You are on page 1of 4

Thø 5 ngµy 18 / 03 /2010 A/ §ãn TrÎ - Th«ng tho¸ng phßng häc - §iÓm danh - b¸o ¨n - ThÓ dôc s¸ng

B/ Ho¹t ®éng chung: LÜnh vùc ph¸t triÓn ng«n ng÷ §Ò tµi: trß chuyÖn mét sè lo¹i rau I. Môc ®Ých yªu cÇu * KiÕn thøc :- D¹y trÎ ph©n biÖt ®îc mét sè ®Æc ®iÓm cña mét sè lo¹i rau quen thuéc vµ biÕt Ých lîi cña chóng * Kü n¨ng :- RÌn luyÖn cña c¸c gi¸c quan , ph¸t triÓn vèn tõ cho trÎ , rÌn luyÖn trÎ ph¸t ©m ®óng * Gi¸o dôc : - TrÎ biÕt Ých lîi cña rau ®èi víi ®êi sèng con ngêi vµ biÕt muãn cã rau ¨n ph¶i trång rau, ch¨m sãc vµ b¶o vÖ. II. ChuÈn bÞ - Tranh mét sè lo¹i rau ( xu hµo, rau ngãt, b¾p c¶i, qu¶ cµ chua, cñ cµ rèt ) - Rau thËt nh trªn - NDTH : ¢m nh¹c : To¸n : III. Híng dÉn Ho¹t ®éng cña c« Ho¹t ®éng I: Trß ch¬i gieo h¹t - §Õn giê vµo líp råi h«m nay c« thÊy b¹n nµo ®i häc còng rÊt lµ ngoan c« sÏ thëng cho líp m×nh mét trß ch¬i ®ã lµ trß ch¬i :Gieo h¹t. - c« vµ trÎ cïng ch¬i - c« vµ c¸c con võa ch¬i trß ch¬i g×? - khi ch¬i trß ch¬i nµy chóng m×nh ®· lµm c«ng viÖc g× cña b¾c n«ng d©n? - tríc tiªn chóng n×nh lµm g×? - h¹t sÏ ph¸t triÓn ntn? - h¹t ph¸t triÓn thµnh g×? - c©y ®· cho ta nh÷ng g×? §óng råi c©y xanh rÊt lµ cã Ých trong cuéc sèng hµng ngµy, c©y cho ta hoa, qu¶, cay cho bãng m¸t, c©y cho ta gç ®Î lµm nhµ. Ho¹t ®éng cña trÎ

trÎ vµ c« cïng ch¬i gieo h¹t trång c©y gieo h¹t nÈy mÇm thµnh c©y cho ta hoa, qu¶

1

trÎ ®äc.C« cho trÎ ®äc rau b¾p c¶i .c« cho trÎ ®äc cñ cµ rèt v©ng ¹ rau b¾p c¶i rau b¾p c¶i trÎ ®äc . c¸ nh©n ®äc råi ¹ cã ¹ d¹ng h×nh dµi. h×nh trßn rau ngãt trÎ ®äc . tæ . ngoµi c©y xanh ra cßn cã rÊt nhiÒu lo¹i rau cñ qu¶.¨n rau ngãt cã ngon kh«ng? .nhµ cc cã trång c©y xanh kh«ng? cc ph¶i thêg xuyªn ch¨m sãc íi níc cho chóng nhÐ? Ho¹t ®éng II: Mét sè lo¹i rau _ Tronh thiªn nhiªn cã rÊt nhiÒu lo¹i c©y xanh. c©y rau b¾p c¶i cã d¹ng h×nh trßn. c¸ nh©n ®äc ®Ó ¨n råi ¹ cã ¹ th©n . c©y vµ l¸ c©y mµu xanh.. tæ ®äc. * c« cho trÎ quan s¸t cñ cµ rèt c« cã cñ g× ®©y? .trÎ ®äc.c¸c con ®· ®îc ¨n c©y rau ngãt bao giê cha? .mµu xanh cñ cµ rèt trÎ ®äc . lµ c©y rau dïng lµm thùc phÈm ¨n hµng ngµy ®Êy chóng ¨n rÊt lµ ngon vµ bæ. c¸ nh©n ®äc .rau ngãt dïng ®Ó lµm g×? . tæ. th©n.¨n rau b¾p c¶i cã ngon kh«ng? .cã l¸ cuén trßn l¹i thµnh b¾p l¸ rau mµu xanh. c©y rau ngãt dïng lµm thùc phÈm ¨n hµng ngµy ®Êy chóng ¨n rÊt lµ ngon vµ bæ.c¸c con ®· ®îc ¨n c©y rau b¾p c¶i bao giê cha? .rau b¾p c¶i dïng ®Ó lµm g×? . c¸ nh©n ®äc .ngän. tæ ®äc.c« võa ®äc c©u ®è nãi vÒ c¸i g×? * cc con quan s¸t lªn ®©y xem c« cã g× ®©y? .c« cho trÎ ®äc rau ngãt .nh×n vµo b¾p c¶i ch¸u thÊy rau cã mµu g×? cã d¹ng h×nh g×? §óng råi ®©y lµ c©y rau b¾p c¶i. * c« cho trÎ quan s¸t rau ngãt . l¸. giê cc chó ý xem c« ®äc c©u ®ã nãi vÒ lo¹i rau g× nhÐ? “ còng gäi lµ b¾p L¸ s¾p vßng quanh l¸ ngoµi th× xanh l¸ trong th× tr¾ng “ . c©y rau ngãt cã l¸. cuèng.c« cã rau g× ®©y? . mµu cam 2 . tæ c¸ nh©n ®äc ®Ó ¨n råi ¹ cã ¹ mµu xanh. ngän.rau ngãt cã nh÷ng bé phËn g×? mµu g×? §óng råi ®©y lµ c©y rau ngãt.

