opwv, H onooroAr, aun) KO! TO Ka&r,KOV antvOVT! OTOY Aa6 par; KO! cs oAaue;' DUe: Aaour; nau oyanauv tnv eAeu&ep[o, &a avaAry-

auv an6 TOV Epu8p6 lrpor6 ewr; TT)II nAr,pl] noovuaronail7or, TOUr;. Xalperi~w TO 6~la OTpou:U/lQra TWV aUI1- UGXWV uac, nou nAtov BpioKOVTOI OTI] yepPovIKrj enlKpci[tlO airrAo oro aOBI£T!Kci otoaieouato, onocaoiouivo va eKreAtaauv TO KOSr7KOV TOUr; J.itxP! TeAaue;''' (4).

H OVTlYE:PIlOVlKr; nponcvcvoo uloouc ouve:X[OltllKE: at EV10$IlKt 1tC; TtAE:UTOiEC; llllipEC; TOU noMI-l0u, KG&We; IllloXlllJ£1a<ptpOTov ornv iOla rnv npulTEUOUOa TOU P6IX, ortou aVOIlE:VOmV 11 TIlO a$Evapr; cvrtorcon. TT]v

T] Maiou, T]IJEpa apyiae; Yla TO aOBIETlKO KalteUTwc;, 0 iT<lAIV, aTT]V 11 IJf: pr; 010 olaTOyr; TOU we; ovormoc 01OlK1l TIle;, nEpIEAaBf: cnionuo avaKOlvwSEV. Le aUTO cnsxpoue TIC; Kaulvopiec; v,a aau6oTEr.; 610lanpoY[Er.; Ele; 66poC; TWV illlOXWV ytPIJOVlKWV nAn$UOJ1Wv. EVW rourorpovo Eom:u6t va npOBQAEl rrrv IOXU TOU EpuSpo0 LTparou, TOU

oBleTlKou Kp(lTOUe; Kat TOU nOAlTlKOU aUOTr;I-l0TOe; Tau OJ1IJOUVlOjJOU. Hrnv tpQvep6 on Ol LoBlf:TlKOi npoerol-

,.IO~av Til v ljJuxP0nDAf:jJIKr; ovrmopcsecn IJE nc b.UTlKE<; olvoBOUAf:UTlKtC; OlllloKpariEC;. An6 OUTll rnv 6nOl\JT] 11 OTOAT]ljJll TOU Bepoxlvou Sa OTlOTEAOUOE amr; w1BE601- OT] TT]C; nOAlTIKr;r; uyda<; TaU 0061ETlKmJ OUOlr;J10TOC; QI TWV f:TIlTEUWQTWV TOU KO!.1I10UVIOIlOU. LTT]V TtAE:U-

":"o[a nap6vpa<po TOU KEljJ8VQU, WUT6oo. 6lOl.palv£TOI 11

A!,piC1a TOU 1944 IJ orrola npaavayytJ,el T'1V TO'I(~ ~TTa Ttl" n;pJ.laviae;.

ArrelKOVlC11J evee; EoB,eTlKOU C1TPOTIWTIJ CJTIJV KevTplKI1 060 TOU Bepo},ivou Unter den Linden ('ITTO rae; 4>IAupoe;).

ne; EvonAce; 6uVOIlCIe; rou cX8pou orryv i6w T"IV Kap61Q T"It; teouaviac, apKETO nica ana TO BspoAlvo, arov nompo £A8a. LE: OUVTO/JO 6roonwa "I noAwvia, "I Ouyyapia, Eva WyoAo rlJ~tJa TI')e; IoexoaAo8aKlae;, tva arll.lavTlKOl1tpoe; Trye; AuaTpla~ Ka! ry B!tvvl1, I') npwreuouoo tns; aneAw&epw81)Kav. (. .. J !J.ev unooe! va unapxel all'P18oAio on I') oUYKupia aunt oryJ.JaTOOOTei TO TEAoe; rrye; XITA!-;PIK~e; feppavioe;, 01 I)tJEpec; T1Je; onok»; elva: lleTPryuivec. ( ... J npoono&wvrae; va ~E'PUyOUV ano T"IV ane..lmoHKr) roue; Karaomary, 01 TUXOOIWKTfe; IOU XirAep Kararpeuyouv oe K6.&e eiooue; TtxvdotJaro, npaytJQronolwvrae; aKOP'1 «a, unoxwp~ow:; ttoo; TOUe; !J.uwwuC; LUIlPOXOUC;. OE pia anonetoa va evoneipouv OIXOVOIQ oro OUPl1aXIKO ctooroneso. {. .. J H avaAry8rie; rpaOWTlKr] rrponaydvoa Tpopd~tl roue; KarolKouc; TI1e; ff;ppoviac; tJe napaAoyou~ 1- axuplOlloUe; on ro otoateouau: TWV HVWtJEVWV E8vwv {;Xouv OKano T1JV e~oAo8peuory TaU veouoVIKOU AooU . .1ev onotess! TPr1/la TWV KO&I']KOVTWV rwv Hvw/ltvwv E8vwv 1'] e~oAo8peuo'7 tou yep/JoV1KOU Aaou. Ta Hvw{1tva E8vl'] 8a ~epr~waouv roy rpoOl0l10 K01 TOV yepIJaVIKO pIArraplO/Jo, 80 TI}1Wpr)aouv IJC auoTl1POT1']TO rou~ eYKAl1l1oriee; noAtJ.10U Kal 80 unoxpewoouv roue; rEPJ.10VOUC; vo srrcvop&woouv TTl ~I1J.1ia nou npoKoAeaav OE aAAe~ xwpec;. Ta HvwJ.1i:va E&v1J 6ev 8iyouv Ka! /lev &a 8i~ouv roy c1/l0XO nAl18uo}1o T1Je; reppoviae;, ecpooov eKTdi:oEI moTa TIC; anorrr)aere; rwv OU/l}10XIKWV oTpaTIWTlKWV Apxwv.

QVl1Qux[a TWV (J08IETlKWV Apxwv vm nc BIQlonpay!&C; TOU Epu&pou ~TpQ10U &IC; 66pot;' TWV 61l0XWV r&PIlQVWV KQl Ilia npovorc ylQ TOV rteptopiouo TOUt;'.

l:UYK&KPll-ltvO, I-l&Ta~U 6Mwv, cvecspe: "Lr)/Jepa I'] xwpa. /lo~ !:Opro~E:1 TI]V 11] Mai"au, TTl 01E:&vr) eoPTl] TaU Epya~6J..1E:vou ?oou. [ ... J Lr)IJEpa TO VIKl1({Jopa arpOTeUf.1arO /lae; i:xouv mplKUKAwoel

-

HMEPHIIA iJlATArH TOY ETPATAPXH ETAAIN

ETHN 27" EnETEIO TOY EPY6POY ETPATOY KAI NAYT/KOY

23 CI£8pouoplou 1945

IUVTpolpOl. ovi5pte; TOU Epu8pou ITpoTou KOI TOU Epu&pou NOUTIKOU, una~lIoTIKOi, O~UIIIIOTIKOIKOI CJTpoT"Iyoil

Il\lItpo £opTii~OUII£ T"IV 27q £ntTElo T"Ie; ii5puOTIe; TOU Epu&pou ITpaTOU. ExoVTOe; i5"1I1IOUPYll&£i am) TOV lI£yoAo /\tVIV. Via va unepaomani lTIv nOTpUlo 1I0e; ana TIe; tnl&ta£le; TIIIV ~tVIIIV £106oUIIIV, KOI CJTd£XIIIII£VOe; ano TO KOlllla TIIIV MnoAoE6IKIIIV. 0 Epu&poe; ITpaT6c; i5ltvUOE Ilia i:vi5o~"I nop£ia KOTO TIlV avamu~1\ TOU_ EX£I £KJTAIlpWotl T"IV ICJTOPIKiI TOU onoCJToAI\ lit TIIII\ KOI £Ivol IIIKolllllloTlKa TO oyon"llli:vo nailli TOU 0061£TIKOU Aoou.

ITO }(pOVIO TaU EllcpuAiou noAillOU. 0 Epu&poe; ITPOTOC; unepoaniG&"IK£ TO v£opo 0061ETIKO KpGTOe; ono noAuapl&1I0ue; ex&poue;- KaTo Tie; IIEvaA£e; IIclXEe; TOU nOTpIIIITlK06 noullou EVavTlov T"Ie; V£PllavIKI\e; tI060Al\e;. 0 Epu8p6c; ITpaToe; i:allloE TOUe; Aa06e; T"Ie; 1061£TIK';e; EVIIIOTIe; ana TIlv unoi5ouAllloll TOU V£PlloVIKOU tpOOlOllou, III0T';P"lOe T1Jv &Aeu8£pio KOI TIlv oV£~opTIloia Tile; nOTpl15oe; 1I0e; Kal 601\&"Ioe TOUe; Aaoue; Tile; EuP<ilnlle; va anOTlya~OUV TOV yePllovlKO ~UVO.

Tcilpa £opTa~OUlle TIlv 27"1 £n£T£IO TOU Epu&pou ITpaTou ey IItow vwv I010PIKcilv VIKWV KaTo TOU ex&p06. 0 Epu&poe; ITpoToe; 15£v oneAeu8i:pllloe 1I0VO lTI 15IK'; TOU Xcilpo ana TO XlTAepiKO 1110- 0110, oUo £nlolle; oncil&rto£ TOV £X&po Via noAAi:e; £KOTovTo15ee; XIAIOIIETpa nlOlll ana TIe; vpallllie; ana Til; onol£c; 01 R:PIIOYoi e~ontAuoav Til A"IOTPIK'; TOUe; eni&EOll 0111 Xcilpo lIoe;. KOI TWPO,lIoQ 11£ TOUe; OTpaTOUC; TIIIV OUlilliiXIIIY 1I0C;, OAoKAIJPcilVOUIlE lie £nnuxIo T1Jv neplKuKAIIIOIl TOU veplIOYIKOU tpOOlO1IK06 O1paToU. [ ... ]

fie; anoTiA£ollo, 0 Epu&p6c; ITpaTOe; aneAeu8tpllloe nAl'jpwe; TIJV noAlllvia KOI tva Ol1l1aYTIKO TIII\IIO Tile; entKpOTelOe; Tile; ToexoaAo8aKiae;, KOTtA.a8t Til Bou60nt01Il Kal OnOllaKpUye onel TOV noAeIlO TOV T&AEU'roio oUlllIOXO Tile; R:PllovioC; OTIlY EuP<ilnll. T'1V Ouvvopio, KOT£A06e TO lI£yoAuT£pO TII';II0 Tile; AvaToAIKI\e; nplllalae; Kal Tile; yePllaYIKI\e; Ilholoe; KOI, noAeIlWYTOe;, i:!p&oo£ tllle; TO Bpovi5EII80upyo, TIlv nopepavia. TIIY neploxil TOU B£poAlvou. 01 XITA£PIKOI um:p'lcpoveuovTav OTI Via nEploooT£PO ana 100 £Til KO-

veie; OlpOTlWTIle; TOU tX8pou i5ey EiXE i51a6el TO oUYOpO Tile; ~ppOviae; KOI OTi 0 Y&PPOYIKOe; O1pOTOe; noAEllouO£ KOI Sa noA'pouoe 1I0YO oe ~tvo t15acpoe;. Tcilpa txel nAtav Te8tl TtAoc; at aUTI\ Til yeplIavlK~ KouXIlO1oAovia.

