TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH LÔÙP SÖ PHAÏM LYÙ 2A-NHOÙM 6 PHAÀN TRÌNH

BAØI TIEÅU LUAÄN MOÂN: NHÖÕNG NGUYEÂN LYÙ CÔ BAÛN CUÛA CHUÛ NGHÓA MAÙC-LEÂNIN Ñeà taøi:

NGUYEÂN NHAÂN TOÀN TAÏI TOÂN GIAÙO ÔÛ VIEÄT NAM HIEÄN NAY DÖÏA TREÂN QUAN ÑIEÅM CUÛA CHUÛ NGHÓA MAÙC-LEÂNIN

Thaùng 11-2010

.....................................6 III..........16 2 ..............8 V.......... Nguyeân nhaân thöù tö-Veà chính trò xaõ hoäi:..............SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc Muïc luïc Muïc luïc.......................................................................3 I........11 Lôøi keát.............................................................................7 IV............................................ Nguyeân nhaân thöù hai-Veà kinh teá:................. Nguyeân nhaân thöù naêm-Veà vaên hoùa:...............................................................4 II.. 2 Lôøi giôùi thieäu............. Nguyeân nhaân thöù nhaát-Veà nhaän thöùc:............................. Nguyeân nhaân thöù ba-Veà taâm lyù:..........

lieäu coù coøn toàn taïi toân giaùo ? 3 .SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc Lôøi giôùi thieäu Taát caû caùc nhaø trieát hoïc tröôùc chuû nghóa Maùc. coù khaû naêng töï kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng cuûa rieâng mình. toân giaùo .moät hình thaùi yù thöùc xaõ hoäi. hoaëc theo yù chí chuû quan cuûa chính loaøi ngöôøi. töø cuoái thôøi kyø coâng xaõ nguyeân thuyû cho ñeán taän baây giôø.nôi maø nhöõng löïc löôïng voâ tri voâ giaùc ñang hoaït ñoäng. ñeàu laø nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa duy taâm trong quan nieäm veà ñôøi soáng xaõ hoäi. vì hoï môùi döøng laïi ôû choã xaùc nhaän moät söï thaät laø: khaùc vôùi töï nhieân . ñaõ ra ñôøi vaø vaãn coù cô sôû ñeå phaùt trieån trong suoát chieàu daøi lòch söû nhaân loaïi. Töø ñoù maø hoï ñeàu cho raèng: xaõ hoäi vaän haønh theo moät caùch rieâng cuûa noù. Xuaát phaùt töø caùi nhìn duy taâm ñoù. thì trong xaõ hoäi. con ngöôøi laïi laø moät trong nhöõng thöïc theå coù yù thöùc. Vaäy ñaâu laø nguyeân nhaân cho söùc soáng dai daúng cuûa toân giaùo trong xaõ hoäi ? Vaø trong xaõ hoäi xaõ hoäi chuû nghóa. keå caû nhöõng nhaø duy vaät. hoaëc theo yù chí cuûa moät theá löïc sieâu töï nhieân coù nhaân tính ( nhö Ñöùc Chuùa ) hay khoâng coù nhaân tính ( nhö YÙ nieäm tuyeät ñoái ).

daãn.ptrong moät cuoán saùch ñaõ cho bí raèng sôû dó caùc thieân theå chuyeån hích ñaàu tieân cuûa Thieân Chuùa".SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc I. ñoäng nhòp nhaøng ñöôïc laø nhôø "caùi 4 . aø oät ön ye u ät g hi eå ña ngöôøi phaùt minh ra ñònh luaät haáp ñe m ày ï . ñaõ coù theà ñaët theá giôùi töï nhieân naøy vaøo loøng baøn tay vaø xem xeùt noù nhö moät vieân kim cöông trong suoát? “Caùi hích ñaàu tieân cuûa Thieân Chuùa” Ca âu xa ùc tr aû co ña lô ù ùn øi le th g û eå nh la ø aá xe m va aø t ùt ät ta ph aá y aû k h xe m il ki oâ m aø ng cö vi ha ôn eâ ûo g n vi m ho eâ aø aø n xa la n ru ø nh bi m nh tu m Newton-nhaø Vaät lyù huyeàn thoaïi. Nguyeân nhaân thöù nhaát-Veà nhaän thöùc:Coù bao giôø baïn nghó raèng chuùng ta ñaõ laøm chuû ñöôïc töï nhieân.

