You are on page 1of 6

¬.¡-. is, -s- |s. iss. .

- |s¡ :s
?.s+ ¬.s.. ¬...>- ¬s ¬ss. ¬..- ¬..s.> ¬u?¬ M.s Q.s. Þ
GIỚI HẠN HÀM SỐ
A. GIỚI HẠN CẬN XÁC ĐỊNH:
Dạng 1: Giới hạn vô định dạng hữu tỷ:
Bài 1: Tính các giới hạn sau:
1.
3 2
1
2
x 1
x 3x 5x 3
I lim
x 1
®
- + -
=
-
2.
2
2
2
x 2
x 2x
I lim
x 4x 4
®-
+
=
+ +

3.
3 2
3
2
x 1
x x x 1
I lim
x 3x 2
®
- - +
=
- +
4.
3 2
4
4 2
x 3
x 5x 3x 9
I lim
x 8x 9
®
- + +
=
- -

5.
4
5
3 2
x 1
x 1
I lim
x 2x 3
®-
-
=
- +
6.
6 5
6
2
x 1
4x 5x x
I lim
x 1
®
- +
=
-

7.
3
7
2
x 2
x 3x 2
I lim
4 x
®-
- +
=
-
8.
m
8
n
x 1
x 1
I lim
x 1
®
-
=
-

9.
9
3
x 1
1 3
I lim( )
x 1 x 1
®
= -
- -
10.
10
2
x 2
1 4
I lim ( )
x 2 x 4
®-
= +
+ -

Bài 2: Tính các giới hạn sau:
1.
1 2 2
x 2
1 1
I lim
x 3x 2 x 5x 6
®
æ ö
= +
ç ÷
- + - +
è ø
2.
4 3 2
2 3 2
x 1
2x 8x 7x 4x 4
I lim
3x 14x 20x 8
®
+ + - -
=
+ + +

3.
®
æ ö
= -
ç ÷
+
- è ø
3
3
x 1
1 1
I lim
1 x
1 2x
4.
®
- +
=
- +
3
4
4
x 1
x 3x 2
I lim
x 4x 3

5.
®
- -
=
- -
4 2
5 2
3
72
lim
2 3
x
x x
I
x x
6.
®
- + +
=
- -
3 2
4 2
6
x 3
x 5x 3x 9
I lim
x 8x 9

7.
3 2
7 3
x 2
x 3x 9x 2
I lim
x x 6
® -
- - +
=
- +
8.
®
- +
=
-
5 6
2
8
x 1
x 5x 4x
I lim
(1 x)

9.
®
- - +
=
- + -
3 2
2
9
x 1
x x x 1
I lim
x 3x 2
10.
3 2
10 2
x 2
x 6x 12x 8
I lim
x 4x 4
®
- + - +
=
- +

Bài 3: Tính các giới hạn sau:
1.
3 2
2
x 1
x 4x 6x 3
lim
x x 2
®-
+ + +
- -
2.
3 3
h 0
(x h) x
lim
h ®
+ -

3.
2
3 3
x a
x (a 1)x a
lim
x a
®
- + +
-
4.
3 3
h 0
2(x h) 2x
lim
h
®
+ -

5.
2 2
x 1
x 2 x 4
lim
x 5x 4 3(x 3x 2)
®
æ ö + -
+
ç ÷
- + - +
è ø
6.
2008
2010
x 1
x x 2
lim
x x 2
®
+ -
+ -

7.
x 1
(1 x)(1 2x)(1 3x) 24
lim
x 1 ®
+ + + -
-
8.
4 4
x a
x a
lim
x a
®
-
-

¬.¡-. is, -s- |s. iss. .- |s¡ :s
?.s+ ¬.s.. ¬...>- ¬s ¬ss. ¬..- ¬..s.> ¬u?¬ M.s Q.s. Þ
9.
1 6 8 3
1 3 5 2
lim
2 3 4
2 3 4
1
- + -
- + + -
®
x x x
x x x x
x
10.
16 8
8 4 2
lim
2 4
2 3
2
+ -
+ - -
®
x x
x x x
x

11.
18 3 4
9 6 10 6
lim
2 3
2 3 4
3
+ - -
+ - + -
®
x x x
x x x x
x
12.
5 6
2 3
lim
3
3
1
+ -
+ -
®
x x
x x
x

