You are on page 1of 4

TAÏP CHÍ PHAÙT TRIEÅN NHAÂN LÖÏC, SOÁ 5(9)-2008

19

NGUYEÃN VAÊN THANH *

rong theá kyû XX, nhaân loaïi ñaõ ñöôïc chöùng kieán nhöõng bieán coá lòch söû lôùn lao. Döï baùo veà söï ra ñôøi chuû nghóa xaõ hoäi töø giöõa theá kyû XIX cuûa C.Maùc ñaõ thaønh hieän thöïc ôû nöôùc Nga vôùi thaéng lôïi cuûa Caùch maïng Thaùng Möôøi vaø sau ñoù laø haøng loaït nöôùc ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi ôû Ñoâng AÂu vaø ôû caùc nöôùc chaäm phaùt trieån khaùc. Theá nhöng, vaøo nhöõng thaäp nieân cuoái cuûa theá kyû XX, caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa ôû Ñoâng AÂu, Lieân Xoâ suïp ñoå, trong khi chuû nghóa tö baûn laïi coù söï thích nghi, ñieàu chænh vaø chöa theå bò dieät vong. Hieän thöïc xaõ hoäi ñoù ñaõ khieán cho söï choáng phaù, phuû nhaän giaù trò cuûa chuû nghóa Maùc - Leânin noùi chung, trieát hoïc Maùc noùi rieâng cuûa caùc theá löïc thuø ñòch caøng trôû leân quyeát lieät. Thaäm chí, ñaõ coù nhöõng keû coøn lôùn tieáng tuyeân boá “söï caùo chung” cuûa chuû nghóa Maùc, trieát hoïc Maùc. Do vaäy, nhaân kyû nieäm 190 naêm Ngaøy sinh C. Maùc, moät laàn nöõa, tieáp tuïc khaúng ñònh nhöõng giaù trò beàn vöõng cuûa trieát hoïc Maùc ñoái vôùi töông lai nhaân loaïi tröôùc nhöõng bieán coá lòch söû hieän

T

*

Ñaïi taù, Tieán só, Chuû nhieäm boä moân, Khoa Trieát hoïc, Hoïc vieän Chính trò quaân söï.

nay, thieát nghó laø heát söùc caàn thieát. Trieát hoïc Maùc, nhö chuùng ta ñaõ bieát laø thaønh töïu trí tueä cao nhaát cuûa tri thöùc nhaân loaïi veà tieán trình phaùt trieån lòch söû cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Vôùi phöông phaùp tieáp caän khoa hoïc vaø söï tröøu töôïng hoùa ôû trình ñoä cao, C.Maùc ñaõ khaùt quaùt söï phaùt trieån vaø thay theá laãn nhau cuûa caùc hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi laø moät quaù trình lòch söû - töï nhieân. Trong boä Tö baûn, C. Maùc ñaõ vaän duïng lyù luaän hình thaùi kinh teá - xaõ hoäi ñeå giaûi phaãu chuû nghóa tö baûn, chöùng minh söï ra ñôøi vaø dieät vong taát yeáu cuûa noù. Döï baùo ñoù coù söùc coå vuõ to lôùn ñoái vôùi phong traøo caùch maïng theá giôùi vaøo nhöõng thaäp nieân ñaàu vaø giöõa theá kyû XX maø keát quaû cuûa noù laø söï ra ñôøi heä thoáng caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa treân theá giôùi. Sau hôn 70 naêm toàn taïi, hieän nay chuû nghóa xaõ hoäi hieän thöïc ôû Ñoâng AÂu vaø Lieân Xoâ ñaõ khoâng coøn toàn taïi nöõa. Ñoù laø moät bieán coá lôùn, baát lôïi ñoái vôùi tieán trình phaùt trieån cuûa nhaân loaïi. Trong boái caûnh ñoù, nhöõng quan ñieåm, nhöõng lyù luaän môùi ñaõ laïi xuaát hieän nhaèm phuû nhaän trieát hoïc Maùc vaø laøm cheäch höôùng nhaän thöùc cuûa nhaân loaïi tieán boä veà tieán trình phaùt trieån cuûa xaõ hoäi loaøi ngöôøi. Lyù luaän

