You are on page 1of 13

Lesson 113: Marriage is for training

பரமரகச யம
A book based on 555 verses of

Brahma Sutra
Raja Subramaniyan

joyfulliving@gmail.com

ப டம 113:

இலலறமம நலலறம
ப டல 383 (III.3.24)

ம ணவபபரவதத"
மவணடய

கடந"தம

இலவ ழ

அவச யதத"யம

அ" ல

பரவத" ல

நத'ய

கதடப,டககமவணடய

"ரமஙகத0யம இந" ப டம எடதததரகக றத.

இலவ ழ பரவம எனற ல எனன?

மன6"ன "ன6தத வ 'த"க" யறறவன. உடல ன அடபபதடய,லம
மன" ன அடபபதடய,லம சமகச'ல ல மறறவரகளடன மசரநத
வ ழம

வணணமம

அவன

பதடககபபடடரகக ற ன.

அவனத

இனபஙகளகக எபபட மறற மன6"ரகள க ரணம ய,ரகக ற ரகம0
அத

மப ல

அவன

க ரண ம ய,ரகக ற ரகள.
கட

ய ரம

தனபத" றகம

க டட

"ன6த" ரகக

உறவ

மறறவரகம0

மடடபபதக

வ,ரமபவ" லதல.

எனற லம

ப,றந"த

ம"ல

இறககம வதர மன6"ன ஏ" வத ஒர வ,"த" ல மறறவரகத0
ச ரநம" வ ழக ற ன.

568

உலகத" ல

உள0

உடனப,றபபகத0

அதனதத

மன6"ரகளககம

உள0டகக ய

கடமபம

" ய,

"நத",

எனபத" ன

ஆ" ரம.

இந" கடமப பப றபதப ய ர ய ர " ஙகக ற ரகம0
இலவ ழ

பரவத" ல

சமப " பபதம

இரகக ற ரகள

கடமபதத"

இரபபவரக06ன

எனற

அரத"ம.

ந ரவக பபதம

இலவ ழ

கடதம.

வLடடல

மகக ய

அவரகள
பணம

பரவத" ல
இரககம

வய" னவரகளம ம ணவபபரவத" ல இரபபவரகளம சதமயல
பசயவத, பப ரளகத0 கதடய,ல ரநத வ ஙக வரவத மப னற
எவவ0வ

மவதலகள

பசய" லம

ஆக த.

மணம ன

"மப" கள

ப,ரந"

ப,னனம

கடமப

நடததபவரகளம

மறறம

இரபப" க

வ ழகதகதததணதய

பப றபதப

இலவ ழ

கர"பபடவ ரகள.

இலவ ழவ,ல

ப" டரநத

பரவத" ல

" ரமணம

பசயத

ஏறற

இரபப" க

பக ள0 மல

மசரநத

ந தல

வ ழவ

வ ழவத இலவ ழவ அலல.

ம ணவபபரவம,

ஓயவ

அடடவதணய,ன

மனற

சமப " ககமவணடய

அதனதத

க பப றற

மவணடயத
இவரகள

பணதத"

தறவ

கடடத" ல

கடட யம

மவணடய
கடதம.

ந தல,

பப ரளகத0யம

ய மரனம

வய" னவரகள
தவத" ரபபம"

பபயரல

பணதத"

"ஙகளகபகன

பணம

இவரக06ன

வ ழவகக

பக டதத

இவரகத0

பரவத" ல

பணம

கடமபத"தலவரடம

ப,ளத0கள

இரபபவரகளகக

இலதல.

இலவ ழ

எனற

இரபபவரக06ன

சமப " த" லம

பக டததவ,ட
வஙக ய,ல
"ன6ய க

அந"

மவணடம.
மப டவம"

பணம

மசரதத

இயனறவதர "வ,ரககபபடமவணடய பசயலகள.