H X£II,I£pIY~ poe; eni&£OTI i:xel KOTai5ei~£1 OTi 0 Epu&poe; ITpaTOC; 8pioKEI oAo Kal neplaaoT£PI'I i5UYOII'1 Via TIlY eniAuOTI oAo Kal me OUy8tTIIIY KOI i5uoKoAIIIY npo8AIlIII:nIllV_ 01 tvi5~oi TOU O1paTlcilT£e; txouv lIo&el va nA';TTOUY Kal va £~oAo&peuouv TOV ex8po, oUlltplllva 11£ oAoue; TOUe; Kovovee; Tile; oUy)[pOYIle; mpaTlIIITIK~'l EmCJTJilllle;. 01 aTpaTtWT£e; poe;. EllnYEUOptvOI ono TIlV npaYPoTIIIOII Tile; lI£yaAIlC; ontA£u8EpIIITIKr\e; reuc onoOToAl'je;. ,mi5tIK,VUOUY &aupa01O "IPIIIIOIIO KOI aUTo&uala. Iuvi5uo~OUY Enli5t~lo Til v£yyaloTIlTa Kal TIlV ToA",'1 01'11 J.lOX"I p£ lilY nA~Pll o~lonoil1a'1 Tile; KaTaCJTpEmIK~e; laxuoc; TWV 6nAlilv TOUe;_ [ ... ]

IUVTpotpOI. avi5p£e; TOU Epu&pou ITpaTou Kal TOU Epu8pou NOUTlKOIJ. una~lWJ.IoTiKoi, O~IIIJ.1aTll(Oi KOI OTpaTIlyoil H OAOM'IptaITlKI\ entKpOTIlO'1 KaTO TillY r£PIIOVWY nAtov nAIJOIO~I. H viK'I. opwc;. 15Ev £Pxnal nOTE ano 1I0YIl T'1C;, aVTI8eTO Kepi5i~£Tal lie OKAIIPtC; lIoxec; Kal ouvex~ avliIya. 0 IKoTaliIKaap£VOe; ex&poe; piXYtl O11J 110- XIl Tie; T£AEuTaiEC; TaU liuyaJ.lele;. OE lila anEYVlllolli:VIl aYTimoOTl. 1iIOT£ va anocpuY£1 re aKA'IpO oVTinOIVO. KOTalPEUYEl KGI 8a KaTOtpUYEI aTO rno aKpaia Kal nOTano lIioa aywva. Enop&vllli;. 8a npinel va KaTa01Ei KOTaVO'1TO OTI 000 nepIOOOT£PO nAIlOIO~I 11 yiKTl poe;. TOOO mo i:YTOYIl nptnEI va ElvOI 'I EnaYPUnYIlol\ ",ae; Kal TOoO rno 0- nocpaOJ01IKO nptnel va Eival TO nAI\VllaTo lIae; O1ay EX&pO. [ ... J

Zr\T'" 0 i:vlIo~oe; Epu&poC; ITpaToC; !lae;! Z~TIII TO £vi5o~o lIae; NOUTIKO! Z~TW IlI0XUP~ 0081ETlKI\ lIac; nOTpi601 AlIiIYla i5o~a O1OUe; ~plllee; nou tn£oav OlOY oycilYO Yla T'IY eAeu8£pia Kal TIlv ave~apTIloia T'Ie; naTpiliae; 1I0e;1 eiJvoToe; moue; ~ppovoue; £106oAele;1

AVWTaToe; ITpaTlIIITIKOe; o&1I0IKIIT~e;.

ITpaTOPXIIC; Tile; I08IeTlKI\e; EVIIIOIle;.

IlIImitp ITaAIv (7).

01 fTepiAo}JfTpee; emruxiec; TWV aOBtE:TlKWV OTPOTeu}J(1rWV KOTO TOV MeyaAO naTPIWIIKO noAqlO OfTOK(jAW/JOV rl]v mavlQ IOXU TOU Epu&pou LTPOroU Km ne; U!/J71Atc; arpOTIWTlKtc; TOU OPHtC;. KaTO TT] OlopKelO TOU rroAi(.10u, T] naTpioo floe; 0- ntKTT]oE: svov npWTT]C; ro~ewc; orparo, II(QVO va urrepaomoTei TO fleyaAo OOmOA!OTlKa emreuYflora IOU AOOU flo~ KO[ va oworpoMoel TO KPOTlKa oUflrptpOVTQ TT]C; IoBIt:HKI7C; Evwane;, napa TO yEyO' v6e; on eni rcaoepa OXeoov £T711] LoBleTtKI7 Eva» 01] 6Ie~r7ye tvov rroAeflo rrou bev unooe! vo ouYKpl8ei ue KQVeVaV aAAo OTO rrapeA80v KGI rrou 0- nOlrouae KOAoaowia i~ooa, I] oomOAloTIKrj uac OIKDvoflia !Oxuporwisirm Kat erreKTSiVeTot, SVW 01 OtKOVOI1IKCC; OOfliC; rwv onsAeu8epwj.livwv rrsPlOXWV, nou s(xav AST]AoT1}&sl KOI «ataotcaee! ano TOUe; repflovouC; slof3oAeic;, avaouarrjvoVTO! yprjyopo KOt anoTeAeaf.lOnKa. (.'OJ

o nOYK6oj.lLOC; n6AqJ.OC;, nou e~arrc}lUOOV 01 Isouavol l)meplOAlOr£c;, rp8aVei oro TeAOe; TOU. H KOTappeuOry rrye; XITAepIK"C: rep(.1Qviae; 80 wU· &el oro tuseoo j.liAAOV. Ol a~lWj.1oroUXOI TaU XIT' Aep, ttou rpOVTflQTT]KOV roue; eaUTOue; TOUe; KUPIoue; rou KOOflOU, OSV ixouv nAto V tinot« OTT) O[a- 8ear, TOUe;. To 8avaolj.1o nATlywj.1ivo rpaatOTlKO KTrjVOC; eKrrvcel w; TeAt:uroiee; TaU ovCroee;. H arroOTO)"; flOC; nAtov rreplOpi~eral oro vo KQTOrpepouue ToreAe[WTlKO nA1'/ypa oro rpaolorlKo aura «mvoc.

Avop£C; IOU Epu8pou LTpaTOU KOt rou Epu- 8pau NouTlKaul H TdIKr, eniseon OT71 rpwAIQ TaU XiTA£p BpioKETOI OE E~iAI~r). Ine; T£AtKCe; f.1CrXte; o71f.110UPYr,or£ vso nporuna arpOTlWTlKWV aperwv KGI a~iae;. KW11I7OTE: aKofl1J mo ouvora TOV tX&po, KOTeoorpiare TIC; apuvtc; TOU, KUV'7yr,ore Kat nepl-

KUKAwOTe roue; (ep/10Voue; eIOBoA£ic;, /11J roue; arprjveTe va avanou&ouv, ewe; orou nauoouv mv 0- vriorao1j. Ka8we; eiate flaKP1Cr OTTO ra ouvopa T1Je; TToTpioae; occ, 1'0 elate O£ IOlairepT] waypUTTVI]- 01'/1 rUVtXiOTE; vc OlOrpUAaOaerS TI'/V r!lJr7 KO! Tr1V o~lOnpi:rrelO IOU LoBleHKou arpanwrn1" (5).

Ertarrc ana oyplee; OUYKpOUO£[e; am nepLXwpo KOI TO courrepixo Tll~ nOA1lC;, OT[C; 2 Mo'iou KQn:Mq>SIl TO POIXOTOYK, TO fePi-loVIKO KOlv060uAto, OTT]V KOpUq>~ TaU ortotou uljJW81lKe T] 0'061e1:lK~ 011110[0, 0& tva V ~eKOSQPO oUfl6oAIOll0 Tile; noAlTlK~e; KUpIOPXLOe; TOU KOIJIJOUVIOIlOU OTT]V KOpI~ilo Tile; EupwnT]C;, H !Jom TOU BEPOAtVOU eixt: M~El. 01 006tETIKtC; anWAE[8e; ovtpxoV1av OE 70.000 vsspouc, 6flUlC; TO nOAlTlKO Oq>tAT] vto TT] LoBI8HKn EvwOTJ nrov aU~T]lltvo, aq>ou OUOlOOTIKO SeflEA(WV8 rnv IOXU TI1C; OTIl fllml e:upwna'iKn rirtstpo. To ovnvepuovu«i nponayovolOTIKO oroenuorc OIOTI1pi]&'1KOV, yeyov6c; nou em6e60lWV8TQl Kot ana TO m:pl8x6p8VO ev6e; ouV3~llaTOC; rtou fiXE: avaypoq>d OTO crrPOTI1Y£IO TOU 1 OU !\EUKOpWOlKOU ME:Twnou KQl TO onoto aVE:q>epe: <CLKOTWOOTE KOnoLOV fEPIlQVO i] csoun; Av OX I, TOT8 OKOTWOT8». loiwc; TO Oe:UTEPO Kupa errL&EOI1C; rrpot61l oa evepiSllllTEC; 6IQlorrpay[ec; KOI nopoBuloEIC; TWV opXWV TaU OIESVOUC; OlK010U KQI TWV xcvovev nOAEIlIKi]C; ouunspupopcc. To 0'061E:TlKO oroorsuucrc Em0631lKov O'E OOUOOTe:C; evtpyw:C; rtou un06011- Sli311KOV one rnv tAAElljJI1 T1eISopXIOC; Kat TIC; noO'OT11T£C; OAKOO}" rtou £V1onioST)KOV 0TT1 vepuoviK1'] npWTEUOUO'O. 0 Epu&poe; hPOTOC;, 1l0A[crro, urrnp~£ IOlollepa QV1lAenC; evovn TWV nO}"ITwv rtou dxov ETIlOTpon:uTEl an6 He; eSVIKOO'OO'lOAIOTIK£.C; Apxte; Yla TTl'" TEAIKrl unepaoruon TOU Bspoxlvou.

