http://freshtamilsexstories.blogspot.

com/
என நிைறய காம கபைனக உ.
உ. அைத எ வவ ெகா வர ேவ!
எ"ப என ஆைச.
ஆைச. என கைதகைள ந" கிள&'சி ஊ)ட +யதாக,!,
+யதாக,!,
.ைமயாக,!,
.ைமயாக,!, ஒ0 நள1னேதா
நள1னேதா!
ேதா!, 
!, ெகாக ேவ! என வ02ப!.
வ02ப!. உ3க
க0க எ" எ! திறைன வள2பதி ெகாள உத,!.
உத,!. நிைற ைறகைள
எ"ேனா பகி&4 ெகா53க.
ெகா53க.

My Email Id: me.screwdriver@gmail.com
Visit My Blog: http://freshtamilsexstories.blogspot.com/
இ ஒ0 பழிவா3! கைத.
கைத.

பழி வா3வதகாக ஒ0 இள!ெபண" கைப

9ைறயாட ெச"ற நப&கள1" கைத.
கைத. வ".ண&'சி நிைற4ள.
நிைற4ள. பகாதவ&க
தவ& வட,!.
வட,!.

வலிேய இ"ப!
அ4த பாr +)ட! ைறவாகேவ இ04த.
இ04த அம< 0! ந4,! எ" எதிேர அம&4தி0க,
அம&4தி0க என
பகவா) சிவா அம&4தி04தா".
அம&4தி04தா" நா3க நாவ0! பள1யலி04ேத ெந03கிய
நப&க.அம<
நப&க அம< &தா" )r) த0வதாக எ3கைள அைழதி04தா".
அைழதி04தா" அவேன வ>கிைய ஊறி
மி> ெச? எேலா0! ெகாதா".
ெகாதா" இர ர,) ேபான பற,
பற அம< & ெமல
ெமல ேபச
ஆர!பதா".
ஆர!பதா"
"மா2ேள
மா2ேள,
மா2ேள நா" ஒ0 வஷய! ெசாAேவ".
ெசாAேவ" அ ெவள1ேய ெதrய+டா"
ெதrய+டா
"எ"னடா
எ"னடா வஷய!.
வஷய! ெசாAடா"
ெசாAடா - சிவா
"எ"
எ" த3க'சிய அவேளாட காேலB பர) ஒ0த" ேர2 பண)டாடா"
பண)டாடா
எ3க அைனவ0! அதி&'சி.
அதி&'சி
"எ"னடா
எ"னடா ெசாற?
ெசாற ஆயஷாைவயா?"
ஆயஷாைவயா - நா"
அம< & ேமA! ஒ0 லா&ைஜ அ2பேய ெதாைட சrெகா ெதாட&4தா".
ெதாட&4தா".
"பாலா"E ஒ0 ேதவயா மவ".
மவ". பர)ேசாட பா& ேபானவைள,
ேபானவைள, + )r3>ல
ேபாைத ம04 கல4 ெகா அவைள நாசமாகி)டா""
நாசமாகி)டா""
"ேபாl>ல க!2ளய") பணைலயா?
பணைலயா?" - ந4
"எ3க வ)ல
I
அைத யா0! வ0!பைல.
வ0!பைல. ேதைவயலாம ஆயஷாேவாட ேப0 ெக)
ேபாய0!.
ேபாய0!. அவ கயாணல சிக வ0!.
வ0!. அதனால இைத J மைறக எலா0!
ெநைனகிறா3க.
ெநைனகிறா3க. ஆனா என அ4த ேதவயா மகன எ2பயாவ பழி வா3கK!"
வா3கK!"