cuõng khoâng phaûi laø ngoaïi leä. Rieâng nhoùm chuùng toâi. Trong quaù trình xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi vaø trong cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa trình ñoä daân trí cuûa nhaân daân chöa thaät cao.. nhaän thöùc cuûa con ngöôøi laø moät quaù trình vaø coù giôùi haïn. theá giôùi coøn nhieàu vaán ñeà maø hieän taïi 5 . Vaø trong xaõ hoäi maø ta ñang soáng ngaøy nay-xaõ hoäi quaù ñoä leân Chuû nghóa Xaõ Hoäi. ñaõ giuùp con ngöôøi coù theâm nhöõng khaû naêng ñeå nhaän thöùc xaõ hoäi vaø laøm chuû töï nhieân.. Hieän nay. thaät ñôn giaûn ñeå thaáy raèng con ngöôøi luoân soáng trong moät theá giôùi muoân vaøn bí aån: Taïi sao kim nam sao chaâm luoân chæ höôùng baéc-nam? Taïi loaøi khuûng long bò dieät vong? Sau khi cheát chuùng ta seõ ñi ñaâu? Töông lai theá giôùi seõ trôû neân nhö theá naøo? v.v… Nhöõng caâu hoûi muoân thuôû aáy ñaõ ñi suoát chaëng ñöôøng lòch söû loaøi ngöôøi. nhieàu hieän töôïng töï nhieân vaø xaõ hoäi ñeán nay khoa hoïc chöa giaûi thích ñöôïc. nhaân loaïi ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn veà khoa hoïc vaø coâng ngheä. sinh hoïc. vaät lieäu môùi. theá giôùi khaùch quan laø voâ cuøng.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc P haûi chaêng ñaây laø lôøi noùi ñuøa cuûa Newton? Ñaùp aùn cuûa caâu hoûi naøy xin daønh cho nhöõng baïn ñam meâ veà lòch söû vaät lyù. voâ taän. toàn taïi ña daïng vaø phong phuù. vôùi Moät leã röôùc Thaønh Hoaøng nhöõng tieán boä vöôït baäc cuûa coâng ngheä thoâng tin. Song.

. chöa theå gaït boû khoûi yù thöùc cuûa con ngöôøi trong xaõ hoäi. Do vaäy. nhaát laø giai ñoaïn ñaàu cuûa thôøi kyø quaù ñoä coøn nhieàu thaønh phaàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng vôùi nhöõng lôïi ích khaùc nhau cuûa caùc giai taàng xaõ hoäi. 6 . Nhöõng söùc maïnh töï phaùt cuûa töï nhieân. xaõ hoäi ñoâi khi raát nghieâm troïng coøn taùc ñoäng vaø chi phoái ñôøi soáng con ngöôøi. Ñieàu ñoù ñaõ laøm cho con ngöôøi coù taâm lyù thuï ñoäng. Phaät.. troâng chôø. taâm lyù sôï haõi. ñôøi soáng vaät chaát. söï baát bình Hình aûnh ngöôøi daân cuùng vieáng caàu may maén ñaúng veà kinh teá. Nguyeân nhaân thöù hai-Veà kinh teá: T rong chuû nghóa xaõ hoäi. xaõ hoäi. nhôø caäy vaø tin töôûng vaøo Thaàn. vaên hoaù..SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc khoa hoïc chöa theå laøm roõ. may ruûi. thì con ngöôøi caøng chòu taùc ñoäng maïnh meõ cuûa nhöõng yeáu toá ngaãu nhieân. trong ñoù coù nhaân daân caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa. chính trò. nhôø caäy. vaãn laø moät thöïc teá. caàu mong vaøo nhöõng löïc löôïng sieâu nhieân. tinh thaàn cuûa nhaân daân chöa cao. II.. Thaùnh.

Nguyeân nhaân thöù ba-Veà taâm lyù: Baøn thôø toå tieân ngaøy Teát Toân giaùo ñaõ toàn taïi laâu ñôøi trong lòch söû loaøi ngöôøi. Trong m oái quan heä giöõa toàn taïi xaõ hoäi vaø yù thöùc xaõ hoäi. thì yù thöùc xaõ hoäi baûo thuû hôn so vôùi toàn taïi xaõ hoäi. trong ñoù toân giaùo laïi laø moät trong 7 . aên saâu vaøo trong tieàm thöùc cuûa nhieàu ngöôøi daân.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc III.

vôùi ñöôøng loái chính saùch cuûa Nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa. IV. loái soáng cuûa moät boä phaän nhaân daân qua nhieàu theá heä ñeán möùc trôû thaønh moät kieåu sinh hoaït vaên hoaù tinh thaàn khoâng theå thieáu cuûa cuoäc soáng. toân giaùo cuõng khoâng thay ñoåi ngay theo tieán ñoä cuûa nhöõng bieán ñoåi kinh teá..SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc nhöõng hình thaùi yù thöùc xaõ hoäi baûo thuû nhaát. xaõ hoäi. toân giaùo cuõng coù khaû naêng töï bieán ñoåi ñeå thích nghi theo xu höôùng "ñoàng haønh vôùi daân toäc" soáng "toát ñôøi. xaõ hoäi maø noù phaûn aùnh. Döôùi chuû nghóa xaõ hoäi. thì tín ngöôõng. Nguyeân nhaân thöù tö-Veà chính trò xaõ hoäi: Trong caùc nguyeân taéc toân giaùo coù nhöõng ñieåm coøn phuø hôïp vôùi chuû nghóa xaõ hoäi. ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu tinh thaàn cuûa moät boä phaän nhaân daân. duø coù theå coù nhöõng bieán ñoåi lôùn lao veà kinh teá. "soáng phuùc aâm giöõa loøng daân toäc"... Cho neân. toân giaùo ñaõ in saâu vaøo ñôøi soáng tinh thaàn. Ñoù laø maët giaù tròñaïo ñöùc. aûnh höôûng khaù saâu ñaäm ñeán neáp nghó. ñeïp ñaïo". chính trò. 8 .. vaên hoùa cuûa toân giaùo. Tín ngöôõng.

” . boïn aên baùm. Lyù töôûng coäng saûn vaø lyù töôûng cuûa Chuùa Cô Ñoác khoâng khaùc nhau maáy.Cuøng quan ñieåm treân. Chuùa muoán ngöôøi ta ñöøng löøa ñaûo. cho raèng: “Phaät Thích Ca khi thaáy quaàn chuùng laàm than. coù theå noùi ñieåm töông ñoàng cô baûn giöõa chuû nghóa xaõ hoäi vaø toân giaùo laø taát caû vì haïnh phuùc cho con ngöôøi. boïn boùc loät. ngöôøi coäng saûn chính ñaõ laøm theo yù Chuùa Cô Ñoác. coâng giaùo höõu thaàn. Trong khi ñaùnh ñuoåi boïn ñoäc taøi. Thaät ra. boùc loät laãn nhau. ñoàng chí Nguyeãn Vaên Linh .Trong baøi vieát ñaêng treân baùo Söï thaät naêm 1949. ñau khoå ñaõ töø boû ngoâi baùu tìm con ñöôøng cöùu khoå cuûa nhaân loaïi vaø keát luaän: "Muïc ñích cuûa Gieâ-su vaø Thích Ca gioáng nhau ôû choã laøm vieäc thieän. Ngöôøi coäng saûn cuõng muoán theá. ñoàng chí Tröôøng Chinh .coá Toång Bí thö Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam noùi roõ: “coäng saûn voâ thaàn. 9 .SP Lyù 2A-Nhoùm 6 . Trieát hoïc Chuùa muoán ngöôøi ta töông thaân töông aùi. theá nhöng coäng saûn vaø coâng giaùo vaãn coù choã gioáng nhau.Toång Bí thö Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam cuûa thôøi kyø ñaàu ñoåi môùi.