13.
2
60 ) 3 )( 2 )( 1 (
lim
2 -
- + + +
® x
x x x
x
14.
n
2
x 1
x nx n 1
lim
(x 1)
®
- + -
-

Dạng 2: Giới hạn vô định chứa hàm căn thức:
Bài 1: Tính các giới hạn sau:
1.
2 12 2
3 7
lim
2
- - +
- +
®
x x
x
x
2.
2 3
2 4 2 3
lim
2
1
- +
- - - -
®
x
x x x
x

3.
3 2 3
3 2
1
3 3 2
1 8
lim
- - - +
- + + +
- ®
x x x
x x x
x
4.
2
x 0
x 1 x x 1
lim
x
®
+ - + +

5.
2
x 2
2 x 2
lim
x 3x 2
®
- +
- +
6.
x 4
3 5 x
lim
1 5 x
®
- +
- -

7.
2
2
x 1
3x 2 4x x 2
lim
x 3x 2
®
- - - -
- +

8.
x 2
x x 2
lim
4x 1 3
®
- +
+ -

9.
x 1
3 8 x
lim
2x 5 x
®
- +
- -
10.
3
2
x 2
2x 12 x
lim
x 2x
®-
+ +
+

Bài 2: Tính các giới hạn sau:
1.
3
0
1 1
lim
1 1
x
x
x
®
+ -
+ -
2.
3 2 3
2
x 1
x 2 x 1
lim
(x 1)
®
- +
-

3.
3
3
x 1
x 1
lim
4x 4 2
®
-
+ -
4.
3
4
x 1
x 1
lim
x 1
®
-
-

5.
4
3 2
x 1
x 1
lim
x x 2
®
-
+ -
6.
®
+ + - +
- +
2
3
1
2 6 4 1
lim
2 1
x
x x x
x x

7.
3
2
0
1 1
lim
2
x
x
x x
®
- -
+
8.
3
2
2
lim
8
x
x x
x
®
- +
-

9.
1 x
x 3 x 3 x
lim
3 2
1 x
-
- + +
®
10.
3 3
2 x
x 8 x 8
x
lim
+ - -
®

Bài 3: Tính các giới hạn sau:
1.
1 x
2 x 3 x
lim
2
3
1 x
-
- -
®
2.
4 x 5 x
x 4 x
lim
2
3
4 x
+ -
- +
®

3.
9 x
5 x 10 x 2
lim
2
3
3 x
-
- + +
- ®
4.
2 x
2 x x 10
lim
3
2 x
-
+ - -
®

¬.¡-. is, -s- |s. iss. .- |s¡ :s
?.s+ ¬.s.. ¬...>- ¬s ¬ss. ¬..- ¬..s.> ¬u?¬ M.s Q.s. Þ
5.
3 5 4
4
x 1
(1 x)(1 x)(1 x)(1 x)
lim
(1 x)
®
- - - -
-
6.
3
2
x 2
8x 11 x 7
lim
x 3x 2
®
+ - +
- +

7.
x 0
x 1 x 4 3
lim
x
®
+ + + -
8.
x 0
x 9 x 16 7
lim
x
®
+ + + -

9.
3
2
1
3 3 5
lim
1
x
x x
x
®
+ - +
-
10.
3
2
x 1
8x 11 x 7
lim
x 3x 2
®
+ - +
- +

Bài 4: Tính các giới hạn sau:
1.
1 1
1 2
lim
3 2 3
3 2 3
1
- + +
- + + +
- ®
x x
x x x
x
2.
x x x
x x
x
- + +
- - +
®
1
8 1 2
lim
2
3
0

3.
2 3
9 3 14 7
lim
2
2
2
+ -
- + - + + +
®
x x
x x x x
x
4.
1
21 8 5 4
lim
3 6 4
1
-
+ - +
®
x
x x
x

5.
6 5
17 2 1 4 2
lim
2
3
2
+ -
- + - + + +
®
x x
x x x x
x
6.
2 3
4 1 3 2
lim
3
- +
- - + - +
®
x
x x x
x

7.
x
x x x x
x
1 6 1 4 1 1
lim
2
0
- - + + +
®
8.
2 3 2
43 8 11
lim
2
3
2
- +
+ - +
- ®
x x
x x
x

9.
4 5
6 3 4 5 4
lim
4
3 3 3
1
+ -
- + + + + +
®
x x
x x x x
x
10.
3
3
x 1
x 7 x 3
lim
x 3x 2
®
+ - +
- +