ப.றமாக இ04த.சி ப&>) இய& பகிறா பகிறா" றா" அவ" ெசாலிெகா0!ேபாேத நா" . அவனால ேபாlஸு ேபாக Lயா. சிவா. ேக)ேட". அ4த பாலாவ" த3ைக எ2ப இ02பா எ"T ேயாசிேத". "ஒ0 வழி இ0. ேதவயைல. அ4த வ I ேவள'ேசrய" ஒ0 ஒ . ெகாSச! அழகாக இ04தா ந"றாக இ0! எ"T ேதா"றிய. அவைன இ ெச"T ஹாலி கிட4த ஒ0 க)லி" காேலா ேச& க)2ேபா)ேடா!. இ0. L4த. ேபானா. நாவ0! காr அ4த பாலாவ" வ) I ெச"ேறா!. அ"றிரேவ அத நா றிேதா!. வ4த. மண பைத ெந03கி இ04த. . "எ2ப பழி வா3கற? வா3கற?" .blogspot. தடைன. Lயா. இைல." பணE!. இ04த. அம< & அவ" க"னதி ஒ0 அைற வ)டா".எ>. ஒெகாேடா!. "எ"னடா ெசாற? ெசாற?". அதினா". யவ. உைமதா". பா0. தள1னா". நட4ேதா!. நாE! சிவா. ேபானா". பாலா நிைல ைல4 ேபானா". அம< & காலி3 ெபைல அதினா". ப.வாய ரத! ஒக ெசா"னா". ெசா"னா". I வ). அ2ப ேபானா. அதி&4ேதா!. ெசா"னா". காைர வ)ைட I வ) சT தள1 நிTதி வ). ஏறிய ேபாைத ெவவாக ைற4 வ)ட.! உடேன ஒெகாேடா!. ேயாசிேத". நI3க எ! பய2பட ேதவயைல. இ0கா. வ)டா". நா3க பய2பட ேதவயைல.! ெவள1ேய வ40!" வ40!" இ2ேபா இ2ேபா எ3க5 ெகாSச! ைதrய! வ4த." "இைல. ெதr4த. எ>. அவேனாட த2. ெச"ேறா!. திற4த! அம< & த" LVைய மடகி அவ" தைலய ஒ0 அைற வ)டா". பாலாதா" கதைவ திற4தா". வ)ட. திற4தா". றிேதா!.! இைல. ஆ அரவ! எ. ெசா"னா". Lயவைல. "எ3கடா உ" த3க'சி 2rயா?' 2rயா?' "மாயல ப'Nகி) இ0கா" இ0கா" . பணனா. ேதா"றிய. ேதவயைல. அம< ேர ெசா"னா". அவ" க L"னாேய அவ" த3க'சிய நாம நாA ேப0! ேர2 பறத ெநைன'N பா0. இ04த. க)2ேபா)ேடா!. ந4வ" வா&ைதகள1 அவன பய! ெதr4த.http://freshtamilsexstories. "நா" ம)! பணனா. வ)டா". வ ேநாகி நட4ேதா!.! த" ப3கி பாலாவ" ெநSசி எ) மிதி தள1னா".r4 ெகா ேக)ேட". ேக)ேட". அவE 2rயா"E பதிென) வயNல ஒ0 த3க'சி இ0கா. ந4 சT தய3கிவ) ஓேக ெசா"னா".com/ எ"னா அம< r" ேவதைனைய உணர L4த. நாம நாA ெப0! ேர2 பணE!" பணE!" – அம< & நா3க அதி&4ேதா!. ஆயஷா Mைவ ேபால ெமலியவ ெமலியவ. இைல. அவைள கசகி ஒ0வ" Lக&4தி0கிறா" எ"பைத எ"னாA! ஜIரணக Lயவைல.நா" கவனமாக ேக)ேட". அ அவE சாதாரண தடைன. "நI அவைள ேர2 பணE!. உைமதா".