01 QVOPEC; aUlOI, opvcveuevot ce uovooec

ITlYjJlOTurro arro TlJV rrap£),oalJ TlJ'l NiK'I'l crr'l M6axa crrrt; 241ouviou 1945. r£pjJOVIK£r; <1'1paIEr;.Ici!pupo OTe xi:pla TWV IoB,£TIKWV crrporrwTwv.

«Hmap£ v£po arr6 rov Jlv£in£po. arro TOV BICJTouAo. TWPO ~a moU,.,£ arro TOV OVT£P KGI TOV EA8o ... Atpiao TOU I N.I.I8avwtp TOU 1943.

Dbhl 00)0' PO,lIIOI'O ,.,111 111'\,

11 PY1'4. II 1:\1 '\ 11;\ 6)1';'

OBETCKYIO 3£MAM

/.. Koit H£'IHCTH'

,,; :;

«nqyaiv£T£ 6UTIKa/». AtpiC10 TOU BlltTwp IBavwtp TOU 1943.

nOAlTocpUAaK~e; (Volksslurm), UVTlllE:TWnlo8-f)KuV ono roue 2:oflle:TlK00e; we; napaOTpOTlWTlKO[ Kat, sere KOVoVO, e:KTE:AOUVTO !-lna mv nopMoo~ TOUC;. nOAAOi re:PIlOVO[, ncpoxo nou OEV dXav KOTOTOX8-d OTnV nOAl"wcpui\aKri, &E:Wpri&IlKOV IlEAIl IlUOTlKWV aVTlOTOOlOKWV Ofl60wv Kat EKTe:AEo8-11- Kav. Or O~IWIlQTaUXOl Tile; NKVD, Tile; IlUOTlK~e; urmpcotnc TaU Epu8-p00 !TpOTOU, e:LXOV ovoM6Et rnv 1:KKO&OPlOIl TOU BEPOAivou cno oAEe; TlC; evanouetvccec 01100£C; QVTIOTOOIlC;, Ko8-wc; Kat TT]V Ko8-un6TO~T] TOU qlpOV~1l0TOC; TaU 0VQXOU ni\T]8-u- 01-100,

METa rnv cvsu opev nopMoOT] TOU I" POlX, 00- OTOOO, Ol OOBlETlKEC; APX8C; EYKOlV[OOOV vm 01- KOUC; TOUe; A6youC; ulo nOAmK~ nooosvvronc TWV

r8PIlOVWV, H nOAlTlK~ OUTIl, 0l-lwe;, 6nwc; ~TQV qlUOlKO, oev 6.YYl~e TOUe; UnAOUC; 2:06lEtlKOUC; OTpOTIWn:e;. 01 onolor OUVEXIOOV En! IlriVEC; !lETO TOV MalO TOU 1945 vn ento[covTOl OE A8IlAoo[ec;, 61001l0UC; Kat KQTOOTpOqlEC; ElC; 60poC; TaU 0IlOXOU ye:PI1UVlKOU nAT]8-UOIlOU. LT]!lElw8-IlKaV, I1QAlOTU, 6lQlonpoylEe:; Kat 6l00i-l0i OK61lT] KG! Ele; 6apoC; Pw· O[OWV, at ortotec eLXUV OlXIlOAWnOTel uno TOUC; rEpJ.lOVOUC; KOl, O"TT) OUVEXe:IO, am;i\w8-Epw8-Ei ana TO Y£PI-lOVIK6 orpcrcncoc OUYKEVTPWOT]C;. To neptorcruci OUTO aPXlOov 608-1l10[u va rtspiopkoVTQl on6 TO 1946, TT]v Enoxri nou ETi&EYTO 01 80' OEle:; TT]e:; ~.J.eTOTlOAElllK~C:: OLOlKnnKric; opyovwane; TWV KOTE:XOIlEVWV YEPIlOVlKWV EOQ(PWV. LT08-EPri, naVTWe;, nopsuewe n nooonesero TWV 006lETlKWV Apxwv vo onoeuvouecouv TIlII rnotn TWV repl-loVWII rtoxrrev 010 i8-vlKOOOOtOA10TIK6 KO&E:OlWC; KOl nc n:pl-l0VlKEC; EVOTlAEe; lIUV0I.IElC;, ernonuotVOV10C:; TO EYKi\li).laTQ. noMIlOU TlOU tlXpv olonp6- ~El Ol rEPIlOvoi Ele; 6epac; TT]C; OVOTOA1K~C:; EupwnTJe:; KOl ttev E6poiwv Kat OT1001wnWVTae;, q>UOlKO, TO oVTiOTOIxa 006lETlKO EYKAriiJOTO noxeuou.

01 nOAITlKEr np00ErElr THr rOB lET/KHZ E:OYI./AI.

H 0081ETIK~ Ku8epvTjOT] 0PXIOE va IJET060AIIEI TT]V TOKTlKi) TT]e; orslpcc OVTIYEPIlOVlK~e; nponoyovooC; riOll ana TOV ATlpiAIO TOU 1945, ornv OUVElOTjTOTlOlllOe on Il ono~£vwOT] TOU YEPI-IQVIKOU nAIl8-uoIlOl) CEV aa e~unllpeTOUoc 10 IJETOnOAEIJIKO OXEOIO Tile; vm naylwan TaU ao6lCTlKOU eMyXOU OTIlV m:ploxri· 01 !06lETlKO[ Elxov E:TlE~EPYO' OTEI EVa OX£OIO nOA1TlKriC; Kuplapxlac; OE OAOKAT]PI'] TIlV OVOTOAlKi) EupWTlT], TO orrolo, TlOAU OUVTOIJO. e:npOKE:ITO va arlOKpUOToMw&ei OTT] oT]1l10Up· vlo TOU IUl-lqlwIIOU Tile; 8apo0610e; Kat TT] OUYKpO· TnOT] TOU aVOToi\lKOU ouvooruouou KpOTWV.

LTle; 9 MO'iou, T]IlEPO nou £KTOTE: eopTO~ETOl wC; Il ETlETELOe; T11e; oUllllaXIK~O:; viKIle:; KOTa 1"OU E· 8-VlKOOOOlOAlOIl00 KOI TIlC:; ytvVllOT]C; Tile; EVWIlE' VT]C; EupwnT]C;, 0 LTOAIV ane:u&uv8-T]KE OTOUe; TloAi· TEe; TT]C:; 2:061ETlKric:: EvooOT]C;, E:~O[pOllTOe; TOV gaVl· KO ncpcvovro Tile; oAo6IKi)e; OVTtOTOOT]e; KOTO TOU yepllovlKOU 8T1EKTOTlOIlOU. H Tono8-eTT]OIl ouTJi npoolKOVOIlOUOE: TT] aUYKpOTl1OT] TOU AVOTOAlKOU KOllllOUVlOTlKOU Luvoornollou, ° onoloc KOTO 60- OT] cnorsxsos EVOV ouvcornouo TWV 0r.a61Kwv Kponilv ylQ TOV f.AEYXO TT]O:; KEIITPlKi)C; KOI uvcrol-.lKriC; EupwT1T]O:;, un6 PWOtKri n6vToTE ernxuptnpXio. nopoMni\a, 611000:;, TO J.l~VUIlO aUTO TOU LTOAlV riTev ETOl OIOTUnWlJeVo, WOTE VO tXEl orniXT]OT] KQl OlOV YEPIlaV1KO Tli\T]8-uOI-l6, O<pOU 8Kove A6yo YlO 111 OIUTriPT]an Tno:; nOAlTlK~e; E:VOTl1me; TOU YEPIlOVIKOU KpOTOUC;: «Elva! nsiov eVTe)"We; BaOtpo va IOXUplOTOUj1e 6TI txel rp8aOEI 7J IOTOP!Kr7 '1- PEPO me; Tt)"IKr/e; nITac:; TTl!-; rEppovioe;. T1 r]l1tpa T7)e; j1eya)"ryr:; ViKI]e; rou Aaou pae; &rri IOU VI_WiOVlKOU lfJ.frepIOAwllou. o! lJEyciM;e; 8uo[tr:; fraU KOTO- 8r1Aolle ylO tnv eilw&epia KO! T'1V ave~opTl1oio r'le; xwpae; uos: 01 avapi&j17JTec; OTepr,oe!r:; Ka! TO Baoova nou urrtl1ElVe 0 ),,06C; 110C; KOHl roy n6M;· uo, 'I evrcmKr, Epyoaio !loe; OTO l1er6mo8ev KOI OTO J1trWlTO, 01 8uaiec; OTOV 6WI16 Tnc; nOTpii5oe; uac 5E;v umjp~av uataiec, Irtrp&r]KOV ano TT)V o)"OK),,'IPWTIKr7 eTT!KpriT'IO'l erri TaU ex8pou, H nooQtWVIO J1(1X'1 TWV oA061KWV Aawv yw T17V unap~T} KQI Tr]V ave~apTT)a{a TOUe; KortAT}~e oe v[KI1 trd

TWV rSpf10VWV s!o8oAtwv KOI TI1!; ySppOVII(~e; rupovvloc:;. AIT6 sow KO! oro S~~r:; ro IJsyaAo Acltlopo Trye:; eAeu8spiae; rwv Aawv Kat TI1e; elpiJV'7t; psra~u TOUr:; 80 IWpori(sl sTTClvw Q110 rnv Eup6Jnr) .. ( ... J H LoBrSTlKr7 Evwo1) 8plOj.lBeuoe. WOTOOO OSV tXS( «aula rrp68soT) va o iou esioe I rj va Karoarp!lrjJsl rry teouovio. Iuvrpocpoli 0 MsyciAoC; narpIWTlKOe; /Joe; n6).s/ioe; t).r)~s J.1S rnv nAl'lprl WIKpOTl]Ory uac: H rrspiooor:; rou rroAtJ1ou OTI1v EUPW1T1) tXSI A!J~SI. Mia nepiooor:; f:1P'1V!KryC; aVamU~TlC; i:Xel nsiov eYKQ/vloarei" (6).