Bài 5: Tính các giới hạn sau:
1.
2
3
0
6 1 4 1
lim
x
x x
x
+ - +
®
2.
2
3
2
) 2 (
7 3 5 2
lim
+
+ - +
- ®
x
x x
x

3.
2
3 2
3
) 3 (
8 12 4 8 4
lim
-
+ - - -
®
x
x x x
x
4.
1 2
2 3 1 2
lim
2
3
1
+ -
- - -
®
x x
x x
x

5.
2
3 2 2
2
) 2 (
4 4 5 4 2
lim
+
- + + + +
- ®
x
x x x x
x
6.
2
3 2 2
2
1
) 1 2 (
9 12 12 5 4 4
lim
-
+ - - + -
®
x
x x x x
x

7.
2
3 2 3 2
1
) 1 (
9 9 9 2 2 5
lim
-
+ + - + +
®
x
x x x x x
x

8.
1 2 2
2 6 5 2 9 15 9
lim
2
2 3 2 3
1
- + +
+ + - + + +
- ®
x x
x x x x x
x

9.
3 2 2
2
x 1
3x 12x 13 5x 20x 23
lim
x 4x 4
®
- + - - +
- +

¬.¡-. is, -s- |s. iss. .- |s¡ :s
?.s+ ¬.s.. ¬...>- ¬s ¬ss. ¬..- ¬..s.> ¬u?¬ M.s Q.s. Þ
10.
3 3 2 3 2
3
x 2
x 6x 12x 12 3x 18x 36x 32
lim
(x 2)
®-
+ + + - + + +
+

Dạng 3: Giới hạn vô định chứa hàm lượng giác:
Bài 1: Tính các giới hạn sau:
1.
2
x 0
cos x cos 7x
lim
x
®
-
2.
2
x 0
cos x cos3x
lim
sin x
®
-

3.
x 0
1 3
lim x
sin x sin3x ®
æ ö
-
ç ÷
è ø
4.
0
1 sin cos2
lim
sin
x
x x
x
®
- -

5.
x 6 sin
x cos x sin 3
lim
6
x
-
p
®
6.
x cos x sin 1
x cos x sin 1
lim
0 x
- -
- +
®

7.
x 8 sin
x cos x sin
lim
4
x
-
p
®
8.
1 1 x
1 x sin x cos
lim
2
4 4
0 x
- +
- -
®

9.
x sin
x cos 1 2
lim
2
0 x
+ -
®
10.
2
0 x
x
x 2 cos . x cos 1
lim
-
®

Bài 2: Tính các giới hạn sau:
1.
x tg
x 2 cos x sin 1
lim
2
0 x
- +
®
2.
tgx 1
x cos x sin
lim
4
x
-
-
p
®

3.
2 0 x
x 1 1
1 x 2 cos
lim
- -
-
®
4.
x 0
1 3 1
lim .
sinx sin3x x
®
æ ö
-
ç ÷
è ø

5.
3
x 0
tgx sinx
lim
x
®
-
6.
2
x 0
1 cosx
lim
tg x
®
-

7.
x
2
lim(1 cos2x)tgx
p
®
+ 8.
x
4
1 tgx
lim
1 cot gx
p
®
-
-

9.
x
4
sinx - cosx
lim
1 - tgx
p
®
10.
3
x
3
tg x 3tgx
lim
cos(x + )
6
p
®
-
p

Bài 3: Tính các giới hạn sau:
1.
2
x 0
2 1 cosx
lim
tg x
®
- +
2.
x 0
1 sin 2x 1 sin 2x
lim
x
®
+ - -

3.
x
lim(sin x 1 sin x)
®¥
+ - 4.
x
lim(cos x+1 cos x)
®¥
-
5.
3
0
2 sin 2 tan
lim
x
x x
x
-
®

¬.¡-. is, -s- |s. iss. .- |s¡ :s
?.s+ ¬.s.. ¬...>- ¬s ¬ss. ¬..- ¬..s.> ¬u?¬ M.s Q.s. Þ
B. GIỚI HẠN CẬN VÔ ĐỊNH
Bài 1: Tính các giới hạn sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bài 1: Tính các giới hạn sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bài 1: Tính các giới hạn sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Bài 1: Tính các giới hạn sau:
1.
2.
3.
4.
5.
¬.¡-. is, -s- |s. iss. .- |s¡ :s
?.s+ ¬.s.. ¬...>- ¬s ¬ss. ¬..- ¬..s.> ¬u?¬ M.s Q.s. Þ
6.
7.
8.
9.
10.
Bài 1: Tính các giới hạn sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