ம"ன1'சி3க. த!ப. எ" த3க'சிய வ)03க" வ)03க" . அவ எ3கள1ட! ெகSச ஆர!பதா. "யா&டா நI3க? க?” - அ4த ெபமண. அம< 0! ந4. அவ "c. ெச?3க.ற! க)2ேபாட ப) இ0க. "உV. கதாேத.blogspot. நI3க ெர ேப0! ேமல ேபா? அ4த ேதவயாைள ]கி) வா3க" வா3க" சிவா அவ&க இ0வ0! மாைய ேநாகி ெச"றன&.! க)லி கிட4த ெமைதைய எ கீ ேழ ேபா)ேடா!. ஆர!பதா. உV. அவ" தைலைய ன14 ெகாடா". இவ" அ!மா" அ!மா" . "ல\மி. ெச"றன&. அலறினா.ல க)2ேபாடா" க)2ேபாடா" . அவ" க L"னாேல அவ" த3க'சிேயாட நா3க வைளயாட ேபாேறா!" ேபாேறா!" . நவ. எ3கைள ம"ன1'சி3க. அத" ேம நா"ைக4 தைலயைணகைள பர2பேனா!. ஓரமா ஒகா4 ேவைக பா0 பா0" அவ&க மாறி மாறி ெகSசி ெகா இ04தா&க.அம< & "இவைள அ4த ேசாபா. ேநாகிேனா!. ல\மி_! இர . ல\மி. தினா.com/ சத! ேக) உேள இ04 ஒ0 45 வய மதிகதக ெபமண ெபமண ஓ வ4தா. ெகாடா". பாலா. "2ள I> த!ப. . ெபமண. அதா. வரைல. ஆர!பதா. எ"ைன எ"ன ேவK!னாA! ெச?3க. "அம< &. நI3க நலா இ02ப` இ02ப`3க. ேமேல இ04 அவ&க வ0! சத! ேக)ட. I>. இ0ேகா!. இ0க. இ04தா&க. வ4தா". ேபா)ேடா!.! ெச?வ அறியா நி"றன&. வ4தா. ேபா)ேடா!. இ04தா. வைளயா)டா". ந4 ந4. அவ காகைள உதறிெகா! அம< r" Lகி திெகா! இ04தா. எ" மக வாaைகைய அழிசிராதI3க" க" "2ள I>. உ" ைபய" எ3க 2ெர") ஒ0த" த3க'சிேயாட த3க'சிேயாட வைளயா)டா". ேக)ட.http://freshtamilsexstories. நா3க அம< ைர ேநாகிேனா!. அதாவ இ0வ0! ந"றாக நா3க ெச?ய2ேபாவைத பா&க வசதியாக ெமைதைய ேபா)ேடா!.ல\மி அலறினா. பர2பேனா!.!. ேபா)ேடா!. க.சிவா அவ ந!ப Lயாம மகைன பா&தா. ேபா)ெகாளவைல. பாலா. அவ&கைள ைகயனா தினா. நாE! சிவா. அதா". பா>ட&)>" பா>ட&)>" எ"T ஆர!ப எ3கைள ஆ3கிலதி தி)ட ஆர!பதா. வ)டா". அதா.!. அம< & அவைள த" ேதாள1 ேபா) ]கி வ4தா". கதாேத. நி"றன&.பாலா "ஷ) அ2! அ2! உ" அைகைய ேக)க நா3க இ3 வரைல. "யா&டா நI3க? க? உ3க5 எ"ன ேவK!" ேவK!" . நா3க எைத_! காதி ேபா)ெகாளவைல.நா" ந4 ஒ0 கயT ெகா வர நா3க Jவ0! அவ" அ!மாைவ அ4த ஒைற ேசாபாவ க) ேபா)ேடா!. அம< & அவைள தைரய இறகி வ)டா". உ" த3க'சிய உ" க L"னாேய நா& நாரா கிழிக வ4 இ0ேகா!. அவ&க இ0வ0! இ0வ0! நவ. அதா". பா&தா.

ெவைள நிற -ச&)!. எ" Lத தாதலிேல அவ மிர ேபானா. கீ ேழ தள1 Lைலகைள ம)! ெவள1ேய எவ)ேட". இதaக ஆரSN Nைள ேபால சிவ2பாக. ெகா. கிழிேத". அ இன1ேம உ" . ெத"ப)ட. ககள1 மிர)சி ெத"ப)ட.ைடைய.rய. L" .ைட" . இவ . அம< & அவ5 எதிேர நி"T ெகா )ைட பாவாைடைய உய&தி ேபeைச வலகி வ) . இ04த. கலராக இ04தா.ைட" . பாவாைட மைறகாத காகள1" பதி வழ வழ2பாக ெதr4த.