chuû quan. caùc quan ñieåm veà chuû nghóa xaõ hoäi nhö moät “quaùi thai lòch söû”…ñeàu coù noäi dung phuû nhaän trieát hoïc Maùc vaø bieän hoä cho söï toàn taïi cuûa chuû nghóa tö baûn.4. cô sôû neàn taûng. Maùc ñaõ caùch maïng hoùa. t1. NGUYEÃN VAÊN THANH . Maùc ñaõ xuyeân taïc. ñieàu chænh cuûa noù khoâng theå laø voâ haïn. löïc löôïng saûn xuaát cuûa chuû nghóa tö baûn hieän ñang phaùt trieån maïnh meõ. phaùt trieån.xaõ hoäi. 605. Söï suïp ñoå cuûa caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa Ñoâng AÂu vaø Lieân Xoâ chæ laø söï suïp ñoå moät moâ hình xô cöùng. Tö töôûng cuûa C.600. Bôûi leõ. t.xaõ hoäi. Tr. phöông phaùp luaän khoa hoïc.xaõ hoäi laø quaù trình lòch söû . Maùc.Toaøn taäp. song tinh thaàn bieän chöùng duy vaät cuûa trieát hoïc Maùc giöõ nguyeân giaù trò beàn vöõng cuûa noù. baûo veä. ñoàng thôøi cho pheùp moãi daân toäc xaùc ñònh chính xaùc ñaëc ñieåm. Xô cöùng.I. C. Taän duïng ñöôïc thaønh töïu cuoäc caùch maïng khoa hoïc vaø coâng ngheä hieän ñaïi.GIAÙ TRÒ BEÀN VÖÕNG. giaùo ñieàu laø traùi vôùi tinh thaàn bieän chöùng duy vaät cuûa trieát hoïc Maùc. phöông phaùp luaän trieát hoïc Maùc vaøo phaân tích hieän thöïc xaõ hoäi hieän nay.Leânin ñaõ khaúng ñònh: “Chæ coù ñem quy nhöõng quan heä xaõ hoäi vaøo nhöõng quan heä saûn xuaát vaø ñem quy nhöõng quan heä saûn xuaát vaøo trình ñoä cuûa nhöõng löïc löôïng saûn xuaát thì ngöôøi ta môùi coù ñöôïc moät cô sôû vöõng chaéc ñeå quan nieäm söï phaùt trieån nhöõng hình thaùi kinh teá . tr. söï thích nghi. Haø Noäi. Maùc vaø Ph. chöùng minh cho noù laø söï phaùt trieån cao nhaát cuûa nhaân loaïi. nhö C. noù coøn taïo ra nhöõng ngöôøi söû duïng vuõ khí aáy choáng laïi noù.. Maùc vôùi Ñaùc uyn.. Trieát hoïc Maùc chính laø cô sôû khoa hoïc cho vieäc xaùc ñònh trình ñoä. chuùng ta hoaøn toaøn coù quyeàn so saùnh C. Chöùng minh cho giaù trò beàn vöõng cuûa trieát hoïc Maùc caàn hieåu noù khoâng phaûi laø keát quaû cuûa thieân kieán. maø chæ coù giôùi haïn trong khuoân khoå cuûa quan heä saûn xuaát tö baûn chuû nghóa. chuû nghóa tö baûn cuõng seõ khoâng theå traùnh khoûi suïp ñoå tröôùc toác ñoä phaùt trieån maïnh meõ cuûa löïc löôïng saûn xuaát trong loøng noù. ñoù laø nhöõng coâng nhaân hieän ñaïi. tính chaát cuûa moät thôøi ñaïi ñaõ vaø ñang dieãn ra trong lòch söû. giaùo ñieàu vaø hoaøn toaøn khoâng phaûi laø söï chaám döùt xu theá taát yeáu cuûa lòch söû nhaân