3 2.6 x 3 + 10 x 2 . lim 3 x ®1 x .Toå Toaùn Tin. x .5 .x 7. lim x ®0 3x .23 x +1 (x .4 x 2 . lim 3. lim x ®1 x 2 + 3 + x 3 .Tuyeån taäp caùc baøi toaùn veà daõy soá 9.5+ x x ® 4 1. lim x -1 3 x ® 1 4x + 4 . lim x + 4 .5 x 3 + 3x 2 + x .6 x + 9 10. lim 3 x® 2 x -8 9.60 x n .3x + 2 6.4 x 2 . lim x ®1 1. lim 3 2 x ®1 x + x . lim x3 .5 3.3x + 2 9.5 . lim 4.8 x 2 + 16 x 3 . lim x ®1 x 3 .3 x 2 .1)2 x ®2 x-2 Dạng 2: Giới hạn vô định chứa hàm căn thức: Bài 1: Tính các giới hạn sau: x ®3 11.3x .x 2 x ®4 4.3x + 2 x ®1 x®2 12.2 x ®1 x+3-2 x +1 .3 x + 18 (1 + x)(2 + x)(3 + x) . lim x®2 x+7 -3 2 x + 12 . lim x 2 .x .nx + n .1 3x 4 . lim 13. lim 3 x® 0 x +1 -1 2.x .x . lim x ®1 (x . xlim3 ®x2 .1 x 4 .2 . lim 8.x+2 8.3x .2 x 2 -1 2 x + 10 + 3 x .2 3 2. lim 3x .4x 2 .2x + 1 x. lim ® x 2 x2 + x + 8 + x .9 3 2.x + 2 lim x ®2 x-2 3 Phaïm Thaønh Trung.2x 2 .2 4 3 4.3 3 2x + 12 + x 10.1 x ® -1 3 x + 2 . lim 1. lim x® 0 2 x + x 2 x 2 + 2x + 6 .4x + 8 x 4 .6 x + 5 x 3 .3 1. lim 3 x ®2 x 8-x -3 8+x Bài 3: Tính các giới hạn sau: x 3 .x .1) 2 x ®1 3 3.5x + 4 10 .3x x -1 10.4x + 1 6. lim 2 x 4 . lim x ®2 3.x 7.1 14. lim 5.2 x ®1 x 2 . lim x ®-2 x 2 + 2x 3 Bài 2: Tính các giới hạn sau: x +1 -1 1.2 .2 1. lim 4 x ®1 x -1 x -1 x -1 5.x +2 x 2 .Tröôøng THPT Nho Quan B .x2 + x +1 x 3.8x 3 + 6 x 2 .x+2 4x + 1 .8+x x ®1 2x .x x.

12x + 13 .4 6.3x + 2 2. lim x ®1 Bài 4: Tính các giới hạn sau: 1.3 3x + 5 9. lim x®0 x 9.3 5x 2 . lim x ®3 x+3-2 x + 11 .x + 1 .Tröôøng THPT Nho Quan B .4x + 4 Phaïm Thaønh Trung.3 x ®0 x x + 3 .3 9x3 + 9x2 + 9x 7.3)2 2 x2 + 4x + 5 + 3 x2 + 4x .1 3 x ® -1 x3 + x 2 + 1 . lim 3. lim 3 x ®1 4 x + 5 + 3 x3 + 4 x + 3 + x 3 .4 5.x )(1 . lim x®-2 (x + 2)2 5x2 + 2x + 2 .9 x2 .3 1 + 6x 1. lim x ®1 x2 -1 8.1 . lim x®2 3 x + 2 +3 x 2 + x .3 8 x 6 + 21 4.x + 7 x 2 .3 8 . lim x ®3 ( x . lim 4.1)2 3 x+7 .5x2 + 6x + 2 x2 + 2x + 2 -1 x®-1 3x 2 . lim x®2 x2 .3x + 2 x + 2 + 4x +1 .x) 4 6. lim x ®1 (x .1 2. lim 1 x® 2 4x2 .12x + 8 3.3 4x2 . lim x ® -2 2 x 2 + 3x .x2 + 3x . lim 9x3 +15x2 + 9x + 2 . lim x ® -2 2 x + 5 .x+3 x 3 .5 x ) x ®1 (1 .4 x )(1 . lim x ®0 10.3x + 2 x +1 + x + 4 . lim x 2 ® 3 8x + 11 .x x ®0 x + 7 + x +14 .3 x )(1 .x x2 + x + 1 .3x + 2 x + 9 + x + 16 .5x + 4 Bài 5: Tính các giới hạn sau: 1 + 4x .3 3x + 7 ( x + 2) 2 2 x .Toå Toaùn Tin.20x + 23 9. lim x ®1 4 x 4 + 5 .4x + 5 -3 12x2 -12x + 9 (2x -1)2 8. lim (1 .x2 -1 7. lim 7. lim x ®1 x 2 .3 3x .2x + 1 x ®1 6. lim 2 x +1 .2 10.x3 + 2x -17 5.6 x 4 .3 8 x + 43 8.5x + 6 1 + x 1 + 4x 1 + 6x .x + 7 x 2 .2 x2 .x .Tuyeån taäp caùc baøi toaùn veà daõy soá 5. lim x ®1 x -1 2x + 3 .8 .7 x 3 8x + 11 . lim x ®0 x2 4x .