றமாக ெச"T ெகா. )ேட". நா" அவ தைல Lைய ெகாதாக ப ஆரSN Nைள உதகைள கdவேன". "இ3க பா0டா.சிவா 2rயா பதறிெகா இ0க. ேதக!தா". எ3கள1" ேநாக! இ2ேபா அவ5 ெதள1வாக . "வா3கடா.rய.blogspot. வா3கடா. பராைவ கழறாம. ேபானா. அவ அவ வறி)டா.ைடைய. இ04த. ெதr4த. கேத". பைச4ேத". ம< ! அவ இதaகைள கdவெகா அவ இளைம ெமாகைள வலிமாT பைச4ேத". எ'சrேத". பா0டா. சிவ2பாக. எலா0! வ4 இவ Lைலைய Lைலைய ேட>) பா03க" பா03க" . எ3க ெவறிதனைத பா& ல\மி வாயைட ேபா? இ04தா. றி)டா ெகா)ய. கசி4த.http://freshtamilsexstories. ெதா3கிய. அவ அலறினா. ச&)!. ெபாறி கல3கி ேபானா "VVVVV" VVVVV" . கவ&'சியாக இ04த. பா&தா". உத)" ஓரதி இ04 ேலசாக ரத! கசி4த. ேகாைம நிறதி இ04த. அண4தி04தா. இ04தா.ைட ெகா இ04த. க)னா". வ)டா". கணலி04 கண&I மள மளெவ"T ெகா)ய. பாலா தா" ஆயஷாைவ ேர2 ெச?தத இ2ேபா வ04தினா". வ04தினா". அலறினா. கழறாம. அேத நிறதி )ைட பாவாைட_! அண4தி04தா. "இவ ைகைய ப"னா ைவ க)டா" க)டா" ந4 த" ெப)ைட உ0வ அவ ைககைள க)னா".வாய வர ைவ எ'சrேத". I .ைடைய நTெக"T க வ)டா". .ைடைய பா&தா". ெட"ன1> ப4 அளவ Lைலக -ச&) ெவள1ேய . ெகாSச! ெமலி4த ேதக!தா". எவ)ேட". ெச&r பழ! ேபா இ04த Lைலகா!. இ0க.ற! ைகைய வ) வ) அவ -ச&)ைட ட&&&ெர"T கிழிேத". நா" அவைள ப"னா இ04 இTகி பெகா அவ இதaகைள கdவய0க சிவா. அழகாக. இ04த. பrயா ெரா!ப அழகாக.! ந4. அவள1" ப" ..com/ நா" அவைள ேநாகி வைரவாக ெச"T "ர2" ர2" எ"T க"னதி ஒ0 அைற வ)ேட" வ)ேட".! ஆ5ெகா0 Lைலைய ப ச2ப ஆர!பதா&க. நலா மழ மழ"E ெவைண க) ேபால இ0" இ0" அம< & "க'N தி"Eடா அம< &. ந"றாக வலிமாT கீ த)ைட பக5 இைடய ைவ கேத".நா" கdவய0க. அம< & மய) உ)கா&4 . உட!. ஆர!பதா&க. ப)ட"க ப) ப)ெட"T ெதறிக -ச&) கிழி4 ெதா3கிய. நNகிேன". . . இ04தா. கdவேன".கைள வரக5 இைடய ைவ நNகிேன".

வைரதி04தன. இ04த. சிறி ேநர! பணயாரைத நகி வ) எ4ேத". "சிவா. மா2ேள". பற ம< ! ெச?ேத".றைத L ேவகட" அைச சர சர ெவ"T திேன". அேத ேபா நI3க ெச?_3க" ெச?_3க" எ"ேற". ப"னா ைகைய வ) அவள ைக அடகமான . நா" ேநராக 2rயாவ" L"னா ெச"T நி"ேற". எேலா0! எ"ைன பாரா)வ) ேபைட அவa எறி4தா&க. ைவேத". "உ" அண" மய உ)கா0" உ)கா0" ெசாA க)ட2ப) 2rயா பாலாவ" மய அம&4தா. "நா" Lதலி ெச?ேற".நா" ெசாலிவ) 2rயாவ" தைல Lைய இTக பறி தர தர ெவ"T க)லி க)2ேபா)04த பாலாவ" அ0கி இ ெச"ேற". ெச"ேற". திேன". இவைள எேலா& N"ன1ைய_! N"ன1ைய_! ஊ!ப ெசாலலா!. அவ5 ம)ெகா வ4த.blogspot. . சிவா.! 2rயாவ" இதaகைள மாறி மாறி கதா&க. வ4த. எறி4தா&க. ெச?