01 LoBlETlKOi i:om:uoav va SKlleTa}..M:uToUV OUO napayoVTE:e; rtou neopouocv Hl maOT] TOU ye:PIlOVlKOUMTJSUOIlOU. npWTOV, mv E:TTl8Ullla TOUe; vro TT) OlOn;PT1OTJ svoc OKi:POlou svrciou KpaTOUe:; KOl, OSUT!:POV. TTJv nopto TOUe:;, av 6Xl TTJV OVTlna}..OTTJTO, npoc TlC; tlUTlKEe; KOlv060u}..EUTlK~e; orlilOKpOTtee; Via Tn ou"mpa~~ roue IlE TOV KOIlIlOUVIOIl6. H em$-ullio Yla TflV unap~TJ ev6c; eVlO[OU IlE:tOno}..q.llKOU vepuovixou KpaTOUe; npo- 6},~SnK£ tvn:xvo ana TOUe; L06lETlKOUC;, 01 ortoloi EKovav }..Oyo Via Ilia VSPllavIK~ nOTp[50, aTlTlMoyuevn ana ITJV KOTOX~ tev LlUTlKWV QUVaf,leWV (AIlSPlKOVWV, BpSTOVWV KOl ro}..}..wv). H rnsolc VIO TTl OTaOT] TWV LlUTlKWV, vto TOUe; onolouc 01 repucvol S8VlKOOOOlaAIOTte; 8£wpouoav OTI 5sv clxav OUVelOTJTOnOllioel TO npoYllOTlK6 Iltye80e; TOU KOIlI-I0UVIOTlKOU KIVMvou Kat TIC; 0061E:TlKEC:; ll.lTlE:PlO}..IOTIKtc:; npo8eoSle;, unopouoe va I1£TOrpcrtsl cs oniPl~1l E:VOC; nOAITIKOU Ko&coHinoe;, 0- nwe; TO KOIlIlOUVlOTlK6, nou nopouo[a~£ qHpaveic; ouotorntec 1lE: TO e8VlKOOOOlO},lOTIKO, O<POU nrcv KOI TO i5uo O}..OKAIlPWTlKa. H TOOT] OUT~, T1 orrolo 0- vanTUx81"]KS )leTa TO 1945, KUp[WC:; 6eBUlo we; ortoT8Awlla Tile; OlaSeOTJC; ouvE:pyaolac; us He; 0061eTlKEC; Apxte; KaTOX~C; nou 8neoSl~ov optousvec KOlVUlVlK8C; 0IlME:e; OTIl VE:OOUOTOTIl Avoro}..lK~ repf,lOv[o, E:~E:}"iX&TJK8 os ulo np6&£QJl OUVEXLOIlC:; cvcc nO}..ITlKOU E:Y,(E:lp~llaTOe; opyavwQJlC; TT)e; KOlvwv[oe; 1lE: 60011 TIe; aPX8e; TOU OAOK),.rJPWTlOI.1OU, QUT~ TT] <popa ue nperuno TOV 00BleTlK6 xouuouviouo.

H 006letlK~ nportcvcvoc KOla TI"] 1l0xn TOU BepoAivou, TOV Anpi}..lo Kat MalO TOU 1945, onoOKOnOUOE:, OPXIKa, OTllV ev[axuan Tile; aywvlOTlK~C; Olo3E:0Tje; TWV OTPOTlWTWV TaU Epu&pou LTpaTOu, nOpOUOlQ~OVTOe; TOUe; rEPIlOVOue; we; an6vSpwna KT~vfl rtou enpcne va E:~oVTw8ouv. hoolaKa, DI1WC;, npoo8AoBe: npo08£10 XapOKTT]purnxc, aCjlOU E:nei5lw~f: TOV npOOE:TOlPLOI16 TIl~IlOTOe; TWV 11TTTJIlEVWV rSPIlOvwv, wOTe va OlE:UKOAuv&d n&f:lls},lwOTJ TTJe; OOBleTlK~C:; E:~ouoiae; OTlC; KOTE:X611e:vSC; neploxte; TTJe; aVOTOAlKTle; rE:pI-IOvice, 11 onoia OpyoT£pa 80 OVQKIlPUOOOTOV eve~OPTTJTO KpaWC:;, OOpu(jlOpoc:; rmvrore TT)e; EHLl. Tt}..oe;, ocrousvec oloTunwoele; Tfle; 006l£nK~e; npormvovocr; &ewpouvTOl npoovaspououo Tile; TOKTlK~e:; TaU I.lJUXpou no}..tI-l0U, nou E:ixe i]c5fl on6 TO 1945 £YKOlVIOOT81 ano TOUe; LoBleTlKOUe;. E~a[POVTOC; TO nO}..lllKO OUOTTJIlO TOU KOll110UVlOiloU KOl TIlV oMIlA£YYUIl TWV OAoBlKWV Aawv or LoBlf:nsot OlKOOOIlOUOOV TO IO£O},0VlKa xopaKTT)pIOTlKO TOU AVOTOAIKOU Luvaonlollou. Ana aun'] TTJv 0- noljJT1 rJ nponay6.voo KOTa Til Ilam TOU Be:poAivou un~p~s lOlolTepo e:nlTUXlllltVTj sm E:~UnTJPETT)Oe TO ox£{iLQ TaU LTO},lV vm nOAlTlK6 tAeY,(o OTIlV 0- vaTo}..IK~ KOl KeVTplK~ Eupwf111.

LHMElflIEII

1. Anato/ Goldberg. Jlya Ehrenburg, O'I:A. 197.

2. Anafo/ Goldberg, lIya Ehrenburg, cn:A. 193.

3. BA. TIJV ecplJl.lI;pilia "npa8lia ", o:puA .. 141JC; AnplMou 1945.

4. J. V. Stalin, "On the Great PatrIotic War of the Soviet Union", Foreign Languages Publishing House, Moaxa, ad. 190.

5. J. V. Stalin, "On the Great Patriotic War of the Soviet Union ", Foreign Languages Publishing House, MOl1Xa, oo. 190-3.

6. J. V. Stalin. "On the Great Patriotic War of the Soviet Union", Foreign Languages Publishing House, Moaxa, 00. 196-7.

7. J. V. Stalin. "On the Great Patriotic War of the Soviet Union", Foreign Languages Publishing House, MoCJXo, oo. 182-5.

BIBAlorPAcPlA

(1) A. Beevor: BERLIN 1945: THE FALL, Penguin, Aovliivo 2003.

(2) A. Bullock: HITLER AND STALIN: PARALLEL LIVES, Fontana, Aov6ivo 199B.

(3) E.H. Carr: ItrOPIA THE IOBIETIKHr .ENnIHI, 3 TOPOl, EKlioO'&IC; Vno6op~, AS~va 1977-82.

(4) Sf. Courtois (&mp.): H MAYPH B/BAOr TOY KOMMOYNIIMOY, EKC5oCJI:IC; Earia, A&~vo 2001.

(5) G. Gorodetsky (&rTlp.); SOVIET FOREIGN POLICY 1917-1991, Frank Cass, Ilovliivo 1994.

(6) R. Overy; WHY THE ALLIES WON. Pimlico, Aovi5ivo 2002.

(7) I. V. Stalin: 0 MErAAOI nATPIOTIKOI nOAEMOI, EKliOaelC; ¢l&paioc;, ASl1va 1954.

«MEaa arro TIJV &mKpaTelO TOU &X&pou KOI npoC;

T'1 '1iKIJ/>" Ao:pioa TaU 1943, oroI' !:ixe opxia&1 IJ aoBlenK" aVTeniS&alJ ero AVaTOAlKO MtTwno.

ANTIIIAAOI AIOIKHTEr

rTPATHrOI rKOTAPNT xAiNPtrri

a rKOTOpVI XoivpiTOL yEVV~3T)KE TO XplOTOUYEvva TaU 1886 010 rKOUIlTUVf:V ITJ~ eveTOAlKfJ~ rEPllov[a~. KalmaX3TJKE otov n:PllavlK6 Llpmo OE flA1K[a 20 En.lJV KOI KaTa Til OIOpKEta TaU A' naYKoolliou noAtuou urmpemoe TO- 00 010 AvaloAIKo 600 KOI 010 t.ultK6 MeTwno, aTToKTwvroq tepccno EIlTIElpia. npoTlllwVTO~ TTJ OIYOUPI6. TT)~ OTpOlt(j)TLK~e; oTo610opOllioe; an6 rnv oIKOVOIlIKfJ 06£.6alOTT)TU TT]e; KaTEOTpollllevnc: rf:Pllaviae; TaU MEOOTTOM- 1l0U, 0 XO'(VpiTOI EneA.e~E va rmpOIlEiVEt OTOV LTpaTD we; eva. ano TO 100.000 OTEAeXTJ TT)e; Reichswehr KOI TO 1936 eq>3aoE OTOV 60~D TaU UTIOOlPOTTJyou. Ornv TOV Maw TaU 1940 fl Wehrmacht e:~OneAUE TT)V «rrorYIOTIKfJ ETIi3&oTj TT]e; OTT) Mon, a XaivpiTol nrcv OIOIKTJTTje; TOU XII Iw.l.IuTOC;, l.IE TO onolo KQTOqJEPE va oLOanooEI TTJ vpolIl.lTi MO~lVW os evov TOlJeO TT}C;. Tov Iouvio lOU 1941 ouuJ.lm:iXE OT1lv OK 0 IlTJ· rno lptAOOO~11 Ernxe:iPflOTl «MnOPllnopo- 00", UllTJpETwVme; we; OIOIKT)TTje; TaU XUII LWIlOTOC; nOVTOE:p OTTJV Te;3wpoKL0J.levIl OlloiSa 2 lOU OTPOTlWOU fKOUVTeplQV. fta lIe; urmpeotec OUTee; TOU anovqJfJSI1KE 0 LTOUp6C; TWV trmorev Tov IOVOUaPIO TaU 1942 npofJxSIl os crpcrnvo KQl QveAa6f: TT]v l1ywia TT]e; 4T)C; LTpaTlOc;. KaTa rn mOI..lEVa Mo XPovLa EneiSEl~e E~OlpEnKfJ EqJf:UPETlK6TTJTa Kal 6e~10- TExvia orov al..lUVTIKO aywvo, anospcuovrcc e:TUTUXWc; TIC; Em- 3toEle; nof,)"an,\a.Olwv 0061ETlKWV iSuval..le:wv, Kan nou TOU aTleq>Epe: Til 61El-.l60kl'l TWV <1>(lAAWV t.pu6e; TOV Notl..l6pIO TOU 1943. Tov AUYOUOTO TOU 19440- pio&I1KE OIOIKT]TTie; Tile; 1 ne; LTpan6.e; nOVTOEp KQl TOV MopTlo TaU 1945, exovTac; fJiSn napoOTlIlOqJOpnSd I..IE TO =lqln

orov LTaup6 TWV ITlIlOTWV, 61aMX3flKE TOV XilllJAEP OTT) oloiKTJ OT] TTJe; aTUXT]e; Ol1ooae; LTpaTlWV "810l0UAae;,, IJSTnV ave(jllKTn onooroxn me uneccornone; TaU IlETWTlOU TOU OVTe:p Kal TaU BE:POAivou. Evw TO qlOOlJaTl1C; nTTae; omypa<porav ~OtpEp6Tf:PO ana nors, a XoivpiTOI anaM6x311KE ana to Ko3fJKOVTQ TaU OTl~ 28 AnptAiou 1945, av Kal A6yw TWV auv31']KWV OEV I-mOpEOE vc napa6wos: KQVOVIKO orov OTPOTl1YO KoupT eov TineAoKIPX. AnE8iw· oe 0l1C; 13 t.EKEi18plou 1971.