569

கடமபம

எனபத

ஒரவதர

ஒரவர

ஏ" வத

ஒரவ,"த" ல

ச ரந" ரககம வ,"த" ல" ன அதமந" ரகக மவணடம. கணவன
மதனவ,

ஆக ய

இரவரம

மவதலகக

மப ய

பணம

சமப " த" லம அவரகள இரவரல ஒரவர" ன பம த" வரவ
பசலவகளகக

பப றபமபறற

பசயலபட

மவணடம.

அதனதத

பப றபபகத0யம

கடமபத" ன

கணவனம

ந " மந" ரய க

மதனவ,யம

"ஙகளககள

கடமபத" ன

ப,ரதத

பக ணட

ஒரவதர ஒரவர ச ரநம" இரககமவணடம.

மன6"ன சமகத" ல மறறவரகத0 ச ரந" ரககம அம" மநரத" ல
எபபட

எபபப ழதம

கறறகபக ளளம

இனபம க

இரபபத

பய,றச பள06" ன

எனபத"

இலலறம.

எனமவ

கடமபத" ல உள0 எந" ஒர அஙகத" னரம ச"ந" ரம க ஒர
வ,ட" ய,ல

இரபபதமப ல

மறறவரகளடன

சமபந"பட மல

வ 'ககட த.

இலவ ழ பரவத" ன ஆரமபமம மடவம
" ரமணம இலவ ழ பரவத" ன தவககம. கடமபபப றபபகத0
ஏறறகபக ள0
பரவம
கடடம ன

அடத"

மடவதடநத
ஓயவ

மகககணண டய,ல
இ0வரசன க

"தலமதற
வ ழவ

ந தல

அடடவதணய,ன

தவஙக

நதர

இலவ ழ
மனற வத

ஆரமப,ததவ,டம.

மடதய

படட ப,மRகம

"ய ர னதம

பசயய

ப ரத"தம
மடவ

இர மனகக

பசய"த"

பப றபபகத0 பமதவ க அடத" "தலமதறகக ம றற
கடதமகத0

மதறய க

பசயத

மடததவ,டட

"சர"ன
மப ல
"ஙகள

" ஙக0 கமவ

ஓயபவடததகபக ள0 வய" னவரகள மடவ பசயய மவணடம.

570

இலவ ழவ,ன அவச யம
இலவ ழதவ

தவஙகவ" லம

ஓயபவடததகபக ள0
ச"ந" ரம

மடபவடபப" லம

இரகக றத.

ம ணவபபரவத" மலமய
இலவ ழவ,ல

பப றபபக06ல ரநத

மவ"ம

"ன6மன6"னகக

கறம

பரநதபக ணட

ஈடபடமவணடய

வ,லக
மழ

உணதமகத0

மக" யதடந"வரகள

கடட யம லதல.

ஆன ல

மறறவரகளகக இத ம க அவச யம. உடலறவ,ல ஈடப ட ச ற தம
இலதல

எனற

ஒமர

க ரணதத"த

"வ,ர

மவற

எந"

ஈடட

சமக

க ரணததகக கவம " ரமணதத" "வ,ரகக கட த.

ம ணவபபரவம
வ0ரசச ய,ல

மடந"தம

பஙமகறபத

மக

ந தறய

பப ரள

அவச யம ன

பப றபப.

வ ழவ,ன

மகக ல ப கத" ல மறறவரகத0 ச ரந" ரபப" ல இரணட வத
க ல

ப கத" ல

இலவ ழவ,ல

ஈடபடட

பப றபபகத0

ஏறற

நடததவத அதனவரன கடதம ஆகம.

" ரமணம
இனபம க
கனவ.

பசயதபக ள0 மல
இரககல ம

எனமவ

எனபத

"ன6ய கமவ
ந சசயம

ம ணவபபரவம

நடகக

மடந"தம

எபபப ழதம
மடய "

கடய

பகல

வ,தரவ,ல

" ரமணம பசயத பக ள0 மவணடம. " ரமணம பசயயம வதர
மவதல

பசயபவரகள

" ஙகள

சமப " ககம

கடமபத"தலவரடம

பக டததவ,ட

மசரதத

" ரமணம

தவகக

அ" க ரம லதல.

