TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH LÔÙP SÖ PHAÏM LYÙ 2A-NHOÙM 6 PHAÀN TRÌNH

BAØI TIEÅU LUAÄN MOÂN: NHÖÕNG NGUYEÂN LYÙ CÔ BAÛN CUÛA CHUÛ NGHÓA MAÙC-LEÂNIN Ñeà taøi:

NGUYEÂN NHAÂN TOÀN TAÏI TOÂN GIAÙO ÔÛ VIEÄT NAM HIEÄN NAY DÖÏA TREÂN QUAN ÑIEÅM CUÛA CHUÛ NGHÓA MAÙC-LEÂNIN

Thaùng 11-2010

..16 2 ................................... Nguyeân nhaân thöù ba-Veà taâm lyù:................................................ Nguyeân nhaân thöù tö-Veà chính trò xaõ hoäi:...................... Nguyeân nhaân thöù naêm-Veà vaên hoùa:.7 IV...............................................................4 II..11 Lôøi keát...... Nguyeân nhaân thöù hai-Veà kinh teá:........................................................... 2 Lôøi giôùi thieäu......................8 V............................................3 I...................................6 III.................. Nguyeân nhaân thöù nhaát-Veà nhaän thöùc:.......................SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc Muïc luïc Muïc luïc.......................................

keå caû nhöõng nhaø duy vaät. Vaäy ñaâu laø nguyeân nhaân cho söùc soáng dai daúng cuûa toân giaùo trong xaõ hoäi ? Vaø trong xaõ hoäi xaõ hoäi chuû nghóa. toân giaùo . con ngöôøi laïi laø moät trong nhöõng thöïc theå coù yù thöùc. töø cuoái thôøi kyø coâng xaõ nguyeân thuyû cho ñeán taän baây giôø. ñaõ ra ñôøi vaø vaãn coù cô sôû ñeå phaùt trieån trong suoát chieàu daøi lòch söû nhaân loaïi. hoaëc theo yù chí cuûa moät theá löïc sieâu töï nhieân coù nhaân tính ( nhö Ñöùc Chuùa ) hay khoâng coù nhaân tính ( nhö YÙ nieäm tuyeät ñoái ). Töø ñoù maø hoï ñeàu cho raèng: xaõ hoäi vaän haønh theo moät caùch rieâng cuûa noù. ñeàu laø nhöõng ngöôøi theo chuû nghóa duy taâm trong quan nieäm veà ñôøi soáng xaõ hoäi. hoaëc theo yù chí chuû quan cuûa chính loaøi ngöôøi.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc Lôøi giôùi thieäu Taát caû caùc nhaø trieát hoïc tröôùc chuû nghóa Maùc. lieäu coù coøn toàn taïi toân giaùo ? 3 . Xuaát phaùt töø caùi nhìn duy taâm ñoù. coù khaû naêng töï kieåm soaùt caùc hoaït ñoäng cuûa rieâng mình.nôi maø nhöõng löïc löôïng voâ tri voâ giaùc ñang hoaït ñoäng.moät hình thaùi yù thöùc xaõ hoäi. thì trong xaõ hoäi. vì hoï môùi döøng laïi ôû choã xaùc nhaän moät söï thaät laø: khaùc vôùi töï nhieân .

ptrong moät cuoán saùch ñaõ cho bí raèng sôû dó caùc thieân theå chuyeån hích ñaàu tieân cuûa Thieân Chuùa". Nguyeân nhaân thöù nhaát-Veà nhaän thöùc:Coù bao giôø baïn nghó raèng chuùng ta ñaõ laøm chuû ñöôïc töï nhieân. daãn. aø oät ön ye u ät g hi eå ña ngöôøi phaùt minh ra ñònh luaät haáp ñe m ày ï . ñoäng nhòp nhaøng ñöôïc laø nhôø "caùi 4 .SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc I. ñaõ coù theà ñaët theá giôùi töï nhieân naøy vaøo loøng baøn tay vaø xem xeùt noù nhö moät vieân kim cöông trong suoát? “Caùi hích ñaàu tieân cuûa Thieân Chuùa” Ca âu xa ùc tr aû co ña lô ù ùn øi le th g û eå nh la ø aá xe m va aø t ùt ät ta ph aá y aû k h xe m il ki oâ m aø ng cö vi ha ôn eâ ûo g n vi m ho eâ aø aø n xa la n ru ø nh bi m nh tu m Newton-nhaø Vaät lyù huyeàn thoaïi.