rTPATHror BAATfPBENK

o 86..ATe:p BEVK YEVV~SIlKe:

TO 1900. Arr6 TO 1939 KOl vto role XPovla nrov EnLKEtpaAfJe; TOU rpo<pe[ou EmXtlpnOEWV tile; ine; Mepapxiac; n6vTO€p, aMu TO 1942 rteocoe one iS16- qlOpEC; aMe:c; SeoEle;, 6nwe; EKnQloeuTfJc; OTTlv AKai5m.l(o noMI-lou, apXTlYOe; ernrexelou TOU LVII LWJ.laTOe;, apXnyoe; smreAdou TTJC; 31']~ POUllaVLKnC; LTpoTlac; nou llax6Tav 010 AvaToAlK6 MtTwno KOI apXT1Y6c; ETlITeAS10u TaU Artooncoucroc L1'paTlae; XOAlVT, TO ortoio iSlE~nyee:TTlXSlpnOEle; orov KUTW NTOV TIlV enoxn TTOU E~oAo· SPSUTl1KE Il KUKAWI-l£Vn en LTpono orov BUAa· KO TOU LTOMvYKpavT. Lf: 6Ao aUTO TO Ka3nKOVTa 0 Be:VK 0- neowoe SaUIlOOlQ K.al, oe IlAlKia lloA1e; 42 tTWV eYlvE, 0 VEWTSp~ Olpmnyoe; one TO~f:le; TaU rEPl..laVlKOU LTpawU. H nopeln TaU O€ €TllTEAlKSe; &eoele; ouvexi031lKe IlE TIlV ovaXnllJ1l Ko3nKOVTWV apXflYOU ETTlTEAeLau TT)e; avaouOlaBe:(OTJe; 61le; hpOTlOe; TO 1943 Kat Tile; 1 nc; LTpaTloe; n6.VTOEp TO 1943-44. To 1944 Qvt8nKE eva oKaAomln \l!TJAOTepa, aVaAal-l6aVOVluc; opXflyoe; ETllTe:II.e[OU TT]C; 0llaoa<;

LTpaTlWV «None Ouxpuvki» Kat ore TElI.n TaU (OlOU eTOUe; IJETOT&&nKE OTTl SEOTJ TOU yevl.KOU (jlE:USuvn'l!\IOlKTlTlKnc: Mepll..lvae;. Tov Mopno TOU 1945 ~e.l<1vl1ot T) opa)JaTlK6TEpn !p6.. OTJ Tne; oraiSl05polJlae; TaU, 6- TOV KAn&nKE va ataK6\1!El EnE:I' yOVTW<; TTlV avappWTlKn Mela nou Elxe M6e:l A6yw Ev6C; aUTOKIVflTlKOU OTUXTiIJOTOC; TOV rtponvouusvo ll1lvu. Ac:pou opi- 03TJKe: i510IKnTnC; TT]~ 12TjC; L1'pOTlOe;, Tlpoan63T]OE va avoi~€l 1-lE: UUTn i5p61JO npoc; TO BE:poxlvo E~OPIJWVTO<; orro TO CUnxd, aAAci arreTuxe. AlXl-laAWTiOTTlKE orto TOUe; AIl€P1KOVOUC; Kat naptIJE1ve OTTl qlulI.aKn IleXPI1'O 1947. Ane6iwoe: TO 1982.

rTPATHror TEONTOP MnOYIE

o T€OVTOP Mnouoe YEvvfJ· SilKS OTn ¢>paVKqlOUPTfl TaU OVTep TO 1897 KQl KOTaTax311- xs orov Olpmo TaU K61.~ep til<; anA6c; orpcrtdrrnc TO 1915. Ornv e:~epp6YTJ 0 B' naYKo· OJ.llOC; nOAslJoe;, 0 MnouoE rirnv TiiSn aVTlOUVToYlJaT6.PXTlC; 010 ETTlTEAda Tnc; aKH, gVW cpvorspo OI&TtAEOE 0PXTJY0C; gmXtlpnmlwv (Ia) 010 EmTB' Aeio TTJC; 11 TJC; LTpaTlae; (1940·42), opXI1YOC; eTTlXELpfJOEWV OlT]V Oll6oo LTPOTlWV -Nrov» (1942) Kal opXny6e; srureAf:iou ornv OIl6i5a LTPOTlWV «NoTOC;" (1943-44). LTlC; 7 10uAiau 1944 oLOoeX3TJKE TOV lKavoTOTO OVTlOlpaTl1Yo XtAlloUT npiee; 0TTl olOiKn,OT] TnC; 121 MEpapXloe; ne~lI~ou, yeyavoC; nou Ol'lIJ.avE TTJV apxn TnC; ~aqlVlKfJc; av6iSou TaU ern aVWTepa KAtllaKlQ 111<; lepOPx[aC;. Ovrnc KOUVlo.oOC; KOI OlEV6e; cpiAoe; TOU aVTlOlpaTTJYOU BiAXeAIl MnoupYKVTOp(jl, a onotoc fJTOV qlOVallKOe; oTTQMe; TaU e&VlKoOOOIOAlOllKOU K61lI-laTOC; KO.l

emKE:qJOAnc; TaU fpa(jlEiou IlpoowmKOU TaU LTPOTOU, a MnouOE: e~oOtp6.ALOE: TTJV npooywyfJ TaU 0111 iSlOiKnOTJ TaU I LwpaTOe;, napOAO nou n OIOIKT]nK~ euneipto TOU wc; I-l£P6.PXou 6ev unept6Qlve roue i5uo IlfJVEC;! at llile:c; npOOWmK€C; E:TTa<ptc; 010- Opal..l0TlOaV Ka&oplOlIKO POAO, orcv OTIe; 9 lovouopiou 1945 TaU dVm:e3I]KE n OloiKT]on TT}C; 911e; ITpaTLaC;. Ma~[ TI1C; 6pESll' K£ 010 01660 TaU 0081STlKOU 0- OOOlpwTTjpa, 0 ortoloc ouvsTPlljJE nc yep).IOVlKEe; uspcpXiEC; rtou 0iI-lUVOVTQV 5UTlKO TWV TTOTOIJWV OVTEP KQl NomE. Av Kal TO pEyaAUTe:po pepoe; TT)C; ITPOTlOC; 1'OU K01'OOTpa(jlTJKe ~ OlxpaAWTiOlnKe ana TOUe; L061eTlKOU~, a MnoUOE KOT6p· Swae va iSlQtpUYEL 0TTl 5UOTJ Kal va napaiS03Ei OTOUe; AlJepLKaVOUC;. Ane6lwo£ 010 BaAE:pOlOIV TO 1986.

rTPATAPXHI rKfOprKt KONrTANTINOBtTI ZOYKncp

o rKe6pYKl KOVOlOVT{VO- 81T<; ZOUKW(jl yevvriSnKE OTIC; 2 t.EKEll8piou 1896 OE tva XWPIO TTJe; EnoPXloc; KOAOUYKO, xovtn 0TTl M6oxa. rlOe; ev6c; (jlTWXOU UTTocTJlloTOnOlOU, QVaYKaoSnKE va oli5axSei TI1V TtXVfl aUT~ yla vo E:TTl6lWOEl, DAM fl eKpn~TJ tau A' naYKoall[au noMpou Ermvcnpoomopioe nMpwc; TO lJeMov TaU, W&WV1'ae; TOV npoc; TI'] OlpaTIWTlKfJ Olaoloopopia. To 1915 ETTlorPOTEU31lKE Olav TOOPIKO rTpotO KOI TO 1918 E:vrOX&TJKE: OTIC; Ta~elC; TaU Epu.spou LTpaTou, TauT[~OVTac; Tn flo[pa TOU us tKSlvn TWV pnoAoe8uKwv. 0 vcop6C; ZOUI@(jl eTpE(jlE naSaC; YlO rn 6.Aoya KOI OTT)V ETTOX~ TOU &SWpE[TO tvae; one TOUe; KoMTepouc; a~IWl-laTlKOUe; TaU lTTIllKOU. To 1930 tYlVE OlOIKT]TnC; TQ~lapxioc; mrnKO(J KOI TO 1931 601l36e; EmSEWPTjTfJ TOU LTpaTOU. HTQV IJETa~u TWV Tuxepwv TlOU KaTOqlf:pay va rtopouslvouv aAw6TjTOI rnv TlEp[OOO TWV alpOTIlP(ilV EKKa30piof:wv 1'OU ItaAlv Kal 10

ANTIIIAAOI AIOIKHTEr

1938 ove~o6s KOSl'jKovTO uno-

tilOlKI]TJl Tl]~ LTponwnK~C;

nEpIOXr1e; AEUKopwaioc;. To

rtpdrro 0~j.l0 rtpoc TTJ M~ tYlvs TTJV enouevn XPOVlO, OTOV 0 LTaAlV TOU qmlOl'EuSTJKE TTJ 01- OiKTJaT} TWV a061STtKwV 5uvo~ewv OTT] Moyyoh[a, ortou KQl KOTi)yOYE ilia e~alpETIKr1e; oe-

~loTE:xviac; VLKTJ OTT] ilOXTJ TOU Xo~Xiv rKO~ KOTQ TWV 1 anwvwv. H e:la60AT'j nov repilavWv OTTJV ELrll TO KO~OKOipl TOU 1941 TOV 6pT'jKE OTT] SEaT} TOU opXTJYou TOU rEVIKOU Emn:AElou, OAhU 0 LT~lV txpive on 0 Zou-

KWq> SO T'jTOV XPTJOIil6Te:poC; OE p6~o "TTupoa6tOTTJ", av~all- 66.vOVTOC; OlOq>OpOUC; rouelc TOU AVOTOAlKOU MeTwnou, 0- TTOU auxvo 01 e:mTuX(e:e; TOU eXapou npoKo.Aouaav o06ape:c; KpiaEl~. ME TOV rporto aUTO 0 ZOUKwq> opy6.vwae: TJ1V alJUVO TOU M;VlVYKpaVT, Earuae TI1 M6oxo TOV XElIJwVa TOU 1941- 42, OUVTOVlOS Tl] J.lEyOAJ1 OVTEniSEaT} lOU EpuSpou hpOTOU OTO ITOAIVYKpaVT TO 1942-43 (e:niTEuYlJa Yla TO ortoio noonXSI1 OE OTpaTapXl]) KOl ouvsTPl4JE OPlOTlKO TTJv 0Pilr1 TWV nOVTaEp OTTJ ilOXT] TOU KOUpOK (1943). Mo~oVOTl KOT6. KOlPOUC; oltnpo~e: a060pa M&T] TOKTIKl'je;, nou KOOTlOav OKPI6t't OTOUe; OTpaTlwTEC; TOU, OTTWC; ouve:6'l IlE TrW e:TllxeiPTlaT} «ApTJC;" TO 1943 KOI TlC; IlOXEe; ClTO U4JWilOTO TaU USA06 TO 1945,0 ZOUKWq> rircv 0 j.lOVaOlKOC; L061ETlKOc; OTpaTlWTlKOC; nou Tq.ll'jaTJKe Teaoeple; q>optc; j.lE TO napo.aT}jJo TOU Hpwa TI']e;; L06tSTlKl'jC; EvwaT}C;. METO TOV

I no}.e:llo tq>Som: 1l.8xpI TI'] S80ll TOU unoupvou AI.JUvae;; (19SS) KQl TOU j.l8~OUC; TTJe; KEVTplKi)e; ET1lTponi)e; To.U KOill-l0UVlO1lKOU K61lJ.l0TO<;. TO 1957, 0j.lWC;, onollOKpuvSTJKE aKolWc; ana nc olw601ec; a80m;, e:nEloi) TO. KUpOC; lOU npocoxouoe TOV q>&OVO TTJe; nOAlTlKTie;; vouevK~OTOUpO~. AnE6iwOE OTI.~ 18 louviou 1974.