loaïi quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi. thoâng qua caùch maïng voâ saûn. Giaù trò cuûa trieát hoïc Maùc laø ñaõ ñöa laïi cho chuùng ta cô sôû khoa hoïc ñeå nhaän thöùc tieán trình phaùt trieån xaõ hoäi. 1 V. Raèng neáu nhö Ñaùc uyn ñaõ caùch maïng hoùa khoa sinh vaät hoïc thì C. V. ñieàu chænh hieän nay cuûa chuû nghóa tö baûn coù taùc duïng nhaát ñònh ñoái vôùi vieäc cöùu vaõn söï toàn taïi tröôùc maét cuûa noù. 1995. trieát hoïc ñoù yeâu caàu C. nhöõng ngöôøi voâ saûn” 2.20 tieáp caän phaùt trieån xaõ hoäi baèng söï thay theá caùc neàn vaên minh cuûa AlvinToppler. söù meänh cuûa nhaân loaïi tieán boä khoâng phaûi laø thay ñoåi lyù luaän. maø laø vaän duïng ñuùng theá giôùi quan. kim chæ nam cho moïi haønh ñoäng cuûa chuùng ta. Ñaùnh giaù coâng lao cuûa C.Leânin.Maùc vaø Ph.Nxb Tieán boä Maùtxcôva 1974. Moãi khi thöïc tieãn vaän ñoäng. Söï phaùt trieån voán coù cuûa xaõ hoäi laø theo tieán trình lòch söû . giaùo ñieàu suïp ñoå. phaùt trieån lyù luaän hình thaùi kinh teá . Tröôùc nhöõng bieán coá lòch söû hieän nay. C.töï nhieân cuûa caùc hình thaùi kinh teá . Moâ hình chuû nghóa xaõ hoäi xô cöùng. söï thay theá ñoù phaûi thoâng qua ñaáu tranh giai caáp.töï nhieân” 1.AÊngghen. tö bieän maø coù cô sôû khoa hoïc. AÊng ghen ñaõ khaúng ñònh: “ Giai caáp tö saûn khoâng theå toàn taïi.Maùc khoâng coù tham voïng taïo ra chieác chìa khoaù cho moïi oå khoaù cuûa lòch söû nhö moät soá keû choáng laïi C. Song.Maùc chæ laø ngöôøi phaùt hieän ra vaø khaùi quaùt leân thaønh lyù luaän. Roát cuoäc.163. naâng xaõ hoäi hoïc leân haøng khoa hoïc.I. Toaøn taäp.Maùc veà söï thay theá chuû nghóa tö baûn baèng chuû nghóa xaõ hoäi vaãn coøn nguyeân giaù trò trong thôøi ñaïi hieän nay. neáu khoâng luoân luoân caùch maïng hoaù coâng cuï saûn xuaát” vaø haäu quaû taát yeáu cuûa noù laø “ giai caáp tö saûn khoâng nhöõng ñaõ reøn nhöõng vuõ khí seõ gieát mình. Trieát hoïc Maùc chæ trang bò theá giôùi quan. Söï thích nghi. trình ñoä cuûa ñieåm xuaát phaùt treân con ñöôøng phaùt trieån.I. Song löïc löôïng saûn xuaát ñoù ñaõ vaø ñang maâu thuaãn vôùi quan heä saûn xuaát tö baûn chuû nghóa vaø nhaát ñònh seõ ñeán luùc quan heä saûn xuaát naøy phaûi bò phaù vôõ vaø ñöôïc thay theá bôûi quan heä saûn xuaát chuû nghóa xaõ hoäi. 2 . V. Nxb CTQG. Khi phaûi choáng laïi nhöõng quan ñieåm chuû quan cuûa phaùi daân tuùy. Leânin ñaõ khaúng ñònh.