. nhaän thöùc cuûa con ngöôøi laø moät quaù trình vaø coù giôùi haïn. toàn taïi ña daïng vaø phong phuù. sinh hoïc. Hieän nay. Vaø trong xaõ hoäi maø ta ñang soáng ngaøy nay-xaõ hoäi quaù ñoä leân Chuû nghóa Xaõ Hoäi.v… Nhöõng caâu hoûi muoân thuôû aáy ñaõ ñi suoát chaëng ñöôøng lòch söû loaøi ngöôøi. thaät ñôn giaûn ñeå thaáy raèng con ngöôøi luoân soáng trong moät theá giôùi muoân vaøn bí aån: Taïi sao kim nam sao chaâm luoân chæ höôùng baéc-nam? Taïi loaøi khuûng long bò dieät vong? Sau khi cheát chuùng ta seõ ñi ñaâu? Töông lai theá giôùi seõ trôû neân nhö theá naøo? v. vaät lieäu môùi.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc P haûi chaêng ñaây laø lôøi noùi ñuøa cuûa Newton? Ñaùp aùn cuûa caâu hoûi naøy xin daønh cho nhöõng baïn ñam meâ veà lòch söû vaät lyù. vôùi Moät leã röôùc Thaønh Hoaøng nhöõng tieán boä vöôït baäc cuûa coâng ngheä thoâng tin. theá giôùi khaùch quan laø voâ cuøng. cuõng khoâng phaûi laø ngoaïi leä. theá giôùi coøn nhieàu vaán ñeà maø hieän taïi 5 . Rieâng nhoùm chuùng toâi. Trong quaù trình xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi vaø trong cheá ñoä xaõ hoäi chuû nghóa trình ñoä daân trí cuûa nhaân daân chöa thaät cao. voâ taän. Song. nhaân loaïi ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu to lôùn veà khoa hoïc vaø coâng ngheä.. ñaõ giuùp con ngöôøi coù theâm nhöõng khaû naêng ñeå nhaän thöùc xaõ hoäi vaø laøm chuû töï nhieân. nhieàu hieän töôïng töï nhieân vaø xaõ hoäi ñeán nay khoa hoïc chöa giaûi thích ñöôïc.

chính trò. Nguyeân nhaân thöù hai-Veà kinh teá: T rong chuû nghóa xaõ hoäi. vaãn laø moät thöïc teá. caàu mong vaøo nhöõng löïc löôïng sieâu nhieân. troâng chôø. chöa theå gaït boû khoûi yù thöùc cuûa con ngöôøi trong xaõ hoäi. söï baát bình Hình aûnh ngöôøi daân cuùng vieáng caàu may maén ñaúng veà kinh teá.. tinh thaàn cuûa nhaân daân chöa cao.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc khoa hoïc chöa theå laøm roõ. nhôø caäy vaø tin töôûng vaøo Thaàn. Thaùnh. ñôøi soáng vaät chaát. thì con ngöôøi caøng chòu taùc ñoäng maïnh meõ cuûa nhöõng yeáu toá ngaãu nhieân. xaõ hoäi.... nhôø caäy. Ñieàu ñoù ñaõ laøm cho con ngöôøi coù taâm lyù thuï ñoäng. Do vaäy. Nhöõng söùc maïnh töï phaùt cuûa töï nhieân. vaên hoaù. may ruûi. taâm lyù sôï haõi. xaõ hoäi ñoâi khi raát nghieâm troïng coøn taùc ñoäng vaø chi phoái ñôøi soáng con ngöôøi. trong ñoù coù nhaân daân caùc nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa. 6 . nhaát laø giai ñoaïn ñaàu cuûa thôøi kyø quaù ñoä coøn nhieàu thaønh phaàn kinh teá vaän haønh theo cô cheá thò tröôøng vôùi nhöõng lôïi ích khaùc nhau cuûa caùc giai taàng xaõ hoäi. II. Phaät.