571

அதனதத"யம

மவணடம.

"னகபகனற

ஆகமவதர

ய ரககம

" ரமணமம

மவணட ம

பபறமற ரகளடமன

எனற

மடவ

பசய" லம

அலலத உடன ப,றந"வரகளடமன

மசரநத

கடமப பப றபதப ஏறறகபக ணட" ன வ 'மவணடம.

" ரமணம

பசயதபக ளவத

இனபம க

வ ழவ"றக கமவ

வச" ய க
அலல.

வ ழவ"றக கமவ
எபபட

எபபப ழதம

இனபம க வ ழவத எனபத" கறறகபக ளவ"றக கத" ன மவ"ம
"ன6ய க வ ' மல " ரமணம பசயத பக ள0மவணடம எனற
நமதம

ந ரபந" கக றத.

இலவ ழ

பரவம

நமதம

ந ம

மமலம

சத"Lகரததகபக ள0 நமகக பக டககபடடரககம ஒர சந"ரபபம.

" ரமணஙகள
மரணமவதர

பச ரககத" ல
மணம

ந சசயககபடக னறன.

பசய"வரடன

ய பர ரவர வ,வ கரதத மக ரக ற மர

எனமவ

வ ழவத

அவச யம.

அவர வ ழகதகதம"ரவ,ல

ம" றறவ,டட ர எனற அரத"ம. பரஸபர நமப,கதக, பப றதம,
சக பபத"னதம,
கணஙகள

மனன6தத

" ரமண

எலமல ரககம

ஏறறகபக ளளம

வ ழவகக

அவச யம.

இந"

"னதம

மடடம னற
நலல

மப னற

பப தவ கமவ

கணஙகத0

நமம டம

வ0ரததகபக ள0 இலலறம ஒர நலல பய,றச ச தலய கம.

இலவ ழ பரவத" ல இரபபவரக06ன கட"ல கடதமகள

ஐமபபரமமவளவ,, " னம மறறம "வம ஆக யதவ இலலறத" ல
இரபபவரகளகக

மவ"ம

வ," த" ரககம

ஆகம.

572

மமல" க

கடதமகள

ஐமபபரமமவளவ,

1:

" னமம

ஒர

பதத

ந ம டம வத

ப,ர ரத"தன பசயய மவணடம. எந" கடவள, எபபட ப,ர ரத"தன
பசயவத

மப னறதவ

க தலய,ல

நம

அவரவரன

கடதமகத0

சமப,ர" யபபட

அதமயல ம.

தவஙகமன ப,ர ரத" பபத

நலம.

ப,ர ரத"தனகபகனற வLடடல கற பப,டட ஒர இடதத" ஒதகக
அ" ல

"ன6ய க

இரநத

கடவ06டம

ப,ர ரத"தன

பசயவத

அவச யம.
வ ரம ஒரமதற கடமபததடன மக வ,லகக பசனற கடவத0
ப,ர ரத" கக

மவணடம.

"தலமதறய,னரகக

கடமபத" ல

இந"

ப'ககதத"

உள0

இத0ய

ஏறபடத" பக டபபதம

இலவ ழவ,ல உள0வரக06ன கடதமய கம.

ஐமபபரமமவளவ,

2:

மனமனறவத

எபபட

பத"கஙகத0யம படகக
பபரயவரகள,
ஏறபடம
பசய"ல

ஆனம க

எனபத
மநரம

ச னமற ரகள

ப,ரசசதனகத0
மவணடம.

அவவபபப ழத

பத"கஙகத0யம,
மப னற

ஒதகக

அவரகளடன

ஓயபவடதத

சயவ0ரசச

மவணடம.

ஆக மய ரடன

கடமபம

வ ழவ,ல
நலலவரகள,

கட

மசரநத

எனனம

வ ழவ,ல
கலந" யவ

மப ர டடத" ல

ச னமற ரக06ன

வ ரதத"கள

மலம பத" தய "Lடடகபக ளளவத அவச யம.