laät ñoå. Vích-to Huy-goâ. trong ñoù. ñoàng chí neâu." vaø hoï: "Ñeàu laø nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc.. baïo loaïn. beänh taät.. Cuoäc ñaáu tranh giai caáp vaãn ñang dieãn ra döôùi nhieàu hình thöùc voâ cuøng phöùc taïp. phuø phieám. Phaät Thích Ca. nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa laøm cho ngöôøi coù ñaïo hieåu raèng. coù tö töôûng tieán boä". gheùt xa hoa. caùc theá löïc chính trò vaãn lôïi duïng toân giaùo ñeå phuïc vuï cho möu ñoà chính trò cuûa mình. Veà ñaïo Cao Ñaøi. khuûng boá. aùp böùc nhaân daân lao ñoäng". ñaïo naøy coù neùt ñoäc ñaùo laø: "Thôø nhieàu vò: Caùc Maùc. vaø chuû nghóa xaõ hoäi ñang hieän thöïc hoaù lyù töôûng cuûa chuû nghóa nhaân ñaïo trong cuoäc soáng cuûa moãi ngöôøi daân.. Treân cô sôûñoù. ñoùi ngheøo. Toân Daät Tieân. nieàm tin toân giaùo chaân chính khoâng ñoái laäp vôùi chuû nghóa nhaân ñaïo xaõ hoäi chuû nghóa. Noãi lo sôï veà chieán tranh.. cuøng vôùi nhöõng moái ñe doïa khaùc laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho toân giaùo toàn taïi. saéc toäc. xung ñoät daân toäc. toân giaùo. Leâ-nin. coøn xaûy ra ôû nhieàu nôi.. tính tích cöïc xaõ hoäi cuûa nhöõng ngöôøi coù ñaïo baèng caùch taïo Phaät Thích Ca nieát baøn ñieàu kieän ñeå hoï tham gia ngaøy caøng nhieàu vaøo caùc hoaït ñoäng thöïc tieãn.. Nhaø nöôùc khoâng ngöøng naâng cao ñòa vò. nhöõng cuoäc chieán tranh cuïc boä. boùc loät. thöông ngöôøi ngheøo khoå. 10 .SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc vieäc ñaïo ñöùc theå hieän loøng thöông ngöôøi ngheøo. Maët khaùc.

Phaät daïy raèng: "Duø oâng thaàn thoâng quaûng ñaïi ñeán ñaâu cuõng khoâng ñuû söùc cöùu meï oâng ñaâu. ñoù laø ngaøy leã Vu Lan Baùo Hieáu: Xuaát phaùt töø truyeàn thuyeát veà Boà taùt Muïc Kieàn Lieân ñaïi hieáu ñaõ cöùu meï cuûa mình ra khoûi kieáp ngaï quyû. vì gaây nhieàu nghieäp aùc neân phaûi sanh laøm ngaï quyû. Maãu thaân oâng laø baø Thanh Ñeà ñaõ qua ñôøi. vì vaäy khi thöùc aên ñöa leân mieäng thöùc aên ñaõ hoùa thaønh löûa ñoû. Muïc Kieàn Lieân ñaõ tu luyeän thaønh coâng nhieàu pheùp thaàn thoâng. Laøm theo lôøi Phaät. oâng töôûng nhôù vaø muoán bieát baây giôø meï nhö theá naøo neân duøng maét pheùp nhìn khaép trôøi ñaát ñeå tìm. Thaáy meï mình. Nguyeân nhaân thöù naêm-Veà vaên hoùa: Nhaân noùi veà vaên hoùa. Chæ coù moät caùch nhôø hôïp löïc cuûa chö taêng khaép möôøi phöông môùi mong giaûi cöùu ñöôïc. Ngaøy raèm thaùng baûy laø ngaøy thích hôïp ñeå vaän ñoäng chö taêng. Theo kinh Vu Lan thì ngaøy xöa.cha meï cuûa kieáp naøy vaø cuûa caùc kieáp tröôùc. oâng ñaõ ñem côm xuoáng taän coõi quyû ñeå daâng meï. meï cuûa 11 . Tuy nhieân do ñoùi aên laâu ngaøy neân meï cuûa oâng khi aên ñaõ duøng moät tay che baùt côm cuûa mình ñi tranh khoâng cho caùc coâ hoàn khaùc ñeán tranh cöôùp. bò ñoùi khaùt haønh haï khoå sôû.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc V. haõy saém söûa leã cuùng vaøo ngaøy ñoù". Vu Lan laø ngaøy leã haèng naêm ñeå töôûng nhôù coâng ôn cha meï (vaø toå tieân noùi chung) . nhoùm cuõng xin pheùp giôùi thieäu veà ngaøy leã heát söùc coù yù nghóa cuûa ñaïo Phaät. Muïc Lieân quay veà tìm Phaät ñeå hoûi caùch cöùu meï.

Töø ñoù ngaøy leã Vu Lan ra ñôøi.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Muïc Lieân ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt. Phaät cuõng daïy raèng chuùng sanh ai muoán baùo hieáu cho cha meï cuõng theo caùch naøy (Vu Lan Boàn Phaùp). ngaøy leã naøy thöôøng ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 15 thaùng 7 aâm lòch. oâng baø vaø cuõng ñeå giuùp ñôõ nhöõng linh hoàn ñoùi khaùt. Trieát hoïc chöùc vaøo ngaøy 7 thaùng 7 ñeå toû nhöõng öôùc nguyeän cuûa mình. ngöôøi ta vieát öôùc nguyeän roài treo vaøo caây truùc vôùi mong öôùc ñieàu öôùc ñoù seõ trôû thaønh hieän thöïc. ñeå toû hieáu vôùi cha meï. ÔÛ Nhaät Baûn ngaøy leã naøy ñöôïc toå 12 . Trong moät soá nöôùc AÙ Ñoâng.

SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc Muøng 10 thaùng 1: Hoäi Ñua voi Buoân Ma Thuoäc Muøng 10 thaùng 3: Gioå toå Huøng Vöông (ñeàn HuøngPhuù Thoï) 13 .

tö töôûng cuûa moät boä phaän daân cö. tín ngöôõng. Bình Thuaän) Sinh hoaït tín ngöôõng toân giaùo coù khaû naêng ñaùp öùng ôû moät möùc ñoä naøo ñoù nhu caàu vaên hoaù tinh thaàn vaø coù yù nghóa nhaát ñònh ve àgiaùo duïc yù thöùc coäng ñoàng. toân giaùo trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi nhö moät hieän töôïng xaõ hoäi khaùch quan. vieäc keá thöøa. vaø do ñoù söï toàn taïi cuûa tín ngöôõng. ñaïo ñöùc. Beán Tre. trong ñoù coù ñaïo ñöùc toân giaùo laø caàn thieát. Vì vaäy. toân giaùo coù lieân quan ñeán tình caûm.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 26 thaùng 4: Hoäi Baø Chuùa Xöù (Chaâu Ñoác-An Giang) Trieát hoïc 16 thaùng 8: Hoäi Nginh Oâng (Tieàn Giang. phong caùch. baûo toàn vaø phaùt huy vaên hoaù (coù choïn loïc) cuûa nhaân loaïi. Maët khaùc. 14 . Tp. loái soáng.Hoà Chí Minh.

töø nhöõng nguyeân nhaân toàn taïi cuûa toân giaùo trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi neâu treân chuùng ta coù theå khaúng ñònh raèng: .Ñoàng baøo coù ñaïo.xaõ hoäi. toân giaùo coøn laø sinh hoaït tinh thaàn cuûa moät boä phaän daân cö ñöôïc nhaø nöôùc toân troïng. taïo neân söùc maïnh cuøng toaøn daân xaây döïng thaønh coâng chuû nghóa xaõ hoäi. Ñoâng ñaûo quaàn chuùng nhaân daân coù toân giaùo ngaøy caøng coù ñieàu kieän tham gia ñoùng goùp vaøo coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc.Nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa khoâng söû duïng toân giaùo nhö laø coâng cuï thoáng trò veà maët tinh thaàn ñeå thoáng trò nhaân daân. Cuøng vôùi quaù trình xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi. tinh thaàn ngaøy caøng ñöôïc naâng cao.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc Lôøi keát N hö vaäy. Treân cô sôû ñoù hoï daàn ñöôïc giaûi thoaùt khoûi tình traïng meâ tín dò ñoan. ngaøy caøng coù ñôøi soáng tinh thaàn laønh maïnh.Döôùi chuû nghóa xaõ hoäi. ñôøi soáng vaät chaát. toân giaùo cuõng coù nhöõng bieán ñoåi cuøng vôùi söï thay ñoåi cuûa caùc ñieàu kieän kinh teá . . khoâng coù ñaïo bình ñaúng tröôùc phaùp luaät. khoâng duøng toân giaùo ñeå cuûng coá ñòa vò thoáng trò cuûa giai caáp coâng nhaân. tinh thaàn yeâu nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa ñöôïc khôi daäy. Quaàn chuùng nhaân daân coù ñaïo ñaõ thöïc söï trôû thaønh chuû theå cuûa xaõ hoäi. . (Nhoùm 6) 15 .