®éng viªn khuyÕn khÝch trÎ ch¬i * cñng cè: .cc ph¶i ¨n thËt nhiÒu rau v× lµ thøc ¨n giµu vitamin vµ chÊt kho¸ng gióp c¬ thÓ lín lªn vµ khoÎ m¹nh. * kÕt thóc : Cho trÎ ra ch¬i - tr¶ lêi cã ¹ c¸c lo¹i rau v©ng ¹ tr¶ lêi ra ch¬i 3 ... cñ cµ rèt. c¸ nh©n ®äc . rau ngãt. cñ xu hµo lµ lo¹i rau ¨n cñ ®Êy . tæ ®äc.c« híng dÉn c¸ch ch¬i ..c« cÊt ®i mét lo¹i rau .chóng rÊt cÇn trong b÷a ¨n hµng ngµy v× vËy cc ph¶i ¨n nhiÒu rau nhÐ? • Ho¹t ®éng III: Trß ch¬i: Rau g× biÕn mÊt .§óng råi c« võa cho c¸c con quan s¸t rau b¾p c¶i. qu¶ da chuét. cñ cµ rèt d¹ng h×nh dµi.rau b¾p c¶i.rau g× biÕn mÊt? ( cho trÎ ch¬i 3 – 4 lÇn ) . cñ xu hµo .cñ cµ rèt.tÊt c¶ c¸c lo¹i rau trªn cã nhiÒu chÊt bæ.¨n cñ cµ rèt cã ngon kh«ng? .cñ cµ rèt dïng ®Ó lµm g×? . rau ngãt lµ lo¹i rau ¨n l¸ ®Êy .trong b÷a ¨n hµng ngµy cc cã ¨n rau kh«ng? . * c« cho trÎ quan s¸t cñ xu hµo .ngoµi ra cßn cã rÊt nhiÒu c¸c lo¹i rau ¨n qu¶ kh¸c n÷a. qu¶ cµ chua.trÎ ®äc..nh×n vµo cñ cµ rèt ch¸u thÊy cñ cµ rèt ntn? mµu g×? §óng råi ®©y lµ cñ cµ rèt.cc thÝch ¨n rau g×? .t¬ng tù nh cñ cµ rèt * kh¸i qu¸t chung: .cc võa lµm quyen víi c¸c laäi rau g×? * gi¸o dôc: . mµu cam.c« võa cho c¸c con quan s¸t nh÷ng lo¹i rau g×? .dïng ®Ó lµm thùc phÈm cho chóng m×nh ¨n hµng ngµy chóng cung cÊp rÊt nhiÒu vitamin gióp c¬ thÓ lín lªn ®Êy.c¸c con ®· ®îc ¨n cñ cµ rèt bao giê cha? . dïng lµm thùc phÈm ¨n hµng ngµy ®Êy chóng ¨n rÊt lµ ngon vµ bæ.

Trß ch¬i : Gieo h¹t .Ch¬i tù do D/ Ho¹t ®éng gãc Gãc ph©n vai: b¸n hµng Gãc x©y dùng: x©y c«ng viªn c©y xanh Gãc häc tËp: xÕp l¸ vÖ sinh .H§CM§: quan s¸t mét sè loµi hoa .ngñ tra 4 .C/ Ho¹t ®éng ngoµi trêi .¨n tra .