ஐமபபரமமவளவ, 3: பபரயவரகளகக பண, பசய"ல மனற ம
மவளவ,ய கம. ஓயவ ந தலதய அதடந" பபறமற ரன அதனதத
ம"தவகத0யம பரத"
"வ,ரகக

மடய "

பசயவத இலவ ழவ,ல இரபபவரக06ன

கடதமய கம.

பபறமற ரகத0

"வ,ர

மறற

வய" னவரகளககம மரய த"யடன ப" ணட பரய மவணடம.

573

ஐமபபரமமவளவ,
மவதல

4:

உறவ,னரகள,

பசயயம

மடபவடட"ல

நணபரகள,

மவதலகக ரரகள,

மப னற

அதனவரடமம

வLடடல

பசரபப

மசதவகத0

அனபடனம

நம

த"த"ல,

பசயபவரகள

ஆக ய

"தயயடனம

நடநத

பக ள0மவணடம. வLடடகக வரம அதனவரககம உணவ06தத
உபசரககமவணடம.

மடந"

அ0வ

மறறவரகளகக

உ"வ,

பசயயமவணடம.

ஐமபபரமமவளவ, 5: மரம, பசட, பக ட மப னற " வரஙகத0
வ0ரபபதம

ஆட,

கன6வடன

ப தக பபதம

அ06பபதம

ம ட,

இலவ ழவ,ல

ந ய,

பதன

மப னற

பறதவகளகக
இரபபவரக06ன

ம ரகஙகத0

நLரம

ஆக ரமம

கடதமய கம.

அரச

ம வ,ன ல வLடடகக மன மக லம இடவத மப னற ப ரமபரய
ப'ககவ'ககஙகத0 ப" டரநத கதடப,டகக மவணடம.

" னம: எவவ," ப,ர"

உபக ரமம எ" ரப ரகக மல உறவ,னரகள,

நணபரகள, மனப,ன ப"ரய " ஏத'கள ஆக மய ரகக பண உ"வ,
பசயவத " னம ஆகம. பப ரள உ"வ,தய "வ,ர மநரதத"யம
உத'பதபயம கட " னம க "ரல ம.
இலவ ழவ,ல
மகக யமம
" னம

இரபபவரகளகக

மவணடம.

சமப " பபத

எவவ0வ

அம" அ0வ அத" பசலவ,டவதம அவச யம கம.

எனபத

மதனவ,யம

பணம

"னன6டம ரநத

"ஙக0த
இரசககர

தவஙக

"க" கக

ஏறற

வ கனம

மவணடம.

கணவனம

பசலவகத0
வ ஙகம

பசயய

அ0வகக

வச" ய,ரந" ல கடன வ ஙக க ர வ ஙககட த. அம" சமயத" ல
வ கனம

எதவம

வ ஙக மல

பசலவதம "வற.
574

கஞசத"னம க

மபரந" ல

ப,ளத0க06ன
மவணடய

படபபககம

பணதத"

மறற

பசலவ

அவச ய

ம"தவகளககம

பசயயமவணடம.

அம"

மநரத" ல

ஆடமபர பசலவகள பசயத க'நத"கள வ,ரமப,யத" எலல ம
வ ஙக

பக டகக

மல பம

எனனம

"வ,ரகக

இரணட

கட த.

மன6"னகக

ய ரடமம
அலலத

பக ரநத

இயலப க
பக ள0 "

அ"றக

மமறபடட

அவச யம. ‘ந ம இரவர நமகக ஒரவர’ எனமற
நமகமகன க'நத"’ எனமற
"வற.

வ ழவ,ன

வ 'மவணடம
பக ரநத

வ '

அ" கம க

‘ந மம க'நத"

அனபவ,கக

எணணத" மல

கதறததகபக ள0

மவணடம

க'நத"கள

மவணடம

க'நத"கள பணகக ர சழந தலய,ல

எனற

எணண,கதகதய

கணதத"

கடமப கடடபப ட பசயதபக ளவத

வச" கத0

எனற சயநலத" றக கமவ

இரககம

எனபத"

க'நத"க06ன

கட த.