Leânin ñaõ kòp thôøi boå sung. phaûn khoa hoïc. Tröôùc nhöõng thaønh töïu röïc rôõ cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä hieän ñaïi. Vaø nhö vaäy.tr. song. giaù trò cuûa trieát hoïc Maùc chæ ñöôïc giöõ vöõng khi noù tieáp tuïc khaùi quaùt vaø gôïi môû cho khoa hoïc phaùt trieån. phaûi ñöôïc cuï theå hoaù. Maùc veà baûn chaát. Theo V. Song. phöông phaùp maø caùc hoïc thuyeát ñoù ñöa ra thöïc hieän caùc giaù trò naøy khoâng gioáng nhau.NGUYEÃN VAÊN THANH . AÊng ghen ñaõ chæ roõ. Ñaûng ta vaãn khaúng ñònh: “ Lòch söû theá giôùi ñang phaûi traûi qua nhöõng böôùc quanh co. Tính chaát môû cuûa trieát hoïc Maùc laø ôû tinh thaàn bieän chöùng duy vaät vaø ôû moái quan heä maät thieát cuûa noù vôùi khoa hoïc töï nhieân. t.Maùc vaø Ph. hình thöùc noå ra vaø giaønh thaéng lôïi cuûa caùch maïng voâ saûn hieän nay…caàn ñöôïc cuï theå hoaù treân tinh thaàn theá giôùi quan. Ph. Maùc. khoâng töôûng. Sñd. C. nhöng moãi laàn coù moät phaùt minh mang yù nghóa thôøi ñaïi. thì noù vaãn khoâng theå traùnh khoûi phaûi thay ñoåi hình thöùc cuûa mình ñeå töø ñoù coù theå môû ra moät con ñöôøng phaùt trieån môùi. maø coøn laøm saâu saéc theâm giaù trò beàn vöõng cuûa trieát hoïc Maùc. thöïc hieän töï do cho con ngöôøi treân hieän thöïc. hoaøn caûnh lòch söû cuï theå. Cöông lónh xaây döïng ñaát nöôùc trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi. Coù theå noùi. tr. Quan nieäm cuûa trieát hoïc Maùc veà tính thoáng nhaát vaät chaát cuûa theá giôùi. tö töôûng Hoà Chí Minh thoáng nhaát vôùi trieát hoïc Maùc ôû baûn chaát caùch maïng. khoâng khaùch quan. Trieát hoïc Maùc ra ñôøi moät phaàn laø döïa vaøo thaønh 3 Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. chuû nghóa ñeá quoác khoâng phaûi laø moät hình thaùi kinh teá – xaõ hoäi môùi veà baûn chaát. Maùc ñaõ taäp trung nghieân cöùu tình traïng maát töï do.töï nhieân. noù vaãn laø chuû nghóa tö baûn. Caùi laøm neân giaù trò beàn vöõng cuûa trieát hoïc Maùc laø ôû tính môû cuûa noù. chæ khaùc laø ñieàu kieän noå ra vaø giaønh thaéng lôïi cuûa caùnh maïng voâ saûn khoâng gioáng nhö thôøi C. veà maâu thuaãn chuû nghóa tö baûn. boå sung vaø phaùt trieån cho phuø hôïp. nhaän ñònh cuûa C. Nxb Söï thaät. Sñd.AÊng ghen. tr. Chuû tòch Hoà Chí Minh laïi coù böôùc cuï theå hoaù saâu saéc hôn vaøo thöïc tieãn caùch maïng Vieät Nam. Trong thôøi ñaïi ngaøy nay. phöông phaùp luaän cuûa trieát hoïc Maùc. hoïc thuyeát trieát hoïc V. 21 töïu cuûa khoa hoïc töï nhieân vaø ñeán löôït mình. phöông phaùp phi hieän thöïc. 