cos3x ö 3.cot gx x® 4 10. lim x 0 ® 2 .s inx x3 6.cos x lim p sin 8x x® 4 8. lim x ®-2 (x + 2)3 Dạng 3: Giới hạn vô định chứa hàm lượng giác: Bài 1: Tính các giới hạn sau: 1. cos 2 x x2 x ®0 9.Tuyeån taäp caùc baøi toaùn veà daõy soá x 3 + 6x 2 + 12x + 12 .sin 4 x . lim cos 4 x .3 3x 3 + 18x 2 + 36x + 32 10.1 + cos x sin 2 x 1 + sin x .tgx x® 4 1 .Tröôøng THPT Nho Quan B . lim p tg 3 x . lim x® 0 sin x 1 + sin x .cos x ) x ®¥ Phaïm Thaønh Trung.cos 2 x tg 2 x cos 2x . lim(sin x + 1 .x 2 10.sin 2 x x3 x ®0 4.cos x 6. lim x ®0 3.1 1. lim cos x . lim x ®0 x® 2 tgx .1.cos 7x x 1 2 x®0 2. lim x ®0 2 .tgx 8.sin x . lim x ®0 2. 7.cos x.cos x sin 6x sin 2 x 1 . lim x ®0 3. lim x ® 0 1 .1 + cosx tg 2 x 2. lim p x® 4 Bài 2: Tính các giới hạn sau: sin x .cosx 9.cos x x®0 sin x .sin x .sin 2x x Bài 3: Tính các giới hạn sau: 1. lim p 1 .Toå Toaùn Tin. lim(1 + cos2x)tgx p s inx .sin x ) x ®¥ 5. lim æ ç ÷x x ® 0 è sin x sin 3x ø 3 5. lim p x® 6 3 sin x . lim p 1 . lim cos x .1 x 2 +1 -1 1 .tgx 1 3 1 ö 4. lim x ®0 1.cosx tg 2 x 1 .3tgx p x® ) 3 cos(x + 6 1 + sin 2x . x ® 0 s inx sin 3x ø x è 5. lim tan 2 x . lim(cos x+1 .1 .cos x 1 .cos 2 x 4. lim x ®0 7. lim æ ç ÷.

9. 10. Bài 1: Tính các giới hạn sau: 1. 3. 5. 7. Bài 1: Tính các giới hạn sau: 1. GIỚI HẠN CẬN VÔ ĐỊNH Bài 1: Tính các giới hạn sau: 1. 10. 5. 7.Tuyeån taäp caùc baøi toaùn veà daõy soá B. 8. 2. 2.Tröôøng THPT Nho Quan B . 4. 6. 2. 3. 4.Toå Toaùn Tin. Bài 1: Tính các giới hạn sau: 1. 5. 6. 7. 3. 6. 9. 3. 8. Phaïm Thaønh Trung. 10. 5. 9. 8. 4. 4. 2.

8. 9. Bài 1: Tính các giới hạn sau: 1. 2. 3. 9. 8.Tuyeån taäp caùc baøi toaùn veà daõy soá 6. 4. 7. Phaïm Thaønh Trung. 10. 10. 6. 7.Tröôøng THPT Nho Quan B . 5.Toå Toaùn Tin.