மறறவரகளடன

கறறகபக ளளம

வதகய,ல

கடடககடமபத" ல க'நத"கத0 வ0ரபபத நனற.

"னகக

ம ஞச யத"

" னம

பசயய

மவணடம

எனபத"

வ,ட

" னம பசயயத ம"தவய ன அ0வ சமப " கக மவணடம எனபத
மகக யம.

கடமபத" ன

பம த"

வரம னத" ல

ஆற ல

ஒர

பக" தய " னம பசயய ஒதகக மவணடம.
" னமம வLடடல ந ம மடடம "ன6ய க சதமதத ச பப,ட மல
மவதலகக ரரகள
எனபத"

மப னற

நமகக

அதனவரடனம
பணடதககத0
இலலறத" ல
ப]யந" ,

பக டககமவணடம

ந தனவபடததவ"றக கத" ன
பக ரநத

பக ணட டம
இரபபவரகள

வ,ந யக

இரகக றம"

மறறவரகளககம

சதரத"

உணணம
வ'ககம
பப ஙகல,
எனற

இன6பபகத0

"Lப வ06

மப னற

ஏறபடத"பபடடள0த.
க ரத" தக,

எவவ0வ

க ரஷண

பணடதககள

அதனதத"யம மதறபபட பக ணட ட மவணடம.
575

"வம:

"னதனத" மன

க லத" ல
மவத0

சறத

மநரம

உணவ

வரத" கபக ளவத
ம னவ,ச ற

உணண மல

"வம.

இலல மல

வ,ர"ம

பவய,ல

இரபபத,

இரபபத,

ஒர

ஒர
ந ள

மபச மல பம^னவ,ர"ம இரபபத மப னறதவ "வம ஆகம.

இலவ ழதவ

தவஙகம

கடதமய க

பசயய

" ரமணம

க லத" ல

மவணடய

"வம

எனபத"

அவச யம லதல.

பசயதபக ளவம"

ஒர

வதகய,ல

ஒர

ஏபனன6ல
"வம" ன.

" ரமணத" றக மன ச"ந" ரபபறதவய க ந தனத"பட வ ழதவ
அனபவ,ததகபக ணடரபபத"
" ய கம

பசயத

நம

இலவ ழகதகய,ல

" ரமணம

வ ழவதததணய க

ஈடபடவம"

ஒர

பசய""றக

ப,றக

வரபவரடன

மசரநத

பபரய

"வம கம.

ப,ன

ப,ளத0கத0 பபறறவடன அவரகத0 மபண, வ0ரகக நமமதடய
தககம, உணவ உடபக ளளம மநரம ஆக யவறதற பபரம0வ
" ய கம

பசயத

பக ணடரபமப ம.
வ ழவ,ன

நமதமயற ய மல
எனமவ

கதடச

வ," ததள0த.
ம"தவகத0

மவ"ம

கடடத" ல

க'நத"கள
" ஙகம0

ந ம
"வம

பசயய

வயதகக

"வம

பசயத

எனபத"

இலலற

மவணடம

வந"

ப,ன

ந தறமவறற கபக ளளம

எனற
"ஙக06ன

ந தலய,ல

பபறமற ரகள "வம பசயய ஆரமப,கக மவணடம.

கடதமக06ன மந ககம
இலவ ழவ,ல

இரபபவரகள

சமகத" றக

பசயயமவணடய

கடதமகள ஐமபபரம மவளவ,கள ஆகம. " னம மறறம "வம
ஆக யதவ
கடடம ன

இலவ ழவ,ல
ஓயவ

இரபபவரகள
ந தலகக

வ ழவ,ன
"ஙகத0

படத" கபக ளவ"றக க பசயய மவணடய கடதமகள.
576

அடத"
"ய ர

மடவதர :

ந ம

நம

வ ழவ,ன

அவச யம.