ITPATAPXHr .IBAN ITEnANOB/Tr KONIEtIJ

o 1601,1 LW10V061Te; K6vlEq> YEVVi)S'lKt OTOUq K6Anou~ IlIOC; aypoTlKTi~ OIKo.ytV.Emc; one 28 t..EKtJ.l6piou 1897. nplV yivsl a~[WIlOTlKOC; To.U ToaplKou LTpaTou KaTo TOV A' nOYKOoino nOASj.lO, nrov anA6c; u~oTOI-lOC;. To 1918 EVT6.XSI']KE O1o.V Epu&po LTpar6 Kat TO EnOIlE:Va XPovla UTTT]ptTTlOS we;; noxmKOC; KOJllaaplOC; OE OlOgJOPEc; SwpaKloll8vec; OIlO~OOlOlXitc;. X6.P'l OTTJ\I aq>oaiwar; TOU 010 KOlllla, I'] Enayye~J.lOTlK~ e#Al~Ti TOU unl'jp~e poyoota: TO 1932 OlolKouoe au VTQy uo , TO 1934 IlEpapx[o, TO 1937 OWI-l0 Kat TO 1938 Tl] 2TJ LTpanQ K6KKIVOU Aa66pou 010 M8Twno Anw AvaToM~_ KOHl TTJ olllPKE:lO TOU 5UOKO.;'OU XElj.lWVa TOU 1941,0 Ito;'Lv TOU aV8&sae TTl OlotKTJOll TT]e; 19T]~ LtpOTlae; 010\1 rousn TTJc; Mooxa~ Kat 0 KOVlEq> sneoel~E TETOI.Ee; cpersc, wOle KtPOIClE: TT]V rrpccevuulo «0 orpOITJY0C; TTOU l'iEV UTTOxwp 'I oe TTOre" «n yp~yopa OV8Aa- 6E: OIOlKl']t~C;

TOU METwnou TaU Kai.ivlV. To 001pO TaU aPXloe VOACrIlHtl E:KTUq>~WTlK6 ana Tl']V tteplooo TTlC; 1l0XTJC; TOU KOUPOK, onou, we; SmKE:q>o;'Ti~ TaU Eq>tOPlKOU MeTwnou TT]C; lT8noc;. OUVETPI4Jt ue rnv tYKalpT] entll60mi TOU TIC; vspl-l.aVlKEc; llE:popxiec; n6VTOtp 011'] IlEyoMTEPTl OPIlOTOl-laxia TTJe; loroplcc, evw TOV ¢E6pouOPIO TOU 1944 tAaBe TI] orpoTapXlKl'j pa600 vro TTl OUVTPl6i) TOU YEPI-l0VlKOU &U;'OKa TOU Kopoouv t.lo.lKWVTO~ TO 10 OuKpavlKo MtTwno, 0 Kovlew auV80EOt TO oVOIl6. TOU ue TIC; IlEYQAUTeptC; VIKte; TWV 00618TlKWV omwv OTO Mo TeA&U1Oio XPOVIO lOU nOhEIlOU, oUJ.l66A;'OV1O<; anocpoOlO1IKO OTT]v 0- nE~Eu&tpWOT] TT]C; Ouxpcvloc, OTT]v KaT6.~T]4Jn Tl]C; nOAwviac;

KOI O1'T]v mWaT} TOU Bsposlvou. na TI'] opoOll roucurn TIIli)8TlK& Tpele; copse IlE TO TTap6.Ol]J.l0 TOU Hpwo Tl]C; L061tTlKTiC; EvwOl]<;. METo. TOV nO~Ello XPTJIlOTlOE i"ilOlKTJT~<; TIllV a061ETlKWV OUVGI-lEWV KOTOX~C; O1'T]V AU01ptO (1945-46), apXTJyoe; XE:pcraiwv t.UVOIlEWV KOt ueunoupyoc; AIlUVOC; (1946-50). YEVlKOe; Em&tWPTJTl'je; ITPOTOU (1950-51), 0PXTJY6<: EvonAwv 6uVOllEWV TaU IUllgJwVOU Tl']<; 8opo06iac; (1956-60)., 0101- KTlTl'je; TWV O0.6lETlKWV ouvallEwv KaTox~c; OTI]V AvaToAlKli rE:p.llaVta (1961-62), OTTOTE «n avriYElpE TO TEixoc; TOU Beposlvou, Kat YEVlKOC; ETll&EWPTJT~C; OTO Ynoupydo AI . .lUVae; TO 1962, napa TIlV Tom:lvT'j Komywyl'j TOU, e:iXt TTl q>~IlTJ t~OlPETlKO KaAAIEPYJ1l-leVOU av&pWT10U. AtYETOl, llaAlOTO. On OKOIlT] KOl 010 1l8TWnO EiXE: !.J.o~i TOU to <,nohtJlO~ KOI Elpi)vT]" TOU TOA- 0101 KOl tT]V «1010pio TIlC; pw.. .I1TlC;" TOU A[6LOU. 0 K6vleq> orts- 6iwOE: TO 1971 Kat TOCPT]KE 010 KpeIlALVO.

ITPATHror BAI'''' IBANOBlrr TIOYIKntIJ

o BaoiAl 166v061TC; ToouiKWq> yevvi)&'lKt O1lC; 12 CDs- 6pouapiou 1900 O1T]V Enapxia TouAa. To m&av6TtpO sivm nwe; &0 eixe OKo~ou&liotl TO en6.YY.EAJlO TOU ayp6Tl] , onw<; KQl a naTtpa~ TOU, ov 11 PWOlKli EnavOOToOll OtV nopevesorvs TOOO KQTai\UTlKO 011'] ~wn TaU, WaWVTOC; TOV va KOT01:aye;[ 010UC; Epu&pocppoupouc; TO 1917. LUj.1IlStEiXt ce T1oMt~ Il.axec; TOU tll<puAiou noxeucu 010 OUp6.AIO Kat TI'] Il6rlPia KQl 010 TthOC; EKEiVTJC; TT]e; aoei\q>oKTOVOU ouppa~ne; rlTOV lioll auVTOYjJaTOPXI]C;· Anoq>oa[~oVtQC; va aKo~ou&T'joEl Ol'pOTlWnK~ 0100100POllio, q>OtITIO!: 011'] LTpOTlWnKi) AKOOTJI-lia "<I>po.Uv~8' Kal KOT6mv UnTJpETTJOt os olaqlOpee; Stm:lC; TI]~ 006lETlKl'je; ATTW AVOToAr'je;, OAhQ KOI we; OKO~OUSOC; O1TJV Kiva TO 1925 KOI TO 192.7-29. rnv rteplooc 1932-35 erteorpsqre KOI nOAI 011'] Mooxo vto vo ncpoxoxou-

arlaSl TO OXO~E:tO cvdrrepov O~I({)llaTlKWV Kat OIl£OWC; j.lETO eotrnos OTT]V AKaOT]!.J.[O MllxavoKtV'1aT}e;, npoo6v nou TaU enerpeipe va ovai.6.6el TT] 51- 011<1']aT} ilioC; IlT]Xovcdvnmc Ta~lQPxiae; TO 1936. Mo Xp6VlO oovorspo TOU avon:&IlKs 11 oloiKT]OTl To.U SOU LWIlOlOe;, tvw to 1939 OUIlIlE:TSixe O1TJV KalaAl']tlJ11 Tl']C; ovaTo~lKl'jC; no~wviae;; we; tntKe:q>~i)e; T'1e; 211~ LTpOTIOC;. Tov Notll6plO TOU (~IOU srouc 11 9Tl ITpaTlo TOU uT1E01Tl TTaVWAE:&p[O ana roue CDIV~ovliouC; 010 LOUo.ilo.O~lll, a. ToouiKWq>, O.l1WC;, TOV I.OUVIO TOU 1940 O1CiaIlKE: TU XE: poe; , Qq>ou nponX&11 crt aVTlO1p6.TI']yo, tvw Alyo upvorspc EOTO~'1 1:K vsou O1TJ a06lETlKr; npeaBeia OTTJV Kiva. DAn toelxvav OTl I'] Kopltpa TOU QKO'\OU&ouos IT]V KQTlOUOQ, OTOV TOV Itmell6plo TOU 1942 a LTUALVTOV avaKoil.e:oe O1'T]v 1:vepyo opoan KOI TOU avt&e:as TTl oloiKnan TIle; 6211C; LTponoc; nou unepoonL~OTal/ TO LTaAlVYKPOVT. IlTJ j.l0X11 tKtivT] 0 TaouiKwq> EYPOlIJt npoYlloTlK~ snonouc o~ovrnc Tl']V n6AI'].IlE TTlV otU..OVTlTTJ Uj.lUv6. TaU KOI TOV Anp[)..10 TOU 1943 Tl ITPOTlO TOU IlETOVOIlOOS'1KE TIIlTlTlKQ Ot BTJ TT]~ <l>poupoe;. AKOi\OU&TJOOV Ol sruKtC; j.lOxee; Yla T11v onei\eu&t.pwOT] TI']e; EnCl., Tl']v KaTO~T]4J11 TIle; no,\wvioe; Kal rnv KOTaAl]~TJ TaU Be: poxlvou , onou Kat nOAI 01 avope:~ TaU ToouiKWql 6peST]KQV OTTJv rtpem ypalllli). LTle; 2 Mo'iou 1945 0 ToouiKWq> MXal']KE TTJ" napaooOll TWV unoi\tlJ.lj.lOTWV rnc q>poup6C; TOU BSPOAivou, svw TTJV napio- 00 1949-53 XPI']1..l0TlOE apXT]y6~ TWV I061ETlKWV ll.uvollEwV KaTOXrlC; OTTJV AvaTo~IKli re:Pl-lavia. To 1955 npoTiX&T] at OTpOTOPXTl. TO 196(}64 OpicrSTJKE: opXl']yoe; TwV XEpaaiwv t.UVOIlEWV KOI uq>urroupyoe; Alluvac; Kat TO 1972 ye:VIKOC; e:m&EwP'1tTiC; TOU Ynoupyeiou Aj.luvac;. Ane:6[woE TOV Mopno TOU 1982.