8.AÊngghen. nhaân vaên. Haø Noäi. C. ngay caû trong lónh vöïc khoa hoïc lòch söû . Khi vaän duïng chuû nghóa Maùc – Leânin vaøo caùch maïng thuoäc ñòa. V.Leânin. 628. 1991. 4 5 . veà söù meänh lòch söû cuûa giai caáp voâ saûn…khoâng coù gì thay ñoåi. nhöõng thaønh töïu cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä hieän ñaïi khoâng nhöõng khoâng laøm maát ñi. loaøi ngöôøi cuoái cuøng nhaát ñònh seõ tieán tôùi chuû nghóa xaõ hoäi. Maùc veà “ söï phaùt trieån töï do cuûa moãi ngöôøi laø ñieàu kieän cho söï phaùt trieån töï do cuûa taát caû moïi ngöôøi” 5 luoân laø tö töôûng coù giaù trò beàn vöõng vaø coù tính hieän thöïc ôû baát cöù thôøi ñaïi naøo. phaùt trieån vaø laøm cho trieát hoïc Maùc luoân mang hôi thôû cuûa thöïc tieãn. chæ coù khaùc ôû hình thöùc bieåu hieän trong nhöõng ñieàu kieän. vì ñoù laø quy luaät tieán hoùa cuûa lòch söû” 3.I..Leânin.4. Song tö töôûng cuûa C. con ñöôøng ñi leân chuû nghóa xaõ hoäi cuûa caùc daân toäc vaãn laø taát yeáu lòch söû nhö trieát hoïc Maùc ñaõ khaúng ñònh. noù laïi môû ñöôøng cho khoa hoïc töï nhieân phaùt trieån. Theo ñoù.. khoâng coù giôùi haïn cho khoa hoïc töï nhieân phaùt trieån.I. Baûn chaát con ngöôøi vaø lòch söû phaùt trieån con ngöôøi laø khoâng ngöøng vöôn tôùi töï do. Nhöõng bieåu hieän môùi veà maâu thuaãn thôøi ñaïi. veà ñoái töôïng. nhöng ôû giai ñoaïn ñoäc quyeàn nhaø nöôùc. ôû quan nieäm söï giaûi phoùng con ngöôøi. veà tính voâ cuøng taän cuûa theá giôùi vaät chaát luoân coù giaù trò gôïi môû. t. nhaân vaên. 4 Giaù trò beàn vöõng cuûa trieát hoïc Maùc coøn ôû tö töôûng nhaân ñaïo. löïc löôïng. 409. chuû nghóa duy vaät duø ñaõ traûi qua haøng loaït giai ñoaïn phaùt trieån. khoa hoïc. Quaùn trieät giaù trò tö töôûng trieát hoïc Maùc trong boái caûnh nhöõng bieán coá lòch söû ñaõ dieãn ra ôû Ñoâng AÂu vaø Lieân Xoâ. noù luoân môû ra chaân trôøi bao la.I.Maùc vaø Ph. söï tha hoùa cuûa con ngöôøi trong xaõ hoäi C. veà ñieàu kieän ñaáu tranh giai caáp. Tröôùc hieän thöïc xaõ hoäi.GIAÙ TRÒ BEÀN VÖÕNG. nhöng con ñöôøng. Khi chuû nghóa tö baûn chuyeån töø giai ñoaïn töï do caïnh tranh sang giai ñoaïn ñeá quoác chuû nghóa. thaäm chí coøn coù caû nhöõng con ñöôøng. muïc tieâu. Nhöõng quan ñieåm tìm caùch ñoái laäp vaø phuû nhaän giaù trò cuûa trieát hoïc Maùc tröôùc nhöõng thaønh töïu cuûa khoa hoïc vaø coâng ngheä hieän ñaïi chaúng qua chæ laø thuø haän.21. Moãi hoïc thuyeát trieát hoïc ñeàu ít nhieàu coù giaù trò nhaân ñaïo.

Khi khaúng ñònh nguyeân nhaân cuûa söï maát töï do vaø söï tha hoùa ñoù cuûa con ngöôøi laø do cheá ñoä tö höõu veà tö lieäu saûn xuaát. tieán boä nhaát. 7 Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. giaûi phoùng con ngöôøi khoûi moïi söï tha hoùa ñeå hoï ñeán vôùi töï do treân hieän thöïc chæ baét ñaàu khi xoùa boû cheá ñoä chieám höõu tö nhaân tö baûn chuû nghóa veà tö lieäu saûn xuaát. töï quyeát ñònh vaän meänh vaø töông lai cuûa mình. ngay caû nhöõng nöôùc giaøu coù nhaát cuõng khoù coù theå ñöôïc goïi laø vaên minh. nhaát laø caùc nöôùc ñang phaùt trieån” vaø “ nhieàu vaán ñeà toaøn caàu böùc xuùc” cuõng ñang ñoøi hoûi phaûi coù söï “ phoái hôïp giaûi quyeát” 7 . Hieän thöïc xaõ hoäi hieän nay cho thaáy. töø nhöõng baøi hoïc thaønh coâng vaø thaát baïi cuõng nhö töø khaùt voïng vaø söï thöùc tænh cuûa caùc daân toäc. khi maø ôû ñoù. vôùi baûn chaát caùch maïng vaø khoa hoïc voán coù cuûa noù.74. tieán boä. coù ñieàu kieän vaø khaû naêng taïo ra böôùc phaùt trieån ñoù” 6 . trieát hoïc Maùc. vaãn chöa phaûi laø nöôùc vaên minh. Caùc quoác gia ñoäc laäp ngaøy caøng taêng cöôøng cuoäc ñaáu tranh ñeå töï löïa choïn vaø quyeát ñònh con ñöôøng phaùt trieån cuûa mình. Haø Noäi. Nxb Chính trò Quoác gia. khoa hoïc vaø coâng ngheä. bieän phaùp ñöa con ngöôøi ñeán töï do treân hieän thöïc baèng caùch maïng voâ saûn vaãn coøn nguyeân giaù trò vaø yù nghóa thôøi ñaïi cuûa noù. gaây khoù khaên. treân phaïm vi toaøn theá giôùi. baïo loaïn. ma tuùy. Ñaáu tranh daân toäc vaø ñaáu tranh giai caáp tieáp tuïc dieãn ra gay gaét…Chuû nghóa tö baûn hieän ñaïi ñang naém öu theá veà voán. Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toàn quoác laàn thöù X. nhöng “ cuõng chöùa ñöïng nhieàu yeáu toá baát bình ñaúng. Do vaäy. 2006.73. suy thoaùi veà ñaïo ñöùc. tö töôûng cuûa C.65. Trong boái caûnh ñoù. Ngay nhö Myõ ñöôïc coi laø coù tieàm löïc khoa hoïc vaø coâng ngheä cao nhaát. thò tröôøng. coù maët saâu saéc hôn. Trong theá kyû XXI naøy. hoaø bình.tr. thaùch thöùc lôùn cho caùc quoác gia. baát coâng. hôïp taùc vaø phaùt trieån hieän vaãn ñang laø moät xu NGUYEÃN VAÊN THANH .22 tö baûn. Chuû nghóa xaõ hoäi treân theá giôùi. Cuøng vôùi ñoù. C. tr. 64. Bôûi leõ. vaãn giöõ nguyeân vai troø laø cô sôû lyù luaän neàn taûng. Haø Noäi. ñaëc bieät laø maâu thuaãn giöõa tính chaát xaõ hoäi hoaù ngaøy caøng cao cuûa löïc löôïng saûn xuaát vôùi cheá ñoä chieám höõu tö nhaân tö baûn chuû nghóa veà tö lieäu saûn xuaát. coù theå noùi. giôø ñaây. Vaên kieän Ñaïi hoäi ñaïi bieåu toàn quoác laàn thöù IX. maâu thuaãn giöõa caùc nöôùc tö baûn phaùt trieån vaø caùc nöôùc ñang phaùt trieån.Maùc cho raèng. nhaân loaïi seõ coøn tieáp tuïc ñöôïc chöùng kieán nhieàu bieán coá lòch söû.. laø kim chæ nam cho nhaân loaïi tieán boä treân con ñöôøng ñaáu tranh töï giaûi phoùng.GIAÙ TRÒ BEÀN VÖÕNG. Nguyeân nhaân cuûa tình traïng ñoù ñeàu baét nguoàn töø cheá ñoä tö höõu tö nhaân tö baûn chuû nghóa veà tö lieäu saûn xuaát. theá lôùn. Nxb Chính trò quoác gia. 2001. Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam. Maùc veà con ñöôøng. 6 .. toaøn caàu hoaù kinh teá ñang “ taïo ra cô hoäi phaùt trieån”. Raèng coâng cuoäc giaûi phoùng ñoù chæ coù theå thaønh coâng bôûi moät cuoäc caùch maïng laâu daøi do giai caáp voâ saûn vaø chính ñaûng caùch maïng cuûa noù laõnh ñaïo vaø thöïc hieän trong hieän thöïc xaõ hoäi. xaõ hoäi loaøi ngöôøi caøng tieán ñeán trình ñoä vaên minh cao nhö hieän nay thì giaù trò cuûa trieát hoïc Maùc caøng theå hieän saâu saéc. song “ caùc maâu thuaãn cô baûn treân toaøn theá giôùi bieåu hieän döôùi nhöõng hình thöùc vaø möùc ñoä khaùc nhau vaãn toàn taïi vaø phaùt trieån. loái soáng vaãn dieãn ra haøng ngaøy. song khoâng theå khaéc phuïc noåi nhöõng maâu thuaãn voán coù.