You are on page 1of 12

ACADEMIA NAŢIONALĂ DE INFORMAŢII `MIHAI VITEAZUL` MANAGEMENTUL EDUCAŢIONAL IN CULTURA DE SECURITATE

PROTECŢIA SISTEMELOR INFORMATICE PROTECŢIA INFORMAŢIILOR CLASIFICATE

STANCIU SEBASTIAN

pg 7-8 VI........CUPRINS: I...... Ce sunt informaţiile clasificate……….... Introducere………………………………………….....pg 6 7 V................................. 10 Concluzii ................. Care sunt modalitaţiile de protecţie a informaţiilor clasificate...................... Cum sunt aplicate sancţiunile.......................................... Controlul privind protecţia informaţiilor clasificate..........pg 5-6 III..............................................pg 10-11 11 2 X..................................pg 9-10 VIII...................pg IV.............................. Cum se realizează accesul la informaţiile clasificate............................. Bibliografie........................................……………….................... Cum se realizează verificarea de securitate a persoanelor care vor avea acces la informatiile clasificate....pg 8-9 VII.........pg ...... Rolul instituţiilor cu atribuţii in protecţia informaţiilor clasificate.........pg IX.........…………………………….pg 3-4 II.............................................................................................

Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice şi care se referă la: .lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate. . reglementat prin Legea nr. toate informaţiile de interes public.programele şi strategiile proprii. . 544/2001.structura organizatorică. adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet. dar în egală măsură trebuie să conştientizeze că promovarea intereselor legitime ale acesteia presupune şi protecţia informaţiilor clasificate (datelor secrete). din oficiu sau la cerere. numerele de telefon.coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice. 3 . orice persoană are dreptul să solicite şi să obţină de la autorităţile şi instituţiile publice informaţiile referitoare la activitatea acestora. programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice. fax. . Autorităţile şi instituţiile publice sunt obligate să pună la dispoziţia cetăţenilor.I) Introducere Accesul la informaţie este un principiu fundamental al funcţionării statului democratic. sediul.modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate. atribuţiile departamentelor. potrivit legii. Fiecare cetăţean are dreptul de a se implica în procesele de decizie ale comunităţii.lista cuprinzând documentele de interes public. Liberul acces la informaţiile de interes public în România.actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice.numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice. . . bugetul şi bilanţul contabil. Pe de altă parte. . programul de funcţionare.sursele financiare. constituie unul dintre principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice. . respectiv: denumirea. .

potrivit legii.Dar. e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare. se exceptează de la accesul liber al cetăţenilor următoarele categorii de informaţii: a) informaţiile din domeniul apărării naţionale. dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate. integritatea corporală. respectiv: "Legea privind siguranţa naţională a României" (Legea nr. dacă se periclitează rezultatul anchetei. 354/2002) şi "Hotărârea Guvernului pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România" (HG nr. "Legea privind protecţia informaţiilor clasificate" (Legea nr. precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României. 585/2002). c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare. în conformitate cu prevederile Legii. 353/2002 HG nr. sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare. Activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate este reglementată prin acte normative specifice. potrivit legii. f) informaţiile privind procedurile judiciare. siguranţei şi ordinii publice. 4 . dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate. "Hotărârea de Guvern pentru aprobarea Normelor privind protecţia informaţiilor clasificate ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord în România "(HG nr. g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor. b) informaţiile privind deliberările autorităţilor. 182/2002). dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei loiale. d) informaţiile cu privire la datele personale. se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa. 51/1991). dacă publicarea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces.