il"",;,rplot; Iroup6rrouAoc:

x r x o r r e r rrTYXEr

MNHMEE MAXHE

• TIlV [010 nueoo (111 AnptAiau) nou a rlUAIV aUYKaM:oe ore KpE!lA[vo ouoKEljJll TI)~ avtinaTTJe:: 006IEnK~~ Olp01IWTlK~~ IlYEcr[a~ vto LOY axEOlQ(JjJ.6 TTJCi ~6.XT\~ lOU BEPOAlYOU, crmvrnce Kal ce ~~vu~a TOU Ai~e:VXQOUEP, I-le TO orrolo o lEACUTOio<; LOY eVIllltpwvE YLa TL<; eT1IKClj..lEVEe; OUIlI.lOX"Ke<; EmXElp~aEle:: .. bI06E:6aiwOE, Aomov, LOY A~eplKav6 Olpoll']y6 OTI «TO BepoJo.{vo elX£ x60el mv rrp6Teprt arparryY!K~ TaU 0TlJ.Jao{a'l KOl (hi T] a061enK~ OW1KT]0I'] 8a EV€r1Af:KE: uovo 0&U1EpeuouoEe:: ouvallEI<; EVOVT(OV Tau. AveCjlepE, En[OI']~, OTI 0 Epu&p6e; LTpaT6e; oxcrrcue va KOTO(j)Epel 10 encuevo KUPlO KTunT]~O lOU npoC; V6TO 010 OEUTEPO uioo TOU Ma'lou lOU 1945, npoKEIIlEVOU va ouvovrnset ue 10Ue:: IJUTIKOUC; rUj.lIlOXoue;. LUIlCPwva ue 1"0 euOlOXO ax6- l\10 «motou BpeTOVOU IJEAeTTJni, "aUTO umlp~E TO uesaAun:po rrpwTarrpIAuiTlKO!jJtua TTlC; OUYXPOVI1C; 10TOpiac;». • LTle; 27 AnptA[ou 1945, snoljJE TIl AetToupyia Tile; 11 TT]AEypO(j)IK~ urmoeoic lOU Bepo).[vou. To rsxsutolo OI'JIlQ nou

loBltTlKa aPllaTa C1T/} rniA'l TOU BpavlitjJ6oupyou

e[xe M6el nccepxcrcv ana TO TOKlO Kal eilEyt: "KaA~ TUXI1 oe oAoUC;».

• Til v npollyoullEvIl TT]<: !-IeyoAile; ao6IEnK~~ En[8EOI']C; 010 usrtcno OVlEP - Norce, tvae; OIXIlQf..WTOC; rtou eixe ouMT}'P8d KOVTa 010 KUOlp[V, MIlpoeopnce TOUe; repllavOUe; nwe; 11 ecp060~ TOU Epu8pou rTpmou 8a opXI~e GTIC; 16 AnplA[ou ~E xoxoooicio unopa~ nupo80l\IKou Kal lla~IK~ XP~OI'] vewv apllCnwv, Bapeoc; runou. Einz, aKolla, OTI 01 LOBIETlKOi orpcruorec Eixav MBEl 51aTay~ va MEVOVTOI Kal va ~Upi~OVTOI Ka81lIlEPIVQ, Yla -vc oivouv OTD e~~~ TI1V evnimJJory noAmopiivwv aV8pwITWV».

• Ka8wc;MlloLa.~av npoC; TO BEPOAivo,Evae; orro TOUe; ~EYOAOUe; (j)060ue; TWV Lo6IETIKWV ~lav 11 m8av6TT}1O va XPllOll.lOnOI~Oel 0 rep)laVIK6e; LTpm6c; X'1~IKa 6rna evaVT[OV TOUC;. Ava<popee; nou e[· xav q>8o.0EI orto TIl Loullo[a t· Aeyov nwe; OlOUC; repllavouc; IlQXIlIEC; Eixav Olave~llaEi no- 061nTE~ vsupormpcxunxov cepkev Sarin Kat Tabun, ro 0- 1l0La napayovTav 010 rrpod-

ono 2:naVTOou TaU BepoA.iYOU. AVTjouxwvTac; ~~nwc; npoYllon XPIlOlj.lOnOlOuVTO aUTO. TO "oMa anoYVWOI']e;", 11 006lCTIK~ OloiKr)OI'] OlelQ~e 6- AO u e; roue 6 v 0 pee; Tile; va eopouv ne; 1l00KeC; uepkov TOUe; TeooEple:: wpec; rnv Il~tpa xm va KOllJl'J80uv lOu)..6.XlOTov ilia VUKTO IlE QUTEe;, npOKEIIl€YOU va TOUe; E~OLKEIWOEI IlE TOV K[VOUVO.

• To 16/69 T6.YJ..1Q Tn<; Volkssturm nou EiXE Tono&E1T]8e[ 010 Mnprl~EV, snl TOU I1ETWnou TOU OV1EP, 01E8E:Te IJOAIC; 113 aVO pee, ana TOUC; onolouc 32 anaaxoAouVlO ore OI1UVTIKa t pya TWV usroruossv «n 14 nrcv ao8eve;[e; ~ rpou~OT[EC;. H !lOVaOa EiXE OTT] 010- &Eori, TTJe; TPIWV EIOWV nOAu66- AO, OUilnEPtAOll60VOlleVWV Kat PWOIKWV, Eva q>Aoy066i10 nou oe:v AelTouPYOUOE, Tpta 1- anavlKo lllOloillO Kat 226 TU'PEKla e~1 OIOCPOPETlKO)v nposA.8uaewv.

• Kala TO IlnQPO~ nup060AlKOU TIle; 1611e; AnptA[ou, 1010 J\EUKOPWOlKO Kat TO 10 OuKpavlKO METwno EKlo~Euaav KaTo. lWV yePf10vlKWV atoEwV 1.2.36.000 0610&e; OUVOhtKOU

6o.poue; 96.000 lOVVWV, ym Til IlETO(j)OpO lWV onotev OTT] ~WVTj TWV np6aw OnalTl'lSIlKQV 2.450 6ay6vla rpctvou .

• EKTOe; an6 MYOtic; KUpOUe;, o LTGAIV eiXE: oK61lllevOV 00- 6apo 'A6yo va em8ullEi TT]V 000 TO ouva16 ouvrouorepn KaTOAl'JljJT] TOU Beposlvou, Oi o06lenKte; urmpsotec MIlPOq)Qpu:iJv e:[xav 1l08EI on TO IVOTITOUTO !llUOlKTle; ·KOl~Ep rOUAlEAI.IOe;", nou BPlOKOIOV 010 NTOf..EIl, eva VOTIOOUTtKO npoocno TaU Bspoxlvou, anoTeAOUOE TO KEVlPO rnc vepuoVIKr;c; '<nUp'lVlK~e; epeuvoc;». 01 EYKOTo0lo.m:Le; TaU 6p[aKOvruv ~tao OE Eva Kala<puYlo, 10 crrolo ~Tav EowTeplKo snEvoE5u~evo IlE 1l0Au600 xm oltaen: tva KUKAOTPOVIO nou IJnOpOUOE va napdYBI TOOI'] 1.500.000 Volt. Y~pxav, anl- 01']<;, anOallKEUIl8VOl 7 T6wOl O~ElOiou lOU oupoviou, UillKO nOilU1II..10 Yla roue L06IBTlKOU<; ernomuovec, 01 ortolot E[xav anoou8ei OlI']V rtpoonnaelO va KaTaoKEu6.o0Uv TIlV QTOlllKr; 661160 TIle; EH.ll, orn MaiOlO TOU aKPooc; onoppnTOU npoypo.1lllaTOC; «Mrtopovrlvo»,

• AvolJqll.6oAo, 0 ~PWQ~ TTJ~ 1l0XIle:: TWV UljJWllclTWV TOU Ueil06 ana yepj.laVIK~C; nxeupac; rircv 0 entAox[ae; rKEpvspr, 0 onotcc, OlOlKWVTOC; Eva nup060AO ECPOOOU, KaTeorpeee OTIC; 16 AnptAIou srrrd a061EllKa aPIlQTQ· TT]v mOIlEvn TO npOOWTIlK010U osxoo t<p8am: oro 441

• Le 11[0 one:AmOjlEVIl npoan6.8elo vo avaK64iouv TTl 006lE.!lKrj E.n[8€01] tau AnpIA(au TOU 1945, 35 mMTOl TT]e; Luftwaffe, nou cvnxov 0lI'] Molpn «Leonldas- (2.1I1IKG 200), eKleAeaav Ilia cnocroxn outocrovtcc. rUYKEKpl~tva, cnsoov jla~i ue to oEPOOKaCjlll Kat nc; 601l6ee; TOUe; EnaVW one yecpupe<; lOU OVTEP, nou riTOV MTJ~~UPlOlltVEe; ano OlPOTEUIl01Q TaU EX&pOU, Klvouuevc npoc ro OUTtK6..

AfNOETE[ nTYXEI

• To 194511 nOlOTT]TO Tile; EKnO[O&UOT}e; TWV L061&TlKooV V&OOU~AeKTWV riTOV TOOO XO~IlAli, WO'1& O£ KanOlO ~epopxio, 0'£ OlaO'TT]~O evoc ~~VO, O'KQTW&IlKOV 23 orpnrxorec KOI rpcuucrtornsov 6.MDl 67, 0- nOKAELOTLKO AOYW eoqlQ~l.1evne; xp~OT}e; TWV O'rtJ..onD~u66- ~(J)v TO'UC;.

• KOTa nc QUO' npWTEC; 1111':PEC; TT]e; Enl&EOT}<; TOU ZDUKW!p (16 KOl 17 Anp~[Du), 11 vepunVlKri 911 LTPOTlo. OVt!P&PE OTl KOTE:OTPEl!JE 211 KQl 106 0'0'- 6lETlKo. o.PllOTO OVTIO'1Olxa, &VW ., 4n LTPOTla naVTO'Ep, nDU &nIXElpDum: 0'10' ~ETwnD TDU N6.10E, 93 Km 140 6.p~OTO OVT[OTOIXO.