ேத".ைடைய ேட>) பறியா?" பறியா?" "இைலடா. திற4தா. உதற எக எக ஆர!பத. என இ04த. ேன". ஒகிய. தைல Lைய பறி கீ ேழ இ அணா4 பா&க ைவேத". எேலா0! சr எ"றன&. கட2பாைர அவ JSசிய இ வவ ேபா நI)ெகா இ04த பளா&ெர"T 2rயாவ" ப) க"னதி க"னதி ஒ0 அைற வ)ேட". வ)ேட". எ"ேற". அம< & சிவாவட! இ04 ஒ0 Lைலைய வா3கிெகா ச2ப ஆர!பதா". "வாைய நலா ஓ"E திற" திற" எ"ேற". ஆய.com/ என! 2rயாவ" ெவைள பணயாரைத தி"பத ஆைச வ4த. எேலா0ைடய உலைகக5! !ெம"T வைரதி04தன. இட ைகயா அவ J'N வட Lயாதப Jைக இTக பெகாேட". இ0மினா. நI . நி"ேற".http://freshtamilsexstories..ைதேத". ெச?ேற". N!மா ெசால+டா. இ0க. !மினா. நாE! நி&வாணமாேன". ெச?ேத". சிவா. எ"றன&. ஆர!பத. இ0மினா. இவ அண" நலா பா&கK!" பா&கK!" "92ப& ஐயா மா2ேள".)ட3கைள ப பைச4 ெகாேட 2rயாவ" ைள நாைக வ) நகிேன" நகிேன". எ4ேத". இdவாT . திற4தா. அம&4தா. வ4த. இ0ப வனாக கழி அவைள rl> ெச?ேத".ள" . எ"ேற". 2rயா வாய இ04 எ'சிலாக ஒகிய. நா" அவள ெதாைடக5 Lகைத .றைத ப".ைதேத". 2rயாவ" பணயார! கம கமெவ"T வாசைனயாக இ04த.! ந4. ஓகறைத. ெசால+டா." "ஓேக" ஓேக" . இ2ேபா என ப". நி&வாணமாேன". அம< ைர எ4 ெகாள ெகாள ெசாலிவ). . ெசா0கிேன". தள.ள" எ"T சதட" டா"> ஆய. இைலடா. எ3க தகைள பா&த 2rயா. ெசாலிவ). !மினா. ஐ4 வனா ஓ?. பெகாேட". கதா&க. ஆர!பதா"." ெசாலலா!. என வல ைக அவ தைல Lைய பறி இ0க. என கட2பாைர 2rயாவ" வா? "தள. "நாம இவைள வாய ஓகறைத. ெகாSச! +ட இரகமிலாம என L தைட_! அவ வா? ெசா0கிேன".

com/ நாைல4 Lைற ெச?த! அவ கைல ேபானா. நா" 2rயாவ" உ'ச4தைல ப". இ04தா. பா&ேதா!. இ04தா. த. என சிறி கைள2பாக இ04த. அம&4ேத". வாய வாய ஒக ஆர!ப! L"E! ப"E! 2rயாவ" க"னதி பளா&ெர"T ஒ0 அைற அைற4தா&க. இ04த. மகைள நா3க பழி4 எதைத பா& இ04தவ. இ04த. அ4த ேதவயாைள ]கி ெமைதய ேபா" ேபா" எ"ேற".. பய4தா. பெகாடன. I . நா3க இவைள சrயாக கவன1கவைல. நா3க எ. வாைய நா" த தக நாறெகா இ04தைத பாலா பrதாபமாக பா&தா" "ெமய" ஆ)ட வ0ேவா!டா. ஒ0 அைர மண ேநர! ந"றாக 2rயாைவ ஓேதா!. பா?4தி02ேபா!. மக ேம இ04த கிறகதி. நா3க நாவ0! 2rயாவ" . வ0ேவா!டா. என தைட அவ வாயலி04 உ0வ வ) ம< ! பளா&ெர"T ஒ0 அைற வ)ேட". ெகாத Lைலக5! ப0த . மா2ேள. ெச?தா&க. சிவ4த சிவ4த gன1 ெமா) 2rயாவ" ேமAத) ப) உரா?4 ெகா இ04த. இ04ேத". பா&தா&க.ல\மியட! இ04 ெமலிதான சத! வ4த வ4த. சிவா 2rயாவ" காக5 இைடய சினா" வ4 அம&4 ெகா அவ ெதாைடகைள ந" வr த" கதா_தைத அவ . ஏ" ல\மிைய_! இ ேபா ஒக+டா? ஒக+டா? நா" ல\மிைய உT பா&ேத". நா" ெச?