.strict secrete . 5 .secrete . c) cifrul de stat şi alte elemente criptologice stabilite de autorităţile publice competente. tehnologiile de fabricaţie. e) datele. inclusiv la mecanismele de securitate a acestora. datorită nivelurilor de importanţă şi consecinţelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării neautorizate.informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securităţii naţionale. . Informaţiile secrete de stat sunt informaţiile care privesc securitatea naţională. Acestea se împart în secrete de stat şi secrete de serviciu. schemele şi programele referitoare la sistemele de comunicaţii şi la reţelele de calculatoare speciale şi militare. operaţiile militare. inclusiv la mecanismele de securitate a acestora. efectivele şi misiunile forţelor angajate. trebuie să fie protejate.strict secret de importanţă deosebită .informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune securităţii naţionale.II) Ce sunt informaţiile clasificate Informaţiile clasificate sunt informaţiile.informaţiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune de o gravitate excepţională securităţii naţionale. datele. care. informaţiile care se referă la: a) sistemul de apărare a ţării şi elementele de bază ale acestuia. caracteristicile armamentului şi tehnicii de luptă utilizate exclusiv în cadrul elementelor sistemului naţional de apărare. se deosebesc pe niveluri de secretizare astfel: . b) planurile. prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranţa naţională şi apărarea ţării şi care. precum şi dispozitivele militare. sectoarelor şi la reţelele de calculatoare speciale şi militare. documentele de interes pentru securitatea naţională. precum şi activităţile în legătură cu realizarea şi folosirea acestora. d) organizarea sistemelor de protecţie şi apărare a obiectivelor. în categoria informaţiilor secrete de stat sunt cuprinse. pe niveluri de secretizare. în funcţie de importanţa lor. Potrivit legii.

secrete de stat. f) conlucrează cu Oficiul Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat(ORNISS). regiile autonome şi societăţile comerciale deţinătoare de asemenea informaţii. divulgarea lor putând prejudicia interesul instituţiei. e) realizează la faţa locului verificări şi revizuiri de programe care vizează protecţia informaţiilor clasificate. care exercită următoarele atribuţii: a) elaborează. nu trebuie cunoscute decât pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu. întocmite de autorităţile şi instituţiile publice. b) supraveghează acţiunile întreprinse de autorităţile publice pentru aplicarea prevederilor prezentei legi. în colaborare cu autorităţile publice. Guvernul şi Consiliul Suprem de Apărare a Ţării stabilesc măsuri proprii privind protecţia informaţiilor secrete de stat. standardele naţionale pentru informaţiile clasificate şi obiectivele de implementare a acestora. Informaţiile secrete de serviciu se referă la acele activităţi care. III) Rolul instituţiilor cu atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate Coordonarea generală a activităţii şi controlul măsurilor privitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat se realizează de către Serviciul Român de Informaţii. Administraţia Prezidenţială. d) verifică modul în care sunt respectate şi aplicate normele legale privind protecţia informaţiilor clasificate de către autorităţile şi instituţiile publice. 6 . potrivit legii. Parlamentul. fără a constitui. Serviciul Român de Informaţii asigură acestor instituţii asistenţă de specialitate.Informaţiile secrete de serviciu sunt informaţiile a căror divulgare este de natură să determine prejudicii unei persoane juridice de drept public sau privat. c) acordă aviz de specialitate asupra programelor de prevenire a scurgerilor de informaţii clasificate. în înţelesul legii. Coordonarea şi controlul măsurilor referitoare la protecţia informaţiilor secrete de stat privind activitatea specifică a ataşaţilor militari din cadrul misiunilor diplomatice ale României şi a reprezentanţilor militari pe lângă organismele internaţionale se realizează de către structura specializată a Ministerului Apărării Naţionale.

7 . cu respectarea principiului "necesităţii de a cunoaşte". de conducătorul persoanei juridice deţinătoare de astfel de informaţii. autorizaţia de acces se eliberează numai în baza avizelor acordate de autoritatea desemnată de securitate în urma verificărilor efectuate asupra persoanei în cauză.IV) Cum se realizează accesul la informaţiilor clasificate Accesul la informaţii clasificate este permis. efectuarea verificărilor de securitate asupra persoanei care urmează să aibă acces la informaţii secrete de stat. Certificatul de securitate este documentul eliberat persoanei cu atribuţii nemijlocite în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate. posesorul acestuia poate avea acces la informaţii secrete de stat de un anumit nivel de secretizare. numai persoanelor care deţin certificat de securitate sau autorizaţie de acces. Oficiului Registrului Naţional al Informaţiilor Secrete de Stat (ORNISS). care reglementează protejarea informaţiilor clasificate. prin care se confirmă că. în mod individual. respectiv. de a avea acces şi de a lucra cu informaţii clasificate de un anumit nivel de secretizare. Autorizaţia de acces la informaţii clasificate este documentul eliberat cu avizul instituţiilor abilitate. pentru îndeplinirea îndatoririlor de serviciu. cu acordul scris al acesteia. care atestă verificarea şi acreditarea de a deţine. V) Care sunt modalităţile de protecţie a informaţiilor clasificate Protecţia informaţiilor clasificate se realizează prin: Protecţia juridică care consta în ansamblul normelor constituţionale şi al celorlalte dispoziţii legale în vigoare. potrivit principiului "necesităţii de a cunoaşte". exclusiv persoanelor care. în exercitarea atribuţiilor profesionale. în scris. În vederea eliberării certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces la informaţii clasificate conducătorul unităţii solicită. trebuie să aibă acces la acestea. respectiv funcţionarului de securitate sau salariatului din structura de securitate. valabile pentru nivelul de secretizare al informaţiilor necesare îndeplinirii atribuţiilor de serviciu. Necesitatea de a cunoaşte este principiul conform căruia accesul la informaţii clasificate se acordă. Certificatul de securitate.

In cazul săvârşirii de infracţiuni la protecţia secretului de stat. conform competenţelor legale. unităţile deţinătoare trebuie să sesizeze organele de urmărire penală şi să pună la dispoziţia acestora datele şi materialele necesare probării faptelor. în scopul avizării eliberării certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces la informaţii clasificate. pentru stabilirea onestităţii şi profesionalismului persoanelor. Persoanele care solicită acces la informaţii clasificate secrete de stat trebuie să îşi dea acordul pentru a fi verificate cu privire la onestitatea şi profesionalismul lor şi să completeze formulare tip de verificare. disponibilităţii şi autenticităţii acestora. stocate sau transmise prin intermediul sistemelor informatice de comunicaţii şi al altor sisteme electronice. Protecţia surselor generatoare de informaţii (INFOSEC) este ansamblul măsurilor şi structurilor destinate protecţiei informaţiilor clasificate prelucrate. a locurilor în care sunt gestionate informaţii clasificate. securitate şi apărare. Protecţia prin măsuri procedurale reprezintă ansamblul reglementărilor prin care emitenţii şi deţinătorii de informaţii clasificate stabilesc măsurile interne de lucru şi de ordine interioară destinate realizării protectiei informatiilor. vor fi verificaţi anterior numirii în funcţii. prin măsuri şi dispozitive de control fizic şi prin mijloace tehnice. Protecţia fizică reprezintă ansamblul activităţilor de pază. În cadrul procedurilor de avizare se acordă o atenţie specială persoanelor care: a) urmează să aibă acces la informaţii strict secrete şi strict secrete de importanţă deosebită. integrităţii. 8 . împotriva oricăror acţiuni care pot aduce atingere confidenţialităţii. Candidaţii la funcţii publice ce presupun accesarea şi competenţa de a permite cunoaşterea unor astfel de informaţii. Protecţia personalului constă în ansamblul verificărilor şi măsurilor de educaţie protectivă a persoanelor care au sau vor avea acces la informaţiile clasificate. VI) Cum se realizează verificarea de securitate a persoanelor care vor avea acces la informaţiile clasifiate Verificare de securitate reprezintă totalitatea măsurilor întreprinse de autoritatile desemnate de securitate.