Trong m oái quan heä giöõa toàn taïi xaõ hoäi vaø yù thöùc xaõ hoäi. thì yù thöùc xaõ hoäi baûo thuû hôn so vôùi toàn taïi xaõ hoäi. trong ñoù toân giaùo laïi laø moät trong 7 . aên saâu vaøo trong tieàm thöùc cuûa nhieàu ngöôøi daân.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc III. Nguyeân nhaân thöù ba-Veà taâm lyù: Baøn thôø toå tieân ngaøy Teát Toân giaùo ñaõ toàn taïi laâu ñôøi trong lòch söû loaøi ngöôøi.

aûnh höôûng khaù saâu ñaäm ñeán neáp nghó. ñeïp ñaïo". 8 . Döôùi chuû nghóa xaõ hoäi. chính trò. Cho neân. loái soáng cuûa moät boä phaän nhaân daân qua nhieàu theá heä ñeán möùc trôû thaønh moät kieåu sinh hoaït vaên hoaù tinh thaàn khoâng theå thieáu cuûa cuoäc soáng. thì tín ngöôõng... Nguyeân nhaân thöù tö-Veà chính trò xaõ hoäi: Trong caùc nguyeân taéc toân giaùo coù nhöõng ñieåm coøn phuø hôïp vôùi chuû nghóa xaõ hoäi. IV. vaên hoùa cuûa toân giaùo.. xaõ hoäi maø noù phaûn aùnh. ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu tinh thaàn cuûa moät boä phaän nhaân daân.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc nhöõng hình thaùi yù thöùc xaõ hoäi baûo thuû nhaát. duø coù theå coù nhöõng bieán ñoåi lôùn lao veà kinh teá.. toân giaùo cuõng coù khaû naêng töï bieán ñoåi ñeå thích nghi theo xu höôùng "ñoàng haønh vôùi daân toäc" soáng "toát ñôøi. xaõ hoäi. Ñoù laø maët giaù tròñaïo ñöùc. Tín ngöôõng. vôùi ñöôøng loái chính saùch cuûa Nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa. toân giaùo ñaõ in saâu vaøo ñôøi soáng tinh thaàn. "soáng phuùc aâm giöõa loøng daân toäc". toân giaùo cuõng khoâng thay ñoåi ngay theo tieán ñoä cuûa nhöõng bieán ñoåi kinh teá.

boïn boùc loät. Trong khi ñaùnh ñuoåi boïn ñoäc taøi.” . ngöôøi coäng saûn chính ñaõ laøm theo yù Chuùa Cô Ñoác. Lyù töôûng coäng saûn vaø lyù töôûng cuûa Chuùa Cô Ñoác khoâng khaùc nhau maáy.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 . Trieát hoïc Chuùa muoán ngöôøi ta töông thaân töông aùi. ñoàng chí Tröôøng Chinh . coù theå noùi ñieåm töông ñoàng cô baûn giöõa chuû nghóa xaõ hoäi vaø toân giaùo laø taát caû vì haïnh phuùc cho con ngöôøi.coá Toång Bí thö Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam noùi roõ: “coäng saûn voâ thaàn. Ngöôøi coäng saûn cuõng muoán theá. ñau khoå ñaõ töø boû ngoâi baùu tìm con ñöôøng cöùu khoå cuûa nhaân loaïi vaø keát luaän: "Muïc ñích cuûa Gieâ-su vaø Thích Ca gioáng nhau ôû choã laøm vieäc thieän. 9 . boïn aên baùm. ñoàng chí Nguyeãn Vaên Linh . Chuùa muoán ngöôøi ta ñöøng löøa ñaûo.Cuøng quan ñieåm treân. boùc loät laãn nhau. theá nhöng coäng saûn vaø coâng giaùo vaãn coù choã gioáng nhau.Trong baøi vieát ñaêng treân baùo Söï thaät naêm 1949. cho raèng: “Phaät Thích Ca khi thaáy quaàn chuùng laàm than.Toång Bí thö Ñaûng Coäng saûn Vieät Nam cuûa thôøi kyø ñaàu ñoåi môùi. Thaät ra. coâng giaùo höõu thaàn.

boùc loät. Nhaø nöôùc khoâng ngöøng naâng cao ñòa vò. 10 . Leâ-nin. Cuoäc ñaáu tranh giai caáp vaãn ñang dieãn ra döôùi nhieàu hình thöùc voâ cuøng phöùc taïp. Veà ñaïo Cao Ñaøi. Treân cô sôûñoù. khuûng boá. trong ñoù.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc vieäc ñaïo ñöùc theå hieän loøng thöông ngöôøi ngheøo.. nhöõng cuoäc chieán tranh cuïc boä.. Noãi lo sôï veà chieán tranh. gheùt xa hoa. nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa laøm cho ngöôøi coù ñaïo hieåu raèng. ñoàng chí neâu. thöông ngöôøi ngheøo khoå. Maët khaùc. tính tích cöïc xaõ hoäi cuûa nhöõng ngöôøi coù ñaïo baèng caùch taïo Phaät Thích Ca nieát baøn ñieàu kieän ñeå hoï tham gia ngaøy caøng nhieàu vaøo caùc hoaït ñoäng thöïc tieãn. ñaïo naøy coù neùt ñoäc ñaùo laø: "Thôø nhieàu vò: Caùc Maùc. baïo loaïn. caùc theá löïc chính trò vaãn lôïi duïng toân giaùo ñeå phuïc vuï cho möu ñoà chính trò cuûa mình. Vích-to Huy-goâ. Toân Daät Tieân. vaø chuû nghóa xaõ hoäi ñang hieän thöïc hoaù lyù töôûng cuûa chuû nghóa nhaân ñaïo trong cuoäc soáng cuûa moãi ngöôøi daân. xung ñoät daân toäc.. ñoùi ngheøo." vaø hoï: "Ñeàu laø nhöõng ngöôøi yeâu nöôùc.. coù tö töôûng tieán boä".. laät ñoå. nieàm tin toân giaùo chaân chính khoâng ñoái laäp vôùi chuû nghóa nhaân ñaïo xaõ hoäi chuû nghóa. phuø phieám. aùp böùc nhaân daân lao ñoäng". cuøng vôùi nhöõng moái ñe doïa khaùc laø ñieàu kieän thuaän lôïi cho toân giaùo toàn taïi. beänh taät.. toân giaùo. saéc toäc. Phaät Thích Ca. coøn xaûy ra ôû nhieàu nôi.

Tuy nhieân do ñoùi aên laâu ngaøy neân meï cuûa oâng khi aên ñaõ duøng moät tay che baùt côm cuûa mình ñi tranh khoâng cho caùc coâ hoàn khaùc ñeán tranh cöôùp. Maãu thaân oâng laø baø Thanh Ñeà ñaõ qua ñôøi. Vu Lan laø ngaøy leã haèng naêm ñeå töôûng nhôù coâng ôn cha meï (vaø toå tieân noùi chung) . bò ñoùi khaùt haønh haï khoå sôû. haõy saém söûa leã cuùng vaøo ngaøy ñoù". meï cuûa 11 . Muïc Kieàn Lieân ñaõ tu luyeän thaønh coâng nhieàu pheùp thaàn thoâng. Nguyeân nhaân thöù naêm-Veà vaên hoùa: Nhaân noùi veà vaên hoùa.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc V. Muïc Lieân quay veà tìm Phaät ñeå hoûi caùch cöùu meï. oâng töôûng nhôù vaø muoán bieát baây giôø meï nhö theá naøo neân duøng maét pheùp nhìn khaép trôøi ñaát ñeå tìm. Ngaøy raèm thaùng baûy laø ngaøy thích hôïp ñeå vaän ñoäng chö taêng. nhoùm cuõng xin pheùp giôùi thieäu veà ngaøy leã heát söùc coù yù nghóa cuûa ñaïo Phaät. Phaät daïy raèng: "Duø oâng thaàn thoâng quaûng ñaïi ñeán ñaâu cuõng khoâng ñuû söùc cöùu meï oâng ñaâu.cha meï cuûa kieáp naøy vaø cuûa caùc kieáp tröôùc. ñoù laø ngaøy leã Vu Lan Baùo Hieáu: Xuaát phaùt töø truyeàn thuyeát veà Boà taùt Muïc Kieàn Lieân ñaïi hieáu ñaõ cöùu meï cuûa mình ra khoûi kieáp ngaï quyû. vì vaäy khi thöùc aên ñöa leân mieäng thöùc aên ñaõ hoùa thaønh löûa ñoû. Theo kinh Vu Lan thì ngaøy xöa. vì gaây nhieàu nghieäp aùc neân phaûi sanh laøm ngaï quyû. Laøm theo lôøi Phaät. Thaáy meï mình. Chæ coù moät caùch nhôø hôïp löïc cuûa chö taêng khaép möôøi phöông môùi mong giaûi cöùu ñöôïc. oâng ñaõ ñem côm xuoáng taän coõi quyû ñeå daâng meï.