தைத ஒ0வ& ப" ஒ0வராக ெச?தா&க. பா&ேத". எ4 ஒ0 சிகர) பற ைவ ெகா ேசாபாவ அம&4ேத". இ04தா. Lகதி ேலசாக N0க! வ4 வ4 இ04தாA!. இ04தா&க. அவ அ!மாைவ_! ஓதா எ"ன?" எ"ன?" "4444444ேநா" 4444444ேநா" . . 2rயாவ இ2ேபா எ3கள அKLைற ப ேபா? இ04த.! அம< 0! அவ தைல பகவா) பெகா த3க தகைள 2rயாவ" வா? அ0கி நI)ெகா இ04தா&க. ெச0கினா". எேலா0! 2rயாைவ ைள ேபாவைத சT நிTதி வ) ல\மிைய பா&தா&க. இ04தாA!. அம< & 2rயாைவ ]கி ெமைதய வசினா". கவன1கவைல.! ெசாலாமேல எ3க தகைள மாறி மாறி ச2பனா. ச2பனா. வ)ேட". அ2ேபாதா" என அ ேதா"றிய. இ04தவ. ந4.)ட3க5மாக அ!சமாக இ04தா. ேபானா.றமாக மய) அம&4 ெகா என N"ன1ைய அவ Lகதி ைவ இ04ேத". "மா2ேள. இ2ேபா தன! அ ேநர2ேபாவைத எண பய4தா. த" த3ைகய" பா&தா". கவ&'சியாகேவ இ04தா. எ"ேற".blogspot.ைடய சரெக"T ெச0கினா".ைடைய மாறி மாறி பத! பா&ேதா!. என ெகா)ைடக இர! 2rயாவ" ெநதிய பெகாடன.http://freshtamilsexstories. அைற4தா&க. ெசா"னா. ஓேதா!. ேதா"றிய. இலாவ)டா. இலாவ)டா. கிறகதி. அேத ேநர! கீ ேழ சிவாவ" தாதக5 த" பணயாரைத பதமாக ]கி ெகா பதி ெசா"னா. Lதலி இவ ேம பா?4தி02ேபா!. இ04த. ல\மி த" மக5 மக5 ஏப)ட கதிைய அைமதியாக பா&ெகா இ04தா.

க)ட2ப)04ததா.ைடக. இ2. மக +தி ெதறித . தள1ேன". அகறிேன". அய வைறதி04த எ" த அவ . மக . ெதாைடகைள அகல வr அவ ம"மத ேம)ைட சிேன" பா&ேத". ெகாச2.ெக"T வ!மி . அவ ஊ!."ஹா3 .ப" ஜாெக)ேடா ஜாெக)ேடா ேச& அ4த மேகாவா மா3கன1கைள கேத". ெச"ற. ஆகிவ)டா. அவள ைகக)ைட அவa வ) என ஈ)ைய அவ L"னா நI)ேன"." நடதினா. . அவைள பைகய தள1 அவ +திைய ெரடா? பள4 வட ெவறி +ய. அதிகrதன. ெகா. அவள ெமகா Lைலக ெர! என காகள1 "ெதா! ெதா!" ெதா!" எ"T வ4 ேமாதின.ைடதி04தன. இழ4ேத". அவ5! என தாதA இ2ைப ]கி ெகா பதி தாத நடதினா. நா" ல\மிய" மாரா2ைப அகறிேன".)2பழ! ேபா இ04த.ைடக.டைவைய_!. இ0கா. பைச4ேத". நல ெகாத Lைலக. . ேநராக அவ ேதாAைற என ேதா ஆ_தைத ெசா0கிேன". எ. ஒdெவா0 இ! அவள Lைலக ெபல! ேபா ேமA! கீ மாக ஆன. ேமாதின. ெசா0கிேன".ைட அr2ைப ஏபதி இ0க ேவ!. மகள1" +தி ேபா ேபா இலாம இலவாக என த உேள ெச"ற. என வல ைகைய அவ தைலய" ப"E ெகா.றமாக . அ!மா . வ3கின&. உசாகJ)னா.. இைல. ெகாேட". ஆனா இர! எ4த ஆண" நாவA! எ'சி வரவைழக +ய அளவ பர!மாதமான .blogspot. வதியாச!. ல\மிய" உதக 2rயாைவ ேபாலிலாம சT ததைவ. மகள1" +தி! அ!மாவ" +தி! நிைறய வதியாச!. அ!மாவ" +தி ேதன1 நைனத பலா'Nைள ேபா இ04த. ேமA! ெந நாளாக வவசாய! நடகாத தன பாைற நிலதி க!