• rtOT'lv E~OPI-lT]OT} npoc TO' 8EPO~lvO', TO MnXOVlK6 TDU , OU !\EUKOpWOlKOU MnwnDU «ornoxeucoe 25 yeqlUpE<; KOl XpT]ul~onoiT]O'E 40 OXEoiE<; OTOV notouo OVTEP, EVW YLO TT] 6imT] Olo6oOT} TDU nDTO~DU NOLDE TO 10 OUKPOVIKO ME:rwno !pPOVTlOE va eXEl OlOB-tO'lIlEe; 2.440 ~UhlVEC; M~60uC; 1-lT]xavlKou, 750 ye!pupec; E!p60DU KQl nspurocrepo one 1.000 ~EUWOTO YE!PUPDO'KEU~C;.

• LUIl!PWVO IlE TT] PWOlK~ O'1pOnWTlKn nop6.boOT}, onwc; ourn &[XE OIOIlOP!PW&Ei TT]v enoxri TWV e:KO'1POT&looV TOU OTpOTT]You Lou60pw!p, T] nunTlKri SeOT} TOU OTPOTlWTlKOU OIOlKnni !-IIOe; KOTf:KTT]J,lEV!']C; ExSpLKrie; nOAT]e; QVr'i KE OlKOlW!-IOTlKa mDV ETIlKE!pOAr;e; TT]C; npWTT]C; !-Iov6.0a<; nou So stD&PXOTQV DE cum, ETOl, npooTOC; OTPOTlWTlKOC; OlOIKIlTr'iC; TOU BEpO~ivou opia&llKE 0 oronrnvoc MnEp~nplV, OIOIKf]Trie; Tile; 51lC; LTpOlIo.e; KpouOT}C;, a O~lW~QTIK6c; aUT6e; OKOTooS!,]KE OTIC; 16 louviou 1945 uno OOlEUKpivIOTEC; ouv- 8riKE<;. KOTa TT]V EniOT}!-If] sxooxri, EnW& SUllO Tpoxoiou i5uOTuXnIlOTOC; ~E 1l0TOOlKMTO TT]V ortolc OOTlYOUOE I-lE3uouevoc.

• Eva ana TO n:AEUlOIO 9UI-l01Cl rnc ~OXT]C; TOU BspoA[VOU ~TOV KOI 0 EpvOT XiII' IlAEP, 0 OOEh!p6C; TOU poiXO'!pupep TWV SS Xo.lVPlX XiIiI-lAEP_ Au TOe; t homov, Epyo~6TOV we; TEXVlK6C; OTOUVTlO 0'10 POOlO!pWVlKO IOPUIlO re:pl-I0V[OC;

L061£TIKO arrormoapa srpoc5ou, urroar'lpl~6ptvo arro tva appa, rrporma~£i va eKKa~ap;a£1 Ta £p£imo tv6~ ICTlpiou al70 TOU~ r£ppovoli~ unepaomovt»; TOU.

Kat OK01W&TjKEO'1Tl Y8!pupa LapMTEV TO 6paou TT)e; npwT0I-I0YIOe;, EVoo EmX~lpouOe: vo eVKOTaAEILjJE! T'lV nOAIl IlO~[ IlE aMoue; 0lloXOU<;.

• Kalo. TO iStoOTTJ!-Ia 21 Anp!Alou - 2 Maiou 1945, TT]v nspio- 150 OIlAool\ Tf]!:; nOAlopKio<; TOU Bspoxlvou, 0 Epu8poC; LTpOTO<; EPl~E evovrtov TOU 1.800.000 06[0e:C; nUp060AI.KOU.

• 01 Bl.aO'lloi rEPIlOviowv nou olanpo.x91lKOV KOTa Tf]V nposAOon TOU EpuSpou LTPOTOU OUTlIo;O TOU OYlEP, npenEl va riTOV One!papISIlOl, QV KpivEl

Eva a176 ra 1.5OOo081£TIK6 r£~wpoKlolI£IIa nou oapwoav

Til ytPliaVIKI} npWTSUOIJOa Trl" 6vol~" TaU 1945 KIII£l1al as c5pOIiO rile; rr6.1.I}<;, tvciJ oro 60&oe; 6laltpiv£TOlllia £myparpr, rrou arrl}xoIiOE: EIPWVIKO TIIV oJ1£.I.moJj£vI} rrpoarro~elo 6IoOl'pi8.1.wa".; T'1t; npaYIIOTII(OT'lTO<; arro Tall rrpol7oyavc5IOl'IKO PIJXOIIIOPO TaU fKa;lIrrtA<;: «To BepoAillo 170polltvEI ytPIiOVIKO».

KOVei<; ana TIe; 130.000 vuvolKEe; nou Ovo~~TT'Joav flKEIvEC; nc f]IlEPEC; lQTPIK~ !PPoYlioa OE vocoxouelo. To 3ul-lom 6l001 . .IOU exrtudtm OTL ~TOV noM neptooorepc, EVW ova!pEp&T]KOV Kat nOAMe; nepirrreoerc KOTO TIC; onolec rEp~ov[O&e; K68c llAlKioc; i5ohoqmvri&IlKOV on6 10Ue; LOBlETIKOU<; nou laue; Erm£9IlKOV ps OYPIe:C; oI0geoele;, n OU1OKT6- vnonv one 'VTPOm'i.

• LE K0ge L08L£TIKO orpcrucTT] nou OU~I-lET&[X& O'T!'] lloXTJ vrc TnV KOTO"Ill!JT] TOU BepohiYOU ETIlTpOTIT'JKE crto TT] olOiKf]O!'] TOU Epu3pou LTPOTOU VO !ptPEl n[ow OTT]V mrrploc

"Aeia rroM:iJou 6apour; 15 KjAwv~, EVW O'1OUe; a~lWI-lOTLK06C; "elo OmAQUlOU 8apouC;. • Mio f]IlEPO npiv ana Tf] 0'0- 81ETlK~ EniSEOT} orov OVTEP, o O'1POTTlV0C; XoIvplTOl ~riTT]OE tYKPlOT} va I-l&Tocptpel. TO orccrnvelo TOU O'E vto rortoSwio, 11 onoia 6PlOKOI0V QUTlKQ TOU BEpOA[VDU, QT]AOO~ nlota OKOIlO Ka! ana TO [010 TO 0PXIlye;lo TOU ctJupE:p. ctJUOlKO, o XiThEP om:ppll!JE: aUT6 TO rnVlYI-IoTlK6 OiTT]I-IO.

• To rtpol TT]<; 291lC; Anpt,\[ou, QIlEOWe; ~6hle; ~unvlloE, 0 XITAEP nA!']po!pOPri9IlKE nwe; 0 Mnevlro Mouoo"ivl Kat f] epe~evT] TOU, KMpo nETo.TOl,

e[xav OupSEI orro ITOAOUC; OVT1!pOoiO'1Ee; cvtdprec O'TT]V Ke:VTPlKrl nhOTEiO TOU MW'IYOU, orrou &KTeMoSIlKOV Ka! KP£1-lo.O'1IlKOV Qvqnooa OTil6 eve IKp(wIlO. To veyov&; auto OOi]YT)OE TOV repilovo OlKTOTOpO O'TT]V ono!poOT} va OUTOKTovriO'EI O'UVTOI-IO, won: Ol TIlorol ouvepv6.n:e; TOU vn exouv TOV onopctrnro Xpovo va ortorsepeoouv TO rrreuo TOU, 0- KPl6ooc; YlO va I-IT]V neoel O'1Q XEPIO lOU SXSpOU.

• A6vw Tile; avopei.Cie; nou enE~EI~OV KOTa TTl l-IaXIl lOU BEPOA[VOU, e~[ OD6lEllKEC:; ororrnec (311 KpouO'f]e;, 8T] opoupnc, 1 T], 2T], 3T] KQl 4T] Teo SWpoKIO'llev!,] ctJpoupnC;) rcrtoSgniSf]KOV we; OUVOI-lCle; KOTOxnc; me rEPIlOV[OC; al-leOWC; IlETO rn AIi~1l TaU nOAEJ-IOU. !XEMv 45 XPOVlO cpvcrepc, ot iOlOl exelvoi OXf]IJOnDl-lo[, nou eixov KuplEuoel mv npereuOUOo TOU r' PCUX, ~mv IlETO~U TWV n:"e:uTo[WV nou anoXwPTJO'ov on6 TT]v AVOTOAIK~ rEpI-I0v[o srrarrc orro rnv KOTCtppEUOT} Tile; ELl1\. Kat TT] ~lo.hU' OT} TOU i:UIJ,!pWVOU TT]C; Bapoo- 6ioe;.

.lJ.'1p~rp,oc; ErolJponouAoc;

•••••••••••••••••••••••••

[TH MAXH TOY BEPOAINOY

ctl{}TOrPActlIEI - KEIMENO: ITAYPOI BAAMAr

PtO;'/OTIKrj avanapOOTOOI1 TaU S to

KOTeorpapJ.l£vou POlxorOYK en: pOKEro, • J ~

oro Mouatio rou Mtyo;,ou nOrplWTlKOU ~

noAtIJO.u OT!) Mooxo.

•••••

0pE:IXaAKIVOC; uuae; cmo TO PaIXOTOYK. nW),~.:t"KF: am; tvov I061eTJKO o~lwpOTlK6 OE: BpnOVD ouvcioeA!po TOU TO 1946. I~pE:pa 6pioKf:TOI oro Imperial War Museum TaU lIovoivou. napar'1p~UTF:

TIC; rpum:c; ami TO rTUpa ttou avroHcixSI)KOV KOTa Tfj paXI) Y'O TfjV KOTaA,!!jJ,! TOU PCIIXOTOYK.

Me TI)V rTTWU'I TOU BE:p0;";vou XIAlcioE:C; Aacpupo orro TO E:&V,KOUOOIOJ"OT,IIO Kc,,~h':OTWC; l1E:p'~lI&av OHIV KOTOX~ TWV Io6rE:TII(wv. EKOTOVTOOE:C; ~rov 01 onuoie« (J,a6opa) ttou p£TOcptp&I)KOV aT,! MOuxo KOI erTIoeiX&'1KOv or,! peyoll/) UTPOTlWTIK~ noptAoul) rrou olOpyovw8fjK£ Y'O TOV eoprooJJa T,!C; ViKI]C; KOTO TOU E&VIKouoaloAlupou. I~pepo exnsevra, oro Mouaeio TOU ME:yciAou norpIWTII(Qu noAtpou aT,! Moaxo.