"ன6ய க

கற கமக த0
பசயய

அதடய

மடய "

இலவ ழவ

க ரயதத"

மக

ததணயடன

பசயவத எ06த எனப" ல மவ"ம நமதம இலவ ழவ,ல ஈடபடட
வ ழகதகதததணயடன மசரநத கடமபப பப றபபகத0 ச றபப க
பசயத

அ"ன

மலம

நம

வ ழகதகய,ன

கற கமக த0

அதடயல ம எனற வ' தய க டடக றத.

இனபம க

இரபப"றக க

இனபம

எஙக ரநத

" ரமணம

பசயத

உறபத" ய க றத

பக ள0கட த.

எனற

ப"ரநத

பக ணடவர ல மடடமம " னம இனபம க இரநத மறறவரககம
இனபதத"

பக டகக

மடயம.

" ரமணம

எனற

பந"த" ல

இதணயம இரவரம மறறவரடம ரநத இனபம க தடககம எனற
எ" ரப ரத" ல
நடபப"றக

ஏம றறம

இத" ன

உறபத" ய க றத
உ"வபவர" ன

அதடவ ரகள.

மகக ய

க ரணம.

எனபத"
நம

வ,வ கரததககள
இனபம

எஙக ரநத

ம"டகணடப,டகக

வ ழகதகதததணவர

எனற

நமகக

உணதமதய

பரநத பக ணட ல ந ம நம இலவ ழவ,ன கடதமகத0 சரய க
ந தறமவறற

மவ"ம

க டடம

சரய ன

ப த"ய,ல

பயண,தத

வ ழவ,ன கற கமக த0 அதடயல ம.

பய,றச கக க :
1.இலவ ழ பரவத" ல இரபபவரகள ய ர ய ர?
2.இலவ ழ

பரவத" ன

ப" டககதத"யம

எபபட?
577

மடதவயம

அற வத

3.ஒரவதர ஒரவர ச ரந" ரகக மவணடய அவச யம எனன?
4. இலவ ழவ,ல நத'ய மவணடய அவச யம எனன?
5.

இலவ ழவ,ல

இரபபவரக06ன

மகக ய

கடதமக0 க

கற பப,டபபடட இரணட ய தவ?
6. மவ"ம இலவ ழவ,ல இரபபவரகளகக வ," த" ஏழ கடதமகள
ய தவ?
7.இலவ ழ பரவத" ல பசயயமவணடய கடதமக06ன அடபபதட
மந ககம எனன?

சயச ந"தனகக க :

1." ரமண சடஙகக06ல கறபபடம மந" ரஙக06ன பப ரளகத0
ஆர யக.
2.ம ணவபபரவம

மடந"தம

இலவ ழவ,ல

ஈடபட மல

தறவ

மமறபக ள0ல ம ?
3.கணவன

மதனவ,

ஆக ய

இரவரம

மவதல

பசயத

"ன6த"ன6மய பணம மசரககல ம ?
4."னகக

ப,னன ல

மதனவ,கக க

பப ரள

மசரதத

தவபபத

கணவன6ன கடதமய ?
5.

வLடட

கணவனம

மவதலகள

பசயவத"யம

மதனவ,யம

பணம

"ஙக06தடமய

ப,ரததகபக ள0 மவணடம?

578

சமப " பபத"யம

எ"ன

அடபபதடய,ல

Acknowledgments:
My humble respects to my teachers:
1. Swami Suddhananda http://www.selfknowledge.in
2. Swami Paramarthananda http://www.vedantavidyarthisangha.org
3. Swami Omkarananda http://www.vedaneri.com
4. Swami Guruparananda http://www.poornalayam.org/

My thanks to
1. Mr Viswanathan for creating Azagi Tamil Software http://azhagi.com
2. Open Office http://download.openoffice.org

3. The creator of the picture on the cover page.

On the cover page: Swami Avedeshanand Giri

http://www.hindupedia.com/en/Swami_Avdheshanand_Giri

579