ப`ரமான கல2ைப ஒ"T உழ ஆர!பத!. அதனாதா" எ எ"ற! எைண ஆகிவ)டா. . I . மகைள நா3க ஓத வத! அவ5 .! ேபசாம வா? ைவெகாடா. தா. ஆர!பேத". மT ேபசினா த" மக5 கிைடத ேவதைனைய தாE! அEபவக ேவ! எ"பைத அவ உண&4 இ04தா. Lைலக. ைவெகாடா. அ4த உதக என தைய கdவ இதேபா எ" உண&'சிக ப"மட3 அதிகrதன. இ04த. இ04தா. வழ2. ஆன. +ய. இ0க. நா" க)2பா இழ4ேத". த"ைன மற4 பய& ெச?ய தன நிலைத ]கி ெகா உசாகJ)னா. ஆர!பத!. .ைட ெமாைச தைர ேபால வழ வழ2. ததைவ.ைடதி04தன. . அவைள எ2ப J"T ேப& அம0! ேசாபாவ தள1ேன".டைவைய_!.ைட கrச நில! ேபால மய& கைறக5ட" ெகாச ெகாச2.com/ "அ!மாகாr_! 92பராதா" இ0கா. இ04த.ைத ழி gைழ_! வனாைய எதி& பா&ெகா இ04த.http://freshtamilsexstories.! ேவக! ைற4 வடாம பா& ெகாேட". ெப)ேகா)ைட_! உ0வ வசிேன". ேன". நI ஆர!ப மா2ேள. அவ ேதனைடைய 0சி பா&! எணைத க)2 பதிெகாேட". பதிெகாேட".. ப"னா ைகக க)ட2ப)04ததா. அவள கலச3க ெர! L".. ெவறி பதவ" ேபா இய3க ஆர!பேத".. நா3க ஜாய" பணகிேறா! பணகிேறா! " எ"T வ) மகைள இக வ3கின&. மா2ேள.என ெபாTைம இைல."ஹா3 ஹா3 ஹா3" ஹா3" எ"T உண&'சிய தா. L"E! ப"E! தைலைய அைச அவ என பா!ப ம ஊதிெகா இ0க. ெமவாக ைக ைவ பைச4ேத". கேத". இ04த. ேவ!. பா&ேத".

ெகாேட". இ04தா. இ2ேபா அவள க '_) ' வவ உய&4 இ04தன. இ04தன. அதிகr. ந4 தன தைன ல\மியட! ல\மியட! ஒ2பைடவ) ஹாயாக அம&4தா". வழ3கினா. அம&4தா". அம< & ல\மிய" . அ!மாவ" . தினறிெகாேட சிவாவ" இகைள தா3கி ெகா இ04தா. ள1&4த. நி"றா". ஆர!பதா".! வ4 ல\மிய" வா? ேவைல ெகாதன&. ைவேத". Nறி நட4தைத கவன1ேத". இ2ேபா சிவா அ!மாகாrய" உ54 வைடய ைள ேபா)ெகா0க. இ04தா". ஏ3கினா. வ4தா". அ எ" இ"பைத ேமA! அதிகr. இ2ேபா அம< & ல\மிய" வைண I கைள பள4 வ! Lயசிய ஈப)0க.)ட3க க"ன12ேபா? சிவ4 கா)சியள1தன. இ04தா". என சT rலாசாக இ04த.com/ நா" அவள +திைய இெகாேட ஒ0 காைல ]கி மெறா0 காேலா இைண 'ட 'ட' வவ அவைள பக ைவேத". ேபா. ந4 அவள  சைதகைள வலகிவ). +திய இர இ ஒ0 Lைற அவ ப0த . வ4தி04த. எ" ெச3ேகா வாைன ேநாகி நி"ற. கைல ேபா? இ04த 2rயா ஒ0 + r3ைச எ அ04திெகா.)ட3க ப". அவ Lகதி பய! ேபா? உசாக! வ4தி04த.ைடய" ஆழ! பா&க அம< r" ப"னா வrைசய நி"றா". ெகா0க. ஆ'சrயமிைல. அவேளா என ஆ_ததி" Nைவைய ஆரா?'சி ெச? ெகா04தா. பெகா. இ0க. அம< 0! எ4 வட நா" ேசாபாவ" ஒ0 Lைனய அம&4 ெகாேட". எ4ேத". அ04திெகா. வலகிவ). ஈப)0க.blogspot. அவ பணயாரதி தன இ0!.http://freshtamilsexstories. ந4 தன 9)ேகாைல ள1&வக ல\மிய" வாைய ேத வ4தா". பாலா த" கL"ேன த" த3ைக_! தா_! ப'ைச ேதவயாகளாக ேதவயாகளாக ஆக2ப)டைத ந!