c) luarea măsurilor de remediere a deficienţelor sşi de perfecţionare a cadrului organizatoric şi funcţional la nivelul structurii controlate. sunt relevante şi vor fi luate în considerare caracterul. după caz. a mediului de relaţii sau a locului de muncă anterior. Principalele criterii de evaluare a compatibilitatii în acordarea avizului pentru eliberarea certificatului de securitate sau autorizaţiei de acces vizează trăsăturile de caracter. VII) Controlul privind protecţia informaţiilor clasificate Controlul are ca scop: a) evaluarea eficienţei măsurilor concrete de protecţie adoptate la nivelul diverşilor deţinători de informaţii clasificate. situaţiile sau împrejurările din care pot rezultă riscuri şi vulnerabilităţi de securitate. d) constatarea cazurilor de nerespectare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale sau. c) pot fi vulnerabile la acţiuni ostile. conduita profesională sau socială. distrugerea sau sustragerea acestor informaţii. în vederea luarii măsurilor de prevenire necesare. Persoanele care urmează să desfăşoare o activitate sau să fie încadrate într-un loc de muncă ce presupune accesul la informaţii clasificate vor prezenta conducătorului unităţii un angajament scris de păstrare a secretului şi sunt obligate să asigure protecţia acestora.b) ocupă funcţii ce presupun accesul permanent la un volum mare de informaţii secrete de stat. concepţiile şi modul de viaţă al soţului. 9 . în situaţia în care fapta constituie infracţiune. precum şi cu programele proprii de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate. divulgarea. soţiei. sesizarea organelor de urmărire penală. b) identificarea vulnerabilităţilor existente în sistemul de protecţie a informatiilor clasificate. ca urmare a importanţei funcţiei în care vor fi numite. e) informarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi Parlamentului cu privire la modul în care unităţile deţinătoare de informaţii clasificate aplică reglementările în materie. în conformitate cu legea şi alte norme în materie. al concubinului sau concubinei persoanei solicitante. care ar putea conduce la compromiterea. potrivit legii. La acordarea avizului de securitate.

de către persoane anume desemnate din Serviciul Român de Informaţii.Controlul privind măsurile de protecţie a informaţiilor clasificate în cadrul Parlamentului. b) conducătorii autorităţilor sau instituţiilor publice. . în limitele competenţelor stabilite: a) persoane anume desemnate din ORNISS. Guvernului şi Consiliului Suprem de Apărare a Ţării se organizează conform legii. în limitele competenţelor ce le revin. De multe ori. . Ministerul Justitiei. Ministerul de Interne. Activitatea de control în cadrul reprezentanţelor României în străinătate se reglementează şi se realizează de către Serviciul de Informaţii Externe. corelată cu "atitudinea de bună-credinţă". Pot să constate contravenţiile şi să aplice sancţiunile prevăzute. .nerespectarea reglementărilor cu privire la acest tip de informaţii. nu iau în serios necesitatea respectării stricte a acestora. agenţilor economici cu capital parţial sau integral de stat şi ai altor persoane juridice de drept public. c) autorităţile sau persoanele prevăzute de reglementările generale referitoare la regimul juridic al contravenţiilor. 10 . Serviciul de Informatii Externe. Administraţiei Prezidenţiale.lipsa de experienţă.situaţii care pot fi clasificate in: . VIII) Cum sunt aplicate sancţiunile ? Contravenţiile şi sancţiunile prevăzute se constată şi se aplică. IX) Concluzii In urma acestei mici lucrari de cercetare am concluzionat faptul ca pot aparea uneori situaţii de compromitere a informaţiilor clasificate.transparenţa exagerată în cadrul unor activităţi de cooperare care favorizează accesul la date şi documente secrete ce excedează clauzelor contractuale. persoanele care lucrează cu aceste date nu cunosc suficient de bine reglementările privind lucrul cu informaţii clasificate sau. Ministerul Apărării Naţionale. Serviciul de Protecţie şi Pază şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale.neglijenţa manifestată în gestionarea informaţiilor clasificate. din delăsare.

Bibliografie: -www. prin prezentarea anumitor avantaje.andreivoicilă.worldpress. -www.ro. -www.ro. -Monitorul Oficial nr 248 din 12 aprilie 2002. -Constitutia României .com. prin disimularea intenţiilor şi câstigarea treptată a încrederii persoanei respective. situaţia materială. cât "acoperit". Încercarea de influenţare a unei astfel de persoane se poate face atât în mod direct şi deschis. 11 .azumix. Este foarte important ca modul şi concepţia de viaţă.Condiţia de bază pentru asigurarea păstrării secretului este respectarea şi aplicarea cu stricteţe a prevederilor legale.ablog. personalitatea şi obiceiurile unei persoane care are acces la informaţii clasificate să fie de aşa natură încât aceasta să nu poată fi atrasă în acţiuni ce contravin legii.SRI.

12 .