Töø ñoù ngaøy leã Vu Lan ra ñôøi. ngaøy leã naøy thöôøng ñöôïc toå chöùc vaøo ngaøy 15 thaùng 7 aâm lòch. Phaät cuõng daïy raèng chuùng sanh ai muoán baùo hieáu cho cha meï cuõng theo caùch naøy (Vu Lan Boàn Phaùp).SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Muïc Lieân ñaõ ñöôïc giaûi thoaùt. ñeå toû hieáu vôùi cha meï. ngöôøi ta vieát öôùc nguyeän roài treo vaøo caây truùc vôùi mong öôùc ñieàu öôùc ñoù seõ trôû thaønh hieän thöïc. Trieát hoïc chöùc vaøo ngaøy 7 thaùng 7 ñeå toû nhöõng öôùc nguyeän cuûa mình. oâng baø vaø cuõng ñeå giuùp ñôõ nhöõng linh hoàn ñoùi khaùt. Trong moät soá nöôùc AÙ Ñoâng. ÔÛ Nhaät Baûn ngaøy leã naøy ñöôïc toå 12 .

SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc Muøng 10 thaùng 1: Hoäi Ñua voi Buoân Ma Thuoäc Muøng 10 thaùng 3: Gioå toå Huøng Vöông (ñeàn HuøngPhuù Thoï) 13 .

Bình Thuaän) Sinh hoaït tín ngöôõng toân giaùo coù khaû naêng ñaùp öùng ôû moät möùc ñoä naøo ñoù nhu caàu vaên hoaù tinh thaàn vaø coù yù nghóa nhaát ñònh ve àgiaùo duïc yù thöùc coäng ñoàng.Hoà Chí Minh. phong caùch. Tp. loái soáng. Beán Tre.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 26 thaùng 4: Hoäi Baø Chuùa Xöù (Chaâu Ñoác-An Giang) Trieát hoïc 16 thaùng 8: Hoäi Nginh Oâng (Tieàn Giang. toân giaùo coù lieân quan ñeán tình caûm. trong ñoù coù ñaïo ñöùc toân giaùo laø caàn thieát. vaø do ñoù söï toàn taïi cuûa tín ngöôõng. ñaïo ñöùc. tö töôûng cuûa moät boä phaän daân cö. 14 . baûo toàn vaø phaùt huy vaên hoaù (coù choïn loïc) cuûa nhaân loaïi. Maët khaùc. tín ngöôõng. vieäc keá thöøa. toân giaùo trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi nhö moät hieän töôïng xaõ hoäi khaùch quan. Vì vaäy.

Nhaø nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa khoâng söû duïng toân giaùo nhö laø coâng cuï thoáng trò veà maët tinh thaàn ñeå thoáng trò nhaân daân. Quaàn chuùng nhaân daân coù ñaïo ñaõ thöïc söï trôû thaønh chuû theå cuûa xaõ hoäi.Ñoàng baøo coù ñaïo. khoâng duøng toân giaùo ñeå cuûng coá ñòa vò thoáng trò cuûa giai caáp coâng nhaân. Ñoâng ñaûo quaàn chuùng nhaân daân coù toân giaùo ngaøy caøng coù ñieàu kieän tham gia ñoùng goùp vaøo coâng cuoäc xaây döïng ñaát nöôùc.SP Lyù 2A-Nhoùm 6 Trieát hoïc Lôøi keát N hö vaäy. (Nhoùm 6) 15 . ñôøi soáng vaät chaát. töø nhöõng nguyeân nhaân toàn taïi cuûa toân giaùo trong thôøi kyø quaù ñoä leân chuû nghóa xaõ hoäi neâu treân chuùng ta coù theå khaúng ñònh raèng: . tinh thaàn yeâu nöôùc xaõ hoäi chuû nghóa ñöôïc khôi daäy. toân giaùo coøn laø sinh hoaït tinh thaàn cuûa moät boä phaän daân cö ñöôïc nhaø nöôùc toân troïng. tinh thaàn ngaøy caøng ñöôïc naâng cao. ngaøy caøng coù ñôøi soáng tinh thaàn laønh maïnh. khoâng coù ñaïo bình ñaúng tröôùc phaùp luaät. . taïo neân söùc maïnh cuøng toaøn daân xaây döïng thaønh coâng chuû nghóa xaõ hoäi. Treân cô sôû ñoù hoï daàn ñöôïc giaûi thoaùt khoûi tình traïng meâ tín dò ñoan. .xaõ hoäi.Döôùi chuû nghóa xaõ hoäi. toân giaùo cuõng coù nhöõng bieán ñoåi cuøng vôùi söï thay ñoåi cuûa caùc ñieàu kieän kinh teá . Cuøng vôùi quaù trình xaây döïng chuû nghóa xaõ hoäi.