பLயாம வாயைட ேபா? இ04தா". இ04தா".)ட3கைள பைச4ெகா!. சிவா இ"E! மகைள கதற ைவெகா இ04தா". ந4 ஆ&வமாக ல\மிய" +திைய பள4 ெகா0க. ெகாதன&. இ04தா". ஆனா அவள அ!மா அவைள வட எ3க5 ஈ ெகா எ3க உள3கைள ெகாைள ெகாடா. அE2பேன". 2rயா எ3க5 ஈ ெகாத எ3க5 ஆ'சrயமிைல. நாறவ). 2rயா பகவா) பெகா. அம< 0! ந4. ெகா04தா.)ட3கள1 வல ைகயா ேவகமாக அேத". அைற4 ெகா! இ04தா".ேகாைல ெசா0கி இக ஆர!பதா". ல\மிைய எ4 நா? ேபா மயட ைவ என தைன அவ வா? அE2பேன". . நி"ற. சிவா மகள1" +திைய நாறவ). ெகாள.ற! உய&4 இ0க. அவ ப". சிவா 2rயாவ" +திைய கிழிவ! Lயசிய மி"ன ேபா இெகா இ04தா". கவன1ேத". கா)சியள1தன. அம< & அவ வாய ள1&4 ெகா இ04தா". இ04தா". அவ அ!மா எ3கள1ட! படாத பா பவைத பவைத ரசிக ஆர!பதா. வலிய இ"பைத உண&4 ேமA! அ4த வலி ெதாட&4திட ஏ3கினா. இ04த. ல\மிய" . ஓதா இவ ேபா ஒ0திைய ஓக ேவ! எ"T நா3க எK! அளவ எ3க5 L இ"ப! வழ3கினா. நா" ஒ3கி ெகாள. சிறி ேநரதி அவ . “மா2ேள நா" ெகாSச ேநர! பேறடா” பேறடா” ந4 ேக)க. இ04த. அேத".றதி "ச2 "ச2 ச2 ச2" ச2" எ"T அைறய வசதியாக இ04த. ெகாடா. சிறி ேநர! அவ சாமாைன இ ேபா நா" நா" கைட4 ெகா இ0! ேபா.! நா" என தைட ல\மிய" ஓ)ைட இ04 உ0வெகா உ0வெகா எ4ேத". ஆர!பதா. பைச4ெகா!. ேபா)ெகா0க. இ2ேபா அவ நா ப)ட! 9டா? இ04த என த சT ள1&4த.

ெச?ேதா!. ெதrயவைல.blogspot. எ3க த!பக ஒ0வ& ப" ஒ0வராக தா?. நாவ0! Nறி நி"T ெகா கSசி வ0! வைர எ3க தகைள Aகி ெகா இ04ேதா!. ெகாேட. ெச?ேதா!. ேபா. தாய04த.com/ நா" தன1யாக அம&4தி04த 2rயாைவ அ0கி அைழேத". இரேட 92. மண இ2ேபா இரைட தாய04த. த" பணைய ெதாட&4தா. எ3க ெவைள நிற கழிவ அவ&க Lக! ேமA! ெபாலிவ ெச"றன. ெச?. எதன&. 2rயா அைத பா& வய4 ெகாேட.தலி என த ந)ட தற நி"ற. . அம&4தவ.http://freshtamilsexstories. ஆர!பதா. ல\மி ேக)டா. ெசா"ேன". இ04ேதா!. ைவ. அவைன யா0! க ெகாடதாக ெதrயவைல. வ ேபா? இ04த என தைட ]கி நிTத ெசா"ேன"."னைக_ட" . நி"ற. Lக3க இரைட_! ஒ)ட ைவ. தா?. சிறி ேநரதி நா3க அைனவ0! எ3க நIைர பா?'சி வட L. ேக)டா. பாலாவ" ைகக இ"E! க)ட2ப)04தன க)ட2ப)04தன. அ!மாைவ_! மகைள_! அ0க0ேக அமர ெச?. ெதாட&4தா. மக இ0வ& Lக3கள1A! ெவைள நிற வா4தி எதன&."னைக_ட" எ" காக5 இைடய அம&4தவ. பrய மனமிலாம நா3க அ4த வ)ைட I வ) கிள!பய கிள!பய ேபா. அைழேத". ெச"றன. "அ எ2ேபா வ0வ3க" I " 3க ( LT! ) . என 'சி ஐைஸ 92ப ஆர!பதா.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful