You are on page 1of 45

A THI T K LU N ÁN T T NGHI P B NG LTEX

Dr Nicola Talbot
Vietnamese Translation by: Thái Phú Khánh Hòa Hóa H c Vi t Nam

School of Computing Sciences University of East Anglia Ngày 30 tháng 10 năm 2005

Tóm t t n i dung
A Tài li u đư c biên so n nh m giúp các nghiên c u sinh nh ng ngư i mu n s d ng LTEX đ so n th o lu n án T t A X tôi khuyên b n trư c h t nên đ c LT X for Complete Novices [5]. A Nghi p c a h . N u b n chưa làm quen v i LTE E

Các ví d đư c nêu ra trong tài li u này b n có th download t thư m c examples trên website c a tác gi . N u mu n xem các ví d b ng ti ng Vi t, hãy tra c u VNOSS chúng tôi s h i ý ki n c a anh Nguy n Đ i Quí nh m giúp đ vi c upload các ví d m u b ng ti ng Vi t, sau khi thi t k xong lu n án c a b n đ ng quên g i file A LTEX ngu n lên VNOSS đ m i ngư i tham kh o nhé. Tài li u này cũng đư c tìm th y đ nh d ng kh chuy n (PDF) dư i d ng kh gi y A4 đ in n ho c dư i d ng slide trình chi u trên màn hình. B n d ch đư c nhóm H2VN duy t vào: Ngày 30 tháng 10 năm 2005. Tài li u g c b ng ti ng Anh và các file đính kèm b n có th t i v t : http://theoval.cmp.uea.ac.uk/ ~nlct/latex/thesis/thesis.html. B n d ch ti ng Vi t có th t i v t : H2VN1 , VietTUG2 , VNOSS3 ho c VnTEX4 .

H c Vi t Nam nh ng ngư i Vi t Nam s d ng TEX (Vietnamese TeX Users Group) 3 C ng Đ ng mã ngu n m Vi t Nam 4 D án VnT X tác gi Hàn Th Thành E
2 Nhóm

1 Hóa

M cl c
1 2 3 4 Gi i thi u B t đ u như th nào Chia nh m t tài li u l n ra nhi u file Thay đ i phong cách tài li u 4.1 C i bi n đ i tư ng văn b n . . . . . . . 4.2 Thay đ i đ u đ trang c a các m c . . . 4.3 Thay đ i tiêu đ chương . . . . . . . . . 4.4 Thêm vào ph n m c l c . . . . . . . . . 4.5 Đ nh nghĩa m t phong cách dàn trang m . . . . i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 4 6 7 7 8 9 9

5

T o danh m c cho tài li u tham kh o 11 5.1 Các tham chi u ngư c . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 5.2 Các l i thư ng g p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Đ nh d ng 6.1 Kho ng tr ng kép . . . . . . . . . . 6.2 Thay đ i trang tiêu đ . . . . . . . . A 6.3 Trích d n văn b n đ u vào c a LTEX 6.4 Môi trư ng tabbing . . . . . . . . . 6.5 Các đ nh lý và thu t toán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 24 24 25 25 27 32 32 34 35 35 36 39 40 41

6

7

T o ch m c và danh sách các thu t ng 7.1 T o ch m c . . . . . . . . . . . . . . 7.1.1 Nh ng vư ng m c thư ng g p 7.2 T o m t b ng chú gi i thu t ng . . . 7.2.1 Gói l nh makeglos . . . . . 7.2.2 Gói l nh glossary . . . . . Nhi u float không đư c x lý

8

Tài li u tham kh o Ch m c

i

Chương 1

Gi i thi u
Trong các trư ng Đ i H c nư c ta hi n nay qui đ nh v cách trình bày lu n án t t nghi p có th khác v i phong cách c a các trư ng trên th gi i. Nhìn chung lu n án c a các sinh viên trong nư c trông r t thi u chuyên nghi p và còn mang n ng tính hình th c nhi u, ví d như khi b n làm lu n án b n ph i đ tên giáo viên hư ng d n phía trên c a ngư i th c hi n thay vì ch đ c p đ n tên c a h vào ph n “C m Ơn”. Th m chí phong cách trình bày lu n án là do m i trư ng t đ ra mà không có m t đ nh d ng chu n nào trong c nư c, có đôi khi m t vài ngư i ph n bi n h cãi nhau v cách trình bày tài li u c a sinh viên. H u h t ngư i ta khi làm lu n án thư ng s d ng MS Word hay vi t tay r i thuê các d ch v văn phòng đánh máy l i, và công vi c ch nh s a r t m t nhi u th i gian. A G n đây m t s sinh viên các trư ng Đ i H c Qu c Gia đã quan tâm đ n LTEX và s d ng nó đ so n th o tài li u khoa h c, đây là m t d u hi u r t đáng m ng. Hi n nay các nghiên c u sinh khoa h c cũng như sinh viên các trư ng đ i h c thư ng đư c khuy n cáo s A d ng LTEX đ so n th o lu n án t t nghi p, đ c bi t là khi lu n án c a h có liên quan đ n nhi u bi u th c toán h c. Tài li u đư c biên so n v i m c đích là m t bài gi i thi u ng n v cách thi t k và đ nh d ng tài li u c a b n và cách đ nh nghĩa các ki u trang, đ u đ c a chương, khác v i phong cách trình bày c đi n . . . N u b n b n chưa A A bao gi đ ng đ n LTEX thì b n nên tìm đ c LTEX for Complete Novices [5] và m t s tài li u Vi t Ng liên quan có th tìm th y VietTUG ho c tham v n các chuyên gia v TEX trên VNOSS. Tài li u này vi t cho nh ng ngư i A đã có nh ng ki n th c cơ b n v LTEX. Xuyên su t tài li u này, mã ngu n s đư c minh h a dư i d ng như sau: Đây là m t \textbf{ví d }. Và k t qu tương ng s đư c minh h a dư i d ng sau: Đây là m t ví d . Các đ nh nghĩa v l nh s đư c dùng font ch đánh máy dư i d ng như sau: \documentclass[tùy ch n]{file vi t riêng cho t ng l p tài li u}
Đ nh nghĩa

1

Chương 2

B t đ u như th nào
N u b n đư c ai đó ch b o dùng m t class (l p tài li u) file nào đó, thì hãy c làm theo như nh ng gì mà ngư i có kinh nghi m hư ng d n b n, còn n u không tôi khuyên b n nên dùng file c a l p report. Trư c khi b n ti n hành so n th o tài li u nên chú ý r ng ki u c u trúc tài li u nào b n nên ch n. Tr khi giáo viên hư ng d n c a b n yêu c u, n u không tôi khuyên b n trư c h t nên l p ra sư n c a tài li u mà ít nhi u trông gi ng như dư i đây: \documentclass[a4paper]{report} \usepackage[utf8x]{vietnam} \usepackage{urwvn} \begin{document} \title{VÍ D M U V LU N ÁN T T NGHI P} \author{Tên c a b n} \date{Tháng 10 năm 2005} \maketitle \pagenumbering{roman} \tableofcontents \listoffigures \listoftables \chapter*{L i c m ơn} \begin{abstract} \end{abstract} \pagenumbering{arabic} \chapter{Gi i thi u} \label{ch:gioithieu} \chapter{Vào đ } \label{ch:vaode} \chapter{Phương pháp nghiên c u} \label{ch:phuongphap} \chapter{K t qu thu đư c} \label{ch:ketqua} \chapter{K t lu n} \label{ch:ketluan}

2

CHƯƠNG 2. B T Đ U NHƯ TH NÀO \bibliographystyle{plain} \bibliography{thesis} \end{document}

3

N u b n đã download file ngu n c a ví d này, nó s giúp b n xác đ nh r ng tài li u c a b n đư c đ nh d ng đúng trư c khi b n b t đ u nh p n i dung c a tài li u.

Chương 3

Chia nh m t tài li u l n ra nhi u file
M t s ngư i thích đ t m i chương trong m t tài li u l n thành m t file riêng bi t. B n có th làm vi c này b ng cách s d ng dòng l nh sau: \include{tên c a file}
Đ nh nghĩa A N u b n ch mu n làm vi c v i m t hay hai chương, b n có th báo cho LTEX bi t đ đính kèm nh ng file này v i l nh:

\includeonly{li t kê tên file}
Đ nh nghĩa A ph n khai báo nơi mà tên c a các file mà b n mu n đính vào cách nhau b ng d u ph y. LTEX s đ c t t c các thông tin v tham chi u chéo đ i v i nh ng chương đã không đư c đính vào danh sách, nhưng s không c p nh t chúng vào file DVI. Có m t l i đi m v i vi c này là n u có m t s lư ng l n hình nh trong chương k t qu c a b n, mà b n không mu n đính kèm theo khi làm vi c, vì th i gian biên d ch s lâu hơn, đây là m t m o nh . Tuy nhiên b n v n có th tham chi u đ n các hình nh trong nh ng chương b n không đính kèm theo khi mà b n biên A d ch tài li u v i LTEX sau khi b l nh \includeonly.

Ví d đư c nêu ra trong Chương 2 bây gi có th chia nh ra làm nhi u file: File thesis.tex: \documentclass[a4paper]{report} \usepackage[utf8x]{vietnam} \usepackage{urwvn} \begin{document} \title{VÍ D M U V LU N ÁN T T NGHI P} \author{Tên c a b n} \date{Tháng 10 năm 2005} \maketitle \pagenumbering{roman} \tableofcontents \listoffigures \listoftables \chapter*{L i c m ơn} \begin{abstract} \end{abstract}

4

CHƯƠNG 3. CHIA NH M T TÀI LI U L N RA NHI U FILE \pagenumbering{arabic} \include{gioithieu} \include{vaode} \include{phuongphap} \include{ketqua} \include{ketluan} \bibliographystyle{plain} \bibliography{thesis} \end{document} File gioithieu.tex: \chapter{Gi i thi u} \label{ch:gioithieu} File vaode.tex: \chapter{Vào đ } \label{ch:vaode} File phuongphap.tex: \chapter{Phương pháp} \label{ch:phuongphap} File ketqua.tex: \chapter{K t qu } \label{ch:ketqua} File ketluan.tex: \chapter{K t lu n} \label{ch:ketluan}

5

N u b n ch mu n làm vi c v i chương Phương Pháp và chương K t Qu b n ch c n đ t nh ng l nh sau vào ph n khai báo. \includeonly{phuongphap,ketqua}

Chương 4

Thay đ i phong cách tài li u
B n có th đ nh nghĩa l i \Chương, \m c đ thay đ i đ u đ c a trang trong tài li u. N u b n mu n thay đ i thì tôi khuyên r ng b n t o m t file riêng cho l p tài (class file) li u m i. Đ làm vi c này có hai lý do chính: trư c h t, m t s l nh có liên quan s d ng m t ký t @ mà nó s thay đ i tính năng c a nó tùy thu c vào vi c nó có đư c dùng trong m t l p hay gói l nh hay trong m t file văn b n thông thư ng, và th hai là n u b n đ t t t c các l nh trong tài li u g c c a b n, đi u này s qu y r i b máy ki m tra chính t hay b đ m t 1 . Như v y b n có nên t o ra m t gói l nh hay m t class file hay không? Các gói l nh nên đư c thi t k đ c l p v i class file. Ch ng h n như, gói l nh graphicx làm vi c không ph thu c vào vi c b n có đang dùng report, article, slide class file hay không. N u l nh hay môi trư ng mà b n mu n đ nh nghĩa theo phong cách riêng c a mình, khác so v i các class file s n có thì b n nên t o m t class file m i d a trên phong cách tài li u mà b n mu n hư ng đ n. Còn n u b n mu n đ nh nghĩa ki u trình bày chương m c m i và phong cách m i, mà nó s đ c l p v i t t c các ph n còn l i c a tài li u, thì có nghĩa là nó ph thu c vào class file. Do v y b n nên t o m t class file m i b ng vi c ch nh s a file đã có, s ti t ki m đư c nhi u công s c hơn là t o ra m t gói l nh m i. Hãy xem ví d dư i đây. N u b n mu n t o m t l p m i g i là mythesis b n c n t o m t file g i là mythesis.cls, và ph n m đ u trong file c a b n s trông gi ng như th này: \NeedsTeXFormat{LaTeX2e} \ProvidesClass{mythesis} K đ n b n ph i xác đ nh đư c b n s làm gì v i các l a ch n trong file report. Khi mà chúng ta không c n đ nh nghĩa l i b t c l a ch n nào có s n trong file đã đư c đ nh nghĩa trư c đó thì đơn gi n hãy b qua các l a ch n trong report class file: \DeclareOption*{\PassOptionsToClass{\CurrentOption}{report}} Sau khi t t c các l a ch n đã đư c khai báo chúng c n đư c x lý: \ProcessOptions Bây gi l p report c n đư c n p l i: \LoadClass{report} dòng cu i cùng trong file c a b n c n có l nh: \endinput N i dung c a class file m i này s đư c chèn vào gi a các l nh \LoadClass{report} và \endinput. Sau đó b n c n ch nh s a l i mã ngu n c a b n, file thesis.tex s dùng class file m i đư c t o này. \documentclass[a4paper]{mythesis}

6

CHƯƠNG 4. THAY Đ I PHONG CÁCH TÀI LI U

7

B ng 4.1: Tên m c đ nh đư c in ra v i các l nh tương ng \contentsname \listfigurename \listtablename \bibname \indexname \figurename \tablename \partname \chaptername \appendixname \abstractname M cl c Danh sách hình nh Danh sách các b ng Tài li u tham kh o Ch m c Hình B ng Ph n Chương Ph l c Tóm t t n i dung

4.1

C i bi n đ i tư ng văn b n

T p tin report đ nh nghĩa nhi u l nh mà chúng dùng đ in ra các t như:“M c L c”,“Chương”,“Tài li u tham kh o”. Các l nh này và nh ng giá tr m c đ nh c a chúng đư c li t kê trong B ng 4.1. Gi s r ng b n mu n các hình nh và b ng bi u đư c gán nhãn là H. và B. thay cho Hình và B ng thì b n có th thêm các dòng sau vào mythesis.cls: \renewcommand{\figurename}{H.} \renewcommand{\tablename}{B.}

4.2

Thay đ i đ u đ trang c a các m c

B n có th tùy bi n phong cách trình bày cho tiêu đ trang trong t ng chương m c b ng cách đ nh nghĩa l i các l nh tương ng \section, \subsection . . . dùng l nh: \@startsection{type}{level}{indent}{beforeskip}{afterskip}{style}
Đ nh nghĩa

Sáu argument có nghĩa như sau: type Ki u s p x p các m c trong tài li u. M t trong s đó là: M c chính, m c ph th th 2, đo n văn chính ho c đo n văn ph . (Chú ý không có g ch xiên \) level Đây là th t các m c, đã đư c mô t trong B ng 4.2. indent Đây là đ dài m t kho ng tr ng mà ch đ u tiên c a hàng cách l trái c a trang. beforeskip Là giá tr tuy t đ i c a beforeskip xác đ nh kho ng cách theo chi u d c đư c ch a ra trư c tiêu đ trang. N u beforeskip là âm thì đo n văn đ u tiên theo sau tiêu đ trang s không d i vào m t ch hàng đ u tiên. afterskip Giá tr tuy t đ i c a afterskip xác đ nh kho ng cách theo chi u d c ch a ra sau ph n tiêu đ trang. N u afterskip có giá tr âm thì văn b n theo sau l nh đ t tiêu đ xu t hi n th ng hàng v i ph n tiêu đ trang. style Argument style là các khai báo đư c yêu c u đ thi t l p phong cách c a tiêu đ trang. (ví d \itshape tiêu đ trang s đư c in ch nghiêng.) Gi s b n mu n thay đ i tiêu đ trang đ in ra font ch nghiêng b n có th làm như sau: \renewcommand{\section}{\@startsection {section}% % tên {1}% % th t {0mm}% % th t đ u dòng {-\baselineskip}% % trư c khi cách {0.5\baselineskip}% % sau khi cách {\normalfont\large\itshape}} % ki u font

nh t, m c ph

bi t thêm thông tin v b đ m t văn b n hãy đ c tài li u hư ng d n c a class file cmpreprt

CHƯƠNG 4. THAY Đ I PHONG CÁCH TÀI LI U

8

B ng 4.2: Th t các m c ph n chương m c m c con th nh t m c con th 2 đo n văn đo n văn con -1 0 1 2 3 4 5

A Tham kh o A Guide to LTEX [2] đ có thêm thông tin.

Có m t b đ m g i là secnumdepth đi u khi n th t c a các m c đư c đánh s . Th t s tương ng v i nh ng gì nêu trong B ng 4.2. Theo m c đ nh thì giá tr này là 2, nên ch có các ph n, chương, m c và m c con th nh t có các s liên đ i. B n có th dùng \setcounter đ thay đ i giá tr c a secnumdepth. Ví d như n u b n mu n l nh \paragraph in ra m t s làm như sau: \settocounter{secnumdepth}{4}

4.3

Thay đ i tiêu đ chương

N u b n mu n thay đ i phong cách c a tiêu đ cho các ph n hay các chương b n không th dùng l nh \@startsection. Thay vào đó b n dùng l nh \secdef. N u b n n p file report.cls vào trong editor c a b n, b n s th y r ng c hai l nh \part và \chapter dùng \secdef. Đ nh nghĩa v \chapter có dòng sau: \secdef\@chapter\@schapter và \part có dòng sau: \secdef\@part\@spart
A Argument đ u tiên trong \secdef thông báo cho LTEX c n th c hi n nh ng gì n u phiên b n chưa đư c đánh A d u sao đư c dùng, và argument th hai thông báo cho LTEX c n làm gì n u như phiên b n đã đánh d u sao đư c s d ng. Do v y l nh

\chapter{Gi i thi u} s dùng l nh \@chapter, trái l i l nh \chapter*{L i c m ơn} s dùng l nh \@schapter. L nh \@chapter và \@schapter dùng l n lư t các l nh \@makechapterhead và \@makeschapterhead, đ đ nh d ng tiêu đ chương, và n u b n mu n thay đ i đ nh d ng chương, b n c n đ nh nghĩa l i các l nh \@makechapterhead và \@makeschapterhead. Cách d nh t đ làm đi u này là tìm mã c a nh ng l nh này trong report.cls và copy chúng vào trong class file c a b n, mythesis, đã đ c p trên, và ch nh s a các l nh đ nh d ng thích h p. Ví d , gi s r ng b n mu n có m t hàng xu t hi n trên và dư i tiêu đ chương và tiêu đ s xu t hi n d ng ch in hoa nh (thông thư ng trên tiêu đ trang, tên c a m c xu t hi n trang bên trái và tên chương xu t hi n trang bên ph i) b n làm như sau: \renewcommand{\@makechapterhead}[1]{% \vspace*{50\p@}% {\parindent \z@ \raggedright \normalfont \hrule % đư ng k ngang \vspace{5pt}% % thêm kho ng cách theo chi u d c \ifnum \c@secnumdepth >\m@ne \huge\scshape \@chapapp\space \thechapter % đánh s chương \par\nobreak

CHƯƠNG 4. THAY Đ I PHONG CÁCH TÀI LI U \vskip 20\p@ \fi \interlinepenalty\@M \Huge \scshape #1\par \vspace{5pt}% \hrule \nobreak \vskip 40\p@ }} \renewcommand{\@makeschapterhead}[1]{% \vspace*{50\p@}% {\parindent \z@ \raggedright \normalfont \hrule \vspace{5pt}% \interlinepenalty\@M \Huge \scshape #1\par \vspace{5pt}% \hrule \nobreak \vskip 40\p@ }}

9

% tiêu đ chương % thêm kho ng cách chi u d c % đư ng k ngang

% đư ng k ngang % thêm kho ng cách chi u d c % tiêu đ chương % thêm kho ng cách chi u d c % đư ng k ngang

B n có th download file mythesis.cls có đính kèm t t c các ví d trong chương này.

4.4

Thêm vào ph n m c l c

Các phiên b n c a các l nh đánh s các m c không đư c thêm ph n m c l c đi u này đã đư c m c đ nh trư c, nhưng b n v n có th thêm vào, s d ng: \addcontentsline{file}{type}{văn b n}
Đ nh nghĩa

file Đây là ph n m r ng c a file trong đó n i dung đư c ghi lên. Do v y đây s là toc (table of contents) cho ph n m c l c còn lof (list of figures) là danh sách hình nh và lot (list of tables) là danh sách các b ng. type Đây là lo i đ i tư ng b n đưa vào ph n n i dung như chương, m c, hình nh. text Đây là ph n văn b n trong n i dung tài li u Ch ng h n như, m c tài li u tham kh o đư c t o ra b ng vi c dùng các phiên b n đã đánh d u sao c a l nh \chapter nên nó không c n thêm vào ph n m c l c n a, b n có th ti n hành. \addcontentsline{toc}{chapter}{\bibname} B đ m tocdepth đi u khi n m c đ th t vào c a các m c trong b ng m c l c. Th t tương ng c a các m c đư c li t kê B ng 4.2. Class file report thi t l p cho tocdepth n m th t s 2, có nghĩa là ch có các ph n, các chương, m c và m c nh s đư c thêm vào b ng m c l c. B n có th dùng l nh \setcounter đ thay đ i giá tr c a tocdepth. Ch ng h n như đ g n c m c con th 2, đo n văn và đo n văn con vào b ng m c l c làm như sau: \setocounter{tocdepth}{5}

4.5

Đ nh nghĩa m t phong cách dàn trang m i

A Có hai phong cách dàn trang đư c LTEX2 đ nh nghĩa s n đó là empty và plain. Các cách dàn trang này có th đư c l a ch n b ng cách dùng m t trong hai l nh sau:
2

h u h t các lass file chu n bao g m report và đ nh nghĩa phong cách trang headings và myheadings

CHƯƠNG 4. THAY Đ I PHONG CÁCH TÀI LI U \pagestyle{style}
Đ nh nghĩa

10

đ thay đ i phong cách trang “t đi m này cho đ n h t tài li u”, ho c \thispagestyle{style}
Đ nh nghĩa

đ thay đ i cho m t trang xác đ nh nào đó. C hai l nh này đ u g i l nh \ps@style đ th c hi n công vi c, và cũng chính l nh này đ nh nghĩa l i cách hi n th c a header và footer3 . Do đó \pagestyle{plain} g i l nh \ps@plain đ n lư t g i các l nh đ nh nghĩa l i header và footer, và \pagestyle{empty} g i l nh \ps@empty . . . Đ đ nh nghĩa m t phong cách trang m i mà đây chúng ta g i là thesis, trư c h t b n c n đ nh nghĩa m t l nh đư c g i là \ps@thesis. K t khi tên l nh ch a m t ký t @, đ nh nghĩa c n nh p vào file phong cách hay file l p tài li u. Header và footer cho trang l và trang ch n có th đư c xác đ nh b ng vi c đ nh nghĩa l i các l nh sau: \@oddhead, \@evenhead, \@oddfoot và \@evenfoot. Gi s r ng b n mu n trang m i có header r ng và footer có ch a s trang v i hai d u g ch ngang hai bên (ví d -10- ) chính gi a chân trang b n có th làm như sau: \newcommand{\ps@thesis}{ \renewcommand{\@oddhead}{}% header tr ng \renewcommand{\@evenhead}{}% header tr ng \renewcommand{\@oddfoot}{\hfill-\thepage-\hfill}% \renewcommand{\@evenfoot}{\hfill-\thepage-\hfill}% } Chú ý r ng khi b n dùng m c đ nh l a ch n oneside cho class file report thì ch có các l nh \@oddhead và \@oddfoot s đư c kích ho t. Còn n u b n mu n đánh s trang ch n và l khác nhau thì b n ph i nh là dùng l a ch n twoside4 . B n cũng có th tùy bi n phong cách trang b ng cách s d ng gói l nh fancyhdr c a Piet van Oostrum. A Tham kh o thêm A Guide to LTEX [2]. Tr khi b n đư c yêu c u, còn không tôi khuyên b n dùng phong cách headings.

3 kh

4 nhưng

i ph i bàn ch c ai cũng bi t header và footer là gì r i l a ch n kỳ c c này không thích h p trong m t lu n án

Chương 5

T o danh m c cho tài li u tham kh o
Khi b n so n m t tài li u l n gi ng như là lu n án Ti n Sĩ ch ng h n, tôi th t s mu n khuyên b n r ng b n dùng BIBTEX t t hơn là đánh danh sách tài li u tham kh o trong môi trư ng thebibliography. N u b n dùng BIBTEX: 1. Ch nh ng tham kh o mà b n trích d n đư c phép cho vào trong danh sách thao kh o. (Nh ng ngư i ph n bi n hay b t l i nh ng tài li u tham kh o không đư c li t kê.) 2. Các tài li u tham kh o đư c hi n th theo phong cách nh t quán. 3. Danh m c có th đư c đ t theo th t trích d n hay theo th t c a b ng ch cái. 4. Phong cách trình bày có th d dàng thay đ i b ng cách dùng các file phong cách (sty file) khác nhau cho m c tài li u tham kh o. Có th b n đã xem qua ví d Chương 2 có các dòng sau:

\bibliographystyle{plain} \bibliography{thesis} Và l nh \bibliographystyle{style}
Đ nh nghĩa

xác đ nh r ng trong đó trong đó file phong cách nào c a BIBTEX (.bst) đ dùng không mà không m r ng. Ví d trên dùng plain.bst và l nh \bibliography{database}
Đ nh nghĩa

đ xác đ nh cơ s d li u nào đư c s d ng. Ví d trên dùng cơ s d li u trong file thesis.bib, đây là file mà chúng ta c n t o. T khi tài li u hi n t i không có b t kỳ m t l nh trích d n nào \cite, và file thesis.bib chưa đư c t o, do đó file DVI s không có danh m c tham kh o. Có nhi u ki u trình bày danh m c tài li u tham kh o nhưng nh ng cách cơ b n đó là: abbrv Danh m c đư c lưu theo th t alphabe và tên c a tác gi đư c vi t t t, k đó là ngày tháng và tên t p chí. B n có th so sánh qua nh ng hình nh nh ng trang sau. alpha Danh m c đư c lưu tr theo th t alphabe v i trích d n là tên và h c a tác gi , và năm xu t b n thay vì là s . plain Danh m c đư c lưu theo th t alphabe và trích d n theo s . unsrt Danh m c đư c lưu theo s trích d n mà s trích d n th hi n b ng m t s .

11

CHƯƠNG 5. T O DANH M C CHO TÀI LI U THAM KH O

12

A A Xem thêm trong A Guide to LTEX [2] ho c The LTEX Companion [1] đ bi t thêm chi ti t v nh ng phong cách trình bày khác v Tài li u tham kh o, hãy th o lu n v i giáo viên hư ng d n c a b n v m t phong cách trình bày c th nào đó mà b n nên dùng. Danh m c trong cơ s d li u c a tài li u tham kh o nên có d ng như sau:

@Th lo i danh m c{t khóa, vùng đi n tên = "văn b n", . . . vùng đi n tên = "văn b n" } trong đó lo i danh m c xác đ nh th lo i c a danh m c (ví d book ho c article). Các ki u danh m c chu n đư c li t kê trang B ng 5.1. B ng 5.1: Các ki u danh m c BibTeX chu n article book booklet conference inbook incollection inproceedings manual mastersthesis misc phdthesis proceedings techreport unpublished Bài báo t các t p chí Sách đã xu t b n Các đ tài đư c in không có xu t b n Tương t như inproceedings Ph n, chương, m c trong m t quy n sách M t chương trong m t quy n sách có tác gi và tiêu đ riêng M t bài báo cáo đư c lưu trong biên b n c a m t h i ngh Tài li u k thu t Lu n án Th c Sĩ Công vi c không theo qui đ nh chu n Lu n án Ti n Sĩ Biên b n h i ngh Báo cáo đư c xu t b n b i trung tâm nghiên c u Tài li u không xu t b n nhưng có tác gi và tiêu đ

Trong m t danh m c, t khóa là m t cái nhãn ng n đư c dùng đ trích d n v i l nh \cite. N u b n vi t các tài li u tham kh o v i môi trư ng thebibliography và nó có cùng argument v i \bibitem. Sau đó có m t d u ph y phân cách các tên trong vùng đi n tên, vùng đi n tên = văn b n. Vùng đi n tên xác đ nh tên c a văn b n ví d như tiêu đ , tác gi . B ng 5.2 li t kê các d ng chu n. Chú ý r ng m t s ki u danh m c tài A li u tham kh o có th đ nh nghĩa thêm m t s m c không chu n như email hay url. Xem A Guide to LTEX [2] A ho c The LTEX Companion [1] đ bi t thêm chi ti t v nh ng ki u không đư c li t kê trong B ng 5.2. Các vùng yêu c u hay l a ch n cho các ki u danh m c chu n đư c li t kê trong B ng 5.3. N u danh m c có m t m c v a là m c l a ch n v a là m c b t bu c thì BIBTEX s b qua. Đi u này có nghĩa là b n có th có m t ph n g i là tóm t t n i dung tài li u, và ph n này s đư c b qua b i phong cách lên danh sách tài li u tham kh o chu n, nhưng nó cũng s đư c lên danh sách n u b n dùng ki u trình bày danh sách tài li u tham kh o có m c cho ph n tóm t t n i dung tài li u. Do đó b n có th lưu tr thêm thông tin trong ph n cơ s d li u mà nó s không xu t hi n trong danh m c tài li u tham kh o. Tên c a các tác gi thư ng đư c nh p vào theo các đ nh d ng sau: • tên thánh von h • von h , tên thánh • von h , jr, tên thánh Ví d : Danh m c "Alex Thomas von Neumann" "John Chris {Smith Jones}" "van de Klee, Mary-Jane" "Smith, Jr, Fred John" "Maria {\uppercase{d}e La} Cruz" Output ( ki u “vi t t t” ) A.T. von Neumann J.C. Smith Jones M.-J. van de Klee F.J. Smith, Jr M. De La Cruz

CHƯƠNG 5. T O DANH M C CHO TÀI LI U THAM KH O

13

B ng 5.2: Các m c chu n trong BiBTeX address author booktitle chapter edition howpublished institution journal month note number organization pages publisher school series title type volume Đ a ch c a nhà xu t b n hay trung tâm nghiên c u Tên c a các tác gi Tiêu đ c a sách, đây là ph n trích d n vào trong danh sác các tài li u tham kh o Chương hay các m c đư c đánh s n b n c a sách Nh ng tài li u không chu n đư c xu t b n như th nào Đơn v tài tr cho vi c nghiên c u Tên c a t p chí Tháng mà tài li u đư c xu t b n Các thông tin b sung S phát hành c a t p chí, các báo cáo khoa h c T ch c tài tr cho h i ngh S trang hay kho ng trang Tên c a nhà xu t b n Trung tâm hay khoa nghiên c u nơi mà đ tài đư c th c hi n Tên c a các lĩnh v c kh o sát Tên đ tài nghiên c u Th lo i c a báo cáo khoa h c S ra c a tài li u

B ng 5.3: Các m c yêu c u và l a ch n Lo i danh m c article book booklet inbook Các m c yêu c u tác gi , tiêu đ , t p chí, năm tác gi ho c ngư i hi u đính, tiêu đ , nhà xu t b n, năm tiêu đ tác gi chương xu t b tác gi nhà xu ho c ngư i biên t p, ho c trang, tiêu đ , nhà n, năm , tiêu đ , tiêu đ sách, t b n, năm Các m c l a ch n t p, tháng, chú thích, s ra, trang đ a ch , n b n, t p hay s ra, tháng, chú thích, trang, th lo i tác gi , đ a ch , xu t b n th nào, tháng, chú gi i, năm đ a ch , n b n, t p hay s ra, tháng, chú gi i, th lo i, ki u đ a ch , chương, ngư i biên t p, n b n, t p ho c s ra, tháng, chú thích, trang, th lo i, ki u đ a ch , ngư i biên t p, t p ho c s ra, tháng, chú thích, tên t ch c, trang, nhà xu t b n, th lo i, ki u tác gi , đ a ch , n b n, tháng, chú thích, tên t ch c, năm đ a ch , tháng, chú thích, ki u tác gi , xu t b n th nào, tháng, chú thích, tiêu đ , năm đ a ch , tháng, chú thích, lo i ngư i biên t p, tên t ch c, đ a ch , t p ho c s ra, th lo i, tháng, nhà xu t b n, chú thích ki u, s ra, đ a ch , tháng, chú thích tháng, năm

incollection

inproceedings

tác gi , tiêu đ , tên sách, năm

manual mastersthesis misc phdthesis proceedings

tiêu đ tác gi , tiêu đ , trư ng, năm — tác gi , tiêu đ , trư ng, năm tiêu đ , năm

techreport unpublished

tác gi , tiêu đ , trung tâm nghiên c u, năm tác gi , tiêu đ , chú thích

CHƯƠNG 5. T O DANH M C CHO TÀI LI U THAM KH O So sánh ví d trư c v i: "Maria De La Cruz" mà nó s in ra: M. D. L. Cruz, là không đúng. Các tác gi nên tách riêng b ng t khóa and (và). Dư i đây là m t ví d dùng danh m c book: @book{goossens97, author (tác gi ) = "Goossens, Michel and Rahtz, Sebastian và Mittelbach, Frank", title (tiêu đ ) = "The \LaTeX\ graphics companion: Các tài li u minh h a v i \TeX\ và {PostScript}", publisher (nhà xu t b n) = "Addison Wesley Longman, Inc", year (năm) = 1997 }

14

Trong ví d này thì t khóa là goossens97, do đó b n có th trích d n danh m c v i l nh \cite{goossens97}. Phong cách trình bày danh sách tài li u tham kh o thư ng chuy n tiêu đ sang ch thư ng và tên PostScript thì đư c đ t trong ngo c móc và nó s không b chuy n sang ch thư ng. Chú ý r ng ngo c móc {} có th dùng thay cho d u trích d n đôi ‘‘’’. Ví d trên đư c vi t l i đơn gi n hơn: @book{goossens97, author (tác gi ) = {Goossens, Michel and Rahtz, Sebastian and Mittelbach, Frank}, title (tiêu đ ) = {The \LaTeX\ graphics companion: các tài li u minh h a v i \TeX\ và {PostScript}}, year (nhà xu t b n) = {Addison Wesley Longman, Inc}, year (năm) = 1997 } Các s như năm 1997 không c n đ t trong gi i h n v i d u trích d n hay ngo c móc. Do đó b n có pages (trang) = 10 nhưng kho ng trang cũng c n đư c vi t ra: pages = "10--45" Các ki u trình bày tài li u tham kh o luôn dùng ba ch cái vi t t t đ dùng cho tháng: jan = tháng1, feb = tháng2, mar = tháng3 . . . Các ch vi t t t nên đư c dùng thay vì gõ đ y đ tên c a chúng, và các đ nh d ng c a chúng ph thu c vào m i phong cách đ nh d ng danh sách tài li u tham kh o. Các ch vi t t t nên đư c đi n vào mà không có d u trích d n: @inproceedings{talbot97, author = "Talbot, Nicola and Cawley, Gavin", title = " M t gi i thu t s p x p nhanh v d li u hình nh cho vector robust lư ng t hóa", booktitle = "Proceedings of the I.E.E.E. H i ngh Qu c t v x lý hình nh", address = "Santa Barbara, California, USA", month = oct, year = 1997 } Sau đây là m t ví d v m t cơ s d li u c a tài li u tham kh o ( b n có th download ví d này trong các file mà tôi đính kèm v i file ngu n c a tài li u Vi t Ng , n u mu n b n mu n xem: @book{goossens97, author = "Goossens, Michel and Rahtz, Sebastian and Mittelbach, Frank", title = "The \LaTeX\ graphics companion: Tài li u minh h a v i \TeX\ và {PostScript}", publisher = "Addison Wesley Longman, Inc", year = 1997 }

CHƯƠNG 5. T O DANH M C CHO TÀI LI U THAM KH O @inproceedings{talbot97, author = "Talbot, Nicola L. C. and Cawley, Gavin C.", title = "M t gi i thu t s p x p nhanh ch s v d li u hình nh c a vector robust lư ng t hóa", booktitle = "Proceedings of the I.E.E.E. H i ngh Qu c t v x lý hình nh", address = "Santa Barbara, California, USA", month = oct, year = 1997 } @article{cawley96, author = "Cawley, Gavin C. and Talbot, Nicola L. C.", title = "Gi i thu t s p x p nhanh cho vector lư ng t hóa qua các kênh truy n nhi u", journal = "I.E.E. Electronic Letters", number = 15, volume = 32, pages = "1343--1344", month = jul, year = 1996 } @incollection{wainwright93, author = "Wainwright, Robert B.", title = "Đ c t t nh ng th c ph m kém ch t lư ng booktitle = "\emph{Clostridium botulinum}: Sinh thái và ki m soát th c ph m", chapter = 12, pages = "305--322", editor = "Hauschild, Andreas H. W. and Dodds, Karen L.", publisher = "Marcel Dekker, Inc", year = 1993 }

15

mi n nam",

Khi b n đã so n cơ s d li u cho danh sách các tài li u tham kh o, trư c b n c n biên d ch tài li u c a b n sau đó phát l nh g i BIBTEX r i biên d ch l i tài li u hai l n đ c p nh t các tham chi u chéo. N u b n dùng TEXnicCenter,TEXmaker ho c LaTeX editor version 1.2.1 Builde 20050116 Shu Shen (c) 2004-2005 sau khi biên d ch tài li u b n có th click vào menu con “BiBTeX” đ g i BIBTEX. Trong TEXnicCenter khi t o project m i b n có th click lên l a ch n ‘Uses BiBTeX’ thì chương trình s t g i BIBTEX khi b n click lên icon Build. N u b n dùng ch đ dòng l nh b n c n gõ vào như sau: latex thesis % biên d ch l n 1 bibtex thesis % ch y BiBTeX latex thesis % biên d ch l n 2 latex thesis % biên d ch l n 3 Chú ý r ng lúc này b n đang ch đ nh file ph tr trong khi g i BIBTEX. B n có th có m t cơ s d li u v danh A sách tham kh o mà nó có m t cái tên khác v i file LTEX khi g i chương trình BIBTEX. Ví d , n u lu n văn c a b n đư c lưu trong file thesis.tex, và cơ s d li u c a tài li u tham kh o đư c lưu trong file ref.bib thì b n v n còn công vi c đ làm. latex thesis % biên d ch l n m t bibtex thesis % ch y BiBTeX latex thesis % biên d ch l n 2 latex thesis % biên d ch l n 3 Th t ra b n có th nhân cơ s d li u tam kh o lên. Gi s r ng tài li u tham kh o đư c đ nh nghĩa trong các file ref1.bib và ref2.bib, sau đó b n c n hai l nh \bibliography trong file thesis.tex:

CHƯƠNG 5. T O DANH M C CHO TÀI LI U THAM KH O \bibliography{ref1} \bibliography{ref2}

16

Mô t v s khác bi t v phong cánh trình bày danh sách các tài li u tham kh o đư c th hi n trong các Hình 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6 và 5.7. Chú ý r ng ki u trình bày tài li u tham kh o apalike c n có gói l nh apalike. Đ biên d ch ch tiêu đ “Biolography” sang ti ng Vi t b n ph i dùng Notepad++ đ t ch đ encode là “Encode in UTF8” đ chuy n “Biolography” sang ti ng vi t trong file apalike.sty, khi ch nh s a xong, lưu file r i biên d ch l i tài li u.

5.1

Các tham chi u ngư c

Gói l nh backref đư c cung c p v i gói hyperref s đ t m t d u ph y đ ngăn cách các m c, s trang trên nh ng trang mà đ tài trích d n ra cu i m i m c trong danh sách tham kh o. M i tài li u tham kh o trong môi trư ng thebibliography ph i đư c ngăn cách b ng m t hàng tr ng, nhưng thông thư ng thì BIBTEX t đ ng th c hi n đi u này, b n ch ph i lo l ng v đi u này n u b n t o môi trư ng thebibliography mà không có s h tr c a BIBTEX. Các s s đư c m c đ nh cho vi c đánh s các m c nơi mà các l nh \cite tương ng đư c áp d ng, nhưng đi u này có th thay đ i s trang b i vi c b qua ch n l a pagebackref cho gói l nh backref (ho c gói l nh hyperref n u b n dùng nó). Gói l nh backrefx m r ng gói backref và cung c p văn b n b sung ch ng h n như: (Trích d n trên trang 1, 4 và 10). Các l nh này luôn s n có đ ch nh s a văn b n đư c t o ra. Phong cách c a danh sách tài li u tham kh o output đư c minh h a trong ph n dành cho tài li u tham kh o c a tài li u này.

5.2

Các l i thư ng g p

• BIBTEX vi t môi trư ng thebibliography cho m t file .bbl. N u b n gây m t l i trong file .bib, thì l i này s đư c copy vào file .bbl. Còn n u b n đã s a l i trong file .bib, nhưng b n v n g p l i trong khi biên d ch tài li u, thì xóa file .bbl đi. • Hãy nh dùng d u trích d n kép ho c ngo c móc đ gi i h n nơi đi n tên trong file .bib. • Hãy nh đ t m t d u ph y cu i m i vùng đi n tên ngo i tr đó là dòng cu i cùng.

• Ph i ch c r ng b n ch dùng ch cái và các ch s trong ph n t khóa.
A • Ký hi u chú thích (%) trong LTEX không còn là m t ký hi u chú thích trong file .bib file.

• N u b n đi n tên vào các khu v c đi n tên trong file .bib nhưng nó không xu t hi n trong danh m c tham kh o, thì ph i ki m tra l i vùng đi n tên đó là yêu c u hay l a ch n cho ki u danh m c đang s d ng.

CHƯƠNG 5. T O DANH M C CHO TÀI LI U THAM KH O

17

Tài li u tham kh o
[1] G. C. Cawley and N. L. C. Talbot. Gi i thu t s p x p nhanh cho vector lư ng t hóa qua các kênh truy n nhi u. I.E.E. Electronic Letters, 32(15):1343–1344, July 1996.
A [2] M. Goossens, S. Rahtz, and F. Mittelbach. The LTEX graphics companion: Tài li u minh h a v i TEX và PostScript. Addison Wesley Longman, Inc, 1997.

[3] N. L. C. Talbot and G. C. Cawley. M t gi i thu t s p x p nhanh ch s v d li u hình nh c a vector robust lư ng t hóa. In Proceedings of the I.E.E.E. H i ngh Qu c t v x lý hình nh, Santa Barbara, California, USA, Oct. 1997. [4] R. B. Wainwright. Đ c t t nh ng th c ph m kém ch t lư ng mi n nam. In A. H. W. Hauschild and K. L. Dodds, editors, Clostridium botulinum: Sinh thái và ki m soát th c ph m, chapter 12, pages 305–322. Marcel Dekker, Inc, 1993.

Hình 5.1: Trình bày tài li u tham kh o ki u abbrv

CHƯƠNG 5. T O DANH M C CHO TÀI LI U THAM KH O

18

Tài li u tham kh o
[1] CAWLEY, G. C., AND TALBOT, N. L. C. Gi i thu t s p x p nhanh cho vector lư ng t hóa qua các kênh truy n nhi u. I.E.E. Electronic Letters 32, 15 (July 1996), 1343–1344.
A [2] GOOSSENS, M., RAHTZ, S., AND MITTELBACH, F. The LTEX graphics companion: Tài li u minh h a v i TEX và PostScript. Addison Wesley Longman, Inc, 1997.

[3] TALBOT, N. L. C., AND CAWLEY, G. C. M t gi i thu t s p x p nhanh ch s v d li u hình nh c a vector robust lư ng t hóa. In Proceedings of the I.E.E.E. H i ngh Qu c t v x lý hình nh (Santa Barbara, California, USA, Oct. 1997). [4] WAINWRIGHT, R. B. Đ c t t nh ng th c ph m kém ch t lư ng mi n nam. In Clostridium botulinum: Sinh thái và ki m soát th c ph m, A. H. W. Hauschild and K. L. Dodds, Eds. Marcel Dekker, Inc, 1993, ch. 12, pp. 305– 322.

Hình 5.2: Trình bày tài li u tham kh o ki u acm

CHƯƠNG 5. T O DANH M C CHO TÀI LI U THAM KH O

19

Tài li u tham kh o
[CT96] Gavin C. Cawley and Nicola L. C. Talbot. Gi i thu t s p x p nhanh cho vector lư ng t hóa qua các kênh truy n nhi u. I.E.E. Electronic Letters, 32(15):1343–1344, July 1996.

A [GRM97] Michel Goossens, Sebastian Rahtz, and Frank Mittelbach. The LTEX graphics companion: Tài li u minh h a v i TEX và PostScript. Addison Wesley Longman, Inc, 1997.

[TC97]

Nicola L. C. Talbot and Gavin C. Cawley. M t gi i thu t s p x p nhanh ch s v d li u hình nh c a vector robust lư ng t hóa. In Proceedings of the I.E.E.E. H i ngh Qu c t v x lý hình nh, Santa Barbara, California, USA, October 1997. Robert B. Wainwright. Đ c t t nh ng th c ph m kém ch t lư ng mi n nam. In Andreas H. W. Hauschild and Karen L. Dodds, editors, Clostridium botulinum: Sinh thái và ki m soát th c ph m, chapter 12, pages 305–322. Marcel Dekker, Inc, 1993.

[Wai93]

Hình 5.3: Trình bày tài li u tham kh o ki u alpha

CHƯƠNG 5. T O DANH M C CHO TÀI LI U THAM KH O

20

Tài li u tham kh o
A [1] M. Goossens, S. Rahtz, and F. Mittelbach, The LTEX graphics companion: Tài li u minh h a v i TEX và PostScript. Addison Wesley Longman, Inc, 1997.

[2] N. L. C. Talbot and G. C. Cawley, “M t gi i thu t s p x p nhanh ch s v d li u hình nh c a vector robust lư ng t hóa,” in Proceedings of the I.E.E.E. H i ngh Qu c t v x lý hình nh, (Santa Barbara, California, USA), Oct. 1997. [3] G. C. Cawley and N. L. C. Talbot, “Gi i thu t s p x p nhanh cho vector lư ng t hóa qua các kênh truy n nhi u,” I.E.E. Electronic Letters, vol. 32, pp. 1343– 1344, July 1996. [4] R. B. Wainwright, “Đ c t t nh ng th c ph m kém ch t lư ng mi n nam,” in Clostridium botulinum: Sinh thái và ki m soát th c ph m (A. H. W. Hauschild and K. L. Dodds, eds.), ch. 12, pp. 305–322, Marcel Dekker, Inc, 1993.

Hình 5.4: Trình bày tài li u tham kh o ki u ieeetr

CHƯƠNG 5. T O DANH M C CHO TÀI LI U THAM KH O

21

Tài li u tham kh o
[1] Gavin C. Cawley and Nicola L. C. Talbot. Gi i thu t s p x p nhanh cho vector lư ng t hóa qua các kênh truy n nhi u. I.E.E. Electronic Letters, 32(15):1343–1344, July 1996.
A [2] Michel Goossens, Sebastian Rahtz, and Frank Mittelbach. The LTEX graphics companion: Tài li u minh h a v i TEX và PostScript. Addison Wesley Longman, Inc, 1997.

[3] Nicola L. C. Talbot and Gavin C. Cawley. M t gi i thu t s p x p nhanh ch s v d li u hình nh c a vector robust lư ng t hóa. In Proceedings of the I.E.E.E. H i ngh Qu c t v x lý hình nh, Santa Barbara, California, USA, October 1997. [4] Robert B. Wainwright. Đ c t t nh ng th c ph m kém ch t lư ng mi n nam. In Andreas H. W. Hauschild and Karen L. Dodds, editors, Clostridium botulinum: Sinh thái và ki m soát th c ph m, chapter 12, pages 305–322. Marcel Dekker, Inc, 1993.

Hình 5.5: Trình bày tài li u tham kh o ki u plain

CHƯƠNG 5. T O DANH M C CHO TÀI LI U THAM KH O

22

Tài li u tham kh o
A [1] Michel Goossens, Sebastian Rahtz, and Frank Mittelbach. The LTEX graphics companion: Tài li u minh h a v i TEX và PostScript. Addison Wesley Longman, Inc, 1997.

[2] Nicola L. C. Talbot and Gavin C. Cawley. M t gi i thu t s p x p nhanh ch s v d li u hình nh c a vector robust lư ng t hóa. In Proceedings of the I.E.E.E. H i ngh Qu c t v x lý hình nh, Santa Barbara, California, USA, October 1997. [3] Gavin C. Cawley and Nicola L. C. Talbot. Gi i thu t s p x p nhanh cho vector lư ng t hóa qua các kênh truy n nhi u. I.E.E. Electronic Letters, 32(15):1343–1344, July 1996. [4] Robert B. Wainwright. Đ c t t nh ng th c ph m kém ch t lư ng mi n nam. In Andreas H. W. Hauschild and Karen L. Dodds, editors, Clostridium botulinum: Sinh thái và ki m soát th c ph m, chapter 12, pages 305–322. Marcel Dekker, Inc, 1993.

Hình 5.6: Trình bày tài li u tham kh o ki u unsrt

CHƯƠNG 5. T O DANH M C CHO TÀI LI U THAM KH O

23

Tài li u tham kh o
Cawley, G. C. and Talbot, N. L. C. (1996). Gi i thu t s p x p nhanh cho vector lư ng t hóa qua các kênh truy n nhi u. I.E.E. Electronic Letters, 32(15):1343–1344.
A Goossens, M., Rahtz, S., and Mittelbach, F. (1997). The LTEX graphics companion: Tài li u minh h a v i TEX và PostScript. Addison Wesley Longman, Inc.

Talbot, N. L. C. and Cawley, G. C. (1997). M t gi i thu t s p x p nhanh ch s v d li u hình nh c a vector robust lư ng t hóa. In Proceedings of the I.E.E.E. H i ngh Qu c t v x lý hình nh, Santa Barbara, California, USA. Wainwright, R. B. (1993). Đ c t t nh ng th c ph m kém ch t lư ng mi n nam. In Hauschild, A. H. W. and Dodds, K. L., editors, Clostridium botulinum: Sinh thái và ki m soát th c ph m, chapter 12, pages 305–322. Marcel Dekker, Inc.

Hình 5.7: Trình bày tài li u tham kh o ki u apalike; yêu c u gói apalike

Chương 6

Đ nh d ng
6.1 Kho ng tr ng kép

Kho ng tr ng kép thư ng không đư c ch p nh n trong th gi i c a phương pháp s p ch hi n đ i, tuy nhiên nó thư ng là m t yêu c u khi b n vi t m t lu n án Ti n Sĩ vì nó cho phép ngư i ch m có ch đ ghi nh n xét. Kho ng tr ng kép có th thu đư c b ng cách dùng m t trong hai môi trư ng spacing đư c đ nh nghĩa trong gói doublespace ho c b ng cách đ nh nghĩa l i giá tr c a \baselinestretch. Giá tr này ph thu c vào kích c font ch (xem b ng Table 6.1). Đ tr v l i ch đ kho ng tr ng đơn, đ t cho \baselinestretch giá tr là 1. B ng 6.1: Giá tr kho ng tr ng kép cho \baselinestretch Kích c font \baselinestretch 10pt 1.67 11pt 1.62 12pt 1.66

Do v y n u b n dùng c ch là 12pt, thì b n s c n dòng sau đây: \renewcommand{\baselinestretch}{1.66}

6.2

Thay đ i trang tiêu đ

Phong cách trang tiêu đ đư c t o b i l nh \maketitle có th không phù h p v i qui đ nh c a các trư ng Đ i H c, n u g p ph i v n đ này thì b n nên chuy n qua dùng môi trư ng titlepage. Ví d : \begin{titlepage} \begin{center} \vspace*{1in} {\LARGE M t Ví D M u v Lu n Án Ti n Sĩ} \par \vspace{1.5in} {\large Tên c a B n} \par \vfill Lu n Án Ti n Sĩ Hóa H c \par \vspace{0.5in} Trung Tâm Tính Toán Hóa H c Lý Thuy t \par \vspace{0.5in} Đ i H c Qu c Gia, Tp. HCM \par \vspace{0.5in} 24

CHƯƠNG 6. Đ NH D NG Tháng 10 năm 2005 \end{center} \end{titlepage} K t qu output đư c minh h a trong Hình 6.1. Tham v n giáo viên hư ng d n c a b n v đ nh d ng c a trang tiêu đ đư c yêu c u như th nào.

25

6.3

A Trích d n văn b n đ u vào c a LTEX

Có đôi khi b n mu n trích d n văn b n mà nó gi nguyên d ng thô như khi b n nh p ngu n vào editor. Ví d b n mu n gán m t đo n mã c a máy tính vào tài li u. Đi u này có th th c hi n b ng môi trư ng verbatim.

\begin{verbatim} #include <stdio.h> int main() { printf{"The chemistry website of vietnam\n"}; return 1; } \end{verbatim}

cho ra d ng output như sau: #include <stdio.h> int main() { printf{"The chemistry website of vietnam\n"}; return 1; } N i dung c a m t file cũng có th đư c trích d n nguyên b n s d ng l nh \verbatiminput{tên file}
Đ nh nghĩa

đư c đ nh nghĩa trong gói l nh verbatim . Ví d : \verbatiminput{chem.tex} thì trong đó chem.tex là tên c a file (nh dùng g ch xiên sau / làm phân cách các thư m c). Chú ý: Không thích h p đ có nhi u văn b n ki u này trong lu n án c a b n. Đi u đó có th làm cho nh ng ngư i ch m b c mình, n u như b n đính kèm t ng trang c a các đo n mã c a lu n án đ làm cho tài li u giày hơn (b n tham lam quá) thì cũng không l a đư c m y ngư i ch m đâu. N u b n mu n đính kèm các đo n mã c n thi t hãy tham v n v i giáo viên c a b n (cũng đ ng c u xé m y trang có ch a các đo n mã ngu n y, chúng s không thông c m v i b n chút nào đâu) xem có thích h p đ đính kèm chúng hay không.

6.4

Môi trư ng tabbing

Tab là gì? Xin thưa Tab tên c a m t phím trên bàn phím. Trong các ng d ng như x lý b ng tính như Excel, Quarto Pro, Statgraphic Plus, Multisimplex . . . Phím này có tác d ng di chuy n con tr t ô này sang ô khác. Hay trong các chương trình x lý văn b n như Ms Word, Open Office, Word perfect, AbiWord và th m chí phím này cũng có hi u l c trong các editor mà b n đang dùng đ nh p ngu n cho lu n án . . . . Phím này có tác d ng di chuy n con tr theo m t kho ng cách xác đ nh v bên ph i, và kho ng cách này đư c m c đ nh hay do ngư i dùng

CHƯƠNG 6. Đ NH D NG

26

Ví D M u v Lu n Án Ti n Sĩ

Tên c a B n

Lu n Án Ti n Sĩ Hóa H c

Trung Tâm Tính Toán Hóa H c Lý Thuy t

Đ i H c Qu c Gia, Tp. H Chí Minh

Tháng 10 năm 2005

Hình 6.1: Ví d v trang Tiêu Đ

CHƯƠNG 6. Đ NH D NG

27

thi t l p s n. Môi trư ng tabbing cho phép b n t o các đi m d ng tab do đó b n có th tab đ n m t kho ng cách m c đ nh nào đó t l trái. Trong môi trư ng tabbing b n có th dùng l nh \= đ m c đ nh đi m d ng tab, và l nh \> đ nh y đ n đi m d ng k ti p, và l nh \< đ di chuy n ngư c l i đi m d ng trư c đó, \+ d i l trái sang ph i m t tab và l nh \- d i l trái sang trái m t tab, l nh \\ s b t đ u m t dòng m i và \kill dùng đ thi t l p b t c đi m d ng tab trong dòng hi n t i nhưng nó không t đ ng s p hàng. Ví d : 1. Đây là ví d đ u tiên đ t ra ba đi m d ng tab:

\begin{tabbing} Zero \=M t \=Hai \=Ba\\ \>Đi m d ng tab đ u tiên\\ \>A\>\>B\\ \>\>Đi m d ng tab th 2 \end{tabbing} Nó cho ra output như sau: Zero M t Hai Ba Đi m d ng tab th nh t A B Đi m d ng tab th 2

2. Đây là ví d th 2 thi t l p 4 đi m d ng tab, nhưng nó b qua dòng đ u tiên:

\begin{tabbing} AAA \=BBBB \=XX \=YYYYYY \=Z \kill \>\>\>Đi m d ng tab th 3\\ \>a \>\>b \>c \end{tabbing} Cho ra output như sau: Đi m d ng tab th 3 b c

a

6.5

Các đ nh lý và thu t toán

M t lu n án Ti n Sĩ thư ng ch a các đ nh lý, b đ và các đ nh nghĩa . . . Nh ng c u trúc này thư ng đư c t o ra nh l nh \newtheorem{type}{tiêu đ }[b đ m vòng ngoài]
Đ nh nghĩa

trong đó type là ki u c u trúc tài li u c a b n (ví d đ nh lý), tiêu đ là t đư c in đ m dòng đ u c a c u trúc (ví d : đ nh lý) và n u có m t argument l a ch n b đ m vòng ngoài, thì b đ m c a c u trúc s d a trên b đ m vòng ngoài (như trong b argument l a ch n \newcounter). B n nên đ nh nghĩa đ nh lý m i c a c a b n trong ph n preamble hay trong m t gói l nh ho c trong class file. Khi b n đã đ nh nghĩa đ nh lý m i c a b n, m t môi trư ng m i đư c t o ra theo tên c a ki u c u trúc. Môi trư ng này có m t argument l a ch n mà b n có th dùng đ đ nh rõ m t đ u đ cho c u trúc. Ví d :

CHƯƠNG 6. Đ NH D NG

28

1. Đ nh nghĩa m t c u trúc đ nh lý. B đ m c a c u trúc này không ph thu c vào b đ m c a c u trúc khác:

\newtheorem{theorem}{Đ nh lý} \begin{theorem} N u $\lambda$ là m t giá tr riêng c a $\mathbf{B}$ v i vector riêng $\vec{\xi}$, thì $\lambda^n$ là m t giá tr riêng c a $\mathbf{B}^n$ v i vector riêng $\vec{\xi}$. \end{theorem} Cho ra output như sau: Đ nh lý 1 N u λ là m t giá tr riêng c a B v i vector riêng ξ, thì λn là m t giá tr riêng c a Bn v i vector riêng ξ.
A (Xem thêm LTEX for Complete Novices [5] n u b n không bi t đ nh nghĩa l i l nh \vec đ vector xu t hi n dư i d ng in đ m).

2. Trong ví d này, đ nh lý đư c đ nh nghĩa ph thu c trên b đ m c a chương. B đ m đ nh lý s đư c xác l p l i m i l n b t đ u m t chương m i:

\newtheorem{theorem}{Đ nh lý}[chapter] \begin{theorem} N u $\lambda$ là m t giá tr riêng c a $\mathbf{B}$ v i vector riêng $\vec{\xi}$, thì $\lambda^n$ là m t giá tr riêng c a $\mathbf{B}^n$ v i vector riêng $\vec{\xi}$. \end{theorem} s cho ra output: Đ nh lý 6.1 N u λ là m t giá tr riêng B v i vector riêng ξ, thì λn là m t giá tr riêng c a Bn v i vector riêng ξ.

3. Trong ví d này, đ nh lý đư c gán cho m t nhãn:

\newtheorem{theorem}{Đ nh lý}[chapter] \begin{theorem}[Các lũy th a vector riêng] N u $\lambda$ là m t giá tr riêng c a $\mathbf{B}$ v i vector riêng $\vec{\xi}$, thì $\lambda^n$ là m t giá tr riêng c a $\mathbf{B}^n$ v i vector riêng $\vec{\xi}$. \end{theorem} s cho ra output: Đ nh lý 6.1 (Các lũy th a vector riêng) N u λ là m t giá tr riêng c a B v i vector riêng ξ, thì λn là m t giá tr riêng c a Bn v i vector riêng ξ.

CHƯƠNG 6. Đ NH D NG

29

4. Trong ví d này, m t c u trúc thu t toán đư c t o ra. L nh \hfill\par đư c dùng đ ngăn ch n môi trư ng tabbing t vi c nh y vào trong tiêu đ c a thu t toán.

\newtheorem{algorithm}{Thu t toán} \begin{algorithm}[Thu t toán Gauss-Seidel ] \hfill\par \begin{tabbing} 1. \=Cho $k=1$ đ n s l n nh t c a các vòng l p\\ \>2. Cho \=$i=1$ đ n $n$\\ \>\>Set \begin{math} x_i^{(k)} = \frac{b_i-\sum_{j=1}^{i-1}a_{ij}x_j^{(k)} -\sum_{j=i+1}^{n}a_{ij}x_j^{(k-1)}}% {a_{ii}} \end{math} \\ \>3. N u $\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^{(k-1)}\| < \epsilon$, trong đó $\epsilon$ là gi i h n d ng xác đ nh, stop. \end{tabbing} \end{algorithm}

S cho ra output sau: Gi i thu t 1 ( Gi i thu t Gauss-Seidel ) 1. Cho k = 1 đ n s l n nh t c a các vòng l p 2. Cho i = 1 đ n n
j=i+1 j j=1 j Set xi = aii (k) (k−1) 3. N u x − x < , trong đó là gi i h n d ng xác đ nh, stop.

(k)

P (k) P bi − i−1 aij x − n

aij x

(k−1)

Ví d trên trong không đúng, các thu t gi i có xu hư ng hi n th ki u font ch th ng đ ng ch không ph i là ch in nghiêng. Gói l nh asmthm m r ng ch c năng c a l nh \newtheorem và cung c p ba ki u đ nh lý: plain Tiêu đ và s remark Tiêu đ và s d ng in đ m, thân văn b n đư c in nghiêng (m c đ nh). d ng in đ m, thân văn b n d ng font thông thư ng. d ng in nghiêng, thân văn b n d ng font thông thư ng.

definition Tiêu đ và s

Và ví d trên có th chuy n qua:

CHƯƠNG 6. Đ NH D NG \theoremstyle{definition} \newtheorem{algorithm}{Thu t toán} \begin{algorithm}[Thu t Toán Gauss-Seidel ] \hfill\par \begin{tabbing} 1. \=Cho $k=1$ đ n s l n nh t c a các vòng l p\\ \>2. Cho \=$i=1$ đ n $n$\\ \>\>Set \begin{math} x_i^{(k)} = \frac{b_i-\sum_{j=1}^{i-1}a_{ij}x_j^{(k)} -\sum_{j=i+1}^{n}a_{ij}x_j^{(k-1)}}% {a_{ii}} \end{math} \\ \>3. N u $\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^{(k-1)}\| < \epsilon$, trong đó $\epsilon$ là gi i h n d ng xác đ nh, stop. \end{tabbing} \end{algorithm}

30

S cho output như sau: Thu t toán 1 (Thu t toán Gauss-Seidel ) 1. Cho k = 1 đ n s l n nh t c a các vòng l p 2. Cho i = 1 đ n n
j=i+1 j j=1 j Set xi = aii (k) (k−1) 3. N u x − x < , trong đó là gi i h n d ng xác đ nh, stop.

(k)

P (k) P bi − i−1 aij x − n

aij x

(k−1)

(B n có th download thesis7.tex làm ví d .) M t l a ch n khác là n u b n mu n các gi i thu t hi n th như các hình và các b ng b n có th dùng l nh \newfloat đư c đ nh nghĩa trong gói l nh float (c a Anselm Lingnau): \newfloat{type}{placement}{ext}[outer counter ]
Đ nh nghĩa

trong đó type là tên m i c a float c a b n, placement là b s p x p m c đ nh (t, b, p và h), ext là ph n m r ng cho danh sách c a type và như đã đ c p, s có m t c a b đ m xác đ nh r ng b đ m có liên quan đ n float m i ph thu c vào b đ m vòng ngoài. B n cũng có th đ nh rõ phong cách m i cho các float m i c a b n b ng l nh: \floatstyle{style}
Đ nh nghĩa

trư c khi đ nh nghĩa float m i c a b n, trong đó style có th là m t trong nh ng: plain Gi ng như các môi trư ng chu n figure và table float, ngo i tr nhãn đ t cu i m i float. boxed Thân c a float đư c đ t trong h p, và đ u đ thì đư c in ra dư i cái h p y. ruled Đ u đ đư c in bên trên v i hai đư ng k trên và dư i nó và có thêm m t đư ng k n a cu i float.

Tên liên quan đ n m t float đư c đ nh nghĩa b ng l nh sau: \tên c a float{type}{tên}
Đ nh nghĩa

trong đó type là tên c a môi trư ng float (đư c đ nh nghĩa trong \newfloat) và tên là tên đính v i float đó.

CHƯƠNG 6. Đ NH D NG danh sách c a type có th đư c t o ra b ng l nh sau: \danh sách{type}{tiêu đ }
Đ nh nghĩa

31

Do v y thay vì đ nh nghĩa môi trư ng algorithm dùng \newtheorem, chúng ta có th đ nh nghĩa nó dùng \newfloat như dư i đây: \floatstyle{ruled} \newfloat{algorithm}{htbp}{loa} \floatname{algorithm}{Thu t toán} \begin{algorithm} \caption{ Thu t toán Gauss-Seidel } \label{alg:GS} \begin{tabbing} 1. \=Cho $k=1$ đ n các vòng l p l n nh t\\ \>2. Cho \=$i=1$ đ n $n$\\ \>\>Set \begin{math} x_i^{(k)} = \frac{b_i-\sum_{j=1}^{i-1}a_{ij}x_j^{(k)} -\sum_{j=i+1}^{n}a_{ij}x_j^{(k-1)}}{a_{ii}} \end{math} \\ \>3. N u $\|\vec{x}^{(k)}-\vec{x}^{(k-1)}\| < \epsilon$, trong đó $\epsilon$ là gi i h n d ng xác đ nh, stop. \end{tabbing} \end{algorithm} S cho ra output như sau: Thu t toán 1 Thu t toán Gauss-Seidel 1. Cho k = 1 đ n các vòng l p l n nh t 2. Cho i = 1 đ n n
j=i+1 j j=1 j Set xi = aii (k) (k−1) 3. N u x − x < , trong đó là gi i h n d ng xác đ nh, stop.

(k)

P (k) P bi − i−1 aij x − n

aij x

(k−1)

Dòng sau đây có th đi sau các hình nh và các b ng: \listof{algorithm}{Danh sách các thu t toán} (B n có th download thesis8.tex làm m t ví d .)

Chương 7

T o ch m c và danh sách các thu t ng
A Chúng ta có th d dàng t o m t Ch m c ho c b ng tra c u thu t ng (danh sách các thu t ng ) b ng LTEX và b ng chương trình ng d ng makeindex. M t ý tư ng r t hay n u b n đưa danh sách các thu t ng vào trong m t lu n án, đ c bi t là n u có các công th c toán h c trong tài li u c a b n, và các ký hi u có th đư c gi i thích b ng nhi u cách khác nhau. Ví d , x có th có nghĩa là dx ho c nó có th có nghĩa là m t giá tr đã c p nh t c a dt x, (ho c nó có th là hoán v c a x, nhưng trong trư ng h p này x nên đư c đ nh d ng như m t vector). Không có gì khôn ngoan đ gi s r ng ngư i đ c dùng ký hi u như b n. Do v y nên đính kèm m t b ng ch m c vào trong A m t lu n án, tuy nhiên, the LTEX user’s guide [3] phát bi u r ng b t c đ tài không hư c u nào dài hơn hai mươi trang ph i có m t b ng ch m c. N u b n ch quan tâm đ n vi c t o ra m t b ng danh sách các thu t ng , tôi nghĩ r ng b n v n còn mu n đ c cách làm th nào đ t o m t b ng ch m c, danh sách các thu t ng và ch m c chúng có d ng tương t sau:

7.1

T o ch m c
\index{entry (danh m c)}
Đ nh nghĩa

N u b n mu n t o m t ch m c, b n s c n đ n l nh \makeindex trong ph n khai báo (preamble). L nh

đư c dùng đ l p b ng chú d n entry

m t đi m nào đó trong tài li u. Ví d , đo n mã sau:

Các vector riêng\index{vector riêng} đư c đ nh nghĩa \ldots s cho ra output Các vector riêng đư c đ nh nghĩa . . . và đ t danh m c ‘vector riêng’ trong file .idx file v i s trang liên k t. Gói l nh makeidx cung c p l nh \printindex mà nó đư c đ t trong tài li u nơi mà b n mu n in ra ch m c. L nh \makeindex s làm cho m i l nh \index ghi m t thông tin xác th c lên file “.idx”. File này s đư c x lý b i chương trình makeindex đ t o ra m t file .ind ch a m t môi trư ng theindex. Sau đó file này đư c đ c b i l nh \printindex vào l n biên d ch tài li u t i. N u b n dùng TeXnicCenter b n s c n ch n “uses makeindex” khi b n t o m t project m i, còn n u b n dùng ch đ dòng l nh b n c n làm như sau: latex filename.tex makeindex filename.idx latex filename.tex (trong đó filename tên file c a tài li u b n đang so n, ví d thesis) N u b n cũng đang dùng BIBTEX, b n c n ti n hành:

32

CHƯƠNG 7. T O CH M C VÀ DANH SÁCH CÁC THU T NG latex filename.tex bibtex filename makeindex filename.idx latex filename.tex latex filename.tex

33

Th t là m t ý tư ng hay đ t o các sub-entries (danh m c con) trong b ng ch m c, nh m giúp ngư i đ c d dàng tra c u. Ví d , b n mu n l p danh m c thu t ng “matrix” (ma tr n), nhưng tài li u c a b n l i đ c p đ n nhi u lo i ma tr n khác nhau như, ma tr n chéo, kh i và ma tr n c ng tuy n. Trong trư ng h p này thì t t nh t ch l p danh m c t “matrix” làm t t ng quát, và có m t danh m c con cho các lo i ma tr n riêng bi t do v y danh m c cho t “matrix” đư c t o ra s nhìn gi ng như th này. ma tr n, 4, 10, 22–24 chéo, 12 kh i, 20, 24 c ng tuy n, 33 M t danh m c con có th đư c t o ra dùng ký t !. Nên danh m c nêu trên đư c t o ra dùng các l nh sau: Preamble (ph n khai báo đ u tài li u): Trang 4: Trang 10: Trang 12: Trang 20: Trang 22: Trang 23: Trang 24: Trang 24: Trang 33: K t thúc văn b n: \makeindex \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \printindex n} n} n!chéo} n!kh i} n} n} n} n!kh i} n!c ng tuy n}

Chú ý r ng cùng các danh m c trên các trang 22, 23 và 24 đư c chuy n thành m t kho ng 22–24. Đ i v i các kho ng l n hơn b n có th ch đ nh trang b t đ u c a kho ng b ng cách g n |(” vào ch cu i c a danh m c trong ch m c, g n vào trang cu i c a kho ng trang b ng |)” v i ph n cu i c a ch m c. Ví d : Ph n khai báo: Trang 4: Trang 10: Trang 12: Trang 20: Trang 22: Trang 24: Trang 30: Trang 33: K t thúc tài li u: s cho ra trong output c a index như sau: ma tr n, 4, 10, 22–30 chéo, 12 kh i, 20, 24 c ng tuy n, 33 M t danh sách ch m c có th truy v n đ n m t danh m c khác dùng |see{reference}. Ví d , \index{Ma tr n c ng tuy n|xem{ma tr n, c ng tuy n}} s t o ra danh m c ma tr n c ng tuy n, xem ma tr n, c ng tuy n \makeindex \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \printindex n} n} n!chéo} n!kh i} n|(} n!kh i} n|)} n!c ng tuy n}

CHƯƠNG 7. T O CH M C VÀ DANH SÁCH CÁC THU T NG

34

Đ nh d ng c a s trang có th thay đ i s d ng |style trong đó style là tên c a l nh đ nh d ng mà không có g ch xiên backslash. Gi đ nh r ng trong ví d trên, đ nh nghĩa c a m t ma tr n đư c xác đ nh trên trang 10, và do đó b n có th mu n s trang xu t hi n d ng in đ m đ xác đ nh r ng đây là ph n tham kh o sơ c p. L nh \textbf s in ra ch in đ m, nên b n c n gán l nh \textbf vào danh m c trong ch m c. Ví d , đo n mã sau: Khai báo: Trang 4: Trang 10: Trang 12: Trang 20: Trang 22: Trang 24: Trang 30: Trang 33: K t thúc tài li u: s in ra output trong index (ch m c) như sau: ma tr n, 4, 10, 22–30 chéo, 12 kh i, 20, 24 c ng tuy n, 33 Chương trình makeindex s p x p ch m c theo danh m c đã đư c xác đ nh, do đó t “matrix” (ma tr n) s đ ng trư c t “modulus”, nhưng $mud$ s đư c s p x p trên các ký t $, \, m, u và sau đó là $, nên µ s đ ng trư c “matrix”. Đi u này có th không thích h p, do v y có th xác đ nh cách s p x p ch m c riêng bi t dùng ký t @: \index{mu@$\mu$} Trong trư ng h p này vi c s p x p đư c th c hi n trên chu i mu, nên nó s xu t hi n sau t “modulus”, nhưng nó A s xu t hi n trong ch m c là µ. Đ bi t thêm thông tin v cách t o ch m c b n hãy đ c the LTEX user’s guide [3], A A The LTEX Companion [1] ho c A Guide to LTEX [2]. \makeindex \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \index{ma tr \printindex n} n|textbf} n!chéo} n!kh i} n|(} n!kh i} n|)} n!c ng tuy n}

7.1.1

Nh ng vư ng m c thư ng g p
1. Ph i ch c ch n r ng b n dùng l nh \printindex v trí mà b n mu n ch m c đư c in ra (l nh này đư c đ nh nghĩa trong gói makeidx). 2. Ph i ch c ch n r ng b n dùng l nh \makeindex trong preamble. A 3. B n ph i biên d ch tài li u b ng LTEX r i sau đó ch y makeindex, r i biên d ch l i tài li u c a b n m t l n n a.

• Ch m c c a tôi không xu t hi n.

• Tôi mu n đưa ký t @, ! ho c | vào trong ch m c nhưng không th y đâu c . N u b n mu n đưa nh ng ký t này vào ch m c b n c n b các ký t này vào d u trích d n kép ’’. Ví d : \index{"@} s đưa ký t @ vào ch m c. • Tôi có nhi u danh m c trong m t m c. Ví d : matrix, 10, 22-30 matrix, 4 Ki m tra xem argument b n dùng cho m i l nh \index tương ng ph i cùng m t argument, chú ý kho ng tr ng và l nh makeindex s x lý các danh m c sau theo nh ng cách khác nhau: \index{matrix} \index{ matrix} \index{matrix }

CHƯƠNG 7. T O CH M C VÀ DANH SÁCH CÁC THU T NG

35

7.2

T o m t b ng chú gi i thu t ng

Có s n m t s gói l nh h tr vi c t o m t b ng chú gi i thu t ng (glossary), đó là các gói makeglos (tương A t như các gói l nh makeidx), glossary, glosstex và gloss. Hai gói đ u dùng LTEX dùng k t h p v i A X k t h p v i makeindex và glosstex trong khi đó gói th makeindex, gói th 3 (glosstex) dùng LTE A tư (gloss) dùng LTEX k t h p v i BIBTEX. Tài li u này ch mô t v makeglos và glossary, chúng có d ng tương t như makeidx. N u b n quan tâm đ n các gói l nh khác b n nên đ c các tài li u đính kèm. M t b ng chú gi i thu t ng cũng đư c t o ra gi ng như cách t o ra m t ch m c, ngo i tr b n dùng l nh \makeglossary thay vì dùng \makeindex và dùng l nh \glossary thay cho \index. C hai gói l nh makeglos và glossary cung c p l nh \printglossary, tương t như \printindex.

7.2.1

Gói l nh makeglos
Khai báo : Trang 2 : Trang 3 : Trang 4 : \makeglossary \glossary{t p h p: m t b sưu t p các đ i tư ng} \glossary{ph n t : s đ i tư ng trong m t t p h p} \glossary{t p h p h n t p: ch a m i th }

Xem xét ví d sau:

Biên d ch tài li u này s t o ra m t file v i tên m r ng .glo ch a thông tin chi ti t v b ng chú gi i thu t ng . B n có th dùng chương trình makeindex đ x lý nh ng danh m c trong b ng này, nhưng b n c n đi u ch nh m t chút. 1. B n c n t o m t makeindex style file (file phong cách) m i mà nó thông báo cho makeindex tìm ki m \danh m c thu t ng thay vì \danh m c trong ch m c, và t o môi trư ng theglossary thay cho môi trư ng theindex. Hãy g i makeindex style file m i này là thesisglo.ist. Đ u tiên chúng ta c n đ t t khóa "\\glossaryentry": t kóa "\\glossaryentry"

bây gi chúng ta c n thay đ i khai báo sang "\\begin{theglossary}\n" và ph n khai báo ph tr "\n\n\\end{theglossary}\n": khai báo "\\begin{theglossary}\n" khai báo ph tr "\n\n\\end{theglossary}\n" Bây gi chúng ta c n thông báo cho makeindex dùng phong cách này s d ng ch n l a -s, và b n cũng c n đ nh rõ file output, nó nên có d ng m r ng là .gls, s d ng ch n l a -s: makeindex -o thesis.gls -s thesisglo.ist thesis.glo
A (Gi s r ng tài li u chính có ch a filethesis.tex và b n đã ch y LTEX trư c khi g i chương trình makeindex.) Chú ý r ng b n đang dùng thesis.glo (đã đư c t o ra b i các l nh \glossary) mà không ph i là file thesis.idx (đư c t o ra b i các l nh \index)

2. Theo m c đ nh, makeindex s dùng file v i ph n m r ng là .ilg như log file, có th b n mu n đ i file này đ tránh xung đ t v i index log file. Ví d , b n mu n g i log file c a b ng chú gi i thu t ng thesis.glg: makeindex -t thesis.glg -o thesis.gls -s thesisglo.ist thesis.glo Đây là m t ví d dùng gói makeglos: File sample.tex: \documentclass[a4paper]{report} \usepackage{makeglos} \makeglossary \begin{document}

CHƯƠNG 7. T O CH M C VÀ DANH SÁCH CÁC THU T NG \printglossary \chapter{Gi i thi u} M t t p h p\glossary{t p h p: B sưu t p các đ i tư ng} thư ng đư c bi u th trong m t font thư pháp, ví d $\mathcal{S}$. Ph n t c a t p h p\glossary{ph n t c a t p h p: S các đ i tư ng trong t p h p} c a $\mathcal{S}$ đư c kí hi u là $|\mathcal{S}|$. T p h p h n t p\glossary{t p h p h n t p: Ch a m i th } thì thư ng đư c kí hi u là $\mathcal{U}$ \end{document} File c a makeindex là style file, sample.ist, s gi ng như th này: t khóa "\\glossaryentry" khai báo "\\begin{theglossary}\n" khai báo b tr "\\end{theglossary}\n" Sau đó b n c n th c hi n latex sample.tex % biên makeindex -t sample.glg % t o ch m c, b ng tra latex sample.tex % biên d ch file sample.tex -o sample.gls -s sample.ist sample.glo c u thu t ng theo các l a ch n. d ch l i file sample.tex

36

Tiêu đ c a b ng tra c u thu t ng (tên m c đ nh là: Glossary) có th thay đ i b ng cách đ nh nghĩa l i l nh \glossaryname. N u b n mu n b t c đo n văn b n nào xu t hi n đ u b ng tra c u thu t ng b n ch c n đ nh nghĩa l i l nh \glossaryintro. Đ nh d ng c a argument cho l nh \glossary command thì tương t như v i \index, do đó b n có th dùng @ đ ch cách s p x p danh m c, dùng | đ ch đ nh làm cách nào đ đ nh d ng s trang liên đ i và ! dùng đ xác đ nh các danh m c con (m c dù đi u này không thích h p cho m t b ng tra c u thu t ng ). N u b n g p r c r i, hãy tham kh o m c 7.1.1 đ tìm bi n pháp tháo g trên trang 34. B n cũng có th download file sau: thesis9.tex và thesisglo.ist s minh h a cho ví d này.

7.2.2

Gói l nh glossary

Gói l nh glossary cũng đ nh nghĩa l nh \printglossary, nhưng nó đ nh nghĩa l i l nh \glossary đó b n có th tách tên c a danh m c và mô t tương ng c a nó, dùng m t t p h p c a t khóa= c p giá tr . Nh ng key sau đây luôn s n có: tên mô t s px p đ nh d ng Ví d Tên c a danh m c M t mô t c a danh m c Làm sao đ s p x p danh m c. (Danh m c thư ng đư c đ t tên theo m c đ nh) Cách đ nh d ng s trang

ph n trên có th thay đ i thành: Khai báo : Trang 2 : Trang 3 : Trang 4 : \makeglossary \glossary{tên sưu \glossary{tên đ i \glossary{tên t p = t p h p,mô t = m t b t p các đ i tư ng} = ph n t c a t p h p, mô t tư ng trong m t t p h p} = t p h p h n t p, mô t = h p ch a m i th }

= s

Gói l nh glossary t o style file makeindex .ist style file đ tùy bi n cho tài li u c a b n, nên b n không c n lo l ng đ t o nó n a. Theo m c đ nh tên c a file .ist s có cùng tên g c v i tên tài li u c a b n, do đó n u tài li u c a b n có tên là sample.tex thì file này s có tên là sample.ist tên này s đư c t o ra khi b n biên d ch file g c sample.tex. Như trên b n c n làm: latex sample.tex % biên makeindex -t sample.glg % t o ch m c, b ng tra latex sample.tex % biên d ch file sample.tex -o sample.gls -s sample.ist sample.glo c u thu t ng theo các l a ch n. d ch l i file sample.tex

CHƯƠNG 7. T O CH M C VÀ DANH SÁCH CÁC THU T NG B n có th dùng Perl script makeglos đư c cung c p trong version 2.0 c a gói l nh glossary: latex sample.tex makeglos sample.glo latex sample.tex

37

Phong cách c a b ng tra c u thu t ng có th tùy bi n. Như trên tiêu đ c a b ng tra c u các thu t ng (tên m c đ nh là Glossary) có th thay đ i b ng cách đ nh nghĩa l i l nh \glossaryname. Phong cách c a b ng tra c u thu t ng có th thay đ i dùng các l a ch n c a gói l nh mà các l a ch n này có d ng t khóa=giá tr : style Phong cách c a môi trư ng theglossary. Các giá tr : list dùng môi trư ng mô t trong b ng tra c u thu t ng super dùng môi trư ng supertabular (b n là ngư i s d ng TEX ch c b n bi t tabular nghĩa là gì r i) trong b ng tra c u thu t ng long dùng môi trư ng b ng dài trong b ng tra c u thu t ng (m c đ nh) header header c a b ng tra c u thu t ng . Các giá tr : none b ng tra c u thu t ng không có tiêu đ trang (M c đ nh) plain b ng tra c u thu t ng có tiêu đ trang border Đư ng vi n c a B ng tra c u thu t ng . Các giá tr : none B ng tra c u thu t ng không có đư ng vi n (M c đ nh) plain Đư ng vi n xung quanh c a B ng tra c u thu t ng cols S c t. Các giá tr : 2 Tên c a danh m c và chú gi i n m (M c đ nh). hai c t riêng bi t, v i s trang liên đ i n m cùng c t v i chú gi i

3 Tên danh m c, chú gi i và các trang liên đ i n m trong ba c t riêng bi t. number S trang liên đ i tương ng v i m i giá tr c a danh m c1 . Các giá tr : page M i danh m c m t trang tương ng nơi mà danh m c đư c đ t. (M c đ nh)

section M i danh m c đư c đánh s m t m c tương ng nơi mà danh m c đư c đ nh nghĩa. none Các con s tương ng đư c lư c b t. toc Bi n boolean2 true In B ng tra c u thu t ng vào m c l c false Không in B ng tra c u thu t ng vào m c l c (m c đ nh) Chú ý r ng n u b n đ nh rõ l a ch n này b n c n biên d ch l i tài li u thêm hai l n n a sau khi t o B ng tra c u thu t ng . hyper Bi n boolean3 true T o các s liên đ i v i m t liên k t siêu văn b n false Không t o các s liên đ i v i m t liên k t siêu văn b n N u gói l nh hyperref đư c t i trư c khi t i gói glossary thì hyper=true đư c đ t, n u không nó s đư c đ t m c đ nh hyper=false. Các l a ch n border, header and cols không nên dùng trong vi c liên k t v i style=list, chúng ch có nghĩa v i l a ch n ki u b ng. Ví d : \usepackage[style=long,cols=3,border=plain]{glossary}
1l 2l

a ch n này ch có trong version 1.1 và các version sau này a ch n này s n có trong version 2.0 và các version sau này 3 l a ch n này s n có trong version 2.0511 và các phiên b n sau này

CHƯƠNG 7. T O CH M C VÀ DANH SÁCH CÁC THU T NG

38

N u b n mu n chèn thêm thông tin đ u hay cu i b ng tra c u thu t ng b n có th đ nh nghĩa l i các l nh \glossarypreamble và \glossarypostamble. B n cũng có th đ nh nghĩa thêm các đ i tư ng phong cách cho b ng tra c u thu t ng , nên b n s có thêm l a ch n cho cách trình bày b ng tra c u thu t ng trong tài li u c a b n. Ví d , m t b ng tra c u c a m t s thu t ng và m t ch m c c a các hàm toán ho c c a các ký hi u. B n có th download version m i nh t c a gói l nh glossary t i http://theoval.cmp.uea.ac. uk/~nlct/latex/packages/index.html#glossary. Download download thesis10.tex làm ví d .

Chương 8

Nhi u float không đư c x lý
M t v n đ chung mà các nghiên c u sinh thư ng g p khi vi t lu n án là có báo l i “Nhi u Float Không Đư c X Lý”. L i này phát sinh do có quá nhi u hình nh và b ng trong “Chương k t qu nghiên c u” và không có nhi u dòng ch đư c nh p vào xung quanh chúng. N u đi u này x y ra thì có m t s bi n pháp mà b n có th th : 1. Ki m tra xem b n chưa gi i h n chính xác v trí mà b n mu n đ t float. N u b n xác đ nh chính xác v trí A thì hãy cho LTEX nhi u l a ch n n u có th . Ví d : \begin{figure}[htbp] Đi u này có th xác đ nh r ng b n có th chèn hình nh vào t i đi m b n đang làm vi c “h=here”, hay trên đ u trang “t=top”, phía dư i c a trang “b=bottom”, ho c trên m t trang ch ch a hình nh thu n túy “p=page” 2. Hãy c g ng tăng s lư ng văn b n trong m t chương. Nh r ng b n không nên cho hi n th t t c các hình nh và b ng bi u trong chương “K t qu kh o sát” mà không tham v n v i ngư i hư ng d n. 3. N u t t c các bi n pháp mà b n áp d ng không thay đ i đư c tình th , thì c g ng dùng l nh \clearpage. L nh này bu c t t c các float chưa x lý đư c thì s đư c x lý l i t c th i, và b t đ u m t trang m i. Nhưng có th làm trang b ng t đ t ng t, đ tránh đi u này b n có th dùng gói l nh afterpage c a David Carlisle và s d ng l nh: \afterpage{\clearpage} N u còn nh ng vư ng m c chưa gi i quy t đư c, tham kh o ph n FAQ trên TEX Archive [4].

39

Tài li u tham kh o
A [1] “The LTEX Companion”, Michel Goossens, Frank Mittelbach and Alexander Samarin, Addison-Wesley (1994). (Cited on pages 12 and 34.) A [2] “A Guide to LTEX2ε: document preparation for beginners and advanced users”, Helmut Kopka and Patrick W. Daly, Addison-Wesley (1995). (Cited on pages 8, 10, 12 and 34.) A [3] “LTEX : a document preparation system”, Leslie Lamport, 2nd ed. Addison-Wesley (1994). (Cited on pages 32 and 34.)

[4] The TEX Archive. http://www.tex.ac.uk/ (Cited on page 39.) [5] “LaTeX for Complete Novices”, Nicola Talbot. http://theoval.cmp.uea.ac.uk/~nlct/latex/ novices/ (2004). (Cited on pages b, 1 and 28.)

40

Ch m c
!, 33 ”, 34 \+, 27 \-, 27 \<, 27 \=, 27 \>, 27 \@chapter, 8 \@evenfoot, 10 \@evenhead, 10 \@makechapterhead, 8 \@makeschapterhead, 8 \@oddfoot, 10 \@oddhead, 10 \@schapter, 8 \@startsection, 7, 8 \abstractname, 7 \addcontentsline, 9 algorithm “môi trư ng”, 31 \appendixname, 7 b ng tra c u thu t ng , 32 \baselinestretch, 24 \bibitem, 12 \bibliography, 11, 15 \bibliographystyle, 11 \bibname, 7 các gói l nh (.sty) afterpage, 39 apalike, 16, 23 asmthm, 29 backref, 16 backrefx, 16 doublespace, 24 fancyhdr, 10 float, 30 gloss, 35 glossary, 35–38 glosstex, 35 graphicx, 6 hyperref, 16, 37 makeglos, 35 makeidx, 32, 34, 35 verbatim, 25 Các l a ch n cho class file oneside, 10 twoside, 10 Ch m c, 32 41 \Chương, 6 \chapter, 8, 9 \chaptername, 7 \cite, 11, 12, 16 class file (.cls) article, 6 cmpreprt, 7 mythesis, 6 report, 2, 6, 7, 9, 10 slide, 6 \clearpage, 39 \contentsname, 7 \danh m c thu t ng , 35 \danh m c trong ch m c, 35 \danh sách, 31 \endinput, 6 figure “môi trư ng”, 30 \figurename, 7 \floatstyle, 30 \glossary, 35, 36 \glossaryintro, 36 \glossaryname, 36, 37 \glossarypostamble, 38 \glossarypreamble, 38 H2VN, b \include, 4 \includeonly, 4 \index, 32, 34–36 \indexname, 7 \itshape, 7 ki u đi n tên cho tài li u tham kh o n b n, 13 đ a ch , 13 address, 13 author, 13 booktitle, 13 chú gi i, 13 chú thích, 13 chương, 13 chapter, 13 edition, 13 howpublished, 13 institution, 13

CH M C journal, 13 ki u, 13 lo i, 13 month, 13 năm, 13 ngư i biên t p, 13 ngư i hi u đính, 13 nhà xu t b n, 13 note, 13 number, 13 organization, 13 pages, 13 publisher, 13 s ra, 13 school, 13 series, 13 tác gi , 12, 13 tóm t t n i dung tài li u, 12 tên sách, 13 tên t ch c, 13 t p, 13 t p chí, 13 tháng, 13 th lo i, 13 tiêu đ , 12, 13 tiêu đ sách, 13 title, 13 trư ng, 13 trang, 13 trung tâm nghiên c u, 13 type, 13 volume, 13 xu t b n th nào, 13 ki u danh m c trong tài li u tham kh o article, 12, 13 book, 12, 13 booklet, 12, 13 conference, 12 inbook, 12, 13 incollection, 12, 13 inproceedings, 12, 13 manual, 12, 13 mastersthesis, 12, 13 misc, 12, 13 phdthesis, 12, 13 proceedings, 12, 13 techreport, 12, 13 unpublished, 12, 13 \kill, 27 \listfigurename, 7 \listtablename, 7 \LoadClass, 6 lof, 9 lot, 9 \m c, 6 ma tr n, 33 \makeglossary, 35 \makeindex, 32, 34, 35 makeindex, 32 \maketitle, 24 \newcounter, 27 \newfloat, 30, 31 \newtheorem, 27, 29, 31 \pagestyle, 10 \paragraph, 8 \part, 8 \partname, 7 phong cách tài li u tham kh o(.bst) abbrv, 11, 17 acm, 18 alpha, 11, 19 apalike, 16, 23 ieeetr, 20 plain, 11, 21 unsrt, 11, 22 vi t t t, 12 phong cách trang empty, 9 headings, 9, 10 myheadings, 9 plain, 9 thesis, 10 \printglossary, 35, 36 \printindex, 32, 34, 35 \ps@empty, 10 \ps@plain, 10 \ps@thesis, 10 \secdef, 8 secnumdepth, 8 \section, 7 \setcounter, 8, 9 spacing “môi trư ng”, 24 \subsection, 7 \tên c a float, 30 tabbing “môi trư ng”, 27, 29 table “môi trư ng”, 30 \tablename, 7 thebibliography “môi trư ng”, 11, 12, 16 theglossary “môi trư ng”, 35, 37 theindex “môi trư ng”, 32, 35 \thispagestyle, 10 titlepage “môi trư ng”, 24 toc, 9 tocdepth, 9 \vec, 28 vector riêng, 32 verbatim “môi trư ng”, 25 \verbatiminput, 25 VietTUG, b VnTEX, b VNOSS, b

42